AS Latvijas valsts meži MEŽA AUTOCEĻU BŪVDARBU SPECIFIKĀCIJAS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "AS Latvijas valsts meži MEŽA AUTOCEĻU BŪVDARBU SPECIFIKĀCIJAS"

Transkripts

1 Apstiprināts ar AS Latvijas valsts meži Mežsaimniecība Meža infrastruktūras izpilddirektora rīkojumu Nr _0052_230_21_20 AS Latvijas valsts meži MEŽA AUTOCEĻU BŪVDARBU SPECIFIKĀCIJAS 2021

2 IEVADS Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas definē prasības meža autoceļu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas darbu izpildei. Specifikācijas pielietojamas saskaņā ar AS Latvijas valsts meži līguma prasībām meža autoceļu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas būvdarbos. Darbu specifikācijas un tajās ietvertās norādes ir saistošas būvdarbu veicējam gadījumos, kad būvprojektā nav precīzas norādes par pielietojamā materiāla īpašībām, parametriem un tehnoloģiju. Būvuzņēmējam jāpiemēro meža autoceļu būvniecības specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības. Ja specifikācijās nav norādīts konkrēts standarts, tad jāpiemēro Latvijas valsts standarti (LVS) vai adaptētie Eiropas standarti (LVS EN) un noteikumi. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam dokumentāli jāpierāda, ka izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstoša kvalitātes kontrole. Standartu lietošana saskaņojama ar pasūtītāju. Būvuzņēmējam materiālu iestrādes procesā jāizmanto tehnoloģijas, kas nepasliktina materiālu kvalitāti. Būvdarbu izpildes kvalitātes neatbilstību gadījumā ir jāveic nepieciešamie labojumi, lai sasniegto specifikācijās vai būvprojektā izvirzīto prasību izpildi. TERMINI UN DEFINĪCIJAS MAC (meža autoceļš) atbilstoši tehniskajiem parametriem uzbūvēts komersanta ceļš, kas nodrošina meža apsaimniekošanu un ekspluatējams koksnes izvešanai. Būvdarbi būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu. Būvizstrādājums ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija. Būvniecība visu veidu būvju būvprojektēšana un būvdarbi. Būvprojekts informācijas kopums, kas satur grafisko, tekstuālo un citu informāciju par būvniecības ieceri, tai skaitā par būves vai tās piederumu raksturlielumiem. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ražotāja izsniegts būvizstrādājuma vai būvmateriāla atbilstību apliecinošs dokuments, pamatojoties uz to, ka uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai uz tā ražošanas procesa kontroles nodrošināšanai nepieciešamās testēšanas rezultātiem, vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam, kas tam izdots. Atbilstības deklarācija, tehnisko datu lapa, instrukcija - ražotāja izsniegts būvizstrādājuma vai būvmateriāla atbilstību apliecinošs dokuments, materiālam, uz kuriem nav attiecināmas saskaņotās tehniskās specifikācijas un Latvijas valsts standarti. Būvdarbu veicējs būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz pušu savstarpēji noslēgto līgumu. AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 2 no 19

3 KVALITĀTES KONTROLE Būvdarbu kvalitātei jāatbilst līguma, būvprojekta un būvdarbu specifikāciju prasībām. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitāti. Būvdarbu veicēja lietoto būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai jābalstās uz būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmām, ko nosaka attiecīgo būvizstrādājumu normatīvo dokumentu prasības (standarti), pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (Regula Nr. 305/2011 V pielikums). No gada 1. jūlija pilnībā stājas spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011. CE marķējums un Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir jāsastāda visiem būvizstrādājumiem, kuru piemērojamie standarti ir harmonizēti. 1.tabulā ir apkopoti būvmateriāli un tiem pielietojamās novērtēšanas sistēmas un atbilstību apliecinošo dokumentu minimums. Neatkarīgi no atbilstības novērtēšanas sistēmas ražotāja pienākums ir nodrošināt ražošanas procesa kontroli un produkta vai tā sastāvdaļu testēšanu paredzētajā kārtībā, kā arī šajās specifikācijās noteiktajā apjomā. Testēšanas pārskati, kas ir pamats deklarāciju sastādīšanai un izdoto sertifikātu uzturēšanai spēkā, ir jāsaglabā un to kopijas pasūtītājs drīkst pieprasīt jebkurā brīdī, lai pārliecinātos par deklarēto raksturlielumu atbilstību. 1.tabula Atbilstības novērtēšanas sistēmas Atbilstības N.p.k. Būvizstrādājums Atsauce uz standartu novērtēšanas sistēma 1. Minerālmateriāli nesaistītiem un LVS EN hidrauliski saistītiem maisījumiem 2. Dažāda veida gruntis un augu zeme (smilšainas, putekļainas, mālainas, jauktas, ar organiku utml. ZA. 3. tabula LVS Bituminētie maisījumi. Asfaltbetons LVS EN ZA. 2. tabula Bituminētie maisījumi. Šķembu LVS EN mastikas asfalts ZA. 2. tabula 5. Cements LVS EN Betons LVS EN LVS EN Betona caurtekas, caurteku un gala sienu pamats LVS EN Transportlīdzekļus norobežojošā LVS EN sistēma: LVS EN ;2;3;4 Drošības barjeras, triecienslāpētāji, LVS 94 enkurposmi, pārejas posmi, atvairbarjeras 9. Koka barjeras, koka ceļa zīmju stabi Impregnēšana atbilstoši LVS EN un LVS EN Ģeosintētikas (tekstili), ģeotekstilijas, ģeokompozīti, ģeorežģi un ģeotekstili, ko lieto: filtrēšanai armēšanai atdalīšanai LVS EN LVS EN Nav noteikta Nav noteika AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 3 no 19

4 N.p.k. Būvizstrādājums Atsauce uz standartu Atbilstības novērtēšanas sistēma 11. Polimērmateriālu caurtekas LVS EN vai 3 3(1) LVS CEN/TS Tērauda caurtekas LVS EN Ceļu signālstabiņi LVS EN Ceļa zīmes LVS 77 1;2;3 1 LVS EN Atbilstības novērtēšanas sistēmas: 1 un 1+ - materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kas pamatota ar paziņotās institūcijas izdotu izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu, kā arī jālieto CE marķējums materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ekspluatācijas īpašību deklarāciju,, kas pamatota ar paziņotās institūcijas ražošanas procesa kontroles sistēmas atbilstības sertifikātu, kā arī jālieto CE marķējums. 3 - materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ekspluatācijas īpašību deklarāciju, pamatojoties uz paziņotās testēšanas institūcijas (laboratorijas) izstrādājuma tipa testēšanas rezultātiem, kā arī jālieto CE marķējums. 4 - materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ekspluatācijas īpašību deklarāciju, kā arī jālieto CE marķējums. Nav noteikta materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegu tehnisko datu lapu vai atbilstības deklarāciju. PIEZĪME. (1) CE marķējums ir jāsastāda visiem produktiem un izstrādājumiem, kuru piemērojamie standarti ir harmonizēti. Ja standarts nav iekļauts harmonizēto standartu sarakstā ražotājam CE marķējums nav jālieto un Ekspluatāciju īpašību deklarācijas (Ražotāja deklarācijas par būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām) vietā ražotājam ir jāsastāda Atbilstības deklarācija. Nosacījums izpildās neatkarīgi no noteiktās atbilstības novērtēšanas sistēmas. Harmonizēto standartu saraksts standards/harmonisedstandards/construction-products/index_en.htm AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 4 no 19

5 SATURS IEVADS... 2 TERMINI UN DEFINĪCIJAS... 2 KVALITĀTES KONTROLE SAGATAVOŠANAS DARBI CAURTEKU DARBI GRĀVJU RAKŠANA UN TĪRĪŠANA ZEMES KLĀTNES BŪVE ĢEOSINTĒTISKO MATERIĀLU IEKLĀŠANA UZ ZEMAS NESTSPĒJAS GRUNTS UN ŽAGARU VAI FAŠĪNU KLĀJA IZBŪVE KŪDRĀ CEĻA SEGAS PAMATA IZBŪVE CEĻA SEGAS IZBŪVE NOGĀŽU PLANĒŠANA UN NOSTIPRINĀŠANA CEĻA APRĪKOJUMS AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 5 no 19

6 1. SAGATAVOŠANAS DARBI 1.1. Sagatavošanas darbi Būvobjekta aprīkošana ar drošības zīmēm, būvtehnikas mobilizācija, darba vietas ierīkošana Trases nospraušana Augu zemes noņemšana un novietošana Uzsākot būvdarbus, Būvdarbu veicējs Saskaņā ar LR normatīviem aktiem uzstāda atbilstošās drošības zīmes Atjauno trasi, nospraužot asi, piketāžu un ceļa plāna parametrus. Piketa mietiņi jādzen ne retāk par 50 m atkarībā no reljefa, garos un taisnos posmos iespējams retāk, bet ne retāk par 100 m, t.sk. ārpus trases. Tiem jābūt redzamiem no ceļa ass un uzrakstiem jābūt skaidri salasāmiem Pārbauda pastāvošo reperu augstuma atzīmes un pārnivelē trasi sastāda pārskata dokumentāciju ar mērījumu rezultātiem (to iesniedz pasūtītāja pārstāvim un saskaņo ar būvuzraugu) Prasības darbu izpildei Būvdarbu veicējs veic ciršanas atlieku, atvašu un krūmu novākšanu, un novietošanu atbērtnē. Ja būvprojektā paredzēts, izrauj celmus un novieto tos būvprojektā paredzētajā vietā. Ja celmus novieto sāngrāvja atbērtnē, to novietošana jāveic tā, lai pa atbērtni tiktu saglabātas mežistrādes tehnikas pārvietošanās iespējas saskaņā ar būvprojektu. Raujot/norokot celmus, nedrīkst apbērt un bojāt augošos kokus Veic augu zemes noņemšanu un novietošanu būvprojektā paredzētajos posmos - augsnes kārtas norakšanu, sastumšanu kaudzēs, lai to varētu izmantot nogāžu nostiprināšanai, vai tās izlīdzināšanu būvprojektā paredzētajā vietā. Veicot augu zemes noņemšanu, reljefa zemākajās vietās jānodrošina virsūdens novadīšana no meža (noteces vagas) pēc nepieciešamības Prasības izpildītajam darbam Trases atjaunošanai un nostiprināšanai ir jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem. Ja būvniecības procesā nostiprinājumi tiek iznīcināti, tie jāatjauno Ceļa klātnei jābūt attīrītai no augu zemes, ciršanas atliekām, atvašu un krūmu apauguma Augsnes kārtai jābūt noņemtai zemes klātnes šķērsprofila platumā Ja būvprojektā noņemtā augu zeme nav paredzēta nogāžu nostiprināšanai, tai jābūt izlīdzinātai atbērtnē, nedrīkst apbērt un skart blakus augošos kokus Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums Būvobjektam jābūt aprīkotam ar drošības zīmēm, novērtējumu veic vizuāli Trases atjaunošanas darbu uzmēra kilometros (km), celmu izraušanas platību hektāros (ha), noņemto augu zemi kubikmetros (m3) Atbērtnes joslā nedrīkst atrasties lieli akmeņi vai celmi, kas traucē pārvietoties mežizstrādes tehnikai. 2. CAURTEKU DARBI 2.1. Caurteku darbi Caurteku tīrīšana - caurtekas un tās ieteces un izteces gultnes attīrīšana no sanesumiem vai aizsērējumiem, ja nepieciešams, veic arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājuma atjaunošanu caurtekas ietecē vai iztecē. AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 6 no 19

7 Caurteku remonts - caurteku posmu, gala sienu, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu atjaunošana sākotnējā stāvoklī, caurtekas ietecē un iztecē. Atsevišķi bojāti elementi var tikt nomainīti pret jauniem Caurteku iebūve vai pagarināšana - visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, pamata izbūve, būvbedres aizbēršana, caurtekas un gala sienu (ja paredzētas) montāža, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu izbūve caurtekas ietecē un iztecē Caurteku un citu konstrukciju nojaukšana vai demontāža - visi nepieciešami darbi, kas jāveic, lai nojauktu vai demontētu paredzētās konstrukcijas, nogādātu tās utilizācijai Prasības materiāliem Caurtekas ražotas lietošanai autoceļos, atbilstoši būvprojektā paredzētajā garumā un ar būvprojektā paredzēto iekšējo diametru: Dzelzsbetona caurteku posmi atbilstoši standartu LVS EN 1916 Betona, dzelzsbetona un tērauda šķiedru betona caurules un veidgabali un LVS EN Betons - 1.daļa: Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība prasībām. Spiedes stiprības klasei jābūt B22,5, ārējās iedarbības klasei XC2. Betona caurteku galasienas paredzētās konfigurācijas, ražotas uzstādīšanai vai būvējamas uz vietas būvobjektā, no betona, kura minimālā stiprības klase C30/37, un sasaldēšanas/atkausēšanas agresīvā iedarbības klase ir XF 2 atbilstoši LVS EN Polimērmateriālu caurtekas apaļa šķērsgriezuma daudzslāņu caurules no neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U); polietilēna (PE) vai polipropilēna (PP), atbilstoši LVS EN 13476, kuru stiprības klase SN8, stiepes elastības modulis 500N/mm2. Jāizmanto rūpnieciski ražotās un paredzētās uzmavas /savienojošie elementi. 2.tabula Minimālās prasības polimērmateriālu caurtekām, kas paredzētas zem uzbēruma Raksturlielums Rezultāts pēc EN Marķējums uzcaurules Standarta numurs - EN (vai3) Dimetra sērija DN/ID - ID Ražotāja un/vai zīmola - xxxxxx nosaukums Aploces 8 kn/m 2 SN8 stingrība/apaļumstiprība Aploces elastīgums RF (1) Pie 30 % parauga deformācijas bez izmaiņām tā struktūrā Materiāls - PVC-U... PP... PE Pielietošanas zona - U vai UD (2) Ražotāja informācija - - (3) Triecienizturība pie -10 C - ārējo triecienu pretestības noteikšana pielietojot pieaugošās slodzes metodi (EN H. pielikums) Noturība pret sildīšanu (krāsns tests) (1) Hmin=500mm, H mm PVC-U pie 150±2 0C PP pie 150±2 0C PE pie 110±2 0C Bez izmaiņām parauga struktūrā AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 7 no 19 - ( ice crystal ) PIEZĪME (1) Ja caurule marķēta, ka atbilst EN 13476, caurteka izpilda atbiltošas krāsns testa prasības un aploces elastīgums atbilst 30%. Tikai tad, ja caurule neatbilst 30% aploces elastības testa prasībām un -

8 ir mazāks par 30%, tad, kā brīdinājums, šis fakts jānorāda marķējumā, caurule jāmarķē ar RF20 un šādu materiālu izmantot nedrīkst. PIEZĪME (2) Pielietošanas zona marķējums obligāts, bet uz ceļu caurulēm neattiecas. PIEZĪME (3) Ražotāja informācija marķējums obligāts, piemēram partijas numurs (skaidri vai kodēti nodrošinot izsekojamību) Tērauda caurtekas gofrētas pa spirāli rievotas vītas viengabala vai daudzplākšņu (saskrūvējamās) caurules: Izgatavotas atbilstoši LVS EN karsti cinkotas 42 ηm un ar polimēru (piem., Trenchcoat Tm ) pārklājumu no abām pusēm, kura biezums 250 ηm. Visām savienojuma detaļām jābūt ar līdzvērtīgiem ilgmūžības parametriem kā caurulei. Materiālu piegādes dokumentiem jāsatur caurtekas virsmas aizsargsistēmas aprēķins. Katra konstrukcija jāpiegādā ar cinkošanas sertifikātu, krāsotā konstrukcija jāpiegādā ar krāsošanas sertifikātu. Visām metāla savienojumu detaļām jābūt karsti cinkotām. 3. tabulā noteikts tērauda caurteku minimālais metāla sieniņu biezums. Minimālais tērauda caurteku sieniņu biezums Caurules iekšējais diametrs vai laidums, m Metāla biezums, mm tabula Izmantojamajiem savienojumiem jābūt pielāgotiem un komplektā ar tērauda caurteku. Jāizmanto augstas stiprības klases skrūvju savienojumi (8.8 un 10.9 klase). Skrūvēm un uzgriežņiem jābūt izstrādātiem saskaņā ar EN ISO 1461, EN ISO un LVS EN ISO 898. Enkurskrūvēm jāatbilst EN ISO Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzībai jāatbilst EN ISO Nav pieļaujami caurteku pārklājuma bojājumi, ja tādi radušies, tie jānovērš ar caurtekas ražotāja noteikto metodi, remontkomplektu Gofrētas spirālveida vītās tērauda caurules: Tēraudam jāatbilst LVS EN "Vienlaidus karsti pārklāti tērauda plakanie izstrādājumi aukstai presēšanai. Tehniskie piegādes nosacījumi". Konstrukcijas tērauds: tecēšanas robeža 250 MPa; stiepes stiprība 270 MPa Konstrukcijas pretkorozijas aizsargpārklājumam jāatbilst LVS EN Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām, LVS EN "Vienlaidus karsti pārklāti tērauda plakanie izstrādājumi aukstai presēšanai. Tehniskie piegādes nosacījumi" un LVS EN Plakani tērauda būvizstrādājumi ar vienlaidu organisko pārklājumu Saskrūvējamas gofrēta tērauda plāksņu caurules: Tēraudam jāatbilst LVS EN "Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem" un LVS EN "Karsti velmētie plakanie izstrādājumi no augstas stiprības tēraudiem aukstai presēšanai" un LVS EN Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām Konstrukciju plākšņu elementu tērauds: ar tecēšanas robežu 235 MPa; stiepes stiprību 330 MPa. AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 8 no 19

9 Konstrukcijas pretkorozijas aizsargpārklājumam jāatbilst LVS EN Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām, LVS EN ISO 1461 Dzelzs un tērauda izstrādājumu karsti cinkotie pārklājumi un LVS EN ISO Krāsas un lakas - Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām Stiklšķiedras caurtekas (GRP) GRP caurtekām jāatbilst EN Plastmasas cauruļvadu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai ar spiedienu vai bez tā. Ar stiklšķiedru stiegrotas termoreaktīvās plastmasas (GRP) uz nepiesātinātu poliestersveķu (UP) bāzes. Cauruļu, veidgabalu un savienojumu specifikācijas. Minimālās prasības stiklšķiedras (GRP) caurtekām: caurtekas standarta aploces stingums SN10 000; caurtekām jābūt savienojamām ar ražotāja uzmavām, tips SE (GRP dubultuzmavas ar gumijas blīvējumu); ja nepieciešams, atbilstoši EN standartu prasībām pēc nepārtraukta tinuma tehnoloģijas, izmantojami rūpnieciski izgatavoti stiklšķiedras GRP veidgabali Specifikācijās vai būvprojektā noteikto caurteku var piedāvāt aizvietot ar analogu, ja tā pēc tehniskajiem parametriem ir identiska vai ar labākām īpašībām un parametriem, kā būvprojektā paredzētā Caurtekas pamata izbūvē jāizmanto materiāls saskaņā ar būvprojektu. Ja būvprojektā caurtekas pamata izbūvē paredzēts smilts vai grants materiāls, tad izmanto segas būvē paredzēto materiālu, šādā gadījumā pamata virsējā kārtā (50mm) pieļaujamais graudu maksimālais izmērs Dmax=16 mm. Ja caurtekas pamatu izbūvi paredzēts pastiprināt ar savstarpēji savienotiem kokmateriāliem (t.i. trepi), izmanto baļķus ar minimālo diametru 14 cm garenvizienā un 12 cm šķērsvizienā, ja būvprojektā nav noteikts citādi Būvbedres aizbēršanai jāizmanto uz vietas iegūta vai pievesta smilšaina grunts, kas nodrošina kvalitatīvu materiāla blīvēšanu saskaņā ar caurtekas ražotāja specifikācijām un būvprojektu Caurteku uzbēruma nogāžu nostiprināšanai, ja nav paredzēta gala sienu izbūve, izmanto augu zemi ar zālāja sējumu, laukakmeņus ( mm, kur mm izmēra laukakmeņi ir ne vairāk kā 20% no kopējā laukakmeņu apjoma), velēnojumu vai preterozijas paklājus ar augu zemi un zālāja sējumu zem tā vai atbilstoši būvprojektā norādītajam Caurteku ieplūdes un izplūdes gultnes nostiprinājumiem izmantojamas rupjas frakcionētas dolomīta vai akmens šķembas mm vai 40-70mm vai laukakmeņu krāvumu 200 mm biezumā vai atbilstoši būvprojektā norādītajam Hidrozolācija līmētā vai lietā, tai jāatbilst hidroizolācijas darbu izpildes prasībām un materiāla ražotāja specifikācijām Citiem izmantotajiem materiāliem caurteku posmu montāžā jāatbilst materiāla ražotāja specifikācijām Prasības darbu izpildei Caurtekas jāiebūvē sausā būvbedrē, ja būvprojektā nav citi risinājumi. Caurtekas būvbedres aizbēršanu veic blīvējot pa kārtām, vienlaicīgi no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums ir līdz 30 cm Caurtekas pamatnei un katrai kārtai jābūt sablīvētai vismaz 96% no Proktora blīvuma (LVS EN Nesaistītie un hidrauliski saistītie maisījumi. 2. daļa: Laboratorijas atsauces blīvuma un ūdens satura testēšanas metodes. Proktora sablīvēšana ) Gultnes nostiprinājums jāizbūvē vismaz 200 mm biezumā. AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 9 no 19

10 2.4. Prasības izpildītajam darbam Iebūvēto caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst būvprojektā paredzētajām vai arī precizētām būvniecības procesā, un jānodrošina ceļa klātnei pieguļošā virsūdens novadīšana Minimālais ceļa konstruktīvās kārtas biezums virs caurtekas jābūt 50 cm, ja būvprojektā nav paredzēts cits risinājums Caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem. Gala sienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu pieguļošai, kā arī darba laikā skartajai teritorijai ir jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā Iebūvētai caurtekai jābūt taisnai visā garumā, ar noteikto iekšējo diametru, bez iesēdumiem un posmu nobīdēm. Caurteku posmiem ir jābūt blīvi pieguļošiem vienam pie otra Caurtekas posmu hidroizolācijai jāatbilst šādam darba veidam atbilstošām specifikācijām. Dzelzsbetona caurteku posmu saduršuvēm jābūt pārklātām ar hidroizolāciju divās kārtās, katru caurtekas posmu pārsedzot vismaz 15 cm platumā Tērauda caurteku ģeometrijas pielaides montāžai: platums ± 2 %; augstums ± 2 %; garums + 0,5 % Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums Atbilstības novērtējumu veic katrai caurtekai Caurteku tīrīšanas, remonta vai uzstādīšanas darbus uzmēra metros (m) Caurteku uzbēruma nogāžu un gultnes nostiprināšanu uzmēra kvadrātmetros (m2) Caurtekas uzstādīšanas precizitāte jāpārbauda pirms būvbedres aizbēršanas Caurtekas pamata izbūves kvalitātes novērtējums materiāls, tā platums, biezums un sablīvējums tiek kontrolēts pirms posmu montāžas. Posmu uzstādīšanas, montāžas un hidroizolācijas darbu kvalitāte tiek kontrolēta pirms būvbedres aizbēršanas Caurtekas pamatnes un kārtu aizbēršanas sablīvēšanas mērījumi būvuzņēmējam jāveic caurtekām ar iekšējo diametru 1.0 m, mērījumu protokols jāiesniedz pasūtītāja pārstāvim. Mērījumi veicami divās vietās no ass uz katru pusi pamatnei un malu sablīvējumam 4 reizes: 2 vietās pēc 1-2 kārtu aizbēršanas Caurtekas nedrīkst būt saplacinātas vai deformētas. Maksimālās caurteku deformācijas 24 mēnešu laikā pēc iebūves nedrīkst pārsniegt plastmasas caurtekām 7 % no diametra, metāla caurtekām 1.5 % no diametra Caurtekas garumam pieļaujamās novirzes nedrīkst pārsniegt ± 20 cm no paredzētā, diametram ± 2 %, izņemot tērauda caurtekas, kurām jāatbilst tērauda caurteku montāžas prasībām Novirzes caurtekas augstuma atzīmēs nedrīkst pārsniegt ± 5 cm no paredzētā Caurtekas novietojums plānā nedrīkst pārsniegt ± 5 m no paredzētā. Ja caurteku paredzēts iebūvēt pret grāvi, kas turpina tās asi, tad novirze no grāvja ass nedrīkst pārsniegt ± 20 cm no paredzētā Caurteku uzbēruma nogāzēm jābūt nostiprinātām būvprojektā paredzētajā veidā un apjomos, uzmērīšana un prasības saskaņā ar šo specifikāciju 8. nodaļu Sajūdzošo dzelzsbetona caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk par ± 1 cm. Montāžas spraugas starp posmiem - ne lielākas par 1 cm, ja saduršuves nav aizpildītas ar atbilstošu cementbetona javu. AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 10 no 19

11 3. GRĀVJU RAKŠANA UN TĪRĪŠANA 3.1. Grāvju rakšanas un tīrīšanas darbi Grāvju rakšana jaunu grāvju izrakšana un iegūtās grunts izlīdzināšana būvprojektā norādītā apjomā un veidā Grāvju tīrīšana esošu grāvju iztīrīšana no grunts sanesumiem, apauguma un citiem svešķermeņiem, atjaunojot grāvju ģeometriskos parametrus. Grunts izlīdzināšana atbērtnē būvprojektā norādītā apjomā un veidā Grāvja teknes nostiprināšana teknes nostiprināšana ar šķembu vai akmeņu bērumu Prasības materiāliem Grāvja gultnes nostiprinājumiem izmantojamas frakcionētas šķembas mm vai mm, vai laukakmeņi mm, 20 cm biezumā vai atbilstoši būvprojektā norādītajam Ja būvprojektā norādīti cits nostiprinājuma veids, jāizmanto būvprojektā norādītie materiāli un iebūves specifikācija Prasības izpildītajam darbam Lai nodrošinātu virsūdeņu novadīšanu no piegulošās platības zemākajās reljefa vietās, atbērtnē veido virszemes noteces vagas Izraktajam vai iztīrītajam grāvim jānodrošina ūdens novadīšana no ceļa konstrukcijas un pieguļošās teritorijas Ceļa pieguļošajās platībās, blakus atbērtnei, nedrīkst uzkrāties virszemes ūdens Grāvja gultnei jābūt līdzenai, bez iesēdumiem Grāvja nogāzēm jābūt noplanētām, un tās nedrīkst būt stāvākas par 1:1,5 (jeb 66.0 % ar pielaidi līdz 71% veicot mērījumus ar digitālo līmeņrādi), ja būvprojektā nav norādīts cits risinājums Grāvja teknēm ir jābūt nostiprinātām būvprojektā norādītajā platībā Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums Grāvju rakšanu un tīrīšanu uzmēra kubikmetros (m3), gultnes nostiprināšanas darbus kvadrātmetros (m2) Rokot jaunu grāvi, tā gultnes ass novirze no taisnes nedrīkst pārsniegt ± 0,2 m Grāvja gultnes augstuma atzīmes no būvprojektā paredzētajām nedrīkst atšķirties par +0/-0,2 m Grāvja gultnes garenslīpums nedrīkst atšķirties no būvprojektā paredzētā par ±10 %, nepārsniedzot minimālo garenslīpumu Grāvja gultnes platums nedrīkst atšķirties no būvprojektā paredzētā par +15 %/-5 % Grāvja nogāzes slīpuma koeficients nedrīkst atšķirties no būvprojektā paredzētā par +15 %/-5 %, nodrošinot noturību Izpildītais darbs kontrolējams pēc paveikšanas visā trases posmā. Izrakto vai iztīrīto grāvju, izbūvēto nostiprinājumu un grāvju nogāžu slīpuma kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība, bet ne retāk kā divās vietās uz kilometru. AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 11 no 19

12 4. ZEMES KLĀTNES BŪVE 4.1. Zemes klātnes tiek izbūvēta no sāngrāvjos, ierakumos vai citur iegūta grunts materiāla saskaņā ar būvprojektu. Veicot zemes klātnes būvi no sāngrāvjos un ierakumos iegūtās grunts, tā tiek pārvietota ar atbilstošu tehniku Prasības darbu izpildei Veicot zemes klātnes būvi nefiltrējošās vai māla gruntīs, vispirms jānodrošina ūdens novadīšana, nedrīkst pieļaut materiāla pārmirkšanu. Pārvietotā grunts iespējami ātrijāsagatavo - jāveltņo un jānoplanē ar šķērskritumu, lai neveidotos iespēja uzkrāties nokrišņu ūdenim. Uzbērums jānoblīvē pa kārtām. Blīvējamās kārtas biezums atkarīgs no mehānisma ar kuru klātne tiek blīvēta, bet ne biezāks par 0,5 m Ja zemes klātnes izbūvi veic, kad gaisa temperatūra ir zemāka par 0 0 C, iebūvējamais grunts materiāls jāsablīvē uzreiz pēc tā iestrādes. Jāizvairās lietot grunts materiālu ar lielu mitrumu un sasalušu grunts materiālu Prasības izpildītajam darbam Zemes klātnei jābūt izbūvētai atbilstoši būvprojektā norādītajiem izmēriem, sablīvētai, līdzenai un jānodrošina virsūdens noteci Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums Ierakuma un uzbēruma izstrādi uzmēra kubikmetros (m3), klātnes planēšanu kvadrātmetros (m2) Zemes klātnes izbūve kontrolējama visā trases posmā vai atsevišķos posmos, uzmērot augstuma atzīmes uz brauktuves ass, garumu, platumu un šķērskritumu Zemes klātnes šķērskritumam jābūt 3-4 %, virāžās līdz 6 % vai atbilstoši būvprojektam Zemes klātnei jābūt sablīvētai: vērtējot vizuāli - nepaliek iespiedumi pēc veltņa pārbrauciena un pirms veltņa netiek stumts grunts valnītis. Zemas nestspējas gruntīs, kur nav iespējams sasniegt specifikācijā norādīto sablīvējumu, sablīvējums vērtējams saskaņā ar būvprojektā norādīto vērtējot instrumentāli - grunts sablīvējumam jābūt 98 % no Proktora blīvuma vai veicot uzmērījumus ar statiskās plātnes slogošanas metodi Eυ2/Eυ1 3,5 (DIN 18134), vai krītošā svara deflektometru Zorn ZFG Eυ2/Eυ1 3,5 (vai analogu mēriekārtu, kas ir atbilstoši verificēta un darbības pricips balstās uz Vācijas standartu - German standard Technical Test Code for Soils and Rock Mechanics in Road Construction (Technischer Prüfvorschrift für Boden und Fels im Straßenbau) TP BF StB Teil B 8.3). Ja instrumentālā sablīvējuma noteikšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama, būvniecības dalībnieki par to rakstiski vienojas, turpina segas konstruktīvo slāņu izbūvi. Sablīvējumu un nestspēju vērtē katram nākošajam segas slānim Zemes klātnes platumam (ceļam, nobrauktuvēm, izmainīšanās vietām un apgriešanās laukumiem) ir jāatbilst paredzētajam, pieļaujamās novirzes nedrīkst pārsniegt: -5/+ 20 cm uz katru pusi no ass Ceļa zemes klātnes garumam pa asi jāatbilst paredzētajam, pieļaujamās novirzes pēc klātnes visu posmu pabeigšanas nedrīkst pārsniegt ± 2 m uz 1 km saskaņā ar būvprojektā norādīto Zemes klātnes virsmas augstuma atzīmes nedrīkst atšķirties no paredzētā vairāk par - 5/+10 cm, neveidojot viļņus, iesēdumus Ja sablīvējums tiek vērtēts instrumentāli, blīvuma mērījumus veic visā būvobjektā, katrā ceļa ass pusē 500 m posmā, būvobjektiem īsākiem par 1 km, - mērījumus veic ik pa 250 m. Pieļaujamā novirze sablīvējuma mērījumiem nedrīkst būt lielāka par +10 % no noteiktās vērtības AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 12 no 19

13 jeb sablīvējuma koeficients nedrīkst būt lielāks par 3,85 un atkārtoties ne vairāk kā 20 % no visu mērījumu skaita. 5. ĢEOSINTĒTISKO MATERIĀLU IEKLĀŠANA UZ ZEMAS NESTSPĒJAS GRUNTS UN ŽAGARU VAI FAŠĪNU KLĀJA IZBŪVE KŪDRĀ 5.1. Zemas nestspējas grunts nostiprināšana Ģeosintētisko materiālu ieklāšana uz zemas nestspējas grunts ietver pamatnes sagatavošanu un materiāla ieklāšanu Žagaru, ciršanas atlieku, celmu vai fašīnu klāja izbūve kūdrā ietver ceļa pamatnes sagatavošanu (staignos un līgojošos purvos arī garenvirzienā ieklājamo apaļkoku vai celmu materiālu), žagaru vai fašīnu sagatavošanu un izbūvi un kūdras slāņa izlīdzināšanu virs tā atbilstoši būvprojektam Mazvērtīgās koksnes krāvums uz zemas nestspējas grunts ietver savstarpēju kokmateriālu sastiprināšanu, ieklāšanu un apbēršanu ar grunti Prasības materiāliem Ģeotekstils vai ģeorežģis atbilstoši būvprojektā paredzētajā apjomā un ar būvprojektā paredzētiem parametriem vai ar min. stiepes stiprību F 15 kn/m, min. stiepes pagarinājumu pie lielākās slodzes ε 30 %, maksimālais caurumu diametrs konusa krišanas testā 27 mm un min. ūdens caurlaidība normālai plaknei (10-3) 30 m/s Žagari ar mazāko garumu 2,0 m un mazāko diametru resgalī 2,5 cm, ja būvprojektā nav norādīts savādāk Fašīnas sasietu žagaru kūļi, kuru diametrs ir 0,2-0,3 m un garums 2,0-4,2 m. Zaru vidējais garums 2,75 m, to diametrs resgalī 2,5-6,0 cm. Kūļus jāsasien ar mīkstu 2-3 mm stiepli un atsevišķus kūļus savā starpā savieno ar stiepli, lai tie darbotos kā viens vesels klājums. Fašīnu veidošanai vispiemērotākie ir kārklu un vītolu zari, ja būvprojektā nav norādīts savādāk Apaļkoki ar izmēru tievgalī 6-8 cm, ja būvprojektā nav norādīts savādāk Specifikācijās vai būvprojektā noteiktos materiālus var pasūtītājam piedāvāt aizvietot ar analogiem, ja tie pēc tehniskajiem parametriem ir identiski vai ar labākām īpašībām un parametriem Prasības darbu izpildei Pirms ģeosintētisko materiālu ieklāšanas pamatnei jābūt atbrīvotai no kokiem, celmiem, krūmiem un izlīdzinātai. Izņēmuma gadījumos purvainās vietās, kur celmu raušana nav paredzēta, lai nesabojātu tā jau nestabilo grunti, ģeosintētiskos materiālus ieklāj uz esošas klātnes, apzāģējot celmus un citus asus izvirzījumus vai uz grunts, kas uzbērta un izlīdzināta virs neizrautajiem celmiem, vai atbilstoši būvprojektam Ģeosintētisko materiālu ieklāj garenvirzienā (ja būvprojektā nav norādīts cits risinājums), blakus klājumus pārklājot (vismaz ar 50 cm malām), sašujot vai sametinot (sakausējot) atbilstoši materiāla ražotāja norādītajām specifikācijām Pēc ģeosintētisko materiālu ieklāšanas tieša transporta kustība pa to nav pieļaujama. Uzbēruma materiāla izlīdzināšana jāveic ar atbilstošu tehniku. Ja veidojas risas, tad tās jāpiepilda ar papildus materiālu Pirms žagaru vai fašīnu klājuma izbūves jāsagatavo pamatne, iespēju robežās izlīdzinot vai ieklājot garenvirzienā apaļkoku vai otrādi apgāztu celmu klājumu Žagaru vai fašīnu klājumam sablīvētās kārtas biezumam jābūt vismaz 30 cm Virs žagaru vai fašīnu klājuma tiek uzklāta kūdra vai smilts (smilšaina grunts) vismaz 20 cm biezumā vai atbilstoši būvprojektam. AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 13 no 19

14 5.4. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums Izbūvētajai konstrukcijai jānodrošina projektētā zemes klātnes noturība Ģeotekstila ieklāšanu, žagaru vai fašīnu klājuma izbūvi uzmēra kvadrātmetros (m2), uzmērot izbūvēto konstrukciju Pirms ģeosintētisko materiālu ieklāšanas tiek kontrolēta pamatnes sagatavošana Ieklāto ģeosintētisko materiālu garuma un platuma pieļaujamās novirzes nedrīkst būt lielākas par garumā cm, platumā - 10 cm Ģeosintētisko materiālu ieklāšanas procesā tiek kontrolēts ieklātais platums, klājumu pārklāšana un uzbēruma materiāla izlīdzināšanas metode Pirms žagaru vai fašīnu ieklāšanas tiek kontrolēta pamatne un sagatavotais žagaru vai fašīnu materiāls. Pēc žagaru vai fašīnu klājuma izbūves tiek kontrolēts tā biezums un nepieciešamības gadījumā tas tiek papildināts. 6. CEĻA SEGAS PAMATA IZBŪVE 6.1. Ceļa segas pamatu izbūvēt no drenējoša vai salturīga materiāla uz iepriekš noplanētas klātnes, veidojot tam 3-4% šķērskritumu. Būvdarbu izpildes secība - kārtas platuma un biezuma parametru izlikšana būvlaukumā, materiāla pievešana un izkraušana uz klātnes, materiāla izlīdzināšana, drenējošā vai salturīgā slāņa blīvēšana un planēšana sausā laikā, lai nodrošinātu sablīvēšanu, materiālu ieteicams laistīt darbus var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 0 C, kā arī uz sasalušas zemes klātnes, bet šajā gadījumā materiāls jāsablīvē uzreiz pēc iestrādes. Jāizvairās lietot sasalušu materiālu Prasības materiāliem (saskaņā ar būvprojektu) Drenējošais slānis - pievesta smilts vai smilts - grants maisījums ar filtrācijas koeficientu ne mazāku kā 1 m/dnn (testēšana atbilstoši aktuālajai VAS Latvijas Valsts ceļi Ceļu specifikāciju metodikai Metodiskie materiāli smilšainas grunts filtrācijas koeficienta noteikšanai Salturīgais slānis - smilts, smilts - grants maisījums vai smilšaina grunts ar granulometrisko sastāvu (testēšana atbilstoši ar LVS EN Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1. daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode ): materiāla daļas, kas iziet caur 0,063 mm sietu (t.sk. māls un putekļi), masa: 5%; materiāla daļas, kas iziet caur 0,125 mm sietu: 25%; materiāla daļas, kas iziet caur 90 mm sietu, masa 100% Vērtējot ceļa segas pamata materiāla testēšanas rezultātus, punktā norādītajos parametros un pielaidēs ir ietverti nenoteiktības procenti; Ja drenējošo slāni izbūvē no objektā iegūtas grunts atbilstoši būvprojektam, tad grunts filtrācijas koeficientam ir jābūt 0,6 m/dnn vai grunts granulometriskajam sastāvam jāatbilst punkta prasībām Prasības darbu izpildei Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pielietotā minerālmateriāla atbilstību prasībām. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam ekspluatācijas īpašību deklarāciju un atbilstību apliecinošu testēšanas pārskatu sagatavotajam materiālam, kas izsniegts pēdējo 12 kalendāro mēnešu laikā Būvdarbu izpildes gaitā jāveic paraugu ņemšana un nogādāšana testēšanai saskaņā ar Kārtība, kādā veicama minerālo materiālu paraugu ņemšana objektā un to nodošana testēšanai AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 14 no 19

15 ( mi/krtba_minerlo_materilau_paraugu_nemsanai_2017.pdf) Būvdarbu laikā jānodrošina klātnes parametru saglabāšana Prasības izpildītajam darbam Drenējošajam vai salturīgajam slānim jābūt izbūvētam atbilstoši būvprojektā dotajiem izmēriem, sablīvētam un līdzenam ar atbilstošu šķērskritumu Ceļa segas pamata materiāls nedrīkst saturēt esošās klātnes grunti vai citus piejaukumus Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums Drenējošā vai salturīgā slāņa izbūves darbu daudzums uzmērāms kubikmetros (m3) sablīvētam materiālam, uzmērot kārtas garumu, platumu un biezumu Drenējošā vai salturīgā slāņa platums, biezums un šķērskritums tiek mērīts vismaz 2 vietās 500 m posmā, ja objekta garums virs 1 km, objektos, kuru gaurums līdz 1 km - 2 vietās 250 m posmā. Vismaz vienu mērījumus veic katrā nobrauktuvē, izmainīšanās vietā un apgriešanās vietā Pieļaujamās izmēru novirzes platumam: -5/+10cm uz katru pusi no ceļa ass, slāņa biezumam: -10 %, šķērskritumam: + 1 %. Novirzes pieļaujamas ne vairāk kā 20 % no kopējā mērījumu skaita būvobjektā Drenējošā vai salturīgā slāņa kopējai nestspējai jābūt 60 MPa (veicot uzmērījumus ar statiskās plātnes slogošanas metodi (DIN 18134)) vai 30 MN/m2 (Evd, veicot uzmērījumus ar krītošā svara deflektometru Zorn ZFG (vai analogu mēriekārtu, kas ir atbilstoši verificēta un darbības pricips balstās uz Vācijas standartu - German standard Technical Test Code for Soils and Rock Mechanics in Road Construction (Technischer Prüfvorschrift für Boden und Fels im Straßenbau) TP BF StB Teil B 8.3) Drenējošā vai salturīgā slāņa sablīvējumam jābūt 98 % no Proktora blīvuma, veicot uzmērījumus ar statiskās plātnes slogošanas metodi Eυ2/Eυ1 3,5 (DIN 18134) vai krītošā svara deflektometru Zorn ZFG Eυ2/Eυ1 3,5 (vai analogu mēriekārtu, kas ir atbilstoši verificēta un darbības pricips balstās uz Vācijas standartu - German standard Technical Test Code for Soils and Rock Mechanics in Road Construction (Technischer Prüfvorschrift für Boden und Fels im Straßenbau) TP BF StB Teil B 8.3) Sablīvējums un nestspēja tiek vērtēti instrumentāli. Visā būvobjektā katrā ceļa ass pusē ik pa 500 m jāveic nestspējas un blīvuma mērījumi, objektiem līdz 1 km mērījumus veic katrā ceļa ass pusē ik pa 250 m. Neatbilstību un šaubu gadījumā veic papildus mērījumus 1 2 punktos Pieļaujamā novirze sablīvējuma un nestspējas mērījumiem nedrīkst būt lielāka par -10 % no noteiktās vērtības un ne vairāk kā 20 % no kopējā mērījumu skaita būvobjektā. Ja objektīvu apstākļu dēļ instrumentāli mērījumus nav iespējams veikt, būvniecības dalībnieki rakstiski par to vienojas, turpina segas konstruktīvo slāņu izbūvi. Sablīvējumu un nestspēju vērtē katram nākošajam segas slānim. 7. CEĻA SEGAS IZBŪVE 7.1. Ceļa segu izbūvē uz drenējošā vai salturīgā slāņa, vai sagatavotas klātnes, izmantojot grants, drupinātas grants vai dolomīta šķembu materiālu saskaņā ar būvprojektā, būvuzņēmēja un pasūtītaja līgumā noteikto. Būvdarbu izpildes secība: segas platuma un biezuma parametru izlikšana būvlaukumā materiāla pievešana un izkraušana uz klātnes, materiāla izlīdzināšana un AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 15 no 19

16 segas blīvēšana, veidojot 3-4 % šķērskritumu. Sausā laikā, lai nodrošinātu sablīvēšanu, materiālu ieteicams laistīt Prasības materiāliem Grants un drupinātas grants segas materiāliem jāatbilst šādam granulometriskajam sastāvam (testēšana saskaņā ar LVS EN Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1.daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode ): materiāla daļas, kas iziet caur 0,063mm sietu (t.sk. māls un putekļi), masa: 5 15% ( -1%); materiāla daļas, kas iziet caur 0,5 mm sietu 10 28%, +/-3%; materiāla daļas, kas iziet caur 5,6mm sietu 30 50%, +/-5%; materiāla daļas, kas iziet caur 31,5mm sietu %; lielākais graudu izmērs grants maisījumam nedrīkst būt lielāks par 63mm. Atsevišķu daļiņu saturs >63mm nedrīkst pārsniegt 15% no masas, to maksimālais izmērs nedrīkst būt lielāks par 100mm Drupinātas grants materiālā jābūt vismaz 50% pilnīgi vai daļēji drupinātajām daļām un 0-30% - pilnīgi apaļajām daļām (testēšana saskaņā ar LVS EN Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana - 5.daļa: Drupināto un lauzto virsmu procentuālā daudzuma noteikšana rupjo minerālo materiālu daļiņām ). Gadījumos, kad testēšanas pārskatā drupinātas grants parauga apaļās daļas (Ctr) ir mazāk par 10%, materiāls tiek vērtēts pēc dolomīta šķembu materiāla specifikāciju prasībām Grants un drupinātas grants materiālu Losandželosas koeficientam jābūt <45 (testēšana saskaņā ar LVS EN ). Testēšanu veic gadījumos, kad kādam no būvniecībā iesaistītajām pusēm rodas šaubas par materiāla kvalitāti Dolomīta šķembu sega jāizbūvē atbilstoši būvprojektā norādītajām kārtām. Izbūvējamās segas materiālam pielietojami dolomīta šķembu maisījumi 0-45mm un 0-56mm. Dolomīta šķembu Losandželosas koeficients <45. Dolomīta šķembu segas maisījumiem jāatbilst šādam granulometriskajam sastāvam (testēšana saskaņā ar LVS EN Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1.daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode ): ja tiek pielietots dolomīta šķembu maisījums 0-45mm: Sieti,mm 0,063 0,5 1,0 2,0 5,6 11,2 22,4 45,0 63,0 Augstākais maks. % Zemākais min. % ja tiek pielietots dolomīta šķembu maisījums 0-56mm: Sieti,mm 0,063 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 56,0 90,0 Augstākais maks. % Zemākais min. % Vērtējot ceļa segas materiāla testēšanas rezultātus, un punktos norādītajos parametros un pielaidēs ir ietverti nenoteiktības procenti Materiāls nedrīkst saturēt māla gabalus, velēnas, saknes un citus neatbilstošus piemaisījumus Prasības darbu izpildei Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pielietotā minerālmateriāla atbilstību prasībām. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Būvuzraugam un Pasūtītājam ekspluatācijas īpašību AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 16 no 19

17 deklarāciju un atbilstību apliecinošu testēšanas pārskatu sagatavotajam materiālam, kas nav vecāks par 12 kalendārajiem mēnešiem Būvdarbu izpildes gaitā jāveic paraugu ņemšana un nogādāšana testēšanai saskaņā ar Kārtība, kādā veicama minerālo materiālu paraugu ņemšana objektā un to nodošana testēšanai Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums Grants vai šķembu segas izbūves darbu daudzums uzmērāms kubikmetros (m3) sablīvētam materiālam, uzmērot kārtas garumu, platumu un biezumu Segas slāņa platums, biezums un šķērskritums tiek mērīts vismaz 2 vietās uz 500 metriem. Objektiem ar garumu līdz 1 km mērījumus veic katrā ceļa ass pusē ik pa 250 m Pieļaujamās izmēru novirzes: platumam: 5cm uz katru pusi no ceļa ass, šķērskritumam: + 1%, biezumam: -10%. Novirzes pieļaujamas ne vairāk kā 20% no kopējā mērījumu skaita būvobjektā Grants segas nestspējai jābūt vismaz 90 MPa (veicot uzmērījumus ar statiskās plātnes slogošanas metodi (DIN 18134)) vai 45 MN/m2 (Evd, veicot uzmērījumus ar krītošā svara deflektometru Zorn ZFG (vai analogu mēriekārtu, kas ir atbilstoši verificēta un darbības pricips balstās uz Vācijas standartu - German standard Technical Test Code for Soils and Rock Mechanics in Road Construction (Technischer Prüfvorschrift für Boden und Fels im Straßenbau) TP BF StB Teil B 8.3). Drupinātas grants un dolomīta šķembu segu nestspējai jābūt vismaz 120 MPa (veicot uzmērījumus ar statiskās plātnes slogošanas metodi) vai 55 MN/m2 (Evd, veicot uzmērījumus ar krītošā svara deflektometru Zorn ZFG (vai analogu mēriekārtu, kas ir atbilstoši verificēta un rezultāti salīdzināmi ar šajā nodaļā norādītajām vērtībām) Grants, drupinātas grants vai šķembu segas sablīvējumam jābūt 98 % no Proktora blīvuma vai, veicot uzmērījumus ar statiskās plātnes slogošanas metodi (DIN 18134) Eυ2/Eυ1 3,5 vai krītošā svara deflektometru Zorn ZFG Eυ2/Eυ1 3,5 (vai analogu mēriekārtu, kas ir atbilstoši verificēta un darbības pricips balstās uz Vācijas standartu - German standard Technical Test Code for Soils and Rock Mechanics in Road Construction (Technischer Prüfvorschrift für Boden und Fels im Straßenbau) TP BF StB Teil B 8.3) Sablīvējums un nestspēja tiek vērtēti instrumentāli. Visā būvobjektā uz 500 m jāveic nestspējas un blīvuma mērījumi vismaz 2 vietās, objektiem līdz 1 km mērījumus veic katrā ceļa ass pusē ik pa 250 m. Neatbilstību un šaubu gadījumā veic mērījumus papildus 1 2 punktos. Pieļaujamā novirze sablīvējuma un nestspējas mērījumiem nedrīkst būt lielāka par -10% no noteiktās vērtības un ne vairāk kā 20% no kopējā mērījumu skaita būvobjektā Ja būvniecības procesā vizuāli tiek konstatēta neatbilstības iespējamība granulometriskajā sastāvā, tā pārbaude izpildāma atkārtoti un veicami pasākumi, kas nodrošina granulometriskā sastāva atbilstību prasībām. 8. NOGĀŽU PLANĒŠANA UN NOSTIPRINĀŠANA 8.1. Nogāžu planēšana ietver nogāzes virsmas līdzināšanu un planēšanu. Nogāžu nostiprināšana ietver nogāžu nostiprināšanu ar preterozijas materiāliem, augu zemi ar zālāja sējumu vai novietojot velēnu u.c Prasības materiāliem Nogāžu nostiprināšanai izmantojamie materiāli saskaņā ar būvprojektu: augu zeme ar zālāja sējumu; laukakmeņi (40-500mm, kur mm izmēra laukakmeņi ir ne vairāk kā 20% no kopējā laukakmeņu apjoma); velēnojums; AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 17 no 19

18 preterozijas paklāji - kokosa, salmu, sizala, koka skaidu biopaklāji ar zālāja sējumu saskaņā ar ražotāja specifikāciju un citi materiāli Nav pieļaujams izmantot preterozijas paklājus, kas cauršūti ar polipropilēna vai polietilēna diegiem Prasības darbu izpildei Nogāzēm jābūt ar slīpumu atbilstoši būvprojektā norādītajam vai lēzenākām, līdzenām un jānodrošina virsūdens novadi Nogāžu planēšana jāveic tā, lai nogāžu grunts nenokļūtu uz ceļa segas Nogāžu preterozijas materiāli jāieklāj uz sagatavotas nogāzes, tā jānolīdzina paredzētajā slīpumā, uz tās jāiestrādā augu zeme 5 20 cm biezumā, augsne viegli jānoblīvē. Nogāzes augšdaļā izrok enkurgrāvi un tajā pieenkuro preterozijas materiālu Preterozijas materiāli jānostiprina nogāzē ar U veida skavām saskaņā ar ražotāja specifikācijām (izmērs, attālums). Zāli sēj pirms preterozijas materiāla ieklāšanas vai atbilstoši materiāla ražotāja norādītajām specifikācijām Ja nogāzes nostiprina ar augu zemi, to iestrādā ne mazāk kā 5 cm biezumā ar zālāja sējumu. Zālāja sēklu izlietojums ne mazāk kā 1,4 kg uz 100 m² Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums Nogāžu planēšanas (arī nostiprināšanas) darbs uzmērāms kvadrātmetros (m2); Nogāžu slīpums un līdzenums kontrolējams abās ceļa nogāzēs vismaz 2 vietās 500 m posmā vai objektos līdz 1 km 2 vietās 250 m posmā; preterozijas paklāju, laukakmeņu nostiprinājumus uzmēra katrā iestrādes vietā kvadrātmetros (m2); augu zemes un zālāja sējuma nostiprinājuma kvalitāti novērtē vizuāli. 9. CEĻA APRĪKOJUMS 9.1. Ceļa aprīkojumā ietilpst ceļa zīmes, signālstabiņi un barjeras, vārti, to izgatavošana un uzstādīšana Prasības materiāliem Ceļa zīmēm jāatbilst LVS 77 1;2;3 Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības. 1.klases gaismu atstarojošs materiāls, aizlieguma zīmēm - diametrs 700 mm; trīsstūrveida zīmēm - malu izmēri 900 x 900 x 900 mm Saplākšņa ceļa zīmēm pamatnes materiālam jābūt 12 mm biezam laminētam mitrumizturīgam saplāksnim. Ceļa zīmes pamatnes aizmugurei jābūt krāsā, kas atbilst Sadolin krāsu kataloga krāsas kodam S4502-G vai analogā krāsā pēc citu krāsu ražotāju krāsu kataloga koda. Stiprinājuma elementi - cinkotas kokskrūves ar konisku galviņu, skrūves izmērs 6x60 mm Signālstabiņiem jābūt izgatavotiem un uzstādītiem saskaņā ar būvprojektu vai LVS 93 Ceļa signālstabiņi - Lietošanas noteikumi Ceļa zīmju koka stabi: izmantojamā koku suga priede vai egle, staba šķērsgriezuma izmērs 95x95 mm, garums 3500 mm, staba vienam galam jābūt nošķeltam 45 0 ; stabiem jābūt rūpnieciski dziļi impregnētiem pilnā garumā ar antiseptiķi atbilstoši 4. lietojumklasei pēc LVS EN 335-1:2013. Priedes koka aizsardzības apstrāde jāveic atbilstoši impregnēšanas klasei NP5, iesūkšanās dziļums - pilna aplieva (saskaņā ar LVS EN 351-1). Egles koka aizsardzības apstrāde jāveic atbilstoši impregnēšanas klasei NP2, iesūkšanās minimālais dziļums 3 mm (saskaņā ar LVS EN 351-1); AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 18 no 19

19 stabiem jābūt krāsā, kas atbilst Sadolin krāsu kataloga krāsas kodam S4502-G vai analogā krāsā pēc citu krāsu ražotāju krāsu kataloga koda (krāsai jābūt paredzētai attiecīgā materiāla krāsošanas āra darbiem) Staba nostiprināšanai - krusts enkurā - šķērskoks vai šķērsstienis 0,4m, caurmērs 0,05 m Koka barjeru un vārtu materiālam un izmēriem jāatbilst būvprojektā norādītajiem. Barjeras izgatavo un uzstāda saskaņā ar AS Latvijas valsts meži spēkā esošajām atvairbarjeru vai signālbarjeru specifikācijām Metāla barjeras - A tipa elementi, Sigma tipa metāla norobežojošās kolonnas, stiprinājuma elementi un papildelementi, kas atbilst LVS EN ;2;3;4 Ceļu norobežojošās sistēmas, 1.,2.,3.,4. daļa un LVS 94 Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi. Barjerām, statņiem un stiprinājumu elementiem jābūt metāla, karsti cinkotiem. Cinka pārklājuma biezums ne mazāks kā 55 mikroni,pieļaujamā atkāpe ±5 mikroni Prasības darbu izpildei Ceļa zīmes jāizvieto starp ceļa klātni un sāngrāvi atbilstoši būvprojektā norādītajam, jebkurai to daļai jāatrodas ārpus brauktuves gabarītiem. Horizontālais attālums no ceļa klātnes malas līdz tuvākajai zīmes malai jābūt 0,5 2 m, skatīt 1.att. 1.att. Ceļa zīmes staba un zīmes uzstādīšanas prasības Stabus nostiprina gruntī, lai nepieļautu tā brīvu izvilkšanu no vietas un negrieztos, ierokot 0,8 m dziļumā ar krustu enkurā ar šķērskoku vai šķērsstieni, enkurojuma dziļums 1/3 no ierakšanas dziļuma Signālstabiņi jāuzstāda būvprojektā paredzētajās vietās, ja tas nav norādīts, tad 0,35 m attālumā no ceļa šķautnes virzienā uz ceļa asi Barjeras jāuzstāda saskaņā ar būvprojektu, ja tas nav norādīts, tad 0,35 m attālumā no ceļa šķautnes virzienā uz ceļa asi Prasības izpildītajam darbam Ceļa zīmju stabu stiprinājumam gruntī jābūt tādam, lai visos gadalaikos tas būtu noturīgs pret vēju un mehāniskajām iedarbībām Barjerām jābūt nostiprinātām pret patvaļīgu izraušanu vai demontāžu Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums Ceļa zīmju un signālstabiņu uzstādīšanu uzskaita gabalos (gab.). Barjeru uzstādīšana mērāma metros (m) vai skaitot gabalus (gab.) Pieļaujamās novirzes zīmes horizontālajam attālumam un uzstādīšanas augstumam: ±0,2 m, pa zīmes vertikālo asi visos virzienos: ±1 %. AS Latvijas valsts meži Meža autoceļu būvdarbu specifikācijas 2021 Lappuse 19 no 19

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

Projektēšanas konsultatīvā firma akciju sabiedrība CEĻUPROJEKTS Būvkomersanta reģistrācijas Nr.1755-R Pasūtītājs Reģistrācijas Nr. Adrese Vienotais re

Projektēšanas konsultatīvā firma akciju sabiedrība CEĻUPROJEKTS Būvkomersanta reģistrācijas Nr.1755-R Pasūtītājs Reģistrācijas Nr. Adrese Vienotais re Būvkomersanta reģistrācijas Nr.1755-R Pasūtītājs Reģistrācijas Nr. Adrese Vienotais reģ. Nr.40003026637; PVN reģ.nr.lv40003026637 Murjāņu ielā 7a, Rīgā, LV1024; tālr.67840580, fakss 67840581; e-pasts:

Sīkāk

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm 1 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 0/110 (ar xdn0 36 t.m 3 4 5 6 7 8 9 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 5/110 (ar rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 3/15 (ar rūpnieciski izolētām

Sīkāk

1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas. Būvdarbu apjomi. Izmaksu aprēķins. Rasējumi. Daugavpils novada Nīcgales pagasta auto

1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas. Būvdarbu apjomi. Izmaksu aprēķins. Rasējumi. Daugavpils novada Nīcgales pagasta auto PROJEKTA SASTĀVS 1. Sējums CD, BA, T Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas. Būvdarbu apjomi. Izmaksu aprēķins. Rasējumi. Tehniskais projekts 2 SATURS lpp. 1.VISPĀRĪGĀ NODAĻA... 5 Paskaidrojuma

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Projektēšanas sākuma ziņojuma papildinājums

Projektēšanas sākuma  ziņojuma  papildinājums Izpildītājs SIA KEM Reģ. Nr. LV 42403029410 Lubānas iela 6-118, Rēzekne, LV-4601, Latvija Pasūtītājs Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde Reģ. Nr. 90000025361 Ozolmuiža, Ozolmuižas pag.,

Sīkāk

Vāka dizainu un pirmo lapu veidot līdzīgu Autoceļu specifikācijām 2001, lietojot LVC korporatīvo krāsojumu un emblēmu

Vāka dizainu un pirmo lapu veidot līdzīgu Autoceļu specifikācijām 2001, lietojot LVC korporatīvo krāsojumu un emblēmu ar 29.05.2013. VAS Latvijas Valsts ceļi Tehniskajā komisijā apstiprinātajiem grozījumiem Rīga, 2013 2 ar 29.05.2013. VAS Latvijas Valsts ceļi Tehniskajā komisijā apstiprinātajiem grozījumiem Apstiprinātas:

Sīkāk

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV- PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr. 8563-R Reăistrācijas Nr. 44103064025 Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228 Biroja adrese: Beātes 23-700, Valmiera, LV-4201

Sīkāk

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL)

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM  (turpmāk – IAL) Reglamentētās sfēras būvizstrādājumu uzraudzība 01.01.2013.-28.04.2014. Par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem: Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi - ja attiecināmi saskaņotās saskaņotie

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zeme Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.06-30.08 Darba nosaukums Cena Pamati Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu m2 2,52 nospraušana. Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 32,55 Zemes

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR

Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m EUR Celtniecības darbu cenas Cenas par periodu: 01.12-30.02 Darba nosaukums Pamati Cena Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. m2 2.16 EUR Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem Stunda 27.90

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS 10.pielikums Būvuzraudzības darbu izpilde objektā Satiksmes pārvada atjaunošana Maskavas ielā pār Dzintara ielu, Ventspilī, identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 27 KF VENTSPILS PILSĒTAS IELU BŪVNIECĪBAS VADLĪNIJAS

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

PROJEKTA SASTĀVS

PROJEKTA SASTĀVS PROJEKTA SASTĀVS 1. SĒJUMS CD(Ceļu daļa), BA, T A. Vispārīgā daļa. B. Tehniskās specifikācijas un saraksti. C. Būvdarbu apjomi. D. Tāmes. E. Topogtāfiskais plāns. F. Rasējumi. Būvprojekts 2 SATURS A. VISPĀRĪGĀ

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem Reģistrēti RAPLM ar Nr.2-272/06 Saistošie noteikumi Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā 2006.gada 1.februārī Siguldā Nr.7 (prot. Nr.3, 4) Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"

Sīkāk

Vāka dizainu un pirmo lapu veidot līdzīgu Autoceļu specifikācijām 2001, lietojot LVC korporatīvo krāsojumu un emblēmu

Vāka dizainu un pirmo lapu veidot līdzīgu Autoceļu specifikācijām 2001, lietojot LVC korporatīvo krāsojumu un emblēmu PASŪTĪTĀJS: Rundāles novada dome Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV 3921 PROJEKTĒTĀJS: SIA MYZONE Reģ.Nr. 40003565484 Adrese: Maskavas iela 189, Rīga, LV-1019 Tālr. 25733633 e-pasts:

Sīkāk

Dinamiskā Blīvēšana DC

Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskā Blīvēšana DC Strona główna Tehnoloģijas Dinamiskā Blīvēšana DC Dinamiskās Blīvēšanas (DC) tehnoloģiju, kas zināma arī kā dinamiskās konsolidācijas metode, izgudroja un

Sīkāk

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Diametrs Ø cm 6 8 Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cena Cena Cena 5,56 59,7 85,87 99,78 53,70 50,08 55,00 567,9 59,30 608,22 622,3 68,52

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1

HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielau krustojumā. Stacijas iela 38, Ludza LD -1 HORIZONTĀLAIS SAULES PULKSTENIS. LUDZA LD - GRANĪTA BRUĢA RAKSTS SP LAUKUMA IEKLĀŠANA R 00,00 cm 7 2 4 Tianshan red 4 6 2 4 N 4 GRANĪTA TONĀLS SALIKUMS 4 Granīts G 60 6 Granīts G 60 M=:0 PASŪTĪTĀJS: LUDZAS

Sīkāk

8.pielikums_Fin_pied_veidlapas_final.xls

8.pielikums_Fin_pied_veidlapas_final.xls Iepirkums: Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana Iepirkums id. Nr. LSEZ 2018/30ES/K Būvobjekts: Liepājas ostas autotransporta pievedceļa pārbūve un atjaunošana alga būvizstrādājumi

Sīkāk

BŪVPROJEKTA SASTĀVS VISPĀRĪGĀ DAĻA 1.SĒJUMS ĢENERĀLPLĀNS UN TRANSPORTS (GT) ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (ielas apgaismojums) (ELT) BŪVDARBU APJOMU SAR

BŪVPROJEKTA SASTĀVS VISPĀRĪGĀ DAĻA 1.SĒJUMS ĢENERĀLPLĀNS UN TRANSPORTS (GT) ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (ielas apgaismojums) (ELT) BŪVDARBU APJOMU SAR BŪVPROJEKTA SASTĀVS VISPĀRĪGĀ DAĻA 1.SĒJUMS ĢENERĀLPLĀNS UN TRANSPORTS (GT) ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (ielas apgaismojums) (ELT) BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS (BA) 2.SĒJUMS IZMAKSU APRĒĶINS (T) TP-013-2014

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

EPL_elementi

EPL_elementi Elektropārvades līniju elementu katalogs Traversas, kāši, kronšteini un citi elementi elektropārvades līnijām Saturs Ievads... 1. Āķi...4 2. Balstu savilces un atgāžņu mezgli...7. Traversas...9 4. Tapas...18

Sīkāk

Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības

Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības 01.01.2017 AS Latvijas valsts meži 1 AS Latvijas valsts meži, 2013 Saturs SATURS... 2 I NODAĻA... 4 II NODAĻA... 11 III NODAĻA... 33 IV NODAĻA... 36 Stabu 18< kvalitātes... 37 Stabu 14-19 kvalitātes...

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

Latvian Rural Advisory and Training Centre subsidiary FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE

Latvian Rural Advisory and Training Centre   subsidiary  FOREST ADVISORY SERVICE CENTRE Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam ietvaros Raimonds Bērmanis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centrs www.mkpc.llkc.lv ES

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no gada 9. julija līdz gada 15. jūlijam. Autoceļš Adrese, km Administratīvā teritorija Objekts /

Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no gada 9. julija līdz gada 15. jūlijam. Autoceļš Adrese, km Administratīvā teritorija Objekts / Būvobjektu saraksts valsts autoceļu tīklā no 2018. gada 9. julija līdz 2018. gada 15. jūlijam. Autoceļš Adrese, km Administratīvā teritorija Objekts / termiņš Būvuzņēmējs Atbildīgās personas (uzvārds,

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

Microsoft Word - SALACGRIVA_paskaidrojuma_raksts_ doc

Microsoft Word - SALACGRIVA_paskaidrojuma_raksts_ doc PASKAIDROJUMA RAKSTS Vispārējā informācija Salacgrīva ir pilsēta Vidzemes ziemeļos, Salacgrīvas novada centrs Salacas upes grīvā. Attālums no Salacgrīvas līdz Rīgai 103km, līdz Limbažiem 50km, līdz Valmierai

Sīkāk

Microsoft Word - Valcbetona Specifikacijas_REV3_

Microsoft Word - Valcbetona Specifikacijas_REV3_ Ar veltni blīvējama betona (RCC) seguma būvniecības vispārīgās specifikācijas autoceļiem un laukumiem Izstrādātas: 2015. gada 26. martā (1. redakcija) Izstrādātājs: SIA Ceļu eksperts, Aveņu iela 1, Ikšķile,

Sīkāk

Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības

Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības Izstrādāja: VMF LATVIA Izmaiņas veica: Gatis Juhņēvičs INSTRUKCIJA Mērīšana Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības (3.1 metodei/ VMF MI 02.09) Apstiprināja: Aldis Ladusāns VMF MI 02.09 Variants: 14 Lappuse

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

1.Sējums. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. 1 Saturs A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA Paskaidrojuma raksts Ievads.

1.Sējums. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. 1 Saturs A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA Paskaidrojuma raksts Ievads. 1.Sējums. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. 1 Saturs A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA... 4 1. Paskaidrojuma raksts... 4 1.1 Ievads... 4 1.2 Esošās situācijas raksturojums... 4 1.3 Tehniski

Sīkāk

Folie 1

Folie 1 Priekšnosacījumi un izaicinājumi modernai koka būvniecībai Latvijā Andrejs Domkins Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts SIA (MeKA) Koks ir izcils konstrukciju materiāls 100 m 190

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt svešķermeni, ja tāds atrasts. 3 Noskaidrot bojājuma apjomu,

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Kandavas  Mākslas un mūzikas skola NOMINĀCIJA: PĀRBŪVE KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA ADRESE: SABILES IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS PIETEICĒJS: KANDAVAS NOVADA DOME, DĀRZA IELA 6, KANDAVA PĀRSTĀVIS: BŪVUZŅĒMĒJA PROJEKTU VADĪTĀJA

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI 2.pielikums iepirkuma Nr. VNP 207/ Nolikumam Tehniskā specifikācija N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts. Sekcija- krāsains rotaļu un rotaļlietu plaukts.. Pielikums sekcijas izmēri Skaits,gab Sekcija- rotaļlietu

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word - SikaAnchorfix-1_lv_c.doc

Microsoft Word - SikaAnchorfix-1_lv_c.doc Materiāla apraksts Rediģēts 06.01.2009. Versijas Nr. 0002 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Ātri cietējoša enkurošanas līmviela Construction Produkta raksturojums Pielietojums Īpašības / priekšrocības

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts5.12

Paskaidrojuma raksts5.12 BK DAĻAS PASKAIDROJUMA RAKSTS Projektējamā ēka LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS atrodas Rīgā, Jelgavas ielā 1. Tehniskā projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta, pamatojoties uz

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc)

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc) Saules kolektoru KSH, KSP montāžas instrukcija uz plakana jumta vai pamata. Ierīci nedrīkst iznīcināt kā sadzīves atkritumus. Ierīce tālākai utilizācijai jānodod attiecīgā elektronikas un elektrisko ierīču

Sīkāk

Environment. Technology. Resources ELEKTROLĪNIJU BALSTU STIPRĪBAS APRĒĶINU OPTIMIZĀCIJAS IESPĒJAS ELEKTROLĪNIJU PROJEKTĒŠANĀ The Lasting Calcula

Environment. Technology. Resources ELEKTROLĪNIJU BALSTU STIPRĪBAS APRĒĶINU OPTIMIZĀCIJAS IESPĒJAS ELEKTROLĪNIJU PROJEKTĒŠANĀ The Lasting Calcula ELEKTROLĪNIJU BALSTU STIPRĪBAS APRĒĶINU OPTIMIZĀCIJAS IESPĒJAS ELEKTROLĪNIJU PROJEKTĒŠANĀ The Lasting Calculation Optimization for Wood Poles in Power Lines Designing Z. Miklašēvičs Tukums, Cīruļu iela1.

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS

PROFESIJAS STANDARTA PARAUGS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 16. maija rīkojumu Nr. 283 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0061 Profesija Sausās būves celtnieks Kvalifikācijas līmenis 2 Nodarbinātības

Sīkāk

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr.40003011203 IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 rekonstrukcijas zonas Rēzeknes novadā Iepirkuma ID Nr.

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Būveksperts: Raimonds BRETŠNEIDERS 2015.gada 28.februārī. Izpildītājs: Būvinženiera Raimonda Bretšneidera eksperta privātprakse SIA BŪVES BIROJS Vien.

Būveksperts: Raimonds BRETŠNEIDERS 2015.gada 28.februārī. Izpildītājs: Būvinženiera Raimonda Bretšneidera eksperta privātprakse SIA BŪVES BIROJS Vien. Izpildītājs: Būvinženiera Raimonda Bretšneidera eksperta privātprakse SIA BŪVES BIROJS Vien.reģ.Nr.43603068123 www.buvesbirojs.lv Mob.t. 29 39 66 91 buvesbirojs@inbox.lv Raimonds BRETŠNEIDERS, p.k.141062-10020

Sīkāk

Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības

Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības AKKP LVM 2013.01 01.01.2013 AS Latvijas valsts meži 1 AS Latvijas valsts meži, 2013 Saturs SATURS... 2 LIETOTIE SAĪSINĀJUMI:... 4 VISPĀRĒJĀS SAGATAVOŠANAS PRASĪBAS...

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr

LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000020824 tālrunis 651 33655,, fakss 651 52352,E-pasts: dome@jaunjelgava.lv

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MEŽAPARKS IZSTRĀDES PAMATOJUMS TERITORIJAS SITUĀCIJAS UN PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS Plānojamās teritorijas novietne Nekustamā īpašuma Mežaparks, Tīnūžu

Sīkāk

SkultesKartons_Katalogs

SkultesKartons_Katalogs PAR UZŅĒMUMU SIA "Skultes kartons" ir gofrētā kartona un tā izstrādājumu ražotājs, kas Latvijas tirgū strādā jau kopš 2009.gada. Gadu laikā uzkrātā pieredze un klientu lojalitāte, ir ļāvusi uzņēmumam augt

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 23.08.2018. saistošie noteikumi Nr.25 Daugavpils novada kapsētu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

1

1 PASKAIDROJUMA RAKSTS IEVADS Detālplānojuma izstrāde Garkalnes novada, Berģu zemes vienībām Lietus ielā 12, kadastra apzīmējums 8060 011 0244, un Saktas, kadastra apzīmējums 8060 011 0245 uzsākta pamatojoties

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

Microsoft Word - UGUNSDROSHAIS KRASOJUMS.doc

Microsoft Word - UGUNSDROSHAIS KRASOJUMS.doc NODAĻA UGUNSDROŠAIS KRĀSOJUMS DAĻA 1 - VISPĀRĪGI 1.01 SAISTĪTIE DOKUMENTI A. Uz šo nodaļu attiecas rasējumi un Līguma vispārīgie noteikumi, ieskaitot Vispārīgos un Konkrētos nosacījumus. 1.02 KOPSAVILKUMS

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk