Skrīveru Mūzikas un mākslas skola Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Skrīveru Mūzikas un mākslas skola Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle"

Transkripts

1 APSTIPRINU Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktore Iveta Biķerniece gada 3. septembrī Rīk. Nr.70/1-7 Skrīveru Mūzikas un mākslas skola Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle Mācību priekšmeta programma izstrādāta metodiskās komisijas gada 21. augusta sēdē, pieņemta pedagoģiskās padomes sēdē gada 30. augustā, protokols Nr.3. Mācību priekšmeta programmu izstrādāja pedagogs M.Karpa 2018.

2 Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle pamatizglītības pakāpei mācību programma I Programmas mērķis 1. Mācību priekšmeta Akordeona spēle mērķis ir veidot akordeona spēles pamata prasmes, attīstīt un veicināt mūzikas uztveri, attīstīt muzikāli radošās spējas. Veicināt iepriekš minētās prasmes un spējas pielietot gan teorētiskā, gan praktiskā veidā, kā arī motivēt audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt akordeona spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē. II Programmas uzdevumi 2.1. Nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi akordeona spēlē; 2.2. radīt apstākļus kvalitatīvu akordeona spēles pamata prasmju veidošanai; 2.3. veicināt mūzikas uztveres un muzikālo, intelektuālo, emocionālo un radošo spēju attīstību; 2.4. sniegt priekšstatu par dažādiem mūzikas žanriem, par dažādām interpretācijas iespējām, veidot plašu muzikālo redzes loku; 2.5. sekmēt audzēkņa individuālās un kolektīvās muzikāli radošās pieredzes apguvi; 2.6. veicināt patstāvīgā darba iemaņas, stimulēt interesi par jaunu skaņdarbu iepazīšanu, muzicēšanu patstāvīgi; 2.7. sagatavot un motivēt audzēkņus tālākai profesionālās izglītības ieguvei. III Programmas saturs 3.1. Mūzikas uztvere: muzikālo spēju skaņu augstuma, harmoniskās, tembrālās, polifonās muzikālās dzirdes, ritma izjūtas, psihomotoro spēju un muzikālās atmiņas attīstība; muzikāli intelektuālo spēju attīstība; mūzikas klausīšanās prasmju un uztveres attīstība, mūzikas daudzveidības iepazīšana un izpratne Mūzikas valodas apguve: akordeona uzbūve, tehniskās un mākslinieciskās iespējas skaņdarbu interpretācijā; dažādu stilu un žanru muzikālie izteiksmes līdzekļi un to pielietošana interpretācijā; iepazīšanās ar kvalitatīvas mūzikas piemēriem; Mūzikas izteiksmes līdzekļu (ritms, tembrs, dinamika u.c.) apguve un pielietošana radošajā darbībā Muzikāli radošā darbība: individuālās un kolektīvās muzikālās darbības pieredzes veidošanās radošā darbībā; citu izpildītāju atskaņojuma vērošana un analīze; pamatiemaņu veidošanās improvizācijā; 2 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

3 lasīšana no lapas; patstāvīgais darbs akordeona spēles pilnveidē. IV Mācību metodes 4.1. Informācijas sniegšanas rakstura metodes: verbālās metodes stāstījums, lekcija, pārrunas; uzskatāmības metodes demonstrēšana, ilustrēšana; praktiskās metodes vingrinājumi Izziņas darbības organizācijas metodes: induktīvā metode; deduktīvā metode; reproduktīvā metode; problēmmeklējumu metode Audzēkņu un skolotāja sadarbības metodes: monoloģiskās metodes lekcijas, demonstrējumi; dialoģiskās metodes dialogi, diskusijas, lomu spēles; pētnieciskās metodes projekti, situāciju analīze, problēmuzdevumi, mācību ekskursijas, koncerti, festivāli Mācību darba sistemātiska plānošana un organizācija: mācību stundu plānošana, lai sasniegtu uzstādītos īstermiņa mērķus; izstrādāti individuālie plāni katram audzēknim saskaņā ar programmas prasībām, lai sasniegtu mācību programmas uzstādītos ilgtermiņa mērķus. V Mācību priekšmeta satura apguves ilgums un apjoms 5.1. Potenciālā audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai nosaka individuāli pārbaudot: muzikālās dotības muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu; vispārējo fizioloģisko attīstību atbilstoši akordeona spēles īpatnībām Izglītības programmas īstenošana notiek līdztekus vispārējai izglītībai, bet ne ilgāk kā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Programmas apguves ilgums ir 6 mācību gadi Akordeona spēles apguves apjoms: Mācību nedēļu skaits mācību periodā: 210 nedēļas Mācību priekšmeta stundu skaits visos mācību gados kopā ir 420 stundas: Klase Stundas nedēļā Kontaktstundas (35 nedēļas) 1. klase klase IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

4 3. klase klase klase klase 2 70 Kopā 420 VI Mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi, formas, veidi 6.1. Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi: skaņdarba nošu teksta apguves pakāpe; skaņdarba stila un rakstura izjūta; skaņdarba dramaturģijas atklāsme: skaņdarba forma; dinamiskās gradācijas; artikulācijas paņēmienu izmantošana; melodijas veidošana un toņa kultūra; ritma izjūta psiholoģiskie faktori: uzstāšanās emocionalitāte; audzēkņa artistiskums Mācību sasniegumu vērtēšanas formas: programmas atskaņošana; tehnisko prasmju pārbaude Mācību sasniegumu vērtēšanas veidi: zināšanu pārbaude; tehniskā ieskaite; mācību koncerts; noklausīšanās; pārcelšanas eksāmens; beigšanas eksāmens; konkurss, koncerts (dalība koncertos, festivālos un konkursos notiek saskaņā ar skolas darba plānu) 6.4. Audzēkņa sasniegumu vērtēšana: audzēkņa mācību sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, raksturojot mācību priekšmeta programmas vai tās daļas apguves līmeni; mācību priekšmeta vai tā daļas apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 baļļu vērtējuma skalā: vērtēšanas kritēriji: repertuāra atbilstība mācību priekšmeta programmas prasībām; skaņdarbu atskaņojuma atbilstība komponista norādēm; atskaņojuma tehniskais līmenis (ātrums, precizitāte, skārumi, artikulācija); mākslinieciskais sniegums (saturs, tēlainība, skaņas kvalitāte, dinamika, frāzējums, oriģinalitāte); 4 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

5 skatuves kultūra (uzvedība, stāja, artistiskums) (Sk. Pielikumus Nr. 2, 3.) VII Mācību satura apguvei nepieciešamais aprīkojums 7.1. Mācību telpas: koncertzāle mācību koncertu un eksāmenu norisei; telpas kontaktstundām, kuras nodrošinātas ar skaņu izolāciju (iespēju robežās); ir pieejama nošu bibliotēka un fonotēka Mācību telpu aprīkojums: akordeoni - atbilstoši audzēkņu fizioloģiskajai attīstībai; pedagoga galds; skapis un plaukti mācību līdzekļu glabāšanai; nošu pultis; pieejama nepieciešamā tehnika audio un video ierakstu atskaņošanai; pulkstenis. VIII Satura apguves secība (prasības katrai klasei) klase Stundu skaits: 70 kontaktstundas Uzdevumi: iepazīt akordeona uzbūvi, izprast skaņas veidošanās pamatprincipus akordeona spēlē; gūt priekšstatu par pareizu instrumenta lietošanu (apkope, siksnu regulēšana, pareiza sēdēšanas poza); apgūt mūzikas teorijas pamatus; iemācīties patstāvīgi mācīties un organizēt savu darbu; mācēt atpazīt vienkāršākos žanrus (piem. polka, valsis, maršs); gūt pamatiemaņas skaņdarbu mākslinieciskā satura atklāsmē; iepazīties ar skatuves kultūras pamatiem; paplašināt vispārējo muzikālo redzes loku; Apgūstamās zināšanas: nošu izvietojums uz līnijkopas nošu augstumi vijoles atslēgā (diapazonā no mazās oktāvas sol līdz 3. oktāvas do) un basa atslēgā (no lielās oktāvas fa līdz mazās oktāvas fa); nošu ilgumi vesela nots līdz astodaļnots un atbilstošas pauzes; dinamikas (p; f; mf; crescendo; diminuendo) un tempa (Moderato, andante, Allegro, ritenuto) apzīmējumi; akordu apzīmējumi burtu notācija. akordeona uzbūve tā daļu nosaukumi; 5 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

6 biežāk lietojamo reģistru nosaukumi; reģistru un to pielietojuma pamatprincipi; mažora skaņkārtas līdz vienai zīmei; mūzikas formas pamatelementi (atkārtojumi un to veidi, reprīze, periods) Apgūstamās prasmes: pareiza stāja un pareizs instrumenta stāvoklis akordeona spēles laikā; atbrīvots roku stāvoklis un pareizs to novietojums attiecībā pret klaviatūru; orientēšanās labajā un kreisajā klaviatūrā, iepazīts taustiņu (labajā rokā) un pogu (kreisajā rokā) izvietojums; pamata skārumi legato, non legato, staccato; aplikatūras pamatprincipi; aplikatūras pamatprincipi mažora skaņkārtā; instrumenta spēle ar abām rokām legato melodijā, non legato vai staccato pavadījumā; dažādi pavadījuma veidi ar kreiso roku (piem. polka, valsis, maršs); spēja patstāvīgi lasīt nošu tekstu; skaņdarbu spēles laikā prast pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas; pulsa un metra izjūta 2/4, 3/4 un 4/4 taktsmēros; plēšu artikulācijas pamati; patstāvīgā darba organizācija Mācību saturs (ieteicamais programmas instruktīvais un mākslinieciskais repertuārs): 1) Gammas: Do mažors (tehniskās prasības skatīt Pielikumu Nr.1) 2) Etīdes 4 5 dažādās tehnikās. 3) Skaņdarbi: 6 8 skaņdarbi (tautas dziesmas, tautas dziesmu apdares, tautas dejas, bērnu dziesmiņas, miniatūras utt.). Instruktīvais Ieteicamais repertuārs Vingrinājumi: Šmita, Gabora vingrinājumi. A. Mireks Vinginājumi (Mireks. A. Akordeona spēles skola. M.:1972) V. Lušņikovs Vingrinājumi (Lušņikovs. V. Akordeona spēles skola. M.:1990) Lucien et Richard Galliano Methode complete d accordeon Etīdes: G. Berenss Etīde C dur R. Liepa - Etīde J. Lipšāns Etīde R. Liepa Etīde A. Humberts Etīde K. Černi Etīde C dur A. Rožkovs Etīde V. Kulpovics. Etīdes (Nr.1-11)- C-Dur. L. Šitte Etīde C dur L. Šitte Etīde F dur 6 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

7 Gedike Etīde C dur Etīdes no grāmatas Methode complete d accordeon (Lucien et Richard Galliano ) Mākslinieciskais repertuārs Skaņdarbi: R. Liepa - Valsītis D. Kabaļevskis - Maza polka Latv.t.dz. - Tek saulīte tecēdama. R.Liepas apd. Igauņu t.dz. - Audēju dziesma. A. Mireka apd. V. Ivanovs - Deja. R. Krebss - Tiroliešu deja. Latv.t.dz. - Maza, maza meitenīte A. Ļebedeva apd. Latv.t.dz. - Pieci gadi ganos gāju A. Tuča apdarē. Latv.t.dz. Nu ardievu, Vidzemīte! V. Salaka apdarē Latv.t.dz. Circenītis V. Salaka apdarē Skaņdarbi no G.Baicova grāmatas Jaunais akordeonists Skaņdarbi no krājuma Skaņdarbi jaunajiem akordeonistiem, sastādījis J. Rižovs. R.: Ulma, 1997 (piemeklēt atbilstoši audzēkņa spējām) Skaņdarbi no grāmatas Methode complete d accordeon (Lucien et Richard Galliano) Mācību sasniegumu vērtēšanas prasības Klases kontrolstundas (visu gadu); Koncerti vecākiem (I un II pusgadā); Tehniskā ieskaite (II pusgadā); Pārcelšanas eksāmens II pusgadā- 2 dažāda rakstura skaņdarbi; Vērtējums 10 baļļu sistēmā (skat. pielikumus nr.2.,3) klase Stundu skaits: Kontaktstundas: Zināšanas un prasmes: Audzēknis nostiprina prasmes, kuras ieguvis 1. klasē. Audzēknis turpina apgūt mūzikas teorijas pamatus: uztakts, akcenti; apzīmējumi Tempo I, Da Capo al Fine; dinamikas un tempa apzīmējumi; atkārtojuma zīmes, volta, reprīze. Audzēknis turpina apgūt akordeona spēles pamatiemaņas: lēcieni melodijā; polifonijas elementi skaņdarbos; līga un vienvārda salīgoto nošu atskaņošana; priekšstats par akordeona reģistriem un to veidošanās principiem. 7 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

8 Žanru piemēri tautas dziesma, polka, valsis, miniatūra, maršs, etīde. Formas motīvs, frāze, teikums, periods, vienkārša divdaļu un trijdaļu forma. Vēsturisko laikmetu stilistikas piemēri tautas mūzika, baroks, klasicisms, 20.gs. vidus otrā puse, mūsdienu mūzika Mācību saturs (ieteicamais programmas instruktīvais un mākslinieciskais repertuārs): 1) Gammas: mažora skaņkārtas līdz divām alterācijas zīmēm divās oktavās (tehniskās prasības skatīt Pielikumā Nr.1). 2) Etīdes: 4-5 dažādās tehnikās 3) Skaņdarbi: 6-8 skaņdarbi (tautas dziesmas, apdares, tautas dejas, miniatūras utt.). Instruktīvais Ieteicamais repertuārs Vingrinājumi: Šmita, Gabora vingrinājumi. Lucien et Richard Galliano Methode complete d accordeon A. Mireks Vinginājumi (Mireks. A. Akordeona spēles skola. M.:1972) V. Lušņikovs Vingrinājumi (Lušņikovs. V. Akordeona spēles skola. M.:1990) Etīdes: K. Černi. Etīde- C-Dur- op.599 K. Černi. Etīde- C-Dur- op.823 K. Černi. Etīde- C-Dur- op.599 K. Černi. Etīde- C-Dur- op.599 K. Černi. Etīde- F-Dur- op.599 K. Černi. Etīde- C-Dur- op.139 A. Tučs. Etīde- G-Dur N. Dauge. Etīde C-dur L. Šitte. Etīde a-moll L. Šitte. Etīde- F-Dur. V. Lušņikovs Etīde C-Dur H. Eks Etīde C-Dur Etīdes no grāmatas Methode complete d accordeon (Lucien et Richard Galliano ) Mākslinieciskais repertuārs: H. Furšells. Prelūdija. J. F. Kirnbergers. Menuets. V. A. Mocarts. Menuets. A. Tučs. Rotaļa. U. Lapsiņš. Neaizmirstulīte. V. Kulporics. Polka. K. Jularbo. Valsis. L.t.dz. Jūriņ` prasa smalku tīklu. A. Tuča apd. A. Tučs. Noskaņa. A. Tučs. Rotaļa. 8 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

9 Poļu t.dz. Dzeguzīte Latv. t. dz L. Villeruša apdarē Seši mazi bundzinieki, Brālīts savu īstu māsu, Divi sirmi kumeliņi u.c. A. Žilinskis. Sēņotāji J. Lipšāns. Gailītis Skaņdarbi no krājuma Skaņdarbi jaunajiem akordeonistiem, sastādījis J. Rižovs. R.: Ulma, 1997 (piemeklēt atbilstoši audzēkņa spējām) Skaņdarbi no grāmatas Methode complete d accordeon (Lucien et Richard Galliano) Mācību sasniegumu vērtēšanas prasības Klases kontrolstundas (visu gadu); Koncerti vecākiem ( I un II pusgadā); Tehniskā ieskaite ( I un II pusgadā) Mācību koncerts (I pusgadā) - 2 dažāda rakstura skaņdarbi Pārcelšanas eksāmens II pusgadā - 2 dažāda rakstura skaņdarbi; Vērtējums 10 baļļu sistēmā (sk. Pielikums Nr.2, 3.) klase Stundu skaits: Kontaktstundas: Zināšanas un prasmes: Audzēknis nostiprina prasmes, kuras ieguvis 2. klasē. Audzēknis turpina apgūt mūzikas teorijas pamatus: nošu ilgumi līdz sešpadsmitdaļai un atbilstošās pauzes; dinamikas (pp, ff) un tempa (Maestoso, Lento, Adagio, accelerando); taktsmēri 3/8, 6/8; metroritms sinkopes, punktētie ritma zīmējumi; Audzēknis turpina apgūt akordeona spēles pamatiemaņas, jaunus faktūras veidus: dubultnotis; melismi; harmoniskas figurācijas; akordi un intervāli. Attīstīt audzēkņa muzikālo gaumi un mūzikas izpratni, pilnveidot tehniskās iemaņas. Žanru piemēri deju mūzika (valsis, polka, mazurka), dažādu stilu miniatūras. Formas vienkārša divdaļu forma, vienkārša trijdaļu forma, izvērsta forma (piem. sonatīne), skaņdarbi ar polifonijas elementiem (piem. menuets, prelūdija, sarabanda). Vēsturisko laikmetu stilistikas piemēri tautas mūzika, baroks, klasicisms, 20.gs. vidus otrā puse, mūsdienu mūzika Mācību saturs (ieteicamais programmas instruktīvais un mākslinieciskais repertuārs): 1) Gammas: mažora gammas līdz divām alterācijas zīmēm, minora harmoniskās un melodiskās gammas līdz vienai alterācijas zīmei (tehniskās prasības skatīt Pielikumu Nr. 1). 9 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

10 2) Etīdes: 3 4 dažādās tehnikās. 3) Skaņdarbi: 4 7 (t.sk. Viens skaņdarbs ar polifonijas elementiem un viena izvērsta forma). 4) Lasīšana no lapas; grūtības pakāpe 1. klases repertuārs. Ieteicamais repertuārs Instruktīvais Vingrinājumi: Ch. L. Hanons. Vingrinājumi. R. Bažiļins. Vingrinājumi. Etīdes: J. Sedlons. Etīde-C-Dur. J. Peškovs. Etīde-C-Dur. K. Černi. Etīde-A-Dur. A. Gedike. Melodiskā Etīde-C- Dur. K. Mjaskovs. Etīde-a-moll. G. Kamaldinovs. Etīde-F-Dur. V. Ceriņš. Etīde-D-Dur. D. Skarlati.. Etīde G-Dur. L. Šitte. Etīde G-Dur. A. Tučs. Etīde G-Dur. H. Eks. Etīde F-Dur. H.Eks Etīde C-Dur A.Denisovs Etīde A moll Mākslinieciskais repertuārs: Skaņdarbi ar polifonijas elementiem J. Sen- Luks. Burē. J. S. Bahs. Prelūdija. J. S. Bahs. Menuets. B. Bartoks. Dialogs. V. A. Mocarts. Menuets. I. Krīgers. Burē. G. F. Hendelis. Sarabanda. G.F. Tēlemanis Skaņdarbs J.Ķepītis Rīts mežā Izvērstas formas skaņdarbi T. Haslingers. Sonatīne- C- Dur. L. van Bēthovens. Sonatīne I daļa A. Gedike. Sonatīne C-Dur. V. Burinskas. Svīta Ziemas pasakas I. Pražs. Tēma un variācija. Skaņdarbi L.t.dz. Bērīt`s manis kumeliņš. A. Tuča apd. 10 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

11 Latviešu tautas deja Ačkups L. Villeruša apd. S. Maikapars. Polka. L. Tautss. Tango. V. Ceriņš. Koncerta valsis. A. Žilinskis. Latviešu polka. Dž. Širings. Šūpļa dziesma. Poļu t. dz. Dzeguzīte. Latv. t. deja Ritenītis. L. Garūta. Latviešu polka. A. Tučš. Noskaņa. A. Mireks. Šūpļa dziesma. J. Mediņš Polka Div pļaviņas es nopļāvu L.Villeruša apdarē Mācību sasniegumu vērtēšanas prasības Klases kontrolstundas (visu gadu); Koncerti vecākiem ( I un II pusgadā); Tehniskā ieskaite ( I un II pusgadā) Mācību koncerts (I pusgadā) 2 dažāda rakstura skaņdarbi Pārcelšanas eksāmens II pusgadā 2 dažāda rakstura skaņdarbi; Vērtējums 10 baļļu sistēmā (skat. Pielikumus Nr.2., 3.) klase Stundu skaits: Kontaktstundas: Zināšanas un prasmes: Audzēknis nostiprina prasmes, kuras ieguvis 3. klasē. Audzēknis turpina apgūt mūzikas teorijas pamatus: dinamikas (subito p, f) un tempa (Largo, Marciale, Scherzando, ritardando, rallentando) apzīmējumi; metroritms trioles. Audzēknis turpina apgūt akordeona spēles pamatiemaņas, jaunus faktūras veidus: pirkstu repetīcija; melismi. Attīstīt audzēkņa profesionālās dotības, pilnveidot tehniskās iemaņas. Attīstīt muzikālo gaumi un mūzikas izpratni. Attīstīt lasīšanas no lapas iemaņas. Žanru piemēri deju mūzika (polonēze, gavote, tango), dažādu stilu miniatūras. Formas vienkārša divdaļu forma, vienkārša trijdaļu forma, izvērstas formas (variācijas), skaņdarbi ar polifonijas elementiem (kanons, fugeta). Vēsturisko laikmetu stilistikas piemēri tautas mūzika, baroks, klasicisms, romantisms, 20.gs. vidus otrā puse, mūsdienu mūzika Mācību saturs (ieteicamais programmas instruktīvais un mākslinieciskais repertuārs): 1) Gammas: mažora gammas līdz divām alterācijas zīmēm, minora harmoniskās un melodiskās gammas līdz divām alterācijas zīmēm (tehniskās prasības skatīt Pielikumu Nr.1). 11 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

12 2) Etīdes: 3 4 dažādās tehnikās. 3) Skaņdarbi: 4 7 (t.sk. Viens skaņdarbs ar polifonijas elementiem un viena izvērsta forma). 4) Lasīšana no lapas 2. klases repertuārs. Ieteicamais repertuārs Instruktīvais Vingrinājumi: Ch. L. Hanons. Vingrinājumi. R. Bažiļins. Vingrinājumi. Etīdes: H. Lemoine. Etīde- C-Dur. A. Mireks. Etīde- valsis. H.Eks. Etīde- d- moll. J. Peškovs. Etīde- C- Dur. F. Vilkoševskis. Etīde- G- Dur. M. Dviļanskis. Etīde F- Dur. Skaņdarbi ar polifonijas elementiem J. S. Bahs. Burē. J. S. Bahs. Prelūdija. J. S. Bahs. Menuets. J. F. Burgmillers. Ave Maria V. A. Mocarts. Menuets. G. F. Hendelis. Sarabanda. Izvērstas formas skaņdarbi Latv. t. dz. A. Ļebedeva apd. Maza, maza meitenīte K. M. Vēbers. Sonatīne. L. van Bēthovens. Sonatīne A. Gedike. Sonatīne C-Dur. V. Burinskas. Svīta Ziemas pasakas I. Šesteriks. Sonatīne klasiskā stilā. I daļa. Skaņdarbi S. Strands. Franču valsis. F. Kanari. Tango. S. Rahmaņinovs. Itāļu polka. S. Džoplins. Regtaims- estrādes aktieris. G. Donicetti Tiroliešu valsis A. Rozenbergs. Rondo A. Tučs. Polka L. Bētiņš Atmiņa U. Lapsiņš Neaizmirstulīte L. Ferrari. Domino. A. Mare. Parīzes zēns. Ž. Delans, Ž. Ferši. Mizete. 12 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

13 S. Kokalis. Laimes pērle. Latv. t. d. Andžiņš Mācību sasniegumu vērtēšanas prasības Klases kontrolstundas (visu gadu); Koncerti vecākiem ( I un II pusgadā); Tehniskā ieskaite ( I un II pusgadā) Mācību koncerts (I pusgadā) 2 dažāda rakstura skaņdarbi Pārcelšanas eksāmens II pusgadā 2 dažāda rakstura skaņdarbi; Vērtējums 10 baļļu sistēmā (skat. Pielikumus Nr.2, 3.) klase Stundu skaits: Kontaktstundas: Zināšanas un prasmes: Audzēknis nostiprina prasmes, kuras ieguvis 4. klasē. Audzēknis turpina apgūt mūzikas teorijas pamatus: tempa (piu/meno mosso, poco a poco, Largo) un rakstura (Tempo di Valse, con moto) apzīmējumus; metroritms starptakts sinkope, brīvdalījums. Audzēknis turpina apgūt akordeona spēles pamatiemaņas, jaunus faktūras veidus: glissando; tremolo (pirkstu, plēšu); Paplašināt audzēkņa redzesloku, ietverot repertuārā dažādu laikmetu un stilu autoru skaņdarbus. Turpināt pilnveidot spēles tehniku. Attīstīt audzēkņa izpratni par skaņdarba māksliniecisko izpildījumu. Turpināt attīstīt lasīšanas no lapas iemaņas. Formas izvērstas formas (rondo, variācijas), skaņdarbi ar polifonijas elementiem (invencija, fugeta). Vēsturisko laikmetu stilistikas piemēri tautas mūzika, baroks, klasicisms, romantisms, 20.gs. vidus otrā puse, mūsdienu populārā un džeza mūzika Mācību saturs (ieteicamais programmas instruktīvais un mākslinieciskais repertuārs): 1) Gammas: mažora gammas līdz trim alterācijas zīmēm, minora harmoniskās un melodiskās gammas līdz trim alterācijas zīmēm (tehniskās prasības skatīt Pielikumu Nr.1). 2) Etīdes: 3 4 dažādās tehnikās. 3) Skaņdarbi: 4 6 (t.sk. viens skaņdarbs ar polifonijas elementiem un viena izvērsta forma). 4) Lasīšana no lapas; grūtības pakāpe 3. klases repertuārs. Ieteicamais repertuārs 13 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

14 Instruktīvais Vingrinājumi: Ch. L. Hanons. Vingrinājumi. Etīdes: H. Berenss. Etīde-C-Dur- op. 61- Nr 13 F. Burgmillers. Etīde- a-moll- op nr 15 V. Ceriņš. Etīde-d-moll J. Peškovs. Etīde- e- moll M. Dviļanskis. Etīde- c- moll V. Brunners. Etīde C-Dur. Skaņdarbi ar polifonijas elementiem J. S. Bahs. Prelūdija. J. S. Bahs. Ārija. S. Franks. Prelūdija- f- moll. J. S. Bahs. Largo. Izvērstas formas skaņdarbi K. M. Vēbers. Sonatīne. A. Diabelli Sonatīne G-Dur. I. Šesteriks. Sonatīne klasiskā stilā. I daļa. Skaņdarbi J. Granovs. Valsis Taurenītis. A. Trosnini. Polka. H. Rodrigess. Tango Kumparsita. M. Tabanis. Valsis- mizete. A. Tihonovs. Intermeco. Latv.t.dz. A. Tuča apd. Aiz kalniņa dūmi kūp(a). A. Rubinšteins. Melodija. M. Dviļanskis. Skercino. J. Štrauss. Polka Anna , 7.* klase Stundu skaits: Kontaktstundas: Zināšanas un prasmes: Audzēknis nostiprina prasmes, kuras ieguvis 5. klasē. Audzēknis turpina apgūt mūzikas teorijas pamatus: tempa (Grave, Prestissimo, rubato) un rakstura (Agitato, Espresivo, Con brio, Tempo di Macia, Brillante) apzīmējumus; metroritms brīvdalījums, duoles pret triolēm. Audzēknis turpina apgūt akordeona spēles pamatiemaņas: labās rokas vibrato kreisās rokas vibrato. 14 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

15 Paplašināt audzēkņa redzesloku, ietverot repertuārā dažādu laikmetu un stilu autoru skaņdarbus. Turpināt pilnveidot spēles tehniku. Attīstīt audzēkņa izpratni par skaņdarba māksliniecisko izpildījumu. Turpināt attīstīt lasīšanas no lapas iemaņas. Apgūt padziļināti fūgas pamatprincipus (jēdzieni - tēma, pretsalikums, intermēdija, ekspozīcija, reprīze, ērģeļpunkts), apgūt padziļināti sonātes formas pamatprincipus (jēdzieni - galvenā partija, blakus partija, ekspozīcija, izstrādājums, reprīze) Vēsturisko laikmetu stilistikas piemēri tautas mūzika, baroks, klasicisms, romantisms, 20.gs. vidus otrā puse, mūsdienu populārā un džeza mūzika Mācību saturs (ieteicamais programmas instruktīvais un mākslinieciskais repertuārs): 5) Gammas: mažora gammas līdz četrām alterācijas zīmēm, minora harmoniskās un melodiskās gammas līdz četrām alterācijas zīmēm (tehniskās prasības skatīt Pielikumu Nr.1). 6) Etīdes: 2-3 dažādās tehnikās. 7) Skaņdarbi: 3-5 (t.sk. viens skaņdarbs ar polifonijas elementiem un viena izvērsta forma). 8) Lasīšana no lapas; grūtības pakāpe 3. klases repertuārs. * 7.kl. ir noslēguma klase tad, ja tā nepieciešama secīgai pāriešanai uz vidējās izglītības ieguvi, vai ja audzēknis vēlas padziļināti apgūt savu instrumenta spēli Instruktīvais Vingrinājumi: Ch. L. Hanons. Vingrinājumi. Etīdes: H.Eks. Etīde-g- moll. P. Londonovs. Etīde- C- Dur. M. Dviļanskis. Etīde- c- moll. V. Ceriņš. Etīde- d- moll. P. Četkauskas. Etīde a-moll A. Bertini. Etīde c-moll. M. Dviļanskis. Etīde F-dur. Skaņdarbi ar polifonijas elementiem J. S. Bahs. Prelūdija. J. S. Bahs. Ārija. J. S. Bahs. Largo. A. Korelli. Prelūdija. A. Korelli. Sarabanda- d- moll. I. Švedas. Sarabanda- Es- Dur. Ieteicamais repertuārs Izvērstas formas skaņdarbi M. Klementi. Sonatīne C-Dur. 15 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

16 Gamma 2 oktāvās Pretkustība Duoles Repetīcijas Trīsskanis ar apvērsumiem Arpēdžijas Akordi Plēšu tremolo (akordi) Dominantes septakords, pamazinātais septakords M. Klementi. Sonatīne D-Dur. Latv. t. dz. Nāk rudentiņš F. Kulau. Sonatīne C-dur. Skaņdarbi A. Tučs. Liriskā deja no svītas Dejas prieks.. A. Dmitrijevs. Svētku valsis. I. Kola. Polka. J. Lipšāns. Vakara noskaņa. M. Gļinka. Atvadu valsis. Y. Tiersens. Amēlijas valsis. A. Ļebedevs. Intermecco. H. Munsonius. Īsi un labi. Mācību sasniegumu vērtēšanas prasības Klases kontrolstundas (visu gadu); Koncerti vecākiem ( I un II pusgadā); Skolas beigšanas eksāmena programmas noklausīšanās - 2.pusgadā vairākas reizes pēc sastādīta grafika; Skolas beigšanas eksāmens: 1. Viena mažora, viena minora gamma līdz 4 atslēgas zīmēm, viena etīde (var kārtot atsevišķi); 2. viens polifons skaņdarbs; 3. viens izvērstas formas skaņdarbs; 4. viens lirisks skaņdarbs; 5. viens virtuozs skaņdarbs. Vērtējums 10 baļļu sistēmā (skat. Pielikumu Nr.2, 3.) Pielikums Nr. 1 Klase Tehniskās prasības akordeona spēlē: 1. + (apguves sākuma posmā 1 okt. robežās) 16 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle + (tikai trīsskanis pamatveidā) Audzēkņiem ar viduvējām dotībām tehniskās prasības ieteicams atvieglot.

17 Vērtējuma skaidrojums: Pielikums Nr.2 Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē salīdzinājumā ar plānotajiem rezultātiem, raksturojot mācību programmas vai tās daļas apguves līmeni, un apguve tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā: Augsts apguves līmenis Optimāls apguves līmenis Vidējs apguves līmenis Zems apguves līmenis Balles 10 balles (izcili) 9 balles (teicami) 8 balles (ļoti labi) 7 balles (labi) 6 balles (gandrīz labi) 5 balles (viduvēji) 4 balles (gandrīz viduvēji) 3 balles (vāji) 2 balles (ļoti vāji) 1 balle (ļoti, ļoti vāji) Vērtējuma skaidrojums Audzēknis parāda muzikāli un tehniski izcilu sniegumu, kas liecina par spilgtu talantu. Atskaņojamo darbu grūtības pakāpe pārsniedz attiecīgās klases mācību programmas prasības. Audzēkņa sniegums ir tehniski un muzikāli nevainojams, audzēknis brīvi muzicē. Skaņdarba grūtības pakāpe atbilst attiecīgajai klasei. Audzēkņa sniegums atraisīts, muzikāls, grūtības pakāpe atbilstoša, taču sastopami nesvarīgi trūkumi zināšanās un prasmēs. Apgūtas mācību programmas prasības, taču vērojamas atsevišķas neprecizitātes, tehnisko prasmju nepilnības. Apgūtas mācību programmas prasības, taču sastopami trūkumi tehnisko prasmju izpildē, emocionālais sniegums varētu būt muzikālāks, atraisītāks, tehniskāks. Pamatvilcienos apgūta mācību programma, taču sniegumā ir daudz trūkumu ( neprecīzs ritms, neatbilstošs temps, nošu kļūdas, dinamisko prasību izpilde nepilnīga). Audzēknis mācību programmu izpilda individuālo spēju līmenī (spēlē ar nošu kļūdām, neprecīzā ritmā un neatbilstošā tempā), uzdoto veic bez īpašas intereses. Zināšanas un prasmes apgūtas virspusēji. Audzēknis nespēj pietiekošā apjomā iegaumēt mācību materiālu, pieļauj daudz kļūdu, neizpilda skolotāja norādījumus. Jūtami atpaliek mācībās. Apgūtas atsevišķas zināšanas un prasmes, taču nav spēju tās praktiski izmantot. Nav intereses par mācībām. Nav izpratnes par mācību priekšmeta būtību, nav vajadzīgo iemaņu. 17 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

18 Pielikums Nr.3 Vērtēšanas komponenti Vērtējums ballēs Vērtējuma skaidrojums Repertuāra atbilstība mācību priekšmeta programmām 3 Programmas sarežģītības pakāpe ir zema 4-5 Sarežģītības pakāpe 50% skaņdarbiem ir zema 6 Sarežģītības pakāpe skaņdarbiem ir vidēja 7-8 Sarežģītības pakāpe atbilst klases prasībām 9 Dažu skaņdarbu sarežģītības pakāpe pārsniedz izglītības programmas prasības Uzstāšanās kultūra (uzvedība, stāja, artistiskums) 10 Visu skaņdarbu sarežģītības pakāpe pārsniedz izglītības programmas prasības 3 Nepietiekama uzstāšanās kultūra 4-5 Atsevišķos komponentos nepietiekama uzstāšanās kultūra 6-7 Kopumā atbilstoša uzstāšanās kultūra, pietrūkst artistiskuma 8-9 Uzstāšanās kultūra atbilst prasībām, piemīt brīvība un zināms artistiskums 10 Pārliecinoša, brīva, spilgta un artistiska uzstāšanās Skaņdarbu atskaņojuma atbilstība komponista norādēm Atskaņojuma tehniskais līmenis (temps, precizitāte, metroritms, štrihi, artikulācija) 18 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle 3 Atskaņojums neatbilst komponista norādēm, daudz teksta kļūdu 4 Atskaņojums daļēji atbilst komponista norādēm, ir dažas teksta kļūdas 5-6 Atskaņojums kopumā atbilst komponista norādēm, bet pieļautas neprecizitātes 7-8 Atskaņojums kopumā atbilst komponista norādēm, vietām nedaudz formāls 9-10 Atskaņojums kopumā atbilst komponista norādēm, ir loģisks un pārliecinošs 3 Tehniskais līmenis zems, vairāki tehnikas komponenti pielietoti nepareizi 4 Tehniskais līmenis nepietiekams, daži tehnikas komponenti neprecīzi 5-6 Tehniskais līmenis apmierinošs, ne visi tehniskie komponenti ir precīzi un pārliecinoši 7 Tehniskais līmenis labs, tomēr dažu tehnisko komponentu kvalitāte ir nepietiekama 8-9 Atskaņojuma tehniskais arsenāls pielietots vispusīgi un sabalansēti 10 Tehniskais līmenis augsts, tehnisko komponentu skaidrs, precīzs un pārliecinošs pielietojums ļauj pilnībā brīvi pievērsties mākslinieciskā satura atklāsmei Atskaņojuma 3 Sniegums nav atbilstošs saturam, komponentu pielietojums neprecīzs

19 mākslinieciskais sniegums (saturs, tēls, forma, tembrs, dinamika, frāzējums, oriģinalitāte) 4 Sniegums nestabils, vairāki komponenti pielietoti aptuveni un neprecīzi 5 Kopumā sniegums apmierinošs, tomēr dažu komponentu kvalitāte nav pietiekama 6-7 Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi pielietoti skaidri un precīzi, bet sniegumā pietrūkst pārliecības 8-9 Mākslinieciskais sniegums atbilst autora iecerei, ir skaidrs un precīzs 10 Mākslinieciskais sniegums spilgts un brīvs, tiek piedāvāts savs oriģināls skatījums Kopvērtējums: visu komponentu summa tiek dalīta ar 5, tādējādi tiek iegūta vidējā balle. 19 IP Taustiņinstrumentu spēle-akordeona spēle

Microsoft Word - sitaminstrumenti.doc

Microsoft Word - sitaminstrumenti.doc Apstiprināta: direktore Vita Pinne 2016. gada 29. augustā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola (izglītības iestādes nosaukums) Sitaminstrumentu spēle (mācību priekšmeta nosaukums) sēdē. Mācību priekšmeta

Sīkāk

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

Microsoft Word - Obojas speles programma.docx

Microsoft Word - Obojas speles programma.docx Gulbenes Mūzikas skolas mācību priekšmeta programma Obojas spēle 1. Mācību priekšmeta programmas mērķi : 1.1. apgūt IP Pūšaminstrumentu spēle Obojas spēle 20V apmācības programmu,nodrošināt izglītojamā

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Latviešu tautas melodiju izmantošana vijoļspēles sākumapmācībā METODISKS DARBS METODISKĀ MATERIĀLA AUTORE SILVIJA PĒDIŅA VENTSPILS, 2016

Latviešu tautas melodiju izmantošana vijoļspēles sākumapmācībā METODISKS DARBS METODISKĀ MATERIĀLA AUTORE SILVIJA PĒDIŅA VENTSPILS, 2016 Latviešu tautas melodiju izmantošana vijoļspēles sākumapmācībā METODISKS DARBS METODISKĀ MATERIĀLA AUTORE SILVIJA PĒDIŅA VENTSPILS, 2016 2 Saturs Ievads 3 1. Tautas mūzika kā ierosmes avots latviešu komponistu

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Microsoft Word - kompozicija.doc

Microsoft Word - kompozicija.doc Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola profesionālās ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla Mācību priekšmeta Kompozīcija programma 1. Mērķi: 1.1 veicināt izglītojamā māksliniecisko, intelektuālo

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Satura rādītājs 1. pielikums. Pārskats par latviešu valodas kā svešvalodas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Latvijas Republika Mārupes novada Dome Reģ.nr , Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV 2167 tālrunis / fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Mārupes novada Dome Reģ.nr , Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV 2167 tālrunis / fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Mārupes novada Dome Reģ.nr. 2070902151, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV 2167 tālrunis / fakss: 67933460, e-pasts: muzika.marupe@marupe.lv, www.muzikamakslamarupe.edu.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība Projekta Nr. 2009/0208/1DP/ /09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Sav

Projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība Projekta Nr. 2009/0208/1DP/ /09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Sav Projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Ieguldījums tavā nākotnē! Mācību metodiskais

Sīkāk

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D.

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D. Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps)... 10 Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis)... 12 Kristāla pūce (I.Ziemele)... 15 Atmiņu mirkļi (D.Rezevska)... 17 I nodaļa. Tiesību filozofija No tiesību

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

Gaļina Bukeja, Tatjana Dvorecka Daugavpils Universitāte, Latvija METODISKIE PAŅĒMIENI, INTERPRETĒJOT F. ŠOPĒNA KLAVIERSKAŅDARBUS Abstract Frederic Cho

Gaļina Bukeja, Tatjana Dvorecka Daugavpils Universitāte, Latvija METODISKIE PAŅĒMIENI, INTERPRETĒJOT F. ŠOPĒNA KLAVIERSKAŅDARBUS Abstract Frederic Cho Gaļina Bukeja, Tatjana Dvorecka Daugavpils Universitāte, Latvija METODISKIE PAŅĒMIENI, INTERPRETĒJOT F. ŠOPĒNA KLAVIERSKAŅDARBUS Abstract Frederic Chopins music and the image in history of musical culture

Sīkāk

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Algoritmika un datorzinības (Vecums: 8 gadi) Kursa mērķis ir sniegt bērniem kopīgo izpratni par datoru un datorprogrammām.

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

МОДУЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

МОДУЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ» MĀCĪBU MODULI MŪZIKAS PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅIEM Macību programmas moduļi ir izveidoti Erasmus+ projekta VET alternative opportunities for young musicians better integration into labour

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Sporta izglītības interešu programma 018. - 00.gads Siguldas Minimoto programma (-5 g.v. bērniem) SJC Triāls programma (6-1 g.v. jauniešiem) Siguldas Triāls junioriem (14-18 g.v. junioriem) Motosports

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Koncerti valdes locekļa Guntara Ķirša 2016. gada 18. jūlija Rīkojumu Nr.1.1-4/35 Guntars Ķirsis IDEJU KONKURSA par 2017. gadā realizējamajām koncertprogrammām NOLIKUMS 1.

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Disleksija.ppt

Microsoft PowerPoint - Disleksija.ppt Mācīšanās traucējumi: disleksija, disgrāfija, diskalkulija 2012.gada 18. aprīlī Starptautiskā Disleksijas asociācija disleksiju definē kā neiroloģiskas izcelsmes specifisku mācīšanās traucējumu. Pasaules

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

Kuldīgas 2

Kuldīgas 2 Kuldīgas 2. vidusskola Mūzikas ietekme uz mūsdienu jaunatni Pētnieciskais darbs Darba autore: Krista Bērtulsone 6.a klases skolniece Darba vadītāja: Jana Paipa mūzikas skolotāja Kuldīga, 2015 Saturs Ievads...3

Sīkāk

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums

Latvijas gada čenpionāta alpīnismā nolikums Latvijas Alpīnistu savienība APSTIPRINU Aiga Rakēviča LAS prezidents Rīgā, 2015. gada 26.februāri NOLIKUMS I MĒRĶIS UN UZDEVUMI 1.1.Popularizēt un veicināt kalnos kāpšanu, alpīnismu; 1.2.Noteikt labākos

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk