PĀRBAUDES METODIKA KABEĻU ELEKTROLĪNIJĀM AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 kv

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PĀRBAUDES METODIKA KABEĻU ELEKTROLĪNIJĀM AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 kv"

Transkripts

1 s LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 043 Otrais izdevums 2021 PĀRBAUDES METODIKA KABEĻU ELEKTROLĪNIJĀM AR SPRIEGUMU LĪDZ 20 kv AS "Latvenergo" teksts, 2021 LEEA Standartizācijas centra "Latvijas Elektrotehnikas komiteja" noformējums, makets, 2021 Šī energostandarta un tā daļu pavairošana un izplatīšana jebkurā formā vai jebkādiem līdzekļiem bez Standartizācijas centra "Latvijas Elektrotehnikas komiteja" un AS "Latvenergo " rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Latvijas Elektrotehnikas komiteja Šmerļa iela 1, Rīga, LV Reģistrācijas Nr.217 Datums: LEK 043 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS

2 2 Anotācija Prasības attiecināmas uz Latvijas Republikā ekspluatācijā pieņemamām un esošām kabeļu elektrolīnijām ar spriegumu līdz 20 kv (ieskaitot), ja attiecīgās energoietaises valdītājs noteicis šo energostandartu par saistošu. Energostandarts nav attiecināms uz ēku iekšējo elektroinstalāciju, kontrolkabeļiem un elektronisko sakaru tīkla līnijām. Energoietaises valdītājam ir tiesības noteikt citus pārbaudes vērtēšanas kritērijus attiecībā uz kabeļu elektrolīnijas pārbaudēm ar paaugstinātu spriegumu. Energostandartā tiek aprakstītas un noteiktas prasības kabeļu elektrolīniju pārbaudes pieņemšanai ekspluatācijā un ekspluatācijas laikā veicamās pārbaudes kabeļu elektrolīnijām ar spriegumu līdz 20 kv ar papīra eļļas, šķērssaistīta polietilēna/polietilēna (XLPE/PE) un ar polivinilhlorīda (PVC) izolāciju. Energostandartā noteikti kabeļu elektrolīniju izolācijas pārbaudes vērtēšanas kritēriji, pārbaužu apjoms un metodika pēc kabeļu elektrolīniju izbūves un remontiem. Energostandartā aprakstīta kabeļu elektrolīniju pārbaude ar ļoti zemas frekvences paaugstinātu maiņspriegumu, pārbaude ar paaugstinātu līdzspriegumu, tangenss delta un daļējās izlādes diagnostikas metožu pielietojums, un rezultātu izvērtēšanas kritēriji. Energostandarts apstiprināts Latvijas Elektrotehnikas komitejā.

3 3 Satura rādītājs 1. Vispārīgie nosacījumi Normatīvie dokumenti Energostandartā lietotie saīsinājumi un apzīmējumi Termini Vispārīgās prasības kabeļu elektrolīnijas pārbaudei Izolācijas pretestības mērīšana Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi Mērījumu veikšanas metodika Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji Dielektrisko zudumu (Tg δ) diagnostika un kapacitātes noteikšana Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi Mērījumu veikšanas metodika Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji Daļējās izlādes diagnostika Daļējās izlādes diagnostikas metodes, to pielietojums un mērīšanas nosacījumi Vispārīgās prasības Akustiskās daļējo izlāžu mērījumu metodes Optiskās daļējo izlāžu mērījumu metodes Elektromagnētiskās daļējo izlāžu mērījumu metodes Elektriskās daļējo izlāžu mērījumu metodes Daļējo izlāžu mērījumu ar ļoti zemas frekvences maiņspriegumu veikšanas metodika Daļējo izlāžu mērījumu ar ļoti zemas frekvences maiņspriegumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji un rekomendācijas Pārbaude ar ļoti zemas frekvences paaugstinātu maiņspriegumu Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi Mērījumu veikšanas metodika Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji Pārbaude ar paaugstinātu līdzspriegumu Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi Mērījumu veikšanas metodika Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji Kabeļu apvalka pārbaude Aktīvās pretestības noteikšana...24

4 Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi Mērījumu veikšanas metodika Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji Cilpas "fāze nulle" pilnās pretestības pārbaude Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi Mērījumu veikšanas metodika Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji Kabeļu elektrolīniju termogrāfija Kabeļu elektrolīniju pārbaudes Kabeļu elektrolīniju ar metāla apvalku pretkorozijas aizsardzība un tās pārbaudes nosacījumi Vispārīgās prasības Pārbaudes un mērījumi Ķīmiskās korozijas noteikšana pielikums pielikums pielikums...36

5 5 1. Vispārīgie nosacījumi 1.1. Normatīvie dokumenti Energostandarts izstrādāts, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Latvijas standartus, starptautiskos standartus un AS "Latvenergo" un citu energouzņēmumu ekspluatācijas pieredzi. Valsts normatīvo aktu prasības izpildāmas neatkarīgi no tā, vai energostandartā ir dota atsauce uz normatīvo aktu, vai tā nav dota. Nedatētām norādēm piemērojams norādes dokumenta pēdējais izdevums (ieskaitot visus labojumus). Energostandarta izstrādē izmantoti un sniegtas atsauces uz šādiem normatīvajiem aktiem: Latvijas standarti LVS HD 605 S3 "Elektriskie kabeļi. Papildu testēšanas metodes"; LVS HD 620 S2 "3,6/6 (7,2) kv līdz 20,8/36 (42) kv nominālajam spriegumam paredzētie sadalkabeļi ar ekstrudētu izolāciju"; LVS EN "Izolētu kabeļu dzīslas"; LVS EN "Augstsprieguma testa veidi Daļējas izlādes mērījumi". Latvijas energostandarti LEK 038 "Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi". Starptautiskie standarti un normatīvi IEC TS "High voltage test techniques Measurement of partial discharges by electromagnetic and acoustic methods" Energostandartā lietotie saīsinājumi un apzīmējumi Cx pētāmā objekta nomērīta kapacitāte; EPR etilēnpropilēna polimērs; HEPR augstas izturības etilēnpropilēna polimērs; KL kabeļu elektrolīnija; U 0 elektrotīkla fāzes spriegums (spriegums starp fāzes vadu un vairākfāžu sistēmas neitrāli); PD daļējās izlādes; PE polietilēns; PILC papīra eļļas; PVC polivinilhlorīds; Tg δ tangenss delta; VLF ļoti zema frekvence;

6 6 XLPE šķērssaistīts polietilēns Termini augstas izturības etilēnpropilēna polimērs etilēna un propilēna kopolimērs ar paaugstinātu izturību daļējā izlāde izlāde, kas tikai daļēji pārklāj izolāciju starp dažāda potenciāla vadītājiem. Tā var notikt vadītāja tuvumā vai izolācijas iekšienē daļējās izlādes impulsa šķietamā izlāde (q) izlāde, kuru padodot starp diviem pārbaudāmā objekta izvadiem, dos tādu pašu rezultātu kā daļējās izlādes strāvas impulss. Šķietamo izlādi parasti izsaka pikokulonos (pc) daļējās izlādes impulss strāvas vai sprieguma impulss, kas rodas no daļējās izlādes pārbaudāmajā objektā pārbaudes laikā etilēnpropilēna polimērs vai līdzīga izolācija etilēna un propilēna kopolimēra izolācija, parasti to sauc par elastomēru. EPR kabeļi ir elastīgāki nekā PE un XLPE, bet ar lielākiem dielektriskiem zudumiem izolācija cietas, šķidras vai gāzveida vielas un materiāli ar labām dielektriskajām īpašībām, ko izmanto vadītāju un elektroaparātu strāvu vadošo daļu pārklāšanai, lai palielinātu to elektrisko izturību izolācijas bojājums elektroiekārtas izolācijas bojājums, kas var izraisīt nepieļaujamu strāvas noplūdi pa bojāto vietu vai izolācijas caursiti izolācijas caursite izlāde caur cietu, šķidru vai gāzveida dielektriķi izolācijas materiāls neievērojami mazas elektrovadītspējas materiāls, ko izmanto dažāda potenciāla vadītājdaļu atdalīšanai.

7 kabeļu elektrolīnija viena vai vairāku paralēlu kabeļu un ar to saistīto konstruktīvo elementu kopums, kas paredzēts elektroenerģijas pārvadei no viena elektrotīkla punkta uz otru kabelis elektrotehnisks izstrādājums, kas sastāv no vienas vai vairākām dzīslām, kas ietvertas kopējā izolācijā. Piezīme: Atkarībā no kabeļa funkcionālās nozīmes kabelis var saturēt jostizolāciju, bruņu, dzīslu individuālos ekrānus, starpvadu aizpildījumu, apvalku, aizsargpārklājumus u.c. Kabelī papildus var būt iekļauti arī neizolēti vadi ļoti zema frekvence (VLF) elektroenerģijas avota darba frekvence no 0,01 Hz līdz 0,1 Hz mērvads mērījumu veikšanai paredzēts elektrotehnisks izstrādājums, kas sastāv no vienas vai vairākām dzīslām, un savieno mēriekārtu ar pārbaudāmo objektu polietilēns polietilēns ir visizplatītākā plastmasa. Polietilēns parasti ir līdzīgu etilēna polimēru maisījums. Polietilēna izolācijai ir mazāki dielektriskie zudumi, kā polivinilhlorīda izolācijai polivinilhlorīds materiālu kombinācijas, kas piemēroti izvēlētas, proporcionālas un apstrādātas, no kurām raksturīgā sastāvdaļa ir polivinilhlorīds vai viens no tā kopolimēriem. Tas pats termins apzīmē arī savienojumus, kas satur polivinilhlorīdu un dažādas tā komponentes šķērssaistīts polietilēns termoreaktīvs materiāls, kas izveidots, šķērssaistot termoplastisko polietilēnu savienojumu ar ķīmisko vai apstarošanas metodi. 2. Vispārīgās prasības kabeļu elektrolīnijas pārbaudei 2.1. Lai nodrošinātu spēka KL drošu ekspluatāciju un prognozētu vai atklātu KL potenciālās bojājumu vietas, ir jāuzrauga KL izolācijas stāvoklis. Izolācijas stāvokli un defektu rašanos izolācijā galvenokārt ietekmē pārsprieguma impulss, siltums un to radītā PD. Izolācijas novecošanos var noteikt, veicot regulāras KL pārbaudes Kabeļu izolācijas veidi: piesūcināts papīrs (piemēram, PILC);

8 polimēru izolācija (piemēram, EPR, HEPR, gumijas); termoplastmasas izolācija (piemēram, PVC, PE u.c.); šķērssaistītie polimēri (piemēram, XLPE). Piezīme: Gumijas izolācija un PILC izolācija plaši pielietoti vecajās KL KL pārbaudes metodes: nedestruktīvās metodes: izolācijas pretestības mērījumi; Tg δ diagnostikas metode; PD diagnostikas metode destruktīvās metodes: pārbaude ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu; pārbaude ar paaugstinātu līdzspriegumu KL pārbaudes ar nedestruktīvām metodēm ļauj novērtēt KL izolācijas novecošanās pakāpi, nesagraujot KL izolāciju vai nesamazinot tās darbaspēju. Pareizi veicot pārbaudes ar nedestruktīvām metodēm un precīzi uzturot mērījumu rezultātu datu bāzes, ir iespējams savlaicīgi konstatēt potenciālās KL bojājumu vietas. Ar nedestruktīvām metodēm var noteikt bojājumus, kas radušies, izbūvējot KL un savienojuma uzmavas, kā arī kabeļu ražošanas procesā Destruktīvo metožu mērķis ir iegūt atbildi, vai KL iztur uzdotos pārbaudes parametrus. Ja KL izolācija pārbaudi neiztur, tiek iegūts izolācijas caursites spriegums. Savukārt pārbaudi izturējušu KL uzskata par derīgu ekspluatācijai. Šo pārbaužu priekšrocība ir tā, ka tiek atrastas attiecīgā KL posma vājākās vietas. Taču vienlaikus šo metožu trūkums ir tāds, ka tās var veicināt pārbaudi izturējušo posmu izolācijas novecošanos un neļauj noteikt KL izolācijas novecošanās veidu, pakāpi un iemeslus. KL pārbaudes ar destruktīvām metodēm nav ieteicams veikt, kad: ir redzams elektroiekārtas, kabeļa gala apdares, savienojuma uzmavas vai kabeļa defekts; citi mērījumi norāda uz bīstama defekta esamību; pārbaudi paredzēts veikt āra elektroietaisēs un ir nelabvēlīgi laika apstākļi Komercsabiedrībai ir tiesības noteikt arī citus KL pārbaudes metodes un/vai vērtēšanas kritērijus, ņemot vērā KL tehnisko stāvokli Galvenais faktors, kas raksturo KL izolācijas (izņemot KL ar PILC izolāciju) kvalitāti, ir izolācijā izveidojušos ūdens koku lielums un daudzums. Galvenokārt ūdens koku kanāli veidojas vietās, kur izolācijas materiālā ir mitrums un defekti, kas radušies kabeļu ražošanas procesā vai ekspluatācijas laikā. Elektriskie nosacījumi šajos ūdens kokos, kurus nevar redzēt, atšķiras no nebojāta materiāla, un tos var novērot mērījumu rezultātos. Galvenie faktori, kas raksturo KL ar PILC izolāciju kvalitāti, ir eļļas izžūšana un izolācijas samitrināšanās.

9 Ūdens koki veidojas elektriskā lauka ietekmē ūdenim nokļūstot KL plastmasas izolācijā. Ūdens koku veidošanās KL izolācijā ir KL izolācijas novecošanās pazīme. Ūdens koks veidojas caur kabeļa izolāciju ceļā, kas līdzinās koka zariem. KL izolācijā koku veidošanās ir bieži izplatīts kabeļu sadalīšanās process un KL bojājumu iemesls. Izveidojušies līdz salīdzinoši lieliem izmēriem, ūdens koki izsauc elektriskās caursites KL izolācijā Elektriskie koki ir process, kas rodas vietās, kur ir stiprs elektriskais lauks. Tas attīstās ļoti ātri un ir redzams kā PD. KL izolācijas caursite notiek, ja elektriskais koks ir sasniedzis kritisko izmēru, pie kurā izolācija vairs nepilda savas dielektriskās funkcijas, tad elektriskais koks attīstās ļoti strauji un dažu minūšu laikā var novest pie pilnīgas izolācijas caursites PD kabeļu elektrolīnijas izolācijā raksturo izolācijas materiāla degradēšanos elektriskā lauka ietekmē. PD raksturlielumi ir ierosmes un rimšanas spriegumi, kā arī izlāžu lielumi kulonos (C), ko nosaka, veicot PD mērījumus PD diagnostikas metodi var izmantot KL ar jebkuru izolācijas veidu pārbaudēm, lai noteiktu potenciālo bojājumu vietu KL, savienojuma uzmavā vai gala apdarē Ūdens koku ietekmi uz KL izolāciju (izņemot KL ar PILC izolāciju) visefektīvāk var noteikt ar Tg δ diagnostikas metodi. Tg δ vērtība ir atkarīga no KL esošo ūdens koku daudzuma un lieluma. KL ar PILC izolāciju šo diagnostikas metodi var izmantot, lai konstatētu eļļas izžūšanu un/ vai izolācijas samitrināšanos KL diagnostikas metodes ir izolācijas pretestības mērījumi, kā arī PD un Tg δ diagnostikas metodes. Daudzi defekti izolācijā nerada PD, tāpēc izolācijas pretestības, PD un Tg δ mērījumi savstarpēji papildina viens otru. Ņemot vērā šo mērījumu rezultātus, var veikt secinājumus par KL izolācijas stāvokli. 3. Izolācijas pretestības mērīšana 3.1. Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi Izolācijas pretestības mērījumus veic ar 2500 V megommetru (izolācijas pretestības noteikšanas mēriekārtu) katrai KL dzīslai un, ja ir, arī ekrānam Jaunizbūvētām KL ar spriegumu 1 kv izolācijas pretestība nedrīkst būt mazāka par 1 MΩ. KL, kuras ir ekspluatācijā, atļauts izolācijas pretestības samazinājums līdz 0,5 MΩ. Ja KL izolācijas pretestība ir zemāka par 0,5 MΩ, komercsabiedrība pieņem lēmumu par KL turpmāko ekspluatāciju KL ar spriegumu 1 kv, kuru izolācijai ir samazinājusies pretestība vai tā ir novecojusi, par ko liecina KL bojājumu uzskaite un mērījumu rezultāti, ar komercsabiedrības lēmumu šo KL pārbaudi pēc bojājuma novēršanas var atlikt līdz KL pilnīgai vai daļējai nomaiņai. KL ar spriegumu > 1 kv izolācijas kvalitāte tiek novērtēta pēc izolācijas pretestības izmaiņu dinamikas Veicot mērījumus KL ar megommetru, pastāv šādi pārbaudes veidi: izolācijas pretestības noteikšana; absorbcijas koeficienta noteikšana;

10 polarizācijas indeksa noteikšana Mērījumu veikšanas metodika Veicot izolācijas lieluma mērījumus, megommetra vienu vadu pievieno pārbaudāmajai KL dzīslai un otru vadu pievieno visām pārējām dzīslām, kas savienotas kopā un ir sazemētas, ja KL ir ar ekrānu, tad mērījumus veic analoģiski arī ekrānam. Pirms un pēc katra mērījuma kabeli nepieciešams izlādēt, to sazemējot Veicot izolācijas pretestības mērījumu noteikšanu, parasti megommetra rādījumus nolasa pie 15 sekundēm Lai noteiktu absorbcijas koeficientu, megommetra rādījumus nolasa pie 15 un 60 sekundēm. Absorbcijas koeficientu aprēķina pēc formulas: KK aaaaaa = RR 60 RR 15, kur: KK aaaaaa absorbcijas koeficients; RR 60 megommetra rādījums pie 60 sekundēm; RR 15 megommetra rādījums pie 15 sekundēm Izolācijas stāvokļa papildus izvērtēšanai izmanto polarizācijas indeksa noteikšanu gadījumos, kad absorbcijas koeficients Kabs 1,2. Megommetra rādījumus nolasa pie 60 un 600 sekundēm. Polarizācijas indeksu aprēķina pēc formulas: PPPP = RR 600 RR 60 kur: PPPP Polarizācijas indekss; RR 600 megommetra rādījums pie 600 sekundēm; RR 60 megommetra rādījums pie 60 sekundēm Izolācijas pretestības mērījumu rezultāti ir atkarīgi no klimatiskiem apstākļiem mērījuma laikā, KL izolācijas temperatūras, kā arī gala apdares piesārņojuma un samitrinājuma KL izolācijas pretestības mērījumu rezultātu noformēšanas protokola paraugu skatīt 1. pielikuma P1.1 tabulā Veicot KL pārbaudi ar paaugstinātu līdzspriegumu vai ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu, izolācijas pretestības mērījumi jāveic pirms un pēc pārbaudes Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji KL izolācijas izvērtēšanas kritērijs ir cietās izolācijas pretestības lielums salīdzinājumā ar KL sākotnējiem izolācijas pretestības mērījumu lielumiem. Pretestības samazināšanās tendence brīdina par KL izolācijas pasliktināšanos. Ja par sākotnējo datu un noteiktajiem lielumiem nav apliecinošas informācijas, tad par mērījumu izvērtēšanas kritērijiem tiek uzskatīti iepriekšējie/pēdējie mērījumu rezultāti un rezultātu izmaiņu tendence.

11 Lai salīdzinātu iegūtos mērījumu rezultātus, tie jāpārrēķina pie sākotnējo/ iepriekšējo mērījumu temperatūras: ja temperatūru starpība ( tt) ir pozitīva, tad: kur: RR ppārrrrēķ = RR iiiiii KK ; ja temperatūru starpība ( tt) ir negatīva, tad: RR ppārrrrēķ = RR iiiiii KK Rpārrēķ pārrēķinātā pretestība pie sākotnējo mērījumu temperatūras t sāk [MΩ]; Rizm pretestība pie mērījumu temperatūras t mēr (izmērītā pretestība) [MΩ]; K temperatūru starpības koeficients (skatīt p.) Temperatūru starpības koeficientu var noteikt no 3.1. tabulas vai aprēķināt pēc formulas: KK = ee tt kur: tt temperatūru starpības absolūtā vērtība (skatīt p.). Temperatūru starpības t [ C] absolūtā vērtība Temperatūru starpības koeficients Temperatūru starpības koeficienti 3.1. tabula ,04 1,08 1,13 1,17 1,22 1,5 1,84 2,25 2,75 3, Lai iegūtu temperatūru starpības koeficientu temperatūras starpībai, kas nav norādīta 3.1. tabulā, ir jāsareizina to temperatūru starpības koeficienti, kas summā veido nepieciešamo temperatūras starpību, piemēram, temperatūru starpības koeficients pie temperatūras starpības 8 C būs vienāds ar temperatūru starpības koeficientu reizinājumu pie 5 C un pie 3 C. Temperatūru starpības koeficienta pie temperatūras starpības 8 C aprēķina piemērs: KK 8 C = KK 5 C KK 3 C = 1,22 1,13 = 1, Temperatūras starpību tt aprēķina pēc formulas: kur: tmēr mērījumu temperatūra [ C]; tsāk sākotnējo mērījumu temperatūra [ C]. tt = tt ssākk tt mmērr Piezīme: Rekomendē veikt sākotnējos KL izolācijas mērījumus pie 20 C. Ja mērījumi veikti pie citas temperatūras, tad nepieciešams veikt pārrēķinus.

12 KL ar spriegumu > 1 kv izolācijas pretestība netiek normēta, tomēr elektroiekārtās ar spriegumu > 1 kv izolācijas pretestībai nevajadzētu būt < 1 MΩ uz elektroiekārtas darba sprieguma katru 1 kv. Izolācijas pretestības samazināšanās tendence brīdina par KL izolācijas pasliktināšanos vai nepietiekamu depolarizācijas (izlādes) laiku pēc KL pārbaudes ar paaugstinātu līdzspriegumu Absorbcijas koeficienta mērījumu rezultāta izvērtēšanas kritērijus skatīt 3.2 tabulā. Absorbcijas koeficienta vērtēšanas kritēriji 3.2. tabula Izolācijas stāvoklis Kabeļiem, kas ražoti saskaņā ar GOST standartu prasībām Absorbcijas koeficients Kabeļiem, kas ražoti saskaņā ar IEC standartu prasībām Bīstams Līdz 1 Līdz 1,3 Apmierinošs No 1 līdz 1,25 (ieskaitot) Labs Virs 1,25 līdz 1,6 (ieskaitot) Virs 1,3 (ieskaitot) Ļoti labs Virs 1,6 Piezīme: Ja absorbcijas koeficients K abs 1,2, tad ir jāveic polarizācijas indeksa mērījums Polarizācijas indeksa mērījumu rezultāta izvērtēšanas kritērijus skatīt 3.3. tabulā. Polarizācijas indeksa vērtēšanas kritēriji Izolācijas stāvoklis Polarizācijas indekss Bīstams Līdz 1 Apmierinošs No 1 līdz 2 (ieskaitot) Labs Virs 2 līdz 4 (ieskaitot) Ļoti labs Virs 4 Piezīme: Polarizācijas indeksa mērījums ir obligāts, ja absorbcijas koeficients K abs 1,2. 4. Dielektrisko zudumu (Tg δ) diagnostika un kapacitātes noteikšana 4.1. Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi 3.3. tabula Tg δ diagnostikas metodi izmanto, lai KL noteiktu dielektriskos zudumus. Pārbaudi ar Tg δ diagnostikas metodi veic, izmantojot galvenokārt maiņspriegumu Dielektrisko zudumu leņķis δ raksturo leņķi starp aktīvās un kapacitatīvās strāvas komponentēm, kas plūst caur KL izolāciju. Jo lielāka ir aktīvās strāvas komponente attiecībā pret kapacitatīvo, jo lielāks ir leņķis starp šīm strāvām un līdz ar to var uzskatīt, ka KL izolācijas dielektriskās īpašības ir pasliktinājušās Tg δ diagnostikas metodi ieteicams izmantot, lai noteiktu vispārējo KL izolācijas stāvokli.

13 Lai veiktu Tg δ pārbaudi, jāatvieno KL visas pienākošās dzīslas. Sākuma pārbaudi var veikt kopā visām kabeļa dzīslām, ja tās ir vienā apvalkā. Ja pēc sākuma rezultātu saņemšanas ir aizdomas par kādas dzīslas tehnisko stāvokli vai Tg δ palielinātu vērtību, tad pārbaude jāveic katrai dzīslai atsevišķi Nosakot Tg δ kā funkciju no sprieguma, pārbaude jāveic apkārtējās vides temperatūrā. Pārbaudes spriegums jāpadod starp vadītāju (dzīslu) un metālisko ekrānu vai apvalku. Dielektriskie zudumi jānosaka attiecīgi ar spriegumiem 0,5U0, U0 un 2U Nomērītā Tg δ vērtība ar U0 un starpība starp mērījumiem pie 2U0 un pie 0,5U0 jāreģistrē, un šīs vērtības nedrīkst pārsniegt standartā LVS HD 605 S3 noteiktās vērtības. Tg δ UU0 Tg δ 2UU0 Tg δ 0,5UU0 kur: Tg δ UU0 nomērītā Tg δ vērtība pie sprieguma U0; Tg δ 2UU0 nomērītā Tg δ vērtība pie sprieguma 2U0; Tg δ 0,5UU0 nomērītā Tg δ vērtība pie sprieguma 0,5U0; Lai nomērītās Tg δ vērtības tuvinātu mērījumiem pie 20 C, jāizmanto korekcijas koeficienti, kas norādīti 4.1. tabulā. Apkārtējas vides temperatūra ( C) Korekcijas koeficients Korekcijas koeficients apkārtējās vides temperatūrā 4.1. tabula ,05 1,06 1,07 1,06 1,04 1,00 0,94 0,86 0,80 0,79 0,79 Piezīme: Pastāv mēriekārtas, ar kurām nav iespējams padot noteiktos spriegumus (piemēram, IDAX300, DIRANA). Izmantojot šīs pārbaudes iekārtas, Tg δ nosaka pie pazemināta maiņsprieguma, kuru ģenerē attiecīgā mēriekārta. Piezīme: Dielektrisko zudumu Tg δ mērījumus ieteicams veikt pie izolācijas temperatūras, kas nav zemāka par 10 C, ja mērījumus veic pie zemākām temperatūrām, tad iegūtos rezultātus izmanto informatīvi nepārrēķinot.

14 14 Tg δ vērtēšanas kritēriji 4.2. tabula Izolācijas tips HEPR Pārbaudes metode Mērījuma izvērtēšanas kritērijs Absolūtā vērtība Tg δ UU0 0,008 0,8 Tg δ 2UU0 Tg δ 0,5UU0 0,001 0,1 % XLPE ar PE vai PVC apvalku Piezīme: KL ar PILC izolāciju Tg δ pārbaudi parasti neveic. Tg δ UU0 0,004 0,4 Tg δ 2UU0 Tg δ 0,5UU0 0,002 0,2 Tg δ 20 ± 3 C ; U pārb = U 0 0,004 0,4 Tg δ ttvvvvvvvvvv, C ; U pārb = U 0 0,002 0,2 Piezīme: Tabulā dotās vērtības saskaņotas ar standartu LVS HD 620 S2. Piezīme: Nepieciešamības gadījumos komercsabiedrība var noteikt, ka Tg δ mērījumus var veikt ar pazeminātu maiņspriegumu Lai varētu veikt Tg δ mērījumus, ir nepieciešams izpildīt šādus nosacījumus: uzsākot Tg δ mērījumu, KL galos nedrīkst būt koronizlāde; jāsamazina virsmas strāva KL galos un mērvada izolācijas noplūdes strāva; jāsamazina dielektriskie zudumi mērvados; Tg δ mērījumi ir atkarīgi no temperatūras, tādēļ, atvienojot KL no slodzes, kad nosaka Tg δ kā funkciju no sprieguma, jāsagaida, kamēr KL temperatūra sasniedz apkārtējās vides temperatūru Tg δ mērījumu izpildes nosacījumi, kas minēti p., praktiski tiek izpildīti šādi: koronizlādes novēršanai izmanto koronas apvalkus, ko piestiprina KL galos; virsmas strāvas abos KL galos novada speciāli tam paredzēta noplūdes strāvas ietekmes samazināšanas iekārta; lai novērstu kabeļu mēriekārtas ietekmi uz mērījumu rezultātiem, noplūdes strāva ir jāpadod caur tam paredzētu iekārtu KL kapacitātes noteikšanu veic KL ar spriegumu 20 kv un lielāku, parasti pirms KL nodošanas ekspluatācijā. Izmērītā kabeļa kapacitāte tiek pārrēķināta uz 1 m kabeļa garumu un tā nedrīkst atšķirties vairāk par 5 % no ražotāja norādītās vērtības. Pārbaudes nepieciešamību un periodiskumu nosaka komercsabiedrība.

15 Mērījumu veikšanas metodika Pārbaudāmā KL ir jāatslēdz un jāizlādē, un tad KL jāatvieno abos galos Ja nav zināms KL garums, pirms mērījumu uzsākšanas ar tehniskiem līdzekļiem (piemēram, ar reflektometru) ir jāveic KL pārbaudāmā posma garuma noteikšana KL abos galos ir jāuzliek koronas apvalki Koronas apvalks vienā KL galā ir jāsavieno ar mērvadu un tikai tad var uzsākt mērījumu Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji Absolūtā maksimālā sprieguma vērtība, pie kuras var rasties KL bojājums, ir atkarīga no: KL izolācijas materiāla; KL izbūves vietas Nomērītās Tg δ vērtības ir jāsalīdzina ar 4.2. tabulā noteiktajām prasībām un KL iepriekšējām Tg δ vērtībām, dodot slēdzienu par KL stāvokli Par katru pārbaudīto KL ir jāveido tehniskā dokumentācija, kurā jābūt iepriekšējo KL pārbaužu rezultātiem. Tg δ un Cx mērījumu rezultātu noformēšanas paraugu skatīt 1. pielikuma P1.4. tabulā Ja mērījumu rezultāts pārsniedz 4.2. tabulā noteiktos kritērijus, tad komercsabiedrībai jāpieņem lēmums par KL turpmāko ekspluatāciju. 5. Daļējās izlādes diagnostika 5.1. Daļējās izlādes diagnostikas metodes, to pielietojums un mērīšanas nosacījumi Vispārīgās prasības PD rada: elektriskos signālus (elektriskos impulsus); elektromagnētiskos viļņus; akustiskos signālus; optiskos signālus; gāzu veidošanās blakusproduktus; ķīmisko reakciju blakusproduktus; silšanu PD vietā.

16 16 Koronas izlāde uz kontaktiem Elektromagnētiskie viļņi Gaisma Akustiskie signāli un vibrācijas Gāzu blakusprodukti Virsmas izlāde Elektromagnētiskie viļņi Gaisma Akustiskie signāli un vibrācijas Ķīmiskie blakusprodukti Gāzu blakusprodukti Iekšējās izlādes kabeļu elektrolīnijas galos Elektromagnētiskie viļņi Akustiskie signāli un vibrācijas Iekšējās izlādes kabeļu elektrolīnijas izolācijā un savienojuma uzmavās Elektromagnētiskie viļņi Akustiskie signāli un vibrācijas Impulsa kustības virziens 5.1. attēls. Daļējo izlāžu rašanās vietas kabeļu elektrolīnijā Daļējo izlāžu diagnostikas metodes pēc mērījumu ilguma iedalāmas trijos veidos: vietējais (vienreizējais) mērījums; īslaicīgs monitorings; pastāvīgs monitorings Šī energostandarta ietvaros tiek apskatīts vietējo mērījumu veids. Vietējos mērījumos tiek veikta daļējo izlāžu aktivitātes novērtēšana tieši mērījumu veikšanas laikā. Ar šo metodi var veikt daļējo izlāžu mērījumus atslēgtai, izvestai no darbā, tā arī darbā esošai KL Ar vietējo mērījumu iespējams atklāt pastāvīgus KL defektus, kurus izraisa PD. Veicot mērījumus darbā esošai KL, ar šo metodi var neatklāt defektus, kas rada PD tikai pie noteiktiem apstākļiem un defektu ļoti agrīnā (attīstības) stāvoklī Atkarībā no daļējo izlāžu radītājām sekām iedala sekojošās mērījumu metodes: akustiskās metodes; optiskās metodes; elektromagnētisko mērījumu metodes; elektriskās metodes. Piezīme: PD mērījumu metožu aprakstus skatīt , , un nodaļās.

17 Elektromagnētisko mērījumu un akustiskās metodēs izmanto dažādus sensorus, kas izmanto elektromagnētisko un akustisko vibrāciju pārveidošanas principu noteiktā frekvenču diapazonā: zemas frekvences; augstfrekvences; īpaši augstas frekvences PD mērījumos ieteicams izmantot elektriskos signālus plašā frekvenču diapazonā. KL radītās PD elektriskos signālus iespējams uztvert vairākus kilometrus no PD avota. Elektriskie signāli pārvietojas pa kabeļa dzīslu vai kabeļa ekrānu. Ekranētu KL impulsu augstākas frekvences komponentes straujāk rimstas, savukārt zemākas frekvences komponentes rimst lēnāk. Elektriskais signāls izplatās abos virzienos un, ja ir strauja elektriskā signāla pretestības maiņa, tad elektriskais signāls atstarojas. Vienā mērījumu vietā ir iespējams uztvert PD tiešo elektrisko signālu un atstaroto elektrisko signālu, pēc kuriem var noteikt PD atrašanās vietu PD atstarotie elektriskie signāli var nebūt redzami šādās situācijas: garām KL signāla vājināšanās ir pārāk liela, lai pārbaudēs izšķirtu atstaroto signālu; apkārtējo elektromagnētisko traucējumu gadījumā, jo tie var kropļot signāla formu; KL ir signālu vājinoši savienojumi; KL izveidotas vairākas transpozīcijas; KL nav signāla pretestības izmaiņas un signāls netiek atstarots Gadījumos, kad nav iespējams izšķirt atstaroto signālu, ir ieteicams izmantot impulsu ģeneratoru, kas ģenerēs elektrisko signālu no KL tālā gala tad, kad tiek nolasīts tiešais elektriskais signāls. Šis elektriskais signāls pastiprinās atstaroto elektrisko signālu, un mērījumu vietā tas būs redzams PD radītos elektromagnētisko viļņu mērījumus ieteicams pielietot lokālu izlāžu meklēšanai, piemēram, KL gala apdares vietās vai īsiem KL posmiem Lai veiktu PD mērījumus darbā neesošai KL, nepieciešams neatkarīgs elektroenerģijas avots, kas nodrošinātu mērījumiem atbilstošu spriegumu, un mēriekārta, kas pievienota galvaniski savienotam saites kondensatoram. Metodi ieteicams pielietot KL daļējo izlāžu mērījumiem, un galvenokārt KL pārbaudēm tiek izmantoti šādi elektroenerģijas avota veidi: elektroenerģijas avots ar sinusoidālu nepārtrauktu maiņspriegumu; elektroenerģijas avots ar VLF maiņspriegumu; impulsveida elektroenerģijas avots Sinusoidāla nepārtraukta maiņsprieguma elektroenerģijas avota darba frekvence ir no 20 Hz līdz 300 Hz, kas ļauj pārbaudes spriegumu simulēt iespējami

18 18 tuvu darba spriegumam un iegūt izolācijas novērtējumu paaugstināta sprieguma apstākļos VLF elektroenerģijas avota darba frekvence ir no 0,01 Hz līdz 0,1 Hz. Ir iespējams veikt mērījumus vairākās frekvencēs, ļaujot iegūt PD aktivitātes atkarību no sprieguma frekvences Sprieguma impulsu ģenerators veidots no uzlādēta kondensatora un induktivitātes sistēmas, kurai raksturīgs krītošs spriegums frekvenču diapazonā no 20 Hz līdz 500 Hz. Mērījumu rezultātus iespējams pielīdzināt darba spriegumam, bet tādā gadījumā iespējams salīdzināt tikai pirmā perioda PD raksturu ar mērījumiem, kuriem izmantots nepārtraukts 50 Hz maiņsprieguma avots, jo dažādiem kabeļiem piemīt atšķirīgs sprieguma krituma raksturs. Ļoti īsām KL nepieciešama papildu kapacitāte, lai nodrošinātu atbilstošu elektroenerģijas sprieguma frekvenci Akustiskās daļējo izlāžu mērījumu metodes PD veidotie akustiskie signāli izplatās no izlādes punkta un izplatās pa visu elektroiekārtu, līdz tiek sasniegta tā ārējā robeža. Atšķirībā no elektriskajiem signāliem, kas nevar tikt uztverti, ja metāliskajos korpusos nav dielektrisku atvērumu, akustiskie signāli var pāriet no viena materiāla otrā. Mērījumos iespējams iegūt dažādas viļņa formas signālus, jo atšķirīgi viļņa izplatīšanās ātrumi, atstarošanas un laušanas raksturi KL ārējā apvalkā rada akustiskā signāla rimšanos, absorbciju un izkliedi PD var izveidot akustiskos signālos, ja defekta vietā PD intensitāte rada vibrācijas KL izolācijā, kas izplatās pa izolācijas ārējo slāni Akustiskie signāli izplatās frekvenču joslā no 10 līdz 400 khz Akustiskajam signālam raksturīgs liels enerģijas zudums, signālam pārvietojoties no viena materiāla citā. Akustiskajam signālam raksturīga strauja vājināšanās, kas padara signāla uztveršanu neiespējamu, neesot pietiekami tuvu daļējo izlāžu avotam vai, ja daļējo izlāžu avots atrodas zem vairākām izolācijas kārtām Atkarībā no mērāmās virsmas, akustiski uztverošas iekārtas komplektējošie, uztveršanas sensori ļauj operatoram izvēlēties atbilstošāko diagnostikas veikšanas metodi izmantojot: parabolisko šķīvi; akustisko magnētu vai mikrofonu Paraboliskā šķīvja izmantošana akustiskas PD noteikšanai galvenokārt tiek pielietota vietās, kurās nepieciešama distances ievērošana no elektroiekārtu spriegumaktīvajām daļām. Paraboliskais reflektors fokusē uztverto ultraskaņas izlādi uz paraboliskā šķīvja sensoru Akustiskā magnēta pielietošana ļauj veikt mērījumu uz slēgtas iekārtas metāliskajām daļām, piemērām, uz sekundāro vai primāro iekārtu KL pievienojuma nodalījumiem. Mikrofons pielietojams iekārtas brīvajās gaisa spraugās pēc iespējas tuvāk mērāmās skaņas avotam Optiskās daļējo izlāžu mērījumu metodes Daļējās izlādes veido gaismas optiskos signālos, kas rodas vairāku jonizācijas, piesātināšanās un rekombinācijas procesu gaitā. Dažādu PD veidu

19 19 optiskais spektrs atšķiras savā starpā. Atdotās gaismas daudzums un viļņa garums ir atkarīgs no izolējošās vides un temperatūras, spiediena parametriem PD radītā gaisma ietilpst infrasarkanajā, ultravioletajā un redzamās gaismas spektrā, piemēram, koronas izlāžu radīto gaismas viļņa garums ir zem 400 nm, kur pamatā tiek radīts ultravioletais starojums, bet lielākas jaudas iekšējas izlādes var radīt optiskos viļņus ar garumu virs 400 nm Optiskie viļņi izplatās taisnvirzienā un, lai tos uztvertu, sensoriem jāredz PD lokācija, kas optisko viļņu mērījumus KL cietajai izolācijai padara praktiski par neiespējamus Elektromagnētiskās daļējo izlāžu mērījumu metodes Elektromagnētisko mērījumu metodes balstītas uz elektromagnētisko radio frekvences signālu uztveršanu. Standartā IEC TS izšķirti vairāki daļējo izlāžu elektromagnētisko impulsu mērījumu frekvenču diapazoni: augstfrekvences (HF); ļoti augstas frekvences (VHF); ultra augstfrekvences (UHF) Augstfrekvences un ļoti augstas frekvences, frekvenču diapazonos iespējams nomērīt elektriskos, magnētiskos un elektromagnētiskos impulsus. Ultra augstfrekvences diapazonā veic tikai elektromagnētiskos mērījumus Augstfrekvences mērījumi atbilst mērījumu diapazonam no 3 MHz līdz 30 MHz Ļoti augstas frekvences mērījumu diapazons 30 MHz līdz 300 MHz, kur šaurjoslas mērījumiem izmantota frekvenču josla ar 3 MHz platumu un platjoslas mērījumos frekvenču joslas platums no 50 MHz un vairāk Ultra augstfrekvences mērījumu frekvenču diapazons ir no 300 MHz līdz 3 GHz, kur izmantota frekvenču josla ir 3 MHz 6 MHz platumā vai arī mērījumi tiek veikti visā frekvenču diapazonā Augstfrekvences un ļoti augstas frekvences PD elektromagnētiskā signāla mērījumiem tiek izmantoti sekojoši sensori: augstfrekvences strāvmaiņi; Rogovski spoles; virzītas elektromagnētiskās saites sensori; elektromagnētiskie sensori (TEV) Ultra augstfrekvneces (UHF) frekvenču diapazonā pamatā lieto: diskveida vai konusveida sensorus; atverēs ievietojamos sensorus; barjeras sensorus; lauka izlīdzinošos sensorus;

20 20 ultra augstfrekvneces (UHF) antenas; virzītas elektromagnētiskās saites sensorus Elektriskās daļējo izlāžu mērījumu metodes Atslēgtas KL daļējo izlāžu mērījumi aprakstīti standartā LVS EN Lai veiktu PD mērījumus darbā neesošai KL nepieciešams ārējs barošanas avots, kas nodrošinātu mērījumiem atbilstošu spriegumu un mēriekārta, kas pievienota galvaniski savienotam saites kondensatoram Metodē var tikt izmantoti sekojoši neatkarīgie barošanas avota veidi: barošanas avots ar sinusoidālu nepārtrauktu maiņspriegumu; barošanas avots ar ļoti zemas frekvences maiņspriegumu; impulsveida barošanas avots PD elektriskās mērījumu veikšanas metodika un mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji un rekomendācijas veicot PD mērījumus ar VLF maiņspriegumumu aprakstīti 5.2. un 5.3. nodaļās Komercsabiedrība izvērtējot ekonomiskos apsvērumus var izmantot citu PD mērījumu veikšanas metodi, piemēram, PD mērījumus veikt pie rūpnieciskās frekvences sprieguma vai izmantot kādu no p. minētajām PD mērījumu metodēm Daļējo izlāžu mērījumu ar ļoti zemas frekvences maiņspriegumu veikšanas metodika VLF PD mērījumi ir diagnostikas rīks, ko izmanto, lai saudzīgā veidā noteiktu izolācijas defekta vietu un lielumu. Metodes pamatā ir ļoti zemas maiņfrekvences sinusoidāla 0,1 Hz sprieguma pielietošana pārbaudes veikšanā Pārbaudei paredzētajai KL tiek pieslēgts spriegums, ko nosaka mēriekārtas ražotājs, bet kas nav lielāks par KL 2U0 spriegumu Reflektometrijas metodi var izmantot, lai izmērītu PD lielumu, atrastu un reģistrētu PD no dažādām defektu vietām KL, savienojuma uzmavās vai gala apdarēs. Var būt atšķirības PD raksturlielumos, ko mēra pie VLF sprieguma, un pielietojot rūpniecisko frekvenci VLF sprieguma avots tiek savienots ar izolētu kabeļu sistēmu. Pārbaudes laikā tiek pakāpeniski paaugstināts spriegums līdz pārbaudes spriegumam, vienlaicīgi novērojot PD intensitāti. Spriegumu, pie kura sākas PD, sauc par PD ierosmes spriegumu (PDIV). Spriegumu var turēt PDIV līmenī vai arī paaugstināt līdz pārbaudes spriegumam. Spriegums, kurā PD intensitāte norimst, ir PD rimšanas spriegums (PDEV) Ja līdz pārbaudes spriegumam netiek novērotas PD, spriegums tiek uzturēts šajā līmenī ne ilgāk kā 30 minūtes, ja vien neveidojas PD. Ja rodas PD, spriegums tiek uzturēts vēl 30 s līdz 60 s, un pēc tam lēnām tiek samazināts līdz PD rimšanai un tad var atslēgt spriegumu. Pēc PD parādīšanās var izveidoties elektriskais koks, kas dažu minūšu laikā var attīstīties par izolācijas bojājumu.

21 Katru konstatēto PD, kas radusies pārbaudes laikā, reģistrē pēc tās lieluma un atrašanās vietas. Informācija par visām reģistrētajām PD tiek grafiski attēlota reflektogrammā. Kopējais PD skaits, fāze, kurā veidojušās PD, un PD lielums, kas parādīts KL reflektogrammā, var sniegt informāciju par dažādiem KL defektiem un to atrašanās vietu Pēc pārbaudes rezultātiem var sniegt rekomendācijas par KL turpmāku ekspluatāciju PD mērījumu rezultātu noformēšanas paraugu skatīt 1. pielikuma P1.5. tabulā Tomēr, tāpat kā ar visām PD diagnostikas metodēm, jāatzīmē, ka iegūtā informācija nav pietiekama, lai varētu precīzi interpretēt XLPE vai PILC izolācijas KL izolācijas stāvokli Daļējo izlāžu mērījumu ar ļoti zemas frekvences maiņspriegumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji un rekomendācijas PILC izolācijas KL daļējās izlādes parasti veidojās savienojuma uzmavās un gala apdarēs PD paaugstinātu līmeni citos PILC izolācijas KL posmos var radīt izolācijas eļļas neesamība, apvalka korozijas u.c. Piezīme: KL posmā bez izolācijas eļļas daļējās izlādes mērījums var sasniegt 9000 pc KL daļējās izlādes parasti veidojas savienojuma uzmavās un gala apdarēs. PD pārējā KL izolācijā veidojas reti. Ja XLPE kabeļu elektrolīnijas izolācijā konstatētas daļējās izlādes ūdens koku kanālu veidošanas rezultātā, tad izolācijas caursite var notikt tuvākajā laikā. PD izvērtēšanas kritēriji norādīti 5.1. tabulā. Piezīme: Jaunizbūvētām XLPE izolācijas KL daļējo izlāžu mērījums nedrīkst pārsniegt 100 pc pie VLF daļējās izlādes pārbaudes sprieguma 2U 0 KL. KL tips PILC XLPE Daļējas izlādes ierosmes spriegums (PDIV) Daļējo izlāžu izvērtēšanas kritēriji Kritērijs, pc U 0 > U 0 U 0 > U > > > > tabula Rekomendējamās darbības Veikt atkārtotu pārbaudi 6 mēnešu laikā KL elementa potenciālais defekts. Jāieplāno elementa nomaiņa KL elementa defekts. Jāveic elementa nomaiņa Veikt atkārtotu pārbaudi 2 gadu laikā KL elementa potenciālais defekts. Elements jāieplāno nomaiņai Jāveic atkārtota pārbaude 6 mēnešu laikā KL elementa potenciālais defekts. Elements jāieplāno nomaiņai KL elementa defekts. Nekavējoties jāveic elementa nomaiņa Jāveic atkārtota pārbaude 2 gadu laikā KL elementa potenciālais defekts. Jāieplāno elementa nomaiņa.

22 22 6. Pārbaude ar ļoti zemas frekvences paaugstinātu maiņspriegumu 6.1. Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi Pārbaudes laikā tiek veikta tieša izolācijas stāvokļa kontrole un pārbaude, izmantojot paaugstinātu maiņspriegumu ar pazeminātu frekvenci robežās no 0,01 Hz līdz 0,1 Hz. Parasti pārbaudei ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu izmanto 0,1 Hz frekvenci Pārbaudēs lieto maiņspriegumu ar sinusoidālā vai taisnstūrveida kosinusoidālo viļņa formu. Izmantojot šādu pārbaudes metodiku, pārbaudes laikā spriegums īslaicīgi tiek paaugstināts līdz pārbaudes spriegumam, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ilgstošā darba spriegumu Jaunizbūvētu, pārbūvētu spēka KL montāžas kvalitātes pārbaudes nolūkos pēc pārbaudes ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu var veikt KL kabeļu apvalka pārbaudi Mērījumu veikšanas metodika VLF paaugstinātu maiņspriegumu pārbaudes sprieguma vērtības norādītas 2. pielikuma P2.1. tabulā. Gadījumos, kad nav iespējams veikt KL pārbaudi ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu, to var aizstāt ar pārbaudi ar paaugstinātu līdzspriegumu Minimālais KL pārbaudes ilgums ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu: jaunizbūvētām un pārbūvētām KL 30 minūtes; KL pēc remontiem 15 minūtes Pārbaudi ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu veic, pieslēdzot spriegumu pārbaudāmajai KL dzīslai. Pārējās KL dzīslas un ekrānu sazemē. Pārbaudi veic katrai KL dzīslai KL ar izolētām dzīslām, atsevišķos metāla apvalkos vai ekrānos, ir pieļaujama visu trīs fāžu vienlaicīga pārbaude. Spriegums jāpieslēdz katrai KL dzīslai, bet apvalkiem (ekrāniem) jābūt sazemētiem (Skatīt 6.1. attēlu). VLF pārbaudes iekārta L1 L2 L attēls. VLF pārbaudes iekārtas pieslēgšanas piemērs Veicot KL pārbaudi ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu, pārbaudes spriegums līdz maksimālajai vērtībai ir jāpalielina vienmērīgi ne ātrāk kā 1 kv 2 kv sekundē Pārbaudes laiku sāk skaitīt no tā brīža, kad pārbaudāmā KL dzīslai pievadītais spriegums ir vienāds ar P2.1. tabulā noteikto pārbaudes sprieguma vērību.

23 Ja ar VLF pārbaudes iekārtu ir iespējams noteikt arī noplūdes strāvas lielumu, tad pārbaudes laikā ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu ir jāseko līdzi noplūdes stāvu izmaiņai, un pārbaudes beigās šī vērtība ir jāreģistrē. Ja pārbaudes laikā ievērojami pieaug noplūdes strāva, tad pārbaudes ilgums ir jāpalielina par 10 līdz 20 minūtēm. Ja vēl pēc šī laika noplūdes strāva turpina pieaugt, tad pārbaude ir jāveic tik ilgi, līdz notiek KL izolācijas caursite vai noplūdes strāvas vērtība stabilizējas un ir nemainīga vismaz 5 minūtes. Ja, šajā gadījumā nenotiek pārbaudāmā KL izolācijas caursite, KL atļauts ieslēgt darbā un komercsabiedrība pieņem lēmumu par KL turpmāku ekspluatāciju Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji KL ir izturējusi pārbaudi, ja pārbaudes laikā nenotiek pārbaudāmās KL izolācijas caursite Ja ir notikusi pārbaudāmās KL izolācijas caursite, bojāto KL posmu nomaina un veic atkārtotu KL pārbaudi ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu KL pārbaužu ar VLF paaugstinātu maiņspriegumu rezultātu noformēšanas protokola paraugu skatīt 1. pielikuma P1.3. tabulā. 7. Pārbaude ar paaugstinātu līdzspriegumu 7.1. Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi Pārbaudes laikā tiek veikta tieša izolācijas stāvokļa kontrole un pārbaude, izmantojot paaugstinātu līdzspriegumu Pārbaudēs lieto paaugstinātu līdzspriegumu. Izmantojot šādu pārbaudes metodiku, pārbaudes laikā spriegums īslaicīgi tiek paaugstināts līdz pārbaudes spriegumam, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ilgstošu darba spriegumu Jaunizbūvētu, pārbūvētu KL montāžas kvalitātes pārbaudes nolūkos pārbaudi ar paaugstinātu līdzspriegumu var veikt kopā ar KL kabeļu apvalka pārbaudi, ja tas ir tehniski iespējams Mērījumu veikšanas metodika Pārbaudot, piemēram, trīsdzīslu KL ar paaugstinātu līdzspriegumu, pieslēdz spriegumu pārbaudāmajai KL dzīslai. Pārējās KL dzīslas un ekrānu sazemē. Izpildot šos nosacījumus, KL var tikt nomērīta izolācija starp dzīslu un zemi, kā arī izolācija starp fāzēm KL ar izolētām dzīslām atsevišķos metāla apvalkos vai ekrānos ir pieļaujama visu trīs fāžu vienlaicīga pārbaude. Spriegums jāpieslēdz katrai KL dzīslai, šai laikā apvalkiem (ekrāniem) jābūt sazemētiem. Veicot visu trīs fāžu vienlaicīgu pārbaudi ar paaugstinātu līdzspriegumu, KL noplūdes strāva ir jāmēra atsevišķi katrai dzīslai Veicot KL pārbaudi ar paaugstinātu līdzspriegumu, spriegums līdz pārbaudes sprieguma vērtībai ir jāpalielina vienmērīgi ne vairāk kā 1 kv 2 kv sekundē Pārbaudes laiku (ne mazāk kā 15 minūtes) sāk skaitīt no tā brīža, kad pārbaudāmās KL dzīslai pievadītais spriegums ir vienāds ar P2.1. tabulā noteikto paaugstināta līdzsprieguma pārbaudēm noteikto sprieguma vērību.

24 Paaugstināta līdzsprieguma pārbaudes laikā ir jāseko līdzi noplūdes stāvu izmaiņai un pārbaudes beigās šī vērtība ir jāreģistrē. Piezīme: Jāņem vērā, ka KL ar XLPE izolāciju pēc pārbaudes ar paaugstinātu līdzspriegumu ir jāatstāj sazemēta 24 h Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji KL ir izturējusi pārbaudi, ja pārbaudes laikā: nenotiek pārbaudāmā KL izolācijas caursite; noplūdes strāvai nebija ievērojamas izmaiņas; netika novērotas straujas strāvas izmaiņas Ja pārbaudes laikā ievērojami pieaug noplūdes strāva, tad pārbaudes ilgums ir jāpalielina par 10 līdz 20 minūtēm. Ja vēl pēc šī laika noplūdes strāva turpina pieaugt, tad pārbaude ir jāveic tik ilgi, līdz notiek KL izolācijas caursite vai noplūdes strāvas vērtība stabilizējas. Ja, šajā gadījumā nenotiek pārbaudāmā KL izolācijas caursite, KL atļauts ieslēgt darbā un komercsabiedrība pieņem lēmumu par KL turpmāku ekspluatāciju KL pārbaužu ar paaugstināta līdzsprieguma rezultātu noformēšanas protokola paraugu skatīt 1. pielikuma P1.2. tabulā. 8. Kabeļu apvalka pārbaude 8.1. Kabeļa apvalka pārbaude tiek veikta 1 20 kv sprieguma KL ar plastmasas izolāciju (piemēram, PE un XLPE) Pārbaude tiek veikta, lai pārliecinātos, ka KL guldīšanas vai remontdarbu laikā nav bojāts kabeļa ārējais apvalks, kas nākotnē var izraisīt KL bojājumu Pārbaude tiek veikta pieslēdzot 5 kv lielu pārbaudes līdzspriegumu KL ekrānam, kas pirms pārbaudes atvienots no zemējuma. Pārbaudes laikā tiek mērīta noplūdes strāva, tās lielums nedrīkst pārsniegt PE gadījumā 800 µa/km, XLPE gadījumā 100 µa/km. Pārbaudes ilgums vismaz 1 minūte, ieteicamais pārbaudes ilgums 10 minūtes Pārbaudes iekārtai jābūt aprīkotai ar aizsardzību, kas automātiski pārtrauc testu nekontrolētas straujas noplūdes strāvas pieaugšanas gadījumā. Kā arī iekārtai jāspēj nodrošināt sprieguma palielināšanu no 0 5 kv ne ātrāk kā 1 kv/sek. 9. Aktīvās pretestības noteikšana 9.1. Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi KL ar spriegumu līdz 20 kv mēra dzīslu aktīvo pretestību līdzstrāvai, tās vērtību reducējot uz 20 C temperatūru uz katru l mm 2 šķērsgriezuma. KL aktīvās pretestības izvērtēšanas kritērijus skatīt 3. pielikuma P3.1. tabulā. Minētie kritēriji P3.1. tabulā noteikti saskaņā ar standartu LVS EN Pārbaudi veic pirms KL pieslēgšanas.

25 Mērījumu veikšanas metodika Ar pārvienojumu kabeļa vienā galā savā starpā savieno divas KL fāzes. KL otrā galā nomēra aktīvo pretestību. Pārvienojums Līdzstrāvas tilts (ommetrs) A B R A R B A R PP B C Līdzstrāvas tilts (Ommetrs) C B A A B C R A R B R C R C R PP 9.1. attēls. Aktīvās pretestības R AB noteikšana C Pārvienojums Analogi nomēra pārējās aktīvās pretestības pārējām fāzēm (RAB, RAC un RBC). Tad nomēra pārvienojuma pretestību. Lai noteiktu aktīvo pretestību katrai fāzei atsevišķi, jāizmanto formulas: RR AA = (RR AAAA RR PPPP ) (RR BBBB RR PPPP )+(RR AAAA RR PPPP ) ; RR BB = (RR BBBB RR PPPP ) (RR AAAA RR PPPP )+(RR AAAA RR PPPP ) ; 2 2 RR CC = (RR AAAA RR PPPP ) (RR AAAA RR PPPP )+(RR BBBB RR PPPP ), 2 kur: RA, RB, RC fāžu aktīvās pretestības; RAB, RBC, RAC nomērītās aktīvās pretestības; RPP nomērītā pārvienojuma pretestība. Piezīme: Šī formula ir piemērojama aktīvās pretestības mērījumiem trīsdzīslu KL.

26 Nomērītā aktīvā pretestība jāpārrēķina pie 20 C un uz 1 km KL garuma: kur: R20 vadītāja pretestība pie 20 C, Ω/km; Rt nomērītā vadītāja pretestība, Ω; kt temperatūras korekcijas koeficients; L KL garums, m. RR 20 = RR tt kk tt 1000 LL, Piezīme: Temperatūras korekcijas koeficientu var noteikt no 9.1. tabulas vai aprēķināt pēc p. minētās formulas. Vadītāja temperatūra pārbaudes laikā, C Temperatūras korekcijas koeficients Korekcijas Vadītāja temperatūra koeficients visa pārbaudes laikā, C veida vadītājiem, k t tabula Korekcijas koeficients visa veida vadītājiem, k t Piezīme: Korekcijas koeficientu vērtības ir aptuvenas.

27 Precīzas korekcijas koeficienta vērtības var noteikt pēc formulām: kur: varam: alumīnijam: t vadītāja temperatūra pārbaudes laikā. kk tt,cccc = tt = (tt 20) ; kk tt,aaaa = tt = (tt 20) ; 9.3. Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji Aktīvās pretestības mērījumus izvērtē saskaņā ar 3. pielikuma P3.1. tabulu. 10. Cilpas "fāze nulle" pilnās pretestības pārbaude Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi Izbūvējot jaunu KL ar spriegumu līdz 1 kv vai arī mainoties tīkla parametriem, kuru dēļ jāmaina drošinātāja kūstošā ieliktņa lielums vai automātslēdža iestatījums, jāveic cilpas "fāze nulle" pilnās pretestības mērījumi Cilpas "fāze nulle" pilnās pretestības mērījumus veic, lai pārbaudītu, ka aizsardzības aparātu nominālā nostrādes strāva izvēlēta atbilstoši KL šķērsgriezumam un īsslēguma stāvai, notiekot īsslēgumam līnija tālākajā galā. Piezīme: Jāņem vērā, ka fāzes vadā un nulles vadā ir savienojumi, kuriem ir pārejas pretestība, kas summējas ar līnijas vadu un transformatora tinuma pretestību. Tāpēc ekspluatācijas laikā cilpas "fāze nulle" pretestība pieaug, līdz ar to īsslēguma strāva samazinās Mērījumu veikšanas metodika Mērījumus veic ar speciālu cilpas "fāze nulle" mērīšanas instrumentu izmērot cilpas "fāze nulle" pilno pretestību, no kuras tiek aprēķināta īsslēguma strāva, kura plūdīs ķēdē īsslēguma laikā, t.i., kad izolācijas bojājuma rezultātā savienosies fāzes vads ar nulles vadu Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji Vienfāzes īsslēguma strāvai uz korpusu vai nulles vadu jānodrošina droša aizsardzības nostrāde, ievērojot komutācijas aparātu atslēgšanas spējas koeficientus. Īsslēguma strāvai jābūt lielākai par aizsardzības aparāta atslēgšanas strāvu, ievērojot selektivitāti, tikai tad aizsardzības aparāts elektrolīniju efektīvi aizsargās no īsslēgumiem Cilpas "fāze nulle" mērījumu rezultātu noformēšanas protokola paraugu skatīt 1. pielikuma P1.6. tabulā.

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

1

1 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LE 055 Pirmais izdevums 2003 ĢENERATORU, ĢENERATORU-TRANSFORMATORU BLOU, 110kV UN 330kV LĪNIJU, OPŅU, TRANSFORMATORU RELEJU AIZSARDZĪBAS UN AUTOMĀTIAS TEHNISĀ APOPE Standarts attiecināms

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai VPP SOPHIS GUDPILS UWB sensoru (radaru) grupa Rolands Šāvelis Pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūts 1 UWB sensoru signālu

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 3. lekcija Ģeometriski mainīgas un nemainīgas sistēmas Stieņu sistēmu struktūras analīzes uzdevums ir noskaidrot, vai apskatāmā sistēma ir ģeometriski mainīga, vai nemainīga.

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint EnergoRisku Latvenergo klientiem Jūrmala, 18.02.2015 Regnārs Levenovičs, AAS Balta Galvenais īpašuma un speciālo risku parakstītājs Kas ir EnergoRisku? Īpaši Latvenergo klientiem izstrādāts s pakalpojums.

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

1

1 1. Ko der zināt par elektriskajām mašīnām 1.1. Vispārīgi par elektriskajām mašīnām Lai saprastu elektrisko mašīnu darbību ir labi jāorientējas magnētismā, elektrotehnikā, jābūt labām zināšanām par stacionāriem

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Pētījums Augstas pretestības plāno rezistīvo slāņu pēcapstrādes procesu izzināšana Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs Pārskata periods 1.6.217. 3.11.217. Pētnieciskie

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL)

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM  (turpmāk – IAL) Reglamentētās sfēras būvizstrādājumu uzraudzība 01.01.2013.-28.04.2014. Par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem: Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi - ja attiecināmi saskaņotās saskaņotie

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

FinalExperiment1_latvian

FinalExperiment1_latvian Eksperimentālā kārta. Ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs 1/8 Eksperiments. Ieraugi neredzamo! (20 punkti) Ievads Daudzām vielām piemīt optiskā anizotropija, kuras rezultātā gaismas laušanas koeficients

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

PowerPoint Template

PowerPoint Template ĢENĒTISKĀ TESTĒŠANA MEDICĪNĀ: MĒRĶI PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS Jānis Kloviņš, PhD Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ĢENĒTISKĀS TESTĒŠANAS IDEĀLS NOVĒRST SLIMĪBU Noteikt ģenētisko

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats

Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats Iepazīšanās ar mns sistēmu ABB ir pasaules līderis zemsprieguma sadales sistēmu ražošanā. 1992. gadā ABB uzsāka darbību Baltijas

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

Tame_SAAC_apjomi.xls

Tame_SAAC_apjomi.xls Būves nosaukums Objekta nosaukums Objekta adrese Pasūtījuma Nr. Sporta un aktīvās atpūtas centrs Sporta un aktīvās atpūtas centrs "Laurenči", Sigulda, Siguldas novads Tāme sastādīta 2012.gada cenās, pamatojoties

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

Presentation

Presentation Futbola spēles prasības Sporta skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide inovatīvo pieeju pielietošanā skolēnu fizisko spēju attīstīšanai 17.03.2014 Futbola mērķis: Uzvarēt Futbola momenti:

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Apkopojums

Apkopojums LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 002 Trešais izdevums 2015 Ar izmaiņām 5, 6 ENERGOIETAIŠU TEHNISKĀ EKSPLUATĀCIJA AS Latvenergo, teksts, 2015 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas komiteja,

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās atbilstības novērtēšanas

Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās atbilstības novērtēšanas LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 033 Pirmais izdevums 2002 TIEŠĀS DARBĪBAS INDIKĀCIJAS ANALOGO ELEKTRISKO MĒRLĪDZEKĻU METROLOĢISKĀS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS METODIKA Standarts pieņemts Elektroietaišu ierīkošanas

Sīkāk

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Piegādātājs, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara un valdes locekļa Ata Mertena personā,

Sīkāk

1 10 UZDEVUMU PIEMĒRI Sasniedzamais rezultāts I II III 1. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektr

1 10 UZDEVUMU PIEMĒRI Sasniedzamais rezultāts I II III 1. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektr 0 UZDEVUMU PIEMĒRI. Izskaidro elektrisko lādiņu nodalīšanās piemērus dabā un tehnikā, lietojot jēdzienus: elektrizācija, lādiņu mijiedarbība, elektrostatiskā indukcija... Papildini teikumus! Ieraksti atbilstošos

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx

Microsoft Word - Ti-085 Atskaite Nr 9_1.docx EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai Projekts Nr. 1.1.1.1./16/A/85 ( Progresa ziņojums 9/1) 2019 01.01 31.03. *Projekta zinātniskais vadītājs:

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ

ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ ENERGOEFEKTĪVI RISINĀJUMI LOGU MONTĀŽĀ Eiropas Savienībā 0% no kopējā enerģijas patēriņa ir ēku enerģijas patēriņš. Spēkā esošajā Direktīvā par ēku energoefektivitāti cita starpā ir minēts, ka visām jaunajām

Sīkāk

EPL_elementi

EPL_elementi Elektropārvades līniju elementu katalogs Traversas, kāši, kronšteini un citi elementi elektropārvades līnijām Saturs Ievads... 1. Āķi...4 2. Balstu savilces un atgāžņu mezgli...7. Traversas...9 4. Tapas...18

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Janis Irbe_resursi un iespejas

Janis Irbe_resursi un iespejas Resursi un Ilgtspēja VIETĒJĀS ENERĢIJAS VEICINĀŠANAS LIKUMS LAEF - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas Federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe Rīga, 2015.gada 21. oktobris BALTIC ENERGY FORUM 2015 1 Īsumā

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS KŪDRAS ĪPAŠĪBU IZMAIŅAS DABAS APSTĀKĻU UN CILVĒKA DARBĪBAS IETEKMES REZULTĀTĀ Laimdota KALNIŅA 1,5, Jānis Dreimanis 1, Ilze OZOLA 2, Elīza PLATPĪRE 1,2, ReInis BITENIEKS 1, Inārs DREIMANIS 3, Ingrīda KRĪGERE

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

Лабораторная работа №

Лабораторная работа  № Viļānu 41.arodvidusskola Antons Skudra Laboratorijas darbi Elektriskās mašīnas, piedziņa un tās vadība Viļāni 2008 2 EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS Izdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk