Rīga, 2020.gada 30. aprīlis. SIA "Rīgas 1.slimnīca" Gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rīga, 2020.gada 30. aprīlis. SIA "Rīgas 1.slimnīca" Gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums"

Transkripts

1 Rīga, 2020.gada 30. aprīlis SIA "Rīgas 1.slimnīca" Gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

2 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Finanšu pārskats Bilance 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Naudas plūsmas pārskats 7 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 8 Finanšu pārskata pielikums 9 Vadības ziņojums 24 Revidentu ziņojums 27 2

3 INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss SIA "Rīgas 1.slimnīca" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Reģistrācijas Nr., vieta un datums , Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs Juridiska adrese Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001 Lielākie dalībnieki Rīgas dome - 100% Valdes locekļi Natālija Zlobina Valdes priekšsēdētāja Andrejs Pavārs Valdes loceklis Genādijs Sevastjanovs Valdes loceklis Gada pārskatu sagatavoja Diāna Narinska galvenā grāmatvede Pārskata gads no līdz NACE klasifikatora kods Revidenti Slimnīcu darbība SIA "Revidents un grāmatvedis" Zvērināts revidents Lībagu iela 14 Sandra Vilcāne Rīga, LV-1002 Sertifikāts Nr. 30 Licence Nr. 30 3

4 BILANCE AKTĪVS Piezīmes numurs EUR EUR Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Attīstības izmaksas Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālo ieguldījumu veidošana Nemateriālie ieguldījumi kopā Pamatlīdzekļi Nekustamie īpašumi: a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves Dzīvnieki un augi: a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Pamatlīdzekļi kopā Ilgtermiņa ieguldījumi kopā Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par krājumiem Krājumi kopā Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Uzkrātie ieņēmumi Debitori kopā Nauda Apgrozāmie līdzekļi kopā AKTĪVS KOPĀ

5 BILANCE PASĪVS Piezīmes numurs EUR EUR Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Rezerves: a) pārējās rezerves Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pašu kapitāls kopā Kreditori Ilgtermiņa kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā Īstermiņa kreditori No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā PASĪVS KOPĀ Pielikums no 9. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. Natālija Zlobina (Valdes priekšsēdētāja) Rīga, 2020.gada 30. aprīlis Andrejs Pavārs (Valdes loceklis) Genādijs Sevastjanovs (Valdes loceklis) Gada pārskatu sagatavoja: Diāna Narinska (galvenā grāmatvede) Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 5

6 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (klasificēts pēc izdevumu funkcijas) Piezīmes numurs EUR EUR Neto apgrozījums: a) no citiem pamatdarbības veidiem Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 27 ( ) ( ) Bruto peļņa vai zaudējumi Administrācijas izmaksas 28 ( ) ( ) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 30 ( ) ( ) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pielikums no 9. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. Natālija Zlobina (Valdes priekšsēdētāja) Rīga, 2020.gada 30. aprīlis Andrejs Pavārs (Valdes loceklis) Genādijs Sevastjanovs (Valdes loceklis) Gada pārskatu sagatavoja: Diāna Narinska (galvenā grāmatvede) Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 6

7 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (pēc tiešās metodes) Pamatdarbības naudas plūsma Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi Pamatdarbības neto naudas plūsma Piezīmes numurs ( ) ( ) (28 704) (30 005) Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, t.sk. ( ) ( ) pamatlīdzekļi no Rīgas 1.slimnīcas līdzekļiem ( ) ( ) pamatlīdzekļi ERAF projektam ( ) kapitālie ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos no Rīgas 1.slimnīcas līdzekļiem (9 991) (41 834) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma ( ) ( ) Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi CFLA līdzekļi rehabilitācijas aparatūras iegādei Saņemts finansējums pamatkapitāla palielināšanai Rīgas domes finanšu departaments Finansēšanas darbības neto naudas plūsma Pārskata gada neto naudas plūsma Nauda un tās ekvivalentu atlikums Nauda un tās ekvivalentu atlikums Pielikums no 9. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. Natālija Zlobina (Valdes priekšsēdētāja) Rīga, 2020.gada 30. aprīlis Andrejs Pavārs (Valdes loceklis) Genādijs Sevastjanovs (Valdes loceklis) Gada pārskatu sagatavoja: Diāna Narinska (galvenā grāmatvede) Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 7

8 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS EUR EUR Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/ samazinājums, t.sk. a) pamatkapiptāla palielināšana Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās Rezerves Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās Nesadalītā peļņa Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās Pašu kapitāls Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās Pielikums no 9. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa. Natālija Zlobina (Valdes priekšsēdētāja) Rīga, 2020.gada 30. aprīlis Andrejs Pavārs (Valdes loceklis) Genādijs Sevastjanovs (Valdes loceklis) Gada pārskatu sagatavoja: Diāna Narinska (galvenā grāmatvede) Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 8

9 FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS (1) Sabiedrības sniegtā informācija Darbības veids Veselības aprūpes pakalpojumi Vidējais darbinieku skaits (pārskata gadā) Darbinieku skaits 784 Vidējais darbinieku skaits (pārskata gadā) sadalījumā pa kategorijām Valdes locekļi Pārējie darbinieki Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā un beigās Nauda kasē Nauda norēķinu kontos Nauda ceļā EUR EUR Nauda tiek glabāta bankas Citadele un SEB bankas norēķinu kontos Informācija par lietoto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņēmumam, ka sabiedrība darbosies turpmāk Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem Par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums un un citiem grāmatvedību un gada pārskatus reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei. Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes. Finanšu pārskats ir sagatavots pieņemot, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk, uzskaites un novērtēšanas metodes piemērotas konsekventi salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu un novērtējumi veikti ar pienācīgu piesardzību. Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi Finanšu pārskatu sagatavo atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem: 1) pieņem, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips); 2) izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā; 3) finanšu pārskatā posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus nosacījumus: a) finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu, b) ņem vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumus, kas radušies pārskata gadā vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta šā likuma 95.pantā minētā persona vai pārvaldes institūcija, c) aprēķina un ņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem; 9

10 4) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma; 5) izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos; 6) izņemot šā likuma 12.panta otrajā daļā minēto gadījumu, katra attiecīgajos bilances posteņos norādītās summas (sākuma atlikumi) atbilst tajos pašos bilances posteņos norādītajām summām iepriekšējā pārskata gada beigās (beigu atlikumi); 7) bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi; 8) izņemot šā panta trešajā daļā minēto gadījumu, jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem ir aizliegts; 9) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; 10) bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma pirkšanas cena (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu laikposmu. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite Pamatlīdzekļu uzskaite Par pamatlīdzekļiem tiek atzītas kustamas vai nekustamas ķermeniskas lietas, kuras atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem un to sākotnējā vērtība pārsniedz 214 EUR. Pamatlīdzekļi atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļu iegādes vērtību veido iegādes cena, ievedmuita un neatskaitāmie iegādes nodokļi, citas uz iegādi tieši attiecināmās izmaksas, lai nogādātu aktīvu tā atrašanās vietā un sagatavotu darba stāvoklī atbilstoši tā paredzētajai lietošanai. Pamatlīdzekļa sākotnējo vai citu uzskaites vērtību pakāpeniski noraksta tā lietderīgās izmantošanas laikā, pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai izmanto lineāro nolietojuma metodi, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas: Ēkas un būves Medicīniskā aparatūra 2,5% 12,5% - 33,3 % 33,33% 20% 12,5% - 20% Datoru aprīkojums Transporta līdzekļi Citi pamatlīdzekļi Gleznām, dekoriem, filmām un daudzgadīgiem stādījumiem nolietojums netiek aprēķināts. Guvumi vai zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Remonta un atjaunošanas darbu izmaksas, kas paaugstina pamatlīdzekļa izmantošanas laiku vai vērtību, tiek kapitalizētas un norakstītas tā lietderīgās izmantošanas laikā. Pārējās remonta un atjaunošanas darbu izmaksas tiek atzītas pārskata perioda zaudējumos. Izmaksas, kas saistītas ar nomātā īpašuma uzlabojumiem, tiek kapitalizētas un atspoguļotas kā ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos. Nolietojums tiek aprēķināts visā nomas periodā, izmantojot lineāro metodi, piemērojot likmi 10% gadā. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite Par nemateriāliem ieguldījumiem tiek atzītas bezķermeniskas lietas, kas nav finanšu aktīvi un atbilst visiem LR likumdošanā noteiktajiem to atzīšanas nosacījumiem. Nemateriālie ieguldījumi ir atspoguļoti to iegādes vērtībā, atskaitot amortizāciju. Amortizācija ir aprēķināta aktīva lietderīgās izmantošanas laikā pēc lineārās metodes, izvēloties par pamatu šādas nolietojuma normas: Licences 33,33% Citi nemateriālie ieguldījumi 33,33% Sabiedrības attīstības izmaksas tiek kapitalizētas, ja to atgūstamību nākotnē var pamatoti pierādīt. Amortizācija tiek aprēķināta visā attīstības izmaksu atgūšanas perioda laikā. 10

11 Apgrozāmo līdzekļu uzskaite Krājumu uzskaite Krājumus sākotnēji novērtē atbilstoši iegādes izmaksām. Krājumu pašizmaksu uzskaita, izmantojot FIFO metodi. Krājumi tiek novērtēti atbilstoši pašizmaksai vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā. Ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas - attiecīgās krājumu vienības novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai (Neto realizācijas cena ir aplēstā pārdošanas cena parastā uzņēmējdarbībā, atskaitot aplēstās produkcijas pabeigšanas uz pārdošanas izmaksas). Pircēju un pasūtītāju parādi Pircēju un pasūtītāju parādus Sabiedrība uzrāda neto vērtībā, no neapmaksāto sākotnējo rēķinu summas atskaitot uzkrājumus nedrošiem debitoru parādiem. Uzkrājumu veidošana nedrošiem parādiem Prasībām un samaksātajiem avansiem, kuri klasificēti kā nedroši (šaubīgi), Sabiedrība veido uzkrājumus apšaubāmās summas apmērā. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata perioda pārējos izdevumos. Prasības un samaksātos avansus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot Pamatojoties uz likuma par Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārejas noteikumu 31.punktu, atsevišķi tiek veidots uzkrājums debitoru parādiem, kuri radušies līdz gada 31. decembrim un atsevišķa uzskaite sākot ar gada 1. janvāri izveidotam uzkrājumam. Uzkrājumu veidošanas politika Uzkājumus veido tikai tad, ja: - sabiedrībai saistībā ar konkrētu pagātnes notikumu ir pašreizējs pienākums nākamajos pārskata gados izdarīt par labu citai personai zināmas darbības, kuru pamats ir tiesību akts, līgums vai prakses radīts pienākums; - sagaidāms, ka šo pienākuma izpildei būs nepieciešama saimnieciskos labumus ietverošu resursu aizplūde un sabiedrība spēj ticami novērtēt (aplēst) pienākumu izpildei nepieciešamo summu. Kreditoru uzskaite Uzkrātās saistības Uzkrātās saistības ir skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām bilances datumā vēl nav saņemts attiecīgs norēķinu dokuments (rēķins). Saistību summas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā līgumā noteikto cenu un faktisko preču vai pakalpojumu saņemšanu apliecinošiem dokumentiem. Postenī uzskaita arī aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā, iekļaujot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Uzkrātās saistības darba samaksai ir skaidri zināmās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā veikto darbu uzņēmuma līgumu ietvaros, kuri bilances datumā vēl nav saņēmuši darba samaksu. Ieņēmumu atzīšanas principi Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Ieņēmumi no preču pārdošanas tiek atzīti līdzko pircējam ir nodotas nozīmīgākās īpašumtiesības un riski uz precēm, un atlīdzību var pamatoti novērtēt. Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši pasūtījuma izpildes pakāpei. Procentu ieņēmumus atzīst atbilstoši attiecīgajam laika periodam. 11

12 Soda naudas tiek atzītas ieņēmumos to saņemšanas brīdī. Izdevumu atzīšanas principi Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzņēmuma ienākuma nodokli veido par pārskata gadu aprēķinātais uzņēmuma ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodokli par pārskata gadu atzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Pārskata perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā bāze ietver sadalīto peļņu un nosacīti sadalīto peļņu, tā tiek noteikta ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma prasības, piemērojot likumā noteikto 20% nodokļa likmi, pirms tam apliekamo bāzi dalot ar 0,8. Uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma prasības, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu. Papildus sniegtā informācija Darījumi ārvalstu valūtās Finanšu pārskati ir sagatavoti Eiropas Savienības vienotā valūtā - euro (EUR). Sabiedrībai nav darījumu ārvalstu valūtās 2019.gada pārskata periodā. Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošajos Sabiedrībai nav maznozīmīgu summu, kuras norādītas līdzīgas finanšu informācijas apvienojošajos posteņos. Papildus informācija, ja tas nepieciešams skaidra un patiesa priekšstata gūšanai Sabiedrībai nav papildus informācijas, kas nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai. Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem Sabiedrība nav veikusi atkāpšanos no kāda no likumā noteiktajiem finanšu pārskata posteņu atzīšanas, novērtēšanas un norādīšanas principiem vai noteikumiem. Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās saistības Sabiedrībai nav bilancē neiekļautu finansiālo saistību, sniegto garantiju un citu iespējamo saistību. Garantijas un galvojumi Sabiedrības valdes locekļiem un vadībai galvojumi, aizņēmumi, ķīlas un garantijas nav izsniegtas. Akreditīvi Sabiedrībai nav akreditīvu. Saistības par noslēgtiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā Sabiedrība saimniecisko darbību veic telpās, kas pieder Rīgas domes īpašuma departamentam. Pamatojoties uz 2009.gada 18.septembra līgumu Nr.DI lī "Nekustamā īpašuma lietošanas un apsaimniecošanas līgums ar Rīgas pilsētas kapitālsabiedrībām" Rīgas 1.slimnīca šīs telpas lieto un apsaimnieko. Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē Sabiedrībai nav informācijas par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskata lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē. Informācija par darījumiem ar saistītajām pusēm, ja tie ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem Pārskata gadā Sabiedrībai nav darījumu ar saistītām pusēm un radniecīgām sabiedrībām. 12

13 Korekciju summas, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem "Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem" Atbilstoši LR likuma "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un saistošo MK noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 3.2. apakšnodaļas un 15. nodaļas prasībām, pārskata periodā veikta šādu iepriekšējā pārskata perioda finanšu pārskatu posteņu pārklasifikācija, nelabojot iepriekšējā pārskata perioda bilances atlikumus: - Ilgadīgie stādījumi, kas iepriekš uzskaitīti postenī "Nekustamie īpašumi", apakšpostenī Zemes gabali, ēkas un inženierbūves pārklasificēti un norādīti bilances postenī "Dzīvnieki un augi" apakšpostenī "darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi" tajā pašā bilances vērtībā. - Gatavie ražojumi un preces pārdošanai, kas iepriekš uzskaitīti postenī "Krājumi", apakšpostenī Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli ir pārklasificēti un norādīti bilances postenī "Krājumi" apakšpostenī "Gatavie ražojumi un preces pārdošanai" tajā pašā bilances vērtībā. Sakarā ar Bilances posteņu klasifikācijas maiņu, tiek mainīti šādi iepriekšējā pārskata perioda salīdzinošie rādītāji: Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods Bilance Krājumi kopā Finanšu pārskata postenis Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas Darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi Pamatlīdzekļi kopā Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Pēc pārklasifikācijas Pārklasifikācija Pirms pārklasifikācija s EUR EUR EUR (373) (3 986) Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas. Veiktajai pārklasifikācijai nav ietekmes uz nodokļiem. 13

14 Nemateriālie ieguldījumi (2) Attīstības izmaksas EUR EUR Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas: Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korek Bilances vērtība: Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas: Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korek Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā Bilances vērtība: Bilances vērtība: (3) Koncesijas, patenti,licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības EUR EUR Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā (115) (915) (115) (915) (4) Nemateriālo ieguldījumu veidošana EUR EUR Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā

15 Bilances vērtība: Bilances vērtība: Bilances vērtība: Pamatlīdzekļi (5) Nekustamie īpašumi: EUR EUR Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas: Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korek posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas: Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korek (6) Dzīvnieki un augi: EUR EUR Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: (7) Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos EUR EUR Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances (8) Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces EUR EUR Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā ( ) ( ) Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas: Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korek

16 Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā Bilances vērtība: ( ) ( ) (9) Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs EUR EUR Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā (77 799) (37 659) Uzkrātās vērtības samazinājuma (nolietojuma) korekcijas: Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma (t.sk. nolietojuma) korek Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni pārskata gadā Bilances vērtība: Bilances vērtība: (76 888) (37 560) (10) Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas EUR EUR Sākotnējā vērtība - iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa: Vērtības palielinājumi (t.sk.iegāde un pārvietošana no cita bilances posteņa), ieskaitot uzlabojumus pārskata gadā Pārvietošana uz citu bilances posteni pārskata gadā (24 458) (51 554) (11) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli EUR EUR Medikamenti, medicīniskie materiāli un inventārs Saimnieciskie materiāli un inventārs Degviela, automašīnu rezerves daļas Kopā (12) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai EUR EUR Higiēnas preces zobārstniecības mazumtirdzniecībai Kopā

17 (13) Avansa maksājumi par krājumiem EUR EUR Saimnieciskie materiāli Kopā (14) Pircēju un pasūtītāju parādi EUR EUR Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (34 598) (18 506) Kopā Uzkrājumu izmaiņas EUR EUR Uzkrājumu atlikums gada sākumā Palielinājums Samazinājums (atmaksātie parādi) (705) (145) Uzkrājumu atlikums gada beigās (15) Citi debitori EUR EUR Norēķini par starpniecības pakalpojumiem Drošības nauda par inventāru Darba algas avansa maksājumi Neskaidrie debitori 27 - Īstermiņa finanšu ieguldījumi ERAF projektam Avansa maksājumi par pakalpojumiem Kopā (16) Nākamo periodu izmaksas EUR EUR Programmatūtas apkalpošana Apdrošināšanas pakalpojumi Periodisko izdevumu abonēšana, reklāma Atvaļinājumiem Darba devēja soc.nodokļa daļa atvaļinājumiem Kopā (17) Uzkrātie ieņēmumi EUR EUR Medicīnas pakalpojumi par pārskata gadu Rezidentu apmācība Telpu noma Pārējie pakalpojumi par pārskata gadu Kopā (18) Nauda EUR EUR Nauda kasē EUR Nauda bankā EUR Nauda ceļā EUR Kopā

18 (19) Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) gada 31. decembrī akciju vai daļu kapitāls ir veidots no īpašnieka ieguldījumiem. Tas sastāv no kapitāla daļām, kuru nominālvērtība ir 1 EUR. Vienīgais sabiedrības daļu turētājs ir Rīgas dome. (20) No pircējiem saņemtie avansi EUR EUR Realizētās dāvanu kartes Realizēto abonementu neizmantotā daļa Kopā (21) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem EUR EUR Medikamenti, medicīniskie materiāli Medikamenti, medicīniskie materiāli no ES dalībvalstīm Saimnieciskie materiāli un inventārs Medicīnas aparatūra Pakalpojumi Kopā (22) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR EUR Nodokļu un valsts sociālās iemaksas gada sākumā Izmaiņas pārskata gadā Nodokļu un valsts sociālās iemaksas gada beigās EUR EUR Pievienotās vērtības nodoklis Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Uzņēmumu ienākuma nodoklis Uzņēmējdarbības riska nodeva Kopā (23) Pārējie kreditori EUR EUR Darba alga Izpildu raksti Arodbiedrības biedru nauda Kopā

19 (24) Nākamo periodu ieņēmumi Nākamo periodu ienākumu izmaiņas: EUR EUR Nākamo periodu ieņēmumu atlikums gada sākumā Izmaiņas pārskata gadā ( ) (91 841) Nākamo periodu ieņēmumu atlikums gada beigās Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi EUR EUR ERAF finansējums Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam Valsts līdzfinansējums ERAF projektam KPFI finansējums Bezatlīdzības ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Kopā Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi EUR EUR ERAF finansējums Rīgas domes līdzfinansējums ERAF projektam Valsts līdzfinansējums ERAF projektam KPFI finansējums Bezatlīdzības ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Caurlaides iebraukšanai slimnīcas teritorijā 2020.gadam Kopā (25) Uzkrātās saistības EUR EUR Uzkrātās saistības atvaļinājumiem Uzkrātās saistības darba samaksai Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nākamajiem periodiem Valsts budžeta līdzekļi rezidentu apmācībai Komunālie maksājumi par pārskata gada decembri Gada pārskata audits Juridiskie pakalpojumi Starpniecības pakalpojumi par iepriekšējiem periodiem Aparatūras apkope un remonts Citi izdevumi par pārskata gadu Kopā

20 (26) Neto apgrozījums: Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa. Darbības veids EUR EUR Saņemtie valsts budžeta līdzekļi ambulatorai aprūpei Ieņēmumi rezidentu apmācībai Saņemti Nacionālā veselības dienesta apmaksāti medikamenti, med.preces Rīgas Domes Labklājības departamenta apmaksātās sociālās gultas Līdzfinansējums RD Labklājības departamenta apmaksātām sociālām gultām Pacientu iemaksas Maksas medicīniskie pakalpojumi Ieņēmumi no sadarbības partneriem Maksas pakalpojumu sniegšana sadarbības partneriem Klīniskie pētījumi Telpu noma Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības Kopā Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem: Valsts Valsts kods EUR EUR Latvija LV Kopā (27) Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas EUR EUR Preču iegādes izmaksas Slimnieku ēdināšana Īpašuma uzturēšanas izdevumi Telpu remonts no slimnīcas resursiem celtniecības materiāli namdaru algas sociālās nodrošināšanas izmaksas namdaru algām Elektroenerģijas patēriņš Ūdens un kanalizācija Siltumenerģija Veļas mazgāšana Apsardze un signalizācija Laboratorijas un medicīniskie pakalpojumi Centrālās laboratorijas pakalpojumi Telpu remonta pakalpojumi Atkritumu izvešana, teritorijas sakopšana Iekārtu un aparatūras tehniskā apkope, remonts Medicīnas iekārtu noma Sakaru pakalpojumi Reklāma un sludinājumi Programmēšana, datu bāzes uzturēšana Audita un revīzijas pakalpojumi Juridiskie pakalpojumi, dokumentu noformēšana Izglītība, apmācības kursi, semināri

21 Pakalpojumi citi Atlīdzība par darbu Sociālās nodrošināšanas izmaksas Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem (3 370) Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva Ārstniecības riska fonda iemaksas PVN daļa, kas attiecināma uz izdevumiem Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu Komandējuma izdevumi Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana Pamatlīdzekļu nolietojums Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem Pamatlīdzekļu amortizētās aizstāšanas izmaksas Norakstīto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība ( saldo) Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana Krājumu vērtības izmaiņas Iekļautie iepriekšējo periodu izdevumi Kopā (28) Administrācijas izmaksas EUR EUR Atlīdzība par darbu Sociālās nodrošināšanas izmaksas Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem (16 214) Sociālās nodrošināšanas izmaksas neizmantotajiem atvaļinājumiem (3 738) 858 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums Gada pārskata revīzijas izmaksas Reprezentācijas izmaksas Sakaru izmaksas Komandējumu izmaksas Kopā (29) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi EUR EUR Bezatlīdzības kārtā saņemti asins preperāti no VADC Bezatlīdzības kārtā saņemts Ieņēmumos ieskaitītie ERAF līdzekļi par pārskata gadu Ieņēmumi no pamatlīdzekļu nolietojuma ERAF proj Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos PL amortizācija ERAF proj Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos PL amortizācija KPFI proj Ieņēmumi no valsts līdzfinansējuma ERAF proj Ieņēmumi no bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pl amortizācijas Ieņēmumi no pamatlīdzekļu/krājumu pārdošanas Saņemtās soda naudas un līgumsodi Ieņēmumi no šaubīgā debitora Citi ieņēmumi Kopā

22 (30) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas EUR EUR Samaksātās soda naudas un līgumsodi Banku pakalpojumu izmaksas Apbedīšanas pabalsts Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi Dāvanas darbiniekiem Izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoriem Norakstīti bezcerīgi debitoru parādi Izdevumi nesaistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību Pamatlīdzekļu nolietojums ERAF proj Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem ERAF proj Vērtības norakstīšana nomātajiem pamatlīdzekļiem KPFI proj Vērtības norakstīšana valsts līdzfinansējumam ERAF proj Nolietojums bezatlīdzības ilgtermiņa ieguldījumiem nomātajos pl Citas izmaksas - 8 Kopā (31) Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos gados saņemto finanšu palīdzību Finanšu palīdzības sniedzējs Saņemšanas gads Summa, EUR Saņemšanas mērķis Nosacījumi Pārskata gadā atmaksājamā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ERAF projektam "Ambulatorās Līgumā noteikto veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rīgas1.slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu" ambulatoro un dienas stacionāta pakalpojumu sniegšana Rīgas domes Finanšu departaments ERAF projektam "Ambulatorās Līgumā noteikto veselības aprūpes ambulatoro un infrastruktūras uzlabošana Rīgas dienas stacionāta 1.slimnīcā, nodrošinot pakalpojumu stacionārās veselības aprūpes sniegšana pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu" - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ERAF projektam "Ambulatorās Līgumā noteikto veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ādas un STS klīniskais centrs, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu" ambulatoro un dienas stacionāta pakalpojumu sniegšana 22

23 LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija KPFI projektam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu Patērētās siltumenerģijas samazināšana emisijas samazināšanai Rīgas 1.slimnicā" - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ERAF projektam "Ģimenes Ģimenes ārstu ārstu infrastruktūras prakšu sniegto attīstīšana Rīgas 1.slimnīcā" pakalpojumu daudzveidošana Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ERAF projektam "Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošana SIA "Rīgas 1.slimnīca" attīstot veselības aprūpes infrastruktūru". Uzlabot kvalitatīvu rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību - - (32) Atlīdzība vadībai Valdes locekļu atlīdzība par pienākumu pildīšanu valdē kā arī par darba pienākumu pildīšanu EUR EUR Atlīdzība par darbu Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Kopā (33) Personāla izmaksas EUR EUR Atlīdzība par darbu Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Kopā (34) Finanšu risku vadība Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pacientu parādi un Nacionālā veselības dienesta finansējums. Finanšu saistību lielāko daļu veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem. Naudas līdzekļi galvenokārt tiek izvietoti pazīstamās Latvijas finanšu institūcijās. Sabiedrībai nav nepieciešams ārējais finansējums, lai kreditētu sabiedrības ilgtermiņa un īstermiņa finanšu darījumus. Līdz ar to sabiedrība nav pakļauta procentu likmju izmaiņu riskam. Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata gadā sabiedrība neizmantoja atsavinātos finanšu instrumentus. (35) Priekšlikumi par sabiedrības peļņas izlietošanu vai zaudējumu segšanu Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 34.pantu "Kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana" un 35.pantu "Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu kapitālsabiedrībā, kurā atsavinātai publiskai personai ir izšķirošā ietekme" lems dalībnieku sapulce. Plānots, ka peļņa tiks atstāta sabiedrības attīstībai un dividendēs sadalīta netiks. 23

24 Darbības veids NACE kods Slimnīcu darbība VADĪBAS ZIŅOJUMS Sabiedrības attīstība, darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis Atbilstoši Rīgas domes 2016.gada 17.maija lēmumam Nr.3762 Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībām, Rīgas dome noslēdza pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu ar SIA Rīgas 1.slimnīca deleģejot noteiktajā veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanas funkcijā ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā. Līgums stājās spēkā un ir spēkā uz 5 gadiem. Saskaņā ar RD un Slimnīcas noslēgto pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma Nr.RD punktiem un apakšpunktiem, RD deleģē Slimnīcai arī noteiktus sociālās aprūpes pakalpojumus. Slimnīca sniedz valsts apmaksātus un maksas ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī maksas daudzprofilu diennakts stacionāros pakalpojumus. Pakalpojumi tiek nodrošināti visām vecuma grupām, sākot jau no zīdaiņa vecuma. Slimnīcas darbība balstīta uz labu pārvaldību un efektivitāti, pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, personāla profesionalitāti. Kā stabils, uz rezultātu un attīstību orientēts darba devējs, slimnīca rūpīgi kontrolē savu likviditāti, veido uzkrājumus un nodrošina vienmērīgu finanšu plūsmu, strādājot bez aizņēmumiem un parādiem. Pēdējā gada laikā, veicot darbības procesu un efektivitātes uzlabošanu: * 2019.gadā samazinājas administrācijas izdevumu īpatsvars no 3,3% no neto apgrozījuma līdz 2,9%; *salīdzinājumā ar 2018.gadu, gadā par 5% samazinājies kopējais vakanču skaits. To sekmē darbinieku motivācijas sistēma, papildus ieviesta ārstniecības personu lojalitātes programma; *pilnveidots māsu darba organizācijas process, nodalot medicīniskās lietvedības un organizatoriskos darbus, ko tagad veic lietveži vai asistenti; *aizvien plašāka IT tehnoloģiju izmantošana, sākot no pacientu reģistrācijas un rindu organizēšanas līdz operāciju plānošanai, ļauj samazināt iekārtu un speciālistu dīkstāvi. Elektroniski tiek aizpildītas arī pacientu ambulatorās kartes. Slimnīcas darbības procesu un efektivitātes uzlabošana devusi iespējas darba samaksas pieaugumam, kā, piemēram, mēnešalgas ārstniecības un pacientu aprūpes personām caurmērā pārsniedz Ministru kabineta noteikto gadā paplašināta pakalpojumu pieejamība un nodrošināti vairāki jauni valsts apmaksāti pakalpojumi, kā, piemēram, nefrologa, pediatra, algologa konsultācijas, doplerogrāfijas izmeklējumi ambulatori. Pārskata periodā neto apgrozījums ir EUR , finanšu rezultāts peļņa EUR apmērā. Pārskata periodā ambulatoro apmeklējumu skaits , veikti diagnostiskie izmeklējumi. Dienas stacionārā ārstēti pacienti, veiktas operācijas, īslaicīgās hronisko slimnieku aprūpes nodaļās pacienti. Pārskata perioda beigās Sabiedrībā strādā 784 darbinieki, no tiem 496 ir ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas. Būtiski riski un neskaidri apstākļi, kas ietekmē Sabiedrības darbību Finanšu riski Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar sabiedrības finanšu instrumentiem ir likviditātes risks un kredītrisks. Likviditātes risks Sabiedrība kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu un nodrošinot finansējumu. Pozitīvu situāciju rada valsts garantēts pasūtījums. Sabiedrība neizmanto aizņēmumus no dalībniekiem un kredītiestādēm, kā arī finanšu līzingiem. Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 24

25 Kredītrisks Sabiedrība ir pakļauta kredītriskiem saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem, citiem debitoriem un naudu un tās ekvivalentiem. Sabiedrība kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi un nosakot kreditēšanas nosacījumus katram klientam individuāli. Sabiedrībai nav nozīmīgas kredītriska koncentrācijas attiecībā uz kādu vienu darījuma partneri vai līdzīgam raksturojumam atbilstošu darījumu partneru grupu. Atsauces uz finanšu pārskatā norādītajām summām un papildu skaidrojums par tām Nav papildus skaidrojuma par finanšu pārskatā norādītajām summām. Sabiedrības nesadalītās peļņas izlietojums Kapitāldaļu turētājs ir lēmis 2018.gada peļņu ERU atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai atbilstoši 2019.gada budžetā plānotajām investīcijām, tai skaitā medicīnas iekārtu Rehabilitācijas klīnikai un 17.korpusa operāciju blokam iegādei. Pārskata periodā, saskaņā ar 2019.gada budžetu iegādāti pamatlīdzekļi EUR vērtībā. Sabiedrības valdes priekšlikumi par peļņas izlietojumu Sabiedrības valdes sniedz peļņas izlietošanas ekonomisko pamatojumu atbilstoši Komerclikuma 180.pantam un Rīgas domes lēmumam Nr "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme". Sabiedrības valdes priekšlikums kapitāldaļu turētājam ir nesadalīto peļņu novirzīt Sabiedrības attīstībai saskaņā ar 2020.gada budžetā plānotajām investīcijām. Sabiedrības valdes priekšikums kapitaldaļu turētājam ir atstāt peļņu nesadalītu. Turpmākā sabiedrības attīstība Izstrādāta vidēja termiņa darbības stratēģija gadam. Izvērtējot Sabiedrības iepriekšējā vidēja termiņa stratēģījas rezultātus, kā arī izvērtējot pašreizējo tirgus situāciju, Sabiedrība ir noteikusi vīziju nodrošināt Rīgas, Latvijas un citu valstu iedzīvotājiem savlaicīgu un precīzu diagnostiku, uz pierādījumiem balstītu, individuāli piemeklēto, jaunāko mazinvazīvo ārstēšanas un rehabilitācijas metožu klāstu, tādējādi veicinot maksimāli ātru un pilnīgu darba spēju atjaunošanu un sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu. Sabiedrība plāno attīstību piecos galvenos virzienos: investīcijas jaunākās tehnoloģijās; augsti kvalificēts ārstniecības un aprūpes personāls; pacientu drošības uzlabošana un pacientu apmierinātības paaugstināšana; klīniskā rezultāta uzlabošana un slimnīcas finansiālā rezultāta stabilizēšana. Liela vērība tiek veltīta darba drošības un vides aizsardzības pasākumiem, kā arī personu datu aizsardzībai. Kā nozīmīgākais gada projekts ir Rehabilitācijas klīnikas izveidošanas pabeigšana. Darbu uzsākt renovētajā 14A korpusā tiek plānots šā gada jūnijā beigās. Klīnikas speciālisti, pacientu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācijai, izmantos modernāko tehnoloģisko aprīkojumu, tai skaitā robotizētas iekārtas. Rehabilitācijas klīnikā būs pieejami ambulatori pakalpojumi, specializēta bērnu nodaļa, kā arī dienas stacionārs. Slimnīcas pašfinansējums 1,2 milj. EUR apmērā, tiks izlietots klīnikas aprīkojuma un aparatūras (tai skaitā robotizētas) iegādei. Svarīgas attīstības projekts ir 17. korpusa, 1. stāva renovācija, kur plānots izvietot operāciju bloku ar 2 zālēm, intensīvās terapijas bloku un ķirurģiskā profila nodaļu. Operāciju bloka paplašināšana ir nepieciešama, lai uzlabotu kvalitātīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Pašlaik slimnīcā funkcionē centrālais operāciju bloks ar 6 zālēm, 2 Acu centra operāciju zāles un 1 operāciju zāle LOR nodaļā. Pagājušajā gadā bijām spiesti aizvērt atsevišķi esošo ginekoloģisko operāciju zāli, saistībā ar tās neatbilstību operāciju zālēm uzstādītajām prasībām. Jaunā projekta īstenošanai Rīgas domes budžeta projektā paredzētas investīcijas 1,7 milj. EUR apmērā, tai pašā laikā Rīgas 1.slimnīcas pašfinansējums medicīniskajā aprīkojumā un iekārtās sastādīs aptuveni 1,2 milj. EUR gadā slimnīca izstrādā, ievieš un gatavo sertifikācijai kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standarta ISO 9001 un DNV GL standarta slimnīcām (DNV GL Standard for Hospitals) prasībām. Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 25

26 Notikumi pēc pārskata perioda beigām 2020.gada sākumā valstī ir izsludināta iepriekš nebijusi ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 vīrusa pandēmiju visā pasaulē, un tās ierobežošanai ir stājušies spēkā Ministru kabineta rīkojumā Nr.103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un likumā Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību noteiktie ierobežojumi. Ievērojot normatīvajos aktos noteikto, SIA "Rīgas 1.slimnīca'' ir veikusi izmaiņas komercsabiedrības darbības procesos un nodrošina darbības tupināšanu ārkārtējās situācijas laikā. Šobrīd Covid-19 vīrusa pandēmija ir būtiski ietekmējusi uz mūsu darbību un ir nekoriģējošs notikums pēc bilances datuma. SIA "Rīgas 1.slimnīca'' turpina nodrošināt pakalpojumu ierobežota apjomā. Ņemot vērā, ka situācija ir neskaidra un ārkārtējās situācijas atcelšanas termiņš nav paredzams, pašreiz nav iespējams precīzi prognozēt ārkārtējās situācijas ietekmi uz SIA "Rīgas 1.slimnīca'' darbību 2020.gadā un aplēst tās finansiālās sekas. Pētniecības darbi un attīstības pasākumi Slimnīcas ārsti iesaistās RSU un LU pētījumos, kas ir saistīti ar ārstniecisko līdzekļu un metožu pētīšanu. Sabiedrības savu akciju vai daļu kopums Pārskata perioda laikā sabiedrības daļu skaits un to nominālvērtības kopsumma palielinājusies par EUR Pamatkapitāls veido EUR , kur vienas daļas vērtība ir EUR 1. Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs Sabiedrībai ārzemēs nav filiāļu un parstāvniecību. Finanšu instrumentu izmantošana Pārskata periodā Sabiedrība nav izmantojusi finanšu instrumentus. Natālija Zlobina (Valdes priekšsēdētāja)... Rīga, 2020.gada 30. aprīlis Andrejs Pavārs... (Valdes loceklis) Genādijs Sevastjanovs (Valdes loceklis)... Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 26

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM Jelgavā, 2018 SATURS Lpp. 1.Bilance...3-4 2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins...5 3. Finanšu

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" 2017.gada pārskats Rīga

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs Mežaparks 2017.gada pārskats Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sporta centrs "Mežaparks" Rīga Saturs Lpp. 1. Informācija par Sabiedrību 3 2. Vadības ziņojums 4 3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017. un 2016. gadu 6 4. Bilance

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile VSIA Slimnīca Ģintermuiža Reģistrācijas Nr. 40003407396 GADA PĀRSKATS Pārskata periods: 01.01.2017.- 31.12.2017. Jelgava, 2018. gada 12. martā VSIA Slimnīca Ģintermuiža 2017.gada pārskats SATURS lpp. Ziņas

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU SIA Vidzemes koncertzāle PAR 2016. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2016.gada

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) SIA CĒSU KLĪNIKA GADA PĀRSKATS PAR 2013. GADU SIA CĒSU KLĪNIKA 2013.GADA (01.01.-31.12.)GADA PĀRSKATS SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz

Sīkāk

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS)

(UZŅĒMUMA NOSAUKUMS) PAR 2015. GADU SIA VIDZEMES KONCERTZĀLE PAR 2015. GADU (01.01.-31.12.) SATURS Lpp. Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance uz 2015.gada 31.decembri 7-8 Pārskats

Sīkāk

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz

ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr ) GADA PĀRSKATS par periodu no līdz ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003422041) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ādažos, 2018 SATURS

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

SIA (VAS)

SIA (VAS) SIA LDZ infrastruktūra neauditēts saīsinātais Finanšu pārskats par 2016.gada 6 mēnešu darbības rezultātiem izskatīts SIA LDZ infrastruktūra 2016.gada 21.jūlija Valdes sēdē, protokols Nr. INF-1.2./28 Informācija

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc

Microsoft Word - Gada_Parskats_2015.g _2_.doc BIEDRĪBA LATVIJAS AEROKLUBS 215. GADA PĀRSKATS Rīga 216 SATURS VADĪBAS ZIŅOJUMS 3 BILANCE 5 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS 6 ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU PĀRSKATS 7 ZIEDOTĀJI UN DĀVINĀTĀJI 8 PĀRSKATS PAR ADMINISTRATĪVAJIEM

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk

Page 1 of 8 Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats: Bilance - Aktīvs Taksācijas periods no: 01.01.2009 līdz: 31.12.2009 Bilance - Aktīvs Bilancē summas jānorāda veselos latos. Nr. p.k. Posteņa

Sīkāk

SIA “Ķeguma Stars”

SIA “Ķeguma Stars” SIA Ķeguma Stars (Vienotais reģistrācijas Nr. 40003227117) GADA PĀRSKATS par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014 un Neatkarīgu revidentu ziņojums Ķegumā, 2015 Saturs Lpp. Vadības ziņojums 3 Ziņas par

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc

Microsoft Word - Kon.parsk g. 12 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 12 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM

Sīkāk

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM

AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 2012.GADS 2012.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUM AGLONAS NOVADA DOME, reģ.nr. 965754 Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads PAMATBUDŽETS (konsolidētais) 212.GADS 212.GADS IEŅĒMUMI, IZDEVUMI Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums (latos) Pielikums

Sīkāk

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a

AS Latvijas tilti I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu a 2010. I. pusgada pārskats S A T U R S Ziņas par uzņēmumu Vadības ziņojums Finanšu pārskats Nerevidētā bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Naudas plūsmas pārskats Finanšu

Sīkāk

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019

Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 Valsts SIA Liepājas simfoniskais orķestris 2018.GADA PĀRSKATS Liepājā, 2019 SATURS Bilance... 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins... 5 Naudas plūsmas pārskats... 6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats... 7 Finanšu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS

VSIA Latvijas Vēstnesis GADA PĀRSKATS VSIA Latvijas Vēstnesis SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 7 Bilance 8 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10 Naudas plūsmas pārskats 11 Pielikums 12 Neatkarīgu

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga

Gada pārskats par gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr Rīga Gada pārskats par 2018. gadu APSTIPRINĀTS VAS Latvijas Loto 2019. gada 8.maija Valdes sēdē Protokols Nr.18, lēmums Nr. 1.1. Rīga Saturs Lpp. Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv

AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM ( ) Sastādīts saskaņā ar Latv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2009.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2009. 31.03.2009.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Starptautiskajiem Grāmatvedības

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud

Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā aud Aktuālais 2012.gada pārskatu sagatavošanā budžeta iestādēs. Biruta Novika, zvērināta revidente, asociētā partnere, valdes loceklis starptautiskajā auditorfirmā AUDIT ADVICE, NEXIA International Ir jau

Sīkāk

GADA PĀRSKATS

GADA PĀRSKATS Apstiprināts Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrības Atbalss biedru sapulcē 2017.gada 07.martā Protokols Nr.14 Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrība ATBALSS gada pārskats par 2016.gadu

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B

SIA BŪKS 2014.GADA PĀRSKATS Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU B Gada pārskats apstiprināts Ar Baldones novada domes 28.04.2015 lēmumu (prot. Nr.4,2 ) SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU BŪKS 2014. GADA PĀRSKATS 1 Saturs Lpp. 1. Informācija par uzņēmumu 3 2. Vadības

Sīkāk

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red

AS Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Vienotais reģ. Nr Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" Vienotais reģ. Nr. 40003044420 Adrese : Terēzes iela 1, Rīga LV-1012 Pamatdarbības veidi: NACE kods red.2. 3212 juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

Sīkāk

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO

OLGAS KURAŠEVAS UN JURIJA BOTVINKO Biedrība LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA GADA PĀRSKATS Par 2015.gadu SATURS Vadības ziņojums 3-4 Bilance 5 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 6 Ziedojumu un davinājumu pārskats 7 Pielikumi 8-10 Administratīvo izdevumu

Sīkāk

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA AKCIJU SABIEDRĪBAS PASAŽIERU VILCIENS Nerevidēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri 31.martu (Pārskatā iekļauti operatīvie dati) Informācija par sabiedrību Sabiedrības nosaukums

Sīkāk

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS

AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS AS MADARA COSMETICS VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR NEREVIDĒTO 2018. GADA 6 MĒNEŠU FINANŠU PĀRSKATU PĀRSKATA PERIODS 01.01.2018 30.06.2018 INFORMĀCIJA PAR GRUPU Koncerna nosaukums Mātes sabiedrība Madara Cosmetics

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AS SAF TEHNIKA

AS SAF TEHNIKA SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2008./2009. finanšu gada 3 mēnešu periodu no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim Saturs Informācija par Mātes uzņēmumu... 3 Akcijas un akcionāri...

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

Reģistrācijas numurs 40008153882 Nosaukums BALTIJAS HIV ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA Adrese Druvienas iela 36 144, Rīga, LV-1079 Taksācijas periods no 01.01.2017 līdz 31.12.2017 Pamatinformācija Darbinieku skaits

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS SIA JĒKABPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA REĢ.NR.50003356621 GADA PĀRSKATS PAR 2016.GADU SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" SATURS Lpp Ziņas par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6 Bilance

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

SATURS

SATURS VSIA Latvijas Vēstnesis (turpmāk Sabiedrība) valdes darbības pārskats par 2017.gada 2. ceturksni. Kārtējā dalībnieku spulcē (2017.g.19.aprīlis, protokols Nr.3) valsts kapitāla daļu turētājs Tieslietu ministrija

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - arkartas sede

Microsoft Word - arkartas sede Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. LATVIJAS REPUBLIKA V A L K A S N O

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO GADA PĀRSKATS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU LDZ CARGO SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 FINANŠU PĀRSKATI: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS... 11 BILANCE... 12 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS...

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers" VRN GADA PĀRSKATS Par periodu no līdz Rīgā, 2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Attollo brokers VRN GADA PĀRSKATS Par periodu no līdz Rīgā, 2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attollo brokers" VRN 40003633935 2018.GADA PĀRSKATS Par periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018. Rīgā, 2019. SATURS Lp. I. Vadības ziņojums 3-4 II. Finanšu pārskats,

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biznesa plāna sagatavošana, nauda plūsmas plānošana IZGĀZIES PLĀNS? Biznesa plāns Kāpēc ir vajadzīgs biznesa plāns? - lai finansētājs (banka) spētu izvērtēt riskus saimnieciskās darbības attīstībā; -

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes no Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz

Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets iz Paskaidrojuma raksts par Alojas novada domes 2016. gada budžetu Ekonomiskā un sociālā situācija Alojas novadā Alojas novada domes 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumus Par pašvaldību budžetiem,

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n

Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes n Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada konsolidētā pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Rēzeknes novada pašvaldības budžets ir iedalīts pamatbudžetā,

Sīkāk

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016

VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr Mērvienība:EUR Neauditētais pārskats par periodu no Rīga, 2016 VAS Latvijas Loto Vienotais reģ.nr.40003083998 Mērvienība: Neauditētais pārskats par periodu no 01.01.2016.-30.09.2016. Rīga, 2016 neauditētais finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Sīkāk

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada

Microsoft Word - RSA_2006_lv_gada AKCIJU SABIEDRĪBA Rīgas starptautiskā autoosta (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003361404) 2006. GADA PĀRSKATS (9. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU UN NEATKARĪGU

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga

. VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par gada trim mēnešiem PERIODS: Rīga . VAS ELEKTRONISKIE SAKARI NEREVIDĒTAIS STARPPERIODU SAĪSINĀTAIS FINANŠU PĀRSKATS par 2018. gada trim mēnešiem PERIODS: 01.01.2018. - 31.03.2018. Rīga, 2018. gada 30. maijs SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU...

Sīkāk