Salas vidusskolas Attīstības plāns

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Salas vidusskolas Attīstības plāns"

Transkripts

1 APSTIPRINU Salas vidusskolas direktore Sanita Madalāne Salas vidusskolas Attīstības plāns Apspriests Salas vidusskolas Stratēģiskās plānošanas seminārā

2 SATURS Direktores priekšvārds... 3 Skolas misija, vīzija un vērtības... 5 Informācija par plānoto skolēnu skaitu tuvākajos gados ( g)... 6 Konkurētspēja... 7 Sasniedzamais rezultāts attālinātajās mācībās... 8 Izglītības iestādes darba prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti māc.g Prioritārie uzdevumi /2021.mācību gada darba prioritāšu izpildes pakāpe un sasniegtie rezultāti

3 Direktores priekšvārds Skolas kā demokrātiskas, atvērtas kultūrizglītības iestādes funkcija ir ne tikai audzināšanas un mācīšanas-mācīšanās procesa organizēšana dažāda vecuma mērķauditorijai. Viena no svarīgākajām funkcijām ir radīt iekļaujošu vidi gan cilvēka personības attīstībai, gan visas lokālā mēroga sabiedrības attīstībai, kur izglītība ir šīs sabiedrības ilgtspējas priekšnoteikums, līdzeklis, process un rezultāts. Skolai svarīgi iesaistīties vietējās sabiedrības kulturizācijas un ilgtspējīgas nodrošināšanā. Skola veic komunikatīvo un sociālo attiecību veicināšanas funkciju, stiprinot ģimeņu iesaisti skolas dzīvē, darbojoties kā katalizators un mentors paaudžu savstarpējā saziņā un sadarbībā. Svarīgi ir ieklausīties skolēnu vecāku un ģimeņu viedoklī, rosinot partnerību (skat. 1.attēlu) daudzveidīgās savstarpējā atbalsta formās. 1. attēls. Skolas attīstība partnerībā (autore S. Madalāne) Kompetentai vadības komandai ir noteicošā loma skolas sekmīgā darbībā un attīstībā, virzoties uz ekselenci un paaugstinot konkurētspēju (skat. 2.attēlu). Izvirzītos mērķus var sasniegt, ja visi sistēmas (skolas) posmi darbojas saskaņoti, nodrošinot pēctecību sākumskola, pamatskola, vidusskola. Pakalpojumu sniegšana skola zina un izprot savu klientu (skolēnu, vecāku, ģimeņu, novada iedzīvotāju) vajadzības un vēlmes un piedāvā konkurētspējīgus formālās un neformālās izglītības pakalpojumus. Sasniegumi kā mērķis izvirzāma skolas atbilstība ekselences (izcilības) kritērijiem. Mērķtiecīgs darbs virzāms, izceļot stiprās puses, stiprinot skolas zīmolu. Skolai uzturams ciešs kontakts ar saviem absolventiem. Regulāri uzraugāma primāri un sekundāri ieinteresēto pušu apmierinātība (aptaujas, analīze, rīcības plāns). Prognozējamie rezultāti attiecībā uz sabiedrību skola ir kultūras centrs (pašvaldības, iedzīvotāju apmierinātība), metodiskais un tālmācības centrs un arī starptautisks spēlētājs. Lai nodrošinātu skolas 3

4 ekselences statusu, svarīgi atbalstīt tos pedagogus, kuri tiecas darboties kā eksperti valsts un starptautiskā mērogā. 2. attēls. Skolas darbības jomas, ceļa uz ekselenci (izcilību) (autore S.Madalāne) Līderība skolas attīstība ir daudzējādā ziņā atkarīga no izglītības iestādes vadības komandas spējas prognozēt izglītības pakalpojumu tirgus tendences, mērķtiecīgi īstenojot attīstības stratēģiju partnerattiecībās (ar pašvaldību, iestādēm, uzņēmumiem, NVO, absolventiem u. c.) un iekšējās pārvaldības sistēmas ilgtspējas. (skat. 3.attēlu). Resursu vadība izglītības iestādes vadības komanda sadarbībā ar novada vadību ir atbildīga par skolas cilvēkresursu kompetenču identificēšanu, profesionālās pilnveides stimulu sistēmas izstrādi, skolas infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidi. 3.attēls. Skolas pārvaldības modelis 4

5 Skolas misija, vīzija un vērtības Misija Salas vidusskola ir maza universāla vidusskola, kuras misija ir palīdzēt katram skolēnam atklāt savus talantus un attīstīt tos, liekot pamatus individuālajam dzīves ceļam. Vīzija Salas vidusskola ir Salas novada un Latvijas talantu kalve mēs mīlam savu skolas ģimeni un darām visu, lai katrs tajā justos pamanīts, novērtēts, atbalstīts un drošs! Mēs pastāvam, lai katram skolēnam būtu nodrošināta iespēja atklāt sevi un attīstīt tās kompetences, kas pavērs patstāvīgās dzīves durvis! Skola ir telpa realitātei un sapņiem, laiks mērķiem un bezbēdībai, mīlestībai uz sevi un citiem. Nākotnes stūrakmens (sk.4.attēlu). Vērtības Sadarbība meklējam līdzīgo, mācāmies no atšķirīgā. Radošums atvērtība jaunajam un inovācijas. Kompetence uzdrošināšanās un ticība saviem spēkiem. Tradīcijas atbildība un vērtību saglabāšana. 4.attēls. Salas vidusskolas vīzijas atslēgvārdi 5

6 Informācija par plānoto skolēnu skaitu tuvākajos gados ( g) Pēdējo 6 gadu laikā bija vērojama pozitīva tendence skolēnu kopskaits pieauga, analizējot statistikas datus turpmākajiem 7 gadiem, - prognozējams iespējams neliels kritums. Diagrammā (skat. 5.attēlu) redzams skolēnu skaits uz , kā arī šā brīža prognoze līdz 2027.gadam. Šajā aprēķinā iekļauti skaitļi, balstoties uz skolēnu skaitu izglītības posmos un pirmsskolas izglītības iestādes «Ābelīte» audzēkņu statistiku. Neskatoties uz ģeogrāfiski tuvu dislocētajām izglītības iestādēm Jēkabpils valsts ģimnāzija un 2 vidusskolas, katru gadu Salas vidusskolai pievienojas skolēni no citiem novadiem (~23%). Šī interese ir noturīga, jo, kā liecina aptaujas, tā ir apzināta vecāku un skolēnu izvēle, skola uztur augstus kvalitatīvo kritēriju standartus, ir nodrošināti ērti sabiedriskā transporta maršruti. Vērojama arī ģimeņu reemigrācija no ārzemēm, kas rada procentuāli nelielu, tomēr papildu skolēnu pieplūdumu Salas vidusskolā. Kopš 2019./2020.mācību gada Salas vidusskolu par savu izvēlējušies 12 skolēni (1., 2., 6., 7., 8., 9., 10.klase) no slēgtās Sunākstes pamatskolas, tiek nodrošināts sabiedriskā transporta reiss. Ja tiks izveidoti papildu reisi no Biržu pagasta virziena, vidusskolas posmā varētu būt interesentu pieplūdums. 5.attēls. Skolēnu skaita prognoze 6

7 Konkurētspēja Salas vidusskolas absolventiem ir konkurētspējīgi centralizēto eksāmenu rezultāti. No pēdējo 10 gadu laikā Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā iekļuvušajām 194 Latvijas skolām (gan valsts ģimnāzijas, gan pilsētu, gan lauku skolas) Salas vidusskola ieņem 44.vietu. Analizējot kopvērtējuma rādītājus Lauku vidusskolu grupā pēdējo 5 gadu laikā, Salas vidusskola ir uzrādījusi teicamus rezultātus, ierindojoties 25 labāko vidusskolu topā gan dabas zinātņu, gan valodu, gan matemātikas jomās. Arī balstoties uz 2019./2020. m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem, Salas vidusskola ir Latvijas labāko Lauku vidusskolu divdesmitniekā 17. vieta. Absolventi gandrīz 100% gadījumu sekmīgi uzsāk un turpina studijas augstākās izglītības iestādēs (skat 6.attēlu). Salas vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 3 padziļināta satura mācību priekšmetu komplektiem: 1. Sociālo zinātņu (Ekonomikas un uzņēmējdarbības) novirziens. 2. Humanitāro zinātņu un Sociālo zinātņu (Psiholoģijas, izglītības, politikas, tiesību zinātnes u.c.) novirziens. 3. Dabaszinātņu (Bioloģijas) novirziens. 6.attēls. Absolventu studiju vietu izvēle 7

8 Sasniedzamais rezultāts attālinātajās mācībās Attālināto mācību organizēšanas nepieciešamības gadījumā, skola lēmusi: 1. Katrā mācību priekšmetā (jomu ietvaros) mērķtiecīgi izvēlieties būtiskākos sasniedzamos rezultātus, kurus šajā mācību gadā īpaši svarīgi apgūt visiem skolēniem (samazinājums % apmērā), galveno uzmanību pievēršot nākamajos izglītības posmos nozīmīgu pamatprasmju apguvei, sekmēt pašvadītas mācīšanās prasmes. 2. Nodrošināt aktīvu komunikāciju ar skolēniem (e-klase), dažādojot mācīšanās procesa atbalsta formas 2.1. tiešraides stundas klasēm un grupām (Zoom, jit.si, WhatsApp u.c.), 2.2. uzdevumi tiešsaistē (socrative.com, liveworksheets.com u.c.), 2.3. video/audio materiāli, cita formāta prezentācijas (demonstrācija, temata izklāsts, instruktāža SRutt.); 2.4. individuālās vai grupas konsultācijas attālināti; 2.5. individuālās konsultācijas klātienē; 2.6. āra nodarbības. 3. Mācību procesa diferenciācija, nodrošinot individualizētu atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām (piesaistot atbalsta personālu), piedāvājot papildu stimulu skolēniem ar augstiem sasniegumiem. 4. Skolotājiem reflektēt par procesu un rezultātiem, piedalīties mācīšanās grupās, kuras izveidotas atbilstoši izvirzītajām prioritātēm (Audzinām pilsoni; Tekstpratība; Skolēnu pašvadības prasmes un radošā pašizpausme; Tehnoloģijas un digitālā pratība informatīvajā kultūrtelpā), izvēloties savai darbības jomai, interesēm atbilstošākās. 5. Vadības komandai nodrošināt regulāru informācijas apriti, veikt plānošanas darbu, sniegt individualizētu atbalstu, risinot ārkārtas situācijas, veikt komunikāciju ar sabiedrību par skolas darbu. Izglītības iestādes darba prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti māc.g. 1. Katrā mācību priekšmetā (jomā) mērķtiecīgi veikt izpēti un diagnosticēt skolēnu zināšanu, prasmju līmeni, atgriežoties pēc ilgstoša attālināto mācību perioda, respektējot faktu, ka 2020./2021.mācību gadā tika izvēlēti būtiskākie sasniedzamie rezultāti (pieļaujamais samazinājums 10-30% apmērā). Diagnostikas rezultātus izmantot par pamatu, lai plānotu mērķtiecīgu kvalitatīvu mācību procesu, sasniedzot vidējo vērtējumu skolā - 7 balles (šobrīd 6,68). 2. Īpašu uzmanību pievērst nākamajos izglītības posmos nozīmīgu pamatprasmju apguvei, sekmēt pašvadītas mācīšanās prasmes, pilsonisko līdzdalību un karjeras izvēli. 3. Aprobēt diferencētus un individualizētus atbalsta pasākumus skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem / talantīgo skolēnu mērķtiecīgam plānveida atbalstam ieviešot vienotu laiku stundu sarakstā (piektdien, 1.stunda) šāda veida mērķtiecīgām konsultācijām. 4. Apzinoties izaicinājumus, ar kuriem saskarsies skolēni un skolotāji, atsākot mācību darbu klātienē, turpināt attīstīt skolēnu prasmes risināt konfliktsituācijas efektīvi un cieņpilni, sekmējot iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, nodrošinot SEM sociāli emocionālās mācīšanās konceptu, skolas atbalsta komandā integrējot jaunu sadarbības partneri - speciālo pedagogu. 5. Izglītības iestādes vadītājam pozicionēt skolas attīstības perspektīvu jaunizveidotā Jēkabpils novada vadībai, sadarbībā ar skolas vadības komandu nodrošināt visu ieinteresēto pušu atbildīgu iesaistīšanos stratēģiskās plānošanas procesā, lai turpinātu veidot kompleksu pārvaldības sistēmu skolā. 8

9 Prioritārie uzdevumi KVALITĀTES JOMA. ATBILSTĪBA MĒRĶIEM. Kritērijs. KOMPETENCES UN SASNIEGUMI 1.Mācību priekšmetu programmu pilnveidošana mūsdienīga, uz kompetencēm balstīta mācību procesa nodrošināšanai, saistot to ar praktisku dzīvesdarbību Turpināt ieviest pilnveidoto vispārējās izglītības saturu un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību procesu, atbilstoši valstī noteiktajam grafikam Aprobēt padziļināta satura mācību priekšmetu komplektus vidējās izglītības posmā - Sociālo zinātņu (Ekonomikas un uzņēmējdarbības) novirziens ; Humanitāro zinātņu un Sociālo zinātņu (Psiholoģijas, izglītības, politikas, tiesību zinātnes u.c.) novirziens; Dabaszinātņu (Bioloģijas) novirziens: un 11.klasē; un 12.klasē Izvērtēt un regulāri aktualizēt padziļināta satura mācību priekšmetu komplektus, izvēles kursu piedāvājumu vidējās izglītības posmā Uzsākt Valsts aizsardzības mācības īstenošanu Paplašināt interešu izglītības programmu piedāvājumu (Tehniskā grafika, Kulturoloģija, Uzņēmējdarbība, Ekonomika, Programmēšana), orientējot skolēnus uz nākotnes karjeras izvēli Stiprināt starppriekšmetu saiknes nozīmi mācību priekšmetu mācīšanasmācīšanās procesā, plānojot un īstenojot sadarbības stundas: Prioritārā mācību priekšmetu grupa: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma Prioritārā mācību priekšmetu grupa: Dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju mācību joma Prioritārā mācību priekšmetu grupa: Valodu mācību joma Prioritārā mācību priekšmetu grupa: Sociālā un pilsoniskā mācību joma Prioritārā mācību priekšmetu grupa: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Stiprināt tehnoloģiju mācību jomas mācību satura apguves iespējas, papildināt multimediju ierīču klāstu un iegādāties programvadības ierīces robotus, lāzerierīces u.c. 2. Mācību nodarbības kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot daudzveidību mācību metožu, organizācijas formu lietojumā skolā un ārpus skolas telpām, IKT izmantošanu atbilstoši skolēnu individuālajām spējām. 2.1.Nodrošināt mācību procesā iespējas skolēnu individuālo mācīšanās stratēģiju attīstībai: 9

10 pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidei, strādājot individuāli vai grupās tiešsaistē, izmantojot mākoņpakalpojumus Pilnveidot mācību nodarbības kvalitāti, veidojot skolēnu paradumu iesaistīties mērķa un sasniedzamo rezultātu izvirzīšanā un refleksijā par plānoto un sasniegto rezultātu kvalitāti. 3. Atbalsta sistēmas pilnveide mācību satura apguves sekmēšanai atbilstoši pieprasījumam Iekļaujošās izglītības atbalsta sistēmas skolā pilnveide atbilstoši pieprasījumam, paplašinot atbalsta personāla iesaisti (speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, pedagogu palīgi) Iekļaujošās izglītības atbalsta sistēmas skolā pilnveide atbilstoši pieprasījumam, palielinot atbalsta personāla slodžu apmēru. 3.3.Sekmēt skolēnu aktīvāku un atbildīgāku iesaistīšanos savu sasniegumu novērtēšanā un analīzē, mērķtiecīgi gatavoties tēmu noslēguma pārbaudes darbiem, apmeklējot individuālā darba nodarbības (konsultācijas), izmantojot ESF projektu atbalsta pasākumus (Pumpurs). Kritērijs IZGLĪTĪBAS TURPINĀŠANA UN NODARBINĀTĪBA 4. Sadarbības paplašināšana ar skolas absolventiem, vecākiem mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības ieguves procesu un darba vidi Izstrādāt atbalsta mehānismus vidējās izglītības programmas īstenošanai: Dabaszinātnes (Bioloģija) Mācību vizītes universitāšu laboratorijās Āra pētniecības stundas Erudīcijas konkursi Humanitārās / Sociālās zinātnes Mācību vizītes bibliotēkās, muzejos, kultūras, sporta pasākumos Pilsoniskās aktivitātes (pasākumu organizēšana) Skatuves runas konkursi Ekonomika, uzņēmējdarbība Skolēnu mācību uzņēmumi (Junior Achievement) Biznesa konkursi Ēnu dienas Mācību vizītes uzņēmumos, mācību kombināti 4.2. Iesaistīt skolas vecākus mācību vizīšu uzņēmumos organizēšanā Iesaistīt skolas aboslventus pieredzes pārmantošanas pasākumos skolā Turpināt meklēt iespējas iesaistīties projektos, sadarbojoties ar augstākās izglītības iestādēm (RTU, LU u.c.), uzņēmējiem, darba devējiem, piedāvājot skolēniem iespēju gūt pieredzi praksē, pilnveidot individuālās kompetences, plānot nākotnes karjeru. 10

11 Kritērijs VIENLĪDZĪBA UN IEKĻAUŠANA 5. Individualizētu atbalsta pasākumu kompleksa izstrāde un nodrošināšana skolēniem ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos, orientējot viņus uz mērķtiecīgiem akadēmiskajiem sasniegumiem 5.1. Paplašināt atbalsta grupu darbību, Līdzpārvaldes iesaisti, strādājot ar skolēniem, kam ir uzvedības problēmas, nepieciešams atbalsts pašvērtējuma celšanai, savu spēju un vērtību apzināšanai. 5.2.Meklēt efektīvas formas darbam ar vecāku izglītošanu, sadarbojoties sasniegto mācību un audzināšanas rezultātu uzturēšanai. 6.Skolēnu individuālo talantu atklāšana un dzīvesprasmju papildināšana, nodrošinot atbilstošas interešu izglītības programmas un neformālo izglītību Regulāri aktualizēt Skolas audzināšanas darba programmu, ietverot tajā tēmas, kas aktuālas Skolas skolēniem kontekstā ar sabiedrībā noritošajiem procesiem, karjeras plānošanu. 6.2.Organizēt mācību satura apguvei saistošus ārpusstundu pasākumus izglītojamo mācību motivācijas veicināšanai, paaugstināt skolēnu līdzdalības un patstāvīgās darbības līmeni Turpināt nodrošināt sadarbību ar Viesītes Mūzikas un mākslas skolu un Sēlijas sporta skolu, piedāvājot iespēju skolēniem apgūt profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības programmas Salas vidusskolas telpās Turpināt nodrošināt vidusskolēniem iespēju apgūt pašvaldības finansētu B kategorijas autovadītāju apmācību Ieviest piektdienu 1.stundu kā laiku darbam ar talantīgajiem skolēniem, piedāvājot individuālas vai grupu konsultācija, papildu mācību aktivitātes kompetenču pilnveidei. KVALITĀTES JOMA KVALITATĪVAS MĀCĪBAS Kritērijs MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 7. Skolēnu mācību sasniegumu izvērtēšana, atklājot cēloņsakarības un sadarbībā ar vecākiem paaugstinot skolēnu personīgo atbildību par viņu aktivitāti mācību procesā un rezultātiem Regulāri aktualizēt Skolas audzināšanas darba programmu, ietverot tajā tēmas, kas aktuālas Skolas skolēniem kontekstā ar sabiedrībā noritošajiem procesiem, karjeras plānošanu Mācību sasniegumu vērtēšanas caurspīdīguma un efektivitātes paaugstināšana, turpinot darbu Metodisko jomu darba grupās skolas 11

12 reglamenta pilnveidei par vērtēšanu Salas vidusskolā, analizēt tā ieviešanas efektivitāti praksē Turpināt meklēt diferencētus un individualizētus atbalsta pasākumus skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem mērķtiecīgam plānveida atbalstam. 7.4.Turpināt meklēt diferencētus un individualizētus atbalsta pasākumus talantīgo skolēnu mērķtiecīgam plānveida atbalstam. 7.5.Uzlabot sadarbību ar ģimeni un atbalsta personālu, lai psiholoģiski palīdzētu skolēniem mācīties atbilstoši savām spējām, pārvarot savas līdzšinējās robežas Izstrādāt detalizētāku skolēnu prezentāciju, pētniecisko darbu, referātu izstrādes un noformēšanas noteikumus. Kritērijs PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ KAPACITĀTE 8. Skolas pedagoģiskās kapacitātes stiprināšana Turpināt pārskatīt un pilnveidot novērtēšanas un stimulēšanas sistēmu, palielinot pedagogu atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem Veicināt pedagoga profesionālo kompetenču pilnveidi, regulāri aktualizējot skolotāju pašnovērtēšanas procesu. Individuālo profesionālās pilnveides plānu izveide, ieviešana sadarbībā ar vadību Regulāri plānot vieslekcijas, konferenču apmeklējumus skolas personālam. Kritērijs IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANA 9. Skolotāju metodiskā darba organizācija Regulāri aktualizēt skolotāju mācīšanās grupu darba organizāciju (Ciklogrammu), lai veicinātu sadarbības stundu plānošanu un ieviešanu Plānot skolotāju metodisko darbu, atbilstoši mācību jomām. Mācību nodarbību prakses piemērus apkopot, popularizēt MS Office 365 OneDrive. 9.3.Plānot mācību procesa organizāciju, lai sekmētu skolotāju iespējas vērot kolēģu stundas, apmainīties ar labās prakses piemēriem. Rosināt mācību procesu fiksēt videoierakstos Pilnveidot procedūras un aktualizēt iekšējos normatīvos dokumentus Ieviest atbalsta personāla sadarbības grupas sanāksmes atgriezeniskās saites nodrošināšanai, saskaņotas darbības nodrošināšanai. 12

13 KVALITĀTES JOMA IEKĻAUJOŠA VIDE Kritērijs PIEEJAMĪBA 10.Skolas emocionālās vides un tēla sabiedrībā veidošana, sekmējot skolēnu, vecāku un personāla sadarbību un savstarpēji sapratni Mūsdienīgu vides risinājumu meklējumi izglītības pieejamībai un izglītības programmas pielāgošanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām klātienē un/vai attālināti Turpināt iesākto darbu pie Skolas tēla veidošanas, izmantojot daudzveidīgus komunikācijas veidus Facebook konta, Draugiem.lv konta, Twitter konta izveide. Atvērot durvju pasākums Uzturēt mājas lapas latvisko un anglisku versijas Turpināt iesākto darbu pie skolas muzeja darbības paplašināšanas, attīstot tehnisko nodrošinājumu un infrastruktūru. 11. Skolas un tās partneru iesaistīšana skolas darba kvalitātes nodrošināšanā Regulāri veikt skolas darba pašnovērtēšanas procesu un aktualizēt attīstības plānu, iesaistot visas ieinteresētās puses, rodot iespēju pēc pandēmijas ierobežojumu mazināšanas ikgadējā Stratēģiskās plānošanas seminārā mācību gada noslēgumā iesaistīt arī vecākus un sadarbības partnerus Sekmēt starpnovadu pieredzes apmaiņas semināra idejas pēctecību un norises attīstību. Kritērijs DROŠĪBA UN PSIHOLOĢISKĀ LABKLĀJĪBA 12. Izglītības procesā iesaistīto partneru psiholoģiskās labizjūtas nodrošināšana Turpināt attīstīt skolēnu prasmes risināt konfliktsituācijas efektīvi un cieņpilni, sekmējot iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, tos regulāri aktualizējot Sekmēt emocionālo drošību izglītības iestādē, realizējot audzināšanas programmas uzdevumus SEM prioritātes īstenošanā Turpināt ieviest pedagoģiskā personāla rekreācijas pasākumu kompleksu emocionālās un psiholoģiskās labizjūtas nodrošināšanai. 13

14 Kritērijs INFRASTRUKTŪRA UN RESURSI 13. Skolas drošības sistēmas uzlabošana Apziņošanas un ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana Ventilācijas sistēmu renovācija Skolas renovācija siltumizolācija. 14. Skolas mācību darba infrastruktūras pilnveidošana un modernizēšana Turpināt aprīkot mācību kabinetus ar interaktīvajām tāfelēm (min. 2 gadā) Uzlabot mācību kabinetu tehnisko nodrošinājumu projektori (sporta zāle, logopēda kabinets), pētniecības infrastruktūra dabaszinātnēm, dizainam un tehnoloģijām Pilnveidot lokālo tīklu (Wifi punktu skaita palielināšana), lai uzlabotu pārklājumu un pieejamību Palielināt planšetdatoru skaitu, lai nodrošinātu 2 paralēlu klašu komplektus sasniegt kopskaitu skolā 50 gb. 15.Skolas iekšējās un ārējās fiziskās vides labiekārtošana un estētiskā noformēšana Bibliotēkas lasītavas telpas izveide 1.stāva gaitenī Telpu kosmētiskais remonts (2022.gada budžets) Lielās skolas tualešu renovācija (2.stāvs meiteņu un zēnu), Matemātikas kabineta (209.kab.) kosmētiskais remonts Telpu kosmētiskais remonts (2023.gada budžets) Ģeogrāfijas kabineta kosmētiskais remonts, IT kabinetu renovācija Telpu kosmētiskais remonts (2024.gada budžets) Lielās skolas tualešu renovācija (3.stāvs meiteņu un zēnu), Latviešu valodas kabineta (202.kab.) kosmētiskais remonts Telpu kosmētiskais remonts (2025.gada budžets) Lielās skola gaiteņi, Logopēdija kabinets. 14

15 2020./2021.mācību gada darba prioritāšu izpildes pakāpe un sasniegtie rezultāti Kvalitātes joma - ATBILSTĪBA MĒRĶIEM. - Izstrādāt un uzsākt īstenot 10.klasē vismaz divus piedāvājuma variantus mācību satura apguvei padziļinātā un specializētā līmenī saskaņā ar Vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām, definējot Skolas darbības nišu maza universāla vidusskola. (Kritērijs Kompetences un sasniegumi - rezultatīvais rādītājs RR3) 1. Salas vidusskola uzsākusi piedāvāt vispārējās vidējās izglītības programmu ar 3 padziļināta satura mācību priekšmetu komplektiem: 1.1. Sociālo zinātņu (Ekonomikas un uzņēmējdarbības) novirziens Humanitāro zinātņu un Sociālo zinātņu (Psiholoģijas, izglītības, politikas, tiesību zinātnes u.c.) novirziens Dabaszinātņu (Bioloģijas) novirziens. 10.klasē mācības uzsākuši 18 skolēni. - Turpināt meklēt diferencētus un individualizētus atbalsta pasākumus skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem / talantīgo skolēnu mērķtiecīgam plānveida atbalstam. (Kritērijs Kompetences un sasniegumi - rezultatīvais rādītājs RR4) 1. Arī attālināto mācību laikā skolēni tika rosināti (gan individuāli, gan klašu grupās) piedalīties dažādos konkursos (online), olimpiādēs, respektējot skolēnu intereses, spējas, intereses, karjeras plānus - piem., dalība un atzīstami rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs, Grindex Prāta turnīrā, V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkursā Skani, tēvu zeme!, 49. Starptautiskās bērnu mākslas izstādē - konkursā "LIDICE 2021", Latviešu valodas aģentūras konkursos, Informātikas konkursā Bebr[a]s, Skatuves runas konkursā, Neformālās izglītības projekta Debašu līderu skola (British Council pārstāvniecība Latvijā, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā un Rīgas Ekonomikas augstskola) aktivitātēs u.c. 2. Nodrošinātas individuālas un grupas konsultācijas un uzdevumi skolēniem, kuri gatavojas konkursiem, olimpiādēm (Zoom, jit.si un klātienē). 3. Dalība projektā Sporto visa klase - 2 klases. - Sekmēt skolēnu aktīvāku un atbildīgāku iesaistīšanos savu rezultātu prognozēšanā, sasniegumu novērtēšanā un analīzē, mērķtiecīgi iesaistoties mācību procesā un gatavoties tēmu noslēguma pārbaudes darbiem (Kritērijs Izglītības turpināšana un nodarbinātība - rezultatīvais rādītājs RR1). Dažādotas individuālo un grupu darba nodarbību (konsultāciju) formas (individuāli klātienē vai online individuālu / grupā), izmantojot mērķdotācijas finansējumu, ESF projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai finansējumu, ESF projekta Pumpurs atbalsta pasākumus, papildu valsts piešķirots līdzekļus individuālajām konsultācijām klātienē. Dažādot karjeras izglītības aktivitātes skolā (Kritērijs Izglītības turpināšana un nodarbinātība - rezultatīvais rādītājs RR3). 1. Izveidojusies kvalitatīva sadarbība ar starpnovadu karjeras konsultanti, kura nodrošināja karjeras nodarbības (arī attālināto mācību laikā), papildinot klašu audzinātāju un mācību 15

16 priekšmetu skolotāju veikto ikdienas darbu un direktores īstenotās individuālās pārrunas par turpmākās izaugsmes plānošanu. 2. Regulāri aktualizēta Skolas audzināšanas darba programma, ietverot tajā tēmas, kas aktuālas skolēniem kontekstā ar sabiedrībā noritošajiem procesiem, karjeras plānošanu. Tiešsaistes darba forma formulēta un realizēta audzināšanas darbā. Kvalitātes joma - KVALITATĪVAS MĀCĪBAS. - Turpināt kompetenču pieejas ieviešanu, stiprinot starppriekšmetu saiknes nozīmi mācību priekšmetu mācīšanas-mācīšanās procesā, plānojot un īstenojot sadarbības stundas. Prioritārā mācību priekšmetu grupa: Sociālā un pilsoniskā mācību joma. (Kritērijs Mācīšana un mācīšanās - rezultatīvais rādītājs RR1). 1. Katrs skolotājs ir iesaistījies sadarbības stundu plānošanas sanāksmēs (Saskaņā ar skolas ciklogrammu - mēneša 5.nedēļā). 2. Katrs skolotājs ir bijis partneris vai iniciators vismaz vienas sadarbības stundas īstenošanā pusgadā starppriekšmetu saiknes nodrošināšanai. 3. Skolā ieviestas Pašvadītas mācīšanās dienas 1 diena mēnesī, kad skolēnu mācību darbs tiek plānots, akcentējot caurviju prasmes. 4. Skolotāji mērķtiecīgi strādājuši pie mācību nodarbību kvalitātes pilnveides, veidojot skolēnu paradumu iesaistīties mērķa izvirzīšanā un refleksijā. - Turpināt meklēt diferencētus un individualizētus atbalsta pasākumus skolēnu mērķtiecīgam plānveida atbalstam klātienes / attālinātā / kombinētā mācību procesa formās. (Kritērijs Mācīšana un mācīšanās - rezultatīvais rādītājs RR2). Nodrošināta aktīva komunikācija ar skolēniem (e-klase) attālināto mācību laikā, dažādojot mācīšanās procesa atbalsta formas tiešraides stundas klasēm un grupām (Zoom, jit.si u.c.), uzdevumi tiešsaistē (socrative.com, liveworksheets.com u.c.), video/audio materiāli, cita formāta prezentācijas (demonstrācija, temata izklāsts, instruktāža SR utt.); individuālās vai grupas konsultācijas attālināti; individuālās konsultācijas klātienē; āra nodarbības. - Organizēt mācību satura apguvei saistošus ārpusstundu pasākumus izglītojamo mācību motivācijas veicināšanai, paaugstināt skolēnu līdzdalības un patstāvīgās darbības līmeni. (Kritērijs Mācīšana un mācīšanās - rezultatīvais rādītājs RR1). 1. Neskatoties uz attālināto mācību procesu, skola atrada jaunu formu, kā organizēt Ziemassvētku koncertu skolas Facebook kontā, izziņojot pasākumu tiešraides, izveidojot daudzveidīgus priekšnesumus, kuri noformēti audio, video, fotokolāžu formā, dodot iespēju izpausties gan interešu izglītības programmu dalībniekiem, gan klašu kolektīviem, gan individuāliem priekšnesumiem. 2. Skolas līdzpārvaldes pārstāvji sadarbības projektā ar Aizkraukles novada vidusskolas Ekoskolu piedalījās tiešraides festivālā. 3. Skola īstenoja 2 ERASMUS+ projektus sporta jomā. 4. Nenovērtējams kultūrkompetences pilnveidei ir programma Latvijas skolas soma atbalsts. 16

17 - Skolas pedagoģiskās kapacitātes stiprināšana. (Kritērijs Pedagogu profesionālā kapacitāte - rezultatīvais rādītājs RR4). Sasniegtais rezultāts - 1. Individuālo profesionālās pilnveides plānu izveide, ieviešana sadarbībā ar vadību. 2. Skolotāji reflektē par procesu un rezultātiem, izvirza sasniedzamos mērķus, aktualizē profesionālās pilnveides jautājumus, piedaloties mācīšanās grupās, kuras izveidotas atbilstoši izvirzītajām prioritātēm (Audzinām pilsoni; Tekstpratība; Skolēnu pašvadības prasmes un radošā pašizpausme; Tehnoloģijas un digitālā pratība informatīvajā kultūrtelpā), izvēloties savai darbības jomai, interesēm atbilstošākās. 3. Skolas administrācija mērķtiecīgi plānoja un organizēja sanāksmes atgriezeniskās saites saņemšanai, nodrošināja regulāru informācijas apriti, veica plānošanas darbu, sniedza individualizētu atbalstu personālam, ģimenēm, risinot ārkārtas situācijas, veica komunikāciju ar sabiedrību par skolas darbu. 4. Skolotāju snieguma apraksta online aptaujas ieviešana refleksīvās darbības stimulēšanai. 5. Noorganizēts Stratēģiskās plānošanas seminārs brīvdabā kā katra mācību gada noslēgumā. Kvalitātes joma - IEKĻAUJOŠA VIDE. - Uzlabot sadarbību ar ģimeni un atbalsta personālu, lai psiholoģiski palīdzētu skolēniem mācīties atbilstoši savām spējām, pārvarot savas līdzšinējās robežas. (Kritērijs Mācīšana un mācīšanās - rezultatīvais rādītājs RR4, Kritērijs Pieejamība - rezultatīvais rādītāji RR2, RR3). 1. Mācību procesa diferenciācija un individualizācija arī attālinātā mācību procesa laikā, nodrošinot individualizētu atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām, iespēju robežās minimizēta skolēnu izkrišana no mācību procesa. 2. Paplašināta atbalsta grupu darbība, strādājot ar skolēniem, viņu ģimenēm, organizētas sarunas arī online. Skolas psihologa sarunas/konsultēšana ar klašu audzinātājiem. Saziņa, atbalsta sniegšana skolēniem un vecākiem. 3. Skolas administrācija organizēja visu mācību priekšmetu skolotāju sanāksmes, lai identificētu skolēnus, kuriem nepieciešams specifisks atbalsts, vienotos par saskaņotu rīcību. sniegt psiholoģisko atbalstu skolēniem, personālam, ģimenēm attālinātā procesa laikā (Kritērijs Drošība un psiholoģiskā labklājība - rādītājs RR4). 1. Skolas administrācija savlaicīgi izstrādāja infogrammas un operatīvi sniedza informāciju, kas atviegloja skolēniem un vecākiem mācīšanās procesu - skolēni saņēma plānus visai nedēļai, atzīstot, ka tas bija vērtīgs atbalsts. 2. Skolas psiholoģe izstrādājusi īpašu atbalsta materiālus stresa kontrolei, mācīšanās un darba procesa plānošanai. 3. Skolas psiholoģe un skolas administrācijas pārstāvji piedalās klases vecāku sapulcēs, lai sniegtu informāciju un profesionālu atbalstu. - Skolas mācību darba infrastruktūras pilnveidošana un modernizēšana. (Kritērijs Infrastruktūra un resursi - rādītājs RR1, RR2); Skolas iekšējās un ārējās fiziskās vides labiekārtošana un estētiskā noformēšana. (Kritērijs Infrastruktūra un resursi - rādītājs RR4) 17

18 1. Telpu kosmētiskais remonts Zēnu mājturības kabineta un darbnīcas kapitālais remonts Lielajā skolā. 2. Mācību kabinetu tehniskā nodrošinājuma pilnveide pedagogu datorparka atjaunošana. 2.datorklases vides pilnveide, paplašinot izmantošanas iespējas. Mazās skolas zāles infrastruktūras pilnveide mācību kabinetos uzstādīti digitālie ekrāni. Stiprinātas tehnoloģiju mācību jomas mācību satura apguves iespējas, papildināts multimediju ierīču klāsts un iegādātas programmvadības ierīces roboti. 4. Visi skolas pedagogi apguvuši un lieto tiešraides stundu vadīšanas rīkus, sasniedzot 50 % mācību procesa nodrošināšanai tiešraides vai tiešsaistes formā. 18

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina

VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina VALDES ZIŅOJUMS PAR LSA DARBĪBU 2018./2019. GADĀ Ziņo: prezidente J.Širina Par spīti organizācijas darbības iekšējiem izaicinājumiem pārskata periodā, LSA aktualizējusi un risinājusi virkni problēmjautājumu,

Sīkāk

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 20___. gadā 2. pielikums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumam Nr. 769 Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. 2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk