PUPA RUNAS VEIDI. Ārējā runa. Monologs 4/2019 RUNAS DARBĪBAS VEIDI RUNĀŠANA. LVA metodikas skolas. skolotājiem diasporā PUPA 4/2019

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PUPA RUNAS VEIDI. Ārējā runa. Monologs 4/2019 RUNAS DARBĪBAS VEIDI RUNĀŠANA. LVA metodikas skolas. skolotājiem diasporā PUPA 4/2019"

Transkripts

1 PUPA LVA metodikas skolas izdevums latviešu valodas skolotājiem diasporā 4/2019 RUNAS DARBĪBAS VEIDI RUNĀŠANA Iepriekšējā LVA metodikas skolas izdevumā PUPA sākām iepazīties ar četriem runas darbības veidiem jeb valodas pamatprasmēm, kā pirmo apskatot klausīšanās prasmi. Šajā izdevumā pievērsīsimies vēl vienai valodas pamatprasmei runātprasmei. Runa ir valodas kā abstraktas zīmju sistēmas konkrēta izpausme tekstā ar maņu orgāniem mutvārdos uztveramā veidā. Tā ir gan runātā teksta radīšanas process, gan šī procesa rezultāts. Plašākā nozīmē valodas konkrēta izpausme gan mutvārdos, gan rakstos. Savukārt runāšana ir ārējās runas mutvārdu izpausme. Runāšana runas darbība, viena no valodas pamatprasmēm; process, kurā notiek domu izteikšana mutvārdos. Runātprasme māka lietot un veidot vārdus, tos pareizi izrunājot vai lietojot attiecīgus neverbālos izteiksmes līdzekļus atbilstīgi saziņas nolūkam un saziņas situācijai un ievērojot runātāja kultūru. Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca ( RUNAS VEIDI Ārējā runa Iekšējā runa Ārējā runa Rakstveida runa Mutvārdu runa Monologs Monologs Dialogs 1

2 RUNAS VEIDI NO IZTEIKUMA PLĀNOŠANAS VIEDOKĻA Reproduktīvā runa runas akts, kurā runātājs pēc iespējas precīzāk atdarina dzirdēto, redzēto vai lasīto tekstu, tā daļu, atsevišķus vārdus, skaņas. Tā ir runa, kuru nevajag plānot, runātājs reproducē tekstu, kuru iemācījies no galvas, nolasa to vai atstāsta. Uzdodot skolēniem mācīties tekstu no galvas, tiek trenēta iegaumēšana un atmiņa. Taču skolotājam ir jābūt pārliecinātam par šī uzdevuma lietderību. Tekstu lietderīgi ne tikai mehāniski reproducēt (norunāt no galvas, atstāstīt vai izteiksmīgi nolasīt), bet arī apzināti uztvert saturu un prast pārnest to citā situācijā. Tātad, pirms skolēns veic reproduktīvo runu, viņam nepieciešams izprast tekstu. Kad teksts ir pilnībā izprasts, jāvingrinās tekstu lasīt ar atbilstošu intonāciju, izteiksmi, jo izteiksmīgi runāti teikumi vieglāk un ātrāk saglabājas atmiņā. Reproduktīvo runu var izmantot arī tad, ja skolēns pats ir teksta autors, piemēram, nolasot savu domrakstu vai pārdomas par kādu jautājumu. Mācību procesā uzmanība vairāk pievēršama reaktīvās un iniciatīvās runas prasmēm. Reaktīvā (atbildes) runa runas akts, ar kuru reaģē, atbildot uz sarunas partnera jautājumu, repliku vai komentāru. Reaktīvās runas attīstīšanai izmantojams dialogs. Dialoga prasmi var attīstīt, regulāri nodrošinot atbilstošus apstākļus dialoga veidošanai mācību nodarbībā vai arī izkopjot runu un pakāpeniski, mērķtiecīgi mācoties dialoga veidošanu. Iniciatīvā (aktīvā) runa ir runas akts, kas izriet no runātāja ieceres. Runāšanas pamatā ir paša iniciatīva runātājs ir iniciators, pats izvēlas izteikuma saturu, valodas materiālu un tēlainās izteiksmes līdzekļus. Iniciatīvās runas attīstīšanai izmantojams monologs. Daži vingrinājumi runas prasmju pilnveidošanai pievienoti šī izdevuma 1. pielikumā. RUNAS FORMAS Valodas mācību procesā apgūst monologrunu, dialogrunu, pareizrunu, kā arī runas kultūru. Viena no runas formām ir monologruna, kas ir vienas personas runāts teksts. Monologrunai ir raksturīgs samērā plašs noteikta satura un uzbūves teksts. To izmanto arī kā māksliniecisku paņēmienu daiļliteratūrā. Vēl viena runas forma ir dialogruna. Tā ir runas forma divu vai vairāku personu sarunā. Dialogruna ir spontāna, tai raksturīgas atkāpes no normatīvajiem valodas likumiem, plašs neverbālo saziņas līdzekļu lietojums, kā arī runas situācijai atbilstoša valodas līdzekļu izvēle un specifiska runas uzvedība. Pareizruna ir izrunas konvencionālo noteikumu sistēma. Tas ir normu kopums, ko paredzēts ievērot runas praksē. Savukārt runas kultūra ir valodas sistēmas potenciālo iespēju un labāko valodas paraugu īstenošana saziņas procesā. Šī runas forma ietver vārdu pareizu izrunu un rakstību, runas stilu, neverbālo izteiksmes līdzekļu lietojumu, kā arī attieksmi pret saziņas partneri un runas akta atbilstību konkrētajai runas situācijai. Mācot skolēnus runāt, attīstāmas šādas prasmes: diskutēt, uzdot jautājumus un atbildēt; 2

3 uzsākt, uzturēt un pabeigt sarunu atbilstoši saziņas situācijai; (īsi, konspektīvi, detalizēti, radoši) stāstīt un atstāstīt dzirdētu vai lasītu tekstu; uzstāties ar paša gatavotu tekstu; ievērot pieklājības normas dažādās saziņas situācijās; vērtēt savas runas kvalitāti un ievērot runātāja kultūru. Mācību procesā apgūst gan autentiskus, gan mākslīgi modelētus dialogus, kuros valodas struktūra un vārdu izvēle tiek piemērota valodas apguvēja valodas prasmes līmenim. Jāatceras, ka mūsdienās aizvien lielāku popularitāti iegūst rakstveida sarunas, valodas apguvei izmantojot sociālās saziņas vietnes elektroniskajos saziņas līdzekļos. DIALOGS Dialogu veido vairākas daļas. Čau! Kontakta veidošana ar saziņas partneri Veidojot kontaktu, bieži vien tiek izmantotas šādas frāzes: Labrīt! Labdien! Labvakar! Sveicināti! Sveiki! Čau! Atvainojiet! Sarunas ievads Precizē, vai saruna ir iespējama: Vai tev/jums ir laiks aprunāties ar mani? Atvainojiet, vai drīkstu jautāt? Uzdod jautājumus par dzīvi, darbu, mācībām, veselību utt. Formulē sarunas mērķi: Es vēlos aprunāties ar tevi par Temata izvērsums Sarunas temata izvērsuma laikā saziņas partneris reaģē uz informāciju ar mīmiku, žestiem, kā arī izsaka replikas, lai uzturētu sarunu vai pārņemtu iniciatīvu. Ja sarunu biedrs neuztur sarunu par pieteikto tematu, tas var nozīmēt, ka viņš, iespējams, nevēlas par to runāt, vēlas runāt par citu tēmu vai arī nav saklausījis vai sapratis teikto. Sarunas nobeigums Izsaka runas etiķetes nosacītas, sarunas nobeigumam raksturīgas frāzes. To izvēle atkarīga no saziņas veida saziņa notiek tiešā kontaktā, telefoniski vai rakstveidā. Atvadoties, izmanto frāzes: Uz redzēšanos! Līdz nākamajai reizei! Visu labu! Sveiki! Uz drīzu tikšanos! Atā! Čau! Atā! 3

4 Mācību procesā dialoga veidošanai jāpilnveido dažādas prasmes. Mācību satura elementi Dialogs divu personu saruna Saziņa kontekstā Dialoga dalībnieki Dialoga temats Saziņas partnera mērķi dialogā Replikas dialogā Dialoga struktūra Prasmes Prasme atšķirt dialogu no monologa, vērtējot to pazīmes. Prasme uzturēt un attīstīt dialogu atbilstoši saziņas situācijai. Prasme raksturot neverbālo saziņas līdzekļu nozīmi un iederīgumu dialoga tekstā. Prasme noteikt, kas piedalās dialogā un kāda ir katra dialoga dalībnieka loma. Prasme piedalīties dialogā atbilstoši saziņas situācijai. Prasme noteikt dialoga tematu. Prasme runāt par pieteikto tematu, noteikt, kas ir galvenais sarunu biedra runā, precīzi atbildēt uz jautājumiem, kā arī pamatot sarunas galveno domu. Prasme saskatīt pēctecību sarunu biedra replikās. Prasme ietekmēt sarunu biedru, sniedzot informāciju, t.i., pārvaldīt sarunas stratēģiju un taktiku. Prasme izteikt replikas, kas rosina saziņas partneri turpināt dialogu, ietekmē viņu (pārliecina, mudina, atrunā). Prasme analizēt dialoga jēdzieniskās daļas, noteikt ievadu, temata izvērsumu, nobeigumu. Prasme sniegt informāciju pa daļām. Prasme nodibināt vizuālu un verbālu kontaktu: 1) pārzināt dažādu personu uzrunāšanai piemērotas frāzes; Runas etiķete 2) prast frāzes, ar kurām ievadīt sarunu (sasveicināšanās, atvainošanās, jautājumi, ar kuriem noskaidro sarunas iespējamību); 3) uzmanīgi klausīties sarunu biedrā, ar pozu, mīmiku un žestiem paužot savu ieinteresētību; 4) pielāgot sarunas toni un uzturēt labvēlīgu gaisotni sarunas laikā; 5) izmantot sarunas noslēgumam raksturīgas frāzes. Lai izkoptu dialoga veidošanas prasmes, skolēniem nodarbībās jāpiedāvā teksti dažādās formās klausāmi, lasāmi, skatāmi video formātā, kuros ir dialogi dažādās saziņas situācijās. Dialogiem ir jāatspoguļo sarunā iesaistīto personu uzvedības atšķirības, jāilustrē runas etiķetes ievērošana (vai neievērošana). Analizējot piedāvātos tekstus, skolēni var secināt, kas jāzina un jāievēro, lai veidotos dialogs, kādi ir saziņas noteikumi. Skolēniem jāpiedāvā arī analizēt savu runas uzvedību dialoga laikā. Šim mērķim lietderīgi veikt dialoga audio vai video ierakstu. 4

5 Mācību procesā ieteicams arī iekļaut uzdevumus, kuros: jāveido dialogs pēc parauga; jāizdomā piedāvātajai saziņas situācijai (tematam, attēlam) atbilstošs dialogs; jāpilnveido dialogs (piemēram, jāpievieno sarunas ievads un nobeigums); jāveido dialogs, izmantojot piedāvātās replikas. RUNĀTĀJA KULTŪRA Runātāja kultūra ir apzināti kopta spēja veidot mutvārdu tekstu atbilstoši saziņas nolūkam un adresātam, ievērojot pareizrunas normatīvās prasības un runas uzvedības normas. Runas etiķete ir normu kopums un izteicieni, kurus izmanto, uzrunājot kādu cilvēku, sasveicinoties, atvadoties, pateicoties, izsakot lūgumu, atvainojoties u.tml. Tās apguve sākas jau ģimenē un turpinās skolā, runas etiķetei ir jāveltī daudz laika. Lai izvēlētos atbilstošāko runas etiķetes modeli, pareizi jānovērtē sarunas partneris jānosaka viņa vecums, dzimums, sociālais statuss u.tml. Biežāk lietotie runas etiķetes modeļi un to izmantojuma nolūks norādīti šī izdevuma 2. pielikumā. VIEGLI UZTVERAMA UN SAPROTAMA RUNA Lai runa būtu skaidri saprotama un viegli uztverama, nodarbībās pilnveidojama pareizizruna un izteiksmīga runa (daiļruna). Pareizizrunas veidošanai noder ātrrunas vingrinājumi. Valodas mācību procesā ātrrunu izmanto elastīga runas aparāta attīstīšanai un izrunas izkopšanai. Tam tiek sagatavoti speciāli vingrinājumi, piemēram, dzejoļi un skaitāmpanti, ko var lasīt vai skaitīt individuāli vai korī, mainot balss skaļumu, runas tempu, dziedot, kliedzot bez balss vai kliedzot čukstus u.tml. Daži piemēri skaņu izrunas trenēšanai skatāmi 3. pielikumā. Izteiksmīgas runas jeb daiļrunas laikā runātājs tēlaini atklāj daiļdarba autora paustās atziņas, pārdzīvojumus un attieksmi pret tiem, panāk emocionālu noskaņojumu. Valodas mācību procesā daiļrunu izmanto, veidojot tēlainu stāstījumu, skandējot dzeju, sakot uzrunu vai apsveikuma runu u.tml. Skolēniem var piedāvāt vienu un to pašu tekstu lasīt, atklājot dažādas emocijas prieku, bēdas, bailes u.tml. RUNĀŠANAS PRASMJU VĒRTĒŠANA Lai diagnosticētu katra skolēna prasmi veidot saziņas situācijai atbilstošu stāstījumu, spēju atbildēt uz jautājumiem un citas prasmes, nodarbībās paredzama stāstījuma veidošana pēc attēlu plāna vai nepabeigtiem teikumiem, iesaistot stāstījumā noteiktus vārdus, vārdu savienojumus vai dažādus teikumus (pēc satura un apjoma). Sadarbību rosinoši uzdevumi skolēniem ļaus veiksmīgāk pilnveidot dialogrunu, bet skolotājam novērot un analizēt katra skolēna prasmi klausīties un runāt. 5

6 Runāšanas prasmes var vērtēt, vai nu izmantojot jau izstrādātus kritērijus, vai arī skolotājam ar skolēniem pašiem izstrādājot savus kritērijus. Šī izdevuma 4. pielikumā pieejami kritēriji un snieguma līmeņu apraksti stāstījumam par attēlu vai konkrētu tēmu un dzejoļa deklamēšanai. Ieteicams skolēnus ar kritērijiem iepazīstināt jau pirms mutvārdu runas sagatavošanas. Runāšanas prasme vērtējama atbilstoši skolēnu valodas līmenim: Dialogs A1 A2 B1 B2 Es varu vienkāršā veidā sazināties, ja sarunu biedrs teikto var lēnām atkārtot vai pateikt citiem vārdiem un palīdz man formulēt to, ko es cenšos pasacīt. Es varu uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem sarunā par man ļoti labi zināmām tēmām. Es varu sazināties parastās ikdienišķās situācijās, kur notiek vienkārša informācijas apmaiņa par man zināmiem tematiem vai darbībām. Es varu iesaistīties ļoti īsā sarunā par sadzīviskiem jautājumiem, tomēr mana valodas prasme ir nepietiekama, lai patstāvīgi veidotu dialogu. Es spēju ārzemju ceļojuma laikā sazināties situācijās, kur nepieciešams runāt. Es varu bez iepriekšējas sagatavošanās iesaistīties sarunā par man zināmiem vai mani interesējošiem, kā arī ar ikdienas dzīvi saistītiem tematiem (piemēram, sarunā par ģimeni, vaļaspriekiem, nodarbošanos, ceļošanu, aktuālajiem notikumiem). Es varu diezgan brīvi un bez sagatavošanās sazināties ar dzimtās valodas runātājiem. Es varu aktīvi piedalīties diskusijās par man zināmām problēmām, pamatojot un aizstāvot savu viedokli. Monologs A1 A2 B1 B2 Es varu vienkāršos teikumos pastāstīt par savu dzīvesvietu un cilvēkiem, kurus pazīstu. Es varu vienkāršos teikumos pastāstīt par savu ģimeni un citiem cilvēkiem, dzīves apstākļiem, skolu. Es protu veidot un saistīt kopā izteikumus, lai pastāstītu par pieredzēto un dažādiem notikumiem, saviem sapņiem, cerībām un vēlmēm. Es varu īsi pamatot un paskaidrot savus uzskatus un nodomus. Es varu pastāstīt stāstu, izklāstīt grāmatas vai filmas saturu un izteikt par to savu attieksmi. Es varu sniegt skaidru un vispusīgu dažādu tēmu izklāstu, kas ietilpst manu interešu lokā. Es varu pamatot savus uzskatus par kādu strīdīgu jautājumu, izvērtējot atšķirīgus viedokļus. Līdz nākamajai reizei! 6

7 IZMANTOTIE RESURSI Anspoka, Z., Tūbele, S. Lingvodidaktika. Latviešu valoda klasei. Rīga, LVA, Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LVA, Pieejams: Mans valodu portfelis. Eiropas Valodu portfelis skolēniem (no 7 līdz 12 gadiem). Rīga: VVA, LAVSA, Pieejams: Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešana. Atbalsta materiāli skolotājiem. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana. Rīga: IZM, ISAP, MĀJASDARBS Izvēlēties vienu no runas veidiem reproduktīvo, reaktīvo vai iniciatīvo runu (piemēram, iniciatīvā runa monologs). Izvirziet konkrētu sasniedzamu mērķi nodarbībai savas grupas bērniem, ņemot vērā to vecumu un valodas prasmju līmeni. Mērķim ir jāatbilst izvēlētajam runas veidam (piemēram, prast vērtēt savas un grupas biedru runas kvalitāti). Izdomājiet un aprakstiet uzdevumus, ar kuru palīdzību centīsieties nodarbībā šo mērķi sasniegt. Jūs varat veidot darba lapu ar uzdevumiem, galda spēli, interaktīva uzdevuma aprakstu, rotaļas aprakstu u.tml. (piemēram, atlasīt attēlus monologu veidošanai, izveidot kritērijus savstarpējai vērtēšanai un pašvērtēšanai, izplānot nodarbības gaitu). Mājasdarbu, atsauksmes par šo izdevumu un ierosinājumus, lūdzu, sūtiet metodiķei Lindai Krastiņai uz e-pastu: līdz 7. oktobrim! JAUNUMI Digitālo resursu krātuve vietnē lva.classflow.lv LVA tālmācības skolas digitālo resursu krātuvē ievietoti materiāli nodarbībām, kurus varēsiet izmantot, gatavojoties Miķeļdienai. Ja vēl neesat reģistrēti un vēlaties iegūt piekļuvi ievietotajiem materiāliem un tos izmantot, lūdzu, rakstiet metodiķei Lindai Krastiņai uz e-pastu: Mēs jūs reģistrēsim un izveidosim lietotāja kontu! Izdevumu veidoja: Linda Krastiņa Aija Otomere Vineta Vaivade Liene Valdmane 7

8 1. PIELIKUMS RUNAS PRASMES ATTĪSTOŠU VINGRINĀJUMU PIEMĒRI 1. Jautājumi Pēc teksta izlasīšanas vai noklausīšanās skolēni izdomā vairākus jautājumus par tā saturu. Viens no skolēniem uzdod jautājumu visai grupai. Tie, kas zina atbildi, paceļ roku. Jautātājs izvēlas, kurš atbildēs. Ja atbilde ir pareiza, jautājumu uzdod skolēns, kurš tikko atbildējis. Ja atbilde nav pareiza, izvēlas nākamo, kurš atbildēs. 2. Autogrāfu medības Skolēni saņem darba lapu. Noteiktā laikā skolēni, brīvi pārvietojoties, iet viens pie otra un uzdod darba lapas kategorijām atbilstošus jautājumus. Atrodot attiecīgo skolēnu, lūdz tam parakstīties jautātāja darba lapā. Mērķis savākt pēc iespējas vairāk parakstu. Darba lapas jautājumu piemēri. Atrodi kādu, kuram dzimšanas diena ir ziemā! Atrodi kādu, kuram ir divi vārdi vai divi uzvārdi! Atrodi kādu, kurš var palēkties augstāk par tevi! Atrodi kādu, kurš var noskaitīt latviešu tautasdziesmu! Atrodi kādu, kurš šovasar nav ēdis saldējumu! Atrodi kādu, kurš šovasar ir peldējies! Atrodi kādu, kuram patīk dziedāt! Atrodi kādu, kuram ir mājdzīvnieks! Atrodi kādu, kurš prot spēlēt futbolu! 3. Liksim prātus kopā! Skolēni darbojas grupās. Katram skolēnam grupā tiek piešķirts savs numurs. Skolotājs uzdod jautājumu, uz kuru iespējama viena pareiza atbilde. Skolēni apspriežas liek prātus kopā un vienojas par pareizo atbildi. Skolotājs nosauc kādu no numuriem, piemēram, 3. Katrā grupā skolēni, kuriem ir piešķirts 3. kārtas numurs, paceļ roku. Skolotājs izvēlas atbildētāju. 4. Runāt mikrofonā Skolēni visi pēc kārtas mikrofonā izsakās par kādu jautājumu. Mikrofons motivē un atraisa. 5. Ziņu studija Skolēni grupās sagatavo ziņu raidījumu, kurā ir atspoguļoti gan dienas notikumi, gan intervija ar slavenību, gan laika ziņas. Šāda ziņu studijas aktivitāte var būt mācību dienas beigās vai arī par konkrētu tematu. 6. Kooperatīvā krustvārdu mīkla Četru skolēnu grupa tiek sadalīta divos pāros. Viens pāris saņem krustvārdu mīklu, kurā ir ierakstītas atbildes vertikālajos stabiņos, otrs pāris krustvārdu mīklu ar atbildēm horizontālajās joslās. Vispirms skolēni pāros pārskata vārdus un pārliecinās, ka saprot to nozīmes. Tad katrs pāris pēc kārtas, cenšoties pēc iespējas precīzi aprakstīt jēdzienu (konkrēto vārdu nosaukt nedrīkst), palīdz cits citam pilnībā atminēt visu krustvārdu mīklu. 8

9 7. Stāstu kārtis Skolotājs sagatavo kārtis ar dažādiem jautājumiem vai jautājumiem par kādu apgūto tēmu vai lasīto/dzirdēto tekstu. Jautājumu skaitam vajadzētu būt nedaudz lielākam nekā skolēnu skaits. Katrs skolēns saņem kārti ar vienu jautājumu. Brīvi pārvietojoties pa telpu, pieiet klāt jebkuram citam skolēnam un uzdod tam savu jautājumu. Otrs atbild. Tad abi samainās kartītēm un meklē nākošo sarunu biedru. Ja mainoties saņem jautājumu, kurš jau ir bijis spēlētāja rokās, tad samaina savu kārti ar kādu no rezervē palikušajām kārtīm. Jautājumu/uzdevumu piemēri: Kura ir tava mīļākā krāsa? Kas tevi iepriecina? Ko tu vēlētos saņemt dzimšanas dienā? Ideja no: 8. Vārdu pāru viktorīna Skolēni darbojas pāros. Lapu pārloka vai pārgriež uz pusēm. Secīgi viens otram sauc pirmo vārdu no vārdu pāra, otrs cenšas atminēt otro. Ja nevar atminēt, pārinieks pasaka priekšā. Tad otrs sauc vārdu. Tā mainās pēc katra vārdu pāra. Šādi pāros var grupēt bieži lietotus vārdu savienojumus, sinonīmus, antonīmus, kā arī vārdus, kas saistās viens ar otru. TOMS DIENA TEKSTA BRĒMENES DŽERIJS NAKTS UZDEVUMS MUZIKANTI Ja iespējami varianti, arī tos var piedāvāt (var nebūt vienas pareizās atbildes). VEĻAS MAŠĪNA / ZIEPES / PULVERIS 9. Vārdu Alias Skolēni sadalās grupās. Sasēžas ap galdu, uz kura saliek lapiņas ar vārdiem par noteiktu tēmu (ar vārdiem uz leju). Pēc kārtas pa vienam izvēlas kādu lapiņu un aprakstoši skaidro pārējiem uz tā uzrakstīto vārdu, neminot pašu vārdu vai tā daļu. Pārējie cenšas vārdu atminēt. Uzvar tā grupa, kas visus vārdus atmin pirmā. Piemērs tēmai Sports. HOKEJS SLIDAS SLĒPES STADIONS BUMBA TENISS TRENERIS SACENSĪBAS FUTBOLS BASEINS PELDKOSTĪMS BASKETBOLS OLIMPIĀDE KOMANDA VOLEJBOLS 9

10 10. Piecu minūšu intervija Skolēni darbojas pāros viens ir skolēns A, otrs skolēns B. Katram ir sava darba lapa. Skolēna A darba lapas paraugs. Pabeidz teikumus, neapspriežoties ar savu pārinieku! Uzraksti, kā pēc tavām domām viņš atbildētu! Pēc tam intervē viņu un noskaidro, vai neesi kļūdījies! Atzīmē darba lapā savas pareizās un nepareizās atbildes (P pareizi; N nepareizi)! Apgalvojums P N Viņai/Viņam padodas... Viņai/Viņam garšo... Viņas/Viņa mīļākais sporta veids ir... Viņa/Viņš baidās no... Viņai/Viņam neizdodas (izdomā savu teikumu) Skolēna B darba lapas paraugs. Pabeidz teikumus, neapspriežoties ar savu pārinieku! Uzraksti, kā pēc tavām domām viņš atbildētu! Pēc tam intervē viņu un noskaidro, vai neesi kļūdījies! Atzīmē darba lapā savas pareizās un nepareizās atbildes (P pareizi; N nepareizi)! Apgalvojums P N Viņa/Viņš apbrīno... Viņai/Viņam nepatīk... Viņas/Viņa iecienītākais atpūtas veids ir... Viņas/Viņa mīļākais dzīvnieks ir... Viņas/Viņa labāko draugu sauc (izdomā savu teikumu) 10

11 11. Zīmējumi pāros Skolēni darbojas pāros viens ir skolēns A, otrs skolēns B. Katram ir sava darba lapa, kuru otram nerāda. Skolēni, uzdodot viens otram jautājumus, mēģina noskaidrot, kas ir jāuzzīmē tukšajos lauciņos. Piemēram, skolēns A jautā skolēnam B: Kas tev ir uzzīmēts 3. lauciņā? Skolēns B atbild: Liekta līnija, un skolēns A to iezīmē savas darba lapas 3. lauciņā. Pēc tam skolēns B jautā skolēnam A: Kas ir uzzīmēts 1. lauciņā?. Skolēns A atbild: Ovāls, un skolēns B to iezīmē sava darba lapā. Tā turpina, kamēr visi lauciņi aizpildīti. Beigās salīdzina, vai abas darba lapas aizpildītas pareizi. Darba lapā var būt jebkurai jomai un tēmai atbilstoši attēli, piemēram, dzīvnieki vai augi. Skolēna A darba lapas piemērs

12 Skolēna B darba lapas piemērs Triāde Skolēnus sadala grupās pa trim. Katrā grupiņā viens skolēns ir A, otrs B, bet trešais C. Mazās grupas izkārtojas lielā aplī. Skolotājs dod uzdevumu izteikt viedokli par kādu tēmu vai noskaidrot kādu jautājumu, ļaujot grupās savstarpēji apmainīties domām 3 minūtes. Lai visi varētu izteikties, laika ierobežošanai var izmantot smilšu pulksteni, pēc minūtes dodot vārdu nākamajam grupas skolēnam. Pēc 3 minūtēm skolēni A paliek uz vietas, skolēni B iet pulksteņrādītāja virzienā, bet skolēni C iet pretēji pulksteņrādītāja virzienam uz nākošo grupu. Skolotājs atkal nosauc tēmu vai jautājumu un dod 3 minūtes laika. Piemēri jautājumiem mācību gada sākumā. 1. Kāds bija interesantākais notikums tavā vasaras brīvlaikā? 2. Ko tu biji iecerējis izdarīt brīvlaikā, bet tev neizdevās? 3. Kādas grāmatas tu brīvlaikā izlasīji? 4. Ko tu sagaidi no skolas šajā mācību gadā? 12

13 2. PIELIKUMS BIEŽĀK LIETOTIE RUNAS ETIĶETES MODEĻI UN TO IZMANTOJUMA NOLŪKS Nolūks Uzmanības pievēršana Atvainošanās Atbilde uz atvainošanos Lūguma, ieteikuma, piedāvājuma izteikšana Viedokļa atbalstīšana, piekrišana Runas etiķetes modeļi Atvainojiet Piedodiet, vai Esiet tik laipns Sakiet, lūdzu Atvainojiet par traucējumu! Vai jūs nebūtu tik laipns Klau! Vai tu, lūdzu, nepateiktu, Lūdzu atvainojiet! Atvaino! Piedod! Lūdzu piedodiet, ka Es negribēju jūs apvainot Nedusmojies, ka Lūdzu! Nav par ko! Nekas, nekas Nekas, neuztraucieties! Tas jau sīkums! Nekāda nelaime nav notikusi. Nesatraucieties, viss kārtībā! Es jūs lūdzu Es jums iesaku Es jums piedāvāju Lūdzu, uzrakstiet Izdariet to, lūdzu! Ja jums nebūtu grūti Vai tu būtu ar mieru Vai jūs nevēlētos Vai jūs neiebilstat, ka Kā jūs domājat, vai Jā, protams! Neiebilstu, noteikti! Pareizi! Patiešām! Tev taisnība! Citādi nemaz nevar būt! Tieši tā! Kā gan citādi! Pats par sevi saprotams! Iespējams, ka tā. Varbūt patiešām 13

14 3. PIELIKUMS PIEMĒRI SKAŅU IZRUNAS VINGRINĀŠANAI Rita ripu ripina. Ripa ripo, ripa rit, Ripa Krancim virsū krīt. Krancis rūc rrr (J. Baltauss) Vārdā ota un vārdā slota abos ir iekšā pa vārdam ota. Ja man ļoti vajadzēs otu, bet roka un slota to negribēs dot, es pratīšu atrast vēl citur kur otu. Es sameklēšu to vārdā protu. (J. Baltvilks) Didzim diendienā Dažādas domas. Draiskām dēkām Didzis nav domāts. Dauzījās Didzis Ar Duksi pa dārzu, Drāzās delveri Dālijās dārgās. Dikti pa dālijām dīdījās Duksis, Dabūja Didzis divtik pa dupsi. (J. Baltauss) Francis frizieris Fredis fotogrāfs Frizieris Fredis Fotogrāfu frizē. Fantastiska frizūra Fotogrāfam Fredim. (J. Baltauss) Vecmāmiņai visas dienas Veikaldienas, veļasdienas. Vecmāmiņai visas dienas, Visas vecumdienas. (J. Baltauss) Pelēka pelīte pelēku plāksteri, pekausi pielīmēja. Pekausis paņēma pelēko plāksteri, papēdim pielīmēja. Papēdis paņēma pelēko plāksteri, pūpēdim pielīmēja. (V. Ļūdēns) 14

15 4. PIELIKUMS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN SNIEGUMA LĪMEŅU APRAKSTI PRASME NORUNĀT NO GALVAS DZEJOLI Kritērijs Snieguma līmeņu apraksti Izpratne par saturu Zina daļu dzejoļa. Zina dzejoli, bet vārdus vairākkārt maina vietām vai izlaiž. Nejūt kļūdu, to neizlabo. Zina dzejoli, bet 1 2 reizes vārdus maina vietām vai izlaiž. Izlabo kļūdu. Zina dzejoli, norunā to bez kļūdām. Izteiksmīga runa Visu dzejoli norunā bez izteiksmes. Daļu dzejoļa (pusi) norunā bez izteiksmes. Norunā dzejoli izteiksmīgi, ievērojot pieturzīmes. Norunā dzejoli izteiksmīgi, ievērojot pieturzīmes un emocionālo nokrāsu. Valodas plūdums, pareizruna Runā ar pauzēm, saraustīti. Pieļauj 5 vai vairāk par 5 kļūdām: neievēro pareizus uzsvarus, garumzīmes. Runā raiti, bet pieļauj 3 4 kļūdas: neievēro pareizus uzsvarus, garumzīmes. Runā raiti, bet pieļauj 1 2 kļūdas: neievēro pareizus uzsvarus, garumzīmes. Runā raiti un pareizi. Papildu punkti Nosauc dzejoļa autoru Nosauc dzejoļa nosaukumu. Prot atbildēt uz jautājumu par dzejoli. Prot uzdot jautājumu par dzejoli. 15

16 STĀSTĪJUMS PAR KONKRĒTU TEMATU VAI ATTĒLU Kritērijs Snieguma līmeņu apraksti Saturs Stāsta 1 2 teikumus. Daļēji atbilst tematam, stāstījums nav plānveidīgs (secīgs). Grūti izsekot domai. Atbilst tematam, stāstījums ir plānveidīgs (secīgs). Izsaka savi attieksmi. Atbilst tematam, stāstījums ir plānveidīgs (secīgs). Izsaka savi attieksmi un to pamato. Vārdu krājums Mazs vārdu krājums. Nepietiekams vārdu krājums. Neizmanto īpašības vārdus. Atkārto vienus un tos pašus vārdus. Pietiekams vārdu krājums. Izmanto sinonīmus un antonīmus. Bagāts vārdu krājums. Precīzi izvēlēti un lietoti vārdi. Tēlaina valoda. Pašizteiksme Runa lēna, ar pauzēm, nepārliecinoša. Runa nepārliecinoša, bez izteiksmes. Grūti uztvert. Runa plūstoša. Precīza teikuma intonācija. Viegli uztvert. Runa plūstoša, dabiska, spēj brīvi izteikties. Viegli uztvert. Pareizruna Ir kļūdas skaņu izrunā. Pieļauj regulāras uzsvara vai garumzīmju kļūdas. Ir vairākas kļūdas (1 3) vārdu formu saskaņošanā (īpašības, skaitļa vārda saskaņošana ar lietvārdu), darbības vārdus lieto vienā laikā. Pareizi saskaņo vārdu formas. Jautājumi par stāstīto Nesaprot vai neizprot jautājumu. Pārjautā. Atbild uz jautājumu saturiski pareizi vienā vārdā vai nepilnā teikumā. Atbild uz jautājumu saturiski pareizi pilnā teikumā. Uzdod jautājumu par dzirdēto. 16

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Satura rādītājs 1. pielikums. Pārskats par latviešu valodas kā svešvalodas

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

11

11 LR 12.Saeimas deputāts, profesors Kārlis Krēsliņš PĀRDOMAS UN KOMENTĀRI PAR BUDŽETU - 2016 22.08.2015. IEVADS. Budžeta veidošanas laikā, diskusijas bieži aiziet tikai par atsevišķām nozarēm. Pirms budžetu

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode] DARBA MEKLĒŠANAS ABC 1. Iepazīstamies 2. Informācija (un, cerams, diskusija) par: o CV izstrādes principi; o Ko rakstīt CV, ja nav darba pieredzes; o Efektīvs pieteikums (motivācijas vēstule); o Pieteikumu

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1 TELEFONS UN TĀ FUNKCIJAS Nodarbība 40 min Stundas mērķis (skolēna sasniedzamais rezultāts): 1. ZINU, kāpēc nepieciešams telefons un kādas darbības ar to var veikt; 2. PROTU nosaukt, kas jāievēro, lai telefons

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

A LĪMENIS

A  LĪMENIS KLAUSĪŠANĀS PRASMES PĀRBAUDE Jūs dzirdēsit īsu sarunu. Tagad izlasiet jautājumu un apskatiet zīmējumus! Zem jautājuma ir 3 atbildes. Izvēlieties vienu pareizo atbildi (A, B vai C) un apvelciet to! Tekstu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atpazīsti bīstamību, padomā un rīkojies droši - kā zināšanām kļūt par paradumiem jauno izglītības standartu kontekstā Ineta Upeniece VISNN vadītāja 2017.gada 17.oktobrī Valsts darba inspekcijas un Valsts

Sīkāk

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītī

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītī Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, 11.04.2019 Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītības programmas nosaukums 1. Izglītības programmas mērķis

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām?

Ko mēs vēlētos, lai speciālisti zinātu par bērnu ar AST uzvedības problēmām? Problēmizraisoša uzvedība. Cēloņsakarību meklējumos 2018.gada 13.novembrī Līga Bērziņa Latvijas Autisma apvienība Stāsts nr 1 Ir bērni, kuri nonāk izglītības iestādēs, nezinot: kas ir droša distance, kas

Sīkāk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk 8.TEMTS RIŅĶI UN DUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 r riņķa līniju saistītie leņķi Skolēna darba lapa M_10_UP_08_P1 pvilkts daudzstūris Skolēna

Sīkāk

Presentation

Presentation Futbola spēles prasības Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai 17.03.2014 Futbola mērķis: Uzvarēt Futbola momenti:

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Valodas un runas kultūra Kursa nosaukums angliski Culture of language and speech Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

Vai tiešām saruna ar sevi un savu bērnu ir kā risinājums konfliktiem, problēmām? Mediācijas (mediācija ir domstarpību risināšanas metode) nodarbībā, s

Vai tiešām saruna ar sevi un savu bērnu ir kā risinājums konfliktiem, problēmām? Mediācijas (mediācija ir domstarpību risināšanas metode) nodarbībā, s Vai tiešām saruna ar sevi un savu bērnu ir kā risinājums konfliktiem, problēmām? Mediācijas (mediācija ir domstarpību risināšanas metode) nodarbībā, seminārā tiek spēlēta spēle Cietuma kamera. Spēles mērķis

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma

Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma un dalībnieku skaita Rotaļas apraksts: Katram spēlētājam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS Basketbols 3x3 Talsos Nolikums 1. Turnīra mērķis. 1.1. Veicināt 3x3 basketbola starptautiskos turnīros; 1.2. Pilnveidot jauno sportistu treniņos iegūtās prasmes un iemaņas; 1.3. Sagatavoties Latvijas Jaunatnes

Sīkāk

Ģimenes diena „Cālīši pulciņā” – „Mazputniņiem” 2015

Ģimenes diena „Cālīši pulciņā” – „Mazputniņiem” 2015 Ģimenes dienas koncert uzvedums Manai ģimenei. 4-5 vai 6 gadīgiem bērniem. Autore: Vineta Vītola Izmantotais mūzikas materiāls: 1. Dziesma Pavasara ziediņi no CD Zaķīša sapnis Knīpas un knauķi. 2. Vācu

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

Apstiprinu: I

Apstiprinu: I SASKAŅOTS: Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja J.Zarakovska APSTIPRINU: Daugavpils novada sporta skolas direktors J. Skrinda I Mērķis un uzdevumi Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk