Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Drošības datu lapā atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants"

Transkripts

1 Lpp.: 1/13 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot Vielas/ preparāta pielietojums Reaģents ūdens analīzei 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju Ražotājs/ piegādātājs: Xylem Analytics Germany GmbH WTW Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 D Weilheim Germany Tel Informācijas sniedzējs: Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās: Chemtrec (USA & Canada) (INTERNATIONAL) * 2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 Acute Tox. 3 Muta. 1B Carc. 1B STOT RE 2 Met. Corr.1 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 GHS06 galvaskauss un sakrustoti kauli H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu. GHS08 bīstamība veselībai H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus. H350 Var izraisīt vēzi. H373 Var izraisīt elpošanas sistēmas bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Iedarbības ceļš: ieelpošana. GHS05 kodīgums GHS09 vide H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. Aquatic Acute 1 H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem. Aquatic Chronic 1 H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. (Turpinājums 2.lpp.)

2 Lpp.: 2/13 (Turpinājums 1.lpp.) GHS07 Acute Tox. 4 H302 Kaitīgs, ja norij. 2.2 Etiķetes elementi Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 Produkta klasifikācija un marķēšana veikta atbilstoši CLP regulas prasībām. Bīstamības piktogrammas GHS05 GHS06 GHS08 GHS09 Signālvārds Draudi Riska faktorus noteicošie komponenti uz etiķetes: Serskabe 61 % mercury sulphate Kālija dihromāts Bīstamības apzīmējumi H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H302 Kaitīgs, ja norij. H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus. H350 Var izraisīt vēzi. H373 Var izraisīt elpošanas sistēmas bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Iedarbības ceļš: ieelpošana. H410Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Drošības prasību apzīmējums P260 Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P308+P310 Ja saskaras vai saistīts ar:nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. P405 Glabāt slēgtā veidā. Papildu dati: EUH208 Satur Kālija dihromāts. Var izraisīt alerģisku reakciju. Tikai profesionāliem lietotājiem. 2.3 Citi apdraudējumi Nepieļaut preparāta aerosolu/ tvaiku saskarsmi ar ādu, kā arī to ieelpošanu. Apdegumi ir nekavējoties jāapstrādā, citādi var rasties grūti dziedējamas brūces. CAS : Bīstamība sakarā ar ādas adsorbciju. PBT un vpvb ekspertīzes rezultāti Šis maisījums nesatur vielas, kas tiek vērtētas kā noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vpvb), saskaņā ar kritērijiem, kas minēti REACH XIII pielikumā. 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 3.2 Maisījumi Apraksts: sērskābes šķīdums Bīstamie komponenti: Norādītā koncentrācija ir procentuāli izteikta hromāta jonu, kas izšķīdināti ūdenī, svara attiecība pret kopējo maisījuma svaru. Turpmāk minētais dzīvsudraba savienojumu procentuālais sastāvs attiecas uz savienojumā esošo tīra dzīvsudraba daudzumu. CAS: EINECS: Indeksa numurs: Reg.nr.: XXXX CAS: EINECS: Indeksa numurs: Serskabe Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314 mercury sulphate Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H % 0,25 1% (Turpinājums 3.lpp.)

3 Lpp.: 3/13 CAS: EINECS: CAS: EINECS: Indeksa numurs: Reg.nr.: XXXX (Turpinājums 2.lpp.) disilver(1+) sulfate 0,25 1% Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) Kālija dihromāts Ox. Sol. 2, H272; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; Resp. Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317 SVHC Papildu informācija: Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā. 0,1-0,3% 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts Vispārējas norādes: Pirmās palīdzības sniedzēja pašaizsardzība. Nekavējoties novilkt apģērba gabalus, uz kuriem nokļuvis produkts. Pēc ieelpošanas: Svaiga gaisa vai skābekļa padeve; izsaukt ārsta palīdzību. Nesamaņas gadījumā novietot un transportēt stabilā stāvoklī uz sāniem. Pēc saskares ar ādu: Mazgāt ar polietilēnglikolu 400 un noskalot lielā ūdens daudzumā. Nekavējoties nepieciešama ārsta palīdzība, jo neapstrādāts apdegums var radīt grūti ārstējamas brūces. Pēc nokļūšanas acīs: Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Nekavējoties sazināties ar ārstu. Pēc norīšanas: Izskalot muti un uzdzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu un nekavējoties lūgt ārsta palīdzību. 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta apdegumi absorbcija pēc ieelpošanas: Klepus Elpas trūkums Astmas lēkmes skarto gļotādu bojājums pēc norīšanas: Stipri kodīgs. metāliska garša Nelabums vemšana asiņaina caureja sāpes methemoglobīnu veidošanās Bezsamaņa Krampji Riska faktori Asinsrites kolapsa riska faktori. Kuņģa perforācijas riska faktori.. Plaušu tūskas riska faktori. 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi Norīšanas vai vemšanas gadījumā var nokļūt plaušās. Papildu novērošana uz pneimoniju un plaušu tūsku. 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi Piemērotie dzēšanas līdzekļi: CO₂, smiltis, dzēšamais pulveris. Drošības apsvērumu dēļ nepiemērotie dzēšanas līdzekļi:ūdens (Turpinājums 4.lpp.)

4 Lpp.: 4/ Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība Produkts nedeg. Sakaršanas vai degšanas gadījumā iespējama indīgas gāzes veidošanās. Sēra oksīdi (SOx) dzīvsudraba tvaiki hroma trioksīds Dikālija oksīds 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem Īpašais aizsargaprīkojums: Nēsāt gāzmasku, kas nav atkarīga no apkārtējā gaisa sastāva. Valkāt komplekso aizsargtērpu. Citi dati Piesārņoto dzēšanas ūdeni savākt atsevišķi, tas nedrīkst nokļūt kanalizācijā. Degšanas pārpalikumi un piesārņotais dzēšanas ūdens ir jāizved atbilstoši noteikumiem. Blakus esoša uguns gadījumā var izdalīties bīstami tvaiki. (Turpinājums 3.lpp.) 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Ieteikumi ar avārijas likvidēšanu nesaistītam personālam: Valkāt aizsargājošo aprīkojumu. Neaizsargātās personas turēt attālumā. Izvairieties no saskares ar vielu. Rūpēties par pietiekošu ventilāciju. Iedarbojoties garaiņiem/ putekļiem/ aerosolam, lietot gāzmasku. Ieteikumi neatliekamās palīdzības sniedzējiem: Aizsargaprīkojums: sk. 8. sadaļu 6.2 Vides drošības pasākumi: Nepieļaut ieplūdi kanalizācijā vai ūdeņos. Par ieplūšanu ūdeņos vai kanalizācijā paziņot atbildīgām iestādēm. 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: Rūpēties par pietiekošu ventilāciju. Pielietot neitralizācijas līdzekļus. Neitralizējiet ar atšķaidītu nātrija hidroksīda šķīdumu. Savāciet ar šķidrumu uzsūcošiem materiāliem (smiltīm, poraino grants iezi, universālajiem šķidrumu uzsūcējiem). Piesārņoto materiālu aiztransportēt kā atkritumus pēc 13.punkta nosacījumiem. 6.4 Atsauce uz citām iedaļām Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā. Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā. 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana 7.1 Piesardzība drošai lietošanai Ieteikumi/norādījumi drošai lietošanai: Atvērt tvertni un rīkoties ar to uzmanīgi. Strādāt tikai velkmes skapī. Nepieļaut aerosolos veidojumus. Higiēnas pasākumi: Neieelpot gāzes/ tvaikus/ aerosolus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Aizsargtērpa uzglabāt atsevišķi. Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība Uzglabāšana: Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm: Glabāt vēsā vietā. Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu: Uzglabāt atsevišķi no metāliem. Neuzglabāt kopā ar sārmiem. Uzglabāt atsevišķi no viegli aizdedzināmiem materiāliem. Citi uzglabāšanas nosacījumi: Uzglabāt aizslēgtā vietā vai tā, ka ir pieejams tikai ekspertiem vai to pilnvarotām personām. Uzglabāt labi noslēgtās tilpnēs vēsā un sausā vietā. Sargāt no karstuma un tiešu saules staru iedarbības. (Turpinājums 5.lpp.)

5 Lpp.: 5/13 Sargāt no gaismas iedarbības. Sargāt no gaisa mitruma un ūdens. Produkts ir hidroskopisks. Uzglabāt sausā veidā. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra: 20 C +/- 5 C 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija. (Turpinājums 4.lpp.) 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 8.1 Pārvaldības parametri Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā: CAS: Serskabe AER () Ilgstoša vērtība: 0,05 mg/m³ IOE (EU) Ilgstoša vērtība: 0,05 mg/m³ PEL (US) Ilgstoša vērtība: 1 mg/m³ REL (US) Ilgstoša vērtība: 1 mg/m³ T (US) Ilgstoša vērtība: 0,2* mg/m³ *as thoracic fraction CAS: mercury sulphate IOE (EU) Ilgstoša vērtība: 0,02 mg/m³ as Hg PEL (US) Ilgstoša vērtība: 0,1 mg/m³ as Hg; see OSHA standard interpretation memo REL (US) Ilgstoša vērtība: 0,05* mg/m³ Ceiling limit value: 0,1 mg/m³ as Hg; *Vapor; Skin T (US) Ilgstoša vērtība: 0,025 mg/m³ as Hg; Skin; BEI PEL (US) Ilgstoša vērtība: 0,005* mg/m³ Ceiling limit value: 0,1** mg/m³ *as Cr(VI) **as CrO3; see 29 CFR 1910,1026 REL (US) Ilgstoša vērtība: 0,0002 mg/m³ as Cr; See Pocket Guide Apps. A and C T (US) Īslaicīga vērtība: NIC-0,0005* mg/m³ Ilgstoša vērtība: (0,05) NIC-0,0002* mg/m³ as Cr; *inhalable, BEI, NIC-Skin, DSEN, RSEN Informācija par regulējumu AER (): MK noteikumi nr. 163, IOE (EU): (EU) 2017/164 Papildu informācija: IOE = Indicative Occupational Exposure Limit DNEL Atvasinātais beziedarbības līmenis (Derived No Effect Level - DNEL) CAS: Serskabe inhalatīvi DNEL 0,1 mg/m³ (Worker / acute / local effects) 0,05 mg/m³ (Worker / acute / systemic effects) Ieteicamās pārraudzības procedūras: Darba vietas atmosfēras novērtēšanas metodēm ir jāatbilst standartu DIN EN 482 un DIN EN 689 prasībām. PNEC Paredzētā beziedarbības koncentrācija (Predicted No Effect Concentration - PNEC) CAS: Serskabe PNEC 8,8 mg/l (Sewage treatment plant) 0,00025 mg/l (Marine water) 0,0025 mg/l (Fresh water) PNEC 0,002 mg/kg (Marine sediment) 0,002 mg/kg (Fresh water sediment) (Turpinājums 6.lpp.)

6 Lpp.: 6/13 Sastāvdaļas ar bioloģiskām robežvērtībam: CAS: mercury sulphate BEI (US) 35 µg/l Medium: urine Time: prior to shift Parameter: Total inorganic mercury (background) (Turpinājums 5.lpp.) 15 µg/l Medium: blood Time: end of shift at end of workweek Parameter: Total inorganic mercury (background) BEI (US) 25 µg/l Medium: urine Time: end of shift at end of workweek Parameter: Total chromium (fume) 10 µg/l Medium: urine Time: increase during shift Parameter: Total chromium (fume) Papildu informācija: Pamatā tika izmantoti sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti. 8.2 Iedarbības pārvaldība Inženiertehniskie pasākumi: Tehniskajiem pasākumiem un pienācīgām darba operācijām ir jāpiešķir prioritāte pār individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Sk. 7. posteni. Personīgais aizsargaprīkojums: Elpošanas ceļu aizsardzība: Iedarbojoties garaiņiem/ putekļiem/ aerosolam, lietot gāzmasku. Pie īslaicīgas vai nelielas slodzes lietot elpošanas respiratoru; pie ilgstošas vai garākas saskares izmantot gāzmasku, kas nav atkarīga no ventilācijas Ieteicamā sejas maska ar filtru īslaicīgam pielietojumam: Kombinētais filtrs B-P2 Roku aizsardzība: Cimdi noturīgi pret skābēm Profilaktiskai ādas aizsardzībai iesakām izmantot ādas aizsarglīdzekļus. Pēc cimdu lietošanas izmantot ādas tīrīšanas un kopšanas līdzekļus. Cimdu materiāls Butilkaučuks Ieteicamais materiāla biezums: 0,3 mm Cimdu materiāla caurlaides laiks Permeabilitātes vērtība: līmenis 1 (10 min) Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks jāievēro, lietojot cimdus. Acu aizsardzība: Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles Sejas aizsardzība Ķermeņa aizsardzība: Aizsargtērps, kas noturīgs pret skābēm Ierobežot un uzraudzīt produkta ietekmi uz apkārtējo vidi Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Nepieļaut ieplūdi kanalizācijā vai ūdeņos. 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām Izskats: Forma: Šķidrums Krāsa: Dzeltenbrūns Smaka: Atpazīstams Smaržas slieksnis: Nav noteikts. (Turpinājums 7.lpp.)

7 Lpp.: 7/13 ph vērtība pie 20 C (68 F): 1 Kušanas punkts/ kušanas diapazons: Nav noteikts. Vārīšanās punkts/ vārīšanās diapazons: > 100 C (>212 F) Degšanas punkts: Nav pielietojams. Uzliesmošanās spēja (kompakta, gāzveida): Nav pielietojams. Sadalīšanās temperatūra: Nav noteikts. Pašaizdegšanās: Produkts neaizdegas pats no sevis. Sprādzienbīstamība: Produkts nav sprādzienbīstams. Eksplozijas robežas: Apakšējā: Nav pielietojams. Augšējā: Nav pielietojams. Degšanu veicinošas īpašības CAS : Oksidācijas potenciāls Tvaika spiediens: Nav noteikts. Blīvums pie 20 C (68 F): 1,58 g/cm³ (13,19 lbs/gal) Relatīvais blīvums Nav noteikts. Tvaiku blīvums Nav noteikts. Iztvaikošanas ātrums Nav noteikts. Šķīdība/ maisīšanās spēja ar ūdeni: Pilnībā samaisāms. Sadalīšanās koeficients (n-oktanols/ūdens): Nav noteikts. Viskozitāte: Nav noteikts. Šķīdinātāja saturs: Organiskie šķīdinātāji: 0 % Ūdens: < 20 % Cieto daļiņu saturs: < 5 % 9.2 Cita informācija Nav pieejama cita būtiska informācija. (Turpinājums 6.lpp.) 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 10.1 Reaģētspēja sk sadaļu 10.2 Ķīmiskā stabilitāte Stabils apkārtējās vides temperatūrā Bīstamu reakciju iespējamība Izraisa metālu koroziju. Reaģē ar metāliem, veidojot ūdeņradi. Atšķaidot skābi liet ūdenī, nekad otrādi. Atšķaidot vai šķīdinot ūdenī, produkts vienmēr spēcīgi uzkarst. Reaģē ar reducēšanas līdzekļiem. Reaģē ar peroksīdiem. Reaģē ar halogēnu savienojumiem. Reaģē ar oksidācijas līdzekļiem. Reaģē ar skābēm un sārmiem (kodinātājiem). Reaģē ar amonjaku (NH₃) Apstākļi, no kuriem jāvairās stipra karsēšana Stipra karsēšana (sadalīšanās) 10.5 Nesaderīgi materiāli: metāli organiskas vielas sprādzienbīstamas vielas organiskie šķīdinātāji 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti: sk. 5 sadaļu (Turpinājums 8.lpp.)

8 Lpp.: 8/13 (Turpinājums 7.lpp.) 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi Akūta toksicitāte Klasifikācija saskaņā ar aprēķinu metodi: Kaitīgs, ja norij. Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu. Akūtās toksicitātes novērtējums (ATE (MIX) ) - Aprēķina metode: orāli CLP ATE (MIX) 915 mg/kg (.) dermāli CLP ATE (MIX) 933 mg/kg (.) inhalatīvi CLP ATE (MIX) 8,3 mg/l/4h (aerosol) Svarīgāko LD/LC50- (letālo devu un koncentrācijas) klasifikācija: CAS: Serskabe orāli LD mg/kg (žurka) (IUCLID) LC mg/m³/2h (žurka) IUCLID CAS: mercury sulphate orāli LD50 5 mg/kg (ATE) LD mg/kg (žurka) (RTECS) dermāli LD50 5 mg/kg (ATE) LD mg/kg (žurka) inhalatīvi LC50 0,05 mg/l/4h (ATE) CAS: disilver(1+) sulfate orāli LD50 >5000 mg/kg (žurka) (OECD 401) (Registrant, ECHA) orāli LD50 90,5 mg/kg (žurka) (OECD 401) (ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to mg/kg male) LDLo 26 mg/kg (child) 143 mg/kg (Cilvēks) dermāli LD mg/kg (žurka) (IUCLID) inhalatīvi LC50 0,094 mg/l/4h (žurka) (OECD 403, Aerosol) LD50 IPR 28 mg/kg (žurka) Primārā kairinājuma iedarbība: Kodīgums/kairinājums ādai Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Nopietns acu bojājums/kairinājums Izraisa nopietnus acu bojājumus. Pastāv akluma risks! Informācija par sastāvdaļām: CAS: disilver(1+) sulfate Kairina ādu OECD 404 (rabbit: no irritation) Kairina acis OECD 405 (rabbit: burns) Kairina ādu OECD 404 (rabbit: irritation) Elpceļu vai ādas sensibilizācija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. Informācija par sastāvdaļām: Pēc produkta saskares ar ādu var rasties paaugstināts jutīgums, ilgāku laiku darbojoties ar produktu. CAS : Pēc ilgstošas iedarbības, ieelpojot un saskaroties ar ādu, ir iespējams sensibilizējošs efekts. Jutīgums Patch test (human) (positive) (IUCLID) (Turpinājums 9.lpp.)

9 Lpp.: 9/13 CMR ietekmes (kancerogēnums un mutagēnums un toksiskums reproduktīvai funkcijai). Turpmākie apgalvojumi attiecas uz šo maisījumu: Mikroorganismu šūnu mutācija Var izraisīt ģenētiskus bojājumus. Kancerogēnums Var izraisīt vēzi. Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība Var izraisīt elpošanas sistēmas bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Iedarbības ceļš: ieelpošana. Bīstamība ieelpojot Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. (Turpinājums 8.lpp.) Papildu toksikoloģiskā informācija: Dzīvsudraba savienojumiem ir citotoksiska un protoplazmotoksiska iedarbība. Galvenās pazīmes izpaužas CNS. Ieelpojami hroma (VI) savienojumi eksperimentos ar dzīvniekiem nepārprotami parādījuši savu kancerogenitāti. Čūlas slikti dzīst pēc vielas iekļūšanas brūcē. Letālā deva (vīrietim): 0,5 g Pretindes: helātus veidojoši līdzekļi, piemēram: EDTA, DMPS Norijot produkts stipri kodīgi iedarbojas uz mutes dobumu un rīkli, kā arī pastāv barības vada un kuņģa perforācijas risks. Aerosols ir kodīgs acīm, ādai un elpošanas traktam. Aerosola ieelpošana var izraisīt plaušu tūsku. Sērskābe: zobu erozija, vēzis Pieredze ar cilvēkiem: CAS : Var izraisīt aknu bojājumus. CAS : Var izraisīt nieru bojājumus. CAS : Var izraisīt plaušu bojājumus. CAS : Var izraisīt sirds bojājumus. 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija 12.1 Toksicitāte Ūdeņu toksiskums: CAS: Serskabe EC50 >100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202) (ECHA) LC mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (Merck) CAS: mercury sulphate LC50 0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus) EC50 0,005 3,6 mg/l/48h (Daphnia magna) LC50 0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas) CAS: disilver(1+) sulfate EC50 0,0045 mg/l/48h (Daphnia magna) (GESTIS) EC50 0,0049 mg/l/96h (Pimephales promelas) EC10 0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM) (21d, test substance: AgNO₃) 0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E ) (28d, test substance: AgNO₃, result in mg/l Ag) EC50 0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202) (Merck) NOEC 0,016 0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d) 6 mg/l (Pimephales promelas) (7d) IC50 0,16 0,59 mg/l/96 h (Chlorella vulgaris) (IUCLID) EC50 0,31 mg/l/72 h (Desmodesmus subspicatus) LC50 58,5 mg/l/96h (byr) (Turpinājums 10.lpp.)

10 Lpp.: 10/13 (Turpinājums 9.lpp.) 0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) 160 mg/l/96h (Poecilia reticulata) 26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas) (Merck/IUCLID) Baktēriju toksicitāte: sulfāti toksiski pie > 2,5 g/l EC50 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test) Cita informācija: Indīgs zivīm. sulfāti > 7 g/l 12.2 Noturība un spēja noārdīties. Citi dati: Maisījums no neorganiskajiem savienojumiem. Bionoārdīšanās spējas noteikšanas metodes nav piemērojamas neorganiskām vielām Bioakumulācijas potenciāls BCF = Biokoncentrācijas koeficients CAS: disilver(1+) sulfate BCF 2,5 (Oncorhynchus mykiss) (8d, 15 C, test substance: AgNO₃) BCF 17,4 (Oncorhynchus mykiss) 12.4 Mobilitāte augsnē Nav pieejama cita būtiska informācija PBT un vpvb ekspertīzes rezultāti Šis maisījums nesatur vielas, kas tiek vērtētas kā noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vpvb), saskaņā ar kritērijiem, kas minēti REACH XIII pielikumā Citas nelabvēlīgas ietekmes Kaitīga ietekme, kas saistīta ar ph maiņu. Ūdenī veido kodīgus maisījumus pat atšķaidītā veidā. Ir jānovērš tā iekļūšanu apkārtējā vidē. Ūdens apdraudējums: Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā, arī ne mazos daudzumos. Apdraud dzeramo ūdeni, jau noplūstot pazemē visniecīgākajos daudzumos. 13. IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu 13.1 Atkritumu apstrādes metodes Ieteikums: Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Nodot īpašo atkritumu savācējam vai nogādāt līdz bīstamo vielu savāktuvei. Eiropas atkritumu katalogs * nederīgi neorganiskās ķīmijas produkti, kas sastāv no bīstamām vielām vai kas tās satur Neattīrītie iesaiņojumi: Ieteikums: Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem. Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis:ūdens, ja nepieciešams, kopā ar tīrīšanas līdzekļiem. 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu 14.1 ANO numurs ADR, IMDG, IATA UN ANO sūtīšanas nosaukums ADR 2922 KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, TOKSISKS, C.N.P. (SĒRSKĀBE, DZĪVSUDRABA SULFĀTS), VIDEI KAITĪGS IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT IATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY SULPHATE) (Turpinājums 11.lpp.)

11 Lpp.: 11/ Transportēšanas bīstamības klase(-es) ADR dcòa}dc`k dâ klase 8 (CT1) Korozīvas vielas Riska faktoru etiķete IMDG dcòa}dc`k dâ Class 8 Korozīvas vielas Label 8/6.1 IATA dcòa}dc`k Class 8 Korozīvas vielas Label 8 (6.1) 14.4 Iepakojuma grupa ADR, IMDG, IATA II 14.5 Vides apdraudējumi: Produkts satur videi bīstamas vielas: mercury sulphate Jūras piesārņotājs: Jā Simbols (zivis un koku) Īpaši marėēšanas (ADR): Simbols (zivis un koku) (Turpinājums 10.lpp.) 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Uzmanību: Korozīvas vielas Bīstamības kods: 86 Neatliekamās medicīniskās palīdzības Nr.: F-A,S-B Segregation groups Acids, heavy metals and their salts (including their organometallic compounds) Stowage Category B Stowage Code SW2 Clear of living quarters Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam Transports/ cita informācija: Nav pielietojams. ADR Izņemot daudzumi (EQ): E2 Ierobežotie daudzumi (LQ) 1L Atbrivotie daudzumi (EQ) Kods: E2 Maksimālais neto daudzums vienā iekšējā iepakojumā: 30 ml Maksimālais neto daudzums vienā ārējā iepakojumā: 500 ml Transporta kategorija 2 Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods: E IMDG Limited quantities (LQ) 1L Excepted quantities (EQ) Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml (Turpinājums 12.lpp.)

12 Lpp.: 12/13 (Turpinājums 11.lpp.) 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem Regula (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni: Nesatur nevienu no sastāvdaļām Direktīva 2012/18/ES (SEVESO III): Konkrētas bīstamās vielas - I PIELIKUMS Nesatur nevienu no sastāvdaļām Seveso kategoriju E1 Ūdens videi bīstama viela Kritiskais/kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu prasības, kas attiecas uz zemākā līmeņa uzņēmumiem 100 t Kritiskais/kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu prasības, kas attiecas uz augstākā līmeņa uzņēmumiem 200 t TO VIELU SARAKSTS, UZ KO ATTIECAS LICENCĒŠANA (XIV PIELIKUMS) Sunset date: Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS Ierobežojumi: 3, 18, 28, 29, 47, 72 Regula (ES) Nr. 649/2012 CAS: mercury sulphate Annex I Part 1 Annex I Part 3 Annex V Part 2 Nacionālie noteikumi: Norādījumi attiecībā uz nodarbinātības ierobežojumiem: Ievērot nodarbinātības ierobežojumus grūtniecēm un mātēm, kas bērnu baro ar krūti. Ievērot nodarbinātības ierobežojumus jauniešiem Ķīmiskās drošības novērtējums:ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts. 16. IEDAĻA. Cita informācija Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām. Nozīmīgākās frāzes H272 Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H300 Norijot iestājas nāve. H301 Toksisks, ja norij. H310 Nonākot saskarē ar adu, iestājas nāve. H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H330 Ieelpojot, iestājas nāve. H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu. H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus. H350 Var izraisīt vēzi. H360FD Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. H372 Izraisa elpošanas sistēmas bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Iedarbības ceļš: ieelpošana. H373 Var izraisīt elpošanas sistēmas bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Iedarbības ceļš: ieelpošana. H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem. H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Norādes par apmācību Nodrošiniet darbiniekiem atbilstošu informāciju, instruktāžu un apmācību. Saīsinājumi un akronīmi: EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo) OECD: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija STOT: toksiskums attiecībā uz mērķorgānu SE: vienreizēja iedarbība RE: atkārtota iedarbība EC50: puse no maksimālās efektīvās koncentrācijas IC50: puse no maksimālās inhibējošās koncentrācijas NOEL vai NOEC: Neatkarīgi no līmeņa vai koncentrācijas nav konstatēta ietekme ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Turpinājums 13.lpp.)

13 Lpp.: 13/13 IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic SVHC: Substances of Very High Concern vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative Ox. Sol. 2: Oksidējošas cietas vielas 2. kategorija Met. Corr.1: Materiāli, kas ir kodīgi metāliem 1. kategorija Acute Tox. 2: Akūta toksicitāte 2. kategorija Acute Tox. 3: Akūta toksicitāte 3. kategorija Acute Tox. 1: Akūta toksicitāte 1. kategorija Acute Tox. 4: Akūta toksicitāte 4. kategorija Skin Corr. 1A: Kodīgums/kairinājums ādai 1.A kategorija Skin Corr. 1B: Kodīgums/kairinājums ādai 1.B kategorija Eye Dam. 1: Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums 1. Kategorija Resp. Sens. 1: Elpceļu sensibilizācija 1. kategorija Skin Sens. 1: Ādas sensibilizācija 1. kategorija Muta. 1B: Cilmes šūnu mutagenitāte 1.B kategorija Carc. 1B: Kancerogenitāte 1.B kategorija Repr. 1B: Toksisks reproduktīvajai sistēmai 1.B kategorija STOT RE 1: Toksiska ietekme uz mērķorgānu (atkārtota iedarbība) 1. kategorija STOT RE 2: Toksiska ietekme uz mērķorgānu (atkārtota iedarbība) 2. kategorija Aquatic Acute 1: Viela bīstama ūdens videi - akūta bīstamība ūdenim 1. kategorija Aquatic Chronic 1: Viela bīstama ūdens videi - ilgtermiņa bīstamība ūdenim 1. kategorija (Turpinājums 12.lpp.) Avoti Informācija iegūta no drošības datu lapām, uzziņu krājumiem un literatūras. ECHA: European CHemicals Agency IUCLID (International Uniform Chemical Information Database - Starptautiskā unificētas ķīmiskās informācijas datubāze) GESTIS- Stoffdatenbank (Vielu datubāze, Vācija) RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances - Ķīmisko vielu toksiskās iedarbības reģistrs) International Chemical Safety Cards (ICSCs) (starptautiskās ķīmiskās drošības kartes) * Dati, attiecībā pret sākuma versiju, ir mainīti

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ Lpp.: 16 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA Lpp.: 1/6 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: STIHL Struklošanas granulas SB 90 Vielu identifikācija: Ashes

Sīkāk

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN bioloģiskais smaku novērsējs / neitralizētājs 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma

Sīkāk

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA Lpp.: 1/6 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9300 (1l) / 0782-516-9301 (5l) [21.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d Izdošanas datums: 02.04.2019 Pārskatīšanasdatums: 02.04.2019 Aizstāj datu lapu: 28.07.2016 Versija: 4.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Kvarca smilts 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1 Lpp.: 1/10 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9200 (1l) / 0782-516-9201 (10l) [18.12.2018] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk 1./6 lapa VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Smilts maisījums ar tehnisko sāli 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi,

Sīkāk

Omnis 7

Omnis 7 Lapa : 1 / 7 IEDAĻA 1. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : Cleaning solution for SP Automated Systems 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

sdb_Z STIHLCS100_-_STIHL_Akmens_un_fasâþu_tîrîðanas_lîdzeklis_CS_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCS100_-_STIHL_Akmens_un_fasâþu_tîrîðanas_lîdzeklis_CS_100_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9500 (5l) [22.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA Produkta identifikators: Knauf Flexfuge Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: Elastīga

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Knauf Betokontakt 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

msds-OTTO-Cleaner-C(LV))

msds-OTTO-Cleaner-C(LV)) Lpp.: 1/9 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas/ preparāta pielietojums Tīrītāji 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Sīkāk

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88 Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 22.03.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Mowiol 4-88 Panta numurs 0713

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers.

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators ASEPTOL XL 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 28.07.2016 Materiāla numurs: 136 Lappuse 1 / 10-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Līdzeklis vieglai tapešu noņemšanai Supernova Tapetenlöser 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1 Lpp.: 1/11 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Spray Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Smalkgraudaina remontjava Ceresit CD 25 Satur: Portlandcements, ķimikālijas, hromātu saturs samazināts

Sīkāk

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.01.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs Reģistrācijas numurs

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 25.01.2018 Materiāla numurs: 090629-RM Lappuse 1 / 8-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 13.06.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 5308 Reģistrācijas

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot,

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums 1.2.

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Silikona krāsa Ceresit CT 48 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35%

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35% Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 22.01.2016 Versija: (1.0) sastādīšanas datums: 22.01.2016 Labojums: 28.09.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 20.03.2018 Materiāla numurs: 70401_CLP Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

SDS Input_LV_2016

SDS Input_LV_2016 INPUT 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums INPUT Produkta kods (UVP) 05988667 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums mira 3110 unifix mira 3130 superfix mira 3230 superrapidfix mira 3250 superplanfix

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers.

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Virsmu dezinfektants SURFACE CLEANER 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 11.06.2018 Materiāla numurs: 70271_CLP Lappuse 1 / 7-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Izdošanas datums: 01/18/2018 Versija: 1.0 1. SADAĻA. Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija 1.1. Produkta identifikators Produkta veids Tirdzniecības nosaukums : maisījums Produkta kods

Sīkāk

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts Brīvprātīga drošības informācija atbilstoši drošības datu lapas formātam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 25.08.2017 Versija: (1) sastādīšanas datums:

Sīkāk

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet 1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMUMA/FIRMAS IDENTIFIKĀCIJA 1.1.Produkta identifikators Vielas tehniskais nosaukums Vielas ķīmiskais nosaukums CAS Nr. 7447-40-7 EK Nr. 231-211-8 REACH reģistrācijas numurs: nav

Sīkāk

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Piedeva motoreļļām Prolong AFMT Anti-Friction Metal Treatment Kodi: PSL10010, PSL10020, PSL10225,

Sīkāk

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identifikācija 1,1: Produkta identifikācija Tirdzniecības

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

1

1 Ref.Nr. BDS001756_16_20170629 (LV) Nomaina BDS001756_20150528 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

SDS_Fenix_Latvian_2019

SDS_Fenix_Latvian_2019 FENIX 1/10 1. IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums FENIX Produkta kods (UVP) 05922585 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

/логотип/

/логотип/ MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA Drošības datu pase (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006 (31. pants) un Nr. 1272/2008) Weber Easy FIX 1. lapa no 6 Aizpildīšanas datums: 10.04.2010.

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 24 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.04.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Heksametilçntetramîns Panta numurs

Sīkāk

Drošības datu lapa: Water hardness kit

Drošības datu lapa: Water hardness kit Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 29.02.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 0519 Reģistrācijas

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 16 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Propulse_SDS_LV_2017

Propulse_SDS_LV_2017 PROPULSE 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums PROPULSE Produkta kods (UVP) 84464864 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(11) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators AntiRust 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 1.3.

Sīkāk

Drošības datu lapas

Drošības datu lapas 1 no 5 DROŠĪBAS DATU LAPA saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1272/2008 un 1907/2006, kas grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2015/830. Tulkojums latviešu valodā: 30.12.2016. Oriģināls angļu valodā: 17.09.2015.,

Sīkāk

SUPI SAUNAPESU_080708

SUPI SAUNAPESU_080708 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (6) 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIĥAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 1.1. Vielas/produkta identifikācija 1.1.1. Produkta nosaukums 1.1.2. Produkta kods 001 7099 1.2. Vielas

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot atšķaidītājs

Sīkāk

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I Drošības datu lapa Lapa: 1/10 1. Vielas/preparāta un uzņēmuma identifikācija FASTAC 50 Lietošana: augu aizsardzības līdzeklis, insekticīds Kompānija: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadrese: BASF

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta nosaukums Produkta identifikators CAS Nr. EINECS vai ELINGS Nr. Indeksa Nr. REACH Nr. 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo SDS Skat: 36501 Izdošanas datums: 08-05-17 Pārskatīšanasdatums: 24-01-19 Aizstāj datu lapu: 08-05-17 Versija: 1.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta

Sīkāk

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/17 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums: Tirdzniecības nosaukums: TL4 SŪCES INDIKATORS 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Uretānalkīda emalja grīdām AUREKS 60 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs ACETONS Vielas ķīmiskais nosaukums Acetons Sinonīmi Propān-2-ons,

Sīkāk

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas /Labojuma Versija 2.08 Latvija 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums NITROLAKA 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko

Sīkāk

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZĽĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZĽĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators 1.1.1 Produkta nosaukums Mazgāšanas līdzeklis Antigraffity 1.1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra Šī drošības datu lapa ir izveidota ievērojot Eiropas Savienības standartus un prasības un var nebūt saskaņā ar citu valstu prasībām 1. PRODUKTA UN RAŽOTĀJA IDENTIFICĒŠANA Produkta informācija Produkta

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc Ref.Nr. BDS000155_16_20120419 Nomaina BDS000155_20120418 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs RS - 2 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta kods 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 32 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts EGP96X Interseal 1052 Billington Buff Part A Versija Nr. 2 Pēdējās pārskatīšanas datums 29/11/11 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH),

Sīkāk

1

1 Drošības lietošana instrukcija 1) 1. iedaļa. ĶĪMISKĀS VIELAS/PREPARĀTA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA NOSAUKUMS 1.1 Produkta nosaukums ROCKWOOL akmens vate, kurā ir daudz alumīnija dioksīda un maz silīcija

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da Visa tehniskā informācija un visas instrukcijas tiek dotas labāka rezultāta sasniegšanai un ekonomiskākai laku un krāsu produkcijas izmantošanai. Izgatavotājs nevar garantēt ideālus rezultātus krāsu izmantošanai,

Sīkāk

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un / vai lejupielāde, ar mērķi, lai pareizi izmantotu Meguiar's, Inc. produktu, ir atļauta ar nosacījumu,

Sīkāk

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Izdrukas datums: DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S aicina pilnībā izlasīt un izprast (M)DDL, jo visā dokumentā

Sīkāk

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi 1. IEDAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Maisījuma preces nosaukums Maisījuma sastāvdaļas: karbamīds un ūdens. Maisījuma komponenta identifikācija:

Sīkāk

Aizsargiepakojuma marķējums

Aizsargiepakojuma marķējums Aizsargiepakojuma marķējums GLYPHOGAN 360 SL Herbicīds Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai tīrumos pēc ražas novākšanas,

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators SILICONE OIL FPS Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts HYZ912 INTERFINE 629HS RAL 7038 PART A Versija Nr. 3 Pēdējās pārskatīšanas datums 31/01/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Pielikuma

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts THB866 INTERLINE 944 EPOXY TANK LINING BOW BLUE BASE Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 01/02/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006

Sīkāk

untitled

untitled International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II. Drošības datu saraksts PHX67N Interthane 990 Light Sea Grey Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 12/03/14 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana pārtikas ražošanas nozarē 05.10.2017, Rīga Pārtikas ražošanas nozarei raksturīgākie darba procesi un tajos izmantotās ķīmiskās

Sīkāk

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 1.SADAĻA - VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums: Modeļa kods: A15343A 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocīda raksturojuma kopsavilkums Produkta nosaukums: Tanalith E 3475 Produkta veids(-i): 08 pv - Koksnes konservanti Atļaujas numurs: LV205/MR/006 Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3): LV-002437-0000

Sīkāk

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 23/08/12 1. IEDAĻA.

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādē 22.08.2017, Rīga Ķīmisko vielu un produktu radītā riska novērtēšana Inese Mārtiņsone Darba drošības un vides

Sīkāk

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc 111 lpp DROŠĪBAS DATU LAPA (DDL) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Nr. 1272/2008 un Regulas (EK) Nr. 453/2010 I pielikumu. 1. IEDAĻA Vielas/produkta un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Vielas

Sīkāk

Microsoft Word - Rehsfil0.WWI

Microsoft Word - Rehsfil0.WWI Bayer Agriculture BVBA Lapa: 1/ 12 Bayer Agriculture BVBA Drošības datu lapa Komerciāls produkts 1. PRODUKTA UN UZŅĒMUMA IDENTIFICKĀCIJA 1.1. Produkta identifikators Roundup Energy 1.1.1. Ķīmiskais nosaukums

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana medicīnas aprūpes nozarē 31.10.2017, Rīga Medicīnas aprūpes nozarei raksturīgākie darba procesi un tajos izmantotās ķīmiskās

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk