SIA MAI Insurance brokers PRIVĀTUMA POLITIKA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SIA MAI Insurance brokers PRIVĀTUMA POLITIKA"

Transkripts

1 SIA MAI Insurance brokers PRIVĀTUMA POLITIKA Saturs Informācija par Privātuma Politiku... 2 Privātuma Politikas atjauninājumi... 3 Personas datu apstrādes principi... 3 Klientu vai citu apdrošināšanas attiecību dalībnieku personas datu apstrāde... 3 Klientu vai citu apdrošināšanas attiecību dalībnieku apstrādāto personas datu kategorijas... 3 Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu personas datu apstrāde... 5 Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu apstrādāto personas datu kategorijas... 5 Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats... 6 Personas datu iegūšanas veidi... 6 Personas datu nodošana trešajām personām... 7 Starptautiskā Personas datu nodošana... 7 Kā mēs aizsargājam Jūsu Personas datus?... 8 Personas datu glabāšanas principi un termiņi... 8 Kādas tiesības Jums ir attiecībā uz Personas datiem?... 9 Jūsu tiesību realizēšana Sazinieties ar mums... 11

2 Informācija par Privātuma Politiku SIA MAI Insurance brokers, uzņēmuma kods (turpmāk tekstā Sabiedrība vai mēs), kas reģistrēta Ieriķu ielā 15 k-3, Rīgā, Latvijā, apdrošināšanas brokeru uzņēmums, kas iekļauts Latvijas uzraudzības institūcijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzturētajā apdrošināšanas brokeru uzņēmumu sarakstā ( Vācot un izmantojot Personas datus (turpmāk tekstā Personas Dati), mums ir pienākums izmantot un apstrādāt Jūsu Personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā Privātuma Politika) un piemērojamajiem likumiem, ieskaitot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības Regula) (turpmāk tekstā Regula, GDPR) un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību un apstrādi. Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka, gadījumā, ja Jūs sniedzat mums informāciju par jebkuru citu personu, izņemot sevi, savus darbiniekus, partnerus, apdrošinātās personas, Jums jāpārliecinās, ka viņi ir informēti par to, kā tiks izmantoti viņu dati. Šajā Privātuma politikā ir definēts kādā veidā mēs apstrādājam Jūsu un citu mūsu klientu personas datus: kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam, kam mēs tos nododam, no kurienes tos saņemam, kādiem mērķiem tos izmantojam, kā mēs nodrošinām to drošību, un Jūsu tiesības uz privātumu. Šī Privātuma Politika attiecas uz Sabiedrību no gada. 8. decembra. Definīcijas Šīs definīcijas palīdzēs Jums izprast mūsu Privātuma politiku un visus lietotos terminus: 1. līguma izpilde nozīmē Jūsu Personas datu apstrādi, lai izpildītu starp Jums un mums parakstīto līgumu (piem., sniegt Jums pakalpojumus) vai pēc Jūsu pieprasījuma veiktu atbilstošus pasākumus pirms šāda līguma noslēgšanas; 2. juridiskās saistības nozīmē Jūsu Personas datu apstrādi, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu uz mums attiecināmos juridiskos vai normatīvos pienākumus (piem., reaģēt uz tiesas rīkojumiem, realizēt tiesību aktu prasības); 3. likumīgās intereses ir juridiskais pamats Jūsu Personas datu izmantošanai, piem., pakalpojumu sniegšanai un uzlabošanai, uzņēmējdarbības savstarpējo attiecību un/vai mārketinga uzlabošanai; 4. pakalpojumi ir mūsu produkti un pakalpojumi, kurus mēs sniedzam kā apdrošināšanas brokeru uzņēmums, kurš iekļauts Latvijas uzraudzības institūcijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzturētajā apdrošināšanas brokeru uzņēmumu sarakstā; 5. mēs, mūs, mūsu vai Sabiedrība ir SIA MAI Insurance brokers, uzņēmuma kods , kas reģistrēta Ieriķu ielā 15 k-3, Rīgā, Latvijā; 6. Jūs nozīmē Jūs, kā kandidātu uz Sabiedrības darbinieka vietu, potenciālo, esošo un/vai bijušo klientu, mūsu klienta darbinieku vai citas puses, piem., labuma saņēmējus,pilnvarotos

3 pārstāvjus, citas saistītās puses un/vai personas, kas sazinās ar mums pa e-pastu vai ar citiem komunikācijas līdzekļiem. Privātuma Politikas atjauninājumi Mēs regulāri pārskatām šo Privātuma politiku, un paturam tiesības mainīt to jebkurā laikā saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesību aktiem. Jebkuras izmaiņas un precizējumi stājas spēkā uzreiz no dienas, kad mēs savā interneta vietnē pasludināsim mainītos nosacījumus: Personas datu apstrādes principi Principi, kurus mēs ievērojam, apstrādājot Jūsu Personas datus: 1. likumības, godīguma un pārredzamības princips Jūsu Personas dati, attiecībā uz datu subjektu, tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā; 2. mērķa ierobežojuma princips Jūsu Personas dati tiek vākti konkrētiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un to turpmākā apstrāde netiek veikta ar minētajiem mērķiem nesavietojamā veidā; 3. datu apjoma minimizācijas princips Jūsu Personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstīgiem un jāietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos; 4. precizitātes princips Jūsu Personas datiem jābūt precīziem un, ja nepieciešams, regulāri atjauninātiem; ir jāveic visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka Jūsu neprecīzi Personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek aptrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti; 5. uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips Jūsu Personas dati jāglabā tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem Personas dati tiek apstrādāti; 6. integritātes un konfidencialitātes princips Jūsu Personas dati ir jāapstrādā tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu Personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. Jūsu Personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju, un tos drīkst izpaust trešajām personām tikai saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas šajā Privātuma politikā un piemērojamos tiesību aktos. Klientu vai citu apdrošināšanas attiecību dalībnieku personas datu apstrāde Klientu vai citu apdrošināšanas attiecību dalībnieku apstrādāto personas datu kategorijas Atkarībā no apdrošināšanas produktiem, mēs vācam un apstrādājam dažāda veida personas datus. Šīs ir galvenās, bet ne visas, Sabiedrības apstrādāto personas datu kategorijas: 1. Personas identifikācijas dati un darbības dati: personas vārds, uzvārds, personas kods (ja klients ir fiziska persona) vai dzimšanas datums (vecums), amats; 2. Apdrošināšanas polises dati: apdrošināšanas veids, apdrošināšanas polises sērija un numurs, apdrošinājuma ņēmēja kods, spēkā stāšanās datums, apdrošināšanas polises

4 derīguma termiņa beigu datums, apdrošināšanas summa, iemaksas summa, apdrošināšanas iemaksu samaksas datums, saņemto apdrošināšanas iemaksu summa, iemaksas maksājuma dokumenta numurs un citi dati; 3. Dati par citiem apdrošināšanas attiecību dalībniekiem: labuma guvējiem, apdrošinātajām personām, cietušajām trešajām personām; 4. Apdrošinātā objekta dati un dati, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu: atkarībā no apdrošināšanas līguma informācija attiecas uz nedzīvības apdrošināšanu, piemēram, īpašuma apdrošināšanu, transportlīdzekļu apdrošināšanu, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ceļojumu apdrošināšanu, galvojumu, kravas apdrošināšanu utt., Kā arī dati, kas tiek apstrādāti ja iestājas apdrošīnāšanas gadījums; 5. Dati, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu: dati par līgumu izpildi vai neizpildi, spēkā esošajiem līgumiem vai līgumiem, kuru termiņš ir beidzies, iesniegtajiem pieprasījumiem, sūdzībām, apdrošināšanas gadījumiem utt.; 6. Finanšu dati: maksātāja vārds, uzvārds, maksājuma mērķis, maksājuma termiņš, maksājuma summa, maksājuma datums, maksājuma uzdevuma numurs, vai maksājums tiek maksāts tieši apdrošinātājam, bankas konta numurs, apdrošinājuma ņēmēja parāds, vai iemaksas samaksa ir atlikta, apdrošināšanas pabalsta summa, pdrošināšanas pabalsta apmēru; 7. Kontaktinformācija: korespondences, tālruņa numurs, e-pasta adrese; 8. Dati par personas profesiju. Informējam, ka dati, kas nav uzskaitīti iepriekš, un kurus Jūs mums esat iesniedzis vai kuri tika iesniegti Jūsu vārdā, vai kurus mēs esam ģenerējuši, sniedzot Jums pakalpojumus, var arī tikt vākti un apstrādāti. Klientu vai citu apdrošināšanas attiecību dalībnieku datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats Mēs vācam klientu vai citu apdrošināšanas attiecību dalībnieku personas datus tikai iepriekš noteiktiem, definētiem mērķiem: Datu apstrādes mērķis Līgumu slēgšana ar potenciālajiem klientiem un citu darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas (klienta iepazīšanai, identificēšanai un apstiprināšanai). Līguma izpilde. Datu apstrādes juridiskais pamats Lai veiktu darbības pēc potenciāla klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; Sabiedrības likumīgo interešu nodrošināšana; Sabiedrībai paredzēto juridisko saistību izpilde. Lai izpildītu līgumu, kuras puse ir klients; Sabiedrības likumīgo interešu nodrošināšana; Sabiedrībai paredzēto juridisko saistību izpilde. Personas datu kategorijas Personas identitātes un darbības dati; Apdrošināmā objekta dati; Finanšu dati; Cita sniegtā informācija. Personas identitātes un darbības dati; Apdrošināšanas polises dati; Apdrošināmā objekta dati un dati, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu;

5 Juridisko prasību izpilde. Sniegt atbildi uz mūsu interneta vietnē vai, izmantojot citus komunikācijas līdzekļus, iesniegto Jūsu pieprasījumu. Sabiedrībai paredzēto juridisko saistību izpilde. Jūsu dotā piekrišana; Sabiedrības likumīgo interešu nodrošināšana. Finanšu dati; Citi personas dati, kurus iesniedza klients vai kuri tika iesniegti klienta vārdā, vai kurus Sabiedrība ģenerējusi, sniedzot klientam pakalpojumus. Personas identitātes un darbības dati; Apdrošināšanas polises dati; Apdrošināmā objekta dati un dati, kas saistīti ar apdrošināšanas gadījumu; Finanšu dati; Citi personas dati, kurus iesniedza klients vai kuri tika iesniegti klienta vārdā, vai kurus Sabiedrība ģenerējusi, sniedzot klientam pakalpojumus. Personas identitātes dati; Citi personas dati, kurus iesniedza klients vai kuri tika iesniegti klienta vārdā, vai kurus Sabiedrība ģenerējusi, sniedzot klientam pakalpojumus. Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu personas datu apstrāde Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu apstrādāto personas datu kategorijas Atkarībā no darba pozīcijas mēs vācam un apstrādājam dažāda veida personas datus. Šīs ir galvenās, bet ne visas, Sabiedrības apstrādāto personas datu kategorijas: 1. Personas identifikācijas dati: kandidāta uz darbinieka vietu vārds, uzvārds, dzimšanas datums (vecums); 2. Dati par kvalifikāciju un pieredzi: informācija par kandidāta uz darbinieka vietu darba pieredzi (darba vieta, darba periods, amats, pienākumi un/vai sasniegumi), informācija par kandidāta uz darbinieka vietu izglītību (izglītības iestāde, mācību periods, iegūtā izglītība un/vai kvalifikācija), informācija par kvalifikācijas celšanu (izietās mācības,

6 iegūtie sertifikāti), informācija par valodu prasmēm, informācijas tehnoloģiju, braukšanas prasmēm, citām kompetencēm, cita informācija, kuru ir sniedzis kandidāts uz darbinieka vietu savā dzīves aprakstā (CV), motivācijas vēstulē vai citos kandidatēšanas dokumentos; 3. Nevainojamas reputācijas personas dati: dati, kurus Sabiedrība apstrādā, īstenojot Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums paredzēto apdrošināšanas brokera nevainojamas reputācijas kontroli, ieskaitot datus par sodāmību; 4. Kontaktinformācija: dzīvesvietas adrese, korespondences adrese (ja tā atšķiras no pastāvīgās dzīvesvietas), tālruņa numurs, e-pasta adrese. Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats Kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu personas datus mēs vācam tikai iepriekš noteiktiem un definētiem mērķiem: Datu apstrādes mērķis Datu apstrādes juridiskais pamats Kandidātu uz darbinieku vietu Kandidāta uz darbinieka vietu atlases veikšana dotā piekrišana Personas datu kategorijas Personas identifikācijas dati; Nevainojamas reputācijas personas dati*; Cita sniegtā informācija. *Nevainojamas reputācijas kandidātu Personas datus Sabiedrība vāc un apstrādā tikai tādā gadījumā un tādā apjomā, kad un ciktāl tas ir nepieciešams, veicot atlasi uz apdrošināšanas brokera vietu tiktāl, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Kandidātu uz darbinieku vietu datu bāzes administrēšana Kandidāta uz darbinieka vietu dotā piekrišana. Kandidāta uz darbinieka vietu vārds, uzvārds, dzimšanas datums (vecums); Cita sniegtā informācija. Personas datu iegūšanas veidi Mēs saņemam Jūsu Personas datus tad, kad Jūs tos mums tieši iesniedzat, piemēram, kļūstot par mūsu klientu un/vai sniedzot mums informāciju elektroniski (piemēram, aizpildot veidlapu mūsu interneta vietnē), apmeklējot un izmantojot mūsu interneta vietni vai abonējot mūsu elektroniskās publikācijas (piemēram, biļeteni) utt.

7 Mēs arī vācam Personas datus par Jums no trešajām personām un/vai publiski pieejamiem reģistriem vai citiem avotiem, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, piemēram, no valsts reģistriem, institūcijām, iestādēm, citām juridiskām personām utt. Dažos gadījumos Jūsu datus mēs varam saņemt tad, kad Jūs apdrošināt citu personu. Šajā gadījumā Jums ir pienākums informēt šo personu un saņemt šādas personas piekrišanu, un mēs, saņemot šādus datus, uzskatām, ka Jūs to darāt ar šīs personas ziņu un piekrišanu. Jūsu, kā kandidāta uz Sabiedrības darbinieka vietu, datus mēs saņemam tieši no Jums, piemēram, kad Jūs nosūtāt dzīves aprakstu (CV) un/vai motivācijas vēstuli, kā arī citus kandidēšanas dokumentus. Informāciju par jūsu kandidatūru, dzīves aprakstu (CV) un/vai citus kandidēšanas dokumentus varam iegūt arī no darba meklēšanas, atlases un/vai starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, piem., no Latvijas Republikas darba biržas, nodarbinātības aģentūrām, un/vai karjeras portāliem. Noteiktu informāciju mēs varam iegūt no trešajām pusēm, piem., no personām, kuras Jūs ieteic, no pašreizējiem vai bijušajiem darba devējiem, taču šādu informāciju mēs vāksim taikai tad, ja mums būs likumīgs pamats to darīt, piemēram, ja Jūs dosiet piekrišanu sazināties ar Jūsu darba devēju un/vai citu Jūsu norādīto personu. Personas datu nodošana trešajām personām Mēs varam izpaust un/vai nodot Jūsu Personas datus tikai saskaņā ar likumdošanas prasībām un konfidencialitātes principiem šādām saņēmēju kategorijām: 1. Valsts un pašvaldību institūcijām, iestādēm, organizācijām un citiem valsts pārvaldes subjektiem; 2. Pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesām, tiesu izpildītājiem, notāriem; 3. Komercbankām, citām finanšu iestādēm; 4. Juridiskajiem, finanšu, nodokļu, uzņēmējdarbības vadības, personāla administrēšanas, grāmatvedības uzskaites padomdevējiem u.tml.; 5. Mūsu partneriem, apdrošināšanas sabiedrībām vai citām personām, kas ir nepieciešama mūsu produktu un pakalpojumu piegādes sastāvdaļa; 6. Citām personām, ar kurām mēs plānojam slēgt vai esam noslēguši līgumu(-us). Mēs varam arī atklāt Jūsu Personas datus, ja mums ir pienākums atklāt vai dalīties ar Jūsu personisko informāciju, lai izpildītu jebkādas juridiskas vai normatīvas saistības vai pieprasījumus. Starptautiskā Personas datu nodošana Informējam Jūs, ka Jūsu Personas dati var tikt nodoti un apstrādāti ārpus Eiropas Savienības (turpmāk tekstā ES) un Eiropas ekonomikas zonas (turpmāk tekstā EEZ). Personas datu nodošanu var uzskatīt par nepieciešamu šādās situācijās kā, piemēram:

8 1. lai noslēgtu līgumu starp Jums un mums un/vai, lai izpildītu šādā līgumā noteiktās saistības; 2. lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, lai celtu prasību tiesā / citās iestādēs; 3. lai izpildītu juridiskās prasības vai īstenotu publiskās intereses. Pārsūtot jūsu personas datus starptautiski, mēs nodrošinām atbilstošu drošības pasākumu ieviešanu saskaņā ar likumdošanas prasībām. Pārsūtot datus uz valstīm ārpus EEZ, par kurām Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par datu aizsardzības atbilstību, mēs nodrošināsim datu aizsardzību, parakstot ar saņēmēju Eiropas Komisijas apstiprinātos standarta līguma noteikumus vai iegūstot inspekcijas speciālu atļauju. Mēs varam pārsūtīt personas datus trešai personai, izmantojot citus pasākumus, ja tas nodrošina atbilstošus drošības pasākumus, kā norādīts GDPR. Kā mēs aizsargājam Jūsu Personas datus? Mēs veicam dažādus drošības pasākumus, lai garantētu Jūsu Personas datu drošību. Savā praksē mēs izmantojam tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības pasākumus saskaņā ar jaunāko datu aizsardzības praksi, lai aizsargātu pret nelikumīgu piekļuvi, nozaudēšanu, nepareizu izmantošanu, nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu vai jebkādu citu nelikumīgu Personas datu apstrādi. Šie pasākumi ietver ugunsmūri, drošu aprīkojumu, piekļuves kontroli un tiesību ierobežošanu, datu glabāšanas sistēmu uzraudzību, personāla apmācību un rūpību apakšuzņēmēju atlasē. Mums un visiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas var apstrādāt Personas datus mūsu vārdā, ir arī pienākums ievērot Personas datu konfidencialitātes principus un prasības, pamatojoties uz līgumattiecībām. Personas datu glabāšanas principi un termiņi Personas datus mēs glabājam tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķu, kuriem tie tika vākti, sasniegšanai, vai tik ilgi, cik to prasa likumi. Tas nozīmē, ka mēs glabāsim Jūsu Personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams mērķu, kuriem Jūsu Personas dati tika vākti un apstrādāti, sasniegšanai, bet ne ilgāk, kā to prasa piemērojamie likumi un citi tiesību akti. Personas datu glabāšanas periods ir atkarīgs no noslēgtajiem līgumiem, tiesību aktu prasībām vai Sabiedrības likumīgajām interesēm. Ja Latvijas Republikas tiesību akti nenosaka nekādu Personas datu glabāšanas periodu, šo periodu noteiksim mēs, ņemot vērā datu glabāšanas likumīgo mērķi, juridisko pamatu un Personas datu likumīgas apstrādes principus. Turpmāk sniegti galvenie Personas datu glabāšanas termiņi, kurus piemēro Sabiedrība: 1) mēs glabājam Personas datus, kas apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, tik ilgi, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana, ja vien nav citu objektīvu apstākļu šo Personas datu ilgākai glabāšanai;

9 2) mēs (kā kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu) atlases procesa beigās iznīcināsim visus Jūsu Personas datus, kas vākti atlases nolūkos, ja nesaņemsim Jūsu piekrišanu turpmākai datu apstrādei. Par atlases beigu datumu uzskata dienu, kad tiek noslēgts darba līgums ar personu, kura ieņems izsludinātu amatu; 3) Jūsu (kā kandidātu uz Sabiedrības darbinieku vietu) dzīves apraksts (CV), lūgumi un citi iesniegtie dokumenti ar mērķi nākotnē sniegt informāciju par turpmākajiem darbinieku meklējumiem un atlasēm tiek glabāti 1 gadu no atlases beigu datuma, ja ir saņemta Jūsu piekrišana šādai turpmākajai Personas datu apstrādei. Par atlases beigu datumu uzskata dienu, kad tiek noslēgts darba līgums ar personu, kura ieņems izsludinātu amatu; 4) Jūsu Personas dati, kas tiek apstrādāti nolūkā noslēgt ar Jums līgumus un veikt citas darbības pirms līguma noslēgšanas (lai jūs iepazītu un identificētu), tiek glabāti 1 gadu no piedāvājuma saņemšanas dienas, ja vien mums nav likumīgas intereses saglabāt šādus datus ilgāk; 5) Jūsu Personas dati, kas tiek apstrādāti līguma izpildes laikā, tiek glabāti 10 gadus pēc līguma beigām; 6) Jūsu Personas dati, kurus Jūs sniedzāt caur mūsu interneta vietni, tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Jūsu pieprasījuma izpildei un turpmākas sadarbības atbalstīšanai, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus no pēdējās komunikācijas dienas, ja vien nav likumīgu prasību tos saglabāt ilgāk. Citi šeit nenorādītie dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Mēs arī Jūs informējam, ka dažos gadījumos Jūsu Personas dati var tikt uzglabāti ilgāk: 1) ja ir nepieciešams, lai Sabiedrība varētu sevi aizstāvēt pret prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un realizēt savas tiesības; 2) pastāv pamatotas aizdomas par prettiesisku darbību, par kuru notiek izmeklēšana; 3) Personas dati ir nepieciešami strīda vai sūdzības pareizai atrisināšanai; 4) tiek saņemts Datu subjekta pieprasījums iepazīties ar saviem Personas datiem; 5) citu tiesību aktos paredzētu pamatojumu gadījumā. Kādas tiesības Jums ir attiecībā uz Personas datiem? Jums, kā datu subjektam, ir šādas tiesības: 1. Tiesības saņemt informāciju par to, vai Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, un, ja jā, iepazīties ar saviem Personas datiem Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kādus Personas datus mēs apstrādājam, kur tie tiek vākti, kādiem mērķiem tie tiek apstrādāti, cik ilgi tie tiek glabāti, kam tie tiek sniegti u.c. Jāatzīmē, ka Jūsu piekļuves tiesības datiem var ierobežot tiesību akti, citu personu privātuma aizsardzība un iemesli, kas saistīti ar mūsu uzņēmējdarbību un praksi. 2. Tiesības pieprasīt ar Jums saistītu neprecīzu Personas datu labošanu Ja izrādās, ka mēs apstrādājam neprecīzus, nepilnīgus Personas datus par Jums, Jums ir tiesības pieprasīt Personas datu labošanu un papildināšanu.

10 3. Tiesības uz datu dzēšanu ( tiesības tikt aizmirstam ) Jums ir tiesības pieprasīt daļas vai visu Jūsu apstrādāto Personas datu dzēšanu, ja mums vairs nav juridiska pamata tos apstrādāt vai ja ir citi tiesību aktos noteikti iemesli. 4. Tiesības lūgt ierobežot Personas datu apstrādi Jums ir arī tiesības lūgt ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi uz noteiktu laiku. Tā var būt, piemēram, situācija, kad Jūs uzskatāt, ka šāda apstrāde ir nelikumīga un/vai dati par Jums ir neprecīzi, un mums tas ir jāpārbauda. 5. Tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, ja apstrāde pamatojas uz mūsu likumīgajām interesēm Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz likumīgām mūsu interesēm, Jums ir tiesības nepiekrist Jūsu Personas datu apstrādei, ja vien mūsu datu apstrādes interesēm ir prioritāte pār Jūsu interesēm. 6. Tiesības uz Personas datu pārnesamību Atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt pārcelt ar Jums saistītos personas datus, kurus Jūs esat mums iesniedzis, ierasti lietotā un datorlasāmā formātā, un Jums ir tiesības pieprasīt, lai tie tiktu pārsūtīti citam datu pārvaldītājam. 7. Tiesības atsaukt doto piekrišanu Ja Personas datu apstrāde ir pamatota ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās datu apstrādes likumību, kas tikusi veikta, pamatojoties uz piekrišanu, pirms atsaukuma. 8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē Ja uzskatāt, ka mūsu Personas datu apstrāde notiek, pārkāpjot Jūsu tiesības un likumīgās intereses, kas noteiktas piemērojamos tiesību aktos, varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē Valsts datu inspekcijā: Jūsu tiesību realizēšana Iepriekšminētās tiesības tiks realizētas tikai pēc tam, kad būsim saņēmuši Jūsu rakstisku pieprasījumu realizēt iepriekš iepriekšminētās tiesības, un tikai tad, kad tiks apstiprināta Jūsu identitāte. Šāds rakstisks pieprasījums jāiesniedz mums personīgi ierodoties mūsu reģistrētajā juridiskajā adresē, pa parasto pastu vai elektronisko pastu: Jūsu pieprasījumi tiks izskatīti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Īpašos gadījumos, atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un Personas datu apjoma, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu termiņš var tikt pagarināts, par to Jūs iepriekš

11 informējot. Atbilde uz Jūsu pieprasījumu Jums tiks sniegta tādā pašā veidā, kādā tika saņemts pieprasījums, izņemot gadījumu, ja informāciju Jūs vēlaties saņemt elektroniski. Sazinieties ar mums Ja Jums ir jautājumi par savu Personas datu apstrādi, vai vēlaties izmantot savas tiesības, varat sazināties ar mums pa e-pastu adrese SIA MAI Insurance brokers, uzņēmuma kods , Ieriķu iela 15 k-3, Rīga, Latvija.

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Versija 1.0 Spēkā no: gada maija Allianz Privātuma standarts Šī dokumenta mērķis Šis dokuments apraksta Allianz Privātuma standartu (APS) un sni

Versija 1.0 Spēkā no: gada maija Allianz Privātuma standarts Šī dokumenta mērķis Šis dokuments apraksta Allianz Privātuma standartu (APS) un sni Versija 1.0 Spēkā no: 2018. gada maija Allianz Privātuma standarts Šī dokumenta mērķis Šis dokuments apraksta Allianz Privātuma standartu (APS) un sniedz jums informāciju par noteikumiem, kas reglamentē

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr.3131301340 Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 22480, e-pasts: jirmv@jirmv.lv www.jirmv.lv IEKŠĒJIE

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Privacy Notice

Privacy Notice Online Ad-hoc Privacy Notice Pēdējo reizi atjaunināta: 2018. gada 24. maijā Saturs 1 Par mums un mūsu aptaujām... 2 2 Kas ir personas dati?... 2 3 Personas datu izmantošana... 2 3.1 Personas datu kategorijas,

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšs

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšs Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr.40003619950 APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ L.Bemhens, pamatojoties

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi AAS BALTA KREDĪTMAKSĀJUMU UN REGULĀRO IZDEVUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. 1501.202 1. Apdrošināšanas līgumā lietotie termini 1.1. Apdrošinātais Apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā persona, kas noslēgusi

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Latvijas Republikas SAEIMAS ZIŅOTĀJS nr gada 25. februārī

Latvijas Republikas SAEIMAS ZIŅOTĀJS nr gada 25. februārī Latvijas Republikas SAEIMAS ZIŅOTĀJS nr. 4 2016. gada 25. februārī Saturs Likumi 73. * 265L/12 ** Grozījumi likumā Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību...4 74. 266L/12 Grozījumi Krimināllikumā...5

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi AAS BALTA KREDĪTMAKSĀJUMU UN REGULĀRO IZDEVUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. 1501.204 1. Apdrošināšanas līgumā lietotie termini 1.1. Apdrošinātais Apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā persona, kas noslēgusi

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (sk. 1. daļu zemāk) un tos papildina SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija ISO sertificēto grāmatvežu asociācija Grāmatvežu kompetences un sertifikācijas problēmas nacionālajā jeb valstiskajā līmenī 1 ISO biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Ziemele 2014. gada 15. maijs Par GSC

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk