TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 7. oktobrī *

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 7. oktobrī *"

Transkripts

1 SINTESI TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 7. oktobrī * Lieta C-247/02 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Itālija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts gada 26. jūnijā un kas Tiesā reģistrēts gada 8. jūlijā, tiesvedībā Sintesi SpA pret Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, piedaloties Ingg. Provera e Carrassi SpA. * Tiesvedības valoda - itāļu. I

2 2004. GADA 7. OKTOBRA SPRIEDUMS LIETA C-247/02 TIESA (otrā palāta) šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs K. V. A. Timmermanss [C. W. A. Timmermans], tiesneši Ž. P. Puisošē [J.-P. Puissochet], R. Šintgens [R. Schintgen] (referents), F. Makena [F. Macken] un N. Kolnerika [N. Colneric], ģenerāladvokāte K. Štiksa-Hakla [C. Stix-Hackl], sekretāre M. Muhika Arsamendi [Al Mugica Azarmendi], galvenā administratore, ņemot vērā rakstveida procesu un tiesas sēdi gada 19. maijā, ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza: Sintesi SpA vārdā Dž. Kaja [G. Caia], V. Salvadori [V. Salvadori] un N. Ajkardi [N. Aicardi], avvocati, Ingg. Provera e Carrassi SpA vārdā M. Vongera [M. Wongher], avvocatessa, Itālijas valdības vārdā I. M. Bragulja [I. M. Braguglia], pārstāvis, kuram palīdz M. Fjorilli [M. Fiorilli], avvocato dello Stato, Grieķijas valdības vārdā S. Spiropuls [S. Spyropoulos] un D. Kalogirs [D. Kalogiros], kā arī D. Cagaraki [D. Tsagkaraki], pārstāvji, Austrijas valdības vārdā M. Frūmans [M. Fruhmann], pārstāvis, I

3 SINTESI Eiropas Kopienu Komisijas vārdā K. Vidners [K. Wiedner], R. Amorosi [R. Amorosi] un A. Aresu [A. Aresu], pārstāvji, noklausījusies ģenerāladvokātes secinājumus tiesas sēdē gada 1. jūlijā, pasludina šo spriedumu. Spriedums 1 Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir to, kā interpretēt 30. panta 1. punktu Padomes gada 14. jūnija Direktīvā 93/37/EEK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūras (OV L 199, 54. lpp., turpmāk tekstā "Direktīva"). 2 Šis lūgums tika iesniegts saistībā ar prāvu starp sabiedrību Sintesi SpA (turpmāk tekstā "Sintesi") un Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Valsts būvdarbu pārraudzības pārvalde, turpmāk tekstā "Pārvalde") par būvdarbu valsts līguma piešķiršanu saskaņā ar slēgtu konkursa procedūru. I

4 Atbilstošās tiesību normas GADA 7. OKTOBRA SPRIEDUMS LIETA C-247/02 Kopienu tiesiskais regulējums 3 Saskaņā ar Direktīvas preambulas otro apsvērumu "[..] sakarā ar valsts būvdarbu valsts līgumiem, ko dalībvalstīs piešķir valsts, reģionālu vai vietēju iestāžu vai citu publisko tiesību subjektu vārdā vienlaicīgi sasniegt brīvību veikt uzņēmējdarbību un brīvību sniegt pakalpojumus nozīmē ne tikai ierobežojumu atcelšanu, bet arī valstu procedūru koordinēšanu, ar kurām piešķir valsts būvdarbu valsts līgumus". 4 Direktīvas 30. panta 1. punkts paredz: "Piešķirot līgumus, līgumslēdzējas iestādes pamatojas uz šādiem kritērijiem: a) vai nu tikai zemāko cenu; b) vai arī, ja līgumu piešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, uz dažādiem kritērijiem atkarībā no līguma, piem., cenu, izpildes termiņu, kārtējām izmaksām, rentabilitāti, tehniskām īpatnībām [tehniskās specifikācijas]." I

5 SINTESI Valsts tiesību akti 5 Direktīvas 30. panta 1. punkts tika transponēts Itālijas tiesībās ar gada 11. februāra likuma Nr pantu (GURI Nr. 41, gada 19. februāris, turpmāk tekstā "Likums Nr. 109/1994"), kas ir ietvarlikums valsts būvdarbu jomā Itālijā. 6 Likuma Nr. 109/ panta 1. un 2. punkta redakcija, kāda tā bija spēkā lietas apstākļu iestāšanās brīdī, bija šāda: "Līgumu piešķiršanas kritēriji Līgumslēdzējas iestādes 1. Līgumu piešķiršana atklāta vai slēgta konkursa rezultātā balstās uz zemākās cenas kritēriju. Šai cenai ir jābūt zemākai par paziņojumā par konkursu norādīto cenu, un tā ir nosakāma šādi: [..] 2. Līgumu piešķiršana konkursa rezultātā, kā arī koncesiju līgumu piešķiršana slēgta konkursa rezultātā notiek, balstoties uz saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju, ņemot vērā šādus elementus, kas var mainīties atkarībā no pasūtītajiem darbiem: [..] " I

6 2004. GADA 7. OKTOBRA SPRIEDUMS - LIETA C-247/02 Pamata prāva un prejudiciālie jautājumi gada februārī Brešas [Brescia] pilsēta (Itālija) uzticēja Sintesi pazemes stāvvietas būvniecību un pārvaldi, noslēdzot koncesijas līgumu. 8 Starp Brešas pilsētu un Sintesi gada decembrī noslēgtais līgums paredzēja koncesionāra pienākumu piešķirt būvdarbu izpildes tiesības, Eiropas mērogā piemērojot slēgtu konkursa procedūru saskaņā ar Kopienas regulējumu valsts līgumu jomā. 9 Saskaņā ar paziņojumu, kas tika publicēts "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" gada 22. aprīlī, Sintesi iesāka slēgtu konkursa procedūru, kurā par galveno kritēriju tika minēts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs. Sis piedāvājums bija jāvērtē, balstoties uz tādiem rādītājiem kā cena, tehniskās specifikācijas un darbu izpildes termiņš. 10 Beidzoties sākotnējai atlases fāzei, Sintesi nosūtīja atlasītiem uzņēmumiem uzaicinājuma vēstuli pieteikties konkursam, kā arī konkursa materiālus. Ingg Provera e Carrassi SpA (turpmāk tekstā "Provera"), kas bija viena no sabiedrībām kur saņēma uzaicinājumu piedalīties konkursā, lūdza pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu; šis lūgums tika apmierināts. Tomēr vēlāk minētā sabiedrībi paziņoja, ka nepiedalīsies konkursā, jo uzskatīja to par nelikumīgu gada 29. maijā Sintesi piešķīra valsts līgumu, savu izvēli balstot uz saimniecisk visizdevīgāko piedāvājumu I

7 SINTESI 12 Pēc tam, kad tika saņemta jauna Provera sūdzība, Pārvalde savā gada 26. jūlija Sintesi adresētajā vēstulē norādīja, ka tā uzskata, ka minētā valsts līguma piešķiršanas procedūra ir pretrunā likumam Nr. 109/1994, un gada 7. decembrī tā pieņēma lēmumu Nr. 53/2000, kas paredz, ka: "1) saskaņā ar ietvarlikumu Nr. 109/1994 par valsts būvdarbiem līgumu var piešķirt, vienīgi balstoties uz zemākās cenas kritēriju. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju var izmantot tikai gadījumos, kad par valsts būvdarbu veikšanu vai par šo darbu vadīšanu ir izsludināts konkurss, vai ja šie darbi ir nodoti koncesijā; 2) iepriekš minētos noteikumus piemēro visiem būvdarbu valsts līgumiem neatkarīgi no līgumcenas, ieskaitot līgumus, kuru kopsumma pārsniedz Kopienas tiesībās noteikto slieksni. Šādu sistēmu nevar uzskatīt par tādu, kas būtu pretrunā Direktīvas 93/37/EEK 30. panta 1. punktam [..]; 3) ja likums to atļauj un tādējādi ne šajā gadījumā, par kuru notiek šis strīds, tehnisko specifikāciju analīzi jāveic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērija ietvaros, un, lai šī analīze varētu notikt, ir nepieciešams, lai konkurentiem būtu iespēja attiecīgi mainīt projektu". 13 Sintesi apstrīdēja minēto lēmumu iesniedzējtiesā, balstoties jo īpaši uz pamatu saistībā ar Direktīvas 30. panta 1. punkta pārkāpumu. I

8 2004. GADA 7. OKTOBRA SPRIEDUMS LIETA C-247/02 14 Tā norādīja, ka no šī noteikuma izriet, ka abi būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas kritēriji proti, "zemākās cenas" kritērijs un "saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma" kritērijs ir vienlīdzīgi. Pārvalde pārkāpa minētās direktīvas 30. panta 1. punktu, izslēdzot uz likuma Nr. 109/1994 pamata saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērija piemērošanu tāda būvdarbu valsts līguma gadījumā, kas tika noslēgts slēgtas konkursa procedūras rezultātā. 15 Iesniedzējtiesa atzīmē, ka likuma Nr. 109/ panta 1. punkts atspoguļo mērķi veicināt caurskatāmību valsts līgumu piešķiršanā, bet tā arī jautā, vai šis noteikums var nodrošināt brīvu konkurenci, jo izskatās, ka tikai cena kā tāda nav elements, kas varētu nodrošināt to, ka tiek pieņemts izdevīgākais piedāvājums. 16 Iesniedzējtiesa arī uzsver, ka minētā stāvvieta atradīsies Brešas pilsētas vēsturiskajā centrā. Tādējādi būvdarbi būs ārkārtīgi sarežģīti, un nolūkā uzticēt kādam no uzņēmumiem būvdarbu izpildi, uzskatot to par vispiemērotāko šo darbu izpildei, vajadzēs izvērtēt pretendentu iesniegtos tehniskos risinājumus. 17 Šādos apstākļos Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia [Lombardijas reģionālā administratīvā tiesa] nolēma atlikt lietas izskatīšanu un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus: "1) Vai Direktīvas [..] 30. panta 1. punkts, ciktāl tas atstāj līgumslēdzējām iestādēm brīvu izvēli starp zemākās cenas un visizdevīgākā piedāvājuma kritērija piemērošanu, veido brīvas konkurences principa piemērošanu, ko paredz EK I

9 SINTESI līguma 85. pants (jaunajā redakcijā EKL 81. pants), saskaņā ar kuru visus piedāvājumus, kas tika iesniegti iekšējā tirgu robežās izsludinātā konkursa rezultātā, jāvērtē tādā veidā, lai tas nepieļautu, neierobežotu un neizkropļotu konkurenci starp šiem piedāvājumiem? 2) Attiecīgi, vai Direktīvas [..] 30. panta 1. punkts iestājas pret to, ka gada 11. februāra likuma Nr panta 1. punkts izslēdz līgumslēdzēju iestāžu tiesības izvēlēties starp zemākās cenas un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērija piemērošanu, piešķirot līgumus valsts būvdarbu gadījumā atklātas vai slēgtas procedūras rezultātā, un ka tas vispārējā veidā uzliek par pienākumu piemērot zemākās cenas kritēriju?" Par lūguma sniegt prejudiciālii jautājumu pieņemamibu 18 Itālijas valdība apšauba lūguma sniegt prejudiciālu jautājumu pieņemamību, jo uzdotie jautājumi ir tīri teorētiski. 19 Eiropas Kopienu Komisija izsaka šaubas attiecībā uz pašu Direktīvas 30. panta piemērošanu šajā prāvā, jo līguma piešķiršanas procedūru ir sācis būvdarbu koncesionārs. 20 Tā uzsver, ka saskaņā ar Direktīvas 3. panta 3. un 4. punktu tikai koncesionāram, kas pats ir līgumslēdzēja iestāde, kā minēts Direktīvas 1. panta b) punktā, jāievēro visi šīs I

10 2004. GADA 7. OKTOBRA SPRIEDUMS - LIETA C-247/02 direktīvas noteikumi, ja paredzēts, ka būvdarbus veiks trešās personas. Toties koncesionāriem, kas nav līgumslēdzējas iestādes, piemēro tikai 11. panta 4., 6., 7. punktā un 9. līdz 13. punktā, kā arī 16. pantā paredzētos līgumu izsludināšanas noteikumus. 21 Šajā sakarā no pastāvīgas judikatūras izriet, ka EKL 234. pantā paredzētā procedūra ir sadarbības instruments starp Tiesu un valsts tiesām (skat. jo īpaši gada 16. jūlija spriedumu lietā C-343/90 Lourenço Dias, Recueil, I-4673.lpp., 14. punkts, un gada 18. marta spriedumu lietā C-314/01 Siemens un ARGE Telekom, Recueil, I lpp., 33. punkts, un citēto judikatūru). 22 Šīs sadarbības ietvaros valsts tiesa, kas izskata prāvu, kurai vienīgajai ir visa nepastarpinātā informācija par pamata lietas apstākļiem un kurai būs jāuzņemas atbildība par tiesas lēmumu, vislabāk var noteikt, ņemot vērā lietas īpatnības, cik nepieciešams ir prejudiciālais nolēmums šīs tiesas sprieduma pieņemšanā, un cik piemēroti ir Tiesai uzdotie jautājumi (skat. jo īpaši iepriekš minēto spriedumu Lourenço Dias, 15. punkts, un gada 2. janvāra spriedumu lietā C-390/99 Canal Satélite Digital, Recueil, I-607. lpp., 18. punkts, kā arī iepriekš minēto spriedumu Siemensunt ARGE Telekom, 34. punkts). 23 Šajā gadījumā nekādā ziņā nevar uzskatīt, ka Direktīvas 30. panta interpretācija nebūtu nepieciešama pamata prāvas risināšanai, jo kā tas arī izriet no lēmuma lūgt Tiesu sniegt prejudiciālu nolēmumu Brešas pilsētas un Sintesi noslēgtais līgums uzlika šai sabiedrībai kā koncesionāram par pienākumu attiecībā uz minēto būvdarbu izpildi uzsākt slēgtu Eiropas mēroga konkursa procedūru atbilstoši Kopienas regulējumam valsts būvdarbu jomā. I

11 SINTESI 24 Tādējādi ir jāuzskata, ka lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir pieņemams. Par prejudiciāliem jautājumiem 25 Ar saviem jautājumiem, kas ir jāskata kopā, iesniedzējtiesa pēc būtības jautā, vai Direktīvas 30. panta 1. punkts jāinterpretē tādējādi, ka tas iestājas pret valsts tiesisko regulējumu, kas uzliek līgumslēdzējām iestādēm par pienākumu piemērot vienīgi zemākās cenas kritēriju būvdarbu valsts līgumu piešķiršanai atklātu vai slēgtu konkursa procedūru rezultātā. It īpaši tā jautā, vai minētā noteikuma mērķis proti, veicināt efektīvu konkurenci valsts līgumu jomā obligāti nozīmē apstiprinošu atbildi uz uzdoto jautājumu. Tiesai iesniegtie apsvērumi 26 Pēc Sintesi domām Direktīvas 30. panta 1. punkts, ciktāl tas ļauj līgumslēdzējai iestādei brīvi izvēlēties starp zemāko cenu un visizdevīgāko piedāvājumu kā būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas kritēriju, ievieš brīvas konkurences principu. Ierobežot šīs iestādes vērtējuma brīvību, atstājot tās ziņā tikai pretendentu piedāvāto cenu vienkāršu analīzi, kā to paredz arī likuma Nr. 109/ panta 1. punkts, nozīmētu radīt šķērsli iespējami labākā piedāvājuma atlasei un tas tādējādi būtu pretrunā EKL 81. pantam. I

12 2004. GADA 7. OKTOBRA SPRIEDUMS LIETA C-247/02 27 Provera un Itālijas valdība norāda, ka valsts likumdevēja mērķis, pieņemot likumu Nr. 109/1994, bija cīnīties pret korupciju būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas jomā, ierobežojot administrācijas iestāžu vērtējuma brīvību valsts līgumu piešķiršanā un paredzot caurskatāmas procedūras, kas var nodrošināt brīvu konkurenci. 28 No pašas Direktīvas 30. panta 1. punkta redakcijas izriet, ka tas nekādā gadījumā nenodrošina to, ka līgumslēdzējas iestādes var brīvi izvēlēties pirmo nevis otro kritēriju, kā arī tas neuzliek par pienākumu piemērot vienu vai otru kritēriju konkrētos īpašos apstākļos. Šis noteikums aprobežojas ar divu piemērojamo kritēriju noteikšanu, neprecizējot tos gadījumos, kādos tie būtu jāpiemēro. 29 Turklāt valsts likumdevēja izvēle par labu zemākās cenas kritērijam slēgtas vai atklātas konkursa procedūras rezultātā neskartu pretendentu tiesības, jo viens un tas pats iepriekš formulēts kritērijs tiktu piemērots attiecībā uz visiem pretendentiem. 30 Grieķijas un Austrijas valdības pievienojas šādai interpretācijai. 31 It īpaši pēc Austrijas valdības domām Direktīvas 30. pants nesatur nevienu elementu, kas noteiktu, balstoties uz kuru no šiem diviem vienlīdzīgajiem kritērijiem ir jāizdara izvēle. Tādējādi Direktīva atstāj šīs iestādes ziņā precīzi izlemt, kādam ir jābūt tam kritērijam, pamatojoties uz kuru šī iestāde plāno nodrošināt tās vajadzībām labāko attiecību starp kvalitāti un cenu. Tomēr minētais noteikums I

13 SINTESI atļaujot gan abu, gan tikai viena kritērija piemērošanu neiestājas pret to, ka valsts likumdevējs pats paredz šādu izvēli, ņemot vērā attiecīgā valsts līguma raksturu, jo Direktīva nepiešķir līgumslēdzējām iestādēm subjektīvas tiesības veikt šādu izvēli. 32 Arī Komisija uzskata, ka Direktīva nesatur norādi uz to, ka kādam no Direktīvas 30. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem ir dodama priekšroka. Šī noteikuma vienīgais mērķis ir izvairīties no tā, ka līgumslēdzēja iestāde pieņem citus būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas kritērijus nekā šajā noteikumos paredzētos, bet tas neuzliek par pienākumu izvēlēties vienu no šiem diviem kritērijiem. Lai izvairītos no minēto iestāžu patvaļīgas rīcības un lai nodrošinātu veselīgu konkurenci starp uzņēmumiem, principā nav svarīgi, vai līgums ir noslēgts, pamatojoties uz zemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Papildus ir nepieciešams, lai minētie kritēriji būtu skaidri izklāstīti paziņojumā par konkursu un tiktu piemēroti objektīvi un bez jebkādas diskriminācijas. 33 Tiesības izvēlēties kādu no kritērijiem piemīt līgumslēdzējai iestādei, izvērtējot katru atsevišķu līguma piešķiršanas gadījumu, vai valsts likumdevējam, kas var pieņemt normatīvu aktu gan attiecībā uz visiem būvdarbu valsts līgumiem, gan tikai uz atsevišķiem valsts līgumu veidiem. 34 Komisija norāda, ka šajā gadījumā nolūkā nodrošināt pēc iespējas lielāku caurskatāmību būvdarbu valsts līgumu piešķiršanā likuma Nr. 109/ panta 1. punkts uzliek par pienākumu vadīties pēc zemākās cenas kritērija. Šis mērķis atbilst Direktīvā nospraustajam mērķim, kas ir nodrošināt efektīvas konkurences attīstību. Tādējādi minētais noteikums nav pretrunā Direktīvas 30. panta 1. punktam. I

14 2004. GADA 7. OKTOBRA SPRIEDUMS - LIETA C-247/02 Tiesas atbilde 35 Jāsaka, ka saskaņā ar Direktīvas desmito preambulas apsvērumu tās mērķis ir nodrošināt efektīvas konkurences attīstību valsts līgumu jomā (skat gada 16. septembra spriedumu lietā C-27/98 Fracasso un Leitschutz, Recueil, I-5697, 26. punkts; gada 27. novembra spriedumu apvienotajās lietās C-285/99 un C-286/99 Lombardini un Mantovani, Recueil, I lpp., 34. punkts, un gada 12. decembra spriedumu lietā C-470/99 Universale-Bau u.c., Recueil, I lpp., 89. punkts). 36 Šis mērķis ir skaidri minēts Direktīvas 22. panta 2. punkta otrajā daļā, kas paredz, ka, ja līgumslēdzējas iestādes piešķir līgumu slēgtas procedūras rezultātā, uz konkursu uzaicināto dalībnieku skaitam noteikti ir jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu īstu konkurenci. 37 Nolūkā attīstīt efektīvu konkurenci Direktīva mēģina organizēt valsts līgumu piešķiršanu tādā veidā, lai līgumslēdzēja iestāde varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus un izvēlēties visizdevīgāko no tiem uz objektīvu kritēriju pamata (iepriekš minētais spriedums lietā Fracasso un Leitschutz, 31. punkts). 38 Tādējādi Direktīvas 30. pants tā 1. punktā paredz kritērijus, uz kuriem pamatojas līgumslēdzēja iestāde, piešķirot valsts līgumus, proti vienīgi uz zemāko cenu vai, gadījumos, kad līgumu piešķir, balstoties uz saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, uz dažādiem kritērijiem, kas var mainīties atkarībā no attiecīgajā valsts līguma paredzētā, tādiem kā cenu, izpildes termiņu, kārtējām izmaksām, rentabilitāti, tehniskajām specifikacijam. I

15 SINTESI 39 Valsts noteikums tāds, par kuru tiek spriests šajā lietā, kas ierobežo līgumslēdzēju iestāžu izvēles brīvību atklātu vai slēgtu konkursa procedūru ietvaros, uzliekot par pienākumu izmantot zemāko cenu kā vienīgo piešķiršanas kritēriju netraucē šīm iestādēm salīdzināt dažādus piedāvājumus un izvēlēties visizdevīgāko no tiem uz iepriekš formulējamu objektīvu kritēriju pamata, kas ir starp tiem kritērijiem, kuri uzskaitīti Direktīvas 30. panta 1. punktā. 40 Tomēr valsts likumdevējam nosakot abstraktā un vispārējā veidā vienīgo kritēriju, pamatojoties uz kuru tiek piešķirti būvdarbu valsts līgumi, līgumslēdzējām iestādēm tiek liegta iespēja ņemt vērā katra atsevišķa šāda līguma raksturu un īpatnības, izvēloties attiecībā uz katru no šiem līgumiem vispiemērotāko kritēriju, kas var nodrošināt brīvu konkurenci un to, ka tiek apstiprināts labākais piedāvājums. 41 Šajā lietā iesniedzējtiesa skaidri norādīja uz visām tehniskajām grūtībām minēto darbu veikšanā, un attiecīgi līgumslēdzēja iestāde būtu varējusi lietderīgi ņemt vērā visas šīs grūtības, izvēloties objektīvus līgumu piešķiršanas kritērijus tādus, kas ir uzskaitīti Direktīvas 30. panta 1. punkta b) daļā. 42 No iepriekš minētā izriet, ka uz uzdotajiem jautājumiem ir jāatbild, ka Direktīvas 30. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tas iestājas pret valsts tiesisko regulējumu, kas abstraktā un vispārējā veidā uzliek līgumslēdzējām iestādēm par pienākumu piemērot vienīgi zemākās cenas kritēriju, piešķirot būvdarbu valsts līgumus atklātu vai slēgtu konkursa procedūru rezultātā. I

16 2004. GADA 7. OKTOBRA SPRIEDUMS LIETA C-247/02 Par tiesāšanās izdevumiem 43 Attiecībā uz lietas dalībniekiem pamata lietā šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Tiesāšanās izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, kas nav minēto lietas dalībnieku tiesāšanās izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (otrā palāta) nospriež: Padomes gada 14. jūnija Direktīvas 93/37/EEK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūras, 30. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tas iestājas pret valsts tiesisko regulējumu, kas abstraktā un vispārējā veidā uzliek līgumslēdzējām iestādēm par pienākumu piemērot vienīgi zemākās cenas kritēriju, piešķirot būvdarbu valsts līgumus atklātu vai slēgtu konkursa procedūru rezultātā. [Paraksti] I

KRETZTECHNIK TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 26. maijā * Lieta C-465/03 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam,

KRETZTECHNIK TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 26. maijā * Lieta C-465/03 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, KRETZTECHNIK TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2005. gada 26. maijā * Lieta C-465/03 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austrija)

Sīkāk

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā 2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2005. gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienākumu neizpildi atbilstoši EKL 226. pantam, ko 2002.

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 14. februārī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Personas datu apstrāde Direktīva 95/4

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 14. februārī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Personas datu apstrāde Direktīva 95/4 Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) 2019. gada 14. februārī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Personas datu apstrāde Direktīva 95/46/EK 3. pants Piemērošanas joma Videoieraksts, kurā

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) 2015. gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma Direktīva 2006/112/EK 2. panta 1. punkta

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) 2018. gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa Regula (ES) Nr. 1215/2012 Jurisdikcija un nolēmumu

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

VOLKER UND MARKUS SCHECKE UN EIFERT TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prej

VOLKER UND MARKUS SCHECKE UN EIFERT TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prej TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) 2010. gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vācija)

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta) gada 5. jūnijā * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Elektronisko komunikāciju tīkli un pa

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta) gada 5. jūnijā * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Elektronisko komunikāciju tīkli un pa Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta) 2019. gada 5. jūnijā * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi Direktīva 2002/21/EK 2. panta c) punkts Jēdziens

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

SPORTING EXCHANGE TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 3. jūnijā * Lieta C-203/08 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pan

SPORTING EXCHANGE TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 3. jūnijā * Lieta C-203/08 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pan SPORTING EXCHANGE TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) 2010. gada 3. jūnijā * Lieta C-203/08 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Raad van State (Nīderlande) iesniedza ar lēmumu,

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze Eiropas Savienības

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Overskrift

Overskrift PRIMES [3] ZPI process praksē Piedāvā Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Pārskats 1) Iepirkuma process 2) Konkursa kritēriji 3) Pārbaude/pierādīšanas līdzekļi (atbilstības

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Ievads

Ievads Rokasgrāmatas papildinājumu autori SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt "Nodokļu likumu komentāru" rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Judikatūras krājums ĢENERĀLADVOKĀTA MACEJA ŠPUNARA [MACIEJ SZPUNAR] SECINĀJUMI, sniegti gada 16. jūlijā 1 Apvienotās lietas C-340/14 un C-341/14

Judikatūras krājums ĢENERĀLADVOKĀTA MACEJA ŠPUNARA [MACIEJ SZPUNAR] SECINĀJUMI, sniegti gada 16. jūlijā 1 Apvienotās lietas C-340/14 un C-341/14 Judikatūras krājums ĢENERĀLADVOKĀTA MACEJA ŠPUNARA [MACIEJ SZPUNAR] SECINĀJUMI, sniegti 2015. gada 16. jūlijā 1 Apvienotās lietas C-340/14 un C-341/14 R. L. Trijber (C-340/14) (Raad van State (Nīderlande)

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, fakss: 67244074, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 2017. gada 24. aprīlī Nr.6-6/12 ATZINUMS pārbaudes

Sīkāk

Lietas Nr Lietas arhīva Nr. 105AA /9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine

Lietas Nr Lietas arhīva Nr. 105AA /9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine Lietas Nr. 114006613 Lietas arhīva Nr. 105AA-0124-13/9 SPRIEDUMS Vidzemes apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente tiesneses E. Sudāre Dz. Apine un R. Liepiņa Madonā, 2013.gada 4. novembrī, izskatīja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms NVO Jurista padoms Padoma autore: Marija Heislere Celma Redaktore: Rasma Pīpiķe Noformējums: Edgars Grigorjevs Latvijas Pilsoniskā alianse, 2010 NVO jurista padoms tapis ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142196211 1-0200-13/22 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi NORAKSTS Lieta Nr.A420360912 (A00958-13/23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Rudīte

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 2011/0901B(COD) 5.3.2013 ***I ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem,

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums Lieta Nr. A420470912 (A01726-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 2. augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Romāns

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk