BRIDGESTONE KRAVAS AUTOMOBIĻU PORTĀLA NOTEIKUMI Noteikumi par elektronisko pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Bridgestone kravas automobiļu portālu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "BRIDGESTONE KRAVAS AUTOMOBIĻU PORTĀLA NOTEIKUMI Noteikumi par elektronisko pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Bridgestone kravas automobiļu portālu"

Transkripts

1 BRIDGESTONE KRAVAS AUTOMOBIĻU PORTĀLA NOTEIKUMI Noteikumi par elektronisko pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Bridgestone kravas automobiļu portālu 1. Noteikumos lietotās definīcijas 1. Noteikumi (turpmāk arī Portāla noteikumi) šie Noteikumi par elektronisko pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Bridgestone kravas automobiļu portālu. Tie ir pieejami Bridgestone kravas automobiļu portālā. 2. Pakalpojumu sniedzējs i360 Sp. z o.o. ar galveno mītni Lodzā (Łódź), ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, reģistrēts Lodzas Centra (Łódź-Śródmieście) rajona tiesas Valsts tiesu reģistra XX nodaļā ar KRS numuru , ar pamatkapitālu ,00 PLN apmērā, pilnībā apmaksātu, REGON , NIP , kas darbojas pēc Partnera pasūtījuma. 3. Lietotājs (turpmāk arī Pakalpojumu saņēmējs) jebkura fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriska vienība, kam nav juridiskas personas statusa, kura izmanto ar Portāla palīdzību elektroniski sniegto(-s) pakalpojumu(-us). Konkrēti Lietotājs ir Izplatītājs, Autoparks vai Darbinieks. 4. Reģistrēts lietotājs lietotājs, kuram Reģistrācijas rezultātā ir izveidots Lietotāja konts. 5. Pakalpojumi Pakalpojumu sniedzēja ar Portāla starpniecību elektroniski nodrošināti pakalpojumi Lietotājiem, kas ir aprakstīti Noteikumos, un citi pakalpojumi, piemēram, iespēja piedalīties ar Portāla palīdzību nodrošinātā Pasākumā, ar nosacījumu, ka daži pakalpojumi, piemēram, kampaņas, akcijas, konkursi, programmas, Pakalpojumu sniedzējs rīko pēc Partnera pieprasījuma, pamatojoties uz atsevišķiem noteikumiem, kas ir publicēti Portālā un ir pieejami pēc Pieteikšanās. 6. Līgums par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem (turpmāk arī Līgums) līgums, kura priekšmets ir Pakalpojumu sniedzēja sniegts Pakalpojums Lietotājiem. 7. Pasākumi visas mācības, lojalitātes programmas, reklāmas kampaņas, konkursi, loterijas un citas līdzīgas aktivitātes saistībā ar Partnera zīmola produktu reklamēšanu. 8. Pasākuma noteikumi ar Portāla starpniecību Partnera vārdā rīkotā Pasākuma noteikumi. 9. Partneris Bridgestone Europe NV/SA, kura juridiskā adrese un atrašanās vieta ir Beļģijas Karalistē, Flandrijas reģionā, Zaventemā (Zaventem), Kleine Kloosterstraat 10, reģistrēts vietējā Uzņēmumu reģistrā ar numuru , kas veic uzņēmējdarbību Latvijā caur ārvalstu uzņēmēja filiāli Bridgestone Europe NV / SA Latvijas filiāle, juridiskā adrese Latvijā, Rīgā, Dzelzavas ielā , reģistrācijas numurs , kas Latvijas Republikas teritorijā izplata mehānisko transportlīdzekļu ziemas, vasaras un vissezonas riepas ar Bridgestone, Firestone, Dayton, Saetta un Seiberling zīmoliem un Bandag atjaunotās riepas. 1

2 10. Portāls (turpmāk arī Bridgestone kravas automobiļu portāls) tīmekļa vietne, kuru pēc Partnera pieprasījuma pārvalda Pakalpojumu sniedzējs, adrese: Lietotāja konts (turpmāk arī Konts) atsevišķa Portāla daļa, kas konkrētam Lietotājam ir pieejama pēc individuālas pieteikšanās, kura ir izveidota saskaņā ar Portāla noteikumiem pēc Reģistrēšanās un pēc tam, kad Partneris ir pozitīvi apstiprinājis Lietotāju, ļaujot Lietotājam izmantot visus noteiktam Kontu veidam un noteikta veida Lietotājiem pieejamos Pakalpojumus/Notikumus; Lietotāja kontu var izveidot kā "Izplatītāja kontu", "Autoparka kontu" vai kā konkrēta Izplatītāja kontam piešķirtu "Darbinieku apakškontu". 12. Apakškonts (turpmāk arī Darbinieka apakškonts) konkrēta Izplatītāja Darbinieka konts, kas ir piešķirts šī Izplatītāja kontam. 13. Reģistrācijas veidlapa Portālā pieejama elektroniska veidlapa, kuru Lietotājs aizpilda Lietotāja konta izveidošanas procedūrā Portālā un kuru izmanto Konta izveidošanai. 14. Reģistrācija Lietotāja konta izveidošanas procedūra Portālā, ko veido Reģistrācijas veidlapas aizpildīšana, Noteikumu akceptēšana, kā arī iepazīšanās ar un piekrišana Informācijai par personas datu apstrādi. 15. Kravas automobiļu un autobusu riepu izplatītājs (turpmāk arī Izplatītājs) fiziska persona, juridiska persona vai uzņēmējdarbības vienība, kurai nav juridiskas personas statusa, kas atbilst šādiem nosacījumiem: ar lauksaimniecību nesaistītas īstenotas saimnieciskās darbības ietvaros notiekoša iesaistīšanās kravas automobiļu un autobusu riepu pārdošanā un izplatīšanā; ir pieejams vismaz viens bokss šādu riepu montāžai un nomaiņai (saimnieciskās darbības veikšanas vietā vai pārvietojams); produktu, ko Partneris laiž tirgū, iepirkšana tieši no Partnera. 16. Kravas automobiļu un/vai autobusu autoparks (turpmāk arī Autoparks) fiziska persona, juridiska persona vai uzņēmējdarbības vienība, kurai nav juridiskas personas statusa, kas ar lauksaimniecību nesaistītas īstenotas saimnieciskās darbības ietvaros iegādājas produktus no Izplatītāja bez nodoma veikt tālākpārdošanu (savām privātām vajadzībām). 17. Darbinieks persona, kuru Izplatītājs nodarbina saskaņā ar darba līgumu vai civiltiesisku līgumu, kura ir Izplatītāja tirdzniecības pārstāvis. 18. Privātuma politika dokuments ar nosaukumu "Privātuma politika", kas satur noteikumus par personas datu apstrādes mērķi, apjomu un metodi un ir pieejams Portālā [saite]. 2. Vispārīgie noteikumi 2

3 1. Šie Noteikumi nosaka noteikumus un nosacījumus pakalpojumu sniegšanai Portālā ar elektroniskiem līdzekļiem, tostarp a. ar Pakalpojumu sniegšanu saistīto Pakalpojumu sniedzēju un Lietotāju tiesības un pienākumus; b. noteikumus par Pakalpojumu sniedzēja atbildību Pakalpojumu sniegšanā; c. Pakalpojumu veidu un apjomu; d. Pakalpojumu sniedzēja sniegto Pakalpojumu sniegšanas noteikumus; e. Līguma par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem noslēgšanas un izbeigšanas noteikumus; f. sūdzību iesniegšanas kārtību. 2. Pakalpojumus izmantojošo fizisko personu personas datu aizsardzības noteikumus reglamentē Informācija par personas datu apstrādi saistībā ar reģistrāciju Bridgestone kravas automobiļu portālā [saite] un šī Informācija ir šo Noteikumu pielikums un to neatņemama daļa. 3. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina iespēju Lietotājiem iepazīties ar Noteikumiem bez maksas pirms Līguma par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem noslēgšanas, kā arī pēc viņu pieprasījuma veidā, kas ļauj iegūt, atvērt un iepazīties ar Noteikumu saturu, izmantojot IKT sistēmu, kuru izmanto Lietotājs. Lietotājam nav saistoši šo Noteikumu noteikumi, kas nav bijuši viņam pieejami iepriekš aprakstītajā veidā. 4. Pakalpojumu sniedzējs sniedz Pakalpojumus saskaņā ar Noteikumiem un Informāciju par personas datu apstrādi, reģistrējoties Bridgestone kravas automobiļu portālā, un Privātuma politiku, kas ir pieejama programmas vietnē, kā arī saskaņā ar atsevišķu Pasākumu, tostarp lojalitātes programmu un mācību, noteikumiem (attiecībā uz pakalpojumiem, kas dod iespēju reģistrēt dalību noteiktā Pasākumā, un citiem pakalpojumiem saistībā ar konkrēto Pasākumu). 5. Šie Noteikumi attiecas uz visiem Pakalpojumiem, kurus Portālā nodrošina Pakalpojumu sniedzējs. 6. Katram Pakalpojumu Lietotājam ir pienākums ievērot Noteikumus no Pakalpojumu lietošanas Portālā uzsākšanas brīža. 3. Ar elektroniskajiem līdzekļiem sniegto pakalpojumu veidi un apjoms 1. Izmantojot Portālu, tostarp, tajā esošos resursus, Pakalpojumu sniedzējs var sniegt Lietotājiem dažādu veidu Pakalpojumus. Tie cita starpā iekļauj Pakalpojumus, kurus veido: 3

4 a. Konta pakalpojuma sniegšana; b. Pasākumu izziņošana, pārvaldīšana, īstenošana, konkrēti iekļaujot akcijas (reklāmas kampaņas), programmas, konkursus, loterijas vai citas līdzīgas aktivitātes saistībā ar Partnera zīmolu reklamēšanu, un iespējas došana Lietotājiem iegūt informāciju par Pasākumiem, reģistrēties/pievienoties Pasākumiem un piedalīties Pasākumos ar tādiem noteikumiem, kas ir norādīti atsevišķos Pasākumu noteikumos. 2. Iepriekš 1. sadaļā minētos Pakalpojumus Pakalpojumu sniedzējs sniedz cita starpā, nodrošinot lietotājiem šādas iespējas: a. informācijas saņemšana par Pakalpojumu sniedzēja zīmolu produktiem; b. informācijas saņemšana par Pakalpojuma sniedzēja rīkotajiem Pasākumiem; c. Konta funkcionalitātes izmantošana; d. pieteikšanās un dalība Pasākumā ar noteikumiem, kas ir norādīti konkrētā Pasākuma atsevišķajos noteikumos. 3. Lai piekļūtu dažām Portāla funkcijām, nav jāizveido Lietotāja konts ar Portāla noteikumos minētajiem noteikumiem. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības noteikt, ka pieteikties un piedalīties Pasākumā var tikai reģistrētie Lietotāji. 4. Atsevišķu Pakalpojumu specifikas dēļ to sniegšanas noteikumi ir atšķirīgi, tostarp, var būt, ka daži Pakalpojumi netiek piedāvāti visās Portāla lapās, bet tie ir pieejami tikai ar atlasītu Portāla lapu starpniecību (piemēram, pakalpojums kas ļauj piedalīties Pasākumā, kurš ir paredzēts noteiktai dalībnieku kategorijai, vai konta reģistrācijas pakalpojums). 5. Pakalpojumu sniegšana sākas, Pakalpojumu sniedzējam apstiprinot Reģistrāciju vai dalību Pasākumā, akceptējot Noteikumus un izpildot pārējās Pasākuma noteikumos minētās prasības. 6. Lietotājam sākot izmantot Pakalpojumus, starp Lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju tiek noslēgts Līgums par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem. 7. Akceptējot Noteikumus, Lietotājs apliecina, ka piekrīt ievērot šo Noteikumu prasības un saņemt pakalpojumus saskaņā ar noslēgto Līgumu par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem, pirms ir pagājis 14 dienu termiņš, lai atteiktos no Līguma, līdz tā izbeigšanai saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī, ka viņš ir ticis informēts par tiesību atteikties no Līguma zaudēšanu. 4

5 4. Pakalpojuma sniegšanas noteikumi un ar Pakalpojumu izmantošanu saistītie iespējamie riski 1. Tehniskais nosacījums ar elektroniskiem līdzekļiem sniegtu pakalpojumu izmantošanai ir piekļuve internetam un no pārlūka līmeņa: Microsoft Edge vai jaunāks vai Firefox 10. versija vai jaunāka, vai Chrome 10. versija, vai Opera 10. versija vai jaunāka, ļaujot ierīces ekrānā parādīt hiperteksta dokumentus (HTML), kas ir internetā savienoti ar tīmeklī balstītu WWW pakalpojumu, un e-pasta un mobilā tālruņa, un ierīces, kas ļauj darboties tīmekļa pārlūkā, esamība. 2. Lietotājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina aprīkojums un interneta pieslēgums, kas būs nepieciešams, lai piekļūtu Portālam un to izmantotu. Lietotājs ir patstāvīgi atbildīgs par visām izmaksām, kas tam rodas, lai iegūtu piekļuvi (tostarp arī reģistrētos, ja tas nepieciešams) Portālam. 3. Elektronisko pakalpojumu izmantošana var radīt draudus Lietotājam kā interneta lietotājam. Risks saistībā ar elektroniskā veidā sniegtu pakalpojumu izmantošanu, piemēram, ir risks inficēt Lietotāja IT sistēmu ar programmatūru, kuras mērķis ir, piemēram, izspiegot lietotāju, nozagt svarīgus datus, padarīt sistēmu nespējīgu sākt darbību, surogātpasts, datu dzēšana utt. Lai nepieļautu šos apdraudējumus, Lietotājam ir jānodrošina aparatūra, kuru tas izmanto savienojumam ar internetu, ar pretvīrusu programmu un jāveic šīs programmas sistemātiska atjaunināšana. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pats savu sistēmas drošību un pastāvīgu IT atbalstu. 4. Pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz Pakalpojumus, izmantojot Portālu, var izmantot tā dēvētās "sīkdatnes", t. i., nelielas teksta datnes, kas tiek izmantotas lietotāja pārlūka identificēšanai statistikas nolūkiem un pārdošanas analīzei. Sīkdatnes netiek izmantotas personas datu vākšanai, tās ir nekaitīgas datoram, programmatūrai un datiem. Sīkdatņu izmantošanas atspējošana ir iespējama, mainot Lietotāja tīmekļa pārlūka iestatījumus, un tas neliedz izmantot Vietnes funkcionalitāti. Plašāka informācija par Portālā izmantotajām sīkdatnēm ir pieejama Portāla sadaļā "Sīkdatņu politika" [saite]. 5. Portāla un Pakalpojumu lietošanas noteikumi Lietotājiem 1. Lietotājam ir tiesības izmantot Portālā piedāvātos Pakalpojumus atbilstoši šiem Portāla noteikumiem un atsevišķu Pasākumu noteikumiem (ja piemērojams), kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sociālās līdzāspastāvēšanas un morāles principiem. 2. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par Lietotāju darbībām vai bezdarbību. 3. Lietotājam ir aizliegts: i. nodrošināt nelikumīgu saturu ar Portāla starpniecību, tostarp, tādu, kas pārkāpj trešo personu labklājību, vispārpieņemtas sociālās normas, labas manieres vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, piemēram, paziņojumi un viedokļi, kas aizskar citus Lietotājus, vulgaritāte (arī punktēta), rasistiski paziņojumi, pazemošana, izsmiešana u.tml.; 5

6 i iv. nodrošināt tādu saturu ar Portāla starpniecību, kas rada traucējumus darbībā vai pārslogo Portāla IKT sistēmas vai citas struktūras, kas ir iesaistītas Pakalpojumu sniegšanā ar elektroniskiem līdzekļiem, izmantojot Portālu, tostarp, tos, kas apiet drošību vai publicē saturu vietās, kas tam nav paredzētas, izmanto vai instalē ļaunprātīgu programmatūru, tostarp automātisku ierīču, programmu, algoritmu vai metodoloģiju (piemēram, "lapas nokasīšanas") izmantošanu, lai piekļūtu jebkurām Portāla daļām, iegūtu, kopētu vai pārraudzītu Portālā esošo saturu, atjaunotu vai apietu Portāla navigācijas struktūru vai pasniegšanas metodi, tostarp, jo īpaši ir aizliegts nodrošināt saturu, kas satur vīrusu programmatūru vai citus datora kodus, datnes vai programmu, kura ir paredzēta programmatūras, telekomunikācijas iekārtu vai ierīču sagraušanai, iznīcināšanai vai funkcionalitātes ierobežošanai; nodrošināt tādu saturu, kurā ir jebkādas reklāmas, reklāmas materiāli, "nevēlams pasts", "surogātpasts", "ķēdes vēstules", "finanšu piramīdas" vai jebkura cita veida reklāmas izplatīšana; izmantot ar Portāla starpniecību sniegtos Pakalpojumus tiesību aktiem, pieklājībai neatbilstošā veidā, aizskarot trešo personu personīgās tiesības vai Pakalpojumu sniedzēja likumīgās intereses. 4. Neatkarīgi no iepriekšminētajiem noteikumiem ir aizliegta nesankcionēta piekļuve jebkurai Portāla daļai vai citām ar Portālu savienotām sistēmām vai tīkliem. Aizliegts arī pārkāpt Portālā esošos drošības vai autentifikācijas mehānismus. Aizliegts izsekot vai mēģināt izsekot informāciju par citiem Lietotājiem, tostarp, Portāla kontus, kas nepieder Lietotājam. 5. Lietotājs apņemas neizmantot ierīces, programmatūru vai procedūras, lai traucētu vai mēģinātu izjaukt Portāla pareizu darbību vai traucētu vai mēģinātu traucēt Portāla izmantošanu citiem Pakalpojuma lietotājiem. 6. Nav atļauts uzdoties par citām personām vai citu fizisko vai juridisko personu pārstāvjiem. 6. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi/līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumi 1. Pakalpojumu sniedzējs apņemas sniegt Konta pakalpojumu un Pakalpojumus, kas dod iespēju piedalīties Pasākumos, saskaņā ar noteikumiem, kas ir paredzēti Portāla noteikumos un konkrētu Pasākumu noteikumos. Tajā pašā laikā Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības uz laiku pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Portāla uzturēšanas vai grozījumu dēļ. Pakalpojumu sniedzējs informēs Lietotāju par īslaicīgu Pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu iepriekš minēto iemeslu dēļ, izmantojot Portālā ievietotu ziņojumu, kurā tas norādīs iepriekš minēto šķēršļu Pakalpojumu sniegšanai paredzamo ilgumu. 6

7 2. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības: a. bloķēt piekļuvi Lietotāju resursiem, kuru saturs ir pretrunā likumam, pieklājībai vai Pakalpojumu sniedzēja likumīgajām interesēm, ja par to tiek iegūta uzticama, pamatota informācija; b. pārtraukt sniegt Pakalpojumus un dzēst Lietotāja kontu, ja netiek ievēroti Noteikumi vai, ja efektīva Pakalpojumu sniegšana nav iespējama Lietotāja vainas dēļ, kā arī, ja Pakalpojumu sniegšana Reģistrētam lietotājam kļūst neiespējama saistībā ar paziņojumu par atteikšanos no dalības Pasākumos saskaņā ar šo Pasākumu noteikumiem. 3. tikai Pakalpojumu sniedzējam, Partnerim vai citiem tā pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības uz intelektuālā īpašuma tiesībām uz Portālā ievietoto saturu, ja vien tajā nav noradīta atšķirīga informācija. Portālā ievietoto saturu ir aizliegts kopēt, izdrukāt, publiski atskaņot vai citādi izmantot bez Pakalpojumu sniedzēja iepriekšējas piekrišanas. 4. Lietotājam ir tiesības Portālā ievietoto saturu, datus, fotoattēlus, attēlus, materiālus vai visu veidu paziņojumus izmantot tikai personīgai lietošanai. Citāda iepriekš minēto datu vai materiālu izmantošana ir atļauta tikai ar pilnvarotas personas piekrišanu vai pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem un Noteikumiem. 7. Līgumu par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem noslēgšanas un izbeigšanas nosacījumi 1. Izmantojot Portālu, Līgums par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem ir noslēgts, Lietotājam uzsākot lietot konkrēto Pakalpojumu. 2. Līgums par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem tiek izbeigts, kad to izbeidz jebkura Puse. 3. Līgums par pakalpojumu sniegšanu zaudē spēku brīdī, kad Lietotājs pārtrauc konkrēto Pakalpojumu, piemēram: a) konta pakalpojuma gadījumā Konta dzēšanas brīdī; b) klātienes apkalpošanas gadījumā saņemot atbildi uz jautājumu; c) dalības Pasākumā pakalpojuma gadījumā kad Dalībnieks atsakās no dalības Pasākumā saskaņā ar šī Pasākuma noteikumos minētajiem noteikumiem vai beidzoties šī Pasākuma termiņam (atkarībā no tā, kurš notikums, t. i., atteikšanās vai Pasākuma beigas, notiek agrāk). 4. Reģistrētam lietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem, paziņojot Pakalpojumu sniedzējam uz e-pasta adresi 7

8 attiecīgi par a) vēlmi dzēst reģistrāciju Portālā un savu Lietotāja kontu vai b) vēlmi atteikties no dalības Pasākumā. 8. Lietotāju kontu izveidošanas vispārīgie noteikumi 1. Lai Portālā izveidotu Kontu, Lietotājs aizpilda Reģistrācijas veidlapu atbilstoši šo Noteikumu nākamajos punktos norādītajam. 2. Reģistrācijas laikā Lietotājs norāda, vai tas ir Autoparks, Izplatītājs vai Darbinieks un tādējādi kāda veida Konts viņam ir jāizveido. 3. Pēc tam, kad Lietotājs ir aizpildījis Reģistrācijas veidlapu atbilstoši Noteikumiem, Lietotājs tiek pārbaudīts. Partneris pārbaudīs Lietotāju ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc Reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas. Partneris var atteikt pozitīvu pārbaudes rezultātu 5. punktā minēto iemeslu dēļ un tāpēc, ka fiziskā persona, kura izveido kontu Lietotāja vārdā, nav pilnvarota pārstāvēt Lietotāju. 4. Pēc pozitīvas Lietotāja pārbaudes, Pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā 5.punktā minēto, Reģistrācijas procesā izveido individuālu Lietotāja kontu, kas atšķiras ar tā e-pasta adresi, ar vārdu, kas atbilst reģistrēšanās laikā norādītajam pieteikšanās vārdam. Portālā nevar būt vairāk kā viens konts ar vienu un to pašu vārdu, kas pieder dažādiem Lietotājiem, kā arī nav iespējams izveidot vairāk kā vienu Kontu, izmantojot vienu e-pasta adresi. 5. Pakalpojuma sniedzējs var atteikties izveidot Kontu ar konkrētu vārdu un jau izveidotais Lietotāja konts var tikt dzēsts jebkurā laikā, ja Portālā jau tiek izmantots uz to pašu e- pasta adresi reģistrētais vārds vai arī, ja Pakalpojumu sniedzējam ir pamatotas aizdomas, ka tas ir nelikumīgs, pretrunā morālei vai aizskar trešo personu personīgās tiesības. Pakalpojuma sniedzējam nekavējoties ir jāinformē Lietotājs par atteikšanos izveidot Kontu vai par tā dzēšanu. 6. Pēc Konta izveidošanas Portālā Lietotājs varēs pieteikties Portālā, izmantojot reģistrācijas laikā norādīto pieteikšanās vārdu un paroli. 7. Pēc Konta izveidošanas Lietotājs iegūst piekļuvi Kontam, izmantojot unikālu identifikatoru (pieteikšanās vārdu), kas atbilst viņa e-pasta adresei, un Lietotāja nodrošināto piekļuves paroli, kuru drīkst izmantot tikai Lietotājs. Lietotājs nedrīkst izpaust paroli trešām personām un ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem, kas ir radušies Lietotāja veiktas izpaušanas rezultātā. 8.a Izplatītāja reģistrācija 1. Lai izveidotu "Izplatītāja kontu", Izplatītājam ir jāaizpilda Reģistrācijas veidlapa, kas ir pieejama Portālā, izpildot šādus nosacījumus: 1) sniedzot šādus datus: 8

9 i. Izplatītājiem, kuri ir fiziskas personas, kuras nodarbojas ar lauksaimniecību nesaistītu uzņēmējdarbību, Izplatītāja vārds un uzvārds, bet Izplatītājiem, kuri ir juridiskas personas vai personas bez juridiskas personas statusa, tās personas vārds un uzvārds, kura reģistrējas Izplatītāja vārdā; i iv. Izplatītāja uzņēmuma nosaukums; Izplatītāja juridiskā adrese; pasta adrese, ja tā atšķiras no Izplatītāja adreses; v. Izplatītāja nodokļu maksātāja numurs; vi. v vi Izplatītāja mobilā tālruņa numurs; Izplatītāja e-pasta adrese, kas būs Izplatītāja pieteikšanās vārds Portālā; parole, lai pieteiktos Portālā; 2) iepazīstoties ar Noteikumiem, Informāciju par personas datu apstrādi un iesniedzot paziņojumus, Izplatītājs apliecina, ka ir iepazinies ar: i. šiem Noteikumiem (akceptējot visus to noteikumus); Informāciju par personas datu apstrādi. 2. Aizpildot Reģistrācijas veidlapu, Izplatītājam ir izvēle: 1) piekrist vai nepiekrist komerciālo paziņojumu saņemšanai, izmantojot elektroniskos sakarus; 2) piekrist vai nepiekrist komerciālo paziņojumu saņemšanai, izmantojot automātiskās zvanīšanas (galiekārtu) sistēmas; 3) iepriekšminētās piekrišanas var tikt dotas vai atsauktas jebkurā laikā pēc pieteikšanās Portālā. 8.b Autoparka reģistrācija 1. Lai izveidotu "Autoparka kontu", par Autoparku ir jāaizpilda Reģistrācijas veidlapa, kas ir pieejama Portālā, izpildot šādus nosacījumus: 1) sniedzot šādus datus: i. Autoparka kontaktpersonas vārds un uzvārds, kura reģistrē Autoparku (ja Autoparki ir fiziskas personas, kuras veic ar lauksaimniecību nesaistītu uzņēmējdarbību, tai vajadzētu būt personai, kura veic uzņēmējdarbību 9

10 Autoparka formā, bet ja Autoparki ir juridiskas personas vai personas bez juridiskas personas statusa, tam ir jābūt Autoparku pārstāvēt pilnvarotās personas vārdam un uzvārdam vai tās personas vārdam un uzvārdam, kuru Autoparks ir pilnvarojis reģistrēt Autoparku Programmā); i iv. Autoparka uzņēmuma nosaukums; Autoparka juridiskā adrese; Autoparka pasta adrese, ja tā atšķiras no Autoparka adreses; v. Autoparka nodokļu maksātāja numurs; vi. v vi Autoparka kontaktpersonas mobilā tālruņa numurs (personas, kura reģistrē Autoparku Programmā); Autoparka e-pasta adrese vai tās personas darba e-pasta adrese, kura reģistrē Autoparku, kur e-pasta adrese būs Autoparka pieteikšanās vārds Portālā; parole, lai pieteiktos Portālā; 2) iepazīstoties ar šiem Portāla noteikumiem, Informāciju par personas datu apstrādi un iesniedzot paziņojumus, Autoparks apliecina, ka ir iepazinies ar: i. šiem Noteikumiem (akceptējot visus to noteikumus), Informāciju par personas datu apstrādi. 2. Aizpildot Reģistrācijas veidlapu, Autoparkam ir izvēle: 1) piekrist vai nepiekrist komerciālo paziņojumu saņemšanai, izmantojot elektroniskos sakarus; 2) piekrist vai nepiekrist komerciālo paziņojumu saņemšanai, izmantojot automātiskās zvanīšanas (galiekārtu) sistēmas; 3) iepriekšminētās piekrišanas var tikt dotas vai atsauktas jebkurā laikā pēc pieteikšanās Portālā. 8.c Darbinieka reģistrācija 1. Lai izveidotu "Apakškontu", t. i., Darbinieka kontu, kas tiek piešķirts konkrēta Izplatītāja Kontam, Darbiniekam ir jāaizpilda Reģistrācijas veidlapa, kas ir pieejama Portālā, izpildot šādus nosacījumus: 1) sniedzot šādus datus: 10

11 i. Darbinieka vārds un uzvārds; i iv. tā Izplatītāja uzņēmuma nosaukums, kura tirdzniecības pārstāvis ir Darbinieks; Izplatītāja galvenā biroja adrese; Izplatītāja nodokļu maksātāja numurs; v. Darbinieka darba mobilā tālruņa numurs; vi. v Darbinieka darba e-pasta adrese, kas būs Darbinieka pieteikšanās vārds Portālā; parole, lai pieteiktos Portālā; 2) iepazīstoties ar šiem Portāla noteikumiem, Informāciju par personas datu apstrādi un iesniedzot paziņojumus, Darbinieks apliecina, ka ir iepazinies ar: i. šiem Noteikumiem (akceptējot visus to noteikumus), Informāciju par personas datu apstrādi. 2. Aizpildot Reģistrācijas veidlapu, Darbiniekam ir izvēle: 1) piekrist vai nepiekrist komerciālo paziņojumu saņemšanai, izmantojot elektroniskos sakarus; 2) piekrist vai nepiekrist komerciālo paziņojumu saņemšanai, izmantojot automātiskās zvanīšanas (galiekārtu) sistēmas; 3) iepriekšminētās piekrišanas var tikt dotas vai atsauktas jebkurā laikā pēc pieteikšanās Portālā. 3. Izplatītāja kontam var tikt piešķirti vairāki Darbinieku Apakškonti. 8.d Reģistrēto lietotāju tiesības 1. Reģistrēts lietotājs Portāla Darbības laikā var piedalīties visos Organizatora pēc Partnera pieprasījuma rīkotajos Pasākumos, kas ir paredzēti dalībnieku grupai, kurai pieder konkrētais Lietotājs, un kas ir pieejami ar Portāla starpniecību, kā arī pastāvīgajās mācībās, e-mācībās un Sanāksmēs. Noteikumi par dalību šādos pasākumos, pastāvīgajās mācībās, e-mācībās un Sanāksmēs un to norisi katru reizi tiks paziņoti ar Portāla starpniecību un Lietotājiem, kuriem tie ir adresēti, tie būs pieejami pēc pieteikšanās. 11

12 2. Konkrētam Lietotājam pašlaik pieejamo Pasākumu saraksts, tostarp konkrētas pastāvīgās mācības, e-mācību nodarbības un Sanāksmes, būs pieejamas pēc Lietotāja pieteikšanās savā Kontā Portālā un tas tiks pastāvīgi atjaunināts. 3. Izmantojot Konta funkcionalitāti, Lietotājam ir tiesības piedalīties iepriekš minētajos Pasākumos, kuriem tas ir pievienojies ar šo Pasākumu noteikumos minētajiem noteikumiem. 4. Izveidotā Konta (tā pieejamo funkciju) izmantošana notiek pēc Lietotāja pieteikšanās, izmantojot individuālu pieteikšanās vārdu un paroli, kas tiek nodrošināti reģistrācijas laikā. 5. Pēc pieteikšanās Lietotājs attiecīgajā cilnē var nomainīt izveidoto paroli. 6. Kontā Lietotājam ir iespēja: i. izmantot Portāla elektroniski sniegtos pakalpojumus, tostarp, piedalīties tam adresētajos Pasākumos; i izmainīt informāciju un datus, kurus tas ir sniedzis reģistrācijas laikā; izmainīt personas datus un Konta iestatījumus. 9. Atbildība 1. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par likuma pārkāpumu vai kaitējumu, kas ar viņa darbībām ir nodarīts Portālā, tostarp, jo īpaši par kaitējumu, kas ir nodarīts, sniedzot nepatiesus datus, izpaužot komercnoslēpumus vai citu konfidenciālu informāciju, neatbilstoši Portāla Noteikumiem izpaužot paroli trešām personām, lai piekļūtu Lietotāja Kontam, pārkāpjot personiskās tiesības, autortiesības un blakustiesības. 2. Turklāt Pakalpojumu sniedzējs neuzņemas atbildību par: i. zaudējumiem, kas tiek nodarīti trešām personām, tā iemesla pēc, ka Lietotāji ir izmantojuši Pakalpojumus Noteikumiem vai likumam neatbilstošā veidā; i iv. Lietotāja datu nozaudēšanu, ko ir izraisījuši ārēji faktori (piemēram, sistēmas, aparatūras, programmatūras kļūme), kuru Pakalpojuma sniedzējs nav varējis novērst ar pienācīgu rūpību; informāciju un materiāliem, ko Lietotāji ir lejupielādējuši un nosūtījuši internetā; Noteikumu neievērošanu no Lietotāju puses; v. traucējumiem Portāla darbībā, ko izraisa nepareiza Portāla izmantošana no Lietotāja puses. 12

13 10. Sūdzību iesniegšanas kārtība 1. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par Portāla darbību un ar Portāla starpniecību sniegtajiem pakalpojumiem. Sūdzības ir jāiesniedz uz šādu Pakalpojumu sniedzēja e- pasta adresi: 2. Sūdzībā ir jānorāda vismaz šādi dati: i. precīza sūdzības iesniedzēja (Lietotāja) identifikācija (vārds, uzvārds, korespondences adrese, e-pasta adrese); i iv. sūdzības priekšmets; apstākļi, kas pamato sūdzību (sūdzības iemesls); Lietotāja prasījums. 3. Ja sūdzībā nav iekļauti iepriekš 2. sadaļā minētie dati vai tajā ir nepilnīgi, nepareizi vai nepatiesi dati, Pakalpojumu sniedzējs var sazināties ar sūdzības iesniedzēju (Lietotāju), lai paziņojums tiktu aizpildīts noteiktajā termiņā, kas nav īsāks kā 7 (septiņas) dienas. Gadījumā, ja sūdzība ir nepilnīga vai tai ir citi trūkumi, kuri nav tikuši novērsti iepriekšminētajā veidā, Pakalpojuma sniedzējs var atteikties no tās izskatīšanas. 4. Lietotāja iesniegtā sūdzība tiks izskatīta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tās paziņošanas dienas, bet, ja sūdzība bijusi nepilnīga, tad no sūdzības papildinājumu saņemšanas dienas. 5. Pakalpojumu sniedzējs izskatīs sūdzības, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 6. Lietotājs tiks informēts par lēmumu par sūdzību ierakstītā vēstulē, kas tiks nosūtīta uz sūdzībā norādīto adresi 7 (septiņu) dienu laikā pēc sūdzības izskatīšanas datuma. 11. Personas datu aizsardzība 1. Lietotāju personas datu Pārzinis, persona, kas darbojas Lietotāja vārdā ir, Bridgestone Europe NV/SA, kuras juridiskā adrese un atrašanās vieta ir Beļģijas Karalistē, Flandrijas reģionā, Zaventemā, Kleine Kloosterstraat 10, reģistrēta vietējā Uzņēmumu reģistrā ar numuru , veic uzņēmējdarbību Latvijā caur ārvalstu uzņēmēja filiāli, Bridgestone Europe NV / SA Latvijas filiāle, juridiskā adrese Latvijā, Rīgā, Dzelzavas ielā , reģistrācijas numurs Detalizēti noteikumi par personas datu apstrādi ir sniegti Informācijā par personas datu apstrādi saistībā ar reģistrāciju Portālā [saite] un Privātuma politikas papildinājumā [saite]. 13

14 3. Ja personas datu apstrādes noteikumos ir pretrunas un uz Lietotāju ir attiecināmi tiek vairāki šo jautājumu reglamentējoši un saistoši dokumenti, tiek piemērota šāda dokumentu nozīmīguma hierarhija: Pasākuma noteikumi, tostarp informācija par personas datu apstrādi saistībā ar konkrēto Pasākumu, tad Informācija par personas datu apstrādi saistībā ar reģistrāciju Bridgestone kravas automobiļu portālā, pēc tam Privātuma politika. 12. Izmaiņas noteikumos 1. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības vienpusējā kārtībā grozīt Noteikumus, jo īpaši tad, ja tie ir saistīti ar jaunas funkcionalitātes vai jaunas Portāla versijas ieviešanu, kā arī tad, ja tas ir saistīts ar izmaiņām normatīvajos aktos. Izmaiņas jebkurā gadījumā tiks veiktas atbilstošā apmērā. 2. Pakalpojuma sniedzējs 7 (septiņu) dienu laikā pirms Noteikumu izmaiņu izdarīšanas informēs visus Lietotājus par paredzētajiem Noteikumu grozījumiem, ievietojot Portālā jauno Noteikumu versiju vai to pielikumu. Lietotājs par grozījumiem Noteikumos tiks informēts, pirmo reizi pieslēdzoties Portālam. Tie Lietotāji, kuriem Portālā iepriekš ir ticis reģistrēts konts, tiks par izmaiņām Noteikumos tiks informēti ar e-pastu uz norādīto e-pasta adresi. 13. Nobeiguma noteikumi, tostarp Noteikumu grozījumi 1. Šie noteikumi ir pieejami Portālā tādā formā, kas ļauj tos atvērt, lejupielādēt, saglabāt un izdrukāt. Noteikumu saturu Klients var iegūt izdrukājot, saglabājot datu nesējā vai lejupielādējot no Portāla jebkurā laikā (kad Portāls ir pieejams). 2. Noteikumus un Līgumus par pakalpojumu sniegšanu ar elektroniskiem līdzekļiem, kas ir noslēgti, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti. 3. Šo Noteikumu neatņemama daļa ir Informācija par personas datu apstrādi saistībā ar reģistrāciju Bridgestone kravas automobiļu portālā. 4. Noteikumi stājas spēkā gada 3. augustā. Pielikumi: 1. Informācija par personas datu apstrādi saistībā ar reģistrāciju Bridgestone kravas automobiļu portālā. 14

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073). 2. LOTERIJAS

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

PINB_NO-S-J-LV LV

PINB_NO-S-J-LV LV 1. Pakalpojuma noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Autentifikators kodi, paroles un citi identifikatori vai darbības, kuru izveidošana vai izmantošana ir iespējama, lietojot Autorizācijas

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc 2.2. Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojuma noteikumi Speciālie termini Lietotājs Klients un/vai cita fiziska persona, kura ir pilnvarota izmantot Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojumus Klienta

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr.3131301340 Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 22480, e-pasts: jirmv@jirmv.lv www.jirmv.lv IEKŠĒJIE

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē.

Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē. 1. 2. 3. Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē. www.eparaksts.lv eparaksts@eparaksts.lv +371 6710 87 87 KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

Preču loterijas Himalaya dienas RIMI noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA The Himalaya Drug Company, reģistrācijas nr , juridiskā adr

Preču loterijas Himalaya dienas RIMI noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA The Himalaya Drug Company, reģistrācijas nr , juridiskā adr Preču loterijas Himalaya dienas RIMI noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA The Himalaya Drug Company, reģistrācijas nr. 40003785707, juridiskā adrese: Elizabetes iela 11-10, Rīga, LV-1010, Latvija

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Privacy Notice

Privacy Notice Online Ad-hoc Privacy Notice Pēdējo reizi atjaunināta: 2018. gada 24. maijā Saturs 1 Par mums un mūsu aptaujām... 2 2 Kas ir personas dati?... 2 3 Personas datu izmantošana... 2 3.1 Personas datu kategorijas,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (sk. 1. daļu zemāk) un tos papildina SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2 lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi... 2.lpp.

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LĪGUMS Nr

LĪGUMS Nr LĪGUMS PAR DOMĒNA VĀRDU REĢISTRĀCIJAS STARPNIEKPAKLPOJUMIEM Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 20. gada Reģistra turētājs: Reģistra turētāja pārstāvis: Pārstāvja amata nosaukums: un Reģistratūra:

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Page 1 Izdrukas identifikators: XXXXXXXXXLappuse 1 no 9 VALSTS TIESAS REĢISTRA CENTRĀLĀ INFORMĀCIJAS NODAĻA VALSTS TIESAS REĢISTRS Statuss uz XXXXX. gada XXXX. XXXX plkst. XXXXXXX Valsts Tiesas Reģistra

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Koncerti valdes locekļa Guntara Ķirša 2016. gada 18. jūlija Rīkojumu Nr.1.1-4/35 Guntars Ķirsis IDEJU KONKURSA par 2017. gadā realizējamajām koncertprogrammām NOLIKUMS 1.

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk