VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS PAREKSS UNIVERSĀLAIS pensiju plāns

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS PAREKSS UNIVERSĀLAIS pensiju plāns"

Transkripts

1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS GADA PĀRSKATS PAR PERIODU NO GADA 7. JANVĀRA (DARBĪBAS UZSĀKŠANAS DATUMS) LĪDZ GADA 31. DECEMBRIM

2 Satura rādītājs Informācija par pensiju plānu 3 Ieguldījumu sabiedrības ziņojums 4 Paziņojums par ieguldījumu sabiedrības valdes atbildību 5 Turētājbankas ziņojums 6 Finanšu pārskati: Aktīvu un saistību pārskats 8 Ienākumu un izdevumu pārskats 9 Neto aktīvu kustības pārskats 10 Ieguldījumu portfeļa pārskats Revidentu ziņojums 19

3 Informācija par pensiju plānu 3 Plāna nosaukums: Plāna veids: Plāna darbības uzsākšanas datums: Ieguldījumu sabiedrības nosaukums: Ieguldījumu sabiedrības juridiskā adrese: Ieguldījumu sabiedrības reģistrācijas numurs: Licences ieguldījumu sabiedrības darbībai numurs: Licences izsniegšanas datums: Licences Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai numurs: Licences izsniegšanas datums: Plāna līdzekļu turētājbankas nosaukums: Plāna līdzekļu turētājbankas juridiskā adrese: Plāna līdzekļu turētājbankas reģistrācijas numurs: Ieguldījumu sabiedrības padomes locekļu, valdes locekļu un plāna pārvaldnieku vārds, uzvārds, ieņemamais amats: Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns gada 7.janvāris IAS Parekss ieguldījumu sabiedrība Smilšu 3, Rīga LV 1522, Latvija gada 15. februāris Nr. LP 3/ gada 10.oktobris Akciju sabiedrība Parekss-banka Smilšu 3, Rīga LV 1522, Latvija Ieguldījumu sabiedrības padome: Padomes priekšsēdētājs Jakovs Maņkovs Padomes priekšsēdētāja vietnieks Juris Punculs Padomes loceklis Jurijs Cunajevs Padomes loceklis Andris Miķelsons Padomes loceklis Raimondas Kutra Ieguldījumu sabiedrības valde: Valdes priekšsēdētājs (prezidents) Sergejs Medvedevs Valdes priekšsēdētāja vietniece (viceprezidente) Aija Kļaševa Valdes loceklis Guntars Vītols (atbrīvots ) Valdes loceklis Roberts Idelsons (iecelts ) Fonda pārvaldnieki: Sergejs Medvedevs Aija Kļaševa Guntars Vītols - atbrīvots Roberts Idelsons iecelts Revidents: Diāna Krišjāne SIA Ernst & Young Baltic Zvērināta revidente 11. Novembra krastmala 23 Sertifikāts Nr. 124 Latvija, LV 1050

4 Ieguldījumu sabiedrības ziņojums 4 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna (turpmāk tekstā Plāns) mērķis ir nodrošināt dalībniekiem stabilus ienākumus pie zemas ieguldījumu riska pakāpes, veicot investīcijas galvenokārt Baltijas valstu, ES un pasaules attīstīto valstu parāda vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos. Ne mazāk kā 25% no Plāna līdzekļiem tiks ieguldīti valsts vērtspapīros, un līdz 30% no Plāna aktīviem var tikt ieguldīti ārvalstu valūtās gada 31. decembrī Plāna neto aktīvu kopējais apjoms bija 384,031 lati un vienas daļas vērtība bija 1. lati. Plāna ienesīgums kopš darbības sākuma ir sasniedzis 6.05% gada izteiksmē, kas ir trešais labākais ienesīguma rādītājs starp visiem 2. pensiju līmeņa ieguldījumu plāniem Latvijā, kas savu darbību uzsākuši gada sākumā. Neskatoties uz pirmajam darbības gadam raksturīgo īpašo piesardzību ieguldījumu objektu izvēlē, tik augsti ienesīguma rādītāji sasniegti pirmām kārtām pateicoties jau aktīvajai iespēju izmantošanai, veicot ieguldījumos ārvalstu finansu instrumentos, kā arī veiksmīgajai darbībai valūtas un vērtspapīru tirgos. Plāna ieguldījumu portfelis veidots, ievērojot piesardzības principu, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti. Ieguldījumi tika veikti galvenokārt drošos un likvīdos Latvijas valdības parāda vērtspapīros (34.28%). Lai nodrošinātu augstāku ienesīgumu, daļa no līdzekļiem tika ieguldīta komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros (28.32%) un komercbanku noguldījumos (30.83%). Lai nodrošināt lielāko ieguldījumu diversifikāciju daļa no Plāna līdzekļiem tika izvietota arī citās valūtās (2.25%) un valstīs (25.95%). Uz gada beigām ieguldījumu portfeļa vidējais dzēšanas termiņš bija 4.9 gadi, bet vidējais ienesīgums līdz dzēšanai bija 4.56% gadā. Pagājušajā gadā lielāks uzsvars tika likts uz ieguldījumiem komercbanka emitētos parāda vērtspapīros, depozītos un Latvijas valsts parāda vērtspapīros. Galvenais iemesls šādai stratēģijai bija vēl joprojām salīdzinoši augstās ilgtermiņa depozītu likmes latos, ārvalstu komercsabiedrību pievilcīgās ienesīguma likmes parāda vērtspapīriem. Kopējie Fonda maksājumi par pārvaldīšanu pārskata periodā sastādīja 0.91% gadā no Fonda aktīvu vidējās vērtības, kas nepārsniedz Prospektā noteikto maksimālo izdevumu apjomu 1.25%. Parekss ieguldījumu sabiedrība centīsies arī turpmāk maksimāli efektīvi pārvaldīt Plāna līdzekļus lai gadā nodrošināt lielāku Plāna neto aktīvu vērtības pieaugumu. Rīgā, gada 20. aprīlis Sergejs Medvedevs Prezidents/ valdes priekšsēdētājs

5 Paziņojums par ieguldījumu sabiedrības valdes atbildību 5 Ieguldījumu sabiedrības (turpmāk tekstā Sabiedrība) valde ir atbildīga par ieguldījumu plāna Parekss Universālais pensiju plāns (turpmāk tekstā Plāns) finanšu pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 8. līdz 18. lappusei, ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Plāna finansiālo stāvokli gada 31. decembrī un darbības rezultātu par periodu no gada 7. janvāra līdz gada 31. decembrim. Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Ieguldījumu sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Parekss Universālais pensiju plāns aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu negodīgu darbību atklāšanu un novēršanu. Valde ir arī atbildīga par Latvijas Republikas likuma Par ieguldījumu sabiedrībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumu un citu LR likumdošanas prasību izpildi. Rīgā, gada 20. aprīlis Sergejs Medvedevs Prezidents/ valdes priekšsēdētājs

6 Turētājbankas ziņojums 6 TURĒTĀJBANKAS ZIŅOJUMS

7 Turētājbankas ziņojums 7 Valērijs Kargins Prezidents/ valdes priekšsēdētājs Rīgā, gada 20. aprīlis

8 Aktīvu un saistību pārskats Aktīvi 4,5,7 Finanšu ieguldījumi 377,264 3 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 5,882 6 Uzkrātie ienākumi 1,616 Kopā aktīvi 384,762 Saistības 7 Atvasinātie līgumi (424) 8 Uzkrātie izdevumi (307) Kopā saistības (731) Neto aktīvi 384,031 Rīgā, gada 20. aprīlis Sergejs Medvedevs Prezidents/ valdes priekšsēdētājs ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

9 Ienākumu un izdevumu pārskats Ienākumi Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 2,965 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 5,565 Kopā ienākumi 8,530 Izdevumi Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam (1,241) Atlīdzība turētājbankai (401) Kopā izdevumi (1,642) Ieguldījumu vērtības palielinājums Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 27,264 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība (26,753) Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa 511 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums 1, Kopā ieguldījumu vērtības palielinājums 1, Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa 1,046 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu palielinājums 9,469 Rīgā, gada 20. aprīlis Sergejs Medvedevs Prezidents/ valdes priekšsēdētājs ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

10 Neto aktīvu kustības pārskats Neto aktīvi pārskata perioda sākumā - Neto aktīvu pieaugums 9,469 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summas 383,286 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās naudas summas (8,724) Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā 384,031 Neto aktīvi pārskata perioda beigās 384,031 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda sākumā - Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās 362, Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda sākumā - Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

11 Ieguldījumu portfeļa pārskats Noguldījumi kredītiestādēs 5 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 7 Atvasinātie līgumi, neto Kopā ieguldījumu portfelis ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

12 12 1. Nozīmīgi grāmatvedības uzskaites principi Finanšu pārskatu sagatavošanas principi PAREKSS UNIVERSĀLAIS pensiju plāna finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumiem par Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu un modificēti atbilstoši atvasināto finanšu instrumentu un tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru patiesajai vērtībai. Finanšu pārskatos par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats. Finanšu pārskati aptver laika periodu no gada 7. janvāra (darbības uzsākšanas datums) līdz gada 31. decembrim. Ienākumu un izdevumu uzkrāšanas un atzīšanas politika Visi procentu ienākumi un izdevumi tiek uzskaitīti, pamatojoties uz uzkrājumu veidošanas principu. Procentu ienākumi un izdevumi tiek aprēķināti izmantojot faktisko procentu metodi. Komisijas naudas ienākumi un izdevumi tiek iegrāmatoti ienākumu un izdevumu pārskatā attiecīgā darījuma veikšanas brīdī. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Darījumi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi un pasīvi ārvalstu valūtā tiek pārvērtēti latos pēc pārskata perioda beigās spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Ārvalstu valūtas maiņas kursa rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti ienākumu un izdevumu pārskatā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas. Plāna aktīvu un saistību pārskata sagatavošanā visvairāk izmantoto valūtu Latvijas Bankas noteiktie valūtas maiņas kursi (Ls pret ārvalstu valūtas vienību) bija šādi: Valūta USD EUR Ieguldījumi vērtspapīros Ieguldījumi vērtspapīros (parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri) tiek klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turētie vērtspapīri, t.i., vērtspapīri tiek iegādāti, lai gūtu peļņu no īstermiņa cenu svārstībām vai dīleru maržas. Tirdzniecības nolūkos iegādātie vērtspapīri sākotnēji tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā un vēlāk pārvērtēti to patiesajā vērtībā, pamatojoties uz pieejamajām tirgus cenām. Tirdzniecības nolūkā turēto vērtspapīru pārvērtēšanas to patiesajā vērtībā rezultāts ir atspoguļots ienākumu un izdevumu pārskatā kā ieguldījumu vērtības palielinājums/ (samazinājums).

13 13 Līdz termiņa beigām turētie finanšu aktīvi, kuriem ir fiksēts atmaksas termiņš, tiek novērtēti to amortizētajā iegādes vērtībā, pielietojot faktiskās procentu likmes metodi. Ieguldījumi vērtspapīros (turpinājums) Vērtspapīru pārvērtēšana notiek izmantojot Bloomberg un Rīgas Fondu Biržas pieejamo finanšu informāciju par šo vērtspapīru tirgus cenām. Uzkrājumi finanšu aktīvu vērtības samazinājumam Finanšu aktīva vērtības samazināšanās ir notikusi, ja tā bilances vērtība ir lielāka nekā tā aplēstā atgūstamā vērtība. Ja finanšu aktīvam ir notikusi vērtības samazināšanās, tam tiek izveidotie attiecīgi uzkrājumi. Zaudējumi no to aktīvu vērtības samazināšanās, kas uzskaitīti amortizētā pašizmaksā, tiek aprēķināti kā starpība starp aktīva bilances vērtību un nākotnē paredzamo naudas plūsmu tagadnes vērtību, kas diskontētas, izmantojot finanšu instrumenta sākotnējo faktisko procentu likmi. Atvasinātie līgumi Plāns ārvalstu valūtas riska pārvaldīšanas nolūkā ir iesaistīts nākotnes valūtas maiņas darījumos (forwards) un valūtas mijmaiņas darījumos (swaps). Grāmatvedības uzskaites nolūkos visi atvasinātie līgumi ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā veikti darījumi un uzskaitīti šādi. Pēc sākotnējās atzīšanas un vērtības noteikšanas nākotnes valūtas maiņas līgumi tiek atspoguļoti bilancē to patiesajā vērtībā. Šo līgumu patiesā vērtība tiek iekļauta aktīvu un saistību pārskatā kā Atvasinātie līgumi. Šo līgumu nosacītā pamatvērtība tiek atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos. Peļņa vai zaudējumi, kas rodas no izmaiņām prasībās un saistībās, kas izriet no nākotnes valūtas maiņas līgumiem, tiek iekļauti ienākumu un izdevumu pārskatā kā ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts. Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība atspoguļo naudas līdzekļu daudzumu, par kādu aktīvs varētu tikt pārdots vai saistības varētu tikt dzēstas, balstoties uz vispārpieņemtiem principiem. Ja pēc Plāna pārvaldes domām finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no to bilancē uzrādītās vērtības, tad šo aktīvu un saistību patiesā vērtība tiek atsevišķi atspoguļota finanšu pārskatu pielikumos. 2. Informācija par risku pārvaldīšanu Ar ieguldījumiem saistītie riski pamatrisks, likviditātes risks, emitenta saistību neizpildes risks, juridiskais risks, informācijas risks, finansiālais risks, ārvalstu ieguldījumu risks un ar uzņēmējdarbību saistītie riski. Ar mērķi samazināt ieguldījumu riskus Plāna pārvalde ievēro diversifikācijas un risku hedžēšanas (samazināšanas) principus. Veicot ieguldījumus uz Plāna rēķina, Plāna pārvalde iegūst pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī uzrauga to personu finansiālo un ekonomisko situāciju, kuru emitētajos vērtspapīros tiks vai ir tikusi ieguldīta Plāna manta. Sabiedrība, izstrādājot Plāna ieguldījumu stratēģiju un nosakot limitus, veic analīzi par Plāna veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, valūtu veidiem, izvērtējot katra šī faktora riska pakāpi. Sabiedrība stingri ievēro Plāna prospektā, Plāna pārvaldes nolikumā un LR normatīvajos aktos noteiktās normas un ierobežojumus.

14 14 2. Informācija par risku pārvaldīšanu Veicot ieguldījumus ārvalstīs, īpaša vērība tiek pievērsta ar investīcijām saistīto valūtas svārstību iespējamībai attiecībā pret Latvijas latu. Riska samazināšanas nolūkos Sabiedrība veic sekojošus novērtējumus: - valsts novērtējums pēc starptautisko reitinga aģentūru skalas; - valsts pastāvošās politiskās situācijas apskats; - valsts pastāvošās ekonomiskās situācijas apskats. Plāna ieguldījumu stratēģija tiek veidotā tā, lai minimizētu minētos riskus, taču Sabiedrība negarantē to, ka nākotnē būs iespēja pilnībā izvairīties no šiem riskiem. 3. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm % no kopējiem plāna aktīviem Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, a/s Parekss-banka 5, % Kopā prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 5, % 4. Noguldījumi kredītiestādēs % likme Termiņš A/s Māras banka 6.50% ,222 A/s Latvijas Unibanka 5.75% ,197 A/s Latvijas ekonomiskā komercbanka 7.00% ,000 A/s Latvijas Hipotēku un zemes banka 5.50% ,000 A/s Latvijas Hipotēku un zemes banka 4.00% A/s Parekss-banka 5.30% ,000 A/s Baltijas Tranzītu banka 6.10% ,000 A/s Latvijas Hipotēku un zemes banka 6.00% ,500 A/s Hansabanka 5.25% ,000 A/s Nord/LB Latvija 5.25% ,000 A/s Parekss-banka 5.30% ,000 A/s Nord/LB Latvija 5.00% ,000 A/s Parekss-banka 5.20% ,000 A/s Māras banka 6.00% ,049 A/s Nord/LB Latvija 4.90% ,000 A/s Nord/LB Latvija 5.00% ,000 A/s Parekss-banka 2.75% ,000 A/s Baltijas Tranzītu banka 5.60% ,000 Kopā noguldījumi kredītiestādēs 118,622

15 15 5. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Ienesīgums gadā līdz dzēšanas brīdim % no kopējiem plāna aktīviem Valdību parāda vērtspapīri: 147, % 38.27% Latvijas valdības parāda vērtspapīri 131, % 34.28% OECD reģiona valdību parāda vērtspapīri 8, % 2.15% Lietuvas valdības parāda vērtspapīri 7, % 1.84% Kredītiestāžu parāda vērtspapīri: 59, % 15.52% Latvijas kredītiestāžu parāda vērtspapīri % 6.36% OECD reģiona kredītiestāžu parāda vērtspapīri % 6.77% Ne-OECD reģiona kredītiestāžu parāda vērtspapīri (izņemot Latviju) % 2.39% Uzņēmumu parāda vērtspapīri: 49, % 12.80% OECD reģiona uzņēmumu parāda vērtspapīri 31, % 8.16% Igaunijas uzņēmumu parāda vērtspapīri 14, % 3.85% Ne-OECD reģiona uzņēmumu parāda vērtspapīri (izņemot Igauniju) 3, % 0.79% Kopā parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 256, % 66.59% Visi parāda vērtspapīri un citi parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu ir klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri, izņemot līdz dzēšanai turamos kredītiestāžu parāda vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu 4,526 latu apmērā. 6. Uzkrātie ienākumi gada 31. decembrī uzkrātie ienākumi 1,616 latu apmērā sastāv no uzkrātajiem procentu ienākumiem par izvietotajiem termiņnoguldījumiem. 7. Atvasinātie līgumi Nākamā tabula atspoguļo nākotnes valūtas maiņas (forwards) un valūtas mijmaiņas (swaps) darījumu nosacīto pamatvērtību un patieso vērtību. Ārvalstu valūtas maiņas darījumu nosacītā pamatvērtība noteikta atbilstoši no šiem darījumiem izrietošām prasībām Patiesā vērtība Nosacītā pamatvērtība Aktīvs Saistības % no kopējiem plāna aktīviem Valūtas mijmaiņas darījumi (swaps) 13, (115) 0.21% Nākotnes valūtas maiņas darījumi (forwards) 73,542 1,516 (309) 0.31% Kopā 86,560 2,430 (424) 0.52%

16 16

17 17 8. Uzkrātie izdevumi Uzkrātie izdevumi ieguldījumu sabiedrības komisijām 230 Uzkrātie izdevumi turētājbankas komisijām 77 Kopā uzkrātie izdevumi Aktīvu un saistību sadalījums pa valūtām Aktīvi Ls USD EUR Pārējās Kopā Noguldījumi kredītiestādēs 118, ,622 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 162,986 50,094 43, ,212 Atvasinātie līgumi 60,320 (46,532) (11,358) - 2,430 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 5, ,882 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 1, ,616 Kopā aktīvi 349,426 3,562 31, ,762 Saistības Atvasinātie līgumi 26,240 - (26,664) - (424) Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi (307) (307) Kopā saistības 25,933 - (26,664) - (731) Neto aktīvi 375,359 3,562 5, ,031

18 Plāna aktīvu un saistību ģeogrāfiskais izvietojums Latvija OECD reģiona valstis Igaunija Lietuva Citas ne-oecd reģiona valstis Kopā Aktīvi Noguldījumi kredītiestādēs 118, ,622 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 156, ,828 7, ,212 Atvasinātie līgumi 2, ,430 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 5, ,882 Uzkrātie ienākumi 1, ,616 Kopā aktīvi 284, ,828 7, ,762 Saistības Atvasinātie līgumi (424) (424) Uzkrātie izdevumi (307) (307) Kopā saistības (731) (731) Neto aktīvi 284,179 65, ,828 7,072 12, , Likviditāte Līdz 1 mēn. 1-3 mēn. 3-6 mēn mēn. Vairāk kā 1 gads Kopā Aktīvi Noguldījumi kredītiestādēs - 12, , ,622 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu , ,212 Atvasinātie līgumi ,424-2,430 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 5, ,882 Uzkrātie ienākumi ,616 Kopā aktīvi 6,111 13, , , ,762 Saistības Atvasinātie līgumi - - (115) (309) - (424) Uzkrātie izdevumi (307) (307) Kopā saistības (307) - (115) (309) - (731) Neto aktīvi 5,804 13, , , , gada 31. decembrī Fonda ieguldījumi parāda vērtspapīros iekļāva vērtspapīrus par kopējo apjomu 81,182 lati, kuru dzēšanas termiņš ir ilgāks nekā 5 gadi.

19 Ieguldījumu kustība pārskata periodā Palielinājums/ (samazinājums) pārskata perioda laikā Ārvalstu Patiesās valūtas vērtības pārvērtēšanas pārvērtēšanas rezultāts rezultāts Kopā Aktīvi Noguldījumi kredītiestādēs 118, ,622 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 255,806 (1,129) 1, ,212 Atvasinātie līgumi 777 1,653-2,430 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 5, ,882 Uzkrātie ienākumi 1, ,616 Kopā aktīvi 382,181 1,046 1, ,762 Saistības Atvasinātie līgumi (424) - - (424) Uzkrātie izdevumi (307) - - (307) Kopā saistības (731) - - (731) Neto aktīvi 381,450 1,046 1, , Ieķīlātie aktīvi Uz pārskata perioda beigām Plāns nav izsniedzis nekāda veida garantijas vai galvojumus, kā arī nav ieķīlājis vai citādi apgrūtinājis aktīvus. 14. Neto aktīvu vērtības dinamika Neto aktīvi 384, , ,125 71,497 Ieguldījumu plāna daļu skaits 362, , ,919 70,077 Ieguldījumu plāna daļu vērtība Ieguldījumu plāna ienesīgums 5.06% 3.37% 7.10% 9.09% Plāna ienesīgums pa ceturkšņiem izteikts gada procentos.

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

Parskats_Dinamika xls

Parskats_Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembrī 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 3 935 663.81 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 537 410.55 0300 Nākamo periodu

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

Atskaites Dinamika xls

Atskaites Dinamika xls 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa KTĪVI kods šējā pārskata gada septembris 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 11 688 963.45 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 2 256.20 116

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārval Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1. Pielikums

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc

Microsoft Word - Prospekts_pensiju_plans_CAM_AKTIVAIS.doc Līdzekļu pārvaldītājs: Turētājbanka: AS Citadele banka Pielikums Nr.1B pie Līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu LP 3/2002 Līguma noslēgšanas datums: 2002.g. 10.oktobris Līguma

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

UPDK _2_c

UPDK _2_c Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "SEB Wealth Management" 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam,

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05

Prospekts_Emerging Markets Corporate USD Bond Fund_NOT_154_01_ver.05 ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 02.09.2015. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

Periods: Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata Periods: 01.01.2019-31.03.2019 Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats iepriekšējā pārskata gada beigās NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0 400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last

AIF_ ABLV_ USD_ETF_Fund_300611_last Atvērtais ieguldījumu fonds ABLV Global USD ETF Fund neauditētais pārskats par periodu no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam Rīga, 2011 Saturs 1. Informācija par ieguldījumu fondu 3 2. Ieguldījumu

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated

Nolikums_Cash_Reserve_Fund_LV_updated Atvērtā ieguldījumu fonda Rietumu Asset Management Cash Reserve Fund PĀRVALDES NOLIKUMS Fonds ir reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Reģistrācijas datums: 23.07.2014. Reģistrācijas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd

NorvikBanka_PubliskaisParskats_4_2011_LAT_ J.indd BANKAS PUBLISKAIS IV.2011 PĀRSKATS PAR 2011. GADA IV CETURKSNI CIENĪJAMIE KLIENTI UN AKCIONĀRI! 2011. gadā AS NORVIK BANKA un tās Grupas darbību raksturo stabilitāte galvenajos finanšu rādītājos, tai skaitā

Sīkāk

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07

Nolikums_US Industry USD Equity Fund_NOT_120_ver.07 ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums Atvērtais ieguldījumu fonds Reģistrēts Latvijā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijā: Fonda reģistrācijas datums: 11.09.2013. Fonda reģistrācijas

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Annoal report 2001

Annoal report 2001 APDROŠINĀŠANAS AKCIJU SABIEDRĪBA SEESAM LATVIA 2001.GADA PĀRSKATS SATURS Informācija par uzņēmumu 3 Valdes un padomes ziņojums 4 Bilance 7 Tehniskais un netehniskais peļņas un zaudējumu aprēķins 9 Naudas

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc

Microsoft Word - tkb_fin_r_1997_lv2-LAST.doc PAR PERIODU NO 1997.GADA 1.JANVĀRA LĪDZ 1997.GADA 31.DECEMBRIM SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums Ziņojums par Vadības atbildību Padomes un Valdes sastāvs Peļņas un zaudējumu aprēķins l Bilance 2 Ārpusbilance

Sīkāk

TKB_2009_1cet_parsk_lv

TKB_2009_1cet_parsk_lv A/S TRASTA KOMERCBANKA. GADA 31. MARTĀ (NEAUDITĒTI) SATURS lpp. Starpperiodu bankas (grupas mātes uzņēmuma) vadības ziņojums 3 Bankas (grupas mātes uzņēmuma) padomes un valdes sastāvs 5 Finanšu pārskati

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats

AS BLUEORANGE BANK gada IV ceturkšņa finanšu pārskats AS BLUEORANGE BANK 2017. gada IV ceturkšņa finanšu pārskats 2 SATURS 3 Pamatinformācija 4 Bankas akcionārs 5 Padome un Valde 6 Darbības stratēģija un mērķi 7 Bankas struktūra 8 Konsolidācijas grupas sastāvs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk