N O L I K U M S PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU UN CITIEM MAKSĀJUMIEM

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "N O L I K U M S PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU UN CITIEM MAKSĀJUMIEM"

Transkripts

1 Pamatversija Datums Spēkā no Apstiprina Valdes lēmuma Nr. (YY/MM/DD) (YY/MM/DD) Valde / N O L I K U M S PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU UN CITIEM MAKSĀJUMIEM Sastādīts saskaņā ar Augstskolu likuma 52.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.70 no 2007.gada 23.janvāri un Alberta koledžas nolikuma 5.punktu I. Vispārējie noteikumi 1. Alberta koledžas (turpmāk tekstā AK) ienākumi veidojas no studējošo maksas par studijām un maksājumiem par citiem pakalpojumiem. 2. Studiju maksas apmēru (likmi) nosaka AK valde, periodiski izvērtējot izmaiņas mācību procesa izmaksās. 3. AK studējošie studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Katru gadu AK finansē trīs bezmaksas vietas, uz kurām var pretendēt bāreņi un daudzbērnu ģimeņu locekļi (gan bērni, gan vecāki), kam ir tikai vidējā izglītība. AK piešķir sadarbības partneru darbiniekiem un viņu bērniem atlaides, noslēdzot par to atsevišķas vienošanās. Katru gadu Alberta koledža valde nosaka Alberta koledžas daļēji finansēto vietu (sociāli atbalstāmās vietas) un finansēto vietu (sociāli atbalstāmo un budžeta vietu) skaitu un to piešķiršanas kārtību (3. pielikums). II. Maksāšanas kārtība 4. Studiju maksas apmaksa veicama pārskaitot studiju maksu uz AK bankas kontu, ievērojot maksājuma grafiku, kas atspoguļots šī nolikuma pielikumos. AK rekvizīti (t.sk., bankas konta numurs) ir pieejami AK tīmekļa vietnē ( sadaļā Kontakti ). 5. Sastādot maksājuma grafiku, jāievēro šādi noteikumi: 5.1. Pēc studējošā izvēles apmaksa veicama reizi mēnesī vai reizi semestrī, vai par visu studiju gadu. Ja studējošais piedalās kāda akcijā, tad saskaņā ar akcijas noteikumiem Pirms katra studiju gada sākuma jāiemaksā pirmā iemaksa (garantijas summa), kuras apmērs sastāda ne mazāk par trīskāršu studiju maksas mēneša likmi. Tiem, kuri iesniedz dokumentus vasaras uzņemšanas laikā, līdz 20. augustam, vai citos periodos maksājums jāveic piecu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža, pārējiem (piem., 2. un 3. kursa studējošajiem) līdz 10. septembrim. Šī garantijas summa nav atgriežama un tiks ieskaitīta studējošā studiju maksā Ja apmaksa veicama reizi mēnesī, tad maksājumi jāveic tā, lai studiju maksa tiktu ieskaitīta AK bankas kontā līdz katra mēneša 10. datumam. 6. Par studiju samaksas savlaicīgu neveikšanu, studējošais maksā AK līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru nokavēto kalendāro dienu (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas), taču līgumsods kopumā nepārsniedz 10 procentus no pamatparāda summas. AK var prasīt no studējošā vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu. No pārskaitītās naudas pirmām kārtām AK sedz studiju maksas parādu un tikai pēc tam līgumsodu. 7. Ja studējošajam ir finanšu parāds Alberta koledžai, tad viņam tiek liegta iespēja kārtot ieskaites, eksāmenus, aizstāvēt studiju darbu, studiju un kvalifikācijas praksi, un kvalifikācijas darbu. Ja AK direktore studējošo nesekmības dēļ nepārceļ uz nākamo kursu, studējošais var atkārtoti mācīties iepriekšējā kursā, maksājot 50% no pilnas studiju maksas, kas noteikta attiecīgajām studiju gadam, ar nosacījumu, ka iepriekšējā gada studiju maksa samaksāta pilnā apjomā. 8. Ja brīdī, kad tiek pieņemts lēmums par studējošā atstāšanu atkārtotās studijās, studējošajam ir akadēmiskie parādi, kas nepārsniedz 8 KP, ar nosacījumu, ka studējošajam nav finansiālo parādu, studējošais var tikt atbrīvots no studiju maksas par vienu semestri, studējošajam jāveic tikai Nolikuma 15. un 16 punktos minētie maksājumi. Šāds atbrīvojums no studiju maksas nevar tikt piemērots, ja akadēmiskie parādi ir studiju prakse, kvalifikācijas prakse vai kvalifikācijas darbs. 1

2 III. Izmaiņas studiju maksā 9. AK ir tiesības mainīt studiju maksu katra jauna studiju gada sākumā jaunuzņemtajiem studējošajiem, kā arī jau esošiem studējošajiem, ievērojot studiju līguma noteikumus. 10. Ja studējošais paredzēto studiju programmas apguves laiku ir mainījis, izmantojot studiju pārtraukumus, tad atkarībā no studiju pārtraukuma apjoma, studiju daļa var lemt par jaunas studiju maksas noteikšanu, nosakot studiju maksu atbilstoši tā brīža studiju maksas likmēm. 11. Studiju programmas, specializācijas vai studiju formas maiņas gadījumā studiju maksa mainās atbilstoši nomainītās programmas vai specializācijas maksai, atbilstoši tā brīža studiju maksas likmēm. IV. Citi maksājumi 12. AK ir tiesīga pieprasīt no studējošā maksājumus par papildus pakalpojumiem. 13. Jaunuzņemto studējošo dokumentu noformēšana (sk. Uzņemšanas noteikumus) 30 EUR. Bezmaksas vietas pretendentiem (bāreņi un daudzbērnu ģimenes locekļi) 10 EUR. Maksa ārzemju studējošiem par dokumentu izskatīšanu un sagatavošanu termiņuzturēšanas atļaujas noformēšanai no 300 EUR par AK pakalpojumiem, papildus pakalpojuma pašizmaksas. 14. Dokumentu pārformēšana sakarā ar studiju programmas, specializācijas, studiju formas maiņu: Ja studējošais pāriet no vienas studiju programmas uz citu, samaksa par dokumentu pārformēšanu ir 35 EUR; Ja studējošais pāriet no vienas specializācijas uz citu tās pašas studiju programmas ietvaros, samaksa par dokumentu pārformēšanu ir 35 EUR; Ja studējošais maina studiju veidu vai studiju grupu (piemēram, pāreja no pilna laika uz nepilnu laiku un otrādi, vai pāreja no sestdienas grupas uz vakara grupu un otrādi), samaksa par dokumentu pārformēšanu ir 35 EUR. 15. Par nesavlaicīgu ieskaišu, eksāmenu kārtošanu un studiju darba, prakses atskaišu aizstāvēšanu jāmaksā papildus 20 EUR par 1 kredītpunktu par katru kārtošanas reizi, bet ne vairāk par 80 EUR par vienu kārtošanas reizi. 16. Ja studējošais savlaicīgi netiek pielaists vai nesekmīgi nokārto valsts noslēguma pārbaudījumu, tad par atkārtotu kvalifikācijas darba izstrādi (vai pilnveidošanu), aizstāvēšanu un kvalifikācijas eksāmena kārtošanu studējošajam jāmaksā 300 EUR līdz attiecīgā semestra pirmā mēneša 10.datumam (10. septembris rudens semestrim vai 10.februāris pavasara semestrim). 17. Individuālā mācību plāna izstrāde 40 EUR. 18. Iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšana 40 EUR. Profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšana 40 EUR. (ar Nolikuma grozījumiem) 19. Papildus studiju kursu, kuri nav iekļauti studiju programmā, apmeklēšana un pārbaudījuma kārtošana 50 EUR par 1 kredītpunktu (t.sk. brīvklausītājiem). 20. Alberta koledža izsniedz šādas izziņas: izziņa par studējoša statusu un finansēm - 5 EUR; akadēmiskā izziņa dokuments, kas apliecina personas sasniegumus kādā noteiktā studiju posmā; akadēmiskā izziņa var tikt izsniegta tikai studējošiem, kuri ir eksmatrikulēti ar vai bez diploma 50 EUR latviešu valodā; akadēmiskā izziņa angļu valodā 80 EUR AK absolventiem, kuri eksmatrikulēti ar kvalifikācijas piešķiršanu un diploma izsniegšanu pēdējā gada laikā, akadēmiskā izziņa 20 EUR latviešu valodā, 50 EUR angļu valodā ; sekmju izraksts dokuments, kas apliecina koledžas studējošo sarakstā esošā studējošā sasniegumus kādā noteiktā studiju posmā; sekmju izrakstu sagatavo un izsniedz pēc studējošā pieprasījuma 20 EUR. 21. Visu veida dokumentu sagatavošanai svešvalodā papildus standarta maksai studējošais apmaksā AK izvēlētā tulka pakalpojumus. 22. Diploma un/vai diploma pielikuma dublikātu izsniedz, pamatojoties uz personas iesniegumu un direktora rīkojumu par dublikāta izsniegšanu (maksas pakalpojums). Dublikātu(s) izsniegšanas kārtību reglamentē LR MK Noteikumi Nr.202 Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus, dublikātu(s) noformē atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība. Diploma dublikāta un/vai diploma pielikuma sagatavošana un izsniegšana 70 EUR par AK pakalpojumiem, papildus pakalpojuma pašizmaksai. 23. Studējošā apliecības atjaunošana 15 EUR, 24. Kopēšana: 2

3 A4 formāta lapa no vienas puses, kopējot patstāvīgi 0,10 EUR; A4 formāta lapa no vienas puses 0,15 EUR; A4 formāta lapa no abām pusēm 0,15 EUR; A3 formāta lapa no vienas puses 0,30 EUR; A3 formāta lapa no abām pusēm 0,30 EUR; 25. Izdruka A4 formāta lapa 0,15 EUR. 26. Kabatiņas 0,15 EUR. 27. Aploksne 0,50 EUR. 28. Eksāmenu ievirzes jautājumi un pasniedzēju apstiprinātie metodiskie materiāli lekcijām, internets un Wi-Fi AK telpās, bibliotēkas pakalpojumi un Moodle sistēmas lietošana bezmaksas. 29. Standarta vēstules izsūtīšana pa pastu vai ar kurjeru pēc studējošā pieprasījuma 7 EUR papildus pakalpojuma pašizmaksai. Pielikumi: 1. Maksājumu grafiks visu kursu studējošajiem; 2. Alberta koledžas sadarbības partneru saraksts, kuru darbiniekiem un darbinieku bērniem AK piešķir 20% atlaidi studiju maksai; 3. Sociāli atbalstāmo vietu skaits un piešķiršanas kārtība; 4. Studiju līguma paraugs; 5. Papildus vienošanās studiju līgumam bāreņiem un daudzbērnu ģimeņu locekļiem; 6. Papildus vienošanās studiju līgumam sadarbības partneru darbiniekiem un viņu bērniem; 7. Papildus vienošanās studiju līgumam sociālā atbalsta programmas studējošajiem; 8. Bezmaksas vietas studējošā atskaites lapa (zaļā lapa). 3

4 1.PIELIKUMS Maksājumu grafiks 4

5 3.kurss (EUR) 2.kurss (EUR) 1.kurss (EUR) I. Studiju maksas likmes no 2021.g. 01.jūlija uzņemtiem studējošajiem (1., 2. un 3. kurss) Studiju kurss Maksājums par valsts noslēguma pārbaudījumu, kv. darba izstrādi un aizstāvēšanu Maksājuma termiņš (līdz tekošā mēneša 10.datumam) Visas programmas AK studiju programmas (Eiro) Pilna laika studijas, Nepilna laika Pilna laika studijas, maksājot pa studijas, maksājot pa maksājot pa semestriem mēnešiem semestriem Nepilna laika studijas, maksājot pa mēnešiem Saskaņā ar līguma nosacījumiem maksājums 3.maksājums 4.maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums Kopā par 1. kursu: maksājums maksājums 3.maksājums 4.maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums Sk. zemāk Sk. zemāk 145 Kopā par 2.kursu: maksājums maksājums 3.maksājums 4.maksājums 5.maksājums Sk. zemāk Sk. zemāk Tiem, kas absolvē ziemā līdz decembra beigām, vasarā līdz 10.jūnijam Kopā par studiju programmas apguvi:

6 3.kurss (EUR) 2.kurss (EUR) 1.kurss (EUR) II. Studiju maksas likmes no 2020.g. 01.jūlija uzņemtiem studējošajiem (1., 2. un 3. kurss) Studiju kurss Maksājums par valsts noslēguma pārbaudījumu, kv. darba izstrādi un aizstāvēšanu Maksājuma termiņš (līdz tekošā mēneša 10.datumam) Pilna laika studijas, maksājot pa semestriem Visas programmas AK studiju programmas Pilna laika studijas, Nepilna laika maksājot pa studijas, maksājot pa mēnešiem semestriem Nepilna laika studijas, maksājot pa mēnešiem Saskaņā ar līguma nosacījumiem maksājums 3.maksājums 4.maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums Kopā par 1. kursu: maksājums maksājums 3.maksājums 4.maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums Sk. zemāk Sk. zemāk 145 Kopā par 2.kursu: maksājums maksājums 3.maksājums 4.maksājums 5.maksājums Sk. zemāk Sk. zemāk Tiem, kas absolvē ziemā līdz decembra beigām, vasarā līdz 10.jūnijam Kopā par studiju programmas apguvi:

7 3.kurss (EUR) 2.kurss (EUR) 1.kurss (EUR) III. Studiju maksas likmes līdz 2019.g. jūnijam uzņemtiem studējošajiem (3. kurss) Studiju kurss Maksājuma termiņš (līdz tekošā mēneša 10.datumam) Saskaņā ar līguma nosacījumiem Pilna laika studijas Visas programmas * Nepilna laika studijas, t.sk. vakara grupas ar e-studiju elementiem Komercdarījumu juridiskais nodrošinājums Pilna laika studijas Nepilna laika studijas, t.sk. vakara grupas ar e-studiju elementiem maksājums maksājums maksājums maksājums , maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums Kopā par 1. kursu: , maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums , maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums Sk. zemāk 95 Sk. zemāk 95 Kopā par 2.kursu: , maksājums maksājums maksājums maksājums nav nav Sk. zemāk 95 5.maksājums Sk. zemāk Kopā par 3.kursu: Maksājums par valsts noslēguma pārbaudījumu, kv. darba izstrādi un aizstāvēšanu Tiem, kas absolvē ziemā līdz decembra beigām, izņēmums juristiem līdz 10.janvārim/ vasarā līdz 10.jūnijam Kopā par studiju programmas apguvi:

8 3.kurss (EUR) 2.kurss (EUR) 1.kurss (EUR) IV. Studiju maksas likmes līdz 2019.g. jūnijam uzņemtiem studējošajiem Studiju kurss Maksājuma termiņš (līdz tekošā mēneša 10.datumam) Visas programmas * ( Izņēmums: Komercdarījumu juridiskais nodrošinājums - Jur) Pilna laika studijas Nepilna laika studijas, t.sk. vakara grupas ar e-studiju elementiem Specializācija "Datorspēļu izstrāde un attīstība. Pilna laika studijas Nepilna laika studijas, t.sk. vakara grupas ar e-studiju elementiem Saskaņā ar līguma nosacījumiem maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums Kopā par 1. kursu: maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums * Jur maksājums maksājums maksājums maksājums maksājums Sk. zemāk 95 Sk. zemāk - Kopā par 2.kursu: 1155 * Jur maksājums nav 285 nav maksājums maksājums maksājums Sk. zemāk * Jur 95 Sk. zemāk 5.maksājums Sk. zemāk Kopā par 3.kursu: 475 * Jur Maksājums par valsts noslēguma pārbaudījumu, kv. darba izstrādi un aizstāvēšanu Tiem, kas absolvē ziemā līdz decembra beigām, izņēmums juristiem līdz 10.janvārim/ vasarā līdz 10.jūnijam Kopā par studiju programmas apguvi: 2675,- * Jur 2780,- 3015,- 260 * Jur 3110, ,- 2130,- V. Citas studiju maksas likmes Ja studējošais izmanto iespēju atkārtoti studēt iepriekšējā kursā, studiju maksa visiem periodiem aprēķināma saskaņā ar studiju līguma nosacījumiem. 8

9 2.PIELIKUMS Atlaides Alberta koledžas sadarbības partneriem 9

10 Ar mērķi veicināt sadarbību ar dažādām organizācijām, AK piešķir 20% atlaidi studiju maksai sadarbības partneru darbiniekiem un darbinieku bērniem, kuri iesniedz visus nepieciešamos dokumentus un noslēdz studiju līgumu (vai uz esoša līguma pamata) un papildus vienošanos (6.pielikums) ar AK līdz uzņemšanas beigām (1.kursa reflektantiem) vai pirms katra semestra sākuma. Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu. AK sadarbības partneru saraksts, kuru darbiniekiem un darbinieku bērniem AK piešķir 20% atlaidi studiju maksai: Latvijas Pašvaldību savienība DHL Lauku atbalsta dienests RP SIA Rīgas satiksme SIA Tet VAS Latvijas Pasts SIA Narvesen Baltija A/S Preses Apvienība SIA "Circle K Latvia" SIA JYSK Linnen n Furniture SIA Do It SIA Elvi Latvija SIA Mego SIA The Pier Pārtikas un veterinārais dienests InterRisk Vienna Insurance Group SIA RIMPEKS KP AS Dimela Veta Latvija AIESEC Latvia Latvijas personāla vadīšanas asociācija SIA "3K MANAGEMENT" SIA "SEM.LV" SIA "TNT Latvia" SIA "MAXIMA Latvija" SIA ""Ventspils nafta" termināls" SIA Baltic Container Terminal JSC D-Link Baltija Atbalstāmās personas: sadarbības partneru darbinieki un viņu bērni. Atbalstāmās pozīcijas: pilna un nepilna laika, t.sk., e-studiju grupu visu programmu studējošie. Atbalsta apmērs: 20% no studiju maksas, noslēdzot papildus vienošanos (sk. 6. pielikumu). Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu. Nepieciešamie dokumenti: izziņa no darba vietas un darbinieku bērniem dokumentu, kas apliecina radniecību (piemēram, dzimšana apliecība) obligāti iesniedzama pirms katra studiju gada sākuma, iespējams iesniegt pirms jebkura semestra sākuma. Papildus prasības: dokumenti jāiesniedz, studiju līgums un papildus vienošanās jānoslēdz pirms studiju gada sākuma (1.kursa reflektantiem) vai pirms katra semestra sākuma, katru gadu jāpagarina vienošanās, iesniedzot nepieciešamus dokumentus. Atbalsta piešķiršanas pamats: sadarbības līgums. Atbalsta piešķiršanas mērķu atbilstība Alberta koledžas attīstības stratēģijai: veicina sadarbību ar partneriem un iespējamiem absolventu darba devējiem. 10

11 3.PIELIKUMS Sociāli atbalstāmo vietu skaits un piešķiršanas kārtība 11

12 AK valde 2021./2022. akad. gadā nosaka šādus finansiālus atvieglojumus un finansēto vietu (sociāli atbalstāmo vietu) skaitu un to piešķiršanas kārtību: 1.1. Atbalsts otras augstākās izglītības iegūšanai Ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu otras augstākās izglītības iegūšanai, AK piešķir 20% atlaidi studiju maksai pirmajam studiju gadam 2021.g. reflektantiem ar augstāko izglītību, kas, atbilstoši AK uzņemšanas noteikumiem iesniedz visus nepieciešamos dokumentus un noslēdz studiju līgumu un papildus vienošanos ar AK līdz uzņemšanas beigām. AK absolventi saņem papildus bonusu bezmaksas individuālā plāna sastādīšana. Atbalstāmās personas: personas ar augstāko izglītību. Atbalstāmās vietas: pilna un nepilna laika, t.sk., vakara grupu ar e-studiju elementiem visu programmu studējošie. Atbalsta apmērs: 20% no studiju maksas pirmajam studiju gadam, ja studējošais pilda papildus vienošanās nosacījumus (sk. 7. pielikumu); bezmaksas individuālā plāna sastādīšana Alberta koledža absolventiem. Nepieciešamie dokumenti: atbilstoši Alberta koledžas uzņemšanas noteikumiem; diploms par augstāko izglītību. Papildus prasības: dokumenti jāiesniedz, studiju līgums un papildus vienošanās jānoslēdz līdz uzņemšanas beigām, jāpilda izvirzītie nosacījumi. Atbalsta piešķiršanas pamats: diploms, kas apliecina, ka pretendentam ir augstākā izglītība un abpusēji parakstītā vienošanās par atbalsta piešķiršanu. Atbalsta piešķiršanas mērķu atbilstība AK attīstības stratēģijai: veicina personu ar augstāko izglītību zināšanu aktualizēšanu, pārkvalifikāciju, otras kvalifikācijas iegūšanu; veicina AK studējošo zināšanu līmeņa paaugstināšanu (rādītāja studējošo vidējais vērtējums uzlabošana, paaugstināšana); saskan ar studiju programmas Komercdarījumu juridiskais nodrošinājums attīstības stratēģiju Bāreņi un daudzbērnu ģimenes locekļi Ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu bāreņiem un daudzbērnu ģimeņu locekļiem (gan bērniem, gan vecākiem), kuriem ir [tikai] vidējā izglītība, AK pilnībā finansē studijas trīs studējošajiem, kuri atbilst uzņemšanas noteikumos izvirzītajām prasībām. Atbalstāmās personas: bāreņi un daudzbērnu ģimenes locekļi, kuriem ir tikai vidējā izglītība. Atbalstāmo vietu skaits: pilna un nepilna laika visu studiju programmu studējošie, izņemot vakara grupu ar e-studiju elementiem. Atbalsta apmērs: 100% no studiju maksas visam studiju periodam, ja studējošais pilda papildus vienošanās nosacījumus (sk. 5. pielikumu). Nepieciešamie dokumenti: atbilstoši AK uzņemšanas noteikumiem, ieskaitot visus papildus dokumentus, kas minēti AK uzņemšanas noteikumu 10.punktā. Papildus prasības: dokumenti jāiesniedz līdz gada 20. jūlijam (ieskaitot), savlaicīgi jānoslēdz studiju līgums un papildus vienošanās, jāpilda izvirzītie nosacījumi. Atbalsta piešķiršanas pamats: uzņemšanas komisijas, AK Padomes priekšsēdētājas un AK direktores lēmums par bezmaksas vietas piešķiršanu un abpusēji parakstīta vienošanās par bezmaksas vietas piešķiršanu. Atbalsta piešķiršanas mērķu atbilstība AK attīstības stratēģijai: SIA Alberta koledža ir sociāli atbildīgs uzņēmums. 12

13 1.3. Atbalsts aktīviem studējošiem, saskaroties ar COVID-19 pandēmijas izraisītām grūtībām Ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu aktīviem studējošiem, AK piešķir līdz 350 EUR atlaidi studiju maksai visām studiju periodam. Atlaide tiek piešķirta, iestājoties studijās 1. kursā, ar nosacījumu, ka dokumenti tiks iesniegti tīmekļa vietnē noteiktajos termiņos, kā arī apmaksa tiks veikta saskaņā ar studiju līguma noteikumiem par apmaksas termiņiem. Atbalstāmās personas: 1. kursa studiju 2021.g. reflektanti. Atbalstāmās vietas: visu studiju programmu 1.kursa aktīvie studējošie. Atbalsta apmērs: maksimālas atlaides apmērs EUR no pilnas studiju maksas. Nepieciešamie dokumenti: atbilstoši Alberta koledžas uzņemšanas noteikumiem. Papildus prasības: dokumenti jāiesniedz līdz tīmekļa vietnē noradītajiem termiņiem, jāparaksta studiju līgums un papildus vienošanās (sk. 7. pielikumu), jāveic iemaksa līdz līguma noteiktajiem termiņiem. Atbalsta piešķiršanas pamats: savlaicīga studiju maksas veikšana vai pieteikuma studiju kredītam ar valsts galvojumu iesniegšana. Atlaide nesummējas ar citām atlaidēm, izņemot ar atlaidi par ievēlēšanu studējošo pašpārvaldes priekšsēdētaja amatā. Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu. Atbalsta piešķiršanas mērķu atbilstība AK attīstības stratēģijai: vecina studējošo piesaisti, sniedz finansiālo atbalstu potenciāli aktīviem studējošiem, sniedz atbalstu covid -19 pandēmijas izraisīto grūtību laikā, t.sk. stiprina Alberta koledžas studējošo pašpārvaldi, veicina aktīvāku studējošo iesaistīšanu pētniecībā un radošajās aktivitātēs. 13

14 4.PIELIKUMS Studiju līguma paraugs (spēkā no 2021.g. 25.jūnija) 14

15 STUDIJU LĪGUMS Nr. [paraugs] Rīgā, 201. gada. SIA Alberta koledža, jur. adrese Rīga, Skolas 22-2, LV 1010, reģ. Nr. Komercreģistrā , reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā , reģistrācijas lapa no , tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas nolikumu, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX, pers. kods XXX, pase/id XXX, izdota XXX, izdevējiestāde XXX, deklarētās dzīvesvietas adrese XXX, faktiskā adrese XXX, tālrunis XXX, e-pasts XXX (turpmāk tekstā Studējošais), no otras puses, vienojas par šādiem līguma noteikumiem: 1. Līguma priekšmets Alberta koledža (turpmāk AK) apņemas nodrošināt Studējošajam mācību procesu studiju programmā: (programmas nosaukums) (programmas kods) Iegūstamā kvalifikācija: (kvalifikācijas nosaukums) Studiju veids: (studiju veida nosaukums) Studiju programmas ilgums: Kredītpunktu apjoms: Studiju programma ir akreditēta līdz (datums) (akreditācijas lapas Nr....). Studiju līgums izstrādāts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.70 Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi. 2. Alberta koledžas tiesības un pienākumi 2.1. Nodrošināt mācību procesu atbilstoši licencētām un noteiktā kārtībā akreditētajām studiju programmām šajā līgumā norādītajā programmā Pēc pilna mācību kursa pabeigšanas un kvalifikācijas iegūšanas izsniegt AK diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu Nodrošināt Studējošajam informācijas pieejamību par iekšējiem normatīviem aktiem, kas regulē koledžas darbību. Svarīgākie iekšējie normatīvie akti izvietojami AK tīmekļa vietnē, pārējie dokumenti pieejami studiju daļā. Studējošajam ir saistošas normas aktuālajā redakcijā, t.i., normas, kas ir spēkā piemērošanas brīdī, ja attiecīgajā dokumentā vai šajā līgumā nav noteikts savādāk Informēt Studējošo par izmaiņām koledžas un/vai studiju programmas akreditācijas un/vai licencēšanas datos Kārtību, kādā notiek samaksa par studijām nosaka Nolikums par Alberta koledžas studējošo studiju samaksu un citiem maksājumiem, kura noteikumus AK ir tiesīga vienpusējā kārtā grozīt, ievērojot šī līguma nosacījumus AK studējošie studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Līguma slēgšanas brīdī studiju maksas apmērs par sekmīgi apgūtu studiju programmu kopumā sastāda no cipariem EUR (vārdiem Eiro), ja studiju maksa tiek veikta pa semestriem, neieskaitot līgumsodus, samaksu par papildus pakalpojumiem u.tml. maksājumus Studiju maksas palielināšanas gadījumā AK savlaicīgi informē studējošos par izmaiņām, izvietojot informāciju AK tīmekļa vietnē Katra studiju gada sākumā AK ir tiesīga vienpusējā kārtā palielināt studiju maksu: atbilstoši inflācijas līmenim Latvijā, balstoties uz oficiāliem statistikas datiem; ja mainās nodokļu un nodevu regulējums AK darbības sfērā; AK ir tiesības mainīt studiju maksu, palielinot to līdz 20% no maksājuma grafikā noteiktās summas 2.8. Studiju maksas iemaksas var veikt pa semestriem vai pa mēnešiem, saskaņā ar līguma 1. pielikumu Studiju maksas maksājumu grafiks Pirmā iemaksa, t.i., studiju maksa par pirmo semestri, cipariem EUR (vārdiem Eiro) apmērā (ja studējošais izvēlas maksājumu grafiku pa semestriem) vai studiju maksa par pirmo mēnesi cipariem EUR (vārdiem Eiro) apmērā (ja studējošais izvēlas ikmēneša maksājumu grafiku) jāveic līdz XXX. datumam. Pirmā iemaksa uzskatāma par garantijas summu un tā nav atgriežama, izņemot Līguma 3.7. punktā minētos gadījumus Maksājumi jāveic, veicot pārskaitījumu uz AK bankas kontu, saskaņā ar maksājumu grafiku, kas atrodams šī Līguma pielikumā un Nolikumā par Alberta koledžas studējošo studiju samaksu un citiem maksājumiem, ņemot vērā, ka par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums tiek ieskaitīts Alberta koledžas norēķinu kontā. 15

16 2.11. Par studiju samaksas savlaicīgu neveikšanu, studējošais maksā AK līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru nokavēto kalendāro dienu (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas), taču kopumā ne vairāk par 10 (desmit) procentiem no pamatparāda apmēra. AK var prasīt no studējošā vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu. No pārskaitītās naudas summas AK vispirms sedz studiju maksu un tikai pēc tam līgumsodus Gadījumos, kad Studējošais maina studiju programmu, specializāciju vai studiju veidu, kā arī, kad pēc Studējošā lūguma Studējošajam tiek piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, ar Studējošo slēdz jaunu studiju līgumu (vai Studiju līguma grozījumus) un studiju maksa mainās atbilstoši jaunajam studiju līgumam Ja Studējošais ir nokavējis studiju maksas apmaksu par diviem mēnešiem, kā arī citu pārkāpumu gadījumā (t.sk., nesekmības, iekšējās kārtības noteikumu, ētikas un akadēmiskā godīguma kodeksa pārkāpumu dēļ), Studējošais var tikt izslēgts no AK Ja Studējošais tiek izslēgts no AK studējošo saraksta punktā minēto iemeslu dēļ, pēc trūkumu novēršanas, iespējams atjaunot Studējošo AK, noslēdzot jaunu studiju līgumu Ja Studējošajam ir finanšu parāds AK, tad viņam tiek liegta iespēja kārtot ieskaites, eksāmenus, aizstāvēt studiju darbu, studiju praksi, kvalifikācijas praksi un kvalifikācijas darbu, kā arī Studējošajam var tikt liegta iespēja izmantot AK bibliotēku, TV studiju, datorus un internetu Par nesavlaicīgu ieskaišu, eksāmenu kārtošanu, studiju darba, prakses aizstāvēšanu un valsts noslēguma pārbaudījuma kārtošanu jāmaksā papildus maksa saskaņā ar Nolikumu par Alberta koledžas studējošo studiju samaksu un citiem maksājumiem Ja nesekmības dēļ AK nepārceļ Studējošo uz nākamo kursu, Studējošais var atkārtoti mācīties iepriekšējā kursā, samaksājot 50% no pilnas studiju maksas, kas noteikta attiecīgajam kursam (grupai), ar nosacījumu, ka iepriekšējā gada studiju maksa samaksāta pilnā apjomā Studējošā studiju laikā izstrādātie darbi ir AK īpašums. Studējošais atļauj bez atlīdzības, atsaucoties uz Studējošā autora vārdu, Studējošā referātus, studiju darbus, prakses darbus, kvalifikācijas darbu u.c. darbus publicēt AK izdevumos (t.sk., elektroniskajos resursos), kā arī izmantot minētajos darbos esošo informāciju zinātniskiem darbiem un pētījumiem, kuri var tikt publicēti. Studējošajam ir pienākums rakstiski informēt AK par to, ka darbs ietver konfidenciālu informāciju. Studējošais ir informēts un piekrīt, ka koledža var veikt studējošā darbu pārbaudi pirms aizstāvēšanas Vienotā datorizētā plaģiāta kontroles sistēmā. 3. Studējošā tiesības un pienākumi 3.1. Ievērot iekšējos normatīvos aktus, kas regulē koledžas darbību. Ievērot lekciju un sesijas sarakstā, kā arī citos laika grafikos noteiktos termiņus (datumus un laikus) Sekmīgi apgūt studiju programmu un ievērot AK noteikumus. Studiju programmas izpildes gaitā visus individuālos darbus pildīt patstāvīgi, nepieļaujot plaģiātu cita autora publicētu vai nepublicētu darbu (t.sk., vārdu, izteikumu u.c.) izmantošanu, nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgo autoru un/vai darbu. Plaģiātisma gadījumā Studējošais maksā AK līgumsodu 70 Eiro (septiņdesmit Eiro) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Studējošo no saistībām, t.i., no pienākuma pienācīgi izpildīt uzdotos darbus. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā, kā arī par atkārtotu plaģiātismu Studējošais var tikt izslēgts no studējošo saraksta (eksmatrikulēts) Studējošajam ir pienākums meklēt sev prakses vietu. Ja Studējošā meklējumi ir nesekmīgi, tad AK sniedz ieteikumus prakses vietas meklēšanā Segt AK noteikto Studējošo studiju maksu noteiktajā termiņā un apmērā Noteiktajā kārtībā izmantot AK telpas, iekārtas, saudzīgi izmantot bibliotēkas materiālus (grāmatas, preses izdevumus, metodiskos materiālus, diskus un tml.). Bibliotēkas materiālu nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā Studējošais maksā AK līgumsodu materiāla trīskāršā vērtībā. Materiāls tiek uzskatīts par nozaudētu, ja Studējošais to neatgriež bibliotēkā noteiktajā termiņā. Ja Studējošajam ir parāds Koledžas bibliotēkai, tad viņam tiek liegta iespēja kārtot valsts noslēguma pārbaudījumu Studējošais var AK un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārtraukt un atjaunot studijas un izmantot akadēmisko atvaļinājumu, vienojoties par to ar AK. Pēc atgriešanās no akadēmiskā atvaļinājuma Studējošajam jāmaksā tāda studiju maksa, kāda noteikta attiecīgajai grupai, kurā viņš ir atjaunots. Akadēmisko atvaļinājumu parasti piešķir no semestra sākuma uz vienu studiju gadu. Ja Studējošais prasa akadēmisko atvaļinājumu semestra vidū, tad akadēmiskais atvaļinājums tiek piešķirts no Studējošā iesnieguma par akadēmisko atvaļinājumu saņemšanas datuma uz nepilnu gadu. 16

17 3.7. Ja Studējošais grib pārtraukt studijas, viņam rakstiski jābrīdina AK par to. Studiju maksa tiek aprēķināta par studijām līdz brīdinājuma saņemšanas datumam (Studējošā lekciju apmeklējums netiek ņemts vērā). Jebkurā gadījumā 2.9. punktā minētā garantijas summa Studējošajam netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, kad studējošais iesniedz rakstisku iesniegumu par šī līguma pārtraukšanu līdz imatrikulācijas brīdim (t.i., pirms studējošā iekļaušanas studējošo sarakstā), tad AK atgriež iemaksāto summu 50% apmērā Studējošajam ir tiesības vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties AK visu līmeņu pašpārvaldes institūcijās, kā arī izmantot citas normatīvajos aktos paredzētās tiesības Studējošajam ir tiesības un pienākums piedalīties AK organizētajās aptaujās un AK iekšējā pašnovērtējumā Studējošais apņemas regulāri apmeklēt AK tīmekļa vietni ( un sekot visām aktualitātēm un izmaiņām koledžas darbībā, koledžas iekšējos normatīvajos aktos, lekciju sarakstā u.tml. AK tīmekļa vietnes slēgtajai sadaļai var piekļūt ar Studējošā personīgajiem datiem, ievadot paroli, t.i., šī Līguma numuru un šajā Līgumā minēto e-pasta adresi. Ja tīmekļa vietnē esošā informācija nav faktiskiem apstākļiem atbilstoša vai tehnisku iemeslu dēļ Studējošais nevar atvērt kādu sadaļu vai dokumentu, tad Studējošajam ir pienākums nekavējoties informēt par to studiju daļu pa e-pastu 4. Papildus noteikumi un garantijas 4.1. Parakstot šo Līgumu, Studējošais apliecina, ka visi Līgumā norādītie personīgie dati (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasts, pases/id dati u.tml.) ir pareizi un patiesi. Studējošais apņemas savlaicīgi informēt AK par visām izmaiņām savos personas datos, iesniedzot rakstisku iesniegumu AK studiju daļai. Ja atklāsies, ka uzņemšanas laikā iesniegtie dokumenti neatbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām, tad koledža ir tiesīga izslēgt studējošo no studējošo saraksta AK veic studējošā personas datu apstrādi, veido, uztur un glabā studējošā dokumentus par studiju gaitu drukātā veidā un elektroniski. AK apņemas izmantot šo informāciju tikai studiju procesā, administratīvām vajadzībām un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Studējošais ir informēts, ka drošības nolūkos AK telpās tiek veikta video novērošana. Pēc Studējošā absolvēšanas personas dati tiks apstrādāti AK absolventu reģistrā ar mērķi nodrošināt statistiskus pētījumus. Studējošā dati var tikt nodoti trešajām personām līguma izpildes nodrošināšanai AK informē studējošos par visa veida izmaiņām, izvietojot attiecīgo informāciju Alberta koledžas tīmekļa vietnē ( vai koledžā redzamā vietā. Valstī Covid 19 noteikto ierobežojumu dēļ mācības var tikt organizētas attālināti AK studējošiem garantē zaudējuma kompensāciju, ja studiju programma koledžas rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai tiek atņemta studiju programmas licence un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmām Pusēm vienojoties, Studējošajam var tikt mainīta Studiju līguma 1. punktā noteiktā prioritārā studiju forma. Ja puses nevar vienoties, vai, ja vēlamajā grupā nav brīvu vietu, tad Studējošajam var tikt sastādīts individuālais mācību plāns. Studējošais ir informēts, ka studijām ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, kamera un mikrofons; e-studiju studējošie informēti, ka dažādu studiju kursu prasības paredz klātienes treniņus un prezentācijas, dažādu studiju kursu noslēguma pārbaudījumi, studiju darbu un prakses atskaišu aizstāvēšana, kā arī valsts noslēguma pārbaudījums notiek klātienē koledžas telpās No šī Līguma parakstīšanas brīža visas iepriekšējās saistības par šajā līgumā minēto zaudē juridisku spēku. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas AK, otrs pie Studējošā. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un pirmās iemaksas (garantijas summas) veikšanas vai papildus vienošanās par bezmaksas vietas piešķiršanu slēgšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei Katra Puse ir tiesīga lauzt līgumu gadījumā, ja līguma izpilde var izraisīt pusei pārmērīgus zaudējumus. Pusei ir tiesības un pienākums rakstiski informēt otro pusi par līguma laušanu līdz katra mēneša 10. datumam. Pusēm ir pienākums izpildīt visas savas saistības, kas jāizpilda saskaņā ar līguma nosacījumiem līdz līguma izbeigšanas dienai. AK nav atbildīga par studējošo zaudējumiem, kuri var rasties nepārvaram varas rezultātā, t.sk. normatīvo aktu grozījumu gadījumā Ja visas saistības ir izpildītas, tad Līgums automātiski izbeidzas šādos gadījumos: Studējošais ir izslēgts no studējošo saraksta (eksmatrikulēts); 17

18 Studējošais ir pārcelts uz citu studiju programmu, specializāciju vai studiju formu, par ko ir noslēgts jauns Studiju līgums; 4.9. Starp Pusēm radušos strīdus izskata saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Līguma labojumi un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un ja tos ir parakstījušas abas puses, izņemot gadījumus, kuriem šis Līgums paredz citu procedūru. Papildus vienošanās studiju līgumam ir Studiju līguma neatņemama sastāvdaļa. 5. Pušu rekvizīti un paraksti: SIA ALBERTA KOLEDŽA Reģ. Nr ; Rīga, Skolas iela 22-2, LV 1010 Reģ.Nr. izglītības iestāžu reģistrā Akreditācijas lapas Nr. 074 no Banka: A/S Citadele banka Konta nr. LV88PARX Direktore vai valdes locekle/-is Studējošais Paraksts: Atšifrējums: Paraksts: Parakstot Studiju līgumu, Studējošais apliecina, ka svarīgākie līguma nosacījumi tika apspriesti mutiski, ka tie Studējošajam ir zināmi un saprotami, papildus, Līguma parakstīšanas brīdī, Studējošais ir iepazīstināts ar standarta maksājuma grafiku, ir informēts par Studiju līguma spēkā stāšanos un pārtraukšanas kārtību. Studējošā paraksts: Piezīme: Pēc reflektanta lūguma studiju līguma saturu var precizēt vai grozīt AK valdes locekļi, AK direktore, Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs. Līgumam pievieno bez parakstiem: Standarta maksājuma grafiku 1.kursam, Alberta koledžas rekvizītus (t.sk., bankas kontu, e-pastu un tālruni), informāciju par budžeta vietu konkursa rezultātu izsludināšanas termiņiem. 18

19 3.kurss (EUR) 2.kurss (EUR) 1.kurss (EUR) Studiju kurss Maksājums par valsts noslēguma pārbaudījumu, kv. darba izstrādi un aizstāvēšanu Studiju līguma pielikuma 2021.g. vasaras uzņemšanas paraugs Maksājuma termiņš (līdz tekošā mēneša 10.datumam) Pilna laika studijas, maksājot pa semestriem Visas programmas AK studiju programmas Pilna laika studijas, Nepilna laika maksājot pa studijas, maksājot pa mēnešiem semestriem Nepilna laika studijas, maksājot pa mēnešiem Saskaņā ar līguma nosacījumiem g. oktobris 2021.g. novembris 2021.g. decembris g. janvāris g. februāris g. marts g. aprīlis g. maijs g. jūnijs Kopā par 1. kursu: g. septembris g. oktobris 2022.g. novembris 2022.g. decembris g. janvāris g. februāris g. marts g. aprīlis g. maijs g. jūnijs Sk. zemāk Sk. zemāk 145 Kopā par 2.kursu: g. septembris g. oktobris 2023.g. novembris 2023.g. decembris 2024.g. janvāris Sk. zemāk Sk. zemāk Tiem, kas absolvē ziemā līdz decembra beigām, vasarā līdz 10.jūnijam Kopā par studiju programmas apguvi: SIA ALBERTA KOLEDŽA Reģ. Nr Tālr Skolas iela 22, Rīga, LV1010 E-pasts: Banka: A/S Citadele banka Adrese: Skolas iela 22-5, Rīga, LV1010 Konts: LV88PARX Maksājuma mērķis: Studiju maksa: studējošā vārds, uzvārds, personas kods vai studiju līguma nr. Studējošā paraksts: 19

20 5.PIELIKUMS Papildus vienošanās studiju līgumam bāreņiem un daudzbērnu ģimeņu locekļiem 20

21 Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. [paraugs] Rīgā, 201.g.. SIA Alberta koledža, jur. adrese Rīga, Skolas 22-2, LV 1010, reģ. Nr. Komercreģistrā , reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā , reģistrācijas lapa no , tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas nolikumu, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX, pers.kods XXX, (turpmāk tekstā Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo: 1. Studējošā statuss: bezmaksas vietas studējošais (Alberta koledžas uzņemšanas komisijas, direktores un valdes koplēmums no 201.g..augusta). Studējošais studē Alberta koledžā bezmaksas vietā, t.i., Studējošais ir atbrīvots no studiju maksas par studijām Alberta koledžā (AK), izņemot maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu (sk. 3. punktu). 2. Atlaide attiecas tikai un vienīgi uz studiju maksu un neattiecas uz citiem maksājumiem (piem., maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu). 3. Studējošais maksā par kvalifikācijas darba vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu 300 EUR vismaz vienu mēnesi pirms valsts noslēguma pārbaudījuma. 4. Studējošajam ir pienākums: 4.1. centīgi apmeklēt lekcijas un seminārus; nepieciešamības gadījumā apmeklēt bezmaksas konsultācijas, aktīvi izmantot bibliotēkas un intraneta materiālus; 4.2. sekmīgi apgūt mācību programmu (zemākā pieļaujamā atzīme galā darbos (ieskaite, eksāmens, kursa darba un prakses atskaites aizkavēšana un tml.) ir 7 balles, t.i. labi ); 4.3. aktīvi piedalīties visos Alberta koledžas pasākumos, t.sk. apmeklēt mācību ekskursijas, vieslekcijas, uzstāties ar ziņojumiem konferencēs, sagatavot rakstus AK rakstu krājumiem un AK konkursiem, piedalīties lietišķās spēlēs, AK projektos, pētījumos u.c aktīvi piedalīties AK konkursos un zinātniskajos pētījumos; 4.5. visi darbi (mājas darbi, testi, kursa darbi, prakses atskaites, kvalifikācijas darbs un tml.) jāpilda augstā kvalitātē, jāiesniedz, jānodod un jāaizstāv savlaicīgi (piem., ziemas sesijas rezultātu kontrole tiks veikta (datums)., vēlāk izlabotie rezultāti un iesniegtie dokumenti netiks ņemti vērā pieņemot lēmumu par vietas saglabāšanu budžeta vietu programmā); Studējošais ir informēts, ka ieskaišu un eksāmenu u.c. pārlikšana vai nesavlaicīga kārtošana ir maksas pakalpojums (Nolikums par studējošo studiju samaksu u citiem maksājumiem); 4.6. nest Alberta koledžas labo slavu; 4.7. piedalīties AK akreditācijas procesos. 5. Studējošajam ir pienākums vienas darba nedēļas laikā no sesijas beigām (standarti t.i. janvāra un jūnija pēdēja nedēļā) iesniegt Alberta koledžas direktoram atskaiti, kurā jāatspoguļo Studējošā aktivitāti un sasniegumus iepriekšēja studiju semestrī (atskaites lapas veidlapa ir pieejama Alberta koledžas mājas lapā). 6. Ja Studējošais nav aktīvs, motivēts un sekmīgs, kā arī ja Studējošais nepilda iepriekšējos punktos noteikto vai neievēro Alberta koledžas iekšējas kartības noteikumus, Bibliotēkas lietošanas noteikumus, izrāda necieņu pret Alberta koledžas akadēmisko un administratīvo personālu, kā arī plaģiātisma gadījumā Alberta koledža ir tiesīga vienpusīgā kārtā lauzt vienošanos un izslēgt Studējošo no bezmaksas vietu programmas, nekavējoties rakstiski brīdinot Studējošo par to, izsūtot vēstuli uz Studiju līgumā noradīto e-pasta adresi un Studējošajam tiks dzēsts atbrīvojums no studiju maksas turpmākajam periodam. 7. No bezmaksas vietu programmas izslēgtais Studējošais nevar tikt atjaunots minētā programmā, kā arī nevar tikt iekļauts citas AK finansētas sociālā atbalsta programmās, pat novēršot izslēgšanas iemeslus. 8. Alberta koledža ir tiesīga lauzt vienošanos, ja saistību turpināšana var radīt pārmērīgus zaudējumus Alberta koledžai, kā arī ja tiek slēgta grupa, likvidēta studiju programma vai koledža. 9. Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums. Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas vai zaudē spēku Studiju līgums. 10. Puses vienojas, ka visas iepriekš noslēgtās papildus vienošanās studiju līgumam par studiju maksu zaudē spēku no šīs vienošanās parakstīšanas brīža. SIA ALBERTA KOLEDŽA Reģ. Nr ; Rīga, Skolas iela 22-2, LV 1010 A/S Citadele banka LV88PARX Studējošais Studējošā paraksts: 21

22 6.PIELIKUMS Papildus vienošanās studiju līgumam sadarbības partneru darbiniekiem un viņu bērniem 22

23 Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. [paraugs] Rīgā, 201.g.. Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas Nolikumu, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers. kods XXX studiju kurss: (turpmāk tekstā Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo: 1. Alberta koledžas Sadarbības partneris ir. 2. Studējošais ir Alberta koledžas sadarbības partnera darbinieks (vai darbinieka bērns), ko apliecina izziņa (un dzimšanas apliecība). 3. Saskaņā ar Sadarbības līgumu, kas tika noslēgts starp Alberta koledžu un Sadarbības partneri, Studējošajam tiek piešķirta 20% atlaide studiju maksai. Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu. Studējošajam ir šāds maksājumu grafiks 2021/2022 studiju gadā: 4. Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu, līgumsodiem, maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu utt. 5. Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, un ir spēkā vienu studiju gadu. 6. Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas Studiju līgums vai Sadarbības līgums. 7. Izbeidzoties Vienošanās termiņam, Studējošais ir tiesīgs pagarināt (noslēgt jaunas) Vienošanās nākošajam studiju gadam, no jauna apliecinot darba attiecību pastāvēšanu ar Sadarbības partneri. SIA ALBERTA KOLEDŽA Reģ. Nr ; Rīga, Skolas iela 22-2, LV 1010 A/S Citadele banka LV88PARX Direktore Studējošais 23

24 Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. [paraugs] Rīgā, 201.g.. Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas Nolikumu, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers.kods XXX, kurss: (turpmāk tekstā Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo: 1. Alberta koledžas Sadarbības partneris ir. 2. Studējošais ir Alberta koledžas sadarbības partnera darbinieks (vai darbinieka bērns), ko apliecina izziņa (un dzimšanas apliecība). 3. Saskaņā ar Sadarbības līgumu, kas tika noslēgts starp Alberta koledžu un Sadarbības partneri, Studējošajam tiek piešķirta 20% atlaide studiju maksai. Studējošajam ir šāds maksājumu grafiks 2021/2022 studiju gadā: 4. Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu, līgumsodiem, maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu utt. 5. Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, un ir spēkā vienu studiju gadu. 6. Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas Studiju līgums vai Sadarbības līgums. 7. Izbeidzoties Vienošanās termiņam, Studējošais ir tiesīgs pagarināt (noslēgt jaunas) Vienošanās nākošajam studiju gadam, no jauna apliecinot darba attiecību pastāvēšanu ar Sadarbības partneri. SIA ALBERTA KOLEDŽA Reģ. Nr ; Rīga, Skolas iela 22-2, LV 1010 A/S Citadele banka LV88PARX Direktore Studējošais 24

25 3.kurss (EUR) Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. [paraugs] Rīgā, 201.g.. Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas Nolikumu, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers.kods XXX studiju kurss: (turpmāk tekstā Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo: 1. Alberta koledžas Sadarbības partneris ir. 2. Studējošais ir Alberta koledžas sadarbības partnera darbinieks (vai darbinieka bērns), ko apliecina izziņa (un dzimšanas apliecība). 3. Saskaņā ar Sadarbības līgumu, kas tika noslēgts starp Alberta koledžu un Sadarbības partneri, Studējošajam tiek piešķirta 20% atlaide studiju maksai. Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu. Studējošajam ir šāds maksājumu grafiks 2021/2022 studiju gadā: Studiju kurss Visas programmas * Komercdarījumu juridiskais nodrošinājums Nepilna laika Nepilna laika Maksājuma termiņš studijas, t.sk. studijas, t.sk. (līdz tekošā mēneša vakara grupas ar vakara grupas ar 10.datumam) Atlaides apmērs Atlaides apmērs e-studiju e-studiju elementiem ar atlaidi elementiem ar atlaidi 1.maksājums maksājums maksājums 20% atlaide no 76 20% atlaide no 76 4.maksājums 475 Eiro 570 Eiro 76 Sk. zemāk 5.maksājums Sk. zemāk Kopā par 3.kursu: Atlaides summa 95 Eiro 380 Atlaides summa 114 Eiro 456 Maksājums par valsts noslēguma pārbaudījumu, kv. darba izstrādi un aizstāvēšanu Tiem, kas absolvē ziemā līdz decembra beigām, izņēmums juristiem līdz 10.janvārim/ vasarā līdz 10.jūnijam Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu, līgumsodiem, maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu utt. 5. Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, un ir spēkā vienu studiju gadu. 6. Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas Studiju līgums vai Sadarbības līgums. 7. Izbeidzoties Vienošanās termiņam, Studējošais ir tiesīgs pagarināt (noslēgt jaunas) Vienošanās nākošajam studiju gadam, no jauna apliecinot darba attiecību pastāvēšanu ar Sadarbības partneri. SIA ALBERTA KOLEDŽA Reģ. Nr ; Rīga, Skolas iela 22-2, LV 1010 A/S Citadele banka LV88PARX Direktore Studējošais 25

26 7.PIELIKUMS Papildus vienošanās studiju līgumam sociālā atbalsta programmas studējošajiem 26

27 Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. [paraugs] Rīgā, 201.g.. Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas Statūtiem un Nolikumiem, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers.kods XXX (turpmāk tekstā Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo: 1. Studējošā statuss: otras augstākās izglītības iegūšana. 2. Studējošais piedalās Alberta koledžas sociālā atbalsta programmā. Saskaņā ar Alberta koledžas apstiprināto sociālā atbalsta programmu, Studējošajam tiek piešķirta 20% atlaide studiju maksai pirmajam studiju gadam. 3. Studējošajam ir šāds maksājumu grafiks 2021/2022 studiju gadā: *sk. 6.punktu 4. Atlaide attiecas tikai un vienīgi uz studiju maksu un neattiecas uz citiem maksājumiem (t.sk. līgumsodiem, maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu utt.). Sociālās programmas dalībnieki nav tiesīgi lūgt atlikt studiju maksas termiņu, kā arī apstādināt līgumsoda aprēķinu par studiju maksas nokavējumu. 5. Studējošajam ir pienākums: 5.1. apmeklēt lekcijas un seminārus; visi darbi (mājas darbi, testi, studiju darbi u.tml.) jāpilda augstā kvalitātē; darbi jāiesniedz, jānodod un jāaizstāv savlaicīgi; visi pārbaudījumi, t.sk., ieskaites un eksāmeni jākārto savlaicīgi; nepieciešamības gadījumā var apmeklēt bezmaksas konsultācijas; aktīvi izmantot bibliotēkas materiālus; 5.2. sekmīgi apgūt mācību programmu (zemākā pieļaujamā atzīme ieskaitēs un eksāmenos ir 7 balles, t.i., labi ); sesija sekmīgi jānokārto un visi dokumenti jānodod līdz attiecīgās sesijas pēdējai dienai ieskaitot; ziemas sesijas rezultātu kontrole tiks veikta , vēlāk izlabotie rezultāti un iesniegtie dokumenti netiks ņemti vērā, pieņemot lēmumu par vietas saglabāšanu sociālā atbalsta programmā. Studējošais ir informēts, ka ieskaišu un eksāmenu pārlikšana ir maksas pakalpojums (sk. Nolikumu par Alberta koledžas studējošo studiju samaksu un citiem maksājumiem ) aktīvi piedalīties visos Alberta koledžas pasākumos, t.sk., apmeklēt mācību ekskursijas, vieslekcijas, konferences, lietišķās spēles, piedalīties AK projektos, AK konkursos, zinātniskajos pētījumos u.c.; 5.4. nest Alberta koledžas labo slavu; 5.5. piedalīties AK akreditācijas procesos. 6. Ja Studējošais nepilda iepriekšējā punktā noteikto vai neievēro Alberta koledžas iekšējās kartības noteikumus, Bibliotēkas lietošanas noteikumus, izrāda necieņu pret Alberta koledžas akadēmisko un administratīvo personālu, kā arī plaģiātisma gadījumā Alberta koledža ir tiesīga vienpusīgā kārtā lauzt vienošanos un izslēgt Studējošo no sociālā atbalsta programmas, nekavējoties brīdinot Studējošo par to, izvietojot aktuālo studiju maksu AK mājas lapas sadaļā Mani dati un Studējošajam tiks dzēsta 20% atlaide studiju maksai turpmākajam periodam. 7. No sociālā atbalsta programmas izslēgtais Studējošais nevar tikt atjaunots minētajā programmā, pat novēršot izslēgšanas iemeslus. 8. Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, un ir spēkā 2020./2021. akad. gadā. Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas vai zaudē spēku Studiju līgums, ja Studējošajam ir piešķirta budžeta vieta, kā arī 5.punktā noteiktajā kārtībā. SIA ALBERTA KOLEDŽA Reģ. Nr ; Rīga, Skolas iela 22-2, LV 1010 A/S Citadele banka LV88PARX Direktore Studējošais 27

28 Parakstot vienošanos Studējošais apliecina, ka vienošanās nosacījumi tika apspriesti mutiski, ka tie Studējošajam ir zināmi un saprotami, papildus vienošanās parakstīšanas brīdī Studējošais mutiski ir iepazīstināts ar standarta maksājumu grafiku, ir informēts par Studiju līguma pārtraukšanas kārtību. Studējošā paraksts: 28

29 Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. [paraugs] Rīgā, 201.g.. Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas Statūtiem un Nolikumiem, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers.kods XXX (turpmāk tekstā Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo: 1. Studējošā statuss: 2021.g. reflektants, covid-19 atbalsts. 2. Studējošais piedalās Alberta koledžas sociālā atbalsta programmā. Saskaņā ar Alberta koledžas apstiprināto sociālā atbalsta programmu, Studējošajam tiek piešķirta 350 EUR atlaide studiju maksai ar nosacījumu, ka līdz studiju līgumā 2.9. punktā noteiktajam datumam jāiemaksā studiju maksas pirmā daļa un turpmākie maksājumi, saskaņā ar grafiku: 3. Atlaide nesummējas ar citām atlaidēm, izņemot ar atlaidi par ievēlēšanu studējošo pašpārvaldes priekšsēdētaja amatā. Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu. 4. Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, ka studējošais studē pilna laikā studijās, vienošanās ir spēkā 2020./2021. akad. gadā. 5. Pēc šīs vienošanās termiņa beigām studējošajam tiek noteikta standarta studiju maksa vai arī studējošais ir tiesīgs izmantot citu AK atlaižu programmu, ja tāda ir spēkā. SIA ALBERTA KOLEDŽA Reģ. Nr ; Rīga, Skolas iela 22-2, LV 1010 A/S Citadele banka LV88PARX Direktore Studējošais 29

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 V 62 APSTIPRINĀTS ar SIA Biznesa augstskola Turība Valdes 09.06.2017. lēmumu Nr.18 s atlaižu piemērošanas

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva

2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašva 2018.gada 30.maijā IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. IeN 11/2018 Par naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

PM_Izglītības _prasības_v.1.1

PM_Izglītības _prasības_v.1.1 Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk