Matemātika optimālajā mācību satura apguves līmenī Valsts pārbaudes darba programma

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Matemātika optimālajā mācību satura apguves līmenī Valsts pārbaudes darba programma"

Transkripts

1 Mtmātik optimāljā mācīu stur pguvs līmī Vlsts pāruds dr progrmm Vlsts izglītīs stur ctrs ESF projkts Nr 8/6/I/ Komptču j mācīu sturā

2 Mtmātik optimāljā mācīu stur pguvs līmī Vlsts pāruds dr progrmm Vlsts pāruds dr progrmm izstrādāt Eops Sociālā fod projktā Komptču j mācīu sturā turpmāk Projkts Vlsts pāruds dru stur progrmmu prugu izstrādi Projktā vdīj Pāvls Psvs Vlsts pāruds dr progrmms izstrādi sgtvošu pulicēši vdīj Jāis Vilciņš Vlsts pāruds dr progrmmu izstrādāj Gt Lāc rtūrs Ļvikis Li Purgil Kristī Švčko Emīls Vid Vlsts pāruds dr progrmms izstrādē dlījās Iv Fridfld Vlsts pāruds dr progrmmu izvērtēj ārēji ksprti: Ilz Frc Līg Č Projkts izsk pticīu visām Ltvijs izglītīs istādēm ks dlījās vlsts pāruds dru proācijā

3 Sturs Ivds 4 Vlsts pāruds dr mērķis 4 Vērtēšs sturs 4 Vlsts pāruds dr ūv 7 4 Vērtēšs rtī kritēriji 8 5 Pikļuvs scījumi 8 6 Plīgkļi s tļuts izmt vlsts pāruds dr li 8 7 īcīs vārdu skidrojums 9 PIELIKUMI likums Vispārīgu prsmju prsmju grupu sigum līmņu prksti likums Formuls optimālā līmņ mtmātiks vlsts pāruds drm 5 likums Vlsts pāruds drā lijmi simoli pzīmējumi 7 4 likums Mtmāti plāti skolēm ssidzmi rzultāti optimāljā pguvs līmī 5 likums Vlsts pāruds dr progrmmā vlsts pāruds dr prugā liti kodi

4 Ivds Vlsts pāruds dr progrmm vidot torētiskis its / mācīu gd ākmo gdu vlsts pāruds dru izstrādi ks drošiātu siāmīu grūtīs pps miīu pēctcīu Progrmmā skidrots vērtēšs sturs pāruds dr ūv vērtēšs rtī kritēriji kļuvs scījumi vlsts pāruds drm izmjmi plīgkļi Vlsts pāruds dr mērķis Vlsts pāruds dr mērķis vērtēt skolēu sigumu mtmāti tilsši Miistru kit 9 gd sptmr tikumu Nr 46 Notikumi pr vlsts vispārējās vidējās izglītīs stdrtu vispārējās vidējās izglītīs progrmmu prugim turpmāk stdrts 6 likumm Plāti skolēm ssidzmi rzultāti mtmātiks mācīu mā optimāljā mācīu stur pguvs līmī igūt dtus skolēu sigum mācīu stur izvērtēši mdisko itikumu izstrādi profsioālās pilvids plāši izglītīs istāds diiātāj vlsts līmī Vlsts pāruds dr drsāts skolēi kuri pguvuši mtmātiks mācīu ms ssidzmos rzultātus turpmāk S optimāljā mācīu stur pguvs līmī 4 likums Vērtēšs sturs Mtmātiks optimālā līmņ vlsts pāruds dr turpmāk VPD vērtēšs sturu rksturo trīs ktgorijs: ssidzmo rzultātu vids grup stur izziņs drīs līmis Ts zīmē k ktru VPD tstlmtu rksturo tikts S vids grup stur izziņs drīs līmis Ssidzmo rzultātu vids grup Skolēm plāti S čtru vidu: ziāšs izprt prsmju grups vērtīās lstīti dumi 4 ziāšu izprts prsmju dumu komiācijs Ktrm ssidzmo rzultātu vidm rādīts ssidzmo rzultātu grups sk tulu kurs pkopo stdrtā tik mācīu sturu tik pārudīts/mērīts VPD iāšu izprts pārudi VPD ikļuti dvumi kuros skolēi: tpzīst tcrs mtmātiskus ojktus ttēlojumus īps u c skidro jēdziu drīu zīmi jās spriž rksturo mtmātisko modļu īps skrīs strp lilumim u c Prsmju pguvi rksturo čtrs S grups Vi prsmju grupām Li prikšmt spcifiss prsms oritmus ks itvr mērm prsmi kostruēt fkcijs grfiku trisiāt dļvid viādojumu izpildīt drīs r ppēm tilsši stdrtā tiktjm mācīu sturm dvumi šo prsmju pārudi VPD Tstlmts dvums dvum dļ ks vidots li vērtētu du kokrētu skolēu drīs spktu tilsši kritērijim 4

5 ikļuti r lilāko īptsu Otri prsmju grupi Li prsms drā r iformāciju tilsšu prsmju pārudi VPD ikļuti dvumi kuros skolēi: ls itrprtē izm sttistiskos dtus ls dotu ju iformāciju kurs mtmātiskis sturs ispējmi viršs li dmostrēt lsītprsmi Iformāciju pr vēl divu prsmju grupu Li mtmātiks vlodu Orgizē risiājumu tilsšo prsmju pguvi igūst pkopot dtus pr skolēu sigumu drā mā summēt pliciājumus /v dvumu risiājumos vērtēšs kritēris ikļuts s prsms Ivērot k dumu vērtēši zīmīgi vērot skolē drīu iā likposmā VPD tišā vidā dumi tik vērtēti Tjā pšā li dumi ks mērķticīgi vidoti mācīu procsā zīmīgi itkmē skolēu sigumu VPD mērm domāt pr citim sprotm tkst/risiājum vidošu izmt pšpāruds strtēģijs pstātis pmās viksms sržģītā situācijā tādējādi ētu tikt k skolēu dumi VPD tik vērtēti tiši VPD ikļuti čtri mtmātiks mācīu sturm rksturīgi zīmīgi ziāšu izprts prsmju dumu komiāciju vidi sk tulu To pārudi izm dvumus kuri lilā mzā mērā skolēim j situācij turklāt mtmātiskis sturs ūt kur stur moduļ sk tulu S grups lizē rksturo vido mtmātiskos modļus pārudi ikļu dvumu sturs iztikti mtmātisks skolēi li g kokrētus g vispārīgus lilumus lizē džādu stur moduļu r lītis ģomtrij u c mtmātiskos modļus rksturo īps s vido ivērot scījumus S grup Pēt formulē vispāri pm skrīs sistīt r mācīu procsā igūtu skolēu rdzi situāciju izpētē iduktīvu spridumu vidošā svu spridumu pmšā Šīs S grups pārudi ikļu dvumu mtmātiskis sturs viršs jms rumm skolēu mērķis pārudīt prsmju komplktu S grups Pād vispārīgu pglvojumu ptisumu pārudi ūt ikļuti dvumi pr kur stur moduļ kotkstu dduktīvi rādījumi plimtrijā risku trigomtrisku idtitāšu rādījumi viādīu rādījumi u c S grups Li vido mtmātisko modli r prktisku citu mu kotkstu pārudi ikļuti dvumi ks skolē prs spēju vidot pgū ziāšu prsmju pārsumu r prktisku citu mu kotkstu tul Ssidzmo rzultātu vidi grups īptss VPD Ssidzmo rzultātu vids grup Īptss % iāšs izprt tpzīst tcrs mtmātiskus ojktus ttēlojumus īps u c 7 Skidro zīmi rksturo pm īps sistīu u c Prsmju grups Li prikšmt spcifiss prsms oritmus 8 4 iāšu izprts prsmju dumu komiācijs Li prsms drā r iformāciju 4 6 Li mtmātiks vlodu Orgizē risiājumu lizē rksturo vido mtmātiskos modļus 4 Pēt formulē vispāri pm skrīs 4 Pād vispārīgu pglvojumu ptisumu 4 Li vido mtmātisko modli r prktisku citu mu kotkstu 4 5

6 Stur moduļi Stur moduļi VPD strukturēti tilsši ji Mtmātik I kurs progrmms prugā Stur moduļu īptss VPD drā sk tulu proporcioāls pguvi tiktjm stdu skitm tilsšs stur tms progrmms prugā tul Stur moduļi īptss VPD Stur Īptss % r dļvid fkcij kspotfkcij 5 5 ± lītis ģomtrij 5 ± 8 ± Trigomtrij 4 ± Vrūtīs t sk komik sttistik 8 ± VPD izstrāds procsā tik sskņots drošiāts sdļu proctuālis sdlījums g S vidim grupām g stur moduļim Izziņs drīs līmis VPD ikļuti dvumi grupēti čtros izziņs drīs līmņos līmņ tikši izm SOLO vēro mācīšās rzultātu tksomiju SOLO tksomijā skolē sigums tik rksturots lizēt idju struktūrlmtu skitu sišu kvlitāti strp šim struktūrlmtim Vispārīgs izziņs drīs līmņu prksts ks mērots VPD pkopots tulā tul Izziņs drīs līmņu rksturojums īptss VPD Izziņs drīs līmis tā prksts Īptss % I tcrs li fktus īss procdūrs tsvišķs idjs ± II Vic tipiskus oritmus li formuls pņēmius prsms pzīstmās 5 ± III IV Sist skidro li ziāšs prsms jās dmostrēt ptisu izprti Vido rād vispāriājumus li ziāšs prsms r ugstu komplksum ppi 5 ± 5 ± Ktrm līmim tilsšo dvumu īptss tikts ivērot VPD mērķi glvs vērtēšs pricipus Pmis pricips skolēu grupi r zmu vidēju mtmātis sigum līmi dot ispēj pliciāt svs ziāšs prsms tikmi plšā stur jutājumu lo t sk dvumos ks mēr ziāšu izprts prsmju dumu komplksu lijumu Otris pricips S vidu iāšs izprt Prsmju grups vērtēši ikļuti tstlmti ks tilst III izziņs drīs līmim tādējādi kctēt izprts vidošu Tršis pricips visi S vid iāšu izprts prsmju dumu komiācijs vērtēši ikļuti dvumi itvr III līmim tilsšus tstlmtus 6

7 Vlsts pāruds dr ūv VPD divs dļs Ktrs dļs iums miūts Strp dļām strprīdis kur iums 6 miūts dļā iāšs izprt prsms ikļuti dvumi kuri pārud šim ssidzmo rzultātu vidim tilsšās S grups sk 4 tulu dļs dvumi strukturēti pkopoti cās sdļās pēc tilstīs tiktm stur modulim iāšs izprt prsms rā iāšs izprt prsms lītiskjā ģomtrijā utt dļā izmti tilžu izvēls dvumi vi prizā tild īso tilžu dvumi izvērs tilžu dvumi Ktr dvumu sdļām sturēt visu šo vidu dvumus Ktr vid dvumu skits īptss dļā VPD mā v stigri tikts Uzdvum vid izvēli sk tilstī ssidzmjm rzultātm ko ts pārud dļā Komplksu prolēmu risiāš ikļuti dvumi ks pārud čtrs mtmātiks mācīu sturm rksturīgs ziāšu izprts prsmju dumu komiācijs Gdu gd miītis stur kur itos tik pārudīt ktr m S grupām dļā izmti izvērs tilžu dvumi 4 tul VPD ūv VPD dļ S grup Stur r lītis ģomtrij Trigomtrij Vrūtīs sttistik S grupu VPD dļu īptss % iāšs izprt prsms Komplksu prolēmu risiāš tpzīst tcrs mtmātiskus ojktus ttēlojumus īps u c Skidro zīmi rksturo pm īps sistīu u c Li prikšmt spcifiss prsms oritmus Li prsms drā r iformāciju 4 6 Li mtmātiks vlodu Orgizē risiājumu lizē rksturo vido mtmātiskos modļus Pēt formulē vispāri pm skrīs 4 Pād vispārīgu pglvojumu ptisumu 4 Li vido mtmātisko modli r prktisku citu mu kotkstu Stur moduļu īptss %

8 4 Vērtēšs rtī kritēriji 4 Vērtēšs rtī tilžu izvēls dvumos īso tilžu dvumos kuros tild tās vizīmīgs vērtē tiki skolēu tilds Skolēu risiājumus sigumu tilds sskņā r izstrādātjim vērtēšs kritērijim vērtē izvērs tilžu dvumos ts īso tilžu dvumos kuros pilīgi prcīzi vērtēši cišm vērtētāj isist Skolēi iz ktr dvumu formulējum rkst risiājumus tilds tm prdzētjā vitā Skolē rzultātus VPD igū pktu summu visā drā igū pktu summu ktrā dļā igū pktu summu prt tiktu S vidu grupu izsk proctuāljā vērtējumā Kopumā ptuvi 5 % VPD ikļu tstlmtu rprztē miimālo prsīu mu 4 Vērtēšs kritēriji Skolēu sigumu VPD vērtē tilsši vērtēšs kritērijim ks ūt iztikti ktrm pktm tilsšu drīu rzultāt prksts sigum līmņu prksts ktrm līmim šķot tiktu pktu skitu Sigum līmņu prkstus kokrētu VPD dvumu vērtēši vido izmt vispārīgu prsmju prsmju grupu sigum līmņu prkstus likums s sšurit kokrtizēt ivērot kokrētā dvum sturu Skolē sigum vērtējums pr S grupām Li mtmātiks vlodu Orgizē risiājumu vidojs pkopot dtus pr viņ sigumu drā mā summēt pliciājumus /v dvumu risiājumos vērtēšs kritēris ikļuts s prsms Igūtis pozitīvo pliciājumu skits ktri m divām S grupām tik pārvidots pks izmt mērotu oritmu Li vidotu skolotāju skolēu vitu izprti pr mtmātiks simoliss vlods lijumu izstrādāts simolu pzīmējumu srksts likums 5 Pikļuvs scījumi VPD tik izvzīti tikti kļuvs scījumi 6 Plīgkļi s tļuts izmt vlsts pāruds dr li VPD li skolēim ispēj izmt ziātisko klkulru v ļujm grfis klkulr izmš liālu ckuli formulu lpu likums 8

9 7 īcīs vārdu skidrojums VPD ižāk li mācīu procsā rti džādi itrprtē rīcīs vārdu skidrojums sk 5 tulu ikļuts li vidotu vitu skolotāju skolēu izprti pr šo vārdu zīmi ti tilsšu skolē sigumu mācīu procsā VPD 5 tul Bižāk liti rīcīs vārdi skidrojums īcīs vārds trisii viādojumu viādīu u c prēķii Skidrojums Igūsti viādojum viādīs sistēms trisiājumu izvēlotis izmt džāds mds prādot zīmīgus risiājum soļus Igūsti rzultātu kokrēti vispārīgi dotu skitli vicot prēķius s prādot Noski Scii ksturo Pskidro Izvērtē Pādi Pm Viršo mtmātisku iztiksmi Kostruē plks Kostruē fkcijs grfiku Igūsti tildi jutājumu rzultātu sprižot lizēt vicot prēķius glvā lsot iformāciju tuls grfik u c Vido formulē spridumu pmtis ziāmu igūtu iformāciju vērojumim iprikš viktu līzi u c Noski prksti psktītā ojkt ūtiss īps pzīms rksturīgos lilumus sistīu strp tim Sidz pārsktu vārdisku izklāstu shēmu mtmātisko modli u c pdrot sprotmu psktītā ojkt skrīs drīs procs u c glv idju zīmi/jēgu struktūru ksturo pm psktītā ojkt mtmātiskis modlis risiājums rzultāts u c tilstīu tiktām prsīām ožojumus ksistcs scījumus ispējmīu ticmīu u c Izvido spridumu vki ks dotā pglvojum ptisum ļuj sciāt pr rādāmā pglvojum ptisumu prādi zīmīgus rādījum soļus Izvido skidrojumu ks rād k pglvojums ptiss tsucotis kokrētu iformāciju dfiīcij īp torēm u c izmt loģisku sprišu Izski rksti iztiksmi ispējmi lkoiski/virši vicot idtiskos pārvidojumus Izvido figūrs ttēlu izmt dos lmtus prādot pmt kostruēšs soļus r plīglīijām zīmējumu simolim vārdiski Izvido fkcijs grfik ttēlu prādot pmt ktri fkciji rksturīgus kostruēšs soļus tsvišķu pktu koordiātu prēķiāš grfiku pārīds trsformācijs u c prcīzi ttēlot fkcijs tās grfik rksturīgās īps Uzzīmē Izvido plks figūrs tlpisk ķrmņ fkcijs grfik izvēļu kok V digrmms u c ttēlu r kotkstm tilsšu dtlizāciju Uzskicē Izski Izvido ttēlu sīks dtlizācijs skici svrot sīgās ttēlotā mtmātis modļ īps sidzot vispārīgo prikšsttu pr Uzrksti iztiksmi tiktjā formā lilum skitlisko vērtīu tiktās mērviīās Izvido mtmātisko modli Li mtmātiku iztiksmi viādojumu fkciju ģomtrisku shmtisku zīmējumu izvēļu koku u c rālās psuls situācijs ispējmi virši prcīzi prkstīši ks tālāk ļuj vidot pmtu prolēms trisiājumu 9

10 PIELIKUMI likums Vispārīgu prsmju prsmju grupu sigum līmņu prksti Sigum līmņu prksti vidoti r ju k tršis III līmis mā prkst sigumu ks ls pt ļoti ls mācīšās rzultāts pilvērtīg mācīu procs rzultātā sgidīt ktr skolē Līdz r cturtis IV līmis rksturojms izcils mācīšās rzultāts skolēs dmostrē tticīgās prsms ispējmi prcīzi koskvti isēti Svurt otris II līmis mā plici k skolēs tticīgās prsms pguvis dļēji formāli rumā gdījumu spēj skidrot li jēdziu vik drīu zīmi sistīu li prsms jās Pmis I līmis mā plici stdrtā tik prsmju pguvs miimumu VPD progrmmā ikļuti sigum līmņu prksti šādām prsmju grupām: Skidro jēdzi lilum drīs glv idju zīmi džādus ttēlošs vidus u c Li mtmātiks vlodu Orgizē risiājumu Pād vispārīg pglvojum ptisumu Pēt formulē vispāri pm skrīs Li vido mtmātisko modli r prktisku citu mu kotkstu Li prsms drā r iformāciju Skidro jēdzi lilum drīs glv idju zīmi džādus ttēlošs vidus u c Kritērijs Līmis Izprts dziļums Formulē tsvišķus sistītus pglvojumus ks ttics zīmi t rksturo ūtiskus spktus Dmostrē frgmtārs srts ziāšs I II III IV Skidro izmt kokrētus mērus dmostrēt ožotu dļēju izprti pr zīmi Džrt cšs skidrot torētiski t ļutās prcizitāts lici pr ziāšu formālo rksturu Skidro izmt g kokrētus mērus g torētiski dmostrēt izprti pr ūtisko ļut tsvišķs prcizitāts rksturot vitu plšā kotkstā Prcīzi lkoiski skidro zīmi torētiski pmti izvērtē kokrētu mēru izmšu dmostrēt dziļu izprti J cišms rksturo vitu plšā kotkstā ikļuj izņēmum gdījumu ožojumu skidrojumu

11 Li mtmātiks vlodu Kritērijs Simolu ņm pzīmējumu lijums Vārdisk tkst vidoš trmiloģijs lijums Līmis Nkoskvti li tsvišķus ņms pzīmējumus simolus Vumā gdījumu lijums korkts Vido sprotmus tikumus Vumu mtmātiks trmiu li kļūdii tilsši Vr izmt svus jēdzius ks tilst ņmtjim I II III IV Li lilāko dļu ņm pzīmējumu simolu t koskvti dļēji korkti Dļ tikumu vidoti kļūdii ks pdr skidru vēstī sturu Prsti mtmātiks trmius li prizi t džrt lijums tilsšs pārmērīgs tsvišķus trmius li prizi Kopumā korkti koskvti li visus ņms pzīmējumus simolus ļut džs prcizitāts Kopumā vido vizīmīgi sprotmu tkstu prizi izm trmiloģiju ļut tsvišķs pilīs lijumā likvārdīu Džrt vjdzīgi formlizē vēstījumu gluži otrādi simolisko rkstu mēroti izstāj r srvlods lmtim Korkti koskvti li visus ņms pzīmējumus simolus Visi tikumi prizi vidoti vizīmīgi sprotmi Prcīzi mēroti li mtmātiks trmius vēstījums lkoisks Izvēls lit u formālos simolus srvlods lmtus drošit ispējmi sprotmāku vēstījumu lsītājm Orgizē risiājumu Kritērijs isiājum strukturēš Līmis isiājum skidroš soļu loģisk sistīš Ir struktūrs izīms trūkst ūtisku struktūrs lmtu rī risiājums stur liku iformāciju ks trucē vizīmīgi tvrt tsvišķos soļus scīu Džrt ikļuj formāls prcīzs tsucs pzīstmās Nvido sits strp risiājum lmtim soļim ks ļuj lsītājm tvrt domu gitu mā I II III IV isiājums mā strukturēts t trūkt d struktūrs lmt rī ttēlošs vids v izvēlēts viksmīgi rzultātā lsītājm cišm pūl li skidri udzītu soļus scīu Pzīstmās pēc tišām rādēm mēģi skidrot risiājum soļus sistīu ikļut ūtisks liks tsucs sturiski prcīzu situāciji tilsšu skidrojumu ks lsītāj prs pūli li sprstu domu gitu isiājums mēroti strukturēts ks ļuj udzīt tsvišķos soļus scīu rī td j džriz v izvēlēti mērotāki ttēlošs vidi risiājums stur likus soļus Skidro pm drīs risiājum soļus mā mtmātiski korkti džrt ļut prcizitāts skidrot ūtisko ikļut ūtisku iformāciju vjdzīgus pmjumus u c isiājums li strukturēts ks ļuj vigli udzīt tsvišķos soļus scīu Skidro pm risiājum soļus tilsši situāciji vidot vigli izlsāmu loģiski sistītu lkoisku ikļut ūtisks idjs liks tsucs vjdzīgus pmjumus u c tkstu ks r formālo risiājumu vido itgrētu vslumu

12 Pād vispārīg pglvojum ptisumu Kritērijs Līmis Korktums loģik formulē pm loģiski sist pglvojumus Korkti vic viu rādījum soli t mā rād prsī Prsti pm pglvojumus dr kļūdii vido tsucs ziāšām iprikš rādī tās tilsšs situāciji prtrīgs dm pglvojumm I II III IV Īst mērotu plāu t trūkst d soļ ds spridums kļūdis Pm tiki dļu pglvojumim šs loģiski sistīt scīgus pglvojumus t tsucs ziāšām iprikš rādī dļēji prizs prcīzs ks mēr ļuj sprst rādījum idju N vimēr gl slēdzis Kopumā rād prsī ļut lils kļūds Sist pglvojumus t loģik tsucs ziāšām iprikš rādī sturēt prcizitāts ks trucē tvrt ūtisko Ir skidrs gl slēdzis Pilīgi prcīzi rād prsī vido pmtus scīgi sistītus pglvojumus izmt loģiku prcīzi tilsši situāciji tsucotis ziāšām iprikš rādī Ir prcīzs gl slēdzis Pēt formulē vispāri pm skrīs Kritērijs isiājum skidrojums Līmis Skrīs formulēš vispāriāš Vispārīgā pglvojum pmš Vic tsvišķs svstrpēji sistīts drīs ks potciāli ļutu sciāt pr skrīu Formulē ptisu pglvojumu pr lilumu kokrētām vērtīām ks do situāciju rksturo šuri pilīgi I II III IV Sist tsvišķs drīs mā īst situāciji tilsšu plāu t dā soļim zīmīgi kļūdās pm viktās drīs pglvojumus Prizi rksturo skrīu kokrēs mēros formulē vispāriājumu pilīgi kļūdii izpilds scījumus ožojumus pskt Pārud vispārīgā pglvojum ptisumu izmt kokrēts lilumu skitliss s Kopumā prizi prkst zīmīgākos soļus skrīs igūši ļut tsvišķs prcizitāts pmt du soļim Skrīu formulē vispāri prizi vimēr ivēro korkti prkst izpilds scījumus ispējmos ožojumus Pm vispārīgā pglvojum ptisumu ļut prcizitāts vicot pilīgi Pilīgi lkoiski ikļut ūtiskus pmjumus prkst iguv skrīu Skrīu formulē vispāri prcīzi prkst izpilds scījumus ispējmos ožojumus Pm vispārīgā pglvojum ptisumu prcīzi korkti

13 Li vido mtmātisko modli r prktisku citu mu kotkstu Kritērijs Līmis Mtmātis istrumtārij izvēl iāšu izprts prsmju lijums jā situācijā Izvēls mtmātisko istrumtāriju ks sturiski tilst dm kokrētm prolēms spktm t ļuj trisiāt mā Prizi izpild tsvišķs drīs pārvidojumus omu risiājum dļu mā tršdļ pil risiājum I II III IV Izvēls mtmātisko istrumtāriju ks prolēmu ļuj trisiāt tiki dļēji pilīgi rkst rksturo dļēji prizi dmostrēt ožotu izprti Prizi izpild lilāko dļu drīām pārvidojumim du soļim vic ļuj ūtisku kļūdu vicot pārvidojumus rksturot skrīu strp lilumim lit ziāšs Izvēls mtmātisko istrumtāriju ks ļuj trisiāt prolēmu mā korkti rkst rksturo ļut prcizitāts Prād viss cišmās drīs citādi dmostrē izprti pr pil risiājum soļim sistīu t ļuj tsvišķs prcizitāts spridumos kļūds pārvidojumos prēķis Izvēls mtmātisko istrumtāriju ks ļuj fktīvi trisiāt prolēmu korkti rkst rksturo trisiājums pilīgs visi prēķii pārvidojumi ttēlojumi vikti prizi visi formulēti pglvojumi ptisi Li prsms drā r iformāciju Līmis Kritērijs ticmī igūš Tiki tsvišķos gdījumos izvērtē iformācijs vot kvlitāti dtu ticmīu pēc rādēm izm citus iformācijs votus I II III IV Igūst dtus dļēji korkti s lsot tsvišķim ižāk litim ttēlošs vidim iži ivēro dtu vidu kotkstu mērogu mērviīs Pēc rādēm pzīstmās sskt likus dtus vērtē dtu tikmīu Džriz kritiski izvērtē iformācijs vot drošumu kvlitāti dtu ticmīu ltrtīvu izvēls iži izmtus votus ks ispējms tiki dļēji mēroti situāciji Igūst dtus dļēji korkti s lsot rumm ttēlošs vidu prsti pzīstmās ivēro dtu vidu kotkstu mērogu mērviīs ļut tsvišķs kļūds Džriz pzīstmās sskt likus dtus vērtē dtu tikmīu pēc rādēm izvēls vidu trūksšo dtu iguvi Prsti kritiski izvērtē iformācijs vot drošumu kvlitāti dtu ticmīu rumā gdījumu izm vēl du votu li igūtu siātu iformāciju t vimēr vot izvēl ispējmi lā Igūst dtus dļēji korkti s lsot tkrīgi ttēlošs vid ivēro dtu vidu kotkstu mērogu mērviīs pzīstmās jās ļut lils prcizitāts Prsti sskt likus dtus tls situāciju tticiāmos vērtē dtu tikmīu izvēls tilsšu vidu trūksšo dtu iguvi Vimēr kritiski izvērtē iformācijs vot drošumu kvlitāti dtu ticmīu mērķticīgi izvēls citus iformācijs votus si igū iformāciju Igūst dtus korkti s lsot tkrīgi ttēlošs vid vimēr ivērot dtu vidu tilsšo kotkstu mērviīs mērogu Vimēr sskt likus dtus tls situāciju tticiāmos vērtē dtu tikmīu izvēls fktīvu vidu trūksšo dtu igūši pm svu izvēli

14 Li prsms drā r iformāciju Kritērijs itrprtēš Līmis Igū rzultātu izvērtēš izmš I II III IV s itrprtē ārpus prolēms kotkst prkst dtus viā vidā t strukturē s svus spridumus pm Pēc rādēm vic tišu igūtā sgidāmā rzultāt siāšu džrt rksturo igū rzultātu prolēms kotkstā i tipvid rzultāt ticmīs izvērtēšs pņēmius t vic pmts izvēls Npm svus spridumus r igū dtu pīu džriz pziāti izrās formulēt pmtus sciājumus Nsprot cišmīu izmt dtus izvzītās hipotēzs pstipriājumm ligumm Džriz itrprtē dtus prolēms kotkstā prkst dtus viā rākos vidos džrt s strukturē t svus spridumus pm Džrt izvērtē igū rzultātu ticmīu prolēms kotkstā prsti rģēt cīmrdzmām prtrām ds rzultātā i iži litus rzultāt ticmīs izvērtēšs pņēmius džriz izvēls fktīvāko tim Džrt izrās formulēt pmtus sciājumus pm svus spridumus r igū dtu pīu Sprot cišmīu izmt dtus izvzītās hipotēzs pstipriājumm ligumm t dr korkti Prsti itrprtē dtus prolēms kotkstā Prsti izvēls tikmi fktīvus sktāmus mtmātiks istrumtus dtu prkstīši strukturēši pm svus spridumus Prsti izvērtē igū rzultātu ticmīu prolēms kotkstā izvēlotis mērotu rzultāt ticmīs izvērtēšs pņēmiu pmt izvēli Džrt zi sgidāmā rzultāt vidu skitliss s rožs Prsti tšķ fktu vidokļ izrās pmtim sciājumim t vimēr pilīgi pm svus spridumus r igū dtu pīu Dļēji korkti izm dtus izvzītās hipotēzs pstipriājumm ligumm Vimēr itrprtē dtus prolēms kotkstā Izvēls mērotāko vidu dtu prkstīši strukturēši tls tilsšus mtmātiks istrumtus pm svus spridumus Vimēr izvērtē igū rzultātu ticmīu prolēms kotkstā izvēlotis tilsšākos pņēmius izvērtēši pmt izvēli i sci pr sgidāmā rzultāt vidu skitliss s rožām tšķ fktu vidokļ korkti izm igūs dtus li izrīs pmtim sciājumim r igū dtu pīu pm svus spridumus Korkti izm dtus izvzītās hipotēzs pstipriājumm ligumm 4

15 likums Formuls Formuls Formuls optimālā līmņ mtmātiks vlsts pāruds drm Sīsiātās riziāšs Sīsiātās riziāšs formuls formuls Kvdrāttrims Kvdrāttrims kvdrātviādojums kvdrātviādojums ritmētis ritmētis progrsij progrsij Ģomtris Ģomtris progrsij progrsij ± ± ± ± xx ± xx xx xx xx xx xx xx xx pppp qq SS qq SS qq xx xx xx xx dd qq ± xx pppp qq SS qq SS qq xx xx dd qq ± ± xx pppp qq SS xx xx pp xx qq SS qq qq kk kk kk xx pp xx xx qq kk J qq SS xx xx qq xx kk kk xx pp kk kk kk J qq td SS xx xx qq kk kk kk J qq td SS qq qqqq Ppju īps Ppju īps Skņu īps Skņu īps Logritmu īps Logritmu īps Trigomtrij Trigomtrij mm xx yy xx mm xxxx yy xx mm mm xxxx xx yy mm mm kk mm yy xx yy mm mm mm kk mm yy xx mm xx yy mm mm kk kk mm yy xx yy kk kk kk xx kk kk xxxx kk kkkk xx xx mm mm mm si αα αα mm mm mm mm si αα αα mm mm mm mm si αα αα si αα si si αααα αα si siαα αα αα mm mm mm mm mm αααα αα si αα αα si si αα αα ļujmām ļujmām urtu vērtīām urtu vērtīām siαα ± ββ siαα αα± ββ ββ ± si si αα siββ ββ ± ααsi siββ ββ αα ± ββ αα αα± ββ ββ siαα αα siββ ββ si siαα ααsi siββ ββ Komik Komik Vrūtīu torij Vrūtīu torij Sttistik Sttistik PP! kk! kk kk PP J BB td ssss! kk! kk kk! kk PP J BB svijmi tikumi td ss! kk! kk kk! kk J BB svijmi tikumi td kk BB ii ii xx ii kk PP BB PP PPBB xx ssii xx ii kk BB PP PPBB xx ii xx ii kk kk kk J BB tkrīgi J J BB BB tikumi tkrīgi td tikumi td td kur ss disprsij kur kur ss ssss ss disprsij stdrtvz ss ss ss stdrtvz sgrupēti sgrupēti kk! kk kk kk! kk kk!kk! kk kk! kk izlsi kk!kk! kk izlsi kk! kk! PP BB PP PP BB PPBB BB PP PPBB kk J BB td σσ σσ kk kk ii ii xx J BB tkrīgi tikumi td σσ kk kk xx ii xx J BB tkrīgi tikumi td σσ xx ii xx ii ii PP ii BB PP BB PPBB BB PP PPBB PPBB PPBB PPBB PPBB kur σσ - disprsij kur kur σσσσ σσ - disprsij - - stdrtvz σσ σσ σσ stdrtvz populāciji populāciji prēķit tās prēķit izlss tās tās izlss 5

16 6 J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd iņķis riņķ ll αα - grum kur ctr lņķis αα SS αα lukums skr pmti h ugstums SS ππππ SS ππ ll αα SS αα - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx xx xx xx yy yy yy yy Tsis yy kkkk vzi koficits kk Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd iņķis u ll αα - kur ctr lņ SS αα lukums s ctr lņķis pmti h ugstums SS ππππ SS ππ - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divp pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy J xx yy xx yy td ± xx ± xx yy ± yy kk kk xx kk yy xx yy ttālums strp pktim grižņ Viādojums tisi ks it cur pktim PP xx yy xx xx xx xx yy yy yy yy Tiss yy kk xx yy kk xx : prlēls j kk kk prdikulārs j kk kk J xx yy BBxx yy td xx xx yy yy ] xx xx yy yy J ctrs OOxx yy rādiuss td xx xx yy yy J xx yy zz BBxx yy zz td xx xx yy yy zz zz J xx yy zz xx yy zz td ± xx ± xx yy ± yy zz ± zz kk kk xx kk yy kk zz xx yy zz mls αα lņķis strp mlām h ugstums prt mlu dd dd digoāls dd dd SS si αα SS dd dd digoāls SS dd dd ll αα - grums lokm kur ctr lņķis αα SS αα lukums skrm kur pmti h ugstums SS ππππ SS ππ 8 SS αα ππ αα 6 - mlu grumi αα ββ γγ prtlņķu lilumi SS HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH HH ugstums SS ππππππ ππ VV ππ HH SS 4ππ VV 4 ππ SS pppppp pmt lukums HH ugstums SS pppppp pmt lukums HH ugstums VV SS pppppp HH PP pmt primtrs h ss potēm αα divplkņu kkt lņķis pmt SS ssā - sāu vsms lukums SS ssā PP ss

17 7 Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri komtāri I Spridumi kops itrvāli vzis N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu sistēms trisiājums ] Slēgts itrvāls xx Krisis glpkts v lilāks pr lo t i Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts PP tt pkts PP trods tiss tt pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: Viādojumu viādīu pvijums: ltrtīvi: II iztiksms Nv ptuvi r Mzāks Mzāks r Bzglī skitļi Viādojumu viādīu pvijums: ltrtīvi: II iztiksms Nv ptuvi r Mzāks Mzāks r Bzglī skitļi Skitlis ppē Viādojumu viādīu pvijums: ltrtīvi " " II iztiksms Nv ptuvi r Mzāks Mzāks r Bzglī skitļi Skitlis ppē 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: Viādojumu viādīu pvijums: ltrtīvi " " II iztiksms Nv ptuvi r Mzāks Mzāks r Bzglī skitļi Skitlis ppē Viādojumu viādīu pvijums: ltrtīvi: II iztiksms Nv ptuvi r Mzāks Mzāks r Bzglī skitļi Skitlis ppē 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop Kop r lmtim Srt kop 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: tšķs 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: mērm pkt koordiāts viādojumu Slēgts itrvāls t i likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām d ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs pkt koordiāts v sistēms trisiājums ] Slēgts itrvāls xx Krisis glpkts Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops PP tt pkts PP tro pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: Vļējs itrvāls x Pidr kopi 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: kops 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: lmts 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: pkts 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: trods tiss likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē d jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtēt ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs pi pkt koordiāts viādojum ] Slēgts itrvāls xx Krisis glpkts v lilāks Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts PP tt pkts PP trods tis pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: pkškop Pimērm 8 likums Skolēu dros ļujmi ltrtīvi pzīmējumi mērm strptutiski ņmti j ti: sprotmi strptutiski pzīstmi pskidroti v prtrā r citim pzīmējumim mērm r viu pšu simolu pzīmē džādus jēdzius li pskidrojum li pzīstmu simolu citā zīmē Strptutiski liti pzīmējumi tik svērti ti miēti skolotāju t sk ksām dru vērtētāju ziāši j ts cišms Simols Skidrojums Pimēri zīms I Spridumi kops itrvāli N Nturālo skitļu kop } Vslo skitļu kop ± ± ± } ālo skitļu kop xx xx } Kop r lmtim xx xx xx xx xx Srt kop tšķs mērm pkt koordiāts viādojumu ] Slēgts itrvāls xx Vļējs itrvāls x Pidr kopi kops lmts pkškop Pimērm N Viādojumu viādīu sistēm: Kopu strpī Viādojumu viādīu sistēm: vilikus visi scījumi Viādojumu viādīu pvijums: ltrtīvi: Viādojumu viādīu pvijums: ltrtīvi: II iztiksms Nv ptuvi r Mzāks Mzāks r Bzglī skitļi Viādojumu viādīu pvijums: ltrtīvi: II iztiksms Nv ptuvi r Mzāks Mzāks r Bzglī skitļi II iztiksms Viādojumu viādīu pvijums: ltrtīvi: II iztiksms Nv ptuvi r Mzāks Mzāks r Bzglī skitļi Skitlis ppē Nv ptuvi Viādojumu viādīu pvijums: ltrtīvi " " II iztiksms Nv ptuvi r Mzāks Mzāks r Bzglī skitļi Skitlis ppē

55repol_atr

55repol_atr 9 Pieskitot pierādāmās vienādīs L()+L()+L(3)=L(4) ām pusēm L(5)+L(6)+L(), iegūstm ekvivlentu vienādīu L()+L()=L(NM), ks cīmredzmi izriet no trijstūr un prlelogrm lukumu formulām L = h un L=h 9 ) =7, =7

Sīkāk

Microsoft Word - du_4_2005.doc

Microsoft Word - du_4_2005.doc @ 2004 Pēteris Dugulis 1 KOPU APJOMS Kā slīdzināt kops vi skitīt elementus kopās? Dbisks kopu slīdzināšns veids ir ttēlot vienu kopu otrā jeb konstruēt unkcijs no viens kops uz otru. DEFINĪCIJA Divs kops

Sīkāk

Ievads

Ievads K.Čerāns KAS IR MATEMĀTISKS PIERĀDĪJUMS?. dļ Rīg 009 UDK 5(075) Če 58 K.Čerāns. Ks ir mtemātisks pierādījums?. dļ. (. izdevums) Rīg: Ltvijs Universitāte, 009. 78 lpp. Grāmts pmttēm nostiprināt un preizēt

Sīkāk

Microsoft Word - geom_psk_origami.doc

Microsoft Word - geom_psk_origami.doc git ERKMNE, gnis NDŽĀNS ĢEOMETRIJS PMTSKOLS KURS MODELĒŠN R PPĪR LOĪŠNS PLĪDZĪU Rīg, 2005 notācij Drā izklāstīt ģeometrijs pmtskols kurs vizulizēšn r ppīr lps locīšnu. Tjā plūkots pmtelementu locīšn, figūru

Sīkāk

Ekstrēmu uzdevumu risināšanas metodes

Ekstrēmu uzdevumu risināšanas metodes LU A. Lieps Neklātienes mtemātiks skol A. Vsiļevsk, L. Rmān, A. Andžāns EKSTRĒMU UZDEVUMU RISINĀŠANAS METODES Rīg, 997 Sturs Ievds.... Kvdrātfunkcij... Uzdevumi.... Skrī strp divu skitļu vidējo ritmētisko

Sīkāk

Komandu olimpiāde matemātikā Atrisinājumi 9. klasei 1. Arbūza sastāvā ir 99% ūdens, tomēr, kad to atstāja saulē uz stundu, daļa ūdens iztvaikoja, un t

Komandu olimpiāde matemātikā Atrisinājumi 9. klasei 1. Arbūza sastāvā ir 99% ūdens, tomēr, kad to atstāja saulē uz stundu, daļa ūdens iztvaikoja, un t Komndu olimpiāde mtemātikā Atrisinājumi 9. klsei 1. Arūz sstāvā ir 99% ūdens, tomēr, kd to tstāj sulē uz stundu, dļ ūdens iztvikoj, un tgd tiki 98% rūz ir ūdens. Kādu dļu sākotnējās mss rūzs ir zudējis?

Sīkāk

1

1 . ndžāns, L. Rmān,. Johnnessons VEKTORI. DĻ y X M M O N X N x K Rīg 006 UDK. ndžāns, L. Rmān,. Johnnessons. Vektori.. dļ. Rīg: Ltvijs Universitātes kdēmiskis pgāds, 006. 7 lpp. Šjā drbā plūkoti pmtjutājumi,

Sīkāk

Paralelograma likums Ja diviem nekolineāriem vektoriem ir kopīgs sākumpunkts, tad par abu vektoru summu sauc vektoru, kurš sākas to kopīgajā sākumpunk

Paralelograma likums Ja diviem nekolineāriem vektoriem ir kopīgs sākumpunkts, tad par abu vektoru summu sauc vektoru, kurš sākas to kopīgajā sākumpunk Prlelogrm likums J iviem nekolineāriem vektoriem ir kopīgs sākumpunkts, t pr u vektoru summu su vektoru, kurš sāks to kopīgjā sākumpunktā un skrīt r tā prlelogrm igonāli, kur mls ir i otie vektori Šo vektoru

Sīkāk

so50_atr

so50_atr 50. SAGATAVOŠANĀS OLIMPIĀDE MATEMĀTIKĀ 999./000. m.g. ATRISINĀJUMI 00.. Trīscipru skitļi, kuru cipru reiziājums vieāds r 0, ir 56, 65, 56, 56, 65, 65, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 00.. Jā. Skt., piemērm,. zīm..zīm.

Sīkāk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk 8.TEMTS RIŅĶI UN DUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 r riņķa līniju saistītie leņķi Skolēna darba lapa M_10_UP_08_P1 pvilkts daudzstūris Skolēna

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S

C instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse (North America) 480 Traverse (North America) ISO E 1522 CHEVROLET S C.20110509. 503-1522-02instructions Kit 754 Rapid System 480R Rapid Traverse 480 Traverse ISO 11154-E 1522 CHEVROLET Silverado / Silverado Classic, 2-dr Standard Cab, 99-07 CHEVROLET Silverado / Silverado

Sīkāk

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr

C instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr C.20130325. 503-1430-04instructions Kit 1430 NISSAN Frontier, 4-dr Crew Cab Pickup, 05 NISSAN Frontier, 4-dr King Cab Pickup, 05 NISSAN King Cab, 4-dr Pickup Double Cab, 05 * NISSAN Navara, 4-dr Pickup

Sīkāk

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d

C instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-d C.20110505. 506-1461-04instructions Kit 1461 CHEVROLET Colorado, 4-dr Double Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extended Cab, 04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Crew Cab, *04 CHEVROLET Colorado, 4-dr Extra Cab,

Sīkāk

IFU VT 265 VT295 LV indd

IFU VT 265 VT295 LV indd VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 UZSTĀDĪŠANA PIRMS PIESLĒGŠANAS PĀRBAUDIET, LAI NORĀDĪTAIS NEPIECIEŠAMAIS SPRIEGUMS uz lilumu plāksnīts atbilstu sprigumam jūsu mājā. NENOŅEMIET MIKROVIĻŅU KRĀSNS IEKŠĒJĀS AIZSARG-

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

IFU VT 266 VT 296 LV indd

IFU VT 266 VT 296 LV indd VT 266 VT 296.hirlpool.com 1 UZSTĀDĪŠANA PIRMS PIESLĒGŠANAS PĀRBAUDIET, LAI NORĀDĪTAIS NEPIECIEŠAMAIS SPRIEGUMS uz lilumu plāksnīts atbilstu sprigumam jūsu mājā. NENOŅEMIET MIKROVIĻŅU KRĀSNS IEKŠĒJĀS AIZSARGPLATES,

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

1.STĀVA PLĀNS Silnieku iela 26-1, būvniecības 2.kārta 1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA 26-1 Silnieku iela 26-2, būvniecības 1.kārta A L stikla blok

1.STĀVA PLĀNS Silnieku iela 26-1, būvniecības 2.kārta 1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA 26-1 Silnieku iela 26-2, būvniecības 1.kārta A L stikla blok STĀV PLĀNS Silnieku iela -, būvniecības kārta STĀV TELPU EKSPLIKĀCIJ - Silnieku iela -, būvniecības kārta stikla bloki BD BD Viesistaba Vējtveris Halle ar kāpnēm Katlu telpa Priekšnams stāva kopējā platība

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

User reference guide; Installer reference guide

User reference guide; Installer reference guide Uzstāītāj un lietotāj roksgrāmt Giszeses slēšns iekārts kompresor un konensāijs LRMEQ3BY1 LRMEQ4BY1 LRLEQ3BY1 LRLEQ4BY1 Ltviski Sturs Sturs 1 Vispārīgs rošīs piesrzīs psākumi 3 1.1 Inormāij pr okumentāiju...

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums Latvijas Alpīnistu savienība APSTIPRINU Aiga Rakēviča LAS prezidents Rīgā, 2015. gada 26.februāri NOLIKUMS I MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1.Popularizēt un veicināt kalnos kāpšanu, alpīnismu; 1.2.Noteikt labākos

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINU VAS Starptautiskā lidosta Rīga Valdes priekšsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personiskais paraksts] ) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu a

APSTIPRINU VAS Starptautiskā lidosta Rīga Valdes priekšsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personiskais paraksts] ) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu a APSTIPRINU Starptautisā lidosta Rīga Valdes priešsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personisais parasts] 16.11.2018.) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu aptaujas Lidostas transportlīdzeļu KASKO apdrošināšana (Identifiācs

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

Microsoft Word - 6.pielikums.Priekšlikumi un institūciju atzinumi

Microsoft Word - 6.pielikums.PriekÅ¡likumi un institÅ«ciju atzinumi Atzinuma /iesnieguma iesniedzējs Inese Silamiķele Pēteris Strancis Arhitekts, Mag.geogr., Jaunciema gatves 47b iedzīvotājs Dabas aizsardzības pārvalde Atzinuma /Iesnieguma Nr., datums Epasta priekšlikums

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskā universiāe Elekronikas un Telekomunikāciju akulāe Telekomunikāciju Insiūs «Jaunas opiskās dau pārraides ehnoloģijas uzlabošana» Jurģis oriņš ro. Dr.sc.ing. V rojeks Tehnoloģijas drošai un

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

A/S"Fēnikss""(reģ.nr.: ) Apstiprinu: Pumpuru vidusskolas direktore Irēna Kausiniece Pumpuru vidusskola 2019.gada Dienas ēdienkarte pirmsskol

A/SFēnikss(reģ.nr.: ) Apstiprinu: Pumpuru vidusskolas direktore Irēna Kausiniece Pumpuru vidusskola 2019.gada Dienas ēdienkarte pirmsskol Pumpuru vidusskol 2019.gd s ēdienkrte pirmsskols izglītojmjiem (5-6g) 5dienām Dtu ms Lik posmā: 27.05.19.-31.05.19. Tuki Ogļhidr āti 27.05. Rīsu pārslu biezputr r ievārījumu PK 150/10 189,2 6,2 2,3 24

Sīkāk

User reference guide; Installer reference guide

User reference guide; Installer reference guide Uzstāītāj un lietotāj uzziņu grāmt FF252VEB FF352VEB FF502VEB FF602VEB FF252VEB9 FF352VEB9 FF502VEB9 FF602VEB9 Ltviski Sturs Sturs 1 Vispārīgs rošīs piesrzīs psākumi 3 1.1 Informāij pr okumentāiju... 3

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

2018. gada jūlijs Latvija šogad ir vairāk apdraudēta nekā jebkad Šajās Saeimas vēlēšanās divi svešai valstij kalpojoši spēki draud iegūt varu Latvijā

2018. gada jūlijs Latvija šogad ir vairāk apdraudēta nekā jebkad Šajās Saeimas vēlēšanās divi svešai valstij kalpojoši spēki draud iegūt varu Latvijā 2018. gd jūlijs Ltvij šogd ir virāk pdrdēt nekā jebkd Šjās Seims vēlēšnās divi sveši vlstij klpojoši spēki drd iegūt vr Ltvijā 2. lpp. Bez providences tik liels liets nenotiek Dziedātāj Iev Akrtere srnājs

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1 HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA LD - GRANĪTA BRUĢA RAKSTS SP LAUKUMA IEKLĀŠANA R 00,00 cm 7 2 4 Tianshan red 4 6 2 4 N 4 GRANĪTA TONĀLS SALIKUMS 4 Granīts G 60 6 Granīts G 60 M=:0 PASŪTĪTĀJS: LUDZAS

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un 151/15 bas Ofici lais V stnesis L EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/881 (2019. gada 17. apr lis) par ENISA (Eiropas Savien bas Kiberdroš bas a ent ra) un par inform cijas un komunik cijas

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS KŪDRAS ĪPAŠĪBU IZMAIŅAS DABAS APSTĀKĻU UN CILVĒKA DARBĪBAS IETEKMES REZULTĀTĀ Laimdota KALNIŅA 1,5, Jānis Dreimanis 1, Ilze OZOLA 2, Elīza PLATPĪRE 1,2, ReInis BITENIEKS 1, Inārs DREIMANIS 3, Ingrīda KRĪGERE

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode] Eiropas Sociālā fonda projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai. Vieno an s Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Latvijas Rektoru padome

Sīkāk

Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautāju

Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautāju Idejas radošiem risin jumiem T rvete - mūsu m jas šodien un r t! 2014.gada 3.-4.decembrī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika situācijas analīzes un ideju

Sīkāk

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc

Microsoft Word - ! SkG makets 4-5. nodala.doc 1. Ekonomikas priekšmets I variants Vārds Uzvārds Klase Punkti Datums Vērtējums 1. Apvelciet pareizās atbildes burtu (katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde). (6 punkti) 1. Ražošanas iespēju

Sīkāk

HP Deskjet 3840 series

HP Deskjet 3840 series 1. izdevums, 09/2004 Autorties bas 2004 Hewlett-Packard Company Pazi ojums 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pavairošana, piem rošana vai tulkošana bez iepriekš jas rakstiskas at

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2

APSTIPRINĀTS ar Medumu internātpamatskolas direktores 2015.gada 15.septembra rīkojumu Nr.4 1/74 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (2 Medumu internāpamatskolas pamatizglītības programma (21015921) LAIKS 1. -3. klase 5. -7. klase 8. klase 9. klase 9.1-9.2 klase 1.11.00-11.30 Krievu val. Mājt. un tehn. Krievu val. Vizuālā m. Mājt. un tehn.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009 UNODC grantu shēma un atbalstītie projekti Evija Dompalma, UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā Prezentācijas saturs UNODC grantu shēmas mērķis un attīstības posmi HIV profilakses punktu iesniegto projektu

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

SCALA_2019_lv.cdr

SCALA_2019_lv.cdr PILNĪGI JAUNĀ ŠKODA SCALA SCALA IZVEIDO SAVU JAUNO SCALA: KONFIGURATORS.SKODA.LV Cena sākot no: 14 900 ŠKODA SCALA CENAS Active Ambition Elegance 1.0 TSI MAN 5 70kW (95zs) 1.0 TSI MAN 6 85kW (115zs) 1.0

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Jaunais Polo Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Kods Tips Tips kw / Zs Tips EUR ar PVN AW12GV Trendline / 80 5MAN AW12LV Tren

Jaunais Polo Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Kods Tips Tips kw / Zs Tips EUR ar PVN AW12GV Trendline / 80 5MAN AW12LV Tren Jaunais Polo Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Tips Tips kw / Zs Tips AW12GV 1.0 59 / 80 15 833 AW12LV 16 552 AW13LV 17 044 AW13LZ DSG-7 18 549 AW133V 1.6 TDI SCR 19 457 AW14LZ DSG-7 20 094

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Touran Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Cena Kods Tips Tips kw / Zs Tips EUR ar PVN 5T13PZ Comfortline 1.5 TSI ACT OPF 110 / 150 DSG

Touran Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Cena Kods Tips Tips kw / Zs Tips EUR ar PVN 5T13PZ Comfortline 1.5 TSI ACT OPF 110 / 150 DSG Touran Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Tips Tips kw / Zs Tips 5T13PZ 1.5 TSI ACT OPF 110 / 150 DSG-7 29 134 5T137X 2.0 TDI SCR 110 / 150 6MAN 30 312 5T137Z 2.0 TDI SCR 110 / 150 DSG-7 32 256 TSI

Sīkāk