Kuldîga varçtu kïût par radoðo galvaspilsçtu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Kuldîga varçtu kïût par radoðo galvaspilsçtu"

Transkripts

1 KULDÎGAS NOVADA DOMES INFORMATÎVAIS IZDEVUMS Nr. 111 Steandes iela gada bûve! INGA BÇRZIÒA, Kuldîgas novada Domes priekðsçdçtâja Kuldîgas novada paðvaldîbas rekonstrukcijas projekts Stendes ielas rekonstrukcija posmâ no vecâ íieìeïu tilta lîdz pilsçtas robeþai ir Latvijas Bûvnieku asociâcijas ikgadçjâs skates Gada labâkâ bûve Latvijâ 2013 laureâts. Plaðâ pasâkumâ Latvijas bûvniecîbas nozares nozîmîgâkie sasniegumi 2013, kas notika Spîíeru koncertzâlç, Rîgâ, Stendes ielas rekonstrukcija saòçma balvu nominâcijâ Inþenierbûve. Skate ðogad notika jau 16. reizi. Mçs esam priecîgi un gandarîti par paveikto. Liels paldies bûvniekam SIA Ostas celtnieks, projektçtâjam SIA Inþeniertehniskie risinâjumi un katram, kas piedalîjâs ielas rekonstrukcijas projektâ. Îpaðs paldies iedzîvotâjiem par pacietîbu un izturîbu, jo, lai sagaidîtu ðodienas rezultâtu, bija jâpacieð dubïi, smiltis un bedres. Kâds varbût teiks, ka bûvdarbus varçja paveikt âtrâk vai organizçt citâdâk. Jâ, bet tikai tad, ja ES fondu naudu paðvaldîba vienai ielai varçtu saòemt no vienas ministrijas. Nevis ûdens un kanalizâcijas tîkliem no vienas, bet ielas virsmai no citas ministrijas. Un ðo finansçjumu nebija iespçjams saòemt reizç, jo ministrijas konkursus sludinâja ar ievçrojamu laika nobîdi. Jâatzîmç, ka arî nâkamajos septiòos gados paðvaldîbas, visticamâk, saskarsies ar lîdzîgâm problçmâm, jo ES fondu finansçjums tâpat bûs saòemams no daþâdâm ministrijâm. Spilgti atceros laiku, kad mums bija jâizðíiras, vai tikai atjaunot asfaltu virs izraktajâm ûdens un kanalizâcijas tranðejâm, vai riskçt un iesniegt projekta pieteikumu ES fondu atbalstîtâ Satiksmes ministrijas tranzîtielu programmâ. Mçs riskçjâm. Nezinot, kad un vai projekts tiks atbalstîts, bet zinot, ka iela ziemâ paliks neatjaunota un ka saòemsim daudz pârmetumu no iedzîvotâjiem. Sâkotnçji mûsu iesniegto ielas virsmas rekonstrukcijas projektu noraidîja, to uzzinot, mçs gandrîz padevâmies un plânojâm ielu tikai salâpît. Bet tad ar valdîbas lçmumu papildu nauda tika iedota visiem iesniegtajiem tranzîtielu projektiem. Tas bija neticami, tâ bija veiksme. Bet saka jau, ka veiksme nav nejauðîba. Tâpçc Stendes ielas gadîjumâ ir noticis brînums! Nezinu, kâ Jums, bet man ïoti patîk pa atjaunoto Stendes ielu iebraukt Kuldîgâ, priecâties par tikai mûsu pilsçtai raksturîgo bruìi ar sarkano ðíembiòu, oriìinâlajiem gaismekïiem ielas vidû, sakopto un atjaunoto divpusçjo aleju, sajûtot vecpilsçtas ðarmu un Kuldîgas dvçseli. ÐAJÂ NUMURÂ Par atkritumu apsaimniekoðanu > 2. lpp. 27. un 28. martâ Kuldîgas novada paðvaldîbas Mâkslinieku rezidence un Latvijas Mâkslas akadçmija (LMA) rîkoja diskusiju par iespçjâm sasaistît augstâko mâkslas izglîtîbu un kokrûpniecîbas nozares attîstîbu Latvijâ. Diskusijas galvenais jautâjums kâdas, pçc nozares ekspertu domâm, ir radoðas iespçjas strâdât ar koku kâ materiâlu pievienotâs vçrtîbas palielinâðanai Latvijâ, kokrûpniecîbas nozares izaugsmei un kâ ðîs iespçjas integrçt augstâkajâ mâkslas izglîtîbâ? Problçmas un risinâjumi Dalîbnieki uzsvçra vairâkas problçmas ðî brîþa situâcijâ kokrûpniecîbas nozarç Latvijâ. Viena no tâm zemais (ap 16%) radoðâs dimensijas îpatsvars Latvijas meþa nozares eksportâ, kas liecina, ka meþa resursi lielâkoties tiek eksportçti uz ârvalstîm kâ pirmapstrâdes vai vienkârðotas tâlâkapstrâdes produkti. Tâpat statistika liecina, ka bijuðajâm Padomju Savienîbas valstîm ir zems radoðuma lîmenis, salîdzinot ar Rietumeiropas valstîm. Latvijâ ir profesionâlâs vidusskolas, kurâs jaunieði var apgût, piemçram, galdnieka vai restauratora profesiju, taèu augstâkajâ mâkslas izglîtîbâ Latvijâ speciâlas koka dizaina vai restauratora programmas, kâ arî plaðas tehnoloìiskâs bâzes nav. LMA Dizaina nodaïas pârstâvji atzina, ka daudzpusîgi aprîkots kokapstrâdes, metâlapstrâdes, stikla apstrâdes un citu studentiem pieejamu darbnîcu klasteris ir atbalstâma ideja, attîstot inovatîvu LMA mâkslas izglîtîbas programmu Kuldîgas filiâlç. Diskutçjot par risinâjumiem, tika ieteikts, pirmkârt, veidot veiksmîga Latvijas dizaina stâstu, un uzsvçrts, ka ir bûtiski sâkt ar jauno paaudzi piemçram, vietçjo mâkslinieku radîti bçrnudârzu vai skolu interjeri ir lieliska iespçja jau no bçrnîbas demonstrçt jaunieðiem radoðas Latvijas tçlu un vietçjâ dizaina klâtbûtni kâ paðsaprotamu. LMA projekti un uzòçmçji nereti gûst atzinîbu un panâkumus dizaina notikumos ârvalstîs, prezentçjot izcilu kvalitâti un radoðu izdomu, bet ne vienmçr ðie panâkumi tiek pietiekami pamanîti un novçrtçti Latvijâ. Kuldîgas novada Domes priekðsçdçtâja Inga Bçrziòa norâdîja, ka Kuldîga varçtu kïût par Lido zivis programma > 4. lpp. pilotprojektu radoðo galvaspilsçtu Latvijâ un pievçrst îpaðu uzmanîbu, lai veicinâtu Latvijas mâksliniecisko talantu izaugsmi un publiskajâ telpâ demonstrçtu paðmâju mâkslinieku un dizaineru darbus. Sadarbîbas projekti gadâ LMA un Kuldîgas Mâkslinieku rezidence realizçs vairâkus sadarbîbas projektus ðî mçría îstenoðanai. Jûnijâ notiks starptautisks glezniecîbas studentu plençrs un izstâde, piedaloties studentiem un pasniedzçjiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Vâcijas. Vasarâ darbu Kuldîgâ turpinâs LMA modes mâkslas studenti, lai sadarbîbâ ar Kuldîgas amatniekiem radîtu apìçrbu un aksesuâru dizaina izstrâdâjumu prototipus. Rudenî sadarbîbâ ar LMA vides un funkcionâlâ dizaina studentiem Kuldîgâ tiks îstenots oriìinâls bçrnu rotaïu laukuma dizaina projekts. Kuldîgas publiskajâ telpâ gadâ nonâks arî LMA dizaina studentu un doktorantu izstrâdâts velosipçdu novietnes risinâjums. Pasâkuma noslçgumâ piedalîjâs arî LR kultûras ministre Dace Melbârde. Viòa norâdîja, ka ir svarîgi veicinât radoðo industriju nozares attîstîbu valstî kopumâ, tâdçï ir bûtiski apzinâties virzienu, kâdâ tiek attîstîta LMA Kuldîgas filiâles iecere. Runa nav vien par filiâles atvçrðanu, bet tâ ir ideja par radoða klastera izveidi Kuldîgâ, kurâ apvienotas izglîtîbas iespçjas daþâdiem speciâlistiem mâksliniekiem, dizaineriem, izgudrotâjiem, uzòçmçjdarbîbas vadîbas un mârketinga speciâlistiem un citiem, un ir pieejama plaða tehnoloìiskâ bâze, biznesa inkubâcijas Skolçniem vasarâ bûs iespçja strâdât > 6. lpp. Kuldîga varçtu kïût par radoðo galvaspilsçtu Diskusijâ piedalîjâs daþâdu uzòçmumu pârstâvji, kuri bija gatavi iesaistîties radoðo industriju izglîtîbas veicinâðanâ. Kultûras ministre Dace Melbârde (no labâs) norâdîja uz radoðuma attîstîbas nozîmi Kuldîgâ un valstî kopumâ, savukârt Kuldîgas novada Domes priekðsçdçtâja Inga Bçrziòa pauda ieceri izveidot Kuldîgu par radoðo galvaspilsçtu Latvijâ. pakalpojumi, izveidota sadarbîba ar profesionâlo skolu mâcîbu programmâm. Diskusijâ piedalîjâs pârstâvji no Latvijas Mâkslas akadçmijas, Kuldîgas novada paðvaldîbas, LR Kultûras ministrijas, Latvijas Kokrûpniecîbas federâcijas un Kuldîgas Tehnoloìiju un tûrisma tehnikuma, kâ arî uzòçmçji un dizaineri no Rîgas krçslu fabrikas, MINT Furniture, Kalnciema kvartâla, MGS Factory, RixWood, Bug Wooden Accessories, Mars, Vçvers un citi. Diskusijas moderators LMA prorektors studiju un zinâtniskajâ darbâ, asociçtais profesors Andris Teikmanis, finansçtâjs LR Kultûras ministrija un Kuldîgas novada paðvaldîba. ILZE SUPE, Mâkslinieku rezidences vadîtâja EDUARDA DAMBERGA foto

2 Ðíirojot jâmaksâ mazâk No ðî gada 1. februâra SIA Kuldîgas komunâlie pakalpojumi (KKP) atkritumu apsaimniekoðanas tarifus nosaka pçc Ministru kabineta noteikumu grozîjumiem, bet iedzîvotâjiem aizvien vairâk rodas pârpratumu un neskaidru situâciju. Lîdz ðim katrs daudzdzîvokïu nama iedzîvotâjs maksâja par 1,5 m 3 (pçc normas) atkritumu izveðanu gadâ, taèu prakse râdîja, ka reâlais izvesto atkritumu daudzums uz cilvçku ir lielâks un neviens nav maksâjis atbilstoði izvestajam, informçja KKP valdes priekðsçdçtâjs Pçteris Gobzemis. Ministru kabineta noteikumu grozîjumi nosaka, ka daudzdzîvokïu mâju iedzîvotâji maksâ pçc reâli izvestâ atkritumu daudzuma, to sadalot uz dzîvokïu skaitu. Ne paðvaldîba, ne SIA Kuldîgas komunâlie pakalpojumi ðobrîd kârtîbu mainît nevar. Ar ðâ gada 1. februâri atkritumu apsaimniekoðanu novadâ ir pâròçmis KKP, cena par izveðanu ir samazinâta no Ls 8,82 (EUR 12,55) lîdz Ls 7,95 (EUR 11,31), neskaitot PVN par m 3. Iedzîvotâji, kuru rçíins lîdz ar jauno sistçmu ir palielinâjies, visticamâk, lîdz ðim maksâjuði mazâk, nekâ reâli saraþojuði. Konteinera piepildîjumu nosaka izvedçjs pçc gradâcijas pakâpes tukðs, pilns vai puse konteinera. Gan pilsçtâ, gan pagastos daudzums tiek atzîmçts speciâlâ marðruta lapâ. Privâtmâjâm izmaksas tiek aprçíinâtas pçc faktiski izvestâ daudzuma. Ðobrîd atkritumu izvedçji strâdâ divâs maiòâs, jaunâ apsaimniekoðanas sistçma vçl tiek regulçta, tâpçc aicinâm iedzîvotâjus bût saprotoðiem, lîdz maijam, cerams, bûs skaidrs, kâ precîzi saplânot marðrutus pagastos. Mâjas sapulcç var lemt Taèu iedzîvotâji mâjas sapulcç var lemt par izvesto atkritumu sadalîjumu uz reâlo vai deklarçto iedzîvotâju skaitu daudzdzîvokïu mâjâ, iesniedzot mâjas apsaimniekotâjam iesniegumu ar 50% plus vienas balss îpaðnieka parakstu. KKP apsaimniekoðanâ ir 373 daudzdzîvokïu mâjas pilsçtâ un pagastos, tie ir 4286 dzîvokïi. Ðobrîd 11 mâjas jau ir lçmuðas par atkritumu dalîðanu uz faktiski dzîvojoðo skaitu, bet 19 mâjas uz deklarçto cilvçku skaitu. Viena no mâjâm, kuras iedzîvotâji uzrakstîja iesniegumu par izvesto atkritumu sadalîjumu uz deklarçto iedzîvotâju skaitu, ir Dzintaru ielâ 9, Kuldîgâ. Mâjas vecâkâ Zenta Beka Sadzîves atkritumu izveðanas grafiki pagastos Grafiki mainâs visos Kuldîgas novada pagastos, izòemot Pelèu pagastu. Rumbas pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða pirmâ ceturtdiena; Meþvalde, Venta, Novadnieki katra ceturtdiena. Rendas pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða otrâ ceturtdiena; Renda, Mazrenda katra ceturtdiena. Kabiles pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða treðâ ceturtdiena; pagasta centrs katra ceturtdiena. Vârmes pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða ceturtâ ceturtdiena; pagasta centrs katra ceturtdiena. Çdoles pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða pirmâ piektdiena; pagasta centrs katra piektdiena. Kurmâles pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða otrâ piektdiena; Priedaine, Kurmâle, Vilgâle, Vecvilgâle katra piektdiena. Padures pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða treðâ piektdiena; Padure, Íimale, Deksne katra piektdiena. Îvandes pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða ceturtâ piektdiena; pagasta centrs katra piektdiena. Snçpeles pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða pirmâ treðdiena; pagasta centrs katra treðdiena. Laidu pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða otrâ treðdiena; Laidi, Valtaiíi, Sermîte, Vanga katra treðdiena. Turlavas pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða treðâ treðdiena; Turlava, Íikuri katra treðdiena. Gudenieku pagasts: pagasts, viensçtas katra mçneða ceturtâ treðdiena; Gudenieki, Birþi katra treðdiena. atzîst: Mçs aprçíinâjâm, ka 55 dzîvokïu mâjâ 22 dzîvokïos dzîvo pa vienam cilvçkam. Lielâkoties tie ir pensionâri, kuriem lîdz ar grozîjumiem par atkritumiem jâmaksâ daudz vairâk. Jaunâ sistçma liek iedzîvotâjiem maksât arî par tukðajiem dzîvokïiem, mçs ar to nebijâm mierâ. Savukârt dalît summu uz deklarçto iedzîvotâju skaitu ïaudis bija ar mieru, un ar ðâdu sistçmu pagaidâm visi ir apmierinâti. Arî ìimenes, kurâs ir divi un vairâk cilvçku, pretenzijas neceï. Atkritumu ðíiroðanas lietderîba Runâjot par atkritumu ðíiroðanu, vienmçr tiek uzsvçrts ekoloìiskais aspekts, kas bez ðaubâm ir ïoti svarîgs, taèu reti tiek pieminçts finansiâlais ieguvums tiem, kuri rûpîgi ðíiro sadzîves atkritumus. Privâtmâjâs dzîvojoðie, kas Kuldîgas pilsçtâ ir liela iedzîvotâju daïa, var ietaupît pat divas treðdaïas no atkritumu apsaimniekoðanas izmaksâm. Privâtmâju îpaðnieki var papildus sadzîves atkritumu konteineram vai maisam pasûtît ðíiroto atkritumu konteineru vai arî ieviest ðíiroto atkritumu maisu. Ðíirotos atkritumus KKP izved bez maksas. Îpaði nozîmîga ðî iespçja ir daudzdzîvokïu mâju iedzîvotâjiem kopð likumdoðanas izmaiòâm, kuras paredz, ka izvestais atkritumu apjoms tiek dalîts uz dzîvokïu îpaðumu skaitu, ir ïoti svarîgi ðo apjomu mazinât. Jo vairâk bûs ðíiroto atkritumu, jo mazâk sadzîves atkritumu, tâtad arî atkritumu apsaimniekoðanas maksa bûs mazâka. Pagastu iedzîvotâji ðíirotos atkritumus bez maksas var izmest pagastu centros novietotajos ðíiroto atkritumu konteineros, kuri ir îpaði maríçti ar informatîvâm uzlîmçm. Ðos atkritumus KKP izved reizi nedçïâ. Ðíirojamo atkritumu grupâ ietilpst: plastmasas pudeles (limonâdes, ûdens, alus u.c. pudeles), stikla tara (pudeles, burkas), plastmasas kanniòas (auto logu ðíidruma, eïïas, ziepju u.c. kanniòas), makulatûra (grâmatas, þurnâli u.c. papîra izstrâdâjumi), kartons, visa veida metâls, plçve. Par velti tiek vâkta arî lauksaimniecîbas plçve. KKP aicina lauksaimniekus sazinâties ar darbiniekiem. Ðíirotajos atkritumos nevajadzçtu likt netîru vai ar çdiena paliekâm pilnu iepakojumu un nekâdâ gadîjumâ logu stiklu, auto stiklu un spoguïus to vieta ir sadzîves atkritumu vai bûvgruþu konteinerâ. KKP lûdz ziòot par vietâm, kurâs nav izvietoti ðíirojamo atkritumu konteineri, bet informâciju par to, kâ pareizi un efektîvi ðíirot, var iegût, zvanot uz KKP tehnisko bâzi pa tâlruni vai Kâ uzlabot atkritumu apsaimniekoðanu? Mainoties sistçmai, iedzîvotâji rosina daþâdus alternatîvus veidus, kâ kontrolçt un uzlabot situâciju. Daudzdzîvokïu mâju rajonos ir novçrots, ka citu mâju iedzîvotâji izmet savus atkritumus sveðos konteineros. Viens no ierosinâjumiem ir konteineru slçgðana un atslçgu pieðíirðana konkrçto mâju iedzîvotâjiem. Taèu prakse râda, ka ðâda sistçma nedarbojas. Tâ rada sareþìîjumus atkritumu apkalpotâjiem, veidojas nelegâli izbçrtas kaudzes. Ir vairâki gadîjumi, kad iedzîvotâji palîdzçjuði pieíert cilvçkus izberam atkritumus citu mâju konteineros. Pârkâpçjiem sastâdîti protokoli un uzlikti naudas sodi. Arî turpmâk iedzîvotâji aicinâti sadarboties ar paðvaldîbas policiju un ziòot, ja tiek novçrotas aizdomîgas darbîbas. Paðvaldîbas policijas tâlr.: , Kuldîgâ jau ir domâts par pazemç iebûvçjamu konteineru ievieðanu. Tas atrisinâtu un sakârtotu lîdzðinçjo sistçmu. Tuvâkajos gados Kuldîgas novada paðvaldîba plâno piesaistît Eiropas finansçjumu, lai to investçtu atkritumu saimniecîbas sakârtoðanâ. SIGNETA REIMANE, sabiedrisko attiecîbu speciâliste 2

3 Apstiprina saistoðos noteikumus un nolikumus Apstiprinâja Kuldîgas novada paðvaldîbas projekta Vasaras intereðu un talantu skola 2014 nolikumu un jaunieðu organizâciju un neformâlo grupu projektu konkursa Jaunieði Kuldîgas novadam nolikumu. Apstiprinâja Kuldîgas novada paðvaldîbas saistoðos noteikumus: nr. 2014/6 Grozîjumi Kuldîgas novada paðvaldîbas saistoðajos noteikumos nr. 2010/9 Par sabiedrisko kârtîbu Kuldîgas novadâ ; Kuldîgas novada paðvaldîbas gada budþeta grozîjumi ; nr. 2014/8 Kuldîgas novada paðvaldîbas aìentûras Kuldîgas novada muzejs maksas pakalpojumi ; nr. 2014/1 Par paðvaldîbas palîdzîbu valsts nozîmes kultûras pieminekïa Kuldîgas pilsçtas vçsturiskais centrs teritorijâ esoðo çku, kâ arî Latvijas Valsts aizsargâjamo kultûras pieminekïu sarakstâ ietverto çku restaurâcijai un konservâcijai Kuldîgas novadâ precizçto redakciju; nr. 2014/9 Grozîjumi Kuldîgas novada paðvaldîbas saistoðajos noteikumos nr. 2010/7 Par palîdzîbu dzîvokïa jautâjumu risinâðanâ Kuldîgas novadâ. Apstiprinâja precizçtos Kuldîgas novada paðvaldîbas saistoðos noteikumus nr. 2013/13 Kuldîgas novada paðvaldîbas nolikums redakciju. Apstiprinâja Kuldîgas novada paðvaldîbas iestâdes Kuldîgas novada Pieauguðo izglîtîbas centrs attîstîbas plânu gadam. Apstiprinâja gada UNESCO pilsçtas spçles Pilsçta zem pilsçtas konkursa nolikumu un izveidoja komisiju. Apstiprinâja izglîtîbas iestâþu izdevumu tâmes viena audzçkòa mâcîbu izmaksâm paðvaldîbu savstarpçjiem norçíiniem Kuldîgas novada izglîtîbas iestâdçs no gada 1. janvâra. Apstiprinâja Noteikumus par kârtîbu, kâdâ organizçjami nodarbinâtîbas pasâkumi vasaras brîvlaikâ Kuldîgas novadâ, izsludinâja uzòçmçju un skolçnu pieteikðanos. Daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjâs, kurâs visi dzîvokïi pieder Kuldîgas novada paðvaldîbai, noteica, ka pakalpojuma maksa par sadzîves atkritumu izveðanu sadalâma atbilstoði dzîvokïos faktiski dzîvojoðo skaitam. Atjauno îres lîgumus Atjaunoja sociâlo dzîvojamo telpu Arkâdijas -2, Arkâdijas -3, Arkâdijas -7, Snçpeles pagastâ, îres lîgumus lîdz gada 31. augustam. Atjaunoja sociâlâ dzîvokïa Atvari -12, Rendas pagastâ, îres lîgumu lîdz gada 7. oktobrim. Atjaunoja sociâlo dzîvojamo telpu îres lîgumus lîdz gada 30. septembrim par telpu izîrçðanu dzîvoklî Lazdas -1, Vârmes pagastâ. Finanðu jautâjumi Pieðíîra papildu finanses p/a Kuldîgas novada muzejs ekspozîcijas izveidei. Pieðíîra Kuldîgas novada paðvaldîbas finansçjumu gadâ invalîdu biedrîbai Tu vari transportlîdzekïa uzturçðanai. Atbalstîja biedrîbas Mîïâs íepiòas projekta Kaíu mâjas izveidoðana Kuldîgâ realizâciju un pieðíîra lîdzfinansçjumu. Atïâva Kuldîgas novada paðvaldîbai pieòemt ziedojumu no SIA Amazone kultûras nozares atbalstam grâmatas Kuldîgas arhitektûra un pilsçtbûvniecîba izdevniecîbai. Òems ilgtermiòa aizòçmumu gadâ no Valsts kases paðvaldîbu autonomo funkciju veikðanai nepiecieðamo transporta lîdzekïu iegâdei. Nodeva Kuldîgas novada sporta skolai çkas Kalna ielâ 6, Kuldîgâ, rekonstrukcijas izmaksas bilancç. Nodeva dâvinâjumâ saòemtâs grâmatas Latvijas Republikas Pagaidu valdîba sçþu protokolos, notikumos, atmiòâs paðvaldîbas izglîtîbas iestâdçm bezatlîdzîbâ un grâmatas Pulcçties zem latvieðu karogiem pçc saraksta. Piedalîsies privâtâs izglîtîbas iestâdes biedrîbas Tautskola 99 Baltie zirgi pamatskolas finansçðanâ, noslçdzot sadarbîbas lîgumu un mçnesî maksâjot par vienu izglîtojamo, kuras dzîvesvieta deklarçta Kuldîgas novadâ. Akceptçja Kuldîgas novada paðvaldîbas dalîbu Klimata pârmaiòu finanðu instrumenta finansçto projektu atklâtâ konkursâ ar projekta pieteikumu Siltumnîcefekta gâzu emisiju samazinâðana, iegâdâjoties divus jaunus, rûpnieciski raþotus M1 kategorijas elektromobiïus Kuldîgas novada paðvaldîbas vajadzîbâm. Nodroðinâja projekta lîdzfinansçjumu. Akceptçja Kuldîgas novada paðvaldîbas dalîbu lauku attîstîbas programmas pasâkumâ Zivju resursu aizsardzîbas pasâkumi, ko veic valsts iestâdes vai paðvaldîbas, kuru kompetencç ir zivju resursu aizsardzîba (izòemot attiecîgâs institûcijas kârtçjos izdevumus) un iesniedza projekta pieteikumu Laðveidîgo zivju nârstu uzraudzîba Ventas upç un mobilâs videonovçroðanas sistçmas iegâde zivju resursu aizsardzîbai. Nodroðinâja projekta lîdzfinansçjumu. Domes gada 27. marta sçde Nosaka îres maksu Noteica daudzdzîvokïu mâjas Lazdas, Vârmes pagastâ, paðvaldîbas dzîvokïu îrniekiem îres maksu EUR 0,27 par dzîvokïa kopçjâs platîbas vienu m 2, t.sk. apsaimniekoðanas maksa EUR 0,07. Noteica daudzdzîvokïu mâju Zelmeòi un Lâsîtes, Vârmes pagastâ, paðvaldîbas dzîvokïu îrniekiem îres maksu EUR 0,17 par dzîvokïa kopçjâs platîbas vienu m 2, t.sk. apsaimniekoðanas maksa EUR 0,07. Noteica îres maksu paðvaldîbas dzîvokïos Liepâjas ielâ 58A, Kuldîgâ, 0,60 EUR/m 2 un sociâlo dzîvokïu îres maksu 0,42 EUR/m 2. Sâkusies reìistrâcija Velodienai Kuldîgâ No 1. aprîïa ir sâkusies reìistrâcija lielâkajam nekomerciâlajam velofestivâlam Latvijâ Velodiena Kuldîgâ, kas ðogad veselîga dzîvesveida piekritçjus no visas Latvijas pulcçs 24. maijâ. Ðogad paredzçti èetri daþâda garuma marðruti, îsâkais tiks veltîts Latvijas desmitgadei Eiropas Savienîbas sastâvâ. Notiks arî tradicionâlais nakts brauciens, kura noslçgums bûs Pilsçtas dârzâ ar kinoseansu un koncertu. Ðî gada jaunums radoðâ darbnîca Esi spoþs un droðs. Visu dienu lîdz nakts braucienam zinoðu speciâlistu vadîbâ velosipçdus varçs aprîkot ar daþâdiem atstarojoðiem un gaismu radoðiem elementiem. Darbnîca tiek organizçta starpteritoriâlâ un starpvalstu sadarbîbas projekta Velo kultûra ietvaros par Eiropas Lauksaimniecîbas fonda lauku attîstîbai pieðíirto finansçjumu. Reìistrâcija notiek gan dienas, gan nakts braucienam, un, tâpat kâ Ðogad velofestivâla jaunums bûs radoðâ darbnîca Esi radoðs un droðs. pçrn, pirmie 400 dalîbnieki savâ îpaðumâ iegûst Velodienas krekliòus ar pasâkuma simboliku. Elektroniski reìistrçties lîdz 22. maijam iespçjams mâjas lapâ kâ arî pasâkuma dienâ Kuldîgas pilsçtas estrâdç. Velodiena Kuldîgâ norisinâsies jau septîto gadu, un tâs mçríis ir veicinât riteòbraukðanas kultûru un zaïo domâðanu Latvijâ. Velofestivâlu organizç Kuldîgas tûrisma aktîvâs atpûtas centrs sadarbîbâ ar Kuldîgas novada Domi, Eiropas Komisijas pârstâvniecîbu Latvijâ un SIA Velokurjers. KATE SKRINDA, Kuldîgas aktîvâs atpûtas centra tûrisma speciâliste ARTA GUSTOVSKA foto 3 Zemes noma Izbeidza nomas lîgumu par zemesgabalu Meþbirznieki Kurmâles pagastâ; Gudenieku pagastâ par zemes vienîbâm ar kad. apz ; ; , zemes vienîbâm Jaunmeþmaïi, Jaunmeiri ; par zemesgabalu Pie Jaunzemjiem, Rendas pagastâ. Izbeidza lauku apvidus zemes nomas lîgumu Turlavas pagastâ par zemesgabala L/s Maðînu ðíûnis ½ domâjamâs daïas nomu. Iznomâja paðvaldîbas lauksaimniecîbas zemes vienîbu Palîgsaimniecîbâs, zemnieku saimniecîbai lauksaimniecîbas zemi, daïu no nekustamâ îpaðuma Bçrzkalni, Kabiles pagastâ; zemi zemesgabalâ Palîgsaimniecîbas un zemesgabalâ Dikði Turlavas pagastâ. Pagarinâja noslçgtos lîgumus par zemes vienîbu Plaèkalni un Senèi, Çdoles pagastâ, nomu. Iznomâja paðvaldîbas zemesgabala Saknes 13, Çdoles pagastâ, reâlo daïu un paðvaldîbas lauksaimniecîbas zemi zemesgabalâ Palîgsaimniecîbas, Turlavas pagastâ. Izbeidza nomas attiecîbas ar zemnieku saimniecîbu par zemesgabala daïas Palîgsaimniecîbas, Turlavas pagastâ, iznomâðanu. Iznomâja paðvaldîbas lauksaimniecîbas zemi zemesgabalâ ar kad. nr Palîgsaimniecîbas un izdarîja izmaiòas noslçgtajâ zemes nomas lîgumâ nr. 90. Uzskatîja par izbeigtu nomas lîgumu ar vienu personu par lauksaimniecîbas zemi zemesgabalâ Skola, Turlavas pagastâ, un iznomâja ðo zemi citai personai. Lûdza Kuldîgas novada Domes Bûvniecîbas komisijai Kurmâles pagastâ mainît zemes lietoðanas mçríi no 0101 uz 1001 un noslçdza zemes nomas lîgumu par zemes vienîbu Ugunsdzçsîbas baseins uz trîs gadiem. Lûdza Kuldîgas novada Domes Bûvniecîbas komisijai Kurmâles pagastâ mainît zemes lietoðanas mçríi no 0101 uz 1001 un iznomâja SIA zemesgabala Ugunsdzçsîbas baseins, daïu saimnieciskâm vajadzîbâm. Izbeidza gada 1. jûlijâ noslçgto zemes nomas lîgumu Gudenieku pagastâ par zemes vienîbas ar kad. apz nomu. Iznomâja paðvaldîbas îpaðuma Âbeïdârzi, Îvandes pagastâ, zemes vienîbu ar kad. apz izmantoðanai lauksaimniecîbâ. Noteica, ka zemesgabala Âbele nr. 60, Pelèu pagastâ, lietotâjam zemes pastâvîgâs lietoðanas tiesîbas izbeiguðâs, uzdeva Pelèu pagasta pârvaldei Kuldîgas novada paðvaldîbas îpaðuma tiesîbas uz zemesgabalu nostiprinât zemesgrâmatâ un to iznomâja. Gatavos atsavinâðanai un rîkos izsoli Atzina, ka nekustamais îpaðums Zaïumi 1, Vecâ muiþa, Kabiles pagastâ, nav nepiecieðams paðvaldîbas funkciju nodroðinâðanai un konceptuâli atbalstîja paðvaldîbas îpaðuma gatavoðanu atsavinâðanai. Rîkos nomas tiesîbu izsoli neiznomâtajiem zemesgabaliem Gudenieku pagasta ar kad. apz ; ; ; un Bûvniecîba Atïâva pabeigt bûvniecîbu: dârza mâjai îpaðumâ Âbele 209, Pelèu pagastâ; raþoðanas çkâm zemes îpaðumâ Tehnikas ielâ 4, Kuldîgâ; ðautuves çku kompleksam zemes îpaðumâ Ðautuve, Rumbas pagastâ; raþoðanas çkâm zemes îpaðumâ Muiþgravas, Kurmâles pagastâ; raþoðanas çkâm zemes îpaðumâ Grantiòi, Turlavas pagastâ. Noteica, ka bûvniecîba jâveic Bûvniecîbas likumâ un Vispârîgajos bûvnoteikumos paredzçtajâ kârtîbâ Kuldîgas novada Domes Bûvniecîbas komisijâ jâizòem plânoðanas un arhitektûras uzdevums, jâizstrâdâ un akceptçðanai jâiesniedz bûvprojekts un bûvobjekts jânodod ekspluatâcijâ. Atïâva pabeigt saimniecîbas çkas rekonstrukciju îpaðumâ Planîcas ielâ 9, Kuldîgâ. Noteica, ka Bûvniecîba jâveic Bûvniecîbas likumâ un Vispârîgajos bûvnoteikumos paredzçtajâ kârtîbâ un bûvobjekts jânodod ekspluatâcijâ. Kuldîgas novada paðvaldîba aicina novada uzòçmçjus piedalîties Uzòçmçju dienâ, kas notiks 11. aprîlî Mârtiòzâlç, Pilsçtas laukumâ 4, Kuldîgâ. Pasâkumâ Kuldîgas novada Domes priekðsçdçtâja Inga Bçrziòa stâstîs par aktuâlo mûsu novadâ; Kuldîgas filiâles vadîtâja Sandra Krinkele informçs par NVA piedâvâjumiem esoðajiem un topoðajiem uzòçmçjiem; AS Swedbank galvenais ekonomists Mârtiòð Kazâks stâstîs un diskutçs par Latvijas ekonomikas tendencçm gadam: kas notiek un ko gaidît? Pasaules, Latvijas ekonomika un Latvijas reìioni ko Latvijai nozîmç Eiropas ekonomikas moðanâs no krîzes, vai ir atklâtas Eiropas Aicina uz Nekustamais îpaðums Ieskaitîja zemes vienîbas ar kad. apz , , Snçpeles pagastâ, kâ piekrîtoðas paðvaldîbai. Pieðíîra zemes vienîbâm nosaukumu Vindas, Snçpeles pagasts, Kuldîgas novads. Sadalîja nekustamo îpaðumu Majori, Rumbas pagastâ, trîs zemes vienîbâs. Jaunveidojamajam nekustamajam îpaðumam pieðíîra nosaukumu Majornieki, jaunveidojamo zemes vienîbu pievienoja nekustamajam îpaðumam Rumpji Majori. Slçdza nomas lîgumu ar SIA par nedzîvojamo telpu paðvaldîbas nekustamajâ îpaðumâ Skola, Snçpeles pagastâ, nomu uz 12 gadiem. Nodeva apsaimniekoðanâ individuâlajam komersantam zemesgabalu Pelèu ielâ 1, zemesgabalu Alsungas ielâ 38, Kuldîgâ un bezatlîdzîbas apsaimniekoðanâ individuâlajam komersantam zemesgabalus: Lauku ielâ 6, Ganîbu ielâ 11, Vasaras ielâ 2, Vasaras ielâ 3, Dzirnavu ielâ 32A, Kuldîgâ. Nodeva dzîvojamâs mâjas Radio releja stacija, Çdoles pagastâ un Senlejas, Rendas pagastâ, apsaimniekoðanas tiesîbas SIA Kuldîgas komunâlie pakalpojumi. Vienlaicîgi ar pârvaldîðanas tiesîbâm pilnvarotai personai tiek nodota apsaimniekoðanâ dzîvojamai mâjai pieguïoðâ teritorija un palîgçkas. Daþâdi Neatcçla Kuldîgas novada Domes lçmumu (prot. 17, p.52) Par automaðînas nodoðanu bezatlîdzîbas lietoðanâ SIA L.Lagzdiòas ârsta prakse. Pieðíîra lîdzekïus auto Opel Astra uzturçðanai. Likvidçja SIA Pelèinieks, noteica, ka lçmums stâjas spçkâ gada 1. maijâ. Izsniedza uz jaunâ atïaujas adresâta vârda valsts a/s Latvijas autoceïu uzturçtâjs reìistrçto Bieþi sastopamo derîgo izrakteòu ieguves atïauju smiltsgrants un smilts atradnei Íaupi, anulçja gada 1. jûnijâ izsniegto atïauju. Izsniedza divâm SIA Bieþi sastopamo derîgo izrakteòu ieguves atïauju smiltsgrants un smilts atradnei Grantskalni- Sprinèupe iecirknim Lejasdabras, Kurmâles pagastâ un Umuïi, kas atrodas zemes îpaðumâ Austriòas, Padures pagastâ. Rîkos 9. Kuldîgas pusmaratonu/ Skrien Latvija posmu gada 9. augustâ. Apstiprinâja sacensîbu nolikumu un rîcîbas komiteju. Atïâva izslçgt no Kuldîgas novada paðvaldîbas Rumbas pagasta pârvaldes grâmatvedîbas uzskaites transportlîdzekli Fiat Ulysse. Uzdeva Rumbas pagasta pârvaldei to noòemt no uzskaites Ceïu satiksmes droðîbas direkcijâ un pârdot sertificçtâ metâllûþòu savâkðanas uzòçmumâ. Apmaksâja ilgstoðâs sociâlâs aprûpes un sociâlâs rehabilitâcijas pakalpojumus trim personâm Kuldîgas novada sociâlâs aprûpes centrâ Venta, maksâjot starpîbu starp pakalpojuma maksu un to daïu, kas tiek segta no klienta pensijas. Uzòçmçju dienu Savienîbas un eiro zonas vâjâs vietas, kâdi ir Latvijas ekonomiskie râdîtâji, eksporta, bezdarba, nodokïu lîmenis paðlaik un ko gaidît turpmâk? Ienâkumu atðíirîbas Latvijas reìionos kâdas tâs ir un kâdi faktori tâs nosaka. BOSI Nordic sadarbîbâ ar Altum, Latvijas Tirdzniecîbas un rûpniecîbas kameru, LURSOFT un AS Swedbank stâstîs par BOSI metodi, kas tiek lietota, lai panâktu uzòçmuma izaugsmi. Sîkâka informâcija pie Kuldîgas Attîstîbas aìentûras projektu speciâlistes Lîgas Raitumas pa tâlr , mob vai e-pastâ: LÎGA RAITUMA, Attîstîbas aìentûras projektu speciâliste

4 Ikviens aicinâts pielikt roku Lielajâ talkâ Ðogad Lielajâ talkâ vecpilsçtas teritorijas un Ventas krasta sakopðana notiks piektdien, 25. aprîlî. Bet lîdz 24. aprîlim iedzîvotâji ir aicinâti pieteikt talkoðanas vietas Lielâs talkas organizatorei Kuldîgâ Kuldîgas novada paðvaldîbas vides speciâlistei Dacei Jansonei pa tâlruni , vai e-pastâ: 25. aprîlî ikviens aicinâts sapost pilsçtu pavasarim, lai sestdien, 26. aprîlî, visi kopâ atklâtu tûrisma sezonu pavasara palu ðovâ Lido zivis Kuldîgâ Pilsçtas dârzâ un tâ apkârtnç. Par Lielâs talkas atkritumu maisu saòemðanu no 15. aprîïa var interesçties pie SIA Kuldîgas komunâlie pakalpojumi dispeèeres Gaidas Bakanauskaites pa tâlruni vai , Dârzniecîbas ielâ 9, Kuldîgâ. Ðogad tiks dalîti sarkani aizsienami maisi, kurus pçc talkas nogâdâs uz atkritumu poligonu. Par pilno atkritumu maisu savâkðanas vietâm Kuldîgas pilsçtas teritorijâ jâpaziòo G.Bakanauskaitei, laukos pagastu pâr- valdçs. Lauku iedzîvotâji par talkas norisi pagastâ un atkritumu maisu saòemðanu var uzzinât pagasta pârvaldç. Svarîgi atcerçties, ka Lielâs talkas atkritumi nav vecâs mantas no mâju pagrabiem un atkritumu kaudzes privâtmâju un daudzdzîvokïu mâju teritorijâs. Tas ir koplietoðanas teritoriju sakopðanas pasâkums, kurâ aicinâts piedalîties ikviens Latvijas iedzîvotâjs. Katru gadu aprîlis tiek izsludinâts par Spodrîbas mçnesi, kurâ visi Kuldîgas pilsçtas un novada iedzîvotâji, uzòçmumi, izglîtîbas un paðvaldîbas iestâdes aicinâtas sakopt savu pilsçtu un novadu. Katrs no mums ir ievçrojis kâdu nesakoptu stûrîti, un ðomçnes mçs varam to sakârtot. Jâbût tikai iniciatîvai un vçlmei, jo mçs paði radâm vidi, kurâ dzîvojam. DACE JANSONE, Kuldîgas novada paðvaldîbas vides speciâliste Satiec un iepazîsti lidojoðo Kuldîdznieki un pilsçtas viesi sestdien, 26. aprîlî, no lîdz tiek aicinâti uz Pilsçtas dârzu, lai satiktu un labâk iepazîtu lidojoðâs vimbas. Îpaði tiek aicinâtas ìimenes ar bçrniem un skolçni, kurus gaidîs vides izziòas pieturas aizraujoðâ Ventas zemûdens pasaule, eksperimenti un pçtîjumi mikroskopâ, daudz jauna par dzîvi Ventâ un pie tâs, ûdensputni un ûdensaugi, senie zvejas rîki. Bûs iespçja izkrâsot savu abinieka vai râpuïa mulâþu, izgatavot fotorâmîti vai hercoga flotes kuìi, kâ arî citi pârsteigumi. Jauno makðíernieku skolâ varçs apgût zinâðanas par makðíerçðanas noteikumiem, uzzinât par zemûdens medîbâm, pieredzçjuðu meistaru vadîbâ mâcîties atïautos makðíerçðanas veidus un uzzinât, kâdu kaitçjumu rada nelegâlo makðíerçðanas rîku izmantoðana. Apmeklçtâjus priecçs Kuldîgas kultûras centra jaunieðu teâtris Focus reþisores Daigas Pirtnieces vadîbâ ar vides izglîtîbas izrâdi Kur beidzas skudru ceïð, tur sâkas zivju ceïð, kas atraktîvâ veidâ vçsta par vimbu nârstu. Îpaði kârdinoða solâs bût Zivju virtuve, kas vçstîs par iespçjâm izmantot uzturâ vietçjo zivsaimniecîbas produkciju. Interesenti varçs iemâcîties pagatavot un nogarðot vimbu! zivju zupu uz ugunskura, kâ arî pârbaudît savu veiklîbu zivju tîrîðanas un filçðanas meistarklasç, kuru vadîs Skrundas arodvidusskolas meistari. Apmeklçtâji aicinâti piedalîties Suði darbnîcâ, paðiem gatavojot un degustçjot suði. Pasâkuma norises bûs bez maksas. Aktivitâtes tiek îstenotas LVAF finansçtâ projekta Ventas upes dzîvo resursu saglabâðanas veicinâðana ietvaros. ILZE ZARIÒA, projekta vadîtâja 4

5 28. martâ svinîgi un ar lepnumu tika atvçrts ilgi lolotais 35 biedru Kuldîgas novada zemnieku un mâjraþotâju kooperatîva produktu veikals Kuldîgas labumi. Pasâkums interesi raisîja daudziem iedzîvotâjiem, jo uz veikala atvçrðanu bija ieradies vesels pulks apmeklçtâju un lauku labumu cienîtâju. Mçs ïoti lepojamies ar kopîgi sasniegto, atklâjot pasâkumu, uzrunâ sacîja Kuldîgas Attîstîbas aìentûras speciâliste Lîga Raituma. Bet kooperatîva vadîtâja un valdes priekðsçdçtâja Elîna Voika uzsvçra: Ðodien ir liela un îpaða diena, jo ðodien ir kooperatîva otrâ dzimðanas diena. Lai mçs visi te varçtu kopâ sapulcçties, savu roku ir pielikuði ïoti daudzi, tâpçc paldies Kuldîgas novada paðvaldîbai, ka iedvesmojât uz ðo lielo soli, paldies Kuldîgas Attîstîbas aìentûrai, Atvçrts veikals Kuldîgas labumi Latvijas Lauku konsultâcijas un izglîtîbas centram, SIA Dekors RD un SIA Kuldîgas komunâlie pakalpojumi. Jâsaka, ka pagâjis jau gads, kopð iedroðinâjâmies un smçlâmies pieredzi no Rûjienas kooperatîva. Ðis ir rezultâts pieredzes apmaiòas braucieniem, tikðanâs reizçm pagastos ar zemniekiem un mâjraþotâjiem. Prieks, ka cilvçki apvieno patîkamo ar lietderîgo un dara to, kas patieðâm patîk, sacîja Kuldîgas novada Domes priekðsçdçtâjas vietnieks Aleksandrs Lange. Iedzîvotâji aicinâti atbalstît vietçjos zemniekus un mâjraþotâjus, iegâdâjoties dabîgas sulas, âbolu èipsus, sukâdes, medu, piena un gaïas produktus, kâ arî tamborçjumus, adîjumus un citas skaistumlietas. Informçjam, ka mâjraþotâju veikals atrodas Adatu ielâ 9, Kuldîgâ, jaunâs autoostas telpâs. Darba laiks: otrdienâs, treðdienâs, ce- Tâ kâ arî Rendâ, tâpat kâ citos novada pagastos, gaidâmas lielas pârmaiòas komunâlajâ saimniecîbâ, uz iedzîvotâju sapulci bija ieraduðies vairâki desmiti pagasta iedzîvotâju, lai tiktos ar Kuldîgas novada Domes priekðsçdçtâjas vietnieku Aleksandru Langi un pârstâvjiem no SIA Kuldîgas komunâlie pakalpojumi (KKP), SIA Kuldîgas siltumtîkli un Valsts policijas. Siltumtîkli apkuri pâròems oktobrî Beidzoties sezonai, apkures sistçma tiks nodota SIA Kuldîgas siltumtîkli pârziòâ. Valdes priekðsçdçtâjs Artis Roberts pastâstîja: Saskaòâ ar Domes lçmumu Siltumtîkliem apkure jâpâròem ðî gada oktobrî. Jau ðobrîd domâjam, kâ jums nodroðinât siltumu. Mâju sapulcçs risinâsim individuâlas situâcijas un jautâjumus. Lîdz ðim rçíins par apkuri bijis EUR 1,14 par kvadrâtmetru, bet turpmâk tas tiks aprçíinâts pçc mâjas patçrçtajâm megavatstundâm. Vidçji tie varçtu bût EUR 1,46 par kvadrâtmetru. Ðobrîd izdevumi par apkuri pârsniedz ieòçmumus. Ðâda situâcija radusies, jo pieaugusi malkas cena. Jaunais tarifs nosegs tikai pamatizdevumus malku un tâs sagatavoðanu, algas kurinâtâjiem. Jaunâ norçíinu kârtîba iedzîvotâjiem liks sekot lîdzi patçriòam neturçt vaïâ logus un pagraba durvis, lai siltums nezûd, secinâja A.Roberts. Kâda pagasta iedzîvotâja interesçjâs, vai ir iespçja atteikties no centrâlâs apkures. A.Roberts skaidroja: Ja mâja ir kopîpaðums un iedzîvotâji pieòem lçmumu, tad var atteikties no centrâlâs apkures. Neviens likums to neaizliedz. Tâdâ gadîjumâ ir jâmeklç alternatîvs apkures risinâjums un tas jâsaskaòo ar bûvvaldi. KKP valdes priekðsçdçtâjs Pçteris Gobzemis daudzdzîvokïu mâju iedzîvotâjiem lika saprast, ka par kârtîbu un sakoptîbu ir jâmaksâ. Daudzviet iedzîvotâji vispâr nav maksâjuði apsaimniekoðanas maksu. Lai varçtu kaut ko uzlabot un sakârtot, ir jâbût uzkrâjumam, kas veidojas no apsaimniekoðanas maksas. 11. klases skolniece Madara Kâle uzdod jautâjumu tieðsaistç projekta organizatoriem: Kâpçc dzîves lîmenis ES rietumu un austrumu valstîs joprojâm ir ïoti atðíirîgs? 5 Svinîgi atvçrts, savus pircçjus gaida mâjraþotâju un zemnieku produktu veikals Kuldîgas labumi, kurâ ir iespçja iegâdâties dabîgas un veselîgas preces. turtdienâs no lîdz 18.00, piektdienâs no lîdz 19.00, sestdienâs no 8.00 lîdz 15.00, Ðíirojot atkritumus, iespçja ietaupît Daudzus satrauc atkritumu ðíiroðana un izveðana. Pârstâvji ieteica mâjas iedzîvotâjiem vienoties un informçt KKP, lai sakârtotu atkritumu izveðanu noskaidrot, kur vajag novietot papildu konteinerus, kur bieþâk tos jâizved. Atkritumu ðíiroðana ievçrojami samazina izmaksas iedzîvotâjiem un palîdz ietaupît lîdzekïus. Visus ðíirojamos atkritumus var mest tam paredzçtajâ konteinerâ, kuru tâlâk saðíiro KKP darbinieki. Ðis konteiners tiek izvests bez maksas. Savukârt privâtmâju îpaðnieki ðíirojamos atkritumus varçs izmest pagasta centrâ, kur tiks novietoti ðíirojamo atkritumu konteineri. savukârt svçtdienâs un pirmdienâs veikaliòð slçgts. Iedzîvotâju sapulce Rendâ Rendas pagasta iedzîvotâji, tiekoties ar novada paðvaldîbas vadîbu un pârstâvjiem, interesçjâs par jaunumiem un izmaiòâm komunâlajâ saimniecîbâ. Kuldîgas Centra vidusskola ðobrîd ir pirmâ un vienîgâ skola Latvijâ, kura iesaistîjusies pilsoniskâs lîdzdalîbas aktivitâtç tieðsaistes projektâ Debating Europe. Projektâ darbojas 11. klases skolçni, apgûstot mâcîbu priekðmetu Politika un tiesîbas. Skolçni videokonferencç Eiropas Parlamenta deputâtiem Briselç uzdeva paðu sagatavotos jautâjumus par krîzi Ukrainâ un Latvijas droðîbu, par Eiropas politiía karjeru un Latviju Eiropas Savienîbâ, kâ arî par ES ekonomikas attîstîbas perspektîvu. Skolçnu jautâjumi un politiíu atbildes ir atrodamas saitç: 28/debating-europe-schools-latvia/ #.Uzk3ac59J8F. SIGNETA REIMANE, sabiedrisko attiecîbu speciâliste EDUARDA DAMBERGA foto Satrauc grausi Ne vien iedzîvotâjus, bet arî paðvaldîbu satrauc graustu stâvoklis. Ðobrîd novadâ tiek pievçrsta pastiprinâta uzmanîba ðim jautâjumam. Piemçram, par Ozolu ciema bçrnudârzu ir informçta bûvvalde. Tiks uzrakstîts slçdziens un çku nojauks. Taèu daudzas çkas pieder privâtpersonâm, un par tâm tiek sastâdîti akti, uzlikta sodanauda un piedâvâts îpaðniekiem rast risinâjumu. Kuldîgas iecirkòa kârtîbas policijas nodaïas priekðniece Vita Maslobojeva aicinâja iedzîvotâjus laicîgi ziòot Rendas pagasta vecâkâ iecirkòa inspektoram Aivim Gluðkovam par nekârtîbu cçlâjiem un zagïiem pagastâ, lai nodroðinâtu kârtîbu. Turpinâs pçrn labi iesâkto Rendas pagasta pârvaldes vadîtâja Inta Freiberga pastâstîja: Gatavojamies nodot ûdenssaimniecîbu. Diemþçl mums izjuka lielais projekts, jo neiekïâvâmies termiòos, bet varbût tas ir pat labâk, jo, apgûstot tik lielus projektus, maksa par ûdeni bûtu diezgan augsta. Par saviem lîdzekïiem pagastâ uzbûvçjâm atdzelþoðanas staciju, lîdz ar to ir uzlabojusies ûdens kvalitâte. Sadarbojoties ar SIA Kuldîgas ûdens, kopîgi varçsim atjaunot caurules un tos posmus, kuri ir bîstami. Ûdenssaimniecîbas projektu pamazâm tik un tâ apgûsim. Ðogad par 30% nauda ceïiem ir vairâk, tas nozîmç, ka vairâk varçsim sakârtot pagasta ceïus. Izsludinâsim iepirkumu Rendas kultûras nama laukuma izbûvçðanai. Mçs cenðamies, lai attîstîba notiek lîdzvçrtîgi visâ novadâ pilsçtâ un 13 pagastos, teica A.Lange. SIGNETAS REIMANES, sabiedrisko attiecîbu speciâlistes teksts un foto Vidusskolçni iesaistâs pilsoniskâs lîdzdalîbas aktivitâtç Debating Europe ir Eiropas lîmeòa projekts interneta platforma, kas tapusi, lai veicinâtu dialogu starp ES pilsoòiem un lçmumpieòçmçjiem. Projekts îstenojies, sadarbojoties vairâkiem ietekmîgiem partneriem, tâdiem kâ Friends of Europe, Europe s World, Eiropas Parlamenta Komunikâcijas ìenerâldirektorâts, kâ arî Microsoft, Skype u.c. Projekts tika aizsâkts gadâ, un kopð tâ laika ir saòemti jautâjumi un komentâri no ES iedzîvotâjiem un intervçti 600 politikas veidotâju un ekspertu. Viens no virzieniem, kurâ ðis projekts darbojas, ir skolas. INGA REIMANE, Kuldîgas Centra vidusskolas skolotâja LELDES ROLAVAS foto

6 Marta Domes sçdç tika apstiprinâts jaunieðu organizâciju un neformâlo grupu projekta konkurss Jaunieði Kuldîgas novadam. Konkurss tiek organizçts, lai veicinâtu jaunieðu aktivitâti un lîdzdalîbu projekta vadîðanâ un organizçðanâ, gan paðiem lîdzdarbojoties, gan iesaistot vietçjo sabiedrîbu, attîstot oriìinâlas idejas sabiedriskajâs aktivitâtçs, kâ arî savstarpçjâ sadarbîbâ starp pagastu un pilsçtu jaunieðiem. Ðî gada prioritâtes ir: jaunieðu lîdzdalîba un iesaistîðana, neformâlâs izglîtîbas aktivitâtes, veselîgs dzîvesveids, brîvprâtîgais darbs, sociâlâ iekïauðana, bet atbalstâmas arî citas darbîbas jebkurâ jomâ, kas ir vçrtîgas un interesantas. Konkursâ var piedalîties reìistrçtas jaunieðu organizâcijas un neformâlas jaunieðu grupas (skolç- Ar Kuldîgas novada paðvaldîbas atbalstu arî ðogad apstiprinâts projekts Vasaras intereðu un talantu skola Projekta mçríis ir daudzpusîgu intereðu un talantu attîstîðana bçrniem un jaunieðiem vecumâ no 5 lîdz 16 gadiem. Paðvaldîbas finansiâlais atbalsts vienai nometnei ir EUR 700. Projekta kopçjais finansçjums EUR Nometnes organizatoram jâuzrâda aktivitâðu programma 10 dienâm ar darba laiku no 9.00 lîdz Martâ izsniegtâs bûvatïaujas Objekta nosaukums Objekta adrese Pasûtîtâjs TP7530 Birþi elektroapgâdes tîklu Gudenieku pagastâ, rekonstrukcija Kuldîgas novadâ AS Sadales tîkls Atpûtas mâja Talcnieki, Rendas pagastâ SIA WESTLAKE Meliorâcijas sistçmas rekonstrukcija Purvagulbji, Kurmâles pagastâ SIA Purvagulbji TP7305, TP7183 Parka un Egïu ielas Parka un Egïu iela, AS Sadales tîkls elektroapgâdes tîklu rekonstrukcija Kuldîgâ Kuldîgâ Daudzdzîvokïu dzîvojamo mâju Laidu pagastâ, Kuldîgas novada iekðkvartâla labiekârtojuma Kuldîgas novadâ paðvaldîba 2. kârta Teritorijas labiekârtojums VZA Pelèi Projektu konkurss jaunieðiem VZA Pelèi, Pelèu pagastâ nu paðpârvaldes). Projekta autori ir jaunieði, pieauguðais var bût konsultants. Lai piedalîtos konkursâ, lîdz 9. maijam jâaizpilda pieteikuma anketa un jânosûta e-pastâ: Pieteikumus vçrtçs Kuldîgas Bçrnu un jaunieðu centrs, Kuldîgas Jaunieðu dome un Kuldîgas novada Jaunatnes lietu konsultatîvâ komisija. Projekta maksimâlais finansçjums ir EUR 280, un tas jâîsteno no gada 10. jûnija lîdz 25. oktobrim. Konkursa rezultâti tiks paziòoti 3. jûnijâ. Visiem projektiem ar rezultâtu prezentâciju bûs jâpiedalâs Kuldîgas novada jaunieðu pasâkumâ gada 5. decembrî. Projektu Jaunieði Kuldîgas novadam finansiâli atbalsta Kuldîgas novada paðvaldîba. SIGNETA REIMANE, sabiedrisko attiecîbu speciâliste Iespçja organizçt nometnes (diennakts nometnçm pieïaujams îsâks nometnes darbîbas laiks, bet ne mazâk kâ 3 dienas). Minimâlais dalîbnieku skaits vienâ Vasaras intereðu un talantu skolas 2014 grupâ ir 15, maksimâlais 25 dalîbnieki. Bçrniem jânodroðina çdinâðana vismaz vienu reizi dienâ. Projekta pieteikumi jâiesniedz lîdz 17. aprîïa plkst Kuldîgas novada paðvaldîbâ, Baznîcas ielâ 1, Kuldîgâ. Papildu informâcija pa tâlr vai e-pastâ Zinâtniskais institûts BIOR Publisko iepirkumu komisijâ martâ pieòemtie lçmumi Iepirkuma priekðmets Lçm. pieò. dat. Uzvarçtâjs Papildus bûvdarbu veikðana objektâ PII Âbelîte, celtniecîbas 3. kârta, esoðâs çkas nr. 2 rekonstrukcija Ziedu ielâ 15, Kuldîgâ, ID nr. KNP/2014/10/ERAF SIA BûvLat grupa Papildus bûvdarbu veikðana objektâ PII Âbelîte, celtniecîbas 3. kârta, esoðâs çkas nr. 2 rekonstrukcija Ziedu ielâ 15, Kuldîgâ, ID nr. KNP/2014/16-S/ERAF SIA BûvLat grupa Papildus mçbeïu izgatavoðana, piegâde un uzstâdîðana objektâ PII Âbelîte, celtniecîbas 3. kârta, esoðâs çkas nr. 2 rekonstrukcija Ziedu ielâ 15, Kuldîgâ, ID nr. KNP/2014/17-S/ERAF SIA BûvLat grupa Autotransporta iegâde Kuldîgas novada paðvaldîbai, p/a Kuldîgas Galvenâ bibliotçka SIA Rezerve un un Laidu pagasta pârvaldei SIA Moller auto Ventspils Daudzdzîvokïu dzîvojamo mâju iekðkvartâla labiekârtojums Laidu pagastâ, Kuldîgas novadâ SIA Ribetons ceïi Tehniskâ projekta izstrâde objektam Kuldîgas 2. vidusskolas telpu renovâcija Jelgavas ielâ 62, Kuldîgâ un autoruzraudzîba SIA Lûsis V Kuldîgas novada administratîvajâ teritorijâ noíerto klaiòojoðo suòu un kaíu îslaicîga uzturçðana un aprûpe dzîvnieku patversmç SIA Mîïâs íepiòas Pârtikas produktu piegâde Kuldîgas Centra vidusskolai Mucenieku ielâ 6, Kuldîgâ, Kuldîgas novadâ, 1. daïai SIA Talsu gaïa Sienas stikla stendu un vitrînu izgatavoðana, piegâde un montâþa Kuldîgas novada muzejam Pils ielâ 5, Kuldîgâ KNP/2014/23/ERAF SIA Bûvfirma INBUV Skolçni vasarâ varçs strâdât Arî ðovasar Kuldîgas novada paðvaldîba organizçs jaunieðu nodarbinâtîbas projektu, tâdçï aicina uzòçmçjus un zemniekus pieteikties skolçnu nodarbinâðanai, bet skolçnus darbam vasaras brîvlaikâ. Iespçja strâdât tiks nodroðinâta 16 un 17 gadus veciem jaunieðiem, kuru dzîvesvieta deklarçta Kuldîgas novadâ un kuri mâcâs vispârizglîtojoðajâs vai profesionâlâs izglîtîbas iestâdçs. Laikâ no 2. jûnija lîdz 29. augustam paredzçts nodarbinât 170 jaunieðus, darbu piedâvâjot rindas kârtîbâ. Skolçni uzzinâs, kâdi ir viòu darba pienâkumi un gûs praktisko pieredzi pro- Spçle notiks 23. maijâ no lîdz Kuldîgas Veckuldîgas pilskalnâ. Spçles mçríis ir pievçrst iedzîvotâju, îpaði skolçnu un jaunieðu uzmanîbu Kuldîgas mantojumam kâ pasaules vçrtîbu kopuma sastâvdaïai, izzinât to aktuâlâ un mçríauditorijai saistoðâ veidâ, informç projekta vadîtâja Sintija Vîtoliòa. UNESCO pilsçtas spçle ir aktîvas un neformâlas izglîtoðanâs iespçja skolçniem par gada tçmu Pilsçta zem pilsçtas. Tçma veltîta notikumiem, stâstiem, objektiem un faktiem, kas saistîti ar Veckuldîgas pilskalnu kâ dabas, kultûras un vçstures liecîbu, lai uzsvçrtu daudzveidîgâ mantojuma savstarpçju saistîbu un ietekmi uz vietas vçsturi. Spçles laikâ bûs iespçja pçtît, izzinât, darît, vçrot un sajust gût praktisku pieredzi, ko tçmas ietvaros spçles organizçtâji nodroðinâs 15 kontrolpunktos fesionâïu uzraudzîbâ, strâdâjot ne vairâk kâ 4 stundas dienâ vienu mçnesi vasarâ un saòemot atlîdzîbu pçc valstî noteiktâs minimâlâs stundas tarifa likmes par faktiski nostrâdâtajâm stundâm. Skolçni tiek aicinâti iesniegt aizpildîtu anketu un ârsta izziòu par veselîbas stâvokli Kuldîgas novada paðvaldîbâ pie Administratîvâs nodaïas speciâlistes Baibas Mâlnieces (102. kabinetâ, Baznîcas ielâ 1, Kuldîgâ) vai Kuldîgas novada pagastu pârvaldçs pie lietvedes/ sekretâres. Dokumenti jâiesniedz no 9. aprîïa lîdz 9. maijam. Savukârt uzòçmçji tiek aicinâti no 9. aprîïa lîdz 9. maijam pie B.Mâlnieces pieteikt nodarbinâmo Piesakies UNESCO spçlei Pilsçta zem pilsçtas Veckuldîgas pilskalnâ. Spçlç aicinâti piedalîties Kuldîgas un novada skolu skolçni klaðu un klaðu grupâ. Katra skola vismaz vienâ grupâ aicinâta pieteikt komandu ar 4 6 skolçniem, kuriem ir vçlme izzinât un radoði risinât uzdevumus. Dalîba UNESCO pilsçtas spçlei jâpiesaka no 14. aprîïa lîdz 15. maijam e-pastâ: klât pievienojot aizpildîtu pieteikuma anketu. Aktivitâtes pieejamas ikvienam interesentam bez maksas! Bûvniecîbas komisijâ gada martâ lemtais Bûvniecîbas pieteikumi Objekta nosaukums Adrese Lçmums 1. Divas nojumes Kaíîði, Pelèu pagastâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 2. Dârza mâja Liepu ielâ 7, Rumbeniekos,Rumbas pagastâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 3. Viesnîca Skolas ielâ 2, Kuldîgâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 4. Pasâkumi katastrofu seku likvidçðanai Skolas ielâ 2, Kuldîgâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 5. Palîgçkas privâtâs studijas bûvniecîba Parka ielâ 9, Kuldîgâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 6. Meþa autoceïa Brieþu ceïð rekonstrukcija Ventas meþa iecirknî, Kabiles pagastâ Izdots inþenierplânoðanas uzdevums 7. Atpûtas mâja Teòi, Kurmâles pagastâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 8. Dzîvojamâs mâjas rekonstrukcija Jelgavas ielâ 15, Kuldîgâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 9. Dzîvojamâs mâjas rekonstrukcija Mâlu ielâ 16, Kuldîgâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 10. Kûts 280 slaucamâm govîm un skâbbarîbas bedre Nogales, Kabiles pagastâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 11. Zivju mazuïu audzçtava Vçþi, Pelèu pagastâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 12. Zivju pârstrâdes cehs Vçþi, Pelèu pagastâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 13. Nojume Aizmeþi, Pelèu pagastâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 14. Tûristu atpûtas mâja Usmas Meíi, Rendas pagastâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 15. Dzîvojamâ mâja Atvari, Turlavas pagastâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 16. Dzîvojamâ mâja Ventmaïi, Rumbas pagastâ Izdots plânoðanas un arhitektûras uzdevums 17. Meliorâcijas sistçmas ar dîíi un ûdens regulçðanas ierîci rekonstrukcija Eglieni, Vârmes pagastâ Izdots inþenierplânoðanas uzdevums 18. Meliorâcijas sistçmas ar dîíiem un ûdens regulçðanas ierîcçm rekonstrukcija Zemes îpaðumâ Priedulâji, Vârmes pagastâ Izdots inþenierplânoðanas uzdevums 19. TP792 un TP7385 0,4 kv gaisvadu elektrolînijas F-3, F-4, F-5 rekonstrukcija Pelèu attîrîðanas iekârtas, Pelèu pagastâ Izdots inþenierplânoðanas uzdevums 20. TP7172 un TP7112 0,4 kv GVL F-1 un F-2 rekonstrukcija Mehâniskâs darbnîcas, Pelèu pagastâ Izdots inþenierplânoðanas uzdevums 21. TP7521 0,4kV GVL F-1, F-2 un F-3 rekonstrukcija Diþstrujas, Gudenieku pagastâ Izdots inþenierplânoðanas uzdevums 22. TP7261 0,4kV GVL F-1 rekonstrukcija Mazlauvas, Kurmâles pagastâ Izdots inþenierplânoðanas uzdevums 23. Inþenierbûves - dûmeòa demontâþa Vakara ielâ 5, Kuldîgâ Izdots nojaukðanas uzdevums Akceptçtie bûvprojekti Objekta nosaukums Adrese 1. Saimniecîbas çkas rekonstrukcija un pirts Vijolîðu ielâ 4, Kuldîgâ 2. Dzîvojamâs mâjas rekonstrukcija Lazdkalni, Pelèu pagastâ 3. Pirts çkas jaunbûve, Tabaksçtas, Kurmâles pagastâ 4. TP7230 elektroapgâdes tîklu rekonstrukcija Çdoles un Nomales ielâ, Kuldîgâ 5. Dzîvojamâs mâjas rekonstrukcija Druvas, Kabilç, Kabiles pagastâ 6. Meliorâcijas sistçmu rekonstrukcija Orzaki, Turlavas pagastâ skolçnu skaitu, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Uzòçmçjam jâaizpilda pieteikuma veidlapa, apòemoties segt 50% no darba devçja Valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâtajâm iemaksâm, un jâiesniedz Valsts ieòçmumu dienesta izziòa par nodokïu parâdu neesamîbu. Skolçni arî paði var ieteikt konkrçtu darba devçju, iepriekð vienojoties ar viòu par darbu. Paðvaldîbas izveidota darba grupa lîdz 29. maijam izvçrtçs skolçnu iesniegtâs pieteikumu anketas. Kuldîgas novada paðvaldîba pirmo reizi skolçnu projektu îstenoja gadâ. SIGNETA REIMANE, sabiedrisko attiecîbu speciâliste Spçli organizç Kuldîgas novada paðvaldîba sadarbîbâ ar Kuldîgas novada muzeju, Kuldîgas kultûras centru, Kuldîgas novada Galveno bibliotçku, Kuldîgas novada Bçrnu un jaunieðu centru, Kuldîgas Tehnoloìiju un tûrisma tehnikumu, Kuldîgas sporta skolu, Kuldîgas mûzikas skolu, Kuldîgas Aktîvâs atpûtas centru, Kurzemes kultûras mantojuma centru Kûrava un Latvijas Arheologu biedrîbu, UNESCO Latvijas nacionâlo komisiju, Latvijas valsts Kultûras pieminekïu aizsardzîbas inspekciju. Pieteikuma anketa UNESCO spçlei Pilsçta zem pilsçtas gada 23. maijâ Skolas nosaukums Skolotâjs Klaðu grupa Komandas nosaukums Dalîbnieku vârdi Akceptçtâs apliecinâjuma kartes Objekta nosaukums Adrese 1. Dzîvojamâs mâjas vienkârðotâ renovâcija Rasiòas, Kabiles pagastâ 2. Telpu vienkârðotâ renovâcija Cepïa ielâ 3, Kuldîgâ 3. Daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjas vienkârðotâ renovâcija/ rekonstrukcija par vienìimenes dzîvojamo mâju Vecrudes Laidu pagastâ 4. Autoostas vienkârðotâ renovâcija Adatu ielâ 9, Kuldîgâ 6

7 Izdoti saskaòâ ar likuma Par kultûras pieminekïu aizsardzîbu 24. panta otro daïu un likuma Par paðvaldîbâm 43. panta treðo daïu. I Vispârçjie noteikumi 1. Saistoðo noteikumu mçríis ir nodroðinât Kuldîgas vecpilsçtas un novada unikâlâs vçsturiskâs apbûves autentiskuma saglabâðanu, veicinot arhitektoniski kvalitatîvas vides saglabâðanu un sabiedrîbas interesçs nodroðinot vçsturisko çku izmantoðanu. 2. Ðie noteikumi nosaka kârtîbu, kâdâ vçsturisko çku îpaðnieki, viòu pilnvarnieki vai apsaimniekotâji var saòemt Kuldîgas novada paðvaldîbas (turpmâk paðvaldîba) palîdzîbu çku saglabâðanai un atjaunoðanai. 3. Uz ðajos noteikumos noteikto paðvaldîbas lîdzfinansçjumu var pretendçt valsts nozîmes pilsçtbûvniecîbas pieminekïa Kuldîgas pilsçtas vçsturiskais centrs teritorijâ esoðâs çkas, kâ arî Latvijas valsts aizsargâjamo kultûras pieminekïu sarakstâ ietvertâs çkas Kuldîgas novadâ, ja: 3.1. stilistiski un vçsturiski unikâli bûvgaldniecîbas izstrâdâjumi ir sliktâ tehniskâ stâvoklî un apdraud ðî izstrâdâjuma turpmâko pastâvçðanu; 3.2. çkas fasâdei ir nepiecieðama renovâcija, priekðroku dodot vçsturiski un arhitektoniski vçrtîgai apbûvei; 3.3. dzîvojamo un publisko çku jumtu segumam ir nepiecieðama renovâcija, priekðroku dodot vçsturiski arhitektoniski vçrtîgai apbûvei; 3.4. dzîvojamo un publisko çku nesoðajâm konstrukcijâm ir nepiecieðama renovâcija, priekðroku dodot vçsturiski arhitektoniski vçrtîgai apbûvei. 4. Vçsturiska fasâdes bûvgaldniecîbas izstrâdâjuma komplektâ, kas pretendç uz paðvaldîbas lîdzfinansçjuma saòemðanu atjaunoðanai vai restaurâcijai, var ietilpt detaïas, kas nav autentiskas, piemçram, eòìes, rokturi un tamlîdzîgi, taèu izstrâdâjums kopumâ ir vçrtçjams kâ vçsturisks. Ðâdâ gadîjumâ jâparedz neatbilstoðo detaïu nomaiòa ar vçsturiski un stilistiski atbilstoðâm detaïâm. 5. Vçsturisko izstrâdâjumu atjaunoðana vai restaurâcija jâparedz, maksimâli saglabâjot oriìinâlo izstrâdâjuma substanci, apstrâdâjot vai papildinot to ar atveseïojoðiem un funkcijas spçju uzlabojoðiem materiâliem, nepazeminot izstrâdâjuma kultûrvçsturisko vçrtîbu. 6. Ik pçc 15 gadiem, skaitot no kârtçjâ fasâdes remonta un krâsoðanas Valsts nozîmes pilsçtbûvniecîbas pieminekïa Kuldîgas pilsçtas vçsturiskais centrs teritorijâ esoðajâm çkâm, to îpaðniekiem ir jâveic çku fasâdes krâsu pases aktualizâcija. Kuldîgas novada paðvaldîbas Bûvniecîbas nodaïâ (turpmâk bûvniecîbas nodaïâ) jâiesniedz çkas fasâþu fotofiksâcija, lai konstatçtu fasâdes kvalitâti. 7. Paðvaldîbas lîdzfinansçjuma saòçmçjiem to noteiktâ kârtîbâ jânodroðina kultûras pieminekïa pieejamîba sabiedrîbas apskatei. II Pieteikuma iesniegðana 8. Çkas îpaðnieks iesniedz paðvaldîbâ sagatavotu pieteikumu paðvaldîbas lîdzfinansçjuma saòemðanai programmâ ietvertajiem objektiem, kura sastâvâ ir: 8.1. pieteikuma forma (pielikumâ nr.1.); 8.2. îpaðuma tiesîbu apliecinoðu doku- Par saistoðo noteikumu nr. 2014/1 Par paðvaldîbas palîdzîbu valsts nozîmes kultûras pieminekïa Kuldîgas pilsçtas vçsturiskais centrs teritorijâ esoðo çku, kâ arî Latvijas valsts aizsargâjamo kultûras pieminekïu sarakstâ ietverto çku restaurâcijai un konservâcijai Kuldîgas novadâ mentu kopijas un dokuments, kas apliecina pilnvarnieka tiesîbas attiecîgi rîkoties îpaðnieka vârdâ (izòemot SIA Kuldîgas komunâlie pakalpojumi ); 8.3. çkas kopskata, fasâþu, jumta seguma, tâs detaïu vai izstrâdâjuma krâsainas fotofiksâcijas, kas atspoguïo risinâmo problçmu; 8.4. bûvvaldç un VKPAI apstiprinâta dokumentâcija (restaurâcijas programma, tehniskais projekts, fasâdes apliecinâjuma karte, kultûras pieminekïos veicamo darbu apraksts); 8.5. paredzçto darbu izmaksas (tâme); 8.6. restaurâcijas un nesoðo konstrukciju atjaunoðanas gadîjumâ darbu veicçja meistarîbas apliecinâjums Latvijas Amatniecîbas kameras izsniegts amata meistara vai zeïïa prakses sertifikâts, restauratora sertifikâts un citi dokumenti, tajâ skaitâ dokuments par darba pieredzi: darbu saraksts un atsauksmes, nav nepiecieðams Kuldîgas restaurâcijas centra amatniekiem; 8.7. citi materiâli, piemçram, vçsturiskâs fotofiksâcijas un izpçtes materiâli. 9. Uz lîdzfinansçjuma saòemðanu var tikt pieteikti vairâki atjaunojamie vai restaurçjamie çkas elementi. Ðâdâ gadîjumâ tâmç jânorâda katra atjaunojamâ vai restaurçjamâ çkas elementa izdevumi atseviðíi. 10. Ja çkas fasâdes renovâcija notiek kompleksâ ar bûvgaldniecîbas izstrâdâjumu nomaiòu un jumta seguma maiòu, pieteikumu sagatavo visiem paredzamajiem darbiem kopâ. 11. Pieteikuma iesniedzçjiem, sagatavojot kopçjo budþetu (tâmi), jâparedz paðu finansçjums no saviem vai sadarbîbas partneru finanðu lîdzekïiem ne mazâk kâ 50% no kopçjâ kultûras pieminekïa saglabâðanas darbiem nepiecieðamâ budþeta. 12. Paðvaldîbas lîdzfinansçjums tiek noteikts 50% apmçrâ, bet ne vairâk kâ EUR nesoðo konstrukciju renovâcijai un ne vairâk EUR 5000 citos ðajos noteikumos minçtajos gadîjumos. Lîdzfinansçjums tiek pieðíirts kultûras pieminekïa îpaðniekam (valdîtâjam) vienu reizi kârtçjâ budþeta gadâ ðajos noteikumos noteiktajâ kârtîbâ. 13. Sagatavojot kultûras pieminekïa saglabâðanas aktivitâðu budþetu, tajâ iekïaujamas noteikumu V daïâ uzskaitîtâs izmaksas. III Pieteikuma izskatîðanas kârtîba 14. Pieteikumu par lîdzfinansçjuma pieðíirðanu izvçrtç ðim nolûkam izveidota vçrtçðanas komisija (turpmâk Komisija). Komisijas darbâ var pieaicinât arî attiecîgâs jomas ekspertus. 15. Finansçjuma pieteikumu iesniegðanu izsludina paðvaldîba vienu reizi gadâ. Pieteikuma izvçrtçðana notiek konkursa kârtîbâ saskaòâ ar kritçrijiem. Ja budþetâ pieðíirtajâ kârtîbâ atliek papildu finansçjums, tad iespçjams arî pârçjâ gada laikâ iesniegt pieteikumus. Papildus pieteikumus var iesniegt pçc Force majeure situâcijâm. 16. Komisijas sçdes tiek protokolçtas. Protokolu paraksta visi sçdç piedalîjuðies Komisijas locekïi. 17. Pirms Komisijas sçdes katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinâjumu, ka nav tâdu apstâkïu, kuru dçï varçtu uzskatît, ka viòð ir personîgi ieinteresçts kâda pieteikuma iesniedzçja darbâ un ka personîgi vai viòa ìimenes locekïi negûst materiâlu labumu pieteikuma atbalsta rezultâtâ. Ja ðâds apliecinâjums netiek iesniegts, tad attiecîgais Komisijas loceklis turpmâkajâ Komisijas darbâ nepiedalâs. Ja Komisijas loceklis atrodas intereðu konfliktâ kâda pieteikuma dçï, tas tiek rakstiski fiksçts protokolâ un apliecinâjumâ, un Komisijas loceklis nepiedalâs attiecîgâ pieteikuma izskatîðanâ un balsojumâ par to. 18. Iesniegtie pieteikumi tiek vçrtçti pçc ðâdiem kritçrijiem, saskaòâ ar 1. pielikumu, izòemot 18.1 un punktâ minçtos kritçrijus: valsts nozîmes pilsçtbûvniecîbas pieminekïa Kuldîgas pilsçtas vçsturiskais centrs teritorijâ esoðâs çkas, kâ arî Latvijas valsts aizsargâjamo kultûras pieminekïu sarakstâ ietvertâs çkas Kuldîgas novadâ; kultûras pieminekïa saglabâðanas darbi ir neatliekami, kas nodroðina objekta pastâvçðanu ilgtermiòâ; çkas pilsçtbûvnieciskâ nozîme un vçrtîba; çkas datçjums, konstruktîvâ un arhitektoniskâ vçrtîba; çkas oriìinâlsubstances un autentiskuma saglabâðanas pakâpe; çkas detaïu arhitektoniskâ un mâkslinieciskâ vçrtîba; paðvaldîbas budþeta lîdzekïu pieðíirðana veicina papildus finansçjuma piesaistes iespçjas un sekmç objekta pieejamîbu sabiedrîbai, kâ arî veicina papildu aktivitâðu îstenoðanu objekta saglabâðanâ; tiek lietotas konservâcijas un restaurâcijas metodes, kas atbilst normatîvajiem aktiem kultûras mantojuma jomâ; paredzamo darbu rezultâts sekmç konkrçtâ kultûras pieminekïa glâbðanu un oriìinâlsubstances saglabâðanu; ir paredzçts paðu finansçjums vai sadarbîbas partneru finansçjums atbilstoði noteikumu 11. punkta prasîbâm; iesniegta kultûras pieminekïa saglabâðanas darbu projekta dokumentâcija. 19. Ja pieteikumâ pieteiktais objekts un paredzamâs aktivitâtes tâ saglabâðanai neatbilst un punktâ minçtajiem kritçrijiem, pieteikums tâlâk netiek vçrtçts un pieteicçjam tiek sagatavots un nosûtîts atteikums pieðíirt Kuldîgas novada Domes lîdzfinansçjumu, pamatojoties uz neatbilstîbu izvirzîtajiem kritçrijiem. 20. Komisijas locekïi aizpilda pieteikumu vçrtçðanas veidlapu (2. pielikums), novçrtçjot katru pieteikumu saskaòâ ar noteikumu 18. punktâ minçtajiem kritçrijiem. Komisija var lûgt pieteikuma iesniedzçju pieteikuma vçrtçðanas laikâ iesniegt papildu informâciju, lai precizçtu pieteikumu. 21. Komisijas vçrtçjums ir rekomendçjoða rakstura, un paðvaldîbas finansçjums tiek pieðíirts ar Kuldîgas paðvaldîbas Domes (turpmâk Dome) lçmumu. 22. Pieòemot lçmumu par finansçjuma pieðíirðanu katra attiecîgâ kultûras pieminekïa saglabâðanai, Dome òem vçrâ kopçjo pieðíirto paðvaldîbas budþeta lîdzekïu apjomu, pieðíirot paðvaldîbas lîdzfinansçjumu prioritârâ secîbâ, sâkot ar pieteikumu, kas ieguvis augstâko punktu skaitu. IV Lîdzfinansçjuma pieðíirðanas kârtîba 23. Pamatojoties uz Domes lçmumu par pieðíirtâ lîdzfinansçjuma apmçru, paðvaldîbas Administratîvâ nodaïa atbilstoði paðvaldîbas budþetam sagatavo lîgumu ar pieteikuma iesniedzçju par kultûras pieminekïa saglabâðanas darbiem un lîdzfinansçjuma pieðíirðanu. Lîgumu ar pieteikuma iesniedzçju slçdz paðvaldîba. 24. Paðvaldîba lîgumâ par kultûras pieminekïa saglabâðanu un lîdzfinansçjuma pieðíirðanu var paredzçt pieteikuma iesniedzçjam avansa maksâjumu ne vairâk kâ 10 procentu apmçrâ no kopçjâ paðvaldîbas lîdzfinansçjuma. V Izmaksas 25. Sastâdot kultûras pieminekïu saglabâðanas darbu kopçjo izmaksu tâmi, tajâ iekïaujamas izmaksas, kas nepiecieðamas kultûras pieminekïa saglabâðanas pasâkumu îstenoðanai, ievçrojot lietderîbas principu, ka darbu izmaksas aprçíinâmas tâ, lai mçríi kultûras pieminekïa saglabâðanu sasniegtu ar mazâko finanðu lîdzekïu izlietojumu. 26. Aprçíinot paðvaldîbas lîdzfinansçjuma apmçru, tiek òemtas vçrâ tikai ðâdas izmaksas: ekspertu slçdzienu un nepiecieðamâs dokumentâcijas izstrâdes izmaksas; restaurâcijas izmaksas; bûvdarbu autoruzraudzîbas, arheoloìijas uzraudzîbas u.tml. pakalpojumu izmaksas; materiâlu iegâde, kas nepiecieðama objekta restaurâcijai un saglabâðanai; aprîkojuma iegâde, kas tieði saistîta ar objekta kâ kultûras pieminekïa saglabâðanu un droðîbu un tiek iebûvçta vai izmantota tikai ðajâ objektâ ilgtermiòâ (katrs gadîjums tiek izvçrtçts atseviðíi); speciâlâ aprîkojuma îres izmaksas remonta veikðanai (pacçlâjs, sastatnes u. tml.); inþenierkomunikâciju remonta darbu izmaksas, kas saistîtas tieði ar kultûras pieminekïa glâbðanu un saglabâðanu; transporta lîdzekïa nomas vai transporta pakalpojuma pirkðanas izdevumi, degvielas izmaksas; projekta îstenoðanâ iesaistîtâ personâla atlîdzîbas izmaksas uz uzòçmuma vai pakalpojuma lîguma pamata par konkrçta darba veikðanu /darba rezultâta sasniegðanu. 27. Izmaksâm ir jâbût pamatotâm, noteiktâm atbilstoði ekonomiskuma un efektivitâtes principam un ne augstâkâm par vidçjo tirgus cenu lîdzvçrtîga darba veikðanai. Kopçjâ un punktâ minçtâ izmaksu summa nedrîkst pârsniegt 8 procentus no kopçjâs projekta tâmes. 28. Jâievçro saimnieciskâ izdevîguma princips vai speciâlu aprîkojumu vai instrumentu izdevîgâk nomât vai iegâdâties konkrçtâ darba veikðanai, vai tas nepiecieðams ilgtermiòâ vai kâ vienreizçjs pasâkums ilgâkâ laika periodâ. 39. Izmaksas ir apliecinâmas ar attaisnojuma dokumentiem, kuri ir noformçjami atbilstoði grâmatvedîbas reglamentçjoðo normatîvo aktu prasîbâm. VI Darbu izmaksu sagatavoðanas principi 30. Kultûras pieminekïu saglabâðanas darbu tâmes izstrâdâjamas tâ, lai varçtu konstatçt paredzçtos darbu veidus un apjomu, salîdzinât darbu, materiâlu un mehânismu izmaksas, kâ arî kontrolçt finanðu lîdzekïu izlietojuma atbilstîbu paredzçtajam mçríim. 31. Darbu izmaksu tâmç jânorâda vispârîgâ informâcija par veicamajiem darbiem un objektu: nosaukums, adrese, izpildâmo darbu veids, ja nepiecieðams piezîmes, kas saistîtas ar darbu specifiku, tâmes sagatavotâjs, paraksts, tâmes izstrâdes datums. 32. Darbu izmaksas (tâmi) veido: darbaspçka izmaksas (darba izmaksâs iekïauj darba òçmçja valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâtâs iemaksas un iedzîvotâju ienâkuma nodokli virs neapliekamâ minimuma. Profesionâlâ uzraudzîba nav jâiekïauj darbaspçka stundu izmaksu likmçs. Pçc vajadzîbas uzraudzîbas izmaksas iekïauj virsizdevumos); materiâlu izmaksas, pçc iespçjas izvçloties tradicionâlos materiâlus; mehânismu izmaksas (mehânismu nomas maksâs parasti iekïauj nodroðinâjumu ar degvielu, eïïu un operatora pakalpojumus. Nolietojums ietver instrumentu un mehânismu amortizâciju. Ja paredzçtas lielas transporta izmaksas, tad iesakâms tâs izcenot atseviðíi); nodokïi. 33. Noformçjot tâmi, tajâ iekïaut ðâdas pozîcijas: nr., darba nosaukums, mçrvienîba, daudzums, laika norma c/h, darba samaksas likme EUR/h, darbietilpîba c/h, darba alga EUR, materiâli EUR, mehânismi EUR, kopâ. Tâmç jânorâda nodokïi, ja paredzçti neplânotie vai virsizdevumi, kâ arî ja paredzçta darba izpildîtâja plânotâ peïòa. VII Finanðu izlietojuma kontrole 34. Lîdzfinansçjuma saòçmçjs ir atbildîgs par pieðíirto lîdzekïu izlietojumu un uzskaiti saskaòâ ar noslçgto lîgumu un pieteikumâ norâdîtajâm kultûras pieminekïa saglabâðanas darbu aktivitâtçm. 35. Lîdzfinansçjuma saòçmçjs pçc finansçjuma izlietoðanas sagatavo un iesniedz paðvaldîbai atskaiti par kultûras pieminekïu aizsardzîbas pasâkumu, glâbðanas un restaurâcijas programmas finansçjuma izlietojumu, kas sastâv no rakstiskas atskaites, fotogrâfijâm, maksâjumus apliecinoðiem dokumentiem. 36. Kultûras pieminekïu izpçtei, restaurâcijai un glâbðanai pieðíirto paðvaldîbas budþeta lîdzekïu faktisko izlietojumu dabâ kontrolç Bûvniecîbas nodaïa, savlaicîgi pârbaudot, vai izpildîto darbu apjoms un kvalitâte atbilst pieðíirto lîdzekïu apjomam un mçríim. 37. Pârbaudes tiek precîzi dokumentçtas, konstatçtos faktus atspoguïojot apsekoðanas aktâ. 38. Konstatçjot nepilnîbas vai neskaidrîbas, paðvaldîba patstâvîgi pieprasa papildu informâciju vai skaidrojumus no paðvaldîbas budþeta lîdzekïu saòçmçja. 39. Kuldîgas novada paðvaldîbas Finanðu un ekonomikas nodaïa nodroðina paðvaldîbas budþeta lîdzekïu izlietojuma kontroli, pârbaudot dokumentus (iesniegtâs atskaites), tâs salîdzinot ar apsekoðanas aktiem, un, ja nepiecieðams, organizçjot pçcpârbaudes. 40. Konstatçjot pârkâpumus lîdzekïu izlietojumâ, Kuldîgas novada Domes Finanðu un ekonomikas nodaïa sagatavo konkrçtu rîcîbas dokumentu, kura saturs izriet no konstatçtajiem faktiem, ko iesniedz izvçrtçðanai un lçmuma pieòemðanai Komisijai. SPORTA PASÂKUMI APRÎLÎ 10.IV Bocce kauss KNSS mançþa, Dzirnavu iela 13, Kuldîga 12.IV Kuldîgas novada atklâtais èempionâts basketbolâ KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldîga 13.IV LJBL-LR èempionâts basketbolâ jaunieðiem KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldîga 13.IV Kuldîgas novada atklâtais èempionâts basketbolâ KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldîga 15.IV Kuldîgas novada atklâtâ skolçnu olimpiâde orientçðanâs sportâ Krauïu priedes, Kuldîga 23.IV Jauno satiksmes dalîbnieku sacensîbas KNSS mançþa, Dzirnavu iela 13, Kuldîga 23.IV Skrieðanas seriâla Kuldîgas apïi 2. kârta Krauïu priedes, Kuldîga 26.IV Kuldîgas novada atklâtais èempionâts basketbolâ KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldîga 27.IV Kuldîgas novada atklâtais èempionâts basketbolâ, 1/4 finâls KNSS sporta nams, Virkas iela 13, Kuldîga 29.IV Kuldîgas novada atklâtâ skolçnu olimpiâde pavasara krosâ Krauïu priedes, Kuldîga Modernizç skeitparku 10. aprîlî Kuldîgas estrâdes parkâ darbu sâka SIA Mind works ramps, kas projekta ietvaros modernizçs skeitparku demontçs esoðos elementus, piegâdâs un uzstâdîs jaunas skeitrampas. Pabeidzot darbus jûnijâ, Kuldîgâ bûs viens no modernâkajiem âra skeitparkiem Latvijâ. Projektam piesaistîts Eiropas Savienîbas Eiropas Lauksaimniecîbas fonda lauku attîstîbai (ELFLA) finansçjums. 7

8 MÛSU LAIKS Lai sokas pavasara darbi! BRIGITA LANGE, Padures pagasta pârvaldes vadîtâja Ðogad daba mums pavasari uzdâvinâjusi agrâk nekâ parasti. Ja citu gadu martâ zemi klâja sniega sega un sals koda degunâ, tad ðogad marta pçdçjâ dienâ saimniecîba Upeskalni jau uzsâka pavasara sçju. Daudz postîjumu zemniekiem nodarîjis aizvadîtâs ziemas kailsals gads iesâcies ar izaicinâjumu mums kopâ ar dzîvojamo mâju un atkritumu apsaimniekotâjiem SIA Kuldîgas komunâlie pakalpojumi jâsaprot, jâizvçrtç un jâatrod pagastâ racionâlâkie apsaimniekoðanas veidi. Pagâjis mçnesis kopð ûdenssaimniecîbas pakalpojumus nodroðina SIA Kuldîgas ûdens. Kopîgi tiek risinâtas problçmas un strâdâts tâ, lai ikviens klients saòemtu kvalitatîvu pakalpojumu. Jaunajâ apkures sezonâ siltumu daudzdzîvokïu mâjâm Padurç nodroðinâs SIA Kuldîgas siltumtîkli. Pagâjuðajâ gadâ tika realizçts Latvijas Lietuvas pârrobeþu sadarbîbas programmas projekts Pârrobeþu sadarbîba ilgtspçjîgai ezeru apsaimniekoðanai Kurzemç un Lietuvâ. Rezultâtâ ir izbûvçta caurteka Nabas ezeru savienojuðâ kanâlâ. Ðogad ïoti aktivizçjuðies kûlas dedzinâtâji ap Nabas ezeriem. Tur vairâkos piegâjienos konkrçtâ îpaðumâ cenðas nodedzinât pçrno kûlu. Pateicoties izbûvçtajai caurtekai, ugunsdzçsçjiem bija vieglâk un çrtâk nokïût notikuma vietâ. Pilnâ sparâ Padures pagastâ rit apkârtnes sakopðanas darbi tiek tîrîtas kapsçtas, ceïmalas un citas paðvaldîbai piederoðas teritorijas. Pagastâ kïuvusi daudzpusîgâka sporta un kultûras dzîve. Jau otro sezonu dziesmas skandç sievieðu vokâlais ansamblis, kurð ðogad piedalîsies arî novada vokâlo ansambïu skatç. Aktîvi darbojas audçju pulciòð Klçts, kura darbi jau eksponçti izstâdçs pagasta pasâkumos. Ar labiem rezultâtiem mûsu sportisti startçja paðvaldîbu ziemas sporta spçlçs. Liels prieks ir par mûsu jaunieðiem, îpaði par Uìi Ziòìi, kurð apbalvoðanas ceremonijâ uz augstâkâ pakâpiena kâpa pat vairâkas reizes. Ziemas sagurumu palîdz uzveikt iknedçïas nûjoðanas un vingroðanas nodarbîbas. Sabiedriskâs dzîves aktivitâtes pagastâ uztur mûsu Alternatîvâs sâkumskolas filiâle. Sadarbîbâ ar pagasta pârvaldi un vietçjiem uzòçmçjiem tiek attîstîta un stiprinâta mazpulku kustîba mûsu 17. mazpulks pazîstams valsts mçrogâ. Biedrîba Padure realizç daþâdus projektus, kuros iesaista gan pensionârus, gan skolçnus. Paldies visiem iedzîvotâjiem par atbalstu un lîdzdalîbu pagasta aktivitâtçs! Lai jums visiem sokas pavasara darbi un priecîgas Lieldienas! PASÂKUMI PAGASTOS KINO AFIÐA Sv. 13.IV HOBITS. SMOGA POSTA ZEME O. 15.IV ASV, Jaunzçlande, 2013, ilgums 2 41 T. 16.IV Piedzîvojumu drâma, fantâzija C. 17.IV Lîdz 12 g.v. neiesakâm S. 19.IV PÎBODIJA KUNGS UN ÐÇRMENS P. 21.IV ASV, 2014 O. 22.IV Ilgums 1 32 C. 24.IV Piedzîvojumu komçdija, animâcija Sv. 27.IV Filma dublçta latvieðu valodâ Live Fest papildina Brotherhood of Man Festivâlâ Live Fest Kuldîgâ dalîbu ir apstiprinâjusi 70. gadu superzvaigzne, britu grupa Brotherhood of Man. Grupa milzu popularitâti ieguva pçc gada uzvaras Eirovîzijâ ar savu, nu jau visiem zinâmo hitu Save Your Kisses for Me. Atgâdinâm, ka Live Fest Kuldîgâ notiks augustâ. Tajâ uzstâsies leìendârie Smokie un Suzi Quatro, kuri ir iekarojuði klausîtâju sirdis visâ pasaulç. Biïetes uz Live Fest var iegâdâties Divu dienu biïetes cena EUR 30. ÇDOLÇ Lîdz 15. aprîlim bibliotçkâ Lieldienu kompozîciju un dekoru konkurss Lieldieniòu daudzinot!. Darbi jâiesniedz Çdoles pagasta bibliotçkâ lîdz 15. aprîlim. Tiks vçrtçts vizuâlais noformçjums, darba nosaukums, savlaicîga iesniegðana. Uzvarçtâji saòems balvas. 20. aprîlî uz laukuma pie kultûras nama Lieldienu jampadracis. 20. aprîlî uz laukuma pie kultûras nama Lieldienu tirdziòð mûzikas skaòâs. Spçlçs un dziedâs muzikanti no Çdoles. Tirgoties gribçtâjiem pieteikties pa tâlr GUDENIEKOS Lîdz 14. aprîlim kultûras namâ Inta Rozenbaha gleznu izstâde. 12. aprîlî Basu tautas namâ atpûtas vakars. Ieeja EUR aprîlî kultûras namâ koncerts Ak pavasar, ak pavasar, kurâ piedalîsies gan paðmâju, gan kaimiòu pagasta kolektîvi. Ieeja brîva. KABILÇ 12. aprîlî saieta namâ Sencis ikgadçjâ pensionâru Draugu balle. 19. aprîlî saieta namâ Saldus kino izbraukuma kinoseanss Dþastins un droðsirdîgie bruòinieki. Ieeja EUR 1; filma Dþimlai rûdi rallallâ. Ieeja EUR aprîlî saieta nama dârzâ Lieldienas Kabilç. Lîdzi jâòem krâsotas un svaigas olas un materiâli Lieldienu kompozîciju izstâdei, ko veidosim uz vietas. Darbosimies radoðâs darbnîcâs, spçlçsim spçles un kopâ izzinâsim senâs tradîcijas. 21. aprîlî Kabiles baznîcâ Lieldienu gaviïu dievkalpojums. 25. aprîlî saieta namâ pavasara balle. Spçlçs Imula. Ieeja EUR 2,85, pçc EUR 3,56. KURMÂLÇ Lîdz 31. aprîlim vçstures istabâ izstâde Tâlumâ no dzimtenes un mâjâm. Izstâde veltîta pagasta represçto atcerei. Lîdz 31. aprîlim izstâþu zâlç pagasta rokdarbu kopas Darbîgâs rokas izstâde Mandalas un adîjumi. 21. aprîlî Priedainç, Bangâs-2 Anitas Grînieces ludziòa Velnçna pârvçrtîbas. Pçc izrâdes radoðâ darbnîca bçrniem un vecâkiem Olu krâsoðana. Lîdzi jâòem baltas vârîtas olas. 25. aprîlî Vilgâlç, Dzintara pirtî paðdarbnieku vakars. Jautrîbu uzturçs Imants Ozols. Lîdzi jâòem groziòð. Dalîbu pieteikt lîdz 22. aprîlim pie pulciòu vadîtâjiem. LAIDOS Lîdz 30. aprîlim Sermîtes bibliotçkâ atzîmçjot Starptautisko bçrnu grâmatu dienu, literatûras izstâde Mîïgrâmata bçrnudârza audzçkòu mîïâkâ grâmata, skolotâju, audzçkòu vecâku un vecvecâku bçrnîbas mîïâkâ grâmata. Lîdz 31. maijam Sermîtes bibliotçkâ Elînas Freipièas fotoizstâde Gadalaiki. PADURÇ Aprîlî pirmdienâs bibliotçkâ turpinâs lasîðanas veicinâðanas nodarbîbas 5 6 gadus veciem pirmsskolas izglîtîbas grupas bçrniem Kopâ ar Rikikî. Aprîlî bibliotçkâ rokdarbu izstâde Aizvadîtâs ziemas krâsas un raksti. 12. aprîlî Padures pagasta pasâkumu zâlç pavasara sadziedâðanâs koncerts ar Vârmes jaukto ansambli, Padures un Îvandes sievieðu ansambïiem, Matkules un Aizputes vîru ansambïiem. Ieeja EUR 2; balle, spçlçs grupa Jurkant. Ieeja EUR 5. Nâkot uz koncertu un balli, ieeja EUR aprîlî bibliotçkâ akcija No sirds iesaku izlasît. 23. aprîlî bibliotçkâ Bçrnu un jaunieðu þûrijas noslçguma pasâkuma apmeklçðana Kuldîgas kultûras centrâ. 24. aprîlî bibliotçkâ Pirmâ tikðanâs ar bibliotçku Padures sâkumskolas jaunâkâs, sagatavoðanas grupas bçrniem, bet vecâkâs grupas bçrni iepazîsies ar H.Dokertijas grâmatu Grâmatèiepçjs. PELÈOS 13. aprîlî Pagrabiòâ Aprîlis sulu mçnesis. 20. aprîlî laukumâ pie tautas nama Lieldienu pasâkums. Luga pagasta bçrnu sniegumâ, A.Grînieces Velnçna pârvçrtîbas un radoðâs darbnîcas. 20. aprîlî tautas namâ atpûtas vakars. Par mûziku gâdâs Gints no Matkules. Biïetes iepriekðpârdoðanâ pagasta pârvaldç EUR 2, balles dienâ EUR aprîlî pie Pagrabiòa 1. kârta Taku orientçðanâs sacensîbâm. Dalîbnieki ðajâs sacensîbâs neklasificçjas pçc vecuma vai dzimuma. P (paraolimpiskâ) grupa cilvçki ar îpaðâm vajadzîbâm. A (atklâtâ) grupa piedalâs, kas vçlas. Plaðâka informâcija pa tâlr vai e-pastâ RENDÂ Lîdz 17. aprîlim bibliotçkâ Aivara Brenèa gleznu izstâde. 12. aprîlî kultûras namâ Dziedoðo ìimeòu un dziedoðo draugu koncerts konkurss. Pasâkumâ koncertçs TV raidîjuma Dziedoðâs ìimenes dalîbnieki Òikonovu ìimene no Laucienes. Ieeja EUR 2, skolçniem EUR aprîlî kultûras namâ pavasara balle kopâ ar muzikantiem no Kandavas. Ieeja EUR aprîlî Lieldienu zaíu skola kopâ ar Lieldienu zaíi olu krâsoðana, ripinâðana, rotaïas un atrakcijas. Ieeja brîva. No 22. aprîïa bibliotçkâ Arta Gustovska fotoizstâde Meþonîgais blûzs. 23. aprîlî kultûras namâ kinofilmiòa bçrniem Dþastins un droðsirdîgie bruòinieki. Ieeja EUR 1; Dþimlai rûdi rallallâ. Ieeja EUR 2. Biïeðu cenas uz kino seansiem: EUR 2,13; sestdienâs, svçtdienâs un svçtku dienâs EUR 2,56. KKC Kuldîgâ, Raiòa ielâ 21. Tâlrunis aprîlî bibliotçkâ tikðanâs ar rakstnieci Daci Priedi. RUMBÂ Lîdz 2. maijam Rumbas pagasta bibliotçkâ laidenieces Ainas Baumanes zirgu kolekcija. 16. aprîlî Bukaiðos gardçþu sanâkðana. Mâcîsimies gatavot Lieldienu pashu un klausîsimies Ritas Kuzòecovas iespaidus par ceïojumu uz Jeruzalemi. 19. aprîlî Bukaiðos tikðanâs ar Sv.Annas draudzes mâcîtâju Mârtiòu Burki-Burkevicu. 21. aprîlî Meþvaldç, Ventas ciematâ un Novadniekos ieðûposim Lielo dienu. Aprîlî Meþvaldes pârvaldes zâlç skatâma Kurmâles pagasta rokdarbnieces Jolantas Alkðares izðûto gleznu izstâde. SNÇPELÇ Lîdz aprîïa beigâm bibliotçkâ keramiíes Intas Mednieces darbu izstâde. 14. aprîlî kultûras namâ Lieldienu darbnîca. 17. aprîlî kultûras namâ Gaidîsim Lieldienas ; pagasta estrâdç Lielais Zaíis, bçrnu deju kolektîvs un viòu draugi no Kalvenes aicina uz svçtku gaidîðanas pasâkumu. 20. aprîlî luterâòu baznîcâ Lieldienu dievkalpojums. 26. aprîlî kultûras namâ amatierteâtra pirmizrâde, Neretieða Viena tante teica... jeb bezbçrnu tçvs. 26. aprîlî kultûras namâ atpûtas vakars, spçlçs grupa R 2 no Ventspils. TURLAVÂ No 11. aprîïa bibliotçkâ bçrnudârza grupas Lâèuks radoðo darbu izstâde Pûpoliòi. No 22. lîdz 25. aprîlim Bibliotçku nedçïâ tradicionâlâ akcija Iesaku izlasît. Lîdz 23. aprîlim Mâkslas namâ apskatâma izstâde Lietu stâsti I. Tâ ir pirmâ izstâde no izstâþu sçrijas, kuru esmu iecerçjusi veidot un parâdît Kuldîgas Mâkslas namâ. Lietu stâsti ir klusâs dabas un priekðmeti latvieðu mâkslinieku darbos gleznâs, fotogrâfijâs un instalâcijâs, pastâstîja Kuldîgas Mâkslas nama izstâþu kuratore Ieva Vîtola-Lindkvista. Izstâde ir izveidota no èetru mâkslinieku gleznotâju darbiem: Jçkaba Spriòìa (Talsi), Induïa KULDÎGAS KULTÛRAS CENTRS PIEDÂVÂ 15. aprîlî bibliotçkâ tikðanâs ar tikko iznâkuðâs bçrnu grâmatas Ola, kura negribçja krâsoties autori Lûciju Strautu. 18. aprîlî kultûras namâ Rokdarbu nodarbîba, mâcîsimies adît uz pirkstiem un mezglot rokassprâdzes. 21. aprîlî kultûras namâ Kurmâles amatierteâtra izrâde Lînis murdâ ; estrâdç paðdarbnieku priekðnesumi, olu ripinâðana, olu vârîðana lielajâ katlâ (lîdzi òemt nevârîtu olu); dziedâsim karaoke (varçs balsot par labâko dziedâtâju. Lîdzi òemt olas balsoðanai). 26. aprîlî Diþgaiïu parka estrâdç Nakts atrakcijas, lîdzi òemt kabatas bateriju un atstarotâju, komandâ jâbût vienam pieauguðajam. VÂRMÇ Lîdz 28. aprîlim bibliotçkâ izstâde Vârmenieki XXV Vispârçjos latvieðu Dziesmu un XV Deju svçtkos. 13. aprîlî sporta hallç zolîtes turnîrs. 21. aprîlî atpûtas parkâ Aizupîtes Lieldienu pçcpusdiena bçrniem. Atrakcijas un rotaïas ar lîdzi paòemtajâm Lieldienu olâm aprîlî Vârmes pagasta bibliotçkâ Bibliotçku nedçïai veltîti pasâkumi: 23.un 24. aprîlî jauns e-pakalpojums bibliotçkas lietotâjiem: izdevumu rezervçðana un lietoðanas termiòu pagarinâðana, apmâcîba piedâvâtâ pakalpojuma izmantoðana; 23. aprîlî jaunâkâs tehnoloìijas, e-grâmatu lasîtâjs, planðetdators stâstîs un skaidros Kuldîgas bibliotçkas speciâlists Gatis Dçnavs; 25. aprîlî tikðanâs ar mâkslinieci Dzidru Lâci par dzimtas vçsturi. Izstâde Lietu stâsti I Landaus (Jelgava), Alberta Pauliòa (Tukums) un Jâòa Kupèa (Ventspils). Ðie èetri mâkslinieki pârstâv daþâdas paaudzes un daþâdas glezniecîbas izteiksmes formas, bet izstâdç viòus vieno motîvs priekðmeti un lietas, kuras viòi ir izvçlçjuðies gleznot. Vienmçr ir interesanti vçrot un salîdzinât, ko kurð mâkslinieks izvçlçjies attçlot savâs klusajâs dabâs un kâpçc tieði ðos priekðmetus. Vai tâ ir forma, vai krâsa, vai noskaòa? Varbût tas ir vesels stâsts? Un kâ mâkslinieks ðo stâstu ir atklâjis mums, skatîtâjiem? 10. aprîlî, ceturtdien, Ivo Fomina akustiskais koncerts Putni bez spârniem. Ieeja EUR 7,11; 5, aprîlî, piektdien, humorðovs Sievietes, sievietes. Programmâ runâs par aktuâlo, ar ko ikvienai sievietei nâkas saskarties dzîvç. Biïetes Ieeja EUR 8,54; 7,11; 5,69; 4, aprîlî, sestdien, deju kopas Kuldîgas seniori 10 gadu jubilejas koncerts. Ieeja bez maksas. 20. aprîlî, svçtdien, svinçsim Lieldienas Pilsçtas dârzâ. 23. aprîlî, treðdien, komçdija pçc Sergeja Belova darba motîviem Sieviòa uz stundu jeb kafija diviem. Biïetes Ieeja EUR 10; 7; aprîlî, ceturtdien, Rîgas Improvizâcijas teâtra performance grâmatas degustâcija Izkoptais ïaunums. Ieeja EUR 4,27; 2,85. Kuldîgas novada Domes informatîvais izdevums Kuldîgas Novada Vçstis. Izdevçjs Kuldîgas novada Dome, Baznîcas ielâ 1, Kuldîgâ, Kuldîgas novadâ, LV Atbildîgâ par izdevumu sabiedrisko attiecîbu speciâliste Signeta Reimane, tâlr Iespiests SIA Poligrâfijas grupa Mûkusala, Mûkusalas iela 15a, Rîga, LV Tirâþa Reìistrâcijas apliecîba Nr C M Y K

KULDIGAS_vestis_jauns_LABS.pmd

KULDIGAS_vestis_jauns_LABS.pmd www.kuldiga.lv Par ES finansçjumu nâkamajiem septiòiem gadiem ÐAJÂ NUMURÂ KULDÎGAS NOVADA DOMES INFORMATÎVAIS IZDEVUMS Nodod apsprieðanai svarîgus dokumentus > 3. lpp. Gada skolotâjas > 5. lpp. Nr. 97

Sīkāk

KULDIGAS_vestis_jauns_LABS.pmd

KULDIGAS_vestis_jauns_LABS.pmd www.kuldiga.lv Kuldîdznieki un novada ïaudis! ÐAJÂ NUMURÂ Gada balvas nominanti > 2. lpp. KULDÎGAS NOVADA DOMES INFORMATÎVAIS IZDEVUMS Rekultivçs izgâztuves > 3. lpp. 2013. gads fotogrâfijâs > 4.-5. lpp.

Sīkāk

Avize_2017_februaris.pmd

Avize_2017_februaris.pmd Nr. 95 2018. gada 5. februâris 1 Nr. 95 2018. gada 5. februâris Aizputes novada domes izdevums Latvijas simtgadei velta radoðo darbu krâjumu Aizputes vidusskolas radoðie skolçni 18. janvârî tika oficiâli

Sīkāk

Novembris_2016.pmd

Novembris_2016.pmd Nr. 82 2016. gada 6.decembris Aizputes novada domes izdevums Pasniedz Aizputes novada domes apbalvojumus No kreisâs Raivis Balodis, Sindija Èîma, Ejvind Gyldenkaerne, Edîte Dovkante, Mâra Vçtra, Aizputes

Sīkāk

JAUNA APES AVIZE 2012.qxd

JAUNA APES AVIZE 2012.qxd 23. marts laikraksta «Latvijas Avîze» diena Apç 19. maijâ Trapenç - Upju festivâls! 21. APRÎLÎ LIELÂ TALKAS DIENA Aktivitâtes Lielâs Talkas laikâ Apes novadâ tiks sakoptas sekojoðas teritorijas â Gaujienas

Sīkāk

Avize jauna 2007.qxd

Avize jauna 2007.qxd LÎVÂNU NOVADA DOMES INFORMATÎVAIS IZDEVUMS Nr. 04/05 (51-52) 2008. GADA 21. MAIJS BEZMAKSAS Aicina nosaukt LÎVÂNU GODA PILSONI 2008. gads ir pirmais gads, kad tiks pieðíirts LÎVÂNU GO- DA PILSOÒA nosaukums.

Sīkāk

Nr gada 1.aprîlis 1 Nr gada 1. aprîlis Aizputes novada domes izdevums Iedzîvotâji tiekas ar novada vadîbas pârstâvjiem Aizputes

Nr gada 1.aprîlis 1 Nr gada 1. aprîlis Aizputes novada domes izdevums Iedzîvotâji tiekas ar novada vadîbas pârstâvjiem Aizputes Nr. 108 2019. gada 1.aprîlis 1 Nr. 108 2019. gada 1. aprîlis Aizputes novada domes izdevums Iedzîvotâji tiekas ar novada vadîbas pârstâvjiem Aizputes novada domes priekðsçdçtâjs Juris Grasmanis informç

Sīkāk

Saulkrastu_DZ_8

Saulkrastu_DZ_8 Saulkrastu novada domes informatîvs izdevums Mûsu darbs Saulkrastu novada veiksmîgai attîstîbai Nr.2 DOMES AKTUALITÂTES kvalificçtu sociâlo darbinieku. Turpmâk sociâlajâ dienestâ atkal strâdâs èetri speciâlisti.

Sīkāk

Nr gada 4.jûnijs 1 Nr gada 4. jûnijs Aizputes novada domes izdevums Gudrîba ir lielâkais, ko cilvçks ðai dzîvç var sasniegt Prof

Nr gada 4.jûnijs 1 Nr gada 4. jûnijs Aizputes novada domes izdevums Gudrîba ir lielâkais, ko cilvçks ðai dzîvç var sasniegt Prof Nr. 110 2019. gada 4.jûnijs 1 Nr. 110 2019. gada 4. jûnijs Aizputes novada domes izdevums Gudrîba ir lielâkais, ko cilvçks ðai dzîvç var sasniegt Profesionâlâs ievirzes un intereðu izglîtîbas programmu

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

Nr_9_9.pmd

Nr_9_9.pmd Nr.9 (81) ROPAÞU VÇSTIS 2005.GADA SEPTEMBRIS ROPAÞU NOVADA DOMES IZDEVUMS IZNÂK REIZI MÇNESÎ BEZMAKSAS Ðajâ numurâ: Skolotâju dienâ ar labu vârdu atceramies savus skolotâjus. Ðoreiz skaisti pateicîbas

Sīkāk

2014. GADA 5. MARTS Ludzas novada paðvaldîbas bezmaksas informatîvais izdevums Nr. 2 (50) Dârgâs sievietes, sirsnîgi sveicam Jûs Starptautiskajâ sievi

2014. GADA 5. MARTS Ludzas novada paðvaldîbas bezmaksas informatîvais izdevums Nr. 2 (50) Dârgâs sievietes, sirsnîgi sveicam Jûs Starptautiskajâ sievi 2014. GADA 5. MARTS Ludzas novada paðvaldîbas bezmaksas informatîvais izdevums Nr. 2 (50) Dârgâs sievietes, sirsnîgi sveicam Jûs Starptautiskajâ sievieðu dienâ! Lai ðajos svçtkos saòemtie apsveikumi ïauj

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Celvedis_Numerologijaa_labots_bez_beigam.qxd

Celvedis_Numerologijaa_labots_bez_beigam.qxd Celvedis_Numerologijaa_labots_bez_beigam.qxd 10.05.2010 16:20 Page 7 Îss ieskats saturâ Pirmâ daïa. Skaitïu intuitîvais spçks........................................ 29 1. Numeroloìijas gudrîba un dzimðanas

Sīkāk

Oa.p65

Oa.p65 No «Aizupçm» - lîdz Briselei Jelgavas Autobusu parka (JAP) 1. marðruta lînijas pagarinâðana lîdz «Aizupçm» ir ieguvums Ozolnieku novada iedzîvotâjiem. Par to priecâjas arî LLU studenti, kuri apgûst hipoloìiju

Sīkāk

5maijs

5maijs ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VCeturtdiena 2011. gada 5. maijs Nr. 34 (8232) CENA abonentiem 33 s tirdzniecîbâ 38 s Skatâs multenîti 4. Laba ziòa Atbalsta Skreini un Sâtu Sorosa fonds Latvija no 145

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

SDV5225_12 latviesu.cdr

SDV5225_12 latviesu.cdr Reìistrçjiet Jûsu preci un saòemiet atbalstu mâjas lapâ www.philips.com/welcome SDV 5225/12 Tiecieties ar Philips Internetâ http://www.philips.com Lietoðanas instrukcija 2010 Koninklijke Philips Electronics

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Mersr_2011_03_1g.vp

Mersr_2011_03_1g.vp Nr. 4(101) REDAKTORA SLEJA Piektdiena, 2011. gada 11. marts Ledus, kuìi, osta Vai atceraties, kad Ls 5,- veikalâ bija liela nauda un ka pat autoinspektora kukulim pietika ar piecîti? Laiki mainâs, diemþçl,

Sīkāk

SBT30_00 latviesu.cdr

SBT30_00 latviesu.cdr Reìistrçjiet savu preci un saòemiet atbalstu www.philips.com/welcome SBT30/00 Lietoðanas instrukcija Attçli 2 Attçli 3 Attçli 4 Attçli 5 Attçli 6 Attçli 7 1. Svarîgi Droðîba Svarîga droðîbas informâcija

Sīkāk

Latvijas ilgtspçjîgas attîstîbas indikatoru pârskats Informâcijas pieejamîba Indikatori Interneta lietotâju skaits Fiksçto un mob

Latvijas ilgtspçjîgas attîstîbas indikatoru pârskats Informâcijas pieejamîba Indikatori Interneta lietotâju skaits Fiksçto un mob 33. Informâcijas pieejamîba Indikatori 33.1. Interneta lietotâju skaits 33.2. Fiksçto un mobilo tâlruòu lietotâju skaits 33.3. Izdoto grâmatu un broðûru skaits 33.4. Izdotâs periodikas daudzums uz vienu

Sīkāk

4novembris2016

4novembris2016 ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VPiektdiena 2016. gada 4. novembris Îsziòas Melânijas hroniku demonstrçs Upîtç Viestura Kairiða spçlfilma Melânijas hronika valsts svçtku mçnesî bûs skatâma vairâk nekâ

Sīkāk

RojasNV_02_27_09g.vp

RojasNV_02_27_09g.vp Rojas mûzikas un mâkslas skolas Izstâþu zâlç Mâkslas skolas 4. klases audzçkòu mâcîbu darbu izstâde Glezna, foto, interpretâcija... Laipni lûdzam to apskatît katru darba dienu no 16.30 19.00. 6. martâ

Sīkāk

untitled

untitled ILÛKSTES NOVADA VÇSTIS ILÛKSTES NOVADA INFORMATÎVAIS BIÏETENS Ilûkste a Subate a Bebrene a Dviete a Eglaine a Pilskalne a Prode a Ðçdere a Nr. 4 2011.gada 4. jûlijs Cena 0,10 Ls Fotoorientçðanâs Dvietes

Sīkāk

1aprilis

1aprilis ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VOtrdiena 2014. gada 1. aprîlis Îsziòas Savs CENA abonentiem 0,47EUR - Ls0,33 tirdzniecîbâ 0,60EUR - Ls0,42 Svçtki Upîtç 4. Pie kâ atrodas sarkanâ poga? Asa siþeta filmâs

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai Solveiga Kabaka Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Tālr. 67021712 Solveiga.Kabaka@nva.gov.lv 24.02.2015, Rīga Mērķis:

Sīkāk

Lauziet dzimumu stereotipus, dodiet talantam iespçju Izdevums MVU konsultantiem un cilvçkresursu vadîtâjiem Sagatavojis Starptautiskâs Darba organizâc

Lauziet dzimumu stereotipus, dodiet talantam iespçju Izdevums MVU konsultantiem un cilvçkresursu vadîtâjiem Sagatavojis Starptautiskâs Darba organizâc Lauziet dzimumu stereotipus, dodiet talantam iespçju Izdevums MVU konsultantiem un cilvçkresursu vadîtâjiem Sagatavojis Starptautiskâs Darba organizâcijas (SDO) Starptautiskais Apmâcîbu centrs sadarbîbâ

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai Diāna Balode Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas Jauniešu garantijas eksperte Tālr. 67021696,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

21septembris

21septembris ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VPiektdiena 2012. gada 21. septembris Nr. 73 (8372) CENA abonentiem Ls 0,33 tirdzniecîbâ Ls 0,38 Brînumi gardçþiem 6. Laba ziòa Iespçja izpausties fotogrâfiem Gaidot otros

Sīkāk

Izstādes un pasākumi

Izstādes un pasākumi Izstādes un pasākumi 2013.gada aprīlī Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novadu bibliotēkās Bibliotēka Izstādes Laiks Pasākumi Laiks Kontakti Alsungas novads Alsungas pagasta UNESCO mantojums Izstāde, prezentācija

Sīkāk

7decembris

7decembris ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VTreðdiena 2011. gada 7. decembris Nr. 95 (8293) CENA abonentiem Ls 0,33 tirdzniecîbâ Ls 0,38 Automehâniía profesija 11. Laba ziòa Mis un Misters Balvi 2011 bûs! Jau ðo

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

krustpils78.p65

krustpils78.p65 Krustpils novada informatîvais izdevums 2016.gada 7.novembris N r. 10 ( 78) Ar Krustpils novada atzinîbas un goda rakstiem tiks apbalvoti 24 novada iedzîvotâji Turpinot iepriekðçjo gadu tradîciju, pirms

Sīkāk

Nr gada 2.maijâ Aizputes novada domes izdevums Par prieku sev un citiem citiem. Tâ jûs radât prieku sev un arî citiem. Lai jums arî turpmâk

Nr gada 2.maijâ Aizputes novada domes izdevums Par prieku sev un citiem citiem. Tâ jûs radât prieku sev un arî citiem. Lai jums arî turpmâk Nr. 43 2013. gada 2.maijâ Aizputes novada domes izdevums Par prieku sev un citiem citiem. Tâ jûs radât prieku sev un arî citiem. Lai jums arî turpmâk netrûkst radoðâs enerìijas, radoðais spçks, griba un

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

16novembris

16novembris ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VPiektdiena 2012. gada 16. novembris Nr. 89 (8388) CENA abonentiem Ls 0,33 tirdzniecîbâ Ls 0,38 Godinâs Veltiòu 4. Laba ziòa Atklâs EKO laukumu 16.novembrî plkst. 11.00

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

21marts

21marts ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VPiektdiena 2014. gada 21. marts Îsziòas Spraiga nedçïa ìimnâzistiem Nâkamnedçïu Balvu Valsts ìimnâzijas skolçni un pedagogi pavadîs globâlâs izglîtîbas zîmç. Pirmdien

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotie pasākumi  vienotā DI komunikācijas stratēģijas ietvaros gadā www.kurzemevisiem.lv Projekta Kurzeme visiem ieviešanas aktualitātes Kurzemes plānošanas reģions Talsos, 27.03.2019 Par projektu Kurzeme visiem Projekta «Kurzeme visiem» mērķis palielināt Kurzemes reģionā

Sīkāk

ILUKSTE 2008.qxd

ILUKSTE 2008.qxd ILÛKSTES NOVADA VÇSTIS ILÛKSTES NOVADA INFORMATÎVAIS IZDEVUMS Ilûkste a Bebrene ene a Laikâ, kad rudens bagâtîgi ðíieþas ar savu zeltu, ir vçl kâds îpaðs iemesls apstâties un teikt PALDIES. Ðis lielais,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

27novembris

27novembris ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VPiektdiena 2015. gada 27. novembris Îsziòas Atvçrs klientu apkalpoðanas centru Lai iedzîvotâjiem padarîtu çrtâku un pieejamâku publisko pakalpojumu saòemðanu, Vides aizsardzîbas

Sīkāk

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1 Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 10 Dzīvojamā ēka 17000360256001 2 Alejas iela 11 Dzīvojamā

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

koknese6.p65

koknese6.p65 Pagasta padomes laikraksts Nr.6 (260) Pagasta padomç 2008.gada 25. jûnijâ notika kârtçjâ Kokneses pagasta padomes sçde, kurâ deputâti pieòçma ðâdus lçmumus: 1.Pieòemt zinâðanai SIA Vidusdaugavas SPAAO

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks

LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV Tālrunis/faks LATVIJAS REPUBLIKA PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 909116276 Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151 Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Latvijas Motosporta Federācijas

Latvijas Motosporta Federācijas Latvijas Motosporta federācijas Prezidija sēdes protokols Nr.5 Rīgā, Dzērbenes 27 2013.gada 14.augusts Sēdes sākums: plkst.18:00 sēdi vada sēdi protokolē Kaspars Kuļikovs Sēdē piedalās (ar balsstiesībām):

Sīkāk

19maijs

19maijs ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VTreðdiena 2010. gada 19. maijs Nr. 38 (8136) Îsziòas CENA abonentiem 33 s tirdzniecîbâ 38 s Laika prognoze 14. Laba ziòa: Apbalvo barikâþu dalîbniekus Ðodien pulksten

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

10novembris

10novembris ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VTreðdiena 2010. gada 10. novembris Nr. 87 (8185) CENA abonentiem 33 s tirdzniecîbâ 38 s Ìerboòa skice 2. Îsziòas Laba ziòa: Aicina uz labdarîbas vakaru Atver sirdi! 4.decembrî

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

22janvaris

22janvaris ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VOtrdiena 2013. gada 22. janvâris Nr. 6 (8505) Laba ziòa Pieðíirs apbalvojumu Balvu Goda pilsonis Pagâjuðâs nedçïas nogalç Balvu novada deputâti atbalstîja ieceri pieðíirt

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

krustpils30.p65

krustpils30.p65 Sûrs darbs un nejauðîbu virkne Krustpils novada paðvaldîbas informatîvais izdevums 2012.gada maijs Nr.5 (30) Kuldîgas pusmaratons 2011. gadâ. Sacensîbu mirklis. Pirms krosa starta Jiveskilç 2012. gadâ.

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Atskaite

Atskaite VAS Latvijas valsts meži 2011.gada ziedojuma sociālajai jomai izlietojums 2012 LVM 2011.gadā sociālās jomas atbalstam piešķīra ziedojumu 400 000 latu apjomā. Ziedojums tika sadalīts nevalstiskajām organizācijām

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst.

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: Sēdi atklāj: plkst. CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 2019.GADA 7.FEBRUĀRĪ PROTOKOLS NR. 2 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. Sēde sasaukta: 01.02.2019. Sēdi atklāj: 07.02.2019. plkst.10.00 Sēdi slēdz: 07.02.2019. plkst. 11.45 Sēdē piedalās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

Nr gada 2.septembris Aizputes novada domes izdevums 1.septembra aktualitâtes priekðsçdçtâjs Jânis Ruðko. Pçc tam izpilddirektore izglîtîbas

Nr gada 2.septembris Aizputes novada domes izdevums 1.septembra aktualitâtes priekðsçdçtâjs Jânis Ruðko. Pçc tam izpilddirektore izglîtîbas Nr. 47 2013. gada 2.septembris Aizputes novada domes izdevums 1.septembra aktualitâtes priekðsçdçtâjs Jânis Ruðko. Pçc tam izpilddirektore izglîtîbas jomâ E.Malovka analizçja paveikto un sasniegumus pagâjuðajâ

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Microsoft Word - saist_not27.doc

Microsoft Word - saist_not27.doc Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv Stājas spēkā

Sīkāk

15janvaris

15janvaris ZIEMEÏLATGALES LAIKRAKSTS aduguns VSestdiena 2011. gada 15. janvâris Nr. 4 (8202) CENA abonentiem 33 s tirdzniecîbâ 38 s Veiksmes stâsts 5. Laba ziòa Policistiem palielina algas Ar 1.februâri katrs Valsts

Sīkāk