1.Vispārīgā informācija

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "1.Vispārīgā informācija"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS Ilūkstes novada Subates pamatskolas iepirkuma komisijas gada 2.novembra sēdē, protokols Nr Nr. SUB 2016/9 Uzaicinājums piedalīties iepirkumā Iespējamiem pretendentiem Ilūkstes novada Subates pamatskolas iepirkumu komisija (turpmāk Iepirkumu komisija) organizē iepirkumu par pārtikas produktu piegādi Ilūkstes novada Subates pamatskolai (CPV kods ) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta piecpadsmito daļu, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības, kas noteiktas 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.673 Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, šī uzaicinājuma noteikumiem un tehniskajām specifikācijām šī uzaicinājuma 1.pielikumā. 1.Vispārīgā informācija 1.1. Pasūtītājs: Ilūkstes novada SUBATES PAMATSKOLA Reģistrācijas numurs: Adrese: Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads, LV 5471 Tālruņa numurs: , e-pasta adrese: Iepirkumu veic saskaņā Ilūkstes novada Subates pamatskolas direktora Jāzepa Mačuka 2016.gada 25.oktobra rīkojumu Nr /37 izveidota pārtikas produktu iepirkumu komisija Iepirkuma kontaktpersona Olga Bičko, mob. tālrunis Adrese: Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads, LV Iepirkums Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta piecpadsmito daļu Iepirkuma identifikācijas Nr. Nr. SUB 2016/9 CPV iepirkuma klasifikatora kods Piedāvājumu izvēles kritērijs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma daļā Iepirkuma priekšmets Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada Subates pamatskolas vajadzībām. Iepirkuma priekšmets tiek sadalīts 8 (astoņās) iepirkuma daļās: 1) Maize un tās izstrādājumi, CPV kods ; 2) Piens, piena produkti, CPV kods ; 3) Gaļa, gaļas produkti, CPV kods ; 4) Dārzeņi un garšaugi, CPV kods ;

2 5) Svaigie kartupeļi un sakņaugi (pārtikas), dārzeņi, Latvijā audzēti, CPV kods ) Augļi un ogas, CPV kods ; 7) Saldēta produkcija, CPV kods ; 8) Bakaleja, CPV kods , , Līguma izpildes termiņš: līdz 2017.gada 22.decembrim. Skolēnu vasaras brīvlaikā pārtikas produktu piegāde nebūs nepieciešama. Pasūtītājs un Pircējs vienojas, ka Līgumā norādītais Preču apjoms ir maksimālais plānotais piegādājamais apjoms un ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus(skolēnu slimība, skolas reorganizācija), var iegādāties Preces atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana Pasūtītājs nodrošina elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem interneta vietnē sadaļā Iepirkumi Novada pašvaldība Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums rakstiski iesniegts Pasūtītāja kontaktpersonai laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā - pa pastu un elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada Subates pamatskolas vajadzībām, ident.nr. Nr. SUB 2016/9 komisijai Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma daļām Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 08:30 līdz plkst.15:30, bet ne vēlāk kā līdz plkst Pretendents atbilstoši 1.6. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu uz adresi Ilūkstes novada Subates pamatskola, Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads, LV Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz šajā nolikumā punktā minētajam termiņam Piedāvājums, kas iesniegts vai piegādāts pēc minētā termiņa, neatvērts tiek atdots vai aizsūtīts atpakaļ iesniedzējam Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku, ko Pretendenta pārstāvis apliecina ar savu parakstu. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Piedāvājumu atvēršana notiks Ilūkstes novada Subates pamatskolā, Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads, LV Piedāvājumu atvēršana ir slēgta Piedāvājuma noformējuma prasības Piedāvājums jāievieto slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā (kastē vai tml.) tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 2

3 Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: Pretendenta nosaukums un adrese; Pasūtītāja nosaukums un adrese; Norāde iepirkumam Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada Subates pamatskolas vajadzībām identifikācijas Nr. SUB 2016/ Norāde Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvaras kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā Piedāvājumā jāietver: Dokumenta kopija, kas apliecina paraksta tiesības(ja par pārstāvības tiesībām nav iespējams pārliecināties publiski pieejamā reģistrā, piem. LURSOFT) (piemēram, paraksttiesīgās amatpersonas izsniegta pilnvara) Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais-finanšu piedāvājums(forma 1.pielikumā, katrai iepirkuma daļai atsevišķi) Pretendenta atlases dokumenti (atbilstoši nolikuma 2.1. punktam) Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros: 1.eksemplārs oriģinālekseplārs ar norādi ORIĢINĀLS 2.eksemplārs kopija arnorādi KOPIJA Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan katrai kopijai) jābūt caurauklotam, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona. Lapām jābūt secīgi sanumurētām. Jābūt pievienotam satura rādītājam. 2. Pretendentu atlases prasības 2.1.Pretendents: Pretendents ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēts komersants vai fiziskā persona, kurš iesniedzis šajā uzaicinājumā noteiktos dokumentus Pretendenta darbība pārtikas apritē ir atzīta vai reģistrēta Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā darbību reģistrējošā iestādē ārvalstī, ja to paredz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības (prasība attiecas uz pretendentiem, kuru darbība pakļauta Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām) Attiecībā uz pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiks likvidēts Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu 3

4 uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi un punktu nosacījumi. 3. Pretendentu atlases dokumenti informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu Pretendentu: 3.1 Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegta reģistrācija apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā (kopija) Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst no publiski pieejamām datu bāzēm, taču pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu: 3.3. Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta uzņēmuma atzīšanas apliecības kopija un izziņa par atļauju piegādāt noteiktus produktu veidus; 3.4. Pretendenta apliecinājums, ka piegādājot preci tiks pievienots piedāvātās produkcijas atbilstības sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments (oriģināls); 3.5. Pretendenta rīcībā esošās tehnikas aprīkojuma apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību. Brīvā formā norādot Pretendenta īpašumā vai valdījumā esošo tehniku, tās aprīkojumu pārtikas preču piegādei, kā arī Pretendenta apliecinājums par piegādei izmantojamā transporta atbilstību Pārtikas un veterinārā dienesta prasībām, norādot konkrētās automašīnas un pievienojot tehnisko pasu kopijas. 4. Tehniskais un finanšu piedāvājums 4.1.Finanšu un tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 1. pielikumā norādītajai formai. Jābūt aizpildītām visām ailēm. 4.2.Tehniskajam-finanšu piedāvājumam jāpievieno (prasība attiecas, piedāvājot produktus ar paaugstinātu kvalitātes līmeni): Kontroles institūcijas izsniegta sertifikāta kopija par konkrētā produkta atbilstību nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai vai bioloģiskajai lauksaimniecībai vai akreditētas institūcijas izsniegts apliecinājums par produktu kvalitātes rādītājiem, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām Apliecinājums par sadarbību vai sadarbības uzsākšanu ar ražotāju (audzētāju), ja tiks noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums ar pasūtītāju, gadījumos, ja Ja pretendents pats nav paaugstinātas kvalitātes prasībām atbilstošu pārtikas produktu ražotājs vai audzētājs. Apliecinājumā norāda ražotāju (audzētāju) kontaktinformāciju: adresi, tālruni. 4.3.Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam. 5. Pasūtītāja noteiktās prasības: 5.1.Par sadarbības apliecinājumu netiks uzskatītas pretendenta iesniegtās preču pavadzīmes par šo produktu piegādi iepriekšējā laika periodā. 5.2.Pasūtītājam papildus piegādātāja norādītajai informācijai un iesniegtajiem dokumentiem ir tiesības veikt norādīto pārtikas produktu izcelsmes un kvalitātes pārbaudes. 4

5 5.3.Piedāvājuma sagatavošana un preču piegāde jānodrošina, ievērojot norādītos un citus pārtikas produktu piegādi regulējošos normatīvos aktus: Pārtikas aprites uzraudzības likums; Preču un pakalpojumu drošuma likums; Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem ; Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.461 Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība ; Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.485 Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība ; Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu, Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007; Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība ; Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.673 Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem. Padomes regula 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājam, ar ko paredz marķējumā noteiktās obligātās ziņas par norādēm uz pārtikas iepakojuma vai tam piestiprinātas etiķetes, vai pārtikas pavaddokumentiem: - pārtikas produktu nosaukums; - minimālais derīguma termiņš, vai izlietošanas datums; - jebkuri īpaši glabāšanas vai lietošanas nosacījumi; - uzņēmuma, ar kura vārdu vai nosaukumu produktu tirgo, uzņēmuma vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese Kvalitāte un garantija: Pretendents garantē, ka piedāvātie pārtikas produkti būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas, tajā skaitā pretendentam jānodrošina, ka pārtikas produkti būs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem". Pārtikas produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, kā arī nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevas krāsvielas, garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus. Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 2/3 no ražotāja noteiktā kopējā derīguma termiņa precēm, kuru realizācijas termiņš ir līdz 3 mēnešiem. Pārtikas produkti tiks izmantoti pirmsskolas izglītības un vispārējās pamatizglītības izglītības izglītojamo ēdināšanai. 6.Piedāvājuma vērtēšanas kārtība Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, piedāvājumu vērtēšanu un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu noteikšanu komisija veic slēgtā sēdē. 5

6 Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic 4 (četros) posmos piedāvājuma noformējuma pārbaude, Pretendentu kvalifikācijas pārbaude, piedāvājumu atbilstība tehniskās-finanšu specifikācijas prasībām, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu noteikšana. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no vērtēšanas posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur komisija izvērtē konstatēto neatbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām būtiskumu), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā. 7.Piedāvājuma noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude Komisija pārbauda vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 1.6. punktā norādītajām prasībām; Komisija pārbauda vai pretendents atbilst Nolikuma 2.1. punktā noteiktajām prasībām. 8. Tehniskās un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude Komisija izvērtē vai Pretendenta iesniegtais tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām Komisija pārbauda vai Tehniskajā un finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas. Ja Komisija konstatē aritmētiskas kļūdas, tad tās izlabo. Par kļūdu labojumu Komisija informē Pretendentu. Komisija pārbauda vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. 9.Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pasūtītājs izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Pasūtītājs slēgs līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais un kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Pasūtītājs patur tiesības neslēgt līgumu kādā daļā vai daļās, ja pretendentu piedāvājumi pārsniedz iepirkumam izdalīto finansējumu. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts katrā daļā atsevišķi, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi pa vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar šādu metodiku: 9.1.Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic saskaņā ar šādiem kritērijiem: Kritērija nr. p.k. Vērtēšanas kritēriji 1. Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta izpildei, EUR bez PVN Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni īpatsvars 30 - piedāvātie pārtikas produkti atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās prodoktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām 3. Videi draudzīga produkta piegāde Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana 10 Maksimālais iespējamais punktu skaits 100 Maksimālais punktu skaits 9.2.Vērtējot kritērijus, pasūtītājs ņem vērā šādas attiecībā uz katru noteikto vērtēšanas kritēriju izvirzītās prasības: kritērijs Piedāvātā līgumcena iepirkuma priekšmeta izpildei, EUR bez PVN Maksimālais punktu skaits (40 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: 6

7 K1= Czem/Cpied x 40, kur K1 kritērija novērtējuma rezultāts; 40 kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Czem - viszemākā piedāvātā cena, EUR bez PVN; Cpied vērtējamā piedāvājuma cena, EUR bez PVN kritērijs Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni īpatsvars - piedāvātie pārtikas produkti atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām Maksimālais punktu skaits (30) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā ir iekļauti visvairāk produktu, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: K2 = Cpied/Cmax x 30, kur K2 kritērija novērtējuma rezultāts; 30 kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; Cpied vērtējamā piedāvājuma piedāvātais produktu īpatsvars, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām; Cmax lielākais no pretendentiem piedāvātais produktu īpatsvars iepirkumā, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās prodoktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām. Ja Pretendenta piedāvājumā ir iekļauti produkti, kas vienlaikus atbilst lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām vai iekļauti Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā (NPKS) vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā (BLS), aprēķinot produktu īpatsvaru, attiecīgais produkts tiek pieskaitīts tikai vienu reizi. 9.3 kritērijs Videi draudzīga produktu piegāde Maksimālais punktu skaits (20) tiek piešķirts piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas līdz 50 km rādiusā no Subates pamatskolas atrašanās vietas. 15 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas km rādiusā no Subates pamatskolas atrašanās adreses. 10 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču komplektēšanas/loģistikas centrs atrodas km rādiusā no Subates pamatskolas atrašanās vietas. 5 punkti tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas km rādiusā no Subates pamatskolas atrašanās vietas. Ja pretendenta norādītais preču ražošanas/ komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas tālāk par 300 km no Subates pamatskolas atrašanās vietas, punkti netiek piešķirti. 7

8 9.4 Kritērijs Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana Maksimālais punktu skaits (10) tiek piešķirts piedāvājumam, kuru iesniedzis pretendents, kas parakstījis apliecinājumu (iekļauts tehniskajā-finanšu piedāvājumā) par to, ka produktu iepakojums (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) tiks pieņemti no Pircēja atpakaļ pēc esošo produktu izlietošanas. 10.Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti. 11. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, pasūtītājs izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni īpatsvars - piedāvātie pārtikas produkti atbilst bioloģiskās lauksaimniecības (BLS) vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai tās produktu kvalitātes rādītāju (NPKS), vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām. Ja arī šajā gadījumā ir vairāki pretendenti, kas saņēmuši vienādu punktu skaitu, tad priekšroka tiek dota piedāvājumam, kas saņēmis visvairāk punktus par kritēriju Videi draudzīga produktu piegāde. 12.Pretendenta informēšana par pieņemto lēmumu un Līguma slēgšana Komisija, katram Komisijas loceklim individuāli vērtējot piedāvājumu apkopo individuālos vērtējumus un katrā iepirkuma priekšmeta daļā atzīst saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas ieguvis visaugstāko novērtējumu. Līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma daļā tiek piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pa pastu vai elektroniski informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju, kas iesniedzis pasūtītāja prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Olga Bičko 8

9 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 2016.gada. 1.pielikums Iepazīstoties ar noteikumiem par pārtikas produktu piegādi Ilūkstes novada Subates pamatskolai, (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, bankas rekvizīti, tālruņa Nr., e-pasts) piedāvā: 1. Vispārējās prasības produktiem: 1.1. Produkcijas kvalitātei ir jāatbilst Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Pārtikas produktu derīguma termiņš uz piegādes brīdi ir ne mazāks kā 75% (septiņdesmit pieci) no ražotāja noteiktā preces derīguma termiņa Visiem pārtikas produktiem jābūt marķētiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām Piegādājot preces, jābūt norādītam pārtikas produktu uzglabāšanas režīmam, realizācijas termiņiem, veselības marķējumam Pārtikas produktu piegāde jāveic tikai ar atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aprīkotiem transportlīdzekļiem saskaņā ar Pārtikas un Veterinārā dienesta prasībām Pārtikas produkti jāpiegādā atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām, atbilstošā kvalitātē, sortimentā un daudzumā. Lai tas varētu izturēt pārvadāšanu un pārkraušanu; nokļūt paredzētajā vietā atbilstošā kondīcijā Ja fasējums nav norādīts, tad piegādātājs to var izvēlēties atbilstoši Pārtikas un Veterinārā dienesta prasībām Pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam pilnībā jāatbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai Nekvalitatīvas produkcijas piegādes gadījumā bojātā produkcija jānomaina 24 stundu laikā. 2. Obligātās prasības pārtikas produktiem: 2.1. produkti nedrīkst saturēt ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti; 2.2. produktu ražošanā nedrīkst tikt izmantotas sintētiskās krāsvielas; 2.3. konditorejas izstrādājumu sastāvā nedrīkst būt daļēji hidrogenēti augu tauki; 2.4. Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem 1.pielikuma 5.un 6.punktā, 2. pielikuma 6.un 7.punktā minētie pārtikas produkti nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no 9

10 tiem un nav no tiem ražoti, nesatur pārtikas piedevas- krāsvielas, garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus. 3. Piegādes prasības: 3.1. Kopējais preču apjoms var mainīties pa preču grupām līguma darbības laikā, ņemot vērā pasūtītāja budžeta izmaksas un skolēnu skaitu, nemainīga paliek līgumcena Preču piegādes pieteikšanas iespējas pa tālruni Preces jāpiegādā divas reizes nedēļā, izņemot bakalejas preces un saldētu produkciju, kas jāpiegādā vienu reizi nedēļā. Noslēdzot līgumu, līdzēji vienojas par piegādes dienām, ja vienošanās netiek panākta, tad preces jāpiegādā pirmdienās, trešdienās, bet bakalejas preces - trešdienās, saldētu produkciju pirmdienās, smalkmaizītes un plātsmaize - piektdienās ievērojot nosacījumu, ka Pasūtītājs veic pasūtījumu saskaņā ar līguma projekta 5.2.punktu. 4. Ja tiek piedāvāti ekvivalenti produkti, tehniskajā piedāvājumā papildus obligāti jānorāda produkta nosaukums un sastāvs. Jānodrošina tehniskajā specifikācijā norādītā konkrētā produkta kvalitātes prasības ēdiena pagatavošanas laikā produktiem, kas norādīti kā ekvivalenti 10

11 Nr. p.k. 1.daļa Maize un tās izstrādājumi Tehniskais- finanšu piedāvājums Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem (redakcijā, kas stāsies spēkā ) 1. un 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents: nedrīkst piedāvāt produktus, ja tie satur: 1) daļēji hidrogenētus augu taukus; 2) izmantot augu eļļu ar ĢMO; Nedrīkst piedāvāt miltu konditorejas izstrādājumus, kuru sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu tauki un pārtikas piedevas saldinātāji, garšas pastiprinātāji, krāsvielas Preces nosaukums 1. Rudzu maize, formas un konservanti; Tehniskā specifikācija Sagriezta, vienmērīgas šķēles. Svaiga, vienmērīgi un labi izcepta, ar plānu, nesadegušu garoziņu un porainu mīkstumu, nesaspiesta, nedeformēta, bez pelējuma un svešām piegaršām. Satur vismaz 3,5 g šķiedrvielas uz 100 g produkta. Nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur daļēji hidrogenētus augu taukus, nesatur mākslīgos aromatizētājus un pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, konservantus, saldinātājus un krāsvielas. 0,5-0,6 Plānotais apjoms Fasējums, preces iepakojums Mērvienība 200 BLS vai NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu daudzums, Preces ražotājs (audzētājs), izcelsmes valsts Preces viena iepakojuma cena bez PVN (euro) Cena par vienu vienību (mērvienību) bez PVN (euro) Cena par visu apjomu bez PVN (euro)

12 2. Rudzu maize, klona 3. Baltmaize, kviešu Sagriezta, vienmērīgas šķēles. Svaiga, vienmērīgi un labi izcepta, ar plānu, nesadegušu garoziņu un porainu mīkstumu, nesaspiesta, nedeformēta, bez pelējuma un svešām piegaršām. Satur vismaz 6 g šķiedrvielu uz 100 g produkta. Nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur daļēji hidrogenētus augu taukus, nesatur mākslīgos aromatizētājus un pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus, krāsvielas. Sagriezta, vienmērīgas šķēles. Svaiga, vienmērīgi un labi izcepta, ar plānu, nesadegušu garoziņu un porainu mīkstumu, nesaspiesta, nedeformēta, bez pelējuma un svešām piegaršām. Nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur daļēji hidrogenētus augu taukus, nesatur mākslīgos aromatizētājus un pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, konservantus, saldinātājus un krāsvielas. 0,7-0,8 0,3-0, Maize saldskābā Sagriezta, vienmērīgas šķēles. Svaiga, vienmērīgi un labi izcepta, ar plānu, nesadegušu garoziņu un porainu mīkstumu, nesaspiesta, nedeformēta, patīkama, garša un smarža, var būt ar ķimenēm, bez pelējuma un svešām piegaršām. Satur vismaz 5 g šķiedrvielu uz 100 g produkta. Nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur daļēji hidrogenētus augu taukus, nesatur mākslīgos aromatizētājus un pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, konservantus, saldinātājus un krāsvielas. 0,7-0,

13 5. Smalkmaizītes dažādas Dažāda veida, ar piedevām un pildījumiem. Svaigi ceptas, no a/l kviešu miltiem, nesatur daļēji hidrogenētus augu taukus, nesatur mākslīgos aromatizētājus un pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus, krāsvielas. Smalkmaizītes svars gb 2500 Par visu apjomu kopā EUR Apliecinām, ka: 1. produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti; 2. piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 3. nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, piegādes brīdī būs atbilstoša norāde. 4. iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc esošo produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu. 5. pretendenta norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas (norādīt attālumu) km no Ilūkstes novada Subates pamatskolas atrašanās vietas (Subates pamatskola, Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads). Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums 13

14 2.daļa Piens, piena produkti Tehniskais- finanšu piedāvājums 1.2. pielikums Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem (redakcijā, kas stāsies spēkā ) 1. un 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai, pretendentam: 1) nav atļauts piedāvāt produktus, kuru ražošanā izmantots piens un kāda piena sastāvdaļa aizvietota ar citu sastāvdaļu; 2) jāpiedāvā produkti, kas nav ģenētiski modificēti, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, kā arī nesatur pārtikas piedevas krāsvielas, garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus; 3) jāpiedāvā produkti, kas ražoti saskaņā ar deklarētajiem un Latvijas valsts reglamentētajiem normatīviem un to kvalitātes atbilstību nepieciešamības gadījumā varēs vērtēt atbilstoši kritērijiem sekojošos normatīvos (Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.97 Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem, LVS 286:2000 Dzeramais piens, LVS 287:2000 Piena tauku produkti, LVS 288:2000 Pamatprasības raudzētiem piena produktiem ). 4) jāpiedāvā produkti, kas ražoti saskaņā ar deklarētajiem un Latvijas valsts reglamentētajiem normatīviem un to kvalitātes atbilstību nepieciešamības gadījumā varēs vērtēt atbilstoši kritērijiem sekojošos normatīvos (Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.97 Noteikumi par klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasībām piena produktiem un saliktiem piena produktiem, LVS 289:2000 Pamatprasības sieriem ). Nr. p.k. Preces nosaukums Tehniskā specifikācija 1. Piens Produkts atbilst NPKS prasībām. 3.5% tauku saturs, baltā krāsā, pienam raksturīga garša un smarža, šķidrs, ar viendabīgu konsistenci, bez pārslām, gļotām, mehāniskiem vai citiem piemaisījumiem, nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevaskrāsvielas,garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus. 1l tetrapakās Fasējums, preces iepakojums Mērvienība l Plānotais apjoms 600 BLS vai NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu daudzums Preces ražotājs (audzētājs), izcelsmes valsts Preces viena iepakojuma cena bez PVN (euro) Cena par vienu vienību bez PVN (euro) Cena par visu apjomu bez PVN (euro) 14

15 2. Kefīrs Produkts atbilst NPKS prasībām.2.5% tauku saturs, pienskāba, atspirdzinoša, skābpiena produktam raksturīga garša un smarža, krāsa balta vai viegli iedzeltena, konsistence viendabīga, mēreni bieza ar izjauktu recekli, kura ieraugs sastāv no pienskābes baktērijām un raugiem, nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevaskrāsvielas,garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus 3. Skābais krējums Produkts atbilst NPKS prasībām.25% tauku saturs, tīra pienskāba garša, ar svaigam krējumam raksturīgu tīru produkta smaržu, konsistence viendabīga, mēreni bieza, nedaudz spīdīga, krāsa no baltas līdz krēmkrāsai, nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevaskrāsvielas,garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus. 4. Biezpiens Produkts atbilst NPKS prasībām.pilnpiena biezpiens,tauku saturs 9 %, garša un smarža tīra, pienskāba, konsistence - mīksta, viendabīga ar biezpiena graudiņiem, pieļaujama neliela sūkalu izdalīšanās. Krāsa no baltas līdz krēmkrāsai,nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevas- krāsvielas,garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus. 5. Jogurts bez saldinātājiem Tauku saturs %, ar pievienotiem augļiem un ogām vai bez tiem, receklis izjaukts, konsistence viendabīga visā masā, garša tīra, pienskāba, nesatur mākslīgos aromatizētājus un pārtikas piedevas- krāsvielas. Spaiņos, izlejamais, atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam. Spaiņos, sveramais, atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam. Iepakojumā 0,175-0,200 Spaiņos, izlejamais, atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam. l l l

16 6. Jogurts Tauku saturs %, ar pievienotiem augļiem un ogām vai bez tiem, receklis izjaukts, konsistence viendabīga visā masā, garša tīra, pienskāba, nesatur mākslīgos aromatizētājus un pārtikas piedevas- krāsvielas. 7. Saldie biezpiena sieriņi ar šokolādes glazūru Saldas biezpiena masas sieriņi, sastāvā biezpiens ne mazāk kā 60%, bez augu taukiem, glazēti ar šokolādes glazūru, dažādām garšām, bez pārtikas piedevām - konservantiem un sintētiskām krāsvielām. fasēts trauciņos pa 0,200, Fasēts 0,040 gb gb Saldie biezpiena sieriņi (Gardumiņš) 9. Siers Krievijas Biezpiena masa viendabīga, mēreni blīva, saldena ar biezpiena masai raksturīgu tīru pienskābu garšu un aromātu, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur mākslīgos aromatizētājus un pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, konservantus, saldinātājus un krāsvielas Pusciets, nogatavināts, ar tauku saturu siera sausnā līdz 45%, ar siera šķirnei raksturīgu acojumu, nebojāts, bez pelējuma, bez svešām smaržām un/vai garšām,nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur mākslīgos aromatizētājus, augu taukus un pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus, krāsvielas. Fasēti pa 0,100 0,150 Pēc svara,, atbilstoši pasūtītāja pieprasīju mam. gb

17 10. Siers Holandes 11. Siers Čedars Pusciets, nogatavināts, ar tauku saturu siera sausnā līdz 45%, ar siera šķirnei raksturīgu acojumu, nebojāts, bez pelējuma, bez svešām smaržām un/vai garšām,nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur mākslīgos aromatizētājus, augu taukus un pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus, krāsvielas. Ciets, nogatavināts, ar tauku saturu siera sausnā līdz 45%, ar siera šķirnei raksturīgu acojumu, nebojāts, bez pelējuma, bez svešām smaržām un/vai garšām,nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur mākslīgos aromatizētājus, augu taukus un pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus, krāsvielas. 12. Siers kausēts Tauku saturs sausnā 29-66%, klasiskais, bez piedevām, siera virsma tīra, spīdīga, konsistence maiga, viegli smērējama, viendabīga, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti, nesatur mākslīgos aromatizētājus un pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, konservantus, saldinātājus un krāsvielas. Pēc svara,, atbilstoši pasūtītāja pieprasīju mam. Pēc svara,, atbilstoši pasūtītāja pieprasīju mam. 0,18-0,

18 13. Sviests saldkrējuma 14. Saldais krējums Produkts atbilst NPKS prasībām.tauku saturs ne mazāk 82%,garša un smarža tīra, raksturīga svaigam sviestam, konsistence viendabīga, virsma gluda, nedaudz spīdīga, krāsa no gaiši dzeltenas līdz dzeltenai, vienmērīga visā masā, bez garšvielām, bez svešām garšām un/vai smaržām, nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevas- krāsvielas,garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus. 35% tauku saturs, produkta garša tīra, krāsa gaiši iedzeltena, konsistence viendabīga, bez tauku piciņām un olbaltumvielu pārslām, nesatur aromatizētājus un pārtikas piedevas- krāsvielas,garšas pastiprinātājus, konservantus un saldinātājus. 0,175-0,200 0,2-0,5 l tetrapakās vai sveramais atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam l Par visu apjomu kopā Apliecinām, ka: 1. produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti; 2. piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 3. nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, piegādes brīdī būs atbilstoša norāde. 4. iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc esošo produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu. 5. pretendenta norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas (norādīt attālumu) km no Ilūkstes novada Subates pamatskolas atrašanās vietas (Subates pamatskola, Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads). Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums EUR

19 1.3.pielikums Nr. p.k. 3.daļa Gaļa, gaļas produkti Tehniskais- finanšu piedāvājums Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem (redakcijā, kas stāsies spēkā ) 1. un 2. pielikuma prasību ievērošanas nodrošināšanai pretendents: Gaļas produktus (piemēram, desas, cīsiņus, sardeles, gaļas konservus, žāvētus, kūpinātus un sālītus gaļas produktus) drīkst piedāvāt, ja tie atbilst šādām prasībām: 1. satur vismaz 70 % gaļas; 2. nesatur pārtikas piedevas garšas pastiprinātājus, krāsvielas un nitrītus; 3. nesatur mehāniski atdalītu gaļu un izejvielas, kas ražotas no ģenētiski modificētiem organismiem; 4. nesatur sojas pupas un to produktus; 5. satur sāli mazāk par 1,25 g uz 100 g gaļas produkta. Preces nosaukums 1. Cūaļas šķiņķis 2. Cūaļas karbonāde Tehniskā specifikācija Atdzesēts šķiņķis, bez ādas, bez kauliem, bez cīpslām, liess, rozā krāsa, bez pigmentācijas plankumiem, elastīga, svaigas gaļas aromāts, bez blakus smaržām, nav ģenētiski modificēts. Realizācijas termiņš ne mazāks kā 7 dienas. Atdzesēta, bez ādas, cīpslām un kaula, liesa, rozā krāsā, bez pigmentācijas plankumiem, elastīga, svaigas gaļas aromāts, bez blakus smaržām, nav genētiski modificētā. Fasējums, preces iepakojums 3-5 gabali vakuuma 2-3,5 gabali vakuuma Mēr-vienība Plānotais apjoms BLS vai NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu daudzums, Preces ražotājs (audzētājs), izcelsmes valsts Preces viena iepakoju ma cena bez PVN (euro) Cena par vienu vienību bez PVN (euro) Cena par visu apjomu bez PVN (euro) 3. Cūaļas kakla karbonāde Atdzesēta, bez ādas, cīpslām un kaula, liesa, rozā krāsā, bez pigmentācijas plankumiem, elastīga, svaigas gaļas aromāts, bez blakus smaržām, nav genētiski modificētā. 3-5 gabali vakuuma

20 4. Cūkas kotlešu gaļa malšanai Svaiga, atdzesēta, bez kauliem un cīpslām, svaigas gaļas aromāts, bez blakus smaržām, nav genētiski modificēta. 3-5 gabali vakuuma Cūaļas sardeles A/l, sastāvā virs 70% cūaļa, mitruma saturs gatavajā produktā 55-70%, dabīgā apvalkā,bez krāsvielām, garšas pastiprinātājiem bez E, sāls ne vairāk kā 1,25gr uz 100 gr gaļas 6. Cūaļas cīsiņi A/l, sastāvā virs 70% cūaļa, mitruma saturs gatavajā produktā 55-70%, dabīgā apvalkā,bez krāsvielām, garšas pastiprinātājiem bez E, sāls ne vairāk kā 1,25gr uz 100 gr gaļas 7. Cūaļas desa,vārītā 8. Cūaļas desa, pusžavētā Elastīgas konsistences, nebojātā dabīgā apvalkā, ar izteiktu garšvielu aromātu un garšu; satur vismaz 70% gaļas, nesatur mākslīgos aromatizētājus, pārtikas piedevas - garšas pastiprinātājus, krāsvielas un nitrītus, nesatur mehāniski atdalītu gaļu un izejvielas, kas ražotas no ģenētiski modificētiem organismiem, nesatur sojas pupas un to produktus, satur sāli mazāk par 1,25 g uz 100 g gaļas produkta. Gaļa ne mazāk kā 70 % no visa sastāva; aprakstīt vienības saturu % un enerģētisko vērtību uz 0,100; griezumā viendabīga masa, ar patīkamu garšu, cietas konsistences; nesatur pārtikas piedevas garšas pastiprinātājus un krāsvielas;nesatur izejvielas, kas ražotas no ģenētiski modificētiem organismiem; satur sāli mazāk par 1,25gr uz 100gr gaļas produkta, bez asu garšvielu piedevas. 1,5-2 1,5-2 0,4-1,5 0,4-1,

21 9. Aknas liellopu Atdzesētas, nesaldētas, jaunlopa un/vai liellopa aknas, vienmērīgi tumši sārtas, bez tumšākiem vai gaišākiem plankumiem, neapžuvušas, svaigai aknai raksturīga stingrā konsistence un smarža, bez blakus aromātiem, ar izgrieztiem lielajiem asinsvadiem. 10. Cūaļas rulete vārīta 11. Vistu šķiņķīši, bez muguriņām Realizācijas termiņš nemazāk kā 5(piecas) dienas; gaļa ne mazāk kā 70 % no visa sastāva; ar patīkamu garšu, cietas konsistences; nesatur pārtikas piedevas garšas pastiprinātājus un krāsvielas; nesatur izejvielas, kas ražotas no ģenētiski modificētiem organismiem; satur sāli mazāk par 1,25gr uz 100gr gaļas produkta, bez asu garšvielu piedevas; nesatur mehāniski atdalītu gaļu Sasaldēti, ar 1 kaulu, vienmērīga barojuma pakāpes, vienāda lieluma, bez spalvām, bez zilumiem, nesaspiesti, ar svaigai vistas gaļai raksturīgu aromātu, nav ģenetiski modificēti, nesatur ģenētiski modificētus organismus un nesastāv no tiem. 12. Vistas fileja Atdzesētas vistas filejas bez ādas, bez krūšu kaula, bāli gaiša, vienmērīga barojuma pakāpes, vienāda lieluma, gluda, nesaspiesta, ar svaigai vistas gaļai raksturīgu aromātu, nav ģenētiski modificēta, nesatur ģenētiski modificētus organismus un nesastāv no tiem. 1-2 vakuuma 1-2, ,5 vakuuma Par visu apjomu kopā EUR Apliecinām, ka: 1. produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti; 2. piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 21

22 3. nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, piegādes brīdī būs atbilstoša norāde. 4. iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc esošo produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu. 5. pretendenta norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas (norādīt attālumu) km no Ilūkstes novada Subates pamatskolas atrašanās vietas (Subates pamatskola, Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads). Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums 22

23 1.4.pielikums Nr. p.k. 4.daļa Dārzeņi un garšaugi Tehniskais- finanšu piedāvājums Minimālās vizuālās kvalitātes prasības: 1) Produktam ir jābūt labā stāvoklī (veselam). Tas nedrīkst būt iepuvis vai tik stipri bojāts, ka vairs neder patēriņam. Produktam jābūt bez slimībām un fizioloģiskiem trūkumiem; 2) Produktam ir jābūt tīram, praktiski bez svešas izcelsmes vielām (produktiem jābūt bez zemēm, netīrumiem un redzamām pesticīdu, minerālmēslu un apstrādes līdzekļu paliekām; 3) Produktam ir jābūt svaigam (pēc izskata). Produkcijas sagatavošanas un nosūtīšanas laikā tai ir jābūt pilnīgi svaigai un produktam nav pieļaujamas ne vismazākās vīšanas pazīmes; 4) Produktam ir jābūt bez kaitēkļiem un kaitēkļu bojājumiem; 5) Produktam ir jābūt bez svešas smaržas un garšas; 6) Produktam ir jābūt saudzīgi novāktam; 7) Produktam ir jābūt pietiekami attīstītam un nobriedušam. Preces nosaukums Tehniskā specifikācija 1. Tomāti Veseli, nebojāti, tīri, bez redzamiem svešķermeņiem, kaitēkļiem un to radītiem mīkstuma bojājumiem, svaigi pēc izskata, ar blīvu struktūru, miltaini vai sulīgi, ar šķirnei raksturīgu formu, garšu un smaržu, nav ģenētiski modificēti, nesatur ģenētiski modificētus organismus un nesastāv no tiem. Pēc svara,, atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam Fasējums preces iepakojums Mērvienība Plānotais apjoms 100 BLS vai NPKS vai LPIA prasībām atbilstošo produktu daudzums, Preces ražotājs (audzētājs), izcelsmes valsts Preces viena iepakojuma cena bez PVN (euro) Cena par vienu vienību bez PVN (euro) Cena par visu apjomu bez PVN (euro) 23

24 2. Gurķi Veseli, tīri, svaigi, nebojāti, bez kaitēkļiem vai to radītiem bojājumiem, blīvu vidu, ar negatavām, mīkstām sēklām, plānu miziņu. Iepakojumā vienas šķirnes, īsie (garumā līdz 12 cm) vai garie (garumā līdz 25 cm) gurķi ar šķirnei raksturīgu formu un izmēru, aromātiski, nesavītuši, nav ģenētiski modificēti, nesatur ģenētiski modificētus organismus un nesastāv no tiem. 3. Ķiploki Veselas, stingras, sausas, tīras, pilnīgi nobriedušas galviņas ar lielām daiviņām, bez kaitēkļiem vai to izraisītiem bojājumiem, ar labi izžuvušām ārējām zvīņlapām, šķirnei raksturīga forma, krāsa, garša un aromāts, diametrs 4-7 cm, nav ģenētiski modificēti, nesatur ģenētiski modificētus organismus un nesastāv no tiem. 4. Zaļie lociņi Svaigi, sausi, tīri, nepārauguši, bez lieka mitruma, nebojāti, bez kaitēkļiem vai to izraisītiem bojājumiem, ar vai bez galviņām, nav ģenētiski modificēti, nesatur ģenētiski modificētus organismus un nesastāv no tiem. 5. Paprika Veselas, nebojātas, svaigas, sulīgas pākstis, 8-12 cm diametrā, dažādās krāsās, ar nelielu serdeni, bez kaitēkļiem un to izraisītiem mīkstuma bojājumiem, stingras, bez vītuma pazīmēm, bez nedabiska virsmas mitruma, nav ģenētiski modificētas, nesatur ģenētiski modificētus organismus un nesastāv no tiem. Pēc svara,, atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam Pēc svara,, atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam Pēc svara,, atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam Pēc svara,, atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam

25 6. Ķīnas kāposti Veseli, stingri, nebojāti, svaigi, nepārauguši, stingri piekļautām lapām, sulīgi, kraukšķīgi, bez lieka mitruma, bez bojājumiem uz lapām un kātiem, vienmērīgi nogrieztām saknēm, nav ģenētiski modificēti, nesatur ģenētiski modificētus organismus un nesastāv no tiem. Pēc svara,, atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam 30 Par visu apjomu kopā Apliecinām, ka: 1. produkti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražoti; 2. piedāvātajā cenā iekļautas visas ar preču piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā algas, transporta un citas iespējamās ar preču piegādi saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 3. nodrošināsim, ka uz to produktu iepakojuma, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, piegādes brīdī būs atbilstoša norāde. 4. iepirkuma līguma izpildes laikā, piegādājot pārtikas produktus, Piegādātājs pieņems/nepieņems (atbilstošo pasvītrot) no Pircēja iepriekš piegādāto produktu iepakojumu (kastes, maisi, burkas, spainīši, ar produktiem piegādātie primārie - terciārie iepakojumi) atpakaļ pēc esošo produktu izlietošanas, nepieprasot no Pircēja papildu samaksu par izlietotā iepakojuma pieņemšanu. 5. pretendenta norādītais preču ražošanas /komplektēšanas/ loģistikas centrs atrodas (norādīt attālumu) km no Ilūkstes novada Subates pamatskolas atrašanās vietas (Subates pamatskola, Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads). Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums EUR 25

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx

'PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Bauska.pptx PĀRTIKAS KVALITĀTES SHĒMAS Ginta Dzerkale Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļa Pārtikas kvalitātes shēmas *ES pārtikas kvalitātes shēmas: Bioloģiskās

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA N. p. k Nosaukums ATKLĀTA KONKURSA PĀRTIKAS PRODUKTU UN DZĒRIENU PIEGĀDE (ID.NR. SSIS 2012/2) Sveķu speciālā internātpamatskola Tehniskā specifikācija TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Vēlamais iepakojums Pretendenta

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

1 1. pielikums iepirkuma (identifikācijas Nr. DPP 2016/5) nolikumam TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1. Pārtikas produktu kvalitātei jāatbilst Latvijas Republik

1 1. pielikums iepirkuma (identifikācijas Nr. DPP 2016/5) nolikumam TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1. Pārtikas produktu kvalitātei jāatbilst Latvijas Republik 1 1. pielikums iepirkuma (identifikācijas Nr. DPP 2016/5) nolikumam TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1. Pārtikas produktu kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums* Iep. daļas Nr. Nr. p.k. Nosaukums Tehniskā secifikācija Vienība Daudzums 24 mēnešiem Pretendenta piedāvātā

Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums* Iep. daļas Nr. Nr. p.k. Nosaukums Tehniskā secifikācija Vienība Daudzums 24 mēnešiem Pretendenta piedāvātā Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums* Iep. daļas Nr. Nr. p.k. Nosaukums Tehniskā secifikācija Vienība Daudzums 24 mēnešiem Pretendenta piedāvātās preces izcelsmes valsts un ražotājs, ražotāja dotais

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Pralinē Saturs Izejvielas Par eļļas sēklām Ražošanas process Apstrāde Izmantošanas iespējas Izejvielas. Lazdu rieksti. Botānika Parastās lazdas (Corylus avellana) rieksts ir neveronis, kas nozīmē, ka sēkla

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 42139512, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469, tālr. 65475311, fakss 65475287,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) NOLIKUMS (Iepirkums

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Vēstnesis iepirkumu komisijas 2015.gada 26. novembra sēdes protokolu Nr.335 Publiskā iepirkuma Serveru piegāde (identifikācijas numurs LV2015/11) Nolikums Rīgā, 2015 2 I Vispārīgā

Sīkāk

Cili, A5 CP LV

Cili, A5 CP LV ZEMAS CENAS KATRU DIENU! LIELĀ pica 30 cm TIKAI NO 2 BURGERS 349 ĢIMENES pica 42 cm TIKAI NO 4 KEBABS 349 PASŪTI: ZVANOT UZ PICĒRIJU CILI.LV ĒDIENKARTE LĪDZŅEMŠANAI TAKE AWAY ČILI TAKE AWAY ēdienkartei

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr.40003011203 IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 rekonstrukcijas zonas Rēzeknes novadā Iepirkuma ID Nr.

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

MILUPA_RIMI_noteikumi_2019_LV

MILUPA_RIMI_noteikumi_2019_LV 13.03.2019. Loterijas atļaujas numurs 5651 Milupa preču loterijas Pērc 2 Milupa produktus un laimē! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS SIA Nutricia, reģistrācijas nr.: 40103070928, juridiskā adrese: Skanstes

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

KONDITORA PROFESIJAS STANDARTS SASKAŅOTS Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes gada 7. februāra sēdē pr

KONDITORA PROFESIJAS STANDARTS SASKAŅOTS Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes gada 7. februāra sēdē pr KONDITORA PROFESIJAS STANDARTS SASKAŅOTS Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2018. gada 7. februāra sēdē protokols Nr. 1 Konditors Profesijas specializācijas:

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk