Vērtējumu izlikšana klasē Metodiskie ieteikumi Valsts izglītības satura centrs gada 27. novembrī

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Vērtējumu izlikšana klasē Metodiskie ieteikumi Valsts izglītības satura centrs gada 27. novembrī"

Transkripts

1 Vērtējumu izlikšana klasē Metodiskie ieteikumi Valsts izglītības satura centrs gada 27. novembrī Metodiskie ieteikumi veidoti kā atbalsta materiāls skolām un sākumskolas skolotājiem vērtējumu izlikšanai klasē saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 747 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem.

2 Saturs Kad un kā izlikt formatīvos vērtējumus?...3 Kad un kā izlikt summatīvos vērtējumus?...3 Kā izmantot ieteicamos skolēnam sasniedzamos rezultātus klasē...4 Ieteiktie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību priekšmetos klasē...5 Latviešu valoda...5 Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolām...6 Mazākumtautības valoda un literatūra...7 Svešvaloda...8 Sociālās zinības...8 Vizuālā māksla...9 Mūzika...9 Dabaszinības...10 Matemātika...12 Dizains un tehnoloģijas...14 Sports un veselība...15 Pielikumi pielikums. Liecības paraugs klasei

3 KAD UN KĀ IZLIKT FORMATĪVOS VĒRTĒJUMUS? Ikdienas mācību procesā skolotāji īsteno formatīvo vērtēšanu skolēnu mācīšanās atbalstam. Formatīvās vērtēšanas mērķis ir noteikt skolēna apgūtos sasniedzamos rezultātus atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnam un skolotājam, lai uzlabotu skolēna sniegumu un plānotu turpmāko mācību procesu, kā arī lai veicinātu skolēna mācību motivāciju attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes, iesaistot viņu vērtēšanas procesā. Formatīvo vērtēšanu skolotājs veic mācību procesa laikā, tās saturu veido plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācīšanās laikā. Formatīvajā vērtēšanā izmantotie vērtējumi kalpo kā atgriezeniskā saite skolēnam mācīšanās laikā par to, ko viņš jau ir apguvis un kas viņam vēl jāiemācās, tādēļ formatīvie vērtējumi neietekmē skolēna snieguma summatīvos vērtējumus mācību priekšmetos un mācību priekšmetu kursos. Formatīvos vērtējumus izsaka, dokumentē un komunicē atbilstoši mērķauditorijai (piemēram, skolēns, kolēģis, atbalsta personāls, skolas vadība, vecāks), lai mērķtiecīgi atbalstītu skolēna mācīšanos un sekotu līdzi skolēna sniegumam ilgtermiņā. Formatīvo vērtējumu var izteikt apguves līmeņos, procentos, punktos, ieskatīts/neieskaitīts, tomēr vienas izglītības iestādes ietvaros būtu jāvienojas par vienu formatīvo vērtējumu izteikšanas veidu, pārliecinoties, ka visām iesaistītajām pusēm ir skaidrs, kuri vērtējumi ir formatīvi, kuri summatīvi, piemēram, atspoguļojot šos vērtējumus skolvadības sistēmā ar atšķirīgu krāsu. Par formatīvo vērtējumu izlikšanas principiem, biežumu mācību laikā, vērtējumu izlikšanas veidiem vienojas katras izglītības iestādes skolotāji, izglītības iestāde šos vērtēšanas principus nosaka izglītības iestādes vērtēšanas kārtībā. Svarīgi, lai skolēni un viņu vecāki būtu informēti un izprastu plānotos vērtēšanas principus un vērtējumu izteikšanas veidu. KAD UN KĀ IZLIKT SUMMATĪVOS VĒRTĒJUMUS? Tāpat kā līdz šim summatīvo vērtēšanu skolotājs organizē mācīšanās posma noslēgumā. Par mācīšanās posma noslēgumu tiek uzskatīts ne tikai mācību gads, bet arī temats, temata daļa vai, piemēram, apjomīgāks mācību darbs (pētniecības, jaunrades darbs u. c.), kura laikā skolēnam ir bijusi iespēja apgūt noteiktu sasniedzamo rezultātu kopumu. Summatīvo vērtēšanu īsteno skolotājs, lai novērtētu un dokumentētu, kā skolēns ir apguvis plānoto sasniedzamo rezultātu mācīšanās posma noslēgumā. Par summatīvo vērtējumu izlikšanas principiem un biežumu mācību laikā vienojas katras izglītības iestāde skolotāji, izglītības iestāde šos vērtēšanas principus atspoguļo izglītības iestādes vērtēšanas kārtībā, piemēram, nosakot vērtēšanas mērķi, tās vietu mācību procesā, pārbaudījumu apjomu un skaitu, vērtējuma izteikšanas veidu, skolēna vecāku vai viņa likumisko pārstāvju informēšanas kārtību, nv (nav vērtējuma) izmantošanas gadījumus. Skolēnu mācību snieguma vērtēšanas metodiskos paņēmienus, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka skolotājs, ievērojot mācību jomā noteiktos skolēnam plānotos sasniedzamos rezultātus, mācību priekšmeta programmu un izglītības iestādes izstrādāto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Pamagtizglītības pakāpē summatīvo vērtējumu izliek mācību gada noslēgumā. Taču izglītības iestāde atbilstoši tajā noteiktajai skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai var pieņemt lēmumu izlikt arī semestra vērtējumu. Sākot no 2020./2021. mācību gada, 1. klasē summatīvos vērtējumus mācīšanās posma noslēgumā, tostarp mācību gada beigās, izsaka apguves līmeņos pret plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem. Vērtējuma izteikšanai izmanto apguves līmeņu aprakstus (1. tabula) atbilstoši MK noteikumu Nr pielikumam. Elektroniskajās klasvadības sistēmās apguves līmeņu atspoguļošanai ikdienā ieteicams izmantot saīsinājumus S, T, A, P. 2. klasei vērtējumus šādi izsaka, sākot no 2021./22. mācību gada, bet 3. klasei sākot no 2022./23. mācību gada. 3

4 KĀ IZMANTOT IETEICAMOS SKOLĒNAM SASNIEDZAMOS REZULTĀTUS KLASĒ? Izliekot vērtējumus klasē apguves līmeņos semestra/mācību gada beigās, vērtējumu izsaka pret konkrētiem sasniedzamajiem rezultātiem attiecīgajā mācību priekšmetā. Skola2030 ir izveidojusi mācību gada ieteicamo sasniedzamo rezultātu komplektus mācību priekšmetā, beidzot 1., 2. un 3. klasi. (Ieteiktos skolēnam sasniedzamo rezultātu komplektus mācību priekšmetos klasei sk. tālāk.) Šie sasniedzamie rezultāti ir atvasināti no valsts pamatizglītības standarta, atspoguļojot nozīmīgākos mācību satura aspektus un ietverot gan konceptuālu izpratni, gan prasmes, taču neietver visus sasniedzamus rezultātus, kurus skolēns apgūst mācību procesā. Šo sasniedzamo rezultātu komplektus katrā mācību priekšmetā ir ieteicams izmantot saziņā ar vecākiem. Skolotāji vai skola tos var pilnveidot, papildināt ar citiem nozīmīgiem sasniedzamajiem rezultātiem, tostarp izsakot vērtējumus, norādīt, ka šie sasniedzamie rezultāti šajā klasē vēl nav mācīti. Mācību gada beigās, lai noteiktu ieteicamā sasniedzamā rezultāta apguves līmeni, skolotājs izmanto informāciju no summatīvajiem vērtējumiem mācību gada laikā, kuri ir attiecināmi uz ieteiktiem sasniedzamiem rezultātiem, un pieņem lēmumu par attiecīgo apguves līmeni, kas vislabāk raksturo skolēna sniegumu. Skolotājs detalizētākus sasniedzamos rezultātus un kritērijus mācību gada laikā sasaista ar ieteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem, tādā veidā pamatojot gada nobeiguma summatīvos vērtējumus. Plānojot un organizējot summatīvo vērtēšanu, skolotājs izmanto daudzveidīgus metodiskus paņēmienus atbilstoši sasniedzamo rezultātu veidam, ne tikai rakstisko pārbaudes darbu, bet arī, piemēram, laboratorijas darbu, produkta izveidi u. c. Ieteicamos skolēnam sasniedzamo rezultātu komplektus mācību priekšmetos izglītības iestāde var izmantot, veidojot skolēna sekmju izrakstu vai izsniedzot liecību semestra vai mācību gada noslēgumā, katrā mācību priekšmetā iekļaujot attiecīgajā mācību gadā apgūto ieteikto sasniedzamo rezultātu komplektu un katram sasniedzamajam rezultātam pretī norādot apguves līmeni dotajā brīdī. Liecības paraugs klasei saskaņā ar MK Nr. 747 noteikumiem Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem pievienots 1. pielikumā. Skolēna mācību snieguma vērtējums apguves līmeņos Sācis apgūt (S) Skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka ir uzsākta plānotā sasniedzamā rezultāta apguve; skolēns demonstrē sniegumu ar skolotāja atbalstu zināmā tipveida situācijā. Skolēnam nepieciešams atbalsts un regulāri skolotāja apstiprinājumi uzdevuma izpildei; skolēnam jāturpina sistemātiski mācīties, lai sekmīgi apgūtu tālāko mācību saturu. Turpina apgūt (T) Skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts daļēji un tas nav noturīgs; skolēns demonstrē sniegumu pārsvarā patstāvīgi tipveida situācijā, atsevišķā gadījumā arī mazāk zināmā situācijā, ja nepieciešams, izmanto atbalsta materiālus. Dažkārt nepieciešams pamudinājums, lai sekotu uzdevuma izpildei; skolēnam jāturpina nostiprināt noteiktas atsevišķas zināšanas, izpratni, pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes. 1.tabula. Skolēna mācību snieguma vērtējums apguves līmeņos. (Saskaņā ar MK Nr. 747 noteikumu Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem 9. pielikumu.) Apguvis (A) Skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts pilnībā un tas ir noturīgs; skolēns demonstrē sniegumu gan zināmā tipveida situācijā, gan nepazīstamā situācijā. Uzdevumu izpilda patstāvīgi; skolēns ir sagatavots mācību satura turpmākai apguvei nākamajā klasē. Apguvis padziļināti (P) Skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes) liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts padziļināti un tas ir noturīgs. Spēj pamatot atbilstošās stratēģijas izvēli; skolēns demonstrē sniegumu zināmā tipveida situācijā, nepazīstamā un starpdisciplinārā situācijā; skolēns ir sagatavots mācību satura turpmākai apguvei nākamajā klasē. Šis līmenis nenozīmē, ka skolēns ir pārsniedzis šajā klasē noteikto sasniedzamo rezultātu. 4

5 Latviešu valoda 1.1. Atpazīst, nosauc un raksta rakstītos latviešu alfabēta burtus. Rakstot pareizi savieno burtus Vārdā atšķir un nosauc līdzskaņus, patskaņus un divskaņus Izmanto latviešu alfabētu, meklējot informāciju vārdnīcā Veido vārdus ar priedēkļiem un piedēkļiem, lieto sinonīmus un antonīmus Izmanto latviešu alfabētu, meklējot informāciju vārdnīcā, enciklopēdijās un citos avotos Nosaka vārda sastāvu, veido salikteņus, lieto sinonīmus un antonīmus, kā arī vienkāršus terminus un pārnestās nozīmes vārdus Uzdod vienkāršus jautājumus un vienkāršos, īsos teikumos atbild uz jautājumiem par dzirdēto Savā tempā lasa īsus, vienkāršus tekstus, ievērojot pieturzīmes (punktu, jautājuma zīmi, izsaukuma zīmi) Lasa un saprot īsus, vienkāršus tekstus. Atbild uz jautājumiem par izlasītā teksta saturu kopumā Raksturo objektu un vietu pazīmes vienkāršos teikumos pēc noteiktiem kritērijiem Vienkāršos teikumos stāsta par lasīto, dzirdēto, redzēto, piedzīvoto Pamato savu izteikumu par dzirdēto, lasīto, piedzīvoto vienkāršos teikumos Raksta vienkāršus teikumus. Personvārdus raksta ar lielo sākumburtu, teikumu sāk ar lielo burtu, lieto beigu pieturzīmes Individuāli, pārī vai grupā tēlaini (ar balss palīdzību vizualizējot un pastiprinot teksta saturu) stāsta paša sacerētu pasaku, lieto atsevišķus ķermeņa plastikas elementus (mīmika, žesti, poza).* Darbojas un runā skolotāja noteiktā telpas teritorijā, ievērojot attālumu līdz skatītājiem un klausītājiem.* 2.3. Uzdod jautājumus, lai iegūtu, informāciju. Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par dzirdēto paplašinātos/ izvērstos teikumos Raiti lasa vienkāršus, neliela apjoma tekstus, ievērojot pieturzīmes Lasa ar izpratni. Atbild uz jautājumiem par izlasītā teksta saturu kopumā un atsevišķās detaļās Raksturo objektu un vietu pazīmes īsā tekstā pēc noteiktiem kritērijiem Saistītā tekstā stāsta par lasīto, dzirdēto, redzēto, piedzīvoto, iztēloto, tekstā izceļot galveno un ievērojot secīgu, loģisku izklāsta gaitu Pamato savu apgalvojumu par dzirdēto, lasīto, piedzīvoto vienkāršos teikumos un izmantojot dotās frāzes Patstāvīgi raksta vienkāršus teikumus, atdala ar pieturzīmēm vienlīdzīgus teikuma locekļus un uzrunu, lieto atbilstošas teikuma beigu pieturzīmes, raksta lielos sākumburtus personvārdos un zināmajos vietvārdos Pārī veido pašsacerētu dialogu, vadot lelli vai objektu un lietojot tēla raksturam atbilstošu runu (intonācija, runas melodija).* Sadarbojas ar sarunas partneri ieklausās otrā, raida savu mutvārdu runu partnerim.* 3.3. Uzdod jautājumus, lai noskaidrotu, precizētu vai iegūtu plašāku informāciju. Atbild uz dažāda veida jautājumiem par dzirdēto paplašinātos/izvērstos teikumos Raiti un tēlaini lasa vienkāršus tekstus, ievērojot pieturzīmes Lasa ar izpratni. Atbild uz jautājumiem par izlasītā teksta saturu kopumā un atsevišķās detaļās, pamato atbildi ar teksta citātiem Raksturo detalizēti izvērstā tekstā objektu un vietu pazīmes pēc paša izvirzītiem kritērijiem Secīgi, loģiski stāsta par lasīto, dzirdēto, redzēto, piedzīvoto, iztēloto, stāstījumā ievērojot ievadu, galveno daļu un nobeigumu Pamato savu apgalvojumu par dzirdēto, lasīto, piedzīvoto garākos teikumos vai izvērstā tekstā Patstāvīgi raksta vienkāršu tekstu, izmantojot vienkāršus, vienkāršus pakārtotus un saliktus teikumus. Atdala ar pieturzīmēm atsevišķus saliktu teikumu veidus. Ievēro mācīto ortogrāfiju un interpunkciju Grupā piedalās pašsacerētā masku spēlē, lietojot izvēlētajam tēlam veidotu masku un atbilstošu ķermeņa plastiku un runu.* Raida balsi partnerim un auditorijai jebkurā attālumā no sevis, ņemot vērā, kur un cik tālu atrodas no skatītājiem un klausītājiem.* * Teātra māksla. Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, kurus var integrēt citos mācību priekšmetos. 5

6 Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolām 1.1. Saklausa un saprotami izrunā latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus Pazīst, nosauc un raksta latviešu alfabēta burtus Izmanto latviešu alfabētu, meklējot informāciju vārdnīcā Izmanto latviešu alfabētu, meklējot informāciju vārdnīcā, enciklopēdijās un citos avotos Saprot lēnā tempā skaidri izrunātus neliela apjoma vienkāršas uzbūves tekstus, kas saistīti ar ikdienas pieredzi. Atbild uz jautājumiem par dzirdēto Pēc parauga veido dialogu atbilstoši saziņas situācijai Saprot lēnā tempā skaidri izrunātus atsevišķus teksta fragmentus un ļoti konkrētu informāciju, kas saistīta ar ikdienas pieredzi. Atbild uz jautājumiem par dzirdēto Veido dialogu konkrētas informācijas nodošanai un iegūšanai atbilstoši norādītajai situācijai Pēc parauga stāsta par sevi, savu ģimeni, mājām Izmantojot balstvārdus un jautājumus, stāsta par ikdienas situācijām Atstāsta īsu, dzirdētu sižetisku tekstu (3 5 teikumi), nosaucot, kas darbojas un ko dara Secīgi atstāsta dzirdētu vairāku rindkopu literāru darbu un informatīvu tekstu Saprot lēnā tempā skaidri izrunātu vienkāršas uzbūves teksta saturu, frāzes un izteikumus, kas saistīti ar ikdienas pieredzi un vajadzībām. Atbild uz jautājumiem par dzirdēto Dialogā izsaka savas domas un vajadzības sadzīves un mācību situācijās Veido vienkāršu stāstījumu par sevi un apkārtni Secīgi atstāsta dzirdētu literāru darbu, folkloras tekstu, informatīvu tekstu, citu skolēnu veidotu prezentāciju, iekļaujot atslēgvārdus un nozīmīgas detaļas Lasa literārus un informatīvus īsus tekstus, ieturot pauzi starp teikumiem Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par teksta tematu, varoņiem, sižetu Lasa un saprot atsevišķus vārdus teikumā vai tekstā, kurā informāciju papildina attēli. Atbild uz jautājumiem par izlasīto Lasa literārus un informatīvus īsus tekstus, ievērojot pauzes un intonāciju atbilstoši pieturzīmēm teikumu beigās Lasa literārus un informatīvus īsus tekstus, ievērojot pauzes un pieturzīmes teikumu beigās un izceļot svarīgo, lai būtu uztverama teksta doma Izsaka savas domas par literārā teksta tēlu, tā rīcību Nosaka literārā darba tematu, galvenos tēlus, darbības norises vietu un laiku. Īsi raksturo galvenos tēlus Lasa un saprot īsa, vienkāršas uzbūves teksta virsrakstu un teksta galveno domu, ja tajā ir pazīstami vārdi un frāzes, kā arī tekstam ir pievienoti attēli vai grafiskas zīmes. Atbild uz jautājumiem par izlasīto Lasa un saprot īsa, vienkāršas uzbūves teksta saturu un atsevišķas informatīvas detaļas, ja tajā ir pazīstami vārdi, frāzes un viegli atpazīstami svešvārdi. Atbild uz jautājumiem par izlasīto Pēc parauga saskaņo teikumā lietvārdus, īpašības vārdus un darbības vārdus Īsā, vienkāršā tekstā pēc parauga un/vai attēla apraksta pazīstamus objektus un/vai notikumus Teikumu veidošanā izmanto lietvārdus, īpašības vārdus, darbības vārdus un vietniekvārdus, lietojot tos gatavās gramatiskās konstrukcijās Vienkāršā tekstā apraksta objektus un/vai notikumus pēc noteiktiem kritērijiem Izmanto patstāvīgos vārdus un palīgvārdus, saskaņo tos, veidojot vienkāršus, īsus tekstus Vienkāršā tekstā loģiski un secīgi apraksta objektus un/vai notikumus pēc paša izvēlētiem kritērijiem. 6

7 Mazākumtautības valoda un literatūra 1.1. Atpazīst, nosauc un raksta rakstītos alfabēta burtus. Rakstot pareizi savieno burtus Izmanto alfabētu, meklējot informāciju vārdnīcā Izmanto alfabētu, meklējot informāciju vārdnīcā, enciklopēdijās un citos avotos Nosaka vārda skanisko sastāvu (skaņas, zilbes) Veido jaunus vārdus pēc skolotāja dotiem vārdu darināšanas paraugiem, lieto sinonīmus un antonīmus Uzdod vienkāršus jautājumus un vienkāršos, īsos teikumos atbild uz jautājumiem par dzirdēto Savā tempā lasa īsus, vienkāršus tekstus, ievērojot pieturzīmes (punktu, jautājuma zīmi, izsaukuma zīmi) Lasa un saprot īsus, vienkāršus tekstus. Atbild uz jautājumiem par izlasītā teksta saturu kopumā Uzdod jautājumus, lai iegūtu informāciju. Atbild uz vienkāršiem jautājumiem par dzirdēto paplašinātos/ izvērstos teikumos Raiti lasa vienkāršus, neliela apjoma tekstus, ievērojot pieturzīmes Lasa ar izpratni. Atbild uz jautājumiem par izlasītā teksta saturu kopumā un atsevišķās detaļās Nosaka vārda sastāvu, lieto sinonīmus un antonīmus, kā arī vienkāršus terminus un pārnestās nozīmes vārdus Uzdod jautājumus, lai noskaidrotu, precizētu vai iegūtu plašāku informāciju. Atbild uz dažāda veida jautājumiem par dzirdēto paplašinātos/ izvērstos teikumos Raiti un telaini lasa vienkāršus tekstus, ievērojot pieturzīmes Lasa ar izpratni. Atbild uz jautājumiem par izlasītā teksta saturu kopumā un atsevišķās detaļās, pamato atbildi ar teksta citātiem Raksturo objektu un vietu pazīmes vienkāršos teikumos pēc noteiktiem kritērijiem Vienkāršos teikumos stāsta par lasīto, dzirdēto, redzēto, piedzīvoto Pamato savu izteikumu par dzirdēto, lasīto, piedzīvoto vienkāršos teikumos Raksta vienkāršus teikumus. Personvārdus raksta ar lielo sākumburtu, teikumu sāk ar lielo burtu, lieto beigu pieturzīmes Individuāli, pārī vai grupā tēlaini (ar balss palīdzību vizualizējot un pastiprinot teksta saturu) stāsta paša sacerētu pasaku, lieto atsevišķus ķermeņa plastikas elementus (mīmika, žesti, poza).* Darbojas un runā skolotāja noteiktā telpas teritorijā, ievērojot attālumu līdz skatītājiem un klausītājiem.* 2.6. Raksturo objektu un vietu pazīmes īsā tekstā pēc noteiktiem kritērijiem Saistītā tekstā stāsta par lasīto, dzirdēto, redzēto, piedzīvoto, iztēloto, tekstā izceļot galveno un ievērojot secīgu, loģisku izklāsta gaitu Pamato savu apgalvojumu par dzirdēto, lasīto, piedzīvoto vienkāršos teikumos un izmantojot dotās frāzes Patstāvīgi raksta vienkāršus teikumus, atdala ar pieturzīmēm vienlīdzīgus teikuma locekļus un uzrunu, lieto atbilstošas teikuma beigu pieturzīmes, raksta lielos sākumburtus personvārdos un zināmajos vietvārdos Pārī veido pašsacerētu dialogu, vadot lelli vai objektu un lietojot tēla raksturam atbilstošu runu (intonācija, runas melodija).* Sadarbojas ar sarunas partneri ieklausās otrā, raida savu mutvārdu runu partnerim.* 3.6. Raksturo detalizēti izvērstā tekstā objektu un vietu pazīmes pēc paša izvirzītiem kritērijiem Saistītā tekstā stāsta par lasīto, dzirdēto, redzēto, piedzīvoto, iztēloto, tekstā izceļot galveno un ievērojot secīgu, loģisku izklāsta gaitu Pamato savu apgalvojumu par dzirdēto, lasīto, piedzīvoto garākos teikumos vai izvērstā tekstā Patstāvīgi raksta vienkāršu tekstu, izmantojot vienkāršus, vienkāršus pakārtotus un saliktus teikumus. Atdala ar pieturzīmēm atsevišķus saliktu teikumu veidus. Ievēro mācīto ortogrāfiju un interpunkciju Grupā piedalās pašsacerētā masku spēlē, lietojot izvēlētajam tēlam veidotu masku un atbilstošu ķermeņa plastiku un runu.* Raida balsi partnerim un auditorijai jebkurā attālumā no sevis, ņemot vērā, kur un cik tālu atrodas no skatītājiem un klausītājiem.* * Teātra māksla. Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, kurus var integrēt citos mācību priekšmetos. 7

8 Svešvaloda Sociālās zinības 1.1. Saprot lēni un skaidri runātu īsu tekstu (jautājumus, norādījumus) par māju, ģimeni un skolu. Atbild uz jautājumiem par dzirdēto Lasa vārdus un īsus teikumus par māju, ģimeni un skolu. Atbild uz jautājumiem par lasīto Saprot lēni un skaidri runātu īsu tekstu (jautājumus, norādījumus, dialogus) par māju, ģimeni un skolu. Atbild uz jautājumiem par dzirdēto Lasa īsu, vienkāršu tekstu ar attēliem par māju, ģimeni un skolu. Atbild uz jautājumiem par lasīto Atbild uz citu jautājumiem par sevi, savu apkārtni Jautā un atbild uz citu jautājumiem par sevi, savu apkārtni un ikdienas darbībām Raksta atsevišķus vārdus un vārdu savienojumus, izmantojot paraugus Raksta vienkāršus teikumus par sevi un savu tuvāko apkārtni, izmantojot paraugus Nosauc savas emocijas, rakstura īpašības, sāk emocijas paust sociāli pieņemami Izvērtē savu uzvedību, skaidro, kādas sekas sev un apkārtējiem var radīt konkrētā rīcība Ievēro klasē un skolā pieņemtos kārtības un uzvedības noteikumus Atpazīst Latvijas valsts simbolus (karogs, himna, ģerbonis) un ievēro ar tiem saistītos rituālus, apzinoties savu piederību Latvijas valstij Pauž uzskatus par savām vēlmēm un vajadzībām, uzklausa citus un ciena to vēlmes un vajadzības Plāno savu dienas kārtību, sarindojot ikdienas notikumus noteiktā secībā, un seko tās izpildei Pazīstamās situācijās pauž emocijas sociāli pieņemamos veidos. Atšķir labvēlīgas un nedrošas attiecības ar cilvēkiem Izvērtē cilvēku uzvedības modeļus dažādās situācijās, piedāvā savus risinājumus. Vērtē savu uzvedību Ievēro sabiedrībā pieņemtos kārtības un uzvedības noteikumus sabiedriskās vietās (teātrī, muzejā utt.). Skaidro, kāpēc sabiedrības pastāvēšanai vajag noteikumus, un apspriež iespējas tos pilnveidot Nosauc sava novada/pilsētas simbolus, nozīmīgākos kultūrvēstures objektus, cilvēkus. Stāsta par savu dzimto vietu Izvērtē, kādi ir iespējamie varianti vienādu vēlmju un vajadzību apmierināšanai. Izsaka savu viedokli un pieņem līdzīgu viedokli par to, kā izdarīt atbildīgu izvēli. Skaidro naudas lomu ikdienā Stāsta par dažādiem nodarbošanās veidiem un vaļaspriekiem, lai apzinātos savas prasmes un intereses. Ar skolotāja atbalstu izvirza īstermiņa mācību mērķi, plāno tā sasniegšanas soļus un uzrauga tos Saprot lēni un skaidri runātu īsu tekstu (jautājumus, norādījumus, dialogus, stāstījumus) par māju, ģimeni un skolu. Atbild uz jautājumiem par dzirdēto Lasa īsu, vienkāršu tekstu (aprakstu, komiksu, dzejoli) par māju, ģimeni un skolu. Atbild uz jautājumiem par lasīto Īsi un vienkārši pastāsta, jautā un atbild uz citu jautājumiem par sevi, savu apkārtni un ikdienas darbībām Raksta vienkāršus teikumus par sevi un savu tuvāko apkārtni Pazīstamās situācijās pauž emocijas sociāli pieņemamos veidos, patstāvīgi demonstrē situācijai atbilstošu uzvedību Skaidro, kā būtu jārīkojas nedrošās situācijās, kad tiek apdraudēts pats vai apkārtējie. Pamato, kāpēc cilvēka dzīvība, veselība un cieņa ir vērtība Pazīstamās situācijās demonstrē uzvedību, kas pauž cieņu un personisko atbildību par savu un citu cilvēku drošību un labklājību Avotos atpazīst sev noderīgu informāciju par Latviju. Raksturo Latvijas savdabību Eiropā (Latvijas valsts robežas, kultūrvēsturiskie novadi, lielākās pilsētas). Skaidro, kāpēc ir piederīgs savai valstij Latvijai Pamatoti aizstāv savu viedokli par to, kā atbildīgi izmantot pieejamos resursus, uzklausa un pieņem arī atšķirīgus viedokļus. Veidojot pamatojumu, atšķir faktus no viedokļiem Skaidro, kas ir un ko dara uzņēmējs, kādas rakstura īpašības tam piemīt. Analizē savus sasniegumus un izvirza īstermiņa mērķus savu interešu attīstīšanai un mācību uzlabošanai, plāno darbības to sasniegšanai un uzrauga tās. 8

9 Vizuālā māksla 1.1. Veido radošu darbu ar skolotāja palīdzību, lietojot zīmes un simbolus un gleznojot akvareļa tehnikā Eksperimentē ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem (līniju, laukumu, formu, krāsu, ritmu, apjomu, telpu) un kombinē tos, saskaņo krāsas un kompozīciju Stāsta par savu darbu un radīšanas gaitu, novērtē to pēc skolotāja dotiem kritērijiem Saviem vārdiem stāsta par mākslas darbā uztverto (objektiem, tēliem, sižetu). Mūzika 2.1. Patstāvīgi veido radošu darbu, iedvesmojoties no dažādu mākslas veidu (piemēram, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras) darbiem; veido telpisku vides objekta maketu Eksperimentē ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem (līniju, laukumu, formu, krāsu, ritmu, apjomu, telpu), kombinē tos, izmantojot dažādas faktūras materiālus Stāsta par savu vai kopējo darbu, par darba radīšanas gaitu un novērtē savu darbu pēc kopīgi ar citiem pieņemtiem kritērijiem Patstāvīgi veido radošu darbu, gleznojot ar vienu sedzošo krāsu dažādās nokrāsās, stilizējot svētku simboliku un ģeometriskas figūras, veidojot maketu no izklājuma Eksperimentē ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem (līniju, laukumu, formu, krāsu, ritmu, apjomu, telpu), savieno un apvieno dažādus objektus un detaļas vienā tēlā Stāsta par darba radīšanas gaitu, savu pieredzi un prasmi, izvērtē savu sniegumu atbilstoši iecerei un saviem kritērijiem Stāsta par mākslas darbā uztverto un savām emocijām Stāsta par mākslas darbā uztverto, savām emocijām, pārdzīvojumiem, asociācijām Kopā ar citiem dzied dziesmas pēc dzirdes (savai balsij atbilstošā tonalitātē), saklausot noturīgas un nenoturīgas pakāpes skaņkārtā Atpazīst un lieto muzicēšanā ritma elementus (2/4 taktsmēru un ritma zīmes: ceturtdaļnoti, astotdaļnoti, ceturtdaļpauzi), saklausa šo taktsmēru polkā Saklausa, atšķir un atdarina skaņas un to īpašības (augsta-zema, skaļa-klusa, ātra-lēna). Atšķir un lieto mūzikas izteiksmes līdzekļus: tempu (ātrs, lēns, vidējs), dinamiku (skaļa, klusa), reģistru (augsts, zems, vidējs skanējuma augstums) Kopā ar citiem un individuāli dzied dziesmas pēc dzirdes un pēc notīm Do mažorā Atpazīst un muzicēšanā izmanto ritma elementus (4/4, 3/4 taktsmēru, pusnoti, pusnoti ar punktu, veselu noti, ceturtdaļnoti ar punktu un astotdaļnoti). Saklausa un atšķir maršam un valsim raksturīgo tempu un taktsmēru Saklausa, atšķir un radoši muzicēšanā izmanto mūzikas izteiksmes līdzekļus (tempu, dinamiku, reģistru, melodiju, ritmu). Muzicēšanā izmanto rondo formu (periodiski atkārtojas viens un tas pats elements, piemēram, ABACA) Dzied unisonā dziesmas pēc dzirdes un vienkāršas melodijas Do mažorā un la minorā, dzied tonikas trijskani Atpazīst un muzicēšanā izmanto ritma elementus (sešpadsmitdaļnošu ritma grupu, vienu astotdaļnoti un divas sešpadsmitdaļnotis, divas sešpadsmitdaļnotis un vienu astotdaļnoti). Ritma pavadījumā izmanto ritma ostinato (atkārto vienu un to pašu ritma motīvu) Saklausa un atšķir cilvēka balss un mūzikas instrumentu radīto skanējuma nokrāsu. Skaidro, kā mūzikas izteiksmes līdzekļi palīdz radīt mūzikas tēlus, kas asociējas ar norisēm dabā un cilvēka dzīvē Vizuāli atpazīst un saklausa kokli, bungas, vijoli Vizuāli atpazīst un saklausa trompeti un klavieres Vizuāli atpazīst un saklausa dūdas, kontrabasu, flautu, klarneti un mežragu Kopīgi muzicē, piedzīvojot pozitīvas emocijas, sadarbojoties Salīdzina dziesmās un instrumentālos skaņdarbos pausto ar savām izjūtam (piemēram, klausoties Latvijas valsts himnu, ziemas saulgriežu dziesmas un rotaļdziesmas). Veido priekšnesumu un uzstājas, gūstot gandarījumu par paveikto. 9

10 Dabaszinības 1.2. Pamato materiāla (koka, stikla, ādas, papīra, gumijas, metāla) izvēli noteikta priekšmeta izgatavošanai, izmantojot sava eksperimenta rezultātus par materiālu īpašībām (stiprība, elastība, mitrumizturība) Apraksta, kādu uzdevumu organismā veic katra ķermeņa daļa Saviem vārdiem apraksta organisma dzīvības pazīmes (kustību, vairošanos, reaģēšanu uz stimuliem) Saviem vārdiem apraksta, kā un cik ilgi notiek siltuma apmaiņa starp priekšmetiem, pamatojoties uz novēroto Saviem vārdiem stāsta, kā rodas skaņa Skaidro, ka ūdens var atrasties trīs stāvokļos un pāriet no viena stāvokļa citā (mainoties temperatūrai), pamatojoties uz novēroto Pamato ar piemēriem nosacījumus dzīvības uzturēšanai Apraksta konkrētos piemēros pazīmes pārmaiņām, kas notiek, organismam augot un attīstoties, un pazīmes, kuras tiek pārmantotas, pamatojoties uz novēroto Apraksta organismu dzīves ciklu, izmantojot konkrētus piemērus, pamatojoties uz novēroto Konkrētā piemērā apraksta, kā viena veida enerģija var pārvērsties cita veida enerģijā (kustības enerģijā, siltuma enerģijā, elektroenerģijā, saspiestas atsperes enerģijā) Skaidro, ka vielas var atrasties dažādos stāvokļos, kurus var mainīt, karsējot vai atdzesējot, pamatojoties uz novēroto Atšķir vielas viena no otras pēc īpašībām (krāsas, smaržas, spējas sajaukties ar ūdeni), izmantojot sava eksperimenta rezultātus Skaidro, ka, vielām jaucoties, veidojas vielu maisījumi (vielas var atdalīt) vai jaunas vielas (vielas nevar atdalīt), izmantojot sava eksperimenta rezultātus Skaidro, ka gravitācijas (pievilkšanās) un magnētiskā spēka darbība (atgrūšana, pievilkšanās) uz ķermeņiem notiek no attāluma un ir atkarīga no vairākiem faktoriem (šķēršļiem vides, attāluma), pamatojoties uz eksperimentā novēroto Saviem vārdiem stāsta, kā veidojas un atstarojas gaisma, pamatojoties uz novēroto Saviem vārdiem konkrētā piemērā skaidro, ka, lai veiktu darbu, vajadzīga enerģija Skaidro, ka ķermenis kustas spēka iedarbībā tajā virzienā, kurā darbojas spēks, pamatojoties uz eksperimentā novēroto Piemēros salīdzina, ka ķermeņa kustība var notikt ātrāk, lēnāk; ar lielāku vai mazāku ātrumu. 10

11 Dabaszinības (turpinājums) Atpazīst pēc pazīmēm (cilvēka darbības klātbūtnes) dabas teritorijas (mežu, pļavu, purvu, ezeru, upi) no teritorijām, kuras radušas cilvēka darbības rezultātā (parks, ūdenstilpe), tās novērojot dabā Skaidro, dienas un nakts maiņu, modelējot Saules un Zemes novietojumu un Zemes griešanos ap savu asi Saskata sakarības un izsaka prognozes, veicot ilgstošus laikapstākļu novērojumus, reģistrējot novēroto (gaisa temperatūru, nokrišņu daudzumu, mākoņainību, vēja stiprumu un virzienu) Salīdzina dabas un cilvēka veidotās teritorijas pēc pazīmēm (mitruma, apgaismojuma, augu augšanas apstākļiem, dzīvnieku uzturēšanās un barošanās apstākļiem), pamatojoties uz novēroto Salīdzina tuvākajā apkārtnē sastopamās dzīvnieku un augu sugas dabas un cilvēka veidotās teritorijās (mežā, pļavā, upē, ezerā, parkā) Zīmē vienkāršu plānu, kurā esošos objektus attēlo ar pieņemtajiem apzīmējumiem Atrod dažādās kartēs vai uz globusa dabas un cilvēka veidotus objektus (līdzenumus, kalnus, upes, ezerus, jūras, okeānus, pilsētas, ciemus) un teritorijas (valstis, novadus) Apraksta, kas veido Zemes ūdens apvalku (okeāni, jūras, ezeri, upes, ledāji, pazemes ūdeņi) un Zemes cieto apvalku (ieži) Konkrētos piemēros apraksta, kā Zemes virsma nepārtraukti mainās vēja, ūdens un ledus darbības ietekmē Veic vienkāršu eksperimentu pēc dotā plāna Pēc kopīgi izstrādāta plāna veic vienkāršu eksperimentu Pēc patstāvīgi izstrādāta plāna veic vienkāršu eksperimentu Datu ieguvei mēra garumu ar lineālu (m, cm, mm) Veido pētījuma jautājumu, veic mērījumus un novērojumus, lai atbildētu uz pētījuma jautājumu Datu ieguvei mēra temperatūru ar termometru ( C) Datu ieguvei mēra tilpumu ar mērcilindru (L, ml) un masu ar svariem (kg, g) Kopā ar citiem plāno pētījumu, patstāvīgi veic mērījumus un novērojumus, izdara secinājumus Plāno, veido, izvērtē eksperimentu, lai gūtu atbildi uz pētāmo jautājumu vai apstiprinātu/ noliegtu pieņēmumu. 11

12 Matemātika 1.1. Lasa, pieraksta skaitļus līdz 100, nosaka to decimālo sastāvu un salīdzina tos; skaitļus 20 apjomā attēlo dažādos veidos, pieraksta kā vienādību un salīdzina, lietojot izteikumus par tik lielāks, par tik mazāks Saskaita un atņem skaitļus, t. sk. nosauktos skaitļus, 20 apjomā (līdz 3 saskaitāmajiem), pieskaita un atņem skaitlim pilnu desmitu 100 apjomā, izmanto saskaitāmo maiņu vietām Skaitļus 100 apjomā attēlo dažādos veidos, pieraksta kā vienādību un salīdzina, lietojot izteikumus par tik lielāks, par tik mazāks Saskaita un atņem skaitļus, t. sk. nosauktos skaitļus, 100 apjomā ar pāreju jaunā desmitā, prognozē summas/ starpības aptuveno lielumu, nosaka darbību secību un aprēķina izteiksmes (2 darbības, iekavas, +, ) vērtību Lasa, pieraksta, atliek uz skaitļu taisnes skaitļus līdz 1000, nosaka to decimālo sastāvu un salīdzina tos, pierakstot ar simboliem <, > Zīmējumā, modelī nosaka, kāda daļa no veselā dota un nosaka veselo, ja dota daļa no tā, atliek parasto daļu (skaitītājs un saucējs 10 apjomā) uz skaitļu taisnes; modelē parasto daļu salīdzināšanu, saskaitīšanu un atņemšanu, ja saucēji vienādi Nosaka darbību secību (visas darbības, iekavas) un aprēķina vērtību divu darbību izteiksmei, kas ietver divu trīsciparu skaitļu, t. sk. nosaukto skaitļu, saskaitīšanu un atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu 2 10 tabulas robežās, ar 10, 100 (1000 apjomā), izmanto darbību īpašības Dzīves situāciju apraksta ar summu, starpību vai vienādību, ar simbolu aizstājot nezināmo (skaitļi 20 apjomā), izmantojot modeļus, shematisku zīmējumu Formulē likumsakarības objektu un skaitļu virknē, daļēji aizpildītā simta kvadrātā; skaidro, kā ieguva nezināmo skaitli, izmantojot formulēto likumsakarību Skaidro mērīšanas procesu, salīdzina objektu izmērus, mēra garumu (cm) un uzzīmē noteikta garuma nogriezni, lielākas garuma mērvienības izsaka mazākās mērvienībās, izmantojot modeļus, atgādnes Reizina viencipara skaitli ar 2; 3; 4; 5 un dala skaitļus līdz 50 ar 2; 3; 4; 5 bez atlikuma, izmantojot modeļus, saistību starp reizināšanu un dalīšanu un reizinātāju maiņu vietām Dzīves situāciju apraksta ar darbībām (visas darbības, skaits līdz 2), skaitlisku izteiksmi vai vienādību, ar simbolu aizstājot nezināmo (skaitļi 100 apjomā), izmantojot modeļus, shematisku zīmējumu Formulē likumsakarības skaitļu virknē, kurā katrs nākamais skaitlis ir 2 reizes lielāks/mazāks nekā iepriekšējais; formulē secinājumus, pētot darbības ar pāra/nepāra skaitļiem Izvēlas piemērotu mērinstrumentu garuma mērīšanai, atbilstošas mērvienības, mērīšanas precizitāti, mēra garumu (cm, dm, mm, m) un zīmē dota garuma nogriezni, ja tā garums dots (cm, mm) Dzīves situāciju apraksta ar darbībām (skaits līdz 3), skaitlisku izteiksmi vai vienādību, ar simbolu aizstājot nezināmo (skaitļi 1000 apjomā), izmantojot shematisku zīmējumu Formulē likumsakarības skaitļu reizināšanai un dalīšanai ar 10, 100; formulē sakarību starp preču daudzumu un pirkuma summu (preces cena nemainās), taisnstūra malas garumu un laukumu Aprēķina taisnstūra perimetru, zīmē rūtiņu lapā visus taisnstūrus ar dotu perimetru, pamato, ka uzzīmēti visi, lasa un skaidro ar burtu izteiksmēm pierakstītas taisnstūra perimetra aprēķināšanas formulas. 12

13 Matemātika (turpinājums) Nosaka laiku ar precizitāti līdz 1 minūtei ar digitālo pulksteni, ar precizitāti līdz 5 minūtēm ar analogo pulksteni; lieto sakarības starp laika (gads, mēnesis, diennakts, stunda, minūte), naudas (eiro, centi) mērvienībām, lielākas mērvienības izsaka mazākās mērvienībās Lasa, aizpilda un veido vienkāršu tabulu. Nolasa datus (cena, garums, masa, tilpums), kuri doti dažādos veidos (tekstā, tabulā, vienkāršā stabiņu diagrammā), veido jautājumus un atbildes (par to, cik kopā, par cik vairāk u. tml.) Nosaka figūru kopīgās un atšķirīgās īpašības, salīdzina figūru īpašības, grupē figūras pēc dotas vai paša izvēlētas pazīmes un pamato izvēli Saskata, praktiski nosaka, zīmē rūtiņu lapā vienādas figūras, simetrisku figūru; uzzīmē/izveido daudzstūri, ievērojot nosacījumu par kādu tā īpašību, nosaka un raksturo iespējas dalīt/sagriezt daudzstūri daļās, lai iegūtu tāda paša vai citāda veida daudzstūrus Skaidro, kas ir laukums, un tā noteikšanu, nosaka taisnstūra laukumu kvadrātos/rūtiņās, dažādu figūru laukumu kā vienību skaitu vai nu precīzi, vai aptuveni, noklājot to ar vienādu kvadrātu/rūtiņu režģi Nosaka laiku ar precizitāti līdz 1 minūtei ar analogo pulksteni. Aprēķina laika intervāla garumu (notikuma ilgumu), ja zināms sākums un beigas, kā arī aprēķina notikuma sākuma (beigu) laiku, ja zināms beigu (sākuma) laiks un notikuma ilgums Lasa informāciju, kas ietver norādes par laiku (afišas, transporta kustību saraksti u. tml.), atrod informāciju kalendārā, apkopo tabulā mērījumu rezultātus un dažādus datus par laiku, veido vienkāršu stabiņu diagrammu, salīdzina tajā attēlotos lielumus Nosaka objektu kopīgās un atšķirīgās īpašības, salīdzina objektu īpašības, grupē objektus Venna diagrammā pēc dotas vai paša izvēlētas pazīmes un pamato izvēli Nosaka, raksturo figūras pēc būtiskām īpašībām (virsotņu skaits, vienādu malu skaits, malas garums u. tml.), veido jaunas figūras no dotajām, tās savietojot vai sadalot, t. sk., veic pilno pārlasi, secina par iespējamību iegūt konkrētu daudzstūri Nosaka figūru laukumu un salīdzina taisnstūru laukumus, izmantojot nosacīto mēru, zīmē rūtiņu lapā taisnstūrus ar noteiktiem laukumiem (vienādiem, dažādiem), ar konkrētiem piemēriem parāda, ka apgalvojums par taisnstūru laukumu ir patiess vai aplams Skaidro tilpuma noteikšanu, nosaka taisnstūru skaldņa tilpumu kā kubu (tilpuma vienību) skaitu, salīdzina telpisku ķermeņu tilpumus, no kubiem veido dažādus telpiskus ķermeņus ar dotu tilpumu Parāda leņķus daudzstūros, apkārtnē, nosaka leņķa lielumu (šaurs, plats) salīdzinājumā ar taisnu leņķi, veido, zīmē trijstūrus, četrstūrus pēc dotiem nosacījumiem par malām un leņķiem Raksturo, salīdzina kubu, taisnstūru skaldņu, piramīdu īpašības, izmantojot terminus virsotne, šķautne, skaldne, no dotiem izklājumiem veido telpisku ķermeņu (taisnstūru skaldņu, piramīdu, cilindru, konusu) modeļus. 13

14 Dizains un tehnoloģijas 1.1. Izsaka idejas savas ieceres īstenošanai, skaidro tās pielietojumu un īsteno savu ieceri Iepazīstas ar dažādiem materiāliem, izmantojot vienkāršas materiālu apstrādes tehnikas, piemēram, plēšana, tīšana, locīšana, veidošana Ieslēdz un izslēdz datoru. Ievada informāciju, lietojot tastatūru, lai varētu izmantot digitālās tehnoloģijas mācību uzdevumu veikšanai. Pieslēdzas skolvadības sistēmā un lieto citas tīmekļa lapas mācību vajadzībām. Veido vienkāršus attēlus, ievada un rediģē īsu tekstu.* 2.1. Rada ideju vienkāršam, lietderīgam izstrādājumam, secīgi plāno darbu. Zīmē izstrādājuma skici un pēc tās gatavo izstrādājumu. Novērtē savu darbu un izstrādājuma lietderību Izvēlas materiālu atbilstoši savai iecerei un apstrādā to kādā no apgūtajām tehnikām, piemēram, griež, līmē, šuj, sastiprina Meklē, atlasa, rada, apstrādā un glabā dažāda veida (attēls, teksts) informāciju, lai to izmantotu mācību procesā. Patstāvīgi pārbauda tīkla pieslēgumu un pieslēdzas bezvadu tīklam* Atbilstoši savām vai citu cilvēku vajadzībām rada idejas izstrādājumam. Pēc skices veido izstrādājumu. Plāno darba gaitu, seko līdzi iecerei, nepieciešamības gadījumā uzlabo izstrādājumu. Novērtē sava darba procesu un rezultātu Izvēlas atbilstoši savai iecerei dažādus materiālus, kombinē un apstrādā dažādās tehnikās Pārbauda digitāli ievadīta teksta pareizrakstību, lieto komunikācijas rīkus interneta vidē, tostarp skolvadības sistēmu, lai iegūtu un apmainītos ar informāciju. * 1.4. Saskata algoritmus (noteiktu secību) ikdienas darbībās. * 1.5. Skaidro drošības noteikumus, lietojot dažādas digitālas ierīces (telefonu, datoru, planšetdatoru) un tīmekli. * 2.4. Atšķir cikliskus un zarotus algoritmus. * 3.4. Izmanto algoritmus, lai risinātu mācību uzdevumus. * 2.5. Izmantojot citu cilvēku radītu informāciju, vērtē tās ticamību un veido atsauces uz to. Diskutē par sevis radītā satura drošību tīmeklī. * 3.5. Skaidro, kā droši komunicēt tīmeklī un kādu informāciju par sevi ir droši atklāt publiski. * *Datorika. Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti, kurus var integrēt citos mācību priekšmetos. 14

15 Sports un veselība 1.1. Pārvietojas (soļo, skrien, rāpo), mainot virzienu, līkločos, zigzagā pa taisnām vai slīpām dažāda seguma virsmām ārpus telpām. Izpilda ritmikas vingrojumus un vingrinājumus Pārvar šķēršļus, izpildot lēcienus uz priekšu, atpakaļ, uz sāniem, uz vietas un kustībā mūzikas pavadījumā un bez tās Pārvieto priekšmetus: met, ripina, stumj dažāda smaguma, lieluma, formas priekšmetus ar vienu un abām rokām dažādos virzienos un mērķos uz vietas un kustībā Ievēro kārtības un uzvedības noteikumus, saprot, kur un pie kā vērsties pēc palīdzības, ja saskata draudus savai vai citu cilvēku drošībai Kontrolē savu rīcību un dažādu emociju izpausmes rotaļu situācijās ar skolotāja atbalstu Pārvietojas, mainot virzienu, reaģējot uz dažādiem signāliem, pret kalnu un no kalna, pa taisnām vai slīpām dažāda seguma virsmām ārpus telpām Pārvar šķēršļus, izpildot lēcienus uz augšu, uz vietas un kustībā. Izpilda vingrinājumus šķēršļu pārvarēšanai (lien, veļas, kāpj, rāpjas) Pārvieto priekšmetus: met, ripina, stumj dažāda smaguma, lieluma, formas priekšmetus, izvēloties sev piemērotāko priekšmetu pārvietošanas veidu rotaļās un spēlēs Saskata nedrošas situācijas skolā, ceļā uz skolu/no skolas un stāsta, kā tajās rīkoties Izpilda 5 6 iesildīšanās un atsildīšanās vingrojumus ar skolotāja atbalstu Pārvietojoties izpilda daudzveidīgus vingrinājumus, maina virzienu, līkločos, zigzagā, pa taisnām vai slīpām dažāda seguma virsmām ārpus telpām Pārvar dažādus šķēršļus un izvēlas sev piemērotāko šķēršļu pārvarēšanas veidu. Lec ar lecamauklu atbilstoši savām spējām Pārvieto priekšmetus: met, ripina, stumj dažāda smaguma, lieluma, formas priekšmetus pārmaiņus ar labo un kreiso roku dažādos virzienos un mērķos uz vietas un kustībā Ikdienā zināmās situācijās rīkojas droši un atbildīgi Novērtē un raksturo savu pašsajūtu (nogurums, elpošana) pēc skolotāja dotiem parametriem fizisko aktivitāšu laikā Gūst prieku, darbojoties kustību rotaļās un kustību spēlēs Gūst prieku fiziskajās aktivitātēs, kuras vislabāk padodas Pārvar grūtības fizisko aktivitāšu laikā, novērtē savu rīcību un sniegumu, priecājoties par sasniegto. 15

16 Datums Izglītības iestādes veidlapa 1.pielikums. Liecības paraugs klasei Rīgā Klase: 1. klase (2. klase no 2021./22. m.g.; 3. klase no 2022./23. m.g.) 2020./2021. mācību gads Vārds uzvārds: Jānis Bērziņš Personas kods: Izglītības programmas kods: Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību priekšmetā Gada vērtējums 1 S T A P Latviešu valoda Atpazīst, nosauc un raksta rakstītos latviešu alfabēta burtus. Rakstot pareizi savieno burtus Vārdā atšķir un nosauc līdzskaņus, patskaņus un divskaņus Uzdod vienkāršus jautājumus un vienkāršos, īsos teikumos atbild uz jautājumiem par dzirdēto Savā tempā lasa īsus, vienkāršus tekstus, ievērojot pieturzīmes (punktu, jautājuma zīmi, izsaukuma zīmi) Lasa un saprot īsus, vienkāršus tekstus. Atbild uz jautājumiem par izlasītā teksta saturu kopumā Raksturo objektu un vietu pazīmes vienkāršos teikumos pēc noteiktiem kritērijiem Vienkāršos teikumos stāsta par lasīto, dzirdēto, redzēto, piedzīvoto Pamato savu izteikumu par dzirdēto, lasīto, piedzīvoto vienkāršos teikumos Raksta vienkāršus teikumus. Personvārdus raksta ar lielo sākumburtu, teikumu sāk ar lielo burtu, lieto beigu pieturzīmes Individuāli, pārī vai grupā tēlaini (ar balss palīdzību vizualizējot un pastiprinot teksta saturu) stāsta paša sacerētu pasaku, lieto atsevišķus ķermeņa plastikas elementus (mīmika, žesti, poza) Darbojas un runā skolotāja noteiktā telpas teritorijā, ievērojot attālumu līdz skatītājiem un klausītājiem. Svešvaloda 1.1. Saprot lēni un skaidri runātu īsu tekstu (jautājumus, norādījumus) par māju, ģimeni un skolu. Atbild uz jautājumiem par dzirdēto Lasa vārdus un īsus teikumus par māju, ģimeni un skolu. Atbild uz jautājumiem par lasīto Atbild uz citu jautājumiem par sevi, savu apkārtni Raksta atsevišķus vārdus un vārdu savienojumus, izmantojot paraugus. Sociālās zinības 1.1. Nosauc savas emocijas, rakstura īpašības, sāk emocijas paust sociāli pieņemami Izvērtē savu uzvedību, skaidro, kādas sekas sev un apkārtējiem var radīt konkrētā rīcība Ievēro klasē un skolā pieņemtos kārtības un uzvedības noteikumus Atpazīst Latvijas valsts simbolus (karogs, himna, ģerbonis) un ievēro ar tiem saistītos rituālus, apzinoties savu piederību Latvijas valstij. 1 Apguves līmeņu skaidrojums 1. pielikumā. 2 Izglītības iestādes, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, iekļauj attiecīgos sasniedzamos rezultātus latviešu valodā un literatūrā un mazākumtautības valodā un literatūrā.

17 Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību priekšmetā 1.5. Pauž uzskatus par savām vēlmēm un vajadzībām, uzklausa citus un ciena to vēlmes un vajadzības Plāno savu dienas kārtību, sarindojot ikdienas notikumus noteiktā secībā, un seko tās izpildei. Vizuālā māksla 1.1. Veido radošu darbu ar skolotāja palīdzību, lietojot zīmes un simbolus un gleznojot akvareļa tehnikā Eksperimentē ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem (līniju, laukumu, formu, krāsu, ritmu, apjomu, telpu) un kombinē tos, saskaņo krāsas un kompozīciju Stāsta par savu darbu un radīšanas gaitu, novērtē to pēc skolotāja dotiem kritērijiem Saviem vārdiem stāsta par mākslas darbā uztverto (objektiem, tēliem, sižetu). Mūzika 1.1. Kopā ar citiem dzied dziesmas pēc dzirdes (savai balsij atbilstošā tonalitātē), saklausot noturīgas un nenoturīgas pakāpes skaņkārtā Atpazīst un lieto muzicēšanā ritma elementus (2/4 taktsmēru un ritma zīmes: ceturtdaļnoti, astotdaļnoti, ceturtdaļpauzi), saklausa šo taktsmēru polkā Saklausa, atšķir un atdarina skaņas un to īpašības (augsta-zema, skaļa-klusa, ātra-lēna). Atšķir un lieto mūzikas izteiksmes līdzekļus: tempu (ātrs, lēns, vidējs), dinamiku (skaļa, klusa), reģistru (augsts, zems, vidējs skanējuma augstums) Vizuāli atpazīst un saklausa kokli, bungas, vijoli Kopīgi muzicē, piedzīvojot pozitīvas emocijas, sadarbojoties. Dabaszinības Pamato materiāla (koka, stikla, ādas, papīra, gumijas, metāla) izvēli noteikta priekšmeta izgatavošanai, izmantojot sava eksperimenta rezultātus par materiālu īpašībām (stiprība, elastība, mitrumizturība). Apraksta, kādu uzdevumu organismā veic katra ķermeņa daļa. Saviem vārdiem apraksta organisma dzīvības pazīmes (kustību, vairošanos, reaģēšanu uz stimuliem). Saviem vārdiem apraksta, kā un cik ilgi notiek siltumapmaiņa starp priekšmetiem, pamatojoties uz novēroto. Saviem vārdiem stāsta, kā rodas skaņa. Saviem vārdiem stāsta, kā veidojas un atstarojas gaisma, pamatojoties uz novēroto. Atpazīst pēc pazīmēm (cilvēka darbības klātbūtnes) dabas teritorijas (mežu, pļavu, purvu, ezeru, upi) no teritorijām, kuras radušas cilvēka darbības rezultātā (parks, ūdenstilpe), tās novērojot dabā. Skaidro, dienas un nakts maiņu, modelējot Saules un Zemes novietojumu un Zemes griešanos ap savu asi. Veic vienkāršu eksperimentu pēc dotā plāna. Datu ieguvei mēra garumu ar lineālu (m, cm, mm). Veido pētījuma jautājumu, veic mērījumus un novērojumus, lai atbildētu uz pētījuma jautājumu. Matemātika Lasa, pieraksta skaitļus līdz 100, nosaka to decimālo sastāvu un salīdzina tos; skaitļus 20 apjomā attēlo dažādos veidos, pieraksta kā vienādību un salīdzina, lietojot izteikumus par tik lielāks, par tik mazāks. Saskaita un atņem 20 apjomā (līdz 3 saskaitāmajiem), pieskaita un atņem skaitlim pilnu desmitu 100 apjomā, izmanto saskaitāmo maiņu vietām. Dzīves situāciju apraksta ar summu, starpību vai vienādību, ar simbolu aizstājot nezināmo (skaitļi 20 apjomā), izmantojot modeļus, shematisku zīmējumu. Gada vērtējums 1 S T A P

18 Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību priekšmetā Formulē likumsakarības objektu un skaitļu virknē, daļēji aizpildītā simta kvadrātā; skaidro, kā ieguva nezināmo skaitli, izmantojot formulēto likumsakarību. Skaidro mērīšanas procesu, salīdzina objektu izmērus, mēra garumu (cm) un uzzīmē noteikta garuma nogriezni, lielākas garuma mērvienības izsaka mazākās mērvienībās, izmantojot modeļus, atgādnes. Nosaka laiku ar precizitāti līdz 1 minūtei ar digitālo pulksteni, ar precizitāti līdz 5 minūtēm ar analogo pulksteni; lieto sakarības starp laika (gads, mēnesis, diennakts, stunda, minūte), naudas (eiro, centi) mērvienībām, lielākas mērvienības izsaka mazākās mērvienībās. Lasa, aizpilda un veido vienkāršu tabulu. Nolasa datus (cena, garums, masa, tilpums), kuri doti dažādos veidos (tekstā, tabulā, vienkāršā stabiņu diagrammā), veido jautājumus un atbildes (par to, cik kopā, par cik vairāk u. tml.). Nosaka figūru kopīgās un atšķirīgās īpašības, salīdzina figūru īpašības, grupē figūras pēc dotas vai paša izvēlētas pazīmes un pamato izvēli. Saskata, praktiski nosaka, zīmē rūtiņu lapā vienādas figūras, simetrisku figūru; uzzīmē/ izveido daudzstūri, ievērojot nosacījumu par kādu tā īpašību, nosaka un raksturo iespējas dalīt/sagriezt daudzstūri daļās, lai iegūtu tāda paša vai citāda veida daudzstūrus. Dizains un tehnoloģijas 1.1. Izsaka idejas savas ieceres īstenošanai, skaidro tās pielietojumu un īsteno savu ieceri Iepazīstas ar dažādiem materiāliem, izmantojot vienkāršas materiālu apstrādes tehnikas, piemēram, plēšana, tīšana, locīšana, veidošana Ieslēdz un izslēdz datoru. Ievada informāciju, lietojot tastatūru, lai varētu izmantot digitālās tehnoloģijas mācību uzdevumu veikšanai. Pieslēdzas skolvadības sistēmā un lieto citas tīmekļa lapas mācību vajadzībām. Veido vienkāršus attēlus, ievada un rediģē īsu tekstu. * 1.4. Saskata algoritmus (noteiktu secību) ikdienas darbībās.* 1.5. Skaidro drošības noteikumus, lietojot dažādas digitālas ierīces (telefonu, datoru, planšetdatoru) un tīmekli. * Sports un veselība 1.1. Pārvietojas (soļo, skrien, rāpo), mainot virzienu, līkločos, zigzagā pa taisnām vai slīpām dažāda seguma virsmām ārpus telpām. Izpilda ritmikas vingrojumus un vingrinājumus Pārvar šķēršļus izpildot lēcienus uz priekšu, atpakaļ, uz sāniem, uz vietas un kustībā mūzikas pavadījumā un bez tās Pārvieto priekšmetus: met, ripina, stumj dažāda smaguma, lieluma, formas priekšmetus ar vienu un abām rokām dažādos virzienos un mērķos uz vietas un kustībā Ievēro kārtības un uzvedības noteikumus, saprot, kur un pie kā vērsties pēc palīdzības, ja saskata draudus savai vai citu cilvēku drošībai Kontrolē savu rīcību un dažādu emociju izpausmes rotaļu situācijās ar skolotāja atbalstu Gūst prieku, darbojoties kustību rotaļās un kustību spēlēs. Gada vērtējums 1 S T A P Nokavētās mācību stundas I semestrī: Nokavētās mācību stundas II semestrī: Slimības dēļ: Slimības dēļ: Slimības dēļ: Attaisnoti: Attaisnoti: Attaisnoti: Neattaisnoti: Neattaisnoti: Neattaisnoti: Kopā: Kopā: Kopā: Nokavētās mācību stundas gadā: Papildinformācija (par skolēna attieksmi un iesaisti mācību procesā; skolēna īpašiem sasniegumiem; projektiem, citām aktivitātēm): Direktors:

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk

8.TEMATS RIŅĶI UN DAUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 Ar riņķa līniju saistītie leņķi Sk 8.TEMTS RIŅĶI UN DUDZSTŪRI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M_10_SP_08_P1 r riņķa līniju saistītie leņķi Skolēna darba lapa M_10_UP_08_P1 pvilkts daudzstūris Skolēna

Sīkāk

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un aprēķinu formulas, kas nepieciešamas, risinot uzdevumus.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atpazīsti bīstamību, padomā un rīkojies droši - kā zināšanām kļūt par paradumiem jauno izglītības standartu kontekstā Ineta Upeniece VISNN vadītāja 2017.gada 17.oktobrī Valsts darba inspekcijas un Valsts

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Programmas paraugs. Šablons

Programmas paraugs. Šablons PROJEKTS Integrēta mācību programma sešgadīgiem bērniem Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem projekta izstrādes darba grupa: Tatjana Arole, Līga Āboltiņa, Vēsma Bērtule, Sarmīte Joma, Ļubova

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš

Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākoš Pārbaudes darbs. Varbūtību teorija elementi. 1.variants Skolēna vārds,uzvārds... 1.uzdevums. ( 1punkts) Kurš no notikumiem ir drošs notikums: a) nākošais auto, kas iebrauks manā ielā, būs zilā krāsā; b)

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Kā sākumskolā skolotājiem izdodas veidot stundas, lai mācītu skolēniem domāt kā inženieriem? Ilze France, Dina Sarceviča - Kalviške 02.02.2016. VPP 2014 2017 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk

Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 sk Komandu olimpiāde Bermudu trijstūris Katru uzdevumu vērtē ar 0 5 punktiem. Risināšanas laiks - 3 astronomiskās stundas Uzdevumi 7. klasei 1. Doti 5 skaitļi. Katru divu skaitļu summa ir lielāka par 4. Pierādīt,

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference

Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference Klimats skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos: idejas un risinājumi, meklējumi un atradumi Mg. geogr. Andris Ģērmanis, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija Klimats no A līdz Z, Latvijas Universitāte, 26.02.2016.

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Satura rādītājs 1. pielikums. Pārskats par latviešu valodas kā svešvalodas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 1.uzdevums: Decimāļā skaitīšanas sistēma. Skolēniem uz ekrāna parāda t

Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 1.uzdevums: Decimāļā skaitīšanas sistēma. Skolēniem uz ekrāna parāda t Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 1.uzdevums: Decimāļā skaitīšanas sistēma. Skolēniem uz ekrāna parāda tabulu un izskaidro kā pa skaitļu šķirām jāievieto dotā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1 HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA LD - GRANĪTA BRUĢA RAKSTS SP LAUKUMA IEKLĀŠANA R 00,00 cm 7 2 4 Tianshan red 4 6 2 4 N 4 GRANĪTA TONĀLS SALIKUMS 4 Granīts G 60 6 Granīts G 60 M=:0 PASŪTĪTĀJS: LUDZAS

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Disleksija.ppt

Microsoft PowerPoint - Disleksija.ppt Mācīšanās traucējumi: disleksija, disgrāfija, diskalkulija 2012.gada 18. aprīlī Starptautiskā Disleksijas asociācija disleksiju definē kā neiroloģiskas izcelsmes specifisku mācīšanās traucējumu. Pasaules

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās kriš

4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās kriš 4. TEMATS GRAVITĀCIJA UN KUSTĪBA GRAVITĀCIJAS LAUKĀ Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_04_P1 Brīvās krišanas paātrinājums Skolēna darba lapa F_10_SP_04_P2

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Microsoft Word - kompozicija.doc

Microsoft Word - kompozicija.doc Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola profesionālās ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla Mācību priekšmeta Kompozīcija programma 1. Mērķi: 1.1 veicināt izglītojamā māksliniecisko, intelektuālo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Folie 1

Folie 1 Priekšnosacījumi un izaicinājumi modernai koka būvniecībai Latvijā Andrejs Domkins Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts SIA (MeKA) Koks ir izcils konstrukciju materiāls 100 m 190

Sīkāk