LATVIJAS CENTRĀLĀ DEPOZITĀRIJA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LATVIJAS CENTRĀLĀ DEPOZITĀRIJA"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTA Latvijas Centrālā depozitārija valdes sēdē 2004.gada 27. septembrī GROZĪJUMI apstiprināti , , , LATVIJAS CENTRĀLĀ DEPOZITĀRIJA Kārtība, kādā tiek veikti norēķini un izpildīti finanšu instrumentu notikumi Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā iegrāmatotiem finanšu instrumentiem 1. Lietotie termini Kārtība, kādā tiek veikti norēķini un izpildīti finanšu instrumentu notikumi Igaunijas Centrālajā vērtspapīru depozitārijā iegrāmatotiem finanšu instrumentiem (turpmāk kārtība) lietotie termini atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumā un LCD noteikumos lietotajiem. Šajā kārtībā izmantotie saīsinājumi ir piemērojami tikai kārtībā regulēto jautājumu kontekstā. 2. Vispārīgie noteikumi 2.1. Šī kārtība ir izstrādāta, lai nodrošinātu pārrobežu norēķinus un izpildītu finanšu instrumentu notikumus ar finanšu instrumentiem, kas ir iegrāmatoti Igaunijas Centrālā vērstpapīru depozitārijā un nosaka darbības, kuras jāveic LCD un LCD dalībniekiem: ja finanšu instrumentu vienkāršā (beznaudas) pārveduma rezultātā finanšu instrumenti jāiegrāmato finanšu instrumentu kontā Igaunijas Centrālā vērtspapīru depozitārija (turpmāk - ICVD) finanšu instrumentu uzskaites sistēmā; ja NASDAQ OMX Tallinn (turpmāk arī TLN) noslēgtajam vai reģistrētajam darījumam (turpmāk Darījums) kā norēķinu veicējs ir norādīts LCD dalībnieks; finanšu instrumentu notikumu izpildei finanšu instrumentiem, kuru primārā iegrāmatošanas vieta ir ICVD, ja uz finanšu instrumentu notikuma izpildes brīdi finanšu instrumenti ir iegrāmatoti LCD ja ārpusbiržas darījuma pārrobežu DVP norēķinu rezultātā finanšu instrumenti jāiegrāmato finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā Veicot šajā kārtībā noteiktās darbības LCD un LCD dalībnieki ievēro LCD noteikumus Nr.2 Par finanšu instrumentu iegrāmatošanu un finanšu instrumentu notikumu izpildi, LCD noteikumiem Nr.3 Par finanšu instrumentu uzskaiti, LCD noteikumus Nr.4 Par finanšu instrumentu pārvedumiem, LCD noteikumus Nr.6 Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, LCD noteikumus Nr.7 Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu, LCD noteikumus Nr.8 Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu un LCD noteikumus Nr.11 Par datu apmaiņu, ja vien šī kartība neparedz citus noteikumus atsevišķu darbību veikšanai LCD un ICVD tiesības un pienākumi, kas rodas nodrošinot finanšu instrumentu uzskaiti un norēķinus starp LCD un ICVD, ir noteikti līgumos, kuri noslēgti starp LCD un ICVD LCD ir uzņēmis ICVD par LCD dalībnieku speciālajā statusā un piešķīris tam LCD dalībnieka kodu

2 2.5. LCD savā finanšu instrumentu uzskaites sistēmā ir atvēris: kontu, kurš korespondē ar LCD nominālo finanšu instrumentu kontu ICVD ( atbilstoši LCD noteikumiem nr.11 Par datu apmaiņu ); nominālo finanšu instrumentu kontu ICVD, kurā tiek uzskaitīti finanšu instrumenti, kuru primārā iegrāmatošanas vieta ir LCD un kuri no LCD pārskaitīti uz ICVD ( atbilstoši LCD noteikumiem nr.11 Par datu apmaiņu ) ICVD savā finanšu instrumentu uzskaites sistēmā LCD ir atvēris: nominālo finanšu instrumentu kontu, kurā tiek uzskaitīti finanšu instrumenti, kuru primārā iegrāmatošanas vieta ir ICVD un kuri no ICVD pārskaitīti uz LCD; kontu, kurš korespondē ar ICVD nominālo finanšu instrumentu kontu LCD Šīs kārtības un punktos minēto darījumu izpildei iesniegtajos pārveduma vai norēķinu uzdevumos plānotais norēķinu datums var tikt norādīts kā datums pirms pārveduma vai norēķinu uzdevuma iesniegšanas LCD (datums pagātnē), kā datums pēc pārveduma vai norēķinu uzdevuma iesniegšanas LCD (datums nākotnē) vai kā pārveduma vai norēķinu uzdevuma iesniegšanas LCD datums (datums tagadnē). 3. Vienkāršie (beznaudas) finanšu instrumenti pārvedumi starp LCD un ICVD 3.1. Vienkāršos (beznaudas) finanšu instrumentu pārvedumus (turpmāk vienkāršie pārvedumi) starp LCD un ICVD var veikt katru dienu, kura vienlaicīgi ir LCD un ICVD darba diena un laikā no 9:00 līdz 17: Uzdevumu veikt vienkāršo pārvedumu iesniedz LCD dalībnieks, kurš ir finanšu instrumentu piegādātājs, t.i. LCD dalībnieks, kurš nodrošina ar darījumu saistīto finanšu instrumentu norēķinus (piegādi) LCD, saņemot LCD dalībnieka paziņojumu par vienkāršo pārvedumu, pārbauda vai uzdevums ir aizpildīts tehniski pareizi, vai ir pienācis pārveduma uzdevuma izpildes datums un vai LCD dalībnieka kontā ir pietiekams finanšu instrumentu skaits, lai varētu izpildīt uzdevumu par vienkāršo pārvedumu Ņemot vērā 3.3. punktā minētās pārbaudes rezultātus LCD rīkojas vienā no šādiem veidiem: ja ir izpildījušies visi šīs kārtības 3.3. punktā minētie nosacījumi, LCD nekavējoties nobloķē LCD dalībnieka korespondējošajā kontā esošos finanšu instrumentus, par kuriem ir iesniegts uzdevums un nosūta paziņojumu par vienkāršo pārvedumu ICVD; ja LCD dalībnieka kontā nav pietiekams finanšu instrumentus skaits, LCD atliek uzdevuma izpildi līdz brīdim, kad tiek nodrošināts nepieciešamais finanšu instrumentu skaits. Ja nepieciešamais finanšu instrumentus skaits netiek nodrošināts līdz S dienas plkst. 17:30, uzdevums tiek atcelts un LCD nosūta attiecīgu paziņojumu LCD dalībniekam; ja uzdevumā norādītais plānotais norēķinu datums sakrīt ar datumu, kad pārveduma uzdevums iesniegts LCD vai ir norādīts vēlāks datums (datums nākotnē), LCD uzsāk pārveduma uzdevuma izpildi nekavējoties, tiklīdz pienācis plānotais norēķinu izpildes datums, ievērojot šīs kārtības un punkta nosacījumus; 2

3 ja pārveduma uzdevumā norādītais plānotais norēķinu datums ir norādīts kā datums pirms pārveduma uzdevuma iesniegšanas LCD (datums pagātnē), LCD uzsāk pārveduma izpildi nekavējoties, tiklīdz darījuma iniciētāja puse ir iesniegusi LCD pārveduma uzdevumu, ievērojot šīs kārtības un punkta nosacījumus ja uzdevums ir tehniski nepareizi aizpildīts, LCD noraida uzdevumu un informē par to LCD dalībnieku Ja LCD saņem no ICVD apstiprinājumu vienkāršā pārveduma veikšanai, LCD veic vienkāršo pārvedumu ieskaitot finanšu instrumentus ICVD nominālajā kontā LCD Ja LCD saņem no ICVD atteikumu vienkāršā pārveduma veikšanai, LCD atbloķē uzdevuma izpildei nobloķētos finanšu instrumentus un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam. 4. Norēķini par NASDAQ OMX Tallinn biržā noslēgtajiem un reģistrētajiem darījumiem 4.1. Norēķinus par TLN noslēgtajiem un reģistrētajiem darījumiem organizē un vada ICVD LCD organizē norēķinus par TLN darījumiem atbilstoši LCD noteikumiem nr.6 Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, ciktāl tas iespējams Naudas norēķinu banka TLN darījumiem ir Igaunijas Centrālā Banka LCD dalībnieks ar TLN darījumiem saistītos naudas norēķinus veic netiešā veidā, noslēdzot sadarbības līgumu ar kredītiestādi, kurai ir tiesības veikt ar TLN darījumiem saistītos naudas norēķinus Igaunijas Centrālajā Bankā T dienā LCD saņem norēķinu uzdevumus no ICVD par TLN darījumiem, kuros kā norēķinu veicējs norādīts LCD dalībnieks T dienā pēc norēķinu uzdevumu saņemšanas no ICVD, LCD nekavējoties nosūta apstiprinājuma (piekrišanas veikt norēķinus) pieprasījumu LCD dalībniekam, ja tas norēķinu uzdevumā norādīts kā norēķinu veicējs Līdz S dienas plkst. 10:00 LCD dalībniekam pēc savas iniciatīvas ir tiesības noraidīt norēķinu uzdevuma izpildi, šādos gadījumos: ja TLN tirdzniecības sistēmā ievadītajā uzdevumā informācija par norēķinu veicēju bija ievadīta kļūdaini un līdz ar to norēķiniem nepieciešamo informāciju ir papildinājusi TLN, ņemot vērā TLN biedra norādīto informāciju par norēķinu veicēju, kurš izmantojams šādos gadījumos; ja TLN tirdzniecības sistēmā ievadītajā uzdevumā informācija par norēķinu veicēju bija ievadīta nepilnīgi un līdz ar to norēķiniem nepieciešamo informāciju ir papildinājusi TLN, ņemot vērā TLN biedra norādīto informāciju par norēķinu veicēju, kurš izmantojams šādos gadījumos; ja TLN tirdzniecības sistēmā ievadītajā uzdevumā informācija par norēķinu veicēju bija ievadīta pilnā apjomā, taču tā neatbilst TLN darījuma puses rīkojumam (iesniegtajam uzdevumam). 3

4 4.8. LCD dalībnieks, noraidot TLN tirdzniecības sistēmā ievadītā uzdevuma izpildi pēc savas iniciatīvas, nosūta LCD attiecīgu paziņojumu. Šajā paziņojumā LCD dalībniekam ir tiesības norādīt precizētu norēķiniem nepieciešamo informāciju LCD nekavējoties informē ICVD, ja ir saņēmis no LCD dalībnieka paziņojumu ar noraidījumu veikt norēķinus ICVD nosūta LCD precizētus norēķinu uzdevumus: ja saskaņā ar precizēto norēķiniem nepieciešamo informāciju kā norēķinu veicējs norādīts LCD dalībnieks, ja precizēta norēķinu informācija nav norādīta un pienākums veikt norēķinus pāriet TLN biedram, kurš šo darījumu noslēdzis vai reģistrējis TLN, un TLN biedra norēķinu veicējs ir LCD dalībnieks Precizētiem norēķinu uzdevumiem LCD pieprasa apstiprinājumu (piekrišanu veikt norēķinus) LCD dalībniekam, kas kā norēķinu veicējs norādīts precizētajā norēķinu uzdevumā vai pienākums norēķinus veikt ir pārgājis TLN biedram un tā norēķinu veicējs ir LCD dalībnieks Līdz S dienas plkst. 11:00 LCD dalībniekam ir jāiesniedz LCD atbildes ziņojums (piekrišana) uz apstiprinājuma pieprasījumu, kuru LCD ir nosūtījis LCD dalībniekam saskaņā ar šīs kārtības 4.6. un punktu. Pēc atbildes ziņojuma saņemšanas LCD nekavējoties nosūta LCD dalībniekam vienu no šādiem paziņojumiem: paziņojumu par norēķinu veikšanu, ja LCD dalībnieks ir piekritis veikt norēķinus; paziņojumu par TLN biedra pienākumu veikt norēķinus, ja LCD dalībnieks nav atsūtījis ziņojumu par piekrišanu veikt norēķinus; paziņojumu par kļūdaini aizpildītu ziņojumu, ja LCD dalībnieka atbildes ziņojumā kāds no laukiem ir aizpildīts kļūdaini S dienā plkst. 11:00 LCD aprēķina plānotās finanšu instrumentu pozīcijas norēķiniem S dienā un pārbauda, vai LCD dalībnieku korespondējošos kontos LCD ir pietiekams skaits finanšu instrumentu norēķinu veikšanai pēc plānotajām neto pozīcijām S dienā Ne vēlāk kā līdz S dienas plkst. 11:05 LCD dalībniekam, pie kura finanšu instrumentu pārdevējam ir atvērts finanšu instrumentu konts, ir pienākums nodrošināt DVP norēķiniem nepieciešamo finanšu instrumentu skaitu korespondējošā kontā LCD dalībnieks var izmantot vienkāršo (beznaudas) finanšu instrumentu pārvedumu, lai nodrošinātu korespondējošā kontā LCD pietiekamu skaitu finanšu instrumentu norēķinu veikšanai pēc plānotajām neto pozīcijām S dienā S dienā plkst. 11:05 LCD bloķē finanšu instrumentus LCD dalībnieku korespondējošos kontos LCD un iesniedz ICVD norēķinu uzdevumus, kuros kā norēķinu veicējs norādīts LCD dalībnieks S dienā no plkst. 11:05 līdz 11:10 LCD iesniedz ICVD informāciju par visiem norēķinu uzdevumiem, kuros kā norēķinu veicējs norādīts LCD dalībnieks, atspoguļojot to: vai norēķinu uzdevums ir apstiprināts; vai LCD dalībnieku korespondējošos kontos ir pietiekams skaits finanšu instrumentu norēķinu veikšanai pēc plānotajām neto pozīcijām S dienā. 4

5 4.18. Ja pienākums veikt norēķinus pāriet TLN biedram, kurš šo darījumu noslēdzis vai reģistrējis TLN, un TLN biedra norēķinu veicējs ir LCD dalībnieks, ICVD nosūta LCD attiecīgu informāciju Līdz S dienas plkst. 11:00 ICVD var informēt LCD par norēķinu uzdevumiem, kuru izpilde atlikta nepietiekama finanšu instrumentu skaita dēļ. Šajā gadījumā LCD informē attiecīgo LCD dalībnieku par norēķinu uzdevuma izpildes atlikšanu Līdz S dienas plkst. 13:30 ICVD var informēt LCD par norēķinu uzdevumiem, kuru izpilde atlikta nepietiekama naudas daudzuma dēļ. Šajā gadījumā LCD informē attiecīgo LCD dalībnieku par norēķinu uzdevuma izpildes atlikšanu Līdz S dienas plkst. 14:00 ICVD informē LCD par norēķinu uzdevumu izpildi LCD pēc ICVD informācijas par norēķinu uzdevumu izpildi saņemšanas nekavējoties pārskaita nobloķētos finanšu instrumentus saskaņā ar aprēķinātajām neto pozīcijām un nosūta LCD dalībniekiem norēķinu veikšanas apstiprinājumus LCD dalībnieki pēc norēķinu veikšanas apstiprinājuma saņemšanas no LCD nekavējoties veic attiecīgus grāmatojumus savā finanšu instrumentu uzskaites sistēmā ICVD nekavējoties informē LCD tiklīdz ir izpildīti norēķinu uzdevumi, kuri ir atlikti nepietiekama finanšu instrumentu skaita vai nepietiekama naudas daudzuma dēļ. 5. Par pārrobežu DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem starp LCD un ICVD 5.1. Pārrobežu DVP norēķini par ārpusbiržas darījumiem tiek veikti par katru darījumu atsevišķi (pēc bruto principa) Norēķinu periods pārrobežu DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem var būt no T+0 līdz T+360. Precīzu norēķinu periodu norāda LCD dalībnieki, iesniedzot DVP norēķinu uzdevumu LCD Pārrobežu DVP norēķini par ārpusbiržas darījumiem starp LCD un ICVD tiek veikti katru dienu, kura vienlaicīgi ir LCD un ICVD darba diena un laikā no 9:00 līdz 18:00. DVP norēķinu uzdevuma par ārpusbiržas darījumu pēdējais iesniegšanas termiņš ir norēķinu dienas (S-dienas) plkst.14: Naudas norēķinus pārrobežu DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem organizē ICVD Naudas norēķinu banka pārrobežu DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem ir Igaunijas Centrālā Banka LCD dalībnieks naudas norēķinus par ārpusbiržas darījumiem veic netiešā veidā, noslēdzot sadarbības līgumu ar kredītiestādi, kurai ir tiesības veikt naudas norēķinus Igaunijas Centrālajā Bankā Pārrobežu DVP norēķinu iniciators var būt finanšu instrumentu pircējs vai pārdevējs, iesniedzot DVP norēķinu uzdevumu LCD dalībniekam: pie kura tam atvērts finanšu instrumentu konts; ar kura starpniecību darījums noslēgts Pieņemot pārrobežu DVP norēķinu uzdevumu izpildei, LCD dalībniekam ir pienākums: 5

6 pārliecināties par DVP norēķinu uzdevuma iesniedzēja identitāti; pārliecināties, vai pārdevējs nodrošinās pietiekamu skaitu finanšu instrumentu DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma izpildei; pārliecināties, vai pircējs nodrošinās pietiekamu naudas daudzumu DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma izpildei; piešķirt DVP norēķinu uzdevumam unikālu numuru, kuru tālāk izmanto tā identificēšanai LCD norēķinu sistēmā; sniegt DVP norēķinu uzdevuma iesniedzējam apliecinājumu par DVP norēķinu uzdevuma pieņemšanu izpildei Pēc pārrobežu DVP norēķinu uzdevuma pieņemšanas izpildei LCD dalībnieks nekavējoties, ja pārrobežu DVP norēķinu uzdevumā nav norādīts citādāk, sagatavo un nosūta LCD norēķinu uzdevumu saskaņā ar LCD noteikumos Nr.11 Par datu apmaiņu noteikto kārtību LCD dalībniekam, iesniedzot LCD pārrobežu DVP norēķinu uzdevumu, ir jānorāda naudas norēķinu veicējs, kas LCD dalībnieka vietā veiks naudas norēķinus Igaunijas Centrālajā Bankā, iekļaujot šādu informāciju: naudas norēķinu veicēja Igaunijas Centrālajā Bankā rekvizīti (BIC kods); pie naudas norēķinu veicēja atvērtā naudas konta IBAN, kas tiks izmantots pārrobežas DVP naudas norēķinu izpildei Naudas norēķinu veicējs piekrišanu vai noraidījumu naudas norēķiniem pārrobežas DVP norēķinu veikšanai iesniedz ICVD vēlākais līdz S dienas plkst. 17: Ja pārrobežu DVP norēķinu pārdošanas vai pirkšanas uzdevumu pirmais LCD iesniedz LCD dalībnieks, LCD pārbauda vai uzdevums ir aizpildīts tehniski pareizi un ņemot vērā pārbaudes rezultātus LCD rīkojas vienā no šādiem veidiem: ja uzdevums ir aizpildīts tehniski pareizi, LCD nekavējoties nosūta ICVD pārrobežu DVP norēķinu pirkšanas vai pārdošanas uzdevuma pieprasījumu; ja uzdevums ir aizpildīts tehniski nepareizi, LCD noraida uzdevumu un informē par to LCD dalībnieku LCD nereģistrē pārrobežu DVP norēķinu uzdevumu un nosūta atbilstošu paziņojumu norēķinu uzdevuma iesniedzējam, šādos gadījumos: ja iesniegtajā pārrobežu DVP norēķinu uzdevumā norādītā informācija ir kļūdaina vai nepilnīga; ja par vienu un to pašu ārpusbiržas darījumu iesniegtajā pārrobežu DVP pirkšanas un pārdošanas norēķinu uzdevumā norādītā informācija nesakrīt Ja no ICVD ir saņemts atbilstošs pārrobežu DVP norēķinu pirkšanas vai pārdošanas uzdevums, LCD to sasaista ar attiecīgo pārrobežu DVP norēķinu pārdošanas vai pirkšanas uzdevumu, kas saņemts no LCD dalībnieka, un pārbauda vai iesniegtajos uzdevumos sakrīt: norēķinos iesaistītās puses; norēķinos iesaistīto finanšu instrumentu ISIN kods; norēķinos iesaistīto finanšu instrumentu skaits; 6

7 norēķinu vērtība naudas izteiksmē un norēķinu valūta; plānotais norēķinu datums; darījuma datums LCD nekavējoties informē LCD dalībnieku un ICVD nosūtot norēķinu statusa ziņojumu par to, ka saņemta un sakrīt Kārtības punktā norādītā informācija Ja no ICVD ir saņemts atbilstošs atteikuma veikt finanšu instrumentu norēķinus paziņojums, LCD to sasaista ar DVP norēķinu uzdevumu, kas saņemts no LCD dalībnieka, un nekavējoties informē LCD dalībnieku un ICVD par pārrobežu DVP norēķinu atteikuma izpildi Ja pārrobežu DVP norēķinu uzdevumā plānotais norēķinu datums sakrīt ar datumu, kad norēķinu uzdevums iesniegts LCD vai ir norādīts vēlāks datums (datums nākotnē), LCD uzsāk norēķinu uzdevuma izpildi nekavējoties, tiklīdz pienācis plānotais norēķinu datums, ievērojot šīs kārtības un punktos minētos nosacījumus Ja pārrobežu DVP norēķinu uzdevumā norādītais plānotais norēķinu datums ir norādīts kā datums pirms norēķinu uzdevuma iesniegšanas LCD (datums pagātnē), LCD uzsāk norēķinu uzdevuma izpildi nekavējoties, tiklīdz darījuma iniciētāja puse ir iesniegusi norēķinu uzdevumu, ievērojot šīs kārtības un punktos minētos nosacījumus Ja LCD dalībnieks ir iesniedzis pārrobežu DVP norēķinu pārdošanas uzdevumu un ir pienācis norēķinu izpildes datums, un ir saņemti un savietoti pārrobežu DVP norēķinu pirkšanas un pārdošanas uzdevumi, LCD pārbauda vai LCD dalībnieka kontā ir pietiekams finanšu instrumentu skaits, lai varētu uzsākt pārrobežu DVP norēķinu izpildi. Ņemot vērā pārbaudes rezultātus LCD rīkojas vienā no šādiem veidiem: ja ir izpildījušies visi punktā minētie nosacījumi, LCD nekavējoties nobloķē LCD dalībnieka korespondējošajā kontā LCD esošos finanšu instrumentus, par kuriem ir iesniegts uzdevums, un informē ICVD, ka var uzsākt naudas un finanšu instrumentu norēķinus; ja LCD dalībnieka kontā nav pietiekams finanšu instrumentus skaits, LCD atliek uzdevuma izpildi līdz brīdim, kad tiek nodrošināts nepieciešamais finanšu instrumentu skaits. Ja nepieciešamais finanšu instrumentus skaits netiek nodrošināts līdz S-dienas plkst. 14:45, uzdevums tiek atcelts un LCD nosūta attiecīgu paziņojumu LCD dalībniekam un ICVD Ja LCD dalībnieks ir iesniedzis pārrobežu DVP norēķinu pirkšanas uzdevumu, un tas ir savietots ar no ICVD saņemto atbilstošo pārrobežu DVP norēķinu pārdošanas uzdevumu, un ir iestājies uzdevumā norādītais norēķinu termiņš, ICVD uzsāk pārrobežu DVP norēķinu uzdevuma izpildi Ja ICVD vēl nav uzsācis pārrobežu DVP norēķinu uzdevuma izpildi, to var atcelt pēc pircēja vai pārdevēja iniciatīvas, attiecīgajam LCD dalībniekam vai ICVD nosūtot LCD pārrobežu DVP norēķinu uzdevuma atcelšanas paziņojumu ICVD nosūta LCD apstiprinājumu par pārrobežu DVP naudas un finanšu instrumentu norēķiniem nekavējoties, kad ir notikuši norēķini, bet ne vēlāk kā līdz S- dienas plkst. 18: Ja LCD ir saņēmis no ICVD apstiprinājumu par LCD dalībnieka iesniegtā pārrobežu DVP norēķinu pārdošanas uzdevuma izpildi, LCD pārdošanas uzdevumā 7

8 norādītos finanšu instrumentus ieskaita ICVD nominālajā kontā un nekavējoties nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam Ja LCD ir saņēmis no ICVD apstiprinājumu par LCD dalībnieka iesniegtā pārrobežu DVP norēķinu pirkšanas uzdevuma izpildi, LCD pirkšanas uzdevumā norādītos finanšu instrumentus pārskaita LCD dalībnieka, pie kura pircējam atvērts finanšu instrumentu konts, korespondējošā kontā LCD un veic grāmatojumu ICVD nominālajā kontā LCD, kā arī nekavējoties nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam Ja LCD saņem no ICVD atteikumu veikt pārrobežu DVP norēķinu izpildi, LCD, ja nepieciešams, atbloķē uzdevuma izpildei nobloķētos finanšu instrumentus un nosūta atbilstošu paziņojumu LCD dalībniekam S-dienas plkst. 18:00 LCD atceļ iesniegtos, bet S-dienā neizpildītos, pārrobežu DVP norēķinu uzdevumus un nosūta atbilstošus paziņojumus LCD dalībniekam un ICVD. 6. Finanšu instrumentu notikumi izpilde 6.1. Piedalīšanās finanšu instrumentu īpašnieku sapulcēs LCD noskaidro finanšu instrumentu, kuru primārā iegrāmatošanas vieta ir ICVD, īpašniekus, kuri vēlas piedalīties finanšu instrumentu īpašnieku sapulcēs (turpmāk sapulcēs) atbilstoši LCD noteikumiem nr.7 Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu, ciktāl tas iespējams ICVD informē LCD par sapulcēm, ja uz paziņošanas brīdi attiecīgie finanšu instrumenti ir iegrāmatoti LCD korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā vai pēc LCD pieprasījuma Pēc informācijas saņemšanas no ICVD, LCD vienas darba dienas laikā informē par sapulci LCD dalībniekus, kuru korespondējošos kontos LCD uz paziņošanas brīdi ir attiecīgie finanšu instrumenti, kā finanšu instrumentu bloķēšanas datumu norādot trīs darba dienas pirms sapulces LCD dalībnieki nākamajā dienā pēc finanšu instrumentu bloķēšanas datuma, nosūta LCD informāciju par bloķētajiem finanšu instrumentiem LCD ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms sapulces nosūta ICVD informāciju par bloķētajiem finanšu instrumentiem ICVD iekļauj informāciju par LCD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā bloķētajiem finanšu instrumentiem sarakstā, kas sagatavots sapulcei ICVD nosūta LCD paziņojumu par sapulces slēgšanu LCD vienas darba dienas laikā pēc ICVD paziņojuma par sapulces slēgšanu saņemšanas nosūta visiem LCD dalībniekiem rīkojumu par finanšu instrumentu atbloķēšanu LCD dalībnieks pēc rīkojuma saņemšanas no LCD bloķētos finanšu instrumentus nekavējoties atbloķē Pilna finanšu instrumentu īpašnieku saraksta sastādīšana. 8

9 LCD noskaidro visus finanšu instrumentu, kuru primārā iegrāmatošanas vieta ir ICVD, īpašniekus (sagatavo pilnu finanšu instrumentu īpašnieku sarakstu) atbilstoši LCD noteikumiem nr.7 Par finanšu instrumentu īpašnieku noskaidrošanu, ciktāl tas iespējams ICVD informē LCD par nepieciešamību noskaidrot visus finanšu instrumentu īpašniekus, ja uz datumu, uz kuru jāfiksē ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem, attiecīgie finanšu instrumenti ir iegrāmatoti LCD korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā Pēc informācijas saņemšanas no ICVD, LCD vienas darba dienas laikā informē LCD dalībniekus, kuru korespondējošos kontos LCD uz datumu, uz kuru jāfiksē ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem, ir attiecīgie finanšu instrumenti LCD dalībnieki nosūta LCD ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti uz norādīto datumu LCD apkopo no visiem LCD dalībniekiem saņemtās ziņas par finanšu instrumentu īpašniekiem un personām, kuru turējumā atrodas finanšu instrumenti un nosūta tās ICVD Dividenžu un citu ienākumu izmaksa LCD veic dividenžu vai citu ienākumu izmaksu atbilstoši LCD noteikumiem nr.8 Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu, ciktāl tas iespējams ICVD informē LCD par dividenžu vai citu ienākumu izmaksu, ja uz to paziņošanas datumu attiecīgie finanšu instrumenti ir iegrāmatoti LCD korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā vai pēc LCD pieprasījuma Pēc paziņojuma saņemšanas no ICVD, LCD vienas darba dienas laikā informē par dividenžu vai citu ienākumu izmaksu LCD dalībniekus, kuru korespondējošos kontos LCD uz paziņošanas brīdi ir attiecīgie finanšu instrumenti ICVD maksājuma datumā visu dividendēs vai citos ienākumos izmaksājamo naudas summu ieskaita LCD naudas kontā, atbilstoši korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā esošajam finanšu instrumentu skaitam uz aprēķina datumu, nepieciešamības gadījumā ieturot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus LCD vienas darba dienas laikā pēc dividendēs vai citos ienākumos izmaksājamās naudas summas saņemšanas no ICVD, pārskaita naudu LCD dalībniekiem, atbilstoši korespondējošajos kontos esošajam finanšu instrumentu skaitam uz aprēķina datumu LCD dalībnieks, vienas darba dienas laikā pēc naudas saņemšanas no LCD, dividendes vai citus ienākumus ieskaita finanšu instrumentu īpašnieka un personas, kuras turējumā atrodas finanšu instrumenti, naudas kontā atbilstoši finanšu instrumentu kontā esošajam finanšu instrumentu daudzumam uz aprēķina datumu Procentu un pamatsummas izmaksa LCD veic procentu un pamatsummas izmaksu atbilstoši LCD noteikumiem nr.8 Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu, ciktāl tas iespējams. 9

10 ICVD informē LCD par procentu un pamatsummas izmaksu datumiem, pirmo reizi iegrāmatojot attiecīgos finanšu instrumentus LCD korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā vai pēc LCD pieprasījuma Pēc informācijas saņemšanas no ICVD, LCD nekavējoties informē par procentu un pamatsummas izmaksu datumiem LCD dalībniekus, kuru korespondējošos kontos LCD tiks iegrāmatoti attiecīgie finanšu instrumenti ICVD maksājuma datumā visu procentos un pamatsummā izmaksājamo naudas summu ieskaita LCD naudas kontā, atbilstoši korespondējošā finanšu instrumentu kontā ICVD finanšu instrumentu uzskaites sistēmā esošajam finanšu instrumentu skaitam uz aprēķina datumu, nepieciešamības gadījumā ieturot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus LCD vienas darba dienas laikā pēc procentos un pamatsummā izmaksājamās naudas summas saņemšanas no ICVD, pārskaita naudu LCD dalībniekiem, atbilstoši korespondējošajos kontos esošajam finanšu instrumentu skaitam uz aprēķina datumu LCD dalībnieks, vienas darba dienas laikā pēc naudas saņemšanas no LCD, procentus un pamatsummu ieskaita finanšu instrumentu īpašnieka un personas, kuras turējumā atrodas finanšu instrumenti, naudas kontā atbilstoši finanšu instrumentu kontā esošajam finanšu instrumentu daudzumam uz aprēķina datumu. 10

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS 1. Termini un to skaidrojumi: 1.1. Aktīvi Klientam piederošie FI, kuri tiek uzskaitīti FI kontā, un naudas līdzekļi, kuri tiek uzskaitīti Naudas kontā. 1.2. Apstiprinājums Klientam sniegts paziņojums par

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc 2.2. Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojuma noteikumi Speciālie termini Lietotājs Klients un/vai cita fiziska persona, kura ir pilnvarota izmantot Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojumus Klienta

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc

Microsoft Word - klientiem_lat_ doc Tagad spēkā esošie tarifi: Tarifi, kuri stāsies spēkā no 7.0.20.: Kontu atvēršana, maksājumi Norēķinu konts Rezidents Nerezidents Neaktīva norēķinu konta uzturēšana: privātpersonām, ja gadu nav notikušas

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

LV L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko

LV L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko L 261/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 5.10.2010. PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (2010. gada 15. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts

Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts ABLV Bank, AS vienotais reģistrācijas numurs: 5 000 314 940 1 juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23 interneta adrese: www.ablv.com tālrunis: +371 6777 5222 Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk