Iepirkuma VSIA Liepājas simfoniskais orķestris darbinieku veselības apdrošināšana nolikums. ID Nr. LSO 2022/01

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Iepirkuma VSIA Liepājas simfoniskais orķestris darbinieku veselības apdrošināšana nolikums. ID Nr. LSO 2022/01"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS ar Liepājas simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas 2022.gada. sēdes lēmumu protokols Nr.1 Iepirkuma VSIA Liepājas simfoniskais orķestris darbinieku veselības apdrošināšana nolikums ID Nr. LSO 2022/01 LIEPĀJA 2022

2 1. Pasūtītājs 1.1. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģ. Nr , adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV3401 (tālrunis: , fakss: , epasts: 1.2. Kontaktpersona: Egmonts Gāliņš, tālr , epasts: 2. Iepirkums 2.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr.LSO 2021/ Iepirkuma veids iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta prasībām 2.3. CPV kods: Iepirkuma priekšmets 3.1. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris (turpmāk tekstā Pasūtītājs) darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) Pasūtītāja strādājošo veselības apdrošināšanas vieta ir visa Latvijas Republikas teritorija. Strādājošo veselības apdrošināšana darbojas 24 stundas diennaktī Programmas (pamatprogramma + papildprogramma) apmaksa tiek noteikta šāda: ap EUR (trīs simti euro) Paredzamais apdrošināmo darbinieku skaits uz iepirkuma izsludināšanas brīdi ir 100 personas. Slēdzot iepirkuma līgumu un tā darbības laikā, iespējamas apdrošināto skaita svārstības 15% apmērā no iepirkuma izsludināšanas brīdī esošo personu skaita Pasūtītājs Iepirkuma laikā izmanto apdrošināšanas brokera SIA Partner Broker, reģistrācijas numurs , s Konkursa nolikuma izstrādei, iesniegto piedāvājumu vērtēšanā un analīzē. Brokera pienākumos ietilpst arī iepirkuma līguma pārraudzīšana un apkalpošana, t.sk., Pasūtītāja darbinieku konsultēšana par Konkursa rezultātā iegādāto veselības polišu izmantošanu, interešu aizstāvēšana sadarbībā ar apdrošināšanas kompāniju. 4. Nolikuma saņemšana un papildu informācija par iepirkumu 4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e konkursu apakšsistēmā: Visu informāciju par Iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz kandidātu jautājumiem Komisija sniedz rakstiski, ievērojot PIL nosacījumus. Mutiski saņemtai informācija ir tikai informatīvs raksturs Ja Komisija no piegādātāja saņem rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi, atbildi tā sniedz rakstiskā veidā trīs darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas datumu Pasūtītāja lietvedībā, bet pa epastu saņemtajām vēstulēm saņemšanas datumu, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā līdzeklī. Ārpus noteiktā darba laika pa epastu saņemtajiem jautājumiem par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu Komisija sniegto skaidrojumu kopā ar uzdoto jautājumu, bet, nenorādot jautājuma iesniedzēju, publicē EIS ekonkursu apakšsistēmā. Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot publicētajai informācijai un ietvert to savā piedāvājumā. 5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks 5.1. Piedāvājumus pretendenti var iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk EIS) e konkursu apakšsistēmā līdz gada 4. aprīlī plkst. 14: Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS ekonkursu apakšsistēmas, netiek pieņemti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam Piedāvājumi tiks atvērti gada 4. aprīlī plkst. 14:00, EIS ekonkursu apakšsistēmā.

3 6. Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība 6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS ekonkursu apakšsistēmā. Katra atsevišķa iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro Nolikumā noteiktās formas. Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām, ar tādu programmatūru, kādā tas ir sagatavots (MS Office 2010). Gadījumā, ja tas nebūs iespējams, Komisija var pieņemt lēmumu par to, ka neatveramais dokuments nav iesniegts vispār Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pēc izvēles ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu) paraksta vismaz pretendenta pieteikumu. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā) Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis Ja Pretendenta pārstāvja paraksta tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendents Pieteikumā (1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Ja Pretendenta pārstāvja paraksta (pārstāvības) tiesības neizriet no informācijas, kas iegūstama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmetu kopumā Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments un/vai citi piedāvājumā iekļautie informatīvie materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. Dokumenta tulkojums jānoformē saskaņā ar Ministru kabineta gada 22. augusta noteikumu Nr. 291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā prasībām. Ja tulkojums netiek pievienots, tad Komisija var uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts vispār Ja pretendenta iesniegtais dokuments svešvalodā pārsniedz 3 (trīs) lapaspuses, var tikt pievienots tikai tā kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām dokumenta daļām, norādot konkrētas atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas Ja pretendents iesniedz kāda dokumenta kopiju, tad tai jābūt apliecinātai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā Ja attiecībā uz Piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda uz Piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ar atzīmi Komercnoslēpums. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama Piedāvājumam jābūt spēkā 60 kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem Piedāvājums ir sagatavojams tā, lai tas nekādā veidā neapdraudētu EIS ekonkursu apakšsistēmas darbību, kā arī, lai nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājuma saturam, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Gadījumā, ja Pretendenta piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, piedāvājums netiks izskatīts un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā Piedāvājumos norādītajām cenām (apdrošināšanas prēmijām), summām vai limitiem ir jābūt norādītām euro (EUR) Piedāvātajiem pakalpojumiem pilnībā jāatbilst tehniskajam piedāvājumam (2.pielikums).

4 6.16. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma (4.pielikums) un Tehniskā piedāvājuma formām (2.pielikums). 7. Prasības pretendenta dalībai iepirkumā: 7.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi punktu nosacījumi punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem. 8. Pretendenta iesniedzamie dokumenti prasības pretendentiem 8.1. Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (1.pielikums) Apliecinājums par Pretendenta tiesībām sniegt veselības apdrošināšanas Latvijas Republikā Tehniskais piedāvājums (2.pielikums) Veselības apdrošināšanas programma ar skaidri atšifrētiem limitiem (apdrošinājuma summām), apakšlimitiem un ierobežojumiem Detalizēts neapmaksājamo saraksts Informācija par darbinieku radinieku apdrošināšanas kārtību Pretendenta cenrādis, ja tāds tiek piemērots (3.pielikums) Spēkā esoši veselības apdrošināšanas noteikumi, kas atbilst šī iepirkuma priekšmetam Finanšu piedāvājums (4.pielikums). Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez PVN ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Finanšu piedāvājumā norādāmajā kopējā cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu un citu saistību izpildi, kas izriet no Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma. 9. Piedāvājuma derīguma termiņš Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 10. Apmaksas nosacījumi Samaksa par Pamatprogrammu tiks veikta 1 (vienā) maksājumā, Pasūtītājam pārskaitot naudu Pretendentam Samaksa par Radinieku vai bijušo darbinieku segumu tiek veikta 1 (vienā) maksājumā, radiniekam pārskaitot naudu Pretendentam.

5 11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana Iepirkumu komisija vērtēšanu veic šādos posmos: pārbauda piedāvājumu atbilstību saskaņā ar Nolikuma prasībām. Par atbilstošiem uzskata tos piedāvājumus, kas saturēs visu prasīto informāciju. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiek vērtēti; pārbauda piedāvājumu atbilstību tehniskajam piedāvājumam (2. pielikums). Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiek vērtēti; Iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, to skaitliskām vērtībām un punktu piešķiršanas metodiku vērtēšanā izmanto šādus vērtēšanas kritērijus un to skaitliskās vērtības: Nr. p.k. Kritērijs Apzīmējumi Iespējamais punktu skaits 1. Apdrošināšanas prēmija kopā vienai personai (pamatprogramma + visas papildprogrammas) P Piedāvāto medicīnisko klāsts apdrošināšanas programmām P Apdrošinājuma summas: P maksas ambulatorai palīdzībai P31 (8) 3.2. maksas stacionārai palīdzībai P32 (14) 4. Atlīdzības apmērs maksas pakalpojumiem P Cenrādis maksas ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem P Pamatprogrammas papildināšana P6 14 Kopējais iespējamais punktu skaits Punktu piešķiršanas principi: P1 Vērtēšanas kritērijs: Apdrošināšanas prēmija kopā vienai personai. Pēc cenas (norādīta Nolikuma 4.pielikumā Nr.3. programma) vislētākais veselības apdrošināšanas piedāvājums tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu 2. Pārējiem cenu piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas: 2 * (x / y) = z, kur 2 maksimāli iespējamais punktu skaits; x vislētākā piedāvājuma cena; y cena piedāvājumam, kuram aprēķina punktus; z attiecīgajam piedāvājumam piešķirtie punkti. Maksimāli pēc šī vērtēšanas kritērija var tikt piešķirti 2 punkti P2vērtēšanas kritērijs: Piedāvāto medicīnisko klāsts apdrošināšana programmām. Nolikuma 2.pielikumā ir noteikts tehniskās specifikācijas minimālās prasības kā arī Pasūtītāja papildus (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma, sadaļā III), tā novērtējums ir 0 punkti. Pretendentam, kurš piedāvā atbilstoši (skat. Pretendenta Tehniskā specifikācija piedāvājums, sadaļā IV, punkti 1.3., , , , , un punktos) pasūtītāja vajadzībām vislielāko papildus klāstu, tiek piešķirti 12 punkti.

6 Pārējiem piedāvājumiem piešķiramais punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas: 12 * (x / y) = z, kur 12 maksimāli iespējamais punktu skaits; x piedāvāto skaits pretendentam, kuram aprēķina punktus; y vislielākais piedāvāto skaits; z attiecīgajam piedāvājumam piešķiramo punktu skaits P3 Vērtēšanas kritērijs: Apdrošinājuma summas. Pamatprogrammas (maksas ambulatorā un stacionārā palīdzība) minimālās apdrošinājuma summas ir norādītas tehniskās specifikācijas minimālajās prasībās Nolikuma 2.pielikumā un tā novērtējums ir 0 punkti, par zemāk noteiktajiem apdrošināšanas summas palielinājumiem pretendentam tiek piešķirti punkti. Maksimāli pēc šā vērtēšanas kritērija var tikt piešķirti 22 punkti. a) P31 vērtēšanas kritērijs: Apdrošinājuma summa maksas ambulatorai palīdzībai, norādīta tehniskās specifikācijas minimālajās prasībās Nolikuma 2.pielikumā (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma, punktu 1.3) un tā novērtējums ir 0 punkti. Par katriem papildus EUR 100 apdrošinājuma summas tiek piešķirti 2 punkti. Apdrošinājuma summa virs EUR 1200 netiek vērtēta. Maksimāli pēc šī vērtēšanas kritērija var tikt piešķirti 8 punkti. b) P32 vērtēšanas kritērijs: Apdrošinājuma summa maksas stacionārai palīdzībai, norādīta tehniskās specifikācijas minimālajās prasībās Nolikuma 2.pielikumā (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma, punktu 1.4.) un tā novērtējums ir 0 punkti. Par katriem papildus EUR 100 apdrošinājuma summas tiek piešķirti 2 punkti. Palielinājums tiek vērtēts tikai tad, ja tiek palielināts apdrošināšanas limits vienam stacionēšanās gadījumam. Apdrošinājuma summa virs EUR 1500 netiek vērtēta. Maksimāli pēc šī vērtēšanas kritērija var tikt piešķirti 14 punkti P4Vērtēšanas kritērijs: Atlīdzības limiti (atlīdzības apmēri) maksas pakalpojumiem. Minimālais atlīdzību apmērs ir norādīts tehnisko specifikāciju minimālajās prasībās Nolikuma 2.pielikumā un tā novērtējums ir 0 punkti. Par katru būtisku atlīdzības apmēra palielinājumu maksas ambulatorajiem un maksas stacionārajiem pakalpojumiem atsevišķi tiek piešķirti 4 punkti. Būtisks maksas ambulatorajiem pakalpojumiem atlīdzības apmēra palielinājuma solis ir : a) EUR 5 par ārstu, speciālistu konsultācijām (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma punkta II sadaļa), tiek vērtēts palielinājums līdz 40 EUR, maksimāli iespējamais punktu skaits 8 punkti; Palielinājums profesoru, docentu konsultācijām šajā vērtēšanas kritērijā netiek vērtēts. b) EUR 5 par diagnostiskiem izmeklējumiem (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma punkta, II sadaļa), tiek vērtēts palielinājums līdz 40 EUR, maksimāli iespējamais punktu skaits 12 punkti: c) EUR 20 par dārgās diagnostikas izmeklējumiem (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma punkts, II sadaļa), tiek vērtēts palielinājums līdz 200 EUR, maksimāli iespējamais punktu skaits 20 punkti; Maksimāli pēc šā vērtēšanas kritērija var tikt piešķirti 40 punkti P5Vērtēšanas kritērijs: Cenrādis maksas ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem. Maksimālais punktu skaits 10 punkti. Piedāvājumi tiks vērtēti saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā

7 norādīto lielāko abu programmu kopsummu, maksimālais punktu skaits ir 10 punkti. Pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti pēc formulas: 10 * (x / y) = z, kur 10 maksimāli iespējamais punktu skaits; x kopējā cenu summa piedāvājumam, kam aprēķina punktus; y vislielākā piedāvātā cenu kopsumma; z attiecīgajam piedāvājumam piešķiramo punktu skaits P6 Vērtēšanas kritērijs: Pamatprogrammu papildināšana, ja Pretendenta piedāvātā apdrošināšanas prēmija tiek piedāvāta ar papildprogrammu: a) Zobārstniecības pakalpojumi (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma 2.1.punkts) iekļaušana pamatprogrammas segumā bez maksas 5 punkti, un / vai b) Kritisko saslimšanu apdrošināšana (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma 2.2.punkts) iekļaušana pamatprogrammas segumā bez maksas 2 punkti, un / vai c) Sporta nodarbības (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma 2.3.punkts) iekļaušana pamatprogrammas segumā bez maksas 5 punkti, un / vai d) Psihiskā veselība (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma 2.4.punkts) iekļaušana pamatprogrammas segumā bez maksas 1 punkti, un / vai e) Onkoloģiskā aprūpe (skat. Tehniskā specifikācija tehniskā piedāvājuma forma 2.5.punkts) iekļaušana pamatprogrammas segumā bez maksas 1 punkti, Maksimāli pēc šā vērtēšanas kritērija var tikt piešķirti 14 punkti. 12. Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas, kur: P = (P1+P2+P3+P4+P5+P6)/komisijas locekļu skaitu, kur P pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums, P1 visu komisijas locekļu piešķirtais punktu skaits kritērijā Apdrošināšanas prēmija pamatprogrammai vienai personai, P2 visu komisijas locekļu piešķirtais punktu skaits kritērijā Piedāvāto medicīnisko klāsts apdrošināšanas programmām, P3 visu komisijas locekļu piešķirtais punktu skaits kritērijā Apdrošinājuma summas: maksas ambulatorai palīdzībai un maksas stacionārajai palīdzībai, P4 visu komisijas locekļu piešķirtais punktu skaits kritērijā Atlīdzības apmērs maksas pakalpojumiem, P5 visu komisijas locekļu piešķirtais punktu skaits kritērijā Cenrādis maksas ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem,

8 P6 visu komisijas locekļu piešķirtais punktu skaits kritērijā Pamatprogrammas papildināšana, 13. Kopējos katra pretendenta novērtējuma punktus iepirkumu komisija aprēķinās, summējot katra komisijas locekļa individuālā vērtējumā iegūtos punktus par katru kritēriju atsevišķi un aprēķinot aritmētiski vidējo rezultātu. 14. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīstams tas piedāvājums, kas apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā saskaņā ar piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija punktus noapaļos līdz vienai zīmei aiz komata. 15. Ja divu vai vairāku pretendentu piedāvājumu kopvērtējumā iegūtais punktu skaits ir vienāds un tie ir atzīstami par saimnieciski visizdevīgākajiem, iepirkumu komisija par uzvarētāju atzīs to Pretendentu, kurš saņēma vairāk punktus P5 kritērijā. 16. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos. 17. Informācija par līgumu un tā noslēgšanu Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, Pasūtītājs nosūta pretendentam, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt līgumu Uzvarējušam pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma par līguma noslēgšanu brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pielikumā: 1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (1.pielikums); 2. Tehniskā specifikācija tehniskais piedāvājums (2.pielikums); 3. Atlīdzību limiti maksas ambulatoriem un stacionāriem pakalpojumiem (3.pielikums); 4. Finanšu piedāvājums (4.pielikums).

9 1.pielikums Iepirkuma VSIA Liepājas simfoniskais orķestris darbinieku veselības apdrošināšana nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. LSO 2022/01) PIETEIKUMA FORMA Pieteikums par piedalīšanos publiskajā iepirkumā Iepirkuma identifikācijas Nr.: Sabiedrība,, reģ. nr., Sabiedrības nosaukums (firma) Reģistrācijas numurs, Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, Sabiedrības bankas rekvizīti tā personā, Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats apakšā parakstījies apliecinu, ka: 1. (Pretendenta nosaukums) ir tiesības sniegt veselības apdrošināšanas s Latvijas Republikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par (Pretendenta nosaukums) un piedāvāto ir patiesas; 3. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu; 4. šis piedāvājums ir spēkā līdz (datums); 5. iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, (Pretendenta nosaukums) piekrīt visām prasībām un iepirkuma piešķiršanas gadījumā garantē minēto prasību izpildi; 6. (Pretendenta nosaukums) nekādā veidā nav ieinteresēta nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā; 7. nav tādu apstākļu, kuri liegtu (Pretendenta nosaukums) piedalīties iepirkuma procedūrā un izpildīt Pasūtītāja prasības. 8. Apliecinu, ka atbilstam mazā* vai vidējā* uzņēmuma statusam (atbilstošo atzīmēt) * Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus eiro; **Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus eiro. Paraksts z.v. Sabiedrības adrese, tālruņa (faksa) numuri, epasta adrese. Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai.

10 adrese... vienotais reģistrācijas Nr Tehniskā piedāvājuma nosacījumi: 2.pielikums Iepirkuma VSIA Liepājas simfoniskais orķestris darbinieku veselības apdrošināšana nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. LSO 2022/01) TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAI (pretendenta nosaukums) 1.1.Iepirkums paredz veselības apdrošināšanu uz 12 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. Paredzamais darbinieku skaits ir 100. Darbinieku skaits līguma noslēgšanas brīdī var mainīties 15% robežās. 1.2.Prognozētais prēmijas apmērs ir ap 300,00 EUR vienam darbiniekam, kurus finansē Liepājas simfoniskais orķerstris. 1.3.Sadaļa Pretendenta Tehniskais piedāvājums pretendents ieraksta jā ja tiek akceptēts tehniskās specifikācijas minimālās prasības precīzi redakcijā, kāda ir tehniskajā specifikācijā. nē ja netiek akceptētas tehniskās specifikācijas minimālās prasības. 1.4.Sadaļās ar informācija nav jānorāda, un tā netiks vērtēta. 1.5.Sadaļa "Pretendenta Tehniskais piedāvājums" pretendents ieraksta "jā" ja tiek akceptēts tehniskās specifikācijas minimālās prasības precīzi redakcijā, kāda ir tehniskajā specifikācijā. "nē" ja netiek akceptētas tehniskās specifikācijas minimālās prasības. Attiecībā uz tehniskās specifikācijas punktiem Pretendents norāda "nē", ja nevēlas papildināt pamatprogrammu ar šo, lai iegūtu punktus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai. Līdz ar to Pretendents netiks noraidīts, ja šajā punktā tiks norādīts "nē". Savukārt gadījumā, ja kādā no citiem tehniskās specifikācijas punktiem (izņemot tehniskās specifikācijas punktus ) sadaļā "I " būs norādīts "nē", Pretendents tiks noraidīts kā neatbilstošs tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām. Sadaļās ar zīmi " " informācija nav jānorāda, un tā netiks vērtēta. Pasūtītāja minimālās

11 Nr.p.k. 1. PAMATPROGRAMMA I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas) 1.1. Minimālā apdrošinājuma summa vienai personai gadā ne mazāk kā EUR Pacienta iemaksa ambulatorā un stacionārā palīdzība valsts noteiktās pacienta iemaksas pilnā apmērā, ieskaitot pacienta līdzmaksājumus, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam apjomam un kārtībai, kura ir spēkā apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī; apdrošinājuma summa ne mazāka kā EUR 570 gadā; apmaksa 100% apmērā. Maksas ambulatorā palīdzība, apdrošinājuma summa vienai apdrošināmai personai ne mazāk kā EUR 800 gadā. Maksas ambulatorie pakalpojumi: Ārstu speciālistu, konsultācijas, tai skaitā: ķirurga, neirologa, urologa, traumatologa, fizioterapeita, ginekologa, gastroenterologa, hepatologa, endokrinologa, kardiologa, reimatologa, nefrologa, otolaringologa, oftalmologa, ortopēda, pulmonologa, reimatologa, maksas ģimenes ārsta, onkologa, arodslimību ārsta konsultācijas bez ģimenes ārsta nosūtījuma, atlīdzība par reizi, ne mazāk, kā 30 EUR apmērā; profesoru, docentu konsultācijas ne mazāk, kā 45 EUR apmērā. grūtnieču aprūpe (pieļaujams apakšlimits 200 EUR) fizikalās terapijas procedūras (1 kurss,10 reizes) algologa, androloga (pieļaujams 1 konsultācijas ierobežojums), dermatologa (pieļaujams 2 konsultāciju ierobežojums),

12 Nr.p.k. 1. PAMATPROGRAMMA Piezīmes: Līgumiestādēs online norēķini. Ar līgumiestādi tiek saprasta medicīnas iestāde, kurā veselības apdrošināšanas kartes lietotājs ar karti var norēķināties vismaz par visiem tiem speciālistiem, kas uzskaitīti minimālajās prasībās (ja iestādē ir 3 kardiologi, tad līgums ir noslēgts par visu 3 kartdiologu konsultācijām). I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus dietologa, ergoterapeita, fizioterapeita (pieļaujams 2 konsultāciju ierobežojums), internista, imunologa, homeopāta (pieļaujams 1 konsultācijas ierobežojums), manuālā terapeita, osteoporozes speciālista, podologa (pieļaujams 1 konsultācijas ierobežojums), proktologa, tehniskā ortopēda (pieļaujams 1 konsultācijas ierobežojums), Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas)

13 Nr.p.k. 1. PAMATPROGRAMMA ārsta mājas vizītes (iekļaujot ceļa izdevumus un mājas vizīšu laikā sniegtos s), atlīdzība ne mazāk kā 25 EUR par reizi, iekļaujot ceļa izdevumus un mājas vizīšu laikā sniegtos s; ārsta nozīmētas ārstnieciskās manipulācijas, t.sk., injekcijas, blokādes, punkcijas, brūces apstrāde un pārsiešana, naga ablācija vai saknes rezekcija, ekscīzija, incīzija (furunkula, abscesa, hematomas) izmežģījuma, lūzuma repozīcija, dzirdes pārbaude, redzes pārbaude, u.c., atlīdzība ne mazāk kā 20 EUR par reizi; Epidurālām blokādēm apmaksa ne mazāk kā 40 EUR par reizi; laboratoriskie izmeklējumi (pilna asins aina, urīna analīze, fēču izmeklējumi (koprogramma, slēptās asinis)), asins bioķīmiskie izmeklējumi (lipīdi, aknu testi un fermenti, olbaltumvielas, glikozes regulācija, slāpekļa vielu maiņa, elektrolīti, iekaisuma marķieri un reimotesti), vairogdziedzera hormoni, serozo I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus vertebrologa mugurkaula speciālista, rehabilitologa (pieļaujams 2 konsultāciju ierobežojums), laboratorijas ārsta, dežūrārsta konsultācijas. Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas) Hematoloģiskie izmeklējumi, imunoloģiskie izmeklējumi,

14 Nr.p.k. 1. PAMATPROGRAMMA dobumu šķidrumu izmeklēšana, asins grupas noteikšana, histoloģiskā izmeklēšana, iztriepju izmeklēšana, onkocitoloģiskā izmeklēšana) ar ārsta norīkojumu; I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus infekciju un antivielu noteikšana, ērču encefalīta antivielu noteikšana, sārmainās fosfotāzes kaulu frakcija, kreatinīnaklīrenss, T3kopējais trijodtironīns, T4kopējais tiroksīns, antiviela pret tirglobulīnu, antiviela pret tireoperoksidāzi (mikrosomālās), TSH receptoru antivielas, PSA, PSA brīvais, CA125 CA 199 CA 153 olbaltumvielas, Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas)

15 Nr.p.k. 1. PAMATPROGRAMMA I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus koprogramma, vitamīns D3 (25 OH), osteokalcīns, dezoksipiridolins DPD, koaguloģija (APTL, protrombīna laiks, fibrinogēns, Asins tecēšanas laiks (Ivy), DDimēri (Cardiac reader), Trombīna laiks), vitamīns B12, iekaisuma marķieri (Anti CCP, HLA B 27), HCV un HbsAg Laima borelioze IgM, ērču encefalīta IgM, IgEkopējais, biopsijas materiālu histoliģiskā analīze ginekoloģiskā materioāla Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas)

16 Nr.p.k. 1. PAMATPROGRAMMA diagnostiskie izmeklējumi ar ārsta norīkojumu: rentgenizmeklējumi bez kontrastēšanas, atlīdzība ne mazāk kā EUR par reizi; mammografija, EKG, ultrasonogrāfijas izmeklējumi (neierobežojot atsevišķas ķermeņa daļas), asinsvadu, doplerografiskā izmeklēšana, kolposkopija, audiografija, ehokardiografija, elektroencefalografija, elektromiografija, veloergometrija, elptests, cistoskopija, bronhoskopija, atlīdzība 100% apmērā līgumiestādē, ne mazāk kā 25 EUR par reizi; augsto tehnoloģiju diagnostiskiem izmeklējumiem: magnētiskā rezonanse, skaitlotajtomografija (CT), scintigrafija, kolonoskopija,, kuņģa zarnu endoskopiskie izmeklējumi to laika veiktas manipulācijas, u.c., ar vai bez kontrastvielas, atlīdzības apmērs atlīdzība 100% apmērā līgumiestādē, ne mazāk kā 100 EUR par reizi; Viena dārgā diagnostiskā izmeklējuma reizes limits drīkst sakrist ar gada limitu dārgās diagnostikas izmeklējumiem. I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus citoloģiskā izmeklēšana Covid19 antivielu noteikšana (1 reizi apdrošināšanas periodā). Dermaskopija, dermatoskopija, visi monitoringi, Holtera monitorešana (tiek vērtēts, ja Pretendents nepiedāvā visi monotoringi ), osteodensitometrija podometrija, videosigmoskopija, izmeklējumi ar konstratēšanu, somnogrāfija, kapsulas endoskopija. Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas)

17 Nr.p.k. 1. PAMATPROGRAMMA obligātās veselības pārbaudes darba vajadzībām, saskaņā ar MK noteikumiem, atlīdzības apmērs atlīdzība 100% apmērā līgumiestādēs, nelīgumiestādēs 45 EUR; Vakcinācija (gripa, ērču encef., A un B hepatīts) 50 EUR, limita ietvaros 100% apmērā; Maksas stacionārā palīdzība apdrošināšanas summa vienai apdrošināmai personai ne mazāk kā EUR 800 gadā un vienā stacionēšanās reizē. Maksas stacionārā palīdzība sedz ārstēšanās stacionārā ar vai bez primārās veselības aprūpes ārsta norīkojuma (atlīdzība 100% apmērā) tai skaitā: I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas) pneimovakcīna; augsto risku apgabalu (pret vēdertīfu, holeru, dzelteno drudzi, meningokoku izraisītu meningītu, trakumsērgu, poliomielītu); Kombinētā vakcīna difterijai; Pneimokoka vakcīna medicīniskie pakalpojumi dienas un diennakts stacionārā (slimnīca);

18 Nr.p.k. 1. PAMATPROGRAMMA I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR plānveida operācijas; Pasūtītāja papildus Vēnu lāzeroperācijas (CEAP C4,5,6), kataraktas operācija, glaukomas operācija, endoprotezēšanas operācija, protezēšana operācija, dipitrēnu kontrakcijas operācijas, karpālā kanāla operācijas, mugurkaula operācijas, vēdera trūces operācijas, ginekoloģiskās diagnostiskās laporoskopijas, olvadu caurlaidības pārbaudes un laporoskopiskās operācijas, Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas)

19 Nr.p.k. 1. PAMATPROGRAMMA I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus LOR operācijas ar lāzertehnoloģiju, ieskaitot hroniskās saslimšanas, Sirds un asinsvadu operācijas, proktoloģiskas operācijas, operācijās pielietotie palīgmateriāli (sietiņi, uzgaļi, šuvēji, lāzera stīgas u.c. palīglīdzekļi). Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas) sarežģīti diagnostiskie un laboratoriskie izmeklējumi; stacionārā pieejamais papildus serviss; 1.5. Ambulatorā rehabilitācija apdrošinājuma summa kopā ne mazāk kā 90 EUR gadā / 100%: ārstnieciskā vingrošana individuāli vai grupās; ārstnieciskās masāžas; manuālā terapija; ūdens procedūras: zemūdens masāžas, šarko dušas, pērļu vannas, minerālūdens vannas (t.sk. fizikālās terapijas procedūras) Ambulatorā rehablitācijas saņemšana netiek ierobežota ar diagnozēm, tai skaitā, bet ne tikai spondilozi, skoliozi, neiralģiju/ dorsalģiju, osteohondrozi, nogurumu/ nespēku,

20 Nr.p.k. 1. PAMATPROGRAMMA neprecizētu saslimšanu, kā arī, neierobežojot speciālistu sarakstu, kurš nozīmē rehabilitāciju. I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas) Nr. p.k PAPILDUS PROGRAMMAS (Piedāvājums papildināt bez papildu maksas pamatprogrammu, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērija izpildei) Zobārstniecības pakalpojumi I 50% apmērā zobārsta vizīte un konsultācija, rentgeni, anestēzija, zobu ekstrakcijas, zobu terapeitiskā (zobu plombēšana un kanālu ārstēšana) un ķirurģiskā ārstēšana (zobu izraušana), un vienu reizi gadā zobu higiēnas pakalpojumi, tai skaitā periodontoloģija. I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas)

21 Nr. p.k PAPILDUS PROGRAMMAS (Piedāvājums papildināt bez papildu maksas pamatprogrammu, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērija izpildei) Apdrošinājuma summa vienai personai ne mazāk kā EUR 100 (50% no 200 EUR); Kritisko saslimšanu apdrošināšana ļaundabīgie audzēji, miokarda infarkts, vēzis, paralīze, C hepatīts, HIV, Laima slimība, izkaisītā skleroze, hroniska nieru mazspēja, orgānu transplantācija, cukura diabēts, u.c. Apdrošinājuma summa EUR 1 000, nogaidīšanas periods 60 dienas, izdzīvošanas periods 30 dienas (atlīdzību neizmaksā par diagnozi, kura uzstādīta pirms apdrošināšanas sākuma datumu). I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas) Segums var tikt piedāvāts tikai darbinieku polisēm. Sporta nodarbības I (4 reizes mēnesī, 2 EUR/ par reizi) trenažieru zāle, aerobikas nodarbības, t.sk. joga, cigun un trx nodarbības, baseina apmeklējumi. Tiek apmaksāti 1 mēneša vai 3 mēnešu abonementi, kā arī atsevišķu reižu abonements, kuram nav piemērojams ierobežojums laikā. Atlīdzības apmērs EUR 96 gadā. Psihiskā veselība. Apdrošināšanas limits pakalpojumiem EUR 150 periodā. Apakšlimits psihiatra, psihoterapeita vai psihologa konsultācijām apdrošināšanas periodā, kas iekļauts kopējā maksas ambulatorās palīdzības limitā. Konsultācijas vienas reizes limits ir vienāds ar punktā noteikto maksas ārstu konsultāciju limitu.

22 Nr. p.k. I II III IV 2. PAPILDUS PROGRAMMAS (Piedāvājums papildināt bez papildu maksas pamatprogrammu, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērija izpildei) Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas) 2.5. Onkoloģiskā aprūpe. Apdrošināšanas limits pakalpojumiem 150 EUR periodā. Apakšlimits iekļauts kopējās maksas ambulatorās palīdzības limitā. Pakalpojumi onkoloģiskai ārstēšanai ambulatori pēc diagnozes uzstādīšanas. Pakalpojumu limiti ir vienādi ar , , , un un punktos noteikto maksas limitiem.

23 Nr. p.k. 3. PAPILDUS PROGRAMMAS 3.1. Zobārstniecības pakalpojumi II 50% apmērā zobārsta vizīte un konsultācija, rentgeni, anestēzija, zobu ekstrakcijas, zobu terapeitiskā (zobu plombēšana un kanālu ārstēšana) un ķirurģiskā ārstēšana (zobu izraušana), un vienu reizi gadā zobu higiēnas pakalpojumi, tai skaitā periodontoloģija. Apdrošinājuma summa vienai personai ne mazāk kā EUR 200 (50% no 400 EUR); I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas) 3.2. Piezīme. Iegādātais apdrošināšanas limits tiek pieplusots pamatprogrammā esošās zobārstniecības limitam, ja Pretendents piedāvā Zobārstniecību kas ir iekļauta pamatprogrammā. Zobārstniecības pakalpojumi III 50% apmērā zobārsta vizīte un konsultācija, rentgeni, anestēzija, zobu ekstrakcijas, zobu terapeitiskā (zobu plombēšana un kanālu ārstēšana) un ķirurģiskā ārstēšana (zobu izraušana), periodontoloģija, protezēšana, inlejas, onlejas, ar ortodontiju un implantiem saistītos izdevumus. Vienu reizi gadā zobu higiēnas pakalpojumi. Apdrošinājuma summa vienai personai ne mazāk kā EUR 300 (50% no 600 EUR); Piezīme. Iegādātais apdrošināšanas limits tiek pieplusots pamatprogrammā esošās zobārstniecības limitam, ja Pretendents Zobārstniecību ir piedāvājis iekļaut pamatprogrammā.

24 Nr. p.k. 3. PAPILDUS PROGRAMMAS 3.3. Sporta nodarbības II (4 reizes mēnesī, 6 EUR/ par reizi) trenažieru zāle, aerobikas nodarbības, t.sk. joga, cigun un trx nodarbības, baseina apmeklējumi. Tiek apmaksāti 1 mēneša vai 3 mēnešu abonementi, kā arī atsevišķu reižu abonements, kuram nav piemērojams ierobežojums laikā. Atlīdzības apmērs EUR 288 gadā. Piezīme. Iegādātais apdrošināšanas limits tiek pieplusots pamatprogrammā esošās Sporta nodarbību limitam, ja Pretendents Sporta nodarbības ir piedāvājis iekļaut pamatprogrammā. I II III IV Apdrošinājuma summa, atlīdzības apmērs, EUR Pasūtītāja papildus Papildus piedāvātie pakalpojumi (no III sadaļas) Nr.p.k. 4. CITAS PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS, NOSACĪJUMI Veselības apdrošināšanas polises darbība ir visā Latvijas Republikas teritorijā 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. Par ambulatorajās un stacionārajās iestādēs saņemtajiem pakalpojumiem atlīdzība tiek veikta pilnā (100%) apmērā I II III Pasūtītāja papildus Pretendenta paskaidrojums par prasību izpildi (aizpilda, ja nepieciešams konkretizēt)

25 Nr.p.k. 4. CITAS PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS, NOSACĪJUMI pakalpojuma limita ietvaros, vai 50% apmērā, ja to pieļauj kokrētās programmas minimālās prasības. Papildprogrammas tiek iegādātas par pasūtītāja ( programmas) vai radinieku privātajiem līdzekļiem. Pretendents nav tiesīgs noteikt papildus skaita ierobežojumus un atlīdzības apmēru, apdrošināšanas summu limitus (tai skaitā papildus piedāvātajiem pakalpojumiem), izņemot tos, kas ļauti tehniskajā specifikācijā; Pretendents nodrošina katram darbiniekam ekarti, ja tam ir pieejama pilnas funkcionalitātes aplikācija telefonā, vai arī plastikāta karti, gadījumos, ja pretendents nevar piedāvāt minēto aplikāciju. Ekartes nodrošināšanas gadījumā, pasūtītājs var pieprasīt sagatavot plastikāta kartes konkrētiem darbiniekiem.plānotais plastikāta karšu daudzums ap 10% no darbinieku skaita, pie nosacījuma, ka Pretendents savā mobilajā aplikācijā nodrošina pilnas funkcionalitātes aplikāciju. Pretendents nav tiesīgs apvienot pamatprogrammu ar kādu no papildprogrammām, izņemot tās, kuras atļauts saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju. Pretendents veic darbinieku skaita izmaiņas pamatprogrammai ne biežāk kā vienu reizi mēnesī apdrošināšanas perioda laikā. Apdrošināšanas perioda pēdējo trīs mēnešu laikā darbinieku skaits netiek papildināts. Pretendents nodrošina atlīdzības apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm, sākot ar Iepirkuma līguma pirmo darbības dienu visā tās darbības laikā, atbilstoši Līguma nosacījumiem. I II III Pasūtītāja papildus Pretendenta paskaidrojums par prasību izpildi (aizpilda, ja nepieciešams konkretizēt)

26 Nr.p.k. 4. CITAS PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS, NOSACĪJUMI Ja atlīdzības apmaksāšanai būs nepieciešami papildus dokumenti, tad dokumenti tiks pieprasīti tikai par apdrošināšanas periodā izmantoto. Pretendents formulē skaidru un pamatotu atlīdzības izmaksu atteikumu. Līgumā darbinieku skaita izmaiņu gadījumos apdrošināšanas prēmija tiek noteikta par pilniem mēnešiem proporcionāli termiņiem. Apdrošināšanas prēmijas atlikums tiek aprēķināts par pilniem mēnešiem proporcionāli termiņiem, neatskaitot izmaksātās atlīdzības. Darbinieku saraksta izmaiņu gadījumos administratīvie izdevumi no pasūtītāja netiek ieturēti. Pretendents izsniedz rakstisku garantijas vēstuli medicīniskajām iestādēm par maksas stacionārajiem pakalpojumiem. Pretendents nepasliktina savu līgumiestāžu sarakstu konkrētā iepirkumā. Pasūtītājam ir pieejams online norēķins visās tajās iestādēs, kur konkrētā līmeņa programmai ir noslēgti sadarbības servisi līgumiestādēs. Piezīmes: Ar līgumiestādi tiek saprasta medicīnas iestāde, kurā veselības apdrošināšanas kartes lietotājs ar karti var norēķināties vismaz par visiem tiem speciālistiem, kas uzskaitīti minimālajās prasībās. Atlīdzības saņemšana par saņemto bez saskaņošanas ar pretendentu atbilstoši Līguma nosacījumiem. Pretendents nav tiesīgs paaugstināt apdrošināšanas prēmiju Līguma darbības laikā. I II III Pasūtītāja papildus Pretendenta paskaidrojums par prasību izpildi (aizpilda, ja nepieciešams konkretizēt)

27 Nr.p.k. 4. CITAS PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS, NOSACĪJUMI Līguma darbības laikā netiek noteikti papildus ierobežojumi vai piemaksas pakalpojumiem. Iemesls atlīdzības apmaksas atteikumam nevar būt pirms Līguma darbības sākuma konstatētā slimība, trauma vai ārstēšanās rehabilitācijas centrā. Pretendents 5 darba dienu laikā pēc maksājumu apliecinošo dokumentu saņemšanas nodrošina apdrošināšanas atlīdzību par izmantotajiem pakalpojumiem. Pretendents informē par programmu limitu atlikumiem (elektroniski vai telefoniski). Pretendents informē par saņemto atlīdzības pieteikumu (elektroniski vai telefoniski). Pēc Pasūtītāja pieprasījuma informē un sagatavot pārskatu par izmantošanas tendenci (pacientu iemaksa), izmaksu statistiku konkrētam laika periodam, norādot gan kopējo izmaksu apmēru, gan izmaksas pa atsevišķiem pakalpojumiem (pacienta iemaksas, maksas ambulatorā, stacionārā palīdzība, zobārstniecība, u.tml.). Pasūtītājam ir pieejams pretendenta līgumorganizāciju precīzs saraksts pretendenta tīmekļa vietnē internetā; Pretendents nodrošina iespēju, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc darbinieka polises spēkā stāšanās datuma, pievienot Pasūtītāja darbinieku radiniekus (laulātie, bērni, brāļi, māsas un vecāki) bez vecuma un skaita ierobežojuma, kā arī bez papildu dokumentācijas pieprasījuma līdzvērtīgai veselības apdrošināšanas programmai, nepārsniedzot 15% no darbinieku kopējā skaita: I II III Pasūtītāja papildus Pretendenta paskaidrojums par prasību izpildi (aizpilda, ja nepieciešams konkretizēt) Tīmekļvietnes adrese:

28 Nr.p.k. 4. CITAS PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS, NOSACĪJUMI ) Pretendents nodrošina iepriekš apdrošināto radinieku (1 persona) apdrošināšanas prēmiju identisku Pasūtītāja darbiniekiem; 2) Pārējiem radiniekiem, Pretendents ir tiesīgs piemērot paaugstinošus koeficientus prēmijas noteikšanai (bet līdz 65 gadu vecumam paaugstinošais koeficients nedrīkst būt augstāks kā 1,2 un virs 65 gadu vecuma tas nedrīkst būt augstāks kā 1,4), nenosakot citus ierobežojumus (piem., kā vecumu, skaitu u.c). Pasūtītājs veselības apdrošināšanu pērk darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums un kuri izturējuši pārbaudes laiku Pretendents nodrošina iespēju līguma darbības laikā darbiniekiem, kuri tiek pievienoti polisē pēc līguma noslēgšanas (jo izturējuši pārbaudes laiku) iegādāties apdrošināšanas papildprogrammas. Pretendents administrē darbinieku papildprogrammu iegādi un radinieku apdrošināšanu, izrakstot katram atsevišķu rēķinu. Pasūtītājs nav atbildīgs par darbinieku pārtērētajiem apdrošinājuma summu limitiem. Pretendents nodrošina iespēju Pasūtītājam iegādāties atvērto polisi visas polises darbības laikā. Apdrošināšanas atlīdzības var tikt pieteiktas visu apdrošināšanas periodu un vēl 30 dienu laikā pēc polises termiņa beigām. I II III Pasūtītāja papildus Pretendenta paskaidrojums par prasību izpildi (aizpilda, ja nepieciešams konkretizēt) Koeficients līdz 65 gadiem Koeficients virs 65 gadiem Paraksts: Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

29 Vārds, uzvārds: Amats:

30 3.pielikums Iepirkuma VSIA Liepājas simfoniskais orķestris darbinieku veselības apdrošināšana nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. LSO 2022/01) ATLĪDZĪBAS LIMITI MAKSAS AMBULATORIEM UN STACIONĀRIEM PAKALPOJUMIEM Nr.p.k. Pakalpojumi Pamatprogramma 1. Pirmreizējās ārsta konsultācijas 2. Atkārtotas ārsta konsultācijas 3. Konsultācijas pie profesora, docenta 4. Atkārtotas konsultācijas pie profesora, docenta 5. Manipulācijas: 5.1. Ārstnieciskās manipulācijas ķirurģijā vienas pieņemšanas laikā 5.2. Ārstnieciskās manipulācijas LOR vienas pieņemšanas laikā 5.3. Ārstnieciskās manipulācijas oftalmoloģijā vienas 5.4. pieņemšanas laikā Ārstnieciskās manipulācijas dermatoloģijā vienas pieņemšanas laikā 5.5 Blokāde, locītavas punkcija 5.6. Epidurālā blokāde 6. Scintigrafija 7. Iekšējo orgānu ultrasonogrāfija 8. Mammogrāfija 9. Orgānu rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu 10. Funkcionālie izmeklējumi 11. Fibrogastroskopija 12. Ehokardiogrāfija 13. Kompjuterizēta encefalogrāfija, elektroencefalogrāfija EEG, elektromiogrāfija un 4 dimensiju izmeklējumi 15. Osteodensitometrija 16. Holtera monitorēšana 17. Kolonoskopija 18. Veloergometrija 19. Magnētiskā rezonanse 20. Kompjūtertomogrāfija Kopā kopsumma, EUR Apmaksa, * EUR. Piezīmes: Apmaksa,* EUR tabulā tiek norādīta cena EUR. Piedāvātā summa nevar būt mazāka nekā tehniskajās specifikācijās noteikts minimālajās prasībās. Piedāvātā summa nevar būt lielāka par maksimālo medicīnisko iestāžu noteikto cenu vienam pakalpojumam. Šaubu gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs paprasīt pretendentam uzrādīt konkrētu medicīnas iestādi, kurā saņemams pakalpojums par norādīto summu. Procentuālas apmaksas norādīšana tabulā tiks pielīdzināta cenai 0.00 EUR

31 4.pielikums Iepirkuma VSIA Liepājas simfoniskais orķestris darbinieku veselības apdrošināšana nolikumam (iepirkuma identifikācijas Nr. LSO 2022/01) FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA) Saskaņā ar iepikuma VSIA Liepājas simfoniskais orķestris darbinieku veselības apdrošināšana LSO 2022/01 nolikumu, piedāvājam veikt Liepājas sinfoniskā orķestra darbinieku veselības apdrošināšanu par šādām prēmijām: Nr. p.k. Nosaukums Apdrošināšanas prēmija vienai apdrošināmai personai, EUR* 1. Apdrošināšanas prēmija pamatprogrammai 2. Darbinieku skaits papildus programmās Apdrošināšanas prēmija papildprogrammām No 10 darbinieki* 2.1. Zobārstniecības pakalpojumi II (bez protezēšanas) 2.2. Zobārstniecības pakalpojumi III (ar protezēšanu) 2.3. Sports II 3. APDROŠINĀŠANAS PRĒMIJA KOPĀ (pamatprogramma + visas papildus programmas): * Cena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. ** Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara) Paraksts **: Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis Vārds, uzvārds: Amats:

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Kods SIA "Rīgas veselības centrs" Reģ.Nr Rīga, Valdeķu iela 57, LV-1058 SIA ''Rīgas veselības centrs'' MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS Pakalp

Kods SIA Rīgas veselības centrs Reģ.Nr Rīga, Valdeķu iela 57, LV-1058 SIA ''Rīgas veselības centrs'' MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS Pakalp Kods SIA "Rīgas veselības centrs" Reģ.Nr. 50103807561 Rīga, Valdeķu iela 57, LV-1058 MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS Pakalpojuma nosaukums 80100 01. KONSULTĀCIJAS, MĀJAS VIZĪTES Cena ar 80101 Ģimenes ārsta

Sīkāk

HIV infekcijas izplatība

HIV infekcijas izplatība Aktualitātes HIV profilaksē un ārstēšanā. Sociālo darbinieku iespējas. Seminārs sociālo dienestu darbiniekiem 2019. gada 25. aprīlis Inga Bulmistre «Baltijas HIV asociācija» Sagatavots sadarbībā ar GlaxoSmithKline

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Rehabilitācijas un sporta medicīnas nodaļa Kods Pakalpojums Cena (EUR) Atlaide Konsultācijas K-1 Fizioterapeita konsultācija K-3 Atkārtota fizio

Rehabilitācijas un sporta medicīnas nodaļa Kods Pakalpojums Cena (EUR) Atlaide Konsultācijas K-1 Fizioterapeita konsultācija K-3 Atkārtota fizio Rehabilitācijas un sporta medicīnas nodaļa Konsultācijas K-1 Fizioterapeita konsultācija 18.00 K-3 Atkārtota fizioterapeita konsultācija 15.00 K-4 Rehabilitologa, sporta, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Apstiprinu: SIA Priekules slimnīca v.p. Tatjana Ešenvalde g. SIA PRIEKULES SLIMNĪCA maksas pakalpojumu cenrādis no g. Ultrasonog

Apstiprinu: SIA Priekules slimnīca v.p. Tatjana Ešenvalde g. SIA PRIEKULES SLIMNĪCA maksas pakalpojumu cenrādis no g. Ultrasonog Apstiprinu: SIA Priekules slimnīca v.p. Tatjana Ešenvalde 30.01.2018.g. SIA PRIEKULES SLIMNĪCA maksas pakalpojumu cenrādis no 01.02.2018.g. Ultrasonogrāfiskie izmeklējumi Ultraskaņas izmeklējums akušierijā

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk