Eiropas Cilvēktiesību Konvencija

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Eiropas Cilvēktiesību Konvencija"

Transkripts

1 Eiropas Cilvēktiesību Konvencija

2 Eiropas Cilvēktiesību Konvencija ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11., 14. un 15. protokoliem, iekļaujot protokolus Nr. 1, 4, 6, 7, 12, 13 un 16

3 Konvencijas teksta redakcija ar grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar 15. protokola nosacījumiem (ELS Nr. 213) no tā spēkā stāšanās datuma gada 1. augustā un 14. protokola nosacījumiem (ELS Nr. 194) no tā spēkā stāšanās datuma gada 1. jūnijā. Konvencijas tekstā iepriekš bija izdarīti grozījumi saskaņā ar 3. protokolu (ELS Nr. 45), kas stājās spēkā gada 21. septembrī, 5. protokolu (ELS Nr. 55), kas stājās spēkā gada 20. decembrī, un 8. protokolu (ELS Nr. 118), kas stājās spēkā gada 1. janvārī. Tā saturēja arī 2. protokola (ELS Nr. 44) tekstu, kas saskaņā ar šī protokola 5. panta 3. daļu bija Konvencijas neatņemama sastāvdaļa kopš 2. protokola stāšanās spēkā gada 21. septembrī gada 1. novembrī, stājoties spēkā 11. protokolam (ELS Nr. 155), tika laboti visi Konvencijas un tās protokolu teksti, kas bija tikuši grozīti saskaņā ar augšminētajiem protokoliem. Kopš šī datuma tika atcelts 9. protokols (ELS Nr. 140), kas bija stājies spēkā gada 1. oktobrī, un 10. protokola (ELS Nr. 146) turpmākai piemērošanai zuda jēga. Pilns Konvenciju un tās protokolus parakstījušo un ratificējušo valstu saraksts, kā arī pilns šo valstu iesniegto atrunu un deklarāciju saraksts ir pieejams internetā: SATURS Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija... 5 Papildus protokols...31 Protokols Nr Protokols Nr Protokols Nr Protokols Nr Protokols Nr Protokols Nr Saistošas ir vienīgi Konvencijas redakcijas angļu un franču valodā. Šis tulkojums nav oficiāls Konvencijas tulkojums. Eiropas Cilvēktiesību tiesa Council of Europe Strasbourg cedex France 3

4 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija Roma, gada 4. novembris Šo Konvenciju parakstījušās Eiropas Padomes dalībvalstu valdības, Ievērodamas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja pieņēmusi gada 10. decembrī; Ievērodamas, ka šī deklarācija paredz nodrošināt vispārēju un efektīvu tajā pasludināto tiesību atzīšanu un ievērošanu; Ievērodamas, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku vienotību tās dalībvalstu starpā un ka viens no līdzekļiem, kā šo mērķi sasniegt, ir cilvēka tiesību un pamatbrīvību ievērošana un turpmāka īstenošana; No jauna apliecinādamas patiesu pārliecību, ka šīs pamatbrīvības ir taisnīguma un miera pamats visā pasaulē un ka tās vislabāk var nodrošināt patiess demokrātisks politisks režīms no vienas puses un vispārējo cilvēktiesību, uz kurām tās pamatojas, kopīga izpratne un ievērošana no otras puses; Kā Eiropas valstu valdības, kuras vada līdzīgi uzskati un kurām ir kopīgs ideālu, politisko tradīciju, brīvības un likuma varas mantojums, būdamas gatavas spert pirmos soļus atsevišķu Vispārējā deklarācijā minēto tiesību kopīgai īstenošanai; Apliecinot, ka atbilstoši subsidiaritātes principam galvenā atbildība nodrošināt šajā Konvencijā un tās protokolos noteiktās tiesības un brīvības ir Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm un ka, to īstenojot, tās bauda rīcības brīvību, kas pakļauta ar šo Konvenciju izveidotās Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārraudzībai, 5

5 Ir vienojušās par sekojošo: 1. PANTS Pienākums ievērot cilvēktiesības Augstās Līgumslēdzējas Puses nodrošina ikvienam, kas atrodas to jurisdikcijā, šīs Konvencijas I sadaļā minētās tiesības un brīvības. I SADAĻA TIESĪBAS UN BRĪVĪBAS 2. PANTS Tiesības uz dzīvību 1. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Nevienam nedrīkst ar nolūku atņemt dzīvību, izņemot gadījumu, kad tiek izpildīts tiesas spriedums pēc apsūdzības noziegumā, par kuru likums paredz šādu sodu. 2. Dzīvības atņemšana nav uzskatāma par šī panta pārkāpumu, ja tā notiek spēka pielietošanas rezultātā, nepārsniedzot galējas nepieciešamības robežas: a. lai aizstāvētu jebkuru personu pret nelikumīgu vardarbību; b. lai veiktu tiesisku aizturēšanu vai aizkavētu tiesiski aizturētas vai apcietinātas personas izbēgšanu; c. lai saskaņā ar likumu savaldītu dumpi vai apvērsumu. 3. PANTS Spīdzināšanas aizliegums Nevienu nedrīkst spīdzināt vai cietsirdīgi vai pazemojoši ar viņu apieties vai sodīt. 4. PANTS Verdzības un piespiedu darba aizliegums 1. Nevienu nedrīkst turēt verdzībā vai nebrīvē. 2. Nevienam nedrīkst likt veikt piespiedu vai obligātu darbu. 3. Šī panta izpratnē jēdziens piespiedu vai obligāts darbs neietver: a. jebkuru darbu, ko parasti liek veikt ieslodzījumā, kas piespriests saskaņā ar šīs Konvencijas 5. panta nosacījumiem, vai nosacītas atbrīvošanas laikā no ieslodzījuma; b. jebkuru militāra rakstura dienestu, vai ja persona atsakās dienēt pārliecības dēļ tajās valstīs, kur tas ir atļauts, to dienestu, kas jāveic obligātā militārā dienesta vietā; c. jebkuras klaušas ārkārtas stāvokļa vai stihiskas nelaimes gadījumā, kas apdraud sabiedrības labklājību; d. jebkuru darbu vai dienestu, kas ietilpst parastajos pilsoniskajos pienākumos. 5. PANTS Tiesības uz brīvību un drošību 1. Ikvienam ir tiesības uz personisko brīvību un drošību. Nevienam nedrīkst atņemt brīvību, izņemot sekojošos gadījumos un saskaņā ar likumā noteikto kārtību: a. ja persona tiek tiesiski aizturēta uz kompetentas tiesas sprieduma pamata; b. ja persona tiek tiesiski aizturēta vai apcietināta par nepakļaušanos likumīgam tiesas spriedumam, vai lai nodrošinātu jebkuru likumā paredzētu saistību izpildi; 6 7

6 c. ja persona tiek tiesiski aizturēta vai apcietināta ar nolūku nodot viņu kompetentām tiesību aizsardzības iestādēm, balstoties uz pamatotām aizdomām, ka šī persona ir izdarījusi sodāmu nodarījumu, vai ja ir pamatots iemesls uzskatīt par nepieciešamu aizkavēt viņu izdarīt likumpārkāpumu vai nepieļaut viņa bēgšanu pēc likumpārkāpuma izdarīšanas; d. ja tiesiski tiek aizturēts nepilngadīgais vai nu pāraudzināšanas nolūkā, vai lai nodotu viņu kompetentām tiesību aizsardzības iestādēm; e. ja persona tiek tiesiski aizturēta ar nolūku aizkavēt infekcijas slimību izplatīšanos, vai arī tā ir garīgi slima persona, alkoholiķis vai narkomāns, vai klaidonis; f. ja persona tiek likumīgi aizturēta vai apcietināta ar nolūku neļaut tai nelikumīgi ieceļot valstī, vai ja pret personu tiek veiktas darbības ar nolūku viņu izraidīt no valsts vai izdot citai valstij. 2. Ikviena arestēta persona nekavējoties jāinformē viņai saprotamā valodā par aizturēšanas iemesliem un par jebkuru viņai izvirzīto apsūdzību. 3. Jebkura persona, kas aizturēta vai apcietināta saskaņā ar šī panta 1.c. punktu, ir nekavējoties nododama tiesnesim vai citai amatpersonai, kura saskaņā ar likumu ir pilnvarota veikt tiesu varas funkcijas, un ir tiesājama saprātīgās laika robežās vai iztiesāšanas laikā atbrīvojama. Atbrīvošana var būt nosacīta, piemērojot līdzekļus, kas nodrošina personas ierašanos tiesā. 4. Jebkura persona, kurai aizturot vai apcietinot atņemta brīvība, var griezties tiesā, kas nekavējoties lemj par viņas aizturēšanas tiesiskumu un nolemj viņu atbrīvot, ja aizturēšana nav bijusi tiesiska. 5. Ikvienai personai, kas aizturēta vai apcietināta pretēji šī panta nosacījumiem, ir nodrošināmas tiesības uz zaudējumu atlīdzību. 6. PANTS Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu 1. Ikvienam ir tiesības, nosakot savu civilo tiesību un pienākumu vai jebkuras viņam izvirzītās apsūdzības pamatotību krimināllietā, uz taisnīgu un atklātu lietas izskatīšanu saprātīgos termiņos neatkarīgā un objektīvā ar likumu izveidotā tiesā. Tiesas spriedums pasludināms publiski, taču preses un publikas klātbūtne procesā var tikt aizliegta uz visu lietas izskatīšanas laiku vai tikai tās daļu tikumības apsvērumu, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības interesēs, ja to demokrātiskā sabiedrībā prasa nepilngadīgo intereses vai procesa dalībnieku privātās dzīves aizsardzība, vai arī tādā apmērā, kuru tiesa uzskata par absolūti nepieciešamu, ja īpašajos lietas apstākļos atklātība apdraudētu tiesvedības intereses. 2. Ikviens, kas tiek apsūdzēts noziedzīgā nodarījumā, tiek uzskatīts par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav pierādīta saskaņā ar likumu. 3. Ikvienam, kas tiek apsūdzēts noziedzīgā nodarījumā, ir tiesības vismaz: a. tikt nekavējoties, viņam saprotamā valodā un detalizēti, informētam par viņam izvirzītās apsūdzības raksturu un iemeslu; b. uz laiku un līdzekļiem, kas nepieciešami, lai sagatavotu savu aizstāvību; c. aizstāvēt sevi pašam vai saņemt paša izvēlēta aizstāvja juridisku palīdzību, vai, ja viņam trūkst līdzekļu, lai algotu aizstāvi, saņemt nozīmēta aizstāvja palīdzību par velti, ja tas nepieciešams tiesvedības interesēs; d. nopratināt vai panākt nopratināt apsūdzības lieciniekus un pieprasīt aizstāvības liecinieku klātbūtni un nopratināšanu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā apsūdzības lieciniekus; e. uz bezmaksas tulka pakalpojumiem, ja viņš nesaprot tiesā lietoto valodu vai nerunā tajā. 8 9

7 7. PANTS Sodīšanas nepieļaujamība bez likuma 1. Nevienu nedrīkst atzīt par vainīgu noziedzīgā nodarījumā tādas darbības vai bezdarbības dēļ, kas, saskaņā ar izdarīšanas brīdī spēkā esošajām nacionālajām un starptautiskajām tiesību normām, netika atzīta par noziedzīgu nodarījumu. Tāpat nedrīkst piespriest smagāku sodu nekā tas, kas bija piemērojams noziedzīgā nodarījuma brīdī. 2. Šis pants neaizliedz tiesāt un sodīt personu par jebkuru darbību vai bezdarbību, kas izdarīšanas brīdī bija noziedzīga saskaņā ar vispārējiem civilizēto tautu atzītajiem principiem. 8. PANTS Tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību 1. Ikvienam ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un sarakstes neaizskaramību. 2. Publiskās institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt šīs tiesības, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti likumā un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts vai sabiedrisko drošību vai valsts ekonomiskās labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības vai noziegumus, lai aizsargātu veselību vai tikumību, vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības. 9. PANTS Domu, pārliecības un ticības brīvība 1. Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz domu, pārliecības un ticības brīvību; šīs tiesības ietver arī brīvību mainīt savu reliģisko piederību vai ticību un nodoties savai reliģijai vai pārliecībai, kā vienatnē tā kopā ar citiem, publiski vai privāti, pielūdzot, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas, ievērojot paražas un sludinot mācību. 2. Brīvību nodoties savai ticībai vai pārliecībai var ierobežot tikai likumā paredzētajā kārtībā un tiktāl, cik tas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai nodrošinātu sabiedrisko drošību, sabiedrisko kārtību, sabiedrības veselību vai tikumību, vai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības. 10. PANTS Izteiksmes brīvība 1. Ikvienam ir tiesības brīvi izteikties. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no publisko institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām. Šis pants neierobežo valstu tiesības noteikt radioraidījumu, televīzijas raidījumu un kino demonstrēšanas licencēšanas režīmu. 2. Tā kā šo brīvību īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, aizsargātu veselību vai tikumību, aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai lai saglabātu tiesu varas autoritāti un objektivitāti. 11. PANTS Pulcēšanās un biedrošanās brīvība 1. Jebkuram cilvēkam ir tiesības uz miermīlīgu pulcēšanās un biedrošanās brīvību, ieskaitot tiesības dibināt arodbiedrības un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas intereses

8 2. Šo tiesību izmantošanu nedrīkst pakļaut nekādiem ierobežojumiem, izņemot tos, kas noteikti ar likumu un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts vai sabiedrības drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, aizsargātu veselību vai tikumību, vai citu cilvēku tiesības un brīvības. Šis pants neliedz noteikt likumīgus ierobežojumus šo tiesību izmantošanā personām, kas ir bruņoto spēku, policijas vai valsts pārvaldes sastāvā. 12. PANTS Tiesības stāties laulībā Laulības vecumu sasniegušiem vīriešiem un sievietēm ir tiesības stāties laulībā un dibināt ģimeni saskaņā ar valsts iekšējām likumu normām, kas nosaka šo tiesību izmantošanas kārtību. 13. PANTS Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu Ikvienam, kura tiesības un brīvības, kas noteiktas šajā Konvencijā, ir pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu aizsardzību no valsts institūciju puses, neskatoties uz to, ka pārkāpumu ir izdarījušas personas, pildot publiskos dienesta pienākumus. 14. PANTS Diskriminācijas aizliegums Šajā Konvencijā minēto tiesību un brīvību īstenošana ir nodrošināma bez jebkādas diskriminācijas, neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, ticības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, valstiskās vai sociālās izcelsmes, piederības kādai nacionālajai minoritāti, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai jebkura cita stāvokļa. 15. PANTS Atkāpes ārkārtas stāvokļa laikā 1. Kara vai cita ārkārtas stāvokļa gadījumā, kas apdraud nācijas dzīvi, jebkura Augstā Līgumslēdzēja Puse var veikt pasākumus, kas atkāpjas no Konvencijas ietvaros uzņemtajām saistībām, tiktāl, cik to nenovēršami prasa situācijas ārkārtas raksturs, ar nosacījumu, ka šie pasākumi nav pretrunā ar citām starptautisko tiesību noteiktajām saistībām. 2. Iepriekšminētā norma nepieļauj atkāpes no Konvencijas 2. panta, izņemot nāves gadījumus tiesiskas karadarbības rezultātā, un no 3.,4. (1.daļas) un 7. panta. 3. Jebkura Augstā Līgumslēdzēja Puse, kas izmanto šīs atkāpšanās tiesības, pilnībā informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru par veiktajiem pasākumiem un to iemesliem. Tā informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru par šo pasākumu izbeigšanu un atgriešanos pie šīs Konvencijas normu pilnīgas ievērošanas. 16. PANTS Ārzemnieku politiskās darbības ierobežojumi Neviena no 10., 11. un 14. panta normām nav uzskatāma par kavēkli Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm, lai noteiktu ierobežojumus ārzemnieku politiskajām aktivitātēm. 17. PANTS Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums Neviena no šīs Konvencijas normām nav tulkojama kā kādas valsts, personu grupas vai personas tiesības veikt jebkuru darbību, kuras mērķis ir likvidēt šajā Konvencijā atzītās tiesības un brīvības vai ierobežot tās lielākā mērā nekā tas noteikts šajā Konvencijā

9 18. PANTS Tiesību ierobežojumu piemērošanas robežas Ierobežojumi, kurus šī Konvencija pieļauj attiecībā uz minētajām tiesībām un brīvībām, nav piemērojami citiem mērķiem kā vien tiem, kam tie ir paredzēti. II SADAĻA EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESA 19. PANTS Tiesas nodibināšana Lai nodrošinātu to saistību ievērošanu, kuras ar Konvenciju un tās protokoliem uzņēmušās Augstās Līgumslēdzējas Puses, ir izveidota Eiropas Cilvēktiesību tiesa, turpmāk saukta par Tiesu. Tā darbojas pastāvīgi. 20. PANTS Tiesnešu skaits Tiesas sastāvā ir tiesneši, kuru skaits atbilst Eiropas Padomes dalībvalstu skaitam. 21. PANTS Amata kritēriji 1. Par tiesnešiem var būt personas ar augstām morālām īpašībām, atbilstoši kvalificētas, lai ieņemtu augstus tiesu varas amatus, vai arī autoritatīvi juristi. 2. Kandidātiem jābūt jaunākiem par 65 gadiem tajā datumā, līdz kuram Parlamentārā Asambleja ir pieprasījusi trīs kandidātu sarakstu saskaņā ar 22. pantu. 3. Tiesneši darbojas Tiesā savā vārdā. 4. Savu pilnvaru termiņa laikā tiesneši nevar veikt darbības, kas nav savienojamas ar viņu neatkarību un objektivitāti vai prasībām, ko izvirza šis pilnas darba slodzes amats; visus jautājumus, kas izriet no šī noteikuma piemērošanas, izšķir Tiesa. 22. PANTS Tiesnešu ievēlēšana Tiesnešus ievēl Parlamentārā Asambleja no katras Augstās Līgumslēdzējas Puses ar balsu vairākumu no Augstās Līgumslēdzējas Puses piedāvātā triju kandidātu saraksta. 23. PANTS Pilnvaru termiņš un atcelšana 1. Tiesnešus ievēl uz deviņiem gadiem. Viņi nevar tikt ievēlēti atkārtoti. 2. Tiesneši ieņem savu amatu līdz tam laikam, kamēr viņi tiek aizstāti. Tomēr viņi turpina izskatīt lietas, kuras tie jau ir iesākuši izskatīt. 3. Nevienu tiesnesi nevar atcelt no amata, ja vien pārējie tiesneši ar divu trešdaļu balsu vairākumu nenolemj, ka šis tiesnesis vairs neatbilst nepieciešamajiem amata nosacījumiem. 24. PANTS Sekretariāts un ziņotāji 1. Tiesai ir savs sekretariāts, kura funkcijas un darba organizācija tiek noteikta Tiesas nolikumā. 2. Ja tiesnesis izskata lietu vienpersoniski, Tiesas darbā palīdz ziņotāji, kuri darbojas saskaņā ar Tiesas priekšsēža pilnvarojumu. Ziņotāji veido daļu no Tiesas sekretariāta

10 Tiesa plenārsēdē: 25. PANTS Tiesas plenārsēde a. uz trim gadiem ievēl Tiesas priekšsēdi un vienu vai divus priekšsēža vietniekus, kas var tikt ievēlēti atkārtoti; b. izveido palātas uz noteiktu laika posmu; c. ievēl Tiesas palātu priekšsēžus, kas var tikt ievēlēti atkārtoti; d. pieņem Tiesas nolikumu; e. ievēl sekretāru un vienu vai vairākus sekretāra vietniekus; f. iesniedz jebkādu pieprasījumu saskaņā ar 26. panta 2. daļu. 26. PANTS Viena tiesneša tiesas sastāvs, komitejas, palātas un Lielā palāta 1. Tiesas sēdes notiek tiesnešiem izskatot iesniegtās lietas vienpersoniski, komitejās, kuru sastāvā ir trīs tiesneši, palātās, kuru sastāvā ir septiņi tiesneši un Lielajā palātā, kuras sastāvā ir septiņpadsmit tiesneši. Tiesas palātas izveido komitejas uz noteiktu laika posmu. 2. Pēc Tiesas plenārsēdes pieprasījuma, Ministru Komiteja ar vienbalsīgi pieņemtu lēmumu var uz noteiktu laika posmu samazināt tiesnešu skaitu palātās līdz pieciem tiesnešiem. 3. Tiesnesis nevar vienpersoniski izskatīt nevienu sūdzību, kas iesniegta pret Augsto Līgumslēdzēju Pusi, no kuras šis tiesnesis ir ievēlēts. 4. Tiesnesis, kurš ir ievēlēts no tās Augstās Līgumslēdzējas Puses, pret kuru tiek izskatīta lieta, ir palātas un Lielās palātas sastāvā ex officio. Ja šāda tiesneša nav vai viņš nevar piedalīties sēdē, tiesas sēdē ar tiesneša pilnvarām piedalās persona, kuru Tiesas priekšsēdis izvēlas no attiecīgās Līgumslēdzējas Puses iepriekš iesniegta saraksta. 5. Lielās palātas sastāvā ietilpst arī Tiesas priekšsēdis, priekšsēža vietnieki, palātu priekšsēži un citi tiesneši, kas tiek izvēlēti saskaņā ar Tiesas nolikumu. Ja lieta tiek nodota izskatīšanai Lielajā palātā saskaņā ar 43. pantu, neviens no palātas tiesnešiem, kas ir taisījuši spriedumu, nevar piedalīties Lielās palātas sēdē, izņemot palātas priekšsēdi un tiesnesi, kurš piedalījās kā tiesnesis, kurš ir ievēlēts no attiecīgās Augstās Līgumslēdzējas Puses, vai ar šāda tiesneša pilvarām. 27. PANTS Viena tiesneša tiesas sastāvu pilnvaras 1. Izskatot lietu vienpersoniski, tiesnesis var atzīt par nepieņemamu izskatīšanai vai izslēdzamu no Tiesā izskatāmo lietu saraksta saskaņā ar 34. panta noteikumiem iesniegtu sūdzību, ja šāds lēmums var tikt pieņemts bez tālākas lietas izskatīšanas. 2. Šāds lēmums ir galīgs. 3. Ja tiesnesis neatzīst sūdzību par nepieņemamu izskatīšanai vai izslēdzamu, tad šis tiesnesis nodod to tālākai izskatīšanai komitejai vai palātai. 28. PANTS Komiteju pilnvaras 1. Izskatot sūdzību, kas iesniegta saskaņā ar 34. panta noteikumiem, komiteja var vienbalsīgi: a. atzīt to par nepieņemamu izskatīšanai vai izslēdzamu no izskatāmo lietu saraksta, ja šāds lēmums var tikt pieņemts bez tālākas lietas izskatīšanas vai b. atzīt to par pieņemamu izskatīšanai un vienlaicīgi pasludināt spriedumu pēc būtības, ja attiecībā uz lietas pamatā esošo jautājumu par Konvencijas vai tās Protokolu interpretāciju vai piemērošanu jau ir iedibināta Tiesas pastāvīgā judikatūra

11 2. Saskaņā ar 1. daļu pieņemtie lēmumi un spriedumi ir galīgi. 3. Ja tiesnesis, kurš ir ievēlēts no Augstās Līgumslēdzējas Puses pret kuru tiek izskatīta lieta, nav komitejas loceklis, komiteja var jebkurā tiesvedības stadijā uzaicināt šo tiesnesi ieņemt kādu no komitejas locekļu vietām, ņemot vērā visus būtiskos apsvērumus, tai skaitā to, vai attiecīgā Līgumslēdzēja Puse ir apstrīdējusi 1. daļas b. apakšpunktā paredzētās procedūras piemērošanu. 29. PANTS Palātu lēmumi par sūdzību pieņemšanu izskatīšanai un izskatīšana pēc būtības 1. Ja netiek pieņemts lēmums saskaņā ar 27. vai 28. pantu vai spriedums saskaņā ar 28. pantu, palāta lemj par to, vai saskaņā ar 34. pantu iesniegtās individuālās sūdzības ir pieņemamas izskatīšanai un izskata lietu pēc būtības. Sūdzību var pieņemt izskatīšanai arī ar atsevišķu lēmumu. 2. Palāta lemj par to, vai saskaņā ar 33. pantu iesniegtās starpvalstu sūdzības ir pieņemamas izskatīšanai un izskata lietu pēc būtības. Lēmums par sūdzības pieņemšanu izskatīšanai tiek pieņemts atsevišķi, ja vien Tiesa izņēmuma gadījumos neizlemj citādi. 30. PANTS Lietas nodošana Lielajai palātai Ja kādā palātā izskatāmā lietā rodas nopietns jautājums par Konvencijas vai tās protokolu interpretāciju, vai, ja kāda tai iesniegtā jautājuma izskatīšana var novest pie rezultāta, kas ir pretrunā ar Tiesas iepriekš taisīto spriedumu, palāta jebkurā brīdī pirms sprieduma pasludināšanas var nodot lietu izskatīšanai Lielajā palātā. Lielā palāta: 31. PANTS Lielās palātas pilnvaras a. izskata sūdzības, kas iesniegtas saskaņā ar 33. vai 34. pantu, ja palāta ir nodevusi lietu izskatīšanai saskaņā ar 30. pantu, vai ja lieta tai ir nodota saskaņā ar 43. pantu; b. izlemj jautājumus, ko Tiesai iesniegusi Ministru Komiteja saskaņā ar 46. panta 4. daļu; un c. izskata lūgumus par konsultatīvu atzinumu sniegšanu, kas iesniegti saskaņā ar 47. panta nosacījumiem. 32. PANTS Lietu piekritība Tiesai 1. Tiesai ir piekritīgas visas lietas, kas saistītas ar Konvencijas un tās protokolu interpretāciju un piemērošanu un kas iesniegtas saskaņā ar 33., 34.,46. un 47. panta nosacījumiem. 2. Strīds par to, vai lieta ir piekritīga Tiesai, ir atrisināms ar Tiesas lēmumu. 33. PANTS Starpvalstu lietas Ikviena Augstā Līgumslēdzēja Puse var iesniegt Tiesai sūdzību par jebkuru šīs Konvencijas un tās protokolu nosacījumu pārkāpumu, ko varētu būt izdarījusi cita Augstā Līgumslēdzēja Puse

12 34. PANTS Individuālās sūdzības Tiesa var saņemt sūdzību no jebkuras fiziskas personas, nevalstiskas organizācijas vai fizisko personu grupas, kas apgalvo, ka kāda no Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm ir pārkāpusi viņu tiesības, kas noteiktas Konvencijā vai tās protokolos. Augstās Līgumslēdzējas Puses apņemas nekādā veidā nekavēt šo tiesību efektīvu izmantošanu. 35. PANTS Lietu pieņemamības kritēriji 1. Tiesa var izskatīt lietu vienīgi tad, ja ir izsmeltas visas iekšējās apstrīdēšanas vai pārsūdzības iespējas vispāratzīto starptautisko tiesību normu izpratnē un ja sūdzība ir iesniegta četru mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad ticis pieņemts galīgais lēmums minētajā lietā. 2. Tiesa neizskata nevienu sūdzību, kas iesniegta saskaņā ar 34. pantu, kura: a. ir anonīma; vai b. pamatā ir tāda pati kā Tiesas jau izskatīta lieta vai ja tā jau ir bijusi pakļauta kādai citai starptautiskai izmeklēšanas vai mierizlīguma procedūrai un nesatur nekādus būtiski jaunus faktus. 3. Tiesa atzīst par nepieņemamu jebkuru individuālu sūdzību, kas iesniegta saskaņā ar 34. pantu, ja tā uzskata, ka: a. sūdzība neatbilst Konvencijas vai tās protokolu nosacījumiem, tā ir acīmredzami nepamatota vai tāda, ar kuru ļaunprātīgi tiek izmantotas individuālās sūdzības iesniegšanas tiesības; vai b. sūdzības iesniedzējs nav cietis būtisku kaitējumu, ja vien cilvēktiesību ievērošana saskaņā ar Konvenciju un tās Protokoliem nerada nepieciešamību izskatīt sūdzību pēc būtības. 4. Tiesa noraida jebkuru sūdzību, kuru tā uzskata par nepieņemamu saskaņā ar šī panta nosacījumiem. Tā var šādi rīkoties jebkurā tiesvedības stadijā. 36. PANTS Trešās puses iesaistīšanās 1. Visās lietās, kuras izskata palāta vai Lielā palāta, tai Augstajai Līgumslēdzēja Pusei, kuras pilsonis ir iesniedzējs, ir tiesības iesniegt rakstiskus paskaidrojumus un piedalīties tiesas sēdēs. 2. Taisnīgas tiesas spriešanas interesēs Tiesas priekšsēdis var uzaicināt jebkuru Augsto Līgumslēdzēja Pusi, kas nav puse attiecīgajā lietā, vai jebkuru ieinteresētu personu, kas nav iesniedzēja, iesniegt rakstiskus paskaidrojumus vai piedalīties tiesas sēdēs. 3. Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs var iesniegt rakstiskus paskaidrojumus visās lietās, kas tiek skatītas palātā vai Lielajā palātā, un piedalīties tiesas sēdēs. 37. PANTS Sūdzību izslēgšana no izskatāmo lietu saraksta 1. Jebkurā tiesvedības stadijā Tiesa var nolemt izslēgt sūdzību no izskatāmo lietu saraksta, ja apstākļi ļauj secināt, ka: a. iesniedzējs vairs nevēlas uzturēt iesniegto sūdzību vai b. strīds ir atrisināts, vai c. jebkura cita Tiesas konstatēta iemesla dēļ vairs nav attaisnojama sūdzības turpmāka izskatīšana

13 Tomēr Tiesa turpina sūdzības izskatīšanu, ja to prasa Konvencijā un tās protokolos noteikto cilvēktiesību ievērošana. 2. Tiesa var nolemt atjaunot kādu sūdzību savā izskatāmo lietu sarakstā, ja tā uzskata, ka apstākļi attaisno šādu rīcību. 38. PANTS Lietas izskatīšana Tiesa izskata lietu kopā ar pušu pārstāvjiem un, ja nepieciešams, uzsāk izmeklēšanu, kuras sekmīgai norisei attiecīgajām Augstām Līgumslēdzējām Pusēm jānodrošina visi nepieciešamie apstākļi. 39. PANTS Mierizlīgums 1. Jebkurā tiesvedības stadijā, Tiesa var nodot sevi pušu rīcībā, lai panāktu mierizlīgumu, balstoties uz Konvencijā un tās protokolos noteikto cilvēktiesību ievērošanu. 2. Tiesas process, kas noris saskaņā ar 1. daļas nosacījumiem, ir konfidenciāls. 3. Ja tiek panākts mierizlīgums, Tiesa izslēdz attiecīgo lietu no lietu saraksta, pieņemot lēmumu, kas satur īsu faktu izklāstu attiecīgajā lietā, un panākto risinājumu. 4. Šis lēmums tiek nodots Ministru Komitejai, kas uzrauga lēmumā minēto noteikumu izpildi. 40. PANTS Atklātas tiesas sēdes un dokumentu pieejamība 1. Tiesas sēdes ir atklātas, ja vien Tiesa izņēmuma gadījumos nenolemj citādi. 2. Sekretariātam glabāšanā nodotie dokumenti ir publiski pieejami, ja vien Tiesas priekšsēdis nenolemj citādi. 41. PANTS Taisnīga atlīdzība Ja Tiesa konstatē, ka ir noticis Konvencijas vai tās protokolu pārkāpums, un ja attiecīgās Augstās Līgumslēdzējas Puses iekšējās tiesību normas paredz tikai daļēju šī pārkāpuma seku novēršanu, Tiesa, ja nepieciešams, cietušajai pusei piešķir taisnīgu atlīdzību. 42. PANTS Palātu spriedumi Palātu spriedumi kļūst galīgi saskaņā ar 44. panta 2.daļas nosacījumiem. 43. PANTS Lietu nodošana Lielajai palātai 1. Trīs mēnešu laikā no dienas, kad palāta ir taisījusi spriedumu, jebkura no pusēm šajā lietā izņēmuma gadījumos var lūgt nodot šo lietu izskatīšanai Lielajā palātā. 2. Tiesnešu kolēģija piecu Lielās palātas tiesnešu sastāvā šo lūgumu pieņem, ja attiecīgajā lietā rodas nopietns jautājums par Konvencijas vai tās protokolu interpretāciju vai piemērošanu, vai ja tā skar svarīgu jautājumu, kam ir vispārēja nozīme. 3. Ja minētā tiesnešu kolēģija lūgumu pieņem, Lielā palāta taisa spriedumu šajā lietā

14 44. PANTS Galīgie spriedumi 1. Lielās palātas spriedums ir galīgs. 2. Palātas spriedums kļūst galīgs, a. kad puses paziņo, ka tās nelūgs attiecīgās lietas nodošanu izskatīšanai Lielajā palātā; vai b. trīs mēnešus pēc tam, kad ir ticis taisīts spriedums, ja nav lūgta lietas nodošana izskatīšanai Lielajā palātā; vai c. kad Lielās palātas tiesnešu kolēģija noraida lūgumu nodot lietu izskatīšanai Lielajā palātā, kas iesniegts saskaņā ar 43. pantu. 3. Galīgais spriedums tiek publicēts. 45. PANTS Spriedumu un lēmumu motivēšana 1. Gan spriedumi, gan lēmumi, ar kuriem sūdzības tiek atzītas par pieņemamām izskatīšanai vai par noraidāmām, ir jāmotivē. 2. Ja spriedums daļēji vai pilnībā neatspoguļo vienbalsīgu tiesnešu viedokli, jebkurš tiesnesis ir tiesīgs pievienot tam savas atsevišķās domas. 46. PANTS Spriedumu saistošais spēks un to izpilde 1. Augstās Līgumslēdzējas Puses apņemas ievērot galīgos Tiesas spriedumus ikvienā lietā, kurā tās ir puses. 2. Galīgais Tiesas spriedums tiek nodots Ministru Komitejai, kura uzrauga tā izpildi. 3. Ja Ministru Komiteja uzskata, ka galīgā sprieduma izpildes uzraudzību apgrūtina sprieduma interpretācijas problēma, tā var nodot šo jautājumu Tiesai lēmuma pieņemšanai. Lēmumam par jautājuma nodošanu Tiesai ir nepieciešams Komitejā esošo valstu pārstāvju divu trešdaļu balsu vairākums. 4. Ja Ministru Komiteja uzskata, ka Augstā Līgumslēdzēja Puse atsakās ievērot galīgo spriedumu lietā, kurā tā ir puse, tā var pēc oficiāla paziņojuma nosūtīšanas attiecīgajai Līgumslēdzējai Pusei un ar lēmumu, kas pieņemts ar Komitejā esošo valstu pārstāvju divu trešdaļu balsu vairākumu, nodot šo jautājumu Tiesai lēmuma pieņemšanai par to, vai attiecīgā Līgumslēdzēja Puse nav izpildījusi savas 1.daļā noteiktās saistības. 5. Ja Tiesa konstatē 1.daļas pārkāpumu, tā nodod lietu Ministru Komitejai lēmuma pieņemšanai par veicamajiem pasākumiem. Ja Tiesa nekonstatē 1.daļas pārkāpumu, tā nodod lietu Ministru Komitejai, kas izbeidz lietas izskatīšanu. 47. PANTS Konsultatīvais atzinums 1. Pēc Ministru Komitejas lūguma Tiesa var sniegt konsultatīvu atzinumu par juridiska rakstura jautājumiem, kas attiecas uz Konvencijas un tās protokolu interpretāciju. 2. Šie atzinumi nevar skart nevienu jautājumu, kas saistīts ar Konvencijas I. sadaļā un tās protokolos noteikto tiesību un brīvību saturu vai apjomu, vai jebkuru citu jautājumu, kuru Tiesai vai Ministru Komitejai varētu nākties izskatīt saskaņā ar sūdzību, ko varētu iesniegt saskaņā ar Konvenciju. 3. Ministru Komitejas lēmumiem par konsultatīva atzinuma lūgšanu Tiesai nepieciešams Komitejā esošo valstu pārstāvju balsu vairākums

15 48. PANTS Tiesas kā padomdevēja kompetence Tiesa lemj, vai Ministru Komitejas lūgums sniegt konsultatīvu atzinumu ietilpst tās kompetencē, kā noteikts 47. pantā. 49. PANTS Konsultatīvā atzinuma pamatojums 1. Tiesas konsultatīvais atzinums ir motivējams. 2. Ja konsultatīvais atzinums daļēji vai pilnībā neatspoguļo vienbalsīgu tiesnešu viedokli, jebkurš tiesnesis ir tiesīgs pievienot tam savas atsevišķās domas. 3. Tiesas atzinums tiek nosūtīts Ministru Komitejai. 50. PANTS Tiesas izdevumi Tiesas darbības izdevumus sedz Eiropas Padome. 51. PANTS Tiesnešu privilēģijas un imunitāte Savu pienākumu pildīšanas laikā tiesneši bauda privilēģijas un imunitātes, kas ir noteiktas Eiropas Padomes Statūtu 40. pantā un līgumos, kas noslēgti saskaņā ar to. III SADAĻA. DAŽĀDI NOSACĪJUMI 52. PANTS Ģenerālsekretāra pieprasījumi Saņemot pieprasījumu no Eiropas Padomes Ģenerālsekretāra, jebkura Augstā Līgumslēdzēja Puse sniedz paskaidrojumus par veidu, kādā tās iekšējās tiesību normas nodrošina jebkura šīs Konvencijas noteikuma reālu īstenošanu. 53. PANTS Pastāvošo cilvēktiesību nodrošinājums Nekas šajā Konvencijā nav iztulkojams kā ierobežojums vai atkāpšanās no jebkurām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kas ir atzītas saskaņā ar jebkuras Augstās Līgumslēdzējas Puses likumiem vai jebkuru citu līgumu. 54. PANTS Ministru Komitejas pilnvaras Nekas šajā Konvencijā neierobežo Ministru Komitejas pilnvaras, ko tai piešķir Eiropas Padomes statūti. 55. PANTS Citu strīda risināšanas līdzekļu nepieļaujamība Augstās Līgumslēdzējas Puses atsakās, izņemot atsevišķas savstarpējas vienošanās, no līgumu, konvenciju vai deklarāciju izmantošanas, kuras ir spēkā to starpā, lai prasības veidā iesniegtu izskatīšanai strīdu, kas radies, interpretējot vai pielietojot šo Konvenciju, citām strīdu izšķiršanas instancēm nekā tām, kas ir paredzētas šajā Konvencijā

16 56. PANTS Teritoriālā piemērošana 1. Ikviena valsts, vai nu šīs Konvencijas ratifikācijas laikā, vai pēc tās ratifikācijas, var paziņot saskaņā ar šī panta 4. daļu, nosūtot rakstveida deklarāciju Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, ka šī Konvencija tiks piemērota visām vai atsevišķām teritorijām, par kuru starptautiskajām attiecībām tā ir atbildīga. 2. Konvencija tiks piemērota paziņojumā minētajā teritorijā vai teritorijās, sākot ar trīsdesmito dienu, skaitot no dienas, kad Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs saņem šo paziņojumu. 3. Tomēr minētajās teritorijās šīs Konvencijas nosacījumi tiek pielietoti, ņemot vērā vietējās prasības. 4. Ikviena valsts, kas ir nosūtījusi deklarāciju saskaņā ar šī panta 1. daļu, jebkurā laikā pēc tam var iesniegt deklarāciju par vienu vai vairākām teritorijām, uz kurām attiecas deklarācija, ka tā atzīst Tiesas kompetenci saņemt prasības no fiziskām personām, nevalstiskajām organizācijām vai fizisko personu grupām kā noteikts Konvencijas 34. pantā. 57. PANTS Atrunas 1. Parakstot šo Konvenciju vai nosūtot tās ratifikācijas rakstu, ikvienai valstij ir tiesības izdarīt atrunu attiecība uz jebkuru atsevišķu Konvencijas nosacījumu tiktāl, cik kāds no tās teritorijā spēkā esošajiem likumiem neatbilst šim nosacījumam. Šī panta izpratnē vispārēja rakstura atrunas nav pieļaujamas. 2. Jebkurai saskaņā ar šo pantu izdarītai atrunai ir jāsatur īss attiecīgā likuma izklāsts. 58. PANTS Denonsēšana 1. Augstā Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo Konvenciju tikai pēc pieciem gadiem kopš dienas, kad tā kļuva par Konvencijas dalībvalsti, paziņojot par to sešus mēnešus iepriekš rakstiskā paziņojumā, kas adresēts Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, kurš par to informēs pārējās Augstās Līgumslēdzējas Puses. 2. Šāda denonsēšana neatbrīvo attiecīgo Augsto Līgumslēdzēju Pusi no tās saistībām šīs Konvencijas ietvaros attiecībā uz jebkuru rīcību, kas varētu tikt uzskatīta par šo saistību pārkāpumu, ko tā varētu būt izdarījusi pirms denonsēšanas spēkā stāšanās brīža. 3. Ikviena Augstā Līgumslēdzēja Puse, kas pārtrauc būt Eiropas Padomes locekle, zaudē savas dalībvalsts statusu attiecībā uz šo Konvenciju saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem. 4. Konvencija var tikt denonsēta saskaņā ar šī panta iepriekšējo daļu nosacījumiem attiecībā uz jebkuru teritoriju, par kuru saskaņā ar 56. panta nosacījumiem tika paziņots, ka šī Konvencija to aptver. 59. PANTS Parakstīšana un ratifikācija 1. Šo Konvenciju var parakstīt Eiropas Padomes dalībvalstis. Tā jāratificē. Ratifikācijas raksti tiek deponēti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram. 2. Šī Konvencija stāsies spēkā pēc tam, kad tiks deponēti desmit ratifikācijas raksti. 3. Eiropas Savienība var pievienoties Konvencijai. 4. Attiecībā uz ikvienu šai Konvencijai pievienojušos valsti, kas to ratificē vēlāk, Konvencija stājas spēkā ar to dienu, kad šīs valsts ratifikācijas raksts tiek deponēts

17 5. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņo visām Eiropas Padomes dalībvalstīm par Konvencijas stāšanos spēkā, Augsto Līgumslēdzēju Pušu vārdus, kas ir to ratificējušas, un visiem ratifikācijas rakstiem, kas tiek deponēti vēlāk. Parakstīta gada 4. novembrī Romā, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas ikvienai šo Konvenciju parakstījušajai valstij. Papildus protokols Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmais protokols Parīze, gada 20. marts Šo Protokolu parakstījušās Eiropas Padomes dalībvalstu Valdības, Apņemoties veikt pasākumus, lai nodrošinātu kopīgu to tiesību un brīvību aizsardzību, kas nav vēl iekļautas gada 4. novembrī Romā parakstītās Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk saukta Konvencija ) I sadaļā, Ir vienojušās par sekojošo: 1. PANTS Īpašuma tiesību aizsardzība Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības uz sava īpašuma izmantošanu. Nevienam nedrīkst atņemt viņa īpašumu, izņemot, ja tas notiek publiskajās interesēs un apstākļos, kas noteikti ar likumu un atbilst vispārējiem starptautisko tiesību principiem. Iepriekšminētie noteikumi neierobežo valsts tiesības pieņemt likumus, kādus tā uzskata par nepieciešamiem, lai kontrolētu īpašuma izmantošanu saskaņā ar vispārējām interesēm vai lai nodrošinātu nodokļu vai citu maksājumu vai sodu samaksu

18 2. PANTS Tiesības uz izglītību Nevienam nedrīkst liegt tiesības uz izglītību. Veicot funkcijas, kuras tā uzņemas attiecībā uz izglītību un mācībām, valsts ievēro vecāku tiesības nodrošināt saviem bērniem tādu izglītību un mācības, kas ir saskaņā ar viņu reliģisko pārliecību un filozofiskajiem uzskatiem. 3. PANTS Tiesības uz brīvām vēlēšanām Augstās Līgumslēdzējas Puses apņemas ik pēc zināma saprātīga laika posma organizēt brīvas un aizklātas vēlēšanas apstākļos, kas veicina tautas viedokļa brīvu izpausmi, izvēloties likumdevēju varu. 4. PANTS Teritoriālā piemērošana Ikviena Augstā Līgumslēdzēja Puse Konvencijas parakstīšanas vai ratifikācijas laikā, vai jebkurā laikā pēc tam var nosūtīt Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram deklarāciju, kurā norādīts, cik lielā mērā tā apņemas attiecināt šī Protokola nosacījumus uz tām deklarācijā nosauktajām teritorijām, par kuru starptautiskajām attiecībām tā ir atbildīga. Ikviena Augstā Līgumslēdzēja Puse, kas ir nosūtījusi iepriekšminēto deklarāciju, var ik pēc laika nosūtīt turpmākas deklarācijas par izmaiņām iepriekšējo deklarāciju nosacījumos vai par to, ka tiek izbeigta šī Protokola nosacījumu attiecināšana uz kādu no tās teritorijām. Saskaņā ar šo pantu iesniegtā deklarācija tiks uzskatīta par iesniegtu saskaņā ar Konvencijas 56. panta 1. daļu. 5. PANTS Saistība ar Konvenciju Augsto Līgumslēdzēju Pušu starpā šī Protokola 1., 2., 3. un 4. panta nosacījumi tiks uzskatīti par Konvencijas papildus pantiem, visiem Konvencijas nosacījumiem attiecīgi esot spēkā. 6. PANTS Parakstīšana un ratifikācija Šo Protokolu var parakstīt Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir parakstījušas Konvenciju; tas jāratificē reizē ar Konvenciju vai pēc tās ratificēšanas. Tas stāsies spēkā pēc tam, kad tiks deponēti desmit ratifikācijas raksti. Attiecībā uz jebkuru pievienojušos valsti, kas to ratificēs vēlāk, Protokols stāsies spēkā tai dienā, kad tiks deponēts šīs valsts ratifikācijas raksts. Ratifikācijas raksti tiks deponēti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, kurš visām dalībvalstīm paziņos ratificējušo valstu nosaukumus. Parakstīts Parīzē, gada 20. martā, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas ikvienai šo Protokolu parakstījušajai valstij

19 Protokols Nr. 4 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Ceturtais protokols, kurš nodrošina noteiktas tiesības un brīvības, kuras nav iekļautas konvencijā un tās Pirmajā protokolā Strasbūra, gada 16. septembris Šo Protokolu parakstījušās Eiropas Padomes dalībvalstu Valdības, Apņemoties veikt pasākumus, lai nodrošinātu kopīgu to tiesību un brīvību aizsardzību, kas nav vēl iekļautas gada 4. novembrī Romā parakstītās Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk saukta Konvencija ) I sadaļā un šīs Konvencijas gada 20. martā Parīzē parakstītā Pirmā Protokola pantos, Ir vienojušās par sekojošo: 1. PANTS Aizliegums ieslodzīt parādu dēļ Nevienam nedrīkst atņemt brīvību tikai par viņa nespēju pildīt līgumsaistības. 2. PANTS Pārvietošanās brīvība 1. Ikvienam, kurš tiesiski atrodas kādas valsts teritorijā, ir tiesības uz brīvu pārvietošanos un tiesības brīvi izvēlēties dzīvesvietu šajā valsti. 2. Ikvienam ir tiesības brīvi atstāt jebkuru valsti, ieskaitot savu valsti. 3. Šo tiesību izmantošanai nedrīkst noteikt nekādus ierobežojumus, izņemot tos, kurus nosaka likums un kas ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā valsts drošības un sabiedriskās drošības interesēs, lai aizsargātu sabiedrisko iekārtu, nepieļautu noziedzīgus nodarījumus, aizsargātu veselību vai tikumību vai lai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības. 4. Tiesības, kas noteiktas 1. daļā, zināmos apvidos var tikt pakļautas ierobežojumiem, ko nosaka likums un kuri ir noteikti sabiedrības interesēs demokrātiskā sabiedrībā. 3. PANTS Pilsoņu izraidīšanas aizliegums 1. Nevienu nedrīkst izraidīt nedz individuāli, nedz kolektīvi no tās valsts teritorijas, kuras pilsonis viņš ir. 2. Nevienam nedrīkst liegt tiesības ieceļot tās valsts teritorijā, kuras pilsonis viņš ir. 4. PANTS Ārzemnieku kolektīvas izraidīšanas aizliegums Kolektīva ārzemnieku izraidīšana ir aizliegta

20 5. PANTS Teritoriālā piemērošana 1. Parakstot vai ratificējot šo Protokolu, vai jebkurā laikā pēc tam ikviena Augstā Līgumslēdzēja Puse var nosūtīt Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram deklarāciju, kurā norāda, cik lielā mērā šī Protokola nosacījumi attiecas uz tām deklarācijā nosauktajām teritorijām, par kuru starptautiskajām attiecībām Puse ir atbildīga. 2. Ikviena Augstā Līgumslēdzēja Puse, kas ir nosūtījusi iepriekšējā daļā minēto deklarāciju, var jebkurā laikā nosūtīt nākošās deklarācijas par izmaiņām iepriekšējo deklarāciju nosacījumos vai par to, ka tiek izbeigta šī Protokola nosacījumu attiecināšana uz kādu no tās teritorijām. 3. Saskaņā ar šo pantu izdarītā deklarācija tiks uzskatīta par izdarītu saskaņā ar Konvencijas 56. panta 1. daļu. 4. Jebkuras valsts teritorija, uz kuru šis Protokols attiecas saskaņā ar tā ratifikāciju vai akceptēšanu, un ikviena teritorija, uz kuru šis Protokols attiecas saskaņā ar attiecīgās valsts deklarāciju, kas iesniegta saskaņā ar šo pantu, var tikt uzskatītas par atsevišķām teritorijām 2. un 3. pantā pieminētā valsts teritorijas jēdziena sakarā. 5. Ikviena valsts, kas ir nosūtījusi deklarāciju saskaņā ar šī panta 1. vai 2. daļu, jebkurā laikā pēc tam var iesniegt deklarāciju par vienu vai vairākām teritorijām, uz kurām attiecas paziņojums, ka tā atzīst Tiesas kompetenci saņemt sūdzības no fiziskām personām, nevalstiskajām organizācijām vai fizisku personu grupām saskaņā ar Konvencijas 34. panta nosacījumiem attiecībā uz visiem vai jebkuru no šī Protokola 1. līdz 4. pantam. 6. PANTS Saistība ar Konvenciju Augsto Līgumslēdzēju Pušu starpā šī Protokola 1. līdz 5. panta nosacījumi tiks uzskatīti par Konvencijas papildus pantiem, visiem Konvencijas nosacījumiem attiecīgi esot spēkā. 7. PANTS Parakstīšana un ratifikācija 1. Šo Protokolu var parakstīt Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir parakstījušas Konvenciju; tas tiks ratificēts reizē ar Konvenciju vai pēc tās ratificēšanas. Tas stāsies spēkā pēc tam, kad tiks iesniegti desmit ratifikācijas raksti. Attiecībā uz jebkuru pievienojušos valsti, kas ratifikāciju izdarīs pēc tam, Protokols stāsies spēkā tai dienā, kad tiks iesniegti šīs valsts ratifikācijas raksti. 2. Ratifikācijas raksti tiks deponēti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, kurš visām dalībvalstīm paziņos ratificējušo valstu nosaukumus. To apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu. Parakstīts Strasbūrā, gada 16. septembrī, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas ikvienai šo Protokolu parakstījušajai valstij

21 Protokols Nr. 6 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Sestais protokols, kas attiecas uz nāvessoda atcelšanu Strasbūra, gada 28. aprīlis Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir parakstījušas šo gada 4. novembrī Romā parakstītās Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk saukta Konvencija ) Protokolu, Ņemot vērā, ka notikumu attīstība vairākās Eiropas Padomes dalībvalstīs atspoguļo vispārēju tendenci atcelt nāvessodu, Ir vienojušās par sekojošo: 1. PANTS Nāvessoda atcelšana Nāvessods tiek atcelts. Nevienam nedrīkst piespriest šādu sodu vai to izpildīt. 2. PANTS Nāvessods kara laikā Valsts var paredzēt savos likumos nāvessodu par noziegumiem, kas izdarīti kara laikā vai kara draudu apstākļos; šis sods tiek piemērots vienīgi likumā paredzētajos gadījumos un saskaņā ar tā nosacījumiem. Šī valsts informē Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru par attiecīgajiem šī likuma noteikumiem. 3. PANTS Aizliegums izdarīt atkāpes Nekādas atkāpes no šī Protokola nosacījumiem saskaņā ar Konvencijas 15. pantu nav pieļaujamas. 4. PANTS Aizliegums izdarīt atrunas Nekādas atrunas saskaņā ar Konvencijas 57. pantu attiecībā uz šī Protokola nosacījumiem nav pieļaujamas. 5. PANTS Teritoriālā piemērošana 1. Parakstot vai iesniedzot ratifikācijas rakstu, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumentu, ikviena valsts var norādīt teritoriju vai teritorijas, uz kurām attiecas šis Protokols. 2. Pēc tam ikviena valsts, nosūtot Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju, var paplašināt šī Protokola darbību uz jebkuru citu teritoriju, kas norādīta minētajā deklarācijā. Attiecībā uz šo teritoriju Protokols stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kas seko datumam, kurā Ģenerālsekretārs ir saņēmis minēto deklarāciju. 3. Jebkuru deklarāciju, kas iesniegta saskaņā ar šī panta divām iepriekšējiem daļām, var atsaukt attiecībā uz jebkuru teritoriju, kas norādīta šajā deklarācijā, nosūtot Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju. Atsaukums stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kas seko datumam, kurā Ģenerālsekretārs ir saņēmis minēto deklarāciju

22 6. PANTS Saistība ar Konvenciju Augsto Līgumslēdzēju Pušu starpā šī Protokola 1. līdz 5. panta nosacījumi tiks uzskatīti par Konvencijas papildus pantiem, visiem Konvencijas nosacījumiem attiecīgi esot spēkā. 7. PANTS Parakstīšana un ratifikācija Šo Protokolu var parakstīt Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir parakstījušas Konvenciju. Protokols ir pakļauts ratificēšanai, akceptēšanai vai apstiprināšanai. Eiropas Padomes dalībvalsts nevar ratificēt, akceptēt vai apstiprināt šo Protokolu, ja tā nav vienlaicīgi vai agrāk ratificējusi Konvenciju. Ratifikācijas raksti, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenti tiks deponēti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram. 8. PANTS Stāšanās spēkā 1. Šis Protokols stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš sekos datumam, kurā piecas Eiropas Padomes dalībvalstis ir atzinušas šo Protokolu par saistošu saskaņā ar 7. panta nosacījumiem. 2. Attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kura vēlāk atzīst šo Protokolu par saistošu, tas stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kurš seko datumam, kurā tika deponēts ratifikācijas raksts, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokuments. 9. PANTS Depozitārija funkcijas Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņos Padomes dalībvalstīm par: a. jebkuru parakstu; b. ikviena ratifikācijas raksta, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanu; c. ikvienu datumu, ar kuru šis Protokols stājas spēkā saskaņā ar 5. un 8. pantu; d. jebkuru citu dokumentu, deklarāciju vai informāciju, kas attiecas uz šo Protokolu. To apliecinot, apakša parakstījušies, attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu. Parakstīts Strasbūrā, gada 28. aprīlī, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas ikvienai šo Protokolu parakstījušajai valstij

23 Protokols Nr. 7 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Septītais protokols Strasbūra, gada 22. novembris Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir parakstījušas šo Protokolu, Apņemoties veikt turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu noteiktu tiesību un brīvību kopīgu aizsardzību ar gada 4. novembrī Romā parakstītās Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk saukta Konvencija ) palīdzību, Ir vienojušās par sekojošo: 1. PANTS Procesuālās garantijas ārzemnieku izraidīšanas gadījumā 1. Ārzemnieku, kurš tiesiski uzturas kādas valsts teritorijā, nedrīkst izraidīt no šīs valsts, izņemot gadījumus, kad tiek izpildīts lēmums, kurš pieņemts saskaņā ar likumu, un šim ārzemniekam ir atļauts: a. uzrādīt iemeslus, kādēļ viņu nedrīkst izraidīt; b. panākt savas lietas pārskatīšanu, un c. būt pārstāvētam šajā nolūkā kompetentā valsts iestādē vai pie attiecīgi pilnvarotas amatpersonas vai amatpersonām. 2. Ārzemnieku var izraidīt, pirms viņš izmanto šī panta 1. daļas a., b. un c. punktos noteiktās tiesības, ja izraidīšana ir nepieciešama sabiedriskās drošības vai valsts drošības interesēs. 2. PANTS Pārsūdzības tiesības krimināllietās 1. Ikvienam, kuru tiesa ir atzinusi par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, ir tiesības uz vainas pierādījuma vai soda apmēra pārskatīšanu augstākā instancē. Šo tiesību izmantošanu, ieskaitot izmantošanas pamatu, nosaka likums. 2. Izņēmumi šo tiesību īstenošanā ir pieļaujami attiecībā uz vieglāka rakstura pārkāpumiem, kas noteikti likumā, vai gadījumos, kad attiecīgo personu pirmajā instancē ir notiesājusi augstākās tiesas instance vai šī persona ir notiesāta pēc attaisnojoša sprieduma pārsūdzēšanas. 3. PANTS Zaudējumu atlīdzība par nepamatotu notiesāšanu Ja kāda persona ar galīgu spriedumu tiek notiesāta par noziedzīgu nodarījumu un pēc tam tiek attaisnota vai apžēlota, pamatojoties uz jauniem pierādījumiem vai jaunatklātiem apstākļiem, kas neapstrīdami liecina par tiesas kļūdu, tad personai, kura šādas tiesāšanas rezultātā ir saņēmusi sodu, pienākas zaudējumu atlīdzība atbilstoši attiecīgās valsts likumiem vai praksei, ja vien netiek pierādīts, ka minētais nezināmais apstāklis nebija savlaicīgi atklāts vienīgi vai daļēji šīs personas vainas dēļ. 4. PANTS Tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam 1. Nevienu nedrīkst no jauna tiesāt vai sodīt krimināllietā tajā pašā valstī par noziedzīgu nodarījumu, par kuru viņš jau ir ticis attaisnots vai notiesāts saskaņā ar šīs valsts likumu un kriminālprocesuālajām normām

24 2. Iepriekšējās daļas nosacījumi nekavē atkārtotu lietas ierosināšanu saskaņā ar attiecīgās valsts likumu un soda izciešanas noteikumiem, ja ir jauni pierādījumi vai jaunatklāti apstākļi, vai ja iepriekšējā procesā ir pieļautas būtiskas kļūdas, kas varēja ietekmēt lietas iznākumu. 3. Atkāpes no šī panta saskaņā ar Konvencijas 15. pantu nav pieļaujamas. 5. PANTS Laulāto vienlīdzība Laulātie ir vienlīdzīgi privāttiesiska rakstura tiesībās un pienākumos laulības laikā un pēc tās izbeigšanās gan savā starpā, gan attiecībās ar bērniem. Šis pants neliedz valstīm veikt tādus pasākumus, kas nepieciešami bērnu interešu aizstāvēšanai. 6. PANTS Teritoriālā piemērošana 1. Ikviena valsts šī Protokola parakstīšanas laikā vai iesniedzot glabāšanā tā ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumentu, var norādīt, uz kuru tās teritoriju vai teritorijām šis Protokols attiecas, un noteikt, cik lielā mērā tā atzīst šī protokola piemērojamību šai teritorijai vai teritorijām. 2. Jebkurā laikā ikviena valsts var Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētā deklarācijā paplašināt šī protokola darbības sfēru uz jebkuru citu teritoriju, kas norādīta šajā paziņojumā. Attiecībā uz šo teritoriju Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko divu mēnešu termiņam, skaitot no dienas, kad Ģenerālsekretārs saņēma šo deklarāciju. 3. Jebkura deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar šī panta divām iepriekšējām daļām, var tikt atsaukta vai grozīta attiecībā uz jebkuru teritoriju, kas norādīta šajā deklarācijā, nosūtot Ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju. Atsaukums vai grozījumi stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kurš seko divu mēnešu termiņam, skaitot no dienas, kad Ģenerālsekretārs saņēma šo deklarāciju. 4. Saskaņā ar šo pantu izdarītā deklarācija tiks uzskatīta par izdarītu saskaņā ar Konvencijas 56. panta 1. daļu. 5. Jebkuras valsts teritorija, uz kuru šis Protokols attiecas saskaņā ar tā ratifikāciju, akceptēšanu vai apstiprināšanu, un ikviena teritorija, uz kuru šis Protokols attiecas saskaņā ar šī panta sakarā izdarīto attiecīgās valsts paziņojumu, var tikt uzskatītas par atsevišķām teritorijām 1. pantā pieminētā valsts teritorijas jēdziena sakarā. 6. Ikviena valsts, kas iesniegusi deklarāciju saskaņā ar šī panta 1. vai 2. daļu, jebkurā laikā pēc tam var izdarīt deklarāciju par vienu vai vairākām teritorijām, uz kurām attiecas deklarācija, ka tā atzīst Tiesas kompetenci saņemt sūdzības no fiziskām personām, nevalstiskajām organizācijām vai fizisku personu grupām saskaņā ar Konvencijas 34. panta nosacījumiem attiecībā uz visiem vai jebkuru no šī Protokola 1. līdz 5. pantam. 7. PANTS Saistība ar Konvenciju Dalībvalstu starpā šī Protokola 1. līdz 6. panta nosacījumi tiks uzskatīti par Konvencijas papildus pantiem, visiem Konvencijas nosacījumiem attiecīgi esot spēkā. 8. PANTS Parakstīšana un ratifikācija Šo protokolu var parakstīt Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir parakstījušas Konvenciju. Protokols ir pakļauts ratificēšanai, akceptēšanai vai apstiprināšanai. Eiropas Padomes dalībvalsts nevar ratificēt, pieņemt vai apstiprināt šo Protokolu, ja tā nav vienlaicīgi vai agrāk ratificējusi Konvenciju. Ratifikācijas raksti, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenti tiek deponēti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram

25 9. PANTS Spēkā stāšanās 1. Šis Protokols stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko divu mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā septiņas Eiropas Padomes dalībvalstis ir atzinušas šo Protokolu par saistošu saskaņā ar 8. panta nosacījumiem. 2. Attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kura vēlāk atzīst šo Protokolu par saistošu, tas stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kurš seko divu mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā tika deponēts ratifikācijas raksts, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokuments. 10. PANTS Depozitārija funkcijas Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņos visām Eiropas Padomes dalībvalstīm par: a. ikvienu parakstu; b. ikviena ratifikācijas raksta, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanu; c. ikvienu datumu, ar kuru šis Protokols stājas spēkā saskaņā ar 6. un 9. pantu; d. jebkuru citu dokumentu, deklarāciju vai informāciju, kas attiecas uz šo Protokolu. To apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu. Parakstīts Strasbūrā, gada 22. novembrī, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas ikvienai šo Protokolu parakstījušajai valstij. Protokols Nr. 12 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Divpadsmitais protokols Roma, gada 4. novembris Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir parakstījušas šo Protokolu, Ievērojot pamatprincipu, saskaņā ar kuru visas personas ir vienlīdzīgas likuma priekšā, un tām ir tiesības būt vienādi aizsargātām ar likumu; Būdamas gatavas spert jaunus soļus visu cilvēku līdztiesības veicināšanai, ar gada 4. novembrī Romā parakstīto Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (turpmāk «Konvencija») kolektīvi garantējot vispārēju diskriminācijas aizliegumu; No jauna apliecinādamas, ka nedriskriminācijas princips netraucē dalībvalstīm veikt pasākumus pilnīgas un efektīvas līdztiesības veicināšanai, ar nosacījumu, ka šiem pasākumiem ir objektīvs un saprātīgs attaisnojums, Ir vienojušās par sekojošo: 1. PANTS Vispārējs diskriminācijas aizliegums 1. Jebkuru likumā paredzēto tiesību īstenošana ir nodrošināma bez jebkādas diskriminācijas, it sevišķi neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, ticības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, valstiskās vai sociālās izcelsmes, piederības kādai nacionālajai minoritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai jebkura cita stāvokļa

26 2. Nevienu nevar pakļaut diskriminācijai no publisko institūciju puses uz jebkāda pamata, it sevišķi pēc šī panta 1. daļā minētajām pazīmēm. 2. PANTS Teritoriālā piemērošana 1. Ikviena valsts šī Protokola parakstīšanas laikā vai iesniedzot glabāšanā tā ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumentu, var norādīt, uz kuru tās teritoriju vai teritorijām šis Protokols attiecas. 2. Jebkurā laikā ikviena valsts var Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētā deklarācijā paplašināt šī Protokola darbības sfēru uz jebkuru citu teritoriju, kas norādīta šajā paziņojumā. Attiecībā uz šo teritoriju Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu termiņam, skaitot no dienas, kad Ģenerālsekretārs ir saņēmis šo deklarāciju. 3. Jebkura deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar šī panta divām iepriekšējām daļām, var tikt atsaukta vai grozīta attiecībā uz jebkuru teritoriju, kas norādīta šajā deklarācijā, nosūtot Ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju. Atsaukums vai grozījumi stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kurš seko divu mēnešu termiņam, skaitot no dienas, kad Ģenerālsekretārs saņēma šo deklarāciju. 4. Saskaņā ar šo pantu izdarītā deklarācija tiks uzskatīta par izdarītu saskaņā ar Konvencijas 56. panta 1. daļu. 5. Ikviena valsts, kas iesniegusi deklarāciju saskaņā ar šī panta 1. vai 2. daļu, jebkurā brīdī pēc tam var izdarīt deklarāciju par vienu vai vairākām teritorijām, uz kurām attiecas deklarācija, ka tā atzīst Tiesas kompetenci saņemt sūdzības no fiziskām personām, nevalstiskajām organizācijām vai fizisku personu grupām saskaņā ar Konvencijas 34. panta nosacījumiem attiecībā šī Protokola 1. pantu. 3. PANTS Saistība ar Konvenciju Dalībvalstis atzīst šī Protokola 1. un 2. panta normas par Konvencijas papildus pantiem, un visas Konvencijas normas ir spēkā attiecībā uz tiem. 4. PANTS Parakstīšana un ratifikācija Šo protokolu var parakstīt Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir parakstījušas Konvenciju. Protokols ir pakļauts ratificēšanai, akceptēšanai vai apstiprināšanai. Eiropas Padomes dalībvalsts nevar ratificēt, pieņemt vai apstiprināt šo Protokolu, ja tā nav vienlaicīgi vai agrāk ratificējusi Konvenciju. Ratifikācijas raksti, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenti tiek deponēti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram. 5. PANTS Spēkā stāšanās 1. Šis Protokols stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā desmit Eiropas Padomes dalībvalstis ir atzinušas šo Protokolu par saistošu saskaņā ar 4. panta nosacījumiem. 2. Attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kura vēlāk atzīst šo Protokolu par saistošu, tas stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kurš seko triju mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā tika deponēts ratifikācijas raksts, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokuments

27 6. PANTS Depozitārija funkcijas Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņos visām Eiropas Padomes dalībvalstīm par: a. ikvienu parakstu; b. ikviena ratifikācijas raksta, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanu; c. ikvienu datumu, ar kuru šis Protokols stājas spēkā saskaņā ar 2. un 5. pantu; d. jebkuru citu dokumentu, deklarāciju vai informāciju, kas attiecas uz šo Protokolu. To apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu. Parakstīts Romā, gada 4. novembrī, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienādi autentiskiem, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas ikvienai Eiropas Padomes dalībvalstij. Protokols Nr. 13 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Trīspadsmitais protokols Viļņa, gada 3. maijs Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir parakstījušas šo Protokolu, Būdamas pārliecinātas, ka ikviena cilvēka tiesības uz dzīvību demokrātiskā sabiedrībā ir pamatvērtība, un ka nāvessoda atcelšana ir būtiska, lai aizsargātu šīs tiesības un lai pilnīgi atzītu visām cilvēciskajām būtnēm piemītošo cieņu; Vēlēdamās pastiprināti aizsargāt tiesības uz dzīvību, kas garantētas gada 4. novembrī Romā parakstītajā Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (turpmāk «Konvencija»); Atzīmējot, ka gada 28. aprīlī Strasbūrā parakstītais Konvencijas Sestais Protokols, kas attiecas uz nāvessoda atcelšanu, neizslēdz nāvessoda piemērošanu par darbībām, kas izdarītas kara laikā vai kara draudu apstākļos; Būdamas gatavas spert pēdējo soli, lai atceltu nāvessodu visos apstākļos, Ir vienojušās par sekojošo: 1. PANTS Nāvessoda atcelšana Nāvessods tiek atcelts. Nevienam nedrīkst piespriest šādu sodu vai to izpildīt

28 2. PANTS Aizliegums izdarīt atkāpes Nekādas atkāpes no šī Protokola nosacījumiem saskaņā ar Konvencijas 15. pantu nav pieļaujamas. 3. PANTS Aizliegums izdarīt atrunas Nekādas atrunas saskaņā ar Konvencijas 57. pantu attiecībā uz šī Protokola nosacījumiem nav pieļaujamas. 4. PANTS Teritoriālā piemērošana 1. Ikviena valsts šī Protokola parakstīšanas laikā vai iesniedzot glabāšanā tā ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumentu, var norādīt, uz kuru tās teritoriju vai teritorijām šis Protokols attiecas. 2. Jebkurā laikā ikviena valsts var Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētā deklarācijā paplašināt šī Protokola darbības sfēru uz jebkuru citu teritoriju, kas norādīta šajā paziņojumā. Attiecībā uz šo teritoriju Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu termiņam, skaitot no dienas, kad Ģenerālsekretārs saņēma šo deklarāciju. 3. Jebkura deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar šī panta divām iepriekšējām daļām, var tikt atsaukta vai grozīta attiecībā uz jebkuru teritoriju, kas norādīta šajā deklarācijā, nosūtot Ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju. Atsaukums vai grozījumi stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kurš seko divu mēnešu termiņam, skaitot no dienas, kad Ģenerālsekretārs saņēma šo deklarāciju. 5. PANTS Saistība ar Konvenciju Augsto Līgumslēdzēju Pušu starpā šī Protokola 1. līdz 4. panta nosacījumi tiks uzskatīti par Konvencijas papildus pantiem, visiem Konvencijas nosacījumiem attiecīgi esot spēkā. 6. PANTS Parakstīšana un ratifikācija Šo Protokolu var parakstīt Eiropas Padomes dalībvalstis, kuras ir parakstījušas Konvenciju. Protokols ir pakļauts ratificēšanai, akceptēšanai vai apstiprināšanai. Eiropas Padomes dalībvalsts nevar ratificēt, akceptēt vai apstiprināt šo Protokolu, ja tā nav vienlaicīgi vai agrāk ratificējusi Konvenciju. Ratifikācijas raksti, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenti tiks deponēti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram. 7. PANTS Spēkā stāšanās 1. Šis Protokols stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā desmit Eiropas Padomes dalībvalstis ir atzinušas šo Protokolu par saistošu saskaņā ar 6. panta nosacījumiem. 2. Attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kura vēlāk atzīst šo Protokolu par saistošu, tas stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kurš seko triju mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā tika deponēts ratifikācijas raksts, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokuments

29 8. PANTS Depozitārija funkcijas Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņos Padomes dalībvalstīm par : a. jebkuru parakstu ; b. ikviena ratifikācijas raksta, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanu ; c. ikvienu datumu, ar kuru šis Protokols stājas spēkā saskaņā ar 4. un 7. pantu ; d. jebkuru citu dokumentu, deklarāciju vai informāciju, kas attiecas uz šo Protokolu. To apliecinot, apakšā parakstījušies, attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu. Parakstīts Viļņā, gada 3. maijā, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas ikvienai Eiropas Padomes dalībvalstij. Protokols Nr. 16 Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Sešpadsmitais protokols Strasbūra, gada 2. oktobris Eiropas Padomes dalībvalstis un citas gada 4. novembrī Romā parakstītās Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk saukta Konvencija ) Augstās Līgumslēdzējas Puses, kuras ir parakstījušas šo Protokolu, Ņemot vērā Konvencijas normas un jo īpaši 19. pantu, ar kuru ir nodibināta Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk saukta Tiesa ); Ievērojot, ka Tiesas konsultatīvo atzinumu sniegšanas kompetences paplašināšana uzlabos Tiesas un valstu institūciju mijiedarbību un tādējādi veicinās Konvencijas īstenošanu atbilstoši subsidiaritātes principam; Ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas atzinumu Nr. 285 (2013), kas pieņemts gada 28. jūnijā, Ir vienojušās par sekojošo: 1. PANTS 1. Augsto Līgumslēdzēju Pušu augstākā līmeņa tiesas, kas noteiktas 10.pantā norādītajā kārtībā, var lūgt Tiesu sniegt konsultatīvus atzinumus par principiāliem jautājumiem attiecībā uz Konvencijā vai tās protokolos noteikto tiesību un brīvību interpretāciju vai piemērošanu. 2. Tiesa, kas iesniedz lūgumu, konsultatīvu atzinumu var prasīt tikai tajā izskatāmas lietas ietvaros

30 3. Iesniedzot lūgumu, attiecīgajai tiesai ir jānorāda pamatojums un jāsniedz informācija par tajā izskatāmās lietas tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem. 2. PANTS 1. Tiesnešu kolēģija piecu Lielās palātas tiesnešu sastāvā lemj, vai pieņemt konsultatīvā atzinuma lūgumu saskaņā ar 1. pantu. Kolēģijai ir jāsniedz pamatojums ikvienam atteikumam pieņemt lūgumu. 2. Ja kolēģija lūgumu pieņem, Lielā palāta sniedz konsultatīvo atzinumu. 3. Kolēģijas un Lielās palātas sastāvā iepriekšējos punktos minētajos gadījumos ex officio iekļauj tiesnesi, kurš ievēlēts no tās Augstās Līgumslēdzējas Puses, kuras tiesa iesniegusi lūgumu. Ja šāda tiesneša nav vai viņš nevar piedalīties sēdē, tiesas sēdē ar tiesneša pilnvarām piedalās persona, kuru Tiesas priekšsēdis izvēlas no attiecīgās Līgumslēdzējas Puses iepriekš iesniegta saraksta. 3. PANTS Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs un Augstā Līgumslēdzēja Puse, kuras tiesa iesniegusi lūgumu, ir tiesīgi iesniegt rakstiskus paskaidrojumus un piedalīties tiesas sēdēs. Taisnīgas tiesas spriešanas interesēs Tiesas priekšsēdis var uzaicināt jebkuru citu Augsto Līgumslēdzēju Pusi vai personu, iesniegt rakstiskus paskaidrojumus vai piedalīties tiesas sēdēs. 4. PANTS 1. Konsultatīvie atzinumi ir jāmotivē. 2. Ja konsultatīvais atzinums daļēji vai pilnībā neatspoguļo vienbalsīgu tiesnešu viedokli, jebkurš tiesnesis ir tiesīgs pievienot tam savas atsevišķās domas. 3. Tiesas atzinums tiek nosūtīts tiesai, kura iesniegusi lūgumu, kā arī Augstajai Līgumslēdzējai Pusei, kuras tiesa tā ir. 4. Konsultatīvie atzinumi tiek publicēti. 5. PANTS Konsultatīvie atzinumi nav saistoši. 6. PANTS Augsto Līgumslēdzēju Pušu starpā šī Protokola 1. līdz 5. panta nosacījumi tiks uzskatīti par Konvencijas papildus pantiem, visiem Konvencijas nosacījumiem attiecīgi esot spēkā. 7. PANTS 1. Šo Protokolu var parakstīt Konvencijas Augstās Līgumslēdzējas Puses, uzņemoties saistības ar: a. parakstīšanos bez nepieciešamības ratificēt, akceptēt vai apstiprināt; vai b. parakstīšanos, kas prasa ratificēšanu, akceptēšanu vai apstiprināšanu un kurai seko ratifikācija, akceptēšana vai apstiprināšana. 2. Ratifikācijas raksti, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenti tiks deponēti Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram

31 8. PANTS 1. Šis Protokols stāsies spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko triju mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā desmit Konvencijas Augstās Līgumslēdzējas Puses ir atzinušas šo Protokolu par saistošu saskaņā ar 7. panta nosacījumiem. 2. Attiecībā uz jebkuru Konvencijas Augsto Līgumslēdzēju Pusi, kura vēlāk atzīst šo Protokolu par saistošu, tas stājas spēkā pirmajā tā mēneša dienā, kas seko triju mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā tā atzinusi šo Protokolu par saistošu saskaņā ar 7. panta nosacījumiem. 9. PANTS Nekādas atrunas saskaņā ar Konvencijas 57. pantu attiecībā uz šī Protokola nosacījumiem nav pieļaujamas. 10. PANTS Ikviena Konvencijas Augstā Līgumslēdzēja Puse šī Protokola parakstīšanas laikā vai iesniedzot glabāšanā tā ratifikācijas, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumentu, Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētā deklarācijā norāda šā Protokola 1. panta 1. punkta mērķim izraudzītās tiesas. Šī deklarācija var tikt grozīta jebkurā laikā tādā pašā veidā. 11. PANTS Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņos Eiropas Padomes dalībvalstīm un citām Konvencijas Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm par : a. ikvienu parakstu; b. ikviena ratifikācijas raksta, akceptēšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanu; c. ikvienu datumu, ar kuru šis Protokols stājas spēkā saskaņā ar 8. pantu; d. ikvienu deklarāciju, kas iesniegta saskaņā ar 10. pantu; un e. jebkuru citu dokumentu, deklarāciju vai informāciju, kas attiecas uz šo Protokolu. To apliecinot, apakšā parakstījušies, tam attiecīgi pilnvaroti, parakstīja šo Protokolu. Parakstīts Strasbūrā, gada 2. oktobrī, angļu un franču valodā, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas ikvienai Eiropas Padomes dalībvalstij un citām Konvencijas Augstajām Līgumslēdzējām Pusēm

32 Eiropas Cilvēktiesību Konvencija LAV European Court of Human Rights Council of Europe Strasbourg cedex France Design: ECHR - Photo: Shutterstock

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 58, 15.04.2003 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Hāgas 1954.gada 1.martā Konvencija civilprocesa jautājumos Šo Konvenciju parakstījušās

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 386/387, 23.11.1999 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Konvencija par tiesu starptautisko pieejamību (pieņemta Hāgā 1980.gada

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko

Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko Kādas ir manas tiesības, ja esmu cietis no noziedzīga nodarījuma? Neviens nav tam sagatavots, kļūt pat noziedzīga nodarījuma cietušo. Vienalga par ko ir runa, vai par somu zādzību, smagu miesas bojājumu

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, 2016. gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS PARLAMENTA

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42461405 SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, fakss: 67244074, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 2017. gada 24. aprīlī Nr.6-6/12 ATZINUMS pārbaudes

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

EN

EN LV LV LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 11.8.2008 COM(2008) 508 galīgā redakcija PIELIKUMS KONVENCIJA PAR STARPTAUTISKAJĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PĀRVIETOJAMĀM IEKĀRTĀM UN PROTOKOLS PAR GAISA KUĢIEM

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

SASKAŅOTS:

SASKAŅOTS: SASKAŅOTS: 27.09.2005 Valsts policijas priekšnieks J.Zaščirinskis. APSTIPRINĀTS Ogres novada domes 20.10.2005. sēdē, protokols Nr.22, 2. OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS N O L I K U M S Šis nolikums

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , ,

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word - Apcietinajums_01_04.doc

Microsoft Word - Apcietinajums_01_04.doc Pētījums veikts ar Sorosa fonda Latvija finansiālu atbalstu. Pētījums prezentēts Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS sadarbojoties ar Rīgas Juridisko augstskolu 2011.gada 4.aprīlī. Pētījums publicēts

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.06.1998. Stājas spēkā: 01.04.1999. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 199/200 (1260/1261), 08.07.1998., "Ziņotājs", 15, 04.08.1998. Attēlotā redakcija: 03.12.2015.

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Lapa 1 no 10 VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2005-2007 15.02.1922. likums "Latvijas Republikas Satversme" ("LV", 43, 01.07.1993.) [spēkā ar 07.11.1922.] ar grozījumiem: 21.03.1933. likums [spēkā ar 21.03.1933.];

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA KONSOLIDĒTĀS VERSIJAS C 321 E/2 LV 29.12.2006. LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI Šis izdevums satur Līguma par Eiropas Savienību

Sīkāk

Padomes 1968

Padomes 1968 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Krimināllikums

Krimināllikums 1.pants. Kriminālatbildības pamats Krimināllikums VISPĀRĪGĀ DAĻA I nodaļa Vispārīgie noteikumi Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: (1) Pie kriminālatbildības saucama un sodāma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: APSTIPRINĀTS: Olaines pagasta padomes 2006.gada 15.februāra sēdē (prot. Nr.3 5..1.p.) Saistošie noteikumi Nr.4 Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības

Sīkāk

KONSOLIDĒTS LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBU

KONSOLIDĒTS LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBU This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Sīkāk

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 30.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.23 SND 26.01.2011.

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

Lapa 1 no 120 VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2005-2009 17.06.1998. likums "Krimināllikums" ("LV", 199/200 (1260/1261), 08.07.1998.) [spēkā ar 01.04.1999.] ar grozījumiem: 18.05.2000. likums ("LV", 197/200

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk