Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts STATŪTI I NODAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts STATŪTI I NODAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI"

Transkripts

1 1. Nosaukums un dibināšana Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts STATŪTI Statūtu redakcija apstiprināta Latvijas Sarkanā Krusta XVIII kongresā Rīgā, gada 24. novembrī I NODAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas Sarkanais Krusts (turpmāk LSK) LSK ir dibināta gada 20. novembrī. LSK ir vienīgā ar Latvijas Republikas likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (turpmāk SSKSP) kustības nacionālā biedrība, kas veic savu darbību Latvijas Republikā LSK ir SSKSP biedrību federācijas locekle. 2. Darbības mērķis, pamatuzdevumi un principi 2.1. LSK darbību regulē: šie statūti, uz statūtu pamata izdotie LSK iekšējie normatīvie akti; Biedrību un nodibinājumu likums, Latvijas Sarkanā Krusta likums un citi ārējie normatīvie akti, t.sk gada 12. augusta Ženēvas konvencijas un šo konvenciju gada 8. jūnija un gada 8. decembra papildprotokoli (turpmāk Ženēvas konvencijas un to papildprotokoli); SSKSP kustības statūti (t.sk. tajos noteiktais humānisma, objektivitātes, neitralitātes, neatkarības, brīvprātības, vienotības un visaptverošuma princips) un SSKSP biedrību federācijas konstitūcija LSK citstarp savā darbībā ievēro finansējuma avotu un izlietojuma caurskatāmību un LSK iekšējos normatīvajos aktos noteiktos interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas risku novēršanas pasākumus LSK (t.sk. to struktūrvienību) mērķis ir īstenot SSKSP kustības pamatprincipus un pamatuzdevumus Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās, t.sk.: popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības un SSKSP kustības pamatprincipus; sadarboties ar valsts institūcijām, lai nodrošinātu starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu un aizsargātu Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness un Sarkanā Kristāla emblēmas; reaģēt ārkārtas situācijās (t.sk. bruņotos konfliktos jomās, ko nosaka Ženēvas konvencijas) un sniegt palīdzību ikvienam cietušajam gan civiliedzīvotājam, gan militārpersonai; iesaistīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā; sekmēt sociālo integrāciju, attīstot un sniedzot palīdzību iedzīvotājiem sociālajā jomā; aktīvi līdzdarboties veselības veicināšanas jomā, t.sk. popularizēt veselīgu dzīvesveidu, infekciju un citu slimību profilaksi; - 1 / 9 -

2 radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošajai attīstībai, atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvu, nodrošinot nepieciešamās informācijas pieejamību un iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes un zināšanas neformālās izglītības veidā; nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu; popularizēt un attīstīt bezatlīdzības asins donoru kustību; veicināt mūžizglītību visās iedzīvotāju vecuma un sociālajās grupās; sadarboties ar SSKSP kustības dalībniekiem; nodrošināt cilvēku ar invaliditāti, t.sk., redzes invaliditāti, pamatvajadzības un veicināt viņu integrāciju sabiedrībā; iesaistīt LSK darbībā brīvprātīgos, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus par brīvprātīgo darbu; īstenot citus uzdevumus atbilstoši LSK kongresa apstiprinātajai stratēģijai. 3. Emblēma 3.1. LSK emblēmu veido ar melnu līniju apvilkts aplis, kurā uz balta fona ir izvietots: krusts (pieci savā starpā regulāra krusta veidā savienoti kvadrāti) sarkanā krāsā; un uzraksts LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS ar lieliem burtiem melnā krāsā LSK emblēmu izmanto saskaņā ar Ženēvas konvencijām un to papildprotokoliem, Latvijas Sarkanā Krusta likumu, Noteikumiem nacionālajām biedrībām par Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness emblēmu izmantošanu, kas pieņemti SSKSP kustības starptautiskajā konferencē, LSK nolikumu Par Latvijas Sarkanā Krusta emblēmu un citiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem. 4. LSK biedri II NODAĻA LSK BIEDRI, TO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 4.1. Par LSK biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura vēlas īstenot LSK mērķi un pamatuzdevumus un ir samaksājusi biedra naudu par attiecīgo kalendāro gadu Lai kļūtu par LSK biedru, ir jāreģistrējas izvēlētajā LSK nodaļā. Lēmumu par biedra uzņemšanu LSK pieņem LSK nodaļa LSK biedrs var jebkurā laikā izstāties no LSK, par to rakstiski paziņojot attiecīgajai LSK nodaļai. - 2 / 9 -

3 4.4. LSK biedru reģistrācija un uzskaite notiek saskaņā ar LSK nolikumu Par LSK biedru uzskaiti un datu aizsardzību. 5. LSK biedru pienākumi un tiesības 5.1. LSK biedram ir šādi pienākumi: ievērot SSKSP kustības pamatprincipus un popularizēt tos; aktīvi piedalīties un atbalstīt LSK darbību, tās mērķa un pamatuzdevumu īstenošanu; ievērot LSK iekšējos normatīvos dokumentus, t.sk. statūtus, nolikumus un reglamentus; pildīt LSK pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus; ievērot ētikas normas un nepieļaut rīcību, kas grauj LSK godu un reputāciju vai diskreditē LSK sabiedrībā; maksāt biedra naudu saskaņā ar LSK statūtos noteikto kārtību un apmēru par katru kalendāro gadu LSK biedram ir šādas tiesības: piedalīties LSK darbībā LSK statūtos paredzētajā kārtībā; piedalīties, balsot un tikt ievēlētam LSK vēlētos amatos nodaļas pilnsapulcē un LSK komitejas konferencē un LSK kongresā; kļūt par delegātu un ar balsstiesībām piedalīties LSK kongresā; pieprasīt informāciju par LSK darbību. 6. Biedra nauda 6.1. Biedra naudas apmēru nosaka LSK kongress LSK biedrs maksā biedra naudu LSK nolikumā Par LSK biedru uzskaiti un datu aizsardzību noteiktajā kārtībā tajā LSK nodaļā, kurā ir reģistrējies. 7. LSK biedra izslēgšana 7.1. LSK biedrs var tikt izslēgts, ja LSK biedrs: nepilda vai nepienācīgi pilda LSK statūtos noteiktos LSK biedra pienākumus; un / vai ir nodarījis LSK morālu kaitējumu vai materiālus zaudējumus Lēmumu par LSK biedra izslēgšanu pieņem LSK komitejas padome, par to informējot LSK biedru Lēmumu par LSK biedra izslēgšanu LSK biedrs 10 (desmit) dienu laikā var apstrīdēt LSK padomē LSK nolikumā Par konfliktu risināšanas kārtību Latvijas Sarkanā Krustā noteiktajā kārtībā Ja LSK biedrs izstājas vai tiek izslēgts no LSK, LSK biedram turpmāk nav tiesību lietot LSK īpašumu, finanšu līdzekļus, nosaukumu un simboliku. 8. LSK goda biedrs 8.1. Par LSK goda biedru var kļūt persona, kura ar savu ieguldīto darbu vai līdzekļiem ir ievērojami atbalstījusi LSK vai SSKSP kustības darbību un attīstību, vai kurai ir izcili nopelni LSK vai SSKSP kustības mērķu īstenošanā Lēmums par LSK goda biedra statusa piešķiršanu tiek pieņemts saskaņā ar LSK nolikumu Par LSK goda biedra nosaukuma piešķiršanu LSK goda biedram ir LSK biedra tiesības un pienākumi, izņemot: LSK goda biedriem nav jāmaksā biedra nauda; LSK goda biedrs nevar kļūt par delegātu un ar balsstiesībām piedalīties LSK kongresā. - 3 / 9 -

4 8.4. LSK goda biedram ir tiesības izmantot LSK simboliku un norādīt piederību LSK, t.sk. norādīt LSK goda biedra statusu. 9. Strīdu risināšanas kārtība 9.1. Visi strīdi starp LSK biedriem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem tiek risināti LSK nolikumā Par konfliktu risināšanas kārtību Latvijas Sarkanajā Krustā noteiktajā kārtībā, izņemot, ja strīda risināšanas kārtību nosaka Latvijas Republikā spēkā esošs normatīvais akts (Darba likums, Civillikums, Krimināllikums u.c.) vai cits LSK iekšējais normatīvajiem akts, tad strīds risināms attiecīgajā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā. 10. LSK struktūra III NODAĻA LSK STRUKTŪRVIENĪBAS LSK struktūru veido biedri, kuri ir apvienoti LSK nodaļās. LSK nodaļas ir LSK struktūrvienības, kuras veic darbību vietējā līmenī, t.sk. piesaista LSK biedrus un iekasē biedra naudu. LKS nodaļas veido LSK jaunatnes (turpmāk LSKJ) un LSK komitejas. LSK komitejas ir pastāvīgas LSK struktūrvienības, kuras veic darbību reģionālā līmenī Lēmumu par LSK komitejas izveidi (t.sk. tās darbības teritoriju) un likvidāciju pieņem LSK padome Lēmumu par LSK nodaļas izveidi (t.sk. tās darbības teritoriju) un likvidāciju pieņem attiecīgās LSK komitejas padome. 11. LSK nodaļa LSK nodaļu darbību regulē LSK statūti un uz to pamata izdotie iekšējie normatīvie akti (t.sk. LSK nolikums Par Latvijas Sarkanā Krusta nodaļām ), un attiecīgās LSK komitejas padomes un LSK nodaļas biedru pilnsapulces lēmumi, LSK komitejas izpilddirektora norādījumi, LSK kongresa, padomes un valdes lēmumi un LSK ģenerālsekretāra rīkojumi LSK nodaļas (t.sk. izpildinstitūcijas un lēmējinstitūcijas) izveides kārtība, tiesības un pienākumi ir noteikti LSK nolikumā Par Latvijas Sarkanā Krusta nodaļām LSK nodaļas augstākā lēmējinstitūcija ir LSK nodaļas biedru pilnsapulce LSK nodaļas biedru pilnsapulci sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 (divos) gados. Nodaļas biedru pilnsapulce atbilstoši LSK komitejas padomes lēmumam jāsasauc pirms LSK komitejas kārtējās konferences LSK nodaļas biedru pilnsapulce lēmumus pieņem ar klātesošo biedru vienkāršu balsu vairākumu. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti atkarībā no biedru pieņemtā lēmuma LSK nodaļas darbu vada LSK nodaļas biedru pilnsapulcē ievēlēts LSK nodaļas vadītājs, ievērojot LSK nodaļas pilnsapulces un LSK komitejas padomes lēmumus, kā arī LSK komitejas priekšsēdētāja un izpilddirektora norādījumus. 12. LSK komiteja LSK komitejas darbību regulē LSK statūti un uz to pamata izdotie iekšējie normatīvie akti (t.sk. LSK nolikums Par Latvijas Sarkanā Krusta komiteju ), LSK kongresa, padomes un valdes lēmumi un LSK ģenerālsekretāra rīkojumi. - 4 / 9 -

5 12.2. LSK komitejas (t.sk. lēmējinstitūcijas un izpildinstitūcijas) pienākumi un tiesības ir noteiktas LSK nolikumā Par Latvijas Sarkanā Krusta komitejām LSK komitejas augstākā lēmējinstitūcija ir LSK komitejas konference LSK komitejas kārtējā konference tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi 2 (divos) gados. LSK komitejas konferencē balsstiesības ir tikai LSK nodaļas biedru pilnsapulces izvirzītiem delegātiem. Izvirzāmo delegātu skaitu nosaka LSK komitejas padome proporcionāli LSK nodaļu biedru skaitam, bet ne mazāk kā 1 (viens) delegāts no LSK nodaļas LSK komitejas konferences sasaukšanas un norises kārtība, kā arī tās kompetence, ir noteikta LSK nolikumā Par Latvijas Sarkanā Krusta komiteju LSK komitejas konference lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu vienkāršu balsu vairākumu. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti atkarībā no delegātu pieņemtā lēmuma LSK komitejas konference uz 4 (četriem) gadiem ievēlē komitejas padomi 5 (piecu) 15 (piecpadsmit) personu sastāvā, t.sk. LSK komitejas padomes priekšsēdētāju, kas vienlaikus ir LSK komitejas priekšsēdētājs LSK komitejas padome ir augstākā LSK komitejas lēmējinstitūcija LSK komitejas konferenču starplaikos LSK komitejas padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 3 (trīs) mēnešos. LSK komitejas padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse padomes locekļu LSK komitejas padomes sēdes sasaukšanas un norises kārtība, kā arī tās kompetence, ir noteikta LSK nolikumā Par Latvijas Sarkanā Krusta komiteju LSK komitejas padomes darbu vada LSK komitejas padomes priekšsēdētājs. Ja LSK komitejas padomes priekšsēdētājs nevar vadīt padomi, viņa pienākumus līdz kārtējai vai ārkārtas LSK komitejas konferencei pilda LSK komitejas padomes iecelts LSK komitejas padomes loceklis LSK komitejas izpildinstitūcija ir LSK komitejas izpilddirektors, kas vada un organizē LSK komitejas darbu. LSK komitejas izpilddirektoru pieņem darbā (t.sk. brīvprātīgā) LSK ģenerālsekretārs. 13. Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne LSKJ ir LSK struktūrvienība, kas apvieno jauniešus ar mērķi atbalstīt jauniešu iniciatīvu, veicināt neformālās izglītības apguvi un popularizēšanu un motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku LSKJ (t.sk. lēmējvaras un izpildvaras) struktūra, pienākumi un tiesības ir noteiktas LSK nolikumā Par Latvijas Sarkanā Krusta jaunatni. IV NODAĻA LSK LĒMĒJINSTITŪCIJAS UN IZPILDINSTITŪCIJAS 14. Vispārīgie noteikumi LSK lēmējinstitūcija vispārējā līmenī ir LSK kongress un LSK padome, reģionālā līmenī LSK komitejas konference un padome, bet vietējā līmenī LSK nodaļas (t.sk. biedru pilnsapulces). LSK kongresa un LSK padomes lēmumi ir saistoši LSK kopumā, t.sk. LSK struktūrvienībām, kas darbojas ar LSK nosaukumu un izmanto Sarkanā Krusta simboliku (t.sk., emblēmu). LSK komitejas konferences un padomes lēmumi, kā arī LSK nodaļu (t.sk. biedru - 5 / 9 -

6 pilnsapulces) lēmumi ir saistoši attiecīgi reģionālai vai vietējai LSK izpildvarai LSK izpildinstitūcija vispārējā līmenī ir LSK valde, reģionālā līmenī LSK komitejas izpilddirektors, bet vietējā līmenī LSK nodaļas vadītājs LSK lēmējinstitūcija un izpildinstitūcija ir nošķirtas un darbojas LSK statūtos noteiktās kompetences ietvaros. Viena un tā pati persona nedrīkst vienlaikus pārstāvēt lēmējinstitūciju un izpildinstitūciju. 15. Pārstāvju ievēlēšanas vispārīgie noteikumi LSK par vēlētiem pārstāvjiem var kļūt tikai LSK biedri LSK kongresā vai LSK komitejas konferencē ievēlēto lēmējinstitūciju pārstāvju pilnvaru laiks sākas ar ievēlēšanas brīdi un turpinās līdz kārtējam vai ārkārtas LSK kongresam vai attiecīgi LSK komitejas konferencei. 16. LSK kongress LSK kongress ir LSK augstākā lēmējinstitūcija. Kārtējo LSK kongresu sasauc LSK padome reizi 4 (četros) gados, par LSK kongresa norises vietu un laiku paziņojot vismaz 4 (četrus) mēnešus iepriekš Ārkārtas kongresu sasauc LSK padome vai valde pēc savas iniciatīvas, vai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LSK biedru, par tā norises vietu un laiku paziņojot vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš LSK valde padomes uzdevumā sagatavo rakstisku paziņojumu par LSK kongresa dienas kārtību un nosūta to LSK komitejām ne vēlāk kā 4 (četras) nedēļas pirms kārtējā vai ārkārtas LSK kongresa LSK kongresā balsstiesības ir tikai LSK komiteju konferencēs ievēlētiem delegātiem un LSK prezidentam. Delegātu skaitu no katras LSK komitejas nosaka LSK padome proporcionāli LSK komitejas biedru skaitam, bet ne mazāk kā viens delegāts no LSK komitejas LSK kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse LSK komitejas konferencēs ievēlēto delegātu LSK kongresā lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu vienkāršu balsu vairākumu. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti atkarībā no delegātu pieņemtā lēmuma Tikai LSK kongress var pieņemt lēmumus šādos jautājumos: LSK turpmākās darbības stratēģija; statūtu jaunās redakcijas un grozījumu apstiprināšana; LSK biedra naudas apmērs; LSK padomes un prezidenta ievēlēšana uz 4 (četriem) gadiem; LSK padomes un prezidenta atsaukšana; padomes ziņojumu par darba rezultātiem pārskata periodā apstiprināšana; LSK likvidācija. Lēmums par LSK likvidāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo balsstiesīgo delegātu. LSK likvidācija notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 17. LSK konference LSK konference ir LSK lēmējinstitūcija, kuru LSK padome sasauc LSK kongresu starplaikā reizi 4 (četros) gados. - 6 / 9 -

7 17.2. LSK konferences sasaukšana un darbība notiek LSK statūtu punktos noteiktajā kārtībā LSK konference izvērtē biedrības darbības rezultātus un apstiprinātās LSK stratēģijas izpildi, kā arī lemj par citiem LSK būtiskiem jautājumiem. 18. LSK padome LSK padome ir augstākā LSK lēmējvara LSK kongresu starplaikā, kas darbojas saskaņā ar LSK padomes darbības reglamentu, kuru apstiprina LSK kongress LKS padome sastāv no 15 (piecpadsmit) 21 (divdesmit vienam) loceklim (t.sk. no 2 (diviem) LSKJ pārstāvjiem), kurus līdz nākamajam kārtējam LSK kongresam (t.i. uz 4 gadiem) ievēlē LSK kongress. Par LSK padomes locekli var tikt ievēlēts tikai pilngadīgs LSK biedrs LSK padomes locekļu kandidāti, kas LSK kongresa balsojumā ir saņēmuši vismaz 25% klātesošo delegātu balsu, bet nav ievēlēti par LSK padomes locekļiem, tiek reģistrēti kā LSK padomes locekļu kandidāti saņemto balsu secībā. LSK padomes locekļu kandidāti kļūst par LSK padomes locekļiem ar LSK padomes lēmumu, ja kāds no ievēlētajiem LSK padomes locekļiem beidz pildīt LSK padomes locekļa pienākumus pirms pilnvaru termiņa beigām LSK padomes darbu vada LSK prezidents, kas vienlaikus ir LSK padomes priekšsēdētājs LSK padomes sēdes sasauc LSK padomes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 3 (trīs) mēnešos, kā arī pēc vienas trešdaļas LSK padomes locekļu vai LSK valdes pieprasījuma LSK padomes sēdes vada LSK prezidents vai tā pilnvarots LSK padomes loceklis Ja LSK padomes sēde nav slēgta, tajā var piedalīties jebkurš LSK biedrs. Slēgtās padomes sēdēs piedalās tikai LSK padomes locekļi, ģenerālsekretārs un LSK padomes sekretārs LSK padome ir lemttiesīga, ja LSK padomes sēdē piedalās vismaz puse LSK padomes locekļu. Katram LSK padomes loceklim ir viena balss Ja LSK padome nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, LSK padomes priekšsēdētājam ir jāsasauc atkārtota LSK padomes sēde Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo LSK padomes locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder LSK prezidentam LSK padomes tiesības un pienākumi: katru gadu apstiprināt LSK darba plānu, izskatīt un apstiprināt LSK budžetu; apstiprināt zvērināta revidenta pārbaudīto LSK finanšu pārskatu par iepriekšējo gadu; apstiprināt LSK nolikumus; sniegt ieteikumus LSK kongresa darba kārtībai; apstiprināt LSK nacionālā mērogā veicamās programmas, kuru īstenošana ir saistoša visām vai noteiktām LSK komitejām; atbilstoši LSK nolikumam par LSK komitejām pieņemt lēmumu par jaunas LSK komitejas izveidi vai esošo apvienošanu vai likvidāciju; lemt par LSK komitejas ārkārtas konferences sasaukšanu LSK komitejas darba reorganizācijai vai likvidācijai; - 7 / 9 -

8 iecelt un atsaukt LSK valdes priekšsēdētāju (ģenerālsekretāru) un valdes locekļus; lemt par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem; lemt par nekustamo īpašumu pirkšanu un pārdošanu; ievēlēt prezidenta pienākumu izpildītāju no padomes locekļu vidus, ja kongresu starplaikā šis amats kļuvis vakants; apstiprināt LSK komiteju darbības teritoriju; izskatīt citus svarīgus jautājumus, kas nav LSK kongresa kompetencē; iecelt zvērinātu revidentu uz LSK padomes pilnvaru termiņu. 19. LSK prezidents LSK prezidents ir augstākā amatpersona LSK. LSK prezidentu ievēlē LSK kongress. Prezidents vada LSK darbību saskaņā ar LSK kongresa un padomes lēmumiem Prezidents ir atbildīgs par LSK darbību atbilstoši LSK statūtos noteiktajam mērķim. Prezidenta pienākumi: vadīt LSK kongresu un padomi; prezentēt LSK darbības pārskatu LSK kongresā; izvirzīt LSK padomei apstiprināšanai LSK valdes priekšsēdētāja (ģenerālsekretāra) kandidātu un slēgt darba līgumu ar LSK padomes apstiprināto LSK valdes priekšsēdētāju (ģenerālsekretāru) un valdes locekļiem pārstāvēt LSK nacionālā un starptautiskā līmenī Prezidentam ir tiesības deleģēt savus pienākumus LSK padomes locekļiem Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda prezidenta pilnvarots LSK padomes loceklis Ja prezidents nespēj pildīt savas funkcijas, viņa pienākumus līdz kārtējam vai ārkārtas LSK kongresam pilda LSK padomes iecelts LSK padomes loceklis. 20. LSK valde LSK valdi ieceļ LSK padome uz pilnvaru termiņu no kārtējā LSK kongresa līdz nākamajam kārtējam LSK kongresam (t.i. uz 4 gadiem). LSK valdes locekļu kandidātus izvirza LSK valdes priekšsēdētājs (ģenerālsekretārs) LSK valde sastāv no 5 (pieciem) locekļiem ar tiesībām pārstāvēt LSK vismaz diviem kopā. LSK valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt LSK atsevišķi LSK valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Katram valdes loceklim ir viena balss LSK valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir valdes priekšsēdētājam (ģenerālsekretāram) Valdes pienākumi: vadīt un organizēt LSK darbu un stratēģijas īstenošanu; organizēt LSK kongresā un padomē pieņemto lēmumu izpildi; nodrošināt LSK programmu ieviešanas pārraudzību; noteikt LSK struktūrvienību, izņemot LSK nodaļu un komiteju, tiesības un pienākumus; sagatavot jautājumus izskatīšanai LSK padomē un kongresā; organizēt kārtējā finanšu gada budžeta izstrādāšanu un tā iesniegšanu izskatīšanai un apstiprināšanai LSK padomē; - 8 / 9 -

9 atbildēt par finanšu uzskaiti un grāmatvedību, padomes apstiprinātā budžeta un darba plāna izpildi; rīkoties ar LSK īpašumiem un mantu LSK padomes noteikto pilnvaru ietvaros; lemt jautājumus, kas saistīti ar komercsabiedrību izveidošanu, likvidēšanu vai dalību tajās Valdes pieņemtie lēmumi un apstiprinātie iekšējie normatīvie akti ir saistoši LSK biedriem un struktūrvienībām LSK valde darbojas saskaņā ar LSK valdes darbības reglamentu, kuru apstiprina LSK padome. 21. LSK valdes priekšsēdētājs (ģenerālsekretārs) Valdes priekšsēdētājs (ģenerālsekretārs) ir LSK izpildinstitūcijas vadītājs un ir atbildīgs par LSK valdes darbu Valdes priekšsēdētāja pienākumi: pārstāvēt LSK, t.sk., vietējās, valsts un starptautiskajās institūcijās; vadīt LSK valdes darbu; savas kompetences ietvaros LSK vārdā slēgt līgumus, parakstīt pilnvaras un citus dokumentus, atvērt norēķinu kontus, parakstīt finanšu dokumentus un veikt citas nepieciešamās darbības LSK uzdevumu izpildei; pieņemt un atbrīvot no darba LSK darbiniekus; sastādīt budžetu un sagatavot finanšu atskaites; piedalīties un paust viedokli par LSK darbību kongresā un LSK padomes sēdēs. V NODAĻA ZVĒRINĀTS REVIDENTS LSK finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic LSK padomes iecelts zvērināts revidents. Zvērināts revidents tiek iecelts uz LSK padomes pilnvaru termiņu Zvērinātam revidentam ir pienākums veikt LSK gada pārskata pārbaudi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sagatavot attiecīgu ziņojumu LSK padomei nav tiesību apstiprināt LSK gada pārskatu bez zvērināta revidenta pārbaudes un ziņojuma. Uldis Līkops Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs - 9 / 9 -

Sabiedriskās organizācijas

Sabiedriskās organizācijas Statūtu grozījumi apstiprināti LaMSF Kongresā Rīgā, 2013.gada 16.martā Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2013.gada 2.aprīlī Ar. Nr. 40008022951 Biedrība Latvijas Motosporta Federācija

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Microsoft Word - LATRAPS_statuti_2018_11_07_izmainas.docx

Microsoft Word - LATRAPS_statuti_2018_11_07_izmainas.docx Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS STATŪTI jaunā redakcijā Apstiprināti ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības LATRAPS 2014.gada 11.decembra Kopsapulces lēmumu

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND

2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 2009.gada 13.jūlijā Saistošie noteikumi Nr. 13 SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS Grozījumi ar: SND 26.08.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.18 SND 30.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.23 SND 26.01.2011.

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

Valmieras novada fonda statūti

Valmieras novada fonda statūti Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 201.gada. ar Nr. 40008093066 N o d i b i n ā j u m a «V A L M I E R A S N O V A D A F O N D S» s t a t ū t i Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms NVO Jurista padoms Padoma autore: Marija Heislere Celma Redaktore: Rasma Pīpiķe Noformējums: Edgars Grigorjevs Latvijas Pilsoniskā alianse, 2010 NVO jurista padoms tapis ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e-

Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel , fakss , e- Latvijas Republika LIELVĀRDES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tel. 65053370, fakss 65053775, e-pasts: dome@lielvarde.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Lielvārdē

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr , Tālrunis , , Fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKAS KANDAVAS NOVADA DOME Dārza ielā 6, Kandavā, LV 3120 Reģ. Nr.90000050886, Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv KANDAVĀ APSTIPRINĀTI Kandavas novada

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG

1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAG 1 APSTIPRINĀTS Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra sēdē (protokols Nr.25, 2., 1.1.apakšpunkts) RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES DRICĀNU PAGASTU APVIENĪBA STRUKTŪRVIENĪBAS DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 Nr. 343 Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 4. nodaļa 167. pants 1. punkts Attiecīgais deputāts divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par Parlamenta priekšsēdētāja

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk

Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasauk Biedrības Latvijas Basketbola Savienība VALDES SĒDE Biedrība Latvijas Basketbola Savienība, Ieriķu ielā 3, Rīgā 2017. gada 11.janvārī Nr.1 Sēde sasaukta: 2017. gada 11.janvārī pl.10:00 Sēdi vada: Sēdē

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Page 1 Izdrukas identifikators: XXXXXXXXXLappuse 1 no 9 VALSTS TIESAS REĢISTRA CENTRĀLĀ INFORMĀCIJAS NODAĻA VALSTS TIESAS REĢISTRS Statuss uz XXXXX. gada XXXX. XXXX plkst. XXXXXXX Valsts Tiesas Reģistra

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Vēlēšanas internetā perspektīva Latvijā Satiksmes ministrijas Sakaru departaments Pieredzes apmaiņas seminārā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju amatpersonām No pašvaldību vēlēšanām līdz Saeimai:

Sīkāk

MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u

MK noteikumi Nr.407 Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata u 05.05.2010. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu" ("LV",

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

SABIEDRĪBU KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS

SABIEDRĪBU KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS Akciju sabiedrības Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS par 2018. gadu Siguldas pagasts Siguldas novads 2019 SATURA RĀDĪTĀJS I Ievads... 3 II LABAS KORPORATĪVĀS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2008. gada 21. janvārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2006/0197 (COD) 15647/1/07 REV 1 EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 TIESĪBU AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats:

Sīkāk

DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PILNVAROJUMA LĪGUMS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS PILNVAROJUMA LĪGUMS PROJEKTS DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRVALDĪŠANAS LĪGUMS NR. Lielvārde, 2012.gada.. Mēs apakšā parakstījušies dzīvojamās mājas ielā Nr., Lielvārdē, dzīvokļu īpašnieki, turpmāk tekstā saukts ĪPAŠNIEKI, no vienas

Sīkāk