PENOSIL Premium FireRated Foam B1 1 IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PENOSIL Premium FireRated Foam B1 1 IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA"

Transkripts

1 1 IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1 Produkta identifikators: 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: Atbilstošais lietojums: Putas Neieteicamais lietojums: Šis lietojums nav norādīts ne šajā, ne 7.3 sadaļā Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās: KRIMELTE OÜ Suur-Paala Tallinn - Estonia Tālrunis: Fakss: IEDAĻA: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana: CLP Regula (EK) Nr. 1272/2008.: Šis produkts ir klasificēts atbilstoši CLP Regulai (EK) Nr. 1272/ Acute Tox. 4: Kūti toksisks, kategorija 4, H302+H332 Aerosol 1: Viegli uzliesmojoši aerosoli, kategorija 1, H222 Aerosol 1: Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt., H229 Carc. 2: Kancerogenitāte, kategorija 2, H351 Eye Irrit. 2: Acis kairinošs, kategorija 1, H319 Resp. Sens. 1: Jutīgumu izraisošs, ja tiek ieelpots, kategorija 1, H334 Skin Irrit. 2: Ādu kairinošs, kategorija 1, H315 Skin Sens. 1: Jutīgumu izraisošs, ja saskaras ar ādu, kategorija 1, H317 STOT RE 2: Toksiska ietekme uz konkrētiem mērķorgāniem, atkārtota iedarbība, kategorija 2, H373 STOT SE 3: Toksisks elpceļiem, vienreizēja iedarbība, kategorija 3, H335 Etiķetes elementi: CLP Regula (EK) Nr. 1272/2008.: Bīstami Bīstamības apzīmējumi: Acute Tox. 4: H302+H332 - Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos Aerosol 1: H222 - īpaši viegli uzliesmojošs aerosols Aerosol 1: H229 - Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt Carc. 2: H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi Eye Irrit. 2: H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu Resp. Sens. 1: H334 - Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu Skin Irrit. 2: H315 - Kairina ādu Skin Sens. 1: H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju STOT RE 2: H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā STOT SE 3: H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu Drošības prasību apzīmējums: Lapa 1/15

2 2 IEDAĻA: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA (turpinājums) 2.3 P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes P102: Sargāt no bērniem P210: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt P211: Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem P251: Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas P302+P352: SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu P304+P340: IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot P410+P412: Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 C/122 F P501: Likvidēt saturu/traukus saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem Papildu informācija: EUH204: Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju Papildu marķējums (XVII pielikums, REACH): Personām, kuras jau ir jutīgas pret diizocianātiem, lietojot šo produktu var rasties alerģiskas reakcijas. Personām, kas sirgst ar astmu, ekzēmu vai ādas slimībām, ir jāizvairās no saskares ar šo produktu, tostarp no tā saskares ar ādu. Strādājot ar šo produktu slikti vēdināmās telpās lietot aizsargmasku ar piemērotu gāzes filtru (t. i., Standartam EN atbilstošu A1 tipa filtru). Citi apdraudējumi: 3 IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM Vielas: Maisījumi: Ķīmiskais apraksts: Maisījums, ko veido šķīdinātājos esošais poliuretāns Sastāvdaļas: Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma (3. punkta) prasībām produkts satur: CAS: EK: Indekss REACH: CAS: EK: Indekss REACH: XXXX CAS: EK: Indekss REACH: Ķīmiskais nosaukums / klasifikācija 4,4 -methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate Acute Tox. 4: H332; Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319; Resp. Sens. 1: H334; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Bīstami Acute Tox. 4: H302 - Uzmanību Polymer with 2-Butyne-1,4-Diol and (Chloromethyl-)Oxirane, Brominated, Dehydrochlorinated, Methoxylated Acute Tox. 4: H302 - Uzmanību ATP ATP01 Patstāvīgi klasifi Patstāvīgi klasifi Koncentrācija 30 - <50 % 10 - <20 % 10 - <20 % CAS: EK: Indekss REACH: 1,1-difluoroethane Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Bīstami Patstāvīgi klasifi 5 - <10 % CAS: EK: Indekss REACH: XXXX butāns Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Bīstami ATP CLP00 2,5 - <5 % Lapa 2/15

3 3 IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM (turpinājums) CAS: EK: Indekss REACH: XXXX CAS: EK: Indekss REACH: XXXX CAS: EK: Indekss REACH: XXXX dimetilēteris Triethyl phosphate propāns Ķīmiskais nosaukums / klasifikācija Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Bīstami Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319 - Uzmanību Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Bīstami Lai uzzinātu papildus informāciju par vielu rādītājiem riskiem, skatīt 8., 11., 12, 15. un 16. iedaļu. ATP CLP00 Patstāvīgi klasifi ATP CLP00 Koncentrācija 2,5 - <5 % 1 - <2,5 % 1 - <2,5 % 4 IEDAĻA: PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: Saindēšanās simptomi var parādīties pēc iedarbības, tādēļ šaubu gadījumā vērsieties pie ārsta kā pēc tiešas saskares ar ķīmisku produktu vai izjūtot nemitīgu diskomfortu. Uzrādiet ārstam ši produkta drošības datu lapu. Pēc ieelpošanas: Aizvediet cietušo no riska zonas, nodrošiniet svaigu gaisu un ļaujiet atpūsties. Tādos smagos gadījumos kā elpošanas un sirdsdarbības apstāšanās gadījumā, būs nepieciešama mākslīgā atdzīvināšana (elpināšana no mutes mutē, sirds masāža, skābekļa padeve, u.c.), kā arī tūlītēja medicīniskā palīdzība. Pēc saskares ar ādu: Novelciet piesārņoto apģērbu un apavus, noskalojiet ādu vai, ja nepieciešams, nomazgājiet cietušo dušā ar lielu daudzumu auksta ūdens un neitrālām ziepēm. Nopietnos gadījumos dodieties pie ārsta. Ja maisījums izraisa apdegumus vai apsaldējumus, nenovelciet apģērbu, jo tas var padarīt traumu nopietnāku, ja apģērbs ir pielipis pie ādas. Ja uz ādas veidojas čulgas, tās nedrīkst pārplēst, jo tas palielinās infekcijas rašanās risku. Pēc saskares ar acīm: Rūpīgi vismaz 15 minūtes skalojiet acis ar remdenu ūdeni. Neļaujiet cietušajam berzēt vai aizvērt acis. Ja cietušais lieto kontaktlēcas, tās ir jāizņem, ja vien tās nav pielipušas pie acīm, jo tas var radīt papildu bojājumus. Visos gadījumos pēc tīrīšanas ir nekavējoties jādodas pie ārsta, ņemot līdzi produkta Drošības datu lapu. Norijot/ieelpojot: Nekavējoties dodieties pie ārsta un uzrādiet šīs produkta Drošības datu lapu. Neizraisiet vemšanu. Ja cietušais sāk vemt, turiet viņa / viņas galvu augšā, lai izvairītos no ieelpošanas. Ja cietušais zaudē samaņu, neadministrējiet zāles caur muti, ja vien šo procesu neuzrauga ārsts. Izskalojiet muti un kaklu, jo tie var būt traumēti norīšanas laikā. Ļaujiet cietušajam atpūsties. Svarīgākie simptomi un ietekme akūta un aizkavēta: Akūtā un aizkavētā iedarbība ir norādīta 2. un 11. punktā. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: 5 IEDAĻA: UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI Ugunsdzēsības līdzekļi: Ja iespējams, izmantojiet daudzvērtīga pulvera (ABC pulvera) liesmu slāpētāju. Var izmantot arī putu vai oglekļa dioksīda (CO2) liesmu slāpētājus. IETEICAMS NEIZMANTOT krāna ūdeni liesmu dzēšanai. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība: Degšanas vai termiskas sadalīšanās rezultātā rodas reaģējoši subprodukti. Tie var kļūt ļoti toksiski, tādējādi radot nopietnus draudus veselībai. Lapa 3/15

4 5 IEDAĻA: UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI (turpinājums) 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem: Atkarībā no ugunsgrēka lieluma, var būt nepieciešams izmantot pilnu aizsargapģērba komplektu un individuālo elpošanas inventāru. Saskaņā ar Direktīvu Nr. 89/654/EK ir jābūt pieejamam minimālajam ārkārtas situācijās nepieciešamajam aprīkojumam (ugunsdrošām segām, aptieciņām,...). Papildu nosacījumi: Rīkojieties saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta iekšējās lietošanas ārkārtas situāciju plānā un informācijas lapās par rīcību pēc negadījumiem vai citām ārkārtas situācijām. Iznīciniet visus aizdegšanās avotus. Ugunsgrēka gadījumā atdzesējiet to produktu uzglabāšanas konteinerus un tvertnes, kuri ir pakļauti vieglas uzliesmošanas un sprādziena riskam augstas temperatūras dēļ vai var sprāgt verdoša šķidruma tvaiku izplešanās dēļ. Gādājiet, lai liesmu dzēšanā izmantotie produkti neiekļūst ūdens tilpnēs. 6 IEDAĻA: PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām: Izolējiet noplūdes, ja vien tas nerada papildu risku šo darbu veicošajiem cilvēkiem. Obligāti izmantojiet individuālās aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no iespējamās saskares ar izlieto produktu (skatīt 8. iedaļu). Evakuējiet teritoriju un neielaidiet tajā cilvēkus, kuriem nav aizsardzības līdzekļu. Vides drošības pasākumi: Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. Neuzglabājiet produktu kanalizācijas, virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu tuvumā. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: Ir ieteicams: Absorbējiet noplūdušo produktu, izmantojot smiltis vai inertu absorbentu, un nogādājiet to drošā vietā. Neizmantojiet absorbēšanai zāģu skaidas vai citus viegli uzliesmojošus absorbentus. Ja rodas neskaidrības par iznīcināšanu, meklējiet informāciju 13. sadaļā. Atsauce uz citām iedaļām: Skatīt 8. un 13. iedaļu. 7 IEDAĻA: LIETOŠANA UN GLABĀŠANA Piesardzība drošai lietošanai: Procesa laikā neēdiet un nedzeriet. Pēc darba pabeigšanas nomazgājiet rokas, izmantojot atbilstošus mazgāšanas līdzekļus. Ieteicams produkta tiešā tuvumā uzglabāt absorbējošos materiālus (skatīt paragrāfu 6.3.). Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība: A.- Tehniskie pasākumi uzglabāšanai Minimālā temp.: Maksimālā temp.: 5 ºC 30 ºC D.- Tehniskie ieteikumi ar vidi saistīto risku novēršanai Produkts nevar viegli uzliesmot normālos uzglabāšanas, apstrādes un izmantošanas apstākļos. Ieteicams pārvietot lēni, lai izvairītos no statiskās elektrības rašanās, jo tā var ietekmēt viegli uzliesmojošos produktus. Informāciju par nevēlamajiem apstākļiem un materiāliem meklējiet 10. sadaļā. C.- Tehniskie ieteikumi ergonomisko un toksikoloģisko risku novēršanai Ievērojiet ar ražošanas risku novēršanu saistītās spēkā esošo tiesību aktu prasības. Konteineriem ir jābūt hermētiski noslēgtiem. Kontrolējiet noplūdes un atliekas, iznīcinot tos, izmantojot drošas metodes (6. sadaļa). Nepieļaujiet noplūdes no konteinera. Bīstamu produktu izmantošanas vietās uzturiet kārtību un tīrību. B.- Tehniskie ieteikumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai A.- Piesardzības pasākumi izmantošanas laikā B.- Vispārīgie uzglabāšanas nosacījumi Lapa 4/15

5 7 IEDAĻA: LIETOŠANA UN GLABĀŠANA (turpinājums) 7.3 Izvairieties no saskaras ar ēdienu, kā arī ar karstuma, radiācijas un statiskās elektrības avotiem. Papildu informāciju meklējiet paragrāfā Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i): Piemērošanas joma produkta ir aprakstīta tehniskajā datu lapas (TDS). 8 IEDAĻA: IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 8.1 Pārvaldības parametri: Vielas, kuru arodekspozīcijas robežvērtības ir jāuzrauga darba vidē (MK noteikumi Nr.325, MK noteikumi Nr.92): Vides robežvērtības butāns AER (8 st) 300 mg/m³ CAS: AER (15 min) EK: Gads 2015 dimetilēteris AER (8 st) 1000 ppm 1920 mg/m³ CAS: AER (15 min) EK: Gads 2015 DNEL (Darbinieki): Īslaicīga iedarbība Ilgstoša iedarbība Sistēmisks Lokāls Sistēmisks Lokāls dimetilēteris Mutisks CAS: Ādas EK: Ieelpošana 1894 mg/m³ Triethyl phosphate Mutisks CAS: Ādas 26,6 mg/kg 3,33 mg/kg EK: Ieelpošana 93,6 mg/m³ 93,6 mg/m³ 11,7 mg/m³ 11,7 mg/m³ DNEL (iedzīvotāji): Īslaicīga iedarbība Ilgstoša iedarbība Sistēmisks Lokāls Sistēmisks Lokāls dimetilēteris Mutisks CAS: Ādas EK: Ieelpošana 471 mg/m³ Triethyl phosphate Mutisks 13,3 mg/kg 1,66 mg/kg CAS: Ādas 13,3 mg/kg 1,66 mg/kg EK: Ieelpošana 23,12 mg/m³ 23,12 mg/m³ 2,89 mg/m³ 23,12 mg/m³ PNEC: Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate STP Saldūdens 0,42 mg/l CAS: Augsne 1,33 mg/kg Jūras ūdens 0,42 mg/l EK: Saraustīts Nogulsnes (saldūdens) 2,96 mg/kg Mutisks Nogulsnes (jūras ūdens) 2,96 mg/kg dimetilēteris STP 160 mg/l Saldūdens 0,155 mg/l CAS: Augsne 0,045 mg/kg Jūras ūdens 0,016 mg/l EK: Saraustīts 1,549 mg/l Nogulsnes (saldūdens) 0,681 mg/kg Mutisks Nogulsnes (jūras ūdens) 0,069 mg/kg Lapa 5/15

6 8 IEDAĻA: IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA (turpinājums) 8.2 Triethyl phosphate CAS: EK: Iedarbības pārvaldība: STP Augsne Saraustīts Mutisks Saskaņā ar profesionālās saskares kontroles hierarhiju (Direktīva Nr. 98/24/EK) ir ieteicams darba vietā kā kolektīvās aizsardzības līdzekļi izmantot lokalizētu ekstrakciju, lai izvairītos no profesionālās saskares robežvērtību pārsniegšanas. Ja tiek izmantoti individuālās aizsardzības līdzekļi, uz tiem ir jābūt "CE marķējumam", kā to nosaka Direktīva Nr. 89/686/EK. Papildu informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem (to uzglabāšanu, izmantošanu, tīrīšanu, uzturēšanu, aizsardzības kategoriju,...) meklējiet ražotāja nodrošinātajā informācijas bukletā. Papildu informāciju meklējiet paragrāfā 7.1. B.- Elpceļu aizsardzība A.- Vispārīgie drošības un higiēnas pasākumi darba vietā 298,5 mg/l Saldūdens Jūras ūdens Nogulsnes (saldūdens) Nogulsnes (jūras ūdens) 0,632 mg/l Piktogramma IAL Marķējums CEN standarts Piezīmes Obligātā elpceļu aizsardzība C.- Īpaša roku aizsardzība Gāzmaska aizsardzībai pret gāzēm, tvaikiem un daļiņām EN 149:2001+A1:2009 EN 405:2001+A1:2009 Nomainīt sejas masku, ja kļūst aizvien grūtāk elpot un/vai tās iekšpusē sajūtama piesārņotāja garša vai smarža. Piktogramma IAL Marķējums CEN standarts Piezīmes Obligātā roku aizsardzība D.- Acu un sejas aizsardzība ATKĀRTOTI lietojami ķīmiskās aizsardzības cimdi EN 374-1:2003 EN 374-3:2003/AC:2006 EN 420:2003+A1:2009 Ražotāja norādītajam iekļūšanas laikam jābūt ilgākam par izstrādājuma lietošanas laiku. Neizmantot aizsargkrēmus pēc izstrādājuma saskares ar ādu. Piktogramma IAL Marķējums CEN standarts Piezīmes Obligātā sejas aizsardzība E.- Ķermeņa aizsardzība Sejas maska EN 166:2001 EN 167:2001 EN 168:2001 EN ISO 4007:2012 Tīrīt katru dienu un regulāri dezinficēt saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Piktogramma IAL Marķējums CEN standarts Piezīmes Obligātā visa ķermeņa aizsardzība Antistatisks un ugunsdrošs vienreiz lietojams apģērbs aizsardzībai pret ķīmiskiem riskiem EN ,2,3 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO :2004/A1:2010 EN ISO 6529:2001 EN ISO 6530:2005 EN ISO 13688:2013 EN 464:1994 Tikai profesionālai lietošanai. Regulāri dezinficēti saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Antistatiski un karstumizturīgi aizsargapavi aizsardzībai pret ķīmisko risku Obligātā pēdu aizsardzība F.- Papildu aizsardzības pasākumi EN 13287:2008 EN ISO 20345:2011 EN :2006 Jebkuru bojājuma pazīmju gadījumā nomainīt zābakus. Lapa 6/15

7 8 IEDAĻA: IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA (turpinājums) Pasākumi ārkārtas situācijās Standarti Pasākumi ārkārtas situācijās Standarti ANSI Z358-1 ISO :2002 DIN ISO :2002 Ķermeņa duša Acu skalošanas vietas Kā ierobežot iedarbību uz vidi: Saskaņā ar kopienas tiesību aktiem, kas regulē vides aizsardzību, ir ieteicams izvairīties no produkta un tā konteinera nonākšanas apkārtējā vidē. Papildu informāciju meklējiet paragrāfā 7.1.D. Ātri iztvaikojoši organiskie savienojumi: Saskaņā ar Direktīvas Nr. 2010/75/EU prasībām šim produktam piemīt šādas īpašības: G.O.S. (pievadīšana): G.O.S. blīvums pie 20 ºC: Vidējais oglekļa skaitlis: Vidējais molekulārais svars: 11,29 % svars 142,41 kg/m³ (142,41 g/l) 6 182,2 g/mol 9 IEDAĻA: FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām: Visu informāciju meklējiet produkta informācijas lapā. Izskats: Fiziskais stāvoklis pie 20 ºC: izskats: Krāsa: smarža: Aerosols Nav pieejams Nav pieejams Nav pieejams Gaistamība: Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons: Tvaika spiediens 20 ºC: Tvaika spiediens 50 ºC: Iztvaikošanas ātrums 20 ºC: 321 ºC (Propelents) 4 Pa 31 Pa (0 kpa) * Produkta apraksts: Blīvums 20 ºC: Relatīvais blīvums 20 ºC: Dinamiskā viskozitāte pie 20 ºC: Kinemātiskā viskozitāte pie 20 ºC: Kinemātiskā viskozitāte pie 40 ºC: Koncentrācija: ph: Tvaika blīvums 20 ºC: Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens 20 ºC: Šķīdība ūdenī pie 20 ºC: Šķīdība: 1262 kg/m³ 1,262 * * * * * * * * * *Produkta īpašību dēļ netiek sniegta nenozīmīgā informācija par tā radīto bīstamību. Lapa 7/15

8 9 IEDAĻA: FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS (turpinājums) Noārdīšanās temperatūra: Kušanas/sasalšanas temperatūra: Recipienta spiediens: * * * Ugunsnedrošība: Uzliesmošanas temperatūra: Pašaizdegšanās temperatūra: Zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas: Augstākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas: Nav ugunsnedrošs (>60 ºC) 240 ºC (Propelents) * * 9.2 Cita informācija: Virsmas spraigums pie 20 ºC: Laušanas indekss: * * *Produkta īpašību dēļ netiek sniegta nenozīmīgā informācija par tā radīto bīstamību. 10 IEDAĻA: STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 10.1 Reaģētspēja: Tālāk aprakstītajā ķīmisko vielu uzglabāšanas tehniskajā instrukcijā bīstamas reakcijas netiek paredzētas. Skatīt 7. iedaļu Ķīmiskā stabilitāte: Ķīmiski stabils uzglabāšanas, pārkraušanas un izmantošanas apstākļos Bīstamu reakciju iespējamība: Šajos apstākļos netiek paredzētas bīstamas reakcijas, kas rada spiedienu vai pārmērīgu temperatūru Apstākļi, no kuriem jāvairās: Attiecas uz apstrādi un uzglabāšanu istabas temperatūrā: Trieciens un berze Saskare ar gaisu Temperatūras paaugstināšanās Saules gaisma Mitrums Degšanas risks Nepieļaut tiešu saskari 10.5 Nesaderīgi materiāli: Skābes Ūdens Viegli uzliesmojoši materiāli Viegli uzliesmojoši materiāli Citi Nepieļaut tiešu saskari Izvairīties no sārmiem vai stiprām bāzēm 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti: Skatīt paragrāfus 10.3, 10.4 un 10.5, lai uzzinātu konkrētus sadalīšanās produktus. Atkarībā no sadalīšanās apstākļiem, var izdalīties sarežģīti ķīmisko vielu savienojumi: oglekļa dioksīds (CO2), oglekļa monoksīds un citi organiskie savienojumi. 11 IEDAĻA: TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi: Eksperimentālā informācija par maisījuma toksikoloģiskajām īpašībām nav pieejama. Satur glikolus. Par cik pastāv draudi veselībai, ir ieteicams ilgstoši neieelpot tvaikus. Nodara kaitējumu veselībai: Atkārtotas vai ilgstošas iedarbības gadījumā, kā arī situācijās, kad koncentrācija pārsniedz ieteicamo arodekspozīcijas robežvērtību, var tikt nodarīts kaitējums veselībai, atbilstoši iedarbības veidam: A.- Ieēšana: Lapa 8/15

9 11 IEDAĻA: TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA (turpinājums) - Akūts toksiskums: Ievērojamas devas norīšana var izraisīt kairinājumu kaklā, sāpes vēderā, nelabumu un vemšanu. - Korodēšana/iritācija: Ievērojamas devas norīšana var izraisīt kairinājumu kaklā, sāpes vēderā, nelabumu un vemšanu. B- Ieelpošana: - Akūts toksiskums: Saskare ar augstu produkta koncentrāciju var izraisīt centrālās nervu sistēmas sabrukumu, kura sekas var būt galvassāpes, reibonis, nelabums, vemšana, apjukums un - nopietnos gadījumos - koncentrēšanās spēju zudums. - Korodēšana/iritācija: Izraisa elpceļu kairinājumu, kurš parasti ir novēršams un ietekmē tikai augšējos elpceļus. C- Saskare ar ādu vai iekļūšana acīs: - Kontakts ar ādu: Izraisa ādas iekaisumu. - Kontakts ar acīm: Pēc saskares izraisa acu bojājumus. D- CMR iedarbība (karcinogēnums, mutagēnums un toksiska ietekme uz reproduktīvo veselību): - Kancerogenitāte: Saskare ar šo produktu var izraisīt vēzi. Sīkāku informāciju par iespējamo ietekmi uz veselību meklējiet 2. sadaļā. - Mutagenitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem, jo nesatur vielas, kuras ir klasificētas kā bīstamas minētajai iedarbībai. Papildu informāciju meklējiet 3. sadaļā. - Reproduktīvā toksicitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem, jo nesatur vielas, kuras ir klasificētas kā bīstamas minētajai iedarbībai. Papildu informāciju meklējiet 3. sadaļā. E- Jutīgumu izraisoša iedarbība: - Elpceļu: Ilgstoša iedarbība var izraisīt specifisku elpceļu paaugstinātu jutību. - Ādas: Ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt alerģiskā saskarsmes dermatīta lēkmes. F- Toksiska ietekme uz konkrētiem orgāniem (STOT) - ilgstoša iedarbība: G- Izraisa elpceļu kairinājumu, kurš parasti ir novēršams un ietekmē tikai augšējos elpceļus. Toksiska ietekme uz konkrētiem orgāniem (STOT) - atkārtota iedarbība: - Toksiska ietekme uz konkrētiem orgāniem (STOT) - atkārtota iedarbība: Saskare ar augstu produkta koncentrāciju var izraisīt centrālās nervu sistēmas sabrukumu, kura sekas var būt galvassāpes, reibonis, nelabums, vemšana, apjukums un - nopietnos gadījumos - koncentrēšanās spēju zudums. - Āda: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem, jo nesatur vielas, kuras ir klasificētas kā bīstamas minētajai iedarbībai. Papildu informāciju meklējiet 3. sadaļā. H- Bīstams, ja tiek ieelpots: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem, jo nesatur vielas, kuras ir klasificētas kā bīstamas minētajai iedarbībai. Papildu informāciju meklējiet 3. sadaļā. Cita informācija: Konkrēta toksikoloģijas informācija par vielām: Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate CAS: EK: CAS: EK: Polymer with 2-Butyne-1,4-Diol and (Chloromethyl-)Oxirane, Brominated, Dehydrochlorinated, Methoxylated Triethyl phosphate CAS: EK: ,4 -methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues CAS: EK: dimetilēteris Akūts toksiskums LD50 mutes 632 mg/kg LD50 ādas 2000 mg/kg LC50 ieelpošana 11 mg/l (4 h) LD50 mutes 917 mg/kg LD50 ādas LC50 ieelpošana LD50 mutes 500 mg/kg (ATEi) LD50 ādas LC50 ieelpošana LD50 mutes LD50 ādas LC50 ieelpošana 11 mg/l (4 h) (ATEi) LD50 mutes Klase Žurka Trusis Žurka Žurka Lapa 9/15

10 11 IEDAĻA: TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA (turpinājums) Akūts toksiskums Klase CAS: LD50 ādas EK: LC50 ieelpošana 308,5 mg/l (4 h) Žurka 12 IEDAĻA: EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA Eksperimentālā informācija par savienojuma ekotoksikoloģiskajām īpašībām nav pieejama. Satur fosfātus. Pārmērīga noplūde var izraisīt eitrofikāciju Toksiskums: Nav pieejams 12.2 Noturība un spēja noārdīties: Noārdīšanās spēja Bioloģiskās noārdīšanās spēja 12.3 Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate CAS: EK: Bioakumulācijas potenciāls: BSP5 Kods BSP5/OOP Koncentrācija Periods % Biodegradācija 100 mg/l 28 dienas 0 % Bioloģiskās uzkrāšanās iespējamība Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate CAS: EK: BCF Log POW Potenciāls 5 2,59 Zems butāns CAS: EK: BCF Log POW Potenciāls 27 2,76 Zems 12.4 propāns CAS: EK: Mobilitāte augsnē: BCF Log POW Potenciāls 13 2,86 Zems Uzsūkšanās / izdalīšanās Gaistamība butāns CAS: EK: Koc Secinājumi Virsmas spraigums 35 Ļoti augsts 9,84E-3 N/m (25 ºC) Henry Sausa augsne Mitra augsne 1,206E+5 Pa m³/mol Jā Jā dimetilēteris CAS: EK: Koc Secinājumi Virsmas spraigums 1,136E-2 N/m (25 ºC) Henry Sausa augsne Mitra augsne Triethyl phosphate CAS: EK: Koc Secinājumi Virsmas spraigums 2,961E-2 N/m (25 ºC) Henry Sausa augsne Mitra augsne 12.5 propāns CAS: EK: PBT un vpvb ekspertīzes rezultāti: Koc Secinājumi Virsmas spraigums 460 Mērens 7,02E-3 N/m (25 ºC) Henry Sausa augsne Mitra augsne 7,164E+4 Pa m³/mol Jā Jā 12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes: Apraksta nav Lapa 10/15

11 13 IEDAĻA: APSVĒRUMI SAISTĪBĀ AR APSAIMNIEKOŠANU 13.1 Atkritumu apstrādes metodes: Kods Apraksts * Bīstamas vielas saturošas gāzes balonos (ieskaitot halonu) Atkritumu kategorija (Komisijas Regula (ES) Nr. 1357/2014) Bīstams Atkritumu veids (Komisijas Regula (ES) Nr. 1357/2014): HP3 Uzliesmojošs, HP4 Kairinošs kairina ādu un izraisa acu bojājumus, HP5 Toksisks noteiktiem mērķa orgāniem (STOT) /Toksisks ieelpojot, HP6 Akūts toksiskums, HP13 Jutīgumu izraisošs, HP7 Kancerogēns Atkritumu apsaimniekošana (iznīcināšana un novērtēšana): Jautājumos par Direktīvas Nr. 2008/98/EK 1. un 2. pielikumā minētajām novērtēšanas un iznīcināšanas darbībām konsultējieties ar autorizēto atkritumu apsaimniekotāju. Atbilstoši noteikumiem (2014/955/ES), kā arī gadījumos, kad konteiners ir tieši saskāries ar produktu, tas tiks pārstrādāts tāpat kā pats produkts. Pretējā gadījumā to pārstrādās kā nekaitīgas nogulsnes. Mēs neiesakām iznīcināt produktu, ielaižot to kanalizācijas sistēmā. Skatīt 6.2. paragrāfu. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi: Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu tiek paziņoti kopienas vai valsts atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kopienas tiesību akti: Direktīvas Nr. 2008/98/EK, 2014/955/ES, Komisijas Regula (ES) Nr. 1357/2014 Nacionālā tiesību akti: 2011.gada 12.jūlija Ministru Kabineta noteikumi Nr. 564 Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu; MK noteikumi Nr.485 Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība ; MK noteikumi Nr.484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība ; MK noteikumi Nr.985 Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus ; MK noteikumi Nr.319 Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem ; likums Atkritumu apsaimniekošanas likums ( LV, 183 (4375), ) 14 IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU Bīstamo preču pārvadāšana pa sauszemi: Attiecībā uz ADR 2015 un RID 2015: Bīstamo preču pārvadāšana pa jūru: Attiecībā uz IMDG 37-14: ANO numurs: UN1950 ANO sūtīšanas nosaukums: AEROSOLI, uzliesmojoši Transportēšanas bīstamības 2 klase(-es): Marķējumi: 2.1 Iepakojuma grupa: N/A Vides apdraudējumi: Nav Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Īpašie noteikumi: 190, 327, 344, 625 Ierobežojuma kods braukšanai D tuneļos: Fiziskās un ķīmiskās īpašības: skatīt 9. iedaļu Ierobežots daudzums: 1 L Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam: Lapa 11/15

12 14 IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU (turpinājums) ANO numurs: ANO sūtīšanas nosaukums: Transportēšanas bīstamības klase(-es): Marķējumi: Iepakojuma grupa: UN1950 AEROSOLI, uzliesmojoši Vides apdraudējumi: Nav 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Īpašie noteikumi: 190, 277, 327, 344, 63, 959 EmS kodi: F-D, S-U Fiziskās un ķīmiskās īpašības: skatīt 9. iedaļu Ierobežots daudzums: 1 L 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam: Bīstamo preču pārvadāšana pa gaisu: Attiecībā uz IATA/ICAO 2015: 2.1 N/A 14.1 ANO numurs: UN ANO sūtīšanas nosaukums: AEROSOLI, uzliesmojoši 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es): 2 Marķējumi: Iepakojuma grupa: N/A 14.5 Vides apdraudējumi: Nav 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Fiziskās un ķīmiskās īpašības: skatīt 9. iedaļu 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam: 15 IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem: Vielas, kuras ir paredzēts autorizēt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) prasībām: REACH (atļauju saraksts) XIV pielikumā iekļautās vielas un derīguma termiņš: Regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošajām vielām: 95. pants, REGULA (ES) Nr. 528/2012: REGULA (ES) Nr. 649/2012 par bīstamu ķīmisko produktu importu un eksportu: Noteiktu bīstamo vielu un maisījumu komercializēšanas un izmantošanas ierobežojumi (XVII pielikums, REACH): Satur vairāk nekā 0,1 % no 4,4 -methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues svara ziņā. Šo produktu tā esošajā veidolā pēc gada 27. decembra ir aizliegts pārdot kā plaša patēriņa preci, ja iepakojumā nav aizsargcimdu, kas atbilst Eiropas Padomes Direktīvā Nr. 89/686/EEK noteiktajām prasībām. Konkrēti nosacījumi cilvēku vai vides aizsardzībai: Ieteicams izmantot šajā drošības informācijas lapā ietvertos datus, lai novērtētu risku vietējos apstākļos un noteiktu šī produkta apstrādes, izmantošanas, uzglabāšanas un iznīcināšanas laikā nepieciešamos riska novēršanas pasākumus. Lapa 12/15

13 15 IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU (turpinājums) 15.2 Citi tiesību akti: likums Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums ( LV, 106 (1167), , Ziņotājs, 10, ) [stājas spēkā ] ar grozījumiem: likums ( LV, 3 (2390), ) [stājas spēkā ar ] likums ( LV, 154 (2541), ) [stājas spēkā ar ] likums ( LV, 156 (2921), ) [stājas spēkā ar ] likums ( LV, 108 (3266), ) [stājas spēkā ar ] likums ( LV, 186 (3762), ) [stājas spēkā ar ] likums ( LV, 182 (4168), ) [stājas spēkā ar ] likums ( LV, 194 (4180), ) [stājas spēkā ar ] likums ( LV, 178 (4370), ) [stājas spēkā ar ] likums ( LV, 205 (4397), ) [stājas spēkā ar ] likums ( LV, 92 (4695), ) [stājas spēkā ar ] MK noteikumi Nr.107 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība ( LV, 42 (2617), ) [stājas spēkā ; zaudēs spēku ] ar grozījumiem: MK noteikumi Nr.445 ( LV, 143 (2718), ) [stājas spēkā ar ] MK noteikumi Nr.580 ( LV, 151 (2916), ) [stājas spēkā ar ] MK noteikumi Nr.274 ( LV, 68 (3226), ) [stājas spēkā ar ] MK noteikumi Nr.88 ( LV, 20 (3596), ) [stājas spēkā ar ] 2011.gada 12.jūlija Ministru Kabineta noteikumi Nr. 564 Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu MK noteikumi Nr.485 Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība MK noteikumi Nr.484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība MK noteikumi Nr.319 Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem likums Atkritumu apsaimniekošanas likums ( LV, 183 (4375), ) MK noteikumi Nr.336 Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām MK noteikumi Nr.300 Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē Ministru kabineta noteikumi Nr.628 Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem Padomes Direktīva (1975. gada 20. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem Komisijas Direktīva 94/1/EK (1994. gada 6. janvāris), ar ko pielāgo dažas tehniskās īpatnības, kuras minētas Padomes Direktīvā 75/324/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem Komisijas Direktīva 2008/47/EK ( gada 8. aprīlis), ar kuru, pielāgojoties tehnikas attīstībai, groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem 2013 m. kovo 19 d. Komisijos direktyva 2013/10/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo, siekiant suderinti jos ženklinimo nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Ķīmiskās drošības novērtējums: Piegādātājs nav veicis ķīmiskās drošības novērtēšanu. 16 IEDAĻA: CITA INFORMĀCIJA Ar drošības informācijas lapām saistītie tiesību akti: Šī ir sagatavota atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (Regulas (EK) Nr. 453/2010,Regulas (EK) Nr. 2015/830) II pielikumam NORĀDĪJUMI DROŠĪBAS DATU LAPU SASTĀDĪŠANAI. Iepriekšējās drošības lapas grozījumi, kas ietekmē riska pārvaldības pasākumus.: Lapa 13/15

14 16 IEDAĻA: CITA INFORMĀCIJA (turpinājums) SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM: Pievienotās vielas Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate ( ) Polymer with 2-Butyne-1,4-Diol and (Chloromethyl-)Oxirane, Brominated, Dehydrochlorinated, Methoxylated ( ) Triethyl phosphate ( ) Noņemtās vielas trietilfosfāts ( ) bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate ( ) Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide CLP Regula (EK) Nr. 1272/2008.: Drošības prasību apzīmējums Teksti frāzēm pēc likumdošanas, kas uzskatīti sadaļā 2: H222: īpaši viegli uzliesmojošs aerosols H315: Kairina ādu H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu H334: Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju H351: Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā H302+H332: Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos H229: Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt Teksti frāzēm pēc likumdošanas, kas uzskatīti sadaļā 3: Norādītās frāzes neattiecas tieši uz produktu. Tām ir tikai informatīvs raksturs, un tās attiecas uz atsevišķām sastāvdaļām, kas parādās 3. iedaļā CLP Regula (EK) Nr. 1272/2008.: Acute Tox. 4: H302 - Kaitīgs, ja norij Acute Tox. 4: H332 - Kaitīgs ieelpojot Carc. 2: H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi Eye Irrit. 2: H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu Flam. Gas 1: H220 - īpaši viegli uzliesmojoša gāze Press. Gas: H280 - Satur gazi zem spiediena; karstumā var eksplodēt Resp. Sens. 1: H334 - Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu Skin Irrit. 2: H315 - Kairina ādu Skin Sens. 1: H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju STOT RE 2: H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā STOT SE 3: H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu Apmācības ieteikumi: Lai novērstu ražošanas riskus, darbiniekiem, kuri izmanto produktu, ir ieteicama minimāla apmācība, lai viņi labāk saprastu un skaidrotu drošības informācijas lapu, kā arī produkta marķējumu. Galvenie bibliogrāfiskie avoti: Saīsinājumi un akronīmi: Lapa 14/15

15 16 IEDAĻA: CITA INFORMĀCIJA (turpinājums) -ADR: Eiropas Kopienas nolīgums par starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem -IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss -IATA: Starptautiskā gaisa satiksmes asociācija -ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija -BSP5: ķīmiskā skābekļa patēriņš -OOP: bioloģiskā skābekļa patēriņš 5 dienām -BCF: biokoncentrācijas faktors -LD50: letālā deva 50 -LC50: letālā koncentrācija 50 -EC50: efektīvā koncentrācija 50 -Log POW: oktanola/ūdens sadalīšanās koeficienta logaritms -Koc: organiskā oglekļa sadalīšanās koeficients Šajā drošības informācijas lapā iekļauto datu pamatā ir Eiropas un valsts līmeņa avoti, tehniskās zināšanas un spēkā esošie tiesību akti. To pareizību garantēt nav iespējams. Šo informāciju nevar uzskatīt par produkta īpašību garantiju. Tas ir tikai drošības prasību apraksts. Mēs neesam informēti par un nekontrolējam šī produkta lietotāju darba metodes un apstākļus. Lietotājs ir atbildīgs par to, vai ir darīts viss, lai nokārtotu visas ar ķīmisko produktu apstrādi, uzglabāšanu, izmantošanu un iznīcināšanu saistītās prasības. Šajā drošības informācijas lapā iekļautā informācija attiecas tikai uz šo produktu, kuru jāizmanto tikai aprakstītajām vajadzībām. - DROŠĪBAS DATU LAPAS BEIGAS - Lapa 15/15

Omnis 7

Omnis 7 Lapa : 1 / 7 IEDAĻA 1. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : Cleaning solution for SP Automated Systems 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Kvarca smilts 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ Lpp.: 16 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers.

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators ASEPTOL XL 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk 1./6 lapa VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Smilts maisījums ar tehnisko sāli 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi,

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA Produkta identifikators: Knauf Flexfuge Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: Elastīga

Sīkāk

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88 Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 22.03.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Mowiol 4-88 Panta numurs 0713

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Knauf Betokontakt 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN bioloģiskais smaku novērsējs / neitralizētājs 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers.

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Virsmu dezinfektants SURFACE CLEANER 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot,

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta

Sīkāk

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums mira 3110 unifix mira 3130 superfix mira 3230 superrapidfix mira 3250 superplanfix

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d Izdošanas datums: 02.04.2019 Pārskatīšanasdatums: 02.04.2019 Aizstāj datu lapu: 28.07.2016 Versija: 4.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Smalkgraudaina remontjava Ceresit CD 25 Satur: Portlandcements, ķimikālijas, hromātu saturs samazināts

Sīkāk

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Līdzeklis vieglai tapešu noņemšanai Supernova Tapetenlöser 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot atšķaidītājs

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums 1.2.

Sīkāk

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA Lpp.: 1/6 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: STIHL Struklošanas granulas SB 90 Vielu identifikācija: Ashes

Sīkāk

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.01.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs Reģistrācijas numurs

Sīkāk

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identifikācija 1,1: Produkta identifikācija Tirdzniecības

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 11.06.2018 Materiāla numurs: 70271_CLP Lappuse 1 / 7-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

1

1 Ref.Nr. BDS001756_16_20170629 (LV) Nomaina BDS001756_20150528 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 13.06.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 5308 Reģistrācijas

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta nosaukums Produkta identifikators CAS Nr. EINECS vai ELINGS Nr. Indeksa Nr. REACH Nr. 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc Ref.Nr. BDS000155_16_20120419 Nomaina BDS000155_20120418 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(11) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators AntiRust 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 1.3.

Sīkāk

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Izdošanas datums: 01/18/2018 Versija: 1.0 1. SADAĻA. Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija 1.1. Produkta identifikators Produkta veids Tirdzniecības nosaukums : maisījums Produkta kods

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1 Lpp.: 1/11 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Spray Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un

Sīkāk

Drošības datu lapas

Drošības datu lapas 1 no 5 DROŠĪBAS DATU LAPA saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1272/2008 un 1907/2006, kas grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2015/830. Tulkojums latviešu valodā: 30.12.2016. Oriģināls angļu valodā: 17.09.2015.,

Sīkāk

SDS Input_LV_2016

SDS Input_LV_2016 INPUT 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums INPUT Produkta kods (UVP) 05988667 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators SILICONE OIL FPS Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Piedeva motoreļļām Prolong AFMT Anti-Friction Metal Treatment Kodi: PSL10010, PSL10020, PSL10225,

Sīkāk

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZĽĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZĽĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators 1.1.1 Produkta nosaukums Mazgāšanas līdzeklis Antigraffity 1.1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 20.03.2018 Materiāla numurs: 70401_CLP Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35%

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35% Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 22.01.2016 Versija: (1.0) sastādīšanas datums: 22.01.2016 Labojums: 28.09.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs ACETONS Vielas ķīmiskais nosaukums Acetons Sinonīmi Propān-2-ons,

Sīkāk

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas /Labojuma Versija 2.08 Latvija 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un

Sīkāk

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/17 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums: Tirdzniecības nosaukums: TL4 SŪCES INDIKATORS 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Drošības datu lapa: Water hardness kit

Drošības datu lapa: Water hardness kit Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 29.02.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 0519 Reģistrācijas

Sīkāk

/логотип/

/логотип/ MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA Drošības datu pase (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006 (31. pants) un Nr. 1272/2008) Weber Easy FIX 1. lapa no 6 Aizpildīšanas datums: 10.04.2010.

Sīkāk

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo SDS Skat: 36501 Izdošanas datums: 08-05-17 Pārskatīšanasdatums: 24-01-19 Aizstāj datu lapu: 08-05-17 Versija: 1.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 25.01.2018 Materiāla numurs: 090629-RM Lappuse 1 / 8-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

1

1 Drošības lietošana instrukcija 1) 1. iedaļa. ĶĪMISKĀS VIELAS/PREPARĀTA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA NOSAUKUMS 1.1 Produkta nosaukums ROCKWOOL akmens vate, kurā ir daudz alumīnija dioksīda un maz silīcija

Sīkāk

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta kods 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1 Lpp.: 1/10 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.04.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Heksametilçntetramîns Panta numurs

Sīkāk

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA Lpp.: 1/6 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9300 (1l) / 0782-516-9301 (5l) [21.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Uretānalkīda emalja grīdām AUREKS 60 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 28.07.2016 Materiāla numurs: 136 Lappuse 1 / 10-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

SDS_Fenix_Latvian_2019

SDS_Fenix_Latvian_2019 FENIX 1/10 1. IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums FENIX Produkta kods (UVP) 05922585 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

SUPI SAUNAPESU_080708

SUPI SAUNAPESU_080708 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (6) 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIĥAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 1.1. Vielas/produkta identifikācija 1.1.1. Produkta nosaukums 1.1.2. Produkta kods 001 7099 1.2. Vielas

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Silikona krāsa Ceresit CT 48 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts Brīvprātīga drošības informācija atbilstoši drošības datu lapas formātam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 25.08.2017 Versija: (1) sastādīšanas datums:

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet 1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMUMA/FIRMAS IDENTIFIKĀCIJA 1.1.Produkta identifikators Vielas tehniskais nosaukums Vielas ķīmiskais nosaukums CAS Nr. 7447-40-7 EK Nr. 231-211-8 REACH reģistrācijas numurs: nav

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums NITROLAKA 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs RS - 2 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Propulse_SDS_LV_2017

Propulse_SDS_LV_2017 PROPULSE 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums PROPULSE Produkta kods (UVP) 84464864 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da Visa tehniskā informācija un visas instrukcijas tiek dotas labāka rezultāta sasniegšanai un ekonomiskākai laku un krāsu produkcijas izmantošanai. Izgatavotājs nevar garantēt ideālus rezultātus krāsu izmantošanai,

Sīkāk

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un / vai lejupielāde, ar mērķi, lai pareizi izmantotu Meguiar's, Inc. produktu, ir atļauta ar nosacījumu,

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts EGP96X Interseal 1052 Billington Buff Part A Versija Nr. 2 Pēdējās pārskatīšanas datums 29/11/11 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH),

Sīkāk

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I Drošības datu lapa Lapa: 1/10 1. Vielas/preparāta un uzņēmuma identifikācija FASTAC 50 Lietošana: augu aizsardzības līdzeklis, insekticīds Kompānija: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadrese: BASF

Sīkāk

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 1.SADAĻA - VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums: Modeļa kods: A15343A 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra Šī drošības datu lapa ir izveidota ievērojot Eiropas Savienības standartus un prasības un var nebūt saskaņā ar citu valstu prasībām 1. PRODUKTA UN RAŽOTĀJA IDENTIFICĒŠANA Produkta informācija Produkta

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9200 (1l) / 0782-516-9201 (10l) [18.12.2018] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

untitled

untitled International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II. Drošības datu saraksts PHX67N Interthane 990 Light Sea Grey Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 12/03/14 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts THB866 INTERLINE 944 EPOXY TANK LINING BOW BLUE BASE Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 01/02/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006

Sīkāk

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocīda raksturojuma kopsavilkums Produkta nosaukums: Tanalith E 3475 Produkta veids(-i): 08 pv - Koksnes konservanti Atļaujas numurs: LV205/MR/006 Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3): LV-002437-0000

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 23/08/12 1. IEDAĻA.

Sīkāk

msds-OTTO-Cleaner-C(LV))

msds-OTTO-Cleaner-C(LV)) Lpp.: 1/9 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas/ preparāta pielietojums Tīrītāji 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 32 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts HYZ912 INTERFINE 629HS RAL 7038 PART A Versija Nr. 3 Pēdējās pārskatīšanas datums 31/01/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Pielikuma

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi 1. IEDAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Maisījuma preces nosaukums Maisījuma sastāvdaļas: karbamīds un ūdens. Maisījuma komponenta identifikācija:

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādē 22.08.2017, Rīga Ķīmisko vielu un produktu radītā riska novērtēšana Inese Mārtiņsone Darba drošības un vides

Sīkāk

sdb_Z STIHLCS100_-_STIHL_Akmens_un_fasâþu_tîrîðanas_lîdzeklis_CS_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCS100_-_STIHL_Akmens_un_fasâþu_tîrîðanas_lîdzeklis_CS_100_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9500 (5l) [22.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 16 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 24 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Aizsargiepakojuma marķējums

Aizsargiepakojuma marķējums Aizsargiepakojuma marķējums GLYPHOGAN 360 SL Herbicīds Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai tīrumos pēc ražas novākšanas,

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana pārtikas ražošanas nozarē 05.10.2017, Rīga Pārtikas ražošanas nozarei raksturīgākie darba procesi un tajos izmantotās ķīmiskās

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Izdrukas datums: DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S aicina pilnībā izlasīt un izprast (M)DDL, jo visā dokumentā

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc 111 lpp DROŠĪBAS DATU LAPA (DDL) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Nr. 1272/2008 un Regulas (EK) Nr. 453/2010 I pielikumu. 1. IEDAĻA Vielas/produkta un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Vielas

Sīkāk

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik

CR 90 Crystaliser Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mik Trīskārša aizsardzība pret ūdeni 1. Blīvējošais pārklājums 2. Kristalizācijas process tiek novērsta ūdens iekļūšana materiālā 3. Mikroplaisu blīvēšana betonā Trīskārša aizsardzība pret ūdeni ir vairāk

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Microsoft Word - st12719-re01ad01.lv08

Microsoft Word - st12719-re01ad01.lv08 EIROPAS SAVIEĪBAS PADOME Briselē, 2008. gada 15. septembrī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2007/0121 (COD) 12719/1/08 REV 1 ADD 1 CODEC 1067 COMPET 300 EV 526 CHIMIE 46 MI 289 ET 208 PIEZĪME Sūtītājs: Saņēmējs:

Sīkāk