Latviešu valoda optimālajā mācību satura apguves līmenī Valsts pārbaudes darba programma

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Latviešu valoda optimālajā mācību satura apguves līmenī Valsts pārbaudes darba programma"

Transkripts

1 Latviešu valoda optimālajā mācību satura apguves līmenī Valsts pārbaudes darba programma Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

2 Latviešu valoda optimālajā mācību satura apguves līmenī Valsts pārbaudes darba programma Valsts pārbaudes darba programma ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projektā Kompetenču pieeja mācību saturā (turpmāk Projekts). Valsts pārbaudes darbu satura, programmu un paraugu izstrādi Projektā vadīja Pāvels Pestovs. Valsts pārbaudes darba programmas izstrādi un sagatavošanu publicēšanai vadīja Arvils Šalme un Inta Urbanoviča. Valsts pārbaudes darba programmu izstrādāja Elita Dumpe, Santa Jukša, Ingrīda Kondratjeva, Inese Lāčauniece, Sanita Martena, Līga Sudare un Fēlikss Svirskis. Valsts pārbaudes darba programmu izvērtēja ārējie eksperti: Signe Ābola, Lita Silova un Raita Šūpola. Projekts izsaka pateicību visām Latvijas izglītības iestādēm, kas piedalījās mācību satura aprobācijā.

3 Saturs Ievads 4 1. Valsts pārbaudes darba mērķis 4 2. Vērtēšanas saturs 4 3. Valsts pārbaudes darba uzbūve 8 4. Vērtēšanas kārtība un kritēriji Piekļuves nosacījumi Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot valsts pārbaudes darba laikā Rīcības vārdu skaidrojums 13 PIELIKUMI 1. pielikums. Vispārīgu prasmju un prasmju grupu snieguma līmeņu apraksti pielikums. Latviešu valodā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti optimālajā apguves līmenī pielikums. Valsts pārbaudes darba programmā un valsts pārbaudes darba paraugā lietotie kodi 22 3

4 Ievads Valsts pārbaudes darba programma veidota kā teorētiskais ietvars 2021./2022. mācību gada un nākamo gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to saturisko salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā skaidrots valsts pārbaudes darba vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, pārbaudes darba piekļuves nosacījumi, nepieciešamo resursu un līdzekļu nodrošinājums, kā arī valsts pārbaudes darbā izmantoto rīcības vārdu skaidrojums. 1. Valsts pārbaudes darba mērķis Valsts pārbaudes darba mērķis ir novērtēt skolēnu sniegumu latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta gada 3. septembra noteikumu Nr. 416 Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (turpmāk standarts) 2. pielikumam Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti valodu mācību jomā. I. Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti latviešu valodā optimālajā mācību satura apguves līmenī un iegūt datus skolēnu snieguma un mācību satura izvērtēšanai, metodisko ieteikumu izstrādei un profesionālās pilnveides plānošanai izglītības iestādes, dibinātāja un valsts līmenī, lai identificētu un izvērtētu, cik lielā mērā ir apgūti plānotie sasniedzamie rezultāti, lai sertificētu apgūto vai atlasītu kandidātus turpmākās izglītības iespējām, kā arī lai pārvaldītu iegūtos datus izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par atbalstu vai mācību satura īstenošanas atbildību. Valsts pārbaudes darba adresāts skolēni, kuri ir apguvuši valodu mācību jomas sasniedzamos rezultātus latviešu valodā optimālajā mācību satura apguves līmenī (2. pielikums). 2. Vērtēšanas saturs Latviešu valodas valsts pārbaudes darba (turpmāk VPD) vērtēšanas saturu raksturo trīs kategorijās: 1) sasniedzamo rezultātu veids un grupa; 2) satura modulis; 3) izziņas darbības līmenis Sasniedzamo rezultātu veids un grupa Skolēnam plānotie sasniedzamie rezultāti (turpmāk SR) ir apkopoti šādos SR veidos: zināšanas un izpratne; prasmju grupas; ieradumi. Katram SR veidam ir norādītas SR grupas, kuras aptver standartā noteikto mācību saturu un tiek vērtētas VPD (1. tabula). Zināšanu un izpratnes pārbaudei ir paredzēti uzdevumi, kuros skolēns analizē tekstu, demonstrējot zināšanas un izpratni par latviešu valodas sistēmas un stilistikas jautājumiem, autora individuālā stila savdabību, valodas līdzekļu strukturālajām, semantiskajām un funkcionālajām īpatnībām. Prasmju apguvi raksturo piecas SR grupas tekstveide, argumentēšana, teksta stilistika, valodas kvalitāte, mijiedarbība informācijas nodošanā, kas attiecināmas uz skolēna snieguma pārbaudi gan mutvārdos, gan rakstveidā. Tekstveides prasmju grupā tiek pārbaudīta skolēna prasme veidot žanriski atbilstošu, pārdomātu, strukturētu, loģisku, pilnvērtīgi sasaistītu tekstu, kas atbilst tematam un ietver skolēna patstāvīgos spriedumus un personisko vērtējumu. Argumentēšanā tiek vērtēta skolēna prasme formulēt skaidrus un precīzus apgalvojumus, kā arī pierādīt tos ar precīziem, pamatotiem un iederīgiem pierādījumiem, 4

5 izmantojot nepieciešamo informācijas apjomu, precīzus faktus, kas papildināti arī ar savu pieredzi. Teksta stilistikas prasmju grupā tiek pārbaudīta skolēna prasme veidot stilistiski atbilstošu, viendabīgu tekstu, kā arī prasme izvēlēties stilistiski iederīgus un iedarbīgus izteiksmes līdzekļus. Nozīmīga prasmju grupa ir valodas kvalitāte, kurā tiek pārbaudīta skolēna prasme veidot leksiski, gramatiski, stilistiski pilnvērtīgu tekstu, kas rakstu formā atbilst ortogrāfijas un interpunkcijas normām, bet mutvārdos ir vienmērīgi plūstošs un papildināts ar atbilstošiem neverbāliem izteiksmes līdzekļiem. Mutvārdos īpaši tiek pārbaudīta arī mijiedarbība informācijas nodošanā skolēna prasme iesaistīties dialogā, ievērojot runātāja un klausītāja kultūru. Īpašs SR veids ir ieradumi. Tā kā ieradumu vērtēšanai nozīmīgi ir novērot skolēna darbību ilgākā laikposmā, VPD ieradumi netiek novērtēti tiešā veidā. Tomēr mācību procesā mērķtiecīgi veidoti ieradumi nozīmīgi ietekmē skolēnu sniegumu VPD, piemēram, skolēna spēja regulāri kontrolēt savas valodas kvalitāti un iederību noteiktā situācijā, kā arī ieradums stilizēt tekstu, izmantojot savdabīgus vārdus vai gramatiskos līdzekļus, apzinoties, ka valoda raksturo cilvēka identitāti, tādējādi skolēna ieradumus VPD vērtē netieši, integrējot šo vērtējumu noteiktos prasmju kritērijos. 1. tabula. Sasniedzamo rezultātu veidi, grupas un to īpatsvars VPD Zināšanas un izpratne Prasmju grupas Sasniedzamo rezultātu veids un grupa pārzina valodas funkcionālos stilus, tiem raksturīgās pazīmes, kā arī tipiskos izteiksmes līdzekļus; pilnvērtīgi nosaka, skaidro, raksturo, analizē, pamato tekstā lietotos valodas līdzekļus no strukturālā, semantiskā un funkcionālā viedokļa; vērtē valodas līdzekļus, ja nepieciešams, piedāvā uzlabojumus. Tekstveide: veido tekstu, kura temats ir izprasts, pietiekami izvērsts teksta saturā; skaidri un precīzi pauž temata aktualitāti; pārdomāti strukturē skatījumu uz problēmu, ietver patstāvīgus spriedumus, kas atspoguļo personisko vērtējumu, piedāvā skatu no dažādiem viedokļiem; strukturē tekstu, kas pilnībā atbilst žanram, ir strukturāli pārdomāts, līdzsvarots, pabeigts; veido loģisku un skaidri uztveramu tekstu, ko raksturo pilnvērtīga sasaiste; teksta veidošanā ievēro prasīto dalījumu rindkopās un teksta apjomu. Argumentēšana: formulē skaidrus un precīzus apgalvojumus, kas pilnībā atbilst analizējamam tematam, pieteiktajai problēmai vai jautājumam; pierāda argumentus ar precīziem, pamatotiem un iederīgiem pierādījumiem, izmantojot nepieciešamo informācijas apjomu, precīzus faktus, kas papildināti arī ar savu pieredzi; izmanto kvalitatīvi un kvantitatīvi pietiekamus argumentus, lai pierādītu apgalvojumus. Teksta stilistika: veido stilistiski pārdomātu tekstu, kurā ievērotas vienotas stila prasības; izvēlas stilistiski iederīgus un iedarbīgus izteiksmes līdzekļus; īsteno radošumu teksta veidošanā. Valodas kvalitāte: veido tekstu, kurā vārdu krājums ir pārdomāts, daudzveidīgs, funkcionāli un semantiski prasmīgi izvēlēts; veido pilnvērtīgu teksta gramatisko (morfoloģisko un sintaktisko) noformējumu, kas atbilst komunikatīvajam nolūkam; veido tekstu atbilstoši latviešu literārās valodas ortogrāfijai un interpunkcijai; veido mutvārdu tekstu, kuram raksturīgs vienmērīgs valodas plūdums, izmantoti iederīgi neverbālie izteiksmes līdzekļi. Mijiedarbība informācijas nodošanā: izturas cieņpilni pret sarunas biedru un ievēro runātāja un klausītāja kultūru; izsakās skaidri, loģiski, pārliecinoši, ievērojot laika limitu; atbild uz jautājumiem pārdomāti, strukturēti, precīzi un pietiekami izvērsti. Īpatsvars (%)

6 2.2. Satura modulis VPD saturs ir pakārtots četriem satura moduļiem, kas veido strukturāli saturisko ietvaru plānotajiem skolēnam SR latviešu valodā atbilstoši standartam un ko raksturo četras lielās idejas (turpmāk arī Li 3. pielikums). 1. Valoda un sabiedrība (Li1): Jebkura dzīva valoda ir mainīga, un tai ir raksturīgi vairāki paveidi: literārā valoda, sociolekti un reģiolekti. Valodā mēs atspoguļojam sevi, savu piederību, uzskatus un vērtības. VPD tiek pārbaudīti šādi satura jautājumi: latviešu valodas paveidi literārā valoda, sociolekti, reģiolekti un tiem raksturīgās pazīmes; aktuālā valodu situācija Latvijā; valodas un kultūras nozīme identitātes veidošanas procesā. 2. Mediji, valoda un ietekme (Li2): Mediji konstruē realitāti un ietekmē veidu, kā sabiedrība redz pasauli. Detalizēti analizējot medijos izmantotos valodas līdzekļus, varam noteikt ietekmes un manipulācijas paņēmienus. VPD tiek pārbaudīti šādi satura jautājumi: vēstījuma aktualitāte, mērķis, kā arī žanrs, struktūra, funkcijas; viedokļa izpratne, viedokļa uzbūve, argumentācija; regulēta lingvistiskā uzvedība, ievērojot ētikas normas. 3. Stilistika (Li3): Katru tekstu raksturo noteikta stila vai vairāku stilu pazīmes. Dažādu tekstu izpratne un veidošana ir nepārtraukts radošs process, kurā tiek iegūta jauna saziņas pieredze un iepazīta valodas daudzveidība. VPD tiek pārbaudīti šādi satura jautājumi: valodas funkcionālie stili un tiem raksturīgās pazīmes; valodas līdzekļu (verbālu, neverbālu) izvēle un lietojums, stilistiskā iederība; autora individuālā stila īpatnības valodā. 4. Valodas struktūra (Li4): Valoda ir zīmju sistēma, kas sastāv no vairākiem savstarpēji saistītiem valodas līmeņiem. Ar valodas palīdzību mēs domājam un paužam savas domas citiem. VPD tiek pārbaudīti šādi satura jautājumi: valodas sistēma, dažādu valodas līmeņu vienības; valodas līdzekļu strukturālais, semantiskais un funkcionālais raksturojums: ҽҽ valodas leksiskie līdzekļi, ҽҽ valodas gramatiskie (morfoloģiskie un sintaktiskie) līdzekļi, ҽҽ latviešu literārās valodas ortogrāfijas un interpunkcijas nosacījumi; teksta valodas kvalitāte atbilstoši literārās valodas normām. Katra moduļa un Li īpatsvars pamatā atbilst programmā apgūtajam saturiskajam sadalījumam, proti, Li1 20 %, Li2 20 %, Li3 30 %, Li4 30 %, tomēr, ņemot vērā VPD uzdevumu saturiskās nianses, katras Li īpatsvars var variēties 10 % amplitūdā (2. tabula). 2. tabula. Satura moduļi un to īpatsvars VPD Satura modulis Īpatsvars (%) Valoda un sabiedrība Mediji, valoda un ietekme Stilistika Valodas struktūra

7 VPD saturs ir veidots, ņemot vērā vairākus mācību satura un pieejas akcentus. Skolēns demonstrē visas valoddarbības prasmes (lasīt, rakstīt, runāt, klausīties), tomēr darbam ar rakstītiem tekstiem ir piešķirts lielāks īpatsvars (80 %), jo vidējās izglītības posmā padziļināti tiek apgūta prasme rakstīt un strādāt ar uzrakstītu tekstu. VPD saturs veidots, integrējot tajā arī sasaisti ar vispārējās vidējās izglītības saturu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu, proti, latviešu literatūras materiālu izmantošanu un analīzi. Skolēnam tiek piedāvāti dažādu funkcionālo stilu teksti, tomēr kopumā lielāks īpatsvars ir daiļliteratūras tekstu izvēlei, lai skolēns varētu labāk fokusēties uz aktuāliem kultūras, literatūras vai valodniecības procesiem, kā arī teksta tematu, nolūku, aktualitāti, mērķtiecīgi izvēlētajiem valodas līdzekļiem u. tml. Dažos uzdevumu nosacījumos ir iekļauti jautājumi, kas vidējās izglītības posmā tiek apgūti starpdisciplināri, piemēram, piedāvāto tekstu saistība ar kontekstuālām norisēm sabiedrībā. VPD uzdevumu kompleksums īstenojas vairākos aspektos, proti, gan analizējamo tekstu sarežģītības pakāpē, gan dažādu kognitīvo darbību aktualizēšanā uzdevumu nosacījumos, gan dažādu saturisko vienību sistēmiskumā Izziņas darbības līmenis Skolēna zināšanas, prasmes un kompetences tiek pārbaudītas četros kognitīvās jeb izziņas darbības līmeņos atbilstoši SOLO jeb novēroto mācīšanās rezultātu taksonomijai, kurā skolēna sniegums tiek raksturots, analizējot ideju jeb struktūrelementu skaitu un saišu kvalitāti starp šiem struktūrelementiem. Izziņas darbības līmeņu apraksts ir pielāgots VPD. Izziņas darbības līmeņiem ir dažāds īpatsvars VPD norisē, ievērojot eksāmena mērķi un galvenos vērtēšanas principus, tāpēc izvēlēto izziņas darbību līmeņi ir sadalīti atbilstoši uzdevumu veidiem (katras izziņas darbības līmenis var variēties ne vairāk kā 10 % amplitūdā) (3. tabula). 3. tabula. Izziņas darbības līmeņu raksturojums un to īpatsvars VPD Izziņas darbības līmenis Līmeņa apraksts Raksturīgie rīcības vārdi Īpatsvars (%) I Nosaka un atrod tekstā Li definētos saturiskos elementus. atrast, izrakstīt, izvēlēties (no teksta), minēt (no teksta), nosaukt, nošķirt, noteikt 5 10 II Klasificē un raksturo Li definētos saturiskos elementus. aprakstīt, grupēt, izskaidrot, klasificēt, raksturot 5 10 III Analizē un izvērtē Li definētos saturiskos elementus. analizēt, novērtēt, pamatot jeb uzrakstīt pamatojumu, papildināt, piedāvāt (savu piemēru), salīdzināt, secināt jeb uzrakstīt secinājumu IV Pārveido un rada Li definētos saturiskos elementus. formulēt, iekļaut, iesaistīt (tekstā), izmantot, pārveidot, sagatavot Katru izziņas darbības līmeni raksturo noteikti rīcības vārdi (sīkāk 7. Rīcības vārdu skaidrojums ), kas tiek izmantoti uzdevumu nosacījumos, lai būtu skaidri identificējams uzdevumā vērtējamais līmenis. 7

8 3. Valsts pārbaudes darba uzbūve VPD ir sadalīts trīs daļās: 1. daļa teksta satura un valodas līdzekļu analīze (rakstveidā); 2. daļa argumentētā eseja (rakstveidā); 3. daļa runa un saziņa (mutvārdos). VPD rakstveida un mutvārdu daļas norisinās neatkarīgi: rakstveida daļas (teksta satura un valodas līdzekļu analīze; argumentētā eseja) visi skolēni valstī pilda vienlaikus un vienā un tai pašā augošā secībā (vispirms 1., pēc tam 2. daļa), starp abām daļām ir nepieciešams vismaz 20 minūšu pārtraukums, savukārt mutvārdu daļas uzdevums atbilstoši skolēnu skaitam skolā var tikt īstenots vairākās dienās ilgākā laika posmā gan pirms, gan pēc rakstveida daļas uzdevumu izpildes. VPD rakstveida daļas (teksta satura un valodas līdzekļu analīze; argumentētā eseja) ir saturiski saistītas: 1) viens no piedāvātajiem tekstiem (1. teksts) tiek izmantots uzdevumu izpildei gan 1., gan 2. daļā; 2) argumentētās esejas temati ir tematiski sasaistīti ar 1. tekstu. Rakstveida uzdevumu saturiskā saistība ir nepieciešama, lai palīdzētu skolēnam veidot plašāku faktoloģisko bāzi argumentētās esejas izstrādei. Arī mutvārdu daļu ieteicams tematiski sasaistīt ar rakstveida uzdevumiem, izvēloties tematiski atbilstošus tekstu fragmentus, tomēr šis nosacījums nav obligāts. 1. daļa. Teksta satura un valodas līdzekļu analīze Skolēnam tiek piedāvāts viens teksts vai teksta fragments (turpmāk teksts), kas tiek iekļauts kā 1. teksts (šis teksts tiek izmantots arī VPD 2. daļas uzdevuma izpildē). Teksta apjoms ir vārdu. Teksts tiek ņemts no publicistikas vai daiļliteratūras, tam ir jābūt aktuālam attiecīgajā laika posmā (piemēram, daiļdarba fragments var tikt ņemts no Latvijas Literatūras gada balvas saraksta, grāmatu kolekcijas Bērnu un vecāku žūrijai ), tematiski tam ir jābūt saistītam ar kādu no lielajām idejām ( 2. Vērtēšanas saturs ). Analīzē izmanto teksta oriģinālu, kuru atbilstoši VPD nosacījumiem var īsināt, teksts var ietvert dažādu nacionālās valodas paveidu pazīmes (sociolekts, reģiolekts, profesiolekts u. tml.), tomēr tam pamatā (vismaz 80 %) ir jābūt rakstītam latviešu literārajā valodā. Tekstā ir jābūt ietvertiem daudzveidīgiem valodas līdzekļiem, lai tos var analizēt gan no semantiskā, gan no strukturālā, gan no stilistiskā viedokļa. Teksta satura un valodas līdzekļu analīzē iekļauti 7 10 uzdevumu, lai skolēns var veltīt katra uzdevuma izpildei vismaz 5 minūtes. Uzdevumu skaits ir atkarīgs no uzdevumu sarežģītības un izziņas darbības līmeņa pakāpes. Uzdevumi tiek veidoti atbilstoši izvēlētā teksta fragmenta (1. teksts) saturiskajam un valodiskajam piedāvājumam, līdz ar to tajos ir iekļaujami tie VPD satura elementi, kas ir uzskatāmi identificējami un raksturojami izvēlētajā tekstā. Uzdevumu skaits un saturiskā secība, kā arī iegūstamo punktu skaits viena uzdevuma robežās katrā uzdevumu variantā ir mainīgs. No saturiskā viedokļa teksta satura un izteiksmes līdzekļu analīzes uzdevumi ietver jautājumus, kas atbilst Li2, Li3 un Li4. Mediji, valoda un ietekme (Li2) 20 %: viedokļa izpratne, viedokļa uzbūve, argumentācija; regulēta lingvistiskā uzvedība, ievērojot ētikas normas. Stilistika (Li3) 40 %: valodas līdzekļu (verbālu, neverbālu) izvēle un lietojums, stilistiskā iederība; autora individuālā stila īpatnības valodā. Valodas struktūra (Li4) 40 %: valodas sistēma, dažādu valodas līmeņu vienības; valodas līdzekļu strukturālais, semantiskais un funkcionālais raksturojums: ҽҽ valodas leksiskie līdzekļi, ҽҽ valodas gramatiskie (morfoloģiskie un sintaktiskie) līdzekļi, ҽҽ latviešu literārās valodas ortogrāfijas un interpunkcijas nosacījumi; teksta valodas kvalitāte atbilstoši literārās valodas normām. Uzdevumi ir veidoti tā, lai atbilstoši aprēķinātajam īpatsvaram pārbaudītu visus četrus izziņas darbības līmeņus, tāpēc uzdevumu formulējumos jābūt izmantotiem atbilstošā izziņas darbības līmeņa rīcības vārdiem ( 2. Vērtēšanas saturs ; 7. Rīcības vārdu raksturojums ). Uzdevumu formulējumi ir kompleksi, proti, vienā uzdevumā ir ietvertas vairākas izziņas darbības, tomēr 8

9 uzdevumu nosacījumiem nevajadzētu ietvert vairāk par 2 3 darbībām, turklāt jāievēro katras izziņas darbības aptuvenais īpatsvars, formulējot uzdevumu nosacījumus. Katrs izziņas darbības līmenis ir nošķirts uzdevuma nosacījumos, līdz ar to skolēnam ir iespēja izpildīt katra izziņas līmeņa darbību atsevišķi, sākot ar I līmeni un beidzot ar III vai IV. Uzdevuma formulējumā ir izmantots viens vai vairāki ievadteikumi, kas palīdz skolēnam saprast uzdevuma saturisko ievirzi. Katra uzdevumā veicamā darbība ir formulēta atsevišķā teikumā, pirms darbības uzraksti pamatojumu iepriekšējā teikumā ir noformēts jautājums, par kuru jāraksta pamatojums. Ja nepieciešams, uzdevumu nosacījumos jāiekļauj arī informācija par atbildes apjomu, piemēram, norādot teikuma skaitu, teikumu struktūru, vārdu skaitu, kā arī nepieciešams norādīt konkrētu atbildē minamo piemēru skaitu. Visiem skolēniem ir paredzēts viens darba variants. Teksta valodas līdzekļu analīzes uzdevumu kopējais izpildes laiks ir 80 minūtes: 10 minūtes teksta lasīšana un izpratnes veidošana, 70 minūtes uzdevumu izpilde. VPD 1. daļā tiek vērtēti šādi SR veidi: zināšanas un izpratne; argumentēšana; valodas kvalitāte. 2. daļa. Argumentētā eseja Skolēns raksta argumentēto eseju ( vārdu) par kādu aktuālu kultūras, literatūras vai valodniecības jautājumu, kas ir tematiski saistīts ar teksta analīzes uzdevumos izmantoto tekstu (1. teksts). Argumentu izstrādei tiek piedāvāts vēl viens teksts, kas tiek pievienots VPD rakstveida daļā kā 2. teksts (teksta apjoms vārdu). Tas ir informatīvs teksts vai tekstu kompilācija (informatīvs raksts, enciklopēdijas šķirklis, recenzija u. tml.), kurā ir atrodami fakti saistībā ar 1. teksta tematiku. 2. tekstam ir jābūt rakstītam latviešu literārajā valodā. Izvēlei tiek piedāvāti divi argumentētās esejas temati viens no tiem ir noformēts kā citāts no 1. teksta fragmenta, savukārt otrs ir formulēts vispārīgi atbilstoši 1. un 2. teksta tematikai. Skolēns raksta eseju par vienu no diviem piedāvātajiem tematiem pēc izvēles. No saturiskā viedokļa argumentētās esejas temati ir veidoti atbilstoši Li1. Valoda un sabiedrība (Li1) 40 %: latviešu valodas paveidi literārā valoda, sociolekti, reģiolekti un tiem raksturīgās pazīmes; aktuālā valodu situācija Latvijā; valodas un kultūras nozīme identitātes veidošanas procesā. No strukturālā viedokļa argumentētās esejas izstrādē tiek vērtēti jautājumi, kas definēti Li2, Li3, Li4. Mediji, valoda un ietekme (Li2) 20 %: vēstījuma aktualitāte, mērķis, kā arī žanrs, struktūra, funkcijas; viedokļa izpratne, viedokļa uzbūve, argumentācija; regulēta lingvistiskā uzvedība, ievērojot ētikas normas. Stilistika (Li3) 20 %: valodas funkcionālie stili un tiem raksturīgās pazīmes; valodas līdzekļu (verbālu, neverbālu) izvēle un lietojums, stilistiskā iederība; autora individuālā stila īpatnības valodā. Valodas struktūra (Li4) 20 %: valodas sistēma, dažādu valodas līmeņu vienības; teksta valodas kvalitāte atbilstoši literārās valodas normām. Visiem skolēniem ir paredzēts viens darba variants. Argumentētās esejas kopējais izpildes laiks ir 120 minūtes. VPD 2. daļā tiek vērtēti šādi SR veidi: tekstveide; argumentēšana; teksta stilistika; valodas kvalitāte. 9

10 3. daļa. Runa un saziņa VPD mutvārdu daļā skolēns izsaka viedokli (3 5 minūtes) par noteiktu izlozētu tekstu, pamatā izmantojot divus izlozētus jautājumus, kā arī atbild uz 2 3 jautājumiem, kurus uzdod skolotājs. 3. daļas norisei tiek sagatavoti izlozei divu tekstu komplekti: vienā ietilpst pieci daiļliteratūras teksti, otrā pieci citu stilu un žanru teksti (izņemot daiļliteratūras tekstus). Katra teksta apjoms ir vārdu. Daiļliteratūras teksti var būt no dažādu laiku un dažādu žanru daiļliteratūras, citu funkcionālo stilu un žanru tekstiem ir jāprezentē stilu funkcionālā daudzveidība (piemēram, zinātniska stila teksts (enciklopēdijas šķirklis, zinātnisks raksts, zinātniska recenzija, literatūras apskats, monogrāfija u. c.), lietišķā stila teksts (administratīvs dokuments, likums, normatīvs akts, lietišķa vēstule, apsveikums, svinīgas uzrunas teksts u. c.), publicistikas stila teksts (intervija, publikācija, viedokļa raksts, notikumu apskats u. c.)), tomēr visu funkcionālo stilu piemēriem nav obligāti jābūt pārstāvētiem vienā VPD komplektā. Izvēlētie teksti var ietvert dažādu nacionālās valodas paveidu pazīmes (sociolekts, reģiolekts, profesiolekts u. tml.), tomēr tiem pamatā (vismaz 80 %) ir jābūt rakstītiem latviešu literārajā valodā. Katrai VPD dienai tiek gatavots cits tekstu komplekts. Katram skolēnam izlozei tiek piedāvāts pilns tekstu komplekts (pieci daiļliteratūras teksti un pieci citu stilu un žanru teksti), no kura skolēns izlozē vienu daiļliteratūras tekstu un vienu cita stila vai žanra tekstu. Skolēns var izlozēt tekstus tikai vienu reizi, atkārtota izloze nav paredzēta. Pēc iepazīšanās ar izlozētajiem tekstiem skolēns izvēlas, kuru no diviem izlozētajiem tekstiem viņš izmantos uzdevuma izpildē. Izlozei ir sagatavoti arī 25 jautājumi, no kuriem skolēns izlozē divus jautājumus. Visi jautājumi ir iepriekš publicēti VPD programmā. Ne vairāk par 20 % jautājumu var būt katra mācību gada jautājumu mainīgā daļa, kas tiek formulēti atkarībā no piedāvāto tekstu veidiem un aktuālās valodas situācijas. Izlozes jautājumi 1. Raksturo teksta tematu un pamato savu viedokli! 2. Raksturo tekstā ietverto problēmu un pamato savu viedokli! 3. Raksturo teksta nolūku un pamato savu viedokli! 4. Raksturo teksta iespējamo adresātu un pamato savu viedokli! 5. Raksturo kādu no tekstā ietvertajām idejām un pamato savu viedokli! 6. Kā, tavuprāt, tekstā izpaužas autora vai literārā tēla individualitāte? 7. Raksturo, kā tekstā atklājas žanra pazīmes, un pamato savu viedokli! 8. Raksturo, kādiem līdzekļiem autors ietekmē lasītāju/manipulē ar lasītāju, un pamato savu viedokli! 9. Raksturo, kas tekstā tevi visvairāk uzrunāja emocionāli (pozitīvi), un pamato savu viedokli! 10. Raksturo, kas tekstā tevi visvairāk uzrunāja emocionāli (negatīvi), un pamato savu viedokli! 11. Raksturo vienu tekstā iegūtu atziņu un pamato savu viedokli! 12. Kas tekstā nebija saprotams, kāpēc? 13. Ko un kāpēc tu vēlētos pajautāt teksta autoram? 14. Ar kādiem paņēmieniem autors ir padarījis tekstu interesantu/savdabīgu/specifisku/uztveramu/saprotamu? 15. Ko no tekstā aprakstītā tu varētu sasaistīt ar savu pieredzi? 16. Kā, tavuprāt, teksts veido tavu dzīves pieredzi? 17. Kā, tavuprāt, teksts atklāj/neatklāj mūsdienu valodas īpatnības/tendences? 18. Ko jaunu tu uzzināji, izlasot šo tekstu? 19. Kā, tavuprāt, šo tekstu varētu izmantot skolas mācību programmā kādā no mācību priekšmetiem? 20. Izvēlies, ar kuriem atslēgas vārdiem tu raksturotu šo tekstu, un pamato savu viedokli! 21. Kādas pārdomas tev radās pēc teksta izlasīšanas? 22. Kam un kāpēc tu ieteiktu izlasīt šo tekstu? 23. Kuras lasīšanas pieejas palīdzēja saprast tekstu? 24. Kas savdabīgs, tavuprāt, ir vērojams teksta valodā? 25. Kuri tekstā iekļautie valodas līdzekļi tev šķita saistoši un kāpēc? Katram skolēnam izlozei tiek piedāvāts pilns jautājumu komplekts. Skolēns var izlozēt jautājumus tikai vienu reizi, atkārtota izloze nav paredzēta. Uzdevuma izpildei skolēnam ir jāsagatavo atbildes uz abiem jautājumiem mutvārdos. 10

11 No saturiskā viedokļa izlozes jautājumi tiek veidoti atbilstoši Li1 un Li2. Valoda un sabiedrība (Li1) 25 %: aktuālā valodu situācija Latvijā; valodas un kultūras nozīme identitātes veidošanas procesā. Mediji, valoda un ietekme (Li2) 25 %: viedokļa izpratne, viedokļa uzbūve, argumentācija; regulēta lingvistiskā uzvedība, ievērojot ētikas normas. No strukturālā viedokļa runas un saziņas daļā tiek vērtēti jautājumi, kas definēti Li3 un Li4. Stilistika (Li3) 25 %: valodas līdzekļu (verbālu, neverbālu) izvēle un lietojums, stilistiskā iederība. Valodas struktūra (Li4) 25 %: teksta valodas kvalitāte atbilstoši literārās valodas normām. VPD mutvārdu daļas norises secība: norisē skolēni piedalās pa vienam, skolēnu secībai nav īpašu nosacījumu (skolēnu secības izveide notiek skolā pēc noteikta principa (alfabētiskā secība, kodu secība v. tml.), ko kontrolē noteikta atbildīgā persona); sākumā skolēns izlozē no piedāvātajiem tekstu komplektiem vienu daiļliteratūras tekstu un vienu cita stila un žanra tekstu, kā arī divus jautājumus no piedāvātā jautājumu komplekta; pēc iepazīšanās ar izlozētajiem tekstiem un jautājumiem skolēns izvēlas vienu no izlozētajiem tekstiem, kuru izmantos uzdevumu izpildē (tekstu lasīšana, izpratnes veidošana un izvēle ietilpst 20 minūšu gatavošanās laikā); 20 minūtes katrs skolēns individuāli gatavojas izteikties par izlozētajiem jautājumiem (gatavošanās laikā teksts un izlozētie jautājumi ir pieejami), skolēns var veikt pierakstus savām vajadzībām; skolotājs aicina skolēnu izteikt savu viedokli par izlozētajiem diviem jautājumiem, atvēlētais viedokļa izteikšanas laiks katram skolēnam ir 3 5 minūtes; skolēns izsaka viedokli par diviem izlozētajiem jautājumiem, atbildē izmantojot atsauces uz izvēlēto tekstu; skolēnam ir tiesības izmantot uzdevuma izpildes gatavošanās laikā veidotos pierakstus, tomēr nav pieļaujama iespēja, ka skolēns nolasa sagatavoto tekstu; pēc viedokļa izteikšanas skolotājs uzdod skolēnam 2 3 jautājumus saistībā ar skolēna pausto viedokli, atbildēm atvēlētais laiks katram skolēnam ir 2 3 minūtes. Mutvārdu daļas kopējais laiks vienam skolēnam ir minūtes: 5 minūtes praktiskā organizācija, 20 minūtes skolēna gatavošanās, 10 minūtes viedokļa izteikšana un jautājumu uzdošana. Lai optimizētu VPD norisi, skolēnus var organizēt nelielās grupās. VPD 3. daļa tiek ierakstīta, lai nodrošinātu objektīvus nosacījumus vērtēšanā. Uzdevuma izpilde tiek vērtēta klātienē (vērtē gan skolotājs, kas pārbauda skolēna prasmes, gan ārējais vērtētājs), kā arī pēc nepieciešamības var vērtēt uzdevuma izpildes ierakstu, lai atkārtoti pārbaudītu vērtēšanas objektivitāti. VPD 3. daļā tiek vērtēti šādi SR veidi: tekstveide; argumentēšana; mijiedarbība informācijas nodošanā; valodas kvalitāte. 11

12 4. Vērtēšanas kārtība un kritēriji Katra VPD daļa tiek vērtēta atsevišķi, izmantojot noteiktu punktu skaitu un katram uzdevumam pielāgotu snieguma līmeņu aprakstu, kas ir izstrādāts, pamatojoties uz programmā iekļauto vispārīgo snieguma līmeņu aprakstu (1. pielikums). Katrai VPD daļai ir paredzēts noteikts punktu skaits, visu daļu kopējais maksimālais punktu skaits ir 100 punktu (4. tabula). 4. tabula. VPD daļās iegūstamais punktu skaits un īpatsvars VPD daļa Īpatsvars no kopējā iegūstamo punktu skaita (%) Punkti 1. daļa. Teksta satura un valodas līdzekļu analīze daļa. Argumentētā eseja daļa. Runa un saziņa Kopā Skolēna snieguma rezultātus VPD iegūto punktu summu visā darbā, iegūto punktu summu katrā daļā un iegūto punktu summu pret noteiktu SR veidu vai grupu izsaka procentuālajā novērtējumā. Kopumā aptuveni % VPD iekļauto testelementu reprezentē minimālo prasību kopumu. Šo prasību izpilde apliecina skolēna spēju izmantot galvenās valoddarbības prasmes (lasīt, rakstīt, runāt, klausīties), kā arī formulēt savu viedokli, demonstrējot valodas kā domāšanas līdzekļa un saziņas līdzekļa funkciju, neizceļot valodas individualitāti un atbilsmi literārajām normām. Taču optimālā līmeņa mācību satura apguve paredz nostiprināt un padziļināt skolēna spēju prasmīgi izmantot latviešu valodu daudzveidīgās situācijās un dzīves jomās, izvēloties atbilstošus izteiksmes līdzekļus, kā arī formulējot skaidri izteiktos un pamatotos argumentos balstītu attieksmi Katram vērtēšanas kritērijam ir sagatavots vispārīgs snieguma līmeņu apraksts (1. pielikums), ko sašaurinot vai paplašinot var pielāgot katram VPD iekļautajam uzdevumam un uzdevuma vērtēšanā paredzēto punktu skaitam. Katru atsevišķo VPD uzdevumu kritēriju nevērtē, ja skolēna sniegums nesasniedz I snieguma līmeņa aprakstā minēto vai arī skolēna sniegumā konkrētais kritērijs ir ignorēts. VPD atbildi kopumā nevērtē, ja: uzdevums nav izpildīts; uzdevuma izpildē pilnībā ignorēti uzdevuma nosacījumi; atbildē ietverta informācija, kas ir pretrunā ar ētikas normām; atbildes teksts nav izlasāms; atbildē ir vērojamas plaģiāta pazīmes. Šie nosacījumi ir precizēti pie katra konkrētā VPD uzdevuma vērtēšanas kritērijiem. 12

13 5. Piekļuves nosacījumi VPD netiek izvirzīti noteikti piekļuves nosacījumi. Skolēnam VPD izpildei ir nepieciešama tumši zila vai melna pildspalva, citi īpaši resursi un līdzekļi nav paredzēti. 6. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot valsts pārbaudes darba laikā VPD nav paredzēts izmantot palīglīdzekļus. 7. Rīcības vārdu skaidrojums Uzdevumu nosacījumos tiek lietoti darbības vārdi, kas nosauc galvenās valoddarbības: lasīšana lasīt, izlasīt u. c.; rakstīšana rakstīt, pierakstīt, uzrakstīt u. c.; klausīšanās klausīties, noklausīties u. c.; runāšana atbildēt, izteikt, uzdot jautājumu u. c. VPD uzdevumu formulējumos izmanto noteiktus rīcības vārdus katras izziņas darbības nosaukšanai ( 2. Vērtēšanas saturs ), un katra rīcības vārda nozīmes skaidrojums ir aprakstīts (5. tabula). 5. tabula. Rīcības vārdu skaidrojums Rīcības vārds Analizēt Aprakstīt Atrast Formulēt Grupēt Iekļaut Iesaistīt (tekstā) Izmantot Izrakstīt Izskaidrot Izvēlēties (no teksta) Klasificēt Minēt (piemēru no teksta) Rīcības vārda nozīmes skaidrojums Detalizēti apskatīt, raksturot veselumu (objektu, jēdzienu, faktu, procesu, pazīmi, problēmu, risinājumu u. tml.) un tā daļas pēc noteiktiem kritērijiem, lai noskaidrotu to būtiskās īpatnības (pazīmes, īpašības, sakarības, struktūru u. tml.). Aprakstīt sistēmiski, noteiktā un loģiskā secībā izklāstīt, uzrakstīt atbilstoši noteiktiem kritērijiem, neiekļaujot pamatošanu, izskaidrošanu. Atklāt, konstatēt, identificēt, izvēlēties. Izteikt, apkopot domu, ideju. Veidot (apvienot vai sadalīt) grupas, objektu kopas pēc noteiktas pazīmes vai vairākām nošķiramām pazīmēm. Iesaistīt, padarīt par sastāvdaļu (tekstā). Iekļaut, padarīt par sastāvdaļu (tekstā). Mērķtiecīgi iesaistīt, piemērot, lietot. Izvēlēties, pierakstīt (daļu no teksta). Skaidrojot padarīt saprotamu (piemēram, darot zināmu tā nozīmi, atklājot būtību). Izraudzīties no kāda daudzuma, kopuma (piemērotāko, atbilstošāko). Veidot grupu hierarhisku struktūru pēc noteiktiem kritērijiem. Mutvārdos vai rakstveidā paust (vārdu, nosaukumu u. tml.); teikt, sacīt, nosaukt. 13

14 Nosaukt Nošķirt Noteikt Novērtēt Pamatot jeb uzrakstīt pamatojumu Papildināt Pārveidot Piedāvāt piemēru Raksturot Sagatavot Salīdzināt Secināt Noteikt; pazīt, identificēt, noskaidrot, konstatēt atšķirīgās pazīmes (īpatnības, faktus, viedokļus, problēmas, argumentus u. tml.). Nodalīt, norobežot, diferencēt. Nosaukt; pazīt, identificēt, noskaidrot, konstatēt atšķirīgās pazīmes (īpatnības, faktus, viedokļus, problēmas, argumentus u. tml.). Vērtējot, izspriežot noteikt, izsecināt kvalitāti, atbilstību noteiktām prasībām. Izveidot skaidrojumu, izmantojot atsauci uz konkrētu informāciju (fakti, dati, cēloņi, novērojumi, iemesli, spriedumi u. tml.). Padarīt ar informāciju, faktiem bagātāku, pievienojot (tam) jaunu daļu. Izveidot citādu, atbilstoši citām prasībām. Veidot iespējamu, vēlamu, derīgu, piemēru, atlasot, izmantojot informāciju un pamanot iespējas. Noteikt, aprakstīt, vērtēt būtiskās raksturīgās īpašības, pazīmes. Rakstot, sacerot u. tml., izveidot, radīt (piemēram, tekstu). Noteikt kopīgās un/vai atšķirīgās īpašības, pazīmes pēc būtības salīdzināmiem veselumiem (objektiem, jēdzieniem, faktiem, procesiem, pazīmēm, problēmām, risinājumiem u. tml.), atsaucoties uz abiem (vai visiem). Veidot atzinumu, spriedumu, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem, iepriekš veiktu analīzi, vērojumiem, cēloņsakarībām u. tml. 14

15 PIELIKUMI 1. pielikums Vispārīgu prasmju un prasmju grupu snieguma līmeņu apraksti Zināšanas un izpratne Kritērijs Zināšanas un izpratne Līmenis I II III IV Uzdevuma nosacījumi ir izprasti un izpildīti daļēji (kāda uzdevuma darbība nav veikta); teksta saturs izprasts un atklāts daļēji, trūkst vismaz vienas būtiskas saturiskas daļas; tekstā lietotie valodas līdzekļi ir noteikti un vispārīgi raksturoti no strukturālā, semantiskā un funkcionālā viedokļa, tomēr analīze nav kvalitatīvi un kvantitatīvi pilnīga; piemeklēti piemēri no piedāvātā teksta, tomēr to skaits un kvalitāte ir nepilnīgi. Uzdevuma nosacījumi pamatā ir izprasti un izpildīti; teksta saturs pamatā ir izprasts, tomēr izpratne atspoguļota kvalitatīvi nepilnīgi (aprakstoši, vispārināti, atrauti no konteksta, neizmantojot atbilstošu terminoloģiju u. tml.); tekstā lietotie valodas līdzekļi noteikti, skaidroti un pamatoti no strukturālā, semantiskā un funkcionālā viedokļa, tomēr izklāstā pietrūkst kādas būtiskas pazīmes, vai tas ir pārāk vispārīgs, un to var attiecināt uz jebkuru tekstu vai situāciju; piemeklēts pietiekams skaits uzdevuma nosacījumiem atbilstošu piemēru, tomēr dažu piemēru kvalitāte nav pilnīga. Uzdevuma nosacījumi pilnībā izprasti un izpildīti; teksta saturs ir izprasts, atbilde formulēta atbilstoši teksta saturam, tā ir kvalitatīvi un kvantitatīvi pilnvērtīga; tekstā lietotie valodas līdzekļi pilnvērtīgi noteikti, skaidroti, raksturoti, analizēti, pamatoti no strukturālā, semantiskā un funkcionālā viedokļa; precīzi piemeklēts pietiekams skaits uzdevuma nosacījumiem atbilstošu un kvalitatīvu piemēru. Uzdevuma nosacījumi ir pilnībā izprasti un izpildīti; teksta saturs ir izprasts, atbilde formulēta kvalitatīvi un kvantitatīvi pilnvērtīgi, tajā vērojams radošums; tekstā lietotie valodas līdzekļi pilnvērtīgi un radoši noteikti, skaidroti, raksturoti, analizēti, pamatoti no strukturālā, semantiskā un funkcionālā viedokļa, kā arī pamatota to kontekstuālā iederība; precīzi piemeklēts pietiekams skaits uzdevuma nosacījumiem atbilstošu, kvalitatīvu piemēru no piedāvātā teksta, kā arī, ja nepieciešams, radoši, oriģināli piemēri no savas pieredzes. 15

16 Kritērijs Līmenis Temata atklāsme Teksta struktūra Temats izprasts virspusīgi, teksta saturā vērojama daļēja novirze no temata; temata aktualitāte pieminēta vispārīgi, frāžaini; skatījums uz problēmu ir vienkāršots, shematisks, virspusīgs un bezpersonisks. Teksta struktūra nav līdz galam pārdomāta, trūkst kādas teksta daļas, žanra specifika ievērota daļēji; teksta plānveida uzbūve ir veidota shematiski, mehāniski, nepievēršot uzmanību teksta loģiskumam un daļu sasaistei; rindkopu princips izmantots nepārdomāti vai haotiski. Tekstveide I II III IV Temats ir daļēji atklāts teksta saturā tas ir sašaurināts vai paplašināts; temata aktualitāte ir skaidri nosaukta, bet tai trūkst loģiska pamatojuma; skatījums uz problēmu ir fragmentārs vai vienpusīgs, paplašināts vai sašaurināts, trūkst personiskā vērtējuma. Teksta struktūra pamatā atbilst žanram, tomēr starp teksta daļām trūkst proporcionāla līdzsvara; teksta plānveida uzbūve ir uztverama, bet tai trūkst loģiskas pilnības, teksta sasaiste ir daļēja, trūkst tematiskas pārejas no viena jautājuma pie cita; dalījums rindkopās ir nepilnīgs kāda rindkopa ir pārāk īsa vai pārāk izvērsta. Teksta apjoms Teksts daļēji atbilst prasītajam apjomam nesasniedz prasīto apjomu vai pārsniedz to vismaz par 30 %. Temats ir izprasts un pietiekami izvērsts teksta saturā; temata aktualitāte ir skaidra un loģiski pamatota; skatījums uz problēmu ir pārdomāti strukturēts, tajā ir ietverti patstāvīgi spriedumi, kas ietver personisko vērtējumu, piedāvāts skats no dažādiem viedokļiem. Teksta struktūra pilnībā atbilst žanram, tā ir strukturāli pārdomāta, līdzsvarota, pabeigta; teksta plānveida uzbūve ir loģiska un skaidri uztverama, teksta daļas raksturo pilnvērtīga sasaiste; ir ievērots prasītais dalījums rindkopās. Teksts pilnībā atbilst prasītajam apjomam. Temats ir izprasts un radoši izvērsts teksta saturā; temata aktualitāte pausta skaidri, tā ir pamatota radoši; skatījums uz problēmu ir pārdomāti un radoši strukturēts, tajā ietverti patstāvīgi spriedumi, piesaistīti daudzveidīgi, arī netipiski skatu punkti. Teksta struktūra pilnībā atbilst žanram, tā ir strukturāli pārdomāta, līdzsvarota un pabeigta; teksta strukturēšanā pilnvērtīgi izmantots kāds oriģināls vai netipisks paņēmiens, kas nav pretrunā ar žanru; ir ievērots prasītais dalījums rindkopās. 16

17 Argumentēšana Kritērijs Līmenis Argumentēšana Argumentu pietiekamība I II III IV Formulēti neskaidri vai nepilnīgi apgalvojumi, kas tikai daļēji atbilst analizējamam tematam, pieteiktajai problēmai vai jautājumam; argumenti pierādīti ar vienpusējiem spriedumiem, kas pamatā balstīti uz savu pieredzi, nevis precīziem faktiem. Formulēti pārāk vispārīgi vai pārāk sašaurināti apgalvojumi, kas neatklāj tematu, pieteikto problēmu vai jautājumu pilnībā; argumenti pamatoti ar vairākiem pierādījumiem, izmantojot gan vispārīgus, nekonkrētus, arī neprecīzus faktus, gan savu pieredzi. Minēta daļa argumentu (vairāk nekā 50 % argumentu atbilstoši teksta žanram). Formulēti skaidri un precīzi apgalvojumi, kas pilnībā atbilst analizējamam tematam, pieteiktajai problēmai vai jautājumam; argumenti pamatoti ar precīziem un iederīgiem pierādījumiem, izmantojot nepieciešamo informācijas apjomu, precīzus faktus, kas pēc nepieciešamības papildināti arī ar savu pieredzi. Minēts pietiekams skaits argumentu atbilstoši teksta žanram. Formulēti skaidri un precīzi apgalvojumi, kas pilnībā atbilst analizējamam tematam, pieteiktajai problēmai vai jautājumam, salīdzināti dažādi apgalvojumi, izvēloties situācijā atbilstošākos; argumenti pamatoti ar precīziem un iederīgiem pierādījumiem, izmantojot daudzveidīgu informācijas apjomu un radoši iesaistot atsauces uz savu pieredzi, kā arī spējot tos vispārināt, lai izmantotu iegūtās likumsakarības jaunā kontekstā. Teksta stilistika Kritērijs Līmenis Teksta stilistika Individualitāte, radošums I II III IV Teksts no stila viedokļa nav viendabīgs, vai arī tas ir samākslots; izteiksmes līdzekļi izvēlēti haotiski, bez kāda mērķtiecīga stilistiska nolūka. Tekstā dominē noteikta valodas funkcionālā stila pazīmes, tomēr stils nav viendabīgs; izteiksmes līdzekļi ir stilistiski atbilstoši, tomēr to izvēlē nav vērojams mērķtiecīgs nolūks. Tekstā ir vērojamas individualitātes un radošuma izpausmes, tomēr tām trūkst mērķtiecības un regularitātes. Teksts ir stilistiski pārdomāts, tekstam raksturīgs vienots, viendabīgs stils; izteiksmes līdzekļi ir mērķtiecīgi izvēlēti, stilistiski iederīgi un iedarbīgi. Tekstā meistarīgi izpaužas autora individualitāte un radošums, kas atbilst teksta mērķim. Teksts ir stilistiski pārdomāts, un tajā radoši un mērķtiecīgi īstenots stils; izteiksmes līdzekļi ir mērķtiecīgi izvēlēti, stilistiski iederīgi un iedarbīgi, tie kombinēti radoši. 17

18 Valodas kvalitāte Kritērijs Līmenis Valodas kvalitāte Vārdu krājums ir nepārdomāts, funkcionāli un semantiski neprecīzs, un tas apgrūtina teksta uztveri; tekstā bieži tiek pārkāptas latviešu gramatikas (morfoloģijas un sintakses) normas (6 10 dažādas neprecīzas vārdformas/konstrukcijas), un tas apgrūtina teksta uztveri; tekstā bieži tiek pārkāptas latviešu ortogrāfijas normas (6 10 dažādas vārdformas), un tas apgrūtina teksta uztveri; tekstā bieži tiek pārkāptas latviešu interpunkcijas normas (6 10 piemēri), un tas apgrūtina teksta uztveri; mutvārdu tekstā valodas plūdums ir nevienmērīgs, daudz lieku paužu, neverbālie izteiksmes līdzekļi ir neiederīgi vai samāksloti. I II III IV Vārdu krājums ir daudzveidīgs, tomēr vairāki vārdi (3 5 dažādi vārdi) nav funkcionāli un/vai semantiski iederīgi kontekstā, taču tas neapgrūtina teksta uztveri; tekstā ir vairākas nebūtiskas gramatikas (morfoloģijas un sintakses) nepilnības (3 5 dažādas neprecīzas vārdformas/konstrukcijas), kas neapgrūtina teksta uztveri; tekstā ir vairākas nebūtiskas ortogrāfijas nepilnības (3 5 dažādas vārdformas), kas neapgrūtina teksta uztveri; tekstā ir vairākas nebūtiskas interpunkcijas nepilnības (3 5 piemēri), kas neapgrūtina teksta uztveri; mutvārdu tekstā ir dažas liekas pauzes, izmantoti neverbālie izteiksmes līdzekļi, kas daļēji nesader ar teksta saturu. Vārdu krājums ir pārdomāts, daudzveidīgs, funkcionāli un semantiski prasmīgi izvēlēts, ir iespējamas dažas leksiskas nepilnības (1 2 vārdi), kas neietekmē teksta uztveri; teksta gramatiskais (morfoloģiskais un sintaktiskais) noformējums ir pilnvērtīgs, tas atbilst komunikatīvajam nolūkam, ir iespējamas dažas nebūtiskas atkāpes no literārās valodas normām (1 2 neprecīzas vārdformas/konstrukcijas), kas neietekmē teksta uztveri; teksts noformēts atbilstoši latviešu literārās valodas ortogrāfijas normām, ir iespējamas dažas nebūtiskas nepilnības (1 2 vārdformas), kas neietekmē teksta uztveri; teksts noformēts atbilstoši latviešu literārās valodas interpunkcijas normām, ir iespējamas dažas nebūtiskas nepilnības (1 2 piemēri), kas neietekmē teksta uztveri; mutvārdu tekstā ir vienmērīgs valodas plūdums, izmantoti iederīgi neverbālie izteiksmes līdzekļi. Veido tekstu, kurā vārdu krājums ir radoši un meistarīgi izvēlēts; teksta gramatikas noformējums ir pilnvērtīgs, mērķtiecīgi radošs un atbilst saziņas nolūkam un kontekstam; tekstā nav ortogrāfijas un interpunkcijas neprecizitāšu, mutvārdu tekstā ir vienmērīgs valodas plūdums, meistarīgi un rodoši izmantoti iederīgi verbālie un neverbālie izteiksmes līdzekļi. 18

19 Mijiedarbība informācijas nodošanā Kritērijs Mijiedarbība informācijas nodošanā Līmenis I II III IV Izturas pret sarunas biedru neiecietīgi vai neieinteresēti; saziņā daļēji ievēro runātāja un klausītāja kultūru, pārtraucot runātāju vai neizrādot interesi par sarunu; atbildot uz jautājumiem, veido ļoti īsas, nepārliecinošas atbildes. Izturas neitrāli pret sarunas biedru, neveicinot mijiedarbi, pamatā ievēro runātāja un klausītāja kultūru; izsakās pietiekami skaidri un pārliecinoši, tomēr teiktajā trūkst loģiskuma; laika limits pamatā ir ievērots vai arī vērojamas nelielas nobīdes (ne vairāk par 30 % no piedāvātā laika limita); atbild uz jautājumiem pārdomāti un strukturēti, tomēr atbildēs trūkst pietiekamas precizitātes vai izvērsuma. Izturas cieņpilni pret sarunas biedru un ievēro runātāja un klausītāja kultūru; izsakās skaidri, loģiski, pārliecinoši, laika limits ir ievērots; atbild uz jautājumiem pārdomāti, strukturēti, precīzi un pietiekami izvērsti. Izturas cieņpilni pret sarunas biedru un ievēro runātāja un klausītāja kultūru, kā arī mērķtiecīgi virza sarunu; izsakās skaidri, loģiski, pārliecinoši un mērķtiecīgi, ievērojot laika limitu; atbild uz jautājumiem pārdomāti, strukturēti, pārliecinoši un precīzi, atbildes izvērsumā radoši iesaistot mērķtiecīgi izvēlētas, kontekstuāli iederīgas atsauces. 19

20 2. pielikums Latviešu valodā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti optimālajā apguves līmenī 1. Valoda un sabiedrība Optimālais apguves līmenis Jebkura dzīva valoda ir mainīga, un tai ir raksturīgi vairāki paveidi: literārā valoda, sociolekti un reģiolekti. Valodā mēs atspoguļojam sevi, savu piederību, uzskatus un vērtības Raksturo valodas situāciju Latvijā, analizējot Valsts valodas likumu, izzinot latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas statusu, kā arī mazākumtautības valodu lomu Latvijas iedzīvotāju vidū. Vērtē savu un citu personu valodu praktiskā lietojuma situācijās. Piedāvā risinājumu, kā veicināt latviešu valodas lietojumu Latvijas sabiedrībā Klausoties, lasot un vērojot, kā arī apgūstot teorētiskos avotus, nošķir latviešu literāro valodu, izlokšņu valodu un sarunvalodu,izprot sociolektu un reģiolektu nozīmi valodā. Formulē viedokli par latviešu literārās valodas un tās paveidu nozīmi savas latviešu valodas bagātināšanā un attīstībā Pamato viedokli par valodas un kultūras nozīmi identitātes veidošanās procesā, ilustrējot savu izpratni ar piemēriem, kas atklāj dzīves pieredzes, kā arī lasīšanas un kultūras norišu vērojumos iegūtās atziņas. Skaidro, kāda ir latviešu valodas un citu valodu un kultūru nozīme savas patības apzināšanā un reprezentācijā citiem Izvēlas piemērotākos latviešu valodas mācību resursus savas valodas pilnveidei, pamatojot izvēli ar racionāliem un emocionāliem argumentiem. Piedāvā inovatīvus risinājumus latviešu valodas jautājumu apguvei un valodas lietpratības veicināšanai. 2. Mediji, valoda un ietekme Sociālie un masu mediji konstruē realitāti un ietekmē veidu, kā sabiedrība redz pasauli. Detalizēti analizējot medijos izmantotos valodas līdzekļus, varam noteikt ietekmes un manipulācijas paņēmienus Lai daudzpusīgi izzinātu noteiktu problēmu, jautājumu vai tematu un veidotu savu tekstu, mērķtiecīgi izvēlas, kārto, analizē un vērtē informāciju, salīdzinot dažādos avotos publicēto tekstu saturu un tajos izmantotos valodas līdzekļus Analizē simbolus, attēlus un verbālos izteiksmes līdzekļus, ar kuriem dažādos medijos tiek atspoguļoti notikumi vai viedokļi. Izvēlas piemērotākos verbālos un neverbālos līdzekļus savu tekstu veidošanā un bagātināšanā, pamatojot šo izvēli ar racionāliem un emocionāliem argumentiem Analizē mediju tekstos valodas līdzekļus (vārdus un to formas, metaforas, salīdzinājumus, gramatiskās konstrukcijas, interpunkciju), lai identificētu tekstā izmantotos ietekmes paņēmienus un manipulācijas rīkus. Atpazīst tekstā maldinošus priekšstatus un viedokļus, lai noteiktu informācijas autentiskumu un ticamību Atbildīgi, ievērojot ētikas normas, iesaistās saziņas situācijās, īpaši sociālajos medijos, prasmīgi lietojot valodas līdzekļus: vārdus, frazeoloģismus, simbolus, pieturzīmes. Labvēlīgi izturas pret saziņas partnera uzskatiem un pārliecību. Regulē savu lingvistisko uzvedību, lai īstenotu saziņas mērķus vai mainītu komunikācijas gaitu, ja tiek pārkāptas saziņas kultūras normas. 20

21 3. Stilistika Katru tekstu raksturo noteikta stila vai vairāku stilu pazīmes. Dažādu tekstu izpratne un veidošana ir nepārtraukts radošs process, kurā tiek iegūta jauna saziņas pieredze un iepazīta valodas daudzveidība Veido un vērtē saturam, žanram un stilam atbilstošus tekstus un sistemātiski izkopj savu tekstu veidošanas pieredzi mutvārdos un rakstos, apzinoties un ievērojot to izstrādes posmus un darba rediģēšanas nepieciešamību. Prot sadarboties interaktīvās rakstīšanas situācijās, piemēram, diskusiju forumos vai mācību platformās, attīstot dialoģiskumu un spēju sniegt rakstu formā atgriezenisko saiti Izmanto zināšanas par lietišķā stila valodu un tās funkcionēšanas likumībām, lai patstāvīgi vai pēc noteiktiem paraugiem veidotu ikdienas un profesionālajai saziņai atbilstošus mutvārdu un rakstveida tekstus. Identificē un vērtē raksturīgākās kļūdas lietišķajā saziņā Veido atsevišķu žanru zinātniskā stila tekstus, piemēram, mutvārdu ziņojumu, referātu, kopsavilkumu, recenziju, ievērojot teksta izveides un valodas līdzekļu izvēles nosacījumus. Iesaistās diskusijā par zinātniska satura jautājumiem, izprot un lieto atbilstošās jomas terminus. Respektē autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, precīzi citējot autorus un rūpīgi noformējot atsauces uz avotiem Analizējot daiļliteratūras, publicistikas un sarunvalodas stila tekstus, nosaka kopīgās un atšķirīgās iezīmes valodas līdzekļu lietojumā. Mērķtiecīgi izmanto savos darbos visu līmeņu valodas strukturālos elementus, kas piešķir tekstam tēlainību un emocionālo nokrāsu Apzinās sava individuālā stila īpatnības un mērķtiecīgi, sistemātiski bagātina to. Izmanto savu individuālo stilu dažādās saziņas situācijās, izvērtējot tā atbilsmi un efektivitāti. 4. Valodas struktūra Valoda ir zīmju sistēma, kas sastāv no vairākiem savstarpēji saistītiem valodas līmeņiem. Ar valodas palīdzību mēs domājam un paužam savas domas citiem 4.1. Vērtē valodas un citu zīmju nozīmi un lietojumu informatīvos un literāros tekstos. Izmanto zināšanas par dažādām zīmju sistēmām teksta izpratnē un veidošanā Spriež par teksta uzbūvi, analizējot valodas sistēmas (fonētikas, leksikas, morfoloģijas, sintakses) elementu mijiedarbību un dominanti tekstā. Izmanto sistēmiski saderīgus valodas līdzekļus, lai veidotu noteiktam stilam un saziņas nolūkam atbilstošu tekstu Analizē vārdus no etimoloģiskā, stilistiskā, sociālā, teritoriālā, vēsturiskā viedokļa, izmantojot atbilstošus leksikogrāfijas materiālus; vērtē vārdu izvēli saziņas mērķa sasniegšanā. Pilnveido savu prasmi lietot precīzus, iedarbīgus, noteiktai valodas lietojuma jomai specifiskus vārdus Demonstrē izpratni par latviešu valodas morfoloģisko sistēmu, identificējot un analizējot sistēmas elementus tekstā. Apzināti izmanto dažādu vārdšķiru gramatiskās kategorijas sava teksta veidošanā Nosaka afiksus, lai vērtētu to nozīmi jaunu vārdu darināšanā un attīstītu jaunrades spējas pašiem darināt jaunus vārdus. Piedāvā idejas, kā aizgūt un atveidot vārdus latviešu valodā no citām valodām Izmanto dažādas uzbūves teikumus, to sasaistes paņēmienus un atbilstošas pieturzīmes dažādu žanru mutvārdu, iespiestajos vai digitālajos tekstos, lai skaidri un precīzi izteiktu domas, īstenotu saziņas nolūku un radītu vēlamo iespaidu uz adresātu Prasmīgi izvēlas un analizē iederīgākos un precīzākos pareizrunas, gramatikas un interpunkcijas līdzekļus ietekmīga teksta veidošanai. Tekstā ievēro literārās valodas pareizrunas un pareizrakstības normas. 21

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Satura rādītājs 1. pielikums. Pārskats par latviešu valodas kā svešvalodas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju

Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju Ievads par privātumu Dalībnieki izpētīs savu attieksmi pret privātumu, kā arī privātuma nozīmi savā dzīvē. Dalībnieki izvērtēs, kāda veida informāciju viņi nepubliskotu, kā arī aplūkos situācijas, kad

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode] DARBA MEKLĒŠANAS ABC 1. Iepazīstamies 2. Informācija (un, cerams, diskusija) par: o CV izstrādes principi; o Ko rakstīt CV, ja nav darba pieredzes; o Efektīvs pieteikums (motivācijas vēstule); o Pieteikumu

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latviešu valodas valsts pārbaudījumu rezultāti 2015./2016.m.g. Kaspars Špūle, Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents, 67814468, kaspars.spule@visc.gov.lv 2016.gada 17.oktobris, Rīga

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

1

1 8. Datu struktūras un aritmētika Nodaļas saturs 8. Datu struktūras un aritmētika...8-1 8.1. Vienkāršie datu objekti...8-1 8.2. Datu apviešana struktūrās, izmantojot funktorus...8-1 8.3. Terma jēdziena

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Valodas un runas kultūra Kursa nosaukums angliski Culture of language and speech Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

7th annual International scientific conference "New dimensions in the development of society" Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci

7th annual International scientific conference New dimensions in the development of society Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Soci STUDENTU VAJADZĪBAS PROFESIONĀLĀS ANGĻU VALODAS STUDIJU KURSĀ LLU STUDENTS' NEEDS IN ESP AT LATVIA UNIVERSITY OF AGRICULTURE Ieva Knope, Mg Paed. LLU/ Department of Languages knopeieva@inboxx.lv tel. +37129427849

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Kā sākumskolā skolotājiem izdodas veidot stundas, lai mācītu skolēniem domāt kā inženieriem? Ilze France, Dina Sarceviča - Kalviške 02.02.2016. VPP 2014 2017 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās

Sīkāk

LU 68 Fizikas sekcija DocBook

LU 68 Fizikas sekcija DocBook Vispārizglītojošās e-fizikas materiālu augstas kvalitātes noformējuma izstrāde, izmantojot DocBook un LaTeX tehnoloģijas Arnis Voitkāns LU 68. konferences Fizikas didaktikas sekcija 5.02.2010. Kas ir augstas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

10.klasei

10.klasei Par mācību priekšmetu vēsturi... Latvijas un pasaules vēstures skolotājs, Dr.paed. Pāvels JURS www.pavelsjurs.lv Vēsture ir zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības attīstību un šīs attīstības posmus no tālas

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atpazīsti bīstamību, padomā un rīkojies droši - kā zināšanām kļūt par paradumiem jauno izglītības standartu kontekstā Ineta Upeniece VISNN vadītāja 2017.gada 17.oktobrī Valsts darba inspekcijas un Valsts

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc

Microsoft Word - Kartiba_Cemex_ RTUAF-341.doc Nodibinājums «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds», Reģ. Nr. 40008067097, Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658, Latvija Tālr. 67089429, e-pasts: fonds@rtu.lv, www.fonds.rtu.lv Kārtība SIA CEMEX praktisko

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Apvienotais sociālo zinību un latviešu valodas un literatūras metodisko apvienību vadītāju informatīvais seminārs Ievads medijpratībā Sociālie mediji un digitālā pratība Dr.sc.comm. Līva Brice 21.augusts

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana Valodas pārbaude un testu izstrāde Valodas politikas nodaļa Strasbūra

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana Valodas pārbaude un testu izstrāde Valodas politikas nodaļa Strasbūra Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana Valodas pārbaude un testu izstrāde Valodas politikas nodaļa Strasbūra Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās,

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327

LAT_O2_WBL_PRO_EQF_workshops_FINAL REV_180327 WBL-PRO projekts Kvalifikācija, atvērtie resursi, labās prakses un rīku piemēri darba vidē balstītu mācību profesionālim 2016-1-DE02-KA202-003339 IO2: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra DVB mācību profesionālim

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite

Parex index - uzņēmēju aptaujas atskaite PAREX INDEX LATVIJAS UZŅĒMĒJU APTAUJAS ATSKAITE 2008. gada jūnijs Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centre SATURA

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli: ES zinātnisko projektu pieredze Tālis Tisenkopfs Baltic Studies Centre un LU Referāts Starpresoru forumā Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma, IZM, Rīga,

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk