DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE NORĀDĪJUMI STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU NOFORMĒŠANAI. RTU Izdevniecība

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE NORĀDĪJUMI STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU NOFORMĒŠANAI. RTU Izdevniecība"

Transkripts

1 DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE NORĀDĪJUMI STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU NOFORMĒŠANAI RTU Izdevniecība

2 DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE NORĀDĪJUMI STUDIJU NOSLĒGUMA DARBU NOFORMĒŠANAI RTU Izdevniecība Rīga 2021

3 Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai. Rīga: RTU Izdevniecība, lpp. Norādījumos studiju noslēguma darbu noformēšanai ir aprakstītas vispārīgās prasības jebkuras RTU DITF studiju programmas studiju noslēguma darbu bakalaura darba, maģistra darba, diplomprojekta un kvalifikācijas darba noformēšanai. Norādījumus ir izstrādājusi RTU DITF metodiskā komisija, pamatojoties uz RTU pieņemtajiem Norādījumiem studiju noslēguma darbu noformēšanai (2014. gads). Šie norādījumi ir apstiprināti RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes (DITF) domes sēdē gada 18. oktobrī, protokols Nr /10. Atbildīgā par izdevumu Alla Anohina-Naumeca Redaktore Dzintra Birnbauma Vāka dizains Paula Lore Rīgas Tehniskā universitāte, 2021 ISBN (pdf)

4 Satura rādītājs 1. Vispārīgās prasības Darbu veidojošās daļas Darba sadalījums sadaļās un sadaļu virsraksti Sadaļu teksts un uzskaitījumi Ilustrācijas Tabulas Formulas un koda fragmenti Saīsinājumi, terminoloģija un latviskošana Izmantotā literatūra Pielikumi Kopsavilkums par izmantojamajiem fontiem Pielikumi... 23

5 4 1. Vispārīgās prasības 1. Vispārīgās prasības Noformējot noslēguma darbu, ir jāievēro šādas vispārīgas prasības: noslēguma darbu raksta literārā latviešu valodā, ievērojot pareizrakstības un gramatikas likumus un lietojot informācijas tehnoloģijas nozares terminus latviešu valodā. Citu valodu lietošana pieļaujama ārvalstu studentiem un angļu valodā realizēto studiju programmu studentiem; darbu noformē datorrakstā uz A4 (augstums 29,4 cm, platums 21 cm) formāta balta papīra lapām, tekstu drukā uz vienas puses; darbā lietojamais pamatfonts ir Times New Roman, intervāls starp rindiņām 1,5, krāsa melna; bakalaura darba minimālais apjoms ir 50 lappuses, ieteicams nepārsniegt 80 lappuses. Maģistra darba minimālais apjoms ir 70 lappuses, ieteicams nepārsniegt 100 lappuses. Ir jāņem vērā, ka tiek skaitītas visas lappuses, izņemot izmantotos informācijas avotus un noslēguma darba pielikumus; lapas numurē ar arābu cipariem (fonts Times New Roman, 12. izmērs), kurus raksta centrēti lapas apakšā. Svītriņas pirms un pēc lappušu numuriem nav ieteicams izmantot. Lappušu skaitīšanu sāk ar titullapu, taču lappuses numuru uz titullapas neraksta; lapām izmanto šādus iestatījumus: attālums no lapas kreisās un labās malas 3,18 cm, attālums no lapas augšējās un apakšējās malas 2,54 cm; lapas orientē vertikāli, taču vajadzības gadījumā (lieli attēli vai tabulas) lappusi drīkst noformēt arī horizontāli; darbu aizstāvēšanai iesniedz datorizdrukas un elektroniskā veidā vai tikai elektroniskā veidā, ja darbs tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Datorizdrukas formā darbu iesniedz iesietu cietajos vākos un paraksta darba izpildes lapu. Darba vāku noformē atbilstoši 1. pielikumā dotajam paraugam. Darba aizmugures vākam no iekšpuses ieteicams piestiprināt aploksni atsauksmes, recenzijas vai citu, ar darbu saistītu, dokumentu ievietošanai.

6 5 2. Darbu veidojošās daļas Noslēguma darbu veidojošās daļas un to secība ir norādīta 2.1. tabulā. Noslēguma darba daļas 2.1. tabula N. p. k. Daļa Paskaidrojums 1. Titullapa Noslēguma darba titullapu noformē atbilstoši šī dokumenta 2. pielikumam. 2. Noslēguma darba izpildes lapa Šo lapu noformē atbilstoši šī dokumenta 3. pielikumam. 3. Anotācija latviešu valodā Anotācija ietver trīs daļas atslēgvārdi, kas raksturo pētījuma jomu. 2. Īss noslēguma darba satura apraksts, kas iekļauj ievadu par pētījuma jomu, darba mērķi un iegūtos rezultātus. Lasītājam pēc šī apraksta ir jāsaprot, par ko ir darbs, kas ir pētīts/risināts un kādi rezultāti ir sasniegti. Anotācija nesatur norādes uz konkrētām darba nodaļām un informācijas avotiem. 3. Dati par darba apjomu lappušu, attēlu, tabulu, pielikumu un izmantoto informācijas avotu skaits. Anotācijas apjoms nepārsniedz 1 lappusi. 4. Abstract Anotācijas tulkojums angļu valodā. 5. Satura rādītājs Tas atspoguļo noslēguma darba struktūru, ietverot visus pirmo trīs līmeņu virsrakstus kopā ar lappušu numuriem. Saturā iekļauj virsrakstus, sākot ar Ievadu. Satura rādītāja noformējuma piemērs ir dots 4. pielikumā. 6. Ievads Ievads ietver trīs daļas. 1. Tēmas aktualitātes pamatojums un/vai pētījuma motivācija. 2. Noslēguma darba mērķis un tā sasniegšanai izvirzītie uzdevumi. 3. Īss katras noslēguma darba nodaļas un pielikumu satura apraksts. Ievada apjoms ir 1 2 lappuses. 7. Darba pamatteksta daļas Darba pamatteksta daļas ir literārā valodā aprakstīts veiktais pētījums, ievērojot zinātniskās rakstības stilu un izmantojot informācijas tehnoloģijas nozares terminoloģiju. 2. Darbu veidojošās daļas

7 6 (2.1. tabulas nobeigums) 2. Darbu veidojošās daļas N. p. k. Daļa Paskaidrojums 8. Rezultāti un Šī noslēguma darba daļa: secinājumi satur kopsavilkumu par noslēguma darbā paveikto un sasniegtajiem rezultātiem (atbilstoši izvirzītajam mērķim un uzdevumiem); atspoguļo autora izdarītos secinājumus un gūtās atziņas, nevis vispārzināmas, triviālas un literatūrā atrodamas frāzes; uzskaita turpmākos pētījuma virzienus (ja tādi ir saskatāmi); sniedz informāciju par noslēguma darba autora publikācijām, uzstāšanos konferencēs un/vai dalību zinātniski pētnieciskos projektos, kas ir saistīti ar noslēguma darbu. Secinājumu apjoms ir 1 3 lappuses. 9. Izmantotie Alfabētiski sakārtoti izmantotie informācijas avoti, uz kuriem informācijas avoti noslēguma darbā ir dotas atsauces. 10. Pielikums(i) (nav obligāti) Pielikumos ievieto paskaidrojošo informāciju, kas nav iekļauta darba pamatteksta daļās, piemēram, pilnu izstrādātās programmatūras lietotāja ceļvedi, detalizētus piemērus, projektēšanas, modelēšanas un programmēšanas metodoloģiju, vides vai rīku aprakstu, pilnu izstrādāto diagrammu kopu, aptaujas anketas u. c.

8 7 3. Darba sadalījums sadaļās un sadaļu virsraksti Noslēguma darbā var būt izdalītas šādas sadaļas: 1. līmenis nodaļa, 2. līmenis apakšnodaļa, 3. līmenis punkts. Dziļāku sadaļu hierarhiju nav ieteicams veidot. Katru nodaļu sāk jaunā lappusē. Savukārt apakšnodaļas un punktus izvieto tajā pašā lappusē, secīgi uzreiz pēc iepriekšējā teksta. Sadaļu virsrakstiem jāievēro šādas prasības: virsrakstus centrē rindas vidū; virsrakstos nelieto pārnesumus, tos nepasvītro, aiz virsraksta neliek punktu; sadaļām kārtas numuru norāda ar arābu cipariem, rakstot to pirms virsraksta; aiz sadaļas numura liek punktu; virsraksti nedrīkst būt jautājuma vai izsaukuma teikums un tajos ir ieteicams izvairīties no saīsinājumu lietošanas; visi sadaļu virsraksti (izņemot ANOTĀCIJA un SATURA RĀDĪTĀJS) ir iekļauti satura rādītājā; lappuse nedrīkst beigties ar virsrakstu, ir jābūt vismaz vienai teksta rindai. Sadaļu virsrakstus noformē šādi: 1. līmeņa virsrakstiem (nodaļām) lieto šādus uzstādījumus: 9 visi lielie burti; izmērs; 9 treknraksts; 9 atstarpe pēc virsraksta ir 12 pt; 9 nodaļu virsrakstus numurē ar arābu cipariem, piemēram, 1., 2. utt. (izņemot ANOTĀCIJA, SATURA RĀDĪTĀJS, IEVADS, REZULTĀTI UN SECINĀJUMI, IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI); 2. līmeņa virsrakstiem (apakšnodaļām) lieto šādus uzstādījumus: 9 lielais sākuma burts, pārējie mazie burti; izmērs; 9 treknraksts; 9 atstarpe pirms un pēc virsraksta ir 12 pt; 9 apakšnodaļas numurē attiecīgās nodaļas ietvaros, piemēram: pirmās nodaļas apakšnodaļu numuri būs 1.1., 1.2. utt.; 3. līmeņa virsrakstiem (punktiem) lieto šādus uzstādījumus: 9 lielais sākuma burts, pārējie mazie burti; izmērs; 9 treknraksts; 9 atstarpe pirms un pēc virsraksta ir 12 pt; 9 punktus numurē attiecīgās apakšnodaļas ietvaros, piemēram: otrās nodaļas otrās apakšnodaļas punktu numuri būs , utt. Sadaļu virsrakstu noformēšanas piemērs ir dots 3.1. attēlā. 3. Darba sadalījums sadaļās un sadaļu virsraksti

9 8 1. TEKSTA NOFORMĒŠANA 1.1. Lappuses izmēri 3. Darba sadalījums sadaļās un sadaļu virsraksti Atkāpes 3.1. att. Sadaļu virsrakstu noformēšana

10 9 4. Sadaļu teksts un uzskaitījumi Noslēguma darba sadaļu tekstu noformē šādi: fonta izmērs 12; teksts izlīdzināts pēc abām malām; rindkopas 1. rindas atkāpe 1,27 cm; starp rindkopām brīvas rindas neatstāj; apakšnodaļa un apakšpunkts nedrīkst būt īsāks par 1/3 lappuses; darba pamatteksta daļu lappusēm jābūt maksimāli aizpildītām ar tekstu, attēliem un/ vai tabulām; nodaļās/apakšnodaļās atbilstoši nedrīkst būt tikai viena apakšnodaļa/apakšpunkts; īpašos gadījumos, kad nepieciešams izcelt kādu teksta fragmentu, drīkst izmantot slīprakstu vai treknrakstu. Noslēguma darba teksta uzskatāmākai strukturēšanai ir ieteicams izmantot uzskaitījumus. Uzskaitījums sākas ar ievadfrāzi, pēc kuras liek kolu, kam jaunā rindā pēc uzskaitījuma apakšelementa simbola seko apakšelementa teksts. Par apakšelementa simbolu var būt: arābu cipars ar apaļo iekavu (4.1. att. a)) vai punktu aiz tā (4.1. att. d)); mazais burts ar apaļo iekavu aiz tā (4.1. att. b)); aizzīme (4.1. att. c)). Tekstu aiz apakšelementa simboliem sāk ar mazo burtu un no iepriekšējā punkta atdala ar komatu vai semikolu (plašāku apakšelementu gadījumā), aiz pēdējā apakšelementa liek punktu. Izmantojot arābu ciparu un punktu, aiz ievadfrāzes liek punktu un katru apakšelementu veido kā atsevišķu vienību. Aiz katra apakšelementa teksta liek punktu (4.1. att. d)) un apakšelementa tekstu sāk ar lielo burtu. Iespējami arī daudzpakāpju uzskaitījumi (4.1. att. e)). 4. Sadaļu teksts un uzskaitījumi Qwerty: 1) qwerty, 2) qwerty, 3) qwerty, 4) qwerty. Qwerty: a) qwerty, b) qwerty, c) qwerty, d) qwerty. Qwerty: - qwerty, - qwerty, - qwerty, - qwerty. Qwerty. 1. Qwerty. 2. Qwerty. 3. Qwerty. 4. Qwerty. Qwerty: 1) qwerty: - qwerty, - qwerty, 2) qwerty. a) b) c) d) e) 4.1. att. Uzskaitījumu noformējums: a) ar arābu ciparu un ), b) ar burtu un ), c) ar aizzīmi, d) ar arābu ciparu un., e) daudzpakāpju uzskaitījums Uzskaitījuma apakšelementa simbola atkāpe no malas ir 1,9 cm. Atkāpe starp simbolu un apakšelementa tekstu ir 0,63 cm. Turklāt uzskaitījuma elementos, kur teksts ir garāks par vienu rindiņu, to izlīdzina pēc 1. rindiņas teksta. Daudzpakāpju uzskaitījumos katrs zemāk esošais līmenis tiek vairāk novirzīts no kreisās malas, attiecīgi 2. līmenis ir ar 2,54 cm atkāpi, trešais līmenis 3,17 cm utt. Nav pieļaujama situācija, ka lappuse beidzas ar uzskaitījuma ievadfrāzi, bet uzskaitījums seko nākamajā lappusē.

11 10 5. Ilustrācijas 5. Ilustrācijas Darbā ievietoto ilustrāciju fotogrāfiju, skiču, shēmu, grafiku, diagrammu u. tml. apzīmēšanai izmanto vienu un to pašu terminu attēls. Attēli tiek numurēti nodaļas ietvaros ar arābu cipariem, sākumā norādot pirmā līmeņa nodaļas numuru, kuram aiz punkta seko attēla kārtas numurs. Katram attēlam ir jābūt parakstam. Attēla numuru un parakstu raksta 12. izmēra treknrakstā vienā rindā zem ilustrācijas. Attēla parakstu sāk ar numuru, aiz kura seko punkts, tad att. un tālāk paraksts. Parakstu raksta ar maziem burtiem un lielo sākuma burtu, bez punkta paraksta beigās. Gan attēlu, gan tā parakstu centrē rindas vidū. Atstarpe pirms attēla paraksta ir 6 pt, bet pēc tā 12 pt attēlā ir dots piemērs attēla noformēšanai, t. i., piektajā nodaļā ievietota pirmā pēc kārtas attēla piemērs att. Attēla noformējuma piemērs Noformējot attēlus, ir jāievēro, ka: atstarpe starp iepriekšējo tekstu un attēlu ir viena brīva rinda (12 pt); attēlus, kas ir mazāki par lappuses platumu, centrē; tekstam attēlos jābūt salasāmam; tekstā, kura ilustrēšanai izmantots attēls, ir jādod atsauce uz to, izmantojot vienu no diviem veidiem: a) iekļaujot atsauci tekstā, un rakstot pilnu vārdu attēls, piemēram:... uzskatāmi ilustrē 1.3. attēlā dotā shēma..., vai b) ievietojot atsauci iekavās un lietojot saīsinājumu att., piemēram: diagrammā (1.4. att.) ir attēlots... ; tekstā atsaucei uz attēlu jābūt tieši pirms attēla; attēlam un tā parakstam jābūt vienā lappusē (attēls nedrīkst būt vienā, bet paraksts nākamajā lappusē); darbu ar krāsainiem attēliem ieteicams drukāt uz krāsu printera, tomēr, ja to drukā melnbaltu, ir jāpārliecinās, ka nav zudusi informācija, ko plānots izteikt ar krāsu palīdzību (piemēram, nav pieļaujama situācija, kad tekstā ir rakstīts, ka attēlā ar dzelteno krāsu ir izcelti viena veida elementi un ar zaļo krāsu cita veida, bet izdrukātajā versijā ir tikai dažādu toņu pelēkas krāsas elementi, kuriem nav iespējams identificēt oriģinālo krāsu); ja vienā attēlā ir vairākas daļas, kā tas ir parādīts 5.2. attēlā, tad attēla parakstā sniedz skaidrojumu arī katrai attēla daļai, kuras apzīmē ar a), b) utt. Attēla daļas identifikatoru raksta pie katras attēla daļas labajā apakšējā stūrī;

12 att. Jēdzienu karšu veidi: a) ar orientētām saitēm; b) ar neorientētām saitēm ja attēlam ir vajadzīgi paskaidrojumi, tos raksta zem paraksta (paskaidrojumus var rakstīt, lietojot mazāka izmēra fontu, piemēram, 10 pt). 5. Ilustrācijas

13 12 6. Tabulas 6. Tabulas Noslēguma darbā ievietotās tabulas tiek numurētas, un katrai ir jābūt virsrakstam: tabulas numurē nodaļas ietvaros ar arābu cipariem, sākumā norādot pirmā līmeņa nodaļas numuru, kuram aiz punkta seko tabulas kārtas numurs, punkts un vārds tabula, piemēram, 6.1. tabula; tabulas numuram un virsrakstam izmanto 12. izmēra treknraksta fontu; tabulas numuru raksta labajā pusē virs tabulas virsraksta, un atstarpe pirms tā no iepriekšējā teksta ir 12 pt; tabulas virsrakstu raksta simetriski virs tabulas (nākamajā rindā pēc numura) ar mazajiem burtiem un lielo sākuma burtu, bez punkta virsraksta beigās; tabulas virsrakstu centrē rindas vidū. Attālums no tā līdz tabulai ir 6 pt; tabulas virsrakstam ir jābūt īsam un kodolīgam; tabulas virsrakstu nepasvītro. Zemāk ir dots noslēguma darba sestajā nodaļā ievietotas pirmās pēc kārtas tabulas apraksta piemērs tabula Uzdevumu veidi Uzdevuma Jēdzienu tīkla Attiecības aprakstošās Jēdzieni numurs struktūra frāzes 1 Ir dota Ir ievietotas jēdzienu tīkla struktūrā Jāievieto studentam 2 Nav dota Netiek izmantotas Jādefinē studentam 3 Ir dota Jāievieto studentam Jāievieto studentam Noformējot tabulas, ir jāņem vērā, ka: tekstā pirms tabulas jānorāda vai nu tekstā iekļauta atsauce uz tabulu, piemēram: kā rāda 1.3. tabulas dati..., vai tā jānorāda iekavās, piemēram: apkopojot datus (2.1. tabula)...; tabulas, kas neaizņem visu lappuses platumu, centrē; tabulas galvā kolonnu nosaukumus raksta 12. izmēra treknrakstā un centrē; pārējo tabulas saturu arī raksta 12. izmēra fontā. Izlīdzinājumu izvēlas atkarībā no teksta, piemēram, teksta kolonnas izlīdzina pēc abām malām (6.1. tabulas 3. kolonna) vai kreisās malas (6.1. tabulas 4. kolonna), kolonnas ar vienu vērtību vai īsāko tekstu (6.1. tabulas 1. un 2. kolonna) centrē; ja tabula aizņem vairāk nekā vienu lappusi, tad katrā nākamajā lappusē pie tabulas numura apaļās iekavās jānorāda tabulas turpinājums vai tabulas beigas un jāatkārto tabulas galva; pēc tabulas, pirms jaunas teksta rindkopas, atstāj brīvu rindu; ja pēc tabulas seko tajā izmantoto apzīmējumu skaidrojumi, tos raksta uzreiz zem tabulas (10. izmēra fontā) un pēc apzīmējumiem atstāj brīvu rindu.

14 13 7. Formulas un koda fragmenti Noslēguma darbā ievietotās formulas iekļauj tekstā, taču katru no tām raksta atsevišķā rindā. Noformējot formulas, ir jāņem vērā: formulā izmantotajiem simboliem ir jādod atšifrējums, tos raksta tūlīt aiz formulas, pirmo rindu sākot ar vārdu kur. To raksta lapas kreisajā malā, kolu aiz tā neliek; simboliem/atšifrējumiem tekstā ir jāizskatās tāpat kā formulā; pirms formulas izteiksmes atstāj 12 pt atstarpi; formulas centrē rindas vidū; formulas numurē nodaļas ietvaros ar arābu cipariem, kurus raksta aiz formulas rindas labajā pusē un numuru ieslēdz apaļajās iekavās; ja formula aizņem vairākas rindas, numuru raksta pie pēdējās rindas; atsauce uz formulu pirmoreiz ir jānorāda tekstā pirms formulas; tekstā, atsaucoties uz kādu no formulām, tās numuru raksta tāpat kā aiz formulas apaļajās iekavās, piemēram: aprēķina, izmantojot formulu (7.1.); ja noslēguma darbā ir tikai viena formula, tad to nenumurē. Formulas noformējuma piemērs: 7. Formulas un koda fragmenti Q g = q N g, (7.1.) kur Q g nepieciešamais materiāla daudzums gadā, kg; q materiāla patēriņa norma, kg/gab.; N g gada ražošanas apjoms, gab. Kodu ievieto noslēguma darbā tikai kā tekstu, kuram izmanto Arial Narrow 11. izmēra fontu (nepieciešamības gadījumā fontu var samazināt pat līdz 8. izmēram). To nedrīkst ievietot kā attēlu. Izstrādātās programmatūras pirmkodu ievieto noslēguma darba pielikumos. Ja pirmkods aizņem vairāk par 10 lappusēm, tad pielikumos ievieto studenta uzrakstītā pirmkoda svarīgākās daļas, nevis izstrādes vides ģenerētās. Atsevišķi koda fragmenti var tikt ietverti noslēguma darba pamattekstā, to noformēšanai izvēloties kādu no šādiem veidiem: īsus koda fragmentus iekļauj tekstā, piemēram:... izmantojot m.listhierarchyrootclasses(), atrod visas saknes klases...; garākus koda fragmentus no paskaidrojošā teksta atdala ar semikolu un raksta zem tā, pieskaitot 1 cm attālumu lapas kreisajai un labajai malai (attiecīgi 4,18 cm), piemēram: Moodle vidē mapes elementa apraksts XML formātā satur mapes unikālo identifikatoru un tās iestatījumu vērtības: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <activity contextid= 752 modulename= folder moduleid= 389 id= 14 > <folder id= 14 > <name>mape_1</name> <intro><p>šī ir mape svarīgiem dokumentiem</p></intro> <introformat>1</introformat> <revision>1</revision>

15 14 7. Formulas un koda fragmenti <timemodified> </timemodified> <display>0</display> <showexpanded>1</showexpanded> </folder> </activity>

16 15 8. Saīsinājumi, terminoloģija un latviskošana Noslēguma darbos ir atļauts izmantot gan tradicionālos (vispārpieņemtos) saīsinājumus, kurus nav nepieciešams atšifrēt (8.1. tabula), gan arī noslēguma darba autora ieviestos saīsinājumus, kurus ir nepieciešams atšifrēt. Kad noslēguma darba tekstā pirmo reizi lieto autora ieviesto saīsinājumu, vispirms raksta pilno nosaukumu un iekavās dod saīsinājumu. Turpmāk tekstā izmanto tikai un vienīgi saīsinājumu, piemēram:... jēdzienu kartes (JK) mācību procesā izmanto samērā bieži ir salīdzinoši nedaudz pētījumu par zināšanu vērtēšanu ar JK. Tradicionālie saīsinājumi Saīsinājums Atšifrējums lpp. lappuse nr. p. k. numurs pēc kārtas sk. vai skat. skatīt š. g. šā gada; šī gada t. i. tas ir u. c. un citi u. tml. un tamlīdzīgi utt. un tā tālāk 8.1. tabula 8. Saīsinājumi, terminoloģija un latviskošana Noslēguma darbā ir jāizmanto informācijas tehnoloģijas nozarē pieņemtie termini. Terminu meklēšanai ir ieteicams izmantot Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu ( gov.lv/). Tomēr bieži ir situācijas, kad latviešu valodā nav oficiāla termina, tad noslēguma darba autoram, konsultējoties ar darba vadītāju, ir jāpiedāvā savs termins. Šajā gadījumā aiz autora ieviestā termina iekavās slīprakstā dod terminu oriģinālvalodā, piemēram, prāta kartes (angļu val. mind maps). Arī latviskojot uzvārdus, iekavās tie jānorāda oriģinālvalodā, piemēram, Šavelsona (Shavelson) teorijā. Turklāt ir jānoskaidro personas dzimums, lai uzvārdam būtu pareizā dzimte.

17 16 9. Izmantotā literatūra 9. Izmantotā literatūra Noslēguma darbā neiekļauj apgalvojumus bez pamatojuma. Parasti vai nu tos ir devis kāds cits autors, uz kuru jāatsaucas noslēguma darbā, vai tie ir izsecināti no citiem avotiem (tad tam ir jābūt saprotamam no darba teksta). Tātad, rakstot noslēguma darbu, rodas dažādi iemesli citu autoru darbu rezultātu pieminēšanai, piemēram: tiek citēts teksts, kuru tūlīt pēc tam interpretē noslēguma darba autors; tiek citēts teksts, lai ar to pamatotu vai papildinātu noslēguma darba autora viedokli; ir norādīta atsauce uz citu pētnieku rezultātiem, paskaidrojot, kā noslēguma darbā tie tiek izmantoti, papildināti vai pārstrādāti; ir apkopota literatūra, uz kuru ir dotas atsauces, rezultātā sniedzot plašu ieskatu pētāmajā jautājumā; analizējot avotus, uz kuriem ir dotas atsauces, ir atklātas likumsakarības, definētas prasības vai izdarītas prognozes; u. tml. Ja noslēguma darbā ir atreferēts, citēts vai citādi tieši vai netieši izmantots materiāls no kāda informācijas avota, tad tekstā ir jābūt atsaucei uz to. Noslēguma darba autora pienākums ir precīzi norādīt informācijas avotu un autoru. Pareizi noformētas atsauces informē lasītāju par to, kādus avotus autors ir izmantojis, rakstot darbu, un palīdz lasītājam sameklēt izmantoto materiālu. Atsauču noformēšanas pamatā ir divi elementi atsauce tekstā un izmantoto informācijas avotu saraksts. Noslēguma darba tekstā atsauces uz informācijas avotiem ievieto aiz izmantotā materiāla, iekavās norādot autorus un informācijas avota izdošanas gadu, piemēram, (Šenfelde, 2012) vai (Šenfelde, 2012, 16. lpp.), ja ir nepieciešams norādīt arī lappuses numuru. Papildus ir jāņem vērā šādi aspekti: ja avotam ir divi autori, tad atsaucē iekļauj abu autoru uzvārdus, sasaistot tos ar &, un avota izdošanas gadu (Pirmā autora uzvārds & Otrā autora uzvārds, gads), piemēram, (Matsuda & VanLehn, 2003); ja avotam ir vairāk par diviem autoriem, tad raksta pirmā un otrā autoru uzvārdus, savienojot tos ar komatu un beigās norādot et al. (angļu valodā) vai u.c. (latviešu valodā) (Pirmā autora uzvārds, Otrā autora uzvārds u.c., gads), piemēram, (Jeremiċ, Devedžiċ et al., 2004); ja tekstā ir nepieciešams vienlaikus atsaukties uz vairākiem avotiem, tad tos iekļauj vienās apaļajās iekavās, atdalot ar semikolu (Uzvārds(-i), gads; Uzvārds(-i), gads), piemēram, (Matsuda & VanLehn, 2003; Kinchin, 2000); ja diviem vai vairākiem avotiem, kas ir izdoti vienā gadā, pilnībā sakrīt autori, tad šīs atsauces papildus numurē ar alfabēta burtu, pievienojot to gadam (gan atsaucē, gan izmantoto informācijas avotu sarakstā), piemēram, (Jeremiċ & Devedžiċ, 2004a; Jeremiċ & Devedžiċ, 2004b). Citu autoru darbu rezultātu var iekļaut darbā tikai divos veidos, kā citātu vai parafrāzi. Citāts veidojas, kad izraksta precīzus autoru izteikumus (oriģinālajā valodā vai kā precīzu

18 17 tulkojumu), obligāti liekot tos pēdiņās, piemēram: Darbā (Cheikes, 1995) intelektuālās mācību sistēmas tiek definētas kā sarežģītas, integrētas sistēmas, kas mākslīgā intelekta principus un metodes lieto izglītības un mācību problēmām. Savukārt parafrāzes rodas, kad saviem vārdiem noslēguma darba autors pārstāsta cita autora izteiktās domas, piemēram: Intelektuālās mācību sistēmas pamatojas uz mākslīgā intelekta metodēm, kuras lieto ar izglītību saistītajās problēmās (Cheikes, 1995). Noslēguma darbā bez atsaucēm iekļautais teksts, kas pilnībā citēts no cita informācijas avota vai pārfrāzēts, tiek uzskatīts par plaģiātismu. Vienmēr ir jāatceras, ka plaģiātisms nekādā gadījumā nav pieļaujams, jo noslēguma darbs ir studenta oriģināls pētījums. Atsauces uz izmantotajiem informācijas avotiem liek arī pirms uzskaitījuma, pie attēla, tabulas vai koda fragmenta, ja tie aizgūti no literatūras. Tas ir parādīts nākamajos piemēros: a) atsauce pirms uzskaitījuma, ko liek tikai tajā gadījumā, ja: uzskaitījums ir ņemts no informācijas avota ar vai bez izmaiņām (9.1. att.); to ir izveidojis noslēguma darba autors, apkopojot citos darbos pieejamo informāciju (9.2. un 9.3. att.); 9. Izmantotā literatūra Projektam ir šādas pamatfāzes (Kinchin, 2000): ierosināšana tiek dota atļauja uzsākt projektu, tiek izprasts projekta pamatojums un prioritātes; plānošana tiek definēts mērķis, izvēlētas labākās alternatīvās darbības, lai sasniegtu noteiktu mērķi, tiek izstrādāts aktivitāšu plāns; realizācija cilvēku un citu resursu koordinēšana, lai realizētu plānu; aktivitāšu veikšana mērķa sasniegšanai att. Atsauce pirms uzskaitījuma Intelektuālās mācību sistēmas pedagoģiskajam modulim ir jāpilda šādas galvenās funkcijas (Beck et al., 1996; Halff, 1988; Sedlmeier, 2001): jāizvēlas studentam vislabāk piemērotā mācību viela un jānosaka tās secība, forma un laika aspekti; jānosaka līdzsvars starp sistēmas un studenta kontroli pār mācību aktivitāšu ierosināšanu; jāsniedz atbildes uz studenta uzdotiem jautājumiem att. Atsauce pirms uzskaitījuma, apkopojot citu autoru darba rezultātus Intelektuālās mācību sistēmās pedaģogisko zināšanu modulim ir arī citi nosaukumi: eksperts-skolotājs (Warendorf & Tan, 1997); mācību modulis (Smith, 1998); mācību komponente (Virvou & Tsiriga, 2001) att. Atsauce pirms uzskaitījuma, apkopojot citu autoru darba rezultātus

19 18 b) atsauce pie attēla, ko atspoguļo 9.4. attēls (ja attēls ir ņemts no cita informācijas avota bez izmaiņām, tad pirms atsauces ir jāraksta aizgūts no, bet ja attēlā noslēguma darba autors ir veicis kādas izmaiņas, tad modificēts no ); 9. Izmantotā literatūra Studenta zināšanas pirms mācību procesa Studenta zināšanas pēc mācību procesa Ekspertu zināšanas 9.4. att. Pārklājuma modelis (aizgūts no (Smith, 1998)) c) atsauce pie tabulas (ja tabula ir ņemta no cita informācijas avota bez izmaiņām, tad pirms atsauces ir jāraksta aizgūts no, bet ja tabulā noslēguma darba autors ir veicis kaut kādas izmaiņas, tad modificēts no ), ko ilustrē 9.1. tabula; d) atsauce pie koda fragmenta (ja tas ir ņemts no cita informācijas avota bez izmaiņām, tad pirms atsauces ir jāraksta aizgūts no, bet ja koda fragmentā noslēguma darba autors ir veicis kādas izmaiņas, tad modificēts no ), piemēram, Vienkārša refleksu jeb reaktīva aģenta programma paredz aģenta pašreizējā stāvokļa salīdzināšanu ar zināšanu bāzē glabātajiem likumiem (aizgūts no (Russell & Norvig, 2003)): function VIENKĀRŠS-REFLEKSU-AĢENTS (uztvere) returns darbība static: likumi, produkciju likumu kopa stāvoklis INTERPRETĒT-IEEJU(uztvere) likums NOTEIKT-SAKRITĪBU-AR-LIKUMU(stāvoklis, likumi) darbība NOTEIKT-LIKUMA-DARBĪBU[likums] return darbība Noslēguma darbā izmantotos informācijas avotus nodaļā Izmantotie informācijas avoti iekļauj pirms pielikumiem. Tos sakārto alfabētiski, vispirms aprakstot visus informācijas avotus, kas pieder pie latīņu rakstības neatkarīgi no valodas, kādā tie rakstīti. Pēc tam seko kirilicā vai kādā citā rakstībā rakstītie izmantotie informācijas avoti. Īpašība Autonomija Reaktivitāte Proaktivitāte Kooperācija Aģentu īpašības (aizgūts no (Chira, 2003)) 9.1. tabula Skaidrojums Aģents var darboties patstāvīgi bez cilvēku vai citu sistēmu iejaukšanās Aģents uztver savu vidi: tas saņem ieejas no vides un spēj mainīt vidi, izpildot darbības Aģents spēj uzņemties iniciatīvu, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ tas tika izstrādāts Aģents spēj mijiedarboties ar citiem aģentiem un/vai cilvēkiem, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ tas tika izstrādāts

20 19 Informācijas avotu aprakstu noformē šādi: fonts Times New Roman, burtu izmērs 12, pirmā rinda ir bez atkāpes, pārējām rindām 1 cm atkāpe no lapas kreisās malas. Dažādu informācijas avotu (rakstu, grāmatu, interneta resursu u. c.) aprakstīšanas noteikumi izmantoto informācijas avotu sarakstā ir doti šo norādījumu 5. pielikumā. Informācijas avotu saraksta noformēšanai drīkst izmantot arī citus starptautiski atzītus stilus (piemēram, APA stilu), ja students informācijas avotu un atsauču sakārtošanai lieto kādu automatizētu rīku, piemēram, Mendeley rīku. 9. Izmantotā literatūra

21 Pielikumi 10. Pielikumi Dažādus palīgmateriālus, kas neiekļaujas noslēguma darba pamattekstā, darbam pievieno kā pielikumus. Pielikumu lieto paskaidrojošai informācijai, kura: ir noderīga, lai labāk izprastu noslēguma darbu, taču tās esamība tekstā nav būtiska; ir liela apjoma un tās ievietošana tekstā pārtrauktu tā dabisko plūdumu; tiek pieminēta vairākās nodaļās tā, ka tekstā praktiski nevar atrast tai atbilstošu pozīciju. Pielikumiem uz atsevišķas lapas veido kopīgu virsrakstu PIELIKUMI, to centrējot gan horizontāli, gan vertikāli, fonta izmērs ir 22, treknraksts, visi burti ir lielie burti. Ja darbam ir viens pielikums, tad kopīgu virsrakstu PIELIKUMI neraksta un pielikumam numuru nepiešķir. Katru pielikumu sāk jaunā lapā, labajā augšējā stūrī uzrādot tā kārtas numuru, piemēram: 1. pielikums, 2. pielikums utt. Zem šā uzraksta, nākamās rindiņas vidū, 12. izmēra treknrakstā raksta pielikuma virsrakstu, ar maziem burtiem un lielo sākuma burtu, bez punkta beigās. Atstarpe pēc pielikuma virsraksta līdz sekojošam tekstam ir 12 pt. Tekstā attiecīgā vietā ir jādod atsauce uz pielikumu, piemēram: 1. pielikumā pievienoti dati par... Noslēguma darbā nedrīkst būt pielikumi, uz kuriem tekstā nav dota atsauce.

22 Kopsavilkums par izmantojamajiem fontiem Apkopojums par noslēguma darbā izmantojamajiem fontiem, to izmēriem, formatējumu un izlīdzinājumu ir dots tabulā. Izmantojamie fonti tabula Noslēguma darba elements Fonts un izmērs Formatējums Izlīdzinājums Atstarpe pirms (pt) Atstarpe pēc (pt) Lappuses numurs TNR 1, 12 Normāls Centrēts līmeņa TNR, 14 Treknraksts, Centrēts 0 12 virsraksts visi lielie burti 2. līmeņa virsraksts TNR, 14 Treknraksts, lielais sākuma burts un pārējie mazie burti Centrēts līmeņa virsraksts TNR, 12 Treknraksts, lielais sākuma burts un pārējie mazie burti Sadaļu teksts TNR, 12 Normāls, intervāls starp rindiņām 1,5, rindkopas 1. rindas atkāpe 1,27 cm Uzskaitījuma elementi Attēla numurs un nosaukums TNR, 12 Uzskaitījuma elementa simbola atkāpe no malas ir 1,9 cm; atkāpe starp simbolu un uzskaitījuma elementa tekstu ir 0,63 cm Centrēts Pēc abām malām Izlīdzina pēc abām malām; ja uzskaitījuma elementa teksts ir garāks par vienu rindu, to izlīdzina pēc 1. rindas teksta 0 0 TNR, 12 Treknraksts Centrēts Kopsavilkums par izmantojamajiem fontiem 1 TNR Times New Roman

23 22 (11.1. tabulas nobeigums) 11. Kopsavilkums par izmantojamajiem fontiem Noslēguma darba elements Fonts un izmērs Formatējums Izlīdzinājums Atstarpe pirms (pt) Atstarpe pēc (pt) Kods Arial Normāls; Narrow, 11 garākiem fragmentiem 1 cm attālums no lapas labās un kreisās malas Tabulas numurs TNR, 12 Treknraksts Pie labās malas 12 0 Tabulas TNR, 12 Treknraksts Centrēts 0 6 nosaukums Kolonnas TNR, 12 Treknraksts Centrēts 0 0 nosaukums tabulā Tabulas saturs TNR, 12 Normāls Pēc autora 0 0 izvēles Skaidrojums zem TNR, 10 Normāls Pēc abām 0 12 tabulas malām Formula TNR, 12 Normāls Centrēts 12 0 Formulas simbolu TNR, 12 Normāls Jāsāk ar vārdu 0 0 atšifrējums kur, to rakstot lapas kreisajā malā Informācijas avots TNR, 12 Normāls Pēc abām malām, konkrētā avota pirmā rinda ir bez atkāpes, pārējām rindām 1cm atkāpe no lapas kreisās malas 0 0 Virsraksts Pielikums TNR, 22 Treknraksts, visi lielie burti Centrēts horizontāli un vertikāli 0 0 Pielikuma numurs TNR, 12 Treknraksts Pie labās malas 0 0 Pielikuma virsraksts TNR, 12 Treknraksts, lielais sākuma burts, pārējie mazie burti Centrēts 0 12

24 23 Pielikumi 1. pielikums. Noslēguma darba vāka paraugs 2. pielikums. Noslēguma darba titullapas paraugs 3. pielikums. Noslēguma darba izpildes lapa 4. pielikums. Satura rādītāja paraugs 5. pielikums. Atsauču noformēšana (LVS ISO 690:2010 [adaptēts]) Pielikumi

25 1. PIELIKUMS Noslēguma darba vāka paraugs RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE <NOSLĒGUMA DARBA VEIDS> (no saraksta: bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomprojekts, kvalifikācijas darbs) RĪGA <20.>

26 2. PIELIKUMS Noslēguma darba titullapas paraugs RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte <par studiju programmas īstenošanu atbildīgās struktūrvienības (institūta, katedras) nosaukums> <studējošā vārds, uzvārds> <bakalaura/maģistra akadēmisko/profesionālo, pirmā/otrā līmeņa studiju programmas> students, stud. apl. nr. <...> <DARBA/PROJEKTA TĒMAS NOSAUKUMS> < BAKALAURA/MAĢISTRA DARBS, DIPLOMPROJEKTS, KVALIFIKĀCIJAS DARBS> Zinātniskais vadītājs <zinātniskais grāds, akadēmiskais amats> <vārds, uzvārds> RĪGA <20.>

27 3. PIELIKUMS Noslēguma darba izpildes lapa RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE <institūta nosaukums> <struktūrvienības nosaukums> <Noslēguma darba no saraksta: bakalaura darbs, maģistra darbs, diplomprojekts, kvalifikācijas darbs> izpildes lapa Noslēguma darba autors: students(-e) <vārds uzvārds> (paraksts, datums) Noslēguma darbs ieteikts aizstāvēšanai: <zinātniskais grāds, amats, vārds, uzvārds> (paraksts, datums)

28 4. PIELIKUMS Satura rādītāja paraugs IEVADS PIRMĀ LĪMEŅA (NODAĻAS) VIRSRAKSTS Otrā līmeņa (apakšnodaļas) virsraksts Trešā līmeņa (punkta) virsraksts Trešā līmeņa (punkta) virsraksts PIRMĀ LĪMEŅA (NODAĻAS) VIRSRAKSTS Otrā līmeņa (apakšnodaļas) virsraksts Trešā līmeņa (punkta) virsraksts Trešā līmeņa (punkta) virsraksts REZULTĀTI UN SECINĀJUMI IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI... PIELIKUMI pielikums. Pielikuma virsraksts pielikums. Pielikuma virsraksts...

29 5. PIELIKUMS Atsauču noformēšana (LVS ISO 690:2010 [adaptēts]) 1. ZINĀTNISKĀ MONOGRĀFIJA / GRĀMATA / LEKCIJU KONSPEKTS Autora uzvārds, Iniciāļi., Nākamā autora uzvārds, Iniciāļi. Nosaukums oriģinālvalodā (Slīprakstā). Izdevums. Daļa (sējums). Izdošanas vieta: Izdevējs, gads. Lappušu skaits. ISBN. e-isbn. Pieejams: doi: 1 Author. Title (Italic). Edition. Volume (if more than one). Place: Publisher, date. Pages. ISBN. e-isbn. Available from: doi: 9 Ja autoru skaits ir lielāks par četriem, tad aiz ceturtā autora jāieraksta u.c. vai et al. Piemēri: Šenfelde, M. Makroekonomika. 4. izd. Rīga: RTU izdevniecība, lpp. ISBN Barkans, J., Zalostiba, D. On the Global Climate Change. Riga: RTU Publishing House, p. ISBN Djukendžijevs, J. Cilvēka balsta-kustību un manipulāciju aparāta protezēšana. 1. daļa, 2. sēj., 6. grām. Rīga, lpp. ISBN Platais, I., Graudiņš, P. Gāzapgāde. 2. daļa. Dabasgāzes gāzapgādes sistēmu izveide, ierīkošana un apkalpe. Rīga: RTU, lpp. ISBN Маталин, А. А. Технология машиностроения. Ленинград: Машиностроение, с. 2. PROMOCIJAS DARBS Autora uzvārds, Vārds. Nosaukums oriģinālvalodā (slīprakstā). Promocijas darbs. Izdošanas vieta: Izdevējs, gads. Lappušu skaits. Piemērs: Batrakovs, Aleksejs. Maģistrālo gāzesvadu novecošanās. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], lpp. 3. PROMOCIJAS DARBA KOPSAVILKUMS Autora uzvārds, Vārds. Nosaukums latviešu valodā (slīprakstā). Promocijas darba kopsavilkums. Izdošanas vieta: Izdevējs, gads. Lappušu skaits. ISBN. e-isbn. Author. Title of the theses (Italic). Summary of Promotion Thesis. Place: Publisher, date. Pages. ISBN. e-isbn. Piemēri: Batrakovs, Aleksejs. Maģistrālo gāzesvadu novecošanās. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: RTU izdevniecība, lpp. ISBN Batrakovs, Aleksejs. Ageing of Magistral Gas Pipelines. Summary of Promotion Thesis. Riga: RTU Publishing House, p. ISBN Krāsas lietotas tikai, lai izceltu būtiskos atribūtus; tās nav jāizmanto bibliogrāfijas noformēšanā.

30 4. RAKSTS KONFERENČU TĒŽU KRĀJUMĀ / RAKSTS PILNA TEKSTA KONFERENČU RAKSTU KRĀJUMĀ Autora uzvārds, Iniciāļi., Nākamā autora uzvārds, Iniciāļi. Raksta nosaukums oriģinālvalodā. No: Krājuma un konferences nosaukums, Valsts, Pilsēta, Datums (slīprakstā). Daļa (sējums). Izdošanas vieta: Izdevējs, gads, lappuses. ISBN. e-isbn. ISSN. e-issn. Pieejams: doi: Author. Title of the conference paper. In: Title of the conference Proceedings/Abstracts book (incl. conference name), Place and date of conference (Italic). Volume (if more than one). Place: Publisher, date, page numbers. ISBN. e-isbn. ISSN. e-issn. Available from: doi: Piemēri: Buliņš, Z., Šitikovs, V. Programmatūras paplašināšana, izmantojot MySQL piedāvātās iespējas. No: Lietišķās datorsistēmas: 52. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, lpp. ISBN Zicans, J., Kalnins, M., Bledzki, A.K., Jablonskis, I., Merijs Meri, R. Tensile Properties of Irradiated Binary Heterogeneous Blends Based on Poly (ethylene terephtalate) and Polyethylene. In: Materials Engineering & BALTTRIB 2001: Materials of the X-th International Baltic Conference, September 27 28, 2001, Jūrmala, Latvia. Riga, 2001, pp PUBLIKĀCIJA ZINĀTNISKO RAKSTU KRĀJUMĀ Autora uzvārds, Iniciāļi., Nākamā autora uzvārds, Iniciāļi. Raksta nosaukums oriģinālvalodā. No: Krājuma nosaukums (slīprakstā). Daļa (sējums). Izdošanas vieta: Izdevējs, gads, lappuses. ISBN. e-isbn. ISSN. e-issn. Pieejams: doi: Author of the article. Article title. In: Title of the book (Italic). Volume (if more than one). Place: Publisher, date, page numbers. ISBN. e-isbn. ISSN. e-issn. Available from: doi: Piemēri: Zigmunde, A., Ķestere, I. Latvijas Universitātes Pedagoģijas nodaļas pirmsākumi, studiju process, mācībspēki un studenti. No: Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RaKa, 2010, lpp. ISBN Počs, R. Regulations and Requirements for Development of Promotion Theses in Latvia. In: Overcoming the Hindrance in Writing Doctoral Theses: Collection of Scientific Articles. Riga: RTU Publishing House, 2009, pp ISBN NODAĻA ZINĀTNISKAJĀ MONOGRĀFIJĀ/ GRĀMATĀ Autora uzvārds, Iniciāļi., Nākamā autora uzvārds, Iniciāļi. Raksta nosaukums oriģinālvalodā. No: Monogrāfijas autora vai redaktora uzvārds, Iniciāļi. Monogrāfijas nosaukums (slīprakstā). Izdevums. Daļa (sējums). Izdošanas vieta: Izdevējs, gads, lappuses. ISBN. e-isbn. Pieejams: doi: Author of chapter. Chapter title. In: Author or editor of book. Title of book (Italic). Edition. Volume (if more than one). Place: Publisher, date, page numbers. ISBN. e-isbn. Available from: doi:

31 Piemēri: Ketners, K. Nodokļu evolūcija. No: Krastiņš, A., Andrējeva, V., Ketners, K. Ievads nodokļu administrēšanas specialitātē. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007, lpp. ISBN Merkuryev, Yu., Burinskiene, A., Merkuryeva, G. Warehouse Order Picking Process. In: Yu. Merkuryev, G. Merkuryeva, eds. Simulation-Based Case Studies in Logistics: Education and Applied Research. London: Springer, 2009, pp ISBN e-isbn Available from: doi: / _9. 7. PUBLIKĀCIJA ZINĀTNISKAJĀ ŽURNĀLĀ Autora uzvārds, Iniciāļi., Nākamā autora uzvārds, Iniciāļi. Raksta nosaukums oriģinālvalodā. Žurnāla nosaukums (slīprakstā). Izdošanas gads, sējums (numurs), lappuses. ISSN. e-issn. Pieejams: doi: Author. Article title. Journal title (Italic). Date, volume number (issue), page numbers. ISSN. e-issn. Available from: doi: Piemēri: Krēsliņš, A., Borodiņecs, A. Dzīvojamo ēku ventilācijas sistēmas. Latvijas Būvniecība. 2010, Nr.1, lpp. ISSN Haritonovs, V., Smirnovs, J., Naudžuns, J. Prediction of Rutting Formation in Asphalt Concrete Pavement. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. 2010, vol.5, no.1, pp ISSN X. e-issn Available from: doi: /bjrbe Numerācijas un lpp. atveidošanā iespējami 2 varianti: 2010, vol.5, no.1, pp , 5(1), PUBLIKĀCIJA IZDEVUMA RTU ZINĀTNISKIE RAKSTI ŽURNĀLĀ Autora uzvārds, Iniciāļi., Nākamā autora uzvārds, Iniciāļi. Raksta nosaukums oriģinālvalodā. Žurnāla nosaukums (slīprakstā). Izdošanas gads, sējuma numurs, lappuses. ISSN. e-issn. Pieejams: doi: Author. Article title. Journal title (Italic). Date, volume number, page numbers. ISSN. e-issn. Available from: doi: Piemēri: Bolocko, K., Glazs, A. Poligonālās un analītiskās virsmas medicīnisko attēlu vizualizēšanas uzdevumos. Datorvadības tehnoloģijas. 2011, 48. sēj., lpp. ISSN Buzdin, D., Nikiforova, O. Transformation of UML Class Diagram to Internal Java Domain- Specific Language. Applied Computer Systems. 2012, vol.13, pp ISSN e-issn Available from: doi: /v

32 9. PUBLIKĀCIJA INTERNETĀ Autora uzvārds, Iniciāļi., Nākamā autora uzvārds, Iniciāļi. Nosaukums oriģinālvalodā (slīprakstā) [tiešsaiste]. Izdošanas vieta: Izdevējs, gads [skatīts g. 21. febr.]. Pieejams: <URL> Author. Title (Italic) [online]. Place: Publisher, date [viewed 21 February 2014]. Available from: <URL> 9 Bieži nav iespējams noteikt izdošanas vietu un izdevēju, tādēļ šie elementi ir fakultatīvi. Piemēri: Ribickis, L. VIEDIE TĪKLI jaunās tehnoloģijas drošai elektroapgādei [tiešsaiste]. Rīga: Dienas Bizness, 2011 [skatīts g. 21. febr.]. Pieejams: uploads/2011/12/4_ribickis.pdf Janusevskis, J., Le Riche, R. Simultaneous Kriging-Based Sampling for Optimization and Uncertainty Propagation [online]. CCSd, 2010 [viewed 21 February 2014]. Available from: LATVIJAS PATENTI PATENTA PIETEICĒJS vai ĪPAŠNIEKS. Nosaukums (slīprakstā). Vārds [vai Iniciālis] Uzvārds, Vārds [vai Iniciālis] Uzvārds (izgudrotāji). Int. Cl.: [Starptautiskās klasifikācijas indekss]. Iesniegšanas datējums [gggg-mm-dd]. Patenti un Preču Zīmes [Avota nosaukums]. Patenta numurs ar valsts kodu. Publicēšanas datējums [gggg-mm-dd]. Piemērs: RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE. Zemtemperatūras keramika ar hidrauliskām īpašībām. Laimonis Bīdermanis, Linda Krāģe, Andris Cimmers, Lauma Lindiņa, Ingunda Šperberga, Laimons Timma (izgudrotāji). Int. Cl.: C04B33/00. Iesniegšanas datējums Patenti un Preču Zīmes. LV14562B STARPTAUTISKIE PATENTI APPLICANT. Title(slīprakstā). Inventor(s). Title. Patent application number. Publication date. Piemērs: EASTMAN KODAK CO. A high speed interpolation filter for television standards conversion. Inventors: Keith R. Hailey, John J. Storey. European patent application EP A TEHNISKĀS VAI PROJEKTU ATSKAITES Atbildīga iestāde vai Autors. Nosaukums oriģinālvalodā (Slīprakstā) [tiešsaiste]. Izdošanas vieta: Izdevējs, gads. Atskaites vai projekta numurs. Pieejams: <URL> Responsible body or Author. Title (Italic) [online]. Place: Publisher, date. Report number. Available from: <URL> Piemēri: Rīgas Tehniskā universitāte. Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām (DOPAnT). Projekts [tiešsaiste]. Rīga: RTU Telekomunikāciju

33 institūts, Projekta Nr /18/A/068. Pieejams: projekti/atvert?project_number=4124 Rīgas Tehniskā universitāte. Efektīvu apvalkā pumpētu šķiedru optisko pastiprinātāju izstrāde telekomunikāciju sistēmām (DOPAnT). Projekta 9. atskaites posms, [tiešsaiste]. Rīga: RTU Telekomunikāciju institūts, Projekta Nr /18/A/068. Pieejams: Ja atskaite nav internetā: Mitchell, D., Loader, A. Investigation of pollutant emissions from crematoria. Stevenage: Warren Spring Lab., WSLLR-908 (PA). 13. STANDARTI Standarta Nr. un nosaukums (Slīprakstā). Izdošanas vieta: Izdevējs, gads. Standard code and Title (Italic). Place: Publisher, date. Piemērs: LVS EN 62628:2013. Norādījumi par uzticamības programmatūras aspektiem (IEC 62628:2012). Rīga: Latvijas Standarts, ISO/IEC/IEEE 15939:2017. Systems and software engineering Measurement process. Geneva: International Organization for Standardization, DATU KOPA Autora uzvārds, Iniciāļi., Nākamā autora uzvārds, Iniciāļi. Nosaukums oriģinālvalodā (slīprakstā) [datu kopa]. Izdevējs, publicēšanas datums. Pieejams: <URL> Author. Title (Italic) [data set]. Publisher, Publication date. Available from: <URL> Piemērs: Dzikevics, M. Experimental data for latent thermal storage cooling [data set]. Zenodo, July 29, Available from:

34 Izdevējs RTU Izdevniecība Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 E-pasts:

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

DATORMĀCĪBA

DATORMĀCĪBA 5. Darbs ar lieliem dokumentiem Praktiskajā darbā bieži iznāk veidot, rediģēt, noformēt liela apjoma dokumentus, piemērām, atskaites, projekti, kursa vai diploma darbi utt. Šo dokumentu apjoms parasti

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu katedra MUITAS UN NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, b

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu katedra MUITAS UN NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, b Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu katedra MUITAS UN NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai RTU izdevniecība

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītī

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītī Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, 11.04.2019 Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītības programmas nosaukums 1. Izglītības programmas mērķis

Sīkāk

LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS

LATERĀNA  PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS INSTITUTUM SUPERIUS SCIENTIARUM RELIGIOSARUM RIGENSE Klostera iela 4, Rīga,

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

1

1 8. Datu struktūras un aritmētika Nodaļas saturs 8. Datu struktūras un aritmētika...8-1 8.1. Vienkāršie datu objekti...8-1 8.2. Datu apviešana struktūrās, izmantojot funktorus...8-1 8.3. Terma jēdziena

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - Lekcija_Nr3.doc

Microsoft Word - Lekcija_Nr3.doc INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA Jebkuru pētniecības darbu uzsākot, pētniekam ir jāiepazīstas ar informāciju par risināmo jautājumu, t.i., pēc iespējas pilnīgi jāizstudē pieejamā literatūra, kas attiecas uz izraudzīto

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018

MF_SV_Iekseja_drosiba_parskats_2017_ 2018 Latvijas Lauksaimniecības universitāte STUDIJU VIRZIENA Iekšējā drošība un civilā aizsardzība Pārskats par 2017./2018. studiju gadu Apstiprināts Senātā 12.12.2018. Nr. 9 185 Studiju virziena vadītājs Dr.silv.

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

PALĪGS DOKUMENTU IEVIETOŠANAI

PALĪGS DOKUMENTU IEVIETOŠANAI PALĪGS DOKUMENTU IEVIETOŠANAI LATVIJAS UNIVERSITĀTES E-RESURSU REPOZITORIJĀ 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA LU E-resursu repozitorijs (turpmāk - ERR) (https://dspace.lu.lv/dspace) izveidots 2011.gadā ar LU rektora

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: E-pasts Pilsonība Latvijas

Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: E-pasts Pilsonība Latvijas Europass Curriculum Vitae Personas dati Uzvārds / Vārds RŪDOLFS KALVĀNS Tālrunis Tālrunis: 67976735 E-pasts rudolfs.kalvans@svg.lv Pilsonība Latvijas Dzimšanas datums 09.12.1980. Ģimenes stāvoklis Precējies

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv L Ē M U M

Sīkāk

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes 1.2. Izglītība un prasmes

Sīkāk

10.klasei

10.klasei Par mācību priekšmetu vēsturi... Latvijas un pasaules vēstures skolotājs, Dr.paed. Pāvels JURS www.pavelsjurs.lv Vēsture ir zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības attīstību un šīs attīstības posmus no tālas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Algoritmika un datorzinības (Vecums: 8 gadi) Kursa mērķis ir sniegt bērniem kopīgo izpratni par datoru un datorprogrammām.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

skaitampuzle instrukcija

skaitampuzle instrukcija MUZLE SKAITĀMPUZLE UZDEVUMU VARIANTI ARITMĒTIKAS PAMATU APGŪŠANAI. 1. 1. Saliek pamatni ar 10 rindām (pirmajā rindā 1 kauliņš, apakšējā 10 kauliņi). Kauliņus aiz apļiem atstāj tukšus. Skaita kauliņus katrā

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums Latvijas Alpīnistu savienība APSTIPRINU Aiga Rakēviča LAS prezidents Rīgā, 2015. gada 26.februāri NOLIKUMS I MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1.Popularizēt un veicināt kalnos kāpšanu, alpīnismu; 1.2.Noteikt labākos

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Lineārā algebra I 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

IRM in Audit

IRM in Audit Fizisko personu datu aizsardzība un tai piemērojamie standarti 07.10.2015 Saturs Esošā likumdošana 2 Standartu un metodoloģiju piemērošana datu aizsardzībai 3 LVS ISO / IEC 27001:2013 standarts 4 PTES

Sīkāk

Pārskatu aizpildīšana

Pārskatu aizpildīšana Atkritumu pārvadājumu pavadzīmju izveides instrukcija Atkritumu Pārvadājumu Uzskaites Sistēma (APUS) ir jālieto ir visiem, kam to nosaka MK noteikumi Nr.494 (07.08.2018) (https://likumi.lv/ta/id/300874-atkritumu-parvadajumuuzskaites-kartiba)

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Met_nor_bak_d_2016

Met_nor_bak_d_2016 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Tehniskā fakultāte Metodiskie noteikumi apstiprināti TF Domē 21.09.2016. METODISKIE NOTEIKUMI BAKALAURA DARBU IZSTRĀDĀŠANAI UN AIZSTĀVĒŠANAI AKADĒMISKAJĀ BAKALAURA

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācīšanās Virtuālajā Realitātē P O T E N C I Ā L S I N O VAT Ī VĀ M M Ā C Ī B U S T R AT Ē Ģ I J Ā M UN M Ā C Ī B U M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N A I L a n a D r e i m a n e KUR SĀKSIM? KĀPĒC VR MĀCĪBU

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

G.Plivna-sistemanalize

G.Plivna-sistemanalize Kvalitatīva sistēmanalīze - labas veiktspējas atslēga gints.plivna@gmail.com Kas es esmu? Pieredze darbā ar Oracle kopš 1997 Oficiālais amats sistēmanalītiķis Rix Technologies Pasniedzu Oracle SQL un PL/SQL

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

Studiju programmas nosaukums

Studiju programmas nosaukums Latvijas augstāko izglītības iestāžu ieguldījums mērniecības izglītībā Latvijā Jauno jomas speciālistu sagatavošana Latvijas Lauksaimniecības specialitātē Vivita Puķīte LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā,14.08.2018. Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas drosmes grants konkursa nolikums Identifikācijas numurs

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

7th annual International scientific conference "New dimensions in the development of society" Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci

7th annual International scientific conference New dimensions in the development of society Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci STUDENTU VAJADZĪBAS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS STUDIJU KURSĀ LLU STUDENTS' NEEDS IN ESP AT LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE Ieva Knope, Mg Paed. LLU/ Department of Languages knopeieva@inboxx.lv tel. +37129427849

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu

NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums Izdots saskaņā ar likuma

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne ar polsterējumu Roku balsts ar polsterējumu Sānu galdiņš

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Maǧistra studiju programma Matemātika Studiju kurss Diskrētā matemātika 5.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk