TRIMMER 50 SG. Aizsargiepakojuma marķējums. Uzmanību

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "TRIMMER 50 SG. Aizsargiepakojuma marķējums. Uzmanību"

Transkripts

1 Aizsargiepakojuma marķējums TRIMMER 50 SG HERBICĪDS Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos, arī ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju. Preparatīvā forma: šķīstošas granulas Darbīgā viela: metil-tribenurons, 500 g/kg Reģistrācijas Nr Reģistrācijas klase 2. Iepakojums: 10 x(40 g- 1.5 kg) Uzmanību H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P333 + P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam telefons 112. Uzglabāšana Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Derīguma termiņš : 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā. Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma Ražotājs: DuPont de Nemours (France)S.A.S 82 Rue de Witte1sheim, Cernay, Francija Pārstāvniecība Latvijā: Tālr.: Reģistrācijas īpašnieks: Du Pont Finland Ltd. Sokeritehtaantie 20 FI Kantvik, Finland Tirdzniecības zīme: ADAMA Registrations B.V. P.O.Box AK Leusden Nīderlande Tālr.: (+31) (0) /9

2 TRIMMER 50 SG Iepakojuma marķējums HERBICĪDS Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos, arī ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju. Preparatīvā forma: šķīstošas granulas Darbīgā viela: metil- tribenurons, 500 g/kg Reģistrācijas Nr Reģistrācijas klase 2. Iepakojums: 40 g- 1.5 kg Uzmanību H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH 401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P333 + P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam telefons 112. Uzglabāšana Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Derīguma termiņš : 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā. Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma Ražotājs: DuPont de Nemours (France)S.A.S 82 Rue de Witte1sheim, Cernay, Francija Pārstāvniecība Latvijā: Tālr.: Reģistrācijas īpašnieks: Du Pont Finland Ltd. Sokeritehtaantie 20 FI Kantvik, Finland Tirdzniecības zīme: ADAMA Registrations B.V. P.O.Box AK Leusden Nīderlande Tālr.: (+31) (0) /9

3 Pirmā medicīniskā palīdzība: Nekad nedot neko caur muti samaņu zaudējušai personai. Zvanot ārstam vai saindēšanās informācijas centram, vai griežoties pie speciālista Uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa iepakojumu vai tā marķējumu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoši novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm. Ja ādas kairinājums vai alerģiska reakcija nepazūd, izsaukt ārstu. Izmazgāt piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas izmantošanas. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Turēt aci atvērtu un lēnām un maigi skalot ar ūdeni minūtes. Ja acu kairinājums saglabājas, konsultēties ar speciālistu. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, griezties pie medicīniskā personāla. NEIZRAISĪT vemšanu, ja vien to nenorāda ārsts vai saindēšanās informācijas centrs. Ja cietušais ir pie samaņas: Skalot muti ar ūdeni. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, pārvietot svaigā gaisā. Pēc ievērojamas iedarbības konsultēties ar ārstu. Mākslīgā elpināšana un/vai skābeklis var būt nepieciešami. Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms. Saindēšanas informācijas centra tālrunis: DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Vienmēr pirms augu aizsardzības līdzekļu lietošanas izlasīt marķējumu un sekot drošības norādēm. Darbojoties ar produktu neēst, nedzert un nesmēķēt. Vienmēr pēc darba mazgāt rokas un notraipīto ādu. Pirms atkārtotas izmantošanas, piesārņoto apģērbu izmazgāt. Aizsardzība acīm: aizsargbrilles ar sānu aizsargiem (EN166). Aizsardzība rokām: aizsargcimdi (nitrila gumijas, biezums 0,4-0,7 mm, 6. klase, valkāšanas laiks: > 480 min.) Ādas un ķermeņa aizsardzība: Pilns aizsargtērps Tips (EN ISO / EN 13034), gumijas priekšauts, gumijas zābaki (EN / EN ISO 20345). Elpceļu aizsardzība: Pusmaska ar daļiņu filtru FFP1. Sajaucot Lietot sejas masku, atbilstošus cimdus (nitrila vai neoprēna) un gumijas zābakus. Smidzinot Lietot atbilstošus cimdus (nitrila vai neoprēna), gumijas zābakus un aizsargtērpu vai ūdensnecaurlaidīgas bikses. Ja traktors ir ar slēgtu kabīni, individuālie aizsardzības līdzekļi nepieciešami tikai ārpus kabīnes. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA IEDARBĪBA Trimmer 50 SG ir augsti efektīvs sistēmas herbicīds. Augi galvenokārt to uzņem caur lapām, tomēr tam ir arī neliela augsnes iedarbība. Tas graudaugos labi iznīcina lielāko daļu divdīgļlapju nezālītes. Dažas stundas pēc apstrādes tiek apturēta nezāļu augšana. Hloroze, nezāļu bojāeja un citas redzamas pazīmes novērojamas pēc 1 3 nedēļām. Izturīgākās sugas, kas nav iznīcinātas, Trimmer 50 SG nomāc. Lietojot Trimmer 50 SG smidzināšanas dienā izvairieties no augstas saules intensitātes un augstas temperatūras. Izvairieties lietot nozīmīgu dienas un nakts temperatūru svārstību laikā, temperatūrās zem + 5 C un virs + 25 C vai arī laikā, kad paredzamas salnas. Pēkšņs sals neietekmē Trimmer 50 SG efektivitāti, tomēr uz pāris dienām tā tiek apturēta. Nepieciešamais bezlietus periods - 2 stundas. Apstrāde ļoti sausos laika apstākļos var samazināt efektivitāti tādu nezāļu ierobežošanā kā, piemēram, baltā balanda (Chenopodiumalbum). Trimmer 50 SG nedrīkst lietot stresa, kas radies zemas temperatūras, kaitēkļu vai slimību uzbrukumu, mēslojuma vai kaļķu trūkuma vai citu augu augšanas ietekmējošu faktoru dēļ, novārdzinātiem augiem. PRETREZISTENCES STRATĒĢIJA Trimmer 50 SG satur darbīgo vielu metil- tribenuronu, kura ir ALS inhibitors un tā pēc Herbicīdu pretrezistences komitejas (HRAC) vērtējuma iekļauta B grupā. Vairākus gadus vienā laukā atkārtoti 3/9

4 lietojot viena iedarbības veida herbicīdu var izveidoties izturīgas nezāļu sugu populācijas, kurām pavairojoties tās var kļūt par dominējošām. Nezāļu sugu uzskata par rezistentu pret herbicīdu, ja tā izdzīvo, lietojot preparātu rekomendētajās devās, laikā un normālos laika apstākļos. Rezistentu nezāļu sugu populāciju izveidošanos var novērst izvēloties alternatīvus produktus ar citādu iedarbības mehānismu vai veidojot tvertnes maisījumus. Pretrezistences stratēģija ir jāpielāgo katram konkrētam gadījumam. Nezāļu rezistences rīcības grupa (WRAG) ir izveidojusi vadlīnijas un to kopijas ir pieejamas mājas lapā pēc adreses: augu aizsardzības asociācijā, jūsu izplatītājam, augu aizsardzības konsultantam un produkta ražotājam. IETEIKUMI 1. Ja laukā, kur lietots Trimmer 50 SG ir novērota rezistence, tad šo lauku, cik ātri vien iespējams, pret konkrētu nezāļu sugu jāapstrādā ar citu produktu. Izvēlētajam produktam jābūt no citas HRAC grupas. 2. Lai novērstu rezistences veidošanos, ieteicamie maisījuma partneri būtu fluroksipiru saturoši augu aizsardzības līdzekļi, piemēram, Strane 180 e.k., Tomigan 180 EC vai Starane XL s.e.). Produkta un tā devas izvēle jāpielāgo novērtējot laukā esošās nezāļu sugas, kultūraugu un miglošanas apstākļus. Par pēdējo un jaunāko pieejamo informāciju ieteicams konsultēties ar firmas pārstāvi Latvijā. NEZĀĻU APSTRĀDI IETEKMĒJOŠI FAKTORI UN LIETOŠANAS DEVU IZVĒLE Zemākā deva Augstākā deva Jutīgas divdīgļlapu nezāļu sugas Mazāk jutīgas divdīgļlapu nezāļu sugas Spēcīga kultūraugu konkurence Rets kultūraugu sējums Labs augsnes mitrums Sausa augsne, augiem trūkst mitrums Dažas nezāles Daudz nezāļu Nezāles dīgļlapu līdz 2-4 lapu stadijas Nezāles lielākas par 2-4 lapām Augsts gaisa mitrums ( 80 % ) Zems gaisa mitrums ( 80 % ) NEZĀĻU IEROBEŽOŠANA Visefektīvākā un ātrāka iedarbība uz nezālēm ir, ja tās apsmidzina dīgļlapu līdz 2-4apu stadijā. Vēlāka apstrāde uz jutīgām nezālēm parasti nodrošina tikai apmierinošu rezultātu. Trimmer 50 SG ir īpaši efektīvs uz mazām aktīvi augošām nezālēm. Tomēr, tā kā lielākās nezāles bieži vien kļūst mazāk jūtīgas, ir svarīgi smidzināšanas laikā pievērst uzmanību katras nezāļu sugas lielumam. Tāpat ir svarīgi identificēt lauka esošās nezāles un salīdzināt tās ar tabulā esošajām, tādejādi pārliecinoties vai tās ir jutīgas pret Trimmer 50 SG Tikai apstrādes laikā lauka esošās nezāles tiks ierobežotas, no jauna dīgstošas nezāles būs jāierobežo ar jauna smidzinājuma palīdzību. Tabulā minētais iedalījums ziemājiem un vasarājiem atbilst labam smidzinājumiem un labiem augšanas apstākļiem. Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle: DEVA UZ HEKTĀRA Jutīgas nezāles iedarbība > 85% Rapsis sārņaugs Brassica spp g/ha + 50ml virsmas aktīvā Ganu plikstiņš Capsella bursa-pastoris viela uz 100 l darba šķidruma Parasta rudzupuķe Centaurea cyanus Balta balanda Chenopodium album Akli Galeopsis spp. Panātres Lamium spp. Tīruma kumelīte Matricaria inodora Smaržīgā kumelīte Matricaria chamomilla Tīruma neaizmirstulīte Myosotis arvensis Lauku magone Papaver dubium Zīda magone Papaver rhoeas Parastā virza Stellaria media Tīruma naudulis Thlapsi arvense Tīruma gaurs Spergula arvensis 4/9

5 Blusu sūrene Polygonum persicaria Izplestā balodene Atriplex patula MAZĀK JUTĪGAS NEZĀLES IEDARBĪBA < 85 % Parastā salātene Lapsana communis Lauka vijolīte Viola arvensis Maura sūrene Polygonum aviculare Vēja grīslis Polygonum convolvulus Tīruma usne Cirsium arvense Parastā vībotne Artemisia vulgaris Kodīgā, sīkā nātre Urtica urens Ārstniecības matuzāle Fumaria officinalis IEROBEŽOTA EFEKTIVITĀTE Ķeraiņu madara Galium aparine Veronika Veronica spp. 30 g/ha + 50ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas: DEVA UZ HEKTĀRA Jutīgas nezāles Iedarbība > 85 % Rapsis sārņaugs Brassica spp g/ha + 50 ml virsmas Tīruma kumelīte Matricaria inodora aktīvā viela uz 100 l darba Akļi Galeopsis spp. šķidruma Tīruma neaizmirstulīte Myosotis arvensis Smaržīgā kumelīte Matricaria chamomilla Ganu plikstiņš Capsella bursa-pastoris Baltā balanda Chenopodium lbum Tīruma naudulis Thlapsi arvense Panātres Lamium spp. Parastā virza Stellaria media Blusu sūrene Polygonum persicaria Tīruma sinepes Sinapis arvensis Tīruma gaurs Spergula arvensis Lauka vijolīte Viola arvensis Parastā rudzupuķe Centaurea cyanus Mazāk jutīgas nezāles Ārstniecības matuzāle Fumaria officinalis Maura sūrene Polygonum aviculare Vēja griķis Polygonum convolvulus Tīruma usne Cirsium arvense Parastā vībotne Artemisia vulgaris 70 75% iedarbība 22.5 g/ha + 50ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma Ierobežota efektivitāte Ķeraiņu madara Galium aparine Veronika Veronica spp. Parastai vībotnei (Artemisia vulgaris) un Tīruma usnei (Cirsium arvense) jābūt sadīgušai un ne augstākai par 10 cm apstrādes laikā. Sevišķi liela ušņu daudzuma gadījumā darba šķidrumam vajadzētu pievienot 1.5 l/ha jebkuru no augu aizsardzības līdzekļu reģistrā esošajiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur vienu darbīgo vielu MCPA 750 g/l, piem., Nufarm MCPA 750, vai 0.8 l/ha DMA D Retro š.k. Ķeraiņu madaras (Galium aparine) ierobežošanai ieteicams veidot tvertnes maisījumus ar herbicīdu, kurš satur darbīgo vielu fluroksipirs 180 g/l, l/ha vasarājiem vai l/ha ziemājiem + virsmas aktīvā viela 50 ml uz 100 l darba šķidruma. LIETOJUMS 5/9

6 Apstrādājamā kultūra Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle Kaitīgais organisms Divdīgļlapju nezāles Deva, kg/ha Ieteicamā darba šķidruma konc.,% Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 39).Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma. Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā 60 1 Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas Divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 l darba šķidruma Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju Divdīgļlapju nezāles Apsmidzināt sējumus sākot ar graudaugu 2 lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39), kad stiebrzāles ir 2-3lapu stadijā (AS 12-13). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 25 ml uz 100 l darba šķidruma 60 1 VASARĀJU GRAUDAUGI AR PASĒJU Vasaras kviešu, miežu un auzu sējumi ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju lopbarībai, sējas gadā var tikt apsmidzināti ar Trimmer 50 SG. Apstrādi veic, kad pasējā esošās stiebrzāles ir 2-3 lapu stadijā. Trimmer 50 SG deva g/ha + 25 ml virsmas aktīvās vielas uz 100 l darba šķidruma. Nelietot graudaugu sējumos ar āboliņa pasēju. Āboliņš, it īpaši baltais āboliņš, pēc apstrādes ar Trimmer 50 SG tiks bojāts vai stipri tiks kavēta tā augšana. JAUNĀS ŠĶIRNES Trimmer 50 SG var lietot visām ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, ziemas un vasaras rudzu, tritikāles un auzu šķirnēm (izņemot šķirni "Matilda"). Katrā kultūrā nepārtraukti tiek izstrādātas jaunas šķirnes. Pirms pielietot Trimmer 50 SG jaunām šķirnēm, konsultējieties ar firmas pārstāvi Latvijā, vai ir veikti praktiski eksperimenti un kādi ir izmēģinājumu rezultāti. AUGSNES TIPS Trimmer 50 SG efektīvi ierobežo nezāles visos augsnes tipos. APSTRĀDES LAIKS Ar Trimmer 50 SG var smidzināt sējumus sakot ar graudaugu 2 lapu stadiju (AS 12) līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 39). Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, pavasarī: Labākais rezultāts tiek sasniegts agrā pavasarī, tiklīdz nezāles sāk augt, līdz 2-4lapu stadijai. Minimālai gaisa temperatūrai jābūt +5 C. Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas: Vislabākie rezultāti tiek sasniegti nezālēm dīgstot, līdz īsto lapu stadijai, kas parasti atbilst graudaugu 3-4 lapu stadijai 6/9

7 Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar sarkanas auzenes vai ganību airenes pasēju: Vislabākie rezultāti tiek sasniegti nezālēm dīgstot, līdz 2-4 īsto lapu stadijai, kas parasti atbilst graudaugu 3-4 lapu stadijai, pasētajām stiebrzālēm 2-3 lapu stadijā. ATKĀRTOTA SMIDZINĀŠANA / ATKĀRTOTA SĒJA Pēc ražas novākšanas laukā, kur lietots Trimmer 50 SG var sēt tikai ziemāju graudaugus vai ziemas rapsi. Nākamā gada pavasarī var sēt visus kultūraugus. Ja ar Trimmer 50 SG apstrādāts sējums jāpārsēj, var sēt tikai graudaugus. VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA Lietojot Trimmer 50 SG vienmēr tiek rekomendēts tvertnes maisījumā pievienot bezjonu virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 litriem darba šķidruma ziemāju un vasarāju graudaugu sējumos un 25 ml virsmas aktīvās vielas uz 100 litriem darba šķidruma vasarāju graudaugos ar stiebrzāļu pasēju. Virsmas aktīvo vielu rekomendējams pievienot arī maisījumos ar mekopropu vai MCPA saturošiem produktiem, Starane 180 e.k., piretroīdu insekticīdiem. SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (SAVIENOJAMĪBA) Pēc pašreizējās pieredzes Trimmer 50 SG var jaukt tvertnes maisījumos ar lielāko daļu graudaugu sējumos lietojamiem preparātiem, kurus paredzēts lietot tajā pašā laikā. Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā. Sagatavojot tvertnes maisījumu smidzinātāja tvertnē vienmēr pirmo pievieno Trimmer 50 SG un pārliecinās, ka tas ir pilnībā izšķīdis, pēc tam, nepārtraukti maisot, vienu no augstāk minētajiem preparātiem. IETEICAMAIS DARBA SĶIDRUMA DAUDZUMS Lai iegūtu labu un vienmērīgu apstrādi, ieteicams lietot darba kartībā esošu smidzināšanas tehniku. Darba šķidruma patēriņš: ieteicams lietot l/ha Sprauslas: nav speciālu prasību. Zemas plūsmas sprauslas ieteicamas lietot, ja vēja dēļ iespējams noplūdes risks. Spiediens: 2 3 bāri. Ātrums: 4 6 km/stundā SMIDZINĀŠANA Ņemot vērā herbicīda augsto aktivitāti, jāuzmanās no herbicīda nonākšanas uz augiem, ārpus apstrādājamās platības, ūdens tilpnēs vai grāvjos. SMIDZINĀŠANAS ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA Smidzināšanai vienmēr izmantot tikai iepriekš iztīrītu smidzinātāju. Pārliecinieties, ka smidzinātāja tvertnē nav izveidojušies nosēdumi vai citu augu aizsardzības līdzekļu atliekas, īpaši ja iepriekš strādāts ar tvertnes maisījumiem. Izlasiet iepriekš izmantotā preparāta norādījumus par smidzinātāja tīrīšanu. Lielāko daļu nosēdumu var izšķīdināt smidzinātāja tīrīšanai izmantojot amonjaka šķīdumu(1 litru 3 % amonjaka uz 100 litriem ūdens) vai izmantojot speciālo smidzinātāju tīrīšanas līdzekli, piemēram, AllClear Extra. Smidzinātājam jābūt precīzi noregulētam un pārbaudītam darbībā. To pienācīgi pievieno traktoram un pārliecinās, ka transportēšanas, smidzināšanas vai sajaukšanas laikā nevar rasties noplūde. Trimmer 50 SG viegli sajaucas ar ūdeni, tomēr vajadzētu ievērot sekojošu sajaukšanas procedūru: Piepildiet tvertni līdz pusei ar ūdeni, uzsāciet maisīšanu un pievienojiet nepieciešamo Trimmer 50 SG daudzumu. Pievienojiet atlikušo ūdens daudzumu un beigās virsmas aktīvo vielu, visu laiku maisot. Izsmidzināšanas šķidrums nepārtraukti jāmaisa transportēšanas un izmantošanas laikā. Sagatavotais izsmidzināšanas šķidrums jāizlieto tajā pašā dienā. Lai precīzi izmērītu pareizo Trimmer 50 SG daudzumu, izmantojiet iepakojumā pievienoto mērglāzi. PĒC LIETOŠANAS Izskalojiet smidzinātāja tvertni tūlīt pēc smidzināšanas darbu beigšanas tajā pašā dienā vai piepildiet tvertni ar ūdeni, lai nogulsnes nevarētu izžūt. To darīt pat tad, ja tas pats preparāts tiks lietots nākamajā dienā. Produkts, it īpaši emulsijas koncentrātu formulācijas un mikroelementi, ja tie atstāti izžūšanai, 7/9

8 var izveidot tvertnē pārklājumu, kuru ir ļoti grūti noņemt. Īpaši rūpīga tīrīšana nepieciešana mainot smidzināšanas komponentus. SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS MAZGĀŠANA UZMANĪGI IZLASIET SMIDZINĀTĀJA IEKĀRTAS MAZGĀŠANAS INSTRUKCIJU. Nepietiekami iztīrīta smidzināšanas iekārta un tās tīšanas procesā izmantotais nepietiekamais ūdens daudzums var izraisīt nepietiekamu produkta atlieku notīrīšanu. Neiztīrīta smidzināšanas iekārta var radīt kaitējumu blakus kultūrām. Lai izvairītos no ietekmes uz citiem kultūraugiem, tūlīt pēc Trimmer 50 SG lietošanas kārtīgi iztīrīt smidzināšanas iekārtu no iekšpuses un ārpuses sekojoši: 1) Pēc smidzināšanas pabeigšanas rūpīgi skalojiet smidzinātāju ar tīru ūdeni (skalošanai izmantojiet vismaz 10% no smidzinātāja tilpuma), vienlaikus izsmidzinot skalošanas ūdeni caur stieni un sprauslām. Sprauslas, ekrāni un filtri jānoņem un jāizmazgā atsevišķi. Skalošanas ūdeni var izsmidzināt uz tikko kā apstrādātiem kultūraugiem. Neaizmirstiet notīrīt smidzinātāju no ārpuses. 2) Piepildiet smidzinātāju ar ūdeni un pievienojiet 500 ml smidzinātāju tīrīšanas līdzekli AllClear Extra uz 100 l ūdens vai 1 litru 3% amonjaka uz 100 litriem ūdens. Izskalojiet to caur šļūtenēm un smidzināšanas stieni. Uzpildiet smidzinātāju ar ūdeni un nepārtraukti maisot ļaujiet tam cirkulēt 15 minūtes. Iztukšojiet tvertni caur stieni/sprauslām. 3) Atkārtojiet 1. soli. Izlasiet visu tvertnes maisījuma esošo komponentu smidzināšanas iekārtas tīrīšanas instrukcijas un pārliecinieties, ka lietojiet visatbilstošāko. Skalošanas ūdeni var izsmidzināt uz platībām, kur nevar radīt kaitējumu kokiem vai citiem jutīgiem augiem, kā arī nepiesārņojot ūdens tilpnes. TUKŠĀ TARA Tukšo taru aizliegts izmantot atkārtoti. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar tīru ūdeni, vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātāja un izmantot darba šķīduma pagatavošanai. Pēc kārtīgas izskalošanas iepakojumu jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Neizskalotu iepakojumu, Trimmer 50 SG atlikumus vai smidzināšanas šķīduma atliekas jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ. Ugunsgrēka gadījumā atstāt notikuma vietu un izsaukt ugunsdzēsējus. Informēt tos par augu aizsardzības līdzekļuun iespējams citu bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, minerālmēslu klātbūtni notikuma vietā. Piemērots līdzeklis cīņā ar uguni ir CO 2 pulveris, putas vai ūdens strūkla. Lietot noslēgtu elpošanas masku un piemērotu aizsargtērpu cīņā ar uguni, kā arī seku likvidēšanā. Ja apkārtne ir stiprās liesmās un ja apstākļi atļauj, atļaut ugunij izdegt. Ūdens palielina piesārņojuma draudus. Ja neatvērtie iepakojumi bijuši pakļauti uguns ietekmei, tos atdzesēt ar ūdeni. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Jāpaziņo vietējām iestādēm, ja neizdodas apturēt ievērojamu izšļakstījumu izplatīšanos. Nelielas noplūdes: izlijušo materiālu savākt vai sasūkt un ievietot tam paredzētā konteinerā tālākai iznīcināšanai. Lielas noplūdes: izvairīties no tvaiku veidošanās. Savākt izmantojot elektriski sazemētu putekļsūcēju vai mitru slotu, ievietot tam paredzētā konteinerā un iznīcināt izmantojot spēkā esošās likumdošanas prasības. Ja piesārņojums ir uz augsnes, netālu no jutīgiem kultūraugiem vai kokiem, vispirms satīra, pēc tam noņem 5 cm augsnes virskārtas. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" ietverto likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc izmantojot lāpstu vai vakuumu. Neaizskalot ar ūdeni. Ziņot attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. 8/9

9 UZGLABĀŠANA Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Glabāt tikai attiecīgi paredzētā vietā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Neuzglabāt pie sildierīcēm un aizdegšanās avotiem. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērta oriģināla iepakojumā. JURIDISKA ATBILDIBA Rekomendācijas preparāta izmantošanai pamatotas uz izmēģinājumiem laukā, variējot ārējos apstākļus. Izgatavotājs nav atbildīgs par neparedzētiem apstākļiem, kā klimatiskie apstākļi, augsnes tips, rezistence, nepareizi izvēlēta pielietojuma metode un citi faktori, kas varētu ietekmēt preparāta iedarbību. Šādi faktori var radīt nevēlamus simptomus attiecībā uz apstrādājamo kultūru un pasliktināt nezāļu iznīcināšanu. Izgatavotājs arī neatbild par bojājumiem, kuri radušies paviršības vai preparāta nepareizas lietošanas dēļ. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tas tiek iegādāts un uzglabāts noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Šī materiāla iegāde nepiešķir nekādas patentu tiesības ārpus Latvijas. Reģistrētās tirdzniecības zīmes: All Clear Extra - E.I. du Pont de Nemours and Company reģistrēta tirdzniecības zīme Citas tirdzniecības zīmes reģistrējuši: Dow AgroSciences Danmark A/S - DMA D Retro š.k. Nufarm GmbH & Co KG - Kemira MCPA 750 š.k. Ražotājs: DuPont de Nemours (France)S.A.S 82 Rue de Witte1sheim, Cernay Francija Pārstāvniecība Latvijā: Tālr.: Reģistrācijas īpašnieks: Du Pont Finland Ltd. Sokeritehtaantie 20 FI Kantvik, Finland Tirdzniecības zīme: ADAMA Registrations B.V. P.O.Box AK Leusden Nīderlande Tālr.: (+31) (0) /9

Aizsargiepakojuma marķējums

Aizsargiepakojuma marķējums Aizsargiepakojuma marķējums GLYPHOGAN 360 SL Herbicīds Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai tīrumos pēc ražas novākšanas,

Sīkāk

Microsoft Word - Fandango 200 EC-labelReg.doc

Microsoft Word - Fandango 200 EC-labelReg.doc Iepakojuma marķējums Fandango 200 EC Fandango 200 e.k. Sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, tritikāles, rudzu, ziemas un vasaras miežu sējumos,

Sīkāk

Microsoft Word - LAAPC_Atskaite_2017_nezāļu_projekts_ _LLU.docx

Microsoft Word - LAAPC_Atskaite_2017_nezāļu_projekts_ _LLU.docx SATURS Projekta izpildītāji......3 Ievads... 5 1. Nezāļu populāciju sastāvs, dominējošās sugas, to izplatības līmenis laukaugu sējumos un stādījumos, izplatību ietekmējošie kultūraugu audzēšanas agrotehniskie

Sīkāk

Aizsargiepakojuma marķējums

Aizsargiepakojuma marķējums Amistar Xtra Fungicīds. Aizsargiepakojuma marķējums. Darbīgās vielas: azoksistrobīns 200 g/l, ciprokonazols 80 g/l. Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts. Reģistrācijas Nr. 0219. Reģistrācijas klase:

Sīkāk

1

1 1 SATURS PROJEKTA izpildītāji... 4 IEVADS... 6 1. Ieteikumi izplatītāko, kā arī saimnieciski kaitīgāko nezāļu sugu, tajā skaitā vējauzas ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos... 8 1.1. Nezāļu sugu

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra Šī drošības datu lapa ir izveidota ievērojot Eiropas Savienības standartus un prasības un var nebūt saskaņā ar citu valstu prasībām 1. PRODUKTA UN RAŽOTĀJA IDENTIFICĒŠANA Produkta informācija Produkta

Sīkāk

AKTUALITĀTES AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀCIJĀ

AKTUALITĀTES AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀCIJĀ 2014. gada izmēģinājumu rezultātu pārskats un BASF ieteikumi graudu un rapšu audzēšanai 2015. gada sezonai Rēzekne 06.03.2015. 2015.01.19. Izmēģinājumu rezultāti ziemas kviešos Viļāni 2014 +1,97 +2,03

Sīkāk

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocīda raksturojuma kopsavilkums Produkta nosaukums: Tanalith E 3475 Produkta veids(-i): 08 pv - Koksnes konservanti Atļaujas numurs: LV205/MR/006 Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3): LV-002437-0000

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

NEZĀĻU SUGU SASTOPAMĪBA AGROCENOZĒS LATVIJAS REĢIONOS ATKARĪBĀ NO LABĪBU ĪPATSVARA AUGU MAIŅĀ = OCCURRENCE OF WEED SPECIES IN THE AGROCENOSIS IN THE R

NEZĀĻU SUGU SASTOPAMĪBA AGROCENOZĒS LATVIJAS REĢIONOS ATKARĪBĀ NO LABĪBU ĪPATSVARA AUGU MAIŅĀ = OCCURRENCE OF WEED SPECIES IN THE AGROCENOSIS IN THE R NEZĀĻU SUGU SASTOPAMĪBA AGROCENOZĒS LATVIJAS REĢIONOS ATKARĪBĀ NO LABĪBU ĪPATSVARA AUGU MAIŅĀ OCCURRENCE OF EED SPECIES IN THE AGROCENOSIS IN THE REGIONS OF LATVIA DEPENDING ON CROP SEQUENCE Dainis Lapiņš,

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers.

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators ASEPTOL XL 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Microsoft Word - LLU Skriveri 2017 kartupe ļi un vasaras kvieši.docx

Microsoft Word - LLU Skriveri 2017 kartupe ļi un vasaras kvieši.docx Latvijas Lauksaimniecības universitāte Zemkopības institūts Atskaite Organiskā mēslojuma OrganiQ efektivitātes noteikšana vasaras kviešos un kartupeļos Pētījuma vadītājs: Pētījuma izpildītāji: Jānis Vigovskis

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Knauf Betokontakt 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

Omnis 7

Omnis 7 Lapa : 1 / 7 IEDAĻA 1. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : Cleaning solution for SP Automated Systems 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocīda raksturojuma kopsavilkums Produkta nosaukums: ACTIPASTABROD Produkta veids(i): Atļaujas numurs: LV/2018/MR/021 Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3): LV00196860000 Saturs Administratīvā

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums 1.2.

Sīkāk

MKN grozījumi

MKN grozījumi Latvijas graudu nozares attīstības tendences Rigonda Krieviņa 22.10.2015. Latvijas graudu un rapša sējumu platības, kopraža un ražība 2 Graudu kopraža (tūskt.t) un platība (tūkst.ha) Ražība, t/ha Latvijas

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA Produkta identifikators: Knauf Flexfuge Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: Elastīga

Sīkāk

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I Drošības datu lapa Lapa: 1/10 1. Vielas/preparāta un uzņēmuma identifikācija FASTAC 50 Lietošana: augu aizsardzības līdzeklis, insekticīds Kompānija: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadrese: BASF

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da Visa tehniskā informācija un visas instrukcijas tiek dotas labāka rezultāta sasniegšanai un ekonomiskākai laku un krāsu produkcijas izmantošanai. Izgatavotājs nevar garantēt ideālus rezultātus krāsu izmantošanai,

Sīkāk

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZĽĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZĽĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators 1.1.1 Produkta nosaukums Mazgāšanas līdzeklis Antigraffity 1.1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs ACETONS Vielas ķīmiskais nosaukums Acetons Sinonīmi Propān-2-ons,

Sīkāk

Agroresursu un ekonomikas institūts Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa Priekuļu pētniecības centrs PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atba

Agroresursu un ekonomikas institūts Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa Priekuļu pētniecības centrs PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atba Agroresursu un ekonomikas institūts Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa Priekuļu pētniecības centrs PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto lauksaimniecības

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Smalkgraudaina remontjava Ceresit CD 25 Satur: Portlandcements, ķimikālijas, hromātu saturs samazināts

Sīkāk

SDS Input_LV_2016

SDS Input_LV_2016 INPUT 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums INPUT Produkta kods (UVP) 05988667 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers.

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Virsmu dezinfektants SURFACE CLEANER 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

SDS_Fenix_Latvian_2019

SDS_Fenix_Latvian_2019 FENIX 1/10 1. IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums FENIX Produkta kods (UVP) 05922585 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot,

Sīkāk

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN bioloģiskais smaku novērsējs / neitralizētājs 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma

Sīkāk

SUPI SAUNAPESU_080708

SUPI SAUNAPESU_080708 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (6) 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIĥAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 1.1. Vielas/produkta identifikācija 1.1.1. Produkta nosaukums 1.1.2. Produkta kods 001 7099 1.2. Vielas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Kvarca smilts 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Sīkāk

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas /Labojuma Versija 2.08 Latvija 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un

Sīkāk

Propulse_SDS_LV_2017

Propulse_SDS_LV_2017 PROPULSE 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums PROPULSE Produkta kods (UVP) 84464864 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts APSTIPRINU:. Direktore I. Jansone, Dižstendē Pārskats par auzu selekcijas materiāla novē

APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts APSTIPRINU:. Direktore I. Jansone, Dižstendē Pārskats par auzu selekcijas materiāla novē APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts APSTIPRINU:. Direktore I. Jansone, Dižstendē 12.12.2014. Pārskats par auzu selekcijas materiāla novērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Izdošanas datums: 01/18/2018 Versija: 1.0 1. SADAĻA. Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija 1.1. Produkta identifikators Produkta veids Tirdzniecības nosaukums : maisījums Produkta kods

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet 1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMUMA/FIRMAS IDENTIFIKĀCIJA 1.1.Produkta identifikators Vielas tehniskais nosaukums Vielas ķīmiskais nosaukums CAS Nr. 7447-40-7 EK Nr. 231-211-8 REACH reģistrācijas numurs: nav

Sīkāk

/логотип/

/логотип/ MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA Drošības datu pase (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006 (31. pants) un Nr. 1272/2008) Weber Easy FIX 1. lapa no 6 Aizpildīšanas datums: 10.04.2010.

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 20.03.2018 Materiāla numurs: 70401_CLP Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Līdzeklis vieglai tapešu noņemšanai Supernova Tapetenlöser 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tālizpētes datu izmantošana ESRI programmatūrā Harijs Ijabs Rīga, 2017 Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienests (LAD) ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas

Sīkāk

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo SDS Skat: 36501 Izdošanas datums: 08-05-17 Pārskatīšanasdatums: 24-01-19 Aizstāj datu lapu: 08-05-17 Versija: 1.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta

Sīkāk

Microsoft Word - Terbisil 250mg tabl doc

Microsoft Word - Terbisil 250mg tabl doc LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM TERBISIL 250 mg tabletes (terbinafinum) Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to

Sīkāk

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1)

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1) Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt APSVEIKUMS Apsveicam! Izvēloties Waterpik Ultra Dental Water Jet, Jūs dodaties pareizā virzienā, lai saglabātu veselas smaganas un veselīgāku smaidu! Ar

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk 1./6 lapa VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Smilts maisījums ar tehnisko sāli 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi,

Sīkāk

KRISTĀLISKAIS MĒSLOJUMS Jaunums 2012 KRISTĀLISKAIS MĒSLOJUMS VIEGLĀK UZŅEMAMS LIELĀKA DARBA ŠĶĪDUMU STABILITĀTE LIELĀKA IESPĒJA APVIENOT AR MIKROELEME

KRISTĀLISKAIS MĒSLOJUMS Jaunums 2012 KRISTĀLISKAIS MĒSLOJUMS VIEGLĀK UZŅEMAMS LIELĀKA DARBA ŠĶĪDUMU STABILITĀTE LIELĀKA IESPĒJA APVIENOT AR MIKROELEME KRISTĀLISKAIS MĒSLOJUMS Jaunums 212 KRISTĀLISKAIS MĒSLOJUMS VIEGLĀK UZŅEMAMS LIELĀKA DARBA ŠĶĪDUMU STABILITĀTE LIELĀKA IESPĒJA APVIENOT AR MIKROELEMENTU MĒSLOJUMIEM LIELĀKA AUGU IZTURĪBA PRET STRESU MPC

Sīkāk

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt svešķermeni, ja tāds atrasts. 3 Noskaidrot bojājuma apjomu,

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Ievads Lietošanas mērķis... 3 Brīdinājumu un norādījumu simboli...3 Drošības norādījumi......4 Lietošanas un likvidācijas norādījumi......5 Saziņa ar Caffitaly System...5

Sīkāk

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ Lpp.: 16 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.01.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs Reģistrācijas numurs

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 11.06.2018 Materiāla numurs: 70271_CLP Lappuse 1 / 7-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums mira 3110 unifix mira 3130 superfix mira 3230 superrapidfix mira 3250 superplanfix

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta nosaukums Produkta identifikators CAS Nr. EINECS vai ELINGS Nr. Indeksa Nr. REACH Nr. 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka. JAUNUMS! l Īpaši zems enerģijas patēriņš

Sīkāk

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identifikācija 1,1: Produkta identifikācija Tirdzniecības

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

BIOORG EMO

BIOORG EMO BIOTEHNOLOĢIJA LAUKSAIMNIECĪBĀ EFEKTĪVA AUGSNES DZĪVĪBAS DARBĪBA vērtīgi un efektīvi preparāti ekoloģiskajām un konvencionālajām saimniecībām PRODUKTS Šķidrie organiskie mēsli BIOORG VH ir koncentrēts,

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs APSTIPRINU: Direktors: Roberts Stafeckis PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts

Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs APSTIPRINU: Direktors: Roberts Stafeckis PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs APSTIPRINU: Direktors: Roberts Stafeckis PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai bioloģisko lauksaimniecības

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Humilat grow ietekme uz augu. Humilat grow un augu sakņu sistēma. Humilat grow sastāvā esošās humīnvielas veido visu barības elementu, ogļhidrātu un a

Humilat grow ietekme uz augu. Humilat grow un augu sakņu sistēma. Humilat grow sastāvā esošās humīnvielas veido visu barības elementu, ogļhidrātu un a Humilat grow ietekme uz augu. Humilat grow un augu sakņu sistēma. Humilat grow sastāvā esošās humīnvielas veido visu barības elementu, ogļhidrātu un aminoskābju ilgtermiņa krājumus augsnē, kā arī nodrošina

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas amācība Automāta vadības / kontroles elementi 2 Automāta vadības elementi 1. Notekalāte 2. Notekrežģis 3. Durtiņas uzstādījumu režīmu vadības iekļuvei 4. Daudzfunkcionālais

Sīkāk

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Piedeva motoreļļām Prolong AFMT Anti-Friction Metal Treatment Kodi: PSL10010, PSL10020, PSL10225,

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(11) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators AntiRust 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 1.3.

Sīkāk

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta kods 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d Izdošanas datums: 02.04.2019 Pārskatīšanasdatums: 02.04.2019 Aizstāj datu lapu: 28.07.2016 Versija: 4.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators

Sīkāk

Poulvac E. Coli

Poulvac E. Coli I PIELIKUMS VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS 1 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS Poulvac E. coli liofilizāts suspensijas pagatavošanai izsmidzināmai vakcīnai vistām un tītariem vai lietošanai ar dzeramo ūdeni vistām

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/17 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums: Tirdzniecības nosaukums: TL4 SŪCES INDIKATORS 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.04.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Heksametilçntetramîns Panta numurs

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju sol

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju sol CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju soliņš Kāju soliņš ar nodalījumu mantu glabāšanai Vienvietīgs

Sīkāk

Drošības datu lapas

Drošības datu lapas 1 no 5 DROŠĪBAS DATU LAPA saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1272/2008 un 1907/2006, kas grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2015/830. Tulkojums latviešu valodā: 30.12.2016. Oriģināls angļu valodā: 17.09.2015.,

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3 CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3 sēdvietām Stūra modulis Zvilņa modulis Kāju soliņš

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs RS - 2 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Microsoft Word - SikaAnchorfix-1_lv_c.doc

Microsoft Word - SikaAnchorfix-1_lv_c.doc Materiāla apraksts Rediģēts 06.01.2009. Versijas Nr. 0002 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Ātri cietējoša enkurošanas līmviela Construction Produkta raksturojums Pielietojums Īpašības / priekšrocības

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk

Microsoft Word - LaukaDemonstr2008-gala.doc

Microsoft Word - LaukaDemonstr2008-gala.doc Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2008 MATERIĀLS SAGATAVOTS UN PAVAIROTS PAR VALSTS SUBSĪDIJU LĪDZEKĻIEM Ozolnieki 2009 Atbildīgā par izdevumu: I. Skudra Autoru kolektīvs VSIA Latvijas Augu aizsardzības

Sīkāk