Latvijas Darba likuma neatbilstības Darba laika direktīvas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas ziņojumam

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Latvijas Darba likuma neatbilstības Darba laika direktīvas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas ziņojumam"

Transkripts

1 ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze 2011.gada jūnija ziņojums Latvijas Darba likuma neatbilstības Darba laika direktīvas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas ziņojumam Rīga, 2011.gads

2 2 Saturs 1. Ievads 2. Direktīvas pamata prasības 3. Eiropas Komisijas norādītās neatbilstības Darba laika direktīvas prasībām 3.1. Direktīvas piemērošana viena līguma ietvaros vai attiecībā uz darbinieku 3.2. Nedēļas darba laika maksimālā robeža un atskaites periodi 3.3. Atpūtas laiks 3.4. Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums 3.5. Nakts darbs

3 3 1. Ievads Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 1 (turpmāk Direktīva) 24.panta prasībām Eiropas Savienības (turpmāk ES) dalībvalstis reizi piecos gados ziņo Eiropas Komisijai (turpmāk - Komisija) par Direktīvas noteikumu praktisko īstenošanu, par ko Komisija sagatavo ziņojumu par Direktīvas noteikumu piemērošanu gada 21.decembrī Komisija publicēja kārtējo Ziņojumu par Direktīvas ieviešanu dalībvalstīs (turpmāk Ziņojums). 2 Šajā ekspertīzē ir apkopotas Komisijas Ziņojumā norādītās neatbilstības Direktīvas prasībām un sniegts provizorisks arodbiedrību viedoklis attiecībā uz šo neatbilstību novēršanu. 2. Direktīvas pamata prasības Direktīva nodrošina minimālo aizsardzību visiem darba ņēmējiem pret pārmērīgi garu darba laiku un minimālā atpūtas laika neievērošanu. Tā nodrošina vairākus elastīguma mehānismus, kas paredzēti, lai pielāgotos īpašiem valsts, nozaru vai darba ņēmēju apstākļiem. 3 Galvenās Direktīvas veselības un drošības prasības ietver: dienas un nedēļas atpūtas laiku darbiniekiem (11 nepārtrauktas stundas dienas atpūtai un 35 nepārtrauktas stundas nedēļas atpūtai); dienas pārtraukuma laiku (kur darba dienas ilgums pārsniedz sešas stundas); nedēļas darba laika robežu (vidēji 48 stundas nedēļā, iekļaujot virsstundas); apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu darbiniekiem (ne mazāk kā četras nedēļas); papildus aizsardzību nakts darbiniekiem: o normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas (vidēji) katrā 24 stundu periodā; o darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, ja tas iekļauj īpašu risku vai smagu fizisku vai garīgu piepūli; 1 Eiropas Parlamenta un Padomes gada 4. novembra Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299, , 9. lpp.) Pieejama latviski: 2 Commission Staff Working Paper. Detailed report on the implementation by Member States of Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time. (COM(2010) 802 final). Pieejams: 3 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Darba laika direktīvas pārskatīšana (Otrā posma apspriešanās ar sociālajiem partneriem Eiropas Savienības līmenī saskaņā ar LESD 154. pantu) (SEC(2010) 1610 galīgā redakcija). Pieejams: (turpmāk Paziņojums) 2.lpp.

4 4 o tiesības visiem nakts darba ņēmējiem uz bezmaksas veselības pārbaudi pirms nakts darba nozīmēšanas un regulāri pēc tam; o tiesības, kad vien iespējams", mainīt nakts darba laiku uz dienas darba laiku, ja darbinieks cieš no veselības problēmām, kas saistītas ar darbu naktīs; o pasākumus, lai pieprasītu darba devējiem, kuri regulāri izmanto nakts darbu, informēt atbildīgās iestādes, ja tās to pieprasa. 4 ES Tiesa vairākos spriedumos ir noteikusi, ka Direktīvā noteiktās prasības attiecībā uz maksimālo darba laika robežu, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un minimālo atpūtas laiku veido īpaši svarīgas Eiropas Kopienas sociālās tiesības. 5 Latvijas Darba likuma 6 neatbilstības vai neprecizitātes Komisijas Ziņojumā ir norādītas šādās Direktīvas regulējuma jomās: 1. Direktīvas piemērošana viena līguma ietvaros vai attiecībā uz darbinieku; 2. nedēļas darba laika maksimālā robeža un atskaites periodi; 3. atpūtas laiks; 4. ikgadējais apmaksātais atvaļinājums; 5. nakts darbs. 3. Eiropas Komisijas norādītās neatbilstības Darba laika direktīvas prasībām 3.1.Direktīvas piemērošana viena līguma ietvaros vai attiecībā uz darbinieku Jautājums par Direktīvas normu piemērošanu viena līguma ietvaros vai attiecībā uz darbinieku attiecas uz daudzskaitlīgo līgumu gadījumiem. Ievērojamam skaitam ES darba ņēmēju ir noslēgti vairāki spēkā esoši darba līgumi ar vienu un to pašu darba devēju vai bieži pie vairākiem darba devējiem. Tas izraisa jautājumu, vai darba stundas, kuras darbinieks ir nostrādājis pie diviem vai vairākiem darba devējiem, ir skaitāmas kopā un tām piemērojama Direktīvā noteiktā maksimālā robeža (per worker), vai arī darba stundu maksimālā robeža ir piemērojama atsevišķi katrā darba attiecību gadījumā (per contract). 7 Komisija norādīja, ka, ņemot vērā Direktīvas mērķi aizsargāt veselību un drošību, ir nepieciešams skaidri norādīt, ka daudzskaitlīgu līgumu gadījumos darba laika ierobežojums attiecas uz katru darba ņēmēju (per worker). 8 4 Ziņojuma 7.lpp. 5 Piemēram, Dellas and Others, Case C-14/04, [2005] ECR-I-10253, para.44 FNV, Case C-124/05, para.28. Ziņojuma 8.lpp likums "Darba likums" ("LV", 105 (2492), ; Ziņotājs, 15, ) [stājas spēkā ] ar grozījumiem, kas izsludināti līdz Turpat 18.lpp. 8 Paziņojuma 13.lpp.

5 5 Direktīvas normu piemērošanai attiecībā uz darbinieku vai viena līguma ietvaros nepieciešami komentāri arī par jēdziena darbinieks interpretāciju. Direktīvas normās bieži tiek izmantots termins darbinieks ( jebkurš darbinieks vai katrs darbinieks ). Šis jēdziens Direktīvā nav definēts. Jēdziena darbinieks definīciju var atrast Eiropas Padomes Direktīvā par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (89/391/EEK) (turpmāk - Veselības un drošības direktīva). 9 Atbilstoši Veselības un drošības direktīvas 3.pantam darba ņēmējs ir katra persona, ko nodarbina kāds darba devējs, arī praktikanti un mācekļi, bet ne mājkalpotāji. Savukārt, darba devējs ir katra fiziska vai juridiska persona, kas ir darba attiecībās ar darba ņēmējiem un atbild par uzņēmumu un/vai iestādi. Neraugoties uz to, ka jēdziena darbinieks skaidrojums ir ietverts Veselības un drošības direktīvā, ES Tiesa Isere lietā apšaubīja, vai Veselības un drošības direktīvas jēdziena darbinieks definīciju var piemērot Direktīvai, ņemot vērā, ka Direktīvā uz to nav speciālas atsauces. Tāpat ES Tiesa norādīja, ka Direktīva nenosaka, ka jēdziena darbinieks definīcija izriet no valstu nacionālajām tiesībām. Līdz ar to Tiesa secināja, ka jēdzienam ir autonoma nozīme ES tiesībās. Tiesa norādīja, ka jēdziens jādefinē atbilstoši objektīviem kritērijiem, kuri nošķir darba attiecības no citām attiecībām, ietverot attiecīgo personu tiesības un pienākumus. Darba attiecību svarīga iezīme ir tas, ka persona konkrētu laika periodu sniedz pakalpojumus citai personai tās vadībā un par to saņem atlīdzību. ES dalībvalstu tiesām, vērtējot konkrētas pušu attiecības, ir jāpiemēro minētais princips, objektīvi vērtējot lietas apstākļus un pievēršot uzmanību nodarbošanās un pušu attiecību specifikai. 10 BECTU lietā ES Tiesa interpretēja jēdziena darbinieks definīciju plašāk, norādot, ka Direktīva neļauj nacionālajām tiesībām izslēgt no Direktīvas aizsardzības loka atsevišķas darbinieku, kurus nodarbina uz noteiktu īsu laika periodu, kategorijas (piemēram, teātru, kino un radio sektoru darbiniekus). 11 Komisijas komentāri attiecībā uz Latvijas Darba likumu Attiecībā uz Latviju Komisija norādīja, ka darba laika ierobežojumu piemēro viena līguma ietvaros, tātad neatbilstoši iepriekš minētajam Komisijas aicinājumam piemērot ierobežojumu attiecībā uz darbinieku Eiropas Padomes Direktīva par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (89/391/EEK) gada 12. jūnijs. Pieejama latviesu valodā: 10 Isère, Case C-42809, para BECTU, Case C-173/ Citēts, Ziņojuma 21.lpp. 12 Ziņojuma 20.lpp.

6 6 Lai ieviestu darba laika ierobežojumu piemērošanu attiecībā uz darbinieku, būtu nepieciešama efektīva darba laika uzskaites un kontroles sistēma. Sistēmas ietvaros būtu nepieciešams sekot katra darba ņēmēja darba laikam pamata līguma ietvaros un veikt uzskaiti katra nākamā darba līguma ietvaros. Ja tas būtu samērā iespējams gadījumos, kad darbiniekam ir vairāki darba līgumi pie viena darba devēja, tad izsekot darba laika uzskaitei gadījumos, kad darbinieks strādā pie diviem vai vairākiem darba devējiem, būtu liels izaicinājums. Lai realizētu šādu uzskaiti būtu nepieciešama administratīvo iestāžu darbību koordinācija, kur noteikta valsts iestāde reģistrē darbinieka darba līgumus, kā arī tajos noteikto darba laiku un tā pati vai cita iestāde kontrolē maksimālā darba laika robežu. Vienlaikus ir nepieciešams noteikt, kuru līgumu uzskata par pamata darbu un kuru par papildus darbu, un attiecīgi kuram darba devējam būtu pienākums samazināt darba laiku darbiniekam un atbildēt par darba laika ierobežojumu neievērošanu. LBAS dalīborganizāciju juristu diskusijas ietvaros arodbiedrību juristi norādīja, ka šādas uzskaites un kontroles sistēmas modelis nav skaidrs. Ir apšaubāmi, ka Latvijā šāda modeļa ieviešana būtu iespējama, ņemot vērā arī esošo valsts ekonomisko situāciju un budžeta līdzekļu pieejamību publiskajā sektorā Nedēļas darba laika maksimālā robeža un atskaites periodi Nedēļas darba laika robeža. Direktīvas 6.pants nosaka, ka ES dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka tiek ievērota vajadzība aizsargāt darba ņēmēju drošību un veselību un ka: a) iknedēļas darba laiks ir ierobežots ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem vai ar koplīgumiem vai līgumiem starp darba devējiem un darba ņēmējiem nozarē; b) vidējais darba laiks katram septiņu darba dienu laikposmam, ietverot virsstundu darba laiku, nepārsniedz 48 stundas. Līdz ar to Direktīva nosaka, ka darba laiku var ierobežot tikai ar speciāli noteiktiem pasākumiem un nedēļas maksimālais darba laiks var būt 48 stundas vai mazāk. Šīs 48 stundas ietver arī virsstundu darbu. Nedēļas vidējo darba laiku atbilstoši Direktīvas normām aprēķina noteiktā atskaites perioda ietvaros. Saskaņā ar Direktīvas 16.panta b) apakšpunktu parastais atskaites periods ir četri mēneši. Taču Direktīva pieļauj atkāpes no četru mēnešu atskaites perioda, īpašās situācijās pieļaujot sešu mēnešu atskaites periodu. Ar koplīgumu sociālie partneri var noteikt 12 mēnešu atskaites periodu. 13 Diskusija par šo jautājumu ir rīkota 2011.gada 25.maija Juristu sanāksmes laikā.

7 7 Aprēķinot nedēļas vidējo darba laiku, neietver četru nedēļu obligāto apmaksāto atvaļinājumu un slimības laiku. 14 ES Pamattiesību hartas 31.panta 2.punkts nosaka, ka ikvienam darba ņēmējam ir tiesības uz maksimālā darba laika ierobežošanu. ES Tiesa vairākos spriedumos norādījusi, ka Direktīvas maksimālais vidējais 48 stundu nedēļas darba laiks, iekļaujot virsstundas, ir uzskatāms par Eiropas Kopienas sociālo tiesību principu, kas ir īpaši svarīgs, un kuru kā minimālu normu, kurai ir jānodrošina drošības un veselības aizsardzība, ir tiesības izmantot katram darba ņēmējam. 15 Tiesa atzīmēja, ka Direktīvas 6.panta otrā daļa atbilst visiem nosacījumiem, kas nepieciešami tā tiešai iedarbībai. 16 Līdz ar to tas veido Kopienas tiesības un ES dalībvalstu tiesām darba strīdos ir pienākums nodrošināt tiesisko aizsardzību, kas darbiniekiem izriet no Kopienu tiesību normām, un garantēt to pilnīgu piemērošanu. Tādejādi ES dalībvalstu tiesām ir jāinterpretē valsts tiesības, cik vien ir iespējams, Direktīvas teksta un mērķa kontekstā, lai sasniegtu tās noteikto rezultātu. 17 Šajā gadījumā Kopienu tiesību interpretācija pieprasa, lai tiesa veic visu, kas ietilpst tās kompetencē, ņemot vērā valsts tiesību normu kopumu, lai nepieļautu maksimālā nedēļas darba laika ilguma, kas noteikts Direktīvas 6.panta 2.punktā, pārsniegšanu. 18 Fuß lietā Tiesa norādīja, ka, lai nodrošinātu Direktīvas pilnīgu efektivitāti, dalībvalstīm ir jānovērš maksimālā nedēļas darba laika ilguma, kas noteikts Direktīvas 6. panta b) punktā, pārsniegšana. 19 Līdz ar to maksimālā vidējā nedēļas darba ilguma, kas noteikts Direktīvas 6. panta b) punktā, pārsniegšana jau pati par sevi veido Direktīvas normu pārkāpumu, turklāt bez nepieciešamības pierādīt īpaša kaitējuma pastāvēšanu. Maksimālā vidējā nedēļas darba laika pārsniegšana, ciktāl tā darbiniekam liedz atpūtu, paša apstākļa dēļ vien nodara kaitējumu darbiniekam tādā mērā, kā tādējādi tiek apdraudēta viņa drošība un veselība. 20 Papildus attiecībā uz Direktīvas 6. panta b) punkta pārkāpuma sekām Tiesa atgādināja, ka visos gadījumos, kad direktīvas normas no to satura viedokļa šķiet esam beznosacījuma un pietiekoši precīzas, privātpersonas var uz tām atsaukties, vēršoties pret valsti, tostarp, ja valsts ir darba devēja statusā, it īpaši, ja tā nav direktīvu noteiktajos termiņos transponējusi valsts tiesībās vai ja tā to transponējusi nepareizi. Tā kā šai tiesību normai ir tieša iedarbība, tā ir saistoša visām dalībvalstu iestādēm, proti, ne tikai valstu tiesām, bet tāpat arī visām administratīvajām iestādēm, ieskaitot decentralizētās pārvaldes iestādes, tādas kā pavalstis, pilsētas vai komūnas, un šīm 14 Direktīvas 16.pants. 15 Pfeiffer un citi lieta (Apvienotās lietas C-397/01 C-403/01), para Turpat para Turpat para 107., 111, Turpat para.118. Ziņojuma 58.lpp. 19 Fuß, Case C-243/09, para Turpat para

8 8 iestādēm ir pienākums to piemērot. 21 Izņēmums ir gadījumi, kad valsts ir piemērojusi atkāpes iespējas atbilstoši Direktīvas normām. 22 Fuß II lietā Tiesa uzsvēra, ka dalībvalstis nedrīkst noteikt nosacījumus vai ierobežojumus darbinieka tiesībai strādāt ne vairāk kā 48 stundas nedēļā. 23 Atkāpes no nedēļas maksimālā darba laika robežas. Attiecībā uz atkāpēm no nedēļas maksimālā darba laika robežas ir svarīgi atzīmēt, ka neskatoties uz to, ka Direktīvas 16.panta b) apakšpunkts sniedz vairākas iespējas atkāpties no Direktīvas normām, pastāv tikai trīs gadījumi, kad ir pieļaujams atkāpties no nedēļas maksimālā 48 stundu darba laika robežas: 17.panta pirmā daļa: dalībvalstis var atkāpties no nedēļas maksimālā darba laika robežas (pienācīgi ievērojot darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības principus), kad attiecīgās darbības īpašo iezīmju dēļ darba laika ilgums netiek mērīts un/vai iepriekš noteikts, vai to var noteikt paši darba ņēmēji (autonomie darbinieki), jo īpaši šādos gadījumos: a) vadošiem administratīviem darba ņēmējiem vai citām personām, kam ir autonomas lēmumu pieņemšanas pilnvaras; b) ģimenē strādājošiem; vai c) darba ņēmējiem, kas pilda pienākumus reliģiskās ceremonijās baznīcās un reliģiskās kopienās. 22.panta pirmā daļa: dalībvalstīm ir iespēja nepiemērot nedēļas maksimālā darba laika robežu, ievērojot darba ņēmēju veselības aizsardzības un drošības vispārējos principus, ar noteikumu, ka tā veic Direktīvā noteiktos vajadzīgos pasākumus. Šie pasākumi ietver to, a) ka neviens darba devējs nepieprasa darba ņēmējam strādāt vairāk nekā 48 stundas septiņu dienu laikposmā, ja vien viņš nav saņēmis darba ņēmēja piekrišanu veikt šādu darbu (individuālā atkāpšanās iespēja); b) ka neviens darba ņēmējs nav pakļauts kaitējumam, ko rada darba devējs, ja viņš nevēlas veikt šādu darbu; c) ka darba devējs veic jaunāko datu uzskaiti par visiem darba ņēmējiem, kas veic šādu darbu; d) ka dokumentāciju glabā pieejamu kompetentajām iestādēm, kuras darba ņēmēju drošības un/vai veselības dēļ aizliedz vai ierobežo iespēju pārsniegt maksimālo nedēļas darba stundu skaitu; e) ka darba devējs pēc kompetento iestāžu pieprasījuma sniedz informāciju par gadījumiem, kad darba ņēmēji ir piekrituši veikt darbu, kas pārsniedz 48 stundas septiņās dienās; 21 Turpat para.56., Turpat para.58, Ziņojuma 58.lpp. 23 Fuß II,Case C-429/09.

9 9 ārstiem, kuri mācās (doctors in training) no 2004.gada augusta līdz 2009.gada jūlijam dalībvalstīm bija iespēja atkāpties no nedēļas maksimālā darba laika robežas attiecībā uz ārstiem, kuri mācās. Citas Direktīvas atkāpšanās iespējas (17.panta ceturtā daļa (maiņu darba) un 18.pants (atkāpšanās ar koplīgumiem), neļauj atkāpties no 48 stundu nedēļas darba laika robežas. ES Tiesa Pfeiffer lietā noteica, ka dalībvalstis nevar vienpusēji noteikt Direktīvas piemērošanas jomu, pakļaujot jebkāda veida noteikumiem vai ierobežojumiem darba ņēmēju tiesības uz to, lai nedēļas darba laika ilgums nepārsniegtu 48 stundas. 24 Atskaites periodi Nedēļas vidējā darba laika aprēķināšanas noteikumi ir ietverti vairākās Direktīvas normās. Īsumā šie noteikumi ir šādi: 25 nedēļas vidējo darba laiku aprēķina noteikta atskaites perioda ietvaros (16.panta b) apakšpunkts); dalībvalstis var noteikt atskaites periodu, kurš nepārsniedz 4 mēnešus (16.panta b) apakšpunkts); atkāpjoties no četru mēnešu atskaites perioda, valsts var noteikt 6 mēnešu atskaites periodu ar likumu, administratīvām normām un koplīgumiem, kas noslēgti starp darba devējiem un darba ņēmējiem nozarē valsts vai reģionālā līmenī 17.panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos: a) tādu darbību gadījumā, ja darba ņēmēja darba vieta un viņa dzīvesvieta atrodas tālu viena no otras, ietverot ārzonas darbu, vai kur dažādas darba ņēmēja darba vietas atrodas tālu cita no citas; b) tādu drošības un novērošanas darbību gadījumā, kas pieprasa pastāvīgu klātbūtni, lai aizsargātu īpašumu un personas, jo īpaši bruņotā apsardze un uzraugi vai apsardzes firmas; c) tādu darbību gadījumā, kurās ir vajadzīga nepārtraukta apkalpošana vai ražošana, jo īpaši: i) pakalpojumi, kas attiecas uz uzņemšanu, ārstēšanu un/vai aprūpi, ko sniedz slimnīcas vai līdzīgas iestādes, to skaitā mācībās esošu ārstu darbības, dzīvojamo iestāžu un cietumu darbības; ii) doku vai lidostu darba ņēmēji; iii) prese, radio, televīzija, kinematogrāfijas ražojumi, pasta un telekomunikāciju pakalpojumi, ambulatorie, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības pakalpojumi; iv) gāzes, ūdens un elektrības ražošanas, pārvades un izplatīšanas, saimju atkritumu savākšanas un dedzināšanas iekārtas; v) ražošanas nozares, kurās darbu nedrīkst pārtraukt tehnisku iemeslu dēļ; vi) pētniecības un attīstības darbības; 24 Ziņojuma 60.lpp, Pfeiffer para Ziņojuma 62.lpp.

10 10 vii) lauksaimniecība; viii) darba ņēmēji, kas saistīti ar pasažieru pārvadāšanu, sniedzot regulārus pilsētas transporta pakalpojumus; d) ja ir paredzams aktivitātes pieaugums, jo īpaši: i) zemkopībā; ii) tūrismā; iii) pasta pakalpojumos; e) attiecībā uz personām, kas strādā dzelzceļa transportā: i) kuru darbs ir neregulārs; ii) kuri pavada savu darba laiku vilcienā; vai iii) kuru darbs ir saistīts ar transporta laika grafikiem un satiksmes nepārtrauktības un regularitātes nodrošināšanu; f) apstākļos, kas aprakstīti Veselības un drošības direktīvas 5. panta 4. punktā - neparastu un neprognozējamu apstākļu dēļ, kas nav darba devēju varā, vai ārkārtēju notikumu dēļ, no kuru sekām nevar izvairīties, kaut arī pielikti visi pūliņi.; g) negadījumos vai ja negadījums var radīt būtisku kaitējumu. Atkāpties no iepriekš minētajiem gadījumiem var ar koplīgumiem, kas noslēgti starp darba devējiem un darba ņēmējiem nozarē valsts vai reģionālā līmenī. ES Dalībvalstis var atļaut atskaites periodu pagarināt līdz 12 mēnešiem ar koplīgumiem vai līgumiem, kas noslēgti starp darba devējiem un darba ņēmējiem nozarē, ievērojot vispārējos principus, kas attiecas uz darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību, objektīvu un tehnisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar darba organizēšanu (19.pants). Jebkuru četru mēnešu atskaites perioda pagarināšanu var pieļaut tikai ar noteikumu, ka attiecīgiem darba ņēmējiem piešķir līdzvērtīgus kompensējošus atpūtas laikposmus vai izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams piešķirt līdzvērtīgus kompensējošus atpūtas laikposmus, attiecīgajiem darba ņēmējiem tiek nodrošināta pienācīga aizsardzība (17.panta otrā daļa). 26 Aprēķinot vidējo darba laiku, neieskaita ikgadēja apmaksāta atvaļinājuma un slimības laiku (16.panta b) apakšpunkts). ES Tiesa Pfeiffer lietā noteica, ka atskaites periods nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus Dazām darbinieku kategorijam piemēro īpašos atkāpšanās noteikumus: līdz 12 mēnešiem atskaites periodu var pagarināt attiecībā uz darba ņēmējiem, kuri galvenokārt veic darbu ārzonā (20.panta otrā daļa), un darba ņēmējiem uz jūras zvejas kuģiem (21.pants). 27 Pfeiffer para.105.

11 11 Komisijas komentāri attiecībā uz Latvijas Darba likumu Attiecībā uz Latviju Komisija norādīja, ka Darba likums pieļauj dažādas darba laika robežas normālam darba laikam, virsstundām un summētajam darba laikam. Normālais darba laiks nevar pārsniegt 40 stundas nedēļā (darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, ja viņi šajā darbā ir nodarbināti ne mazāk kā 50 procentus no normālā dienas vai nedēļas darba laika). Virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt 144 stundas četru mēnešu periodā. Tas ir pielīdzināms deviņām stundām nedēļā (ņemot vērā, ka četru nedēļu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu neieskaita, aprēķinot vidējo nedēļas darba laiku). Līdz ar to, kā norāda Komisija, summējot 40 nedēļas maksimālo darba laiku ar vidēji deviņām virsstundām nedēļā, rezultāts ir nedaudz vairāk par Direktīvā maksimālo pieļauto robežu 49 stundas 48 stundu vietā. Atbilstoši Darba likumam virsstundu darbam kopumā ir nepieciešama darbinieka piekrišana, taču īpašajos gadījumos (sabiedrības visneatliekamākās vajadzības, nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas un steidzams, iepriekš neparedzēts darbs) virsstundu darbu var piemērot bez darbinieka atļaujas. Visvairāk uzmanības Komisija pievērš summētajam darba laikam, kad darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu un darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem nosaka summēto darba laiku. Summētā darba laika maksimālais pārskata periods ir trīs mēneši, ja to nosaka ar darba līgumu, vai 12 mēneši, ja to nosaka ar koplīgumu. Darbu, kuru darbinieks veic virs pārskata periodā noteiktā normālā darba laika (40 stundas vai 35 stundas darbam, kas saistīts ar īpašu risku), uzskata par virsstundu darbu. Komisija secināja, ka neatkarīgi no tā, vai darbinieks strādā normālo, summēto vai pagarināto summēto laiku, kopsummā darba stundas, ieskaitot virsstundas, nedrīkst pārsniegt 49 stundas nedēļā. Komisija norāda, ka šo ciparu ir nepieciešams pielāgot Direktīvā noteiktajai 48 stundu robežai. 28 Papildus Komisija atsaucās uz pētījumiem, kuri norāda, ka praksē 15% darbinieku visās nozarēs sistemātiski strādā 50 vai vairāk stundas nedēļā, vairākumā gadījumu nesaņemot atlīdzību par virsstundu darbu. 40% darbiniekiem virsstundu darbs tiek uzspiests pret viņu gribu. Šī problēma 28 Ziņojuma lpp.

12 12 visvairāk ir raksturīga tirdzniecības un būvniecības sektoriem, kuros 40 % darbinieku strādā vairāk par 50 stundām nedēļā ilgstošos periodos. 29 LBAS dalīborganizāciju juristi norādīja, ka ir apsveicama nedēļas darba laika maksimālās robežās pielāgošana Direktīvas prasībām, līdz ar to būtu nepieciešams izvērtēt virsstundu darba laika maksimālās robežas regulējumu. Papildus kopā ar sociālajiem partneriem būtu nepieciešams pārskatīt gadījumus, kuros ir pieļaujams piemērot summēto darba laiku Atpūtas laiks Direktīva nosaka trīs atpūtas laika veidus. Atbilstoši ES Tiesas secinājumiem Direktīvā noteiktās atpūtas laika prasības ir Eiropas Kopienu tiesību sastāvdaļa. 31 Direktīvas 3.pants nosaka, ka dienas atpūtas laiks nevar būt mazāks par 11 nepārtrauktām stundām: katram darba ņēmējam ir tiesības uz obligātu nepārtrauktu 11 stundu atpūtas laiku katrā 24 stundu laikposmā. Direktīvas 4.pants nosaka prasības pārtraukumam darba dienas laikā, nenosakot tā ilgumu: ja darbdiena ir garāka nekā sešas stundas, katram darba ņēmējam ir tiesības uz pārtraukumu atpūtai, par ko sīkāka informācija, ietverot ilgumu un noteikumus, ar kādiem tas ir piešķirts, ir sniegta koplīgumos vai līgumos starp darba devējiem un darba ņēmējiem nozarē vai, ja tā nav, valsts tiesību aktos. Savukārt 5.pants nosaka 35 stundu minimālo nedēļas atpūtas laiku, kuru objektīvu apsvērumu dēļ var samazināt uz 24 stundām: katrās septiņās dienās katrs darba ņēmējs ir tiesīgs uz 24 stundu obligātu nepārtrauktu atpūtas laikposmu plus 11 stundu ikdienas atpūtu. Ja objektīvi, tehniski vai darba organizācijas apstākļi to pamato, var piemērot obligāto 24 stundu atpūtas laikposmu. ES Tiesa Jaeger lietā ir noteikusi, ka atpūtas laiks ir būtisks darbinieka veselības un labklājības nodrošināšanai. Līdz ar to darba periodiem regulāri ir jāseko atpūtas periodiem. Atpūtas laikam jābūt noteiktam nepārtrauktās stundās un prom no darba atmosfēras tā, lai darbinieks varētu atpūsties. Atpūtas laikam ir ne tikai atgūšanās no noguruma un atpūtas funkcija, bet arī preventīva funkcija pēc iespējas vairāk samazināt risku darbinieka veselībai. 32 Atbilstoši Direktīvas 16.panta b) apakšpunktam nedēļas atpūtas laiku aprēķina, piemērojot atskaites periodu, kas nepārsniedz 14 dienas. 29 Turpat 76.lpp. Komisija atsaucās uz M. Hazans, 2005 Conditions of work and employment in the new Member States: interaction and socio-economic influence'. Pieejams: 30 Diskusija par Komisijas norādītām neatbilstībam Direktīvai ir rīkota 2011.gada 16.jūnija Juristu sanāksmes laikā. 31 Commission v UK, C-484/04, para 38; Isère, C-428/09, para 36. Ziņojuma 100.lpp. 32 Jaeger, C-151/02, para.92., 95.

13 13 Pietiekama atpūta. Direktīva definē pietiekamas atpūtas jēdzienu. Pietiekama atpūta atbilstoši 2.panta 9.punktam nozīmē to, ka darba ņēmējiem ir regulāri atpūtas laiki, kuru ilgums ir izteikts laika vienībās un kuri ir pietiekami gari un nepārtraukti, lai nodrošinātu, ka nogurdinoša vai cita neregulāra darba veida dēļ viņi negūst ievainojumus sev, darba biedriem vai citiem un ka viņi nesabojā savu veselību vai nu īsākā, vai garākā laikposmā. Direktīvas normās jēdzienu piemērota atpūta izmanto attiecībā uz darbiniekiem, kuriem nepiemēro iepriekš minētos atpūtas laika veidus, nosakot, ka viņiem pienākas piemērota atpūta. ES Tiesa noteica, ka, atkāpjoties no Direktīvas 3.-5.pantā noteiktajām atpūtas stundu prasībām, darbiniekam nosaka piemērotu atpūtas laiku. 33 Komisija norādīja, ka Darba laiks un atpūtas laiks ir savstarpēji izslēdzoši jēdzieni un Direktīva nenosaka papildus kategorijas starp darba laiku un atpūtas laiku. 34 Līdz ar to dežūras laika neaktīvais periods, kad darbinieks ir darba vietā, esot gatavībā atsaukties uz darba devēja izsaukumu, taču līdz izsaukumam var atpūsties speciāli tam atvēlētajā telpā, ir uzskatāms par darba laiku un nevar būt ieskaitīts vai pielīdzināts minimālajam atpūtas laikam. 35 Atkāpes no atpūtas laika prasībām. Direktīva pieļauj četras atkāpes no minimālās atpūtas prasībām: Direktīvas 17.panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos (ar koplīgumu, vienošanos starp nozares sociālajiem partneriem vai likumu); ar koplīgumu vai vienošanos starp nozares sociālajiem partneriem vai sociālo partneru vienošanos reģionālajā līmenī (atbilstoši Direktīvas 18.pantam); maiņu darbu gadījumā katru reizi, kad darba ņēmējs izmaina maiņu grafiku un nevar saņemt ikdienas un/vai iknedēļas atpūtu laikā starp vienas maiņas beigām un otras maiņas sākumu (Direktīvas 17.panta ceturtās daļas a)apakšpunkts); tādu darbību gadījumā, kas saistītas ar dienas laikā sadalītiem darba posmiem, jo īpaši attiecībā uz uzkopšanas darbu ((Direktīvas 17.panta ceturtās daļas b)apakšpunkts); Papildus Direktīvas 17.panta pirmā daļa atļauj ES dalībvalstīm noteikt atkāpes no minimālā atpūtas laika, kad attiecīgās darbības īpašo iezīmju dēļ darba laika ilgums netiek mērīts un/vai iepriekš noteikts, vai to var noteikt paši darba ņēmēji (vadošie administratīvie darba ņēmēji vai citas 33 Jaeger para 92; similarly Dellas, para 41; Ziņojuma 102.lpp. 34 Simap para 47 ; Jaeger para 48 ; Dellas, para Ziņojuma 102.lpp. 35 Jaeger, Case C-151/02, paras 65 and 69.

14 14 personas, kam ir autonomas lēmumu pieņemšanas pilnvaras; ģimenē strādājošie vai darba ņēmēji, kas pilda pienākumus reliģiskās ceremonijās baznīcās un reliģiskās kopienās). Komisija atzīmēja, ka Direktīvas 22.pantā noteiktās atkāpšanās iespējas ( opt-out ) var piemērot tikai darba laika maksimālajai robežai un nevar piemērot atpūtas laika prasībām. Ja darbinieks ir izmantojis iespējas atkāpties no darba laika maksimālās robežas, uz viņu attiecas dienas un nedēļas minimālā atpūtas laika prasības. ES Tiesa Jaeger lietā norādīja, ka, ņemot vērā, ka Kopienas tiesības pieļauj atkāpes no Direktīvas prasībām, atkāpšanās iespējas nosacījumi jātulko tā, ka to piemērošana ir pieļaujama īpašu vajadzību gadījumos. 36 Svarīgi, ka atkāpšanās no atpūtas laika prasībām ir pieļaujama tikai tad, ja ir nodrošināta kompensējoša atpūta (izņemot 17.panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus). Jaeger lieta Tiesa uzsvēra minimālo atpūtas prasību neievērošanas sekas veselībai un drošībai gadījumā, kad vairāki darba periodi neietver atpūtas laiku starp šiem periodiem, ja rezultātā atpūtas periods, kurš seko šādiem darba periodiem, nav pietiekams, darbiniekam tiek nodarīts kaitējums vai vismaz ir risks pārslogot viņa fiziskās iespējas, apdraudot viņa veselību un drošību. 37 Tiesa nosprieda, ka kompensējošai atpūtai jāseko nekavējoties pēc tā darba laika, kuru šī atpūta atlīdzina. Tam jābūt laika periodam, kad darbiniekam nav nekādu ar darbu saistītu pienākumu un kuru darbinieks var izmantot bez iejaukšanās, lai neitralizētu darba radīto ietekmi uz savu veselību un drošību. 38 Darba laiks jākompensē, piešķirot līdzvērtīgu atpūtas laiku, kuru veido vairākas stundas pēc kārtas, kas atbilst atpūtas laika samazinājumam un kuru darba ņēmējs var izmantot, pirms uzsāk nākamo darba posmu. Piešķirot kompensējošu atpūtu citā laikā, kas nav saistīts vai neseko pagarinātajam darba laikam, tiek pārkāpts vispārējais princips aizsargāt darbinieku veselību un drošību. Visbeidzot atkāpes no atpūtas laika prasībām nekādā gadījumā nedrīkst novest pie nedēļas maksimālās darba laika robežas pārsniegšanas. 39 Komisijas komentāri attiecībā uz Latvijas Darba likumu Komisija norādīja vairākas atpūtas laika regulējuma neatbilstības Direktīvas prasībām. Pirmkārt, Darba likums nosaka septiņu dienu atskaites periodu nedēļas atpūtas laika aprēķināšanai (Darba likuma 143.panta pirmā daļa). Līdz ar to Komisija norādīja, ka Direktīvas prasība nodrošināt iknedēļas atpūtas laiku 14 dienu atskaites periodā nav ieviesta Latvijas tiesībās. 36 Jaeger, para 89; Isère, para 40., Ziņojuma 104.lpp. 37 Jaeger para Jaeger, para 94; Isère, para 50. Ziņojuma 105.lpp. 39 Jaeger, para 97., 100.

15 15 Otrkārt, Latvija piemēro plašas atkāpes summētā darba laika gadījumā. Saskaņā ar Darba likuma 143.panta pirmo daļu nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks par 42 stundām pēc kārtas. Šo noteikumu var nepiemērot, ja noteikts summētais darba laiks. Šāds nosacījums veido atkāpi no darba laika minimālajām prasībām. Taču, kā norāda Komisija, summētā darba laika regulējums (ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot attiecīgajam darbiniekam noteikto normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem nosaka summēto darba laiku), neietilpst Direktīvas 17.pantā noteiktajās atkāpšanās iespējās, līdz ar to summēto darba laiku nevar izslēgt no nedēļas atpūtas laika prasības piemērošanas. Treškārt, kaut arī Darba likuma 140.panta piektā daļa nosaka, ka summētā darba laika gadījumā atpūtas laiku darbiniekam piešķir nekavējoties pēc darba veikšanas, tā nenosaka prasību piešķirt kompensējošu līdzvērtīgu atpūtu. Ceturtkārt, atbilstoši Darba likuma 143.panta ceturtajai daļai atsevišķus darbiniekus ar darba devēja rakstveida rīkojumu var iesaistīt darbā nedēļas atpūtas laikā, piešķirot viņiem atpūtu citā laikā, šādos gadījumos: 1) ja to prasa sabiedrības visneatliekamākās vajadzības; 2) lai novērstu nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītās sekas, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā; 3) steidzama, iepriekš neparedzēta darba pabeigšanai noteiktā laikā. Darba likumā līdz ar to ir noteikta prasība piešķirt atpūtas laiku darbiniekam nekavējoties pēc darba veikšanas, taču nav norādīts, ka kompensējošai atpūtai jābūt līdzvērtīgai neizmantota atpūtas perioda ilgumam. LBAS dalīborganizāciju juristi kopumā uzskata, ka septiņu dienu atskaites periods nedēļas atpūtas laika uzskaitei ir apmierinošs un tā pārskatīšana nav nepieciešama. Attiecībā uz kompensējošas atpūtas prasības ieviešanu, atbilstoši juristu viedokļiem, būtu nepieciešams ietvert kompensējošas līdzvērtīgas atpūtas jēdzienu un prasību gan normālā, gan summētā darba laika gadījumos. Vienlaikus būtu vēlams samazināt summētā darba laika piemērošanas gadījumus ar likumu vai ģenerālvienošanos. Atsevišķas nozares norādīja, ka, ņemot vērā plašu summētā darba laika izmantošanu gadījumos, kad tas nav nepieciešams, summētais darba laiks būtu jāuzskata par atkāpi no Direktīvas prasībām Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums Atbilstoši Direktīvas 7.pantam katram darba ņēmējam ir tiesības uz apmaksātu ikgadēju, vismaz četras nedēļas ilgu atvaļinājumu saskaņā ar nosacījumiem par tiesībām uz šāda atvaļinājuma

16 16 piešķiršanu, ko nosaka valsts tiesību akti un/vai prakse. Obligāto apmaksāto ikgadējā atvaļinājuma laikposmu nevar aizstāt ar finansiālu atlīdzību, izņemot gadījumus, kad pārtrauc darba attiecības. Direktīvas 7.pants līdz ar to uzsver divus elementus katram darbiniekam ir tiesības uz četru nedēļu atvaļinājumu un šo tiesību nevar aizstāt ar finansiālo atlīdzību. Komisija norādīja, ka atbilstoši ES Tiesas spriedumam BECTU lietā tiesības uz četru mēnešu apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu veido svarīgu Eiropas Kopienu principu, no kura nevar atkāpties. Atbilstoši Tiesas spriedumam Robinson-Steele lietā atkāpes no šādas tiesības nevar pieļaut pat ar darba līgumu. Šis princips ir minimālā prasība, kura ir nepieciešama, lai nodrošinātu darbinieka veselību un drošību. 40 Atvaļinājuma pārnešana FNV lietā ES Tiesa izvērtēja nacionālo iestāžu vadlīnijas, atbilstoši kurām darbinieka neizmantoto atvaļinājuma periodu varēja pārnest uz nākamo gadu un aizstāt ar finansiālo atlīdzību. Tiesa nosprieda, ka pārnest visu atvaļinājumu vai tā daļu uz nākamo periodu ir pieļaujams, ja attiecīgajā gadā darbiniekam nebija iespējas to izmantot. Tiesa norādīja, ka atvaļinājuma pozitīvā ietekme uz darba ņēmēja veselību un drošību īstenojas pilnībā, ja tas tiek izmantots šim mērķim noteiktajā gadā. Tomēr šī laikposma nozīme šajā sakarā saglabājas, ja tas tiek izmantots turpmākā laikposmā. Ņemot vērā, ka atvaļinājums Direktīvas izpratnē, ja to izmanto kādā no turpmākajiem gadiem, var vienlīdz veicināt gan darba ņēmēja drošību, gan veselību, Tiesa konstatēja, ka to vēl arvien regulē Direktīva. Taču iespēja finansiāli atlīdzināt pārceltu minimālo ikgadējo atvaļinājumu radītu ar Direktīvas mērķiem nesaderīgu pamudinājumu neizmantot atvaļinājumu vai piespiest darba ņēmējus no atvaļinājuma atteikties un nav pieļaujama. 41 Komisijas komentāri attiecībā uz Latvijas Darba likumu Komisija izvērtēja Darba likuma 149.panta trešo daļu, kas nosaka, ka izņēmuma gadījumos, kad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana darbiniekam pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, ar darbinieka rakstveida piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājuma daļu uz nākamo gadu. Šādā gadījumā atvaļinājuma daļa kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Pārcelto atvaļinājuma daļu pēc iespējas pievieno nākamā gada atvaļinājumam. Atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz vienu gadu. Komisija secināja, ka Darba likuma regulējums attiecībā uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu atbilst Direktīvas prasībām, taču izteica bažas par atvaļinājuma pārnešanas ietekmi uz 40 BECTU Case C-173/99) para 43.,47. Ziņojuma 126.lpp 41 FNV, case C-124/05. para Ziņojuma 130.lpp.

17 17 darbinieku veselību un drošību. Līdz ar to tā aicināja izvērtēt šo nosacījumu Direktīvas mērķa aizsargāt darbinieku veselību un drošību ietvaros, taču neaicināja veikt konkrētas izmaiņas. 42 LBAS dalīborganizāciju juristi uzskata, ka atbilstoši arodbiedrību rīcībā esošajai informācijai, atvaļinājuma daļas pārnešana uz nākama gada periodu šobrīd nerada objektīvi pamatotus draudus darbinieku veselībai un drošībai, līdz ar to attiecīgās izmaiņas nav nepieciešamas Nakts darbs Direktīva nosaka īpašas darba laika prasības nakts darbiniekiem. Komisija uzsvēra Direktīvas preambulas 7.punktā noteikto, ka atbilstoši pētījumu rezultātiem naktī cilvēka organisms ir jūtīgāks pret apkārtējās vides ietekmi un arī pret dažiem apgrūtinošiem darba organizācijas veidiem un ka garas nakts darba stundas var kaitēt darba ņēmēju veselībai un apdraudēt viņu drošību darba vietā. Atbilstoši Direktīvas 2.panta 4.punktam "nakts darba ņēmējs" ir: a) no vienas puses, jebkurš darba ņēmējs, kas naktī strādā vismaz trīs stundas no viņa normālā ikdienas darba laika; un b) no otras puses, jebkurš darba ņēmējs, kas nakts laikā, iespējams, strādā noteiktu laiku no viņa gada darba laika, kā noteikts pēc attiecīgās dalībvalsts izvēles: i) saskaņā ar valsts tiesību aktiem pēc apspriešanās ar darba devējiem un darba ņēmējiem nozarē; vai ii) ar koplīgumiem vai līgumiem, kas noslēgti starp darba devējiem un darba ņēmējiem valsts vai reģionālā līmenī. Atbilstoši Direktīvas 2.panta 3.punktam nakts laiks ir jebkurš laikposms, kas nav īsāks par septiņām stundām un kam jebkurā gadījumā jāietver laikposms starp pusnakti un 05.00, kā noteikts valsts tiesību aktos. Komisija atzīmēja, ka darbinieks, kurš strādā dežūras laiku naktī, nav uzskatāms par nakts darbinieku, ja vien viņa darba specifika neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem. Valsts var tomēr pieņemt labvēlīgākus noteikumus un uzskatīt viņu par nakts darbinieku. 43 Attiecībā uz darba laika ierobežošanu nakts darbiniekiem atbilstoši Direktīvas 8.pantam ir noteikta šāda aizsardzība: parastais darba laiks nakts darba ņēmējiem nevar pārsniegt vidēji astoņas stundas jebkurā 24 stundu laikposmā; 42 Ziņojuma 145.lpp. 43 Ziņojuma 137.lpp.

18 18 nakts darba ņēmēji, kuru darbs saistīts ar īpašu apdraudējumu vai smagu fizisku vai garīgu piepūli, nestrādā vairāk nekā astoņas stundas jebkurā 24 stundu laikposmā, kad viņi veic nakts darbu. Direktīva atstāj dalībvalstu ziņā noteikt, kādi darba veidi ir saistīti ar īpašu apdraudējumu vai smagu fizisku vai garīgu piepūli. Atkāpes no nakts darbiniekiem noteiktām prasībām Direktīva pieļauj vairākas atkāpes no nakts darbiniekiem noteiktajām aizsardzības prasībām: atbilstoši Direktīvas 17.panta pirmajai daļai - kad attiecīgās darbības īpašo iezīmju dēļ darba laika ilgums netiek mērīts un/vai iepriekš noteikts, vai to var noteikt paši darba ņēmēji, (vadošie administratīvie darba ņēmēji vai citas personas, kam ir autonomas lēmumu pieņemšanas pilnvaras; ģimenē strādājošie vai darba ņēmēji, kas pilda pienākumus reliģiskās ceremonijās baznīcās un reliģiskās kopienās); 17.panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos, nodrošinot, ka nakts darbinieks saņem līdzvērtīgu kompensējošu atpūtu; ar koplīgumu vai nozares vienošanos, nodrošinot, ka nakts darbinieks saņem līdzvērtīgu kompensējošu atpūtu. Papildus prasības Direktīvas 9.pants nosaka prasības nodrošināt, ka: a) nakts darba ņēmējiem pirms norīkošanas darbā un pēc tam regulāri ir tiesības uz bezmaksas veselības pārbaudi; b) nakts darba ņēmēji, kam rodas veselības problēmas, kuru cēloņi ir saistīti ar darbu naktīs, ja vien iespējams, jāpārceļ uz viņiem piemērotu darbu dienā. Papildus saskaņā ar Direktīvas 12.pantu nakts darba ņēmēji un maiņu darba ņēmējiem ir tiesības saņemt tādu drošības un veselības aizsardzību, kāda atbilst viņu darba apstākļiem, kā arī ir līdzvērtīgi tiem, kurus piemēro citiem darba ņēmējiem un kas ir pieejami visu laiku. Direktīva nepieļauj atkāpes no 9. un 12.panta.

19 19 Komisijas komentāri attiecībā uz Latvijas Darba likumu Attiecībā uz nakts darba regulējumu Komisija norādīja, ka neskatoties uz to, ka darba aizsardzības tiesību akti definē darbu, kurš ir saistīts ar īpašu risku, 44 Darba likuma nakts darba regulējumā nav atrunāts nakts darbs, kas paredz īpašu risku, tādējādi, neparedzot īpašu aizsardzību šādai darbinieku kategorijai. LBAS dalīborganizāciju juristi uzskata, ka būtu jāizvērtē nepieciešamība papildināt Darba likuma nakts darba regulējumu ar īpašiem aizsardzības nosacījumiem nakts darbiniekiem, kuru darbs paredz īpašu risku. Nataļja Mickeviča likums "Darba aizsardzības likums" ("LV", 105 (2492), ; Ziņotājs, 15, ) [stājas spēkā ] ar grozījumiem, kas izsludināti līdz Atbilstoši likuma pirmā panta 19.apakšpunktam īpašs risks darba vides risks, kas saistīts ar tādu paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai tādu paaugstinātu risku nodarbinātā drošībai un veselībai, ko nevar novērst vai līdz pieļaujamam līmenim samazināt ar citiem darba aizsardzības pasākumiem, kā vien saīsinot darba laiku, kurā nodarbinātais pakļauts šim riskam.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs juridiskā adrese: Ekspor Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību PortRail vienotais reģistrācijas numurs 50103854091 juridiskā adrese: Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045, tel. +371 67329816,

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Eiropas Parlaments 2014 2019 Sesijas dokuments A8-0077/2017 28.3.2017 ***I ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze Eiropas Savienības

Sīkāk

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai

Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai Norādījumi par kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas veidņu aizpildīšanu maksu noteicošo faktoru informācijas apkopošanai 2018. gada aprīlis 1. Vispārīgi norādījumi par abu veidņu aizpildīšanu 1 Lauki

Sīkāk

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV tālrunis: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ESF projekts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana 4.2.aktivitāte Normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze Eiropas Savienības

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā 2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2005. gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienākumu neizpildi atbilstoši EKL 226. pantam, ko 2002.

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk