ES fondu finansējums (norādīt) Privātais sektors ,82 EUR

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ES fondu finansējums (norādīt) Privātais sektors ,82 EUR"

Transkripts

1 novada attīstības programmas gadam plāna pielikums Nr.1 Aktualizēts ar novada Domes 2018.gada 22.februāra lēmumu (prot.nr.2, 2. ;) TUKUMA NOVADA DOMES SPECIFISKO ATBALSTA MĒRĶU PROJEKTU IDEJAS Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (SAM ) projektu idejas Prioritārā projekta ideja SAM Nr.1 N.p.k. nosaukums idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) Papildinātība projektiem (norādīt papildinātību investīciju plāna projektiem) Indikatīvā summa (euro) Pašvaldības budžets, Finanšu instruments, (euro vai %) ES fondu finansējums Privātais sektors Citi finansējuma avoti plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji Plānotais laika posms Atbildīgais par projekta uzsākšanas realizācijas īstenošanu datums ilgums (sadarbības partneri) 1. Rūpnieciskās SAM , ,63 ERAF - Valsts Parādes ielas Atbildīgais - zonas attīstība Jauntukuma rajonā ,82 EUR ,95 (~700m) un tās krustojuma ar Jelgavas ielu pārbūve, novada Dome RV 8, Nr.160 izveidotas 10 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas euro apmērā, 1 labumu guvušais komersants idejas pamatojums: Viens no novada stratēģiskās attīstības mērķiem ir saistīts ar konkurētspējīgas uzņēmējdarbības sekmēšanu, īpaši novada specializācijas jomās (t.sk. rūpniecībā, loģistikā). Kā novada prioritāri attīstāmās teritorijas noteiktas investoriem pievilcīgas teritorijas pie transporta koridora Rīga Ventspils (A10) un Tukumā, kur daļā jau notiek darbība un iespējama tālāka uzņēmējdarbības attīstība. Viena no novada rūpnieciskajām zonām izveidojusies Jauntukuma mikrorajonā, kur darbojas metālapstrādes uzņēmums AS Komforts (tā saistītie uzņēmumi AS Eko Group, SIA Jauntukuma siltums ). Pilnvērtīgu uzņēmumu darbību apgrūtina neērtā transporta kustība pa Parādes ielu. Tā ir ļoti šaura, mazdārziņu ieskauta iela, līdz ar to nepiemērota lielgabarīta nestandarta smagu kravu pārvadāšanai (nereti policijas eskorta pavadībā), bet uzņēmumu darbība ir tieši saistīta ar smagu kravu pārvadāšanu gan izejvielu piegādē, gan saražotās produkcijas transportēšanā. Šī projekta ietvaros ir nepieciešams atbalstīt publiskās teritorijas infrastruktūras sakārtošanu Jauntukuma teritorijā, tas sekmēs strādājošo uzņēmumu darbības attīstību un nodrošinās teritorijas tālāku attīstību, paplašinot rūpniecības attīstības iespējas un publisko pieejamību.

2 novada pašvaldības sarunās un uzņēmēju aptaujās par ražošanas attīstību kavējošajiem faktoriem, ko varētu novērst sadarbībā ar pašvaldību, kā svarīgākais minēta vājā ceļu infrastruktūra, kas rada problēmas izejvielu piegādē un saražotās produkcijas transportēšanā. Nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru, uzņēmumos plānots radīt 10 jaunas darbavietas un piesaistīt privātās investīcijas euro apmērā. Kā galvenais labuma guvējs izvirzīts 1 uzņēmēmums - AS Komforts, bet projekta darbības ir saistošas arī uzņēmumiem AS Eko Group un SIA Jauntukuma siltums. aktivitāšu pamatojums: darbību rezultātā tiks pārbūvēta Parādes iela 727 metru garumā un veikti nelieli krustojuma ar Jelgavas ielu pārbūves darbi. Būvdarbu laikā veicama vājstrāvu tīklu pārbūve, ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve, apgaismojuma un lietusūdens kanalizācijas tīklu izbūve. Parādes iela esošajā stāvoklī (daļā ļoti šaurs asfaltētbetona segums, daļā grants-zemes segums, nepietiekama nestspēja), pa kuru uzņēmumiem Jauntukumā tiek piegādātas izejvielas un transportēta saražotā produkcija, nenodrošina uzņēmumu vajadzības. Parādes iela veic funkcionālā savienojuma funkciju un savieno rūpniecisko zonu ar Alīnes ielu Tukumā un ar P98 autoceļu Jelgava (Tušķi)-Tukums, kas ir reģionālas nozīmes autoceļš. Autoceļš P98 savukārt savieno ar tranzītielu - Jelgavas ielu Tukumā un ar valsts nozīmes autoceļu A10 Rīga-Ventspils.

3 SAM projekts Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā (Parādes ielas pārbūve)

4 Papildus projekta ideja 2019./2020.gadam SAM Nr.2 N.p.k. nosaukums idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) 2. iespējams tiks precizēta līdz SAM papildus projekta ideja Papildinātība projektiem (norādīt papildinātību investīciju plāna projektiem) Indikatīvā summa (euro) Ne mazāk kā Pašvaldības budžets, Pašvaldības budžets Finanšu instruments, (euro vai %) ES fondu finansējums ERAF ,18 EUR (snieguma ietvara rezerves 6,09...% apmērā) Privātais sektors Citi finansējuma avoti Valsts plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji Ēkas un teritorijas pārbūve/ pielāgošana uzņēmējdarbības veikšanai Melnezera ielā 1, Tukumā, Plānotais laika posms Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) uzsākšanas datums realizācijas ilgums Atbildīgais - novada Dome izveidotas 2 jaunas Uzņēmējdarbības darba vietas, atīstība Melezera RV 8, piesaistītas privātās ielā 1 Nr.161 investīcijas euro apmērā, 1 labumu guvušais komersants idejas pamatojums: Viens no novada stratēģiskās attīstības mērķiem ir saistīts ar konkurētspējīgas uzņēmējdarbības sekmēšanu, īpaši novada specializācijas jomās (t.sk. rūpniecībā, loģistikā). novada teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš Rīga Ventspils (A10), kas ir lielākais un nozīmīgākais ceļš novadā, valsts galvenais autoceļš Rīga Skulte Liepāja (A9), kā arī reģionālie (P104, P121, P131) autoceļi. Uzņēmējdarbībai piemērotu telpu izveidei ir nepieciešams sakārtot pašvaldības ēku Melnezera ielā 1, Tukumā un tai piegulošās teritorijas infrastruktūru, kuru pēc tam nomas tiesību izsoles kārtībā plānots nodot komersantiem saimnieciskās darbības veikšanai. Melnezera ielai apkārtesošā teritorija Teritorijas plānojumā gadam grozījumi noteikta kā Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) un Degradēta teritorija (TIN8). Laika posmā gadam bijušajā DOSAF ēkā darbojās pašvaldības izveidots biznesa inkubators ar piesaistītu operatoru, bet mainoties atbalsta programmām biznesa inkubatoru attīstībai, minētajā ēkā inkubators darbību pārtrauca. Ēkas telpas daļa stāv tukšas, daļā izvietojušās nevalstiskās organizācijas, bet iepriekšējā pieredze rāda, ka telpu atrašanās vieta (centra tuvums vienlaikus atrodoties nomalē, piebraucamais ceļš, stāvlaukums, teritorijā iespējams nodrošināt noliktavu un garāžu pieejamību) un veids ir piemērots uzņēmējdarbībai (iepriekš telpās bija biroju telpas, neliela šūšanas darbnīca, projektēšanas biroji). Viena no pašvaldības vīzijām bija nākotnē ēkā izvietot sociālo inkubatoru, kas pat veiksmīgi varētu papildināt komersanta interesi nomāt telpas (mazaizsargāto sociālo grupu aroda apmācība, piesaistot kā darbaspēku). Nodrošinot atbilstošu infrastruktūru no pašvaldības puses, komersantam būtu jānodrošina vismaz 2 jaunas darbavietas un piesaistāmās privātās investīcijas noteiktas vismaz euro apmērā. Kā galvenais labuma guvējs un iznākumu rādītāju sasniedzējs tiks izvirzīts 1 komersants, bet veicamās darbības ir saistošas un būs pieejamas arī citiem uzņēmumiem. aktivitāšu pamatojums: pilsētā nav pietiekams piedāvājums uzņēmējdarbībai piemērotu telpu nomas jomā. Ēkai Melnezera ielā 1, Tukumā nepieciešams telpu remonts un pārbūve un iekšējo tīklu sakārtošana, ēkai piegulošās teritorijas sakārtošana (tai skaitā paredzot piebraucamā ceļa un stāvlaukuma sakārtošanu un paplašināšanu). laikā veicamās darbības būtu būvprojekta izstrāde, ēkas un teritorijas pārbūve, autoruzraudzība, būvuzraudzība un publicitātes pasākumi.

5 SAM projekts Uzņēmējdarbības attīstība Melnezera ielā 1

6 Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (SAM ) projektu idejas Prioritārā projekta ideja SAM Nr.1: N.p.k. nosaukums 1. Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) SAM RV 8, Nr.162 Papildinātība projektiem (norādīt papildinātību investīciju plāna projektiem) Indikatīvā summa (euro) Pašvaldības budžets Finanšu instruments, (euro vai %) ES fondu finansējums , ,94 ERAF ,50 EUR Privātais sektors Citi finansējuma avoti Valsts ,52 plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 76 jaunizveidotas darba vietas, euro piesaistītās investīcijas, revitalizēta degradētā teritorija zonā Lauktehnika - Tukums II 17,4 ha platībā: 1) Industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas un Stacijas ielām - sakārtota un piemērota teritorija uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai. Stacijas un Dāņu ielu izbūve/ pārbūve, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve; 2) Vilkājas un Rūdas ielu posmu, Purva ielas un Upuru piemiņas gatves pārbūve/ izbūve (t.sk.ūdensvads, kanalizācija u.c. ārējie tīkli) uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai. Plānotais laika posms uzsākšanas datums realizācijas ilgums Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) Atbildīgais - novada Dome; Sadarbības partneris - SIA ūdens

7 idejas pamatojums: Viens no novada stratēģiskās attīstības mērķiem ir saistīts ar konkurētspējīgas uzņēmējdarbības sekmēšanu, īpaši novada specializācijas jomās (t.sk. rūpniecībā, loģistikā). Kā novada prioritāri attīstāmās teritorijas noteiktas to izdevīgās atrašanās dēļ investoriem pievilcīgas teritorijas pie transporta koridora Rīga Ventspils (A10) un Tukumā. Taču daļa no tām, kas savulaik bijušas rūpniecības zonas, vērtējamas kā degradētas teritorijas un netiek pilnvērtīgi izmantotas, kā arī negatīvi ietemkē apkārtējo vidi. To sakārtošana veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā. Lauktehnikas Tukums II industriālajā zonā nepieciešams revitalizēt degradētās teritorijas. Esošā infrastruktūra nespēj pilnvērtīgi nodrošināt ne esošo uzņēmumu darbību, ne to attīstību, ne jaunu izveidošanu. Šī projekta ietvaros ir nepieciešams atbalstīt publiskās teritorijas infrastruktūras sakārtošanu lielākajiem ražojošajiem un eksportspējīgiem uzņēmumiem, kas strādā un plāno uzsākt darbību teritorijā, kā arī nodrošināt teritorijas tālāku attīstību (piemēram, SIA CSK Steel, SIA Dorno koks, SIA Alfa Trend, SIA United Oil, SIA Bajards, Ceļu satiksmes drošības direkcija ar plānoto komersantu auto tehniskās apskates veikšanai, u.c.). Teritorija ir pievilcīga investoriem, jo ir tiešs dzelzceļa tuvums un pieejams papildus transportēšanas veids pa dzelzceļa atzaru uz staciju Tukums II, kas savieno ar dzelzeļu Rīga Ventspils un Ventspils Jelgava. novada pašvaldības sarunās ar uzņēmējiem un uzņēmēju aptaujās par ražošanas attīstību kavējošajiem faktoriem, kurus varētu novērst sadarbībā ar pašvaldību, kā svarīgākais minēts vājā ceļa infrastruktūra, kas rada problēmas izejvielu piegādē un saražotās produkcijas transportēšanā. Nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru un sakārtojot piegulošās teritorijas, uzņēmumos plānots radīt 76 jaunas darbavietas un piesaistīt privātās investīcijas vismaz euro apmērā. Revitalizējama degradētā teritorija zonā Lauktehnika - Tukums II 17,4 ha platībā. Kā galvenie labuma guvēji izvirzīti šādi uzņēmēmumi - SIA CSK Steel, SIA Bajards, SIA Baltic Cars import&export, SIA JIMI Projekts, CSDD ar piesaistītu komersantu, bet veicamās darbības ir saistošas un uzlabos darbību arī citiem apkārtnē esošiem un potenciālajiem investoriem un uzņēmumiem. aktivitāšu pamatojums: Degradētās teritorijas 17,4 ha platībā revitalizācijai primāri nepieciešama ielu un tehniskās infrastruktūras izbūve un pārbūve no pašvaldības puses, lai esošie un jaunie investori varētu sakārtot viņu pārziņā esošo teritoriju uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai zonā Lauktehnika - Tukums II. 1. Industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas un Stacijas ielām Bez infrastruktūras sakārtošanas industriālajā teritorijā starp Kandavas un Stacijas ielām nav iespējama tālāka uzņēmējdarbības attīstība. Nepieciešama Stacijas ielas posma pārbūve un tās atzara uz Kandavas ielu izbūve (Dāņu ielas posma) ~980m garumā, kā arī ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu pārbūve/ izbūve. Ieguldījumi veicami, lai esošie uzņēmumi sakārtotu un piemērotu teritoriju uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai, savas darbības paplašināšanai. 2. Vilkājas un Rūdas ielu (~474m) posmu un Purva ielas un Upuru piemiņas gatves (~663m) izbūve/ pārbūve un tehniskās infrastruktūras izbūve Bez infrastruktūras sakārtošanas industriālajā teritorijā starp Vilkājas, Rūdas, Purva ielām nav iespējama pilnvērtīga uzņēmējdarbības attīstība. Funkcionālie savienojumi ir posms no Vilkājas ielas un Upuru piemiņas gatves posms, nodrošinot piekļuvi Purva ielai. Nepieciešama ielu izbūve un pārbūve, kā arī ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve. Ieguldījumi veicami, lai piesaistītu investorus, kuri varētu sakārtot un piemērot teritoriju uzņēmējdarbībai un uzsākt savu darbību, atbilstoši izstrādātajam teritorijas plānojumam un detālplānojumam.

8 SAM projekts Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II (Vilkājas un Rūdas ielu posmi, Purva iela un Upuru piemiņas gatve, Stacijas ielas posms un Dāņu iela)

9 Prioritārā projekta ideja SAM Nr.2: N.p.k. nosaukums 2. Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) SAM RV 8, Nr.163 Papildinātība Indikatīvā summa projektiem (norādīt (euro) papildinātību investīciju plāna projektiem) Finanšu instruments, (euro vai %) Pašvaldības budžets ES fondu finansējums , ,10 ERAF ,66 EUR Privātais sektors plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji Citi finansējuma avoti Valsts 25 jaunizveidotas darba vietas, euro piesaistītās ,54 investīcijas, revitalizēta degradētā teritorija zonā Melnezers - Laustiķis 1,75ha platībā - izbūvēts Melnezera ielas posms un Putniņu ielas posms, izbūvēts ūdensvads, kanalizācija un siltumtīkli u.c. infrastruktūra uz uzņēmējdarbībai paredzētām teritorijām. Plānotais laika posms uzsākšanas datums realizācijas ilgums Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) Atbildīgais - novada Dome; idejas pamatojums: Viens no novada stratēģiskās attīstības mērķiem ir saistīts ar konkurētspējīgas uzņēmējdarbības sekmēšanu, īpaši novada specializācijas jomās (t.sk. rūpniecībā, loģistikā). Kā novada prioritāri attīstāmās teritorijas noteiktas to izdevīgās atrašanās dēļ investoriem pievilcīgas teritorijas pie transporta koridora Rīga Ventspils (A10) un Tukumā. Taču daļa no tām vērtējamas kā degradētas teritorijas un netiek pilnvērtīgi izmantotas, kā arī negatīvi ietekmē apkārtējo vidi. To sakārtošana veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā. Zonā Melnezera iela - Laustiķis ir nepieciešams revitalizēt degradēto teritoriju 1,75ha platībā. Esošā infrastruktūra nespēj pilnvērtīgi nodrošināt ne esošo uzņēmumu darbību, ne to attīstību. Šī projekta ietvaros ir nepieciešams atbalstīt publiskās teritorijas infrastruktūras sakārtošanu uzņēmumiem (SIA Ceļu emulsija ), kas strādā šajā teritorijā, kā arī nodrošināt teritorijas tālāku attīstību, piesaistot tai investorus (SIA Lindstrom Prodem ). Zonā Melnezera iela Laustiķis esošā teritorija atrodas savulaik izveidotā bituma bāze un mazuta novietne. Šobrīd šeit strādā uzņēmums SIA Ceļu emulsija, kas ir gatava attīstīties, taču šobrīd tas nav iespējams nesakārtotās vides dēļ. Uzņēmums plāno paplašināt savu darbību uz jaunu tehnoloģiju un jaunu produktu ieviešanas rēķina. Teritorijai ir piesaistīts jauns investors - SIA Lindstrom Prodem, ar kuru izsoles rezultātā noslēgts zemes nomas līgums un kurš jau 2016.gadā plāno jaunas šūšanas ražotnes būvniecību. Nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru, uzņēmumos plānots radīt 25 jaunas darbavietas un piesaistīt privātās investīcijas vismaz euro apmērā. Kopumā pašvaldībai un investoram veicamas darbības 1,75ha platībā - zonā Melnezera iela Laustiķis, revitalizējot degradēto teritoriju. Kā galvenais labuma guvējs izvirzīts uzņēmēmums - SIA Lindstrom Prodem, bet veicamās darbības ir saistošas un uzlabos darbību arī citiem apkārtnē esošiem un potenciālajiem uzņēmumiem (piemēram, SIA Ceļu emulsija, VAS Ceļu uzturētājs, SIA Dekšņi, biznesa inkubators u.c.). aktivitāšu pamatojums: Melnezera ielas posma un tās pieslēguma ielas - Putniņu ielas posma pārbūve Tukumā - bez infrastruktūras sakārtošanas industriālajā teritorijā starp Melnezera un Kluso ielu nav iespējama tālāka uzņēmējdarbības attīstība. Nepieciešama ielu pārbūve, kā arī ūdensvada, kanalizācijas, siltumtīklu un citu ārējo komunikāciju izbūve.

10 SAM projekts Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela Laustiķis (Melnezera un Putniņu ielu posmu pārbūve/ izbūve)

11 Prioritārā projekta ideja SAM Nr.3: N.p.k. nosaukums 3. Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) SAM RV 8, Nr.164 Papildinātība projektiem (norādīt papildinātību investīciju plāna projektiem) Indikatīvā summa (euro) Finanšu instruments, (euro vai %) Pašvaldības budžets ES fondu finansējums , ,59 ERAF ,21 EUR Privātais sektors plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji Citi finansējuma avoti Valsts 2 jaunizveidotas darba vietas, euro ,20 piesaistītās investīcijas, Plānotais laika posms uzsākšanas datums realizācijas ilgums Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) Atbildīgais - novada Dome revitalizēta degradētā teritorija 3,1 ha platībā pārbūvēta Slocenes iela pie uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas. idejas pamatojums: Viens no novada stratēģiskās attīstības mērķiem ir saistīts ar konkurētspējīgas uzņēmējdarbības sekmēšanu, īpaši novada specializācijas jomās (t.sk. rūpniecībā, loģistikā). Kā novada prioritāri attīstāmās teritorijas noteiktas investoriem pievilcīgas teritorijas pie transporta koridora Rīga Ventspils (A10) un Tukumā, kur daļā jau notiek darbība un iespējama tālāka uzņēmējdarbības attīstība. Taču daļa no tām vērtējamas kā degradētas teritorijas un netiek pilnvērtīgi izmantotas nepietiekamas infrastruktūras dēļ. To sakārtošana veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā. Atbalsts publiskās teritorijas infrastruktūras sakārtošanā Jauntukuma mikrorajonā sekmēs strādājošo uzņēmumu darbības attīstību, kā arī nodrošinās teritorijas tālāku attīstību, paplašinot ražošanu un teritorijas publisko pieejamību. novada pašvaldības veiktajās sarunās un aptaujās ar uzņēmējiem par ražošanas attīstību kavējošajiem faktoriem, kurus varētu novērst sadarbībā ar pašvaldību, prioritāri norādīts uz slikto ielu un ceļu infrastruktūru. Viena no novada rūpnieciskajām zonām izveidojusies Jauntukuma mikrorajonā pie Slocenes ielas. Slocenes ielas infrastruktūra ir projektā iekļaujamā atjaunojamās degradētās teritorijas platība. Atjaunojamais ielas posms ir publiskās infrastruktūras sastāvdaļa. Diemžēl transporta kustība pa Slocenes ielu ir apgrūtināta. Iela ir šaura un satiksmes organizācijas līdzekļiem nepilnīgi regulēta iela, nav atrisināts lietusūdens atvades un stāvlaukumu jautājums, kas ietekmē darbaspēka piekļuvi darba vietai, privātpersonu garāžām un apskates objektiem Mālkalnā, bet galvenokārt iela nav piemērota smagajam autotransportam un lielgabarīta kravu pārvadāšanai. Apliecinājumu par interesi un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu nodrošinās viens no labuma guvējiem AS Piens. Piegulošajā teritorijā esošā uzņēmumu darbība ir saistīta ar kravu pārvadāšanu gan izejvielu piegādē, gan saražotās produkcijas transportēšanā. ietvaros ir nepieciešams atbalstīt publiskās teritorijas infrastruktūras sakārtošanu, kas nodrošinās teritorijas tālāku attīstību. Izveidotā infrastruktūra atradīsies pašvaldības īpašumā un teritorijas plānojumā tā ir atzīmēta kā publiskā infrastruktūra, kas arī turpmāk būs publiski pieejama un tā nebūs norobežota, īpaši pielāgota vai izmantojama tikai AS Piens vajadzībām. Uzņēmumā plānots izveidot 2 jaunas darbavietas un piesaistīt privātās investīcijas vismaz euro apmērā. Kopumā pašvaldībai veicamas darbības 3,1 ha platībā, revitalizējot degradēto teritoriju.. aktivitāšu pamatojums: Nepieciešama Slocenes ielas pārbūve ~350 metru garumā, t.sk. ārējo komunikāciju pārbūve. Iela pieguļ komersanta paplašināšanai paredzētajai teritorijai un savieno pašvaldības noteikto rūpniecisko zonu ar tranzītielu Jelgavas ielu Tukumā (pakārtoti ar P98 autoceļu Jelgava (Tušķi)-Tukums, kas ir reģionālas nozīmes autoceļš un ar valsts nozīmes autoceļu A10 Rīga-Ventspils).

12 SAM projekts Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā (Slocenes ielas posma pārbūve)

13 Papildus projekta ideja 2019./2020.gadam SAM Nr.4 N.p.k. nosaukums 4. tiks precizēta līdz Degradētās teritorijas sakārtošana Pļavas ielas zonā idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) SAM papildus projekta ideja RV 8, Nr.165 Papildinātība projektiem (norādīt papildinātību investīciju plāna projektiem) Indikatīvā summa (euro) Pašvaldības budžets, ,58 Pašvaldības budžets Finanšu instruments, (euro vai %) ES fondu finansējums ERAF ,84 EUR (snieguma ietvara rezerves 6,09...% apmērā) Privātais sektors Citi finansējuma avoti Valsts ,43 plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 2 jaunizveidotas darba vietas, euro piesaistītās investīcijas, revitalizēta degradētā teritorija Pļavas ielas zonā 0,75ha platībā Plānotais laika posms Atbildīgais par projekta uzsākšanas realizācijas īstenošanu datums ilgums (sadarbības partneri) Atbildīgais - novada Dome idejas pamatojums: novada stratēģiskās attīstības mērķi saistīti ar konkurētspējīgas uzņēmējdarbības sekmēšanu, īpaši novada specializācijas jomās, un tie paredz attīstīt novadu un tā centru kā pievilcīgu, ērtu un harmonisku dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Kā novada prioritāri attīstāmās teritorijas noteiktas investoriem pievilcīgas teritorijas pie autoceļa Rīga Ventspils (A10) un salīdzinoši netālu esošajā centrā. Tukums pēdējā desmitgadē ir strauji augošs reģiona attīstības centrs un pilsētas viesi priecājas par smukumu. Diemžēl pilsētas centrā vēl no padomju laikiem ir saglabājušās izteikti degradētas teritorijas, kur reiz bijušas naftas bāzes, rūpnīcas un ražošanas ēkas, bet šobrīd palikušas vien drupas, grausti un neizmantotas ēkas. Viena no tām ir bijusī padomju savienības naftas bāze armijas militārā lidlauka vajadzībām. Šobrīd tā ir izteikti degradēta teritorija 0,75 ha platībā un kopš 1991.gada netiek izmantota nekāda veida darbībai, degradējot vidi. Tā atrodas netālu no pilsētas centra Pļavas ielā 10 pie dzelzceļa un tranzītielas Jelgavas ielas (savieno ar A10). Saskaņā ar Teritorijas plānojumu gadam tā ir publiskās apbūves teritorija. Ir plānots nojaukt vecās cisternas, betona bunkurus, pussagruvušās būves, veikt teritorijas grunts sanācijas pasākumus un teritoriju veidot kā pievilcīgu vidi rekreācijai, publiskajiem pakalpojumiem un vieglās ražošanas uzņēmējdarbības attīstībai. Teritorijā ir nepieciešams investēt infrastruktūras sakārtošanā, kas ietver piegulošās ielas izbūvi, ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūvi. Pašvaldībai nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru, komersants SIA Amic Latvija Pļavas ielā 10 plāno radīt 2 jaunas darbavietas un piesaistīt privātās investīcijas euro apmērā. aktivitāšu pamatojums: Infrastruktūras izveide Esošā infrastruktūra nenodrošina iespēju veikt saimniecisko darbību teritorijā. Veicot teritorijas sanācijas pasākumus, pārbūvējot degradētajai teritorijai piegulošo ielu (tajā skaitā apgaismojums, lietus ūdens kanalizācija, ūdensvads, saimnieciskā kanalizācija un citi ārējie tīkli), degradētajā teritorijai būs iespējams attīstīt rekreācijas un publiskos pakalpojumus, izveidot vieglās ražošanas teritoriju.

14 SAM projekts Degradētās teritorijas sakārtošana Pļavas ielas zonā (Pļavas ielas zona)

15 Papildus projekta ideja 2018./2019.gadam SAM Nr.5 N.p.k. nosaukums 5. tiks precizēta līdz Degradētās teritorijas sakārtošana Raudas ielas zonā idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) SAM papildus projekta ideja RV 8, Nr.166 Papildinātība projektiem (norādīt papildinātību investīciju plāna projektiem) Indikatīvā summa (euro) Pašvaldības budžets, ,00 Pašvaldības budžets Finanšu instruments, (euro vai %) ES fondu finansējums ERAF ,95 EUR (snieguma ietvara rezerves 6,09...% apmērā) Privātais sektors Citi finansējuma avoti Valsts ,26 plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 2 jaunizveidotas darba vietas, euro piesaistītās investīcijas, revitalizēta degradētā teritorija Raudas ielas zonā 0,75ha platībā Plānotais laika posms Atbildīgais par projekta uzsākšanas realizācijas īstenošanu datums ilgums (sadarbības partneri) Atbildīgais - novada Dome

16 SAM projekts Degradētās teritorijas sakārtošana Raudas ielas zonā (Raudas ielas zona)

17 Papildus projekta ideja 2018./2019.gadam SAM Nr.6 N.p.k. nosaukums 6. tiks precizēta līdz Degradētās teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielas zonā idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) SAM papildus projekta ideja RV 8, Nr.167 Papildinātība projektiem (norādīt papildinātību investīciju plāna projektiem) Indikatīvā summa (euro) Pašvaldības budžets, ,00 Pašvaldības budžets Finanšu instruments, (euro vai %) ES fondu finansējums ERAF ,95 EUR (snieguma ietvara rezerves 6,09...% apmērā) Privātais sektors Citi finansējuma avoti Valsts ,26 plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 2 jaunizveidotas darba vietas, euro piesaistītās investīcijas, revitalizēta degradētā teritorija Rūpniecības ielas zonā 0,75ha platībā Plānotais laika posms Atbildīgais par projekta uzsākšanas realizācijas īstenošanu datums ilgums (sadarbības partneri) Atbildīgais - novada Dome

18 SAM projekts Degradētās teritorijas sakārtošana Rūpniecības ielas zonā (Rūpniecības ielas zona)

19 Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās (SAM ) projektu idejas Projektu idejas SAM : N.p.k. nosaukums idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta Energoefektivitātes paaugstināšana PII Pasaciņa APSTIPRINĀTA Energoefektivitātes paaugstināšana PII Vālodzīte APSTIPRINĀTA SAM projekts Energoefektivitātes paaugstināšana pilsētas kultūras namā NORAIDĪTA mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) Prioritārā projekta ideja Nr.1 RV 1, Nr.3 Prioritārā projekta ideja Nr.2 RV 1, Nr.4 Prioritārā projekta ideja Nr.3 RV 3, Nr.102 Papildinātība projektiem (norādīt papildinātību investīciju plāna projektiem) Indikatīvā summa (euro) Pašvaldības budžets, EUR Finanšu instruments, (euro vai %) ES fondu finansējums, EUR ,90 ERAF ,50 ERAF ERAF Privātais sektors Citi finansējuma avoti, EUR Valsts 12881,25 Valsts 11782,50 Valsts plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji Veikta PII "Pasaciņa" Kurzemes ielā 5 ēkas, t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. Veikta PII Vālodzīte ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā. Veikta kultūras nama ēkas, t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu (ERAF projekts). Renovēts pilsētas kultūras nams (darbība veicama Latvijas 100gades programmas pasākumu ietvaros u.c.projektu ietvaros). Plānotais laika posms uzsākšanas realizācija datums s ilgums Atbildīgais par projekta īstenošanu gadi Atbildīgais - novada Dome gadi Atbildīgais - novada Dome gadi Atbildīgais - novada Dome

20 4. Energoefektivitātes paaugstināšana Džūkstes pamatskolā NEIESNIEGTA 2016.G.IZSTRĀDĀTS ENERGOSERTIFIKĀTS 5. Energoefektivitātes paaugstināšana 2.vidusskolā NEIESNIEGTA 2016.G.IZSTRĀDĀTS ENERGOSERTIFIKĀTS 6. Energoefektivitātes paaugstināšana 2.vidusskolas sākumskolas ēkā NEIESNIEGTA 2016.G.IZSTRĀDĀTS ENERGOSERTIFIKĀTS Alternatīvā projekta ideja Nr.4 RV 1, Nr.61 Alternatīvā projekta ideja Nr.5 RV 1, Nr.5 Alternatīvā projekta ideja Nr.6 RV 1, Nr ,25% ERAF (85%) ,25% ERAF (85%) ,25% ERAF (85%) Valsts (3,75%) Valsts (3,75%) Valsts (3,75%) Veikta Džūkstes pamatskolas ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā. Veikta 2.vidusskolas Raudas ielā 16 ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. Veikta 2.vidusskolas sākumskolas Spartaka ielā 2A ēkas un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes uzlabošanu gadi Atbildīgais - novada Dome gadi Atbildīgais - novada Dome gadi Atbildīgais - novada Dome Projektu ideju un aktivitāšu pamatojums: Projektu mērķis - samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu novada pašvaldības ēkās un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši novada attīstības programmā plānotajām investīcijām. Pašvaldība, kuras teritorijā īsteno projektu, projekta īstenošanu iekļauj pašvaldības attīstības programmā. idejas konceptā (otrās atlases kārtas ietvaros) norāda projektā sasniedzamos iznākuma rādītājus (1. primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās kilovatstundas gadā; 2. no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda megavati; 3. aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā - ogļskābās gāzes ekvivalenta tonnas; vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā). iesniedzējs īsteno ne vairāk kā trīs projektus, kuriem kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz euro. izmaksas ir attiecināmas no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas ( ), izņemot dokumentācijas sagatavošanas izmaksass, ja tās veiktas pēc Projektu atbalstāmās darbības, kas sekmē iznākuma rādītāju sasniegšanu un ietver investīcijas pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanā saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto: 1. esošu ēku pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas energosertifikātā; 2. lokālās vai autonomās siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas ir paredzēta ēkas energosertifikātā; 3. publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu; 4. projekta vadības nodrošināšana. Projekti īstenojami ne ilgāk kā līdz gada 31. decembrim. 3 projektu ideju koncepti tika iesniegti VARAM par šādām pašvaldības ēkām: 1) PII Pasaciņa adresē Kurzemes ielā 5, Tukumā ir uzbūvēta 1980.gadā. Divstāvu ēkas kopējā platība ir 1838,7m2. To apmeklē 231 bērns 11 grupiņās. Ēka tiek ekspluatēta jau 35 gadus un vajadzību veikt energoefektivitātes pasākumus šajā ēkā galvenokārt nosaka ēkas tehniskais stāvoklis - siltināmas norobežojošās konstrukcijas

21 un bēniņu pārsegumi, sliktā stāvoklī ieejas durvis un noteku sistēma, ir ķieģeļu sienu bojājumi, kuri piesātināti ar mitrumu, bojāts cokola apmetums, logi un ventilācijas sistēma nenodrošina pietiekamu gaisa kvalitāti telpās, apkures sistēma ir neapmierinošā stāvoklī, caurules pilnīgi novecojušas un bez siltumizolācijas, radiatori aizauguši ar zemu siltuma atdevi, nav regulēšanas iespēju. Būvdarbu izmaksas esošā ēkā: veco PVC logu nomaiņa (arī uz veramiem, paredzot dabisko vēdināšanu un vēdināšanas sistēmu caur logiem), ārdurvju maiņa un vējtveru izveide, fasādes sienu siltināšana, bēniņu siltināšana un jumta remonts, cokola siltināšana, gaismas ķermeņu nomaiņa pret LED tipa gaismekļiem, siltumapgādes infrastruktūras atjaunošana u.c. darbi saskaņā ar energosertifikāta pārskatā norādīto, būves nodošanas ekspluatācijā izmaksas. Energoefektivitātes pasākumi tiks veikti ēkā, kas ir pašvaldībā ar rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnu skaits rindā 259) un attīstāmajā iestādē plānots izveidot vismaz 58 jaunas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas. Pašvaldība papildus grupiņu izveidošanai un bērnu skaita rindā uz bērnudārziem mazināšanai pie PII "Pasaciņa" 2018./2019.gadā uzstādīs moduļu sistēmu, neskarot energoefektivitātes uzlabošanai veicamo darbu apjomu uz kuriem balstīti aprēķini energosertifikātā. 2) PII Vālodzīte Spartaka ielā 18, Tukumā ir uzbūvēta 1973.gadā. Divstāvu ēkas kopējā platība ir 2058,6m2. To apmeklē 221 bērns 11 grupiņās. Ēka tiek ekspluatēta jau 43 gadus, kuru laikā nav veikts komplekss kapitālais remonts un vajadzību veikt energoefektivitātes pasākumus šajā ēkā galvenokārt nosaka ēkas tehniskais stāvoklis - ēkas energoefektivitāte nav atbilstoša ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas prasībām, siltināmas norobežojošās konstrukcijas un bēniņu pārsegumi, sliktā stāvoklī ieejas durvis un noteku sistēma, atklātas ārējās vides iedarbības rezultātā ir ķieģeļu sienu bojājumi, kuri piesātināti ar mitrumu, cokols deformējies, bojāts cokola apmetums, sliktā stāvoklī logu ailsānes un logu ailu aizpildījums neatbilst LBN prasībām utt. Būvdarbu izmaksas esošā ēkā: veco logu nomaiņa, ārdurvju maiņa un vējtveru izveide, fasādes sienu siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana, cokola siltināšana, pagraba griestu siltināšana, u.c. darbi saskaņā ar energosertifikāta pārskatā norādīto, būves nodošanas ekspluatācijā izmaksas. Energoefektivitātes pasākumi tiks veikti ēkā, kas ir pašvaldībā ar rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs (bērnu skaits rindā 259) un attīstāmajā iestādē plānots izveidot vismaz 18 jaunas pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas. Pašvaldība papildus grupiņu izveidošanai un bērnu skaita rindā uz bērnudārziem mazināšanai pie PII 2019./2020.gadā uzstādīs moduļu sistēmu. 3) pilsētas kultūras nama adresē Lielā iela 1, Tukumā atjaunošana. pilsētas kultūras nams sastāv no vecā un jaunā korpusa. Ekspluatācija uzsākta gadā (jaunā ēkas daļa). Ēkai ir 3 virszemes stāvi un cokolstāvs. Kopējā platība 3360,5 m2. Ēkai nav veikts komplekss kapitālais remonts un vajadzību veikt energoefektivitātes pasākumus šajā ēkā galvenokārt nosaka ēkas tehniskais stāvoklis. Ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neatbilstošs mūsdienu prasībām. Kā būtiskās problēmas var minēt to, ka ēka būvēta pēc padomju laikā noteiktajām SNiP tehniskajām normām, un vairs neatbilst LBN prasībām - ēkas energoefektivitāte nav atbilstoša ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas prasībām un tās ir neapmierinošā stāvoklī, ārsienās konstatēti apmetuma bojājumi un ūdens pelējumi, iekšējā apdare ir daļēji apmierinošā stāvoklī, siltināmas norobežojošās konstrukcijas un bēniņu pārsegumi, sliktā stāvoklī logi un ieejas durvis, bojāta noteku sistēma, bojāts cokols, kā dēļ mitrums nonāk norobežojošajās konstrukcijās. Kopējais ēkas iekštelpu klimats ir slikts un termālā komforta līmenis ir nepietiekošs apkures periodā sliktā ārsienu un ēkas pārsegumu siltumtehniskā stāvokļa dēļ. Pārsvarā apkures laikā iekštelpu temperatūra ir nevienmērīga +100C; +16oC robežās. Apkures sistēmas stāvoklis ir slikts, tā nav sabalansēta, cauruļvadu siltumizolācija vietām nav vai ir sliktā stāvoklī, siltums nenonāk līdz visiem sildķermeņiem un siltuma sadale nav vienmērīga, caurules un radiatori vietām nav mainīti kopš ēkas celtniecības. Būvdarbu izmaksas esošā ēkā: veco logu nomaiņa, ārdurvju maiņa un vējtveru izveide, fasādes sienu siltināšana, bēniņu un jumta pārseguma siltināšana, cokola siltināšana, gaismas ķermeņu nomaiņa pret LED tipa gaismekļiem, siltumapgādes infrastruktūras pārbūve u.c. darbi saskaņā ar energosertifikāta pārskatā norādīto, būves nodošanas ekspluatācijā izmaksas.

22 Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi (SAM ) projektu idejas ideja SAM : N.p.k. nosaukums idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) Papildinātība projektiem (norādīt papildinātību investīciju plāna projektiem) Indikatīvā summa (euro) Pašvaldības budžets Finanšu instruments, (euro vai %) ES fondu Privātais Citi finansējums sektors finansējuma avoti plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji Plānotais laika posms uzsākšanas datums realizācijas ilgums Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) 1. Prioritārā (11,25%) ERAF Valsts vispārējās izglītības gadi Atbildīgais - projekta ideja (85%) iestādēs - Raiņa Nr ģimnāzijā, novada (3,75%) 2.vidusskolā, Dome E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolā, RV 1, Nr.5 2.pamatskolā veiktas šādas aktivitātes: Dabaszinātņu kabinetu vispārējās aprīkošana vai jaunu izglītības kabinetu izveidošana 7.- iestāžu mācību 9.klasēm; vides IKT risinājumu uzlabošana ieviešana un aprīkojuma iegāde; Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi; Sporta infrastruktūras modernizācija specifiskā atbalsta mērķa Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi projekta ietvaros tiks pilnībā modernizētas četras vispārējās izglītības iestādes 2.vidusskola, Raiņa ģimnāzija, 2.pamatskola, E.Birznieka-Upīša 1.pamatkola. 2.vidusskolas ēkai tiks veikta pilnas skolas pārbūve, t.sk.ēkas piebūves būvniecība, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanas un aprīkojuma iegāde un sporta stadiona pārbūve. Raiņa ģimnāzijai, 2.pamatskolai un E.Birznieka-Upīša 1.pamatkolai tika veikti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanas un aprīkojuma iegāde un dabaszinātņu kabinetu aprīkojumu un mēbeļu iegāde.

23 2.vidusskola 2.vidusskola izvietota divās ēkās, 7 sākumskolas klases mācās ēkā Spartaka ielā 2A, Tukumā, 5 sākumskolas klases un klases mācās ēkā Raudas ielā 16, Tukumā. SAM projekta ietvaros skolas ēkai Raudas ielā 16, Tukumā tiks veikta pārbūve, kā rezultātā tiks pilnībā pārbūvēta skolas ēka un uzcelta piebūve, izveidota ergonomiska vide skolēniem iegādātas mēbeles un aprīkojums, pārbūvēta ventilācijas sistēma, uzlabots apgaismojums. Piebūves būvniecība būtu atbalstāma, jo pašvaldības attīstības programmā ir pamatota nepieciešamība izglītojamo skaita palielinājums un esošās infrastruktūras neatbilstība skolas ēkai Spartaka ielā 2A, Tukumā. rezultātā sākumskolas klases, kuras atrodas ēkā Spartaka ielā 2A, Tukumā, tiks pārceltas uz ēku Raudas ielā 16, Tukumā. SAM ietvaros skolas ēkā tiks izveidots datortīkls un modernizēts jau esošais tīkls, tiks izveidots bezvadu interneta pieslēgums katrā mācību telpā. Iegādāts nepieciešamais aprīkojumus datori skolēniem un skolotājiem, programmatūras, digitālo mācību līdzekļu un tehnoloģiju iegāde. ietvaros tiks pārbūvēts sporta stadions, kas pēc pārbūves tiks izmantots vairāku izglītības iestāžu vajadzībām ( 2.vidusskola, internātskola, PII Pasaciņa, sporta skola) un kurš pašreiz ir kritiskā stāvoklī. 2.pamatskola - izmato Raiņa ģimnāzijas āra stadionu un sporta zāli, kuri ir modernizēti un pārbūvēti atbilstoši skolēnu vajadzībām g.1.septembrī tika atklāts pārbūvētais skolas stadions, gada 30.maijā pabeigta skolas sporta zāles renovācija. Lai nodrošinātu pilnu skolas pabeigtību, nepieciešama servera iegāde e-pasta un failu uzglabāšanai. Nepieciešama aprīkojuma iegāde datori skolēniem un skolotājiem, programmatūras, digitālo mācību līdzekļu un tehnoloģiju iegāde, kura tiks paredzēta SAM projekta ietvaros, paverot plašas iespējas jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai mācību stundās. Pamatojoties uz skolēnu pieaugumu (2013./ skolēni; 2014./ skolēni; 2015./ skolēni, 2016./ skolēni) un pilnai skolas pabeigtībai, nepieciešams atjaunot un modernizēt dabaszinātņu kabinetu aprīkojumu un iekārtojumu, kurš tiks paredzēts SAM projekta ietvaros /2017.mācību gadā skola uzsāks īstenot matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Raiņa ģimnāzijas āra stadionā un sporta zālē ir veikta modernizācija un pārbūve g.1.septembrī tika atklāts pārbūvētais skolas stadions, gada 30.maijā pabeigta skolas sporta zāles renovācija. Ģimnāzijā ir veikti būtiski iekšējā datortīkla izveides un modernizācijas darbi. Nepieciešama aprīkojuma iegāde datori skolēniem un skolotājiem, programmatūras, digitālo mācību līdzekļu un tehnoloģiju iegāde, kura tiks paredzēta SAM projekta ietvaros. Raiņa ģimnāzija īsteno matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Lai nodrošinātu pilnu skolas pabeigtību, dabaszinātņu kabinetiem būtu nepieciešamas papildus skapju sistēmas mācību materiālu izvietošanai, moderni mikroskopi un uzskates materiāli, laboratorijas iekārtas un vielas. Nepieciešama mēbeļu iegāde visās dabaszinību klasēs. Nepieciešama mācību iekārtu, tehnisko ierīču un aprīkojuma iegāde, kura paredzēta SAM projekta ietvaros. Dabaszinātņu kabinetu remontdarbus pašvaldība plāno veikt par sava līdzekļiem. E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola 2014.gada 30.septembrī tika atklāta jaunā skolas piebūve, kurā ir ēdnīca un virtuve, bibliotēka un lasītava, zēnu amatu mācības kabineti, kabinets logopēdam un psihologam, ģērbtuves sporta nodarbībām un palīgtelpas. Skolai nav sava sporta stadiona, ir tikai neliels āra sporta laukums. Pašreiz ir izsludināts iepirkuma konkurss 3.pamatskolas sporta zāles un stadiona būvniecībai, kuru izmantos arī E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas audzēkņi, jo tas atrodas ielas pretējā pusē. Lai nodrošinātu skolas pabeigtību, nepieciešams uzstādīt jaudīgu bezvadu sistēmu un nodrošināt to visos mācību kabinetos, iegādāties datorus skolēniem un skolotājiem, programmatūras, digitālo mācību līdzekļus un tehnoloģijas, kuras tiks paredzētas SAM projekta ietvaros. Pamatojoties uz skolēnu skaita pieaugumu (2013./ skolēni; 2014./ skolēni; 2015./ skolēni) un pilnai skolas pabeigtībai, nepieciešams atjaunot un modernizēt dabaszinātņu kabinetu aprīkojumu un iekārtojumu, kurš tiks paredzēts SAM projekta ietvaros /2017.mācību gadā skola uzsāks īstenot matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Dabaszinātņu kabinetu remontdarbus pašvaldība plāno veikt par sava līdzekļiem.

24 Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (SAM ) projektu idejas ideja SAM : N.p.k. 1. nosaukums Kalpu mājas atjaunošana, restaurācija Durbes muižas apbūvē NEIESNIEGTA 2016.G. idejas sasaiste ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (SAM) un rīcības virzieniem (RV) Prioritārā projekta ideja Nr.1 RV 3, Nr.79 Papildinātība projektiem (norādīt papildinātību investīciju plāna projektiem) RV 3, Nr.88 Indikatīvā summa (euro) Pašvaldības budžets ,25%, Finanšu instruments, (euro vai %) ES fondu Privātais Citi finansējums sektors finansējuma avoti ERAF (85%) Valsts (3,75%) plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji Saglabāts, aizsargāts un attīstīts pilsētas kultūras mantojums: Kalpu mājas atjaunošana, restaurācija Durbes muižas apbūvē (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6847 Kalpu māja); Piedāvāts jauns pakalpojums kalpu mājas apskate Durbes muižas apbūvē (kalpu dzīvokļa, virtuves ekspozīcijas, virtuves dārzs un apmeklētājiem pieejama lasītava muzeja krājuma un bibliotēkas izmantošanai) Plānotais laika posms uzsākšanas datums realizācijas ilgums Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) 2016 Līdz 5 gadiem Atbildīgais - (ne ilgāk kā novada ) Dome

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Kandavas  Mākslas un mūzikas skola NOMINĀCIJA: PĀRBŪVE KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA ADRESE: SABILES IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS PIETEICĒJS: KANDAVAS NOVADA DOME, DĀRZA IELA 6, KANDAVA PĀRSTĀVIS: BŪVUZŅĒMĒJA PROJEKTU VADĪTĀJA

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va

Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO va Ēku energoefektīvas renovācijas finansējumu risinājumi Ēku renovācijas finansēšana, izmantojot energotaupības pasākumus Raivo Damkevics SIA RENESCO valdes loceklis Tālr.: 67027427 Fakss: 29371545 E-pasts:

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di

Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Di Iespējamie risinājumi daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas veicināšanai Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas enerģētikas aģentūras direktore Diskusija Rīgas pilsētas arhitektu birojā 20.11.2012

Sīkāk

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Valmieras pilsētas aktualitātes Pēcpusdiena ar mēru,

Valmieras pilsētas aktualitātes Pēcpusdiena ar mēru, Valmieras pilsētas aktualitātes Pēcpusdiena ar mēru, 23.11.2018. saražotā produkcija eiro uz cilvēku 1.vietā IKP 14922 EUR uzņēmumi ar ārvalstu investīcijām 120 24955 iedzīvotāju skaits + 7000 Bezdarba

Sīkāk

Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējās situācijas raksturojums Apstiprināts ar Stopiņu novada domes 10.04.2019.sēdes lēmumu, protokols nr. 49.,4.8.p, Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019. 2025. gadam apstiprināšanu STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

DPP

DPP IEVADS Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi 2.prioritāte Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana 2.2. pasākums IKT infrastruktūra un pakalpojumi Pašreizējā sabiedrības attīstības

Sīkāk

EnAud_Skolas_1_Iecava_1

EnAud_Skolas_1_Iecava_1 Ēkas energoaudita pārskats SKOLAS IELA 1, IECAVA, IECAVAS NOVADS, LV-3913 I. Vispārīgā informācija 1. Ēkas identifikācija 1.1. Adrese Skolas iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 1.2. Ēkas kadastra numurs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils,

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS BISĒED120171128 DERĪGS LĪDZ 13.09.2027 1. Ēkas veids viesnīcu un restorānu ēka 2.1 Adrese Daugavpils, Sporta iela 8 3.1 Ēkas daļa 4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie

Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības ie Atbalsts skolotājiem, kā izmantot mācību materiālu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs Programmu Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs īsteno Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PILSĒTAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA Satiksmes departamenta direktora p.i. Emīls Jakrins Maģistrālo ielu shēma un trūkstošie posmi Salu tilta kompleksa rekonstrukcija 1.kārta Salu tilta kompleksa

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija

IEE projekts Līgums Nr.: IEE/12/856/SI D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija D.3.1.c - Kopsavilkums. Biznesa plāns Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās, Zemgales reģions, Latvija Projekta nosaukums: Energoefektivitāte daudzdzīvokļu ēkās Vieta: Zemgales reģions, Latvija Iesniegšanas

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā

Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā Šeit top veiksmīgas karjeras Bioekonomikas attīstības iespējas Latvijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 2018.gada 18.-20.jūnijs Irina Pilvere Rektore, profesore www.llu.lv Kāpēc bioekonomikas attīstība

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo

Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo Paskaidrojuma raksts un Mārupes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments pašvaldības

Sīkāk

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela

1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED DERĪGS LĪDZ ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 1. lapa ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS-ĒED-1-2017-407 DERĪGS LĪDZ 23.03.2027. 1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 2. ADRESE Skolas iela 24, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 3. ĒKAS DAĻA Audits

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI

SCENĀRIJS OIK ATCELŠANAI Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam Jānis Patmalnieks Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 10.10.2018., Rīga Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam

Sīkāk

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Studiju darbs Ēkas St

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Studiju darbs Ēkas St Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupa Būvju apsekošana un pārbaude Ēkas Stabu ielā 17 apsekošanas atzinums un uzturēšanas pasākumi Izpildīja:

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

SIA "Kaviguda "Medņi", Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr t apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr ; t. 283

SIA Kaviguda Medņi, Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr t apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr ; t. 283 SIA "Kaviguda "Medņi", Ropažu novads, LV-2135, reģ. Nr. 40003989857 t. 26303264 www.kaviguda.lv apsekotājs Mārtiņš Graudulis sert. Nr. 20-6024; t. 28327682 (apsekotājs un tā rekvizīti - licences vai sertifikāta

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

IKGADĒJAIS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS GADS

IKGADĒJAIS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS GADS PĀRSKATS PAR MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013. 2019. GADAM ĪSTENOŠANU 2014. GADS Pārskats par Mārupes novada attīstības programmas 2013. 2019. gadam īstenošanu 2014. SATURS Ievads... 3 1. Mārupes

Sīkāk

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas

ES struktūrfondu finanšu pārdale pēc noslēgumu pieprasījumu iesniegšanas ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progress līdz 2013.gada 31.janvārim* * ziņojumā līdz 31.12.2012. un aptver arī EEZ un Norvēģijas un Šveices programmas Saturs 1. ES fondu ieviešanas progress

Sīkāk

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa

L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sa L LATVIJAS PIEKRASTES PAŠVALDĪBU APVIENĪBAS PIEKRASTES INFRASTRUKTŪRAS TEMATISKAIS PLĀNOJUMS RPR PROJEKTI Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības sapulce Grobiņa, 26.08.2016. Inga Brieze Rīgas plānošanas

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01-

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01- Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 15.01.2016 3.5.10/01-PR2016 BS-955-6 2. 19.01.2016 3.5.11/01-AK2016 BS-1041-7 3. 09.02.2016

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Rīcības plāns 2016 N.p. k. Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai periods Finanšu resursi un avoti Iznākuma (outpu

Rīcības plāns 2016 N.p. k. Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai periods Finanšu resursi un avoti Iznākuma (outpu Rīcības plāns 2016 N.p. k. Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai periods Finanšu resursi un avoti Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji Uzņēmējdarbība 1. U1.1.1/

Sīkāk

LABKLĀJĪGA SABIEDRĪBA Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts Izpildes termiņš Atbildīgais Finanšu avots RV1 IEDZĪVOTĀJU SKAITS U1 Sagl

LABKLĀJĪGA SABIEDRĪBA Nr. Aktivitātes nosaukums Plānotais darbības rezultāts Izpildes termiņš Atbildīgais Finanšu avots RV1 IEDZĪVOTĀJU SKAITS U1 Sagl LABKLĀJĪGA SABIEDRĪBA RV1 IEDZĪVOTĀJU SKAITS U1 Saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot migrāciju, veidojot pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā Izglītības Veicināt novada

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

APSTIPRINA TA JELGAVAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA Investīciju plāns ar Jelgavas pilse tas domes le mumu Nr.5/5 Aktualize tais

APSTIPRINA TA JELGAVAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA Investīciju plāns ar Jelgavas pilse tas domes le mumu Nr.5/5 Aktualize tais APSTIPRINA TA JELGAVAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014-2020 Investīciju plāns ar Jelgavas pilse tas domes 23.05.2013. le mumu Nr.5/5 Aktualize tais Investīciju pla ns apstiprina ts ar Jelgavas pilse

Sīkāk

Intra_2019_16iter_lv_embed_280519

Intra_2019_16iter_lv_embed_280519 Kompleksu gāzes sistēmu risinājumi Ražošana/Montāža/Pārdošana 2019 Komandas pieredze Pieredzes un azarta sinerģija kopš 1994. gada Padomju gāzes staciju modernizācijas eksperti Vairums darbinieku strādā

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalpojumi loceklis /J.Ivanovs/ 2017.gada 15.janvārī AS

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: SAISTOŠIE NO

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   SAISTOŠIE NO JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI Jūrmalā 2016.gada 16.decembrī Nr. 47 Par Jūrmalas

Sīkāk

Title

Title Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas un izmantošanas koncepcija Vidzemes plānošanas reģionā Linda Drukmane SIA EKODOMA Valmiera 25/08/2015 Mērķis Izstrādāt ieviešanas koncepciju ilgtspējīgai ātraudzīgo

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 1 Detalizēti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI A. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana 1. Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Folie 1

Folie 1 Priekšnosacījumi un izaicinājumi modernai koka būvniecībai Latvijā Andrejs Domkins Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts SIA (MeKA) Koks ir izcils konstrukciju materiāls 100 m 190

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

„Balvu rajona attistibas strategijas – gadam”

„Balvu rajona attistibas strategijas – gadam” LEADER projektu konkursa 9.kārta 2014.gada 24.oktobris Biedrība Balvu rajona partnerība LEADER pieeja MK noteikumi Nr. 764: -atbalstāmās aktivitātes; -atbalsta pretendents; -publiskā finansējuma saņemšanas

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai Faktiskā patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā 06.2019 Lpp.1 no 25 1 1. pasažieru 4 2 1. pasažieru 8 3 1. preču 30a 4 1.Oficieru 4 2.840 2.680 5 1.Oficieru 6 0.951 1.484

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

Rīcības plāns 2016 N.p. k. Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai periods Finanšu resursi un avoti Iznākuma (outpu

Rīcības plāns 2016 N.p. k. Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai periods Finanšu resursi un avoti Iznākuma (outpu Rīcības plāns 2016 N.p. k. Uzdevumi Pasākumi, aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai periods Finanšu resursi un avoti Iznākuma (output) rezultatīvie rādītāji Uzņēmējdarbība 1. U1.1.1/

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINU Valsts asinsdonoru centra direktora p.i. A. Daugavvanaga Valsts asinsdonoru centra 2017. gada darbības plāns aktualizēts 02.08.2017. Nr. Pasākums Sagaidāmais rezultāts / rādītājs Izpildes laiks

Sīkāk

Cēsis 2015 CĒSU NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA gadam III sējums RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU PLĀNS

Cēsis 2015 CĒSU NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA gadam III sējums RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU PLĀNS Cēsis 2015 CĒSU NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2013.-2019.gadam III sējums RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU PLĀNS SATURS Saturs... 2 Ievads... 3 Rīcības plāns... 6 Investīciju plāns... 35 Pielikumi:

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PRETPLŪDU PASĀKUMI ŪDENSMALU LABIEKĀRTOŠANĀ Pārskats veikts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme projektā Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami AdazuVe

Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami   AdazuVe Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma Ādažu Vēstis (Nr. 217) pielikums 2019. gada 15. jūlijs Saistošie noteikumi pieejami www.adazi.lv AdazuVestis_pielikums_2019_julijs_217.indd 1 11.07.19 11:57

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MEŽAPARKS IZSTRĀDES PAMATOJUMS TERITORIJAS SITUĀCIJAS UN PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS Plānojamās teritorijas novietne Nekustamā īpašuma Mežaparks, Tīnūžu

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk