Lietotāja rokasgrāmata

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Lietotāja rokasgrāmata"

Transkripts

1 Lietotāja rokasgrāmata Šī ir lietotāja rokasgrāmata, kas ir instalēta TV. Lai uzlabotu kvalitāti, šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma.

2 Programmu izlases izveidošana SETTINGS IESTATĪŠANA Pr. rediģēš. 1 Nospiediet pogu Q.MENU Programmas rediģēšanas ekrānā un izvēlieties Izlase Grupa. 2 Izvēlieties vēlamo programmu. 3 Nospiediet pogu FAV. Izvēlētā programma tiks saglabāta izlases sarakstā. Izlases lietošana Nospiediet pogu FAV. Tiks parādīts iecienīto programmu saraksts. Izvēlieties vēlamo iecienīto programmu no iecienīto programmu saraksta A-D.

3 Programmas automātiska iestatīšana SETTINGS IESTATĪŠANA Automātiskā meklēšana Automātiski meklē programmas. 1 Izvēlieties valsti, kurā TV tiek lietots. Programmas iestatījumi mainās atkarībā no izvēlētās valsts. 2 Sākt Automātisko meklēšanu. 3 Izvēlieties vēlamo ievades avotu. 4 Iestatiet automātisko meklēšanu, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas. Ievades avots nav pareizi pieslēgts, programmas reģistrācija, iespējams, nedarbosies. Automātiskā meklēšana sameklē tikai programmas, kas pašreiz tiek pārraidītas. Ja ir ieslēgta funkcija Sistēmas bloķēšana, ekrānā tiks parādīts uznirstošais logs ar aicinājumu ievadīt paroli.

4 Kabeļu DTV iestatīšanas opcija Meklējot programmas, izmantojot iestatījumu PILNS, tam var būt nepieciešams daudz laika. Tālāk norādītās vērtības nepieciešamas, lai ātri un pareizi meklētu visas pieejamās programmas. Biežāk lietotās vērtības norādītas kā noklusējuma. Frekvence: ievadiet lietotāja definētu frekvenci. Simbolu ātrums: ievadiet lietotāja definētu simbolu ātrumu (simbolu ātrums ir ātrums, ar kuru ierīce, piemēram, modems, sūta simbolus kanālam). Modulācija: ievadiet lietotāja definētu modulāciju. (Modulācija: audio vai video signālu ielāde nesējā). Tīkla ID: unikāls identifikators, kas piešķirts katram lietotājam. Sākuma frekvence: Ievadiet lietotāja noteiktu sākuma frekvenču diapazonu. Beigu frekvence: Ievadiet lietotāja noteiktu beigu frekvenču diapazonu.

5 Kabeļa DTV iestatīšana SETTINGS SETUP Kabeļa DTV iestatīšana [tikai kabeļu režīmā] Ja funkcija Kanāla autom. atjaunināšana ir Ieslēgta, varat atjaunināt visu to programmu informāciju, kas ir atjaunināmas, tostarp arī pašreiz skatīto programmu. Kad Kanāla autom. atjaunināšana ir Izslēgta, varat atjaunināt informāciju tikai tai programmai, kuru pašlaik skatāties. Diapazons, kādu lietotājs var izvēlēties izvēlnē Pakalpojuma operators, atšķiras atkarībā no katrā valstī atbalstīto pakalpojuma operatoru skaita. Ja atbalstīto pakalpojuma operatoru skaits katrā valstī ir 1, atbilstošā funkcija kļūs neaktīva. Nevarat izvēlēties funkciju Kabeļa DTV iestatīšana, ja kā pakalpojuma operators ir izvēlēts Ziggo.

6 Manuālās meklēšanas lietošana SETTINGS IESTATĪŠANA Manuālā meklēšana Manuāli regulē programmas un saglabā rezultātus. Digitālo apraižu signāla stiprumu un kvalitāti, var pārbaudīt. Analogajām apraidēm varat norādīt staciju nosaukumus un veikt precīzu meklēšanu. Parasti precīzā meklēšana ir nepieciešama tikai tad, ja uztvertais signāls ir vājš.

7 Programmu rediģēšana SETTINGS IESTATĪŠANA Programmu rediģēšana Rediģē saglabātās programmas Iestatīt kā iecienītu programmu, bloķēt/atbloķēt programmu, izlaist programmu u.c. izvēlētās programmas funkcijas.

8 Nospiediet pogu TEXT. [Atkarībā no valsts] Teleteksts ir bezmaksas pakalpojums, ko nodrošina TV stacija; tas piedāvā teksta informāciju par TV programmām, jaunumiem un laika apstākļiem. Šī TV teleteksta dekoders var atbalstīt SIMPLE, TOP un FASTEXT sistēmas. Krāsu poga: Iepriekšējās vai nākamās lapas izvēle. Skaitļu poga: Ievada vēlamo lapas numuru. ꔵ : Iepriekšējās vai nākamās lapas izvēle.

9 Īpašā teleteksta funkcija Nospiediet pogu T. OPT. Izvēlieties izvēlni Teksta opcija. ꔻ Alfabēt. rādīt. : Izvēlieties katru alfabētiskā rādītāja lapu. ꔾ Laiks : Skatoties kādu TV programmu, izvēlieties šo izvēlni, lai ekrāna labajā pusē augšā attēlotu pareizo laiku. ꕀ Atstāt : Aptur automātisko lapas pāršķiršanu, kas tiek veikta, ja teleteksta lapā ir divas vai vairāk pakārtotas lapas.

10 ꔽ Atklāt : Izvēlieties šo izvēlni, lai parādītu slēptu informāciju, piemēram, mīklu vai mozaīku risinājumus. ꔼ Atjaunināt : Gaidot uz jaunu teleteksta lapu, parāda ekrānā TV attēlu. Valoda [Tikai digitālajā režīmā] : Iestata teleteksta valodu.

11 Nospiediet pogu TEXT. [Tikai Apvienotajā Karalistē/Īrijā] Televizors nodrošina piekļuvi digitālam teletekstam, kura teksts, grafika u.c. elementi ir daudz labāki nekā vecajam analogajam teletekstam. Šim digitālajam teletekstam var piekļūt izmantojot speciālus digitālā teleteksta pakalpojumus un specifiskus servisus, kas pārraida digitālo teletekstu.

12 Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros 1 Nospiediet skaitļu pogu vai pogu ꔵ, lai izvēlētos noteiktu pakalpojumu, kas pārraida digitālo teletekstu. 2 Izpildiet digitālā teleteksta norādījumus un veiciet nākamo darbību, nospiežot pogas TEXT, OK, navigācijas, sarkano, zaļo, dzelteno, zilo vai SKAITĻU pogas u.c. 3 Nospiediet skaitļu pogu vai pogu ꔵ, lai lietotu citu digitālā teleteksta pakalpojumu.

13 Teleteksts digitālā pakalpojuma ietvaros 1 Nospiediet skaitļu pogu vai pogu ꔵ, lai izvēlētos noteiktu pakalpojumu, kas pārraida digitālo teletekstu. 2 Nospiediet pogu TEXT vai krāsaino pogu, lai ieslēgtu teletekstu. 3 Izpildiet digitālā teleteksta norādījumus un veiciet nākamo darbību, nospiežot pogu OK, navigācijas, sarkano, zaļo, dzelteno, zilo vai SKAITĻU pogas u.c. 4 Nospiediet pogu TEXT vai krāsaino pogu, lai izslēgtu digitālo teletekstu un turpinātu skatīties TV.

14 SETTINGS IESPĒJA Data Service [Atkarīgs no valsts] Šī funkcija ļauj lietotājiem izvēlēties MHEG (digitālo teletekstu) vai teletekstu, ja vienlaikus ir pieejami abi. Ja ir pieejams tikai viens no minētajiem, tad neatkarīgi no izvēlētās opcijas tiek iespējots MHEG vai teleteksts.

15 SETTINGS IESTATĪŠANA CI informācija Šī funkcija ļauj skatīties atsevišķus šifrētus pakalpojumus (apmaksātus pakalpojumus). Ja CI modulis tiek izņemts, maksas pakalpojumus nav iespējams skatīties. CI (vispārējās saskarnes) funkcijas var nebūt iespējamas; tas ir atkarīgs no valsts apraides situācijas. Ja modulis ir ievietots CI ligzdā, var piekļūt moduļa izvēlnei. Jautājumos par moduļa un viedkartes iegādi sazinieties ar savu izplatītāju.

16 Kad pēc moduļa ievietošanas TV tiek ieslēgts, varētu nebūt dzirdama skaņa. Tā varētu būt neatbilstība ar CI moduli un viedkarti. Izmantojot CAM (Conditional Access Module - nosacījuma piekļuves moduli), pārliecinieties, ka tas pilnībā atbilst DVB-CI vai CI plus prasībām. Kāds neparasts CAM (Conditional Access Module) process var izraisīt to, ka attēls ir slikts.

17 SETTINGS ATTĒLS Malu attiecība Izvēlas ekrāna malu attiecību. 16:9: maina attēla izmērus atbilstoši ekrāna platumam. Izejas formāts: parāda videoattēlus sākotnējos izmēros, nenoņemot attēla malas. DTV, komb. sign., HDMI un DVI (virs 720p) režīmā ir pieejama funkcija Tikai meklēt. Oriģinālais: ja televizors saņem platekrāna signālu, tas automātiski tiks mainīts uz pārraidāmā attēla formātu.

18 Pilnekrāna: televizoram saņemot platekrāna signālu, jums tiks piedāvāts horizontāli vai vertikāli lineārā proporcijā pielāgot attēlu tā, lai tas aizpildītu visu ekrānu. Izmantojot DTV ieeju, iespējams bez video traucējumiem rādīt videofilmu, kuras malu attiecība ir 4:3 un 14:9. Režīmā Analogais/DTV/AV/Scart ir pieejama opcija Pilnekrāna. 4:3: maina attēla izmērus uz iepriekšējo standartu 4:3. 14:9: Režīmā 14:9 var skatīties 14:9 attēla formātu vai parastās TV programmas. Attēls ar proporciju 14:9 tiek parādīts tāpat kā attēls ar proporciju 4:3, tikai tas tiks pārvietots augšup vai lejup. Tālummaiņa: maina attēlu izmērus, lai ietilptu ekrāna platumā. Iespējams, tiks nogriezta attēla augšdaļa un apakšdaļa.

19 Kino tālummaiņa: ja vēlaties palielināt attēlu, ievērojot pareizās proporcijas, izvēlieties opciju Kino tālummaiņa. Skatoties no ārējas ierīces, attēls šādā gadījumā var izdegt: - video ar nemainīgu virsrakstu (piemēram, tīkla nosaukums); - 4:3 malu attiecība ilgākam periodam. Izmantojot šīs funkcijas, rīkojieties piesardzīgi. Pieejamie attēlu režīmi var atšķirties atkarībā no ievades signāla. Ekrāna malu attiecības HDMI/RGB datora ievadei ir pieejamas tikai formātos 4:3 un 16:9. (Tikai modeļiem, kas atbalsta savienojumu ar datoru)

20 Attēlu pielāgošana datora ievades režīmā SETTINGS ATTĒLS Ekrāns Pielāgo attēlu RGB režīmā. Izšķirtspēja: Iestata vēlamo izšķirtspēju. Opcijas ir iespējams izvēlēties, ja datora izšķirtspēja ir iestatīta 1024 x 768, 1280 x 768 vai 1360 x 768. Autom. konfig.: Optimizē attēlu. Pozīcija/Lielums/Fāze: Pielāgo ekrāna lielumu un pozīciju, nodrošinot optimālu skatīšanos. Atiestatīšana: Inicializē ekrāna iestatījumus datora ievades režīmā.

21 Datora izšķirtspējas iestatīšana 1 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz datora darbvirsmas un izvēlieties Rekvizīti. 2 Noklikšķiniet uz Iestatījumi un skatiet atbalstīto formātu, lai iestatītu izšķirtspēju. 3 Iestatīšanas logā izvēlieties Papildu Monitora iestatīšana Monitora iestatījumi. Skatiet atbalstītos formātus, lai izvēlētos optimālo vertikālo frekvenci. Datora režīmā 1360 x 768 izšķirtspēja nodrošina optimālu attēla kvalitāti. Izšķirtspējas iestatīšanas metodes atšķiras atkarībā no datora veida.

22 Atbalstītie formāti Datora ievades režīms Izšķirtspēja Horizontālā frekvence (khz) Vertikālā frekvence (Hz) HDMI, RGB 640x350 31,468 70,09 720x400 31,469 70,08 640x480 31,469 59,94 800x600 37,879 60, x768 48,363 60, x864 54,348 60, x768 47,712 60,015

23 [Atkarīgs no modeļa] Nospiediet pogu AV MODE. Tas iestata labāko ATTĒLU / AUDIO, kas ir optimizēts dažādiem AV režīmiem. Izsl.: Darbojas ar vērtību, kāda iestatīta izvēlnē ATTĒLS / AUDIO. Kino: Optimizē attēla un skaņas iestatījumus filmu skatīšanai. Sports: Optimizē attēla un skaņas iestatījumus sporta pārraižu skatīšanai. Spēle: Optimizē attēla un skaņas iestatījumus spēļu spēlēšanai.

24 Attēla pielāgošana ar Attēlu vedni SETTINGS ATTĒLS Attēlu vednis II Izmantojot tālvadības pulti un Attēlu vedni, var veikt kalibrēšanu un pielāgošanu, nodrošinot optimālu attēla kvalitāti; nav nepieciešamas dārgas šablonu ierīces vai speciālista palīdzība. Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai sasniegtu optimālo attēla kvalitāti.

25 Attēla režīma izvēle SETTINGS ATTĒLS Attēla režīms Izvēlas attēla režīmu, kas ir optimizēts atbilstoši programmas skatīšanās videi. Inteliģentais sensors: Nosaka apkārtējo apgaismojumu un automātiski pielāgo televizora spilgtuma līmeni, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Automātiski pielāgo spilgtumu, asumu, krāsu vai toni, nodrošinot optimālu attēla kvalitāti.

26 ꕋ Eksperts: Izvēlne attēla kvalitātes pielāgošanai, kas ļauj ekspertiem un interesentiem baudīt labāko televīzijas skatīšanos. Šī pielāgošanas izvēlne tiek nodrošināta ISF sertificētiem attēla pielāgošanas profesionāļiem (ISF logotipu drīkst izmantot tikai ISF sertificētiem televizoriem). ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Attēlveidošanas zinātnes fonda sertificēta kalibrēšanas kontrole) Atkarībā no ievades signāla pieejamo attēlu režīmu klāsts var būt atšķirīgs. ꕋ Eksperta režīms ir paredzēts attēla pielāgošanas profesionāļiem, lai veiktu vadību un precīzu pielāgošanu, izmantojot specifisku attēlu. Parastos attēlos redzamās izmaiņas varētu būt nenozīmīgas.

27 Attēla režīma precīza pielāgošana SETTINGS ATTĒLS Attēla režīms Aizmugurgaismojums / Kontrasts / Spilgtums / Asums / Krāsa / Tonis / Krāsas temperatūra Izvēlieties vēlamo Attēla režīmu. Aizmugurgaismojums: Pielāgo displeja spilgtumu, mainot LCD paneļa spilgtumu. Atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem pielāgojamo detalizēto vienumu diapazons var būt atšķirīgs.

28 Papildu vadības iestatīšana SETTINGS ATTĒLS Attēla režīms Papildu regulēšana / Eksperta regulēšana Kalibrē ekrānu atbilstoši katram attēla režīmam; vai arī pielāgo attēla iestatījumus īpašam ekrānam. Izvēlieties vēlamo Attēla režīmu. Dinamiskais kontrasts: Pielāgo kontrastu optimālā līmenī atbilstoši attēla spilgtumam. Dinamiskā krāsa: Pielāgo krāsas, lai attēls tiktu parādīts dabiskākās krāsās. Clear White: Pastiprina balto krāsu ekrānā, lai attēls būtu spilgtāks un asāks.

29 Apdares krāsa: Atsevišķi iestata apdares krāsas spektru, lai realizētu lietotāja definēto apdares krāsu. Trokšņu mazināšana: Samazina trokšņus attēlā. Digitālo trokšņu mazināšana: Samazina digitālos trokšņus, kas rodas digitālo attēla signālu veidošanas procesā. Gamma: Iestata pārejas līkni atbilstoši attēla signāla izvadei attiecībā pret ievades signālu. Melnās krāsas līm.: Pielāgo ekrāna spilgtumu un kontrastu, lai tas atbilstu ievades attēla melnās krāsas līmenim, izmantojot ekrāna melnumu (melnās krāsas līmeni).

30 Saudzīgs acīm / Motion Eye Care: Pasargā acis no apžilbšanas, pielāgojot ekrāna spilgtumu. Motion Eye Care: Atkarīgs no modeļa Reāls kino: Palīdz uzturēt ekrānu optimālā stāvoklī. Krāsu gamma: Izvēlas krāsu diapazonu, kuru ir iespējams attēlot. Malu uzlabotājs: Video tiek attēlotas skaidrākas un izteiktākas, bet tai pašā laikā dabiskas malas. Eksperta struktūra: Struktūras, kuras pielāgošanai izmanto eksperti.

31 Krāsu filtrs: Filtrē specifisku krāsu spektru RGB krāsās, lai precīzi pielāgotu krāsu piesātinājumu un krāsas toni. Krāsas temperatūra: Pēc vēlēšanās pielāgo vispārējo ekrāna toni. Eksperta režīmā ir iespējams iestatīt detalizētu precīzu pielāgošanu, izmantojot gamma metodi u.c. Krāsu pārvaldības sistēma: Šo sistēmu izmanto eksperti, pielāgojot krāsu ar pārbaudes šablona palīdzību. Viņi var izvēlēties vienu no sešām krāsu zonām (sarkanu/zaļu/zilu/ciāna/fuksīnsarkanu/dzeltenu), neietekmējot citas krāsas. Iespējams, ka normālos attēlos krāsu pielāgojumu izmaiņas nevarēs pamanīt. Atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem pielāgojamo detalizēto vienumu diapazons var būt atšķirīgs.

32 Attēla iestatījumu atiestatīšana SETTINGS ATTĒLS Attēla režīms Attēla atiestatīšana Atiestata lietotāja pielāgotos attēla iestatījumus. Katrs attēla režīms tiek atiestatīts atsevišķi. Izvēlieties attēla režīmu, kuru vēlaties atiestatīt.

33 Skaņas režīma izmantošana SETTINGS AUDIO Skaņas režīms Pielāgo TV skaņu optimālam līmenim atbilstoši izvēlētajam skaņas režīmam.

34 Manuāla skaņas režīma pielāgošana SETTINGS AUDIO Skaņas režīms Infinite Sound / Diskants / Bass / Atiestatīšana Katram skaņas režīmam var iestatīt minūšu opcijas. Vispirms izvēlieties Skaņas režīmu. Infinite Sound: LG patentētā skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina 5 kanāliem līdzvērtīgu telpisko skaņu, izmantojot divus skaļruņus. Ja funkcija Clear Voice II ir Ieslēgta, opciju Infinite Sound nevar izvēlēties. Diskants/bass: Pielāgo diskantu un basu izvēlnē Skaņa. Atiestatīšana: Atiestata lietotāja mainītās balss opcijas. Atiestata katru balss režīmu. Izvēlieties skaņas režīmu, ko vēlaties atiestatīt.

35 Automātiska skaļuma iestatīšana SETTINGS AUDIO Automātisks skaļums Iestata automātisko skaļumu kā Iesl. Dažādos kanālos atšķirīgais skaļuma līmenis tiek automātiski pielāgots un nodrošina patīkamu televizora skatīšanos, pārslēdzoties starp dažādiem kanāliem. Lai pielāgotu funkciju Skaidra balss ll SETTINGS AUDIO Skaidra balss ll Uzlabo televizora pārraidītā audio skaidrumu. Audio balansa pielāgošana SETTINGS AUDIO Balanss Pielāgo audio balansu kreisajā/labajā pusē.

36 TV skaļruņu lietošana SETTINGS AUDIO TV skaļrunis [Atkarīgs no modeļa] Klausoties skaņu no ārēju audio ierīču, piemēram, mājas kinozāles, skaļruņiem, TV skaļruni var izslēgt. Ja ir tādas mājas kinozāles ierīces, kas pievienotas ar SIMPLINK palīdzību, TV skaļruņa IZSLĒGŠANA automātiski ieslēgs mājas kinozāles aprīkojumu. Izsl. : TV skaļruņi neatskaņo skaņu. TV skaņas ir iespējams atskaņot, izmantojot ārēju audioierīču skaļruņus. Šajā režīmā skaļums tiek pielāgots TV pievienotajā ārējā audioierīcē. Iesl. : TV iekšējie skaļruņi atskaņo TV skaņu.

37 Digitālās audio izvades izmantošana SETTINGS AUDIO Digitālā audio izvade [Atkarīgs no modeļa] Iestata digitālo audio izvadi. Vienums Audio ievade Digitālā audio izvade Auto MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital PCM All PCM

38 DTV audio iestatīšana SETTINGS AUDIO DTV Audio iestatīšana [Atkarīgs no modeļa] Ja ievades signāls aptver dažādus audio signālus, izmantojot šo funkciju, varat atlasīt sev vēlamo audio veidu. Ja ir iestatīts AUTOMĀTISKI, meklēšanas secība ir HE-AAC Dolby Digital+ Dolby Digital MPEG un izvade tiek atskaņota pirmajā atrastajā audio formātā. Tikai Itālijā: secība ir HE-AAC Dolby Digital+ MPEG Dolby Digital. Ja izvēlētais audio formāts netiek atbalstīts, izvadei var izmantot citu audio formātu.

39 Ārējās ievades izvēlēšanās Nospiediet pogu INPUT. Atlasa ārējo ievadi. Rediģēt ierīces nosaukumu: varat rediģēt ārējas ierīces nosaukumu, kas pievienota ārējam ievades portam.

40 SIMPLINK lietošana SIMPLINK ir funkcija, kas izvēlnē SIMPLINK ļauj ērti vadīt un pārvaldīt dažādas multivides ierīces, izmantojot tikai TV tālvadības pulti. 1 Savienojiet TV HDMI IN termināli un SIMPLINK ierīces HDMI izvades termināli, izmantojot HDMI kabeli. [Atkarīgs no modeļa] Mājas kinozāles ierīcēm ar funkciju SIMPLINK savienojiet HDMI termināļus, kā aprakstīts iepriekš, un izmantojiet optisko kabeli, lai pievienotu optisko digitālā audio izvadi no TV pie SIMPLINK ierīces optiskās digitālā audio ieejas. 2 Atlasiet INPUT SimpLink. Atveras izvēlnes SIMPLINK logs. 3 SIMPLINK iestatījumu lokā iestatiet SIMPLINK funkciju uz Ieslēgta. 4 Izvēlnes SIMPLINK logā izvēlieties ierīci, kuru vēlaties vadīt.

41 Šī funkcija ir saderīga tikai ar ierīcēm, kurām ir SIMPLINK logotips. Pārbaudiet, vai ārējai ierīcei ir SIMPLINK logotips. Lai lietotu funkciju SIMPLINK, jāizmanto ātrdarbīgais HDMIR kabelis (ar pievienotu funkciju CEC (sadzīves elektronikas vadība)). Ātrdarbīgajiem HDMIR kabeļiem ir 13. numura tapiņa, kas pievienota informācijas apmaiņai starp ierīcēm. Ja pārslēgsit uz citu ievadi, SIMPLINK ierīce pārstās darboties. Ja tiek lietota arī trešās puses ierīce ar HDMI-CEC funkciju, SIMPLINK ierīce var nedarboties pareizi. [Atkarīgs no modeļa] Izvēloties vai atskaņojot multivides failus no ierīces ar mājas kinozāles funkciju, automātiski tiek pieslēgts HT skaļrunis. Noteikti pievienojiet ar optisko kabeli (tiek pārdots atsevišķi), lai lietotu HT skaļruņa funkciju.

42 SIMPLINK funkcijas apraksts Tiešā atskaņošana : Tūlīt atskaņo multivides ierīces saturu TV. Multivides ierīces izvēlēšanās : Izvēlas vēlamo ierīci SIMPLINK izvēlnē, lai to tūlīt vadītu no TV ekrāna. Diska atskaņošana : Pārvalda multivides ierīci, izmantojot TV tālvadības pulti. Visu ierīču izslēgšana : Kad jūs atslēdzat televizoru no strāvas, visas ar to saistītās ierīces izslēdzas. Sinhronizācija ieslēdzot : Televizors automātiski ieslēdzas, kad HDMI terminālam pievienotais aprīkojums ar SIMPLINK funkciju sāk atskaņošanu. Skaļrunis : [Atkarīgs no modeļa] Izvēlieties vai nu mājas kinozāles, vai arī TV skaļruni.

43 SETTINGS ATTĒLS Enerģijas taupīšana Taupa elektroenerģiju, pielāgojot ekrāna spilgtumu. Automātiski : TV sensors uztver apkārtējo apgaismojumu un automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu. Izslēgts : Izslēdz enerģijas taupīšanas funkciju. Minimāls/vidējs/maksimāls : Lieto iepriekš iestatītu enerģijas taupīšanas funkciju. Ekrāns izslēgts : Ekrāns tiek izslēgts, un tiek atskaņota tikai skaņa. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults pogu.

44 Miega taimera izmantošana SETTINGS LAIKS Miega taimeris Izslēdz TV pēc minūtēs norādīta laika. Lai atceltu Miega taimeri, izvēlieties Izslēgt.

45 Laika iestatīšana SETTINGS LAIKS Pulkstenis Pārbauda un izmaina laiku, TV skatīšanās laikā. Automātiski : Sinhronizē TV pulksteni ar TV stacijas nosūtīto digitālo laika informāciju. Manuāli : Manuāli iestata laiku un datumu, ja automātiskie iestatījumi neatbilst pašreizējajam laikam.

46 TV iestatīšana automātiski ieslēgties un izslēgties SETTINGS LAIKS Ieslēgšanas laiks / Izslēgšanas laiks Iestata ieslēgšanas / izslēgšanas laiku. Izvēlieties Izslēgt Atkārtot, lai atceltu Ieslēgšanas laiku / Izslēgšanas laiku. Lai izmantotu Ieslēgšanas laiku / Izslēgšanas laiku, iestatiet pareizu laiku. Pat, ja Ieslēgšanas laika funkcija ir ieslēgta, TV automātiski izslēgsies, ja 120 minūšu laikā netiks nospiesta neviena poga.

47 Aut. gaidstāves iestatīšana SETTINGS LAIKS Aut. gaidstāve [Atkarīgs no modeļa] TV automātiski aktivizēs gaidstāves režīmu, ja konkrētā laika posmā netiks nospiesta neviena TV vai tālvadības pults poga. Šī funkcija nedarbojas režīmā Demonstrācija veikalā un programmatūras jaunināšanas laikā.

48 Paroles iestatīšana SETTINGS BLOĶĒT Iestatīt paroli Iestata vai izmaina TV paroli. Sākotnējā parole ir iestatīta uz Ja valsts iestatījumam ir izvēlēta Francija, parole nav vis 0000, bet gan Ja valsts iestatījumam ir izvēlēta Francija, paroli nav iespējams iestatīt uz 0000.

49 Sistēmas bloķēšana SETTINGS BLOĶĒT Sistēmas bloķēšana Bloķē izvēlēto kanālu vai ārējo ievadi. Vispirms iestatiet Sistēmas bloķēšanu uz Iesl. Bloķēt programmu : Bloķē programmas, kuru saturs nav piemērots bērniem. Šīs programmas varēs izvēlēties, bet ekrāns neko nerādīs, un audio būs izslēgts. Lai skatītos bloķētu programmu, ievadiet paroli.

50 Vecāku uzraudzība : Šī funkcija darbojas saskaņā ar raidorganizācijas sniegto informāciju. Tādēļ, ja signāls sniedz nepareizu informāciju, šī funkcija nedarbojas. Neļauj bērniem skatīties noteiktas pieaugušajiem paredzētas TV programmas atkarībā no iestatītā novērtējuma ierobežojuma. Lai skatītos bloķētu programmu, ievadiet paroli. Novērtējumi dažādās valstīs ir atšķirīgi. Ievades bloķēšana : Ievades avotu bloķēšana.

51 Taustiņu bloķēšanas lietošana SETTINGS BLOĶĒT Taustiņu bloķēšana Bloķē TV vadības taustiņus. Taustiņu bloķēšanas funkcija paliek aktīva pat strāvas padeves pārtraukuma gadījumā vai tad, ja strāvas kontaktligzda tiek izņemta no sienas rozetes. Taustiņu bloķēšanas funkciju var iestatīt tikai ar tālvadības pulti, nevis ar TV pogu. Ja ir izvēlēts IESL., TV var ieslēgt ar TV barošanas pogu, kanālu un TV/ ievades pogām un tālvadību, kad TV atrodas gaidstāves režīmā.

52 SETTINGS IESPĒJA Valoda Varat izvēlēties ekrāna izvēlnes un digitālās skaņas apraides valodu. Izvēlnes valoda : Izvēlas ekrāna teksta valodu. Audio valoda [tikai digitālajā režīmā] : Izvēlas vajadzīgo valodu, skatoties digitālo pārraidi, kas satur vairākas balss valodas. Subtitru valoda [tikai digitālajā režīmā] : Ja tiek pārraidītas divas vai vairākas subtitru valodas, lietojiet funkciju Subtitri. Ja subtitri izvēlētajā valodā netiek pārraidīti, tie tiks parādīti pēc noklusējuma iestatītajā valodā.

53 Teksta valoda [tikai digitālajā režīmā] : Lietojiet teksta valodas funkciju, ja teksts tiek pārraidīts divās vai vairāk valodās. Ja teleteksts netiek pārraidīts izvēlētajā valodā, teksts tiks rādīts noklusējuma valodā. Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt kļūdains un var būt problēmas teleteksta lietošanas laikā.

54 SETTINGS OPCIJA Valsts Iestata valsti, kuru izmanto TV. TV iestatījumi tiek mainīti atbilstoši izvēlētās valsts apraides videi. Ja ir mainīti valsts iestatījumi, ekrānā, iespējams, būs redzama opcijas Automātiskā meklēš. informācija. Valstī, kur digitālās apraides regulēšana nav fiksēta, dažas DTV funkcijas var nedarboties atkarībā no digitālās apraides apstākļiem. Ja valsts iestatījums ir iestatīts uz --, ir pieejamas Eiropas zemes digitālā standarta pārraides programmas, taču DTV funkcijas var nedarboties.

55 SETTINGS IESPĒJA Palīdzība nespējīgajiem Cilvēkiem ar vāju dzirdi vai redzi tiek nodrošināti audio komentāri vai subtitri. Vājdzirdība : Šī funkcija ir piemērota vājdzirdīgajiem. Ja tā ir ieslēgta, pēc noklusējuma tiek parādīti subtitri. Audio apraksts : Šī funkcija ir paredzēta vājredzīgajiem; tā nodrošina aprakstošu audio, kas papildus pamata skaņai apraksta pašreizējo TV programmas norisi. Ja Audio apraksts ir Iesl., pamata audio un audio apraksts tiek nodrošināts tikai tām programmām, kurās ir ietverts Audio apraksts.

56 Barošanas indikatora iestatīšana SETTINGS IESPĒJA Gaidstāves gaisma Ieslēdz/izslēdz gaidstāves indikatoru televizora priekšējā panelī.

57 TV režīma maiņa SETTINGS IESPĒJA Režīma iestatīšana Izvēlas Lietošana mājās vai Demonstrācija veikalā. Ja lietojat mājās, izvēlieties Lietošana mājās. Režīms Demonstrācija veikalā paredzēts rādīšanai veikalā.

58 Rūpnīcas iestatījumu norādīšana SETTINGS IESPĒJA Rūpnīcas iestatījumi Visa saglabātā informācija tiek izdzēsta, un tiek atiestatīti visi TV iestatījumi. TV pats izslēdzas un ieslēdzas, un visi iestatījumi ir atiestatīti. Ja ir iespējota funkcija Sistēmas bloķēšana, redzams uznirstošais logs, kas pieprasa ievadīt paroli. Neizslēdziet barošanu inicializēšanas laikā.

59 Atskaņo USB ierīcē (ārējā cietajā diskā, USB atmiņas kartē) saglabātu saturu tieši TV viegli un ērti. USB ierīces pievienošana Pievienojiet USB atmiņas ierīci TV USB IN terminālim. Pievienoto USB atmiņas ierīci var izmantot uzreiz. USB ierīces noņemšana Q.MENU USB ierīce Izvēlieties USB atmiņas ierīci, kuru vēlaties noņemt. Kad redzat paziņojumu, ka USB ierīce ir noņemta, atvienojiet ierīci no TV. Kad USB ierīce ir izvēlēta noņemšanai, to vairs nevar nolasīt. Izņemiet USB atmiņas ierīci un pēc tam pievienojiet to atkārtoti.

60 USB atmiņas ierīces izmantošana brīdinājums Ja USB atmiņas ierīcei ir iebūvēta automātiskās atpazīšanas programma vai tā izmanto savu draiveri, ierīce var nedarboties. Dažas USB atmiņas ierīces var nedarboties vai darboties nepareizi. Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīces, kas formatētas failu sistēmai Windows FAT32 vai NTFS. Ārējiem USB cietajiem diskiem ieteicams izmantot ierīces, kuru nominālais spriegums nav mazāks par 5 V un kuru nominālā strāva nav mazāka par 500 ma.

61 Ieteicams izmantot 32 GB vai mazākas ietilpības USB atmiņas kartes un 1 TB vai mazākas ietilpības USB cietos diskus. Ja USB cietais disks ar elektroenerģijas taupīšanas funkciju nedarbojas pareizi, izslēdziet un ieslēdziet barošanu. Papildinformāciju skatiet USB ārējā cietā diska lietotāja rokasgrāmatā. Dati USB atmiņas ierīcē var tikt bojāti, tāpēc dublējiet svarīgos failus citās ierīcēs. Datu uzturēšana ir lietotāja atbildība, un ražotājs nav atbildīgs par datu zudumu.

62 Mana multivide izmantošana SETTINGS MANA MULTIVIDE Visi datu nesēji / Filmu saraksts / Fotoattēlu saraksts / Mūzikas sar. No saraksta izvēlas mūzikas failu. Parāda izvēlēto failu. Iestata ar atskaņošanu saistītus iestatījumus, diska atskaņošanas laikā pārbaudot opciju.

63 Manas multivides iestatīšana SETTINGS OPCIJA Mana multivide iestatīšana DivX VOD reģistrācija: pārbauda DivX reģ. Ar kodu DivX aizsargāto video atskaņošanai. Reģistrējiet vietnē Izmantojiet reģ. kodu, lai nomātu vai iegādātos filmas vietnē Nomātos/iegādātos DivX failus nav iespējams atskaņot, ja tiek izmantots cits reģistrācijas kods vai ierīce. Izmantojiet tikai šai ierīcei piešķirto DivX reģistrācijas kodu. Pārveidotie faili, kas neatbilst DivX standarta kodekam, var netikt atskaņoti vai radīt neatbilstošu skaņu. DivX reģistrācijas atcelšana: atceļ DivX reģistrāciju.

64 Faili, ko atbalsta mana multivide Maksimālais datu pārraides ātrums: 20 Mb/s (megabiti sekundē) Atbalstītie ārējo subtitru formāti: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX) Atbalstītie iekšējo subtitru formāti: XSUB (atbalsta iekšējos subtitrus, kas radīti no DivX6)

65 Pieejamie video faili Maksimāla: 1920 x (only Motion JPEG [Video] VC-1 uzlabotais profils, VC-1 vienkāršais un galvenais profils [Audio] WMA standarts.divx,.avi [Video] DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG [Audio] MPEG-1 I, II slānis, Dolby Digital, MPEG-1 III slānis (MP3).mp4,.m4v,.mov [Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part 2, XViD [Audio] AAC, MPEG-1 III slānis (MP3)

66 .mkv [Video] H.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2 [Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 III slānis (MP3).ts,.trp,.tp,.mts,.m2ts.vob [Video] H.264/AVC, MPEG-2 [Audio] MPEG-1 I, II slānis, MPEG-1 III slānis (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC [Video] MPEG-1, MPEG-2 [Audio] Dolby Digital, MPEG-1 I, II slānis, DVD-LPCM.mpg,.mpeg,.mpe [Video] MPEG-1 [Audio] MPEG-1 I, II slānis

67 Pieejamie mūzikas faili Faila veids: mp3 [bitu pārraides ātrums] Kb/s [iztveršanas frekvence] khz [atbalsts] MPEG1, MPEG2, 2. slānis, 3. slānis

68 Pieejamie fotoattēlu faili Kategorija: 2D(jpeg, jpg, jpe) [pieejamie failu veidi] SOF0: pamata līnija, SOF1: paplašinātais secīgums, SOF2: progresīvais [fotoattēla izmēri] minimums: 64 x 64 maksimums: parasta veida: (P) x 8640 (A) progresīva veida: 1920 (P) x 1440 (A)

69 Atskaņojot video failus, ņemiet vērā: Daži lietotāja izveidoti subtitri var nedarboties. Video un subtitru failiem jāatrodas vienā mapē. Lai subtitri tiktu parādīti pareizi, video un subtitru failiem jābūt vienādiem nosaukumiem. Mēs neatbalstām failus, kas satur GMC (globālās kustības kompensāciju) vai Qpel (ceturtdaļpikseļa kustības novērtējumu). Tiek atbalstīts tikai H.264/AVC profila līmenis 4.1 un zemāks. Video failu, kas pārsniedz 50 GB (gigabaitus), atskaņošana netiek atbalstīta. Faila lieluma ierobežojums atkarīgs no šifrēšanas vides.

70 Ja parādās šie simptomi, veiciet turpmāk aprakstītās pārbaudes un pielāgojumus. Nedrīkst būt traucējumu. Darbības problēmas ꕢꕢ Nevar redzēt noteiktus kanālus. Noregulējiet antenas atrašanās vietu un virzienu. Saglabājiet kanālus, ko vēlaties skatīties, izmantojot funkciju Automātiskā meklēš. vai Programmu rediģēšana. ꕢ ꕢ Pēc televizora ieslēgšanas un pirms attēla pilnīgas parādīšanas ir aizkave. Tā ir normāla parādība. Jebkura aizkave ir saistīta ar attēla tīrīšanas procesu, kas notīra attēla traucējumus, kuri var rasties, ja TV tiek ieslēgts pirmo reizi.

71 Attēla problēmas SETTINGS Klientu atbalsts Attēla pārbaude Vispirms palaidiet attēla pārbaudi, lai pārbaudītu, vai attēla signāla izvade ir normāla. Ja nav problēmu ar pārbaudes attēlu, pārbaudiet pievienotās ārējās ierīces un apraides signālu. ꕢ ꕢ Uzkavējas iepriekšējo kanālu attēli vai ekrānā redzamas nepatīkamas svītras. Noregulējiet antenas novietojuma virzienu uz TV raidītāju vai skatiet rokasgrāmatu, lai iegūtu norādījumus par antenas pieslēgšanu.

72 ꕢ ꕢ Uz īsu brīdi parādās vibrējošas horizontālas un vertikālas līnijas un tīklveida raksti. To var izraisīt spēcīga elektroniska interference. Ja tas ir īstais cēlonis, izslēdziet mobilos tālruņus, fēnus vai elektriskos urbjus. ꕢ ꕢ Digitālās pārraides laikā ekrāna attēls sastingst vai nedarbojas pareizi. Tas var notikt vāja signāla vai nestabilas uztveršanas dēļ. Noregulējiet antenas novietojuma virzienu un kabeļu savienojumus. Ja manuālā meklēšanā signāla stiprums vai kvalitāte ir zema, sazinieties ar TV staciju vai administratīvo biroju.

73 ꕢ ꕢ Digitālā pārraide nav pieejama pat tad, kad ir pievienots kabelis. Sazinieties ar kabeļtelevīzijas operatoru, kas nodrošina abonementu un/vai signālu. (Atkarībā no abonementa digitālā pārraide var nebūt atbalstīta.) ꕢ ꕢ ꕢ Kad pieslēgts HDMIR avotam, ekrāns ir neaktīvs vai neskaidrs. Pārbaudiet HDMIR kabeļa specifikāciju. Ja HDMIR kabelis nav oriģināls, attēli var pakāpeniski saasināties vai izzust, vai arī tiek rādīti nepareizi. Pārliecinieties, vai visi kabeļi ir droši pieslēgti. Ja pieslēgumi nav droši, attēli netiks rādīti pareizi. ꕢ Nedarbojas ar USB atmiņas ierīci. Pārbaudiet, vai USB ierīces un kabeļa versija ir 2.0 vai jaunāka.

74 Skaņas problēmas SETTINGS Klientu atbalsts Skaņas pārbaude Vispirms palaidiet skaņas pārbaudi, lai pārbaudītu, vai skaņas signāla izvade ir normāla. Ja nav problēmu ar pārbaudes skaņu, pārbaudiet pievienotās ārējās ierīces un apraides signālu. ꕢ ꕢ Ekrānā redzams attēls, bet nav skaņas. Pārbaudiet citus TV kanālus. [Atkarīgs no modeļa] Pārliecinieties, vai TV skaļrunim ir iestatīta opcija Ieslēgts.

75 ꕢ ꕢ Analogajai pārraidei stereo skaņa nav skaidra vai skan tikai viens skaļrunis. Sliktas uztveramības apgabalā (apgabali ar vāju vai nestabilu signālu) vai arī, ja nav stabils audio, Multi Audio vietā izvēlieties Mono. Pielāgojiet balansu, izmantojot navigācijas pogu. ꕢ ꕢ TV skaņa nav sinhrona ar attēlu vai skaņa laiku pa laikam pazūd. Ja šī problēma ir tikai noteiktam TV kanālam, tās cēlonis var būt problēmas ar atsevišķas stacijas pārraides signālu. Sazinieties ar TV staciju vai kabeļtelevīzijas operatoru.

76 ꕢ ꕢ Pārslēdzot kanālu, mainās skaļums. Skaļums kanāliem var atšķirties. Iestatiet funkciju Automātiskais skaļums uz Ieslēgts. ꕢ ꕢ Dažām programmām vispār nav skaņas vai arī dzirdama tikai fona mūzika (programmām, kas veidotas citu valstu skatītājiem). Izvēlnē Valoda iestatiet Valoda Audio valoda, lai izvēlētos sev vēlamo valodu. Pat tad, ja maināt Multi Audio valodu, varat atgriezties pie noklusējuma iestatīšanas, ja izslēdzat barošanu vai maināt programmu.

77 ꕢ ꕢ Nav skaņas, kad pievienots pie HDMIR / USB avota. Pārliecinieties, vai izmantojat ātrdarbīgu HDMIR kabeli. Pārbaudiet, vai USB ierīces un kabeļa versija ir 2.0 vai jaunāka. Izmantojiet tikai parastos mūzikas (*mp3) failus.

78 Datora pievienošanas problēma (Tikai modeļiem, kas atbalsta savienojumu ar datoru) ꕢ ꕢ ꕢ Pēc datora pievienošanas ekrānā nav redzams attēls. Pārliecinieties, vai dators un TV ir droši savienoti. Pārbaudiet, vai datora ievadei ir iestatīta pareiza izšķirtspēja. Lai TV izmantotu kā otru ekrānu, pārbaudiet, vai pievienotais galddators vai klēpjdators atbalsta attēlošanu divos ekrānos. ꕢ Pēc datora pievienošanas, izmantojot HDMI kabeli, nav skaņas. Sazinieties ar videokartes ražotāju, lai pārliecinātos, ka tā atbalsta HDMI balss izvadi. (DVI formāta videokartēm nepieciešams pievienot atsevišķu skaņas kabeli.)

79 ꕢ ꕢ Kad ir pievienots dators, ekrāna attēls daļēji tiek nogriezts vai nobīdās uz malu. Iestatiet izšķirtspēju, lai atbalstītu datora ievadi. (Ja tas nedarbojas, atkārtoti palaidiet datoru.) Izvēlieties Ekrāns un pielāgojiet Pozīcija/Izmēri/Fāze.

80 Problēmas ar filmu atskaņošanu, izmantojot funkciju Mana multivide ꕢ ꕢ ꕢ Filmu sarakstā nevar skatīt failus. Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīcē esošos failus var nolasīt datorā. Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais faila paplašinājums. ꕢ Fails nav derīgs. Parādās šāds kļūdas paziņojums. Skaņa, attēls vai subtitri nav normāli. Pārliecinieties, vai failu var normāli atskaņot datora video atskaņotājā. (Pārbaudiet, vai nav bojātu failu.) Pārbaudiet vai Mana multivide atbalsta atlasīto failu. Lai iegūtu informāciju par pakalpojumu pieprasīšanu, skatiet tālāk norādīto izvēlni. SETTINGS Klientu atbalsts Inform. par prod./pakalpoj.

81 Iznīcināšana (Tikai LCD TV, kuros izmantota Hg lampa) Izstrādājuma izmantotā fluorescējošā lampa satur nelielu daudzumu dzīvsudraba. Neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Šis izstrādājums jāiznīcina atbilstoši vietējo varas iestāžu izdotajiem noteikumiem.

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

DVB-T2 Tuner lv Lietošanas instrukcijas

DVB-T2 Tuner lv Lietošanas instrukcijas DVB-T2 Tuner 7 620 320 031 lv Lietošanas instrukcijas 2 1 2 8 7 3 6 4 5 7 620 320 031 06.2019 Robert Bosch Car Multimedia GmbH Vadīklas lv 3 1 Gatavības režīma poga Pārslēdz starp normālas darbības un

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5301 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PHS5301 Saturs 1 Televizora apskats 10.1 Par sākuma izvēlni 37 10.2 Sākuma izvēlnes atvēršana 4 1.1 Smart TV

Sīkāk

PFL8008

PFL8008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Saturs 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Apskats 3 Smart TV 3 App Gallery

Sīkāk

A02_[LV]_mb95S_4100uk_DVBT_C_PVR_50188LED_(BMS)_NICKEL24_ indd

A02_[LV]_mb95S_4100uk_DVBT_C_PVR_50188LED_(BMS)_NICKEL24_ indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Saturs Svarīgi...1 TV izmantošana...2 Tālvadības pults...2 Paziņojumi, funkcijas un piederumi...3 Energoefektivitāte...3 TV ritināšanas

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8809 55PUS8809 55PUS8809 Rokasgrāmata Saturs 6.6 IS sensors 28 6.7 Baterijas 28 6.8 Tīrīšana 28 1 TV apskats 4 1.1 Android TV 4 1.2 Ultra

Sīkāk

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmata Lietošanas rokasgrāmata Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un ko saskaņā ar licenci izmanto uzņēmums Hewlett-Packard Company. SD

Sīkāk

ipod shuffle Lietošanas instrukcija

ipod shuffle Lietošanas instrukcija ipod shuffle Lietošanas instrukcija Saturs 5 Par ipod shuffle 5 ipod shuffle jaunumi 6 ipod shuffle pamati 6 ipod shuffle pārskats 7 ipod shuffle vadību izmantošana 8 ipod shuffle savienošana un atvienošana

Sīkāk

Beo4 Papildu pogu leksikons

Beo4 Papildu pogu leksikons Beo4 Papildu pogu leksikons 2 PIEZĪME! Ar * marķētas pogas ir piemērojamas vienīgi tālvadības pults Beo4 iepriekšējiem variantiem. A A.AUX (audio papildavots) Bang & Olufsen audio sistēmai pievienota papildu

Sīkāk

Formblatt Zafira im Dialog.indd

Formblatt Zafira im Dialog.indd Saturs 1. Audio... 1 2. Navigācija (tikai Navi 900 IntelliLink)... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Android Auto... 6 6. Balss at paz īšana... 9 7. Krāsu mērinstrumentu panelis... 10 8. Izlase... 10 9. Video...

Sīkāk

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7503 series www.philips.com/tvsupport Rokasgrāmata 49PUS7503 55PUS7503 Saturs 1 Jaunumi 9.4 Lietotņu bloķēšana 40 9.5 Tastatūras ievades metodes 9.6 Atmiņa 42 4

Sīkāk

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu Radiopulkstenis AE8000/10 Lietošanas instrukcija Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support Satura rādītājs 1 Svarīgi 3 Drošība 3 Dzirdes drošība 4 2 Jūsu radiopulkstenis 5 Ievads

Sīkāk

Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jū

Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jū Svarīga informācija Drošība Nodrošiniet, lai jūsu strāvas avota spriegums atbilstu spriegumam, kas norādīts uz identifikācijas uzlīmes, kas atrodas jūsu televizora aizmugurē. Ja atvienošanai izmanto strāvas

Sīkāk

Microsoft Word - HS-3709.doc

Microsoft Word - HS-3709.doc HS-3709 Krāsu Televizors Darbības Instrukcija GALVENĀS FUNKCIJAS I2 Cmaģistrāles kontrole Spēle Kalendārs 100 saglabājamas programmas AV ieejas un AV izejas termināli Vairāku attēlu režīmu izvēle Programmu

Sīkāk

Multivide Lietotāja rokasgrāmata

Multivide Lietotāja rokasgrāmata Multivide Lietotāja rokasgrāmata Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ir ASV reģistrēta Microsoft korporācijas preču zīme. Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

AVR-1911_LV.xls

AVR-1911_LV.xls Bāzes vērsija Šajā nodaļā mēs stāstīsim par savienojumiem un pamat-operācijām priekš šīs iekārtas. Savienojumi - skaties lpp.13 Atskaņošana (Pamatoperācija) - skaties lpp.20 Izvēloties klausīšanas režīmu

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī

Imants Gorbāns. E-kursa satura rādītāja izveide IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbī IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Imants Gorbāns E-kursa satura rādītāja izveide Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi un nodarbinātība prioritātes 1.2. Izglītība un prasmes

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support 2 LV Satura rādītājs 1 Svarīgi drošības norādījumi 4 Dzirdes drošība

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000

Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Traucējummeklēšanas rokasgrāmata HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett Packard Development Company, L.P. Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Microsoft, Windows

Sīkāk

Untitled

Untitled nüvi 55/56/65/66 Īpašnieka rokasgrāmata 2014 gada Janvāris 190-00000-00 Drukāts Taivānā Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez

Sīkāk

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Saturs Pamatinformācija 4 Sākumā izlasi mani 7 Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi 11 Ierīces

Sīkāk

ASUS planšetdators E-ROKASGRĀMATA

ASUS planšetdators E-ROKASGRĀMATA ASUS planšetdators E-ROKASGRĀMATA LV9052 Augusts 2014 Pirmais izdevums 2 Satura rādītājs Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi...9 Apkope un drošība... 10 Vadlīnijas...10 Pareiza utilizācija...11 1.

Sīkāk

01_SevillaMP38_ee.indd

01_SevillaMP38_ee.indd www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Sevilla MP38 7 648 003 310 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir įrengimo instrukcija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric

Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric Automašīnas multimediju sistēma Lietotāja rokasgrāmata KONA Electric [[ Šajā pamācībā aprakstītās funkcijas un pakalpojumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma to uzlabošanas nolūkos. Ja tiek atjaunināta

Sīkāk

02NewOrleansMP58_LV.indd

02NewOrleansMP58_LV.indd www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA New Orleans MP58 7 648 009 310 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir įrengimo instrukcija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 11

Sīkāk

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, izmantojot internetu, sekojošiem lietotāja interfeisiem:

Sīkāk

LV10572 Otrais izdevums Oktobris 2015 E-rokasgrāmata

LV10572 Otrais izdevums Oktobris 2015 E-rokasgrāmata LV10572 Otrais izdevums Oktobris 2015 E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Lietotāja rokasgrāmata Šī versija ir tikai privātai lietošanai, un to nedrīkst izplatīt.

Lietotāja rokasgrāmata Šī versija ir tikai privātai lietošanai, un to nedrīkst izplatīt. Lietotāja rokasgrāmata SATURS 1-Pamatinformācija... 4 1-Pamatfunkcijas... 4 Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana... 4 SIM kartes... 4 Uzlāde... 4 2-Telesakari... 5 1-Tālrunis... 5 Zvanu veikšana... 5 Ienākošie

Sīkāk

Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m

Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m Cat S60 viedtālrunis Lietotāja rokasgrāmata 5 m 2 m 5 m 2 m Lūdzu, izlasiet, pirms turpiniet Drošības norādījumi Lūdzu, rūpīgi izlasiet drošības norādījumus, lai nodrošinātu pareizu mobilā tālruņa izmantošanu.

Sīkāk

LV11215 Otrais izdevums Janvāris 2016 E-rokasgrāmata

LV11215 Otrais izdevums Janvāris 2016 E-rokasgrāmata LV11215 Otrais izdevums Janvāris 2016 E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v

Pētījums Nr Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena v Pētījums Nr. 1.16. Datu avotu analīzes un sasaistes rīks Līgums Nr. L-KC-11-0003 Testēšanas rezultātu apraksts Vadošais pētnieks Zinātniskā virziena vadītāja Atis Kapenieks Renāte Strazdiņa Rīga, 2013

Sīkāk

LV10524 Pirmais izdevums Septembris 2015 ASUS Piezīmjdatora E-rokasgrāmata

LV10524 Pirmais izdevums Septembris 2015 ASUS Piezīmjdatora E-rokasgrāmata LV10524 Pirmais izdevums Septembris 2015 ASUS Piezīmjdatora E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC.

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts 21.08.2019. 2 Saturs Interneta pieslēgums 4 Darbstacija un ierīces 4 DBVS serveris 6 Servera rekomendācijas 6 Horizon datu bāzu vadības sistēmas

Sīkāk

LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata

LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata LV11061 Pirmais izdevums Februāris 2016 E-rokasgrāmata AUTORTIESĪBU ATRUNA Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas

Sīkāk

HP Photosmart C6200 All-in-One series

HP Photosmart C6200 All-in-One series HP Photosmart C6200 All-in-One series palīdzība Saturs 1 HP Photosmart C6200 All-in-One series palīdzība...3 2 Ierīces HP All-in-One pārskats Īss ierīces HP All-in-One apraksts...5 Vispārīga informācija

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

Apple TV Lietotāja instrukcija

Apple TV Lietotāja instrukcija Apple TV Lietotāja instrukcija Saturs 5 Darba sākšana 5 Pārskats 6 Siri Remote 6 Iestatīt Apple TV 8 Iestatiet kontus 10 Pamati 10 Naviģēt Apple TV: 11 Pārvaldiet savas lietojumprogrammas 12 Vadiet to,

Sīkāk

TomTom GO PROFESSIONAL

TomTom GO PROFESSIONAL TomTom GO PROFESSIONAL Lietošanas pamācība 17.1 Saturs Laipni lūdzam navigācijā ar TomTom! 7 Darba sākšana 8 Uzstādīšana automašīnā... 8 Ierīces novietošana... 8 Ieslēgšana un izslēgšana... 8 Drošības

Sīkāk

Piezīmjdatora E-rokasgrāmata

Piezīmjdatora E-rokasgrāmata Piezīmjdatora E-rokasgrāmata LV8233 Pirmais izdevums Jūnijs 2013 Autortiesību atruna Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

Sīkāk

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13

nüvi sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 13 nüvi 1200 1300 sērija īsa īsa rokasgrāmata pamācība lietošanai ar sekojošiem modeļiem: 1300, 1310, lietošanai 1340, 1350, ar šādiem 1370, modeļiem: 1390 1200, 1210, 1240, 1250, 1260 2009 Garmin Ltd. vai

Sīkāk

book

book Operatora rokasgrāmata TM Nellcor Gulošu pacientu SpO 2 uzraudzības sistēma 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN ar logotipu, Covidien logotips un Nellcor ir ASV un starptautiski reģistrētas preču zīmes,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MODERNIE VIESNĪCU TELEFONA APARĀTI UN VIESU ISTABAS KOPTĒLS Katrīna Levita Adventus Solutions SATURS Viesnīcu telefonu priekšrocības Kolekcija AEI telefoni Cetis (Teledex, Telematrix) telefoni VTech telefoni

Sīkāk

SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata

SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata SIMPLY CLEVER Radio Bolero Lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmatas uzbūve (paskaidrojumi) Rokasgrāmata ir veidota sistemātiska, lai atvieglotu informācijas meklēšanu un lasīšanu. Sadaļu, satura

Sīkāk

Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata

Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata Cat viedtālrunis S40 Lietotāja rokasgrāmata Lūdzu, izlasiet šo informāciju, pirms turpināt Piesardzības pasākumi Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem, lai apgūtu pareizu mobilā

Sīkāk

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (LV) Vairākkanālu AV uztvērējs Uzziņu rokasgrāmata STR-DH550 BRĪDINĀJUMS Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai mitruma iedarbībai. Lai samazinātu

Sīkāk

Microsoft Word - Navigate 8 User Manual Latvian 1.0.doc

Microsoft Word - Navigate 8 User Manual Latvian 1.0.doc 1 Autortiesības 1993-2008 ROUTE 66. Visas tiesības aizsargātas. ROUTE 66 un ROUTE 66 logotips ir reģistrētas preču zīmes. Datu autortiesības NAVTEQ B.V. SVARĪGA PIEBILDE: Neviena daļa no šī izdevuma nedrīkst

Sīkāk

SIMPLY CLEVER Navigācijas sistēma Amundsen+ Lietotāja rokasgrāmata

SIMPLY CLEVER Navigācijas sistēma Amundsen+ Lietotāja rokasgrāmata SIMPLY CLEVER Navigācijas sistēma Amundsen+ Lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmatas uzbūve (paskaidrojumi) Rokasgrāmata ir veidota sistemātiska, lai atvieglotu informācijas meklēšanu un lasīšanu.

Sīkāk

Lietotāja rokasgrāmata Cisco vienotās klātbūtnes izdevumam 8.0

Lietotāja rokasgrāmata Cisco vienotās klātbūtnes izdevumam 8.0 Pirmo reizi publicēts: February 24, 2010 Pēdējo reizi modificēts: February 24, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel:

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.

Ldz vpn INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM. 2018 Dokumenta versija: 2018.003 Pēdējie labojumi: 2018-06-13 [LDZ VPN INSTRUKCIJA WINDOWS LIETOTĀJIEM.] Instrukcija iepazīstina ar CheckPoint Endpoint VPN programmatūru, tā instalāciju / konfigurāciju

Sīkāk

Microsoft Word - M-80XT

Microsoft Word - M-80XT Izplatītājs SIA Mednieks LV Reģ. Nr.: 40003884948 info@mednieks.lv Lietošanas instrukcija ierīcei: digitālajam fotoaparātam ar kustību sensoru M-80XT; M80BLX Paldies par Jūsu izvēli iegādāties Moultrie

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Virsraksts (Heading 2)

Virsraksts (Heading 2) Lietotāja rokasgrāmata Saturs IEVADS...4 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA...5 PRIEKŠNOTEIKUMI DIGI::FIRMA INSTALĀCIJAI...5 TEHNISKĀS PRASĪBAS...5 SISTĒMAS DIGI::FIRMA UZSTĀDĪŠANA...5 DIGI::FIRMA datu bāzes servera

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

Nokia Lumia 925 lietotāja rokasgrāmata

Nokia Lumia 925 lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmata Nokia Lumia 925 3.0. izdevums LV Psst... Šī rokasgrāmata nav vienīgā pieejamā informācija... Tālrunī ir lietotāja rokasgrāmata tā vienmēr ir līdzās un ir pieejama, kad nepieciešams.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs.

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Rīga, 2016. gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Visi svari atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām

Sīkāk

Kiox-Online_lv

Kiox-Online_lv Kiox Online-Version (BUI330) lv Oriģinālā lietošanas pamācība Latviešu 1 Drošības noteikumi... 3 Par datu drošību... 4 Sirsnīgi apsveicam!... 5 Izstrādājuma un tā funkciju apraksts... 5 Pielietojums...

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1796 final ANNEXES 1 to 9 PIELIKUMI dokumentam Komisijas Deleģētā regula (ES).../... ar ko Eiropas Parlam

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2019) 1796 final ANNEXES 1 to 9 PIELIKUMI dokumentam Komisijas Deleģētā regula (ES).../... ar ko Eiropas Parlam EIROPAS KOMISIJA Briselē, 11.3.2019. C(2019) 1796 final ANNEXES 1 to 9 PIELIKUMI dokumentam Komisijas Deleģētā regula (ES).../... ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā

Sīkāk

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš M0087660 (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija par

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

TomTom

TomTom TomTom XL 1. Kas ir iekļauts komplektācijā Kas ir iekļauts komplektācijā TomTom XL EasyPort TM turētājs Automašīnas lādētājs RDS-TMC satiksmes uztvērējs* Dokumentācijas paka USB kabelis * Nav iekļauts

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata

HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata 2 LATVIEŠU 1 a b h i p c j o n d e m f k l A g B C D LATVIEŠU 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 LATVIEŠU 3 LATVIEŠU 5 4 1 2 3 4 5 6 6 LATVIEŠU Saturs Svarīgi! 7

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

Rīga gada. LĪGUMS Nr. LB 07/2019/221 Par videokameru piegādi (Iepirkums LB/2019/34) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastā

Rīga gada. LĪGUMS Nr. LB 07/2019/221 Par videokameru piegādi (Iepirkums LB/2019/34) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastā Rīga 2019. gada. LĪGUMS LB 07/2019/221 Par videokameru piegādi (Iepirkums LB/2019/34) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja vietnieces Ivetas Krastiņas personā,

Sīkāk

Microsoft Word - kaspars redig.doc

Microsoft Word - kaspars redig.doc CORRIGO E Apkures sistēma Pārstrādātais izdevums A CORRIGO E Lietošanas pamācība Apkures sistēmas kontrole CORRIGO E apkures sistēmas kontroles Lietošanas pamācība 3 1. Par CORRIGO E 3 2. Uzstādīšana un

Sīkāk

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ie

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ie IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register Lejuplādējiet

Sīkāk

ipod nano Iestatīšanas pamācība

ipod nano Iestatīšanas pamācība ipod nano Iestatīšanas pamācība 2 Satura rādītājs 1. sadaļa 4 ipod nano pamatinformācija 5 ipod nano no pirmā acu uzmetiena 5 ipod nano kontrolierīču izmantošana 8 ipod nano kontrolierīču bloķēšana 9 ipod

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Algoritmika un datorzinības (Vecums: 8 gadi) Kursa mērķis ir sniegt bērniem kopīgo izpratni par datoru un datorprogrammām.

Sīkāk

RietumuAPI_PSD2_v1_LV

RietumuAPI_PSD2_v1_LV Rietumu PSD2 API vispa re jais apraksts v.1.0 0 Izmaiņu saraksts... 2 Vispārējā informācija... 3 Rietumu PSD2 API pārskats... 3 Informācija par kontiem Account Information Services (AIS)... 3 Maksājumu

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

D110.book(d110_lv.fm)

D110.book(d110_lv.fm) Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Saturs Instrumenta uzstādīšana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ievads- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā 6 988 AMBIANCE Sedans SCe 75 manuālā 7 865 AMBIANCE Sedans TCe 90 LPG manuālā 9 329 LAUREATE

Sīkāk