DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO"

Transkripts

1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Lejupielādējiet pilno instrukciju rokasgrāmatu vietnē whirlpool. eu vai piezvaniet uz tālruņa numuru, kas norādīts garantijas bukletā. irms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus turpmākām uzziņām. Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ. BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas uzkarst. Nepieskarieties sildelementiem. Bērniem līdz 8 gadu vecumam ir jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet ierīci, ja plīts virsma ir saplaisājusi pastāv strāvas trieciena risks. BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: neuzglabājiet piederumus uz gatavošanas virsmas. UZMANĪBU! Gatavošanas process ir jāuzrauga. Neilgs gatavošanas process ir nepārtraukti jāuzrauga. BRĪDINĀJUMS! Gatavošana uz plīts virsmas bez uzraudzības, izmantojot taukvielas vai eļļu, var būt bīstama aizdegšanās risks. NEKAD nemēģiniet dzēst ugunsgrēku ar ūdeni: tā vietā izslēdziet ierīci un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai uguns slāpēšanas materiālu. Neizmantojiet plīti kā darbvirsmu vai atbalstu. Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas detaļas nav pilnīgi atdzisušas pastāv aizdegšanās risks. Metāliskus priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, nedrīkst novietot uz plīts virsmas, jo tie var uzkarst. Ļoti maziem bērniem (0-3 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3-8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības. ēc lietošanas ar pogu izslēdziet plīts virsmu un nepaļaujieties uz pannas detektoru. ATĻAUTĀ LIETOŠANA UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju slēdža ierīci, piemēram, taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu. Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un citās līdzīga tipa apmešanās vietās. LV NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO Neizmantojiet to citiem nolūkiem (piemēram, telpu apsildei). Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām. MONTĀŽA Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem pastāv savainojumu risks. Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un uzstādīšanas darbos pastāv risks sagriezties. Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem atrasties ierīces montāžas vietas tuvumā. ēc ierīces izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. roblēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkopes centru. ēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma materiālus (plastmasas un polistirola daļas u.c.) bērniem nepieejamā vietā pastāv nosmakšanas risks. irms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla pastāv elektriskā trieciena risks. Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta. Uzmanīgi veiciet skapja zāģēšanas darbus pirms ierīces uzstādīšanas vietā un rūpīgi noslaukiet visas koka skaidas un putekļus. Ja ierīci neuzstāda virs krāsns, atdalošo paneli (nav iekļauts) jāuzstāda nodalījumā zem ierīces. ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts elektrības drošības standartiem. Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākspraudņu kontaktligzdas vai adapterus. ēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt pieejamas. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai basām kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai tikusi nomesta. Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā apkalpošanas dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai, lai izvairītos no bīstamības strāvas trieciena riska. TĪRĪŠANA UN AKOE BRĪDINĀJUMS! ārliecinieties, ka pirms apkopes darbību veikšanas ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves pastāv strāvas trieciena risks; nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu pastāv strāvas trieciena risks.

2 Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus izstrādājumus, tīrīšanas līdzekļus uz hlora bāzes vai pannu tīrīšanas līdzekļus. IEAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un tiek apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu. Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. lašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējās varas iestādes, pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu. simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā. IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUĪŠANAI Izmantojiet savas plīts atlikušo karstumu, izslēdzot to dažas minūtes pirms beidzat gatavot. Katla vai pannas pamatnei pilnībā jānosedz attiecīgais laukums uz plīts virsmas; tvertne, kas ir mazāka par attiecīgo laukumu uz plīts virsmas, radīs enerģijas izšķērdēšanu. Gatavojot nosedziet katlus un pannas ar cieši piegulošiem vākiem un izmantojiet pēc iespējas mazāk ūdens. Gatavojot, kad noņemts vāks, tiek patērēts daudz vairāk enerģijas. Izmantojiet katlus un pannas tikai ar plakanām pamatnēm. AZIŅOJUMS AR ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU Šī ierīce atbilst Regulā (ES) Nr. 66/2014 izklāstītajām ekodizaina prasībām, saskaņā ar Eiropas standartu EN IEZĪME Cilvēkiem ar elektrokardiostimulatoru vai līdzīgu medicīnisko ierīci jāievēro piesardzība, stāvot pie šīs indukcijas plīts virsmas, kamēr tā ir ieslēgta. Elektromagnētiskais lauks var ietekmēt elektrokardiostimulatoru vai līdzīgu ierīci. Konsultējieties ar ārstu vai elektrokardiostimulatora, vai līdzīgas medicīniskās ierīces ražotāju, lai iegūtu papildinformāciju par indukcijas plīts virsmas elektromagnētiskā lauka iedarbību uz to.

3 MONTĀŽA R = Max. 10 mm 4 mm 590 mm 510 mm A 476 mm 553 mm 50 mm 6mm R = 11.5 mm mm Min. 480 mm Max. 492 mm mm mm A R = 11.5 mm kit mm Min. 35 mm Min. 480 mm Max. 492 mm R = Max. 10 mm i L Min. 400 mm Min. 35 mm Min.100 mm 12 mm - No Max. 28 mm - No Max. 120 mm 90 mm 45 mm min. 10 mm 60 mm min. 45 mm min. 550 mm min. 45 mm min. 550 mm min. 20 mm min. 20 mm x mm 3 4 x C 1 2 x4

4 ELEKTRISKAIS IESLĒGUMS LV irms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam jāizveido elektriskais savienojums. Uzstādīšanu drīkst veikt kvalificēts speciālists, kas pārzina pašreizējos drošības un uzstādīšanas normatīvus. Uzstādīšana it īpaši jāveic saskaņā ar valsts energoapgādes uzņēmuma noteikumiem. ārbaudiet, vai datu plāksnītē, kas atrodas ierīces apakšpusē, norādītā sprieguma parametri atbilst mājas elektrotīkla sprieguma parametriem. Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir jāsazemē: izmantojiet tikai atbilstošu parametru vadītājus (tostarp zemējuma vadītāju) V 2 N ~ V ~ AU-UK-IRL V 3 ~ BE 230V 2 hase 2N ~ NL V 3 N ~ V ~ R S T =E N yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļšgeltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зеленаrumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelenásárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas black-nero-negro-preto-μαύρος-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црнčrna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфявбраон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brunkahverengi-donn blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)- niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)- modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)- kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath) blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modroplava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm

5 IZSTRĀDĀJUMA ARAKSTS 1. līts virsma 2. Vadības panelis 1 FLEXICOOK FLEXICOOK 2 VADĪBAS ANELIS sec OK Simboli / Īpašo funkciju aktivizēšana 2. Gatavošanas līmenis atlasīts 3. Gatavošanas zonas izslēgšanas poga 4. Ritināšanas tastatūrā 5. Ātrās karsēšanas režīma poga 6. FLEXICOOK poga (kreisajā pusē) 7. Indikatora gaismiņa funkcija aktīva 8. Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga 9. Taimeris th Sense poga 11. Gatavošanas laika indikators 12. OK/Taustiņu bloķēšanas poga 3 sekundes 13. FLEXICOOK poga (labā puse) 14. Aktīva taimera indikators 15. Zonas atlases indikators 16. Taimera indikatora simbols

6 IEDERUMI KATLI UN ANNAS LABI NĒ Izmantojiet tikai feromagnētiska materiāla katlus un pannas, kas ir piemērotas izmantošanai ar indukcijas plīts virsmām: emaljēts tērauds čuguns speciāli katli un pannas no nerūsējošā tērauda, kas piemēroti gatavošanai uz indukcijas plīts Lai noteiktu, vai katls ir piemērots, pārbaudiet simbolu (parasti marķējums atrodas apakšpusē). Lai noskaidrotu, vai katli ir magnētiski, var izmantot magnētu. Katla pamatnes kvalitāte un uzbūve var ietekmēt gatavošanas rezultātu. Atsevišķos gadījumos norādītais pamatnes diametrs neatbilst patiesajam feromagnētiskās virsmas diametram. Dažiem katliem un pannām apakšējā daļa ir tikai daļēji izgatavota no feromagnētiskā materiāla; ja atsevišķas daļas ir no cita materiāla, trauks nav piemērots gatavošanai uz indukcijas plīts. Šīs zonas var sasilt dažādās pakāpēs vai ar zemāku temperatūru. Dažos gadījumos, ja apakšējā daļa ir izgatavota galvenokārt no ne feromagnētiskiem materiāliem, plīts virsma var neatpazīt pannu un tāpēc neieslēgt gatavošanas zonu. LV Tukši katli vai katli ar plānu pamatni Kad plīts virsma ir ieslēgta, neizmantojiet tukšus katlus vai pannas. līts virsma ir aprīkota ar iekšējās drošības sistēmu, kas nepārtraukti uzrauga temperatūru, aktivizējot funkciju automatic off (automātiska izslēgšanās), kad tiek konstatēta augsta temperatūra. Izmantojot ar tukšiem katliem vai katliem ar plānu pamatni, temperatūra var ļoti strauji pieaugt un funkcija automatic off automātiska izslēgšanās var netikt aktivizēta nekavējoties, sabojājot pannu vai plīts virsmu. Ja tas notiek, nekam nepieskarieties un pagaidiet, kamēr komponenti atdziest. Ja tiek parādīti kādi kļūdu ziņojumu, sazinieties ar servisu. Minimālais katla/pannas pamatnes diametrs dažādās gatavošanas zonās Lai nodrošinātu, ka plīts virsma funkcionē pareizi, katlam jānosedz vismaz viens no atsauces punktiem, kas norādīti uz plīts virsmas, kā arī tā diametram jāatbilst minimāli nepieciešamajam. Vienmēr izmantojiet to gatavošanas zonu, kas vislabāk atbilst pannas apakšdaļas diametram. 120 mm 200 mm Lai nodrošinātu optimālu efektivitāti, vienmēr izmantojiet katlus un pannas ar plakanu dibenu, kas vienmērīgi sadala siltumu. Ja apakšdaļa ir nelīdzena, tas ietekmēs strāvas un siltuma novadīšanu. ADATERIS KATLIEM / ANNĀM, KAS NAV IEMĒROTI INDUKCIJAS LĪTIJ Izmantojot šo piederumu, var lietot katlus un pannas, kas nav piemēroti indukcijas plīts virsmām. Ir svarīgi atcerēties, ka tā izmantošana ietekmē efektivitāti un līdz ar to arī laiku, kas nepieciešams, lai uzsildītu ēdienu. Adapteri nav ieteicams izmantot bieži, jo temperatūra, kas tiek sasniegta uz tā virsmas, lielā mērā ir atkarīga no izmantotā katla/pannas, no tā, cik līdzena ir to apakšējā daļa, kā arī no gatavotā ēdiena veida. Izmantojot katlu vai pannu, kuru diametrs ir mazāks nekā adaptera diskam, var veidoties siltums, kas netiek pārnests uz katlu vai pannu, tādējādi var nomelnēt gan plīts virsma, gan disks. Salāgojiet katlu/pannu un plīts virsmas diametru ar adaptera diametru. IRMĀ LIETOŠANAS REIZE JAUDAS KONTROLE irkuma brīdī plīts virsmai tiek iestatīts maksimālais iespējamais jaudas līmenis. Noregulējiet iestatījumu atbilstoši elektrības sistēmas ierobežojumiem jūsu mājās, kā aprakstīts nākamajā punktā. līts virsmas jaudas intensitātes iestatīšana Kad ierīce pievienota elektrotīklam, nākamajās 60 sekundēs varat iestatīt jaudas intensitātes līmeni. Nospiediet tālāko labās puses taimeri + pogu un pieturiet vismaz 5 sekundes. Ekrānā tiks parādīts simbols. Nospiediet 3 sec OK pogu, kamēr tiks parādīts atlasītais jaudas intensitātes līmenis. Izmantojiet + un pogas, lai atlasītu vēlamo jaudas intensitāti. ieejamie jaudas intensitātes līmeņi ir šādi: 2,5 kw 4,0 kw 6,0 kw 7,2 kw. Apstipriniet, nospiežot 3 sec OK. Atlasītais jaudas līmenis tiks saglabāts atmiņā pat tad, ja strāvas padeve tiks pārtraukta. Lai mainītu jaudas intensitātes līmeņus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla vismaz uz 60 sekundēm, pēc tam atkal to pievienojiet tīklam un atkārtojiet iepriekšminētās secīgās darbības. Ja, veicot secīgās iestatīšanas darbības, rodas kļūda, tiks parādīts simbols un būs dzirdams skaņas signāls. Ja tā notiek, atkārtojiet darbību. Ja kļūda netiek novērsta, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu. SKAŅAS SIGNĀLS IESLĒGTS/IZSLĒGTS Skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana: Ieslēdziet plīts virsmu. Nospiediet pogu pirmajā ritināšanas tastatūrā augšējā kreisajā stūrī un pieturiet 5 sekundes. Jebkādas iestatītās trauksmes paliks aktīvas. DEMONSTRĒŠANAS REŽĪMS Lai ieslēgtu un izslēgtu demonstrēšanas režīmu: ievienojiet plīts virsmu elektrotīklam. irmās minūtes laikā nospiediet un 5 sekundes pieturiet apakšējās kreisās puses tastatūras ātrās sildīšanas pogu (kā parādīts tālāk). OFF 18 OFF 18 3 sec OK OFF 18 OFF 18

7 IKDIENAS IZMANTOŠANA LĪTS VIRSMAS IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA Lai ieslēgtu plīts virsmu, jaudas ieslēgšanas pogu turiet nospiestu apmēram 1 sekundi. Lai izslēgtu plīts virsmu, vēlreiz nospiediet to pašu pogu un visas gatavošanas zonas tiks deaktivizētas. NOVIETOŠANA Neaizsedziet vadības paneļa simbolus ar gatavošanas trauku. Lūdzu, ņemiet vērā! Gatavošanas zonās, kuras ir vadības paneļa tuvumā, ir ieteicams uzglabāt katlus un pannas marķējumos (ņemot vērā pannas pamatni un augšējo malu, jo tā mēdz būt lielāka). Tas novērš skārienpaliktņa pārmērīgu pārkaršanu. Grilējot vai cepot, lūdzu, izmantojiet aizmugurējās gatavošanas zonas kad vien ir iespējams. GATAVOŠANAS ZONU AKTIVIZĒŠANA/DEAKTIVIZĒŠANA UN JAUDAS INTENSITĀTES LĪMEŅU REGULĒŠANA OFF 18 Gatavošanas zonu aktivizēšana: Virziet pirkstu horizontāli pāri nepieciešamās gatavošanas zonas ritināšanas tastatūrai (SLIDER), lai to aktivizētu un pielāgotu jaudu. Līmenis tiks parādīts vienā līnijā ar zonu, kopā ar gaismas indikatoru, kas norāda aktīvo gatavošanas zonu. ogu var izmantot, lai izvēlētos ātrās uzsildīšanas funkciju. Gatavošanas zonu deaktivizēšana: Atlasiet OFF (Izslēgt) pogu slīdņa skārienekrāna augšpusē. VADĪBAS ANEĻA BLOĶĒŠANA Lai bloķētu iestatījumus un nepieļautu nejaušu ieslēgšanu, nospiediet un 3 sekundes pieturiet OK/Taustiņu bloķēšanas poga. Skaņas signāls un brīdinājuma gaismiņa virs simbola norādīs, ka šī funkcija ir aktivizēta. Tiek bloķēts viss vadības panelis, izņemot izslēgšanas funkciju ( ). Atkārtojiet aktivizēšanas darbības, lai atbloķētu vadības pogas. 3 sec OK TAIMERIS Ir divi taimeri viens kontrolē kreisās puses gatavošanas zonas, bet otrs labās puses gatavošanas zonas. Taimera aktivizēšana: Nospiediet + vai pogu, lai iestatītu vēlamo laiku izmantojamajai gatavošanas zonai. Tiks aktivizēts indikators, kas atbilst konkrētajam simbolam. Kad iestatītais laiks būs pagājis, atskanēs signāls un gatavošanas zona automātiski izslēgsies. Laiku var mainīt jebkurā brīdī, kā arī vienlaikus var aktivizēt vairākus taimerus. Gadījumā, ja vienlaikus tiek aktivizēti divi taimeri vienā plīts virsmas sānā, Zonu atlases indikators mirgo un centrālajā displejā tiek attēlots relatīvais gatavošanas ilgums. Taimera deaktivizēšana: Nospiediet + un pogas kopā, kamēr taimeris tiek deaktivizēts. TAIMERA INDIKATORS Šis LED indikators (kad atrodas stāvoklī ON (Ieslēgts)) norāda, ka gatavošanas zonai ir iestatīts taimeris. FUNKCIJAS 3 sec FLEXICOOK Atlasot pogu FLEXICOOK, iespējams kombinēt divas gatavošanas zonas un izmantot tās ar vienādu jaudu, nosedzot visu virsmu ar lielu katlu vai nosedzot daļēji ar apaļu/ovālu katlu. Funkcija vienmēr ir ieslēgta, un, lietojot tikai vienu katlu, to var pārvietot pa visu zonu. Šādā gadījumā var lietot jebkuru (kreisās un labās puses) ritināšanas tastatūru. Ideāli gatavošanai ar ovāliem vai četrstūra katliem vai pannu paliktņiem. 6 TH SENSE 6 th Sense poga aktivizē īpašās funkcijas. Novietojiet katlu un atlasiet gatavošanas zonu. Nospiediet 6 th Sense pogu. Displejā būs redzams A. Iedegsies gatavošanas zonai pieejamās pirmās īpašās funkcijas indikators. Atlasiet vēlamo īpašo funkciju, nospiežot 6 th Sense pogu vienu vai vairākas reizes. Funkcija tiek aktivizēta, kad apstiprināšanai nospiesta 3 sec OK poga. Lai nomainītu īpašo funkciju, nospiediet pogu OFF (Izslēgt) un pēc tam pogu 6 th Sense, lai atlasītu vēlamo funkciju. Lai deaktivizētu īpašās funkcijas, nospiediet un turiet nospiestu pogu OFF (Izslēgt). KAUSĒŠANA Šī funkcija ļauj sagatavot ēdienu ideālā temperatūrā kausēšanai un saglabāt šādu ēdiena stāvokli bez riska piededzināt. Šī metode ir ideāla, jo nekaitē tādiem smalkiem produktiem kā šokolāde, un novērš to pielipšanu katlam. SAGLABĀT SILTU Šī funkcija ļauj uzturēt ēdienu ideālā temperatūrā, parasti pēc gatavošanas vai ļoti lēni reducējot šķidrumus. Ideāli ēdiena pasniegšanai ideālā temperatūrā. VĀRĪŠANA UZ LĒNAS UGUNS Šī funkcija ir ideāla, lai saglabātu tādu temperatūru, kāda ir gatavojot uz lēnas uguns, ļaujot gatavot ilgstoši bez riska piededzināt. Ideāli ilgstošas gatavošanas receptēm (rīsiem, mērcēm, cepešiem) ar šķidruma mērcēm. VĀRĪŠANA Šī funkcija ļauj uzvārīt ūdeni un uzturēt vārīšanos ar mazu enerģijas patēriņu. Apmēram 2 litri ūdens (vēlams, istabas temperatūrā) jāielej pannā, un tā jāatstāj neapklāta. Lietotājiem vienmēr ieteicams uzmanīgi uzraudzīt verdošu ūdeni un regulāri pārbaudīt atlikušā ūdens daudzumu.

8 INDIKATORI LV KATLS NOVIETOTS NEAREIZI VAI TĀ NAV VISĀR Šis simbols ir redzams tad, kad katls nav piemērots gatavošanai ar indukciju, ir novietots nepareizi vai tā izmērs neatbilst atlasītajai gatavošanas zonai. Ja katls netiek konstatēts 30 sekundēs pēc atlasīšanas, gatavošanas zona izslēdzas. ATLIKUŠAIS KARSTUMS Ja displejā ir redzams H, gatavošanas zona joprojām ir karsta. Kad gatavošanas zona atdziest, displejs izslēdzas. GATAVOŠANAS TABULA JAUDAS LĪMENIS Maksimālā jauda GATAVOŠANAS VEIDS Ātra uzkarsēšana Cepšana vārīšana Apcepšana lēna cepšana vārīšana grilēšana Apcepšana vārīšana sautēšana lēna cepšana grilēšana Gatavošana sautēšana, apcepšana grilēšana, gatavošana līdz krēmveida konsistences iegūšanai Gatavošana vārīšana uz lēnas uguns iebiezināšana, ievilkšanās Kausēšana atkausēšana Ēdiena siltuma saglabāšana risoto ievilkšanās LĪMEŅA LIETOJUMS (norāda ēdiena gatavošanas pieredzi un paradumus) Ideāli straujai ēdiena temperatūras paaugstināšanai līdz straujai viršanai (ūdenim) vai straujai gatavošanas šķidrumu uzkarsēšanai. Ideāli apbrūnināšanai, gatavošanas sākumam, dziļi sasaldētu produktu cepšanai, ātrai šķidrumu uzvārīšanai. Ideāli apcepšanai, straujas viršanas uzturēšanai, gatavošanai un grilēšanai. Ideāli apcepšanai, vidējas viršanas uzturēšanai, gatavošanai un grilēšanai, kā arī piederumu priekšsildīšanai. Ideāli sautēšanai, lēnas viršanas uzturēšanai, gatavošanai un grilēšanai (ilgākiem laika posmiem). Ideāli lēnākas gatavošanas receptēm (rīsi, mērces, cepetis, zivs) ar šķidrumiem (piemēram, ūdens, vīns, virums, piens) un pastas ievilkšanās. Ideāli lēnākas gatavošanas receptēm (daudzumam mazākam par 1 litru: rīsi, mērce, cepeši, zivis) ar šķidrumiem (piemēram, ūdens, vīns, virums, piens). Ideāli, lai padarītu sviestu mīkstu, lēnām izkausētu šokolādi, atkausētu nelielas porcijas. Ideāli, lai uzturētu siltas nelielas porcijas tikko pagatavota ēdiena vai traukus servēšanai, kā arī, lai ievilktos risoto. Nulles jauda OFF līts virsma dīkstāvē vai izslēgtā režīmā (gatavošanas beigās iespējams atlikušais karstums, norāda ar H ). AKOE UN TĪRĪŠANA! BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces. irms tīrīšanas pārliecinieties, ka gatavošanas zonas ir izslēgtas un atlikušā karstuma indikators ( H ) nav iedegts. Svarīgi! Neizmantojiet abrazīvus un skrāpējošus sūkļus. ēc katras lietošanas reizes notīriet plīts virsmu (kad tā ir atdzisusi), lai noņemtu visas nogulsnes un ēdiena traipus. Virsma, kas nav pienācīgi tīra, var samazināt vadības paneļa pogu jutību. Izmantojiet skrāpi tikai tad, ja atliekas ir pielipušas pie plīts virsmas. Izpildiet skrāpja ražotāja norādījumus, lai nesaskrāpētu stiklu. Cukurs un pārtikas produkti ar augstu cukura saturu var sabojāt plīts virsmu, tāpēc tie jānotīra nekavējoties. Sāls, cukurs un smiltis var saskrāpēt stikla virsmu. Izmantojiet mīkstu drāniņu, virtuves dvieli vai speciālu plīts virsmu tīrītāju (ievērojiet ražotāja norādījumus). Izlijuši šķidrumi gatavošanas zonās var izraisīt katlu pārvietošanos vai vibrāciju. ēc plīts virsmas tīrīšanas, rūpīgi nosusiniet. Ja uz stikla redzams ixelium logo, plīts virsma apstrādāta ar ixelium tehnoloģiju, ekskluzīvu Whirlpool apdari, kas nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu, kā arī ilgāk saglabā virsmas spīdumu. Tīrot ixelium plīts virsmas, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus. Izmantojiet ar ūdeni vai ikdienas stikla tīrīšanas līdzekli samitrinātu mīkstu drānu (vislabāk mikrošķiedru). Lai rezultāti būtu labāki, uz dažām minūtēm atstājiet mitru drānu uz plīts stikla virsmas.

9 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ROBLĒMU RISINĀŠANA ārbaudiet, vai nav pārtraukta elektropadeve. Ja plīts virsmu pēc lietošanas nevar izslēgt, atvienojiet to no elektrotīkla. Ja, ieslēdzot plīti, displejā parādās burtu un ciparu kodi, izlasiet norādījumus tālāk norādītajā tabulā. Lūdzu, ņemiet vērā! Ūdens, izšļakstījies šķidrums no katliem un priekšmeti uz plīts virsmas pogām var nejauši aktivizēt vai deaktivizēt vadības paneļa bloķēšanas funkciju. DISLEJA KODS ARAKSTS IESĒJAMIE CĒLOŅI RISINĀJUMS F0E1 F0E7 F0EA F0E2, F0E4, F0E6, F0E8, F0EC, F1E1, F6E1, F7E5, F7E6 d E [kad plīts virsma ir izslēgta] Konstatēts gatavošanas trauks, bet tas neatbilst pieprasītajai darbībai. Nepareizs strāvas vada savienojums. Vadības panelis izslēdzas pārlieku augstas temperatūras dēļ. Gatavošanas trauks nav pareizi novietots uz gatavošanas zonas vai arī tas nav saderīgs ar vienu vai vairākām gatavošanas zonām. Elektrotīkla savienojums nav izveidots tā, kā norādīts punktā ELEKTRISKAIS IESLĒGUMS. Elektronisko daļu iekšējā temperatūra ir pārāk augsta. Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla. agaidiet dažas sekundes, pēc tam vēlreiz pievienojiet plīts virsmu elektrotīklam. Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar servisu un norādiet displejā redzamo kļūdas kodu. līts virsma neieslēdzas sildīšanas režīmā. Funkcijas neieslēdzas. DEMONSTRĒŠANAS REŽĪMS ieslēgts. Nospiediet pogu Ieslēgt/Izslēgt divas reizes, lai noņemtu F0E1 kodu un atjaunotu gatavošanas zonas funkcionalitāti. ēc tam mēģiniet izmantot gatavošanas trauku uz citas gatavošanas zonas vai izmantot citu gatavošanas trauku. ielāgojiet elektrotīkla savienojumu atbilstoši norādījumiem punktā ELEKTRISKAIS IESLĒGUMS. Ļaujiet plīts virsmai atdzist, pirms atsākat lietošanu. Sekojiet instrukcijām, kas sniegtas paragrāfā DEMONSTRĒŠANAS REŽĪMS. SKAŅAS DARBĪBAS LAIKĀ Indukcijas plīts virsmas normālas darbības laikā var radīt svilpjošas vai krakšķošas skaņas. Šos trokšņus īstenībā rada gatavošanas piederumi un tie saistīti ar pannu pamatņu īpašībām (piemēram, kad pamatnes ir izgatavotas no dažādu materiālu kārtām vai arī tās ir deformētas). Šie trokšņi var atšķirties atkarībā no izmantotajiem piederumiem un tajos ievietotā pārtikas daudzuma un nav kādas kļūmes indikators. ĒCĀRDOŠANAS SERVISS Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www. whirlpool.eu/register. IRMS SAZINĀTIES AR ĒCĀRDOŠANAS AKALOŠANAS DIENESTU: 1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit atrodamo ROBLĒMU RISINĀŠANA. 2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, vai problēma ir novērsta. JA ĒC IERIEKŠMINĒTAJĀM ĀRBAUDĒM ROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR TUVĀKO ĒCĀRDOŠANAS AKALOŠANAS DIENESTU. Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā norādīto numuru vai sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnē www. whirlpool.eu. Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, vienmēr norādiet: īsu kļūmes aprakstu; precīzu ierīces veidu un modeli; servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu plāksnītes pēc vārda Serviss). Servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā; savu pilno adresi; savu tālruņa numuru. Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu ēcpārdošanas apkopes centru (lai būtu garantija, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts tiktu veikts pareizi). Ja ierīces tiks uzstādītas līdzās, piezvaniet pēcpārdošanas apkopes dienestam, lai saņemtu skrūvju komplektu Made in X Type: XXX Mod.: XXX 01 XXXX XXX XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm ENGLISH Installation Page 8 Instructions for use Page 9 FRANÇAIS Installation Page 18 Mode d emploi

Sīkāk

Untitled-1

Untitled-1 R-05 Lietošanas rokasgrāmata Elektriskā plīts virsma CDE 32/1 X Cienījamais lietotāj! Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu iekārtām, kas ļauj iegūt vislabākos rezultātus. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

Microsoft Word - InductionUM PEI 633_LV.doc

Microsoft Word - InductionUM PEI 633_LV.doc CANDY ROKASGRĀMATA STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMAI CDH 30 2 Cienījamo klient! Pateicamies par CANDY stikla keramikas plīts virsmas pirkumu! Mēs ceram, ka tā jums labi kalpos daudzus gadus. DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Sīkāk

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Ievads Lietošanas mērķis... 3 Brīdinājumu un norādījumu simboli...3 Drošības norādījumi......4 Lietošanas un likvidācijas norādījumi......5 Saziņa ar Caffitaly System...5

Sīkāk

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas amācība Automāta vadības / kontroles elementi 2 Automāta vadības elementi 1. Notekalāte 2. Notekrežģis 3. Durtiņas uzstādījumu režīmu vadības iekļuvei 4. Daudzfunkcionālais

Sīkāk

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Saturs 1. Audio... 1 2. Tālrunis... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galerija... 8 6. Citi... 8 1. Audio J: Kā es varu pārslēgties starp dažādiem radio un multivides avotiem, piemēram, FM

Sīkāk

HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata

HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata HR3665, HR3666 HR3667 Lietotāja rokasgrāmata 2 LATVIEŠU 1 a b h i p c j o n d e m f k l A g B C D LATVIEŠU 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 LATVIEŠU 3 LATVIEŠU 5 4 1 2 3 4 5 6 6 LATVIEŠU Saturs Svarīgi! 7

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ie

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ie IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register Lejuplādējiet

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1)

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija_LV (1) (1) Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt APSVEIKUMS Apsveicam! Izvēloties Waterpik Ultra Dental Water Jet, Jūs dodaties pareizā virzienā, lai saglabātu veselas smaganas un veselīgāku smaidu! Ar

Sīkāk

Lietotāja rokasgrāmata

Lietotāja rokasgrāmata Lietotāja rokasgrāmata www.whirlpool.eu/register LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA RĀDĪTĀJS PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnīgāku palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register WWW Lejuplādējiet

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013

Logatherm WPS 10K L A ++ A + A B C D E F G A ++ A B C D E F G A 51 db kw kw kw db /2013 51 d 11 11 11 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 50 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papildslēdzene TR Priekšplāksnes pagarinājums BV X00- BV X00-2

Sīkāk

Kafijas automāts HD8829 Lietošanas instrukcija

Kafijas automāts HD8829 Lietošanas instrukcija Kafijas automāts HD8829 Lietošanas instrukcija 2 Latviešu Latviešu 3 Satura rādītājs Ievads 4 Svarīgi 4 Brīdinājumi 4 Uzmanību 5 Elektromagnētiskie lauki (EML) 5 Kafijas automāta pārskats (1.att.) 6 Kafijas

Sīkāk

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Gaisa kondicionētāja iezemēšana KP-35 HN8 Pateicamies par portatīvās gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu

Sīkāk

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader Šajā rokasgrāmatā atradīsiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas priekš MT4 Supreme Edition. Instalēšanas process un lietošana ir tāda pati kā jaunajā MT5 Supreme

Sīkāk

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, izmantojot internetu, sekojošiem lietotāja interfeisiem:

Sīkāk

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt svešķermeni, ja tāds atrasts. 3 Noskaidrot bojājuma apjomu,

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izv BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju,iestatījumu un izvelnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā

Sīkāk

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā snieg

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā snieg LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Pirms šīs ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā sniegtos norādījumus. Modelis MS91518FFB Latviski 2 Šī ierīce

Sīkāk

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz.

Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. Stollar espresso kafijas automāti Ideālai kafijai nepieciešama precizitāte. Katrreiz. www.stollar.eu The Dual Boiler Pirmais sadzīves kafijas automāts, kas atbilst Zelta standarta prasībām. Tomēr būtībā

Sīkāk

Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600

Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600 Lietošanas instrukcija kafijas automātam J6/J600 JURA kafijas un espresso automātu starptautiskā garantija Cien. klient! Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

Cenu lapaBerlingo1

Cenu lapaBerlingo1 CITROËN erlingo ideāls ceļojumu auto Cenrādis odelis Transmisija Jauda (kw/zs) egviela Vidējais patēriņš CO2 EUR ar atlaidi Līzinga maksājums VTi 100 Live 72/98 6,4 148 13 900 11 900 110 PureTech 110 Live

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne ar polsterējumu Roku balsts ar polsterējumu Sānu galdiņš

Sīkāk

Formblatt Zafira im Dialog.indd

Formblatt Zafira im Dialog.indd Saturs 1. Audio... 1 2. Navigācija (tikai Navi 900 IntelliLink)... 2 4. Apple CarPlay... 4 5. Android Auto... 6 6. Balss at paz īšana... 9 7. Krāsu mērinstrumentu panelis... 10 8. Izlase... 10 9. Video...

Sīkāk

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu BASS + SHB3175 Lietošanas instrukcija Bluetooth bezvadu austiņas Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu www.philips.com/support 2 LV Satura rādītājs 1 Svarīgi drošības norādījumi 4 Dzirdes drošība

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3 CEĻVEDIS PIRCĒJIEM VIMLE Dīvāni DIZAINS Elēna Jūhansone (Ehlén Johansson) DAĻAS Roku balsts Modulis ar 1 sēdvietu Modulis ar 2 sēdvietām Modulis ar 3 sēdvietām Stūra modulis Zvilņa modulis Kāju soliņš

Sīkāk

TRT-BA-PSCS11-3,6V-TC-002-LV_

TRT-BA-PSCS11-3,6V-TC-002-LV_ PSCS 11-3,6V LV INSTRUKCIJU TULKOJUMAM NO ORIĢINĀLVALODAS AKUMULATORA SKRŪVGRIEZIS AR BITU ŽURNĀLS TRT-BA-PSCS11-3,6V-TC-002-LV Saturs Norādījumi lietošanas instrukcijai... 1 Drošība... 2 Informācija par

Sīkāk

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi

The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi The Finnish Quality Since 1960 SNIEGS LEDUS DROŠĪBA UZ JUMTA Sniega barjeras Jumta laipas Kāpnes Nožogojumi SOMU PROFESIONALITĀTES TRADĪCIJAS KOPŠ 1960. GADA ORIMA darbības tradīcijas ir aizsākušās jau

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

ipod shuffle Lietošanas instrukcija

ipod shuffle Lietošanas instrukcija ipod shuffle Lietošanas instrukcija Saturs 5 Par ipod shuffle 5 ipod shuffle jaunumi 6 ipod shuffle pamati 6 ipod shuffle pārskats 7 ipod shuffle vadību izmantošana 8 ipod shuffle savienošana un atvienošana

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Lietošanas rokasgrāmata

Lietošanas rokasgrāmata Lietošanas rokasgrāmata Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās īpašniekam un ko saskaņā ar licenci izmanto uzņēmums Hewlett-Packard Company. SD

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

CM5x00_lv

CM5x00_lv Lietošanas instrukcija Pilna darbības cikla kafijas automāts Pirms uzstādīšanas, pievienošanas un ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet lietošanas instrukciju. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un nepieļausiet

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai

Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālai Berlingo Berlingo - uzņēmīgu cilvēku labākais draugs Berlingo ir vairākus gadus bijis vislabāk pārdotais komerciālais transporta līdzeklis Igaunijā. Pārdošanas panākumus ir nodrošinājuši Berlingo modeļa

Sīkāk

D110.book(d110_lv.fm)

D110.book(d110_lv.fm) Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Saturs Instrumenta uzstādīšana- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ievads- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sīkāk

KATALOGS 2019

KATALOGS 2019 KATALOGS 2019 Labākie ventilācijas risinājumi 2 Mūsu uzņēmuma stāsts iesākās 1974. gada 1. aprīlī, kad tika izgudrots jauns sēnes formas stiprinājums. Gadu vēlāk tika izveidots uzņēmums SK Tuote Oy, un

Sīkāk

HBN232E3 Iebūvējama cepeškrāsns lv Lietošanas instrukcija

HBN232E3 Iebūvējama cepeškrāsns lv Lietošanas instrukcija HBN232E3 Iebūvējama cepeškrāsns lv Lietošanas instrukcija lv Saturs Svarīgi drošības norādījumi 3 Bojājumu cēloņi 4 Jūsu jaunā cepeškrāsns 5 Vadības panelis 5 Funkciju izvēles slēdzis 6 Taustiņi un indikācija

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

Owner and installation Manual (DC duct FCU ).ai

Owner and  installation Manual (DC duct FCU ).ai UZSTĀDĪŠANAS UN ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Kanālu tipa ventilatora spole KFC-PD-2T-200D KFC-PD-2T-300D KFC-PD-2T-400D KFC-PD-2T-600D KFC-PD-2T-800D KFC-PD-4T-200D KFC-PD-4T-300D KFC-PD-4T-500D KFC-PD-4T-600D

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju sol

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju sol CEĻVEDIS PIRCĒJIEM GRÖNLID Dīvāni DIZAINS Frānsiss Kajuets (Francis Cayouette). DAĻAS Atpūtas krēsls Roku balsts Zviļņa modulis Stūra modulis Kāju soliņš Kāju soliņš ar nodalījumu mantu glabāšanai Vienvietīgs

Sīkāk

MODELIS SUP041E LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UZMANĪGI IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU PIRMS IEKĀRTAS IZMANTOŠANAS

MODELIS SUP041E LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UZMANĪGI IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU PIRMS IEKĀRTAS IZMANTOŠANAS MODELIS SUP041E LIETOŠANAS PAMĀCĪBA UZMANĪGI IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU PIRMS IEKĀRTAS IZMANTOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI Neļaujiet elektriskajiem elementiem kontaktēt ar ūdeni: Īssavienojuma bīstamība!

Sīkāk

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d

Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās d Kā noteikt savu konstitucionālo tipu-tests. Katram cilvēkam ir sava unikālā došu (konstitucionālā) harmonija. Visbiežāk harmoniju izjauc dominējošās došas pastiprināšanās. Ja jūs varēsiet noteikt cilvēka

Sīkāk

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud

Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daud Mitrinātājs un attīrītājs Divi vienā Revolucionāra, pasaulē nebijusi tehnoloģija. Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka. JAUNUMS! l Īpaši zems enerģijas patēriņš

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Latvian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Saturs Pamatinformācija 4 Sākumā izlasi mani 7 Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi 11 Ierīces

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL

Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL top Elastīgs un ērts materiāls, kas piekļaujas augumam

Sīkāk

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 (Latvian) DM-RCBR001-00 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Sīkāk

01_SevillaMP38_ee.indd

01_SevillaMP38_ee.indd www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Sevilla MP38 7 648 003 310 Kasutus- ja installeerimisjuhend Lietošanas un montāžas instrukcija Naudojimo ir įrengimo instrukcija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

DFU X-Smart WEB

DFU X-Smart WEB LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI LV LAPA ATSTĀTA TUKŠA APZINĀTI 2/48 JAP / F190270.LV / 07 / 2004 / updated 10/2015 Saturs Saturs 1 Ievads................................................ 6 1.1 Indikācijas.............................................

Sīkāk

X-Smart DFU LV WEB

X-Smart DFU LV WEB Lietošanas norādījumi LV LAPA ATSTĀTA TUKŠA APZINĀTI 2/48 BLVXS00DFUWEB / Rev.09 / 10-2018 Saturs Saturs 1 Ievads................................................... 6 1.1 Indikācijas................................................

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

Simple booklet A5 new branding 2015

Simple booklet A5 new branding 2015 SM7581, USER MANUAL SM7580 SM6080/SM6081/SM7080/SM7081 MAN MANUAL LV LIETOTĀJA DEL USUARIO ROKASGRĀMATA MOD MANUALE UTENTE GEBRUIKSAANWIJZING BENUTZERHANDBUCH MANUALE UTENTE MANUALE UTENTE GEBRUIKSAANWIJZING

Sīkāk

PROFESSIONAL AROMA GRINDER et lv lt Z6 lietošanas pamācība ru

PROFESSIONAL AROMA GRINDER et lv lt Z6 lietošanas pamācība ru PROFESSIONAL AROMA GRINDER et lv lt Z6 lietošanas pamācība ru Satura rādītājs Jūsu Z6 Vadības elementi 54 Svarīga informācija 56 Pareiza lietošana...56 Jūsu drošībai...56 1 Sagatavošana un pirmā lietošanas

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb

40091_00430_G_Av_comp_000119_LV.indb Aventa compact Aventa compact plus LV Lietošanas instrukcija Brauciena laikā glabāt transportlīdzeklī 02. lpp. Aventa compact / plus Satura rādītājs Izmantotie simboli... 2 Norādījumi par drošību... 2

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

Alaris Gateway darbstacija v1.2 Lietošanas pamācība lv

Alaris Gateway darbstacija v1.2 Lietošanas pamācība lv laris Gateway darbstacija v1.2 Lietošanas pamācība lv Saturs Lappuse Ievads... 3 Darbstacijas aparatūras opcijas.... 3 Darbstacijas programmatūras opcijas.... 4 Lietošanas mērķis... 5 Darbstacijas identifikācija....

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā 7 151 AMBIANCE Hečbeks Sce 75 manuālā 8 028 AMBIANCE Hečbeks TCe 90 LPG E6C manuālā 9

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā 6 988 AMBIANCE Sedans SCe 75 manuālā 7 865 AMBIANCE Sedans TCe 90 LPG manuālā 9 329 LAUREATE

Sīkāk

AqueenaPro-LV.cdr

AqueenaPro-LV.cdr Ekspluatācijas instrukcija ZEPTER CLUB LIVE100 CIENĪJAMĀS DĀMAS UN GODĀTIE KUNGI! KOMPĀNIJA ZEPTER PIEDĀVĀ JUMS PIEDALĪTIES ZEPTER CLUB LIVE100 un izmantot VISAS klientu priekšrocības! Jebkurš kompānijas

Sīkāk

Leica A60 F Rokasgrāmata

Leica A60 F Rokasgrāmata Leica A60 F Rokasgrāmata Satura rādītājs Leica A60 F 12 Apsveicam! 13 Leica A60 F pārskats 14 Leica A60 F salikšana 15 Galda spīles 16 Pielāgojams statnis un optiskie ietvari 17 Apgaismotāja salikšana

Sīkāk

1

1 Latvijas Republika PĀVILOSTAS NOVADA DOME Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466 Tālrunis 63498261, fakss 63484567 APSTIPRINĀTI ar Pāvilostas novada domes 24.11. 2011. lēmumu (prot.

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Pralinē Saturs Izejvielas Par eļļas sēklām Ražošanas process Apstrāde Izmantošanas iespējas Izejvielas. Lazdu rieksti. Botānika Parastās lazdas (Corylus avellana) rieksts ir neveronis, kas nozīmē, ka sēkla

Sīkāk

Instrukcija

Instrukcija 10.03.2009 Lietošanas pamācība Zema spiediena caurplūdes kaltēm TK Ar Valču tipa iztukšošanas mehānismu Ar Pulsāciju tipa iztukšošanas mehānismu Document No: 110 152 Address Visiting address Telephone

Sīkāk

Aukstumiekārtas

Aukstumiekārtas KAFIJAS GATAVOŠANAS, UZGLABĀŠANAS UN SADALES IEKĀRTAS Kafija ir ļoti sens dzēriens, kurš agrāk bija pieejams tikai dižciltīgām personām, bet šodien to iespējams baudīt jebkuram cilvēkam. Kafijas gatavošanas

Sīkāk