IEPIRKUMA MĀRUPES NOVADA DOMES ĒKAS KONRĀDU IELĀ 5 TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA NOTEIKUMI. ID Nr. MND 2017/48

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "IEPIRKUMA MĀRUPES NOVADA DOMES ĒKAS KONRĀDU IELĀ 5 TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA NOTEIKUMI. ID Nr. MND 2017/48"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS Mārupes novada Domes iepirkuma komisijas gada 11. oktobra sēdē IEPIRKUMA MĀRUPES NOVADA DOMES ĒKAS KONRĀDU IELĀ 5 TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA NOTEIKUMI ID Nr. MND 2017/48 Mārupe, 2017

2 SATURS 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode Pasūtītājs Kontaktpersona Pretendents Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa Iepirkuma noteikumu saņemšana Papildu informācijas sniegšana Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības Piedāvājuma iesniegšanas kārtība Objekta obligātā apsekošana INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU Iepirkuma priekšmeta apraksts Līguma izpildes noteikumi PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI Pieteikums Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas PIL 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti Tehniskā piedāvājums Finanšu piedāvājums PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA Piedāvājuma izvēles kritērijs Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi Piedāvājuma noformējuma pārbaude Pretendenta atlase Piedāvājuma atbilstības pārbaude Piedāvājuma vērtēšana Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotās daļas un 3. punktā noteikto attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana Iepirkuma līguma slēgšana NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS PIETEIKUMS* TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA KALNDĀRAIS GRAFIKS LĪGUMA PROJEKTS

3 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana, identifikācijas Nr. MND 2017/48, (turpmāk Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk PIL) 9. pantu Pasūtītājs Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome. Reģistrācijas numurs: Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija. Pircēja profila adrese: Kontaktpersona Kontaktpersona: Mārupes novada Domes Iepirkumu nodaļas vadītāja Inga Galoburda. Tālruņa numurs: , Faksa numurs: E-pasta adrese: Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu Pretendents Var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta pieteikumu Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa Pretendents Iepirkuma līguma (turpmāk Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildei; Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk PIL) 62. pantu Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojuma sniegšanā Iepirkuma noteikumu saņemšana Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja pircēja profila adresē sadaļā Publiskie iepirkumi Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā pircēja profila adresē pie Iepirkuma noteikumiem. 3

4 1.7. Papildu informācijas sniegšana Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai Iepirkuma noteikumiem sniedz 3 (trīs) darbadienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pircēja profila adresē sadaļā Publiskie iepirkumi Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda: Mārupes novada Dome Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis Iepirkumam Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana, identifikācijas numurs MND 2017/48 Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei ORIĢINĀLS, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei KOPIJA. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli Piedāvājuma dokumentiem: jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā; piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām; visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu; piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: titullapa ar norādi Iepirkumam Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana, identifikācijas Nr. MND 2017/48 un pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis; satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā; iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 3. nodaļu. 4

5 Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā jāsedz pretendentam Piedāvājuma iesniegšanas kārtība Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz gada 23. oktobra plkst , adrese: kabinets, Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV 2167, Latvija Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma noteikumu apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Objekta obligātā apsekošana Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāveic objekta apsekošana. Pretendents piesakās uz objektu apskati, nosūtot vēstuli uz elektroniskā pasta adresi: Apsekošana jāfiksē apsekošanas lapā (4. pielikums). Pasūtītājs organizē objekta apsekošanu gada 16. oktobrī no 9.00 līdz Tikšanās vieta: Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, kuras dalībnieki uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav organizējušies kādā Komerclikuma noteiktajā juridiskajā statusā (personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība), tad vismaz vienam grupas dalībniekam jāveic apsekošana Ja pretendents uz objekta apsekošanu nevar ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, tas objekta apsekošanu saskaņo ar Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldnieku Valdi Kārkliņu, tālr , un apseko objektu ne vēlāk kā līdz gada 18. oktobrim Objekta apsekošanas neveikušo pretendentu piedāvājumi tiks noraidīti un tie nepiedalīsies piedāvājumu vērtēšanas procesā. 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts Iepirkuma priekšmets ir Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana (turpmāk Darbi) saskaņā ar SIA JAUNPILS PROJEKTS, reģ. Nr , būvkomersantu reģ. Nr R, apliecinājuma karti Vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un tehnisko specifikāciju (2. pielikums) (turpmāk Tehniskā specifikācija) Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): (Celtniecības darbi) un (Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts) Iepirkuma apjoms: Plānotā Iepirkuma līguma summa ir līdz ,00 EUR bez PVN. Pasūtītājs patur tiesības lemt par šajā punktā minētās summas izmaiņām, pamatojoties uz Pasūtītāja finanšu iespējām un PIL Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu Līguma izpildes noteikumi Darbu izpildes un nodošanas termiņi: līdz Iepirkuma līguma termiņš: no Iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas, līdz līgumslēdzēju saistību pilnīgai izpildei Iepirkuma līguma izpildes vieta: Mārupes novada Domes ēka Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads Apdrošināšana: Būvspeciālistam, kurš veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, ir pienākums nodrošināt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma, kurš noslēgts atbilstoši Ministru kabineta gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, (turpmāk civiltiesiskās atbildības 5

6 apdrošināšanas līgums) spēkā esamību visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Būvspeciālistam, kurš veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam spēkā esošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, kā arī, ja noslēgtā civiltiesiskās apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, būvspeciālistam, kurš veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, ir pienākums iesniegt Pasūtītājam jaunu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Garantijas nosacījumi (atbilstoši Līgumam): Līguma izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu objekta garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) no visām Pasūtītāja apstiprinātajām Līguma izmaksām (ar PVN). Objekta garantijas laika garantijai jābūt spēkā ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Ja Līguma izpildītājs iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izdotu objekta garantijas laika garantiju, tas papildus iesniedz maksājuma uzdevumu par objekta garantijas laika garantijas apmaksu. Pirms objekta garantijas laika garantijas iesniegšanas Pasūtītājam, Līguma izpildītājam tās saturs un forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju Pasūtītāja pieprasītā garantijas laika garantijas summa par konkrēto gadījumu izmaksājama pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma Garantijas laikā Līguma izpildītājs uz sava rēķina nodrošina visu garantijas darbu veikšanu Darbu izpildes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība par Darbu izpildi noteikta Iepirkuma līguma projektā (6. pielikums), kas ir Iepirkuma noteikumu neatņemama sastāvdaļa. 3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 3.1. Pieteikums Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā (1. pielikums), kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (turpmāk Pieteikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk LV) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām Uz Iepirkuma uzvarētāju neattiecas PIL 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi Uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi Uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu PIL likuma 25. panta pirmās 6

7 un otrās daļas izpratnē vai nav ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam ir iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (piemēram, iesniedzot piesaistīto personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību Līguma izpildē). Prasība Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs Pretendents uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi ir reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā Pretendentam 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Iepirkumā ir pieredze visu Iesniedzamais dokuments Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. ja pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu dokumenta (saistību raksta, protokola, vienošanās, citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Iepirkuma līguma izpildē. Fiziskām personām LV Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LV Būvkomersantu reģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda LV Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk BIS) erchants Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts Pieteikumā un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt. Apliecinājums par pretendenta pieredzi atbilstoši punktā noteiktajam (3. pielikums, 1. punkts). Lai apliecinātu norādīto pieredzi,

8 Prasība norādīto darbu veikšanā: a) telpu sienu kosmētiskā remonta veikšanā (sienu kosmētiskā remonta platība vismaz 700 m 2 ); b) linoleja grīdas seguma atjaunošanas darbu veikšanā (linoleja seguma atjaunošanas platība vismaz 500 m 2 ); c) griestu kosmētiskā remonta veikšana (griestu kosmētikā remonta platība vismaz 500 m 2 ). Visiem iepriekšminētajiem darbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem. Ja pretendents ir dibināts vēlāk tad pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā. Iesniedzamais dokuments pretendents iesniedz vienu no norādītajiem dokumentiem: a) izziņu (darbu apjoms, izpildes termiņš un vieta, vai visi darbi veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem); b) pieredzes apliecinājumā minēto darbu nodošanas pieņemšanas akta kopiju Atsauksmes no apliecinājumā norādītajiem pasūtītājiem Pretendents būvdarbu izpildes procesu nodrošina ar kvalificētu speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā. (Pretendents drīkst piedāvāt vairākus speciālistus). Pretendenta piedāvātais speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai tā norādīto apakšuzņēmēju vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību Līguma izpildē Piedāvāto speciālistu saraksts (3. pielikums, 2. punkts). Piedāvāto speciālistu kompetenci apliecinoša dokumenta (sertifikāta, diploma, licences u.c.) kopija. Piesaistītā speciālista, kurš nav darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai tā norādīto apakšuzņēmēju, apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē (3. pielikums, 3. punkts) Pretendents, kurš Līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistus: a) no ES vai EEZ valstīm un Šveices iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistīto speciālistu kvalifikācija atbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai, kā arī gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas Pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tas: a) ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu LV reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. Ja pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu neiesniedz pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par 8

9 Prasība Iesniedzamais dokuments institūcijai deklarāciju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu, tas tiks īslaicīgu profesionālo uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. 1 pakalpojumu sniegšanu LV b) pirms Līguma slēgšanas iesniegs LV reglamentētā profesijā; kompetentas institūcijas izdotu b) no trešajām valstīm, pirms profesionālās kvalifikācijas atzīšanas Līguma slēgšanas iesniedz apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumentus, kas apliecina dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās ārvalstu speciālista izglītības un profesionālās kvalifikācijas profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, atbilstību LV noteiktajām kopiju par speciālistu, kuram profesionālā prasībām. kvalifikācija ir iegūta ārpus LV. Ja Visi pretendenti, kuri piesaista ārvalstu speciālistus uz sava pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību rēķina nodrošina atbildīgā piešķiršanu neiesniedz dokumentus, kas būvdarbu vadītāja saziņu ar Pasūtītāju latviešu valodā. apliecina ārvalstu speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu Pretendenta apliecinājums, ka pretendents Līguma izpildē uz sava rēķina nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja saziņu ar Pasūtītāju latviešu valodā Tehniskā piedāvājums Pretendenta piedāvātais Darbu izpildes termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu punkta prasībām. Pretendents piedāvāto Darbu izpildes termiņu norāda Pieteikumā Pretendenta piedāvātais objekta garantijas laika garantijas termiņš ir vismaz 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Pretendents piedāvāto objekta garantijas laika garantijas termiņu norāda Pieteikumā izvērsts Darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā atspoguļo plānoto darbu izpildes termiņus pa nedēļām (nenorādot konkrētus mēnešus), nepārsniedzot Iepirkuma noteikumu punktā noteiktos Darbu izpildes termiņus, grafiks jāiesniedz drukātā formātā un papildus elektroniski MS Excel formātā (CD, USB vai citā datu nesējā), atbilstoši Iepirkuma noteikumu kalendārā grafika formai (4. pielikums) Finanšu piedāvājums Pretendents Tehniskajā specifikācijā finanšu piedāvājumā izmaksu pozīcijās nedrīkst norādīt 0 EUR izmaksas Pretendenta pieprasītā avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 30% no piedāvātās Līguma cenas. Pretendents avansa apmēru norāda Pieteikumā Pretendents piedāvātās cenas norāda Tehniskajā specifikācijā finanšu piedāvājuma veidlapā un kopējo summu norāda Pieteikumā. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz drukātā formātā un elektroniski MS Excel (vai ekvivalents) formātā (CD, USB vai citā datu nesējā). Norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajās jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli un nodevām. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta izmaksām, kas saistītas ar Darbu izpildi. 1 Apliecinājuma teksts ir iekļauts Iepirkuma noteikumu 1. pielikumā un papildu apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt. 9

10 4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar PIL 51. panta ceturto daļu ir Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN, jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendents ir veicies Iepirkuma noteikumu punktā noteikto obligāto objekta apsekošanu. Ja pretendents nav apsekojis objektu, Iepirkuma komisija noraida pretendentu un tā piedāvājumu tālāk nevērtē Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un pārbauda piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu Ja piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds un Pasūtītājs nekonstatē PIL 51. panta septīto daļā noteikto, Pasūtītājs izvēlēsies to pretendentu, kura piedāvājumā būs zemāka cena kopsavilkuma aprēķina pozīcijā Tiešās izmaksas kopā I Iepirkuma komisija piedāvājuma ar zemāko cenu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos: piedāvājuma noformējuma pārbaude; pretendenta atlase; piedāvājuma atbilstības pārbaude; piedāvājuma vērtēšana Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotajā daļā un 3. punktā noteikto attiecībā uz Iepirkuma uzvarētāju Pretendentu un tā piedāvājumu vērtē, ja tas nav noraidīts iepriekšējā vērtēšanas posmā. Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, Iepirkuma komisija vērtē nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN Piedāvājuma noformējuma pārbaude Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu 1.8. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma noteikumu 3. nodaļā noteiktie dokumenti Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu Pretendenta atlase Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek noraidīts un tā piedāvājumu tālāk nevērtē Piedāvājuma atbilstības pārbaude Iepirkuma komisija pārbauda vai tehniskais finanšu piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai un Iepirkuma noteikumu 3.4. punktā noteiktajam. 10

11 Ja tehniskais finanšu piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai un/vai 3.4. punktā noteiktajam, Iepirkuma komisija noraida pretendentu un tā piedāvājumu tālāk nevērtē Piedāvājuma vērtēšana Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par piedāvājuma nepamatotu lētumu, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotās daļas un 3. punktā noteikto attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi: PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi; PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu PIL 9. panta astotās daļas 3. punktā minētie nosacījumi Ja iepirkuma komisija konstatē, ka uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie apstākļi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā rīkojas atbilstoši PIL 9. panta desmitās daļas 1. un 2. punktam Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda PIL 9. panta astotās daļas un 3. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz katru piegādātāju apvienības biedru Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kura kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkuma noteikumiem un kurš būs iesniedzis Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšanas dienas Iepirkuma līguma slēgšana Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Pretendentam Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma 11

12 parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu. Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu. Atbilstoši PIL 9. panta astoņpadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos. 6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS 1. pielikums Pieteikums (veidlapa). 2. pielikums Tehniskā specifikācija finanšu piedāvājums. 3. pielikums Pretendenta apliecinājums par pieredzi (veidlapa). 4. pielikums Objekta apsekošanas lapa (veidlapa). 5. pielikums Kalendārā grafika forma (veidlapa) 6. pielikums Līguma projekts. Komisijas priekšsēdētājs I. Punculis 12

13 PIETEIKUMS* 1. pielikums Iepirkuma, identifikācijas Nr. MND 2017/48, noteikumiem Iepirkums: Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana, identifikācijas Nr. MND 2017/48, (turpmāk Iepirkums). Kam: Mārupes novada Domei Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV 2167 Latvija No: (pretendenta nosaukums un adrese) 1. Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam veikt Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotās atjaunošanas darbus. Nr. p.k. Darbu nosaukums 1. Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana Darbu izmaksas objektā bez EUR bez PVN un bez finanšu rezerves 13 Pasūtītāja finanšu rezerve 5% Darbu izmaksas objektā EUR bez PVN ar finanšu rezervi 2. Darbus veiksim līdz. 3. Mūsu uzņēmums atbilst (norādīt mazā vai vidējā ) uzņēmuma statusam. (Skatīt IUB skaidrojumu 4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība: 4.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): ; 4.2. katras personas atbildības apjoms %:. 5. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicam darbu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka: 5.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ; 5.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis %. 6. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju: 6.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (vārds uzvārds, personas kods) uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma. lpp. 7. Avansa apmērs % (nedrīkst pārsniegt 30% no piedāvātās Līguma cenas). Avansa maksājums tiek veikts, pamatojoties uz avansa nodrošinājuma, kas jāiesniedz apdrošināšanas kompānijas vai Latvijā darbojošās bankas polises veidā. 8. Apliecinām, ka uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būsim reģistrēti Būvkomersantu reģistrā (pretendents apliecina, ja tas nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā). 9. Objekta garantijas laika garantijas termiņš: ( ) mēneši no Darbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 10. Piesaistīto speciālistu kvalifikācija atbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai: ja mums tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

14 iesniegsim atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu LV reglamentētā profesijā; ja mums tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, pirms Līguma slēgšanas iesniegsim LV kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LV noteiktajām prasībām, kopiju par speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus LV. 11. Līguma izpildē uz sava rēķina nodrošināsim atbildīgā būvdarbu vadītāja saziņu ar Pasūtītāju latviešu valodā; 12. Mēs apliecinām, ka: ja kļūsim par uzvarētāju Iepirkumā un ar mums tiks noslēgts Iepirkuma līgums, mēs noslēgsim līgumu par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā; nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. 13. Mēs apņemamies: ievērot Iepirkuma noteikumus; atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiksim atzīti par uzvarētāju līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai; slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 6. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu; Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā: Pretendenta nosaukums: Reģistrēts Komercreģistrā: ar Nr. Juridiskā adrese: Korespondences adrese: Kontaktpersona: Telefons, fakss: E-pasta adrese: Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: Banka: Kods: Konts: Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no ( ) lapām. Paraksts: Vārds, uzvārds: Amats: Pieteikums sastādīts un parakstīts gada.. * - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. 14

15 2. pielikums Iepirkuma, identifikācijas Nr. MND 2017/48, noteikumiem TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS SIA JAUNPILS PROJEKTS, reģ. Nr , projekts Vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un darbu apjomi (MS Excel failā) ir pieejami Mārupes novada Domes mājaslapas sadaļā Pretendentam ir jāņem vērā, ka pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā finanšu piedāvājuma norādītie standarti, zīmoli (ražotāji) vai iekārtu un preču modeļi vai markas ir pasūtītāja prasības aprakstoši, bet ne ierobežojoši. Pretendents piedāvājumā drīkst iekļaut produkciju, risinājumus, kas ir ekvivalenti pasūtītāja norādītajiem standartiem, zīmoliem un preču markām. 15

16 1. Pretendenta nosaukums: Reģistrēts Komercreģistrā: ar Nr. PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI 3. pielikums Iepirkuma, identifikācijas Nr. MND 2017/48, noteikumiem Pretendentam 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Iepirkumā ir pieredze visu norādīto darbu veikšanā: a) telpu sienu kosmētiskā remonta veikšanā (sienu kosmētiskā remonta platība vismaz 700 m 2 ); b) linoleja grīdas seguma atjaunošanas darbu veikšanā (linoleja seguma atjaunošanas platība vismaz 500 m 2 ); c) griestu kosmētiskā remonta veikšana (griestu kosmētikā remonta platība vismaz 500 m 2 ). Visi iepriekšminētie darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti. Nr. p.k. 1. Objekta nosaukums, apraksts Darbu izpildes periods (gads/mēnesis) 16 Darbu apjoms (m 2, objekti) Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), veiktais darbu apjoms % * Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai. Paraksts: Vārds, uzvārds: Amats: Apliecinājums sagatavots un parakstīts gada.. 2. Līguma izpildē piesaistīto speciālistu saraksts Nr.p.k Speciālists Vārds Uzvārds Dokumenta Nr. un derīguma datums Lpp., kurā atrodas dokuments, ja informācija nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā 1. speciālists ēku būvdarbu vadīšanā 3. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē (aizpilda, ja speciālists nav darba tiesiskajā attiecībās ar pretendentu). Es, (vārds, uzvārds) p.k. (personas kods), apakšā parakstījies, apliecinu, ka apņemos kā (izvēlēties atbilstošo) strādāt iepirkuma Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana, identifikācijas Nr. MND 2017/48 līguma izpildē, atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem, ja (Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu.

17 Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā. Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā. Vārds, Uzvārds Paraksts Datums 17

18 OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA 4. pielikums Iepirkuma, identifikācijas Nr. MND 2017/48, noteikumiem Iepirkums: Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana, identifikācijas Nr. MND 2017/48 Pasūtītājs: Mārupes novada Dome Būvuzņēmējs:, reģ. Nr. Būvuzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis ar saviem parakstiem apliecina, ka: 1) tika veikta objektu apsekošana; 2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem būvdarbiem. Objekta nosaukums Mārupes novada Domes ēka Konrādu ielā 5 Apsekošanas datums (dd.mm.gggg.) Būvuzņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds) /paraksts Pasūtītāja pārstāvis Valdis Kārkliņš /paraksts 18

19 KALNDĀRAIS GRAFIKS 5. pielikums Iepirkuma, identifikācijas Nr. MND 2017/48, noteikumiem Veidlapa ir pieejama Mārupes novada Domes mājaslapas sadaļā 19

20 6. pielikums Iepirkuma, identifikācijas Nr. MND 2017/48, noteikumiem LĪGUMA PROJEKTS IEPIRKUMA LĪGUMS NR. 13-2/ par Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana Mārupē gada. Mārupes novada Dome, reģ. Nr , tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk Pasūtītājs), no vienas puses, un, reģ. Nr., tās personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar, (turpmāk Izpildītājs), no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti arī Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana, identifikācijas Nr. MND 2017/48 (turpmāk Iepirkums) rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk Līgums): Līguma priekšmets Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 (turpmāk Objekts) telpu vienkāršotu atjaunošanu (turpmāk Darbi) Mārupē, Mārupes novadā. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar Latvijas Republikā (turpmāk LV) spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto tehnisko specifikāciju, Iepirkuma nolikumu, Izpildītāja Iepirkumā iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu, Darbu izpildes kalendāro grafiku, SIA JAUNPILS PROJEKTS, reģ. Nr , būvkomersantu reģ. Nr R, apliecinājuma karti Vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu. Pasūtītājs un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 1.2. punktā (turpmāk tehniskā dokumentācija) minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem, un ka tajos nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu Darbu apjomus un izmaksas, kā arī ka nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem utt., kas pieņemami Pasūtītājam. 2. Līguma cena un samaksas kārtība 2.1. Līguma kopējā summa ir EUR ( ), kas sastāv no Līguma summas, t.i., EUR ( ) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN) un Līguma 2.8. punktā norādītās finanšu rezerves 5 % apmērā no Līguma summas, t.i., EUR ( ) bez PVN, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības. PVN tiek noteikts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu. Izpildītājam nav tiesību prasīt samaksu par Darbiem, kuri nav veikti Objektā saskaņā ar Līguma punktu Samaksa par izpildītajiem Darbiem tiek veikta šādā kārtībā: ja Izpildītājs pieprasa, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, maksā Izpildītājam avansu (ne vairāk kā 30 % (trīsdesmit procentu)), apmērā no Līguma summas. Avansa maksājums tiek veikts, 20

21 pamatojoties uz avansa nodrošinājuma, kas jāiesniedz apdrošināšanas kompānijas vai Latvijā darbojošās bankas polises veidā; Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītajiem un pārbaudītajiem Darbiem, atskaitot avansa maksājumu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu Darbu izpildes aktu un rēķinu. Samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Samaksas termiņš tiek uzskaitīts no dienas, kad Darbu izpildes akts ir abpusēji parakstīts Līgumā noteiktā kārtībā un Izpildītājs ir iesniedzis rēķinu. Rēķins tiek pieņemts ne ātrāk par dienu, kad abpusēji ir parakstīts Darbu izpildes akts; 2.3. Pasūtītājs veic galīgo norēķinu, t.i., izmaksā Izpildītājam pienākušos atlīdzību par Līguma saistību pienācīgu izpildi, ciktāl tā nav tikusi izmaksāta pilnībā Līguma un punkta kārtībā pēc visu Darbu pabeigšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no visu Darbu nodošanas pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, atzīmes apliecinājuma kartē par visu Darbu pabeigšanu veikšanas, Izpildītāja rēķina saņemšanas un Līguma punktā norādīto darbu garantijas laika garantijas iesniegšanas Līgumā noteikto maksājumu samaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā Izpildītājam Objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti Līguma pielikumos un tehniskajā dokumentācijā, ar kuriem Līdzēji ir iepazinušies iepriekš. Līguma kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma noteikumiem, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskā dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai Līguma kopējā summa ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi būvmateriālu izmaksas, mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minēti Drabu apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams Darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā LV spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN Būvizmaksu noteikšanas kārtība Izpildītājs apliecina, ka Iepirkumā iesniegtā finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Iepirkuma noteikumiem un saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Darbu veikšanai Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darbu apjomos Līguma darbības laikā, attiecīgi neizmantojot vai izmantojot daļēji, vai pilnībā finanšu rezervi neparedzētiem darbiem 5% no Līguma summas, kas ir EUR ( ) bez PVN, ja izmaiņas radušās Izpildītājam iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kurus Izpildītājs sākotnēji nevarēja paredzēt un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk.: darbi, kas nav minēti tehniskajā dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Objekta normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Objekts paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz LV spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Objekta funkcionālo nozīmi Izslēdzamo un ieslēdzamo neparedzēto darbu izmaksas aprēķināšanas principi: Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu; ja līgumcenas ietvaros izmainītajos darba apjomos ir iekļauti Līguma tāmei analoģiski darba veidi, tad šiem darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi; ja iekļaujamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas Darbu apjomos un nav pielīdzināmi kādam no Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka 21

22 atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītāja pārstāvis izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai Darbu uzsākšana un Darbu izpildes termiņš Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu pilnīgu izpildi. Izpildītājam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā līdz gada 20. decembrim. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Mārupes novada būvvalde, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Darbiem, ir pieņēmusi Darbus, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē un Objekts ar Darbu nodošanas pieņemšanas aktu ir nodots Pasūtītājam. Šajā punktā minētais termiņš var tikt mainīts Līgumā noteiktos gadījumos. Izpildītājam ar pavadvēstuli jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 11. punktā noteiktās apdrošināšanas polises ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas. 4. Darbu izpildes noteikumi Darbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma noteikumus un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām, tehnisko dokumentāciju, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. Izpildītājs atzīst, ka Darbu tehniskā dokumentācija ir skaidra un ka Darbus var realizēt, nepārkāpjot LV spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no tehniskās dokumentācijas tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Ja Izpildītājs konstatē trūkumus (t.sk. neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, tam 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Izpildītājam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes vai apturēt Darbu izpildi Objektā. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētus atbildīgos būvdarbu vadītāju un, ja nepieciešams, to palīgus, atbilstoši Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumam. Atbildīgie būvdarbu vadītāji veic LV normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nodrošinot, ka attiecīgā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija pilnībā atbilst Iepirkuma noteikumos noteiktajai. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, ir pienākums nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju attiecīgā piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kandidatūru. Izpildītāja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai pilnībā ir jāatbilst Iepirkuma noteikumos noteiktajai. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā palīgu atrašanos Objektā visu darba dienas laiku, kad Objektā norisinās Darbi. Kā arī, Izpildītājs garantē, ka tā Darbu izpildē norīkotais atbildīgais būvdarbu vadītājs realizēs izpildāmo Darbu organizēšanu atbilstoši LV spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajam. Objektam piegādājamie un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā tiek pieņemti Izpildītāja atbildīgā glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz Objekta Darbu pabeigšanai. 22

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Mārupes novada Domes iepirkuma komisijas gada 22. aprīļa sēdē, protokols Nr. MND 2014/11-01 IEPIRKUMA MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS IE

APSTIPRINĀTS Mārupes novada Domes iepirkuma komisijas gada 22. aprīļa sēdē, protokols Nr. MND 2014/11-01 IEPIRKUMA MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS IE APSTIPRINĀTS Mārupes novada Domes iepirkuma komisijas 2014. gada 22. aprīļa sēdē, protokols Nr. MND 2014/11-01 IEPIRKUMA MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU REMONTS NOTEIKUMI ID Nr. MND 2014/11 Mārupe,

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk