SIA GOTIKA AUTO PRIVĀTUMA POLITIKA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SIA GOTIKA AUTO PRIVĀTUMA POLITIKA"

Transkripts

1 SIA GOTIKA AUTO PRIVĀTUMA POLITIKA SIA GOTIKA AUTO ir izstrādājusi šo privātuma politiku, lai sniegtu ieskatu par to, kā mēs vācam, izmantojam, uzglabājam, kā arī kopīgojam jūsu personisko informāciju (personas datus). SIA GOTIKA AUTO ir 1993.gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas darbojas degvielas, naftas produktu tirdzniecības nozarē, tāpat mēs veicam degvielas mazumtirdzniecību degvielas uzpildes stacijās, kā arī tirgojam pirmās nepieciešamības preces mūsu veikalos pie degvielas uzpildes stacijām. Lēmumus saistībā ar privātuma politiku uzņēmumā, personas datu aizsardzību un citiem pasākumiem drošai datu apstrādei pieņem uzņēmuma valde. Lēmumi tiek saskaņoti ar datu aizsardzības speciālistu un lai sazinātos saistībā ar šiem jautājumiem, meklējiet informāciju sadaļā Jūsu tiesības un kā tās izmantot. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija Jūsu personas datu pārzinis ir SIA GOTIKA AUTO, vienotais reģ.nr , juridiska adrese Mūkusalas iela 31, Rīga, LV-1004, e-pasts tālrunis (turpmāk saukta GOTIKA AUTO), kas apstrādā personas datus, nosaka to apstrādes mērķus un līdzekļus. Kādiem procesiem piemērojama šī privātuma politika Šajā privātuma politikā GOTIKA AUTO informē par datu apstrādes gadījumiem, kad GOTIKA AUTO rīkojas kā datu pārzinis un apstrādā klientu, piegādātāju vai darbinieku personas datus, nosaka šo datu apstrādes mērķus un līdzekļus, ar kuriem tie tiks apstrādāti. GOTIKA AUTO, savu partneru uzdevumā un pamatojoties uz viņu norādījumiem, darbojas kā datu apstrādātājs, t.i., mēs iesaistāmies Jūsu personas datu apstrādē pamatojoties uz uzņēmuma un mūsu sadarbības partneru savstarpējo vienošanos. GOTIKA AUTO privātuma politika attiecas uz visiem procesiem, kuros apstrādā personas datus uzņēmumā, tostarp tīmekļa vietnēm, lietojumprogrammām, kā arī citiem produktiem vai domēniem kas izmanto/piedāvā GOTIKA AUTO piedāvātos pakalpojumus vai produktus. GOTIKA AUTO kā datu pārziņa funkcijas Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu dzīvu fizisku personu. Personas dati ir arī dažādi informācijas fragmenti, ko apkopojot, iespējams identificēt konkrētu personu. Uzņēmums darbojas kā datu pārzinis, kad mēs nosakām apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, ar kādiem personas dati tiek apstrādāti. Fizisko personu datu apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu vai izpildītu noslēgtos 1

2 līgumus, nodrošinātu mūsu klientiem pakalpojumus un produktus, kā arī piedāvātu atlaides un iepazīstinātu ar individualizētu uzņēmuma preču/pakalpojumu klāstu. Jūsu personu datu apstrāde tiek veikta, ja izmantojiet izsniegtās Klientu kartes, piedalāties akcijās un aktivitātēs, ko organizējam mēs un mūsu sadarbības partneri. GOTIKA AUTO datu apstrādes nolūki GOTIKA AUTO veic datu apstrādi šādiem nolūkiem: 1) Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai - klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai; preču piegādei un pakalpojumu piegādei (līguma saistību izpildei); jaunu preču un pakalpojumu attīstībai; preču un pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; klientu apkalpošanai; iebildumu vai pretenziju izskatīšanai; klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai; 2) Efektīvai uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšanai; 3) Biznesa plānošanai un analīzei, tai skaitā klientu aptaujām, izpētei un analīzei; 4) Personāla atlasei un vadībai; 5) Klientu, pārziņa un darbinieku drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai; 6) Dokumentu vadībai; 7) Grāmatvedības uzskaite; 8) Tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde (dalībnieku reģistra vešanai, dalībnieku sapulču protokolēšanai, informēšanai, datu nodošanai u.c.); 9) Sūdzību un informācijas pieprasījumu izskatīšanai un atbildēšanai; 10) Pārziņa tīmekļvietnes vēstures analīzei. 11) Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta Klienta piekrišana brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus GOTIKA AUTO. GOTIKA AUTO topošo un esošo klientu datu apstrāde Tāpat GOTIKA AUTO vāc un apstrādā personas datus par saviem klientiem un piegādātājiem, lai veiktu komercdarbību un izpildītu normatīvos aktos noteiktus un uzņēmumam uzliktus pienākumus. GOTIKA AUTO apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa nr., jūsu pārstāvošā uzņēmuma nosaukums, šādiem mērķiem: 1. Līgumu sagatavošana un noslēgšana ar klientiem, noslēgto līgumu izpilde, produktu un pakalpojumu piedāvājuma nodrošināšana mūsu klientiem, tajā skaitā GOTIKA AUTO klienta karšu apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana; 2. Atbalsta pakalpojumu nodrošināšana mūsu produktu un pakalpojumu lietotājiem, tajā skaitā pieprasīto piedāvājumu un informācijas sniegšana, sniegto pakalpojumu nepārtraukta uzlabošana, izmantojot klientu atsauksmes; 3. GOTIKA AUTO produktu un pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana, cita starpā videonovērošanas izmantošana šim nolūkam; 4. Veselības, drošības un vides standartu nodrošināšana; 2

3 5. Klientu un sadarbības partneru pirkumu apstrāde, rēķinu izrakstīšana, maksājumu veikšana, kā arī citu uzņēmuma finanšu uzdevumu izpilde; 6. Vairumtirdzniecības pasūtījumu administrēšana un pārvaldīšana; Ievērojot uzņēmuma leģitīmās intereses, kā arī lai piedāvātu savus pakalpojumus un produktus potenciālajiem klientiem, mēs apstrādāsim pārdošanas sarunās iegūtos datus tiešā marketinga vajadzībām un uzņēmuma sadarbības piedāvājuma izteikšanai. Iepriekšminētās apstrādes pamatojas uz vairākiem juridiskiem pamatiem, tādiem kā Jūsu piekrišana, nepieciešamība izpildīt līgumu, uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpilde, kā arī gadījumu, kas apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Mūsu piegādātāji un sadarbības partneri Lai noslēgtu un izpildītu līgumus ar mūsu piegādātājiem un sadarbības partneriem, GOTIKA AUTO apstrādā fizisko personu un juridisko personu pilnvaroto fizisko personu datus. Minētā apstrāde nodrošina mums iespēju iegūt jaunus biznesa kontaktus, piedāvāt mūsu klientiem plašāku produktu un pakalpojumu klāstu. Tāpat minētā personas datu apstrāde nodrošina mums pakalpojumu saņemšanu no dažādiem pakalpojumu piegādātājiem, tajā skaitā, bet ne tikai, nodrošinot labu komercdarbības pārvaldīšanu. Šādas apstrādes juridiskais pamats būs noslēgtais līgums, uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpildes nepieciešamība vai normatīvos aktos noteikto personu tiesisko interešu aizsardzība. GOTIKA AUTO esošie un potenciālie darbinieki Mūsu darbinieku personas datus mēs apstrādājam, lai pildītu ar darbinieku noslēgto līgumu, ievērotu normatīvo aktu prasības, piemēram, kas regulē darba tiesiskās attiecības, normatīvie akti nodokļu jomā, kā arī citu tiesību aktu prasības. Tāpat minētie dati tiek glabāti, lai nodrošinātu mūsu vai trešās personas tiesiski pamatotās intereses. Minētie dati tiek glabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam glabāšanas ilgumam, ievērojot apstrādes mērķi. Tāpat mēs apstrādājam potenciālo darbinieku personas datus, lai izvērtētu Jūsu pieredzi un prasmes, kā arī, lai sazinātos ar Jums. Mēs to darām, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Plašāku informāciju par dažādu kategoriju datu glabāšanas ilgumu jūs varat iegūt pie mums (plašākai informācijai skatīt sadaļu Jūsu tiesības un kā tās izmantot ). Videonovērošana GOTIKA AUTO telpās un degvielas uzpildes stacijās, kontrolētā piekļuve noteiktai telpu grupai Lai atbilstu veselības, drošības un vides standartiem, novērstu noziedzīgus nodarījumus mūsu īpašumam un personām, kas tajos atrodas, kā arī ievērotu mūsu tiesiskās intereses aizsargāt savu komercnoslēpumu, darbiniekus, klientus un citas personas, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus - attēlu, izvietojot videonovērošanas noliktavās, degvielas uzpildes stacijās un veikalos. Gadījumos, kad GOTIKA AUTO veic videonovērošanu, mēs ar atbilstošu paziņojumu informējam par minēto darbību veikšanu, izvietojot informatīvu brīdinājuma ziņojumu. Videonovērošanas ierakstus uzglabā ne ilgāk kā 14 dienas, ja vien tas nav nepieciešams pārziņa vai trešo personu tiesisko interešu aizsardzībai. 3

4 Lai aizsargātu darbiniekus, nodrošinātu drošību telpās, kā arī, lai saglabātu GOTIKA AUTO mantu un nodrošinātu konfidenciālas informācijas saglabāšanu, mēs rūpējamies par kontrolētu piekļuvi noteiktām telpu grupām. Mēs apstrādāsim darbinieku, apmeklētāju, klientu personas datus, iepriekšminētajiem nolūkiem reģistrējot tos mūsu apmeklētāju sistēmā. Ja šādas darbības tiek veiktas, Jūs par to tiksiet informēti iepriekš. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats GOTIKA AUTO personas datu apstrādi veic pamatojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6.pantā minētajām, likumīgajām apstrādes vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādei piemērojam vienu vai vairākus GDPR juridiskos pamatojumus: 1. persona ir devusi skaidru piekrišanu savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam; 2. apstrāde ir vajadzīga līguma noslēgšanai vai tā izpildei; 3. apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt likumu prasības; 4. apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Ja būsiet elektroniski saņēmis tiešā mārketinga ziņojumu un Jūs turpmāk vairāk nevēlēsieties saņemt tādus vai līdzīga rakstura ziņojumus, Jums būs nodrošināta iespēja atteikties no turpmākās ziņojumu saņemšanas. Jebkurā jautājumā par tiešo mārketinga pakalpojumu sniegšanu, aicinām sazināties ar mums (plašākai informācijai skatīt sadaļu Jūsu tiesības un kā tās izmantot ). Kā mēs ievācam Jūsu personas datus Personas datus mēs iegūstam vienā no zemāk minētajiem veidiem: - no Jums, kad esat mums iesniedzis savus datus noteikta, iepriekš minēta mērķa sasniegšanai; - Jūsu uzņēmuma pārstāvis, sadarbības partneris, norāda Jūs kā kontaktpersonu iesniedzot mums Jūsu kontaktinformāciju; - videonovērošanas sistēmas, kā arī telpu piekļuves sistēmas datu reģistrācija; - mēs varam ievākt informāciju par jums arī no citiem avotiem, piemēram publiskiem avotiem, sociālajiem tīkliem. Uzņēmums var veikt dažādu datu apkopošanu, nolūkā nodrošināt Jums pēc iespējas atbilstošāku produktu un pakalpojumu piedāvāšanu; - ievācam informāciju, ko tīmekļa lietotājs aktīvi sūta mums ar mūsu tīmekļa vietņu, lietotņu un citu pakalpojumu starpniecību, piemēram, vārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru; - ievācam un analizējam datus, kas iegūti izmantojot sīkdatnes, kad apmeklējiet mūsu tīmekļa vietnes, vai izmantojiet tiešsaistes pakalpojumus; - pakalpojumu sniedzēji, piemēram, tīmekļa operators un citi pakalpojumu sniedzēji var iesniegt mums informāciju no jūsu datora vai ierīces, piemēram, jūsu IP adresi, izmantoto pārlūkprogrammu un valodas iestatījumus u.c.. Par šādu datu sniegšanu vai sīkdatņu izmantošanu pakalpojumu sniedzējs Jūs informē, nosūtot atbilstošu paziņojumu. 4

5 Kādus personas datus mēs apstrādājam: GOTIKA AUTO apstrādā sekojošus personu datus: - vispārīgā informācija par personu un kontaktinformācija - vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts un adrese; - informācija par apgādājamām personām; - informācija par personas kodu, valsts identifikācijas numuru; - personu atsauksmes par mūsu pakalpojumiem un produktiem; - dažādi jūsu pieprasījumi iesniegumi; - personu fotoattēli vai videoattēli, kas ierakstīti degvielas uzpildes stacijās vai veikalu telpās; - informācija par personu piekļuvi noteiktām telpām; - pieteikumi mūsu pakalpojumiem; - finanšu informācija, piemēram, informācija par jūsu bankas kontu; - izsekošanas informācija, kas mums aktīvi tiek sūtīta, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, lietotnes un vispārīgos tiešsaistes pakalpojumus. Tas ietver tādu informāciju, bet ne tikai kā, piemēram, IP adrese, jūsu izmantotā pārlūkprogramma vai valodas iestatījumi; - unikāla lietotāja informācija, piemēram, pieteikšanās ID, parole, drošības jautājumi; - iepirkšanās paradumi, pamatojoties uz jūsu pirkumiem mūsu stacijās, izmantojot jūsu GOTIKA AUTO karti; - informācija par iepriekšējo nodarbinātību un izglītību, tādi kā, nosaukums, amats, pienākumi, valodu zināšanas, pieredze un intereses profesionālajā kontekstā; - sociālos tīklos publiskoto informāciju par Jums. GOTIKA AUTO saistībā ar nodarbinātības sfēru un lai ievērotu normatīvo aktu prasības, apstrādā arī īpašās kategorijas personas datus ( sensitīvos datus ): - informācija par darbinieku veselību, apstrādājot informāciju saistībā ar darba laika uzskaiti un saslimšanas gadījumiem, kā to nosaka normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības; - mums var būt pienākums apstrādāt Jūsu datus par jūsu veselības stāvokli, ja ar Jums noticis nelaimes gadījums darba vietā, vai Jūs esat ticis jebkādā veidā apdraudēts mūsu degvielas uzpildes stacijās vai veikalā, kā arī reģistrēt šo negadījumu, lai izvairītos no tā nākotnē. Kas ir sīkdatnes? Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu lietotājvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna. Tāpat sīkdatnes tiek izmantotas, lai noskaidrotu vai esat piekritis (vai nepiekritis) tam, ka sīkdatnes konkrētajā vietnē tiek izmantotas, tāpat ar sīkdatnes palīdzību var konstatēt, vai jau esat atbildējis uz uznirstošu aptaujas jautājumu vai citā veidā nosūtītu informāciju saistībā ar mūsu sniegto pakalpojumu. Sīkdatņu analīze palīdz mums reģistrēt apmeklētāju skaitu mūsu tīmekļa vietnē, kā arī apkopot informāciju par to, kādas darbības apmeklētājs tajās veic. Statistikas datus mēs izmantojam, lai padarītu vietni ērtāku un pielāgotu Jūsu vajadzībām. 5

6 Vai sīkdatnes iespējams kontrolēt? Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: Varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Tomēr tādā gadījumā jums ikreiz būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ik reizi, kad atvērsiet mūsu vietni, un iespējama situācija, ka pilnībā nedarbosies kāda lapas funkcija. Jūsu dati pie mums ir drošībā GOTIKA AUTO veic nepieciešanās darbības, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus ( integritāte un konfidencialitāte ). Ja iespējams, mēs izmantojam šifrēšanu un pseidonimizāciju. Piekļuve personas datiem ir tikai tām personām, kurām minētie dati ir nepieciešami darba pienākumu pildīšanai. GOTIKA AUTO darbinieki ir informēti par mūsu personas datu apstrādes politiku, ir izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti un tiek veikta darbinieku apmācība. Gadījumā, ja personas datu apstrādei GOTIKA AUTO izmanto apstrādātājus, pirms līguma noslēgšanas tie tiek rūpīgi izvērtēti un mēs pārliecināmies, ka nododot jūsu personas datus, tie ir drošībā. Noslēdzot līgumus, kas paredz personas datu nodošanu, veicam nepieciešamās darbības, lai būtu droši, ka sadarbības partneris/piegādātājs atbilst piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasībām. Starp GOTIKA AUTO un apstrādātāju tiek parakstīts līgums, kas nosaka apstrādātāja pienākumus personas datu aizsardzības jomā, kā arī pienākumu to ievērot. Personas dati netiek apstrādāti ilgāk, nekā tas nepieciešams, lai sasniegto to mērķi kuriem dati vākti. Personas datu saglabāšanas ilgums var atšķirties atkarībā no līgumiem, mūsu un trešo personu leģitīmajām interesēm vai tiesību aktu prasībām, kas nosaka glabāšanas ilgumu (piemēram, tiesību akti par arhivēšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu u. c. Pārzinis glabā un apstrādā fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem: 1) kamēr tiek izpildītas starp Pārzini un datu subjektu noslēgtā līguma saistības vai datu subjektam tiek sniegts pakalpojums; 2) kamēr Pārzinim pastāv normatīvajos aktos noteikts pienākums glabāt attiecīgos datus; 3) kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts datu subjekta lūgumā/iesniegumā minētais; 4) kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats; 5) kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā); 6) videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas no to veikšanas dienas, izņemot gadījumus, kad tie tiek izmantoti pārkāpumu izskatīšanai; 7) personāla atlases laikā iegūtā informācija, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto 6

7 personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam. Apstrādājot personas datus mēs ievērojam, lai apstrādāto datu apjoms būtu adekvāts, nebūtu pārmērīgs un atbilstu mērķim, kādam tie tiek vākti. Ja iespējams, piemērojam datu minimizēšanu. GOTIKA AUTO rūpējās lai personas dati būtu precīzi un regulāri atjaunojami. Ja esat atraduši kļūdu savos personas datos, vai tie ir mainījušies, nekavējoties informējiet par to GOTIKA AUTO, sazinoties ar mums. Ierobežojumi Jūsu datu nodošanai Jūsu dati netiek nodoti bez likumīga pamata un GOTIKA AUTO ir svarīgi rūpēties par Jūsu datu drošu un likumīgu apstrādi. Datu apmaiņa ir iespējama GOTIKA AUTO uzņēmumu grupas ietvaros uz atbilstošas vienošanās pamata, tāpat datus varam nodot mūsu sadarbības partneriem, lai izpildītu ar Jums noslēgto līgumu, kā arī, lai nodrošinātu Jūsu pieprasīto produktu iegādi un pakalpojumu sniegšanu. Mēs izmantojam trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai pārvaldītu konkrētas darbības, piemēram, apstrādāt kredītkaršu maksājumus, sūtītu e-pastus, nodrošināt reklāmu, sekot līdzi mūsu mārketinga kampaņu efektivitātei un analizēt mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu izmantošanu. Tādējādi, lai sniegtu šādus pakalpojumus, mums var nākties sniegt jūsu personas datus mūsu darījumu partneriem, taču tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai viņi varētu sniegt pakalpojumus mūsu vārdā, un pārliecinoties, ka viņi ievēro datu aizsardzības noteikumus. Valsts iestādes, piemēram, Valsts darba inspekcija, policija, tiesa vai citas valsts institūcijas, kam ir tādas tiesības un pienākumi, var pieprasīt sniegt mūsu rīcībā par jums esošos datus. Šādos gadījumos GOTIKA AUTO izpildīs valsts iestāžu un institūciju pieprasījumu, ar nosacījumu, ka tam ir atbilstošs juridisks pamats un pieprasījumā ir ietverta normatīvajos aktos noteiktā informācija. GOTIKA AUTO nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas). Jūsu tiesības un kā tās izmantot Sazinies ar GOTIKA AUTO elektroniski sūtot savu ziņu uz e-pastu vai rakstot uz juridisko adresi Mūkusalas iela 31, Rīga, LV- 1004, vai zvanot pa tālruni , Jūs varat īstenot tiesības: - pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem; - pieprasīt labot Jūsu personas datus ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, atbilstoši Regulas noteikumiem; - pieprasīt dzēst Jūsu personas datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to apstrādei; - atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei; - iesniegt sūdzību. 7

8 Lai saņemtu informāciju par Pārziņa apstrādātajiem saviem personas datiem, to apstrādes nolūkiem, datu saņēmējiem un glabāšanas termiņiem, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums: 1) iesniedzot to personiski un uzrādot personu apliecinošu dokumentu Pārziņa birojā Mūkusalas iela 31, Rīga, LV-1004; 2) iesniedzot elektroniski uz Pārziņa e-pastu un parakstot ar drošu elektronisko parakstu. GOTIKA AUTO reaģē uz visiem klientu iebildumiem par datu apstrādi un veic visas darbības, lai novērstu klientu iebildumus. Ja SIA GOTIKA AUTO nereaģē uz klientu iebildumiem vai sūdzībām, kas saistītas ar klienta personas datu apstrādi, tad klientam ir tiesības vērsties ar sūdzību par klienta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis: , E- Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, GOTIKA AUTO saglabās tikai tādu informāciju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu GOTIKA AUTO, vai trešo personu leģitīmās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumu un normatīvo aktu prasības, risinātu strīdus, vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar GOTIKA AUTO. Izmaiņas mūsu Privātuma politikā Laiku pa laikam mēs varam mainīt šo Privātuma politiku, publicējot savā tīmekļvietnē aktuālo Privātuma politikas versiju. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju. Ja jūs nepiekrītat šajā privātuma politikā aprakstītajām darbībām, GOTIKA AUTO diemžēl nevarēs sniegt jums visus pakalpojumus. Jautājumos saistībā ar personas datu aizsardzību un šo privātuma politiku aicinām sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz adresi: juridisko adresi : Mūkusalas iela 31, Rīga, LV-1004, vai zvanot uz tālruni

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr.3131301340 Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 22480, e-pasts: jirmv@jirmv.lv www.jirmv.lv IEKŠĒJIE

Sīkāk

Privacy Notice

Privacy Notice Online Ad-hoc Privacy Notice Pēdējo reizi atjaunināta: 2018. gada 24. maijā Saturs 1 Par mums un mūsu aptaujām... 2 2 Kas ir personas dati?... 2 3 Personas datu izmantošana... 2 3.1 Personas datu kategorijas,

Sīkāk

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšs

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšs Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr.40003619950 APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ L.Bemhens, pamatojoties

Sīkāk

Versija 1.0 Spēkā no: gada maija Allianz Privātuma standarts Šī dokumenta mērķis Šis dokuments apraksta Allianz Privātuma standartu (APS) un sni

Versija 1.0 Spēkā no: gada maija Allianz Privātuma standarts Šī dokumenta mērķis Šis dokuments apraksta Allianz Privātuma standartu (APS) un sni Versija 1.0 Spēkā no: 2018. gada maija Allianz Privātuma standarts Šī dokumenta mērķis Šis dokuments apraksta Allianz Privātuma standartu (APS) un sniedz jums informāciju par noteikumiem, kas reglamentē

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073). 2. LOTERIJAS

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Datu aizsardzības nodarbības komplekts PĀRVALDIET SAVUS PERSONAS DATUS

Datu aizsardzības nodarbības komplekts PĀRVALDIET SAVUS PERSONAS DATUS Datu aizsardzības nodarbības komplekts PĀRVALDIET SAVUS PERSONAS DATUS www.consumerclassroom.eu Mūsdienās skolēni vai ik dienas dara zināmu savu personas informāciju, jo īpaši regulāri tas notiek tiešsaistē.

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē.

Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē. 1. 2. 3. Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē. www.eparaksts.lv eparaksts@eparaksts.lv +371 6710 87 87 KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5 BĒDU PĀRDZĪVOJUMU STADIJAS GDPR 2017. gada 5. oktobrī, Rīgā Anna Vladimirova-Krjukova, juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste BIROJS PAR COBALT Vadoši advokātu biroji Igaunijā, Latvijā, Lietuvā,

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

PINB_NO-S-J-LV LV

PINB_NO-S-J-LV LV 1. Pakalpojuma noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Autentifikators kodi, paroles un citi identifikatori vai darbības, kuru izveidošana vai izmantošana ir iespējama, lietojot Autorizācijas

Sīkāk

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675

Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.675 Izlozu un azartspeju uzraudzlbas inspekcija Juridiska adrese: SmilSu iela 1, Riga, LV-1050, faktiska adrese: Brlvlbas iela 33, Riga, LV-1010, talr.67504955, fakss 67504966, e-pasts pasts@iaui. gov.lv,

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

IRM in Audit

IRM in Audit Fizisko personu datu aizsardzība un tai piemērojamie standarti 07.10.2015 Saturs Esošā likumdošana 2 Standartu un metodoloģiju piemērošana datu aizsardzībai 3 LVS ISO / IEC 27001:2013 standarts 4 PTES

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu administrēšanas attīstība Dace Pelēkā VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Konference «Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017» 2017.gada 15.decembrī Deklarāciju iesniegšana kā tas notika

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

MILUPA_RIMI_noteikumi_2019_LV

MILUPA_RIMI_noteikumi_2019_LV 13.03.2019. Loterijas atļaujas numurs 5651 Milupa preču loterijas Pērc 2 Milupa produktus un laimē! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS SIA Nutricia, reģistrācijas nr.: 40103070928, juridiskā adrese: Skanstes

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk