PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ GADĀ

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ GADĀ"

Transkripts

1 PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ GADĀ RĪGA, 2021

2 Pārskats par gaisa kvalitāti sagatavots pamatojoties uz: 1. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr g. Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1290 Noteikumi par gaisa kvalitāti ; 2. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.1290 Noteikumi par gaisa kvalitāti ; 3. Latvijas Republikas Vides Ministrijas rīkojumu Nr.505 Par gaisa kvalitātes novērtēšanas un pārvaldības zonu noteikšanu valstī. Pārskatā ir iekļauta informācija par gaisa kvalitāti no VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Ventspils pilsētas Domes piederošām stacijām. Plašāka informācija par Rīgas Domes (RD) stacijām un gaisa kvalitāti ir atspoguļota RD mājas lapā: Pārskatā ir iekļauta informācija arī par tiem novērojumiem, kuru datu apjoms gada laikā nesasniedza 75% no nepieciešamā novērojumu skaita. Par ticamiem un vērā ņemamiem datiem tiek uzskatīti dati ar novērojumu skaitu 75 % un vairāk, līdz ar to ir jāņem vērā, ka tie mērījumi, kuru apjoms ir mazāks par 75%, bet lielāks par 30% tiek uzskatīt par informatīviem. 2

3 Saturs 1. Monitoringa tīkls 4 2. Gaisa kvalitātes raksturojums Rīgas aglomerācijā 8 3. Gaisa kvalitātes raksturojums Latvijas teritorijā Nokrišņu kvalitātes raksturojums Latvijas teritorijā Secinājumi Gaisa piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību Izmantotā literatūra 44 Pielikums 1. Gaisa kvalitātes robežlielumi, mērķlielumi, ilgtermiņa mērķi, trauksmes līmenis, iedzīvotāju informēšanas rādītāji, augšējie un apakšējie novērtējuma sliekšņi un kritiskas piesārņojuma līmenis ekosistēmu aizsardzībai gadam 2. Datu kvalitātes mērķi gada gaisa kvalitātes mērījumu rezultāti Rīgā gada gaisa kvalitātes mērījumu rezultāti Latvijā gada gaisa kvalitātes mērījumu rezultāti (arsēna, kadmija, niķeļa, svina un benz(a)pirēna mērījumi) Rīgā un Latvijā, ng/m

4 1. Monitoringa tīkls 1. attēls. Monitoringa staciju izvietojums Rīgā gadā 4

5 Stacijas numurs kartē (1.att.) Stacijas nosaukums Gaisa kvalitātes monitoringa novērojumu tīkls Stacijas īpašnieks Stacijas tips/ Mērījumu noteikšanas metode Stacijas adrese Mērāmās vielas 1. tabula 1 Ķengarags LVĢMC Pilsētas fona stacija/doas OPSIS Rīga, Maskavas iela 165 SO2, NO2, O3, benzols 1, toluols 2 Parks LVĢMC Pilsētas fona stacija/doas OPSIS Rīga, Raiņa bulvāris 19 SO2, NO2, O3, benzols, toluols 3 Brīvības iela LVĢMC 4. Kronvalda bulvāris LVĢMC Nokrišņu kvalitātes monitoringa novērojumu tīkls 1 Kronvalda bulvāris LVĢMC Transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacija/ SM200/ICP-MS/GC-MS Pilsētas fona stacija/ SM200 OPSIS/ICP/MS/GC-MS Pilsēta, kurā ir koncentrēta nozīmīga valsts iedzīvotāju daļa (5-10% un vairāk) Rīga, Brīvības iela 73 Rīga, Kronvalda bulvāris 4 Rīga, Kronvalda bulvāris 4 benzols, daļiņas PM10 un PM2.5; daļiņās PM10: Pb*, Cd*, Ni*, As*, benz(a)pirēns** un PAO x) ; Daļiņas PM10 un PM2.5; daļiņās PM10: Pb*, Cd*, Ni*, As*, benz(a)pirēns** un PAO x) ; SO4 2 -, NO3 -, Cl -, K +, Mg 2+, +, Na +, Ca 2, NH4 + ph, EVS, Pb, Cd, Ni un As Piezīmes: DOAS -- Diferenciāla optiskās absorbcijas spektroskopijas tipa automātiska nepārtrauktas darbības gaisa piesārņojuma mērīšanas stacija; SM200 OPSIS -- daļiņu PM 10 un PM 2.5 diennakts koncentrāciju mērījumu iekārta, kuras darbība pamatojas uz beta-radiācijas analīzes metodi; ICP-MS -- induktīvi plazmas (ICP) massspektrometrija (*Pb, Cd, Ni, As daļiņās PM 10); GC-MS -- gāzu hromatogrāfija/ massspektrometrija ( **)benz(a)pirēns daļiņās PM 10 un policikliskie oromātiskie ogļūdeņraži: benz(a)antracēns, benz(b)fluorantēns, benz(k)fluorantēns, indenol(1.2.3-cd)pirēns, dibenz(a,h)antrācens; -- spektrometrija(sp) - NH Nokrišņos : 4 ; elektrometrija - ph, EVS (īpatnēja elektrovadītspēja); jonu hromatografija (JH)- SO 2, NO 2 SO 4 -, NO 3, Cl -, K +, Mg 2+, Na +, Ca 2+ ; ICP-MS -- induktīvi plazmas (ICP) massspektrometrija (nokrišņos: Cd, Ni, As, Pb); GC-MS -- gāzu hromatogrāfija/massspektrometrija (indikatīvie mērījumi - **x benzols). 1 Stacijā Ķengarags benzola mērījumu datu skaits 37.2% (pielikums 56.lpp) 5

6 Latvija (izņemot Rīgas aglomerāciju) 2. attēls. Monitoringa staciju izvietojums gadā 6

7 Stacijas numurs kartē (2.att.) Stacijas nosaukums Stacijas īpašnieks Stacijas tips/mērījumu noteikšanas metode Stacijas adrese Mērāmās vielas Gaisa kvalitātes monitoringa novērojumu stacijas Ventspils Ventspils, Pārventa Ventspils Dome 1.stars Ventspils Dome 2.stars Liepāja Liepāja 2.stars LVĢMC Ventspils pilsētas Dome LVĢMC 4 Rucava LVĢMC 5 Zosēni LVĢMC 6 Rēzekne Rēzekne 2.stars Nokrišņu kvalitātes monitoringa novērojumu stacijas LVĢMC 2 Dobele LVĢMC 3 Skrīveri LVĢMC 4 Alūksne 2 LVĢMC Pilsētas fona stacija/ DOAS OPSIS Pilsētas fona stacija/ SM200 OPSIS/ICP-MS/GC-MS Pilsētas fona stacija/ DOAS OPSIS Transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacija/ DOAS OPSIS/SM200 OPSIS/HORIBA/ICP-MS/GC- MS Lauku fona stacija/ Analīze laboratorija/ HORIBA /SM200 OPSIS Difūzijas ierīce/icp-ms/gc-ms/jh/sp Lauku fona stacija/ HORIBA Transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacija/ DOAS OPSIS/SM200 OPSIS Pilsēta, kurā dominē pakalpojumu sniegšanas ekonomiskais sektors un dzīvojamās zonas/jh/sp Pilsēta, kurā dominē pakalpojumu sniegšanas ekonomiskais sektors un dzīvojamās zonas/jh/sp Pilsēta, kurā dominē pakalpojumu sniegšanas ekonomiskais sektors un dzīvojamās zonas/jh/sp Ventspils, Talsu/Tārgales ielu krustojums Ventspils, Pārventa, Talsu iela 31 Ventspils, Jūras iela 32 Liepāja, O.Kalpaka iela 34 Rucava, Liepājas novads Zosēni, Cēsu novads Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 108 Dobele, p/k 34 Skrīveri, Sporta iela 34 Alūksne, Mākoni SO 2, NO 2, O 3, benzols un toluols 2. tabula Daļiņas PM 10 un PM 2.5, daļiņās PM 10 : Pb*, Cd*, Ni*, As*, benz(a)pirēns***, PAO x SO 2, NO 2, toluols SO 2, NO 2, toluols SO 2, NO 2, O 3, benzols, toluols, daļiņas PM 10, PM 2.5, daļiņās PM 10 : Pb*,Cd*,Ni*,As* SO 2, NO 2, CO, O 3, benzols, toluols SO 2 *x), NO 2 *x ), O 3**, PM 10, PM 2.5, daļiņās PM 10: Pb*,Cd*,Ni*,As*, benz(a)pirēns*** un PAO x ; benzols **x ), ķīmiskais sastāvs daļiņās PM 2.5, nokrišņi-vispārēja ķīmija un Pb*,Cd*, Ni un As* un PAO O3*** SO 2, NO 2, O 3,benzols, toluols, daļiņas PM 10 un PM 2.5 SO 2, NO 2, O 3,benzols, toluols SO 4 2 -, NO 3 -, Cl -, K +, Mg 2+, Na +, Ca 2, NH 4 + ph, EVS, Pb, Cd, Ni, As Piezīmes: DOAS - Diferenciāla optiskās absorbcijas spektroskopijas tipa automātiska nepārtrauktas darbības gaisa piesārņojuma mērīšanas stacija (SO 2, NO 2, O 3, benzols, toluols); SM200 OPSIS - daļiņu PM 10 un PM 2.5 diennakts koncentrāciju mērījumu iekārta, kuras darbība pamatojas uz beta-radiācijas analīzes metodi; ICP-MS - induktīvi plazmas (ICP) massspektrometrija (*Pb, Cd, Ni, As daļiņās PM 10 un nokrišņos); JH - jonu hromatogrāfija (ķīmiskais sastāvs daļiņās PM SO 4 2- S, NO 3 - N, Cl -, K +, Mg 2+, Na +, Ca 2+, NH 4 + N); HORIBA modelis APOA - 360, noteikšana ar ultravioleto fotometriju( **O3); HORIBA modelis APMA - 370, noteikšana balstās uz tā molekulāro absorpciju infrasarkanā starojuma spektrā (CO); GC-MS - gāzu hromatogrāfija, massspektrometrija (***)benz(a)pirēns daļiņās PM 10 ); GC-MS - gāzu hromatogrāfija/massspektrometrija (indikatīvie mērījumi - **x benzols); GC-MS - gāzu hromatogrāfija/ massspektrometrija ( x PAO daļiņās PM 10 un nokrišņos - policikliskie oromātiskie ogļūdeņraži: benz(a)antracēns, benz(b)fluorantēns, benz(k)fluorantēns, indenol(1.2.3-cd)pirēns, dibenz(a,h)antrācens); Nokrišņos : NH spektrometrija(sp); ph, EVS (īpatnēja elektrovadītspēja) elektrometrija; SO 4 2 -, NO 3 -, Cl -, K +, Mg 2+, Na +, Ca 2+ - jonu hromatografija (JH). 2 Tehnisko iemeslu dēļ mērījumi netika veikti 7

8 2. Gaisa kvalitātes raksturojums aglomerācijā Rīga 2.1. Sēra dioksīds (SO2) Sēra dioksīda monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 3. tabulā. 3. tabula Robežlieluma veids 1 stunda 24 stundas Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Trauksmes līmenis - Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka - veselības aizsardzībai Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai Slāpekļa dioksīds (NO2) Slāpekļa dioksīda monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 4. tabulā. 4. tabula Robežlieluma veids 1 stunda Kalendārais gads Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Trauksmes līmenis - Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (AgPNS) Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (ApPNS) Ir pārsniegts stacijās Parks un Ķengarags Pilsētas fona novērojumu stacijās Ķengarags (19.0 g/m 3 ) un Parks (17.6 g/m 3 ) gadā samazinājusies slāpekļa dioksīda gada vidējā koncentrācija, nepārsniedzot robežlielumu cilvēka veselības aizsardzībai (40 g/m 3 ) (3.attēls). Laika periodā no līdz gadam pilsētas fona stacijās Ķengarags un Parks samazinājusies gada vidējas vērtības, nepārsniedzot gada vidējo apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai 26 g/m 3 (3.attēls). 8

9 3.attēls. Slāpekļa dioksīda gada vidējas vērtības g/m 3 novērojumu stacijās Rīgā, g. Pilsētas fona novērojumu stacijās Ķengarags un Parks gadā tika reģistrēti stundas apakšējā piesārņojuma novērtēšanas pārsniegšanas gadījumi cilvēka veselības aizsardzībai (4.attēls). 4.attēls. Slāpekļa dioksīda stundas vērtības ApPNS pārsniegšanas gadījumu skaita dinamika mēnešu griezumā stacijās Rīgā, g. Pilsētas fona novērojumu stacijā Parks gadā stundas vērtības ApPNS cilvēka veselības aizsardzībai tika pārsniegts 19 reizes, bet stacijā Ķengarags 9 reizes (4. attēls). Laika periodā no gadā līdz gadam pilsētas fona novērojumu stacijās Ķengarags un Parks katru gadu tika reģistrēti stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa (ApPNS) cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumi (100 g/m 3 ) gadā salīdzinājumā ar gadu pilsētas fona stacijā Parks 4 reizes samazinājušies stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa (ApPNS) cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumi, kas iespējams saistīts ar COVID- 19 situāciju un transporta intensitātes pilsētas centrā Rīgā samazināšanos (5.attēls). 9

10 5.attēls. Slāpekļa dioksīda stundas vērtības ApPNS pārsniegšanas gadījumu skaits stacijās Rīgā, g. Jāatzīmē, ka stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšana pieļaujama tikai 18 reizes kalendārā gada laikā. Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšana ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados Ozons (O3) Ozona monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 5. tabulā. 5. tabula Mērķlieluma vai raksturlieluma veids 1 stunda 8 stundas Iedzīvotāju informēšanas rādītājs cilvēka veselības - aizsardzībai Trauksmes līmenis - Mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai (M d) - Ilgtermiņa mērķis cilvēka veselības aizsardzībai - 10

11 2.4.Daļiņas PM10 Daļiņu PM10 monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 6. tabulā. 6.tabula Robežlieluma veids 24 stundas Kalendārais gads Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (AgPNS) Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (ApPNS) Ir pārsniegts stacijā Brīvības iela Ir pārsniegts stacijās Brīvības iela un Kronvalda bulvāris Ir pārsniegts stacijā Brīvības iela Ir pārsniegts stacijā Brīvības iela Transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Brīvības iela (39.3 g/m 3 ) tika pārsniegts gan gada vidējais augšējais (28 g/m 3 ), gan arī apakšējais (20 g/m 3 ) piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (6.attēls) gadā abās novērojumu stacijās daļiņu PM10 gada vidējās vērtības nedaudz palielinājušās, salīdzinājumā ar gadu (6.attēls). Rg=40 g/m 3 6.attēls. Daļiņu PM10 gada vidējās vērtības g/m 3 Rīgā, g. Novērojumu stacijā Brīvības iela arī pārsniegta Pasaules Veselības Organizācijas vadlīnijās noteiktais gada robežlielums 20 g/m 3 (6.attēls). Absolūtais diennakts maksimums reģistrēts transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Brīvības iela gada 02. oktobrī (123.0 g/m 3 ) un pilsētas fona stacijā Kronvalda bulvāris gada 27.martā (83.6 g/m 3 ) (7. attēls). 11

12 R d =50 g/m 3 7.attēls. Daļiņu PM10 diennakts koncentrācijas g/m gadā, Rīgā Rīgā, pilsētas centrā, transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Brīvības iela gadā tika reģistrēti daļiņu PM10 diennakts normatīva cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumi un tika reģistrēti - 66 pārsniegšanas gadījumi (8.attēls). 8.attēls. Daļiņu PM10 diennakts koncentrācijas pārsniegšanas gadījumu skaits stacijās Rīgā, g. Daļiņu PM10 diennakts robežlieluma cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumi gadā reģistrēti novērojumu stacijā Brīvības iela, gan ziemas periodā (janvārī-februārī), kad notiek ceļu kaisīšana ar sāli un smiltīm, gan arī pavasara periodā (martā-aprīlī, kad smilts un sāls vēl nav notīrīta no ceļiem, un arī vasaras periodā (jūnijā, jūlijā un augustā) un rudenī (septembrī un oktobrī) (9.attēls). Vasaras periodā, Rīgā gadā nokrišņu daudzums bija 498 mm, kas ir 33% zem gada normas ( gads) mm un sakarā ar šo iespējams palielinājies daļiņu PM10 pārsniegšanas gadījumu skaits. 12

13 Novērojumu stacijā Brīvības iela sausā un siltā periodā, transporta bremzēšanas laikā (stacija izvietota blakus ceļam), putekļi no riepām ceļas gaisā un izsauc sekundāro piesārņojumu (9.attēls). Oktobra sakumā tika reģistrēti daļiņu PM10 pārsniegšanas gadījumi, kas bija saistīti ar ugunsgrēkiem Krievijā un D Ukrainā (9.attēls). Janvāris Februāris Marts P O T C P S Sv P O T C P S Sv P O T C P S Sv Aprīlis Maijs Jūnijs P O T C P S Sv P O T C P S Sv P O T C P S Sv Jūlijs Augusts Septembris P O T C P S Sv P O T C P S Sv P O T C P S Sv Oktobris Novembris Decembris P O T C P S Sv P O T C P S Sv P O T C P S Sv Pārsniegšanas gadījumi novērojumu stacijā Brīvības ielā 9. attēls. Daļiņu PM10 diennakts koncentrācijas pārsniegšanas gadījumu skaita dinamika mēnešu griezumā stacijās Rīgā, 2020.g gadā daļiņas PM10 diennakts koncentrācijas pārsniegšanas gadījumi reģistrēti arī pilsētas fona novērojumu stacijā Kronvalda bulvāris (10.attēls). Tika veikts pētījums par sāls un smilts, kā arī dabisko avotu (jūras sāls) ietekmi uz daļiņu PM10 diennakts koncentrāciju pārsniegšanas gadījumiem. Pētījums veikts saskaņā ar 13

14 Eiropas Komisijas SEC (2011) darba dokumenta 207 galīgo versiju 3 un ar Eiropas Komisijas SEC (2011) darba dokumenta 208 galīgo versiju attēls. Daļiņu PM10 diennakts koncentrācijas pārsniegšanas gadījumu skaita dinamika mēnešu griezumā stacijās Rīgā, 2020.g. Atskaitot no gada diennakts daļiņu PM10 pārsniegšanas gadījumiem tos pārsniegumus, kas saistīti ar ceļu sāls/smilts maisījumu kaisīšanu ziemas periodā un dabisko avotu (jūras sāls) ietekmi, novērojumu stacijā Brīvības iela sākot no 2016.gada netiek reģistrēti diennakts robežlieluma cilvēka veselības aizsardzībai (50 g/m 3 ) pārsniegšanas gadījumi (11.attēls). 11. attēls. Daļiņu PM10 diennakts koncentrācijas pārsniegšanas gadījumu skaits un pārsniegšanas gadījumu skaits pēc sāls/smilts un jūras sāls ietekmes atskaitīšanas (dienas) stacijā Brīvības iela, g. 3 Commission staff working paper establishing guidelines for determination of contributions from the re-suspension of particulates following winter sanding or salting of roads under the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe, European Commission, Brussels, Commission staff working paper establishing guidelines for demonstration and subtraction of exceedances attributable to natural sources under the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe, European Commission, Brussels,

15 2020.gadā oktobrī tika reģistrēti daļiņu PM10 diennakts normatīva pārsniegšanas gadījumi, kas tika saistīti ar ugunsgrēkiem Krievijā un D Ukrainā (12.attēls). 12.attēls. Suomi NPP satelītattēls no 2.oktobra 15:00 Aprēķinu rezultāti parādīja, ka daļiņu PM10 diennakts robežlieluma cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegums gada 2. un 3.oktobrī bija saistīts ar dabisko faktoru ietekmi -ugunsgrēkiem (13.attēls). 13.attēls.Daļiņu PM10 diennakts koncentrācijas pārsniegšanas gadījumu skaits stacijā Brīvības iela 2020.gadā Saskaņā ar novērtējumu, 2020.gadā novērojumu stacijā Brīvības iela Rīgā daļiņu PM10 diennakts robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai nepārsniedz noteikto normatīvu - normatīva pārsniegšana pieļaujama 35 reizes gadā (13.attēls). Novērtējumi par daļiņu PM10 pārsniegšanas gadījumiem ziemas un pavasara periodā, kā arī par dabisko avotu radīto ietekmi (jūras sāls un ugunsgrēki) publicēti LVĢMC mājas lapā ( Daļiņu PM10 augšējais diennakts piesārņojuma novērtēšanas slieksnis (AgPNS) cilvēka veselības aizsardzībai (35 g/m 3 ) gadā tika pārsniegts 177 dienas novērojumu 15

16 stacijā Brīvības iela, bet pilsētas fona stacijā Kronvalda bulvāris diennakts AgPNS pārsniegšanas gadījumu skaits samazinājies, salīdzinājumā ar 2019.gadu un sastāda tikai 26 diennaktis (14.attēls). 14.attēls.Daļiņu PM10 diennakts AgPNS pārsniegšanas gadījumu skaits, Rīgā Laika periodā no gada līdz gadam daļiņu PM10 augšējā diennakts piesārņojuma novērtējuma sliekšņa pārsniegšanas gadījumu skaits palielinājies transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Brīvības iela, bet pilsētas fona stacijā Kronvalda bulvāris samazinājies (14.attēls). Apakšējais diennakts piesārņojuma novērtēšanas slieksnis (ApPNS) cilvēka veselības aizsardzībai (25 g/m 3 ) gadā tika pārsniegts novērojumu stacijās Brīvības iela 267 dienas jeb 81.9% no visiem novērojumu datiem un Kronvalda bulvāris 83 dienas jeb 24.7% no visiem novērojumu datiem (15.attēls). Stacijā Brīvības iela gadā apakšējais diennakts piesārņojuma novērtēšanas slieksnis (ApPNS) cilvēka veselības aizsardzībai (25 g/m 3 ) tika pārsniegts 3.2 reizes vairāk nekā stacijā Kronvalda bulvāris (15.attēls). Jāatzīmē, ka diennakts augšējā un apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšana pieļaujama tikai 35 reizes viena gada laikā. Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšana ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados. 2.5.Daļiņas PM2,5 Daļiņu PM2.5 monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 7. tabulā. 7.tabula Robežlieluma vai mērķlieluma veids Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai 15.attēls.Daļiņu PM10 diennakts ApPNS pārsniegšanas gadījumu skaits, Rīgā Kalendārais gads Mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (AgPNS) Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (ApPNS) Ir pārsniegts stacijā Kronvalda bulvāris 16

17 2020. gadā pilsētas fona novērojumu stacijā Kronvalda bulvāris gada vidējā koncentrācija (10.9 g/m 3 ) samazinājusies, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem (16.attēls). Laika periodā no 2016.gada līdz 2020.gadam pilsētas fona novērojumu stacijā Kronvalda bulvāris daļiņu PM2.5 gada vidējā koncentrācija pārsniedza gada vidējo apakšējo (12 g/m 3 ) piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai (ApPNS) un Pasaules Veselības Organizācijas vadlīnijās noteikto 10 g/m 3 (izņemot 2020.gadu) (16.attēls). 16.attēls. Daļiņu PM2.5 diennakts koncentrācijas g/m 3, Rīga (Kronvalda bulvāris), g. Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšana ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados gadam aprēķināts atbilstošais vidējais ekspozīcijas rādītājs (AEI), kurš ir trijos gados aprēķinātās vidējās koncentrācijas vidējā vērtība visās paraugu ņemšanas vietās 2018., un gadā. Vidējais ekspozīcijas rādītājs tika aprēķināts ņemot vērā daļiņu PM2.5 mērījumu rezultātus pilsētas fona novērojumu stacijās: Rīga-Kronvalda bulvāris un Ventspils, Pārventa. 17.attēls. Vidējāis ekspozicījas rādītājs (AEI) Latvijā 17

18 Daļiņām PM2.5 ekspozīcijas samazināšanas mērķis ir 15 procenti attiecībā pret vidējo ekspozīcijas rādītāja koncentrāciju gadā Latvijas teritorijā (pēc aprēķinātam vērtībām par 2010., un gadu) un mērķis prasa samazināt gada vidējo koncentrāciju par 2.2 µg/m 3 līdz gadam no 14.9 g/m 3 līdz 12.7 g/m 3 (17.attēls) g. vidējais ekspozīcijas rādītājs sastāda Latvijā g/m 3 un tās nozīme, kā Latvijā ir sasniegts valsts ekspozīcijas samazināšanas mērķis (17.attēls). 2.6.Benzols (C6H6) Benzola monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 8. tabulā. 8.tabula Robežlieluma veids Kalendārais gads Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (AgPNS) Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (ApPNS) Ir pārsniegts stacijā Parks Ir pārsniegts stacijās Ķengarags un Parks Visās novērojumu stacijās tika veikti benzola automātiskie novērojumi, bet benzola indikatīvā noteikšana ar difūzu paraugu ņemšanas iekārtu tika veikta transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Brīvības iela (LVĢMC) gadā, pilsētas fona novērojumu stacijā Parks, kā arī transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijā Brīvības iela benzola gada vidējā vērtība samazinājusies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem (18.attēls). 18.attēls.Benzola gada vidējās koncentrācijas g/m 3 novērojumu stacijās Rīgā, g. Laika periodā no gada līdz gadam pilsētas fona novērojumu stacijā Parks 5 benzola gada vidējā informatīva vērtība pārsniedz, kā augšējo (3.5 g/m 3 ), tā arī apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai (2.0 g/m 3 ) (18.attēls). 5 Informatīva vērtība (mērījumu datu apjoms: %., %; 18

19 Pilsētas fona novērojumu stacijā Ķengarags 6 no gada līdz gadam benzola gada vidējā vērtība pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai (2.0 g/m 3 ) (18.attēls). Abas pilsētas fona novērojumu stacijās arī pārsniegta Pasaules Veselības Organizācijas benzola atsauces vērtība vēža saslimstības riska minimizēšanai 1.7 g/m 3 (18.attēls). Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšana ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados. 2.7.Toluols Toluola monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteikto mērķlielumu attēlots 9. tabulā. 9. tabula Mērķlieluma veids Mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai Nedēļas mērķlielums 2.8. Oglekļa oksīds (CO) Oglekļa oksīda monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem pēc modelēšanas rezultātiem aglomerācija Rīgā attēlots 10. tabulā. Robežlieluma veids Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai 8 stundas 10.tabula Gaisa piesārņojošai vielai oglekļa oksīdam tika veikta piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana aglomerācijā Rīga. Modelēšana veikta ar programmu EnviMan (beztermiņa licence Nr , versija 3.0) izmantojot Gausa matemātisko modeli. Datorprogrammas izstrādātājs ir OPSIS AB (Zviedrija). Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Meteoroloģiskajam raksturojumam izmantoti Rīgas novērojumu stacijas ilggadīgo novērojumu dati par laika periodu no gada līdz gadam. Modelēšana tiek veikta balstoties uz stacionāro avotu radītajām emisijām, izmantojot valsts statistikas pārskatu sistēmā par gaisa aizsardzību Nr. 2-Gaiss pieejamo informāciju, informāciju par autotransporta plūsmu un meteoroloģisko informāciju. Pēc modelēšanas rezultātiem oglekļa oksīda maksimālā piesārņojuma diennakts koncentrācija astoņu stundu laikā nepārsniedz noteiktos normatīvus un sastāda 1765 g/m 3 vai 1.77 mg/m 3 (19.attēls). 6 Informatīva vērtība (mērījumu datu apjoms: %., %) 19

20 19.attels. Oglekļa oksīda maksimālā piesārņojuma diennakts koncentrācija astoņu stundu laikā, pēc modelēšanas rezultātiem g/m 3, Rīgā 2.9.Svina (Pb), kadmija (Cd), niķeļa (Ni) un arsēna (As) mērījumu rezultāti daļiņu PM10 sastāvā, ng/m 3 Novērojumu stacijās Brīvības iela un Kronvalda bulvāris gadā arsēna, kadmija, niķeļa un svina koncentrācijas daļiņu PM10 sastāvā nav pārsniegušas vidējos gada robežlielumus un gada augšējo un apakšējo piesārņojuma novērtēšanas sliekšņus cilvēka veselības aizsardzībai (20. attēls). 20

21 20.attēls. Svina, kadmija, niķeļa un arsēna gada vidējās koncentrācijas ng/m 3 novērojumu stacijās Rīgā, g. Laika periodā no gada līdz gadam svina, niķeļa, kadmija un arsēna gada vidējā koncentrācija samazinājusies abās novērojumu stacijās, izņemot svina vērtības pilsētas fona stacijā Kronvalda bulvārī, kura salīdzinājumā ar gadu koncentrācija ir palielinājusies (20.attēls). Transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Brīvības iela niķeļa un arsēna koncentrācijas bija lielākas kā pilsētas fona novērojumu stacijā Kronvalda bulvāris (20.attēls). Informācija par visiem svina, kadmija, niķeļa un arsēna normatīviem ir atspoguļota 1. pielikumā Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) Benz(a)pirēns Benz(a)pirēna monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 11. tabulā. 11. tabula Mērķlieluma veids Mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (AgPNS) Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (ApPNS) Kalendārais gads Ir pārsniegts stacijā Brīvības iela Ir pārsniegts stacijās Brīvības iela un Kronvalda bulvāris 21

22 2020. gadā benz(a)pirēna gada vidējā koncentrācija abās novērojumu stacijās : transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijā Brīvības iela (0.28 ng/m 3 ) un pilsētas fona stacijā Kronvalda bulvāris (0.33 ng/m 3 ) samazinājusies un nepārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai (0.4 ng/m 3 ) (21.attēls). 21.attēls.Benz(a)pirēna gada vidējās koncentrācijas ng/m 3, Rīgā, g. Novērojumu stacijā Rīgā Brīvības iela laikā periodā no gadā līdz gadam tika pārsniegts gan gada vidējais augšējais (0.6 ng/m 3 ), gan gada vidējais apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (0.4 ng/m 3 ) (21.attēls). Novērojumu stacijā Rīgā Kronvalda bulvāris laikā periodā no gadā līdz gadam gada vidējā koncentrācija ir starp augšējo (0.6 ng/m 3 ) un apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai (0.4 ng/m 3 ). Novērojumu stacijās Rīgā gada vidējās vērtības pārsniedz Pasaules Veselības Organizācijas atsauces vērtību vēža saslimstības riska minimizēšanai 0.12 ng/m 3 (21.attēls). Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšana ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (benz(a)antracēns, benz(b)fluorantēns, benz(k)fluorantēns, indenol (1.2.3-cd)pirēns, dibenz (a,h)antracēns) Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu koncentrāciju svārstības un gada vidējās koncentrācijas attēlotas 12. tabulā. 12. tabula Policikliskie aromātiskie Koncentrāciju svārstību amplitūda, ng/m 3 Gada vidējā koncentrācija, ng/m 3 ogļūdeņraži (PAO) Brīvības iela Kronvalda bulvāris Brīvības iela Kronvalda bulvāris Benz(a)antracēns Benz(b)fluorantēns Benz(k)fluorantēns Indenol (1.2.3-cd)pirēns Dibenz (a,h)antracēns)

23 No policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem: augstākās bez(a)antracēna gada vidējās vērtības gadā tika reģistrētas transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Brīvības iela un zemākas pilsētas fona stacijā Kronvalda bulvāris. Robežlielums vai mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai konkrētajām piesārņojošajām vielām nav noteikts. 23

24 3.Gaisa kvalitātes raksturojums Latvijas teritorijā (izņemot Rīgas aglomerāciju) Gaisa kvalitātes raksturojums 3.1. Sēra dioksīds (SO2) cilvēka veselības aizsardzībai Sēra dioksīda monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 13. tabulā. 13. tabula Robežlieluma veids 1 stunda 24 stundas Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Trauksmes līmenis - Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai 3.2. Sēra dioksīds (SO2) ekosistēmu aizsardzībai - - Informācija par kritisko piesārņojuma līmeni ekosistēmu aizsardzībai reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava attēlota 14. tabulā. 14. tabula Kritiskais piesārņojuma līmenis Kritiskais piesārņojuma līmenis ekosistēmu aizsardzībai (KPLg) Kalendārais gads Ziemas periods (no 1. oktobra līdz 31. martam) 3.3. Slāpekļa dioksīds (NO2) Slāpekļa dioksīda monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 15. tabulā. 15. tabula Robežlieluma veids 1 stunda Kalendārais gads Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Trauksmes līmenis - Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (ApPNS) Ir pārsniegts stacijā Liepāja 24

25 2020. gada slāpekļa dioksīda gada vidējā koncentrācija novērojumu stacijās Latvijā nepārsniedz noteiktos normatīvus un sliekšņus cilvēka veselības aizsardzībai (22.attēls). 22.attēls. Slāpekļa dioksīda gada vidējā koncentrācija novērojumu stacijās Latvijā, g/m 3 Lauku fona novērojumu stacijā Rucava gadā slāpekļa dioksīda (kā arī slāpekļa oksīds (NOx),) gada vidējā koncentrācija (2.2 g/m 3 ) - nepārsniedz kritisko piesārņojuma līmeni ekosistēmu aizsardzībai (KPLg), kā arī kalendāra gada normatīvu (30 g/m 3 ), gan apakšējo (19.5 g/m 3 ) un augšējo (24 g/m 3 ) piesārņojuma novērtēšanas slieksni ekosistēmu aizsardzībai (22. attēls) gadā visās novērojumu stacijās Latvijā samazinājusies stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa (ApPNS) cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumi, salīdzinājumā ar 2016.gadu (23.attēls). 23.attēls.Slāpekļa dioksīda stundas vērtības ApPNS pārsniegšanas gadījumu skaits Latvijas teritorijā, g. 25

26 Laika periodā no gada līdz gadam tikai transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Liepāja tika reģistrēti stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa (ApPNS) cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumi (23.attēls). Jāatzīmē, ka stundas vērtības apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšana pieļaujama tikai 18 reizes kalendārā gada laikā. Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšana ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados Ozons (O3) Ozona monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 16. tabulā. Merķlieluma vai raksturlieluma veids 1 stunda 8 stundas AOT40 Iedzīvotāju informēšanas rādītājs cilvēka veselības - - aizsardzībai Trauksmes līmenis - - Mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai (M d) Ilgtermiņa mērķis cilvēka veselības aizsardzībai (ITM) Ilgtermiņa mērķis veģetācijas aizsardzībai (ITMv) Mērķlielums veģetācijas aizsardzībai (M h) tabula Latvijas teritorijā gada novērojumu stacijās nav reģistrēti ozona stundas koncentrācijas iedzīvotāju informēšanas rādītāja (IR=180 g/m 3 ) un trauksmes līmeņa pārsniegšanas gadījumi (TL=240 g/m 3 ) ( 24.attēls). Visas novērojumu stacijās un lauku fona novērojumu stacijās Rucava un Zosēni gadā ozona stundu vērtības samazinājusies, salīdzinājumā ar gadu (24.attēls). 24. attēls. Ozona maksimālās stundu vērtības zonā Latvija, g/m 3 26

27 Lielākās ozona stundu vērtības reģistrētas lauku fona novērojumu stacijās: Rucava g/m 3 (28. martā plkst ) un Zosēni g/m 3 (28. martā plkst ) (24.attēls). Ilgtermiņa mērķis (ITM) cilvēka veselības aizsardzībai gada (120 g/m 3 ) vasaras periodā (no aprīļa līdz septembrim) netika pārsniegts reģionālajās lauku fona novērojumu stacijās Rucava un Zosēni. Maksimālās astoņu stundu vidējās diennakts vērtības tika reģistrētas 07. aprīlī plkst reģionālajā lauku fona novērojumu stacijās Zosēni (114.8 µg/m 3 ) un Rucava 13. aprīlī plkst (105.9 µg/m 3 ) (25.attēls). 25. attēls. Ozona maksimālā astoņu stundu vidējās diennakts vērtības Latvijas stacijās, g/m g. Mērķlieluma cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšana nav pieļaujama vairāk kā 25 dienas kalendārā gadā vidēji triju gadu periodā. Aprēķinātais vidējais ozona mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai no gada līdz gadam novērojumu stacijai Rucava bija 5.3 pārsniegšanas dienas, bet Zosēni 2.0 pārsniegšanas dienas un līdz ar to var secināt, ka mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai reģionālajās lauku fona novērojumu stacijās Rucava un Zosēni nav pārsniegts (26. attēls). Mērķlielumu nav pieļaujams pārsniegt vairāk kā 25 dienas kalendārā gadā vidēji triju gadu periodā 26. attēls. Ilgtermiņa mērķa un mērķlieluma cilvēka veselības aizsardzības pārsniegšanas gadījumu skaits stacijās Rucava un Zosēni 27

28 Ilgtermiņa mērķis veģetācijas aizsardzībai (ITMv) (raksturlielums AOT40) gadā no maija līdz jūlijam reģionālajās lauku fona novērojumu stacijās: Rucava bija 3759 µg/m 3 x h, bet Zosēnos 1065 µg/m 3 x h. Abas stacijas nav pārsniedz ilgtermiņa mērķu veģetācijas aizsardzībai (ITMv=6000 µg/m 3 x h) (27. attēls). ITMv=6000 g/m 3 x h 27.attēls. Ilgtermiņa mērķis un mērķlielums veģetācijas aizsardzībai (AOT40) Aprēķinātais vidējais mērķlielums veģetācijas aizsardzībai (Mh) (raksturlielums AOT40) laika periodā no gada līdz gadam (no maija līdz jūlijam) reģionālajās lauku fona novērojumu stacijās Rucava (6622 µg/m 3 x h) un Zosēni (2462 µg/m 3 x h) nepārsniedza noteikto vidējo mērķlielumu veģetācijas aizsardzībai AOT40 ( µg/m 3 x h) piecu gadu periodā (27. attēls) Daļiņas PM10 Daļiņu PM10 monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 17. tabulā. Robežlieluma veids 24 stundas Kalendārais gads Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (ApPNS) Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (AgPNS) Ir pārsniegts stacijā Liepāja Ir pārsniegts stacijās Liepāja, Ventspils, Pārventa, Rēzekne un Rucava Ir pārsniegts stacijā Liepāja 17. tabula gadā reģistrētā gada vidējā daļiņu PM10 koncentrācija transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Liepāja (20.5 g/m 3 ) pārsniedz kā gada apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai, tā arī Pasaules Veselības Organizācijas vadlīniju -20 g/m 3 (28.attēls). 7 AOT40 (izsaka ( g/m 3 x h)- starpību summa starp vienas stundas koncentrāciju vērtību, kas ir lielāka par 80 g/m 3 (40 miljonā daļas), un koncentrāciju vērtību 80 g/m 3 attiecīgajā laikposmā, izmantojot tikai vienas stundas vērtības, kuras mēra katru dienu laika posmā starp plkst.8.00 un pēc Vidus Eiropas laika no maija līdz jūlijam. 28

29 Rg=40 g/m 3 28.attēls.Daļiņas PM10 gada vidējās vērtības g/m 3, novērojumu stacijās Latvijā, g. 8 Transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Latvijā Liepāja laika periodā no gada līdz gadam tika reģistrētas daļiņu PM10 gada vidējā apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai (20 g/m 3 ) pārsniegšana (28.attēls) gadā novērojumu stacijās Latvijā Liepāja un Rēzekne samazinājusies, bet pilsētas fona stacijā Ventspils, Pārventa un lauku fona stacijā Rucava palielinājusies augšēja diennakts piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa (35 g/m 3 ) cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumu skaits (29.attēls). 29.attēls.Daļiņas PM10 dienas augšēja piesārņojuma novērtējuma sliekšņa (AgPNS) pārsniegšanas gadījumu skaits stacijas Latvijā, g. Laika periodā no gada līdz gadam stacijā Liepāja tika pārsniegts augšējais diennakts piesārņojuma novērtēšanas slieksnis (35 g/m 3 ) cilvēka veselības aizsardzībai (29.attēls). 8 PVO- Pasaules Veselības Organizācijas vadlīnija 20 g/m 3 29

30 Apakšējais diennakts piesārņojuma novērtēšanas slieksnis (25 g/m 3 ) cilvēka veselības aizsardzībai gadā tika pārsniegts novērojumu stacijā Liepāja 78 diennaktis jeb 21.9 % no visiem novērojumu datiem, stacijā Rēzekne 86 diennaktis jeb 24.6%, Ventspils (Talsu iela) 53 dienas jeb 16.9% un Rucava 55 dienas jeb 16.1% no visiem mērījumu datiem (30.attēls). 30.attēls.Daļiņas PM10 diennakts apakšējā piesārņojuma novērtējuma sliekšņa (ApPNS) pārsniegšanas gadījumu skaits Latvijā, g. Novērojumu stacijās Rēzekne un Liepāja laika periodā no gada līdz gadam samazinājusies apakšējais diennakts piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa (25 g/m 3 ) cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumu skaits, salīdzinājumā ar gadu (30.attēls). Lauku fona stacijā Ŗucava, laika periodā no līdz 2020.gadam, palielinājies apakšējais diennakts piesārņojuma novērtēšanas slieksnis (25 g/m 3 ) cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšanas gadījumu skaits (30.attēls). Jāatzīmē, ka diennakts augšējā un apakšējā piesārņojuma novērtēšanas sliekšņa cilvēka veselības aizsardzībai pārsniegšana pieļaujama tikai 35 reizes viena gada laikā. Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšanas ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados Daļiņas PM2,5 Daļiņu PM2.5 monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 18. tabulā. 18. tabula Robežlieluma vai mērķlieluma veids Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai (plus pielaides robeža) Mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (AgPNS) Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (ApPNS) Kalendārais gads Ir pārsniegts stacijā Liepāja, Rēzekne 30

31 2020. gadā transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijās Liepāja (12.4 g/m 3 ) un Rēzekne (11.9 g/m 3 ) nedaudz samazinājusies daļiņu PM2.5 gada vidējā koncentrācija, salīdzinājumā ar gadu (31.attēls). Laika periodā no gada līdz gadam stacijās Liepāja un Rēzekne daļiņu PM2.5 gada vidējā koncentrācija pārsniedz gada vidējo apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai (12 g/m 3 ). 31.attēls.Daļiņu PM2.5 gada vidējās koncentrācijas g/m 3 Latvijas pilsētās, g gadā visās novērojumu stacijās, izņemot lauku fona staciju Rucava, tika pārsniegta Pasaules Veselības Organizācijas vadlīnijās noteiktais robežlielums -10 g/m 3 (31.attēls). Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšanas ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados Oglekļa oksīds (CO) Oglekļa oksīda monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem novērojumu stacijā Liepāja attēlots 19. tabulā. 19. tabula Robežlieluma veids Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai 8 stundas gadā, tāpat kā laika periodā no gada līdz gadam oglekļa oksīda maksimālā piesārņojuma diennakts koncentrācija astoņu stundu laikā nepārsniedza noteikto robežlielumu cilvēka veselības aizsardzībai (10.0 mg/m 3 ) un augšējo (7.0 mg/m 3 ) un apakšējo (5.0 mg/m 3 ) piesārņojuma diennakts koncentrāciju astoņu stundu laikā novērtēšanas sliekšņus cilvēka veselības aizsardzībai (32.attēls). 31

32 32.attēls. Oglekļa oksīda maksimālās piesārņojuma diennakts koncentrācijas astoņu stundu laikā, mg/m 3 stacijā Liepāja, g. 3.8.Benzols (C6H6) Benzola monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem novērojumu stacijās attēlots 20. tabulā. 20. tabulā Robežlieluma veids Kalendārais gads Robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (AgPNS) Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai (ApPNS) Ir pārsniegts stacijās Liepāja, Liepāja 2.st., Rēzekne un Rēzekne 2. stars Visās novērojumu stacijās tika veikti benzola automātiskie novērojumi, bet benzola indikatīvā noteikšana ar difūzu paraugu ņemšanas iekārtu tika veikta reģionālā lauku fona novērojumu stacijā Rucava. Novērojumu stacijās Rēzekne, Rēzekne 2.st. un Ventspils samazinājusies benzola gadā vidējās vērtības, salīdzinot ar gadu, nepārsniedzot noteikto normatīvu cilvēka veselības aizsardzībai (5 g/m 3 ) (33. attēls). 33. attēls. Benzola gada vidējās vērtības g/m 3 Latvijā, g. 32

33 Latvijā, visās novērojumu stacijās, izņemot pilsētas fona staciju Ventspils un lauku fona staciju Rucava laika periodā no gada līdz 2020 gadam benzola gada vidējā koncentrācija pārsniedz apakšējo (2.0 g/m 3 ) piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai (33. attēls). Latvijā, visās transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijās Liepāja, Liepāja 2.st., Rēzekne un Rēzekne 2.st gadā tika pārsniegta arī Pasaules Veselības Organizācijas atsauces vērtība vēža saslimstības riska mazināšanai 1.7 g/m 3 (33.attēls). Reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava benzola gada vidējā koncentrācija, pamatojoties uz indikatīvo mērījumu ar difūzijas iekārtu rezultātiem, nepārsniedza gan benzolam noteikto gada normatīvu, gan augšējo un apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai (33. attēls). Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšana ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados Toluols Toluola monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteikto mērķlielumu attēlots 21. tabulā. 21. tabula Mērķlieluma veids Nedēļas mērķlielums Mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai Svina (Pb), kadmija (Cd), niķeļa (Ni) un arsēna (As) mērījumu rezultāti daļiņu PM10 sastāvā, ng/m 3 Novērojumu stacijās Liepāja, Ventspils, Pārventa un Rucava svina, kadmija, niķeļa un arsēna gada vidējās koncentrācijas daļiņu PM10 sastāvā nav pārsniegušas gada robežlielumu un arī gada vidējo lielumu piesārņojuma novērtēšanas augšējos un apakšējos sliekšņus cilvēka veselības aizsardzībai (34.attēls). Transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Liepāja gadā nedaudz palielinājusies svina un arsēna gada vidējā vērtība, salīdzinājuma ar gadu (34.attēls).. Pilsētas fona stacijā Ventspils,Pārventa kadmija, niķeļa un arsēna gada vidējās vērtības pazeminājušās salīdzinājumā ar gadu. Novērojumu lauku fona stacijā Rucavā gadā arī pazeminājusies 1.2 reizes arsēna gada vidējā vērtība, salīdzinājumā ar gadu (34.attēls). Novērojumu stacijās laika periodā no gadā līdz gadam transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijā Liepāja svina, kadmija, arsēna un niķeļa gada vidējā koncentrācija ir lielāka kā pilsētas fona stacijās Ventspils, Pārventa un lauku fona stacijā Rucava. (34.attēls). 33

34 34.attēls. Svina, kadmija, niķeļa un arsēna gada vidējās koncentrācijas ng/m 3, Latvijas teritorijā Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) Benz(a)pirēns (B(a)P) Benz(a)pirēna monitoringa rezultātu salīdzinājums ar noteiktajiem robežlielumiem attēlots 22. tabulā. 22. tabula Mērķlieluma veids Mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai Augšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai Apakšējais piesārņojuma novērtēšanas slieksnis cilvēka veselības aizsardzībai Kalendārais gads Ir pārsniegts stacijā Liepāja Ir pārsniegts stacijā Liepāja Benz(a)pirēna gada vidējā koncentrācija gadā transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Liepāja (0.64 ng/m 3 ) pārsniedz augšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai 0.6 ng/m 3 (35. attēls). Latvijā, laika periodā no gada līdz gadam novērojumu stacijā Liepāja benz(a)pirēna gada vidējā koncentrācija pārsniedz gan gada vidējo augšējo (0.6 ng/m 3 ), gan apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni cilvēka veselības aizsardzībai 0.4 ng/m 3 (35.attēls). 34

35 35.attēls. Benz(a)pirēna gada vidējās koncentrācijas ng/m 3, Latvijā, g. Visās novērojumu stacijās tiek pārsniegta Pasaules Veselības Organizācijas atsauces vērtība vēža saslimšanas riska minimizēšanai 0.12 ng/m 3 (35.attēls). Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis ir pārsniegts, ja minēto iepriekšējo piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšana ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados Benz(a)antracēns, benz(b)fluorantēns, benz(k)fluorantēns, indenol ( cd)pirēns, dibenz(a,h)antracēns Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu koncentrācijas svārstības un gada vidējā koncentrācija attēlota 23. tabulā. 23. tabula Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži Koncentrāciju svārstību amplitūda, ng/m 3 Gada vidējā koncentrācija, ng/m 3 Ventspils Liepāja Rucava Ventspils, Pārventa Liepāja Benz(a)antracēns Benz(b)fluorantēns Benz(k)fluorantēns Indenol (1.2.3-cd)pirēns Dibenz (a,h)antracēns) Rucava Salīdzinot ar reģionālo lauku fona novērojumu staciju Rucava un pilsētas fona staciju Ventspils, Pārventa, lielākās policiklisko aromātisko ogļūdeņražu koncentrācijas tika reģistrētas transporta piesārņojuma avotu ietekmes novērojumu stacijā Liepāja (23. tabula). Robežlielums vai mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai šīm vielām nav noteikts Daļiņu PM2.5 ķīmiskais sastāvs Daļiņu PM2,5 ķīmiskais sastāvs, koncentrāciju svārstību amplitūda un gada vidējās koncentrācijas reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava attēlotas 24. tabulā. 35

36 Koncentrāciju svārstību amplitūda, g/m tabula Ca 2+ Na+ K+ Mg 2+ NH 4 + NO 3 - SO 4 2- Cl gadā reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava daļiņu PM2.5 ķīmiskā sastāvā jūras sāls galvenajiem komponentiem Na + reģistrēti lielākas vērtības siltajā periodā, bet Cl - - aukstajā periodā (24. tabula). Aukstajā periodā anjonu (nitrātu (NO3 - ) un sulfātu (SO4 2- )), katjonu (amonija (NH4 + ) un (kalija (K + )) vidējā koncentrācija bija lielāka nekā siltajā periodā, bet katjonu (kalcija (Ca 2+) vidējā koncentrācija bija lielāka siltajā periodā (24. tabula). Robežlielums vai mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai šīm vielām nav noteikts Gada vidējā koncentrācija, g/m Vidējā koncentrācija aukstajā periodā, g/m 3 Vidējā koncentrācija siltajā periodā, g/m 3 n, nedēļas

37 4. Nokrišņu kvalitātes raksturojums Latvijas teritorijā 4.1. Nokrišņu kvalitātes raksturojums reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava Vispārējā ķīmija Katjonu un anjonu koncentrācija nokrišņos reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava attēlota 25. tabulā. 25. tabula Koncentrāciju svārstību amplitūda, mg/l Ca 2+ Na+ K+ Mg 2+ NH 4 + NO 3 - SO 4 2- Cl gadā vidējais nokrišņu skābums (ph līmenis) reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava svārstījās no 4.10 līdz 7.20 ar gada vidējo ph līmeni Nokrišņi novērojumu stacijā Rucava ir gadā neitrāli. 36. attēlā ir redzami ph līmeņa mērījumu dati gadā. EVS S/cm Gada vidējā koncentrācija, mg/l Vidējā koncentrācija siltajā periodā, mg/l Vidējā koncentrācija aukstajā periodā, mg/l n < ph< ph< ph<7.5 > attēls. ph līmeņa mērījumu dati novērojumu stacijā Rucava Tā kā nokrišņi dabiski ir nedaudz skābi (ph ), ir pieņemta sekojoša to klasifikācija: 1) ph 4.0 skābi; 2) ph:4.1 ph< 5.3 paskābināti; 3) ph: 5.31 ph <6.5 neitrāli; 4) ph:6.51 ph <7.5 vāji sārmaini; 5) ph 7.51 sārmaini. 37

38 Siltajā periodā katjonu (amonija (NH4 + ) un kalcija (Ca 2 +)) gada vidējā koncentrācija bija lielāka nekā aukstajā periodā, bet anjonu (nitrātu (NO3 - ), sulfātu (SO4 2- ) un (hlorīdu (Cl - )) un katjonu (nātrijā (Na + ) un magnija (Mg 2+ )) un īpatnējā elektrovadītspējā (EVS) vidējā koncentrācija bija lielāka aukstajā periodā (25. tabula). Robežlielums vai mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai nokrišņu kvalitātei rādītājiem nav noteikts Arsēna (As), kadmija (Cd), niķeļa (Ni) un svina (Pb) koncentrācija nokrišņos Arsēna, kadmija, niķeļa un svina gada vidējā koncentrācija nokrišņos reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava attēlota 26. tabulā. 26. tabula Koncentrāciju svārstību amplitūda nokrišņos, g/l Cd As Ni Pb Gada vidējā koncentrācija, g/l Laika periodā no gadā līdz gadam lauku fona novērojumu stacijā Rucava nokrišņos gada vidējās koncentrācijas svina, niķeļa, arsēna un kadmija samazinājies salīdzinājumā ar gadu (37.attēls). 37.attēls. Gada vidējā koncentrācija svina, niķeļa, arsēna un kadmija nokrišņos, g/l novērojumu stacija Ŗucava Robežlielums vai mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai arsēnam, kadmijam, niķelim un svinam nokrišņos nav noteikts Arsēna, kadmija, niķeļa un svina kopējais nosēdumu daudzums Arsēna, kadmija un niķeļa kopējo nosēdumu daudzums [(sausie (gaiss) + mitrie (nokrišņi) nosēdumi] reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava attēlots 27. tabulā. 27. tabula Kopējo nosēdumu rādītājs, g/m 2 x dienā Cd As Ni Pb Novērojumu stacijā Rucava gadā tika konstatēts lielākais niķeļa kopējo nosēdumu daudzums, bet zemākais kadmija (27.tabula). Laika periodā no gada līdz gadam lauku fona stacijā Rucava tika fiksēts, ka kopējais nosēdumu daudzums arsēna, kadmija, niķeļa un svina ir nedaudz palielinājies 2020.gadā salīdzinājumā ar gadu (38.attēls). 38

39 Benz(a)pirēns Benz(a)antracēns Benz(b)fluorantēns Benz(k)fluorantēns Dibenz(a,h)antracēns Indenol(1,2,3-cd)pirēns 38.attēls. Svina, niķeļa, arsēna un kadmija kopējais nosēdumu daudzums lauku fona stacijā Rucava g., g/m 2 xdienā Robežlielums vai mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai arsēna, kadmija, niķeļa un svina kopējo nosēdumu daudzumam nav noteikts Benz(a)pirēna un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu koncentrācija nokrišņos Benz(a)pirēna, benz(a)antracēna, benz(b)fluorantēna, benz(k)fluorantēna, indenol ( cd)pirēna un dibenz(a,h)antracēna koncentrācija nokrišņos reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava attēlota 28. tabulā. 28.tabula Rādītājs, ng/l Koncentrāciju svārstību amplitūda nokrišņos Gada vidējā koncentrācija Novērojumu stacijā Rucava gadā nokrišņos gada vidējās lielākas koncentrācijas bija benz(b)fluarantēnam un indenol(1,2,3-cd)pirēnam bet zemākas dibenz(a,h)antracēnam (28.tabula). Robežlielums vai mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai benz(a)pirēnam un policiklisko aromātiskam ogļūdeņražiem nav noteikts. Benz(a)pirēna kopējais nosēdumu daudzums [(sausie (gaiss) + mitrie (nokrišņi) nosēdumi] reģionālajā lauku fona novērojumu stacijā Rucava gadā sastāda g/m 2 x dienā (39.attēls). Novērojumu periodā no gada līdz gadam benz(a)pirēna kopējais nosēdumu daudzums nav vienlīdzīgs un svārstījās no g/m 2 xdienā (2016.g.) līdz g/m 2 xdienā (2019.g.) gadā tika konstatēts, ka benz(a)pirēna kopējais nosēdumu daudzums palielinājies, salīdzinājumā ar gadu (39. attēls). 39

40 39.attēls. Benz(a)pirēna kopējais nosēdumu daudzums lauku fona stacijā Rucava g., g/m 2 xdienā Robežlielums vai mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai benz(a)pirēna kopējām nosēdumu daudzumam nav noteikts Nokrišņu kvalitātes raksturojums novērojumu stacijās Rīga, Alūksne, Dobele un Skrīveri Vispārējā ķīmija Katjonu un anjonu koncentrācijas nokrišņos novērojumu stacijās attēlotas 29. tabulā. Stacija Rīga Dobele Skrīveri 29.tabula Koncentrācija, mg/l Radītājs 2_ SO 4 _ NO 3 + NH 4 Ca 2+ Na + K + Mg 2+ Cl - EVS S/cm ph g.vid g.min g.maks n (nedēļas) g.vid g.min g.maks n (nedēļas) g.vid g.min g.maks n (nedēļas) Piezīmes: g.vid.- vidējā vērtība; g.min.- minimālā vērtība; g.maks.- maksimālā vērtība; EVS īpatnēja elektrovadītspēja gadā vidējais nokrišņu skābums (ph līmenis) novērojumu stacijās svārstījās no 4.80 līdz 7,10, zemākās ph vērtības bija novērojumu stacijā Dobele, bet augstākās Skrīveri (29.tabula). Nokrišņi novērojumu stacijās Dobele, Skrīveri un Rīga ir neitrāli (29. tabula, 40. attēls). 40

41 Ca+Mg+Na+K ph= Dobele Skrīveri Rīga 40.attēls.Nokrišņu vidējais ph līmenis un bāzisko katjonu saturs mg/l, dažādās novērojumu stacijās Latvijā g. Nokrišņu skābuma līmenis ir saistīts ar katjonu un anjonu satura attiecībām. Piemēram, bāzisko katjonu (Ca 2+ + Mg 2+ +Na + +K + ) saturs nokrišņos Rīgā bija 4.7 reizes augstāks nekā pārējās stacijās (40. attēls). Lielākā slāpekļa savienojumu summa (NH4 + +NO3 - ) tika reģistrēta novērojumu stacijā Skrīveri (1.75 mg/l), bet zemākā stacijā Rīga (1.64 mg/l) (29.tabula) Kadmija, niķeļa, arsēna un svina koncentrācija nokrišņos Arsēna, kadmija, niķeļa un svina koncentrācija nokrišņos novērojumu stacijās Alūksne, Dobele, Skrīveri un Rīga attēlota 30. tabulā. 30. tabula ph ph Koncentrāciju svārstību amplitūda nokrišņos, g/l Alūksne 9 Dobele Skrīveri Rīga Kadmijs (Cd) g.vid. * g.min g.maks n (nedēļas) Niķelis (Ni) g.vid. * g.min g.maks n (nedēļas) Arsēns (As) g.vid. * g.min g.maks n (nedēļas) Svins (Pb) g.vid. * g.min g.maks n (nedēļas) Piezīmes: g.vid.- vidējā vērtība; g.min.- minimālā vērtība; g.maks.- maksimālā vērtība; n mērījumu skaits Robežlielums vai mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai arsēnam, kadmijam, niķelim un svinam nokrišņos nav noteikts. 9 Tehnisko iemeslu dēļ mērījumi netika veikti 41

42 Lielākās gada vidējās koncentrācijas kadmija tika reģistrētas novērojumu stacijā Skrīveri, niķeļa un svina nokrišņos tika reģistrētas novērojumu stacijā Rīga, bet As stacijās Dobele un Skrīveri (30.tabula) Kadmija, arsēna, niķeļa un svina mitrie nosēdumi ( g/m 2 x dienā) Arsēna, kadmija, niķeļa un svina mitrie nosēdumi novērojumu stacijās attēlotā 31. tabulā. Mitrie nosēdumi, Cd As Ni Pb g/m 2 x dienā Dobele Skrīveri Rīga tabula 2020.gadā lielākās vērtības mitros nosēdumos ( g/m 2 x dienā) svina, kadmija, niķeļa un arsēna tika konstatētas novērojumu stacijā Skrīveri (31.tabula). Laika periodā no gada līdz gadam lielākas svina, kadmija un niķeļa vērtības nosēdumos ( g/m 2 x dienā) tika reģistrētas novērojumu stacijā Rīgai, bet arsēna stacijā Skrīveri (41.attēls). 41.attēls. Svina, kadmija, arsēna un niķeļa mitrie nosēdumi ( g/m 2 x dienā) laika periodā g. novērojumu stacijās Latvijā Robežlielums vai mērķlielums cilvēka veselības aizsardzībai arsēnam, kadmijam, svinam un niķelim mitriem nosēdumiem nav noteikts. 42

PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ GADĀ RĪGA, 2019

PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ GADĀ RĪGA, 2019 PĀRSKATS PAR GAISA KVALITĀTI LATVIJĀ 2018. GADĀ RĪGA, 2019 Pārskats par gaisa kvalitāti sagatavots pamatojoties uz: 1. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.101 21.02.2017.g. Grozījumi Ministru

Sīkāk

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša

Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāša Gaisa kvalitātes izmaiņas Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē teritorijas sagatavošanas, kūdras iegūšanas, glabāšanas un transportēšanas rezultātā. Piesārņojuma izplatība

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Piesārņojuma izkliedes datormodeļa izstrāde Rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai Ventspi

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Piesārņojuma izkliedes datormodeļa izstrāde Rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai Ventspi SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Piesārņojuma izkliedes datormodeļa izstrāde Rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai Ventspilī ietvaros Projekta atskaite Rīga, 2011. gada jūlijs

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidrometeoroloģiskā situācija Latvijas upju baseinos 2019. gadā Ķegums, 08.03.2019. Andris Vīksna Prognožu un klimata daļas vadītājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs RUDENS ZIEMAS PERIODA

Sīkāk

atzinums_Bikernieku79-saskanosanai

atzinums_Bikernieku79-saskanosanai ATZINUMS PAR IETEKMI UZ VIDI UN IEDZĪVOTĀJU SADZĪVES APSTĀKĻIEM DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA AR TRANSPORTLĪDZEKĻU NOVIETNI Rīgā, Biķernieku ielā 79A 2013. gada novembris 2 Atzinums par ietekmi uz vidi un iedzīvotāju

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

9

9 AKREDITĒTA VIDES PIESĀRŅOJUMA ANALĪTISKĀS KONTROLES LABORATORIJA T-221 Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija Tālr.: 67393976, 29275241. Fakss: 67396529, dmitrij@mail.com *****************************************************************

Sīkāk

Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference

Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference Klimats skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos: idejas un risinājumi, meklējumi un atradumi Mg. geogr. Andris Ģērmanis, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija Klimats no A līdz Z, Latvijas Universitāte, 26.02.2016.

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valsts augu aizsardzības dienests AKTUALITĀTES Mēslošanas līdzekļu lietošana Ar kūtsmēsliem un digestātu iestrādātais slāpekļa daudzums uz 1 ha LIZ gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg Jāievēro virszemes ūdensobjektu

Sīkāk

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc

Microsoft Word - SEG_ atskaite_Bolderaja_2008.doc SIA Bolderaja Ltd Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008.gadā. Saturs I. Ziņas par operatoru.. 3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošām darbībām. 4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas procesiem

Sīkāk

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc

Microsoft Word - Latv_Gaze_SEG atskaite 2007.doc 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem Nr.778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā I. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju

Sīkāk

Agroresursu un ekonomikas institūts Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa Priekuļu pētniecības centrs PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atba

Agroresursu un ekonomikas institūts Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa Priekuļu pētniecības centrs PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atba Agroresursu un ekonomikas institūts Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa Priekuļu pētniecības centrs PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto lauksaimniecības

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

Microsoft Word - LLU Skriveri 2017 kartupe ļi un vasaras kvieši.docx

Microsoft Word - LLU Skriveri 2017 kartupe ļi un vasaras kvieši.docx Latvijas Lauksaimniecības universitāte Zemkopības institūts Atskaite Organiskā mēslojuma OrganiQ efektivitātes noteikšana vasaras kviešos un kartupeļos Pētījuma vadītājs: Pētījuma izpildītāji: Jānis Vigovskis

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 PIELIKUMI dokumentam Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes

Sīkāk

Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs APSTIPRINU: Direktors: Roberts Stafeckis PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts

Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs APSTIPRINU: Direktors: Roberts Stafeckis PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs APSTIPRINU: Direktors: Roberts Stafeckis PĀRSKATS Par ZM subsīdiju programmas Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai bioloģisko lauksaimniecības

Sīkāk

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009

ParskatsParKvotamAtbrivosanas2009 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2009. gadā I. ZiĦas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds AS Rēzeknes siltumtīkli 1.2. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV 4601 1.3. tālruħa

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma

APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes gada 15. maija sēdē, protokols Nr. 16 (2019) Sadales sistēmas dabasgāzes neikdienas patēriņa apjoma APSTIPRINĀTS Akciju sabiedrības Gaso Valdes 209. gada 5. maija sēdē, protokols Nr. 6 (209) Sadales sistēmas neikdienas apjoma prognozēšanas modelis Rīgā 5.05.209 8/6 Sadales sistēmas apjoma prognozēšanas

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem

Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā Barības devu plānošana liellopiem Barības devu plānošana liellopiem Pasākuma mērķis Barības devu plānošanas mērķis ir optimizēt barības vielu saturu

Sīkāk

APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts APSTIPRINU:. Direktore I. Jansone, Dižstendē Pārskats par auzu selekcijas materiāla novē

APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts APSTIPRINU:. Direktore I. Jansone, Dižstendē Pārskats par auzu selekcijas materiāla novē APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts APSTIPRINU:. Direktore I. Jansone, Dižstendē 12.12.2014. Pārskats par auzu selekcijas materiāla novērtēšanu bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Projekta ziņojums SEG emisijas un klimata politika to ierobežošanai atkritumu saimniecības sektorā Rūta Bendere, Fizikālās enerģētikas institūts Emisijas kvotu sadales plāns 2008. 2012.gadam Latvijas Republikas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tālizpētes datu izmantošana ESRI programmatūrā Harijs Ijabs Rīga, 2017 Lauku atbalsta dienests Lauku atbalsta dienests (LAD) ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas

Sīkāk

2

2 2. pielikums Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumiem 778 Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012. gadā 1. Ziņas par operatoru 1. Operators: 1.1. nosaukums vai vārds un uzvārds SIA

Sīkāk

ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA VIDES PĀRSKATS SAGATAVOTS IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA IETVAROS Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība Izp

ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA VIDES PĀRSKATS SAGATAVOTS IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA IETVAROS Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība Izp ĀDAŽU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA VIDES PĀRSKATS SAGATAVOTS IETEKMES UZ VIDI STRATĒĢISKĀ NOVĒRTĒJUMA IETVAROS Pasūtītājs: Ādažu novada pašvaldība Izpildītājs: SIA Reģionālie projekti 2017 1 SATURS ATTĒLU

Sīkāk

Ietekmes uz vidi novērtējums starptautiskās lidostas Rīga infrastruktūras attīstības projektiem līdz gadam Ietekmes uz vidi novērtējuma starptau

Ietekmes uz vidi novērtējums starptautiskās lidostas Rīga infrastruktūras attīstības projektiem līdz gadam Ietekmes uz vidi novērtējuma starptau Ietekmes uz vidi novērtējuma starptautiskās lidostas Rīga infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020. gadam ziņojums 2015. gada maijs Eiroprojekts, 2015 1 Saturs Saturs... 2 Saīsinājumi... 5 Ievads...

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode]

Biogaze_CHP_GoesGreen [Read-Only] [Compatibility Mode] Biogāzes staciju tehnoloģiskie risinājumi Ilze Dzene, SIA Ekodoma projektu vadītāja Līguma Nr. IEE/09/848 SI2.558364 Projekta ilgums 01/05/2010 31/10/2012 Projektu atbalsta Rīga, 2011.gada 13.maijs Biogāze...

Sīkāk

Pētījums Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai ID Nr. RD PAD 2014/11 (Tehniskās specifik

Pētījums Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai ID Nr. RD PAD 2014/11 (Tehniskās specifik Pētījums Apbūves un veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras ID RD PAD 2014/11 (Tehniskās specifikācijas 3.2.1., 3.2.2.p.) II Esošās dzīvojamās vērtējums Pasūtītājs: juridiskā

Sīkāk

Gala atskaite par hidroloģiskā režīma monitoringa novērojumiem DL Aizkraukles purvs un meži ; DL Aklais purvs ; DL Melnā ezera purvs ; DL Rožu purvs A

Gala atskaite par hidroloģiskā režīma monitoringa novērojumiem DL Aizkraukles purvs un meži ; DL Aklais purvs ; DL Melnā ezera purvs ; DL Rožu purvs A Gala atskaite par hidroloģiskā režīma monitoringa novērojumiem DL Aizkraukles purvs un meži ; DL Aklais purvs ; DL Melnā ezera purvs ; DL Rožu purvs Aija Dēliņa, Dr. ģeol. LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: , web: KARJERĀ TŪRKALNE

/Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT Viļņa, Lietuva, tel: ,   web:   KARJERĀ TŪRKALNE /Logo/ UAB GEOBALTIC Savanoriu 11A-76, LT-03116 Viļņa, Lietuva, tel: +370 699 54953, e-mail: info@geobaltic.lt, web: www.geobaltic.lt KARJERĀ TŪRKALNE DOLOMĪTA SPRIDZINĀŠANAS LAIKĀ IZRAISĪTO SVĀRSTĪBU

Sīkāk

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc

Microsoft Word - 44_Livberzes energija.doc Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. JET-SEG-(II)-09 2008.- 2012.gadam Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde adrese: Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV - 3007 tālruņa numurs: 3023228

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI

tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISI tavi pārvaldībā vides soļi VIDES PRASĪBAS MAZO KATLUMĀJU APSAIMNIEKOŠANAI UZ KATLU MĀJU EMISIJĀM ATTIECINĀMIE NORMATĪVIE AKTI PIESĀRŅOJOŠO VIELU EMISIJAS NOTEIKŠANAS VEIDI IZMEŠU APRĒĶINA PIEMĒRI KONCENTRĀCIJAS

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas sagatave bez apakšējās sarkanās joslas

RSU PowerPointa prezentācijas sagatave bez apakšējās sarkanās joslas M.Sc. Pāvels Sudmalis, RSU Darba drošības un vides veselības institūts, Higiēnas un arodslimību laboratorija 20.10. 2011, Rīga Svarīgākie fizikālie riska faktori autotransporta nozarē 1 Fizikālie riska

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Laboratorijas darbi mehānikā

Laboratorijas darbi mehānikā Laboratorijas darbs Nr..1 Elektrisko mēraparātu pārbaude un mērdiapazona paplašināšana Studenta vārds, uzvārds:... Fakultāte, grupa:... Studenta apliecības numurs:... Teorētiskais pamatojums Praksē ne

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai Faktiskā patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā 06.2019 Lpp.1 no 25 1 1. pasažieru 4 2 1. pasažieru 8 3 1. preču 30a 4 1.Oficieru 4 2.840 2.680 5 1.Oficieru 6 0.951 1.484

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau

Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietau Istockphoto.com / WWF-Canada Kas ir Zaļais birojs? WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

UZŅĒMĒJDARBĪBAS FUNKCIJU NODROŠINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO TERITORIJU TEMATISKAIS PLĀNOJUMS Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2017

UZŅĒMĒJDARBĪBAS FUNKCIJU NODROŠINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO TERITORIJU TEMATISKAIS PLĀNOJUMS Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2017 UZŅĒMĒJDARBĪBAS FUNKCIJU NODROŠINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO TERITORIJU TEMATISKAIS PLĀNOJUMS Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2017 Satura rādītājs Izmantotie saīsinājumi...3 1. Tematiskā plānojuma

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS

KŪDRAS ĪPAŠĪBU PĒTĪJUMI DAŽĀDI IETEKMĒTAJĀS LAUGAS PURVA TERITORIJĀS KŪDRAS ĪPAŠĪBU IZMAIŅAS DABAS APSTĀKĻU UN CILVĒKA DARBĪBAS IETEKMES REZULTĀTĀ Laimdota KALNIŅA 1,5, Jānis Dreimanis 1, Ilze OZOLA 2, Elīza PLATPĪRE 1,2, ReInis BITENIEKS 1, Inārs DREIMANIS 3, Ingrīda KRĪGERE

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā

Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriā Valsts pētījumu programmas Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH) 1.projekta Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām 5. nodevums

Sīkāk

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka

Laura 90 koka gulta - Gultas no koka Laura 90 koka gulta Gultas no koka Guļamistaba Ļauj sev tas. mebeles.buv.lv Laura 90 koka gulta Gultas no koka 60.00 EUR Mēbeļu ražotājs Sendeko Laura 90 koka gulta - Gultas no koka - Guļamistaba - Sendeko

Sīkāk

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež

Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas gadam ietvaros Meža nozares konference 2016 «Izaicinājumi un iespējas mež Atbalsts meža īpašniekiem Lauku attīstības programmas 204.-2020. gadam ietvaros Meža nozares konference 206 «Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā» Rīga, 0 Normunds Strūve Zemkopības ministrijas

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija

Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Speckurss materiālu pretestībā 10. lekcija Balstu reakciju un piepūļu aprēķins izmantojot ietekmes līnijas Ietekmes līnijas dod iespēju aprēķināt balstu reakcijas un iekšējās piepūles šķēlumā, kuram tās

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Book 1

Book 1 1. MEŽA RESURSI LATVIJĀ, TO NOZĪME TAUTSAIMNIECĪBĀ PLATĪBA KRĀJA ĪPAŠNIEKI MEŽSAIMNIECISKO DARBU APJOMI IETEKME UZ EKSPORTU, IEKŠZEMES KOPPRODUKTU, ENERĢIJAS BILANCI UN NODARBINĀTĪBU Kas jāzina MEŽA ĪPAŠNIEKAM

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija 2015.gada valsts budžets Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs 1 Eiropas vietējo pašvaldību harta 1. Latvijas Republika Eiropas vietējo pašvaldību hartu ir ratificējusi 1996.gadā, (izņemot

Sīkāk

Š Ķ I D R U M I D A B Ā U N T E H N I K Ā U Z D E V U M U P I E M Ē R I 2 0 Sasniedzamais rezultāts I II III Raksturo šķidrumus, lietojot jēdzienus: š

Š Ķ I D R U M I D A B Ā U N T E H N I K Ā U Z D E V U M U P I E M Ē R I 2 0 Sasniedzamais rezultāts I II III Raksturo šķidrumus, lietojot jēdzienus: š U Z D E V U M U P I E M Ē R I 2 0 Raksturo šķidrumus, lietojot jēdzienus: šķidrums, šķīdums, šķīdinātājs( polārs, nepolārs), šķīdība, koncentrācija. Ievieto teksta tukšajās vietās pareizajā locījumā jēdzienus:

Sīkāk

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD ceturksnis

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD ceturksnis NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Dzīvokļu tirgus Latvijas lielākajās pilsētās VZD 2012 1.ceturksnis Saturs 1. Kopsavilkums... 3 2. Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vispārējās tendences... 3 3. Dzīvokļu

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ

Komandu sacensības informātikā un matemātikā Cēsis 2017 Izteiksmes Fināla uzdevumi Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķ Izteiksmes Aplūkosim aritmētiskas izteiksmes, kurās tiek izmantoti deviņi atšķirīgi viencipara naturāli skaitļi un astoņas aritmētisko darbību zīmes (katra no tām var būt tikai +, -, * vai /). Iekavas

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P

MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY P MRI pārbaudes saraksts MED EL CI un ABI modeļiem Mi1200 SYNCHRONY Mi1200 SYNCHRONY PIN Mi1210 SYNCHRONY ST...1 Mi1200 SYNCHRONY ABI Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI...2 Mi1000 CONCERTO Mi1000 CONCERTO PIN SONATA...3

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - p.pptx

Microsoft PowerPoint - p.pptx Āra bērza Betula pendula un ievas Padus racemosa pavasara fenoloģisko fāzu modelēšana Baltijas reģionam Andis KALVĀNS Tartu Universitāte, e-pats: andis.kalvans@ut.ee Daiga CEPĪTE-FRIŠFELDE Gunta KALVĀNE

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi

Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi Sanācijas apmetumu sistēmas Epasit Sanopro2000 1. Klasifikācija un ierobežojumi Sanācijas apmetumi - Upura kārtas-/ kompresijas-/ atsāļošanas apmetumi - Poraini apakš apmetumi/ gaisa poru apmetumi - Reversīvie

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Notekūdeņu siltuma atgūšana Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Silto notekūdeņu avoti Notekūdeņi: veļas mazgātuves, dzīvojamās mājas, peldbaseini/ sporta kompleksi ķīmiskās tīrītavas,

Sīkāk

Vietejais_produkts_tirgus_Klepers

Vietejais_produkts_tirgus_Klepers Vietējā produkta virzība tirgū. Veiksmīga mārketinga pamatnosacījumi. Vietējais produkts (Kurzemes zīmols) - Ražots Kurzemē Struņķukrogs, 24.07.2012. Andris Klepers, Dr.geogr. Pakalpojuma komercializācijas

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk