KULTIVATORS F220. LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas 3HV X3H-V Printed in the UK

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "KULTIVATORS F220. LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas 3HV X3H-V Printed in the UK"

Transkripts

1 KULTIVATORS F220 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas 3HV X3H-V C 2010 Honda Motor Co., Ltd. LV PP xx.xxxx.xx Printed in the UK

2 3HV146200(F220 Eng).book Page -1 Thursday, November 29, :02 PM F220 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas

3 3HV146200(F220 Eng).book Page 0 Thursday, November 29, :02 PM Pateicamies, ka esat iegādājies Honda kultivatoru. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta F220 kultivatora lietošana un apkope. Visa informācija šajā rokasgrāmatā balstās uz pēdējo informāciju par produktu, kas ir pieejama iespiešanas brīdī. Honda Motor Co., Ltd. patur tiesības veikt izmaiņas jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma un neuzņemoties nekādas saistības. Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu nav atļauts pavairot bez rakstiskas atļaujas. Šī rokasgrāmata ir uzskatāma par kultivatora neatņemamu sastāvdaļu, kas kultivatora tālākas pārdošanas gadījumā nododama kopā ar to. Pievērsiet īpašu uzmanību teikumiem, pirms kuriem ir kāds no zemāk minētajiem vārdiem. BRĪDINĀJUMS Norāda, ka instrukciju neievērošanas gadījumā pastāv smagu miesas bojājumu vai nāves risks. UZMANĪBU: norāda, ka instrukciju neievērošanas gadījumā pastāv miesas bojājumu vai aprīkojuma bojājumu risks. PIEZĪME: sniedz noderīgu informāciju. Ja rodas problēmas vai jautājumi par kultivatoru, konsultējieties ar pilnvarotu Honda kultivatoru izplatītāju. BRĪDINĀJUMS Honda kultivators ir veidots tā, lai kalpotu droši un uzticami, ja tiek izmantots saskaņā ar instrukcijām. Pirms kultivatora lietošanas izlasiet un izprotiet īpašnieka rokasgrāmatu. Pretējā gadījumā pastāv risks gūt miesas bojājumus vai arī sabojāt iekārtu. Attēls var atšķirties atkarībā no veida. 0

4 3HV146200(F220 Eng).book Page 1 Thursday, November 29, :02 PM Likvidēšana Lai aizsargātu apkārtējo vidi, nelikvidējiet šo iekārtu, akumulatoru, dzinēja eļļu u.c., nevērīgi izmetot tos kopā ar sadzīves atkritumiem. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem vai konsultējieties ar savu pilnvaroto Honda pārstāvi par likvidēšanu. 1

5 3HV146200(F220 Eng).book Page 2 Thursday, November 29, :02 PM SATURS 1. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS DROŠĪBAS UZLĪMJU ATRAŠANĀS VIETAS...9 CE marķējuma un trokšņa uzlīmes atrašanās vietas DETAĻU IDENTIFIKĀCIJA PIRMSLIETOŠANAS PĀRBAUDE DZINĒJA IEDARBINĀŠANA KULTIVATORA EKSPLUATĀCIJA DZINĒJA DARBĪBAS APTURĒŠANA APKOPE...31 Apkopes grafiks APKOPE KĻŪMJU NOVĒRŠANA SPECIFIKĀCIJAS...43 LIELĀKO Honda IZPLATĪTĀJU ADRESES... Aizmugures vāka iekšpusē EK atbilstības deklarācija SATURA PĀRSKATS.. Aizmugures vāka iekšpusē 2

6 3HV146200(F220 Eng).book Page 3 Thursday, November 29, :02 PM 1. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS BRĪDINĀJUMS Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju: Savai un citu cilvēku drošībai pievērsiet īpašu uzmanību šiem piesardzības pasākumiem: Honda kultivators ir veidots tā, lai kalpotu droši un uzticami, ja tiek izmantots saskaņā ar instrukcijām. Pirms kultivatora lietošanas izlasiet un izprotiet īpašnieka rokasgrāmatu. Pretējā gadījumā pastāv miesas bojājumu vai iekārtas bojājumu risks. Izplūdes gāzes satur indīgu oglekļa monoksīda gāzi bez krāsas un smaržas. Oglekļa monoksīda ieelpošana var izraisīt samaņas zudumu un novest līdz nāvei. Darbinot kultivatoru zonā, kas ir ierobežota vai pat daļēji slēgta, ieelpotais gaiss var saturēt bīstamu daudzumu izplūdes gāzu. Nekad nedarbiniet kultivatoru garāžā, mājā vai atvērtu logu un durvju tuvumā. Rotējošie zari ir asi un griežas lielā ātrumā. Nejauša saskare var izraisīt smagus miesas bojājumus. Dzinēja darbības laikā neturiet savas rokas un kājas zaru tuvumā. Pirms zaru pārbaudes vai apkopes apturiet dzinēju un atslēdziet zaru sajūgu. Atvienojiet aizdedzes sveces uzgali, lai novērstu nejaušu ieslēgšanu. Valkājiet aizsargcimdus, lai aizsargātu rokas no zariem, veicot zaru tīrīšanu, pārbaudi vai nomaiņu. 3

7 3HV146200(F220 Eng).book Page 4 Thursday, November 29, :02 PM Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs un noteiktos apstākļos var eksplodēt. Nesmēķējiet un neļaujiet liesmām vai dzirkstelēm piekļūt zonai, kurā tiek uzpildīta degviela vai kur tiek uzglabāts benzīns. Nepārpildiet degvielas tvertni un pārliecinieties, lai pēc degvielas uzpildes tvertnes vāciņš tiktu cieši aizvērts. Uzpildiet degvielu labi vēdinātā vietā ar izslēgtu dzinēju. Operatora atbildība Uzturiet kultivatoru labā darba stāvoklī. Darbinot kultivatoru, kas ir sliktā vai apšaubāmā stāvoklī, pastāv nopietnu miesas bojājumu risks. Pārliecinieties, ka visas drošības ierīces ir darba kārtībā un ir uzliktas brīdinājumu uzlīmes. Šīs sastāvdaļas ir uzstādītas jūsu drošības nolūkā. Pārliecinieties, ka ir uzlikti drošības pārsegi (zaru pārsegs, ventilatora pārsegs un rokas startera pārsegs). Jums ir jāzina, kā avārijas gadījumā ātri apturēt dzinēja un zaru kustību. Tāpat arī jāizprot visu vadības ierīču darbība. Cieši satveriet rokturus. Sajūga izmantošanas laikā tie var pacelties uz augšu. 4

8 3HV146200(F220 Eng).book Page 5 Thursday, November 29, :02 PM BRĪDINĀJUMS Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju: Operatora atbildība Rūpīgi izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu. Apgūstiet vadības ierīces un kultivatora pareizu lietošanu. Izmantojiet kultivatoru tikai tam paredzētajam nolūkam: augsnes kultivēšanai. Jebkāda cita veida izmantošana var būt bīstama vai sabojāt aprīkojumu; nekad neizmantojiet kultivatoru tādas augsnes kultivēšanai, kas satur laukakmeņus, akmeņus, troses vai citus cietus materiālus. Nekad neļaujiet bērniem vai cilvēkiem, kas nav apguvuši šo īpašnieka rokasgrāmatu, izmantot kultivatoru. Vietējie noteikumi var ierobežot atļauto operatora vecumu. Pirms katras lietošanas reizes vizuāli pārbaudiet, vai kultivators un/vai tā detaļas nav nodilušas, bojātas vai vaļīgas. Ja nepieciešams, nomainiet bojātās detaļas konstrukcijā. Ievērojiet, ka par negadījumiem vai bojājumiem, kas tiek nodarīti citiem cilvēkiem vai to īpašumiem, ir atbildīgs īpašnieks vai lietotājs. Nomāšanas gadījumā pārliecinieties, ka lietošanas paskaidrojumi tiek sniegti lietotāja klātbūtnē. Dzinēja darbības laikā neturiet rokas un kājas zaru tuvumā. Atļaujot ikvienam izmantot šo kultivatoru bez nepieciešamajām instrukcijām, pastāv miesas bojājumu risks. Valkājiet izturīgus, pilnīgi nosedzošus apavus. Šī kultivatora izmantošana bez apaviem, apavos ar vaļēju purngalu vai sandalēs palielina miesas bojājumu risku. Ģērbieties saprātīgi. Brīvs apģērbs var tikt ierauts kustošajās detaļās, palielinot miesas bojājumu risku. Esiet modrs. Šī kultivatora izmantošana noguruma, slimības, alkohola vai medikamentu iespaidā var izraisīt smagus miesas bojājumus. Nelietojiet kultivatoru tiešā cilvēku vai mājdzīvnieku tuvumā. Pārliecinieties, ka velkošais stienis ir uzlikts un pareizi noregulēts. Nemainiet dzinēja regulatora iestatījumus un nepārsniedziet ieteicamo dzinēja ātrumu. Uzmanīgi iedarbiniet dzinēju saskaņā ar šajā rokasgrāmatā esošajām instrukcijām, sargot kājas no zariem. Iedarbinot dzinēju, sargiet kājas no zariem. Neizmantojiet kultivatoru nakts laikā vai sliktos laika apstākļos ar sliktu redzamību, jo pastāv augsts negadījumu risks. Darba laikā ejiet parastā gaitā, nekad neskrieniet. Ja darba laikā ir nepieciešams spert soļus atpakaļ, pievērsiet īpašu uzmanību cilvēkiem un šķēršļiem operatoram aiz muguras. Pirms kultivatora pārvietošanas vai pacelšanas, pārliecinieties, ka dzinējs ir apturēts. 5

9 3HV146200(F220 Eng).book Page 6 Thursday, November 29, :02 PM Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju: Operatora atbildība Apturiet dzinēju šādos gadījumos: Vienmēr, kad atstājat kultivatoru bez uzraudzības. Pirms degvielas uzpildes. Apturot dzinēju, pārvietojiet droseles sviru pozīcijā ZEMS un pēc tam pagrieziet dzinēja slēdzi pozīcijā IZSLĒGTS. Ja kultivators ir aprīkots ar degvielas vārstu, neaizmirstiet pagriezt degvielas vārstu pozīcijā AIZVĒRTS. Pārbaudiet visu uzgriežņu, bultskrūvju un skrūvju stingrību, lai nodrošinātu kultivatora drošu darba stāvokli. Regulāra apkope ir neatņemams palīgs lietotāja drošībai un augsta veiktspējas līmeņa saglabāšanai. Nekad kultivatoru ar tvertnē esošu benzīnu nenovietojiet ēkā, kur izgarojumi var piekļūt atklātai liesmai, dzirkstelei vai augstas temperatūras avotam. Pirms novietošanas novietnē ļaujiet dzinējam atdzist. Lai mazinātu ugunsgrēka risku, attīriet kultivatoru, it īpaši dzinēju, slāpētāju, kā arī benzīna uzglabāšanas zonu no zāles, lapām vai pārāk liela smērvielas daudzuma. Neatstājiet ēkā vai tās tuvumā tvertnes ar augu produktiem. Ja ir nepieciešams iztukšot degvielas tvertni, tas ir jādara ārpus telpām ar aukstu dzinēju. Drošības nolūkā nomainiet nodilušās vai bojātās detaļas. Bērnu drošība Neļaujiet bērniem iet ārā vai palikt bez uzraudzības, kad tuvumā tiek izmantots jebkāda veida ārpustelpu elektriskais aprīkojums. Mazi bērni kustas ātri, un tos it īpaši interesē kultivators un zemes apstrādes darbības. Nekad neiedomājieties, ka bērni paliks tajā vietā, kur jūs tos pēdējoreiz redzējāt. Esiet modri un izslēdziet kultivatoru, ja darba vietā nokļūst bērni. Bērniem nekad nedrīkst ļaut darbināt kultivatoru, pat pieaugušo uzraudzībā. Mestu priekšmetu risks Priekšmeti, kam trāpa rotējošie zari, var tikt izmesti no kultivatora ar lielu spēku un izraisīt smagus miesas bojājumus. Pirms kultivēšanas attīriet darba vietu no sprunguļiem, lieliem akmeņiem, trosēm, stikla u.c. Veiciet kultivēšanu tikai dienasgaismā. Pēc sadursmes ar kādu priekšmetu vienmēr pārbaudiet, vai kultivators nav bojāts. Pirms turpmākas lietošanas salabojiet vai nomainiet bojātās detaļas. No nodilušiem vai bojātiem zariem mestas daļas var radīt smagus miesas bojājumus. Pirms kultivatora lietošanas vienmēr pārbaudiet zarus. 6 BRĪDINĀJUMS

10 3HV146200(F220 Eng).book Page 7 Thursday, November 29, :02 PM BRĪDINĀJUMS Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju: Ugunsgrēka un apdegumu risks Benzīns ir viegli uzliesmojošs, un tā tvaiki var eksplodēt. Esiet īpaši piesardzīgi, rīkojoties ar benzīnu. Uzglabājiet benzīnu bērniem nepieejamā vietā. Pievienojiet degvielu pirms dzinēja iedarbināšanas. Nekad nenoņemiet degvielas tvertnes vāciņu un nepievienojiet benzīnu, kamēr dzinējs darbojas vai tas ir karsts. Uzpildiet degvielu labi vēdinātā vietā ar izslēgtu dzinēju. Uzpildiet degvielu tikai ārpus telpām un nesmēķējiet uzpildes laikā vai rīkojoties ar degvielu. Pirms degvielas uzpildes ļaujiet dzinējam atdzist. Degvielas tvaiki vai izlaistīta degviela var uzliesmot. Dzinējs un izpūtēja sistēma darbības laikā ļoti sakarst un paliek karsti arī kādu laiku pēc dzinēja apturēšanas. Saskare ar karstām dzinēja detaļām var izraisīt apdegumus un likt atsevišķiem materiāliem aizdegties. Nepieskarieties karstam dzinējam vai izpūtēja sistēmai. Ļaujiet dzinējam atdzist pirms apkopes vai kultivatora novietošanas iekštelpās. Cieši aizskrūvējiet visas degvielas tvertnes un konteineru vāciņus. Uzglabājiet degvielu tieši šim nolūkam paredzētās tvertnēs. Benzīna noplūdes gadījumā nemēģiniet iedarbināt dzinēju, bet pārvietojiet kultivatoru prom no noplūdes vietas un novērsiet jebkādu aizdegšanās avotu rašanos, līdz benzīna tvaiki ir izgarojuši. 7

11 3HV146200(F220 Eng).book Page 8 Thursday, November 29, :02 PM BRĪDINĀJUMS Lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju: Oglekļa monoksīda saindēšanās risks Izplūdes gāzes satur indīgu oglekļa monoksīdu, kas ir bezkrāsains un bez smaržas. Izplūdes gāzu ieelpošana var izraisīt samaņas zudumu un nāvi. Darbinot dzinēju slēgtā vai pat daļēji slēgtā telpā, ieelpojamais gaiss var saturēt bīstamu izplūdes gāzu daudzumu. Lai novērstu izplūdes gāzu uzkrāšanos, nodrošiniet labu ventilāciju. Nomainiet bojātu slāpētāju. Nedarbiniet dzinēju slēgtā telpā, kur vienuviet var uzkrāties bīstami oglekļa monoksīda izgarojumi. Darbs uz nogāzes Veicot kultivēšanu uz nogāzēm, nepiepildiet degvielas tvertni vairāk par pusi, lai mazinātu degvielas noplūdi. Uz nogāzes veiciet kultivēšanu šķērsām (vienāda atstatuma intervālos), nevis augšup un lejup. Esiet ļoti uzmanīgi, mainot kultivatora virzienu uz nogāzes. Nelietojiet kultivatoru uz nogāzēm, kas ir lielākas par 10 (17%). Maksimālais drošas darbības leņķis ir norādīts tikai informācijas nolūkā un ir jānosaka atbilstoši darba rīka veidam. Pirms dzinēja iedarbināšanas pārbaudiet, vai kultivators nav bojāts un ir labā darba kārtībā. Savas un apkārtējo drošības nolūkā esiet īpaši piesardzīgs, vadot kultivatoru kalnā vai no kalna. 8

12 3HV146200(F220 Eng).book Page 9 Thursday, November 29, :02 PM 2. DROŠĪBAS UZLĪMJU ATRAŠANĀS VIETAS Šīs uzlīmes brīdina jūs par iespējamiem draudiem, kas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus. Rūpīgi izlasiet uzlīmes, drošības piezīmes un šajā rokasgrāmatā aprakstītos brīdinājumus. Ja uzlīme atlīmējas vai arī kļūst grūti izlasāma, sazinieties ar savu Honda izplatītāju, lai to nomainītu. SAGRIEŠANĀS RISKS SKATĪT LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU, UZMANĪBU IZPLŪDES GĀZES, UZMANĪBU DEGVIELA 9

13 3HV146200(F220 Eng).book Page 10 Thursday, November 29, :02 PM CE marķējuma un trokšņa uzlīmes atrašanās vietas TROKŠŅA UZLĪME CE MARĶĒJUMS Ražotāja nosaukums un adrese Apraksta kods Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese Ražošanas gads Rāmja sērijas numurs Iekārtas masa (standarta specifikācija) Dzinēja tīrā jauda 10

14 3HV146200(F220 Eng).book Page 12 Thursday, November 29, :02 PM 3. DETAĻU IDENTIFIKĀCIJA DZINĒJA SLĒDZIS DROSELES VADĪBAS SVIRA DEGVIELAS TVERTNES VĀCIŅŠ ROKTURA AUGSTUMA REGULĒTĀJS PRIEKŠĒJAIS PĀRSEGS (iekļauts komplektācijā) RĀMJA SĒRIJAS NUMURS GAISA TĪRĪTĀJS DZINĒJA EĻĻAS UZPILDES VĀCIŅŠ DZINĒJA EĻĻAS DRENĀŽAS SKRŪVE Ierakstiet rāmja sērijas numuru zemāk dotajā laukumā. Šis numurs būs nepieciešams, pasūtot detaļas. Rāmja sērijas numurs: TRANSMISIJAS EĻĻAS UZPILDES VĀCIŅŠ PRIEKŠĒJAIS RITENIS (iekļauts komplektācijā) 12

15 3HV146200(F220 Eng).book Page 13 Thursday, November 29, :02 PM STARTERA ROKTURIS AIZDEDZES SVECE SLĀPĒTĀJS ROKTURIS SAJŪGA SVIRA GAISA PADEVES SVIRA DEGVIELAS VĀRSTS VELKOŠAIS STIENIS ROTORS TRANSMISIJAS EĻĻAS LĪMEŅA PĀRBAUDES SKRŪVE 13

16 3HV146200(F220 Eng).book Page 14 Thursday, November 29, :02 PM 4. PIRMSLIETOŠANAS PĀRBAUDE BRĪDINĀJUMS Novietojiet kultivatoru uz stingras, līdzenas virsmas un pārliecinieties, ka kultivators nav sasvēries (t.i., ar rotējošajiem zariem, priekšējo riteni (ja aprīkots) un velkošo stieni). Pirms kultivatora tehniskās apkopes sākšanas apturiet dzinēju. Kultivatora tehniskās apkopes veikšana uz nestabilas zemes virsmas vai ar darbojošos dzinēju var izraisīt miesas bojājumus un/vai aprīkojuma bojājumus. Ikdienas kultivatora pārbaude un apkope ir būtiskas, lai nodrošinātu drošu un uzticamu darbību. Pirms lietošanas veiciet šādas pārbaudes. 1. Kultivatora ārpuse Vai nav radušās degvielas un dzinēja eļļas noplūdes? Vai dzinēja tuvumā nav uzliesmojošu materiālu (putekļi, salmi u.c.)? 2. Vadības sviras funkcija Vai svira darbojas bez aizķeršanās? 3. Vadi un kabeļi Vai katra vada un kabeļa izolācija nav saplēsta vai sagriezta? Vai neviens vads vai kabelis nav saspiests ar blakusesošajām detaļām? 4. Dzinēja darbība Iedarbiniet dzinēju. Vai no dzinēja ir dzirdams neparasts troksnis? (Skatīt lpp, lai uzzinātu vairāk par iedarbināšanas procedūru.) Vai dzinējs droši apstājas, izmantojot dzinēja slēdzi? (Skatīt lpp, lai uzzinātu vairāk par apstādināšanas procedūru.) Ja novērojat kādus citus neparastus simptomus, nekavējoties konsultējieties ar savu pilnvaroto Honda pārstāvi. 5. Skrūves un uzgriežņi Pārbaudiet piestiprināto detaļu vaļīgumu. Cieši pieskrūvējiet visas vaļīgās detaļas. 14

17 3HV146200(F220 Eng).book Page 15 Thursday, November 29, :02 PM 6. Dzinēja eļļas līmenis UZMANĪBU: Dzinēja darbināšana ar nepietiekamu eļļas daudzumu var izraisīt nopietnus dzinēja bojājumus. Pārliecinieties, ka kultivators atrodas uz līdzenas virsmas un dzinējs ir izslēgts. 1. Noņemiet eļļas uzpildes vāciņu. Pārbaudiet eļļas līmeni ar līmeņrādi, paskatoties uzpildes kakliņā. 2. Ja eļļas līmenis ir zems, piepildiet ar ieteicamo eļļu līdz līmeņrāža augšējam ierobežojumam. 3. Cieši aizskrūvējiet uzpildes vāciņu. Eļļas kapacitāte: 0,30 l Ieteicamā eļļa Izmantojiet 4 taktu motoreļļu, kas atbilst vai pārsniedz API servisa kategorijas SE vai jaunākas kategorijas prasības (vai līdzvērtīgi). Vienmēr pārbaudiet API servisa uzlīmi uz eļļas tvertnes, lai pārliecinātos, ka tajā ir burti SE vai jaunāka kategorija (vai līdzvērtīgi). Vispārējai lietošanai ir ieteicams izmantot SAE 10W-30. Citas viskozitātes, kas norādītas diagrammā, var tikt izmantotas, kad vidējā temperatūra jūsu apvidū ir ieteicamajā diapazonā. APKĀRTĒJĀS VIDES TEMPERATŪRA UZMANĪBU: Izmantojot eļļu bez attīrošām piedevām vai 2 taktu dzinēja eļļu, tiks samazināts dzinēja kalpošanas laiks. EĻĻAS UZPILDES VĀCIŅŠ UPPER LIMIT AUGŠĒJAIS IEROBEŽOJUMS APAKŠĒJAIS IEROBEŽOJUMS 15

18 3HV146200(F220 Eng).book Page 16 Thursday, November 29, :02 PM 7. Transmisijas eļļa Novietojiet kultivatoru uz līdzenas virsmas, noņemiet abas bultskrūves no priekšējā pārsega un noņemiet priekšējo pārsegu (iekļauts komplektācijā). BULTSKRŪVES PRIEKŠĒJAIS PĀRSEGS 1. Noņemiet transmisijas eļļas līmeņa pārbaudes skrūvi. Eļļai ir jābūt vienā līmenī ar eļļas uzpildes atveres apakšējo malu. 2. Noņemiet transmisijas eļļas uzpildes vāciņu un, ja līmenis ir zems, pievienojiet eļļu, kāda ir ieteicama šim dzinējam. Ieteicamā eļļa: Izmantojiet SAE 0W-20 Honda 4 taktu eļļu vai SAE 0W-20 4 taktu motoreļļu, kas atbilst API servisa kategorijas SL prasībām vai līdzvērtīgām prasībām. Vienmēr pārbaudiet API servisa uzlīmi uz eļļas tvertnes, lai pārliecināties, ka tajā ir burti SL vai līdzvērtīgi. 3. Uzlieciet atpakaļ eļļas uzpildes vāciņu un cieši aizskrūvējiet eļļas līmeņa pārbaudes skrūvi. Eļļas kapacitāte: 0,90 l TRANSMISIJAS EĻĻAS UZPILDES VĀCIŅŠ TRANSMISIJAS EĻĻAS LĪMEŅA PĀRBAUDES SKRŪVE AUGŠĒJAIS IEROBEŽOJUMS (eļļas uzpildes atveres apakšējā mala) 16

19 3HV146200(F220 Eng).book Page 17 Thursday, November 29, :02 PM 8. Gaisa tīrītājs UZMANĪBU: Nekad nedarbiniet dzinēju bez gaisa tīrītāja. Pretējā gadījumā dzinējs strauji nolietosies. Noņemiet gaisa tīrītāja pārsegu un pārbaudiet, vai tīrītājā nav netīrumu un vai elements nav aizsprostots (skatīt 33. lpp.). FIKSATORA IZCIĻŅI ĀĶI ELEMENTS GAISA TĪRĪTĀJA PĀRSEGS 17

20 3HV146200(F220 Eng).book Page 18 Thursday, November 29, :02 PM 9. Degviela Pārbaudiet degvielas līmeni un, ja degvielas līmenis ir zems, piepildiet tvertni. Izmantojiet svinu nesaturošu degvielu ar pētniecisko oktānskaitli 91 vai augstāku (sūkņa oktānskaitli 86 vai augstāku). Nekad neizmantojiet vecu vai netīru benzīnu vai eļļas/benzīna maisījumu. Nepieļaujiet netīrumu vai ūdens iekļūšanu degvielas tvertnē. BRĪDINĀJUMS Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs un noteiktos apstākļos var eksplodēt. Uzpildiet degvielu labi vēdinātā vietā ar izslēgtu dzinēju. Nesmēķējiet un neļaujiet liesmām vai dzirkstelēm piekļūt zonai, kurā tiek uzpildīta degviela vai kur tiek uzglabāts benzīns. Neiepildiet degvielas tvertnē pārāk daudz degvielas (uzpildes kakliņā nedrīkst būt degviela). Pēc degvielas uzpildes pārliecinieties, ka degvielas tvertnes vāciņš ir pareizi un stingri aizskrūvēts. Rīkojieties uzmanīgi, lai uzpildīšanas laikā neizlaistītu degvielu. Izlijusi degviela vai degvielas tvaiki var aizdegties. Ja ir izlijusi degviela, pirms dzinēja iedarbināšanas pārliecinieties, ka apkārtne ir sausa. Izvairieties no vairākkārtēja vai ilgstoša kontakta ar ādu vai tvaika ieelpošanas. GLABĀJIET BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. DEGVIELAS TVERTNES VĀCIŅŠ DEGVIELAS TVERTNE BENZĪNS AUGŠĒJĀ IEROBEŽOJUMA LĪNIJA 18

21 3HV146200(F220 Eng).book Page 19 Thursday, November 29, :02 PM PIEZĪME: Benzīns sabojājas ļoti ātri, atkarībā no tādiem faktoriem kā apgaismojums, temperatūra un laiks. Sliktākajos gadījumos benzīns var sabojāties 30 dienu laikā. Sabojāta benzīna izmantošana var nopietni sabojāt dzinēju (karburatora, vārsta nosprostošanās). Šādi sabojātas degvielas izraisīti bojājumi netiek segti ar garantiju. Lai no tā izvairītos, lūdzam strikti ievērot šādus ieteikumus. Izmantojiet tikai norādīto benzīnu (skat. 17. lpp.). Izmantojiet svaigu un tīru benzīnu. Nolietošanās palēnināšanai uzglabājiet benzīnu sertificētā degvielas tvertnē. Ja ir paredzēta ilgstoša degvielas uzglabāšana (vairāk nekā 30 dienas), iztukšojiet degvielas tvertni un karburatoru (skat. 41. lpp.). Spirtu saturošs benzīns Ja izlemjat izmantot spirtu saturošu benzīnu (gazohols), pārliecinieties, ka oktānskaitlis ir vismaz tik augsts kā iesaka Honda. Ir divu veidu gazohols : viens, kas satur etanolu, un otrs, kas satur metanolu. Neizmantojiet gazoholu, kas satur vairāk nekā 10% etanola. Nelietojiet benzīnu, kas satur vairāk nekā 5% metanola (metila vai koka spirta) un nesatur līdzšķīdinātājus un korozijas inhibitorus metanolam. PIEZĪME: Garantija nesedz degvielas sistēmas bojājumus vai dzinēja veiktspējas problēmas, ko izraisījis benzīns, kas satur vairāk spirta nekā ieteikts. Pirms benzīna iegādes nepazīstamā stacijā, vispirms pārliecinieties, ka benzīns satur spirtu; ja satur, noskaidrojiet izmantotā spirta veidu un procentu. Ja ievērojat jebkādus nevēlamus darbības simptomus, izmantojot benzīnu, nomainiet to uz benzīnu, par kuru esat pārliecināts, ka tas satur mazāku spirta daudzumu par ieteicamo maksimumu. 19

22 3HV146200(F220 Eng).book Page 20 Thursday, November 29, :02 PM 10. Sajūga sviras darbība (pārbaude) Pirms darbības pārbaudes pārliecinieties, ka ap sajūga sviru, fiksācijas sviru un/vai fiksācijas sviras plecu nav aizķērušies svešķermeņi (piemēram, smiltis, augsne, zari u.c.). Pārbaudiet, vai fiksācijas svira un sajūga svira darbojas bez aizķeršanās, piespiežot fiksācijas sviru un saspiežot sajūga sviru. Ja fiksācijas svira un sajūga svira nedarbojas bez aizķeršanās vai arī sajūgs ieslēdzas, saspiežot sajūgu, bet nepiespiežot fiksācijas sviru, izjauciet un notīriet sajūga sviru (skatīt 36. lpp.). FIKSĀCIJAS SVIRA FIKSĀCIJAS SVIRA SAJŪGA SVIRA PIESPIEST FIKSĀCIJAS SVIRA SAJŪGA SVIRA 20

23 3HV146200(F220 Eng).book Page 21 Thursday, November 29, :02 PM 11. Rīki un papildierīces Lai uz kultivatora uzstādītu rīku vai papildierīci, ievērojiet rīkam vai papildierīcei pievienotās instrukcijas. Rīka vai papildierīces uzstādīšanā radušos problēmu vai grūtību gadījumā konsultējieties ar savu Honda pārstāvi. 21

24 3HV146200(F220 Eng).book Page 20 Thursday, November 29, :02 PM 5. DZINĒJA IEDARBINĀŠANA UZMANĪBU: Pārliecinieties, ka sajūgs ir izslēgts, lai novērstu pēkšņu nekontrolētu kustību, dzinējam ieslēdzoties. Sajūgs tiek ieslēgts, pavelkot sajūga sviru, un tiek izslēgts, sviru atlaižot. 1. Pagriez degvielas vārstu pozīcijā ATVĒRTS. Pārbaudiet drenāžas skrūves stingrību. DEGVIELAS VĀRSTS IESLĒGTS DRENĀŽAS SKRŪVE 2. Aukstos laika apstākļos un kad dzinējs ir atdzisis, novietojiet gaisa vārsta sviru pozīcijā AIZVĒRT. PIEZĪME: Neizmantojiet gaisa vārstu, ja dzinējs ir silts vai gaisa temperatūra ir augsta. ATVĒRT GAISA PADEVES SVIRA AIZVĒRT 3. Iestatiet dzinēja slēdzi pozīcijā IESLĒGTS. IESLĒGTS IESLĒGTS ON DZINĒJA SLĒDZIS 20

25 3HV146200(F220 Eng).book Page 21 Thursday, November 29, :02 PM 4. Pārvietojiet droseles vadības sviru nedaudz pa kreisi. AUGSTS ZEMS DROSELES VADĪBAS SVIRA 5. Viegli pavelciet startera rokturi, līdz sajūtat pretestību, pēc tam atlaidiet startera rokturi. Turot rokturi ar kreiso roku, veikli pavelciet startera rokturi bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā. UZMANĪBU: Neļaujiet startera rokturim atsisties pret dzinēju. Viegli palaidiet to atpakaļ, lai novērstu startera bojājumus. Vilkšanas virziens STARTERA ROKTURIS 6. Ļaujiet dzinējam dažas minūtes iesilt. Ja gaisa vārsts ir novietots pozīcijā AIZVĒRT, dzinējam uzsilstot, pakāpeniski pārvietojiet to pozīcijā ATVĒRT. GAISA PADEVES SVIRA ATVĒRT AIZVĒRT 21

26 3HV146200(F220 Eng).book Page 22 Thursday, November 29, :02 PM Karburatora modifikācija lietošanai lielā augstumā Lielā augstumā standarta karburatora gaisa-degvielas sajaukums būs pārāk bagātīgs. Veiktspēja samazināsies, un palielināsies degvielas patēriņš. Turklāt ļoti bagātīgs maisījums sabojās aizdedzes sveci un apgrūtinās iedarbināšanu. Lietošana augstumā, kas atšķiras no tā, kam dzinējs ir sertificēts, ilgstošu laika posmu, var palielināt emisijas. Darbību lielā augstumā var uzlabot ar īpašām karburatora modifikācijām. Ja jūs pastāvīgi lietojat kultivatoru augstumā, kas pārsniedz 1500 metrus virs jūras līmeņa, lūdziet savam servisa izplatītājam veikt šīs karburatora izmaiņas. Kad šis dzinējs tiek izmantots lielos augstumos ar karburatora izmaiņām lietošanai lielā augstumā, tas atbildīs katram emisijas standartam visu lietderīgo laiku. Pat ar karburatora izmaiņām dzinēja zirgspēki samazināsies par apmēram 3,5% uz katriem 300 augstuma metriem. Augstuma ietekme uz zirgspēkiem būs lielāka, ja netiks veikta karburatora pārbūve. UZMANĪBU: Ja karburators ir pielāgots darbībai lielā augstumā, gaisa/degvielas maisījums būs pārāk vājš izmantošanai zemākās vietās. Lietošana augstumā, kas ir zem metriem, ar pārveidotu karburatoru var izraisīt dzinēja pārkaršanu, kas savukārt var izraisīt nopietnus dzinēja bojājumus. Lietošanai zemā augstumā lieciet izplatītājam atjaunot karburatora oriģinālās rūpnīcas specifikācijas. 22

27 3HV146200(F220 Eng).book Page 23 Thursday, November 29, :02 PM 6. KULTIVATORA EKSPLUATĀCIJA Roktura pozīcijas regulēšana Ir ieteicams noregulēt roktura pozīciju atbilstoši operatora augumam un darba apstākļiem. Lai noregulētu roktura augstumu, atskrūvējiet vaļīgāk roktura augstuma regulētāju, izvēlieties attiecīgās atveres un aizskrūvējiet regulētāju. ROKTURA AUGSTUMA REGULĒTĀJS Sajūga darbība Sajūgs ieslēdz un izslēdz jaudas padevi no dzinēja uz transmisiju. Ieslēgšana: 1. Piespiediet un turiet fiksācijas sviru. 2. Saspiediet sajūga sviru. 3. Sajūgs ir ieslēgts; atlaidiet fiksācijas sviru. Izslēgšana: Atlaidiet sajūga sviru. PIESPIEST PUSH IESLĒGTS IESLĒGTS IZSLĒGTS FIKSĀCIJAS SVIRA SAJŪGA SVIRA IZSLĒGTS 23

28 3HV146200(F220 Eng).book Page 24 Thursday, November 29, :02 PM Roktura leņķa regulēšana (GE tips) Rokturi ir iespējams noregulēt trīs dažādos leņķos abos virzienos. Lai veiktu izmaiņas, atskrūvējiet roktura leņķa regulētāju un pagrieziet roktura statni nepieciešamajā pozīcijā. Pēc noregulēšanas cieši pieskrūvējiet regulētāju. Normāls darba leņķis ROKTURA LEŅĶA REGULĒTĀJS Nedaudz pazeminiet rokturi, lai iekārtas priekšgals tiktu pacelts par aptuveni 6 ~ 8. HORIZONTĀLA LĪNIJA 6 8 DZINĒJA PIESAISTES LĪNIJA Lai gūtu vislabākos rezultātus ar kultivatoru, apstrādājot augsni, centieties turēt iekārtu attēlā redzamajā leņķī. 24

29 3HV146200(F220 Eng).book Page 25 Thursday, November 29, :02 PM Priekšējais ritenis (iekļauts komplektācijā) Pēc tam, kad esat nokļuvis kultivēšanas vietā, pirms kultivēšanas pārvietojiet priekšējo riteni uz pacelto pozīciju. Pirms riteņa nolaišanas vai pacelšanas vienmēr vispirms apturiet dzinēju. Lai paceltu vai nolaistu riteni, izvelciet riteņa mehānismu, pārvietojiet riteni un pēc tam atlaidiet riteņa mehānismu. PIEZĪME: Turot rokturi ar labo roku, ar kreiso roku izvelciet priekšējā riteņa malu. KULTIVĒŠANAS POZĪCIJA TRANSPORTĒŠANAS POZĪCIJA PRIEKŠĒJAIS RITENIS 25

30 3HV146200(F220 Eng).book Page 26 Thursday, November 29, :02 PM Kultivēšanas dziļuma regulēšana Kultivēšanas dziļumu ir iespējams regulēt, noņemot aizturi un pēc vajadzības pārbīdot velkošo stieni augšup vai lejup. VELKOŠAIS STIENIS AIZTURIS UZMANĪBU: Neizmantojiet kultivatoru ar rotoru, kura diametrs pārsniedz 280 mm. Darbinot kultivatoru uz nogāzes, tas var apgāzties. Atļaujot jebkuram izmantot šo kultivatoru bez kārtīgām instrukcijām, pastāv miesas bojājumu risks. Valkājiet izturīgus, pilnīgi nosedzošus apavus. Šī kultivatora izmantošana bez apaviem, apavos ar vaļēju purngalu vai sandalēs palielina miesas bojājumu risku. Nelietojiet kultivatoru nakts laikā. Ja rotors tiek aizsprostots ar dubļiem, oļiem u.c., nekavējoties apturiet dzinēju un drošā vietā iztīriet rotoru. Veicot rotora tīrīšanu, obligāti valkājiet aizsargcimdus. Lai novērstu bojājumus, pēc katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai kultivatoram nav bojājumu vai citu kļūmju. 26

31 3HV146200(F220 Eng).book Page 27 Thursday, November 29, :02 PM 7. DZINĒJA DARBĪBAS APTURĒŠANA Avārijas gadījumā: Pagrieziet dzinēja slēdzi pozīcijā IZSLĒGTS. IZSLĒGTS IZ- IZ- SLĒGTS SLĒGTS IZSLĒGTS DZINĒJA SLĒDZIS Normālos lietošanas apstākļos: 1. Atlaidiet sajūga sviru uz pozīciju IZSLĒGTS. IZSLĒGTS SAJŪGA SVIRA IZSLĒGTS 27

32 3HV146200(F220 Eng).book Page 28 Thursday, November 29, :02 PM 2. Pārvietojiet droseles vadības sviru līdz galam uz labo pusi. DROSELES VADĪBAS SVIRA 3. Pagrieziet dzinēja slēdzi pozīcijā IZSLĒGTS. IZSLĒGTS IZSLĒGTS IZ- IZ- SLĒGTS SLĒGTS DZINĒJA SLĒDZIS 28

33 3HV146200(F220 Eng).book Page 29 Thursday, November 29, :02 PM 4. Pagrieziet degvielas vārstu pozīcijā AIZVĒRTS. AIZVĒRTS DEGVIELAS VĀRSTS 29

34 3HV146200(F220 Eng).book Page 30 Thursday, November 29, :02 PM Apkopes grafika mērķis ir uzturēt kultivatoru vislabākajā lietošanas stāvoklī. Pārbaudiet vai veiciet apkopi, kā norādīts nākamajā tabulā. BRĪDINĀJUMS Pirms apkopes darbu veikšanas izslēdziet dzinēju. Izplūdes gāzes satur indīgu oglekļa monoksīda gāzi, kuras ieelpošana izraisa samaņas zudumu un var izraisīt nāvi. Ja ir nepieciešams darbināt dzinēju, pārliecinieties, ka telpā ir laba ventilācija. UZMANĪBU: Apkopei un remontam izmantojiet tikai Honda oriģinālās detaļas vai tām līdzvērtīgas. Rezerves daļas, kuru kvalitāte nav līdzvērtīga oriģinālajām, var sabojāt kultivatoru. Apkopes grafiks REGULĀRĀS APKOPES PERIODS (2) Veiciet katrā norādītajā mēnesī vai pēc noteiktā darba stundu skaita atkarībā no tā, kas pienāk ātrāk. ELEMENTS Dzinēja eļļa Gaisa tīrītājs Kultivatora ārpuse Sajūga sviras funkcija Dzinēja darbība Vadi un kabeļi Bolts and nuts tighteness Transmisijas eļļa Aizdedzes svece Dzirksteļizlādnis (atsevišķi veidi) Droseles trose Sajūga trose Sajūga kluči Tukšgaitas apgriezieni Degvielas tvertne (degvielas filtrs) Vārstu atstatums Degkamera Pārbaudiet līmeni Nomainiet Pārbaudiet Notīriet Nomainiet Pārbaudiet Pārbaudiet Pārbaudiet Pārbaudiet Pārbaudiet stingrību Pārbaudiet Pārbaudiet un noregulējiet Nomainiet Notīriet Pārbaudiet un noregulējiet Pārbaudiet un noregulējiet Pārbaudiet Pārbaudiet un noregulējiet Notīriet Pārbaudiet un noregulējiet Notīriet Pēc novietošanas Katrā lietošanas reizē Pirmajā lietošanas mēnesī vai pēc 20 darba stundām. Ik pēc 3 mēnešiem vai 50 stundām Degvielas vads Pārbaudiet Ik pēc 2 gadiem (nomainīt, ja nepieciešams) (1) Veiciet apkopi pēc katrām 10 darba stundām vai katru dienu, kad izmantojat iekārtu putekļainās vietās. (2) Uzskaitiet darba stundas, lai noteiktu atbilstošus apkopes intervālus. (3) Šīs apkopes ieteicams veikt pie jūsu pārstāvja. (4) Nomainiet dzinēja eļļu pēc katrām 50 stundām, izmantojot pie smagas noslodzes vai pie augstas apkārtnes temperatūras. (5) Eiropā un citās valstīs, kurās ir spēkā direktīva 2006/42/EK par mašīnām, šī tīrīšana ir jāveic pie sava pārstāvja. (3) (1) Ik pēc 300 stundām. (3) 8. APKOPE Ik pēc 6 mēnešiem vai 100 stundām. (4) (5) Vienreiz gadā vai ik pēc 300 darba stundām. (3) (3) (3) (3) 30

35 3HV146200(F220 Eng).book Page 31 Thursday, November 29, :02 PM Dzinēja eļļas nomaiņa 1. Noņemiet eļļas uzpildes vāciņu un drenāžas skrūvi, lai veiktu iztukšošanu. 2. Pēc drenāžas skrūves uzlikšanas piepildiet karteri ar ieteicamo eļļu (skatīt 14. lpp.). 3. Pārbaudiet, vai eļļas līmenis sasniedz līmeņrādi. Eļļas kapacitāte: 0,30 l PIEZĪME: Eļļas iztukšošana, kamēr dzinējs vēl ir silts, atvieglos procesu. EĻĻAS UZPILDES VĀCIŅŠ APAKŠĒJAIS IEROBEŽOJUMS DRENĀŽAS SKRŪVE AUGŠĒJAIS IEROBEŽOJUMS Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni pēc rīkošanās ar lietotu eļļu. PIEZĪME: Lūdzu, likvidējiet lietoto motoreļļu vidi saudzējošā veidā. Mēs iesakām to slēgtā tvertnē nogādāt vietējā apkopes stacijā pārstrādei. Neizmetiet to atkritumos un neizlejiet to zemē. 31

36 3HV146200(F220 Eng).book Page 32 Thursday, November 29, :02 PM Gaisa tīrītāja apkope Netīrs gaisa tīrītājs kavēs gaisa plūsmu uz karburatoru. Lai novērstu karburatora nepareizu darbību, regulāri veiciet gaisa tīrītāja apkopi. Veiciet apkopes biežāk, kad izmantojat dzinēju ļoti putekļainās vietās. UZMANĪBU: Nekad nedarbiniet dzinēju bez gaisa tīrītāja. Pretējā gadījumā dzinējs strauji nolietosies. 1. Nospiediet fiksatora izciļņus gaisa tīrītāja degvielas tvertnes pusē un noņemiet gaisa tīrītāja pārsegu. FIKSATORA IZCIĻŅI ĀĶI ELEMENTS GAISA TĪRĪTĀJA PĀRSEGS 2. Izņemiet elementu. Rūpīgi pārbaudiet, vai elementā nav caurumu vai plīsumu, un bojājumu gadījumā to nomainiet. 3. Vairākas reizes viegli piesitiet papīra elementu pret cietu virsmu, lai nokratītu liekos netīrumus, vai izpūtiet filtram cauri saspiestu gaisu no iekšpuses uz ārpusi. Nekad nemēģiniet noslaucīt netīrumus, jo tādējādi netīrumi iespiedīsies šķiedrās. Nomainiet elementu, ja tas kļuvis pārāk netīrs. ELEMENTS 4. Uzstādiet elementu un gaisa tīrītāja pārsega. 32

37 3HV146200(F220 Eng).book Page 33 Thursday, November 29, :02 PM Aizdedzes sveču apkope Ieteicamā aizdedzes svece: CR4HSB (NGK) U14FSR-UB (DENSO) Lai nodrošinātu pareizu dzinēja darbību, aizdedzes svecei jābūt pareizi iecentrētai un bez nogulsnēm. 1. Noņemiet aizdedzes sveces uzgali. Izņemiet aizdedzes sveci ar tai paredzēto atslēgu. BRĪDINĀJUMS Ja dzinējs kādu laiku ir darbojies, izplūdes gāzu slāpētājs būs ļoti karsts. Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos slāpētājam. 2. Vizuāli pārbaudiet aizdedzes sveci. Izmetiet to, ja izolators ir saplaisājis vai ieplīsis. Notīriet aizdedzes sveci ar metāla suku, ja tā tiks atkārtoti izmantota. 3. Izmēriet sveces atstatumu ar taustu. Izlabojiet, ja nepieciešams, ieliecot sānu elektrodus. Atstatumam būtu jābūt: 0,6 0,7 mm AIZDEDZES SVECES ATSLĒGA 0,6 0,7 mm SĀNU ELEKTRODS AIZDEDZES SVECE 4. Pārliecinieties, ka aizdedzes sveces starplika ir labā stāvoklī, un ieskrūvējiet aizdedzes sveci ar roku, lai novērstu vītnes bojājumus. 5. Pēc ieskrūvēšanas ar roku ar atslēgu pievelciet jauno aizdedzes sveci par 1/2 pagriezienu, lai saspiestu starpliku. Ja izmantojat sveci vairākkārt, pievelciet tikai par 1/8 1/4 pagriezienu. UZMANĪBU: Aizdedzes svecei ir jābūt cieši ieskrūvētai. Nepareizi ieskrūvēta svece var ļoti sakarst var sabojāt dzinēju. Nekad neizmantojiet aizdedzes sveci ar neatbilstošu karstuma diapazonu. 33

38 3HV146200(F220 Eng).book Page 34 Thursday, November 29, :02 PM Dzirksteļu uztvērēja apkope (iekļauts komplektācijā) Eiropā un citās valstīs, kur ir spēkā direktīva 2006/42/EK par mašīnām, tīrīšana jāveic dīlera servisa centrā. BRĪDINĀJUMS Ja dzinējs kādu laiku ir darbojies, izplūdes gāzu slāpētājs būs ļoti karsts. Ļaujiet tam atdzist pirms turpināšanas. UZMANĪBU: Dzirksteļu uztvērēja apkope ir jāveic pēc katriem 6 mēnešiem vai 100 darba stundām, lai tas turpinātu efektīvi darboties. 1. Noņemiet slāpētāja aizsargu, atskrūvējot visas trīs 5 mm skrūves. 2. Noņemiet dzirksteļu uztvērēju no slāpētāja, atskrūvējot speciālo skrūvi. (Ievērojot piesardzību, lai nesabojātu pinumu.) PIEZĪME: Pārbaudiet, vai ap izplūdes atveri un dzirksteļizlādni nav izveidojušies oglekļa nosēdumi, un nepieciešamības gadījumā tos notīriet. SLĀPĒTĀJA AIZSARGS 5 mm SKRŪVES SPECIĀLĀ SKRŪVE DZIRKSTEĻIZLĀDNIS 3. Izmantojiet birsti, lai noņemtu oglekļa nosēdumus no dzirksteļizlādņa ekrāna. UZMANĪBU: Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu dzirksteļizlādņa ekrānu. PIEZĪME: Dzirksteļizlādnim ir jābūt bez plīsumiem un caurumiem. Nomainiet dzirksteļizlādni, ja tas ir bojāts. 4. Uzstādiet dzirksteļizlādni un slāpētāju, izpildot darbības pretējā secībā. 34

39 3HV146200(F220 Eng).book Page 35 Thursday, November 29, :02 PM Sajūga sviras tīrīšana Ja fiksācijas svira un sajūga svira nedarbojas bez aizķeršanās vai arī sajūgs ieslēdzas, saspiežot sajūgu, bet nepiespiežot fiksācijas sviru, izjauciet un notīriet sajūga sviru. PIEZĪME: Izjaucot sajūga sviru, atcerieties, ka atdalīsies arī atspere un gredzens. Atspere un gredzens atrodas starp sajūga sviras labo pusi un roktura kronšteinu. 1.Novelciet saspraudi no sviras rotācijas ass. 2.Pieturot sajūga sviru, atsperi un gredzenu, izvelciet sviras rotācijas asi. Noņemiet sajūga sviru, atsperi un gredzenu. 3.Notīriet visus netīrumus vai svešķermeņus. Noslaukiet un notīriet sajūga sviras un fiksācijas sviras pleca rotācijas asi. PIEZĪME: Neuzklājiet eļļu vai tīrīšanas šķidrumu uz sajūga sviras, fiksācijas sviras un fiksācijas sviras pleca. Eļļa vai tīrīšanas šķidrums piesaistīs putekļus un svešķermeņus. FIKSĀCIJAS SVIRAS PLECS ROTĀCIJAS SASPRAUDE ASS ROKTURA KRONŠTEINS FPRIEKŠPUSE SAJŪGA SVIRA FIKSĀCIJAS SVIRA ATSPERE GREDZENS ROKTURA KRONŠTEINS SASPRAUDE ROTĀCIJAS ASS SAJŪGA SVIRA FIKSĀCIJAS SVIRAS PLECS ATSPERE ĪSS (roktura kronšteina puse) GREDZENS GARŠ (sajūga sviras puse) 35

40 3HV146200(F220 Eng).book Page 36 Thursday, November 29, :02 PM 4.Uzstādiet gredzenu uz atsperes un novietojiet tos starp sajūga sviras labo pusi un roktura kronšteinu (skatīt 36. lpp.). Kad atspere un gredzens ir novietoti šajā pozīcijā, iebīdiet vietā sviras rotācijas asi. 5.Uzlieciet saspraudi attēlā parādītajā virzienā (skatīt 36. lpp.). 6.Pārbaudiet, vai fiksācijas svira un sajūga svira darbojas bez aizķeršanās. Ja fiksācijas svira un sajūga svira nedarbojas bez aizķeršanās vai arī sajūgs ieslēdzas, saspiežot sajūgu, bet nepiespiežot fiksācijas sviru, nogādājiet kultivatoru pie pilnvarota Honda pārstāvja. 36

41 3HV146200(F220 Eng).book Page 37 Thursday, November 29, :02 PM Droseles troses regulēšana Izmēriet brīvo kustību pie sviras uzgaļa. Brīvā kustība: mm Ja brīvā kustība ir nepareiza, atskrūvējiet fiksējošo uzgriezni un pēc vajadzības pagrieziet regulējošo uzgriezni uz iekšu vai uz āru. Pēc brīvās kustības noregulēšanas cieši aizskrūvējiet fiksējošo uzgriezni. DROSELES VADĪBAS SVIRA FIKSĒJOŠAIS UZGRIEZNIS 1015 mm REGULĒJOŠAIS UZGRIEZNIS 37

42 3HV146200(F220 Eng).book Page 38 Thursday, November 29, :02 PM Sajūga troses regulēšana 1. Iestatiet roktura augstumu centrālajā pozīcijā (skatīt 24. lpp.). 2. Novietojiet kultivatoru uz līdzenas virsmas, noņemiet abas bultskrūves no priekšējā pārsega un noņemiet priekšējo pārsegu (iekļauts komplektācijā). BULTSKRŪVES PRIEKŠĒJAIS PĀRSEGS 3. Kad galvenā sajūga svira tiek pārvietota no pozīcijas IZSLĒGTS uz pozīciju IESLĒGTS, sajūga atsperei vajadzētu izplesties par 2,0 ± 0,5 mm. 4. Ja atsperes izplešanās garums ir nepareizs, atskrūvējiet fiksējošo uzgriezni un pagrieziet regulējošo nogriezni uz iekšu vai uz āru tikai tik daudz, lai izplestu atsperi. Neaizskrūvējiet to pārāk cieši. SAJŪGA ATSPERES GALS FIKSĒJOŠAIS UZGRIEZNIS REGULĒJOŠAIS UZGRIEZNIS 2,0 ± 0,5 mm (0,08 ± 0,02 in) 38

43 3HV146200(F220 Eng).book Page 37 Thursday, November 29, :02 PM 9. TRANSPORTĒŠANA/UZGLABĀŠANA Transportēšana Ja kultivators ir ticis izmantots, ļaujiet tam atdzist vismaz 15 minūtes pirms iekraušanas transportlīdzeklī. Karsts dzinējs un izplūdes sistēma var izraisīt apdegumus un atsevišķu materiālu aizdegšanos. Lai novērstu degvielas noplūdi, iztukšojiet degvielu pirms kultivatora transportēšanas, pagrieziet dzinēja slēdzi pozīcijā IZSLĒGTS un pārliecinieties, ka kultivators nav sasvēries. Ievērojiet piesardzību, lai transportēšanas laikā nenomestu vai nesasistu kultivatoru. Iekraušana un izkraušana Ja nav pieejama piemērota iekraušanas rampa, kultivators jāieceļ transportlīdzeklī un jāizceļ no tā diviem cilvēkiem, turot kultivatoru līdzenā pozīcijā. Novietojiet kultivatoru tā, lai tas stāvētu līdzeni uz transportlīdzekļa kastes. Piesieniet kultivatoru ar trosi vai siksnām. Neļaujiet piesiešanas trosei vai siksnām atrasties vadības ierīču, regulēšanas sviru, kabeļu un karburatora tuvumā. Rokturi ir iespējams noliekt uz priekšu vai atpakaļ, lai kultivators aizņemtu mazāk vietas (skatīt 24. lpp.). Nolieciet uz aizmuguri. Nolieciet uz priekšpusi. 37

44 3HV146200(F220 Eng).book Page 38 Thursday, November 29, :02 PM Uzglabāšana Nenovietojiet kultivatoru ar rokturiem uz zemes. Tas izraisīs eļļas iekļūšanu cilindrā vai degvielas noplūdi. Sagatavošana uzglabāšanai Lai sagatavotu kultivatoru ilgstošai uzglabāšanai (ilgāk par 30 dienām), ir jāizpilda turpmākās procedūras, lai nodrošinātu kultivatoru gatavību darbam vajadzības gadījumā. BRĪDINĀJUMS Benzīns ir uzliesmojošs un noteiktos apstākļos var eksplodēt. Nesmēķējiet un neļaujiet liesmām vai dzirkstelēm nokļūt aprīkojuma tuvumā, kamēr tiek iztukšota degviela. Iztukšojiet degvielu. Ilgstoši karburatorā atstāts benzīns izraisīs ķīmisku reakciju un negatīvi ietekmēs karburatora detaļas. Pilnībā iztukšojiet benzīnu atbilstošā tvertnē turpmāk norādītajā veidā. a. Pagrieziet degvielas vārstu pozīcijā ATVĒRTS, lai iztukšotu degvielas tvertnē esošo benzīnu. b. Atskrūvējot drenāžas skrūvi, iztukšojiet karburatoru. c. Aizskrūvējiet karburatora drenāžas skrūvi. Aizveriet vārstu. Velciet startera rokturi, līdz vilkšana ir apgrūtināta (virzulis sasniedz kompresijas gājienu). Šajā pozīcijā abi vārsti tiks aizvērti. Tas aizsargās vārstu ligzdas. Nomainiet dzinēja eļļu. (32. lpp.) Pārklājiet kultivatoru un novietojiet sausā vietā, kur nav putekļu. DEGVIELAS VĀRSTS DRENĀŽAS SKRŪVE 38

45 3HV146200(F220 Eng).book Page 39 Thursday, November 29, :02 PM 10. KĻŪMJU NOVĒRŠANA Kad nevar iedarbināt dzinēju: 1. Vai ir pietiekams degvielas daudzums? 2. Vai ir atvērts degvielas vārsts? 3. Vai degviela sasniedz karburatoru? Lai to pārbaudītu, atskrūvējiet drenāžas skrūvi, kad degvielas vārsts ir atvērts. Degvielai būtu brīvi jāizplūst. Ieskrūvējiet drenāžas skrūvi. BRĪDINĀJUMS Benzīns ir uzliesmojošs un noteiktos apstākļos var eksplodēt. Nesmēķējiet un neļaujiet liesmām vai dzirkstelēm nokļūt aprīkojuma tuvumā, kamēr tiek iztukšota degviela. 4. Vai dzinēja slēdzis ir ieslēgts? 5. Vai aizdedzes svece ir labā stāvoklī? Izņemiet un pārbaudiet aizdedzes sveci. Notīriet, noregulējiet atstatumu un nožāvējiet aizdedzes sveci. Nomainiet to, ja nepieciešams. 6. Ja dzinējs joprojām neiedarbojas, nogādājiet kultivatoru pilnvarotam Honda izplatītājam. 39

46 3HV146200(F220 Eng).book Page 40 Thursday, November 29, :02 PM 11. SPECIFIKĀCIJAS Modelis Apraksta kods F220 FAAJ Izmēri un svars Modelis DE GE Kopējais garums 1280 mm Kopējais augstums 1035 mm Kopējais platums 615 mm Sausmasa [svars] 30,0 kg 31,0 kg Dzinējs Tips 4 taktu, OHV, 1 cilindra, piespiedu gaisa dzesēšana Tilpums 57,3 cm 3 Urbums gājiens Dzinēja tīrā jauda (saskaņā ar SAE J1349 * ) Aizdedzes svece Aizdedzes sistēma Degvielas tvertnes kapacitāte Dzinēja eļļas tilpums Sajūgs Transmisijas eļļas kapacitāte 45,0 36,0 mm 1,5 kw (2,0 PS)/4800 apgr./min. CR4HSB (NGK) U14FSR-UB (DENSO) Tranzistora magneto aizdedze 0,7 l 0,30 l Iekšējais centrbēdzes klucis 0,90 l * Šajā dokumentā minētā dzinēja nominālā jauda ir attiecīgā dzinēja modeļa produkcijas dzinējā testētā tīrā jauda un ir mērīta saskaņā ar SAE J1349 pie 4800 apgr./min (dzinēja tīrā jauda). Masveida ražošanas dzinējiem šī vērtība var atšķirties. Pabeigtajā iekārtā uzstādītā dzinēja patiesā jauda atšķirsies atkarībā no daudziem faktoriem, tostarp dzinēja darba ātruma, vides apstākļiem, apkopes un citiem mainīgajiem. 40

47 3HV146200(F220 Eng).book Page 41 Thursday, November 29, :02 PM Troksnis un vibrācija Skaņas spiediena līmenis pie operatora ausīm 75 db (A) (EN ISO 11200: 1995) Mainīgums 2 db (A) Izmērītais skaņas jaudas līmenis 90 db (A) (2000/14/EK, 2005/88/EK) Mainīgums 2 db (A) Garantētais skaņas jaudas līmenis 92 db (A) (2000/14/EK, 2005/88/EK) Vibrācijas līmenis pie rokām 6,4 m/s 2 (EN12096, 1997 Pielikums D, EN1033: 1995) Mainīgums 2,6 m/s 2 Regulēšana ELEMENTS SPECIFIKÂCIJA APKOPE Atstarpe starp 0,6 0,7 mm Skatīt 34. lpp. aizdedzes sveces elektrodiem Vārstu atstatums IN: 0,06 0,10 mm Griezieties pie sava EX: 0,09 0,13 mm pilnvarotā Honda pārstāvja Citas specifikācijas Citas korekcijas nav nepieciešamas. PIEZĪME. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. 41

48 3HV146200(F220 Eng).book Page 42 Thursday, November 29, :02 PM PIEZĪMES 42

49 3HV146200(F220 Eng).book Page 43 Thursday, November 29, :02 PM PIEZĪMES 43

50 3HV146200(F220 Eng).book Page 44 Thursday, November 29, :02 PM LIELĀKO Honda IZPLATĪTĀJU ADRESES Plašākai informācijai lūdzam sazināties ar Honda klientu informācijas centru, kura adrese un tālruņa numurs ir minēti zemāk.

51 3HV146200(F220 Eng).book Page 45 Thursday, November 29, :02 PM AUSTRIJA Honda Austria GmbH Hondastraße Wiener Neudorf Tel. : +43 (0) Fax : +43 (0) BALTIJAS VALSTIS (Igaunija/Latvija/ Lietuva) Honda Motor Europe Ltd. Estonian Branch Tulika 15/ Tallinn Tel. : Fax : BEĻĢIJA Honda Belgium Doornveld Zellik Tel. : Fax : HORVĀTIJA Hongoldonia d.o.o. Jelkovecka Cesta Sesvete - Zagreb Tel. : Fax : KIPRA Alexander Dimitriou & Sons Ltd. 162, Yiannos Kranidiotis Avenue 2235 Latsia, Nicosia Tel. : Fax : ČEHIJA BG Technik cs, a.s. U Zavodiste 251/ Prague 5 - Velka Chuchle Tel. : Fax : SOMIJA OY Brandt AB. Tuupakantie 7B Vantaa Tel. : Fax : FRANCIJA Honda Relations Clients TSA St Jean de la Ruelle Cedex Tel. : Fax : VĀCIJA Honda Deutschland GmbH Sprendlinger Landstraße Offenbach am Main Tel. : / Fax : BULGAARIA Kirov Ltd. 49 Tsaritsa Yoana blvd 1324 Sofia Tel. : Fax : DĀNIJA Tima Products A/S Tårnfalkevej Hvidovre Tel. : Fax : GRIEĶIJA General Automotive Co S.A. 71 Leoforos Athinon Athens Tel. : Fax :

52 3HV146200(F220 Eng).book Page 46 Thursday, November 29, :02 PM UNGĀRIJA Motor Pedo Co., Ltd. Kamaraerdei ut Budaors Tel. : Fax : MALTA The Associated Motors Company Ltd. New Street in San Gwakkin Road Mriehel Bypass, Mriehel QRM17 Tel. : Fax : PORTUGĀLE Honda Portugal, S.A. Rua Fontes Pereira de Melo 16 Abrunheira, Sintra Tel. : Fax : ISLANDE Bernhard ehf. Vatnagardar Reykdjavik Tel. : Fax : ĪRIJA Two Wheels ltd M50 Business Park, Ballymount Dublin 12 Tel. : Fax : ITĀLIJA Honda Italia Industriale S.p.A. Via della Cecchignola, 5/ Roma Tel. : Fax : NĪDERLANDE Honda Nederland B.V. Afd. Power Equipment Capronilaan NN Schiphol-Rijk Tel. : Fax : NORVĒĢIJA Berema AS P.O. Box Ski Tel. : Fax : POLIJA Aries Power Equipment Sp. z o.o. ul. Wroclawska Warszawa Tel. : +48 (22) Fax : +48 (22) BALTKRIEVIJA Scanlink Ltd. Kozlova Drive, Minsk Tel. : Fax : ROMANIA Hit Power Motor Srl Calea Giulesti N 6-8 Sector Bucuresti Tel. : Fax : KRIEVIJA Honda Motor RUS LLC 21. MKAD 47 km., Leninsky district. Moscow region, Russia Tel. : +7 (495) Fax : +7 (495)

53 3HV146200(F220 Eng).book Page 47 Thursday, November 29, :02 PM SERBIJA UN MELNKALNE Bazis Grupa d.o.o. Grcica Milenka Belgrade Tel. : Fax : SLOVĀKIJA Honda Slovakia, spol. s r.o. Prievozská Bratislava Tel. : Fax : SLOVĒNIJA AS Domzale Moto Center D.O.O. Blatnica 3A 1236 Trzin Tel. : Fax : HISPAANIA ja LAS PALMASE PROVINTS (Canary Islands) Greens Power Products, S.L. Poligono Industrial Congost - Av Ramon Ciurans n La Garriga - Barcelona Tel. : Fax : TENERIFES PROVINCE (Canary Islands) Automocion Canarias S.A. Carretera General del Sur, KM. 8, Santa Cruz de Tenerife Tel. : +34 (922) Fax : +34 (922) ZVIEDRIJA Honda Nordic AB Box Länghusgatan Malmö Tel. : +46 (0) Fax : +46 (0) ŠVEICE Honda Suisse S.A. 10, Route des Moulières 1214 Vemier - Genève Tel. : +41 (0) Fax : +41 (0) TURCIJA Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS Esentepe mah. Anadolu Cad. No: 5 Kartal Istanbul Tel. : Fax : UKRAINA Honda Ukraine LLC 101 Volodymyrska Str. - Build. 2 Kyiv Tel. : Fax : APVIENOTĀ KARALISTE Honda (UK) Power Equipment 470 London Road Slough - Berkshire, SL3 8QY Tel. : +44 (0)

54 3HV146200(F220 Eng).book Page 48 Thursday, November 29, :02 PM EK atbilstības deklarācija SATURA PĀRSKATS EC Declaration of Conformity 1. The undersigned, Piet Renneboog, on behalf of the authorized representative, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of: Directive 2006/42/EC on machinery Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility Directive 2000/14/EC /88/EC on outdoor noise 2. Description of the machinery a) Generic denomination: b) Function: Motor hoe preparing the soil c) Commercial name d) Type e) Serial number *1 *1 3. Manufacturer Honda Motor Co., Ltd Minamiaoyama Minato-ku, Tokyo, JAPAN 4. Authorized representative Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office Wijngaardveld 1 (Noord V), 9300 Aalst - BELGIUM 5. References to harmonized standards 6. Other standards or specifications EN709:1997+A4: Outdoor noise Directive (<3kW) a) Measured sound power db(a): b) Guaranteed sound power db(a): c) Noise parameter (kw/min -1 ): d) Conformity assessment procedure : Done at : Date : e) Notified body: *1 *1 *1 ANNEX VI VINCOTTE Environment Jan Olieslagerslaan 35 B-1800 Vilvoorde BELGIUM Aalst, BELGIUM Piet Renneboog Homologation Manager Honda Motor Europe, Ltd., Aalst Office *1: see specification page. *1: voir page de spécifications *1: Siehe Spezifikationen-Seite *1: consulte la página de las especificaciones *1: vedi la pagina delle caratteristiche tecniche

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 (Latvian) DM-RCBR001-00 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

ILT600LV2

ILT600LV2 Vibrējošā bliete LT600/700 Pielietojums un uzturēšana ILT600LV2, Janvāris 2004 Benzīna dzinējs: Honda GX00 (LT600) Honda GX20 (LT700) TURIET ŠO INTRUKCIJU SEV PIEEJAMĀ VIETĀ GADĪJUMIEM, JA TO BŪTU NEPIECIEŠAMS

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Untitled-1

Untitled-1 R-05 Lietošanas rokasgrāmata Elektriskā plīts virsma CDE 32/1 X Cienījamais lietotāj! Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu iekārtām, kas ļauj iegūt vislabākos rezultātus. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties

Sīkāk

_DRP45DX, 4, lv_LV

_DRP45DX, 4, lv_LV Ekspluatācijas un apkopes pamācība Oriģinālā ekspluatācijas pamācība DRP45DX Vibrobliete ar reversu S/N 101 924 56 1001> DL8 203 53 LV 04/2018 2 Satura rādītājs Satura rādītājs 1 Ievads... 7 1.1 Priekšvārds...

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1)

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1) Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt APSVEIKUMS Apsveicam! Izvēloties Waterpik Ultra Dental Water Jet, Jūs dodaties pareizā virzienā, lai saglabātu veselas smaganas un veselīgāku smaidu! Ar

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-154 lv, red. 4 UZ tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 50 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papildslēdzene TR Priekšplāksnes pagarinājums BV X00- BV X00-2

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Instrukcija

Instrukcija 10.03.2009 Lietošanas pamācība Zema spiediena caurplūdes kaltēm TK Ar Valču tipa iztukšošanas mehānismu Ar Pulsāciju tipa iztukšošanas mehānismu Document No: 110 152 Address Visiting address Telephone

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-156 lv, red. 4 UBB tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

ILG200LV2

ILG200LV2 Turpu un atpakaļvirziena vibroplates LG200 Pielietojums un uzturēšana ILG200LV2, 2004 Dzinējs: Honda GX200 Degvielas dzinējs: Hatz B20 (manuālā iedarbināšana) Hatz B20 (elektriskā iedarbināšana) Šī instrukcija

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Relaksejosie_vingrojumi

Microsoft PowerPoint - Relaksejosie_vingrojumi Darba vingrošana Relaksējoši vingrojumi pleciem, mugurai un rokām 1 2 1. vingrojums 2. vingrojums Izpildot šo vingrojumu, nedaudz ieliekties kājās. Vienu roku pārlikt pāri otras rokas plecam, kā parādīts

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā 6 988 AMBIANCE Sedans SCe 75 manuālā 7 865 AMBIANCE Sedans TCe 90 LPG manuālā 9 329 LAUREATE

Sīkāk

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas amācība Automāta vadības / kontroles elementi 2 Automāta vadības elementi 1. Notekalāte 2. Notekrežģis 3. Durtiņas uzstādījumu režīmu vadības iekļuvei 4. Daudzfunkcionālais

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt svešķermeni, ja tāds atrasts. 3 Noskaidrot bojājuma apjomu,

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I pielikums Zāļu nosaukumi, zāļu formas, stiprumi, lietošanas veidi, reģistrācijas apliecības īpašnieki dalībvalstīs 1 Beļģija Beļģija Bulgārija Čehija Čehija Dānija GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības M0088349 (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija

Sīkāk

Dzinēja jauda: 24,2 ZS / 17,8 kw Mašīnas svars (kabīne / platforma): / kg KUBOTA MINIEKSKAVATORS

Dzinēja jauda: 24,2 ZS / 17,8 kw Mašīnas svars (kabīne / platforma): / kg KUBOTA MINIEKSKAVATORS Dzinēja jauda: 24,2 ZS / 17,8 kw Mašīnas svars (kabīne / platforma): 3 590 / 3 430 kg KUBOTA MINIEKSKAVATORS JAUNA, PLAŠA KABĪNE UN UZLABOTS INTERJERS Vairāk vietas kājām, platākas durvis un uzlabota ergonomika

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Galvenās slēdzenes komplekts Window systems Door systems Comfort systems

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Galvenās slēdzenes komplekts Window systems Door systems Comfort systems MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Window systems Door systems Comfort systems Saturs 1. IEVADS...4 1.1. Ražotājs un serviss... 4 1.2. Šī dokumenta mērķa grupa... 4 1.3. Atbilstoša

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālais transporta līdzeklis Igaunijā. Pārdošanas panākumus ir nodrošinājuši Berlingo modeļa

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Cenu lapaBerlingo1

Cenu lapaBerlingo1 CITROËN erlingo ideāls ceļojumu auto Cenrādis odelis Transmisija Jauda (kw/zs) egviela Vidējais patēriņš CO2 EUR ar atlaidi Līzinga maksājums VTi 100 Live 72/98 6,4 148 13 900 11 900 110 PureTech 110 Live

Sīkāk

Microsoft Word - 260XTD LV 26209, 26227, 26229_.doc

Microsoft Word - 260XTD LV 26209, 26227, 26229_.doc DINO 260XTD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Attiecas uz mašīnām sākot ar sērijas

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

EPL_elementi

EPL_elementi Elektropārvades līniju elementu katalogs Traversas, kāši, kronšteini un citi elementi elektropārvades līnijām Saturs Ievads... 1. Āķi...4 2. Balstu savilces un atgāžņu mezgli...7. Traversas...9 4. Tapas...18

Sīkāk

SORENTO MY19 Cenu lapa KIA SORENTO MY19 ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g

SORENTO MY19 Cenu lapa KIA SORENTO MY19 ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g Cenu lapa KIA ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g/km) Cena Atlaižu cenas 2,2 CRDI 4x4 Dīzelis 8AT 6,5 170 44 490 39 990 2,2 CRDI

Sīkāk

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā 7 151 AMBIANCE Hečbeks Sce 75 manuālā 8 028 AMBIANCE Hečbeks TCe 90 LPG E6C manuālā 9

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

SPECIFIKĀCIJAS

SPECIFIKĀCIJAS SPECIFIKĀCIJAS Komplektācijas nosaukums Dzinējs 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Pārnesumkārba CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT CVT 6MT Dzinējs Degviela Benzīns Benzīns Benzīns Benzīns

Sīkāk

Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600

Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600 Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600 JURA kafijas un espresso automātu starptautiskā garantija Cien. klient! Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Gaisa kondicionētāja iezemēšana KP-35 HN8 Pateicamies par portatīvās gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

Omnis 7

Omnis 7 Lapa : 1 / 7 IEDAĻA 1. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : Cleaning solution for SP Automated Systems 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Operatora rokasgrâmata ar uzturçðanas informâciju Oriìinâlo instrukciju tulkojums Fourth Edition Third Printing Part No LV

Operatora rokasgrâmata ar uzturçðanas informâciju Oriìinâlo instrukciju tulkojums Fourth Edition Third Printing Part No LV Operatora rokasgrâmata ar uzturçðanas informâciju Oriìinâlo instrukciju tulkojums Fourth Edition Third Printing Part No. 145356LV Svarīgi Pirms mašīnas izmantošanas izlasiet, izprotiet un ievērojiet šos

Sīkāk

K 5 ( )

K 5 ( ) Detaļu saraksts (1.180-633.0) K 5 27.01.2016 www.kaercher.com LV Lapa 2 / 66 Lapa 3 / 66 Lapa 4 / 66 Satura rādītājs Pasūtīšanas norādījumi K 5 (1.180-633.0) Short spare parts list 201 Spare parts list

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

OM, Partner, B250 L, , , Brush Cutter, LV

OM, Partner, B250 L, , , Brush Cutter, LV RU EE LT LV KASUTUSJUHEND TÄHTIS INFO: Enne seadme kasutamist lugege need juhised palun tähelepanelikult läbi. Hoidke need juhised tuleviku tarbeks alles. INSTRUKCIJŲ VADOVAS SVARBI INFORMACIJA: prieš

Sīkāk

Renault Master furgona versiju cenu lapa

Renault Master furgona versiju cenu lapa FWD (priekšpiedziņa) L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 3,5 L3H3 GVW Motors / Versija dci 110 Euro6 26440 20890 27360 21610 2,8t dci 130 Euro6 28350 22400 Energy dci 170 Euro6 30290 23930 dci 110 Euro6 26920 21270

Sīkāk

JH_Konzernpräsentation

JH_Konzernpräsentation Darba drošība lietojot kravu pārvietošanas tehniku un strādājot noliktavās Jungheinrich Lift Truck SIA Māris Supe Rīga, 2015. gada 06.februāris Produkti Vilcēji Elektriskie palešu ratiņi, krautņotāji Bīdmasta

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra sta Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra statistika par 218. gadu 1. Apkalpoto tūristu (pieprasījumu)

Sīkāk

(Latvian) DM-M Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Kalnu tūrisma City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD90

(Latvian) DM-M Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Kalnu tūrisma City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD90 (Latvian) DM-M8050-05 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Kalnu tūrisma City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1 BT-DN110 BM-DN100 SC-MT800 DEORE

Sīkāk

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka. JAUNUMS! l Īpaši zems enerģijas patēriņš

Sīkāk

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš M0087660 (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija par

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

Kafijas automāts HD8829 Lietošanas instrukcija

Kafijas automāts HD8829 Lietošanas instrukcija Kafijas automāts HD8829 Lietošanas instrukcija 2 Latviešu Latviešu 3 Satura rādītājs Ievads 4 Svarīgi 4 Brīdinājumi 4 Uzmanību 5 Elektromagnētiskie lauki (EML) 5 Kafijas automāta pārskats (1.att.) 6 Kafijas

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

Leica A60 F Rokasgrāmata

Leica A60 F Rokasgrāmata Leica A60 F Rokasgrāmata Satura rādītājs Leica A60 F 12 Apsveicam! 13 Leica A60 F pārskats 14 Leica A60 F salikšana 15 Galda spīles 16 Pielāgojams statnis un optiskie ietvari 17 Apgaismotāja salikšana

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts darba inspekcijas un Valsts izglītības satura centra organizētais seminārs Droša un veselīga izglītības iestāde no zināšanām uz paradumiem Biežākie darba vides riska faktori izglītības iestādēs

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

Kia Niro HEV MY20 Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX

Kia Niro HEV MY20 Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX 23 490 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā EX 26 990 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā TX

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tematiskā pārbaude kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozarēs 2013.gadā Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2008. 2012.) *2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas

Sīkāk

IETEICAMIE VINGROJUMI

IETEICAMIE VINGROJUMI IETEICAMIE VINGROJUMI Pirkstu un plaukstu vingrojumi 1. Rokas izstieptas uz priekšu, plaukstas vērstas uz leju. Viens izstiept pirkstus, kamēr sajūt sasprindzinājumu, paturēt 5 Trīs savilkt pirkstus dūrēs,

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

TRT-BA-PSCS11-3,6V-TC-002-LV_

TRT-BA-PSCS11-3,6V-TC-002-LV_ PSCS 11-3,6V LV INSTRUKCIJU TULKOJUMAM NO ORIĢINĀLVALODAS AKUMULATORA SKRŪVGRIEZIS AR BITU ŽURNĀLS TRT-BA-PSCS11-3,6V-TC-002-LV Saturs Norādījumi lietošanas instrukcijai... 1 Drošība... 2 Informācija par

Sīkāk

Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim.

Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim. Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim. 2 Iztvaicēšanas sistēmas argonam, slāpeklim un skābeklim Saturs. 3 Ievads 4 Tvertne 4 Iztvaicētājs 5 Gāzes apgādes sistēma 6 Uzstādīšanas vieta 8

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc)

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc) Saules kolektoru KSH, KSP montāžas instrukcija uz plakana jumta vai pamata. Ierīci nedrīkst iznīcināt kā sadzīves atkritumus. Ierīce tālākai utilizācijai jānodod attiecīgā elektronikas un elektrisko ierīču

Sīkāk

Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas n

Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas n Fizikas valsts 64. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 11. klasei 11 1: Paātrinājums 1. (3 punkti) Lācis izdomāja nopirkt automašīnu, taču pirms pirkšanas nolēma izpētīt, cik ātri varēs sasniegt ar to ātrumu

Sīkāk

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs.

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Rīga, 2016. gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Visi svari atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

UZMANĪGI IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN GAS-POWERED PULLING WINCH TM PCW3000 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Maksimālā vilkšanas

UZMANĪGI IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN GAS-POWERED PULLING WINCH TM PCW3000 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Maksimālā vilkšanas UZMANĪGI IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS Portable Winch Co. PORTABLE CAPSTAN GAS-POWERED PULLING WINCH TM PCW3000 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA Maksimālā vilkšanas jauda (vienā līnijā): 700 kg (1550 mārc.) www.portablewinch.com

Sīkāk