2022. GADA LATVIJAS DRIFTA ČEMPIONĀTS LIVONIA DRIFT CHAMPIONSHIP PRO KLASE NOLIKUMS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2022. GADA LATVIJAS DRIFTA ČEMPIONĀTS LIVONIA DRIFT CHAMPIONSHIP PRO KLASE NOLIKUMS"

Transkripts

1 SASKAŅOTS: APSTIPRINĀTS: LAF Drifta Komisijas vadītāja LAF Ģenerālsekretāre E. Berķe L. Medne 2022.gads 2022.gads GADA LATVIJAS DRIFTA ČEMPIONĀTS LIVONIA DRIFT CHAMPIONSHIP PRO KLASE NOLIKUMS 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 2. SACENSĪBU RĪKOŠANA, TIESĀŠANA 3. SACENSĪBAS NORISES LAIKS UN VIETA 4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN DALĪBNIEKU NOTEIKUMI 5. SACENSĪBU AUTOMAŠĪNA, SPORTISTA EKIPĒJUMS, BOKSA ZONA 6. SACENSĪBU NORISE 7. KOMANDU IESKAITE 8. REZULTĀTI 9. PROTESTI UN APELĀCIJAS GADA SEZONAS KALENDĀRS

2 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1.1. Šis Nolikums, saskaņā ar LAF Nacionālo Sporta Kodeksu nosaka gada Latvijas Drifta čempionāta (turpmāk tekstā Čempionāts) sacensību rīkošanas, norises un tiesāšanas kārtību, kā arī prasības sacensību dalībniekiem un noteikumus Čempionāta kopvērtējumam Latvijas Drifta čempionāts 2022.gada sezonā notiek kopā ar Igaunijas Drifta čempionātu, zem nosaukuma Livonia Drift Championship, kur visi posmi tiek apvienoti. Pēc katrām sacensībām tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vienā apbalvošanas ceremonijā gada Latvijas Drifta čempionāts ir atklātas daudzu posmu sacensības, kurā, bez atsevišķas licencēšanās braukšanā, ir atļauts piedalīties jebkuras valsts PRO Drifta sportistu licenču īpašniekiem. Atsevišķa licencēšanās 2022.gada PRO licencei nav jāveic arī SEMI PRO klases dalībniekiem, kuri 2021.gada sezonā Latvijas Drifta Kausa kopvērtējumā ieņēma no vietai. Atsevišķa licencēšanās, atbilstoši licencēšanās noteikumiem (Pielikums Nr. 7), kas ir šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, ir jāveic tikai tiem braucējiem, kuri startē PRO klasē pirmo gadu un neatbilst kādam no augstāk minētajiem kritērijiem. Licencēšanās tiks organizēta pirms Drifta sacensībām, iepriekš piesakoties pie atbildīgajiem LAF Drifta darba grupā. Par licencēšanās vietu un laikiem informācija būs pieejama pirms sacensībām un Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar LAF Kodeksu. Sacensības tiesā LAF vērtējošie tiesneši saskaņā ar LAF Nacionālo Sporta Kodeksu, šo Nolikumu un dažādu tā pielikumu prasībām. Sacensības, kuras notiek Igaunijā, tiesā Igaunijas ASN akceptēti vērtējošie tiesneši Dalībniekam ir tiesības 1 reizi sezonā mainīt ieskaites klasi no PRO klases uz SEMI PRO vai STREET līdz savas klases pēdējām sacensībām. Šādā gadījumā dalībnieks zaudē visus tekošajā gadā jau iegūtos kopvērtējuma punktus PRO klasē Par šajā Nolikumā neatspoguļotiem jautājumiem vai pārkāpumiem, kas kavē sacensību gaitu, lēmumu pieņem: sacensību komisārs, galvenais tiesnesis un sacensību organizators uz vietas sacensību dienā, ja lēmums tiek pieņemts Čempionāta posma norises laikā; LAF Drifta Komisija, ja lēmums tiek pieņemts citā laikā Papildus pielikumi sacensību nolikumiem tiek paziņoti sacensību dalībniekiem sacensību posma norises dienā uz oficiālā ziņojumu dēļa un dalībnieku sapulcē, ja tas ir nepieciešams Drifts ir automašīnas vadīšana kontrolētā sānslīdē pa iepriekš noteiktu, atbilstoši iezīmētu trasi, kuru subjektīvi vērtē sacensību vērtējošie tiesneši.

3 1.9. Ja sacensību dalībnieks ar vienreizējo licenci vēlas, lai viņa punkti skaitās gada kopvērtējumā, tad vēlākais līdz ceturtajam (ieskaitot) sezonas posmam ir jāizņem gada licence, lai nezaudētu pirmajās sacensībās iegūtos punktus. Tas pats attiecas uz komandu ieskaiti Licences maksa gada sezonā: PRO gada licence 110,00 EUR PRO vienreizējā licence iegādājama sacensībās uz vietas 40,00 EUR Komandas licence 15,00 EUR no viena komandas dalībnieka. Vienreizējs maksājums sezonas laikā piesakot komandu vai papildinot komandas sastāvu. Komandā drīkst pieteikties tikai sportisti ar atbilstošās klases gada licencēm LAF licenču cenas gadam ir noteiktas atbilstoši LAF apstiprinātajam diferencēto biedru naudas nolikumam, kas ir publicēts LAF interneta vietnē LAF licencētās personas drīkst piedalīties tikai LAF biedru rīkotos, ar LAF un citu ASN saskaņotos, autosporta pasākumos. Šī nosacījuma pārkāpuma gadījumā personai var tikt piemērots kāds no LAF Sporta Kodeksa punktā noteiktajiem soda mēriem Kodeksa 10.nodaļas noteiktajā kārtībā. Dalībniekiem ar LAF Drifta disciplīnas gada licenci ir aizliegts piedalīties citu ASN saskaņotajās Drifta sacensībās, kuras notiek vienlaicīgi ar Latvijas Drifta čempionāta posmu, nesaskaņojot šo dalību ar LAF Drifta darba grupu. Par šī punkta pārkāpumu, LAF Drifta darba grupa var piemērot dalībniekam sodu Gada licences sportistiem aizliegts piedalīties LAF nesaskaņotās Drifta sacensībās, pasākumos un Drifta treniņos, kur dalībnieku skaits ir vairāk kā 6, kas skaitās jau kā publiskie treniņi, bet kuri nav pieteikti LAF Drifta Komisijā. Tas pats attiecas uz ārvalstīm, LAF licenču sportisti drīkst piedalīties sacensībās, kuras ir apstiprinājusi attiecīgās valsts, kurā notiek sacensības, atbildīgā institūcija federācija vai ASN. Licencētie sportisti nedrīkst nesaskaņojot piedalīties citās notiekošajās sacensībās, Latvijā vai ārvalstīs, ja tās iekrīt vienā datumā ar Čempionātu. Pārkāpjot šo noteikumu, ir paredzēts sods dalībnieka sezonas kopvērtējuma rezultātu anulēšana. Licencēti braucēji var painformēt LAF Drifta komisiju par šādu darbību, kā rezultātā šo jautājumu atrisināt sarunu ceļā atrodot labāko risinājumu LAF Drifta darba grupai ir iespēja izdot Wildcard kādam no sportistiem uz konkrētu sacensību, bet ne sezonu kopumā. Wildcard nozīmē, ka ir iespēja piedalīties sacensībās, ar tehniskajiem noteikumiem neatbilstošu automašīnu, bet, kuru LAF Drifta Komisijas tehniskais vadītājs atzīst par drošu braukšanai sacensībās. PRO klases sportistiem Drifta komisija var izdot arī wildcard reizi sezonā, iepriekš pieprasot komisijai, ja PRO pilots vēlas piedalīties kādā no SEMI PRO sacensībām, tādejādi nezaudējot kopvērtējuma punktus PRO klases ieskaitē.

4 1.15. Sacensībās var tikt veikta dopinga un alkohola kontroles. Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga aģentūras un FIA noteikumiem. Aizliegto vielu saraksts ir publicēts Pasaules Antidopinga aģentūras un FIA mājaslapās. Alkohola kontroli drīkst veikt sacensību organizators, izmantojot alkometru. Noteiktās normas promiles - pārsniegšanas gadījumā tiks veikta attiecīgā dalībnieka izslēgšana no konkrētajām sacensībām, papildus var tikt zaudēta licence atbilstoši LAF Sporta Kodeksa 10.nodaļai. Organizators var veikt speciālu medical check, kas sportistiem būs jāizpilda pirms kāda no posmiem, par to informējot tikai iepriekšējā vakarā pirms posma Sacensību laikā Dalībniekiem, viņu pārstāvjiem, komandas mehāniķiem vai viņu radiniekiem nav tiesību rīkoties agresīvi (bļaut, lamāties, žestikulēt vai kā citādi aizvainot vai draudēt trases tiesnešiem vai rīkotāja personālam). Šāda rīcība tiks tulkota kā nesportiska rīcība par ko pienākas sods 200,00 EUR apmērā. Papildus tam, turpmākā piedalīšanās sacensībās Dalībniekam ir ar brīdinājumu un atkārtotas nesportiskas rīcības gadījumā Dalībnieks var tikt izslēgts no sacensībām, kā arī informācija tiek nodota Dalībnieka ASN izvērtēšanai par izslēgšanu no Čempionāta Sodi var tikt piešķirti atbilstoši sodu tabulai (pielikums Nr.5), vai atbilstoši sacensību komisāra un sacensību galvenā tiesneša lēmumiem Atsevišķās trasēs dalībniekiem jāievēro atbilstoši katrā sacensību nolikumā noteikti skaņas ierobežojumi saistībā ar Pielikumu Nr Licenču īpašniekiem - gan gada, gan vienreizējo - jebkurā trasē, treniņā, sacensībās, privātā vizināšanā u.c. OBLIGĀTI ir jālieto ķiveres, ja sportists nerāda priekšzīmi un nelieto ķiveri, LAF Drifta Komisija var lemt par sodu attiecīgajam braucējam. Braucējam ir jārespektē sporta veids, ko pārstāv gan ar savām darbībām trasē, gan uz ielas Sportistiem aizliegts neievērot LR vai citas atbilstošās valsts ceļu satiksmes noteikumus, kā arī uzvesties agresīvi uz ceļa. Ja Drifta Komisijai ienāks informācija - video, foto, ka dalībnieks ir pārkāpis likumu un uz automašīnas ir Latvijas Drifta oficiālās uzlīmes, Drifta Komisijai ir tiesības anulēt dalībnieka gada licenci un punktus. Lēmuma pieņemšanā par atbilstošo pārkāpumu atbildīgs tiks uzskatīts pats licencēts braucējs, ar kura sporta automašīnu pārkāpums ir veikts. 2. SACENSĪBU RĪKOŠANA, TIESĀŠANA 2.1. Sacensības, saskaņā ar LAF Sporta Kodeksu, šī Nolikuma ietvaros rīko attiecīgā Čempionāta posma rīkotājs sadarbībā ar LAF Drifta Komisiju un darba grupu, kurš ir noteikts, sagatavojot gada kalendāru.

5 2.2. Sacensības tiesā LAF Drifta Komisijā apstiprināta vērtējošo tiesnešu kolēģija saskaņā ar LAF Sporta Kodeksu un šī Nolikuma Pielikumu Nr.3 vērtēšanas tiesneši, kā arī šī Nolikuma Pielikumu Nr.2. Vērtēšanas kritēriji, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa. Tandēmi tiek tiesāti balstoties uz tandēmu egli - Pielikums Nr.6. Vērtēšanas tiesnešiem ir LAF izņemtas vērtējošo tiesnešu licences Sacensību rīkotājam sacensību nolikums jāiesniedz LAF saskaņošanai termiņos, kas noteikti LAF Sporta Kodeksā, ne vēlāk kā mēnesi pirms oficiālā sacensību norises datuma, izņēmuma gadījumā vēlāk, ja kāds posms tiek izmainīts u.c. apstākļu dēļ Sacensību Nolikumā jānorāda precīza starta procedūra (automašīnas novietošana starta pozīcijā, karoga vai luksofora signāls un tml.) un principi, pēc kādiem tiks noteikti starti Rīkotājam jānodrošina pēc iespējas līdzvērtīgi starta apstākļi katram dalībniekam, līdzvērtīgs treniņu skaits, nedrīkst veikt individuālos treniņus treniņu dienā, atsevišķi iznomājot trasi, vai dodot kādam sportistam papildus iespējas. Organizatoram jānodrošina apbalvojumi, kuri ir saskaņoti ar LAF Drifta Komisiju, kas pienākas pirmo 3.vietu īpašniekiem Čempionātā. Rīkotājam ir jānodrošina riepu montāža, video atkārtojumi tiesnešiem. Rīkotājam jānodrošina pietiekošs trases tiesnešu skaits, kā arī viss nepieciešamais ekipējums un aprīkojums kvalitatīvu sacensību rīkošanai Jebkāda veida iejaukšanās vērtējošo tiesnešu darbā. Sacensību norises kavēšana un vērtējošo tiesnešu darba traucēšana tiks sodīta ar naudas sodu 100,00 EUR un/vai kopvērtējuma punktu zaudēšanu. Atkārtotas vērtējošo tiesnešu traucēšanas gadījumā braucējs tiek izslēgts no sacensībām. Sacensību dalībnieks var bez brīdinājuma tikt izslēgts no sacensībām par jebkāda veida nesportisku rīcību, tai skaitā žestikulēšanu pret vērtējošiem tiesnešiem. 3. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS 3.1. Čempionāts notiek LAF Drifta Komisijas atzītās trasēs, vai kaimiņvalstu oficiāli saskaņotās trasēs, saskaņā ar LAF Drifta Komisijas apstiprināto sacensību kalendāru gadam Drifta sacensības notiek slēgtās trasēs (LAF Sporta Kodeksa punkts). Sacensību trase uz sacensību laiku obligāti ir jāslēdz vispārējai satiksmei un jānovērš neatļauta iekļūšana tajā (LAF Sporta Kodeksa 5.2.punkts) Trases drošības shēmu apstiprina LAF Drifta Komisija, ja sacensības notiek Latvijā, ja Igaunijā - Igauņu Drifta Komisijas pārstāvji un organizatori Trases aprakstam jābūt ietvertam sacensību nolikumā. Trases shēma sacensību dienā jāpublicē uz sacensību oficiālā ziņojumu dēļa.

6 3.5. Sacensību automašīnu iedalījumu ieskaites grupās (ja tādas ir) Rīkotājs norāda sacensību nolikumā Braucieni sākas dienaskārtībā paredzētajā laikā. Tikai pieteicējs ir atbildīgs par braucēja un automašīnas savlaicīgu ierašanos uz brauciena startu Dalībnieku starta saraksts jāpublicē uz oficiālā ziņojumu dēļa ne vēlāk kā 15 minūtes pirms pirmā dalībnieka starta Dalībnieku tiesnešiem, un citiem sacensību darbiniekiem un vērtējošiem tiesnešiem jebkurā brīdī ir tiesības apstādināt braucēju, kas atrodas trasē, un pārbaudīt tā drošības ekipējuma pareizu lietošanu, tas attiecas, gan uz pārbraucieniem starp dalībnieku parku un startu, gan uz starta, gan aiz finiša. Ja braucējs tiek pieķerts, ka drošības ekipējums netiek lietots pareizi, piemēram, nav aizsprādzēta ķivere, tiek izteikts brīdinājums, nākamajā reizē tiek noteikts sods 50,00 EUR, vai galvenais tiesnesis var lemt par izslēgšanu no sacensībām par drošības noteikumu neievērošanu. Drošības pārbaudes var notikt arī sacensību treniņu laikā Drifts pēc finiša, ārpus trases, pārbraucienu laikā, blakus esošajās trases teritorijās, kategoriski ir aizliegts Driftēšana vai auto testēšana, sacensību trasē, ne drifta konfigurācijas trajektorijā, bez atbildīgo personu saskaņojuma kategoriski aizliegta, sods izslēgšana no sacensībām Kategoriski aizliegts jebkāda veida driftēšana, riepu svilināšana, burnout u.c. drifta elementi pēc oficiālajās sacensību beigām dalībnieku parkā, kā arī uz citām trases daļām, treileru stāvvietu vietās, atstājot trasi. Noteikums ir spēkā līdz brīdim kamēr sportists atrodas trases teritorijā. Par šādu pārkāpumu sportists tiek sodīts, atsevišķi ar komisijas lēmumu par izslēgšanu no notikušajām sacensībām un iegūto punktu anulēšanu tajās, kā arī iespējamo naudas soda mēru. 4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NOTEIKUMI DALĪBNIEKIEM 4.1. Sacensībās atļauts piedalīties braucējiem ar LAF un citu valstu ASN izsniegtām PRO Drifta sportistu licencēm gadam, vai ar atsevišķu apstiprinājumu no attiecīgās valsts federācijas, ka sportists ir PRO klases braucējs un viņam var piešķirt PRO klases LAF izsniegtu vienreizējo licenci LV, kas derīga tikai sacensībās, kurās dalībnieks reģistrējas Dalībnieka veselības stāvoklis nedrīkst traucēt vadīt automašīnu. ierodoties uz sacensībām un parakstot pieteikuma anketu, dalībnieks pilnībā apņemas atbildību par savu veselību un apliecina, ka veselība atļauj piedalīties sacensībās Sacensību dalībniekiem obligāti ir jānodrošina sava boksa vieta ar paklāju zem savas sacensībās pieteiktās automašīnas. Par šī noteikuma pārkāpšanu pirmajā reizē tiek izteikts

7 brīdinājums, atkārtoti, sods 70,00 EUR apmērā. Paklājam jābūt lielākam par attiecīgo sporta automašīnu, minimālais 10 cm uz jebkuru no pusēm pārsniedzot attiecīgās automašīnas gabarītus. Paklāja materiālam, kuru novieto zem automašīnas, ir jābūt tādam, kuru neietekmē augsta temperatūra un, kurš ir nostiprināts pie asfalta, nebojājot asfalta segumu zem paklāja, vai zemes. Paklājs nedrīkst būt bojāts vai ar caurumiem. Paklāja funkcija ir aizsargāt šķidrumu noplūdi Braucējiem ir jānodrošina savus boksus ar viena tilpuma 4KG ugunsdzēšamo aparātu. Ugunsdzēšamajam aparātam ir jābūt nelietotam, ar spiedienu un derīgam. Ugunsdzēšamajam aparātam ir jāatbilst A,B,C klases vielu dzēšanai. Par ugunsdzēšanas aparāta neesamību boksos, braucējs tiek sodīts ar naudas sodu 70,00 EUR. Boksi- komandas vai individuāla braucēja vieta, kur tiek labotas, remontētas automašīnas sacensību laikā, uz komandu ir jābūt vismaz 1 ugunsdzēšamajam aparātam uz 2 mašīnām. Tātad, ja komandas vienā boksā, kurš skaidri redzams, ka ir kopējs bokss un ir 4 sporta automašīnas, kopā ir nepieciešami vismaz 2 viena tilpuma 4KG ugunsdzēšamie aparāti Dalībniekam ir jāierodas uz reģistrāciju laicīgi, ja kavē, obligāti organizatoram ir jādod ziņa par kavējumu. Ja ziņa netiek padota, reģistrācija netiek pieņemta. Šis punkts ir attiecināms arī uz tehniskās komisijas apmeklēšanu. Sezonas laikā, pie otra šāda kavējuma galvenajam tiesnesim ir tiesības lemt par nepielaišanu pie sacensībām un neļaušanu vēlāk reģistrēties vai iziet tehnisko komisiju Dalībniekam ir jāuzvedas pieklājīgi. Dalībniekam ir jāseko līdzi kārtībai savā boksā. Ja dalībnieka boksā draugi, paziņas ir lietojuši alkoholu, un traucē sacensību norisi vai dalībniekam gatavošanos startam, auto remontēšanu u.c., dalībniekam ir jāpalūdz viņus aiziet. Dalībnieks ir atbildīgs par savas komandas un ielūgto viesu uzvedību. Par komandas un viesu pārkāpumiem atbildību nes sportists. Sods noteikts par nesportisku rīcību atbilstoši LAF Sporta Kodeksam Dalībniekam un viņa komandai ir jāciena jebkurš trases darbinieks, ja rodas, jebkādas problēmas, vai nesaskaņas ar kādu no darbiniekiem vai tiesnešiem par to ir jāinformē sacensību organizatori, galvenais tiesnesis vai komisārs, nevis jārisina problēma savā starpā LAF Drifta Komisijas gada licencētajiem sportistiem ir tiesības piedalīties vairākās ieskaites klasēs, ja sportistam katrai klasei ir atbilstoši sagatavots auto, un ar šo auto sacensībās jau nepiedalās kāds cits sportists. Ja sportists vēlas piedalīties sezonas ietvaros vairākās ieskaites klasēs, to aizliegts darīt ar vienu automašīnu, bet ja sportistam ir vairāki auto viņš var aizvadīt pilnu sezonu dažādās klasēs. Balstoties uz šo punktu, sportistam obligāti ir jāizņem gada licence katrā ieskaites klasē, kurā viņš plāno ņemt dalību. Reģistrējoties sacensībām sportists piesakās katrā klasē atsevišķi un iemaksā dalības maksu par katru klasi atsevišķi.

8 4.9. Ja sportists vēlas pieteikt divus auto vienai ieskaites klasei sacensību ietvaros, viņam ir tiesības to darīt, bet sportistiem abiem auto ir jāveic tehniskā apskate noteiktajā tehniskās apskates laikā pēc dienaskārtības. Sportistam pašam ir jādala laiks, lai trenētos ar abiem auto, sportists nevar pieprasīt organizatoram laikus vairākās grupās, ja tādas ir noteiktas. Piesakot divus auto, sportistam nav tiesības mainīt auto, ar kuru viņš piedalās sacensībās pēc kvalifikācijas sākuma. Sportistam ir jāizlemj, ar kuru pieteikto auto piedalīties kvalifikācijā. Sākoties kvalifikācijai, sportistam ir jāvadās pēc nolikuma 5.5. punkta. Ja sportists vēlas nomainīt auto jau sacensību laikā, tad galvenais tiesnesis vadīsies pēc 5.5. punkta. 5. SACENSĪBU AUTOMAŠĪNAS, SPORTISTA EKIPĒJUMS, BOKSU ZONA 5.1. Sacensību automašīnām jābūt sagatavotām saskaņā ar LAF Drifta Komisijas izstrādātiem un apstiprinātiem Čempionāta tehniskajiem noteikumiem gadam PRO klasei Drifta sacensībās atļauts piedalīties ar LAF noteiktā kārtībā reģistrētām, PRO klases tehniskajiem noteikumiem atbilstošām aizmugures piedziņas automašīnām. Par citu automašīnu startēšanu un piederību kādai no citām klasēm lemj galvenais tiesnesis, ņemot vērā tehniskā komisāra ieteikumus. LAF Drifta tehniskie noteikumi ir publicēti LAF interneta vietnē Ar piereģistrētu sporta automašīnu sacensībās drīkst piedalīties ne vairāk kā 1 dalībnieks. Par atsevišķiem gadījumiem, kā atkāpe no šiem notikumiem, pirms sacensībām var lemt galvenais sacensību tiesnesis Ar galvenā tiesneša atļauju var mainīt pieteikto sacensību automašīnu pret rezerves automašīnu, līdz kvalifikācijas sākumam. Dalībnieks, kurš ir sācis kvalifikāciju ar vienu auto nedrīkst vairs mainīt sporta automašīnu. Ar kuru sporta automašīnu tiek uzsākta kvalifikācija, ar to dalībniekam ir jāturpina piedalīties atlikušajās sacensību daļās. Galvenais tiesnesis var atļaut mainīt automašīnu, ja dalībnieki, kuri kvalificējušies tandēmu braucieniem, aizklātā balsojumā akceptē automašīnas maiņu. Ja automašīna tandēmos nevar piedalīties cita braucēja vainas dēļ pēc kontakta trasē, tad sportistam ir tiesības mainīt automašīnu, ar kuru piedalīties turpmākajā sacensību norisē. Lēmumu, par to, kurš braucējs ir vainīgs, pieņem galvenais tiesnesis kopā ar vērtējošajiem tiesnešiem, izvērtējot braucienu, kurā noticis kontakts Dalībnieka drošības ekipējums tiek pārbaudīts automašīnu tehniskajā komisijā. Tehniskajam komisāram ir tiesības pārbaudīt Dalībnieka drošības ekipējumu jebkurā sacensību brīdī. Ja atrodoties uz starta, dalībnieks nav atbilstošajā drošības ekipējuma, viņš trasē netiek laists, viņam tiek piešķirtas 5min, lai dotos uz boksiem pēc vajadzīgā ekipējuma. 5 minūtes dalībnieks var posmā izmantot tikai vienu reizi atbilstoši punktam 6.9.

9 5.6. Sacensību laikā Dalībniekam obligāta prasība ir lietot autosportam paredzētu kombinezonu, cimdus, apavus ar derīgu FIA homologāciju. Sacensību oficiālajos treniņos obligāti jāpiedalās kombinezonā. Obligāta FHR (HANS, Hybrid) sistēmas lietošana un ugunsdroša apakšveļa atbilstoši Čempionāta tehniskajiem noteikumiem Starta numurus dalībnieki pirms sezonas var pieteikt sākot no rakstot uz Starta numurus var pieteikt sportisti, kuri plāno braukt ar gada licenci gadā. Braucēji, kuri neplāno braukt ar gada licenci, vai kuri nevēlas kādu konkrētu numuru, to varēs izvēlēties ierodoties uz sacensību posmu. Braucēji, kuriem ir PRO gada licence un turpina braukt nākamajā sezonā, viņiem pieder pirmreizējas tiesības uz savu numuru attiecīgajā klasē, papildus ņemot vērā izņēmumu - noteikumu par numuriem no 01-03, kur pirmreizējas tiesības pieder sezonas kopvērtējuma pirmajiem 3 braucējiem pēc sezonas Starta numuru uzlīmes atkārtota izsniegšana pēc pieprasījuma sezonas laikā maksā 5,00 EUR. Starta numuram, kuru izsniedz organizators obligāti jābūt uz abām sānu durvīm un uz priekšējā stikla- gada licences īpašniekiem. Dalībniekiem, kuriem nav gada licence, starta numurs jālīmē uz priekšējā stikla uz vai zem oficiālās priekšējā stikla uzlīmes Sacensību treniņu, kvalifikācijas braucienu un tandēmu braucienu laikā mašīnā drīkst atrasties tikai viens cilvēks braucējs. Atsevišķu lēmumu par blakussēdētāja atrašanos blakus sēdētāja krēslā var pieņemt sacensību galvenais tiesnesis. Par nepiederošu personu atrašanos automašīnā braucēju soda ar izslēgšanu no sacensībām Pieteicējam jānodrošina sacensībām pieteikto automašīnu uzrādīšana sacensību tehniskajai komisijai Sacensību Nolikumā paredzētajā laikā. Braucējiem jāuzrāda sacensību tehniskajai komisijai dalībnieka drošības ekipējums. Tikai pieteicējs ir atbildīgs par sacensību automašīnas un dalībnieka drošības ekipējuma atbilstību. Ja tiek konstatēta automašīnas vai dalībnieka drošības ekipējuma neatbilstība, Dalībnieku var sodīt ar aizliegumu startēt attiecīgajās sacensībās vai ar izslēgšanu no attiecīgajām sacensībām. Turklāt galvenajam tiesnesim ir tiesības ziņot par šo pārkāpumu LAF Drifta darba grupai, kas izskata jautājumu par automašīnas īpašnieka/vadītāja nesportisku rīcību Dalībniekam, ja tā automašīnai vai drošības aprīkojumam konstatētās nepilnības vai defekti, ir jālikvidē un atkārtoti jāveic attiecīgā pārbaude, līdz tehniskās komisijas beigām. Ja atkārtotajā pārbaudē automašīna atbilst noteikumiem, tas var piedalīties kvalifikācijā. Ja automašīna neiziet otrreizējo tehnisko pārbaudi, Dalībniekam ir jāpamet tehniskās pārbaudes zona un ir liegta dalība attiecīgajās sacensībās. Pēc katras sadursmes tehniskais komisārs pārbauda automašīnas tehnisko stāvokli un nosaka vai tas drīkst turpināt sacensības. Ja tiek konstatēts

10 defekts tandēmu cīņu laikā: dalībnieks var ņemt piecas minūtes atbilstoši punktam 6.9, lai salabotu savu automašīnu, remonts ir jāveic dalībnieku parkā, ne trasē. Dalībniekam ir jāinformē dalībnieku tiesnesis par savu rīcību Starp tandēmiem jeb kāda riepu un spiediena maiņa un degvielas uzpildīšana ir aizliegta. Šī punkta neievērošana tiek sodīta ar zaudējumu otrajā tandēma braucienā Dalībnieka mehāniķim(iem) obligāti ir jāvalkā garās bikses un slēgti apavi, kā arī iesākam vismaz T-kreklu, bet ieteicams, krekls ar garām rokām, aizliegts ar neapģērbtu augšdaļu veikt automašīnas remontdarbus. Mehāniķim(iem), kuri apkalpo automašīnu ir jābūt vismaz 18 gadus vecam (ir iespēja pieteikt jaunāku automehāniķi, bet tad sacensību dienā sekretariātā par to ir jāuzraksta iesniegums, ka sportista automašīnu apkalpo nepilngadīga persona). Ja dalībnieku tiesnesis redz, ka sportista automašīnu apkalpo mehāniķi neatbilstošā apģērbā vai jaunāks par 18 gadiem, tiek saņemts brīdinājums, nākamajā reizē, ja brīdinājums jau saņemts, tiek uzlikts naudas sods 50,00 EUR, vai atsevišķi lemj galvenais tiesnesis Dalībnieka mehāniķis nedrīkst atrasties alkohola reibumā, vai lietot alkoholu, ja to pamana dalībnieku tiesnesis, tiek izteikts brīdinājums, pie nākamā brīdinājuma, pastāv iespēja izraidīt mehāniķi no dalībnieka boksu zonas, vai piešķirt sodu dalībniekam, par drošības neievērošanu boksos Dalībniekam boksa zona ir jāveido tā, lai tā nerada pārvietošanās problēmas citiem braucējiem, dalībnieku boksu zonā, ja netiek saņemta atsevišķa atļauja no dalībnieku tiesneša, pirmajā rindā, nedrīkst būt novietotas privātās automašīnas. Privātās automašīnas ir jānovieto aiz boksu zonas, ja organizators nav informējis par šo punktu savādāk. Tehniskais auto ir jānovieto tā, lai viņš netraucētu pārvietoties citiem dalībniekiem, un, lai netraucētu pārvietoties cilvēkiem. Organizatoram un dalībnieku tiesnesim ir tiesības likt pārvietot boksu zonu, likt pārvietot Jūsu privātās un tehniskās automašīnas. Dalībnieku parkā drīkst atrasties tikai tehniskā automašīnā, kura pilda funkciju kā tehniskais transports Boksu zona ir jāuztur kārtībā visu sacensību laiku, jāseko līdzi miskastei un drošībai boksu zonā. Boksu zona ir jānodod tādā pašā kārtībā, kādā tā tika saņemta, miskastes ir jāsavāc un jānovieto pie tuvākā miskastes konteinera. Obligāti aiz sevis ir jāsavāc riepas, vai jāsaplāno riepu aizvešana, ja to piedāvā riepu montētāji, bet tad atsevišķi novienojoties par to. Dalībnieku tiesneši var veikt foto ierakstus par boksu vietām dalībnieku parkā Dalībniekam, komandas menedžerim, sportista tuviniekiem, draugiem, faniem, visu sacensību laiku boksos ir jānodrošina kārtība, jāizvērtē mazu bērnu atrašanās boksos, drošība, atrodoties blakus sacensību automašīnai. Dalībniekam ir jāseko līdzi bērniem un viņu kustībām

11 dalībnieku parkā, kur nemitīgi brauc automašīnas, aizliegts bērniem atrasties dalībnieku parkā bez pieaugušā uzraudzības, un pārvietoties ar velosipēdiem, dip dapiem, skrituļslidām u.t.t Boksos kategoriski aizliegts lietot alkoholu, smēķēt, cept grilu (bez atsevišķas atļaujas) un jebkāda cita veida atklātas liesmas. Ja Dalībnieka boksos tiek lietots alkohols vai smēķēts, Dalībniekam tiek izteikts brīdinājums, par atkārtotu brīdinājumu, Dalībniekam var tikt liegta dalība sacensībās. Dalībnieku boksos aizliegts atrasties stikla tarai! Ienest alkoholu stikla pudelēs aizliegts, ja atsevišķi netiek brīdināts organizators, piemēram, svinību dēļ - šampanietis. Ja Dalībniekam boksos ar savu uzvedību traucē kāds no pasākuma apmeklētājiem, vai, ja kāds tuvs fans vai atbalstītājs ir alkohola reibumā, Dalībniekam ir tiesības palūgt organizatoru, lai palūdz sacensību apsardzei šim cilvēkam atstāt boksus Atsevišķas reklāmas, kas ir ārpus Dalībnieka boksu vietas ir jāsaskaņo ar organizatoru, tas pats attiecas uz papildelementiem, piemēram, stalažām, tribīnēm u.t.t, kuras Dalībnieks var vēlēties uzcelt dalībnieku parkā. Dalībniekam ir jāsaskaņo ar organizatoru, ja boksa vieta aizņem vairāk vietas nekā standarta boksa vieta - ja tiek izmantotas papildus lietas boksu vietā, tribīnes, galdi, krēsli u.c., kuri ir ārpus boksu vietas Boksu vieta Dalībniekam ir jāatbrīvo vēlākais 2h pēc sacensībām, ja atsevišķi netiek pabrīdināts organizators Dalībniekam viss nepieciešamais ekipējums un instrumenti, kas ir nepieciešami sacensībām ir jāatved no rīta pirms sacensību sākuma, lai nenotiktu papildus vizināšanās pa dalībnieku parku sacensību laikā Ja Dalībniekam ir nepieciešams elektrības pieslēgums, atļauja pieslēgties trases elektrības pieslēgumiem ir jājautā organizatoram, ņemot vērā, vai tie neradīs papildus problēmas sacensību norisē. 6. SACENSĪBU NORISE 6.1. Dokumentu pārbaude Sacensību dalībnieku dokumentu pārbaude notiek saskaņā ar katra posma dienaskārtību sacensību sekretariātā Sacensību dalībniekam vai komandas pārstāvim dokumentu pārbaudes laikā sacensību sekretāram jāiesniedz parakstīta pieteikuma forma, jāsamaksā sacensību dalības maksa un jāuzrāda:

12 derīga sportista gada licence (plastikāta vai PDF izdruka); ja ierodoties uz sacensībām licence nav izveidota, licences maksa būs 5 EUR dārgāka, kā administratīvās izmaksas, bet tas neatbrīvo no tā, ka licence sistēmā braucējam būs jāaizpilda pašam. derīga pieteicēja licence ( ja persona jaunāka par 18 g.v.); ja persona jaunāka par 18.g.v. nepieciešama apstiprināta vecāku atļauja dalībai sacensībās; komandas pieteikums, kas jāuzrāda vienreiz sezonā sekretariātam; komandu pieteikumi būs pieejami arī reģistrācijā katra posma norises laikā; citu valstu ASN dalībniekiem jāuzrāda savas valsts izsniegta derīga Drifta gada licence. Vienreizējā licence, ja braucējs vēlas ņemt vienreizējo licenci, pasūtīšana uz vietas vai Citu ASN dalībnieki, kuri vēlās piedalīties gada kopvērtējumā ir jāapmaksā pilna Drifta sezonas licences maksa ne vēlāk kā līdz 4 sezonas paredzētajam posmam. derīgu medicīnisko izziņu un veselības apdrošināšanas polisi ar minimālo segumu 1500,00 EUR un norādi, kas atļauj nodarboties ar autosportu (ja dalībnieks piedalās ar vienreizējo licenci). Medicīniskā izziņa ir zīme no ģimenes ārsta, kur rakstīts: Praktiski vesels, drīkst piedalīties autosporta sacensībās. Ieteicams, lai vienmēr šie dokumenti atrodas pie braucēja. Apdrošināšanu arī braucējam ir jāsakārto pirms posma, ja braucējs to nav izdarījis tas maksās 5 EUR dārgāk, administratīvās izmaksas Dalībnieku dokumentu pārbaudē dalībnieki saņem Rīkotāja piešķirto starta numuru un Rīkotāja reklāmu. Par katras obligātās reklāmas uzlīmes neizvietošanu uz automašīnas ir noteikts sods dalībniekam 70,00 EUR apmērā Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām, pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību par savu vadīto automašīnu un uzvedību trasē sacensību laikā, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai Tehniskās dienas laikā, kura tiks noteikta pirms sezonas pirmā posma, sportistiem būs iespēja doties pie sekretāres un sakārtot, ja nepieciešams, gada licenci un apdrošināšanu, lai tā būtu uz rokas jau pirmajā posmā. Sekretāre parādīs gan kā aizpildīt pieteikumu gan varēs pasūtīt apdrošināšanu, kuru jau sacensībās nāksies sportistam tikai uzrādīt Tehniskā pārbaude Sacensībām pieteiktajiem dalībniekiem Sacensību Nolikumā paredzētajā laikā jāierodas uz tehnisko pārbaudi, jāuzrāda sacensībām pieteiktā automašīna, automašīnas sporta

13 tehniskā pase un sportista ekipējums. kā arī tehniskā karte, kura tiks izdota tehniskajā dienā. Ja sportists ierodas tikai uz kādu no sezonas posmiem, tehniskā karte nav obligāta Pirms sezonas pirmajām sacensībām tiek organizēta tehniskās apskates diena, kur ir jāierodas visām automašīnām, kuras plāno piedalīties Latvijas Drifta Čempionāta pirmajā posmā un dalībniekiem, kuri ir izņēmuši gada licences un brauks visu sezonu. Tehniskās apskates dienā katrai automašīnai tiek izsniegta atsevišķa tehniskā karte, kura ir obligāti jāuzrāda katrās sacensībās Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību par savu vadīto automašīnu un uzvedību trasē sacensību laikā, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai PRO klases Čempionāta SPORTA AUTOMAŠĪNU papildus TEHNISKĀ PĀRBAUDE: Sacensību automašīnu papildus tehniskā pārbaude ar galvenā tiesneša vai komisāru lēmumu var notikt jebkurā sacensību brīdī. Tiek noteikta iespējama papildus tehniskā pārbaude, uzreiz pēc finiša TOP4, vai var tikt lemt arī savādāk, automašīnām, pārbraucot finiša līniju, pirms iebraukšanas dalībnieku parkā, automašīnas tiek nodotas Tehniskajam komisāram, un atstātas uz pārbaudi. Braucējs vai mehāniķis drīkst pildīt tikai tehniskā komisāra norādījumus. Izmaksas, saistītas ar automašīnu tehniskās pārbaudes organizēšanu uzņemas konkrēto sacensību rīkotājs vai LAF, taču, izmaksas, kas radušās pēc tehniskās pārbaudes dalībniekiem atgriežot automašīnu tādā stāvoklī kāda tā ir bijusi pirms tehniskās pārbaudes, uzņemas konkrētais sacensību dalībnieks. Sacensību Tehniskajam komisāram ir tiesības konfiscēt dalībnieka drošības ekipējumu, ja ir konstatēts, ka tas ir neatgriezeniski bojāts un nav pieļaujama tā turpmāka izmantošana. Gadījumos, kad tehniskajā pārbaudē tiek konstatēta braucēja automašīnas neatbilstība attiecīgās klases Tehniskajiem noteikumiem, soda sankcijām tiek pakļauts konkrētā braucēja kopējais sacensību rezultāts posmā, gan par kvalifikācijas braucienu gan tandēmu braucieniem. Izvērtējot tehnisko pārkāpumu, braucējam var tikt anulēti visi punkti konkrētajā posmā, LAF Drifta darba grupa, izvērtējot tehnisko pārkāpumu, var piemērot papildus soda sankcijas Dalībnieku sapulces Dalībnieku sapulces laiks un vieta tiek norādīta sacensību nolikumā vai nolikuma papildinājumos vai paziņots sacensību laikā, ja galvenais tiesnesis pieņem lēmumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu. Dalībniekam vai tā Pieteicējiem ierašanās uz dalībnieku sapulci ir obligāta. Tikai pieteicējs ir atbildīgs par to, lai tā pārstāvētais dalībnieks saņemtu dalībnieku sapulcē sniegto

14 informāciju par sacensību norisi. Citu cilvēku piedalīšanās sapulcēs, izņemot dalībniekus, pieteicējus vai medijus, ir aizliegta. Par dalībnieku instruktāžu ārpus sapulces, dalībniekam ir jāmaksā 30,00 EUR soda nauda. Dalībnieks, kas nav ieradies uz sapulci nevar rakstīt protestu par tiesnešu lēmumiem Kvalifikācijas braucieni Vērtējamais brauciens sākas mirklī, kad sacensību automašīna šķērso starta līniju un beidzas, kad automašīna šķērso finiša līniju. Finiša līnija jāveido kā dubulta konusu līnija trases abās pusēs. Ja automašīna turpina driftēt pēc finiša līnijas, dotajā braucienā dalībnieks var tikt sodīts ar 70,00 EUR naudas sodu. Ja dalībnieks iebrauc startā ar lielāku ātrumu kā 30 km/h vai driftējot, sods 70,00 EUR. Ātruma sods nav apstrīdams, ja tas ir fiksēts no tiesnešu puses un diktēts kā bīstams Sacensību dalībniekiem sacensību kvalifikācijai tiek piešķirti 2 (tiek nolemts sacensību dienā beidzoties reģistrācijai) atsevišķi vērtēti (ne-secīgi) braucieni. Kvalifikācijas braucieni notiek pēc starta numuriem pēc kārtas, pirmo kvalifikācijas braucienu veic visi reģistrēti PRO braucēji atbilstoši starta numuru secībai, otro kvalifikācijas braucienu veic visi reģistrēti PRO braucēji atbilstoši starta numuru secībai. Starta secība tandēmu finālbraucieniem tiek noteikta, balstoties uz labāko braucienu kvalifikācijā, saskaņā ar noteikto shēmu Kvalifikācijas braucieni notiek pēc starta numuriem: Pirmais brauciens, Otrais brauciens. Ja sportists nevar ierasties uz kvalifikācijas braucienu, par to jāinformē dalībnieku tiesnesi, uzreiz kā ir konstatēts iemesls, kādēļ braucējs nevar veikt kvalifikācijas braucienu, no dalībnieka vai viņa komandas puses. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks lemts, vai dalībnieks var tikt pārcelts uz konkrētā iebrauciena beigām. Ja dalībnieku tiesnesim nebūs ziņojums par startēšanu vai braucējam nebūs ļauts braukt konkrētā apļa beigās, tad dalībnieks, kurš nebūs ieradies uz savu kvalifikācijas braucienu, saņems 0 (nulle) punktu par šo braucienu PRO Kvalifikācijas rezultāts nosaka dalībnieka iekļūšanu finālā. Fināla braucieniem kvalificējas labākie 16 vai 32 vai 64 braucēji PRO klasē - ja kvalifikācijas punktus ir uzrādījuši <24(vairāk) dalībnieki tad tiek braukts TOP32, ja 24< (mazāk) tad TOP16. Ja dalībnieku skaits ir nepietiekošs, Galvenais tiesnesis var lemt par labāko 4 vai 8 dalībnieku pielaišanu uz finālbraucieniem. Dalībnieks ir kvalificējies, ja kvalifikācijas rezultātā ir ieguvis 30 vai vairāk punktus. Ja dalībnieku skaits ir pietiekošs, un atļauj laiks, organizators var dot iespēju braukt

15 TOP48 vai TOP64, bet šo lēmumu pieņem sacensību organizators izvērtējot sacensību rīkošanas apstākļus Ja pēc kvalifikācijas braucieniem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad pirmais ir dalībnieks, kam ir augstāks kvalifikācijas punktu skaits sliktākajā braucienā. Ja abi rezultāti ir vienādi, tad pirmais ir dalībnieks, kam labākajā braucienā augstāks kvalifikācijas punktu skaits ir no Joslas tiesneša, ja tie sakrīt, tad no Leņķa tiesneša, ja sakrīt šie punkti, tad no Stila tiesneša. Ja sakrīt arī šie punkti, tad pirmais ir dalībnieks, kam augstāks kvalifikācijas punktu skaits ir sliktākajā braucienā no Joslas tiesneša, ja tie sakrīt, tad no Leņķa tiesneša, ja arī šie punkti sakrīt, tad no Stila tiesneša. Ja sakrīt arī šie punkti, tad augstāku vietu ieņemt sportists ar mazāko kārtas starta numuru Braucienu norise, starta kārtība, pāragrs starts, finišs Starta, finiša, un sānu līnijām, kā arī trases norobežojumiem jābūt norādītiem ar uzskatāmiem apzīmējumiem un labi saskatāmiem katram dalībniekam. Ja sacensības notiek diennakts tumšajā laikā, jābūt izgaismotai starta un finiša zonai, trases norobežojumiem, kā arī dalībnieku parkam Riepu sildīšana ( burnout ) atļauta tikai šim nolūkam speciāli paredzētās vietās. Riepu sildīšanas laikā kategoriski aizliegts citām personām jebkādā veidā turēt dalībnieka automašīnu. Riepu sildīšana uz vietas ir stingri aizliegta (automašīnai riepu sildīšanas laikā lēnām jākustas uz priekšu). Riepu sildīšanas laikā aizliegts vēl kādai personai atrasties šajā zonā Dalībniekam, kura automašīna ir apstājusies trasē un bez palīdzības no malas nevar turpināt braucienu, jāpaliek sacensību automašīnā līdz brauciena pārtraukšanai Jebkāda palīdzība no malas trasē brauciena laikā ir aizliegta Dalībniekam aizliegts turpināt braucienu, ja automašīnas tehniskais stāvoklis apdraud dalībnieku vai sacensību drošību (tajā skaitā, ir būtiski traucēta redzamība caur vējstiklu un tml.). Lēmumu par atļauju piedalīties sacensības pieņem galvenais tiesnesis, konsultējoties ar tehnisko komisāru Dalībniekiem aizliegts veikt treniņbraucienus starp sacensību braucieniem, ja vien tam nav paredzēta speciāla vieta Ja kāds no dalībniekiem nav ieradies uz tandēmu braucieniem tam paredzētajā laikā, tad starts tiek dots tam dalībniekam, kas ir ieradies laicīgi. Dalībniekam, kas neieradās uz tandēmu braucienu tam paredzētājā laikā, brauciens automātiski tiek uzskatīts, kā zaudēts. Vienīgais šī punkta grozījums, var notikt ar galvenā tiesneša vai komisāra atļauju, ja dalībniekam iepriekšējā

16 iebraucienā ir konstatēts automašīnas defekts, un šis dalībnieks ir paņēmis 5 (piecas) minūtes defekta novēršanai Pēc finiša līnijas šķērsošanas dalībniekam vienmērīgi jāsamazina braukšanas ātrums, neizraisot straujas kustības, izslīdēšanu vai sānslīdi. Dalībniekam jāievēro nobraukšanas shēmas norādījumi un kustības noteikumi dalībnieku parkā. Dalībnieku parkā dalībnieki nedrīkst pārvietoties ātrāk par 20km/h. Dalībniekiem, par kuriem būs ziņojums par agresīvu vai bīstamu braukšanu dalībnieku parkā, tiks uzlikts naudas sods 50,00 EUR līdz izslēgšanai no sacensībām. Šis sods nav apstrīdams Sacensības sākas ar dalībnieku dokumentu pārbaudi un/vai automašīnu tehnisko pārbaudi un beidzas pēc visvēlākā no sekojošiem laika limitiem: protestu iesniegšanas vai to izskatīšanas laika limita beigām; noslēguma tehniskās pārbaudes beigām; apbalvošanas beigām Par sacensību pārtraukšanu meteoroloģisko apstākļu vai drošības apsvērumu dēļ, lemj Galvenais tiesnesis un/vai sacensību Komisārs(i) Dalībniekam nav tiesības mainīt automašīnas riepas 1 (viena) tandēma cīņas ietvaros, ja vienīgi, automašīnas riepām vai diskiem ir tehnisks defekts, kādēļ dalībnieks nevar turpināt iebraucienu. Piemēram, dalībniekam riepa ir nobortējusies kontakta dēļ ko radījis konkurents, tad dalībnieks var nomainīt tieši šo riepu ar disku. Ja dalībniekam riepa ir nobortējusies dēļ neatbilstoša / pārāk zema spiediena vai riepa ir bijusi pārāk nodilusi, vai paša dalībnieka dēļ, tad dalībnieks nevar mainīt riepas un nevar arī turpināt braucienu ar šādu riepu. Sods par šī punkta neievērošanu izslēgšana no sacensībām. Atkarībā no trases īpatnībām šis punkts var tikt mainīts ar galvenā tiesneša vai komisāra lēmumu, par ko tiek paziņots ne vēlāk kā tandēmu sapulcē Pārbrauciena laikā no dalībnieku parka uz startu dalībnieks uzņemas visu atbildību par negadījumiem ar cilvēkiem, kuri var atrasties trasē. Pārbraucienu laikā ieteicamais ātrums ir ne lielāks par 50 km/h. Ja dalībnieks pārbraucienu laikā driftē, tiek uzlikts sods 50,00 EUR. Ja atkārtoti pēc soda uzlikšanas atkal driftē, tiek uzlikts sods 150,00 EUR. Pārbrauciena zona ir atzīmēta trases shēmā, un sākas uzreiz kā tiek izbraukts no dalībnieku parka, līdz atsevišķai warmup zonai pie starta. Pārbrauciena laikā dalībniekam obligāti jābūt piesprādzējušam un jālieto ķivere Visiem dalībniekiem ir jābūt pirms starta zonā sākoties kvalifikācijai vai tandēmu braucieniem. Ja dalībnieks nav uz starta, kad ir pienākusi viņa kārta, brauciens tiek uzskatīts kā veikts un dalībnieks saņem par braucienu 0 punktus. Šis punkts neattiecas, ja dalībnieks ir pieteicis 5 minušu pārtraukumu.

17 minūšu noteikumi Dalībnieks 5 minūšu pauzi var paņemt tam nepieciešamā laikā vienu reizi sacensību laikā. 5 minūšu uzņemšana sākas, kad mehāniķis vai sportists pieskaras automašīnai, atrodoties tai uz zemes boksa zonā. Mehāniķiem nav ļauts pieskarties automašīnai pirms tā atrodas uz zemes boksa zonā, izņemot palīdzot nocelt automašīnu no evakuatora. 5 minūtes tiek apstādinātas izbraucot braucējam no saviem boksiem, ja braucējs nav spējis pamest boksus noteiktā laikā, braucējs tiek izslēgts no brauciena. 5 minūtes nevar tikt ņemtas pa daļām. Ja 5 minūtes ir paņemtas, no tām nevar atteikties, ja laika atskaite ir sākusies. Dalībniekam sākoties tandēmu TOP8 pēc katra tandēmu pāru brauciena ir dots 5 minūšu laiks, lai sagatavotos nākamajam tandēmu braucienam. 5 minūšu atskaite sākas no mirkļa, kad dalībnieks iebrauc savā boksa zonā līdz mirklim, kad dalībnieks pamet sava boksa zonu un neapstājoties dodas uz starta zonu. Sportists vai sportista pārstāvim ir nepārprotami jādod sacensību tiesnešiem ziņu par 5 minūšu pārtraukumu. 5 minūšu pārtraukumu braucējs nevar paņemt, ja ir atteicies no turpmākās dalības. 7. KOMANDU IESKAITE 7.1. Lai startētu komandu ieskaitē, papildus Drifta sportista licencei nepieciešams iegūt arī komandas licenci, kas tiek izdota uz visu sezonu, aizpildot komandas pieteikumu sacensību sekretariātā vai pirms sezonas sākuma. Licences maksa gadam ir 15,00 EUR no katra komandas dalībnieka Komandā startē ne mazāk kā 2 dalībnieki. Maksimālais dalībnieku skaits komandā 4. Katrā komandā var būt pārstāvji tikai ar konkrētās klases gada licencēm: PRO klasei- Latvijas Drifta Čempionāta PRO klases komandu ieskaite 7.3. Rezultātus (punktus) komandas ieskaitē skaita kā summu no 2 labākajiem komandā startējušajiem dalībniekiem konkrētajā posmā Ja komandu rezultāts pēc pēdējām sacensībām gada sezonā ir vienāds augstāka vieta tiek piešķirta tai komandai, kurai augstāks rezultāts pēdējā sezonas sacensībā, ja šis rezultāts sakrīt, tad tiek ņemtas iepriekšējo sacensību rezultāti, ja arī šie sakrīt, tad turpinot, līdz kādai no komandām ir augstāks rezultāts kādā no posmiem.

18 7.5. Ja čempionātam pieteikušās 2 vai mazāk komandas, tad gada kopvērtējumā tiek apbalvota tikai 1.vieta. Ja pieteikušās vismaz 3 komandas, tad tiek apbalvotas vietas. Gada kopvērtējumā tiek ieskaitītas tikai komandas, kuras ir ieguvušas punktus vismaz 3 ieskaites posmos sezonā Papildus pieteiktās komandas sezonai gadam PRO klasē piedalās Ceļojošā Drifta Kausa- jeb Čempionu Kausa izcīņā. Kauss tiks piešķirts komandai, kura sezonas laikā, pēc rezultātiem, starp visām Latvijas Drifta Komisijas ieskaites klasēm būs savākusi vislielāko punktu summu par komandu ieskaiti. Lai noteiktu uzvarētāju komandu, vērā tiks ņemti katras komandas labākie rezultāti par sešiem posmiem sezonas laikā, lai nodrošinātu vienādu sacensību skaitu visām pieteiktajām komandām visās klasēs. 8. REZULTĀTI 8.1. Sacensību rezultātu noteikšanas principus, ievērojot vispārējos Drifta principus, nosaka Rīkotājs un Sacensību Nolikums. Sacensību gala rezultāti tiek balstīti uz rezultātiem, kas tiek noteikti balstoties uz Drifta vērtēšanas kritērijiem gada sezonai (Pielikums Nr.2) Kopvērtējuma punktus iegūst tie dalībnieki, kuri ir izņēmuši PRO gada licenci gada sezonai Pēc katrām sacensībām par kvalifikācijas rezultātiem kopvērtējuma punkti tiek piešķirti pēc kvalifikācijas tabulas līdz 64 vietai dalībniekiem, kuri ir ieguvuši 30 vai vairāk punktus par labāko kvalifikācijas braucienu. Kvalifikācijas punkti tiek piešķirti visiem dalībniekiem neatkarīgi no licences tipa No gada sezonas esošā punktu sistēma ir aplūkojama Pielikumā Nr1 par Punktu sistēmu Latvijā Kvalifikācijā punkti tiek piešķirti: Vieta Punkti

19 , , , Gadījumos, ja nav iespējams izveidot pilnu egli izslēgšanas braucieniem TOP64, TOP32, TOP16 vai TOP8, attiecīgās pietrūkstošās vietas paliek brīvas, un labākās kvalifikācijas uzrādītājs automātiski tiek nākamajā izslēgšanas kārtā. Tandēmi tiek veidoti saistībā ar Pielikumu Nr.6 PRO klasei, par pamatu ņemot zemāk esošo egli vai atsevišķi citas tandēmu egles balstoties uz pielikumu nr Pēc uzvarētāju sarindošanās tandēmu braucienos attiecīgi tiek piešķirti punkti: Vieta Punkti

20 Ja nenotiek tandēmu braucieni, un dažādu apstākļu dēļ tie tiek atcelti, tad punkti tiek piešķirti tikai pēc kvalifikācijas braucieniem, dodot kvalifikācijas braucienu punktus konkrētajā posmā. Punkti par tandēmiem tiek piešķirti visiem dalībniekiem neatkarīgi no licences tipa Kopvērtējumā netiek iekļauti dalībnieki, kuriem nav gada licences, tādejādi paceļot augstāk dalībnieku vietas, kuriem ir gada licences, bez izmaiņām iegūtajos punktos. Vienādas punktu summas gadījumā augstāka vieta tiek piešķirta dalībniekam, ņemot vērā sekojošus kritērijus: augtāka vieta tiek piešķirta tam dalībniekam, kurš ieguvis vairāk pirmās vietas; ja šis kritērijs ir vienāds, tam, kurš ieguvis vairāk otrās vietas; ja arī otro vietu skaits ir vienāds, tad tam, kurš ieguvis vairāk trešās vietas un tā uz priekšu, līdz tiek noteikts uzvarētājs Tikai tās Sacensības - Čempionāta posmi, kuros ir piedalījušies, proti pielaisti Sacensībām, vismaz 3(trīs) attiecīgās klases dalībnieki, tiek ieskaitītas Čempionāta kopvērtējumā Čempionāts kļūst leģitīms un Latvijas Čempiona tituls tiek izcīnīts tikai tad, ja attiecīgajā klasē sezonas laikā ir startējuši ne mazāk kā 8 dažādi braucēji, ņemot vērā tikai tos posmus, kuri ir faktiski notikuši un kuri ir izpildījuši kritērijus, kas atrunāti šī Nolikuma punktā Latvijas Drifta Čempionāts gada sezonā notiks kopā ar Igaunijas Drifta čempionātu, visi posmi būs apvienoti. Pēc katrām sacensībām tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji, vienā apbalvošanas ceremonijā gada sezonas beigās notiks atsevišķas apbalvošanas ceremonijas, atsevišķi apvienoto posmu uzvarētājiem, pirmajiem TOP3 sezonā ar gada licencēm, un atsevišķi izvilkti rezultāti, katras valsts čempionāta ieskaitei, balstoties uz izņemtajām PRO gada Drifta licencēm gada sezonā, atbilstoši pielikumam Nr PROTESTI UN APELĀCIJAS 9.1. Protesti iesniedzami saskaņā ar kārtību, kas atrunāta LAF Kodeksā un Sacensību Nolikumos. Neprecizitātes, nepilnību vai pretrunu gadījumos, par protestu iesniegšanu, pieņemšanu vai noraidīšanu lemj sacensību Komisārs.

21 9.2. Ja sacensību nolikumā nav atrunāts savādāk, protestu drīkst iesniegt tikai pieteicējs, taču gadījumos, kad pieteicējs vienlaicīgi ir arī dalībnieks, protestu drīkst iesniegt arī dalībnieks, uzrādot LAF licenci Protestu var iesniegt par sekojošiem pārkāpumiem: par sacensību organizācijas neatbilstību šim Nolikumam; par automašīnu neatbilstību Tehniskajiem noteikumiem Ja sacensību nolikumā nav atrunāts savādāk, protesta iesniegšanas laiks ir noteikts līdz oficiālo rezultātu publicēšanai sacensību dienā. Par protesta pieņemšanu ārpus noteiktā laika lemj sacensību Komisārs Visi protesti ir jānoformē rakstveidā un iesniedzami sacensību galvenajam tiesnesim, klāt pievienojot protesta maksu 200,00 EUR vai tehniskā protesta gadījumā 500,00 EUR Par katra reģistrētā protesta izskatīšanas kārtību un lēmuma pieņemšanas procedūru lemj sacensību Komisārs attiecīgi informējot visas protestā iesaistītās puses Ja protests tiek atzīts par pamatotu, protesta iemaksa tiek atgriezta protesta iesniedzējam Ja protests tiek noraidīts, veiktās iemaksas, saskaņā ar Komisāru lēmumu, pilnā apmērā vai daļēji paliek LAF Drifta Komisijā Apelācijas iesniedzamas saskaņā ar LAF Nacionālā Sporta Kodeksa 12.nodaļu. Apelācijas maksa LAF Apelācijas tiesai tiek noteikta 1000,00 EUR Protestu par pārkāpumiem brauciena laikā un par Drifta automašīnas neatbilstību tehniskajiem noteikumiem jāiesniedz rakstveidā ne vēlāk kā 10 minūtes pēc kvalifikācijas rezultātu publicēšanas vai tandēmos - pēc konkrētā tandēmu pāra rezultātu paziņošanas tandēmu braucienā Par sacensību nolikuma neievērošanu, vainīgā persona maksā sodu 70,00 EUR apmērā vai arī vainīgais dalībnieks tiek izslēgts no sacensībām. No sacensībām dalībnieku var izslēgt tikai sacensību komisārs, saskaņā ar LAF Nacionālo Sporta Kodeksa Vispārīgās daļas Pielikumu Nr Par atkārtotu tehnisko noteikumu neievērošanu dalībnieks var tikt sodīts ar diskvalifikāciju uz laiku līdz 2 sacensībām vai ar naudas sodu līdz 500,00 EUR.

22 GADA SEZONAS KALENDĀRS Čempionāts notiek LAF Drifta Komisijas atdzītās trasēs, saskaņā ar sekojošu gada PRO klases Čempionāta kalendāru: LIVONIJAS DRIFTA ČEMPIONĀTS MAIJS LATVIJA, BIĶERNIEKI 2. JŪNIJS IGAUNIJA, LAITSE 3. JŪLIJS IGAUNIJA, vieta tiks precizēta 4. AUGUSTS IGAUNIJA, KULBILOHU 5. SEPTEMBRIS LATVIJA, BIĶERNIEKI- RAGANAS KATLS 6. OKTOBRIS LATVIJA, BIKERNIEKI Saistībā ar Čempionāta kalendāru, LAF Drifta Komisijai ir tiesības veikt izmaiņas, ja šīs izmaiņas pamatojamas ar force majeure vai citiem objektīviem un attaisnojamiem apstākļiem. Šādas izmaiņas ir noformējamas kā šī Nolikuma neatņemama sastāvdaļa - Biļetens, kuru apstiprina LAF Drifta Komisija. Veiksmīgus startus! Ja sezonas laikā tiek lemts par izmaiņām gada Nolikumā, tad tās ierosina Drifta darba grupa un lemj Drifta Komisija, informējot visus Latvijas Drifta čempionāta licencētos braucējus konkrētajā brīdī un publicējot to

rally talsi 2004 nolikums

rally talsi 2004 nolikums SASKAŅOTS Latvijas Automobiļu federācijas Ģenerālsekretāra L.Medne 2018. gada 10.septembris APSTIPRINĀTS LAF Drifta Komisijas priekšsēdētāja E.Berķe 2018. gada 10.septembris LATVIJAS DRIFTA ČEMPIONĀTS-

Sīkāk

rally talsi 2004 nolikums

rally talsi 2004 nolikums SASKAŅOTS Latvijas Automobiļu federācijas Ģenerālsekretāre L.Medne 2018. gada 10.septembris APSTIPRINĀTS LAF Drifta komisijas priekšsēdētāja E.Berķe 2018. gada 10.septembris LATVIJAS DRIFTA KAUSA STREET

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts MPK SUPERCROSS motokrosā nolikums 2019. gada 7. jūlijs, Kandava 1. MPK Supercross sacensības motokrosā: 1.1. Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Motokrosa noteikumiem, Tehniskajiem

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

S I A K S I R U VĒST S J I L L A R S E T Ā T I R A L U REG PAPILDUS NOLIKUMS

S I A K S I R U VĒST S J I L L A R S E T Ā T I R A L U REG PAPILDUS NOLIKUMS S I A K S I R U VĒST S J I L L A R S E T Ā T I R A L U REG PAPILDUS NOLIKUMS RALLIJA PILSĒTA RALLY CITY ORGANIZĒ ORGANISED BY SPONSORĒ SPONSORED BY ATBALSTA SUPPORTED BY OFICIĀLAIS ZIŅU PORTĀLS OFFICIAL

Sīkāk

ENDURO SACENSĪBU NOLIKUMS Madona, GADA JŪNIJS gada Baltijas individuālais čempionāts un klubu komandu čempionāts enduro 2. posms 2

ENDURO SACENSĪBU NOLIKUMS Madona, GADA JŪNIJS gada Baltijas individuālais čempionāts un klubu komandu čempionāts enduro 2. posms 2 ENDURO SACENSĪBU NOLIKUMS Madona, 2019. GADA 28.-30. JŪNIJS 2019. gada Baltijas individuālais čempionāts un klubu komandu čempionāts enduro 2. posms 2019. gada Latvijas individuālais čempionāts un klubu

Sīkāk

Microsoft Word - Rugaji_2018_nolikums.doc

Microsoft Word - Rugaji_2018_nolikums.doc SASKAŅOTS: Latvijas Automobiļu federācijas Trofi reidu komisijas priekšsēdētājs 2018.10.maijs K.Vīdušs SASKAŅOTS: Latvijas Automobiļu federācijas Ģenerālsekretāre 2018.10.maijs L.Medne Trofi Reida Apļu

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS Basketbols 3x3 Talsos Nolikums 1. Turnīra mērķis. 1.1. Veicināt 3x3 basketbola starptautiskos turnīros; 1.2. Pilnveidot jauno sportistu treniņos iegūtās prasmes un iemaņas; 1.3. Sagatavoties Latvijas Jaunatnes

Sīkāk

Microsoft Word - PATRIA_RACE_seriĆls_2019_nolikums_īstais_26.03(1)

Microsoft Word - PATRIA_RACE_seriĆls_2019_nolikums_Ä«stais_26.03(1) PATRIA RACE šķēršļu sacensību seriāls 2019 NOLIKUMS 1. Mērķi; 2. Organizatori; 3. Sacensību kalendārs; 4. Dalībnieku grupas un starti; 5. Sacensību programma un trases shēma; 6. Pieteikšanās sacensībām;

Sīkāk

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2 lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi... 2.lpp.

Sīkāk

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2018

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2018 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2018 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2.lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi...

Sīkāk

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2016

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2016 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI PIEAUGUŠIEM UN JAUNIEŠIEM 2016 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2.lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi...

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Microsoft Word - Enduro_Rallija_gada_nolikums_2019_v4.docx

Microsoft Word - Enduro_Rallija_gada_nolikums_2019_v4.docx Enduro Rallija kausa nolikums 2019 Enduro Rallija organizēšana termini Reģistrācija dalībnieku pieteikšanās, pieteikumu pieņemšana, maksājumu veikšana pirms sacensību dienas. Papildus reģistrācija dokumentu

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Baltijas kausa un Latvijas kausa ENDURO SPRINTĀ NOLIKUMS 2017 Baltijas kausa (turpmāk Baltijas sacensības) un Latvijas kausa (turpmāk Latvijas sacensī

Baltijas kausa un Latvijas kausa ENDURO SPRINTĀ NOLIKUMS 2017 Baltijas kausa (turpmāk Baltijas sacensības) un Latvijas kausa (turpmāk Latvijas sacensī Baltijas kausa un Latvijas kausa ENDURO SPRINTĀ NOLIKUMS 2017 Baltijas kausa (turpmāk Baltijas sacensības) un Latvijas kausa (turpmāk Latvijas sacensības) enduro sprintā nolikums (turpmāk tekstā Nolikums)

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

2019. gada Latvijas kausa izcīņas futbolā reglaments 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1. Popularizēt futbolu Latvijas teritorijā Noskaidrot gada La

2019. gada Latvijas kausa izcīņas futbolā reglaments 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1. Popularizēt futbolu Latvijas teritorijā Noskaidrot gada La 2019. gada Latvijas kausa izcīņas futbolā reglaments 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1. Popularizēt futbolu Latvijas teritorijā. 1.2. Noskaidrot 2019. gada Latvijas kausa ieguvēju, kurš izcīna tiesības piedalīties

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Velosipēdisti ceļu satiksmē 2018. gada 11.janvārī, Ādaži Valda Kjaspere, Mag.Ped. Trieciena spēks un iespējamība, ka ies bojā Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti CSN izraisīšanā: nepareizi veikts

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

> > M E I S L I A T A J O Ā N P E I L Z D Ī >>L om lvrally.c REGULARITĀTES RALLIJS PAPILDUS NOLIKUMS maijs Organizē:

> > M E I S L I A T A J O Ā N P E I L Z D Ī >>L om lvrally.c REGULARITĀTES RALLIJS PAPILDUS NOLIKUMS maijs Organizē: > > M E I S L I A T A J O Ā N P E I L Z D Ī >>L om lvrally.c REGULARITĀTES RALLIJS PAPILDUS NOLIKUMS 25. - 26. maijs Organizē: Latvijas valsts atbalsts Support from State of Latvia Rallija pilsēta Rally

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1. Vispārīgie noteikumi LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1.1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā tiek regulēta tiesnešu licencēšana un darbība. 1.2. Tiesāt Kamanu suņu sporta sacensības Latvijā var tikai

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 Olimpiskās dienas 2016 dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f 23.09.2016 Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās futbola laukumā uz vingrošanu (pēc izvietojuma plāna)

Sīkāk

Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi

Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi Latvijas Darts Organizācija Spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu septītā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22,

Sīkāk

lvrally.com PAPILDUS NOLIKUMS

lvrally.com PAPILDUS NOLIKUMS lvrally.com PAPILDUS NOLIKUMS Latvijas valsts atbalsts Support from State of Latvia Rallija pilsēta Rally city Sponsorē Sponsored by Sadarbības partneris Cooperation partner Organizē Organised by Atbalstītāji

Sīkāk

Apstiprinu: I

Apstiprinu: I SASKAŅOTS: Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja J.Zarakovska APSTIPRINU: Daugavpils novada sporta skolas direktors J. Skrinda I Mērķis un uzdevumi Daugavpils novada skolēnu sporta spēļu

Sīkāk

Telpu Orientēšanās - Siguldas Sporta Centrs gada 2. aprīlis Nolikums Telpu Orientēšanās sacensības Siguldas Spota Centrā 2018.gada 2.aprīlī or

Telpu Orientēšanās - Siguldas Sporta Centrs gada 2. aprīlis Nolikums Telpu Orientēšanās sacensības Siguldas Spota Centrā 2018.gada 2.aprīlī or Telpu Orientēšanās - Siguldas Sporta Centrs - 2018. gada 2. aprīlis Nolikums Telpu Orientēšanās sacensības Siguldas Spota Centrā 2018.gada 2.aprīlī organizē biedrība Siguldas Maratona Klubs / Siguldas

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word - nolikums_isais.doc

Microsoft Word - nolikums_isais.doc 1.4. Šis dokuments ir S IA Digital Zoo īpašums. Tā ko pēšana, modificēšana, izmantošana citur ir aizlieg ta! Lielais Autofotoorientēšanās Brauciens V, 2019 Liepāja-Klaipēda 19 N O L I K U M S 1. Pasākuma

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Microsoft Word - BMX_Gada Grāmata_2016

Microsoft Word - BMX_Gada Grāmata_2016 BMX Gada Grāmata 2016 1 SATURS 1. SACENSĪBU KLASIFIKĀCIJA 3 2. DALĪBNIEKU VECUMS UN KATEGORIJA 3 3. NOSACĪJUMI DALĪBNIEKIEM 4 3.1.Apģērbs un drošība 4 3.2. Velosipēds un drošība 5 3.3. Braucēju numuri

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675 Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.67504955, fakss 67504966, e-pasts pasts@iaui. gov.lv,

Sīkāk

Latvijas Motosporta Federācijas

Latvijas Motosporta Federācijas Latvijas Motosporta federācijas Prezidija sēdes protokols Nr.5 Rīgā, Dzērbenes 27 2013.gada 14.augusts Sēdes sākums: plkst.18:00 sēdi vada sēdi protokolē Kaspars Kuļikovs Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):

Sīkāk

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi Latvijas Darts Organizācijas Latvijas Darts Organizācija spēkā no 2019. gada 01. janvāra Noteikumu ceturtā redakcija Banka: A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22, Konts: LV41HABA0551014308137 Saturs 1. Vispārējie

Sīkāk

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums Latvijas Alpīnistu savienība APSTIPRINU Aiga Rakēviča LAS prezidents Rīgā, 2015. gada 26.februāri NOLIKUMS I MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1.Popularizēt un veicināt kalnos kāpšanu, alpīnismu; 1.2.Noteikt labākos

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

nas_jauns.redirect_doc-30

nas_jauns.redirect_doc-30 APSTIPRINĀTS ar LU administratīvā direktora 13.05.2013. norādījumu Nr. 6/13 LATVIJAS UNIVERSITĀTES SPORTA SPĒLES 2013 NOLIKUMS 1. Mērėis un uzdevumi 1.1. Popularizēt sportu Latvijas Universitātes (LU)

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrības Siguldas Sporta serviss, sporta bāzes Siguldas Pilsētas trase LIETOŠANAS NOTEIKUMI 1. VISAPĀRĪGIE NOTEI

Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrības Siguldas Sporta serviss, sporta bāzes Siguldas Pilsētas trase LIETOŠANAS NOTEIKUMI 1. VISAPĀRĪGIE NOTEI Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrības Siguldas Sporta serviss, sporta bāzes Siguldas Pilsētas trase LIETOŠANAS NOTEIKUMI 1. VISAPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1.1. Šie Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrības

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Microsoft Word - BMX_GG_2019_projekts

Microsoft Word - BMX_GG_2019_projekts BMX Gada Grāmata 2019 1 SATURS 1. SACENSĪBU KLASIFIKĀCIJA 3 2. DALĪBNIEKU VECUMS UN KATEGORIJA 3 3. NOSACĪJUMI DALĪBNIEKIEM 4 3.1.Apģērbs un drošība 4 3.2. Velosipēds un drošība 6 3.3. Braucēju numuri

Sīkāk

LATVIJAS TAekWon-do (itf) asociācija

LATVIJAS TAekWon-do (itf) asociācija LATVIJAS TAEKWON-DO ITF ASOCIĀCIJA VI LATVIAN TAEKWON-DO ITF CUP 16-17.02.2019, Riga-Salaspils TAEKWON-DO 2019 LATVIA OPEN XII LATVIAN TAEKWON-DO ITF BEGINNER CUP 16-17.02.2019, Riga-Salaspils Atklātais

Sīkāk

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073). 2. LOTERIJAS

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_ST35_4_redakcijaP

Microsoft Word - Noteikumi_ST35_4_redakcijaP Apstiprināti 2012.gada 24.aprīlī Latvijas Šaušanas federācijas valdes sēdē Sacensību noteikumi šaušanas disciplīnā stāvošs mērķis 35m (ST- 35) 2 1. SACENSĪBU ORGANIZĒŠANA UN SACENSĪBU DALĪBNIEKI 1.1. Sacensību

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000020824 tālrunis 651 33655,, fakss 651 52352,E-pasts: dome@jaunjelgava.lv

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

SVK_NOLIKUMS_Celojosais_kauss_2016_2017_visam_klasem_1.pdf

SVK_NOLIKUMS_Celojosais_kauss_2016_2017_visam_klasem_1.pdf Apstiprināts Ar Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes 2017. gada 10. janvāra sēdes Lēmumu Nr. 2.2., Protokols Nr. 1 LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS Projekta SPORTO VISA KLASE CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅAS N O L

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Daži panti no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas attiecās uz sodiem, kas saistīti ar pārvietošanos pa ūdeni ar laivu. Lai makškernieki būt

Daži panti no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas attiecās uz sodiem, kas saistīti ar pārvietošanos pa ūdeni ar laivu. Lai makškernieki būt Daži panti no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas attiecās uz sodiem, kas saistīti ar pārvietošanos pa ūdeni ar laivu. Lai makškernieki būtu lietas kursā ko nevajag pārkāpt un kāds par to ir

Sīkāk

Preču loterijas Himalaya dienas RIMI noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA The Himalaya Drug Company, reģistrācijas nr , juridiskā adr

Preču loterijas Himalaya dienas RIMI noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA The Himalaya Drug Company, reģistrācijas nr , juridiskā adr Preču loterijas Himalaya dienas RIMI noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA The Himalaya Drug Company, reģistrācijas nr. 40003785707, juridiskā adrese: Elizabetes iela 11-10, Rīga, LV-1010, Latvija

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

"IEPAZĪSTI GRIEĶIJU AR AROMA GOLD" loterijas noteikumi 1.Preču izplatītājs: 2.Loterijas organizētājs: 3.Loterijas pasūtītājs: SIA "DAISENA LATVIA" Reģ

IEPAZĪSTI GRIEĶIJU AR AROMA GOLD loterijas noteikumi 1.Preču izplatītājs: 2.Loterijas organizētājs: 3.Loterijas pasūtītājs: SIA DAISENA LATVIA Reģ "IEPAZĪSTI GRIEĶIJU AR AROMA GOLD" loterijas noteikumi 1.Preču izplatītājs: 2.Loterijas organizētājs: 3.Loterijas pasūtītājs: SIA "DAISENA LATVIA" Reģ.nr.: 40003766195 Jur. adrese: Biksēres iela 6, Rīgā,

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis , fakss , e-pasts Rīgā APSTIPRINĀTS ar

RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis , fakss , e-pasts Rīgā APSTIPRINĀTS ar RĪGAS 88. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90002201904 Ilūkstes ielā 30, Rīga, LV 1082, tālrunis 7810722, fakss 7810722, e-pasts r88vs@riga.lv Rīgā APSTIPRINĀTS ar Rīgas 88.vidusskolas direktora Rīkojumu Nr.64 2012.

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss , e-pasts IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā Nr.VS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss , e-pasts IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā Nr.VS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016, tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā 29.02.2016. Nr.VS33-16-3-nts Rīgas 33.vidusskolas drošības noteikumi Izdoti

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk