INVESTĪCIJU PLĀNA PIELIKUMS NR.2. PROJEKTI LATGALĒ UN ALŪKSNES NOVADĀ

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "INVESTĪCIJU PLĀNA PIELIKUMS NR.2. PROJEKTI LATGALĒ UN ALŪKSNES NOVADĀ"

Transkripts

1 GALA REDAKCIJA Apstipri āts ar Līvā u ovada do es.gada.fe ruāra sēdes lē u u Nr. -7. INVESTĪCIJU PLĀNA PIELIKUMS NR.2. PROJEKTI LATGALĒ UN ALŪKSNES NOVADĀ N.p.k. Projekta osauku s aktivitātes At ilstī a vidēja ter iņa prioritātē 2. PASĀKUMS.... Pu liskās i frastruktūras kvalitātes uzla oša a Līvā u i dustriālās zo as sas iedza ī ai u uzņē ējdar ī as attīstī as vei i āša ai Latgales rī ī u plā a prioritārais projekts Nr.. SAM... aktivitātē, 3. kārtā) APSTIPRINĀTS/REALIZĀCIJĀ Papildinātī a ar citiem projektiem I dikatīvā su a (EUR) Pašvaldī as udžets Fi a šu i stru e ts, (EUR vai %) ES fondu fi a sēju s orādīt Privātais sektors Citi fi a sēju a avoti orādīt Projekta plā otie dar ī as rezultāti u to rezultatīvie rādītāji SAM Teritoriju revitalizā ija, reģe erējot degradētās teritorijas at ilstoši pašvaldī u i tegrētajā attīstī as progra ā. Prioritāte Nr Attie i Attieci Radītas dar a Nr vietas 37 Nr (ERAF) (Valsts Nr udžeta Piesaistītas Nr dotā ija i vestī ijas Nr Nr Neattie i EUR Nr Nr Visas Visas Degradēto teritoriju samazi āju s (ha) 8.47 ha Vei a ajā aktivitātē ir ietekme uz visu Līvā u i dustriālo zonu Nr.1. Plā otais laika pos s Projekta uzsākša as datums Projekta reali-zā ijas ilgums At ildīgais par projekta īste oša u sadar ī as part eris Līvā u ovada do e sadar ī ā ar uzņē ējie Projekta idejas pamatojums: Lielākie Līvā u ovada uzņē u i, kas odar i a lielāko skaitu dar i ieku, dar ojas Līvā u i dustriālajā zo ā turp āk Līvā u IZ. Līvā u i dustriālās zo as teritorija vie lai īgi ir arī vie a o galve ajā pro le ātiskākajā teritorijā pilsētā, et to ir iespēja s uzlūkot e tikai kā degradētu teritoriju, et tajā pašā laikā arī, kā ražoša as zo as ar jau ā iespējā u rezerves teritorijā, kuru iz a toša u ir iespēja s dažādot, oslogot, u pārdo āti attīstīt, kā rezultātā, līdz ar Jersikas pagasta pievie oša u Līvā u ovada, Līvā u ovada pašvaldī a ir apzi ājusi epie ieša ās aktivitātes šīs teritorijas sakārtoša ai, kas iespēju ro ežās jau tiek veikts pašvaldī as udžeta ietvaros sākot ēji ga tikai sagatavoša ās dar i, kas ir teh iskās doku e tā ijas izstrādes aktivitātes. Neskatoties uz to, ka Līvā u i dustriālajā zo ā ir epie ieša i ūtiski fi a siāli ieguldīju i i frastruktūras sakārtoša ai, šajā teritorijā šo rīd ar esošo odroši āju u izvietojies liels īpatsvars Līvā u ovada uzņē u u, dar ojas vairāk kā dažāda lielu a uzņē u u, kas aptver dažādas ozares, ir atpazīsta i e tikai Latvijā, et arī ārvalstīs, rada dar a vietas iedzīvotājie u aksā odokļus valsts udžetā. I frastruktūras sakārtoša a u e ergoresursu pieeja ī as vei i āša a ir svarīgs solis uzņē ējdar ī as attīstī as sek ēša ai Līvā u ovadā. Tā kā Līvā u IZ atrodas aiz dzelz eļa lī ijas Rīga Daugavpils, u lielākā daļa o Līvā u pilsētas iedzīvotājie tiek odar i āti Līvā u IZ esošajos uzņē u os, tad ieži vie dodoties uz/ o Līvā u i dustriālo zo u, iedzīvotāji šķērso sliedes eatļautā vietā, ereti lie ot ze stāvošu vil ie u sastāvie, tādējādi riskējot ar dzīvī ā ir otikuši vairāki elai es gadīju i ar ietušajie. Lai radītu drošu u ērtu dzelz eļa šķērsoša u gājējie, velosipēdistie, odroši ātu vides pieeja ī u i valīdie u paaugsti ātu satiks es drošī as lī e i, sakārtojot velo rau ēju u gājēju plūs u pāri dzelz eļa uz Līvā u IZ, epie ieša s iz ūvēt gājēju pāreju virs sliežu eļie, veidojot tiešo pilsētas savie oju u ar Līvā u i dustriālo zo u. Vei ot gājēju pārvada - tilta pāri dzelz eļa sliedē - iz ūvi, tiks izveidots tiešs pilsētas savie oju s ar i dustriālo zo u, odroši ot drošu dzelz eļa šķērsoša u u dar a vietu sas iedza ī u iedzīvotājie. Līvā u i dustriālās zo as attīstī as aktualitāte ir atspoguļota arī Līvā u ovada attīstī as plā oša as doku e tos: Līvā u ovada ilgtspējīgas attīstī as stratēģijā -.gada, Līvā u ovada teritorijas plā oju ā -.gada, Līvā u ovada pašvaldī as i tegrētajā attīstī as progra ā gada, tādā veidā uzsverot šīs teritorijas ozī īgu u uzņē ējdar ī as u dzīves vides kvalitātes uzla oša ai. Līdz ši ūtiski ieguldīju i, Līvā u i dustriālajā zo ā, av veikti, jo lielākā daļa šīs zo as līdz.gada, otrai ad i istratīvi teritoriālajai refor ai, atradās itas pašvaldī as Jersikas pagasta teritorijā. Līvā u ovada pašvaldī a jau vairākus gadus pievērš uz a ī u pilsētvides atjau oša ai, la iekārtoša ai u ilgtspējīgai attīstī ai, kā arī uzņē ējdar ī as i frastruktūras sakārtoša ai u uzņē ējie pievil īgas vides izveidei. Lai uzla otu Līvā u i dustriālās 1

2 zo as sas iedza ī u u tādejādi vei i ātu uzņē ējdar ī as attīstī u, paaugsti ot Līvā u kā reģio ālā attīstī as e tra ko kurētspēju,.gadā Līvā u ovada do e uzsāka i frastruktūras uzla oša as projekta realizā iju uzņē ējdar ī as attīstī ai pilsētā - pilsētas ielu u pieved eļa i frastruktūras uzla oša u uzņē ējdar ī as attīstī ai ozī īgās pilsētas vietās. Līdz ši jau ir atjau ots Stir u ielas u pašvaldī as eļa Jaudze i - Līvā i asfalta segu s līdz savie oju a ar šoseju Līvā i - Preiļi, kas ļaus ovirzīt Līvā u i dustriālajā zo ā izvietoto uzņē u u kravas u vieglo auto ašī u tra zīta plūs u o Līvā u e tra, rau ot Preiļu u Rēzek es virzie ā. Līdz ar to, lai vei i ātu Līvā u i dustriālās zo as sakārtoša u u uzņē ējdar ī as attīstī u, odroši ot sta dartie at ilstošu u pievil īgu uzņē ējdar ī as vidi esošajie u topošajie uzņē ējie u i vestorie, sek ējot uzņē ējdar ī as aktivitāti Līvā u ovadā, epie ieša s veikt apjo īgu, siste ātisku u ko pleksu Līvā u ovada i dustriālās zo as sas iedza ī u u sakārtoša u uzņē ējdar ī as vides uzla oša ai. Līvā u i dustriālās zo ā dar ojošos ko ersa tu aptaujas gaitā par i frastruktūras uzla oju u epie ieša ī u u vēla ajie rezultātie atzi a, ka tra sporta i frastruktūras sakārtoša a ir ūtisks ieguldīju s uzņē ējdar ī as attīstī ai. Ikvie a uzņē ēja ir svarīga ērta tra sporta kustī a pa ielā u eļie, kas at ilst ūsdie u prasī ā. Šis jautāju s svarīgs ir arī uzņē u u klie tie u dar i iekie, ka ikdie ā epie ieša s okļūt uz ko krētu uzņē u u, līdz ar to ļoti aktuāla ir gājēju ietvju, velo eliņu u apgais oju a sakārtoša a satiks es dalī ieku drošī as u ērtī as uzla oša ai. Ap ieri āti dar i ieki un klienti ir vitāli svarīgs osa īju s uzņē u a veiks īgai dar ī ai u attīstī ai. Projekta aktivitāšu pa atoju s: Par. At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā or atīvajā prasī ā. Par 2. Fabrikas iela Kadastra Nr., kopējā platī a, ha odroši a e tikai visas Līvā u i dustriālās zo as sasaisti ar Līvā u pilsētas e trālo daļu, et arī atrodas Līvā u rūp ie iskās ap ūves zo ā u tiek iz a tota ga tra sporta, ga gājēju kustī ai. At ilstoši Teh iski eko o iskaja pa atoju a Līvā u pilsētas pieguļošās i dustriālās teritorijas i frastruktūras attīstī ai Fa rikas ielas asfalt eto a segu s ir līdz etrus plats, kas kopu ā ir ap ieri ošā stāvoklī, et segu s ir olietojies, vietā ir ojāts u ar plaisā, kas ir edrīšu veidoša ās dilu kārtā ēlo is, u, evei ot ielai uzla oša as dar us, ojāju i palieli āsies, tādējādi tiks paslikti āts ielas stāvoklis u tās fu k io ālās īpašī as, kā arī palieli āsies segu a ekspluatā ijas iz aksas, jo ūs jāvei siste ātisks ielas ojāju u edrīšu aiztaisīša as ovērša as pro ess. Tā rezultātā ir epie ieša s veikt Fa rikas ielas asfalta dilu kārtas o aiņu, lai uzla otu ielas stāvokli u ovērstu turp āku plaisu u edrīšu veidoša os. Ielai av arī eļa horizo tālo apzī ēju u, kas orādītu raukša as joslas u atdalītu stāvvietas, ir eregulārs apgais oju s, et atsevišķos pos os apgais oju a av vispār. Asfalta segu a iz ūve prasa lielu kapitālieguldīju u sāku ā, et uzturēša as iz aksas sa azi ās vidēji par % gadā, jo eļa uzturēša ai ar el o segu u turp āko gadu laikā, ūs epie ieša as tikai atjau ot horizo tālo apzī ēju u ielai u uzturēša as dar us zie as periodā. Fa rikas ielai av velo eliņu, u ielas vie ā pusē atrodas pre īzi e oro ežota gājēju ietve ar vietā pil ī ā sa rukušu asfaltbetona segu u, sa iedriskā tra sporta vie īgais to apzī ēju s ir at ilstoša eļa zī e. Lietus ovadīša as sistē a ir slēgta tipa, et gūlijas ir aizsērējušas u pil vērtīgi efu k io ē, ūde s ovadīša a tiek paredzēta projektējot lietus ūde s uztvērējakas u eto a skatakas, kuras pieslēgtas esošaja kolektora. Pa atojoties uz visie iepriekš i ētajie apstākļie, epie ieša s sakārtot tra sporta kustī u uz Līvā u i dustriālo zo u, orga izēt gājēju, velo kustī u, odroši āt satiks es drošī u u ko fortu, vides pieeja ī u. Kopējais garu s, kuru tiek plā ots pār ūvēt, ir 579 m. Novērtējot esošo situā iju, tiek paredzēts o ai īt ielas asfalta dilu kārtu 579 garu ā, iz ūvēt, platu gājēju ietvi u, platu apvie oto gājēju, velo eliņu ar asfaltbetona u ruģa segu u, savie ojot to ar Sta ijas ielas u Celt ie ī as ielu ietvē. Paredzēts iz ūvēt autostāvvietas ielas alās, kā arī ielas apgais oju u. Vei ot Fa rikas ielas s dar us, esošās gaisvadu lī ijas tiks pār ūvētas ka eļos, et vājstrāvu ko u ikā ijas tiks pār ūvētas vietās, kur ūvdar u zo a šķērso ko u ikā ijas, u dar i tiks veikti saskaņā ar ko u ikā iju īpaš ieku izdotajie teh iskajie oteiku ie. Paredzēta teleko u ikā iju ka eļa ievietoša a aizsargčaulā. Aktivitāte aprakstīta u she atiski attēlota arī.gadā izstrādātajā Teh iski eko o iskajā pa atoju ā Līvā u pilsētas pieguļošās i dustriālās teritorijas i frastruktūras attīstī ai, kā arī aktivitātei ir izstrādāts Teh iskais projekts, kas tika aktualizēts. Pie ko krētās ielas atrodas ne tikai jau ap ūvētas teritorijas uzņē ējdar ī ai, et arī eap ūvētas rīvas teritorijas, ko iespēja s attīstīt uzņē ējdar ī as veikša ai, u Fa rikas iela odroši a savie oju u ar Mazo fa rikas ielu, kuras teritorijā arī orisi ās uzņē ējdar ī a. Par 3. At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā or atīvajā prasī ā. Par 4. Sta ijas iela Kadastra Nr. u Nr., ar kopējo platī u, ha ir tra zītiela, kas savie o Līvā us u Preiļus, u ir valsts auto eļa P sāku s, kā arī odroši a Līvā u pilsētas e trālās daļas sasaisti ar Līvā u i dustriālo zo u. Ielas segu s ir olietojies u sadrupis, u apakšze ju iz ūves ko u ikā iju vietās ir iesēdušās tra šejas, kā arī aiz dzelz eļa pār rauktuves av gājēju ietves līdz pat pilsētas ro ežai. Ar ielas pār ūvi tiks odroši āta Līvā u i dustriālās zo as sas iedza ī a, Līvā u pilsētā perspektīvajai satiks es i te sitātei u sastāva at ilstoša slodžu izturī a, satiks es drošī as lī e is, vides pieeja ī a, kā arī gājēju, velosipēdistu u autobrau ēju ko forts u drošī a. Sta ijas ielā paredzēts iz est telefo a ka eļus o ūvdar u zo as iz ūvējot jau u ka alizā iju, kā arī vei ot teleko u ikā iju aku regulēša u u ka eļu aizsardzī u ar šķeltajā aurulē, kā arī ir paredzēts o ai īt gaisa vada lī iju pret paze es ka eļu lī iju. Aktivitātei ir izstrādāts Teh iskais projekts. Pie ko krētās ielas atrodas e tikai jau ap ūvētas teritorijas uzņē ējdar ī ai, et arī eap ūvētas rīvas teritorijas, ko iespēja s attīstīt uzņē ējdar ī as veikša ai. Par. At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā or atīvajā prasī ā. Par. At ilstoši projekta ies iegša as osa īju ie. 2

3 Par. At ilstoši projekta attie i ā ī as osa īju ie. Par. At ilstoši projekta osa īju ie. Par 9. At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā or atīvajā prasī ā. Par 10. Līvā u IZ, kurā dar ojas Līvā u ovada lielākie uzņē u i, u kas odar i a lielāko skaitu dar i ieku, atrodas aiz dzelz eļa lī ijas Rīga Daugavpils. Tā kā Līvā i ir ievēroja s dzelz eļa satiks es ezgls, tad pilsētas teritorijā pie dzelz eļa sta ijas ir iz ūvēti paralēli sliežu eļi, uz kurie ieži stāv vil ie a sastāvi to savstarpējās ai īša ās laikos. Pilsētas e trā uz auto eļa P Līvā i Preiļi atrodas vie a o dzelz eļa pār rauktuvē, pa kurā sliedes drīkst šķērsot ga autotra sports, ga gājēji u velosipēdisti. Attālu s o Līvā u IZ līdz e tra dzelz eļa pār rauktuvei ir ~, k, aptuve i tāds pats attālu s līdz dzelz eļa pār rauktuvei ir arī o lielākā Līvā u daudzdzīvokļu āju rajo a dzīvoja ais rajo s u i dustriālā zo a atrodas vie s otra pretī, dzelz eļa pretējās pusēs. Gājēji u velo rau ēji, ieži vie dodoties uz/no Līvā u IZ, šķērso sliedes eatļautā vietā, ereti lie ot ze stāvošu vil ie u sastāvie, tādējādi riskējot ar dzīvī ā ir otikuši vairāki elai es gadīju i ar ietušajie. Lai radītu drošu u ērtu dzelz eļa šķērsoša u gājējie, velosipēdistie, odroši ātu vides pieeja ī u i valīdie u paaugsti ātu satiks es drošī as lī e i, sakārtojot velo rau ēju u gājēju plūs u pāri dzelz eļa uz Līvā u i dustriālās zo as Fa rikas u Celt ie ī as ielu, epie ieša s iz ūvēt gājēju pāreju virs sliežu eļie, veidojot tiešo pilsētas savie oju u ar Līvā u i dustriālo zo u, t.i., dzelz eļa pārvada iz ūve gājējie odroši ās fu k io ālo savie oju u ar degradēto teritoriju. A os pārvada galos tiks ovietotas tērauda kāp es u tērauda ra pas velo rau ējie, ilvēkie ar ratiņie u ilvēkie ratiņkrēslos. I teresi par dzelz eļa pārvada iz ūvi gājējie u par tā epie ieša ī u ir izrādījuši ga ko ersa ti, ga iedzīvotāji. Iz ūvētais pārvads ūs pašvaldī as īpašu s. Par.At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā or atīvajā prasī ā. Par 12. At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā or atīvajā prasī ā. Par. At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā or atīvajā prasī ā. Par. Celt ie ī as iela ir uzskatā a kā Fa rikas ielas loģisks turpi āju s u atrodas Līvā u rūp ie iskās ap ūves zo ā. Celt ie ī as iela ir, līdz, etru plata u at ilst asfalt eto a segu a eļa ar NP. Celt ie ī as ielas asfalt eto a segu s visā tās pos ā ir vērtēja s ļoti slikts segu a ojāju u pakāpe ir liela u, apjo s ievēroja s, segu s praktiski ir sa ru is. Defekti ievēroja i paslikti a segu a ekspluatā ijas īpašī as u var izraisīt turp āku segas sagrūšanu plā ots veikt ielas pār ūvi garu ā. Ietves asfalt eto a sega ir sliktā stāvoklī. Celt ie ī as ielā av arī velo eliņa, kaut arī tajā ir vēroja a ūtiska velo satiks e. Vasaras sezo ā vidēji die aktī pa Celt ie ī as ielu pārvietojas līdz velosipēdi plā ots veikt gājēju/velosipēdistu eliņa iz ūvi o Pk + līdz Pk + paredzēts iz ūvēt apvie oto gājēju u velosipēdistu eliņus la ajā u kreisajā pusē, o Pk + pē ie rauktuves uz Celt ie ī as ielas teritoriju eliņš paredzēts ielas kreisajā pusē. Aktivitātei ir izstrādāts Teh iskais projekts. Pie ko krētās ielas atrodas e tikai jau ap ūvētas teritorijas uzņē ējdar ī ai, et arī eap ūvētas rīvas teritorijas, ko iespēja s attīstīt uzņē ējdar ī as veikša ai. Lietus ūde s ovadīša as sistē a ir vaļēja tipa. Iepriekš uzskaitītie eļu daļas defekti lielā ērā ir radušies, jo ielā etiek odroši āta ūde s ovadīša a. No ales atrodas augstāk par asfalta segu u, u uz tā ir izveidojies augu apaugu s, kas aiztur ūde i u eļauj ta ote ēt o rau a ās daļas. Visā esošajā plaisā ēlo is ir sliktā ūde s ovadīša a o ielu ko struk ijā plā ota slēgta tipa lietus ka alizā ijas iz ūve. Apgais es sta i ir orāli ove ojuši. Ir vēroja a ele e tu korozija. Gais ekļi ir ūsdie u elektrī as patēriņa or ā eat ilstoši. Tie visi ir ātrija gāzizlādes tipa gais ekļi ar W jaudu tiks uzstādīti jau i W jaudas LED gais ekļi, tādējādi, ūtiski uzla ojot apgais oju a lī e i. Prioritāte Nr Iz aksas Līvā u ovada do e Nr Nr sadar ī ā ar uzņē ējie Fabrikas ielas ūvprojekta Nr Nr Attie i Fabrikas ielas būvprojekta 1. aktualizā ija u Nr aktualizā ija u autoruzraudzība Nr Nr Nr Neattie i Fa rikas ielas lietus ūde s ka alizā ijas iz ūve u asfalta segu a atjau oša a Fa rikas ielas gājēju ietvju u velo eliņa iz ūve ielas ka alizā ijas iz ūve u asfalta seguma atjau oša a ielas gājēju ietvju, velo eliņa iz ūve 3

4 Fabrikas ielas apgaismojuma Fa rikas ielas elektrī as Fa rikas ielas VST (neattie i iz aksas ielas apgaismoju a ielas elektrī as ielas VST Iz aksas Stacijas ielas ūvprojekta Sta ijas ielas Attie i Neattie- i Iz aksas ielas ūvprojekta uzraudzī a ielas 4. Sta ijas ielas gājēju ietvju, velo eliņa iz ūve Stacijas ielas apgaismojuma Sta ijas ielas lietus ūde s ka alizā ijas Sta ijas ielas elektrī as Attie i ielas gājēju ietvju, velo eliņa iz ūve ielas apgaismoju a ielas ūde s kanalizā ijas ielas elektrī as Sta ijas ielas VST (neattie i iz aksas ielas VST 5. Būvuzraudzī a Iz aksas Attie i Veikta ūvuzraudzī a 4

5 Iz aksu u ieguvu u a alīzes izstrāde Neparedzētie izdevu i I for atīvie u pu li itātes pasāku i Dzelz eļa pārvada iz ūves Dzelz eļa pārvada iz ūve gājējie Līvā u pilsētā Attie i Attie i Veikta dzelz eļa pārvada iz ūves Izstrādāta izmaksu un ieguvumu a alīze Realizēti eparedzētie izdevumi Veikti i for atīvie u pu li itātes pasāku i Veikta dzelz eļa pārvada iz ūve gājējie Līvā u pilsētā 11. Dzelz eļa pārvada iz ūves ūvuzraudzī a Attie i Veikta ūvuzraudzī a

6 Attie i Celt ie ī as ielas posma ūvprojekta un ūvprojekta ekspertīzes izstrāde, Veikta Celt ie ī as ielas ūvprojekta izstrāde, ekspertīze u Celt ie ī as ielas pos a ūvuzraudzī a Celt ie ī as ielas pos a t.sk. gājēju ietvju u velo eliņa iz ūve, posma lietus ūde s ka alizā ijas jau ūve, apgais oju a ) Attie i Attie i Veikta Celt ie ī as ielas ūvuzraudzī a Veikta Celt ie ī as ielas posma t.sk. gājēju ietvju u velo eliņa iz ūve, posma lietus ūde s ka alizā ijas jau ūve, apgaismojuma ) 6

2030 [LUDZAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA]

2030 [LUDZAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA] 2030 [LUDZAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA] Ludzas o ada ilgtspējīgas attīstī as stratēģija 2030 SATURS IEVADS... 3. STRATĒĢISKĀ DAĻA... 6.. Ludzas ovada attīstī as vīzija... 6.. Stratēģiskie

Sīkāk

GALA REDAKCIJA Apstip i āts a Lī ā u o ada do es.gada.fe uā a sēdes lē u u N. -7. LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

GALA REDAKCIJA Apstip i āts a Lī ā u o ada do es.gada.fe uā a sēdes lē u u N. -7. LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA GALA REDAKCIJA Apstip i āts a Lī ā u o ada do es.gada.fe uā a sēdes lē u u N. -7. LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. 2025.GADAM I DAĻA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS Līvā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Velosipēdisti ceļu satiksmē 2018. gada 11.janvārī, Ādaži Valda Kjaspere, Mag.Ped. Trieciena spēks un iespējamība, ka ies bojā Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti CSN izraisīšanā: nepareizi veikts

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada iedzīvotāji aktīvi talkoja gan pilsētā, gan pagastos.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autoceļu tīkla sakārtošana kā ekonomiskās izaugsmes stūrakmens Reinis Uzulnieks Satiksmes ministra padomnieks 2017.gada rezultāti Kopumā dažādu veidu darbi veikti 1100 km valsts autoceļu. Kapitālieguldījumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LAUKU TŪRISMA SPĒKS: uzņēmēju, pašvaldības un vietējās kopienas sadarbība Mežotnes pils, 2015. gada 30. oktobris Mārketinga kampaņa, veidojot un popularizējot lauku tūrisma produktus skolu jauniešiem,

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

WP 3 – Baltic section

WP 3 – Baltic section Rīgas metropoles areāla mobilitātes plānošana un NSB CoRe projekta aktivitātes 2019.gada 26.marts SUMBA sanāksme Astor Riga Hotel Projektu saspēle Mobilitātes risinājumi Rīgas metropoles areālā Ziemeļjūras

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Stundas tēma: Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšana klasē un skolā. 40 min + 40 min Klase: 4. Mērķis: Skolēns apzinās savu rīcību un spēj par to

Stundas tēma: Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšana klasē un skolā. 40 min + 40 min Klase: 4. Mērķis: Skolēns apzinās savu rīcību un spēj par to Stundas tēma: Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšana klasē un skolā. 40 min + 40 min Klase: 4. Mērķis: Skolēns apzinās savu rīcību un spēj par to atbildēt. Uzdevumi: Sniegt atbalstu skolēnam sevis

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā

Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā 2013 Iedzīvotāju viedoklis par teledarba attīstības iespējām Latvijā Aptaujas rezultāti Aptauja daļēji finansēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā INTERREG IVC programmas projekta Micropol

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes de

Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes de Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes departaments 13.12.2012. Saturs Situācija Paveiktais

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējās situācijas raksturojums Apstiprināts ar Stopiņu novada domes 10.04.2019.sēdes lēmumu, protokols nr. 49.,4.8.p, Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019. 2025. gadam apstiprināšanu STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 1 Detalizēti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI A. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana 1. Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju

Sīkāk

Microsoft Word - Paskaidrojuma raksts

Microsoft Word - Paskaidrojuma raksts Daugavas labā krasta attīstības un labiekārtojuma koncepcija Paskaidrojuma raksts Devīze: TEV MAN - ĂIMENEI Ir vietas, kurās mēs gribam atgriezties. Tādai vietai nevajag daudz: ziedošu pļavu, bērnu smieklus,

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01-

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01- Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 15.01.2016 3.5.10/01-PR2016 BS-955-6 2. 19.01.2016 3.5.11/01-AK2016 BS-1041-7 3. 09.02.2016

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

TEMATISKAIS PLĀNOJUMS VALMIERAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS PILSĒTAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2019.GADS

TEMATISKAIS PLĀNOJUMS VALMIERAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS PILSĒTAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2019.GADS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS VALMIERAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS PILSĒTAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJA 2019.GADS 2 SATURS Saīsinājumi un apzīmējumi... 4 Ievads... 5 1. Ietvara izvērtējums... 6

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace

v, m/s Projekta numurs: /16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sace v, m/s Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 10 1 Velobraukšanas sacensības Fizikas valsts 68. olimpiāde Otrā posma uzdevumi

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un 151/15 bas Ofici lais V stnesis L EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/881 (2019. gada 17. apr lis) par ENISA (Eiropas Savien bas Kiberdroš bas a ent ra) un par inform cijas un komunik cijas

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt ppt [Read-Only] Kompostētāju klubs bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa Reģ. nr. 1 08/508/2014 2015. gada 23. aprīlī, Ķekavā Ināra Teibe, projekta vadītāja Saturs 10:00 Semināra atklāšana 10:05 10:15 Kompostētāju

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PILSĒTAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA Satiksmes departamenta direktora p.i. Emīls Jakrins Maģistrālo ielu shēma un trūkstošie posmi Salu tilta kompleksa rekonstrukcija 1.kārta Salu tilta kompleksa

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm

Nr. p.k. Darba nosaukums Izmērs Daudzums Mērvien ība Piezīmes 1 Ārējā apakšzemes bezkanāla siltumtīkla izbūve no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm 1 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 0/110 (ar xdn0 36 t.m 3 4 5 6 7 8 9 rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 5/110 (ar rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm DN 3/15 (ar rūpnieciski izolētām

Sīkāk

AS "Latvenergo" saimnieciskajā darbībā neizmantojamo transportlīdzekļu saraksts un sākuma cenas izsolei Stopiņu novada Līčos, Rīgas ielā 14

AS Latvenergo saimnieciskajā darbībā neizmantojamo transportlīdzekļu saraksts un sākuma cenas izsolei Stopiņu novada Līčos, Rīgas ielā 14 tips Valsts reģ. Izlaiduma gads eksperta 1 LLT, 8101 Piekabe kravas kaste A5496 1997 3 (viduvējs) 50.00 06.61 apskates ZIL, 130 Kravas kaste AV6133 1987 84307 3 (viduvējs) 400.00 330.58 LIEPĀJA, CUKURA

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma

Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma Futbola spēles, rotaļas un vingrinājumi, kur nepieciešamas bumbas vadīšanas prasmes Noķer un izsit! Laukuma izmēri: apmēram 15x15m (atkarībā no vecuma un dalībnieku skaita Rotaļas apraksts: Katram spēlētājam

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 12.05.2011. saistošie noteikumi Nr.13 Par Daugavpils novada

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

2008. gada 5. decembris Salaspils Vēstis Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai star

2008. gada 5. decembris Salaspils Vēstis Salaspils novada domes bezmaksas izdevums Nr.23 (453) Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai star Salaspils novada domes bezmaksas izdevums 5.12.2008. Nr.23 (453) 5.12.2008. Nr.23 (453) Šajā numurā: Vai starp bo jā gā ju ša jiem arī ir vien līdz īgie un vien līdz īgā kie? 2. lpp. Valsts svēt ki Sa

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

IKGADĒJAIS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS GADS

IKGADĒJAIS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS GADS PĀRSKATS PAR MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013. 2019. GADAM ĪSTENOŠANU 2014. GADS Pārskats par Mārupes novada attīstības programmas 2013. 2019. gadam īstenošanu 2014. SATURS Ievads... 3 1. Mārupes

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

AK_PD_Rezekne_0206

AK_PD_Rezekne_0206 Piespiedu darba kā kriminālsoda ieviešanas vēsture Latvijā 1999-2003 1. posms Anhelita Kamenska Latvijas Cilvēktiesību centrs Rēzekne, 2016.gada 9.jūnijs Vēsture 1999. gada 1.aprīlis stājas spēkā KL nav

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem Reģistrēti RAPLM ar Nr.2-272/06 Saistošie noteikumi Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā 2006.gada 1.februārī Siguldā Nr.7 (prot. Nr.3, 4) Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

48repol_uzd

48repol_uzd Materiāls ņemts o grāmatas: Adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6.-5. matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS 48. OLIMPIĀDE UZDEVUMI 9. klase 48.. Ziāms, ka 48..zīm. attēlots

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2

Microsoft PowerPoint - VMF LATVIA 2018_2 SIA VMF LATVIA 2017.gada darbības rezultāti un uzdevumi 2018.gadam Jānis Buļs Valdes priekšsēdētājs SIA VMF LATVIA 23.03.2018. Esošie VMF LATVIA stratēģiskie mērķi 1. Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes 1.2. Izglītība un prasmes

Sīkāk

4

4 4.pielikums Aizkraukles novada domes 2014.gada 24.janvāra saistošajiem noteikuminr.2014/1 AIZKRAUKLES NOVADA PASĀKUMU PLĀNS SPORTA NOZARĒ 2014.gadam UN NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS Nr. p.k. Pasākums Laiks

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

SIA „Marno J”

SIA „Marno J” NEVERTEL UAB Rīgā 2014. gada 18. augustā Atzinums par realizējamā projekta Grēcinieku ielā 25, Rīgā (kadastra 0100 001 0087) ietekmi uz apkārtējās vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PRETPLŪDU PASĀKUMI ŪDENSMALU LABIEKĀRTOŠANĀ Pārskats veikts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme projektā Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 transporta plūsmas monitorēšanai Roberts Kadiķis Kārlis Freivalds Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 Motivācija Nepieciešamība efektīvāk

Sīkāk

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr

Valsts bioloģijas olimpiāde klase Teorētiskie uzdevumi Dalībnieka kods 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr 1. uzdevums (10 p) Sportistu energoapgādi limitējošais faktors vienmēr ir ogļhidrāti neatkarīgi no tā, cik lieli ir tauku uzkrājumi ķermenī. Uzkrātās ogļhidrātu rezerves ir visai ierobežotas: aknās vidēji

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr , konts Nr.LV08UN

LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr , konts Nr.LV08UN LATVIJAS REPUBLIKA Preiļu novada dome Reģ.Nr. 90000065720 Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. - 65322766, e-pasts:dome@preili.lv konts Nr.LV08UNLA0026000130630, A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 1 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk