Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā N O L I K U M S. Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola. Identifikācijas Nr.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā N O L I K U M S. Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola. Identifikācijas Nr."

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS gada 25.janvārī Iepirkumu komisijas sēdē, protokols Nr. 2019/1 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā N O L I K U M S Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola Identifikācijas Nr. RJA2019/1 SIA Rīgas Juridiskā augstskola Rīga

2 1.1. Pasūtītājs: SIA Rīgas Juridiskā augstskola Pasūtītāja rekvizīti: Adrese: Strēlnieku iela 4k2, Rīga, LV 1010 Reģistrācijas Nr PVN reģ.nr. :LV AS Swedbank, kods HABALV22 Norēķinu konts: LV09HABA000140J I. Vispārīgā informācija Iepirkumu Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizē komisija, kas apstiprināta ar SIA Rīgas Juridiskā augstskola valdes priekšsēdētāja gada 19.decembra rīkojumu Nr /08/ Iepirkumu izsludina tā organizētājs (turpmāk Pasūtītājs), ievietojot paziņojumu IUB mājas lapā un SIA Rīgas Juridiskā augstskola mājas lapā Piedalīšanās iepirkumā ir Piegādātāju (fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kas attiecīgi piedāvā piegādāt elektroenerģiju, brīvas gribas izpausme Visi Pretendenti (piegādātāji, kuri ir iesnieguši piedāvājumu) iepirkumā piedalās ar vienādiem noteikumiem Iepirkuma priekšmets un identifikācijas numurs Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola Iepirkuma identifikācijas Nr. RJA2019/ Kontaktpersonas: SIA Rīgas Juridiskā augstskola iepirkumu speciālists Imants Jevdokimovs; e-pasts: tālrunis Iepirkuma procedūra Iepirkums atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 9. panta kārtībai Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas puses, un ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā pa pastu vai elektroniski. Pieprasījumi jāadresē iepirkuma Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola, identifikācijas Nr. RJA2019/1 komisijai Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par Nolikumu. Šie pieprasījumi iesniedzami elektroniski uz e-pasta adresi Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkumam Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola, identifikācijas Nr. RJA2019/ Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildus informāciju par iepirkumu vai Nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā un ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Nolikuma punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) publicē skolas portālā Publiskie iepirkumi sadaļā Iespējas saņemt iepirkuma Nolikumu un iepazīties ar to Pasūtītājs iepirkuma Nolikumu publicē portālā sadaļā Publiskie iepirkumi Tiek uzskatīts, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši Nolikumu, kad tas publicēts portālā Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst līdz plkst SIA Rīgas Juridiskā augstskola, 5. stāvā lietvedībā, Strēlnieku ielā 4k2, Rīgā, ne vēlāk kā līdz gada 08. februārim plkst

3 Pretendents atbilstoši 1.9. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu kā ierakstītu sūtījumu SIA Rīgas Juridiskā augstskola, Strēlnieku iela 4k2, Rīga, LV Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā Nolikumā punktā norādītajā adresē līdz punktā minētajam termiņam Piedāvājums netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam, ja piedāvājums tieks iesniegts pēc punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Nenozīmīga kļūda vai nepilnība noformējuma atbilstoši punkta prasībām, nedrīkstētu būt par iemeslu piedāvājuma nepieņemšanai Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām un punktā minētajām prasībām Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Nolikuma punktā, jebkurš Pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, ierodoties personīgi piedāvājumu glabāšanas vietā SIA Rīgas Juridiskā augstskola, 5. stāvā lietvedībā, Strēlnieku ielā 4k2, Rīgā Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks SIA Rīgas Juridiskā augstskola, 5. stāvā lietvedībā, Strēlnieku ielā 4k2, Rīgā, 2019.gada 08.februārī plkst Piedāvājumu atvēršana ir slēgta Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Iepirkuma komisijas locekļi un priekšsēdētājs paraksta iesniegtos Finanšu piedāvājumus Pēc piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt Piedāvājuma noformējuma prasības Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; tālruņa un faksa numurs; e-pasta un vispārējā interneta adrese (URL), ja tāda eksistē; kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e- pasta adrese; norāde PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SIA RĪGAS JURIDISKĀ AUGSTSKOLA, IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS RJA2019/1 ; norāde NEATVĒRT PIRMS PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SANĀKSMES Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija) apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē: uzraksts TULKOJUMS PAREIZS ; Pretendenta vadītāja vai piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums (ietverot pretendenta nosaukumu), pašrocīgs personiskais paraksts un paraksta atšifrējums; apliecinājuma vietas nosaukums un datums; Piedāvājumā jāietver: Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā un vispārēja informācija, sagatavoti atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai; 3

4 Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 3.4. punktam); Ja pieteikumu, Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvaras oriģināls vai kopija Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma punktā noteikto gadījumus, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem Piedāvājuma eksemplāram jābūt: caurauklotam (cauršūtām) tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas; uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona; ar secīgi numurētām lapām; ar pievienotu satura rādītāju. II. Informācija par iepirkuma priekšmetu 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts Iepirkuma priekšmets ir Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola, identifikācijas Nr. RJA2019/1 atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.3) CPV kods: Iepirkuma priekšmets sastāv no vienas daļas Līguma priekšmeta piegādes vieta un laiks SIA Rīgas Juridiskā augstskola, Alberta iela 13, Rīgā. Piegādes laiks: 1 variants - no 2019.gada 1.marta plkst. 00:00 līdz 2020.gada 29.februarim plkst 24:00; 2 variants - no 2019.gada 1.marta plkst. 00:00 līdz 2021.gada 28.februarim plkst 24:00. III. Prasības Pretendentam un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzamie dokumenti 3.1. Obligātie nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība, kura atbilst iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītājs izslēgs no dalības iepirkumā Pretendentus, uz kuriem attiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi: Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tiek likvidēts; Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs PIL 9.panta devitajā daļā noteiktajā kārtībā pārbaudīs Nolikuma punktā minētos izslēgšanas nosacījumus: 4

5 Izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: - par punkta 1.punktā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistra, - par punkta 2.punktā minēto faktu no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanai vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām Pretendentu atlases dokumenti informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu Pretendentu Lai novērtētu Pretendenta kompetenci un atbilstību Nolikuma prasībām, Pretendentam un Pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti, kas apliecina to kompetenci vai atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām: Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos veikt elektroenerģijas pārdošanu saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām,ka tā atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,, ko paraksta pretendenta paraksttiesīgā pesona. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). Pieteikumu dalībai iepirkumā un vispārējo informāciju par pretendentu sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (skatīt šī Nolikuma 1. pielikumu).niecībai Latvijas Republikas teritorijā kopija Prasības Finanšu piedāvājumam Pretendenta finanšu piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Nolikuma 3. pielikuma Finanšu piedāvājuma cenām jābūt izteiktām euro, bez pievienotās vērības nodokļa, ietverot visus spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un ar līguma izpildi saistītos izdevumus Cenā nav iekļautas sadales tīkla un pārvades izmaksas, obligātā ieirkuma komponentes, pievienotas vērtības nodoklis, kas ir vienādi visiem elektroenerģijas lietotājiem neatkarīgi no elektroenerģijas pārdēvēja Finanšu piedāvājumam klāt jābūt Līguma projektam. Uz finanšu piedāvājuma jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstam. IV. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība un Pretendenta izvēles nosacījumi 4.1. Vērtēšanas kārtība Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un noteiktajām kvalifikācijas prasībām Nolikuma punkts), finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju piedāvājums ar viszemāko cenu (turpmāk tekstā Piedāvājumu vērtēšanu), iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē Gadījumā, ja: Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā noteiktajai prasībai. 5

6 iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā iepirkumā Lēmuma publicēšana, Pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu un līguma noslēgšana Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu vai ar vairākiem pretendentiem Iepirkuma komisija ne vēlāk, kā 10 (desmit) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā Iepirkuma komisija ne vēlāk, ka 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu. V. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 5.1. Iepirkuma komisijas tiesības Pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos (tai skaitā, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devitās daļas regulējumam) Pasūtītājs atsaucoties uz objektīviem apstākļiem, var pārtraukt iepirkumu un izsludināt jaunu, ja nepieciešams Iepirkuma komisijas pienākumi Izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību Nolikuma prasībām Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem Rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas. VI. Pretendenta tiesības un pienākumi 6.1. Pretendenta tiesības Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizkārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitās daļas noteikumiem Pretendenta pienākumi Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām Sniegt patiesu informāciju Lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt Nolikuma punktā norādītajā termiņā Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. VII Tiesību akti Iepirkums notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (spēkā ar ), Ministru kabineta noteikumiem Nr.103 Publisko iepirkumu paziņojumu saturu un to sagatavošanas kārtībā, kā arī šo Nolikumu.. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs J.Ikstens 6

7 1.pielikums Iepirkuma, identifikācijas Nr. RJA2019/1, Nolikumam Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ UN VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA Pasūtītājs: SIA Rīgas Juridiskā augstskola Iepirkuma Nr. RJA2019/1 vietas nosaukums /datums Iepazinušies ar iepirkuma Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola id. Nr. RJA2019/1 nolikumu, piedāvājam piegādāt preci saskaņā ar nolikuma prasībām, piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem. Ar šo mēs apliecinām, ka: mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; esam iepazinušies ar visiem iepirkuma nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības; uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta piektās daļas nosacījumi: 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība pa tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 1. Pretendenta nosaukums: 2 Reģistrācijas numurs: 3. Juridiskā adrese: 4. Pasta adrese: 5. Tālruņa numurs: 6. Faksa numurs: 7. E-pasta adrese: 8. Vispārējā interneta adrese (URL): 9. Kontaktpersona: 10. E-pasta adrese: 11. Tālruņa numurs: 12. Faksa numurs: 13. Finanšu rekvizīti: Bankas nosaukums: Bankas kods: Konta numurs: /pretendenta nosaukums/ /pretendenta vai tā pilnvarotās personas amats, paraksts/ Paraksta atšifrējums 7

8 2.pielikums Iepirkuma identifikācijas Nr. RJA2019/1, Nolikumam Tehniskā specifikācija Iepirkumam Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola Adrese Alberta iela,13, Rīga Vidējais elektroenerģijas patēriņš mēnesī (kwh) Viena laika zona Katru dienu 24 stundas diennaktī Elektroenerģijas uzskaites ierīču datu nolasīšanas Automatizētā elektroenerģijas uzskaites veids sistēma Norēķinu periods: 15 dienas pēc rēķina izrakstīšanas Rēķina izrakstīšanas termiņš līdz 10 (desmitajai) dienasi no norēķinu perioda beigām Norēķinu veids pāskaitījums uz tirgotāja bankas kontu Nokavējuma procenti par norēķinu termiņa 0,05% no pamatparāda par katru kavējuma kavēšanu dienu, bet nepārsniedzot 10% no pamatparāda summas Rēķina izesniegšanas veids pa e-pastu Tālruņu numuri , Pretendentam ir noslēgts līgums ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas pasūtītāja elektroietaises. Pretendents nodrošina elektroenerģijas piegādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Pretendents informē sistēmas operatoru par noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasūtītāja elektroietaises ir pieslēgtas AS Sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmai. Skaitītāju nolasīšanas veids: skaitītāju rādījumi tiek iegūti automātiski. 8

9 3.pielikums Iepirkuma identifikācijas Nr. RJA2019/1 Nolikumam Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas Iepirkuma komisijai Rīgā, gada. Finanšu piedāvājums Iepirkumam Elektroenerģijas piegāde SIA Rīgas Juridiskā augstskola 1 variants - no 2019.gada 1.marta plkst. 00:00 līdz 2020.gada 29.februārim plkst 24:00 Vidējais elektroenerģijas patēriņš (kwh) mēnesī Cena* par 1 mērvienību EUR (kwh) bez PVN Kopā: PVN % Kopā ar PVN % Prognozējamā summa (EUR) bez PVN par 12 mēnešiem 2 variants - no 2019.gada 1.marta plkst. 00:00 līdz 2021.gada 28. februārim plkst 24:00. Vidējais elektroenerģijas patēriņš (kwh) mēnesī Cena* par 1 mērvienību EUR (kwh) bez PVN Kopā: PVN % Kopā ar PVN % Prognozējamā summa (EUR) bez PVN par 24 mēnešiem * - piedāvājumā norādītajā cenā tiek ietvertas visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, balansēšanas pakalpojumu izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā. /pretendenta nosaukums/ /vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/ Paraksta atšifrējums. 9

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr.40003011203 IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 rekonstrukcijas zonas Rēzeknes novadā Iepirkuma ID Nr.

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f

Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis , f Noraksts JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA JĒKABPILS PILSĒTAS DOME Reģistrācijas Nr.90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201 Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 30. jūlija sēdē Iepirkuma procedūra Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu. Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va

APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes va APSTIPRINĀTS Iepirkumu komisijas 2018.gada 27.decembra sēdē protokols nr.1 IEPIRKUMA Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām (Id. Nr. RD RPB 2018/7) NOLIKUMS (Iepirkums

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Vēstnesis iepirkumu komisijas 2015.gada 26. novembra sēdes protokolu Nr.335 Publiskā iepirkuma Serveru piegāde (identifikācijas numurs LV2015/11) Nolikums Rīgā, 2015 2 I Vispārīgā

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 29. marta sēdē Iepirkuma procedūra Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr. 5.3.1.0/17/I/020 Ūdenssaimniecības

Sīkāk