Zákoník Chammu-rabiho

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Zákoník Chammu-rabiho"

Transkripts

1 Zákoník Chammu-rabiho 1 šumma awīlum awīlam ubbirma nērtam elīšu iddima lā uktīnšu mubbiršu iddâk. 2 šumma awīlum kišpī eli awīlim iddima lā uktīnšu ša elīšu kišpū nadû ana nārim illak nāram išalliamma šumma nārum iktašassu mubbiršu bīssu itabbal šumma awīlam šuāti nārum utebbibaššuma ištalmam ša elīšu kišpī iddû iddâk ša nāram išliam bīt mubbirīšu itabbal. 3 šumma awīlum ina dīnim ana šībūt sarrātim ūṣiamma awāt iqbû lā uktīn šumma dīnum šū dīn napištim awīlum šū iddâk. 4 šumma ana šībūt še im u kaspim ūṣiam aran dīnim šuāti ittanašši. 5 šumma dajjānum dīnam idīn purussâm iprus kunukkam ušēzib warkānumma dīnšu īteni dajjānam šuāti ina dīn idīnu enêm ukannūšuma rugummam ša ina dīnim šuāti ibbaššû adi 12- šu inaddin u ina puḫrim ina kussi dajjānūtīšu ušetbūšuma ul itârma itti dajjānī ina dīnim ul uššab. 6 šumma awīlum makkūr ilim u ekallim išriq awīlum šū iddâk u ša šurqam ina qātīšu imḫuru iddâk.ṣṣṣ 7 šumma awīlum lu kaspam lu ḫurāṣam lu wardam lu amtam lu alpam lu immeram lu imēram u lu mimma šumšu ina qāt mār awīlim u lu warad awīlim balum šībī u riksātim ištām u lu ana maṣṣārūtim imḫur awīlum šū šarrāq iddâk. 8 šumma awīlum lu alpam lu immeram lu imēram lu šaḫâm u lu eleppam išriq šumma ša ilim šumma ša ekallim adi 30-šu inaddin šumma ša muškēnim adi 10-šu irīab šumma šarrāqānum ša nadānim lā īšu iddâk. 9 šumma awīlum ša mimmûšu ḫalqû mimmâšu ḫalqam ina qāti awīlim iṣṣabat awīlum ša ḫulqum ina qātīšu ṣabtu nādinānummi iddinam maḫar šībīmi ašām iqtabi u bēl ḫulqim šībī mūde ḫulqīami lublam iqtabi šajjamānum nādin iddinušum u šībī ša ina maḫrīšunu išāmu itbalam u bēl ḫulqim šībī mūde ḫulqīšu itbalam dajjānū awātīšunu immarūma šībū ša maḫrīšunu šīmum iššāmu u šībū mūde ḫulqim mūdûssunu maḫar ilim iqabbūma nādinānum šarrāq iddâk bēl ḫulqim ḫuluqšu ileqqe šajjamānum ina bīt nādinānim kasap išqulu ileqqe. 10 šumma šajjamānum nādin iddinušum u šībī ša ina maḫrīšunu išāmu lā itbalam bēl ḫulqimma šībī mūde ḫulqīšu itbalam šajjamānum šarrāq iddâk bēl ḫulqim ḫuluqšu ileqqe. 11 šumma bēl ḫulqim šībī mūde ḫulqīšu lā itbalam sar tuššamma idke iddâk. 14 šumma awīlum mār awīlim ṣeḫram ištariq iddâk. 15 šumma awīlum lu warad ekallim lu amat ekallim lu warad muškēnim lu amat muškēnim abullam uštēṣi iddâk. 16 šumma awīlum lu wardam lu amtam ḫalqam ša ekallim u lu muškēnim ina bītīšu irtaqima ana šisīt nāgirim lā uštēṣiam bēl bītim šū iddâk. 17

2 šumma awīlum lu wardam lu amtam ḫalqam ina ṣērim iṣbatma ana bēlīšu irtedeaššu 2 šiqil kaspam bēl wardim inaddiššum. 18 šumma wardum šū bēlšu lā izzakar ana ekallim ireddešu warkassu ipparrasma ana bēlīšu utarrūšu. 19 šumma wardam šuāti ina bītīšu iktalašu warka wardum ina qātīšu ittaṣbat awīlum šū iddâk. 20 šumma wardum ina qāt ṣābitānīšu iḫtaliq awīlum šū ana bēl wardim nīš ilim izakkarma ūtaššar. 21 šumma awīlum bītam ipluš ina pāni pilšim šuāti idukkūšuma iḫallalūšu. 22 šumma awīlum ḫubtam iḫbutma ittaṣbat awīlum šū iddâk. 23 šumma ḫabbātum lā ittaṣbat awīlum ḫabtum mimmâšu ḫalqam maḫar ilim ubārma ālum u rabiānum ša ina erṣetīšunu u pāṭīšunu ḫubtum iḫḫabtu mimmâšu ḫalqam iriabbūšum. 24 šumma napištum ālum u rabiānum 1 mana kaspam ana nīšīšu išaqqalū. 26 šumma lu rēdûm u lu bā irum ša ana ḫarrān šarrim alākšu qabû lā illik u lu agram īgurma pūḫšu iṭṭarad lu rēdûm u lu bā irum šū iddâk munaggiršu bīssu itabbal. 27 šumma lu rēdûm u lu bā irum ša ina dannat šarrim turru warkīšu eqelšu u kirīšu ana šanîm iddinuma ilikšu ittalak šumma ittūramma ālšu iktašdam eqelšu u kirīšu utarrūšumma šūma ilikšu illak. 32 šumma lu rēdiam u lu bā iram ša ina ḫarrān šarrim turru tamkārum ipṭuraššuma ālšu uštakšidaššu šumma ina bītīšu ša paṭārim ibašši šūma ramānšu ipaṭṭar šumma ina bītīšu ša paṭārīšu lā ibašši ina bīt il ālīšu ippaṭṭar šumma ina bīt il ālīšu ša paṭārīšu lā ibašši ekallum ipaṭṭaršu eqelšu kirīšu u bīssu ana ipṭerīšu ul innaddin. 33 šumma lu ša ḫaṭṭātim u lu laputtûm ṣāb nisḫātim irtaši u lu ana ḫarrān šarrim agram pūḫam imḫurma irtede lu ša ḫaṭṭātim u lu laputtûm šū iddâk. 34 šumma lu ša ḫaṭṭātim u lu laputtûm numāt rēdîm ilteqe rēdiam iḫtabal rēdiam ana igrim ittadin rēdiam ina dīnim ana dannim ištarak qīštī šarrum ana rēdîm iddinu ilteqe lu ša ḫaṭṭātim u lu laputtûm šū iddâk. 35 šumma awīlum sugullam u ṣēnam ša šarrum ana rēdîm iddinu ina qāti rēdîm ištām ina kaspīšu ītelli. 36 eqlum kirûm u bītum ša rēdîm bā irim u nāši biltim ana kaspim ul innaddin. 37 šumma awīlum eqlam kiriam u bītam ša rēdîm bā irim u nāši biltim ištām ṭuppašu iḫḫeppe u ina kaspīšu ītelli eqlum kirûm u bītum ana bēlīšu itâr. 38 rēdûm bā irum u nāši biltim ina eqlim kirîm u bītim ša ilkīšu ana aššatīšu u mārtīšu ul išaṭṭar u ana iltīšu ul inaddin. 39

3 ina eqlim kirîm u bītim ša išammuma iraššû ana aššatīšu u mārtīšu išaṭṭar u ana eḫiltīšu inaddin. 40 nadītum tamkārum u ilkum aḫûm eqelšu kirīšu u bīssu ana kaspim inaddin šajjamānum ilik eqlim kirîm u bītim ša išammu illak. 42 šumma awīlum eqlam ana errēšūtim ušēṣima ina eqlim še am lā uštabši ina eqlim šiprim lā epēšim ukannūšuma še am kīma itêšu ana bēl eqlim inaddin. 43 šumma eqlam lā īrišma ittadi še am kīma itêšu ana bēl eqlim inaddin u eqlam ša iddû majjārī imaḫḫaṣ išakkakma ana bēl eqlim utâr. 45 šumma awīlum eqelšu ana biltim ana errēšim iddinma u bilat eqlīšu imtaḫar warka eqlam Adad irtaḫiṣ u lu bibbulum itbal bitiqtum ša errēšimma. 46 šumma bilat eqlīšu lā imtaḫar u lu ana mišlānī u lu ana šaluš eqlam iddin še am ša ina eqlim ibbaššû errēšum u bēl eqlim ana apšitêm izuzzū. 53 šumma awīlum ana kār eqlīšu dunnunim āḫšu iddima kāršu lā udanninma ina kārīšu pītum ittepte u ugāram mê uštābil awīlum ša ina kārīšu pītum ippetû še am ša uḫalliqu irīab. 54 šumma še am riābam lā ile i šuāti u bīšāšu ana kaspim inaddinūma mārū ugārim še šešunu mû ublū izuzzū. 55 šumma awīlum atappašu ana šiqītim ipte āḫšu iddima eqel itêšu mê uštābil še am kīma itêšu imaddad. 59 šumma awīlum balum bēl kirîm ina kiri awīlim iṣam ikkis ½ mana kaspam išaqqal. 102 šumma tamkārum ana šamallêm kaspam ana tadmiqtim ittadinma ašar illiku bitiqtam ītamar qaqqad kaspim ana tamkārim utār. 103 šumma ḫarrānam ina alākīšu nakrum mimma ša našû uštaddišu šamallûm nīš ilim izakkarma ūtaššar. 104 šumma tamkārum ana šamallêm še am šīpātim šamnam u mimma bīšam ana pašārim iddin šamallûm kaspam isaddarma ana tamkārim utār šamallûm kanīk kaspim ša ana tamkārim inaddinu ileqqe. 106 šumma šamallûm kaspam itti tamkārim ilqema tamkāršu ittakir tamkārum šū ina maḫar ilim u šībī ina kaspim leqêm šamallâm ukānma šamallûm kaspam mala ilqû adi 3-šu ana tamkārim inaddin. 108 šumma sābītum ana šīm šikarim še am lā imtaḫar ina abnim rabītim kaspam imtaḫar u maḫīr šikarim ana maḫīr še im umtaṭi sābītam šuāti ukannūšima ana mê inaddūši. 109 šumma sābītum sarrūtum ina bītīša ittarkasūma sarrūtim šunūti lā iṣṣabtamma ana ekallim lā irdeam sābītum šī iddâk. 110

4 šumma nadītum entum ša ina gagîm lā wašbat bīt sābītim iptete u lu ana šikarim ana bīt sābītim īterub awīltam šuāti iqallūši. 111 šumma sābītum 1 pīḫam ana qīptim iddin ina ebūrim 5 sâ še am ileqqe. 112 šumma awīlum ina ḫarrānim wašibma kaspam ḫurāṣam abnam u bīš qātīšu ana awīlim iddinma ana šībultim ušābilšu awīlum šū mimma ša šūbulu ašar šūbulu lā iddinma itbal bēl šībultim awīlam šuāti ina mimma ša šūbuluma lā iddinu ukannūšuma awīlum šū adi 5-šu mimma ša innadnušum ana bēl šībultim inaddin. 113 šumma awīlum eli awīlim še am u kaspam īšuma ina balum bēl še im ina našpakim u lu ina maškanim še am ilteqe awīlam šuāti ina balum bēl še im ina našpakim u lu ina maškanim ina še im leqêm ukannūšuma še am mala ilqû utār u ina mimma šumšu mala iddinu ītelli. 114 šumma awīlum eli awīlim še am u kaspam lā īšuma nipûssu ittepe ana nipûtim ištiat 1/3 mana kaspam išaqqal. 115 šumma awīlum eli awīlim še am u kaspam īšuma nipûssu ippema nipûtum ina bīt nepîša ina šīmātīša imtūt dīnum šū rugummam ul īšu. 116 šumma nipûtum ina bīt nepîša ina maḫāṣim u lu ina uššušim imtūt bēl nipûtim tamkāršu ukānma šumma mār awīlim mārāšu idukkū šumma warad awīlim 1/3 mana kaspam išaqqal u ina mimma šumšu mala iddinu ītelli. 117 šumma awīlam eḫiltum iṣbassuma aššassu mārāšu u mārassu ana kaspim iddin u lu ana kiššātim ittandin MU.3.KAM bīt šajjamānīšunu u kāšišīšunu ippešū ina rēbûtim šattim andurāršunu iššakkan. 118 šumma wardam u lu amtam ana kiššātim ittandin tamkārum ušēteq ana kaspim inaddin ul ibbaqqar. 119 šumma awīlam eḫiltum iṣbassuma amassu ša mārī uldušum ana kaspim ittadin kasap tamkārum išqulu bēl amtim išaqqalma amassu ipaṭṭar. 122 šumma awīlum ana awīlim kaspam ḫurāṣam u mimma šumšu ana maṣṣārūtim inaddin mimma mala inaddinu šībī ukallam riksātim išakkanma ana maṣṣārūtim inaddin. 123 šumma balum šībī u riksātim ana maṣṣārūtim iddinma ašar iddinu ittakrūšu dīnum šū rugummam ul īšu. 124 šumma awīlum ana awīlim kaspam ḫurāṣam u mimma šumšu maḫar šībī ana maṣṣārūtim iddinma ittakiršu awīlam šuāti ukannūšuma mimma ša ikkiru uštašanama inaddin. 127 šumma awīlum eli entim u aššat awīlim ubānam ušatriṣma lā uktīn awīlam šuāti maḫar dajjānī inaddûšu u muttassu ugallabū. 128 šumma awīlum aššatam īḫuzma riksātīša lā iškun sinništum šī ul aššat. 129 šumma aššat awīlim itti zikarim šanîm ina itūlim ittaṣbat ikassûšunūtima ana mê inaddûšunūti šumma bēl aššatim aššassu uballaṭ u šarrum warassu uballaṭ.

5 153 šumma aššat awīlim aššum zikarim šanîm mussa ušdīk sinništam šuāti ina gašīšim išakkanūši. 154 šumma awīlum mārassu iltamad awīlam šuāti ālam ūšeṣṣûšu. 159 šumma awīlum ša ana bīt emīšu biblam ušābilu terḫatam iddinu ana sinništim šanītim ubtalliṣma ana emīšu māratka ul aḫḫaz iqtabi abi mārtim mimma ša ibbablušum itabbal. 160 šumma awīlum ana bīt emim biblam ušābil terḫatam iddinma abi mārtim mārtī ul anaddikkum iqtabi mimma mala ibbablušum uštašannama utār. 161 šumma awīlum ana bīt emīšu biblam ušābil terḫatam iddinma ibiršu uktarrissu emūšu ana bēl aššatim mārtī ul taḫḫaz iqtabi mimma mala ibbablušum uštašannama utār u aššassu ibiršu ul iḫḫaz. 162 šumma awīlum aššatam īḫuz mārī ūlissumma sinništum šī ana šīmtim ittalak ana šeriktīša abūša ul iraggum šeriktaša ša mārīšama. 168 šumma awīlum ana mārīšu nasāḫim pānam ištakan ana dajjānī mārī anassaḫ iqtabi dajjānū warkassu iparrasūma šumma mārum arnam kabtam ša ina aplūtim nasāḫim lā ublam abum mārāšu ina aplūtim ul inassaḫ. 169 šumma arnam kabtam ša ina aplūtim nasāḫim ana abīšu itbalam ana ištīššu pānīšu ubbalū šumma arnam kabtam adi šinīšu itbalam abum mārāšu ina aplūtim inassaḫ. 171 šumma abum ina bulṭīšu ana mārī ša amtum uldušum mārū a lā iqtabi warka abum ana šīmtim ittalku ina makkūr bīt abim mārū amtim itti mārī ḫīrtim ul izuzzū andurār amtim u mārīša iššakkan mārū ḫīrtim ana mārī amtim ana wardūtim ul iraggumū. 184 šumma awīlum ana mārtīšu šugītim šeriktam lā išrukšim ana mutim lā iddišši warka abum ana šīmtim ittalku aḫḫūša kīma emūq bīt abim šeriktam išarrakūšimma ana mutim inaddinūši. 185 šumma awīlum ṣeḫram ina mêšu ana mārūtim ilqema urtabbišu tarbītum šī ul ibbaqqar. 186 šumma awīlum ṣeḫram ana mārūtim ilqe inūma ilqûšu abāšu u ummašu iḫīaṭ tarbītum šī ana bīt abīšu itâr. 188 šumma mār ummânim māram ana tarbītim ilqema šipir qātīšu uštāḫissu ul ibbaqqar. 189 šumma šipir qātīšu lā uštāḫissu tarbītum šī ana bīt abīšu itâr. 195 šumma mārum abāšu imtaḫaṣ rittašu inakkisū. 196 šumma awīlum īn mār awīlim uḫtappid īnšu uḫappadū. 197 šumma eṣemti awīlim ištebir eṣemtašu išebbirū. Královské nápisy L. W. King, Letters and Inscriptions of Hammurabi, vol. I, London 1898, no. 57.

6 šarrum dannum šar Bābilim šar kibrātim arba im bāni mātim šarrum ša epšātūšu ana šīr Šamaš u Marduk ṭābā anāku dūram ša Sippar in eperi kīma šadîm rabîm rēšīšu lu ulli appāram lu uštasḫiršu Purattam ana Sippar lu aḫreamma kār šulmim lu ummissu bāni mātim šarrum ša epšātūšu ana šīr Šamaš u Marduk ṭābā anāku Sippar u Bābilim šubat nēḫtim ana dariātim lu ušēšib migir Šamaš narām Marduk anāku ša ištu ūm ṣiātim šarrum in šarrī la ibniu ana Šamaš bēlīja rabîš lu ēpussum. L. W. King, Letters and Inscriptions of Hammurabi, vol. I, London 1898, no. 94. ana Marduk bēlim rabîm nādin ḫegallim ana ili bēl Esagila

7 u Ezida bēlīšu nabiu Anim šemu Enlil migir Šamaš rē ûm narām Marduk šarrum dannum šar māt Šumerîm u Akkadîm šar kibrātim arba im inu Enlil mātam u nīšī ana belîm iddinušum ṣerrassina ana qātīšu umalliu ana Marduk ilim bānīšu in Barsippa ālim narāmīšu Ezida parakkašu ellam ibnišum.

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

Nominit

Nominit Heikot verbit II Akkadi I Syksy 2018 Aleksi Sahala Helsingin yliopisto I Infirmae I Infirmae-verbeissä R 1 on heikko, esim. /w j ˀ/ Saanan kirjassa verbien luokat ovat I-a I-e, I-j ja I-w. I-alef I-a-verbien

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

A LĪMENIS

A  LĪMENIS KLAUSĪŠANĀS PRASMES PĀRBAUDE Jūs dzirdēsit īsu sarunu. Tagad izlasiet jautājumu un apskatiet zīmējumus! Zem jautājuma ir 3 atbildes. Izvēlieties vienu pareizo atbildi (A, B vai C) un apvelciet to! Tekstu

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P

LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KOMISIJA KULTŪRAS KOMISIJA MEDIJU UN IZZIŅAS KOMISIJA P LĪDZPĀRVALDES STRUKTŪRA PREZIDENTS VADOŠAIS PEDAGOGS PREZIDENTA VIETNIEKS SĀKUMSKOLAS KULTŪRAS KULTŪRAS MEDIJU UN IZZIŅAS PĒTĪJUMU FORMĀLIE PASĀKUMI IZKLAIDES PASĀKUMI Komisijas vadītāja pienākumi: Dokumentēt

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

February 21, LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība ( ) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konferen

February 21, LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība ( ) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konferen February 21, 2018 1 LU Rakstu sērijas «Zinātņu vēsture un muzejniecība» publikāciju atpazīstamība (2001-2016) Interneta vidē (ieskats) LU 76. konference: Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcija 2018.

Sīkāk

YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - internet

YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - internet YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no 2019. gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - interneta porta ls www.yousend.lv, www.yousend.lt, www.yousend.ee.

Sīkāk

Resultatlista Kattävling Arrangör : IFK Växjö Plats: Arenastadens Kastpark Väder: 25 grader, sol, lätta vindar Tävlingsledare. Kalle Peters

Resultatlista Kattävling Arrangör : IFK Växjö Plats: Arenastadens Kastpark Väder: 25 grader, sol, lätta vindar Tävlingsledare. Kalle Peters Resultatlista Kattävling 2019 06 24 Arrangör : IFK Växjö Plats: Arenastadens Kastpark Väder: 25 grader, sol, lätta vindar Tävlingsledare. Kalle Petersson Kula Pool 1 Född Förening Klass Vikt 1 2 3 4 5

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx Izglītības iestāde un klase : Rūjienas vidusskola, 3.b klase 11.februārī Rūjienas vidusskolas 3.b klases skolēni, skolotāja un daži vecāki devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, lai Labdarības akcijas

Sīkāk

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation // Scientific proceedings of Riga Technical university.- 2003.- Vol. 4.- Power and Electrical Engineering No.8.- Riga Technical

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

Reģistrācijas Nr , Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125, e-pasts: Biedrības Latvijas Pašva

Reģistrācijas Nr , Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125, e-pasts: Biedrības Latvijas Pašva Reģistrācijas Nr.40008217401, Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125, e-pasts: sdvaditaju.apvieniba@gmail.com Biedrības Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība valdes pārskats

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 4.5.2016 A8-0157/43 Nr. 43 Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (II) 2615. sanāksme Datums: 2017. gada 9. februāris

Sīkāk

gradska B liga statistika 1718.xlsm

gradska B liga statistika 1718.xlsm I kolo 1 12 0 : 0 1. set 2. set 3. set 4. set 5. set partija meč 2 11 Mopet Vranješ III * Bolnica 1 : 6 1. set 2. set 3. set 4. set 5. set partija meč par Milanović-Gerbesa par Bunford-Nikolić 07-11 07-11

Sīkāk

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) I

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) I Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IPW-15TP POWER KABLO 1,5 METRE Inca 10+ 2,10 USD INCA IPR-01 USB 2.0 YAZICI KABLOSU+ASKILI (1.5MT) Inca 10+ 3,15 USD INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE

Sīkāk

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK S) Digi

Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK S) Digi Kablolar ve Adaptörler Ürün Marka Stok Fiyat INCA IMHD-15T HDMI KABLO 1,8 METRE Inca 1 3,15 USD DIGITUS USB UZATMA KABLOSU 1.8MT(AK-300200-018-S) Digitus 3 3,68 USD INCA INPW-06TP NOTEBOOK POWER KABLO

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārvaldām aprūpi, ja uzskatāms, ka kāds pavada savas dzīves

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode] Eiropas kopējā augstākās izglītības politika (I) Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas nepieciešamība un tās pamatprincipi Prof. Andrejs Rauhvargers, informācija par Eiropas kopējo politiku pieejama

Sīkāk

Genorise Scientific Catalog.xls

Genorise Scientific Catalog.xls Genorise Scientific Catalog updated 9/9/2011 Catalog No Item Name Price, $ No prep 101001 Genorise Urine DNA Extraction Kit 200 269 200 101002 Genorise Blood DNA Extraction Kit 1000 280 1000 101003 Genorise

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

2008. gada 5. decembris Salaspils Vēstis Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai star

2008. gada 5. decembris Salaspils Vēstis Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai star Salaspils novada domes bezmaksas izdevums 5.12.2008. Nr.23 (453) 5.12.2008. Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai starp bo jā gā ju ša jiem arī ir vien līdz īgie un vien līdz īgā kie? 2. lpp. Valsts svēt ki Sa

Sīkāk

HP Deskjet 3840 series

HP Deskjet 3840 series 1. izdevums, 09/2004 Autorties bas 2004 Hewlett-Packard Company Pazi ojums 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pavairošana, piem rošana vai tulkošana bez iepriekš jas rakstiskas at

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

Mēbeļu izpārdošana 2019

Mēbeļu izpārdošana 2019 2. DC 290 dīvāns 285x103x78 cm, koks, tumši pelēks audums 13 250 EUR (26 155 EUR) 2. Star Trek klubkrēsls 65x61x109 cm, koks, āda 4 250 EUR (8 135 EUR) 2. 3. Stella galdiņš D55, H45 cm, koks, stikls 1

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Reģistrācijas Nr , Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125, e-pasts: Biedrības Latvijas Pašva

Reģistrācijas Nr , Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125, e-pasts: Biedrības Latvijas Pašva Reģistrācijas Nr.40008217401, Stacijas laukums 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125, e-pasts: sdvaditaju.apvieniba@gmail.com Biedrības Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība valdes pārskats

Sīkāk

Noteikumi_NEUTRAL_ar atļauju

Noteikumi_NEUTRAL_ar atļauju Preču loterijas NEUTRAL NĒ smaržvielām un krāsvielām loterija RIMI veikalu tīklā noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs un pārdevējs ir SIA EUGESTA un Partneri, reģ. nr. 40003321238, juridiskā adrese:

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

“Apstiprinu “ LJA prorektors J

“Apstiprinu “    LJA prorektors J 1M335.01 1E322.01 INFORMĀCIJAS TEHNOL. 1.-16.ned. MATEMĀTIKA (PRAKT.) 1.grupa pēdējie 13 pēc saraksta MATEMĀTIKA (PRAKT.) 2.grupa pirmie 13 pēc saraksta INFORMĀCIJAS TEHNOL. 1.-16.ned. FIZIKA (PRAKT.)

Sīkāk

Dzejas dienas Vāks

Dzejas dienas Vāks Skolotājs Kurš datorzinības mums māca Un dzejas rindas ritmā stāsta. Kurš pasakas mums lasa Un jautrus jokus dzīt mums māca. Kurš skolas hroniku mums veido Un skaistus foto mirkļus ķer. Kurš grāmatas liek

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode] Eiropas Sociālā fonda projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai. Vieno an s Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Latvijas Rektoru padome

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

2018 Summer Games Gymnastics Results

2018 Summer Games Gymnastics Results Vault Num First_NameLast_NameGym Events Age_DivisioLevel Score Division Place 100 Sophia Battis WAT Vault 8-11 1 8.7 1 1 52 Kylie Vavrosky GGY Vault 8-11 1 8.6 1 2 44 Madison Erickson Flyaways Vault 8-11

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Intra_2019_16iter_lv_embed_280519

Intra_2019_16iter_lv_embed_280519 Kompleksu gāzes sistēmu risinājumi Ražošana/Montāža/Pārdošana 2019 Komandas pieredze Pieredzes un azarta sinerģija kopš 1994. gada Padomju gāzes staciju modernizācijas eksperti Vairums darbinieku strādā

Sīkāk

Stundas tēma: Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšana klasē un skolā. 40 min + 40 min Klase: 4. Mērķis: Skolēns apzinās savu rīcību un spēj par to

Stundas tēma: Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšana klasē un skolā. 40 min + 40 min Klase: 4. Mērķis: Skolēns apzinās savu rīcību un spēj par to Stundas tēma: Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšana klasē un skolā. 40 min + 40 min Klase: 4. Mērķis: Skolēns apzinās savu rīcību un spēj par to atbildēt. Uzdevumi: Sniegt atbalstu skolēnam sevis

Sīkāk

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a

Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un a Krājumā saīsinātā pierakstā sniegti pamatskolas ģeometrijas kursā sastopamie galvenie ģeometriskie jēdzieni, figūru īpašības, teorēmu formulējumi un aprēķinu formulas, kas nepieciešamas, risinot uzdevumus.

Sīkāk

Katvaru bibliotēkas pārskats par darbu 2017.gadā Katvari, 2018

Katvaru bibliotēkas pārskats par darbu 2017.gadā Katvari, 2018 Katvaru bibliotēkas pārskats par darbu 2017.gadā Katvari, 2018 SATURS 1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS.. 2 2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS... 2 3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 2 4. PERSONĀLS...

Sīkāk

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1)

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1) Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt APSVEIKUMS Apsveicam! Izvēloties Waterpik Ultra Dental Water Jet, Jūs dodaties pareizā virzienā, lai saglabātu veselas smaganas un veselīgāku smaidu! Ar

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un 151/15 bas Ofici lais V stnesis L EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/881 (2019. gada 17. apr lis) par ENISA (Eiropas Savien bas Kiberdroš bas a ent ra) un par inform cijas un komunik cijas

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

RF PRO.pdf

RF PRO.pdf CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT RECYFIX PRO NEW INOVATĪVA DRENĀŽAS SISTĒMA IZGATAVOTA NO PE-PP UN PA-GF MĀJAS UN KOMERCIĀLO PLATĪBU TERITORIJĀS LĪDZ C250 SLODZES KLASEI Tagad arī ar FIBRETEC resti CIVILS

Sīkāk

SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin

Sīkāk

Programmēšanas valoda iesācējiem 4. daļa. Programmēšanas prakse 2007 Alvils Bērziņš

Programmēšanas valoda iesācējiem 4. daļa. Programmēšanas prakse 2007 Alvils Bērziņš Programmēšanas valoda iesācējiem 4. daļa. Programmēšanas prakse 2007 Alvils Bērziņš Saturs Ievads...3 Algoritmi...4 Uzdevumi...6 1. uzdevums. Olu kastes...6 2. uzdevums. Lielie cipari...6 3. uzdevums.

Sīkāk

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675 Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.67504955, fakss 67504966, e-pasts pasts@iaui. gov.lv,

Sīkāk

Latvijas Motosporta Federācijas

Latvijas Motosporta Federācijas Latvijas Motosporta federācijas Prezidija sēdes protokols Nr.5 Rīgā, Dzērbenes 27 2013.gada 14.augusts Sēdes sākums: plkst.18:00 sēdi vada sēdi protokolē Kaspars Kuļikovs Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):

Sīkāk

Microsoft Word - BASS_2019_05_07_Juniorske rang liste

Microsoft Word - BASS_2019_05_07_Juniorske rang liste K O N K U R E N C I J A J U N I O R A D O 1 1 G O D I N A - 1 Stolić Andrej KŠ 512 512 512 512 536 2072 2 Simić Mihajlo KŠ 0 384 384 448 512 1728 3 Obradović Vukašin NS 448 358 358 0 358 1522 4 Smiljković

Sīkāk

Hyundai i20 Modelis i20 Hatchback i20 Hatchback i20 Hatchback Komplektācija 1.2 Mpi ISG Comfort 5MT 75 zs 1.2 Mpi ISG Comfort 5MT 75 zs 1.2 Mpi ISG Co

Hyundai i20 Modelis i20 Hatchback i20 Hatchback i20 Hatchback Komplektācija 1.2 Mpi ISG Comfort 5MT 75 zs 1.2 Mpi ISG Comfort 5MT 75 zs 1.2 Mpi ISG Co Hyundai TOMATO ICED COFFEE AQUA SPAR- KLING Mehāniskā Benzīns 13200 1470 7 Mehāniskā Benzīns 13470 1500 7 Mehāniskā Benzīns 13470 1500 7 ; POINT salona dizaina pakotne ; BLUE POINT salona dizaina pakotne

Sīkāk

Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 1. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos

Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 1. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos Akciju sabiedrības PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS K A T A L O G S iepirkuma 1. daļai Atklātam konkursam Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos ortopēdiskos apavus. 1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie

Sīkāk

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m t m c alt s as a a s as v esta as 1 za 4750234101672

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

Microsoft Word - BASS_2019_03_26_Juniorske rang liste

Microsoft Word - BASS_2019_03_26_Juniorske rang liste K O N K U R E N C I J A J U N I O R A D O 1 1 G O D I N A TROFEJ BG - 1 Stolić Andrej KŠ 512 512 512 512 512 2048 2 Obradović Vukašin NS 384 448 358 358 0 1548 3 Simić Mihajlo KŠ 0 0 384 384 448 1216 4

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

ALSUNGAS ZIŅAS Dažādi ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 10 (208) GADA OKTOBRIS ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ Domes gada 1. oktobra se de: Noteica

ALSUNGAS ZIŅAS Dažādi ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 10 (208) GADA OKTOBRIS ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ Domes gada 1. oktobra se de: Noteica ALSUNGAS ZIŅAS Dažādi ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 10 (208) 2018. GADA OKTOBRIS ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ Domes 2018. gada 1. oktobra se de: Noteica Pirmsskolas izglītības iesta de Mik elītis ar 2018.

Sīkāk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā gada marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plk Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavas pilsētā 2018. gada 19. 23. marts Datums, laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta no plkst. 9 līdz 10; no plkst. 9 līdz 20 11; no plkst. 11 līdz 12 no plkst. 14 līdz 15

Sīkāk

ALSUNGAS ZIŅAS ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 9 (171) GADA septembris ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 17.septembrī notika domes sede, darba kartība tik

ALSUNGAS ZIŅAS ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 9 (171) GADA septembris ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 17.septembrī notika domes sede, darba kartība tik ALSUNGAS ZIŅAS ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR. 9 (171) 2015. GADA septembris ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 17.septembrī notika domes sede, darba kartība tika izskatīti vairaki jautajumi. Apstiprinaja skolēnu

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.9.2017 A8-0133/32 Grozījums Nr. 32 Sven Giegold, Fabio Massimo Castaldo, Helmut Scholz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Eva Joly, Pascal Durand, Indrek Tarand, Florent Marcellesi, Igor

Sīkāk

Ruta_1

Ruta_1 Projekta pētniece Ruta Kaupe 19.10.2018., Rīga Mutes dobuma sekrēta testu pilotprojekts personu, kuras injicē narkotikas (PKIN), grupā HIV izplatība Latvijā PKIN grupā HIV izplatība personu, kas injicē

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Ievadlekcija.

Ievadlekcija. Telpisko datu digitālā apstrāde Biol2021 Ievadlekcija Kārlis Kalviškis, LU Bioloģijas fakultāte 2013. gada 8. februārī Īss kursa apraksts Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar telpisko datu ieguvi un

Sīkāk

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr Wohnort aktuelles Datum Ihre ZINSPILOT-Kundennummer

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Premium kvalitātes aromatizēto Arabika kafijas pupiņu katalogs Kafija ir kas vairāk par rīta dzērienu... Kafija dod enerģiju, spēku un mundrumu. Sniedz baudu. Nodrošina atmosfēru. Tā reizē ir neatņemama

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastra apzīmē jums Kop platība m2 Zemes lieto šanas veids

Sīkāk