Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/18 AK ERAF rezultātiem. LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/18 AK ERAF / /17/I/ gada 4.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/18 AK ERAF rezultātiem. LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/18 AK ERAF / /17/I/ gada 4."

Transkripts

1 LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/18 AK ERAF / /17/I/007 Rīgā gada 4. decembrī LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA Armgate, reģistrācijas Nr tās valdes locekles Vinetas Zilgalves personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes institūta rīkotā atklātā konkursa Kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam, id. Nr. OSI 2017/18 AK ERAF, turpmāk tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Pārdevējs izgatavo (vai piegādā no ražotāja) un pārdod Pasūtītājam, un Pasūtītājs pērk no Pārdevēja, ievērojot šajā līgumā un tā pielikumos, kā arī iepriekšminētajā konkursā iesniegtajā Pārdevēja piedāvājumā ietverto specifikāciju un nosacījumus, šādas preces: Kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometru turpmāk tekstā sauktu Prece, un sniedz šādus saistītos pakalpojumus: Preču uzstādīšanu, Preču pārbaudes un Preču darbības testus, turpmāk tekstā saukti Saistītie pakalpojumi. 2. LĪGUMA DOKUMENTI 2.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu: 1) Līguma speciālie noteikumi; 2) Līguma vispārīgie noteikumi; 3) Tehniskās specifikācijas (Līguma Pielikums Nr.1); 4) Tehniskais piedāvājums (Līguma Pielikums Nr.2) Lappuse 1 no 23

2 5) Finanšu piedāvājums, (Līguma Pielikums Nr.3); 6) Laika grafiks (Līguma Pielikums Nr.4) Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā starp minētajiem dokumentiem prioritāte ir dokumentiem tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 3.1. Preču cena, kuru Pasūtītājs samaksā Piegādātājam, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus, izņemot PVN, ir EUR ,00 (četri simti sešdesmit tūkstoši eiro 00 centi), kur PVN (ja attiecināms) sastāda EUR ,00 (deviņdesmit seši tūkstoši seši simti eiro 00 centi) un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR ,00 (pieci simti piecdesmit seši tūkstoši seši simti eiro 00 centi), turpmāk tekstā saukta Līguma cena Līguma cenas samaksu Pārdevējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 1) Pasūtītājs samaksā avansu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas, kas sastāda EUR ,00 (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši eiro 00 centi), kur PVN (ja attiecināms) sastāda EUR ,00 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit eiro 00 centi) un preces avansa summa, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR ,00 (viens simts sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti astoņdesmit eiro 00 centi). Avanss tiek samaksāts pēc Līguma parakstīšanas, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Izpildītājs drīkst atteikties no avansa saņemšanas. 2) 70 % (septiņdesmit procentus) no kopējās Līguma cenas, kas sastāda EUR ,00 (trīs simti divdesmit divi tūkstoši eiro 00 centi), kur PVN (ja attiecināms) sastāda EUR ,00 (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti divdesmit eiro 00 centi) un preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR ,00 (trīs simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit eiro 00 centi) Pasūtītājs samaksā, kad pabeigta Preču uzstādīšana, veikti, un no Pasūtītāja puses apstiprināti Preču pieņemšanas testi un parakstīts Beigu pieņemšanas nodošanas akts kā arī saņemta preču pavadzīme rēķins. Pasūtītājs maksājumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pārskaitot naudu Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā. 4. PIEGĀDES VIETA UN TERMIŅI 4.1. Preču piegādes un Saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta ir: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV- 1006, Latvija. Preču piegādi, nodošanu Pasūtītājam un Saistītos pakalpojumus Pārdevējs veic līgumam pievienotajā Laika grafikā noteiktajos termiņos. Pilnīgu līguma izpildi Pārdevējs veic līdz gada 4. maijam (neskaitot garantijas saistības) Piegādātājs nodrošina Preču transportu uz Pasūtītāja norādīto adresi (saskaņā ar 4.1. punktu) un sedz sūtīšanas, pārvadāšanas, apdrošināšanas un muitas (ja nepieciešams) izdevumus. 5. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 5.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 23 (divdesmit trīs) lapām, ar vienādu juridisku Lappuse 2 no 23

3 spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Pārdevēja Pasūtītājs par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā nozīmē Artūru Aksjonovu, tel , e-pasts: 5.3. Pasūtītājs par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā nozīmē Vinetu Zilgalvi, tel. xxxxxxxx, e-pasts: Pasūtītājs : APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts Reģ.Nr PVN Reģ.Nr. LV Aizkraukles ielā 21, Rīga, LV-1006, Latvija Valsts Kase Kods : TRELLLV2X Konts: LV42TREL Piegādātājs SIA Armgate Reģ.Nr PVN Reģ.Nr. LV Liliju iela 20, Mārupe Mārupes novads, LV-2167, Latvija A/S Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV40HABA Latvijas Organiskās sintēzes institūta Direktors: SIA Armgate Valdes locekle Osvalds Pugovičs Rīgā gada 4. decembrī Vineta Zilgalve Rīgā gada 4. decembrī Lappuse 3 no 23

4 LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Šie Līguma vispārīgie noteikumi papildina Līguma speciālos noteikumus. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā Līguma speciālajiem noteikumiem ir prioritāte attiecībā pret Līguma vispārīgajiem noteikumiem. 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1.Pārdevējs piegādā un nodod Pasūtītājam Preces, kas pēc raksturojuma, apjoma un specifikācijas atbilst Līguma speciālajos noteikumos un Līgumam pievienotajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajam, kā arī Tehniskajam piedāvājumam, ja tāds ir pievienots Līgumam. 1.2.Pārdevējs sniedz Pasūtītājam tādus ar Precēm Saistītos pakalpojumus, kuri ir noteikti Līgumam pievienotajās Tehniskajās specifikācijās vai piegādātāja tehniskajā piedāvājumā. 2. PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS KĀRTĪBA 2.1.Pārdevējs nodod Preces Pasūtītājam tādā kārtībā un ar tādu modifikāciju, parametriem, papildus aprīkojumu u.tml., kā tas ir noteikts Līguma speciālajos noteikumos un Tehniskajās specifikācijās. Vienlaicīgi ar Preču nodošanu, Pārdevējs nodod Pasūtītājam šādus dokumentus: Preču ekspluatācijas instrukciju latviešu un/vai angļu valodā; Preču tehnisko pasi vai ekvivalentu dokumentu, kas apraksta preču specifiskos parametrus; ražotāja(-u) garantijas sertifikātu(-s); atbilstības sertifikātus; rēķinu; kā arī un citus dokumentus, kuri ir noteikti Tehniskajās specifikācijās. 2.2.Pasūtītājs var pieprasīt Pārdevējam veikt preču piegādi pa daļām, ja vienlaicīga preču piegāde pārmērīgi noslogo Pasūtītāja telpas. 2.3.Beigu pieņemšanas-nodošanas aktu Līdzēji paraksta pēc tam, kad ir izpildīti visus šie nosacījumi: Preces ir piegādātas Pasūtītājam; ir veikta Preču uzstādīšana; ar apmierinošiem rezultātiem ir beidzies pārbaudes periods, ja tāds ir paredzēts tehniskajās specifikācijās vai tehniskajā piedāvājumā; ir veikti galīgās pieņemšanas testi; Pārdevējs ir nodevis Pasūtītājam ražotāja tehnisko dokumentāciju, ar Precēm saistīto izpilddokumentāciju, kā arī ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas u.c. dokumentāciju; izlabojis visus atklātos defektus; izpildījis jebkurus citus Līguma noteikumus (neskaitot garantijas saistības). 2.4.Par Preču nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā parakstīts Beigu pieņemšanas nodošanas akts. 2.5.Īpašumtiesības uz Precēm pāriet no Pārdevēja pie Pasūtītāja vēlākajā no šiem datumiem: Lappuse 4 no 23

5 Beigu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana vai pēdējā maksājuma izdarīšana saskaņā ar līgumu. Neatkarīgi no šiem notikumiem, ar Precēm saistītie riski pāriet Pasūtītājam pēc Preču piegādes (izņemot 5.1. punktā minētos gadījumus). 2.6.Preču pavadzīmi-rēķinu un pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta piecu darba dienu laikā no to saņemšanas brīža. Pie Preču un Saistīto pakalpojumu pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus vai citus speciālistus, vai veikt autonomus testus, lai pārliecinātos par Preču atbilstību Līguma noteikumiem. 2.7.Gadījumā, ja Līgumā paredzētās pārbaudes un testi nav veiksmīgi, Līdzēji sastāda defektu aktu, norādot defektu novēršanas termiņus, un Pārdevējs pēc visu defektu izlabošanas veic atkārtotas pārbaudes un testus. 2.8.Preču pārbaudes un testi, kuri tiek veikti Pārdevēja rūpnīcā vai kurus saskaņā ar Līgumu ir pienākums veikt Pārdevējam, tiek veikti uz Pārdevēja riska un rēķina. Pārbaudes un testi, kuri nav noteikti Līgumā, tiek veikti uz Pasūtītāja rēķina, tomēr, ja šīs pārbaudes vai testa laikā tiek konstatēta Preču neatbilstība Līgumam, tad atkārtotā šāda pārbaude vai tests tiek veikts jau uz Pārdevēja riska un rēķina. Jebkurā gadījumā Līdzēji katrs pats sedz izdevumus, kuri saistīti ar attiecīgā Līdzēja personāla atlīdzību, komandējumu vai transportu. 2.9.Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pārdevēja piegādātās Preces un Saistītos pakalpojumus, ja Pasūtītājs konstatē, ka Saistītie pakalpojumi ir veikti nekvalitatīvi vai nepietiekošā apjomā, Preces ir nekvalitatīvas vai bojātas, vai, ja tās nav darba kārtībā, vai satur kādus citus defektus, vai, ja tās nav pilnā komplektācijā (ieskaitot Līgumā noteikto dokumentāciju), vai neatbilst Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Pārdevējam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Pārdevēja saistību izpildes kavējumu Pēc Pārdevēja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Preču vai Saistīto pakalpojumu pieņemšanu līgumā noteiktajā kārtībā Pārdevējs ir atbildīgs par Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam. 3. PRECES IESAIŅOJUMS 3.1.Pārdevējam ir jānodrošina tāds Preču iesaiņojums, kāds nepieciešams, lai pasargātu tās no bojājumiem transportēšanas laikā. Iesaiņojumam ir jābūt pietiekoši izturīgam pret straujas pārvietošanas iedarbību, temperatūras svārstībām un nokrišņiem transportēšanas laikā. 3.2.Visām iesaiņojuma vienībām jābūt attiecīgi nomarķētām, lai būtu iespējams identificēt to saturu. 4. KVALITĀTE UN GARANTIJA 4.1.Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece ir Līgumā vai Tehniskajās specifikācijās norādītais modelis, kā arī atbilst tajos norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem. Tāpat Pārdevējs garantē, ka saskaņā ar Līgumu piegādātajām Precēm nav un ekspluatācijas laikā neradīsies defekti to konstrukcijas, materiālu, izgatavošanas vai kādu citu iemeslu dēļ, Lappuse 5 no 23

6 izņemot, ja Pasūtītājs veic Preču ekspluatāciju neatbilstoši ekspluatācijas instrukcijām. 4.2.Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz tām attiecas. 4.3.Šajā līgumā minētā garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no Preču nodošanas Pasūtītājam, ja vien Līguma speciālajos noteikumos nav noteikts savādāk. 4.4.Gadījumā, ja Pasūtītājs iepriekšminētajā garantijas periodā konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Precēs vai jebkurā to daļā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Pasūtītāja speciālistus vai citus ekspertus. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz šajā Līgumā noteikto garantiju, Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Pārdevējam. 4.5.Pārdevējs apņemas bez maksas veikt bojātās vai neatbilstošās Preces remontu vai nomaiņu, ja uz radušos defektu attiecas garantijas nosacījumi. Pārdevējs atbild uz garantijas pieprasījumu 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas brīža bojājumu cēloņa diagnosticēšanai. Defektu gadījumā Pārdevējs tos novērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, jo bojājums ir pārāk nopietns un nepieciešamas rezerves daļas no ražotāja (vai pat iekārtas aizvietošana), par remonta termiņu abas puses vienojas rakstiski. 4.6.Gadījumā, ja Pārdevējs nav novērsis uz garantiju attiecināmos defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma vispārīgo noteikumu 4.5. punktā noteiktajā termiņā vai citā pušu savstarpēji rakstiski saskaņotā termiņā, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (piecas simtās daļas procenta) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma cenas. Līgumsods nav jāmaksā par laika periodu, kurā Pārdevējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu remontējamo Preci aizvieto ar citu līdzvērtīgu preci. 5. APDROŠINĀŠANA 5.1.Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem pret Preču pazušanu vai sabojāšanu transportēšanas, uzglabāšanas, uzstādīšanas, pārbaužu un testu laikā līdz brīdim, kamēr Preces ir nodotas Pasūtītājam un parakstīts Preču pieņemšanas - nodošanas akts. Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem attiecībā uz Precēm, Preču uzstādīšanas un pārbaužu laikā ko veic Pārdevēja personāls Pasūtītāja telpās. 5.2.Pārdevējs uz sava rēķina apņemas veikt Preču apdrošināšanu piegādes, uzstādīšanas, pārbaužu un testu laikā. Precēm ir jābūt apdrošinātām 100% (viens simts procentu) apmērā no Preču vērtības pret visiem riskiem. 6.1.Pārdevēja tiesības un pienākumi: 6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI Pārdevējs ir atbildīgs par Preču atbilstību Līguma noteikto un starptautisko standartu prasībām Pārdevējs ir atbildīgs par to, lai Saistīto pakalpojumu sniegšanā tiktu izmantots atbilstoši Lappuse 6 no 23

7 kvalificēts un sertificēts personāls. Visas Pārdevēja pārstāvju uzturēšanās, viesnīcas, transporta u.c. izmaksas ir iekļautas Līguma cenā Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuriem patenta, preču zīmes vai rūpnieciskās ražošanas tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Preču piegādi vai tās turpmāku izmantošanu paredzētajiem mērķiem. Pārdevējs patur tiesības pārņemt aizstāvību šādas prasības gadījumā Pārdevējs apņemas Preču piegādi, kā arī ar tām saistītos pakalpojumus, veikt Pasūtītāja personālam noteiktajā darba laikā Pārdevējs apņemas Preču piegādes un citu saistīto pakalpojumu sniegšanas laikā, strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba aizsardzības noteikumu, ugunsdrošības noteikumu, elektrodrošības noteikumu, vides aizsardzības noteikumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošo darba drošības noteikumus. Pasūtītājs uzņemas iepazīstināt Pārdevēju ar Pasūtītāja uzņēmumā esošajiem darba drošības noteikumiem Pārdevējs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru no Pasūtītāja saistībā ar šī Līguma izpildi saņemto dokumentāciju. Pārdevējs apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 6.2.Pasūtītāja tiesības un pienākumi: Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Precēm šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs apņemas parakstīt Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, vai arī rakstiski sniegt motivētu atteikumu Preces pieņemt Pasūtītājs nodrošina Pārdevēja speciālistiem brīvu pieeju Preču piegādes un uzstādīšanas vietai pušu savstarpēji saskaņotajā laikā. 7. NORĒĶINU KĀRTĪBA 7.1.Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārdevēju par piegādātajām un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajām Precēm Līguma speciālajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā. 8. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 8.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. 8.2.Līguma grozījumi, ja tādi nepieciešami, tiek veikti saskaņā ar PIL 61.panta noteikumiem. 8.3.Cena par tehniskajā piedāvājumā iekļautajām precēm un pakalpojumiem nedrīkst tikt grozīta un vienību cenas paliek nemainīgas Līguma izpildes laikā. 8.4.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Pārdevējam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: ja Pārdevējs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem piegādes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Pārdevēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas; ja Pārdevējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Pārdevējs Lappuse 7 no 23

8 minēto saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas; Ja izpildās kāds no PIL 64.panta pirmās daļas nosacījumiem. 8.5.Gadījumā, ja Līdzēji pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Pārdevēja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārdevēju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pasūtītājs ir tiesīgs no Pārdevējam izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. 8.6.Pasūtītājs var jebkurā laikā pārtraukt Līgumu, iesniedzot rakstisku paziņojumu Piegādātājam un neizmaksājot viņam nekādu kompensāciju, ja Piegādātājs bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ar nosacījumu, ka Līguma pārtraukšana neietekmē un neatceļ nekādas rīcības tiesības vai atlīdzību, kas pienākas vai vēlāk pienāksies Pasūtītājam. 9. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 9.1.Ja Pārdevējs nepiegādā Preces vai neveic Saistītos pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos, ieskaitot starptermiņus, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nepiegādāto Preču vai neveikto Saistīto pakalpojumu vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju no šajā līgumā paredzēto saistību izpildes. 9.2.Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šajā līgumā paredzēto saistību izpildes. 9.3.Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Pārdevēja vainas dēļ, tajā skaitā Līguma vispārīgo noteikumu 8.4. punktā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs atmaksā Pasūtītājam visu nedzēsto avansa maksājumu (ja attiecināms) un papildus vēl maksā vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas. 9.4.Līdzēji atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem. 10. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus vai personālu iepirkuma līguma izpildē Ja šī līguma izpildē Pārdevējs piesaista apakšuzņēmējus, tad to nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšana tiek veikta saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem Tā kā šajā iepirkuma līgumā ietvertie pakalpojumi tiek sniegti pasūtītāja objektā, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pārdevējs iesniedz visu pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja Lappuse 8 no 23

9 apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām Nolikuma 10.3.punktā minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti pakalpojumu sniegšanā (ja attiecināms) Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei PIL 62.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un PIL 62.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. 11. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Līdzēji risinās savstarpēju sarunu ceļā vai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 12. NEPĀRVARAMA VARA Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem. 13. CITI NOTEIKUMI Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Lappuse 9 no 23

10 13.4. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Līdzēji un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu vai angļu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto adresi vai attiecīgā Līdzēja juridisko adresi. Lappuse 10 no 23

11 Pielikums Nr. 1 Līgumam Nr. 1 / OSI 2017/18 AK ERAF / /17/I/007 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS Kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometrs Kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika tandēma masspektrometrs: Masspektrometra tips Atmosfēras spiediena jonizācijas režīmi Jonu avoti jonizācija atmosfēras spiedienā ar sekojošu masas fragmentēšanu kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometrā, kas izvietoti tandēmā Iekārtai jābūt vismaz sekojošiem atmosfēras spiediena jonizācijas režīmiem: elektroizsmidzināšana (ESI); ķīmiskā jonizācija (APCI); fotojonizācija (APPI); kombinētais režīms APCI/APPI. Piegādes komplektā jābūt iekļautiem vismaz sekojošiem jonu avotiem: 1.ortogonāla tipa elektroizsmidzināšanas (ESI) avots; 2.atmosfēras spiediena ķīmiskās jonizācijas (APCI) avots; 3.atmosfēras spiediena fotojonizācijas (APPI) avots; 4.kombinētais avots APCI/APPI režīmiem. Avotu nomaiņai un apkalpošanai jānotiek bez speciālu instrumentu izmantošanas. Piegādē jāiekļauj vakuuma izolācijas vārsts un deklasterizācijas ierīce. Jābūt iespējamai paraugu un kalibrēšanai šķīdumu ievadei gan no hromatogrāfijas iekārtas, gan tieši (piem. ar integrētu sūkni) neatkarīgi no hromatogrāfijas sistēmas. Maksimālais eluenta plūsmas ātrums vismaz 2ml/min; Maksimālais jonizācijas spriegums vismaz līdz 5 kv, regulējams. Jonu pārneses optika Masu analizators Detektors Vakuuma sistēma Jābūt tehniskai iespējai papildināt nākotnē (šajā piegādē nav jāiekļauj) ar šādiem jonu avotiem: a) nanoplūsmas elektroizsmidzināšanas avots; b) cietu vielu jonizācijas avots. Jonu pārneses optikai jāatbilst sekojošiem parametriem: skimmeris, oktapols un lēcas veido kompresijas sistēmu, kurā ar kvadrupolu fokusēto jonu plūsma tiek sadalīta atsevišķos impulsos pirms to ievades jonu slazdā; jābūt iespējai kontrolēt jonu akumulāciju pirms to ievades jonu slazdā. Masu analizatoram jāatbilst sekojošiem parametriem: Augstfrekvences 3D jonu slazda masspektrometrs tandēmā arnoskrējiena laika masu analizatoru. Jonu slazda masspektrometrs veidots no trīs hiperboli izvietotiem elektrodiem, kuru parabolajā telpā joni tiek aizturēti un tālāk ievadīti laika noskrējiena masas analizatorā. Jābūt jonu ekstrakcijas paātrināšanas sistēmai. Noskrējiena laika analizatoram jābūt aprīkotam ar vismaz divpakāpju termostatējamu reflektoru. Iekārtai jābūt aprīkotai ar mikrokanālu (MCP) plates tipa detektoru. Viens forvakuuma sūknis un vismaz trīs turbomolekulārie sūkņi iekārtas mezgliem. Jābūt iespējamai pilna kontrolei no programmas puses drošai iekārtas darbināšanai Lappuse 11 no 23

12 Datu vākšanas režīmi Produktu jonu apstiprināšanas process Masas/lādiņa attiecības diapazons Priekšteču jonu masas diapazons Priekšteču jonu izvēles iespējas gadījumā, ja notiek elektrobarošanas pārtraukums. Jābūt vismaz sekojošiem datu vākšanas režīmiem: MS skanēšana; MS n produktu skanēšana; UEŠH datu vadīta analīze (automātiska pārslēgšana); Dekonvolūcijas funkcija, kas ļauj paralēli iegūt zemas un augstas enerģijas masspektrus, tādējādi reģistrējot fragmentācijas spektrus visiem redzamajiem molekulāriem joniem; Dekonvolūcijas rezultātu automātiskā interpretācija kontekstā ar UEŠH datiem, automātiskā priekšteču jonu attiecināšana; Masspektru iegūšana no nesadalītām hromatogrāfiskām smailēm. jābūt iespējamam automātiski ierosinātam no MRM datiem. vismaz no m/z 50 līdz m/z 5000 vismaz no m/z 50 līdz m/z 3000 Jābūt vismaz sekojošām priekšteču jonu izvēles iespējām: pēc intensitātes sliekšņa; monoizotopiskā filtrēšana; automātiskā jonu ekslūzija; filtrēšana pēc sprieguma; pāru pīķu izvēle; mērķjona izvēle; neitrāla fragmenta funkcija. Masas izšķirtspēja R> FWHM (pie m/z 1000) Priekšteču jonu masas R> FWHM (pie m/z 1000) izšķirtspēja Datu vākšanas ātrums vismaz 10 spektri sekundē Masas fragmentācija vismaz 10 secīgas masas fragmentācijas (MS n, n 10); jābūt iespējai veikt MS n fragmentācijas automātiskā vai manuālā režīmā Masu mērīšanas precizitāte ne sliktāk kā 3 ppm Polaritātes pārslēgšana ne ilgāk kā 100 ms Režīmu pārslēgšanas iespējas Iekārtai un programatūrai jānodrošina iespējas veidot metodes ar sekojošām automātiskām režīmu izmaiņām: no ESI uz APCI vai APPI vai APCI/APPI; no MS uz MS n ; polaritāte; kolīzijas šūnas enerģija. Jutība ESI+ režīmā (IT-TOF) Jutība APCI un APPI režīmos (IT-TOF) 5 pg rezerpīna ievadīts no ultraizšķiršanas hromatogrāfa ģenerē signālu ar S/T attiecību ne sliktāku par 100:1 50 pg rezerpīna ievadīts no ultraizšķiršanas hromatogrāfa ģenerē signālu ar S/T attiecību ne sliktāku par 100:1 Šķidrumu hromatogrāfijas vismaz 2 gb. sūkņi Sūkņa virzuļu un blīvju automātisks, iebūvēts skalošanas mehānisms Šķīdinātāju kanālu skaits vismaz 4 Šķīdinātāju izvēle ar vārsta palīdzību, vēlams iebūvēta sūknī Gradienta tips Jābūt iespējai veidot augsta un zema spiediena gradientu Gradienta jaucējs komplektā jāiekļauj 20µl un 180µl mikseri, kopā 2 gb. Šķīdinātāju degazācija vakuuma degazators, vismaz 5 kanāli, vismaz 2 gb. Plūsmas ātruma diapazons no vismaz 0,0001ml/min līdz vismaz 5 ml/min Šķīdinātāju saspiešanas automātiska, nepārtrauktas darbības Lappuse 12 no 23

13 kompensācija Gradienta profili vismaz 20 līknes, t.sk. lineārs Maksimālais spiediens 130 MPa plūsmai līdz 3 ml/min Eluenta sastāva jaukšanas ne sliktāk kā ±0,5% (abs.) pareizība (accuracy) Plūsmas ātruma pareizība ne sliktāk kā ±1% (accuracy) Plūsmas ātruma precizitāte standartsavienojumu (alkilfenonu) aiztures laiku atkārtojamība (RSD): ne sliktāk kā ±0,06% Automātiskā paraugu ievades piemērota darbam ar 1,5-2 ml paraugu pudelītēm un 96 lauciņu platēm sistēma Inžektorā vienlaicīgi vismaz 175 gab. 1mL paraugu pudelītes, vai vismaz 115 gab. 1,5-2mL paraugu ievietojamo paraugu pudelīšu pudelītes tips un skaits Injekcijas tilpums no 0,1µl līdz vismaz 50 µl Autosamplera darbības R 0,999 linearitāte (korelācijas koeficients R) Paraugu savstarpēja pārnese ne vairāk kā 0,0015% Injekcijas cikls ne vairāk kā 22 s Atkārtotu injekciju skaits vismaz līdz 30 reizēm (paraugam) Injekcijas tilpuma ne sliktāk kā 0,25 % (RSD) atkārtojamība Injekcijas tilpuma pareizība vismaz + 1% (accuracy) Automātiskās piedevas Iekārtai jābūt automātiskās piedevas funkcijai funkcija Automātiskās atšķaidīšanas Iekārtai jābūt automātiskās atšķaidīšanas funkcijai funkcija Parauga termostats iebūvēts, darba temperatūru diapazons vismaz no +4 C līdz +40 C Kolonnu termostats temperatūru diapazons no vismaz 10 C zem vides temperatūras līdz vismaz +85 C; jābūt šķīdinātāja iepriekšējas uzsildīšanas funkcijai; ietilpība vismaz 4 kolonnas ar garumu vismaz līdz 300 mm Kolonnu pārslēgšana ar augstspiediena kolonnu pārslēgšanas vārstu palīdzību, vārstam vēlams būt ievietojamam kolonnu termostatā. Kolonnu izsekojamība Jābūt iekļautam kolonnu izsekojamības mezgliem, vismaz 3 gab. ar iespēju izsekot kolonnas lietošanas vēsturi (vismaz sekojošus parametrus): kolonnas pielietošanu; mobilās fāzes tilpumus; kompozīcijas; injicēto paraugu skaitu. Sistēmas aizkavēšanas tilpums ne vairāk kā 100μl Kolonnas Piegādēs komplektā jābūt iekļautām sekojošām kolonnām: 1.HILIC tipa kolonna, 4,0um, 150 x 2,0mmID ar priekškolonnu; 2. C18 tipa kolonna, 2,7um, 100 x 2,1mm ID ar priekškolonnu un tās turētāju; 3. Biphenyl tipa kolonna 2,7um, 100 x 2,1mm ID ar priekškolonnu un tās turētāju; Kolonnu pārslēgšanas vārsts Piegādes komplektā jābūt iekļautiem kolonnu pārslēgšanas vārstiem, vismaz 2 gab. ar sekojošiem parametriem: vārstam jānodrošina automātisku pārslēgšanu starp vismaz 6 kolonnām; vārsta spiediena izturība līdz vismaz 100 MPa; vārsts ir iebūvējams kolonnu termostatā; Detektors Diožu matrices tipa Fotodiožu skaits vismaz 1024; Lappuse 13 no 23

14 jābūt iespējai pārslēgties uz 512 vai 256 diodēm, mainot spektrālo izšķirtspēju Viļņu garuma diapazons vismaz nm Viļņu garuma precizitāte vismaz 1 nm Linearitāte ne sliktāka kā līdz 2,0AU Diodes izšķirtspēja ne sliktāk par 0,5 nm Optiskais troksnis ne sliktāk par 0,4*10-5 AU Optiskais dreifs ne lielāks par 0,5*10-3 AU/h Optiskās joslas platums ne lielāks par 1 nm Datu vākšanas frekvence maināma, līdz vismaz 200 Hz Gaismas avots deitērija lampa Kivete optiskais ceļš vismaz 10 mm, tilpums ne lielāks par 1,0 µl Kivete un optiskā sistēma Termostatējama, vismaz diapazonā no +9 C līdz +50 C Pieļaujamais spiediens kivetē Jābūt vismaz sekojošām papildus iespējām Masspektrometra komplektācija Darba stacija Programmatūras paketes Saistītie pakalpojumi Garantija Atbilstības prasības Vismaz 80 bar datu atainošana 3D formātā; iegūto pīķu tīrības pārbaudes un vizuālizācijas funkcija Masspektrometra komplektācijā jābūt iekļautam sekojošam aprīkojumam: 1.forvakuuma sūknis ar aprīkojumu; 2.eļļas slazds ar eļļas recirkulēšanas komplektu; 3.iekārtas uzstādīšanai nepieciešamie materiāli un kalibrēšanas paraugi; 4.vismaz 1000 gab. 2ml tumša stikla paraugu pudelītes ar vāciņu un PTFE/Si blīvi; 5. slāpekļa ģenerators: parametri (plūsma, spiediens, slāpekļa kvalitāte u.c.) atbilstoši masspektrometra ražotāja rekomendācijām; 6.skaņas izolācijas ietvars vakuumsūknim; 7. šķīdinātāju rezervuāru turētājs, vismaz 2 gb. Masspektrometra ražotāja akceptēts dators ar operētājsistēmu, kas atbilst specifiskās datu apstrādes programmatūras prasībām. Dators jāpiegādā ar ražotāja autorizēta pārstāvja preinstalētu hromatomasspektrometriskās sistēmas vadības programmatūru. Jāiekļauj krāsu lāzerdrukas iekārta; Jāiekļauj monitors ar diagonāli vismaz 23, 1 gb. 1.Masspektrometra vadības, datu ieguves un apstrādes programmatūra. Programmai ir jābūt integrētai un no vienas platformas pilnībā jāspēj vadīt masspektrometru, jonu slazda, laika noskrējiena detektorus, hromatogrāfu un fotodiožu detektoru; 2.Atvērtās pieejas komponentu identifikācijas un formulas prognozēšanas pakete. 3. Datu apstrādes pakete pīķu profilēšanai, 4. Metabolītu struktūras noteikšanas pakete. Piegādātājam jāsniedz sekojoši ar piegādi saistītie pakalpojumi: Piegāde; Iekārtas uzstādīšana un pārbaude; Personāla apmācība vismaz 3 darba dienas (8 h dienā). Vismaz 5 gadi visai sistēmai (iekļaujot visas sistēmas komponentes) 1. CE sertifikāts. 2. Visi piedāvātās difrakcijas sistēmas tehniskie parametri jāapstiprina ar ražotāja izsniegtu informāciju (brošūras, datu lapas, lietošanas instrukcijas un tml.). Lappuse 14 no 23

15 Pielikums Nr. 2 Līgumam Nr. 1 / OSI 2017/18 AK ERAF / /17/I/007 TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Lappuse 15 no 23

16 Lappuse 16 no 23

17 Lappuse 17 no 23

18 Lappuse 18 no 23

19 Lappuse 19 no 23

20 Lappuse 20 no 23

21 Lappuse 21 no 23

22 Pielikums Nr. 3 Līgumam Nr. 1 / OSI 2017/18 AK ERAF / /17/I/007 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Lappuse 22 no 23

23 Pielikums Nr. 4 Līgumam Nr. 1 / OSI 2017/18 AK ERAF / /17/I/007 LAIKA GRAFIKS Lappuse 23 no 23

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr /40

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr /40 SASKAŅOJU: pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja N. Jakubovska Daugavpilī, 2018.gada 9.novembrī ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./40 pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais dienests uzaicina potenciālos

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk