EIROPAS PARLAMENTS Sēdes PROTOKOLS. Otrdiena gada 1. jūlijs P8_PV(2014)07-01 PE LV Vienoti daudzveidībā LV

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS PARLAMENTS Sēdes PROTOKOLS. Otrdiena gada 1. jūlijs P8_PV(2014)07-01 PE LV Vienoti daudzveidībā LV"

Transkripts

1 EIROPAS PARLAMENTS Sēdes PROTOKOLS Otrdiena gada 1. jūlijs P8_PV(2014)07-01 PE Vienoti daudzveidībā

2 IZMANTOTO SIMBOLU SARAKSTS * Apspriežu procedūra *** Piekrišanas procedūra ***I Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums ***II Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums ***III Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums (Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar tiesību akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) PARLAMENTA KOMITEJU SAĪSINĀJUMI AFET BUDG CONT LIBE ECON JURI ITRE IMCO EMPL ENVI AGRI PECH REGI CULT DEVE TRAN AFCO FEMM INTA PETI DROI SEDE Ārlietu komiteja Budžeta komiteja Budžeta kontroles komiteja Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Ekonomikas un monetārā komiteja Juridiskā komiteja Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Zivsaimniecības komiteja Reģionālās attīstības komiteja Kultūras un izglītības komiteja Attīstības komiteja Transporta un tūrisma komiteja Konstitucionālo jautājumu komiteja Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja Starptautiskās tirdzniecības komiteja Lūgumrakstu komiteja Cilvēktiesību apakškomiteja Drošības un aizsardzības apakškomiteja POLITISKO GRUPU SAĪSINĀJUMI PPE S&D ECR ALDE GUE/NGL Verts/ALE EFDD NI Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa Grupa "Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa" Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

3 Satura rādītājs 1. Sēdes atklāšana (jaunievēlētā Parlamenta pirmā sēde) Parlamenta sastāvs Pilnvaru pārbaude Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšana Politisko grupu izveide Parlamenta sastāvs Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (pirmā, otrā un trešā balsošanas kārta) Padomes nosūtītie nolīgumu teksti Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi Nākamās sēdes darba kārtība Sēdes slēgšana...10 APMEKLĒJUMU REĢISTRS pielikums. Priekšsēdētāja ievēlēšana pielikums. Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (pirmā balsošanas kārta)...17 Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (otrā balsošanas kārta, elektroniska balsošana)...19 Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (trešā balsošanas kārta, elektroniska balsošana)...23 P8_PV(2014)07-01 PE

4

5 EIROPAS PARLAMENTS GADA SESIJA gada jūlija sēdes STRASBŪRĀ PROTOKOLS OTRDIENA, GADA 1. JŪLIJS SĒDI VADA: Gianni PITTELLA 1. Sēdes atklāšana (jaunievēlētā Parlamenta pirmā sēde) Sēde tika atklāta plkst Saskaņā ar gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās Gianni Pittella (deputāts, kurš saskaņā ar Reglamenta 14. panta 1. punktu uz laiku pilda priekšsēdētāja pienākumus) atklāja Eiropas Parlamenta pirmo sēdi pēc vēlēšanām un teica īsu uzrunu. 2. Parlamenta sastāvs Tika darītas zināmas izmaiņas Parlamenta sastāvā kopš Parlamenta iepriekšējā sasaukuma pēdējās sesijas gada aprīlī. Ņemot vērā Charalampos Angourakis nāvi, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar gada 13. maiju, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti. Ņemot vērā Jean-Luc Dehaene nāvi, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu paziņoja, ka deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar gada 16. maiju, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti. Grieķijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Charalampos Angourakis vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar gada 19. maiju, ir iecelts Georgios Ghikopoulos. - Maria Da Graça Carvalho ir iecelta amatā, kas nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu viņas vieta, sākot ar gada 1. maiju, ir atbrīvojusies. Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu P8_PV(2014)07-01 PE

6 ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, Parlaments, pamatojoties uz Reglamenta 4. panta 4. punktu, paziņoja, ka, sākot ar gada 1. maiju, ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti. Portugāles kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Maria Da Graça Carvalho vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar gada 1. maiju, ir iecelts Joaquim Cruz. - Ovidiu Ioan Silaghi ir iecelts amatā, kas nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu viņa vieta, sākot ar gada 11. jūniju, ir atbrīvojusies. Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, Parlaments, pamatojoties uz Reglamenta 4. panta 4. punktu, paziņoja, ka, sākot ar gada 11. jūniju, ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti. Rumānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Ovidiu Ioan Silaghi vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar gada 11. jūniju, ir iecelts Roberto Dietrich. - Erik Bánki ir iecelts amatā, kas nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu viņa vieta, sākot ar gada 5. maiju, ir atbrīvojusies. Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, Parlaments, pamatojoties uz Reglamenta 4. panta 4. punktu, paziņoja, ka, sākot ar gada 5. maiju, ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti. Ungārijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Erik Bánki vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar gada 15. maiju, ir iecelts Balázs Idvéghi. - Frédéric Daerden ir iecelts amatā, kas nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, un saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 4. punktu viņa vieta, sākot ar gada 11. jūniju, ir atbrīvojusies. Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, Parlaments, pamatojoties uz Reglamenta 4. panta 4. punktu, paziņoja, ka, sākot ar gada 11. jūniju, ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti. Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Jean-Jacob Bicep vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar gada 3. maiju, ir iecelts Pascal Canfin. P8_PV(2014)07-01 PE

7 Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Karim Zéribi vietā par Eiropas Parlamenta deputātu, sākot ar gada 3. maiju, ir iecelts Vincent Peillon. 3. Pilnvaru pārbaude Gianni Pittella (deputāts, kurš uz laiku pilda priekšsēdētāja pienākumus) atgādināja Reglamenta 14. panta 2. punkta noteikumus. Gianni Pittella paziņoja, ka visus dokumentus saistībā ar deputātu ievēlēšanas pasludināšanu nodos komitejai, kas atbildīga par pilnvaru pārbaudi un kas tiks izveidota saskaņā ar Reglamenta 196. pantu. Viņš atgādināja, ka saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr deputāta pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, deputāts darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības. Viņš atgādināja, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. pantu deputāti, kas ieņem amatu, kurš nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu, nevar pildīt Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus. Viņš aicināja deputātus, kuri vēl nav parakstījuši deklarāciju par to, ka neieņem ar deputāta mandātu nesavienojamu amatu, to nekavējoties izdarīt. 4. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšana Gianni Pittella (deputāts, kurš uz laiku pilda priekšsēdētāja pienākumus) paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 15. pantu viņam ir iesniegtas Pablo Iglesias, Sajjad Karim, Ulrike Lunacek un Martin Schulz kandidatūras. Uzstājās Pablo Iglesias, Sajjad Karim, Ulrike Lunacek un Martin Schulz, iepazīstinot ar savām kandidatūrām. Uzstājās Beatrix von Storch, prasot, lai priekšsēdētāja ievēlēšana notiktu, balsojot pēc saraksta (Gianni Pittella atgādināja, ka saskaņā ar Reglamentu ievēlēšanai jānotiek aizklātā balsošanā). Atgādinājis Reglamenta 16. panta 1. punkta noteikumus, Gianni Pittella izlozēja astoņus balsu skaitītājus. Tika iecelti šādi balsu skaitītāji: Julia Reda, Juan Carlos Girauta Vidal, Kostas Chrysogonos, Markus Ferber, Bodil Ceballos, Morten Helveg Petersen, Monika Flašíková Beňová un Miltiadis Kyrkos. Gianni Pittella informēja Parlamentu par balsošanai piemērojamo procedūru. Sākās balsošana. (Sēde tika pārtraukta plkst , lai saskaitītu balsis, un atsākta plkst ) Gianni Pittella nolasīja balsošanas rezultātus: - balsotāju skaits: neaizpildītas vai nederīgas vēlēšanu zīmes: 111 P8_PV(2014)07-01 PE

8 - nodoto balsu skaits: absolūtais vairākums: 307 Iegūto balsu skaits: Pablo Iglesias: Sajjad Karim: Ulrike Lunacek: Martin Schulz: 51 balss; 101 balss; 51 balss; 409 balsis. (Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam.) Tā kā Martin Schulz bija ieguvis absolūto balsu vairākumu, Gianni Pittella pasludināja, ka viņš ir ievēlēts par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju, un apsveica viņu ar ievēlēšanu. SĒDI VADA: Martin SCHULZ Priekšsēdētājs Priekšsēdētājs teica uzrunu saistībā ar savu ievēlēšanu. Priekšsēdētājs informēja, ka termiņš priekšsēdētāja vietnieku kandidatūru iesniegšanai ir pagarināts līdz plkst Politisko grupu izveide (Sēde tika pārtraukta plkst un atsākta plkst ) SĒDI VADA: Martin SCHULZ Priekšsēdētājs Priekšsēdētājs paziņoja, ka ir saņēmis informāciju par šādu politisko grupu izveidi: - Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti) (PPE): 221 loceklis; - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa (S&D): 191 loceklis; - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa (ECR): 70 locekļi; - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa (ALDE): 67 locekļi; - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa (GUE/NGL): 52 locekļi; - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa (Verts/ALE): 50 locekļi; - grupa Brīvības un tiešās demokrātijas Eiropa (EFDD): 48 locekļi; P8_PV(2014)07-01 PE

9 - 52 pie politiskajām grupām nepiederoši deputāti. Reglamenta 32. panta 5. punktā minētie paziņojumi par politisko grupu izveidi tiks nosūtīti Parlamenta priekšsēdētājam. 6. Parlamenta sastāvs Itālijas kompetentās iestādes vēstulē, kas datēta ar gada 18. jūniju, bija paziņojušas par Maurizio Enzo Lupi iecelšanu Eiropas Parlamenta deputāta amatā. Taču šobrīd Maurizio Enzo Lupi joprojām ir Itālijas transporta un infrastruktūras ministrs, un šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu. Reglamenta 3. panta 2. punktā ir noteikts: Ja fakti, ko pierāda publiski pieejami avoti, apstiprina, ka deputāts ieņem amatu, kurš gada 20. septembra Akta 7. panta 1. un 2. punkta izpratnē nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, Parlaments, pamatojoties uz priekšsēdētāja sniegto informāciju, paziņo par brīvu deputāta vietu. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 4. panta 7. punktu Parlaments paziņoja, ka šī deputāta vieta, sākot ar gada 1. jūliju, ir atbrīvojusies, un informēja par to attiecīgās valsts iestādes. 7. Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (pirmā, otrā un trešā balsošanas kārta) Sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām ir izvirzītas šādas kandidatūras: Fabio Massimo Castaldo, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Ildikó Gáll-Pelcz, Sylvie Guillaume, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Mairead McGuinness, Dimitrios Papadimoulis, Olli Rehn, David-Maria Sassoli, Antonio Tajani, Ramón Luis Valcárcel, Adina-Ioana Vălean un Rainer Wieland. Sēdes vadītājs paziņoja, ka izvirzīto kandidātu skaits pārsniedz brīvo amata vietu skaitu, un atgādināja Reglamenta 17. panta 1. punkta noteikumus. Par balsu skaitītājiem deputātu Markus Ferber un Miltiadis Kyrkos vietā tika iecelti deputāti Olle Ludvigsson un Peter Lundgren. Uzstājās Neena Gill. Sākās balsošana. (Sēde tika pārtraukta plkst , lai saskaitītu balsis, un atsākta plkst ) Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus: - balsotāju skaits: neaizpildītas vai nederīgas vēlēšanu zīmes: 12 - nodoto balsu skaits: absolūtais vairākums: 359 (Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam.) Iegūto balsu skaits: Fabio Massimo Castaldo: 113 balsis; P8_PV(2014)07-01 PE

10 Corina Creţu: 342 balsis; Ryszard Czarnecki: 240 balsis; Ildikó Gáll-Pelcz: 400 balsis; Sylvie Guillaume: 334 balsis; Alexander Graf Lambsdorff: 311 balsis; Ulrike Lunacek: 222 balsis; Mairead McGuinness: 441 balss; Dimitrios Papadimoulis: 153 balsis; Olli Rehn: 327 balsis; David-Maria Sassoli: 340 balsis; Antonio Tajani: 452 balsis; Ramón Luis Valcárcel: 406 balsis; Adina-Ioana Vălean: 394 balsis; Rainer Wieland: 437 balsis. Antonio Tajani, Mairead McGuinness, Rainer Wieland, Ramón Luis Valcárcel, Ildikó Gáll-Pelcz un Adina-Ioana Vălean bija ieguvuši absolūto balsu vairākumu un līdz ar to tika ievēlēti par priekšsēdētāja vietniekiem. Sēdes vadītājs viņus apsveica ar ievēlēšanu šajā amatā un norādīja, ka pirmajā kārtā neievēlētie kandidāti turpina kandidēt nākamajā balsošanas kārtā. Uzstājās Manfred Weber, lūdzot uz neilgu laiku pārtraukt sēdi. (Sēde tika pārtraukta plkst un atsākta plkst ) Sēdes vadītājs izskaidroja elektroniskās balsošanas procedūru, kura tiks izmantota otrajā balsošanas kārtā. Sākās balsošana. Uzstājās Ismail Ertug. Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus: - balsotāju skaits: neaizpildītas vai nederīgas vēlēšanu zīmes: 13 - nodoto balsu skaits: absolūtais vairākums: 346 Iegūto balsu skaits: P8_PV(2014)07-01 PE

11 Corina Creţu: 406 balsis; Sylvie Guillaume: 406 balsis; David-Maria Sassoli: 394 balsis; Olli Rehn: 304 balsis; Alexander Graf Lambsdorff: 267 balsis; Ulrike Lunacek: 244 balsis; Ryszard Czarnecki: 243 balsis; Dimitrios Papadimoulis: 210 balsis; Fabio Massimo Castaldo: 115 balsis. Uzstājās Bernd Lucke. Sylvie Guillaume, Corina Creţu un David-Maria Sassoli bija ieguvuši absolūto balsu vairākumu un līdz ar to tika ievēlēti par priekšsēdētāja vietniekiem.tā kā vēl bija atlikušas piecas brīvas amata vietas, tika rīkota trešā balsošanas kārta, balsojot elektroniski un ar vienkāršu vairākumu. Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus: - balsotāju skaits: neaizpildītas vai nederīgas vēlēšanu zīmes: 16 - nodoto balsu skaits: 690 Iegūto balsu skaits: Olli Rehn: 377 balsis; Alexander Graf Lambsdorff: 365 balsis; Ulrike Lunacek: 319 balsis; Dimitrios Papadimoulis: 302 balsis; Ryszard Czarnecki: 284 balsis; Fabio Massimo Castaldo: 110 balsis. Sēdes vadītājs pasludināja Olli Rehn, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Dimitrios Papadimoulis un Ryszard Czarnecki par Parlamenta priekšsēdētāja vietniekiem. Priekšsēdētāja vietnieku protokolārā secība ir šāda: Antonio Tajani, Mairead McGuinness, Rainer Wieland, Ramón Luis Valcárcel, Ildikó Gáll-Pelcz, Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Corina Creţu, David-Maria Sassoli, Olli Rehn, Alexander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Dimitrios Papadimoulis un Ryszard Czarnecki. P8_PV(2014)07-01 PE

12 Sēdes vadītājs atgādināja, ka nākamajā dienā trešdien, gada 2. jūlijā notiks kvestoru vēlēšanas, un norādīja, ka termiņš kandidatūru iesniegšanai ir gada 2. jūlijā plkst Padomes nosūtītie nolīgumu teksti Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem: - Papildprotokols Brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai; - Protokols Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai; - Nolīgumi vēstuļu apmaiņu veidā par to, lai provizoriski piemērotu Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā un provizoriski piemērotu papildprotokolu Nolīgumam starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no gada līdz gadam. 9. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta gada decembra sesijā, gada janvāra sesijā un gada februāra pirmajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē Europarl. 10. Nākamās sēdes darba kārtība Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE /OJME). 11. Sēdes slēgšana Sēde tika slēgta plkst Klaus Welle Ģenerālsekretārs Martin Schulz Priekšsēdētājs P8_PV(2014)07-01 PE

13 APMEKLĒJUMU REĢISTRS Klātesoši: Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bradbourn, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, P8_PV(2014)07-01 PE

14 Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López Paloma, López Javi, López- Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tosi, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka Attaisnoti nepiedalās: Crowley, van Nistelrooij P8_PV(2014)07-01 PE

15 1. pielikums. Priekšsēdētāja ievēlēšana BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bradbourn, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, Danti, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux- Stehres, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique Robba, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández Álvarez, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias Turrión, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López Fernández, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, P8_PV(2014)07-01 PE

16 Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato Adrover, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio Vázquez, Rodust, Rohde, Rolin, Ropé, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià Talavera, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Sion, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tosi, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka. P8_PV(2014)07-01 PE

17 2. pielikums. Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana P8_PV(2014)07-01 PE

18

19 Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (pirmā balsošanas kārta) BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Ansip, Arena, Arias Cañete, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bradbourn, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Dantin, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux-Stehres, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique Robba, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández Álvarez, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias Turrión, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jiménez Villarejo, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López Fernández, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, P8_PV(2014)07-01 PE

20 McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato Adrover, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio Vázquez, Rodust, Rolin, Ropé, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià Talavera, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Sion, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sosa Wagner, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tosi, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Van Overtveldt, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka. P8_PV(2014)07-01 PE

21 Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (otrā balsošanas kārta, elektroniska balsošana) BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS PPE Adaktusson, Arias Cañete, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovic, Boni, Brok, Buda, Busoi, Buzek, Cadec, Casa, Caspary, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin- Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdos, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Jahr, Jazlowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karins, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozlowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, La Via, Lamassoure, Langen, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lukacijewska, Macovei, Maletic, Malinov, Manescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato Adrover, McAllister, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolásik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Muresan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenkovic, Plura, Pogliese, Polcák, Ponga, Pospísil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sojdrová, Sommer, Stefanec, Stier, Stolojan, Stylianides, Suica, Sulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tokés, Tomc, Toti, Urutchev, Valcárcel Siso, Valean, van de Camp, Verheyen, Virkkunen, Voss, Walesa, Manfred Weber, Renate Weber, Wenta, Wieland, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka. S&D Aguilera García, Lucy Anderson, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balcytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkeviciute, Bonafè, Borzan, Bostinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cretu, Cristea, Dalli, Dance, Dancila, Danti, De Castro, De Monte, Delvaux-Stehres, Denanot, Anneliese Dodds, Draghici, Ertug, Fajon, Fernández Álvarez, Elisa Ferreira, Flasíková Benová, Fleckenstein, Freund, Frunzulica, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Neena Gill, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Jan Keller, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, López Fernández, Ludvigsson, Lybacka, Mamikins, Manka, Manscour, David Martin, Edouard Martin, Maurel, Mavrides, McAvan, Melior, Mizzi, Moisa, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Demetris Papadakis, Pargneaux, Pascu, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, P8_PV(2014)07-01 PE

22 Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Maria João Rodrigues, Liliana Rodrigues, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Silva Pereira, Peter Simon, Sion Simon, Sippel, Smolková, Soru, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tanasescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, von Weizsäcker, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zorrinho. ECR Ashworth, Belder, Bradbourn, Campbell Bannerman, Czarnecki, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duda, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Hannan, Henkel, Ide, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodebski, Kuzmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, Marias, McClarkin, McIntyre, Messerschmidt, Ozóg, Piecha, Piotrowski, Poreba, Pretzell, Skripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Terho, Tomasevski, Tomasic, Tosenovský, Trebesius, Ujazdowski, van Dalen, Van Orden, Van Overtveldt, Vistisen, von Storch, Wisniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zile, Zitnanská, Zlotowski. ALDE Ali, Ansip, Arthuis, Austrevicius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, De Backer, de Sarnez, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovcic, Jezek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nart, Neyts-Uyttebroeck, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Rados, Rehn, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Sosa Wagner, Sulík, Telicka, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, van Baalen, van Miltenburg, van Ieuwenhuizen, Väyrynen, Verhofstadt, Wikström. GUE/NGL Albiol Guzmán, Martina Anderson, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, de Jong, De Masi, Echenique Robba, Eck, Ernst, João Ferreira, Flanagan, Forenza, Glezos, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias Turrión, Jiménez Villarejo, Juaristi Abaunz, Kari, Katrougalos, Konecná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Mastálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Rodriguez-Rubio Vázquez, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber. Verts/ALE Albrecht, Max Andersson, Auken, Bové, Buchner, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Ska Keller, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lövin, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropé, Sargentini, Scott Cato, Sebastià Talavera, Skrlec, Smith, Soltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Zdanoka. EFDD Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Bashir, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Nathan Gill, P8_PV(2014)07-01 PE

23 Grigule, Helmer, James, Lundgren, Mach, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo. NI Aliot, Annemans, Arnautu, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Chauprade, de Graaff, Diane Dodds, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, Iwaszkiewicz, Jalkh, Jansen, Kappel, Korwin-Mikke, Marine Le Pen, Lebreton, Maeijer, Dominique Martin, Marusik, Mayer, Mélin, Montel, Obermayr, Konstantinos Papadakis, Schaffhauser, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Tosi, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Zóltek. P8_PV(2014)07-01 PE

24

25 Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (trešā balsošanas kārta, elektroniska balsošana) BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS PPE Adaktusson, Arias Cañete, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Donchev, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hübner, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato Adrover, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Stier, Stolojan, Stylianides, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tőkés, Tomc, Toti, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Manfred Weber, Renate Weber, Wenta, Wieland, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka. S&D Aguilera García, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Creţu, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux-Stehres, De Monte, Denanot, Anneliese Dodds, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández Álvarez, Elisa Ferreira, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Nina Gill, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Jan Keller, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula- Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, López Fernández, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, David Martin, Edouard Martin, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Moretti, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Demetris Papadakis, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, P8_PV(2014)07-01 PE

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.9.2017 A8-0133/32 Grozījums Nr. 32 Sven Giegold, Fabio Massimo Castaldo, Helmut Scholz, Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Eva Joly, Pascal Durand, Indrek Tarand, Florent Marcellesi, Igor

Sīkāk

RC

RC Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments B8-0897/2016 } B8-0898/2016 } B8-0899/2016 } B8-0901/2016 } B8-0904/2016 } B8-0908/2016 } B8-0911/2016 } RC1 6.7.2016 KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts

Sīkāk

Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Pr

Протокол Резултати от поименно гласуване - Приложение Acta Resultados de la votación nominal - Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování - Příloha Pr Протокол Резултати от поименно гласуване Приложение Acta Resultados de la votación nominal Anexo Zápis Výsledek jmenovitého hlasování Příloha Protokol Resultat af afstemningerne ved navneopråb Bilag Protokoll

Sīkāk

PR_COD_2app

PR_COD_2app Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0300/2016 18.10.2016 ***II IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu

Sīkāk

RC

RC Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments B8-0072/2017 } B8-0073/2017 } B8-0077/2017 } B8-0079/2017 } B8-0083/2017 } B8-0088/2017 } RC1 18.1.2017 KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts saskaņā

Sīkāk

c_ lv

c_ lv Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 156 Izdevums latviešu valodā Saturs Informācija un paziņojumi 61. gadagājums 2018. gada 3. maijs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0125/2015 1.4.2015 *** IETEIKUMS par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0184/2016 26.5.2016 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas atteicas uz Eiropas statistiku par dabasgāzes un elektroenerģijas

Sīkāk

PA_NonLeg

PA_NonLeg EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 16.4.2015 2014/2228(INI) ATZINUMS Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Starptautiskās tirdzniecības komitejai

Sīkāk

AM_Com_NonLegReport

AM_Com_NonLegReport Eiropas Parlaments 2014-2019 Transporta un tūrisma komiteja 2014/2242(INI) 8.6.2015 GROZĪJUMI Nr. 255-502 Ziņojuma projekts Karima Delli (PE554.953v01-00) par ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās (2014/2242(INI))

Sīkāk

PR_NLE-AP_Agreement

PR_NLE-AP_Agreement Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0083/2019 22.2.2019 *** IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas

Sīkāk

PR_INI

PR_INI Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0161/2016 28.4.2016 ZIŅOJUMS par jauno kursu, kas orientēts uz patērētājiem (2015/2323(INI)) Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Referente:

Sīkāk

OUR MEPS Provisional list The S&D Group is represented by 153 MEPs across 26 EU countries. The S&D Group is the second largest political gro

OUR MEPS Provisional list The S&D Group is represented by 153 MEPs across 26 EU countries. The S&D Group is the second largest political gro OUR MEPS 2019-2024 Provisional list The S&D Group is represented by 153 MEPs across 26 EU countries. The S&D Group is the second largest political group in the European Parliament and our MEPs work in

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements Eiropas Parlaments 04-09 Sesijas dokuments B8-30/06 6..06 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 3. panta. punktu par zīmju valodām un profesionāliem

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0300/2017 12.10.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu

Sīkāk

PR_BUD_Funds

PR_BUD_Funds Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0273/2016 29.9.2016 ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas

Sīkāk

PR_INI

PR_INI Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0172/2016 3.5.2016 ZIŅOJUMS par Starptautisko grāmatvedības standartu (IAS) izvērtējumu un Starptautisko Finanšu pārskatu standartu fonda (IFRS fonds),

Sīkāk

PR_INI_AgreementRecomm

PR_INI_AgreementRecomm Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0000/2017 19.7.2017 ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD attiecībā uz sarunām par ES un Čīles asociācijas nolīguma tirdzniecības

Sīkāk

PVx

PVx EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja AGRI_PV(2014)1006_1 PROTOKOLS Sanāksme 2014. gada 6. oktobrī plkst. 15.30 18.30, 2014. gada 7. oktobrī plkst. 9.00 12.30 BRISELĒ

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 4.5.2016 A8-0157/43 Nr. 43 Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Tania González Peñas,

Sīkāk

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 Nr. 343 Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 4. nodaļa 167. pants 1. punkts Attiecīgais deputāts divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par Parlamenta priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 18.3.2015 A8-0051/2015 ZIĥOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaħā ar

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments B8-0493/2018 22.10.2018 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Sesijas dokuments 10.7.2013 A7-0252/2013 ***I ZIŅOJUMS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, palielinot

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Iestādes ieskats un rīcības brīvības konteksts

Iestādes ieskats un rīcības brīvības konteksts Satversmes 3.nodaļa «Valsts prezidents» 12. SAEIMAS JURIDISKĀS KOMISIJAS DARBA GRUPA VALSTS PREZIDENTA PILNVARU UN IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBAS IZVĒRTĒŠANAI 2015.GADA 6.OKTOBRIS (SAEIMA, SARKANĀ ZĀLE) 1 SATVERSMES

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJ Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 8. februārī (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 PAGAIDU DARBA KĀRTĪBA Temats: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJAS (II) 2615. sanāksme Datums: 2017. gada 9. februāris

Sīkāk

PVx

PVx European Parliament 2014-2019 Committee on Foreign Affairs AFET_PV(2017)0403_1 MINUTES Extraordinary Meeting of 3 April 2017, 19.00-20.30 STRASBOURG The meeting opened at 19.04 on Monday, 3 April 2017,

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 4.3.2015 B8-0217/2015/rev. REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziħojumu, saskaħā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu par

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0174/2018 17.5.2018 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām

Sīkāk

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments A8-0123/2015 1.4.2015 ZIĥOJUMS par Eiropas kino digitālajā laikmetā (2014/2148(INI)) Kultūras un izglītības komiteja Referents: Bogdan Brunon Wenta RR\1056515.doc

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ

LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠ LATVIJAS REPUBLIKAS 10. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 2010. gada 2. oktobris republikas pilsēta / novads. vēlēšanu iecirkņa komisijas atrašanās vieta adrese VĒLĒŠANU GAITAS PROTOKOLS Vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs:

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202 Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 59. sējums 2016. gada 7. jūnijs Saturs 2016/C 202/01 Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas

Sīkāk

PVx

PVx European Parliament 2019-2024 Committee on Industry, Research and Energy ITRE_PV (2019)0710_1 MINUTES Constitutive meeting of 10 July 2019, from 15.15 to15.45 BRUSSELS Opening of the meeting with the provisional

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 19.12.2014 B8-0000/2014 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

DT

DT EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 11.6.2012 1. DARBA DOKUMENTS par ES Hartu pamatprasības plašsaziņas līdzekļu brīvībai visā ES Pilsoņu brīvību, tieslietu un

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I

Pirmās instances tiesas statistika Pirmās instances tiesa C Pirmās instances tiesas darbības statistika Pirmās instances tiesas vispārējā darbība 1. I C s darbības statistika s vispārējā darbība 1. Iesniegtās, pabeigtās un izskatāmās lietas (2 27) Iesniegtās lietas 2. Tiesvedības veidi (2 27) 3. Prasību veidi (2 27) 4. Prasību joma (2 27) Pabeigtās lietas

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 16.9.2014 B8-0130/2014 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

PVx

PVx PARLAMENTO EUROPEU 2014-2019 Comissão do Desenvolvimento DEVE_PV(2014)1117_1 ATA Reunião de 17 de Novembro de 2014, das 17.00 às 18.30 BRUXELAS A reunião tem início às 17.10 de segunda-feira, 17 de novembro

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426

LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 6426 LATVIJAS REPUBLIKA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr.90009115247 Pagasta namā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244 tālr./fakss 64268795, 64268288, e-pasts- dome@naukseni.lv -------------------

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Padomes 1968

Padomes 1968 Šis teksts ir Eiropas Kopienu normatīvā akta tulkojums latviešu valodā, kas veikts Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Tulkojums nerada nekādas tiesības un neuzliek nekādas saistības. Juridiski saistoši

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa S

2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa S 2017.gada 16.jūnijā Siguldā Nr.10 Siguldas novada domes sēdes protokols Sēdi vada: Siguldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Krūmiņa Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Eiropas Savienības ISSN C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums gada 17. decembris Pa

Eiropas Savienības ISSN C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums gada 17. decembris Pa Eiropas Savienības ISSN 1725-5201 C 306 Oficiālais Vēstnesis Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 50. sējums 2007. gada 17. decembris Paziņojums Nr. Saturs Lappuse 2007/C 306/01 Lisabonas

Sīkāk

RE_Statements

RE_Statements EIROPAS PARLAMENTS 2014-2019 Sesijas dokuments 3.2.2015 B8-0000/2015 REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PROJEKTS iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Sīkāk

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms NVO Jurista padoms Padoma autore: Marija Heislere Celma Redaktore: Rasma Pīpiķe Noformējums: Edgars Grigorjevs Latvijas Pilsoniskā alianse, 2010 NVO jurista padoms tapis ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā

PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst Sēdē piedalā PRIEKULES vidusskolas SKOLAS PADOMES sēdes protokols 2014.gada 21.oktobrī Priekulē Nr.2 Sēde sasaukta: 2014.gada 21.oktobrī plkst. 18.00. Sēdē piedalās: vecāku pārstāvji - A.Brauna, I.Ivanova, J.Eglīte,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

© A/s DATI,

© A/s DATI, Publicēts : Latvijas Vēstnesis Nr. 386/387, 23.11.1999 Available at NAIS (legislation information system)(http://pro.nais.dati.lv) Konvencija par tiesu starptautisko pieejamību (pieņemta Hāgā 1980.gada

Sīkāk

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE Iepirkuma speciālista amata vakance (pagaidu darbinieks, AD 6) Eiropas Patvēruma atbalsta birojā (EASO) ATSAUCE: EASO/2016/TA/021 Publikācija Amata nosaukums Ārējā Iepirkuma speciālists 1. MĒS ESAM Eiropas

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Clasificaciones Provisionales

Clasificaciones Provisionales Elite-MX1 ALBAIDA TALAVERA MALPARTIDA BELLPUIG CALATAYUD MOTORLAND 10.02 24.02 17.03 14.04 05.05 02.06 O D Nombre y apellidos Marca Licencia Club Equipo TOTAL 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1 92 VALENTIN

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA C 321 E/1 EIROPAS SAVIENĪBA LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU UN EIROPAS KOPIENAS DIBINĀŠANAS LĪGUMA KONSOLIDĒTĀS VERSIJAS C 321 E/2 LV 29.12.2006. LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI Šis izdevums satur Līguma par Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

PR_COD_1amOther

PR_COD_1amOther EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 2011/0901B(COD) 5.3.2013 ***I ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem,

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

2017. gada darbības pārskats

2017. gada darbības pārskats LV 2017. gada darbības pārskats EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tālrunis: +352 4398-1 Uzziņām: eca.europa.eu/lv/pages/contactform.aspx

Sīkāk

PVx

PVx European Parliament 2014-2019 Special Committee on the Union s authorisation procedure for pesticides PEST_PV(2018)0906_1 MINUTES Meeting of 6 September 2018, 14.00-18.00 BRUSSELS The meeting opened at

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Parskata-velesanu LOK Generalas asamblejas sesija - protokols

Parskata-velesanu LOK Generalas asamblejas sesija - protokols Latvijas Olimpiskā komiteja Ģenerālās asamblejas pārskata vēlēšanu sesija P R O T O K O L S Rīgā 2016. gada 30. septembrī Radisson Blu Daugava Hotel pulksten 11.00 Kuģu ielā 24 Latvijas Olimpiskās komitejas

Sīkāk

PVx

PVx Parlamento Europeo 2019-2024 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor IMCO_PV(2019)0710_1 ACTA de la reunión del 10 de julio de 2019, de las 15.15 a las 15.45 horas BRUSELAS La reunión

Sīkāk

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ESPAÑA EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE CROSS H O M B R E S M U J E R E S Edición S e n i o r / J u n i o r S e n i o r / J u n i o r (L) (C) (L) (C) Warengen'73 6ª 1ª 12ª - Monza'74 6ª 9ª 10ª - Rabat'75

Sīkāk

LLUÇANÈS FERÉSTEC CLASIFICACIÓ - CURT POS DORSAL INSCRITO CAT INICIO FINAL David pons vila POP-M 08:33:20 02:07: IVAN BARRERO FERNANDEZ

LLUÇANÈS FERÉSTEC CLASIFICACIÓ - CURT POS DORSAL INSCRITO CAT INICIO FINAL David pons vila POP-M 08:33:20 02:07: IVAN BARRERO FERNANDEZ 1 323 David pons vila POP-M 08:33:20 02:07:14 2 171 IVAN BARRERO FERNANDEZ POP-M 08:33:20 02:08:46 3 308 Adrià Cols Camprubi POP-M 08:33:20 02:08:53 4 239 MARC RIAL FIGOLS POP-M 08:33:20 02:08:59 5 371

Sīkāk