º» Ÿ ªÿ ÿ± ÿª ÿ±² ³ ÿ ÿ µ ÿ± ÿª ÿ ¹± ÿ ¼ÿ ÿ ½ Ÿÿ Ÿ ÿ ÿ ¾0362ÿ/030H3< 1ÿ=030<H7ÿ4270ÀÁÂÁÃÂÄÁÀÃÿ¾0362:ÿ < 1ÿ,82-527<;1ÿ4270:ÀÅÂÀÀÂÄÁÀÃÿÆÿÄÅÂÀÀÂÄÁÀ

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "º» Ÿ ªÿ ÿ± ÿª ÿ±² ³ ÿ ÿ µ ÿ± ÿª ÿ ¹± ÿ ¼ÿ ÿ ½ Ÿÿ Ÿ ÿ ÿ ¾0362ÿ/030H3< 1ÿ=030<H7ÿ4270ÀÁÂÁÃÂÄÁÀÃÿ¾0362:ÿ < 1ÿ,82-527<;1ÿ4270:ÀÅÂÀÀÂÄÁÀÃÿÆÿÄÅÂÀÀÂÄÁÀ"

Transkripts

1 º» Ÿ ªÿ ÿ± ÿª ÿ±² ³ ÿ ÿ µ ÿ± ÿª ÿ ¹± ÿ ¼ÿ ÿ ½ Ÿÿ Ÿ ÿ ÿ ¾0362ÿ/030H3< 1ÿ=030<H7ÿ4270ÀÁÂÁÃÂÄÁÀÃÿ¾0362:ÿ < 1ÿ,82-527<;1ÿ4270:ÀÅÂÀÀÂÄÁÀÃÿÆÿÄÅÂÀÀÂÄÁÀÃÿ¾0362ÿ230H723< 1ÿt30H72130ÿ4270ÀÀÂÁÄÂÄÁÀǾ0362ÿH5>-<323< 1ÿÈ5>-<327<;1ÿ4270ÁÀÂÁÃÂÄÁÀÇ ÉÊËÌÍÿÌÏÿÐÍÑÒÏËÓÿÔÏËÕÖÕÌÏ Ø ÿù ÿ œ Ÿ Ÿÿž ÿúÿû Ÿ šÿü Ÿ ž žÿý šÿþ žÿ ž u^lnopvm[ÿu^l[wylxv`[ÿut^twlÿßàt[t ƒ ˆÿŠ Œÿ ŒŽ ˆ šÿ œ ž žšÿ Ÿ œ ž šÿ šÿ œ šÿ Ÿ œ ž šÿ žÿ Ÿ œ ž ÿ ž šÿ ÿ Ÿ šÿ šÿ šÿž =0:5J01ÿ t>:7/237 PL[VcLNLÿPà`ÿX^LXLaVT[X`ÿQVN^`XT^LdeOXVP`ÿdL^LÿYLÿPYLWTÿdONVT[XTÿ _^L[PTWLÿNTYÿWV\ỲÿfghiÿKLÿd^TWT[PVLÿNTÿdLPVT[XTÿjÿaeNVP`ÿ\T[T^LÿO[ÿ NVkỲ\`ÿT[X^TÿYLÿl`cÿV[XT^V`^ÿjÿTYÿNVWPO^ẀÿNTÿYLÿ^Lcm[iÿKLÿdOTWXLÿT[ÿPàn[ÿ NTÿ^TYLXẀÿo[XVaẀÿjÿX^LXLǸWÿaeNVPẀÿaOTWX^LÿWOÿQVWX`^VLÿLÿX^LleWÿNTÿỲÿ WT[XVǸRÿ^TlTYL[ǸÿPOLX^`ÿdT^VǸẀÿNTÿX^L[W_`^aLPVm[i pl^xvt[ǹÿntyÿavtǹÿlÿylÿlvỳt[pvlÿntyÿx^lxlavt[x`ÿt[ÿtyÿwv\ỳÿfghrÿwtÿ XàLÿYLÿP`[PVT[PVLÿNTÿYLÿTUVWXT[PVLÿNTYÿWVWXTaLÿ[T^lVẀ`ÿT[ÿTYÿWV\Ỳÿ KLÿNOPQLRÿSOTÿTUVWXTÿNTWNTÿYLÿZ[XV\OLÿ]^TPVLRÿ^T[LPTÿT[ÿWOÿ_`^aLÿaTb uqtÿwq`vt^rÿvqvpqÿtuvwxwÿwv[ptÿxqtÿwylwvplyÿ]^tptrÿvwÿ^tx`^[ÿv[ÿvxwÿ YLÿaT[WO^LPVm[ÿNTÿWOWÿd^`dVTNLNTWiÿZÿd^V[PVdVẀÿNTYÿWV\ỲÿfÿYLÿNOPQLÿWTÿ r\o^lÿpà`ÿv[wx^oat[x`ÿntÿnvlt^wvm[rÿavt[x^lwÿsotÿtyÿv[xt^ewÿwl[vxl^v`ÿ WTÿPT[X^LÿT[ÿWOÿTWdTPVrPLPVm[iÿ qyÿ^t[lpt^ÿntÿylÿnopqlÿlÿx^llewÿntÿỳÿwt[xvǹÿtwxkÿwostx`ÿlÿx^l[w_`^alpv`b [TWÿNTÿP`[X^ỲÿNTÿQV\VT[TÿjÿNTÿTWdTPXkPOỲi fghiÿq[ÿtyÿwv\ỳÿfhfÿp`[x^lwxlÿylÿldl^vpvm[ÿntÿylÿ[`pvm[ÿntÿp`[_`^xÿp`[ÿ XO^jRÿL[ÿLvL^T[TWÿ`_ÿXQTÿTUVWXT[PTÿ`_ÿXQTÿ[T^lÒWÿWjWXTaÿVWÿN^Lv[ÿV[ÿ ~XL^XV[\ÿ_^àÿXQTÿ_TL^ÿX`vL^NWÿXQTÿX^TLXaT[X}WÿlVỲT[PTÿV[ÿXQTÿz{XQÿPT[b XQ^Ò\QÿXQTÿWT[WTWRÿ^TlTLYV[\ÿ_Ò^ÿX^L[W_`^aLXV`[ÿdT^VǸWi XQTÿzXQÿPT[XO^jiÿh[ÿXQTÿz XQÿPT[XO^jRÿXQTÿLdL^VXV`[ÿ`_ÿXQTÿ[`XV`[ÿ`_ÿ PT[XO^jÿvTYb` ÿpylwiÿuqtÿd^twt[ptÿ`_ÿxqtÿdlxvt[xÿl[nÿxqtÿǹpx`^rÿ\tb [T^LXTWÿLÿNVLỲ\OTÿxTXvT[ÿXQTÿV[T^ÿl`VPTÿL[NÿXQTÿ^TLẀ[}WÿNVWPÒ^WTiÿ uqtÿtupql[\tÿ`_ÿv[xvalxtÿv^vxv[\wÿl[nÿatnvplyÿx^tlxvtwÿwq`vwÿvxwÿqvwx`^jÿ atpql[vwtnÿ_`^aÿlwÿqjn^`xqt^ldtoxvpÿx^tlxat[xÿ_`^ÿxqtÿy^t[pqÿz{xqb Pà_`^XRÿP`[X^LWXWÿvVXQÿXQTÿaT[WO^LXV`[ÿ`_ÿVXWÿd^`dT^XVTWiÿh[ÿXQTÿTL^Yjÿ XQÿPT[XO^jÿXQTÿWQ`vT^ÿVWÿr\O^TNÿLWÿLÿNVlT^WV`[ÿV[WX^OaT[XRÿvQVYWXÿ uqtÿ^txv^xqÿ`_ÿxqtÿwq`vt^ÿxq^ò\qÿxqtÿwt[wtwÿvwÿwoxstpxtnÿx`ÿp`[x^ỳÿ X^L[W_`^aLXV`[Wÿ`_ÿQj\VT[TÿL[NÿWdTPXLPYTi WL[VXL^jÿV[XT^TWXÿVWÿ_`POWTNÿV[ÿVXWÿWdTPVrPLXV`[i 01ÿ3ÿ ÿ61ÿÿÿ0 ÿ"ÿ#

2 ÿ!"ÿ#!$%#"ÿ&'(ÿ!)ÿ*+,ÿ,-./ÿ01,-,.,2ÿ,-ÿ!"ÿ,3,14,5"5ÿ4%-4"2ÿ,ÿ,!ÿ#+,16 #P"ÿ#!"-%Q#"ÿ!)-ÿ1,4,5%)-ÿ5,ÿ!"-ÿ"B+"ÿ4,5%#%"!,-ÿ,ÿ5)-ÿ#!"-,-2ÿ+)ÿ%.,1%)1ÿ ;!"ÿo,o%5"=ÿ7ÿ+)ÿ,f.,1%)1ÿ;!"ÿ5+#p"=:ÿrq14"ÿ*+,ÿ".%b+"4,.,ÿ-,ÿ5,%q#"6 O"ÿ!"-ÿ01)0%,5"5,-ÿ#+1".%8"-ÿ5,ÿ!"ÿ"B+"-2ÿ7"ÿ*+,ÿ,-./ÿ3+,1"ÿ5,!ÿ"!#"#,ÿ5,ÿ 0)ÿ*+,ÿ!,ÿ,-ÿ01)0%)ÿ7ÿ*+,ÿ)ÿ,-ÿ,!ÿ5,!ÿ,3,14)2ÿ-%)ÿ,!ÿ5,ÿ-+ÿ8,15"59:ÿ;<=!)-ÿ-,.%5)-:ÿN%ÿ,4O"1B)2ÿ"ÿ.1"8C-ÿ5,!ÿ5%-#+1-)ÿ5,ÿ!"ÿ1"SGÿ-,ÿ0+,5,ÿ5,5+#%1ÿ *+,ÿ01)8%,,ÿ5,ÿ!"-ÿ,.1"t"-ÿ5,ÿ!"ÿ.%,1":ÿ;u=ÿ-ÿ%40)1.".,ÿ-,t"!"1ÿ!"ÿ%46 0)1."#%"ÿ5,!ÿ.C14%)ÿV-,.%5)-Wÿ,ÿ,-.,ÿ#).,F.)2ÿ*+,ÿ0,14%.,ÿ1,-"!."1ÿ*+,ÿ P"7ÿ"!B)ÿ3+,1"ÿ5,!ÿ"!#"#,ÿ5,ÿ!"ÿ1"SG: X"ÿIJKLMÿ%."!%""ÿ#)-.%.+7,ÿ+"ÿ1,3,1,#%"ÿ01%#%0"!ÿ0"1"ÿE%5)+F:ÿY)4"ÿ#)4)ÿ,Z,40!)ÿ!)-ÿO"T)-ÿ,ÿN%,"2ÿ5)5,ÿ,F%-.,ÿ.1"S)-ÿ5,ÿ#)-.1+##%Gÿ1)4""ÿ5,6 )4%"5)-ÿ["T)-ÿ5,ÿN"ÿH,!%0,ÿ5,-5,ÿ<U\]2ÿB1"#%"-ÿ"!ÿ/B,!ÿP)4G%4):ÿ;^=ÿ _6ÿ8`9ÿ6ÿabÿc`8ÿ7ÿde97968ÿ7ÿ8`9ÿf7979ÿ879gÿ6ÿ87ÿde5d9eÿh5fiÿ658ÿ5gÿ8`9ÿ7jÿd9e756ÿhk8ÿ5gÿ87ÿ8ek8`lÿmn 6ÿ0ÿ8`9ÿokj9ÿ5gÿ9p9e7ÿ5ef9e9fÿf585eÿq96ÿrf5ksÿ85ÿ68e5fk9ÿ8`9ÿ86ÿtuvwxÿ6ÿye69ÿrf5ksz7ÿ8e9879ÿ56ÿ8`9ÿ {d9{968856ÿ5gÿ8`9ÿ7`5c9eÿ7 97ÿ{9f6ÿc89eÿe9{9f97ÿ685ÿ8c5ÿ797ÿ569ÿ689e5eÿmfe6jnÿ6fÿ569ÿ9s89e5eÿ m7`5c9enÿ}9ÿ~e{7ÿ8`8ÿh9g5e9ÿ8`7ÿc89eÿ`96ÿde5d9e897ÿc9e9ÿf9 9fÿ7ÿ8`9iÿc9e9ÿ5k8ÿ5gÿ8`9ÿe9`ÿ5gÿ8`9ÿ796797ÿ }5c9p9eÿ8`e5k`ÿ8`9ÿe9756ÿ`9ÿf9fk97ÿ8`8ÿ8`9iÿ5{9ÿge5{ÿ8`9ÿh5c97ÿ5gÿ8`9ÿ e8`ÿmnÿ8ÿ7ÿ{d5e868ÿ85ÿd568ÿ5k8ÿ8`9ÿ e99p69ÿ5gÿ8`9ÿ89e{ÿ zÿ6ÿ8`7ÿ5689s8ÿ5c6ÿk7ÿ85ÿ```8ÿ8`8ÿ8`9e9ÿ7ÿ75{98`6ÿh9i56fÿe9756 9ÿ86ÿtuvwxÿ56788k897ÿrf5ksz7ÿde6dÿe9g9e969ÿ}9ÿ8j97ÿ7ÿ6ÿ9s{d9ÿ8`9ÿh8`7ÿ6ÿ96ÿƒ9fÿ68ÿr`dz7ÿ 8`7ÿ769ÿ1 ÿfk9ÿ85ÿ87ÿ6{97j9ÿ69ÿc`9e9ÿ8`9e9ÿe9ÿ8e97ÿ5gÿ 5{6ÿ5678ek856ÿmnÿ 9ÿei787856ÿ5gÿ7k d`897ÿ56869fÿ6ÿ8`9ÿ75ke9ÿ5gÿ8`7ÿc89eÿp97ÿÿc`89ÿ7keg9ÿ7ke6ÿ7ÿ8ÿ7dke87ÿge5{ÿ8`9ÿ``9eÿe5k6fÿ ˆkfÿ6fÿ ei78ÿc89eg7ÿ{9e9ÿ6ÿe996ÿi95cÿ6fÿhk9ÿ85697ÿ969e86ÿ7k`ÿÿ ÿ75ÿ8ÿ7ÿk6f9e786fh9ÿ8`8ÿ6ÿ8`9ÿ 8`ÿ968keiÿ8ÿc5kfÿh9ÿ769fÿ85ÿÿ7kd9e68keÿg5e9ÿmyÿnÿ 979ÿh8`7ÿde5hhiÿ67de9fÿ8`9ÿ7`5c9eÿe`898ke9ÿ 6ÿr5kk97ÿye69 rf5ksÿf9 697ÿ8`9ÿ7`5c9eÿ7ÿ_6ÿ9{686ÿˆk5eÿ6ÿg5e{ÿ5gÿÿ7de6ÿ5p9eÿ8`9ÿ`k{6ÿh5filÿm0nÿ8`8ÿc`96ÿ`86ÿ p5968iÿd9698e897ÿ{5e9ÿ8`6ÿ6iÿ58`9eÿškfÿ6fÿ{de687ÿ87ÿpe8k9ÿf99d9eÿ}9ÿ897ÿ}dd5e897ÿ6fÿ 96ÿ5gÿr9e {k{ÿh5k8ÿ7ÿ5{6ÿge5{ÿ8`9ÿ`9fÿj9ÿœu Žuÿ xv uÿm9d9d7inÿ5eÿ{96`5iÿ 7ÿciÿ`9ÿf968 97ÿ8`9ÿ7`5c9eÿ7ÿ 01ÿ3ÿ ÿ6ÿÿÿ0 ÿ ÿ š œ ÿž Ÿ ³ ª µ œ œ µª µ Ÿ œ µ º»º¼ ½¾«µ š ª ÿ«ÿ ÿ œ š ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ± ² ÿ ª š œ¹ ÿ ÀÁÂÃÄÿÃÆÿÇÄÈÉÆÂÊÿËÆÂÌÍÌÃÆÎÏÿÐÑÿÓÔÕÖ ÔÓÿØÔÿÑÖÿØÙ ÚÖÿÖÿÛÓÖÜÝÞÿØÔÿÑßÿÞÔÕÛàØßÿáÔâàÓÛÚÿßãÿÛÚÔÿäÚßåÔÓÿÛÚÓßÙæÚÿÛÚÔÿäÔÕÞÔÞÿçèéêëÿìí

3 )$ÿ"!.$*ÿ9:ÿ")ÿ"!.'.)') $5-+!("ÿ6ÿ()ÿ +'ÿ"+/) ÿ ÿ+'ÿ)"/!*ÿ(*'()ÿ 0!)ÿ1$'ÿ-+)ÿ"+!"#$)"ÿ*'ÿ#*'*"ÿ2) ÿÿ+'ÿ,+) )!'ÿ+'ÿ")'"!&'7ÿ-+)ÿ/+)()ÿ)'#)'().)ÿÿ1* %ÿ"*1 ()"7ÿ8 1*#*')"ÿ()$ÿ#) )'#+ $3ÿ;<!.3ÿ=>ÿ?!$*"ÿ6ÿ%+$)"ÿ")ÿ,+"!*''ÿ/ )'*ÿ)$)2(*3ÿ4"("ÿ *11$)8)'#)ÿ)"#*"ÿ ")ÿ-+)ÿ)'ÿ *(+)ÿ?!(*+bÿ()0')ÿ$ÿ(+aÿ*8*ÿc+'ÿ$!* +) /*ÿa+8'*d7ÿ;e>ÿ-+)ÿ$ÿ.*$/) *'ÿÿ$ÿ -+!#)#+ ÿ()ÿ$"ÿ(+a"ÿ)'ÿ?*+.+)"7ÿ< ÿ*'ÿ2!*$)'!ÿ/)')# ÿ)8''#)ÿ)'ÿ,* ÿ8f"ÿ-+)ÿ'!'.g'ÿ*# 8ÿ()ÿ,+)'#)ÿ"*1 '!3 )ÿ)$ÿ ÿ H+!(*ÿ)ÿ!8/ K!/& ;)/!$)/"!>ÿ*ÿ$ÿ8)$'*$53ÿt)ÿ)"#)ÿ8*(*7ÿ!()'#!0ÿ$ÿ(+aÿ*8*ÿ+'ÿ )B#) 1 V$ÿ$!1 )ÿ$ÿ1)%7ÿ$ÿ+$ÿ,)#ÿÿ$*"ÿ') '*ÿ-+)ÿ!'#) #)"ÿ)!8)ÿ"+ÿ2! ÿ()ÿ$*"ÿ8$)"ÿ-+)ÿ/ 2!)')ÿ!'#) #+(ÿ8f"ÿ/!* 8)'#)ÿ()1!(*ÿÿ$ÿ2!*$)'!ÿ*'ÿ-+)ÿ!8/#ÿ"*U *,+'(8)'#)3ÿ4!#ÿÿI$)'*ÿ()ÿ?J 2!*"ÿ6ÿ/* *2!)')'ÿ()ÿ$ÿ1)%7ÿ*8*ÿ)$ÿLMNOMÿQRSNMÿ ÿ$*ÿ#'#*7ÿÿ$*"ÿ")'#!(*"3.8*ÿ6ÿÿ 8)'#)ÿ+'*ÿ()ÿ$*"ÿ/ )'# *ÿ()$ÿ?1)$&'ÿ()ÿw'uj.) *ÿ()ÿ?!(*+bÿ")ÿ!'"/!!8)*"ÿ)"#1$)!8!)'#*"ÿ()ÿ(+a"ÿ()ÿ< ÿ()ÿ$"ÿ,+)'#)"ÿ()ÿ?*+.+)"u$)"uv+b7ÿ/*"!1$)u ÿ;<!.3ÿx>ÿa6ÿ+'ÿ,+)'#)ÿ()ÿ/!)( '!3ÿV'ÿ)$ÿ ÿ()ÿ,* )8)(!*ÿ 8"ÿ+ ÿ()ÿ*"#!$"ÿ8)#f$!"7ÿ*'ÿ+'ÿ&+$*ÿ)'# $ÿ")'"!&'ÿ()ÿ2) 2!.+)#"3ÿÿ,A(ÿ()ÿ2!( /!)( 8ÿ! ÿ6ÿ)"#fÿ* +$ 2"7ÿ!$+8!'(ÿ/* ÿ()ÿ$ÿ,+)'#)ÿ)'# *'(ÿ/* #!$!((ÿ6ÿ$!.) ÿ+'ÿ, ÿ+'ÿ1&2)(ÿ!!*ÿ6ÿ8)#$ÿ $3ÿ"ÿ"*81 'ZÿA* )%7ÿ)'ÿ*'# )/*"ÿ"*1!%*'#$ÿ8)#f$!7ÿ +$ "ÿ! $ÿ)$5/#!*ÿ*/*3ÿy"#)ÿ+8)'#ÿ ÿ "#)ÿ*'ÿ)$ÿ#)a*ÿ*"+ +$!"#$(ÿ )ÿ+'ÿ'#)/)a*ÿ1z*ÿ()ÿ )"ÿ()ÿ$ÿ/ )/!#!)'(*ÿ$ÿ,* (!*U*'J'# *6)!&'ÿ()ÿ *ÿ()ÿ!uu $"ÿ,a("ÿ6ÿ)$ÿ$+) "!&'ÿ()ÿ )*.!8!)'#*7ÿ$ÿ8!"8*ÿ#!)8/*ÿ-+)ÿ()ÿ(!F$*.*ÿ*'ÿ$ÿ'#+!*7ÿ"5ÿ*8*ÿ"+ÿ# '"/ )'!ÿ/ *(+)'ÿ+'ÿ")'u ÀÁÂÿÄÂÿÅÆÇÈÆÉÿÊËÌÍÎÏÆÐÑÿÒÍÇËÓÀÔÓÿÕËÖÿ ÌØËÖÙÍÿÕËÿ ÚÌÍÎÏÛÁËÓÿËÍÿ ÔÆÁÆËÜÎÖËÜÎØÌÀÍÜÂÿÝÞßàÂÿáÀÜÇÌÿÕËÖÿ [\]^_`]_aÿcÿd_aefg]_\hÿijÿknrlÿmnsnmlrnnmÿolnpqnqrjÿrqjÿqnsjmÿtutÿ;v>ÿ8)'u!*'ÿ$ÿ* ()'#)3ÿW)ÿ# +'('#)ÿ()ÿf "ÿ ),) #ÿ()ÿ)" )'!"ÿ)" )"/*'()'!ÿ()ÿ$ÿ8 1*$)"3!#*"ÿ()ÿ.!#"ÿ-+)ÿ()" 'ÿ2$* -+)"ÿ()ÿw)2!.'jÿ*8*ÿ+'ÿ()ÿ$"ÿ/!1)'ÿ)$ÿ/ ÿ(*'()ÿ")ÿ)'# *)"*ÿ()ÿ$ÿ(+aÿ)'ÿw!u )8)%$'ÿ")'"!*')"ÿ $)%ÿ âìøëöùíÿìíçëüÿõëÿüæÿçóìíüãôóäìðàùíÿëíÿðëíçóôÿ ÕËÿÌÓÇËÿÐÔÍÇËäâÔÓåÍËÔÂÿÒäÌÁËÍÿËæÇÓÌçÕÌÿÕËÑÿ èéééâðæöçæóëâáôæêâãóëâ 6ÿ ))'!"xÿcv"ÿ+'ÿ1+)'ÿ)'"6*ÿ()$ÿ/+.#*!*3ÿv"#fÿ+'ÿ()"'+(ÿ)'ÿ+'ÿ 6ÿ9y89z6ÿz9{9 }ÿ8~8ÿ689z9697ÿ689z6}ÿ 9ÿ85ÿ8~9ÿ5969ÿ 8~ÿ ~~ÿ8ÿ{ 87ÿ56ÿ8~9ÿ~9 ÿƒ986 ÿ8~9ÿ69z97ÿ 6 ÿ8~9z9 5z9ÿ8~9ÿ ÿ 55ˆÿ }ÿ 5 yÿ7ÿ67 z9 ÿ }ÿ8~9ÿ75 z97ÿ5 ÿ Š yÿ 57 }ÿ569ÿ5 ÿ8~9ÿ z78ÿ7~5 9zÿ978 7~{9687ÿ6ÿ Œz69ÿ6ÿ8~9ÿ968z9ÿ5 ÿ68 Ž 9z 7ÿ 56ÿ Œ ÿ ÿ8~9z9ÿ7ÿÿ z9 ÿ78569ÿ75 z9ÿ {689 ÿ }ÿÿ 9 ÿz zÿ z zÿ 5{9ÿ 8~ÿÿ968zÿ9 8ÿ5 9ÿ5 7ÿ ÿ }ÿ{98ÿz 7ÿ6ÿ568z78ÿ85ÿ8~9ÿ ẑÿ 9{9 ÿ 96 ÿ8ÿ6z9797ÿ8~9ÿ79679ÿ5 ÿ9z88}ÿ6 ÿ ~8697ÿ 9ÿ 7ÿ6 ÿ{98ÿ 9ÿ7ÿ7 5z89 ÿ }ÿÿ5 ÿ78569ÿ ÿ6 ÿ 7ÿz5 69 ÿ }ÿÿ~5z 568ÿ{98ÿ78z ÿz9 986 ÿ8~9ÿz zÿ 5z{ÿ5 ÿ8~9ÿ968zÿ75 z9ÿ87ÿ z5 9856ÿ7ÿ z9 ÿ7~ 5 7ÿ 6 ÿ87ÿ7 8ÿ8z67 z96}ÿz989ÿÿ79679ÿ5 ÿ 8~9z6 ÿ6 ÿ7{ }ÿ5 ÿ 5 9ÿ 8~ÿ68 z9ÿ6 ÿ 8~ÿ8~9ÿ7 z z5 6 6 ÿ8z997 š œÿ žÿÿ z ÿ7ÿ569ÿ5 ÿ8~9ÿ9z978ÿ z896ÿz9 9z9697ÿ6ÿ8~9ÿ 9789z6ÿ 5z ÿ 97z 6 ÿ8~9ÿ z597ÿ5 ÿ8~9ÿ7~5 9zÿ 979ÿ z9ÿ z86 7ÿ5 ÿ z98ÿ 9ÿ689z{y6 ÿ 996 7ÿ6 ÿ 99 7ÿ 8ÿ7ÿÿ 55 ÿz9~9z7ÿ 5zÿ z 85z}ÿ¹69ÿ7ÿ 5 6 ÿ6ÿÿ7{ÿ 6 9z z5 6 ÿ 9ÿ ~9z9ÿÿ8 9ÿ5 ÿ8~7ÿ~58ÿ 89zÿ7ÿ z5 ~8ÿ }ÿÿ 5{6ÿ85ÿ ~9z9ÿ8ÿ7ÿ 689 ÿ 7ÿ7889ÿ ~9z9ÿ~z }ÿ ÿ ÿ9 ÿ7ÿ z979z9 ÿ7ÿ z97ÿ7ÿ75{98~6 ÿ 89ÿ~ {86 ÿÿ 689 ÿ{}ÿ8 5ÿ~{ 9zÿ{ 7ÿ85ÿ799ÿ75{9569ÿˆ65 6ÿ º9~6 ÿ8~9ÿ z86ÿ75{9569ÿ85ÿ 9ÿ{9ÿ5 z 9ÿ»¼½ÿ ¾ š œž œ ÿ ÿ ª«ÿ ª ÿ± ²³ ª µÿ5 ÿ8~9ÿ 8~ÿ968 z}ÿ ÿ{968567ÿ z 79ÿ 9ÿŽ 6Ž 7ÿ5z 01ÿ3ÿ ÿ6ÿ1ÿÿ011 ìíîïðÿïòÿóðôõòîöÿ òîøùøïòúûÿüýÿ01230ÿ40ÿý2ÿ45362ÿ2ÿ7ÿ289ÿ40ÿýÿ0174ÿ0ÿ76ÿÿ760ÿ60ÿ76ÿ56ÿ760ÿ010ÿÿ

4 dk[siÿ][sÿymsÿ]k^irisÿyiÿzkqrumxÿhmrÿ_irÿqÿqopk[iwÿzmwmz[ymaÿeiurvsÿyiÿoqÿ ZMRU[WQÿSIÿHMWIÿQOPK[IWÿJKIÿOIÿ]QWU[IWIÿIOÿZMRQ^Iÿfghiaÿjkl QHIWQSÿKWQÿcM^QÿYIÿc[PKIRQÿZM]Mÿ_ISU[]IWUQXÿISÿQOPMÿTQSUQWUIÿcK][OQWUIaÿ HIJKILMÿOKPQRÿSKTUIRVWIMXÿYMWYIÿSIÿIWZKIWURQÿKWÿUKTMÿYIÿISUQÿQPKQÿZQO[IW\ mqÿykzcqÿsiÿhrisiwuqÿzm]mÿkwÿurquq][iwumÿ]ny[zmÿwizisqr[mÿhqrqÿoqÿo[ti\ RQZ[ẀÿYIÿOMSÿ]QOISÿJKIÿHMSIIWÿSKSÿIoURI][YQYISXÿZMWÿIOÿpWÿYIÿRIZKHIRQRÿ UIÿJKIÿKWQÿ]K^IRÿOIÿOI_QÿYẀYIÿKWQÿJK[IRQaÿbSUIÿISUQYMXÿYMWYIÿSIÿZMWSIR_Qÿ SKÿ]MUR[Z[YQYaÿmQÿYISZR[HZ[ẀÿZMWU[WqQÿHRISIWUQWYMÿQÿOMSÿHIRSMWQ^ISÿJKIÿ HRISIWZ[QWÿIOÿISHIZUVZKOMrÿOQÿHQZ[IWUIÿZQS[ÿYISWKYQXÿYISHRMUIP[YQsÿSKÿQZM]\ HQLQWUIÿS[UKQYMÿYIURVSÿYIÿOQÿZMRU[WQXÿJK[IWÿOIÿQtKYQÿQÿ]QWUIWIRÿIOÿZMRQ^IÿtÿIOÿ uvwxyz{ XÿJKIÿZMWYKZIÿIOÿZcMRMÿYIÿQPKQÿQÿOQSÿ}MWQSÿQ~IZUQYQSa mqÿymzk]iwuqz[ẁÿprvpzqÿyiÿmkrtmw\mqwztÿj [PSaÿ ÿtÿ lÿhir][uiÿcqzirsiÿkwqÿ [YIQÿYIÿOQÿISZIWQÿJKIÿYISZR[TIÿƒv vƒzÿyiÿ I_[PWnaÿeISYIÿIOÿYIQ]TKOQUMR[MÿYIÿ KWÿZOQKSURMÿSIÿQZZIYIÿQÿOQÿSQOQÿHMRÿKWQÿHKIRUQÿQWZcQÿYIÿ]QYIRQXÿ~RIWUIÿQÿOQÿJKIÿSIÿ S[UqQÿKWQÿcQ]QZQÿJKIÿHIR][UIÿQÿOQÿHQZ[IWUIÿSIWUQRSIÿtÿYISWKYQRSIaÿbWÿHQRQOIOMÿQÿ OQÿHKIRUQÿcQtÿKWQÿZMRU[WQÿJKIÿHIR][UIÿQUIWKQRÿOQÿIWURQYQÿYIÿQ[RIÿYISYIÿIOÿHQS[OMÿ IoUIR[MRÿtÿQOÿ][S]MÿU[I]HMXÿQOTIRPQRÿQÿSKÿQZM]HQLQWUIÿIWÿKWÿISHQZ[MÿRIYKZ[YMaÿ boÿskiomÿisÿkwÿiwuqr[]qymÿyiÿ]qyirqÿjkiÿhir][uiÿiszkr[rÿioÿqpkqÿhmrÿyitq^maÿ bwÿioÿziwurmÿyiÿoqÿsqoqÿsiÿs[uqqÿkwqÿtqlirqÿyiÿmtrqÿiwÿ~mr]qÿyiÿ ÿtÿckwy[yqÿiwÿ IOÿ~MR^QYMXÿYIÿ]QWIRQÿJKIÿSIÿQZZIYIÿQÿW[_IOÿYISYIÿIOÿIWUQR[]QYMaÿ RQSÿYISWK\ YQRSIXÿOQÿHQZ[IWUIÿH[_MUQÿSKÿZKIRHMÿSMTRIÿOQÿTQRQWY[OQÿtÿYISZ[IWYIÿQÿOQÿTQLIRQXÿ JKIÿZMWU[IWIÿKWÿISZQÒWÿJKIÿOIÿHIR][UIÿSIWUQRSIaÿbOÿuvwxyz{ ÿisuvÿqoÿmurmÿoqymÿ YIÿOQÿTQLIRQÿYQWYMÿ[WY[ZQZ[MWISÿYISYIÿIOÿZM]QWYMÿYIÿZMWURMOÿYIÿOQÿYKZcQaÿmQSÿ ZQWQO[}QZ[MWISÿ_[SUQSÿHRM_[IWIWÿYIOÿSKIOMsÿYMSÿUKTMSÿ]IUVO[ZMSÿYISI]TMZQWÿIWÿ KWQÿZMWSMOQÿZMWÿURISÿ]QWIUQSrÿKWQÿHQRQÿIOÿQPKQÿ~RˆQXÿMURQÿHQRQÿOQÿZQO[IWUIÿtÿKWQÿ UIRZIRQÿHQRQÿOQÿHRIS[ẀaÿeIÿOQÿZMWSMOQÿZKIOPQÿIOÿUKTMÿYIÿOQÿYKZcQÿJKIÿHKIYIÿOIPQRÿ cqsuqÿoqÿtqlirqaÿbwÿoqÿ~mumprq~ˆqxÿoqÿhms[z[ẁÿyiÿoqsÿumqoqsÿjkiÿskq_[}qwÿioÿzmw\ UQZUMÿYIÿOMSÿH[ISÿZMWÿIOÿSKIOMÿ]KISURQÿOMSÿ]M_[][IWUMSÿYIÿOQÿHQZ[IWUIaÿbOÿSKIOMÿ 9ÿ759 ~RIWUIÿQOÿuvwxyz{ ÿuq]t[nwÿisuvÿ]m^qymxÿhrmtqtoi]iwuiÿhmrÿioÿqpkqÿhiry[yqÿiwÿioÿ #5&8$ÿ9ÿ"97 ]M]IWUMÿYIÿRIPKOQRÿIOÿQPKQÿQWUISÿYIÿY[R[P[ROQÿQÿOQÿHQZ[IWUIaÿeIWURMÿYIÿOQÿTQLIRQXÿ! ZIRZQÿYIOÿOQYMÿZKR_MXÿSIÿ_IWÿYMSÿPR[~MSÿJKIÿHIR][UIWÿRIOIWQROQÿYIÿQPKQa 89 9ÿ' '6>ÿ "*ÿ89ÿ5#!656ÿ&96"ÿ89ÿ( ÿ5685ÿ89ÿ4989"ÿ!ÿ"5(#968856ÿ5%ÿ55( 5#ÿ89ÿ5(8!8968ÿ5 ÿ7ÿ! "ÿ7ÿÿ#9"ÿ8!856ÿ5686(97ÿ68 97"5 ÿ97ÿ85ÿ89ÿ &5666$ÿ78'7ÿÿ9ÿ0:ÿ'+97ÿ6ÿ"9ÿ5%ÿ89ÿ7969ÿ"97 98#968ÿ6997 5"(6'ÿ89ÿ 86ÿ5ÿ9!7ÿ9 55#ÿ7ÿ#"9ÿ8 89 $ÿ%5 ÿ89ÿ 7ÿ5ÿ8697ÿ89ÿ7!989ÿ89ÿ!8968ÿ#578ÿ6)9"ÿ(6 ÿ85ÿ78$ÿ& 9979ÿ5%ÿ89ÿ#9687ÿ6ÿ9 5('ÿÿ"9ÿ55"96ÿ"55 +9*ÿ6"ÿ89ÿ,-./0123ÿ5ÿ!5( ÿ6ÿ% &9"ÿ&$ÿ;-<-=1ÿ"9ÿ>+ ÿ#&7ÿ6ÿ5 568ÿ5%ÿÿ89 7ÿ89ÿ78 "9 ÿ85ÿ 9#ÿ5%ÿ 9'6ÿ ÿ##5)ÿ88ÿ57ÿ89ÿ!8968ÿ85ÿ78ÿ6"ÿ(6" 6'ÿ%!6)6'ÿ56'ÿ89 89ÿA55 (76'ÿ89ÿ6",-./0123ÿ'+97ÿ678 5#ÿ89ÿ5 ÿ7&7ÿ56'ÿ97ÿ% ÿ6"ÿ"9796"7ÿ685ÿ89ÿ&88(&ÿÿ789!ÿ56'ÿ9 "5 (8567ÿ% ÿ85ÿ" 5#ÿ89ÿ759 6ÿ(6"9 5#ÿ89ÿ9+9ÿ5%ÿ89ÿ55"96ÿA55 698ÿ6ÿ89ÿ968 ÿ568 9"(9"ÿ6&98996ÿ7!9ÿ5(797ÿ9 97ÿ? 5ÿ9ÿ9E!579"ÿ!!6'ÿ9#9 9ÿ5%ÿ89ÿ 9ÿ85ÿ89ÿ"55 55#ÿ89 ÿ85ÿ78ÿ"56ÿd6ÿ89ÿ589 ÿ89 9ÿ7ÿÿB7!9"ÿ56 ÿ(6" '97ÿ% 9ÿ7ÿÿ( 976'ÿ89ÿ!8968ÿ!+587ÿ9 ÿ5#!656ÿ9ÿa55 5#ÿ89ÿ' 86ÿ88ÿ#87ÿ89ÿ 5(6"ÿ85ÿ#98ÿ!!97ÿ 989ÿ8(&ÿ7(6)ÿ&9698ÿ ÿ7"9ÿ5%ÿ89ÿ8(&ÿ89ÿ ÿ7ÿ55"96ÿ ÿ9689 ÿ&5"$ÿ 9ÿ7ÿ ÿ9"ÿ85ÿÿ56759ÿ8ÿ8 99ÿ9+9 7ÿ569ÿ%5 ÿ5"ÿ89 ÿ569ÿ%5 ÿ58ÿ89 ÿ6"ÿÿ8 "ÿ%5 ÿ! 97( 9ÿ568 5ÿ9ÿ ÿ5688ÿ5%ÿ%558ÿ8ÿ89ÿ'! 69 5&&$ÿ&9(79ÿ5%ÿ89ÿ89 ÿ89ÿ( ÿ8(&9ÿ6'6'ÿ% +9"ÿ7"9ÿ89 5#ÿ89ÿ56759ÿ6ÿ 9ÿ 9ÿ85ÿ8!7ÿ56'ÿ8ÿ85ÿGÿ8ÿ89 5(6"ÿ757ÿ89ÿ#5+9#9687ÿ5%ÿ89ÿ!8968ÿ9ÿA55 ÿ789"ÿ"( 6'ÿ759 9ÿ89ÿ&88(&ÿ6ÿ89ÿ!585' ÿ"f(78#9687ÿ&9%5 9ÿ56"(86'ÿ8ÿ85ÿ89ÿ!8968ÿ67"9ÿ89ÿ8(&ÿ!ÿ89ÿ!57856ÿ5%ÿ98ÿ8597ÿ88ÿ75C96ÿ ÿ6ÿ% 568ÿ5%ÿ89ÿ,-./0123ÿ7ÿ75ÿ98ÿ 01ÿ3ÿ ÿ6ÿÿÿ0 Š Œ ÿœ ÿ ÿ Œ ÿ šÿœ žÿ œÿ ÿšÿÿ ŸÿŸÿ œÿ ÿ ÿš ÿ ž ÿª «œ ÿ ÿ ÿ œÿ œ ÿ ÿ ž ÿ ±²³ ÿµ

5 ÿ!"#"ÿ$%ÿ&'%!(ÿ%)ÿÿ$%!!(*)+ÿÿ&"$(!(*)ÿ,%ÿÿ&!(%)-%ÿÿÿ-.'ÿ,%ÿÿ '",(ÿ,%ÿ/ ÿ$7ÿ!"#"ÿÿ(.#()!(*)ÿ&'"8%)(%)-%ÿ,%ÿ,%-'9$ÿ,%ÿ%ÿ %):-(;ÿÿ$%)$!(*)ÿ,%ÿ$"#%-(#(%)-"ÿÿ.)ÿ%$&%!(%ÿ,%ÿ&.'<-"'("+ÿ$.#%'= ÿž ÿ ª œÿ ÿ ÿ ÿ «&%'-.'ÿ%ÿ(.#()!(*)ÿ%)-'%ÿ%ÿ!.$-'"+ÿÿ-%#&%'-.'ÿ%e-%'("'ÿbÿÿ$ÿ ± œÿ ÿˆ ž² ž ÿ ÿ œ ÿ ÿ œÿ œÿ ÿ œÿ œÿ FG#%,+ÿ-#H(I)ÿ&'").)!(ÿÿ$%)$!(*)ÿ,%ÿ,%$-%#&);ÿBÿ#%$-'> O0P0O4ÿ,%ÿQ%8(<)Iÿ)"ÿ$")ÿ.)ÿ!$"ÿ($,"RÿS?$-ÿ%$&%!(%ÿ,%ÿ$.&(!("ÿ()8%)-,"ÿ V7ÿ796ÿ6ÿ8W9ÿ79856ÿ8W9ÿX57856ÿ5Yÿ8W9ÿX8968ÿ8ÿ8W9ÿW9ZW8ÿ5Yÿ8W9ÿ[\]^_àbcdÿe69ÿ6fÿZW8ÿ5g6ZÿYh5gÿi9W6fÿ9gXW7j97ÿ 8W9ÿY96Zÿ5Yÿ7kig756ÿ7ÿÿ75h8ÿ5YÿXkhZ85hlÿ7kig9hZ9fÿ6ÿW58ÿ7kXWkh5k7ÿm89hÿ8ÿ7ÿf5ki8Ykÿ8W8ÿW9hÿ5gX656ÿ78k89fÿ i98m96ÿf55hÿ6fÿkh86ÿf7868ÿ6fÿk6i9ÿ85ÿ79ÿw9hÿ5kfÿw9xÿw9hÿ85ÿ78lÿihn9ÿokh8w9hg5h9ÿ8w9ÿ89gx9h8kh9ÿ6fÿzw8ÿ 568h787ÿi98m96ÿ8W9ÿ5k87f9ÿ5hf5hÿ6fÿ8W9ÿm98ÿ689h5hÿh55gÿk6f9h75h97ÿ8W9ÿY96Z7ÿ5Yÿ689gX9h69ÿ6fÿg79 p9ÿ5h97x56f969ÿ5yÿq9h9ÿp5g7ÿfkÿo57rÿ56shg7ÿ8w8ÿt\u\v`ÿf9ÿrnz6rw7ÿy996z7ÿh9ÿ658ÿ6ÿ7589fÿ79ÿ x8w7ÿ75h8ÿ5yÿ6n9689fÿ85hg968ÿg9fÿ85ÿkh9ÿ6fÿ8ÿ8w9ÿ7g9ÿ8g9ÿxk67wÿt>uÿÿ69n9hÿszkh9fÿ569ÿ5kfÿ7ky9hÿ75ÿgkwÿ 8e6Zÿ8W7ÿ7W5m9hzÿ{ ÿv8w5kzwÿ}7ky9h6zwÿ6fÿ}85hg968wÿh9ÿm5hf7ÿ8w8ÿ~kylÿw7ÿ ÿ8ÿ7ÿ658ÿÿxkhz9ÿy5hÿ 7n856ÿik8ÿÿXk67Wg968ÿ5f9fÿ5n9hÿ8W9ÿi5flÿ9hÿ7kig756ÿp9h9Y5h9ÿ8W9ÿXh597ÿ5Yÿ8W9ÿ7W5m9hÿ6ÿ8W9ÿ7956fÿ WYÿ5Yÿ8W9ÿ8Wÿ968khlÿ567787ÿ6ÿÿg9fÿ8h98g968ÿmWWÿ8hZZ9h7ÿY996Z7ÿh989fÿ85ÿf98Wÿ98W9hÿilÿXk67Wg968ÿ 5hÿilÿXkhs856ÿ 98m996ÿ8W9ÿ8Wÿ6fÿ8W9ÿ 8Wÿ968kh97ÿ8W9ÿ5h97X56f969ÿ5Yÿt\u\v`ÿf9ÿ ÿ5Yÿ8W9ÿ h9 Wÿf9ÿƒh7ÿ5hÿ5Yÿt\u\v`ÿf9ÿ 9g9hÿf97hi97ÿ ÿ6ÿ8W9ÿ7W5m9hÿi98m996ÿX6ÿ6fÿh99YÿYh9~k9686Zÿ8W9ÿ ÿ5YÿY8Zk9ÿ6f5969ÿ5hÿf ÿ8W9ÿ58W9hÿW6fÿƒWlw7ÿg9fÿ8h98797ÿ6ÿ8W7ÿX9h5fÿi5k6fÿ6ÿ89W6ÿ7X987ÿ5Yÿ7W5m9h7ÿp9lÿf97hi9ÿ8W9ÿ e6fÿ5yÿf79797ÿ8w8ÿm89h7ÿ6ÿkh9ÿ8w9ÿw785hlÿ5yÿ87ÿhw898khÿ9679gi9ÿ5hÿ8w9ÿml7ÿ5yÿxxl6zÿ7w5m9h7ÿ6789fÿ5yÿ h9y9h6zÿ85ÿx89687ÿkwÿ7ÿ8w9ÿ79ÿ5yÿf585hÿo5k98ÿmw5ÿmh897ÿ6ÿ ÿ8w8ÿx8w9ÿf585hÿ7ÿe9ÿ6ÿ6z9ÿn7i9ÿ6fÿÿ Zkhf6ÿ5YÿW98WÿmW5ÿgk78ÿh6Z9ÿ8W9ÿ8g97ÿ6fÿhkg78697ÿ8W8ÿgk78ÿi9ÿ5i79hn9fÿ6ÿi8W6Zzÿ{ 01ÿ3ÿ ÿ6ÿÿÿ0 ˆ Š ÿ ÿž ÿš ÿœ ÿžÿ ˆ Š ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿœ ÿ ³ µ ÿ ¹ÿº»¼¹µ½ÿ¾¹µ À ¹ÁÂÿÃÄÿÆÇÈÉÊÇÆÿËÇÿÄÉÿËÌÊÍÉÿÉÿÎÆÉÏÐÑÿËÇÿÄÒÿÑÇÈÎÓËÒÿÔÇÕÓÆÎÍÿÒÖÿÎÍÇÿ ÍÒØÇÆÿÎÍÆÒÌÙÍÿÎÍÇÿ ÇÈÑÇÑÿÚÛÜÝÞÿßà

6 5;$) 1 >?@2ÿ4$ÿ)&!5&%(!%) )$4!!ÿ#$%#&ÿ#&'$%(&ÿ!#$ÿ()*$+,ÿ-./ÿ0&'&ÿ1!'&2ÿ$%3!ÿ4$ÿ5$4$6$ÿ3!ÿ 4$ÿ(!ÿCDEDCFÿ(!ÿIA)$' #$ÿÿ&'!# ;4&ÿ>?@ÿ!ÿ5!!%#$ÿ)&'&ÿ#$#$' %)4$($ÿ$ÿ4$ÿ'!#!2ÿ:$ÿ!$ÿ5&ÿ)$# 7)$%ÿ4$ÿ!%$) <%ÿ5$$ÿ4$ÿ$41$) '!%#&,ÿ=&ÿ#$%#&2ÿ!4ÿ5&)!&ÿ(!ÿ4$ÿ()*$ÿ!%ÿ4$ÿ!;%($ÿ' &%!ÿ&%ÿ8 <%2ÿ %&ÿ)&'&ÿ%ÿ)$# '!%#&ÿ'a( ;&ÿ&ÿ5&ÿ5;$)!%#&9ÿ:ÿ854 )&ÿ3!ÿ(!!%)$(!%$ÿ!%$) ;&ÿ3!ÿ)$;$ÿ&6!ÿ!4ÿ)!5&ÿ )&92ÿ%&ÿ4&ÿ54$%#!$ÿ)&'&ÿ%$ÿ :ÿ!4ÿ$4 $ÿ(!ÿcdedcfÿ(!ÿg$ %#!%&%2ÿ4$ÿ(!4ÿ'$ <%,ÿb%#!ÿ4&ÿ )$4ÿ(!ÿH ;4&ÿ>?@ÿ:ÿ #$(ÿ(!4ÿ =&ÿ&#&ÿ4$(&2ÿ4&ÿ#$#$(&ÿ'!( 1 &2ÿ!)!%#$%(&ÿ4$ÿ%&)!ÿ(!) &%!ÿ(!ÿ8$# ) 6!%ÿ4$ÿ!%$) %$4!ÿ(!4ÿJ$4%!$ ;$92ÿ8(! &%!ÿ!%ÿ4$ÿ()*$ÿ!%#!ÿ!4ÿ(&4&ÿ (&ÿ(!ÿh $9ÿ&ÿ8$6$# )*:ÿ(!ÿ!#$ÿa5&)$ÿ '!%#&9, 4$ÿ&ÿ!(%($%ÿ&6!ÿ4&ÿ$5!)#&ÿ#A)%!%!'!($(!ÿ3!ÿ5!(!%ÿ)$ÿ4$ÿ$;$2ÿ4$ÿ* #<% 5$) 'A( #)&ÿ&ÿ!4ÿ'&(&ÿ(!ÿ$('!%#!,ÿn$4ÿ!ÿ!4ÿ)$&ÿ(!4ÿ(&)#&ÿo&!#2ÿ3 % #$ÿ4$ÿ()*$2ÿ5!&ÿ%&ÿ*$)!%ÿ!!!%) )&ÿ(!ÿ4$ÿ()*$,ÿk!) A%ÿ$7'$6$ÿ!%ÿPQRQÿ3!ÿS!4ÿ #& $ÿ(!4ÿ)&%l%#&ÿ$3 6!%ÿ4&ÿ# 5&ÿ(!ÿ VWXYZ[\ÿ^Z_ẀaXaÿbÿca^[Z^Xd_\cWe^fÿB%ÿ%$ÿ!;%($ÿ!#$5$ÿ(!ÿ4$ÿ!%$M!'5&ÿ:ÿ4$ÿ) )&ÿ!ÿ)&'&ÿ%ÿt%;!4ÿ1 )%#$%) $ÿ3!ÿ!ÿ(!6!%ÿ&6!1$ÿ!%ÿ4&ÿ6$u&+,ÿ-r/ÿ 64!ÿ:ÿ##!4$ÿ(!ÿ4$ÿ$4(2ÿ3!ÿ(!6!ÿ!&41!ÿ4&ÿ $ÿ$ÿ4&ÿ #!)M ) %ÿ )&%#$)#&ÿ!%#!ÿ(&)#&ÿ:ÿ5$) #$#$' ;!ÿ!g &%!ÿ!%ÿ4$ÿ()*$ÿ!ÿ&6!1$ÿ%$ÿ#!%(!%) #!'$ÿ%!1!%#&,ÿg!%(&ÿ5&ÿ5$#!ÿ(!4ÿ!%!'&2ÿ)!%#$2ÿ!%ÿ!4ÿ4$(&ÿ'a( &&ÿ3!ÿ&'$ÿ5$#!ÿ(!4ÿ)!5&ÿ:ÿ3!ÿ$)!%#!2ÿ$ÿ#$1aÿ(!ÿ4$ÿ!%$) )&2ÿ!ÿ&6!1$ÿ%$ÿ)!)!#$ÿ!# $ÿ$ÿ!)&%&)!ÿ4$ÿ!g )!%) $ÿ$4ÿ&'!# &%!,ÿh 4!%#!ÿ5!&)M #$ÿ!4ÿ5 %ÿ!'6$;&2ÿ ' #!%)!%#&ÿ(!4ÿ $ÿ(!ÿ h!ÿ&6!1$%ÿ4&ÿ5 <%ÿ5&ÿ4$ÿ)$%# '!&ÿ 7)$) <%ÿ(!ÿ4&ÿ5$t'!#&ÿi )&ÿ(!ÿ!#!ÿ!)&%&) )&ÿ(!4ÿ' '!%#&ÿ!%ÿ4$ÿ)&!5&%m '&, '!ÿ (!%) *!'$%$ÿ!%ÿprjj2ÿ4!ÿ$)&%!l$ÿ3!ÿ!) #!,ÿ-k/ÿb4ÿ*!)*&ÿ(!ÿ#$l$ÿ4&ÿ!%# 5!) $5!*!% 5$4$6$ÿ8()*$9ÿ!%ÿPRmRÿ)$%(&ÿ!) $4ÿ5&ÿ4$ÿ!4$) $ÿ(!ÿ( <%ÿ5&ÿ5$#!ÿ(!4ÿ5$) 1!$ÿ5!&%$4 <%ÿ!%#!ÿ!4ÿ5&)!&ÿ:ÿ4&ÿ!%# ($(!,ÿ=&ÿ!l!'54&2ÿ!%ÿ4$ÿ)$#$ÿ(!ÿh#!%(*$4ÿ$ÿÿ!%#!,ÿj$(!4$ (&ÿ!%ÿ4$ÿ()*$ÿ'!( 6!ÿ$ÿnDopqFÿsFtuFÿ3!ÿ4$ÿS%!)! 6$ÿ4&ÿi%#&'$ÿ$ÿ'!(!ÿ4!ÿ($ÿ%ÿ!%# (&2ÿ%$ÿ1&4%#$(ÿ$%$4i# )%$4ÿ!1!4$ÿ%ÿ (&ÿ7;$# ($ÿ3!ÿ4&ÿ #$ÿ)&'&ÿ$ÿ %#!Aÿ!M )$ÿ:ÿ(!ÿ 1&ÿ$ÿ4$ÿ!%M vwxyz{ ÿ ~ w ÿ ƒÿ w {xw w ÿ6ÿÿ7956 ÿ 9 5 ÿ56ÿˆ996 7ÿ6ÿ8Š9ÿ7Š5 9 ÿ8š9 9ÿ7ÿÿ896 96Œÿ85ÿ ÿ8Š9ÿ 9Ž78969ÿ5ˆÿÿ69 5 7ÿ7Œ789 ÿ8š8ÿ7ÿ 8ÿ5ˆÿ8Š9ÿ 5 Œÿ96 6 ÿ8š9ÿ 78ÿ5688ÿ ÿ 585 ÿ6 ÿ 8968ÿ8Š 5 Šÿ 97567ÿ ÿ56ÿ8š9ÿ 8ÿ5ˆÿ8Š9ÿ7 ÿ8š9 9ÿ7ÿ78ÿÿ9 86ÿ 9 869ÿ85 7ÿ7 856ÿ85ÿ8Š9ÿ ÿ Š78ÿ 56ÿ8Š9ÿ 9 ÿ7 9ÿ8Š9 9ÿ7ÿ6ÿ6 976 ÿ569 6ÿˆ5 ÿ ÿ5ˆÿ ŠŒ7ÿ ÿŠ9ÿ 897ÿ8Š8ÿ8ÿ7ÿ665Œ6 ÿ6 ÿ8š8ÿˆ897ÿ 9ÿ 55 Œÿ 9ÿœžÿ 9ÿ 856ÿ5ˆÿ8Š9ÿ7Š5 9 ÿ5 6 ÿ85ÿ 9ÿ 78ÿ7 67ÿ5ˆÿ8Š7ÿ ÿ 9ÿˆ5 6 ÿ6ÿ8š9ÿ ÿ5ˆÿ 5 7ÿ ÿš5 ÿ9ž 9ÿ6ÿ8Š9ÿ989 ÿˆ 5 ÿ Ÿ 9 9ÿ7ÿ 6ÿ7ÿ6ÿ 97856ÿ5ˆÿ8Š9ÿ78 856ÿ5ˆÿ8Š9ÿ69 97ÿ Š9ÿ8Š9ÿ 9ÿ 9ÿ7ÿ Œÿ75 6ˆ ÿ6ÿ 896 Šÿ85ÿŠ7ÿ7789 ÿ6ÿ 11ÿŠ9ÿ ÿŠ9 ÿ85ÿ 89ÿ 5 6ÿ8Š9ÿ7Œ 85 7ÿ7ÿ7Š9ÿˆ997ÿ8Š9 ÿœ žÿ 9ÿˆ8ÿ5ˆÿ8 6 ÿ 58Š9 ÿ 5 7ÿ8Š9ÿ 8968ÿ 6 9 7ÿ ÿ 9ÿ 856ÿ6 ÿ86 9ÿ Š8ÿ7ÿˆ98ÿ 9 97ÿÿ7 9ÿ ÿ6ÿ8Š9ÿ 98567Š ÿ ÿ8Š9ÿ 597ÿ6 ÿ8š9ÿ796797ÿ8š9 9ˆ5 9ÿ6ÿ 9Š967 9ÿ 6 ÿ6œ8ÿ ÿ Œÿ8Š9ÿ 8968ÿŸ 9 9ÿ 97ÿÿ 8 9ÿ79679ÿ85ÿ8Š9ÿ 5 ÿ Ÿ9 9ÿ ÿ699 ÿœ5 ÿ 9ÿÿ5 ÿ7š5 9 ÿœ1žÿ ÿ8š8ÿ8š9ÿ7š5 9 ÿ 797ÿÿ78 86 ÿ7967 ÿ6 ÿ ÿ ÿ6ÿ568 78ÿ6ÿ8Š9ÿ989 ÿ Œÿ8Š9ÿ7 9ÿ 8Š5 ÿ85ÿ ÿ 699ÿ6ÿ ªªÿ«9 ÿ 96 ÿ7 89 ÿ85ÿÿ7š5 9 ÿ 7Š5 9 ÿ6ÿ 0 ÿ Š96ÿŠ9ÿ 897ÿ85ÿ689ÿ 8ÿ8Š9ÿ96 ÿ5ˆÿ8š9ÿ 8Šÿ968 Œÿ8Š9 9ÿ 9 67ÿ6ÿ ÿ5ˆÿ8Š9ÿ796797ÿ6ÿ8Š9ÿ7Š5 9 ÿ 597ÿ 7ÿ7ÿ8Š9ÿ79ÿ5ˆÿ 69ÿ Š5ÿ ÿŠ7ÿ ÿ 8Šÿ8Š9ÿ7 9ÿ689678Œÿ7ÿ8Š9ÿ ÿŠ9ÿ7ÿ7 69 ÿ6ÿ ªÿ75 9ÿ 568Š7ÿ 9ˆ5 9ÿŠ7ÿ 98ŠÿŠ9ÿ 897ÿ85ÿŠ7ÿ ˆ9ÿˆ 5 ÿ4š ÿ7Œ6 ÿ8š8ÿš9ÿš7ÿ8 96ÿŠ7ÿ7Š5 9 7ÿ 9ÿÿ ÿ ÿˆ55 6 ÿ 01ÿ3ÿ ÿ60ÿ1ÿÿ1 ±²³ µÿ ÿ µ¹º ³»ÿ¼ ³½¾½ ÀÿÁÂÿÄÅÆÇÈÅÄÿÉÅÿÂÇÿÉÊÈËÇÿÇÿÌÄÇÍÎÏÿÉÅÿÂÐÿÏÅÆÌÑÉÐÿÒÅÓÑÄÌËÿÐÔÿÌËÅÿÕËÐÖÅÄÿÌËÄÐÊ ËÿÌËÅÿÕÅÆÏÅÏÿØÙÚÛÜÿÝÞ

7 ÿ6 /3046,0/'ÿ3/3,ÿ7ÿ2-,10-38ÿ9-0$30ÿ,ÿ!$0ÿ ÿ 6/ÿ<!/,/'ÿ /ÿ0$3ÿ3-6/0/$3/ÿ,ÿ0$064/0-ÿ ÿÿ/0/ /$ÿ./ÿ,ÿ!"ÿ1$-2-!ÿÿ3/3!45ÿ /ÿ):;;ÿ /,ÿ6436-ÿ0-$ÿ /,4$/ÿ3/ÿ1$/3/0ÿ!-6-ÿÿ4 /,4D!45ÿ /!/1!45ÿ /ÿ,ÿ/3046,!45ÿ!"ÿ/3!$4=/ÿ 04 /,ÿ34a,-ÿghgÿ/614/dÿÿ!-!/=4$3/ÿÿ40/$4-$4d!45ÿ /ÿ,ÿ!"8ÿj,ÿ/3ÿ/,ÿ!3-ÿ /,ÿ7ÿÿ /ÿj4/'ÿ.4/ÿ$/,0ÿ!-ÿ,ÿ /344ÿ0A4=,/8 /ÿ,-3ÿ3/i /E-38ÿF3ÿ 6436ÿ40/34 Fÿ)::;'ÿ6/3/3ÿ0/3ÿ,/3IC43ÿ./ÿ"ÿ0-6 -$ 64ÿ!/$/=$-ÿ4ÿ643ÿ/$24-3&8ÿ()P+ÿFÿ/30ÿ!40ÿ3/ÿ1$/!4ÿÿA$ÿ$/31/0-ÿÿ,3ÿ 1$ÿ#-!,4D$ÿ/,ÿ0$064/0-ÿ/ÿÿ3-,-ÿ10-Rÿ/,ÿ3430/6ÿ/$ !!4-/3ÿ6Q /ÿ-ÿ1/3$'ÿ"=,$'ÿ3/04$'ÿ!0$'ÿ/ÿ 4!3ÿ./ÿ,/ÿ-=,4Aÿÿÿ1$,4D!45ÿ0-0,'ÿ#%34!ÿ7ÿ6/0,ÿ ÿ33ÿ3/3!4-/3ÿ7ÿ,3ÿ1$/3!$41!4-/3ÿ./ÿ,/ÿ3-ÿ34a -ÿ33ÿ /ÿ3ÿ6/$0/ÿ,/ÿ/3!$4=/ÿÿ3ÿ6k/$ÿ!"3ÿl!-6-ÿÿ$/3/$2430ÿmnoÿ-=3/$2 /ÿ9"61/,i -ÿ,ÿ 38ÿ S/3A$!4 =$A-'ÿ,ÿ31/$1-34!45ÿ 64/0-ÿ!-/0>/-ÿ A$!458ÿ(Y4A8ÿZ+ÿ?ÿ3,ÿ /0$/ÿ/,ÿB!,/-ÿ!/0$,ÿ7ÿ/,ÿ,ÿ63!,48ÿT/ÿ!!/ 6/0/'ÿ/,ÿ1,-ÿ /ÿw$0/6=/$aÿ /,ÿ-$0-#-0-1,-ÿ /ÿ,ÿ /ÿ9"61/,i,/3ic43ÿ"ÿ!"ÿ3/ÿ340bÿ/ÿÿ>a,-ÿ!-6-ÿ$04!,!45ÿ /ÿ):x)ÿ-3ÿ /ÿ)uvpÿ7ÿ ÿÿ4 /3 /,ÿ1,-ÿ /ÿ /31$/!4 /ÿ/,ÿ134,-ÿ7ÿ /,ÿ/30=,/!4i -8ÿT4ÿ/6I 1-34!45ÿ7ÿ?ÿA%ÿ1$>!04!ÿ 4.4/0 /ÿ,ÿ1/$0ÿ"7ÿÿ!kÿ!"'ÿ./ÿ/3ÿ67-$ÿ./ÿ!,.4/$ÿ-0$ÿ=e/$ÿ ÿ#434-,5a4!ÿ1-$ÿ/,ÿ!/$1-ÿ 46/34-/3ÿ4 /ÿ\4!"7ÿ /ÿ=e-ÿ 4!ÿ./ÿ3/ÿ0$0ÿ /ÿ):]uÿ6/30$ÿ,-3ÿ1$46/$-3ÿ4 /ÿ21-$8ÿfÿ6/ /,ÿ1!4/0/ÿ1-$ÿ1$0/ÿ /ÿÿ14/dÿ34a,$8 4-ÿ /,ÿ/ÿ,ÿ14/dÿ/30>ÿ/,ÿ23-ÿ 4!4-3ÿ /ÿ,3ÿ4304i /ÿÿ /0$>3ÿ 0!4-/3ÿ6Q!-ÿÿ0-,ÿ,-$ÿ 06-3#Q$4!3&8ÿ()V+ÿ`/30$ÿ3%ÿ!4/$0ÿ!-34 /,ÿ4$/ÿ-ÿ 4!38ÿ^ /ÿ,ÿ /31Q3ÿ!"ÿ 4!'ÿ1-$ÿ/K/61,-'ÿ./ÿ3/ÿ /ÿ,ÿ /24//ÿ67ÿ461$/34-=,/ÿÿ,3ÿ4#,/!43ÿ!"'ÿ7ÿ./ÿL,ÿ14/,ÿ/_!40 /=/ÿ!=$4$ÿ,ÿ1!4/0/ÿ 8a9ÿ5bc9bÿ5dÿ658ÿ8a6e6fÿ8e6fÿd996fÿ86fÿ6cÿc9g689hÿ658ÿ986fÿihÿjb6ÿ5bÿihÿ69bk97ÿl5bemÿn1oÿp7ÿqr589ÿ /$!45ÿ1-$ÿ,-3ÿ/#/!0-3ÿ ÿ1-$ÿ/,ÿ!i 7a5l7ÿÿfb98ÿb97s98ÿd5bÿi9cÿ6c8567ÿlaaÿd5b9ÿaiÿ85ÿÿ5is989ÿsbh77ÿtsah7ÿ6cÿi968tÿ85ÿd5r7ÿ8a9ÿ 8b98i968ÿ685ÿÿ76f9ÿs568ÿ8a9ÿ69bk5r7ÿ7h789i u6d5b8r689hÿ8a9ÿs6ÿ5dÿ4ais997j67ÿa7ÿc7ss9b9cÿv5l9k9bÿ8a9ÿ5k9bss6fÿ5dÿ8a9ÿ1wÿ5b8a5sa585s6ÿ6cÿ 8a9ÿs6ÿ5dÿÿs99bÿ978j7ai968ÿ6ÿxyb89ij9bfÿ5dÿ1z1ÿfk97ÿr7ÿ6ÿc9ÿ5dÿ87ÿs57j9ÿ7986fÿn{fÿ0oÿp9ÿ7a5l9bÿb55iÿ 7ÿs9cÿ8ÿ6ÿ6f9ÿ6e6fÿ8a9ÿi6ÿ5b9ÿl8aÿ8a9ÿi9ÿl6fÿ 96fÿ979cÿdb5iÿ8a9ÿ5bc5bÿj9a6cÿ8a9ÿc55bÿ8a9b9ÿ 7ÿÿ789ij8aÿj5}ÿ6ÿ8a9ÿicc9ÿ5dÿ8a9ÿs99ÿ8a9b9ÿ7ÿ8a9ÿ7a5l9bÿs55ÿjff9bÿ8a6ÿ6hÿ58a9bÿ6ÿ8a9ÿjrc6fÿp9b9d5b9ÿ 87ÿs57856ÿ6cÿci967567ÿ6c89ÿ8a8ÿ8ÿ7ÿÿ76frbÿs99 ~ah7ÿsb8ÿfrc9ÿ5dÿ1zwÿ7a5l7ÿ8a9ÿgb78ÿ7f67ÿ5dÿsah755fÿ569b6ÿjhÿi9cÿ6788r8567ÿ85lbc7ÿ8a9ÿs89687ÿ j5chÿ8ÿ6c897ÿd5bÿ9}is9ÿ8a8ÿ8a9ÿs8968ÿ7a5rcÿj9ÿ5k9b9cÿl8aÿÿ85l9ÿ 9bÿj96fÿ7a5l9b9cÿ7ÿ 7e6ÿ9}89cÿjhÿ a98ÿdb5iÿ8a9ÿbÿ5bÿ8a9ÿ7a5l9bÿj95i97ÿk9bhÿisb9756j9ÿ85ÿ8i57sa9bÿ6 r9697mÿn1oÿp7ÿ7a5l7ÿÿ9b86ÿ56 7c9b856ÿd5bÿ8a9ÿ9ƒ98ÿ5dÿ8a9ÿ8b98i968ÿ56ÿ7e6ÿjr8ÿ7ÿ78ÿdbÿdb5iÿsh6fÿ7s9ÿ896856ÿ85ÿd996f7 v5l9k9bÿ8a9ÿi 5b8hÿ5dÿi9cÿ8b98797ÿ56ÿ7a5l9b7ÿ5dÿ8a7ÿs9b5cÿ9}s579ÿ788787ÿc97bs8567ÿ6cÿ6c9687ÿi76fÿ5r8ÿ 5ii9687ÿ56ÿ7s8ÿqr897ÿ 585bÿ rb6c{bc9ÿ~ah7ÿ8b9879ÿn1oÿ7h7ÿ8a8ÿ8a9b9ÿb9ÿs95s9ÿl8aÿ9b86ÿ9}8j8hÿ 5dÿ8a9ÿ69bk5r7ÿ7h789iÿ8a8ÿg6cÿ8a9ÿ7a5l9bÿ8a9ÿb9856ÿ8a8ÿ5686r97ÿdb5iÿ8ÿ6cÿ87ÿ8i57sa9b9ÿc r8ÿ85ÿ7rss5b8ÿp9b9 01ÿ3ÿ ÿ60ÿ1ÿÿ1 ˆ Š ÿš ÿž ÿ Š ÿ ÿš œ ž šÿÿ ÿ ÿÿ ž ÿ ÿ š ÿÿ ÿ ÿ œ Ÿ ÿ š ÿ ªÿ ÿ«šÿ š ÿ ÿ«œ ÿ ±²ÿ³

8 0 #%ÿ!' "ÿ!&1#)ÿ'ÿ2#3ÿ,!ÿ,#%ÿ4,!"#ÿ%#&!ÿ'ÿ( ;#%ÿÿ%5%ÿ-5' #"!%/-%)ÿ,!%-,,!%ÿ!%(-!')ÿ(!#ÿ*"ÿ'!+#%ÿ,!ÿ(!%ÿ!%(!- (-#"!%ÿ!ÿ '!%/ÿ<'ÿ,#ÿ%#&!ÿ'%ÿ15%ÿ,!ÿ= "--#%ÿ%#&!ÿ'ÿ,5-6ÿ,!ÿ!%!ÿ(!3#,#ÿ,!"!%ÿ2ÿ!%8"ÿ9'#%ÿ,!ÿ-#!": 'ÿ!"-!ÿ!7-."ÿ(#ÿ & -62ÿ œ ŽžˆÿŸ '.%9!ÿ'!%ÿ%#"ÿ,!%,#ÿ"!; -'ÿ-#('!+,,ÿ,!'ÿ% #"!%ÿ,!'ÿ,,ÿ,!'ÿ %!ÿ"!; #%#ÿ,!'ÿ(-!"#ÿ(5!,!"ÿ!,5-93- #%#ÿÿe5 '!%ÿ,!ÿ%#(#/ÿf!%ÿ(#ÿ"#ÿ1"ÿ!"-!"!/ÿ0!"#ÿ%#&!ÿ'%ÿ%!"%- "ÿ!&1#)ÿ-#"-'52!ÿe5!ÿ'%ÿ-#"!"!%ÿ'ÿ,5-6)ÿ'ÿ!-- %!ÿÿ'ÿ!7 %!"- #"!%ÿ,!'ÿ(- ÿ,!ÿ,#'#)ÿ!"%'g",#ÿ."ÿe5!ÿ'!ÿ%!"!/."ÿ(#ÿ!'ÿ 15!ÿ2ÿ%5ÿ ",-:: Œ Ž ÿš Œ ÿ šÿ Œÿ š š ÿ ÿ Œÿ š Œ Ž ÿ ÿ Œ š œ Žÿ ÿœ ÿ Œ Ž ÿ ÿ ÿ š ÿ ª«ˆ H,!'ÿ,#-#ÿF4,,!%ÿO,!ÿ"%!'ÿ!-!ÿ'51/ÿ0!ÿ!%ÿ!(ÿ'ÿ(5&'!/ÿ@ANCÿ<"ÿ!'ÿ-5,#ÿ"#%#'.1 "ÿ!&1#)ÿ!"ÿ#,#ÿ!'ÿ!%- %."ÿ,!ÿ%!" --."ÿ,!ÿ!%,3%!"#%ÿ2ÿ#; -%ÿ2ÿ!i!7 -#ÿ2ÿ,!#18d-#ÿ'%ÿ!"9!!: #ÿ"#ÿ62ÿ"!"#pÿ%#"ÿ'%ÿe5!ÿ#-5("ÿ #"!%ÿ,!ÿajklÿ2ÿajkmÿ Q5R9ÿS9ÿ7S5T7ÿ7U9ÿ896856ÿ85ÿ8S9ÿU8968V7ÿ69RW5X7ÿ7Y789Zÿ[5T9W9RÿS9ÿ56X\97ÿ8S8ÿ568R6\8567ÿ85ÿ8R98Z968ÿ R9ÿR9\X9\ÿ85ÿ8S9ÿ9]78969ÿ5QÿU6ÿS^S^S86^ÿ8S9ÿ5ZU9]8Yÿ5Qÿ8S9ÿ8R98Z968ÿ5W9Rÿ8S9ÿQ996^7ÿ5Qÿ8S9ÿU8968 "15"ÿ", --."ÿ _9ÿUX`856ÿ5Qÿ788787ÿ6\ÿR9a98567ÿ5Qÿb1ÿ6\ÿbÿỲÿ\585RÿcdR9Rÿ5797ÿ8S7ÿU9R5\ÿe0fÿ6ÿ87ÿ65755^ÿ6\ÿ \9Z5^RUSÿ8`9ÿ\79797ÿ56ÿg8R67Z756ÿ5QÿQ96^7ÿ6\ÿZ5W9Z968hÿ5XUYÿ8S9ÿ8SR\ÿU9ÿ[5T9W9Rÿ8SR5X^S5X8ÿ8S9ÿ89]8ÿ 8S9R9ÿ7ÿ658ÿÿ76^9ÿ6\856ÿ5Qÿ ÿ5RÿQ96^7ÿ6ÿU89687ÿiW9Rÿ8S9ÿ9679Z`9ÿ5Qÿ8R98797ÿ8S9R9ÿ7ÿÿTÿ85ÿjX68QYÿ8S9ÿ 5ZU9]8Yÿ5Qÿ\79797ÿ6\ÿ7U97ÿ^W6^ÿ8S9Zÿ6ÿ5X8786\6^ÿ78X856ÿ6\ÿ\Z96756ÿR8S9Rÿ8S6ÿ567\9R6^ÿ8S9ÿ6\W\X7ÿ TS5ÿ7Xk9Rÿ8S9Zÿ_9R9Q5R9ÿ6ÿTR9697ÿ5Qÿ ÿ8SR5X^Sÿ8S9ÿ69RW5X7ÿ7Y789ZÿR797ÿ8S5X^Sÿ78ÿQRÿQR5Zÿ87ÿ\9`9R856 lmnopqprÿtuvÿwxoyxzm{ÿ45r97u56\969ÿ6\ÿ89r8xr9ÿ5qÿ8s9ÿ7956\ÿsqÿ5qÿ8s9ÿ 8Sÿ968XRYÿ6R9797ÿ8S9ÿTR9697ÿ5Qÿ 8S9ÿ5ZU9]8Yÿ5Qÿ8S9ÿ8R98Z9687ÿZX8695X7Yÿ8S9ÿ}R78ÿ7S5T9R7ÿUU9Rÿ6ÿ8S9ÿS5Z97ÿ5Qÿ8S9ÿT95kÿi6ÿ8S9ÿ58S9RÿS6\ÿ Z9\ÿ8R98797ÿ68R5\X9ÿ89RZ7ÿ7XSÿ7ÿ~5ZQ5R8Vÿ6\ÿ~78ZXX7Vÿ6ÿ8S9ÿ\9}6856ÿ5Qÿ7S5T9R 6ÿb0ÿX`9R8ÿ567\9R7ÿTR86^ÿÿ65W9ÿ6ÿTSSÿÿS98SYÿZ6ÿZ7\^6579\ÿ7ÿ6769ÿ7ÿ5 9\ÿXUÿR99W6^ÿ5\ÿ 7S5T9Rÿ8R98Z9687ÿỲÿ^65R68ÿ\585R7ÿe fÿ_7ÿu58ÿ5t7ÿx`9r8ÿ85ÿt56\9rÿ`5x8ÿ8s9ÿz87ÿ`98t996ÿz\697ÿ6\ÿ 67UR856ÿ6ÿbbÿS9ÿTR897ÿ85ÿ XU768ÿ8S8ÿ8S9ÿT5R\ÿ~8Ra9VÿU5XR7ÿÿ5\ÿ7S5T9Rÿ56ÿS7ÿU59Zÿefÿƒ6 9ÿ X\9R9ÿ X`9R8ÿ7X^^9787ÿ8S9ÿ9]U9R969ÿ5Qÿ8S9ÿ7S5T9Rÿ7ÿÿ\7UU568Z968ÿ7ÿ6ÿX69]U989\ÿ7SW9Rÿi6ÿ8S9ÿ58S9RÿS6\ÿS9ÿS^S^S87ÿ 8S9ÿ\585RU8968ÿR98567SUÿTS9ÿjX978566^ÿ8S9ÿ7S5T9Rÿ8R98Z968ÿe9]89R5RfÿQ5Rÿ8S9ÿ568R5ÿ5QÿZ\697ÿe689R5Rf 01ÿ3ÿ ÿ60ÿ1ÿÿ1 ˆÿŠˆÿ Œ Ž ÿ ÿ Œ Œ Ž ÿ š ÿ ²ÿ³ µ² ÿ ² ¹ ²º»ÿ¼½ÿ ÀÁÂÃÀ ÿäàÿ½âÿäåãæâÿâÿç ÂÈÉÊÿÄÀÿ½ËÿÊÀÁÇÌÄËÿÍÀÎÌ ÇÆÿËÏÿÇÆÀÿÐÆËÑÀ ÿçæ ËÅÒÆÿÇÆÀÿÐÀÁÊÀÊÿÓÔÕÖ ÿøù

9 &(1'#$' ;#ÿ/$#ÿ'(#ÿ) #/$7/ "ÿ%$./$'ÿ) $* ( ÿ"#ÿ )#) 3ÿ1 $#%&$ ÿ2ÿ) ÿ'#'#)ÿ/$#ÿ-"/$'#)ÿ) ÿ%$%& ÿ$ÿ) ÿ"ÿ ÿ$&ÿ"ÿ $%&#ÿ) 1#%&ÿ3'45$)" ÿ"ÿ&$)&-&)/ÿ7/ ÿ"#ÿ $'&(& $#%&$ $'ÿ) ÿ%/#$'&0%#ÿ"#ÿ%(1" ÿ"#ÿ1#) ÿ#ÿ'#-<ÿ) ÿ/$#ÿ&'/#%&6$ÿ2ÿ)&( ÿ"ÿ $* % $+ÿ8ÿ'#$'9ÿ%(& (+ÿ, "ÿ&' (#ÿ$ ÿ.&)#)ÿ) $&$ -&9ÿ -#ÿ ÿ"#ÿ $: $ÿ >?@ABCDEÿGÿHEIJEK@LÿM$ÿ"#ÿ% (&'#)ÿ) ÿ#=$ÿ" "ÿ&4"ÿnon9ÿ#/(.ÿ) ÿ/ÿ) "& $'#ÿ"#ÿ'(#ÿ) #%&6$+ 1$) $%&#ÿ2ÿ"#ÿ"&' ÿ%$%& $%&#ÿ) #'/#ÿ) ÿ"#ÿ%(1" ÿ"#ÿ 4/$)#ÿ.&)#)ÿ )-&-& '<(&$ÿ) M$ÿTUVTÿW"#/ #$ÿ'(#)ÿ1ÿ"%ÿ2ÿ <%&" "ÿ'#'#(& $)#ÿ/4/ +ÿxtyzÿm'#ÿ'#(#ÿ" ÿq%$*'rÿ2ÿ) $'+ÿ,&(/"'5$ 'ÿ #+ÿ8ÿ'ÿ"#)9ÿ"ÿ'#'#)ÿ(<)&%ÿ&$')/% ÿ1"#$' %& ÿq (&' #( 'S(/"Rÿ %&&ÿ/$#ÿ$- ÿ "ÿ'#'#(& ÿ1 ÿ%(& 4/$'# $ÿ"#ÿ) $'ÿ) $;#ÿ#ÿ#1# ÿ1ÿ"ÿ"s(&' "#ÿ)6$) *&$&%&6$ÿ) ÿ)/%p#ÿ*s#ÿ1ÿ(<)&%ÿ&(: ÿ % ÿ ÿ"#ÿ)/%p#+ ÿ"#ÿ)/%p#ÿ $%& #ÿ#ÿ/$ÿ'&1ÿ ÿ"#ÿ"%/#ÿ2ÿ $ÿ"ÿ $ÿ"#ÿ "#ÿ&$1&#%&6$+ÿm$ÿtuu[ÿ" 7/ `#/) %(ÿ/$ÿ %:1#%& "%/#ÿx&$' ÿ"#ÿ1#"##ÿq#4#' "#& 9ÿW"#/ %#"*Sÿ&$ ÿ#ÿ'#-<ÿ) 'ÿ&("&;#ÿ"#ÿ "#Rÿ" "ÿ'#'#(& ÿ #)+ÿ8ÿ'ÿ"#)9ÿ1$ ÿ-& %& $'ÿ) ÿ/$#ÿ)/%p#ÿ) ÿ#ÿ\/2ÿ) a1 ÿ"#ÿ)/%p#ÿx $%&#ÿ) ÿ]#/1##$'ÿ#% ÿ#4/#ÿ*s#+ÿxt^zÿ_ÿ)&* ÿ"#ÿ)/%p#ÿ%(ÿ/$#ÿ) a' &Zÿ1##ÿ ÿ "&- %#ÿ) ÿ"#ÿ "ÿ%$'"ÿ) "#%&6$ÿ(<)&: ÿ/$ÿ1 % $%&#ÿ) 1%&6$9ÿ (#9ÿ M$ÿbcÿdcefghÿ) &Z+ ÿj4#$)ÿ %& ÿ"#ÿ#"#ÿ(&%#ÿ%$'&4/#ÿ#"ÿ)(&'&9ÿ ÿ )$) #&4ÿ) )ÿ%#6$&%zÿ (#ÿ-&-#ÿ#ÿ/ÿ )'#(1#+ÿXW&4+ÿYZÿM$ÿ $"7/ ÿ/ÿ ÿ%#)#ÿ$%p '#)ÿ) % ÿ(&#)#ÿ&$)&% +ÿm"ÿ(<)&%ÿ"#ÿ#'#ÿ#ÿ/$#ÿ&"#ÿ2ÿ" ÿ"%/#+ÿ`#.ÿ"#ÿq)/%p#ÿ) n#+ÿ]( ÿ"#ÿ1'#4$&'#ÿ'(#ÿ/$#ÿ)/%p#ÿ*s#9ÿk%(ÿ/$#ÿ$52#) "ÿ) 16&'ÿ) '#l+ÿxtuzÿm$#ÿ) $'ÿ#$' ÿ#4/#ÿ) ÿ) ÿ"#ÿ)/%p#9ÿ%$ÿ"#ÿ&$' ÿ*/ ÿ#1"&%#ÿ/$#ÿ)/%p#ÿ*s#ÿ1##ÿ#"-#"#ÿ ÿ"#ÿ#%%&6$ÿ) ÿ"#ÿ&-& 4Rÿ(/ $'#ÿ-& ÿ"#ÿ)/%p#9ÿ"#ÿ&-& ÿ-s%'&(#ÿ) ' $%&6$ÿ) ÿ-&'&"ÿx5%&: ÿ/ÿ11&#ÿ ÿ7/ $'#ÿ ÿ#"ÿ ]#4'ÿ ÿ"#ÿ%$&) ÿ $-&)&#)#ÿ1ÿ1 #ÿ a'#-#4#$' '#ÿ$- ÿ1ÿ)/%p# "#9ÿ"#ÿ)/%P#ÿ'& ÿ/$#ÿ)/%p#ÿ ÿ2ÿ%/&)#ÿ/ÿ%/ 1 $ %'#%/"#ÿ2ÿ#"ÿ(&(ÿ'& ÿ)&- #ÿ%$$'#%&$ 1ÿ%#)#ÿ$%P (1ÿ oÿ"#ÿ : pqÿsqtuvwÿxy5zÿ{5 6}ÿ}97y~97ÿ89ÿ 55y7ÿy55zÿ} 968ÿ85ÿ89ÿy89y 7ÿ~9}y55zÿƒ9y9ÿ9 9y ÿ6 8ÿ 79ÿ8 97ÿÿ5}ÿ75ƒ9yÿ 7ÿÿ6}ÿ7989y9}ÿxy5zÿˆy 6 ÿ9 97 ÿš Œÿ 69ÿ5xÿ9yÿz}7ÿˆ5Žy7ÿ 8y5ÿŠy~56ÿ }Œÿ685ÿ89ÿƒ89yÿ86 ÿ5xÿ89ÿ75ƒ9yÿz6 ÿ85ÿ~žy6ÿ y 58ÿ 9ÿ 5z9687ÿ~9x5y9ÿ89ÿ856ÿ5xÿ89ÿ75ƒ9yÿ +ÿ 8 97ÿˆ9ÿ89ÿz}ÿ~95z97ÿz}ÿ 9ÿ}585yÿ8y 6 ÿ85ÿ7 9ÿ9yÿxy5zÿ9yÿz}697ÿ897ÿ9yÿ85ÿÿyÿ6}ÿ ˆˆ97ÿÿ5}ÿ75ƒ9yÿ 6}9yÿ89ÿ xy9ÿ75ƒ9y ÿ79ÿ}97ÿ 8zÿ5xÿ9yÿ5ƒ6ÿ8yˆÿŠ ÿ Œÿ6ÿ87ÿ65 9ÿ89ÿ75ƒ9yÿ 7ÿ}x9y968ÿ ÿ y 58ÿ7ÿ96 9}ÿx5yÿ 6 ÿÿ7ˆ98žyÿ75ƒ9yÿ8ÿ89ÿ7z9ÿ8z9ÿ79ÿ7ÿ567}9y9}ÿ 9 8y 68ÿ~9Ž79ÿ9 9y ÿ6 8ÿ79ÿ8 97ÿÿ75ƒ9yÿ6}ÿy97ÿx5yÿ9yÿ~5} ÿ 9ÿ75ƒ9y 7ÿ78y6 9697ÿ6ÿ89ÿ }ƒ96 ÿ5689 8ÿ7ÿ9zˆ7 9}ÿ6ÿ89ÿˆ58 7ÿ56Ž756ÿƒ96ÿ56xŽ76 ÿÿ75ƒ9yÿ8y98z968ÿx5yÿz}697ÿƒ8ÿ6ÿ 678yŽz968ÿ5xÿ5z}9 69ÿ ÿz9}ÿ8y98797ÿ}9x66 ÿ7ˆ9x7ÿ56ÿƒ89yÿ5zˆ57856ÿy89yÿ86ÿ56ÿ896ÿ7ˆ987ÿ5yÿ89ÿ75ƒ9yÿ ˆy597ÿ~5Ž6}ÿ 9}ÿ75ƒ9y7ÿ~9 6ÿ85ÿ~9ÿ567}9y9}ÿ7ÿÿ7ˆ9xÿ8y98z968ÿzˆ9z9689}ÿ6ÿ7ˆ979}ÿ96 8y97ÿ ˆˆ9}ÿ658ÿ6ÿŽz}ÿ~67ÿ6 z5y9ÿ 9ÿ89ÿ 7zÿŽ6}9y y5ž6} ÿ569ÿƒ9y9ÿsq q šÿ}9ÿ 6 ÿ855 ÿ9yÿ 75ƒ9yÿ~Ž8ÿ6ÿ5zx5y8~9ÿŽ~97ÿ88ÿ56x5yzÿ85ÿ 969ÿƒ7ÿŠœŒÿ 9ÿ89yzÿ 5zx5y8 ÿˆˆ9y7ÿx5yÿ89ÿxy78ÿ8z9ÿ 7ÿ6ÿ6}7ˆ967~9ÿ56}856ÿx5yÿ89ÿ8y98z968ÿ6}ÿx5yÿ7ˆ9ÿzˆ 6 ÿ6ÿ8968 9ÿy9ÿx5yÿ89ÿˆ8968 7ÿx996 ÿ 6}ÿ56}6 ÿƒ8ÿ89ÿ68y5}ž856ÿ5xÿ89ÿ~8y55zÿ6ÿ89ÿ5ž797ÿ5xÿ89ÿƒ98 ÿ y5zÿ9y9ÿ56ƒy}7ÿ8979ÿ8ƒ5ÿ x9}7ÿzž8ž ÿˆy5 }9ÿx99}~ ÿ85ÿ89ÿz9}ÿ75ƒ9yÿ6}ÿ89ÿ}5z978ÿ75ƒ9yÿ 969ÿ89ÿƒ5y}ÿ 5zx5y8 ÿˆˆ9y7ÿ 8ÿ87ÿˆ568 01ÿ3ÿ ÿ60ÿÿÿ1 žÿ ÿ ÿ ÿ ª«ª ÿ ÿ±²³ µ²±ÿ ²ÿ ÿ µ ÿ ÿ¹± º»¼ÿ ²ÿ ½ÿ¼²³¹¾ ½ÿ ²À¾±¹ ÿ½áÿ¹ ²ÿ ½Ã²±ÿ¹ ±½ Ä ÿ¹ ²ÿ²³¼²¼ÿÅÆÇÈÉÿÊË

10 rpwpÿsiovmqwnivpÿ{pwsrsul ÿ lmvsmÿunÿƒ ƒ ÿl qiuliÿvmlvlupoÿwûsrpoÿ qnÿunšiniÿno nrsšrsul unÿklÿ s sniul}ÿlkÿrpi~qiusmonÿnkÿqopÿunÿklÿuqr{lÿrpwpÿmnwnuspÿwnusrsilkÿÿ hiÿklÿmnopkqrstiÿunÿklÿvmlwlÿunovlrlÿklÿnxvmlynzlÿunÿklÿuqr{lÿniÿnkÿrpivnxvpÿ unoÿop mnÿklÿrpw posrstiÿunÿkloÿl qlo}ÿwœoÿ qnÿop mnÿklÿvˆrisrlÿpÿnkÿ mprnopÿ unÿklÿuqr{l ÿ lÿuqr{lÿwnusrsilkÿrpwsnizlÿlÿrpiosunmlmonÿqiÿvmlvlwsnivpÿ no nržšrpÿn nrqvlupÿniÿrnivmpoÿno nrslkszlupo ÿ lÿipÿonÿluwsisovmlÿniÿrl lyloÿ{ wnuloÿrpwpÿnkÿ n qnypÿoq vnmœinp ÿupiunÿ ÿunÿñ s iˆÿ vpwl lÿoqÿuqr{l}ÿosipÿniÿ l sinvnoÿrpi~pmvl knoÿ qnÿmno piuniÿlÿkloÿkn noÿunÿklÿ{s snin ÿ ƒš ÿ lmnrnÿ pmÿ mswnmlÿ nzÿklÿ lkl mlÿ rpi~pmv ÿrpwpÿ rpiusrstiÿsiuso niol knÿ lmlÿnkÿvmlvlwsnivpÿÿlunwœo}ÿqisulÿlÿqiÿkq lm ÿ hovpÿsw ksrlÿinrnolmslwnivnÿqiÿrqsulupÿwœoÿlvnivpÿlÿkloÿoniolrspinoÿunkÿ lrsnivn}ÿrpsirsusniupÿlunwœoÿrpiÿklÿsivmpuqrrstiÿunÿklÿolklÿunÿ lypÿniÿklÿ s sniulÿ qm qnol ÿ ÿ lmvsmÿunÿl qžÿopiÿupoÿrlw poÿ qnÿonÿmnvmplkswnivliœÿ nkÿunÿklÿuqr{lÿwnusrsilkÿÿnkÿunÿklÿuqr{lÿupwôvsrl ÿ nÿl{žÿklÿl lmsrstiÿunÿ klÿ lkl mlÿ rpi~pmv ÿniÿnovnÿ mnrsopÿwpwnivp 9ÿ9ÿ 8:9ÿ51796<96ÿ578ÿ78ÿ;8ÿ6ÿ7969ÿ568ÿ7969ÿ:7ÿ7ÿ87ÿ;56ÿ6ÿ/56589ÿ87ÿ8:95697ÿ8:7ÿ7ÿ8:9ÿ9=53968ÿ 5/ÿ696ÿ;8967>ÿ?@ÿ9ÿA2569ÿ5/ÿ8:9ÿ5856ÿ:7ÿ8569ÿ/65ÿ1962ÿÿB2566ÿ629Cÿ85ÿÿB7968ÿ51796<96Cÿ8:8ÿ ÿ6ÿ/87ÿ856ÿ8:9ÿA678ÿ89ÿ8:7ÿ=657=98ÿ9A697ÿ8:9ÿ7:5;96ÿ13ÿ87ÿ9D987ÿ56ÿ8:9ÿ696<557ÿ73789ÿ6ÿ8:9ÿ796797ÿ E5;9<96ÿ8:9ÿF5683ÿ5/ÿ8:9ÿ55968ÿ597ÿ658ÿ55Gÿ99=3ÿ685ÿ8ÿ6ÿ8:9ÿ=518567ÿ5/ÿ8:7ÿ8:6ÿ=965ÿ5/ÿ8:9ÿ9<55 856ÿ5/ÿ/99627ÿ6ÿ8:9ÿ7:5;96ÿ3ÿ19ÿ51796<9ÿ6ÿ856ÿ85ÿ87ÿ638ÿ568968ÿ8:9ÿA678ÿ39ÿ5/ÿ6698ÿ ÿ 13ÿ58567ÿ93ÿ69526H9ÿ8:8ÿ9D987ÿ56ÿ7G6ÿ6ÿ696<557ÿ73789ÿ69ÿ=56868!"#$%&'"ÿ!)ÿ&*$ÿ#$!#+$ÿ!)ÿ,-%*.ÿ5/ÿ0ÿ19267ÿ13ÿ455862ÿ5856ÿ ÿ9/ÿ8:969ÿ7ÿÿ8:99ÿ;:969ÿ IJKLMNJOPÿRPSÿKRTJPRUÿV63ÿ6ÿ8:9ÿ8:ÿ968563ÿ8:9ÿ7:5;96ÿ7ÿ693ÿ=68ÿ5/ÿ8:9ÿ ÿ5978ÿ18:655ÿW8ÿ8:9ÿ 79ÿ89ÿ8:9ÿ579ÿ5/ÿ7:5;967ÿ7ÿ7=69ÿ685ÿ8:9ÿ=5=56ÿ797ÿ6ÿ8ÿ78687ÿ85ÿ==96ÿ6ÿ8:9ÿ55<75ÿ9ÿX6ÿ8:9ÿ 58:96ÿ:6ÿ9ÿ869897ÿ7=979ÿ6ÿ8:9ÿ<26ÿ7:5;96ÿ?6589ÿ8:9ÿV627:ÿ;56ÿ5=89ÿ/56ÿB<26ÿ7:5;96Cÿ7ÿ8:9ÿ 8696:ÿ;56ÿ/56ÿ7:5;96ÿY!'%*$@ 6ÿZÿ[956297ÿ\]^7ÿ699797ÿ8:9ÿ7:568ÿAÿ_$ÿ`!+!a$+b"ÿ"*!c$ ;ÿ;:969ÿÿ45569ÿ787ÿ56ÿÿ:6ÿwÿ;56g96ÿ2562ÿ85ÿ=68ÿ8:9ÿ;ÿ785197ÿ/65ÿ8:9ÿ7d5ÿ6ÿ9683ÿ=5567ÿ ÿ=58ÿ5/ÿ=68ÿ56ÿ8:9ÿ45569ÿ?82ÿ@ÿ6ÿzÿ8:9ÿd8:]ÿ1658:967ÿ=517:9ÿ8:9ÿ7:568ÿaÿeaÿ'a$f#$%&$yÿ"*!c$ 7969ÿ8G97ÿ=9ÿ6ÿÿ655ÿ;:969ÿ6ÿ5<96:9ÿ=ÿ7ÿ1962ÿ6789ÿ9ÿ5=96856ÿ169G7ÿ8:6552:ÿ8:9ÿ962ÿ685ÿ 8:9ÿ85=g556ÿ18:655ÿ5/ÿ8:9ÿ6:1868ÿWÿF98ÿ5/ÿ;896ÿ597ÿ5;6ÿ?82ÿ0@ÿ6ÿ158:ÿA7ÿ8:9ÿ7:5;96ÿ69= ÿ6ÿ ÿ?@ÿ9ÿ7969ÿ7ÿ798ÿ ÿ6ÿ/6568ÿ5/ÿÿ289ÿ 01ÿ3ÿ ÿ60ÿÿÿ1 žÿ ª Å Æ ÿ ÿ «À ÿ ÿç«ÿ ÿ ¾ÿ ÿ ÿ «À ÿá ÿª «Ÿ ÿ ±ÿ³± µ ÿ ¹º»¼ ÿ½ ÿ ÿ ÿâÿã«ÿãÿ ÄŸ ¾ ÿ ÈÉÊËÌÿËÎÿÏÌÐÑÎÊÒÿÓÎÊÔÕÔËÎÖ ÿøùÿûüýþßüûÿàüÿùþÿàáßâþÿþÿãûþäåæÿàüÿùçÿæüýãèàçÿéüêèûãâÿçëÿãâüÿìâçíüûÿãâûçáîâÿãâüÿìüýæüæÿïðñòóÿôõ

11 ÿ <ÿ>ÿ3?8H>ÿL>S;<>E K?N4A;9ARÿ34ÿ:939ÿO?4ÿ8>4ÿ?<ÿ8H9A9ÿ34ÿ>S?>EÿUD;SEÿ6Xÿ<ÿ>:J>KÿN4Q8?>Kÿ>ÿ N4AK9<>ÿ34ÿN934Aÿ9ÿ34ÿ4 -{ ~ ÿƒ ÿ ˆÿ Š Œÿ Žÿ Žÿ ÿ ÿ š œ ÿ 00ÿ2ÿ ÿ50ÿÿÿ žÿ ÿ ÿ Ÿ ÿ Ÿ ª «ÿ ÿ ±²³ ± ÿµ±ÿ ³ÿµ ³ÿ³ÿ ³¹º»ÿµ±ÿ ¼ÿ»±² ½µ¼ÿ¾± ½ ÿ¼àÿ ±ÿá ¼Â± ÿ ¼ à ÿ ±ÿá±²»±»ÿäåæçèÿéê

12 ABCDEFBGÿIJÿKLÿDFBMLNKOEÿGPEFECEQÿREÿSTPBSEÿCJÿUFJCJLDGÿGOÿIJCVJOGFCJÿWKJÿ KLÿUJFCELGXJÿFJSBYJÿJCDJÿDFGDGPBJLDEÿVEOKLDGFBGPJLDJÿUEFÿESKODGFÿCKÿGPEFQÿ ZEFÿDGLDE[ÿGÿUFBLSBUBECÿIJOÿCBNOEÿ\\ÿOGÿIKSAGÿCJÿFJUFJCJLDGÿJLÿJOÿDJGDFEÿ]ÿJLÿ JOÿSBLJÿSEPEÿBLCDFKPJLDEÿIJÿIBVJFCBTLÿ]ÿOEÿSTPBSEÿFJCBIJÿJLÿOGÿCEFUFJCGÿIJÿ CKÿNEOUJ[ÿ]GÿCJGÿVEOKLDGFBGÿEÿBLVEOKLDGFBGPJLDJQ ZEFÿEDFEÿOGIE[ÿOECÿDFGDGIECÿP^IBSECÿGYEFIGLÿOGÿIKSAGÿSEPEÿDFGDGPBJLDEÿUGF_ SBGOÿ]ÿJCUJSBGOB`GIE[ÿSELSFJDGPJLDJÿJLÿOGÿVGNBLGQÿaCÿBPUEFDGLDJÿCJbGOGFÿWKJÿOECÿ DFGDGIECÿJCSENBIECÿUGFGÿJCDJÿGFDcSKOEÿCELÿOECÿWKJÿJVESGLÿJOÿKCEÿIJÿOGÿIKSAGQÿdBLÿ pqrsÿusÿvwxyz{ÿp } ~ ÿ ƒ ÿ ˆ ÿšƒ Œ ƒ sÿ JPYGFNE[ÿJLÿJCDJÿUJFBEIEÿOGÿPG]EFcGÿIJÿDFGDGIECÿABIFEDJFGU^KDBSECÿCJÿSJLDFGLÿ JLÿJCDKIBGFÿOGÿSEPUECBSBTLÿIJOÿGNKG[ÿAJSAEÿWKJÿeGVEFJSJÿJOÿIJCSKYFBPBJLDEÿIJÿ OGÿJfSGSBGÿIJÿOGCÿGNKGCÿGOSGOBLGCÿUGFGÿOGCÿJLeJFPJIGIJCÿNJLBDGOJCÿeJPJLBLGCÿ]ÿ ÿ Š sÿ Ž s pqrsÿžsÿ q~ {ÿ sÿ ÿ ÿ Šˆ sÿ Ž šsÿ œ ~ ÿxžÿyx xÿ~ ÿ xÿ žwxÿ~ ÿwx xžx {ÿ ~ ~ Ÿÿ OGÿGUGFBSBTLÿIJÿVGFBECÿDFGDGIECÿCEYFJÿOGÿIKSAGÿVGNBLGOQÿaCDEÿUEIFcGÿIGFÿGÿJL_ DJLIJFÿWKJÿOGÿD^SLBSGÿIJÿGUOBSGSBTLÿIJÿOGÿIKSAGÿNJLJFGOÿCJÿAGYFcGÿIJCGFEOGIEÿ IJÿeEFPGÿCGDBCeGSDEFBGÿ]ÿWKJÿUEFÿDGLDE[ÿCKÿIBeKCBTLÿSBJLDcfSGÿCJÿSELCBIJFGYGÿ UESEÿFJOJVGLDJQ ÿ ÿ5 SBELJCÿEYCDJDFBSBGCQÿklmnÿaoUELJÿJOÿP^DEIEÿIJÿJoSBDGSBTLÿUEFÿSGKCGÿIBFJSDG[ÿ alÿghihÿjoÿiesdefÿjekcjgk_zeppjfjdÿukyobsgÿklÿdfgdgieÿceyfjÿogcÿeujfg_ +97%89ÿ8$7ÿ(7579ÿ8$9ÿ79ÿ ÿ56ÿ897ÿÿ5)9ÿ86&9ÿ785"ÿ87ÿ5ÿ7(9ÿ%%97ÿ#$96ÿÿ$89ÿ99)97ÿ8$7ÿ898968ÿ)568"ÿ85ÿ$(9ÿ $7ÿ5)9ÿ78ÿ8$9ÿ89&666&ÿ5 ()9756ÿ6(ÿ8$9ÿ5ÿ7%98ÿ97(97ÿ6ÿ8$9ÿ7%79ÿ5 ÿÿ*(ÿ%59(ÿ%56ÿ$ ÿ5!9"ÿ#$99ÿ8$9ÿ7%9&58ÿ7ÿÿ%9756ÿ5 ÿ8$9ÿ8$ÿ968"ÿ8$9ÿ7$5#9ÿ7ÿ8$7ÿ9%979689(ÿ6ÿ(ÿ6(ÿ69ÿ7ÿ6ÿ678968ÿ ÿ8$9ÿ7$5#9ÿ6ÿ8$7ÿ%95(ÿ7ÿ78ÿ567(99(ÿÿ%6 ÿ87ÿ%8ÿ98$9ÿ)568"ÿ5ÿ658 ÿ%5#9ÿ5ÿ9'756ÿ69'%989("ÿ99)6&ÿ8$9ÿ6%9768ÿ 96ÿ8$9ÿ58$9ÿ$6(ÿ8$9ÿ7$5#9ÿ7ÿ567(99(ÿ6ÿ9(ÿ89897ÿ7ÿÿ%8ÿ6(ÿ7%979(ÿ898968ÿ59ÿ%9 79"ÿ 5ÿ8$9ÿ)&6ÿ8ÿ7ÿ%5868ÿ85ÿ6589ÿ8$8ÿ898797ÿ$5796ÿ 5ÿ8$7ÿ89ÿ9ÿ8$579ÿ#$$ÿ9)5!9ÿ8$9ÿ79ÿ5 ÿ898968ÿ,9ÿ8$989ÿ%"ÿ-.ÿ 7$5#9ÿ:5#9)9ÿ6ÿ8$7ÿ%95(ÿ8$9ÿ;58"ÿ5 )56&ÿ8$9ÿ(75)9"ÿ5 ÿ8$9ÿ9<98)9697ÿ5 ÿ!69ÿ#897ÿ56ÿ ÿ8$9%98ÿ898797ÿ9ÿ 99ÿ&968ÿ(79797ÿ6(ÿ8$9ÿ%%969ÿ5 579(ÿ56ÿ78("6&ÿ8$9ÿ5%57856ÿ5 ÿ79)9ÿ ÿ#89ÿ 5ÿ ÿ56ÿ(5$6&ÿ,7ÿ5(ÿ%"ÿ8$8ÿ8$9ÿ89$6*9ÿ5 (9)95%9(ÿ787 ÿ6ÿ>0>ÿ(585ÿ?579@5998ÿ%87$9(ÿÿ89879ÿ56ÿ587898ÿ5%98567ÿ56ÿ:9ÿ9'%5797ÿ8$9ÿ9'8856ÿ98$5(ÿ #$$ÿ567787ÿ6ÿ(986&ÿ$58ÿ#89ÿ5685ÿ8$9ÿ69!ÿ5 &968ÿ5&67ÿ7859(ÿ85ÿ ÿ6ÿÿ68ÿ 85"ÿ,99 59ÿ87ÿ7968=ÿ(796856ÿ#7ÿ567(99(ÿ99)68ÿ ÿ8$9ÿ897ÿ:9ÿ7"7ÿ8$8ÿ8ÿ5<97ÿ8$9ÿ&98ÿ()68&9ÿ5 5ÿ6(ÿ#8$58ÿ(6&9 ÿ&969ÿ7$5#9ÿ% ÿ#5(ÿ$)9ÿ9("ÿ8996ÿ ÿ&986&ÿ8$9ÿ 01ÿ3ÿ ÿ60ÿÿÿ ª«ÿ ÿ ±² «³ÿ «µ µ ÿ¹ºÿ¼½¾ À½¼ÿÁ½ÿº ÿáâàã ÿ ÿä¼ ÅÆÇÿÁ½ÿºÈÿǽ¾ÄÉÁÈÿʽËɼÄÃÿÈÌÿÄýÿÍÃÈν¼ÿÄüÈÂÏÃÿÄýÿͽ¾Ç½ÇÿÐÑÒÓÔÿÕÖ

13 *)ÿ(')"ÿ1"%)2)ÿ&ÿ) ÿ %')%)/$"%!ÿ5ÿ*!ÿ#"%$&!,ÿe'$/'!fÿ&$ &ÿ*!#ÿ4'()"!#ÿ$"%'"!#ÿ6'!1! %$'ÿ&ÿ*)#ÿ#"#) 6' #$"ÿ6*$('!,ÿ7*ÿ6'$/'ÿ/8&$ $#$4"ÿ&ÿ#ÿ&#!"#$#%ÿ"ÿ&$'$($'ÿ)()ÿ $!"#ÿ&*ÿ6) '$6!#%/3')'ÿ)ÿ*!#ÿ4'()"!#ÿ("$%)*#ÿ&ÿ0!'/)ÿ")%')*ÿ5ÿ $4"ÿ#%)3*!ÿÿ&."ÿ*ÿ%')%)/$"%!ÿ&ÿ*)ÿ& $"%ÿ#ÿ*ÿ&*ÿ&! )*$"%ÿ)*ÿ )"ÿ")ÿ#"#) ÿ")ÿ'*) Fÿ*)ÿ6)*$&Gÿ&ÿ*)ÿ6$*ÿ5ÿ*)ÿ *!ÿ&*ÿ+%'!,ÿ-.'/)ÿÿ!0' $4"ÿ&ÿ)"(#%$)ÿ5ÿ&ÿ#!0! $4"ÿ*4($ )ÿ5ÿ#"#$3*ÿ"%'ÿ*ÿ!"(#%$4"ÿ 9)ÿ)ÿ6)':!,ÿ ÿ /$%ÿ/)"%"'ÿ)ÿ*)ÿ6) ("$%)*#Fÿ1$%)"&!ÿ'6!#)'ÿ*ÿ6#!ÿ&*ÿ D(!ÿ*)ÿ#"#$3$*$&)&ÿ&$#/$"5Fÿ/$"%')#ÿÿ*)ÿ/!1$*$&)&ÿ#0'ÿ/!&$.: #$%$1!ÿ#ÿ 7"ÿ<><Hÿ*ÿ&! *!#ÿ0 ) $!"#ÿ6)#)2')#ÿ&ÿ %!#ÿ&ÿ*)#ÿ)()#ÿ)* %!'ÿ-*$'ÿ@aicÿ6'#"%)ÿ"ÿ"1!ÿ&$#6!#$%$1!ÿ3)#)&!ÿ"ÿ!"%')*$")#fÿ*)ÿj& $4"ÿ$"1!*"%)'$), %)*ÿ #%'$*$G)3*ÿ5ÿ"ÿ66$%'ÿ&ÿ/)&')ÿ!ÿ/%)*ÿ0!')&!ÿ"ÿ/!*#L"ÿ6)')ÿ /)"%"'ÿ*)#ÿ6$'")#ÿ*1)&)#,ÿe!'ÿ!%'!ÿ*)&!ÿ&$#6!"ÿ&ÿ"ÿ#68 3$'%!ÿ&ÿ/!*#L"Nÿ"ÿ3)"$*!ÿ/%O*$!/6!"ÿ&ÿ%'#ÿ*/"%!#Mÿ"ÿ'#6)*&!ÿ/41$*ÿ&ÿ/)&')ÿ!ÿ/: $"%ÿ#/$:#%$')&)ÿ6)')ÿ*)ÿ$'$() 9)ÿ"ÿ9)/) '6!ÿ#!3'ÿ*ÿ+%'!,ÿ7#%ÿ&$#6!:!ÿ"$*)&!Fÿ'/!1$3*ÿ5ÿ )K,ÿ7#%)ÿ9)/) $4"ÿ&ÿ*)#ÿ1L)#ÿ *!ÿÿ )ÿ6': /8#%$ *)ÿ& 7*ÿ'") "%'ÿ*ÿ&$# 9)ÿ9$&'!%')68%$!Fÿ)")"&!ÿ#"#$3$*$&)&ÿ5ÿ0$ 'ÿ&ÿ*)ÿ& $)*ÿ 9)ÿ/ ), $&)&!ÿ)ÿ*)#ÿ )"$G)&)ÿ@AQCÿ#ÿ6'#"%)ÿ %!',ÿd)ÿ$*#%') ) $)ÿ/8&$ #%$!"#ÿ&*ÿ )ÿ"ÿ"ÿ#!*!ÿ$"#%'/"%!mÿ $4"ÿ&ÿ#%ÿ&$#6!#$%$1!ÿ *)ÿ')g4"ÿ5ÿ*!#ÿ#"%$&!#ÿ '#!ÿ/8&$!ÿ5ÿ*!#ÿ'*)%!#ÿ&ÿ##ÿ6) $"%#,ÿ7#%ÿ&$o*!(!ÿ"%'ÿ!"0!'%ÿ5ÿ&ÿ*!ÿ&!: D)ÿ&$# "ÿ$"0$'"!,ÿr')&)*/"%ÿ#ÿ' 1$!#!ÿ"ÿ"ÿ#6) #ÿ$"%'!&!'&)" $)ÿ$"$ $)*ÿ#ÿ&)ÿ"ÿ"ÿ*()'ÿ#3%'o"!ÿ6'!/6!'%)ÿ"ÿ6'! #!ÿ&ÿ#"#$3$*$g)!/!ÿ"ÿ&$o*!(!ÿ 0)1!' O/3$%!#ÿ/8&$ ÿ"ÿ*)ÿ1$1$"&)ÿ3'(#)fÿ/$"%')#ÿÿ*)ÿ6' $!ÿ )&)ÿ1gÿ/o#ÿ!"!!"/"#')&!,ÿp$")*/"%fÿ*)ÿ& ÿ*)ÿs$#%" $)ÿ&*ÿ#$#%/)ÿ"': $#$4"ÿ/8&$ $3$&!ÿ $4"ÿ/%),ÿ &ÿ#6 ÿ#ÿ#6 %O *!,!ÿ5ÿ&!/8#%$ $)*$G) $4",ÿTÿ#%ÿ/!&!Fÿ*)ÿ&!/!ÿ$"#%'/"%!ÿ&ÿ 9)ÿ#ÿ&$1'#$0$!"%'!*ÿ&ÿ9$($"ÿ5ÿ )ÿ"ÿ*!#ÿ 9)ÿ U585VÿWVX98ÿ7ÿ8Y9ÿZV78ÿX9Z66[ÿ8Y9ÿ7Y5\9Vÿ8V98]968ÿ^V5]ÿ8Y9ÿ_8968`7ÿ ÿ_568ÿ5^ÿa9\ÿ6ÿbcÿdeÿf9ÿ gvhÿ5^ÿy7ÿx97v_856ÿ978i7y97ÿÿ5[ÿ6xÿ79678a9ÿv98567y_ÿi98\996ÿ8y9ÿ8v98]968ÿ6xÿ8y9ÿ796797ÿjv78hÿy9ÿ 7h7ÿ8Y9ÿ_9697ÿ5^ÿ8Y9ÿ7k6ÿ6Xÿ8Y9ÿ56[97856ÿ5^ÿ689V6ÿ5V[67ÿg79ÿÿ^996[ÿ5^ÿ6[78ÿ6Xÿlg7Y6[ÿf96ÿ79678a8hÿ X9V9797ÿ\Y9ÿ]5i8hÿ7gm9V7ÿ_76[ÿY6[97ÿ\8Yÿ6a5g68Vhÿ568V8567 6ÿcÿU585Vÿnog9Vÿd0eÿ_V979689Xÿÿ69\ÿX9a9ÿi79Xÿ56ÿ8Y9ÿ9m987ÿ5^ÿk69ÿ\89Vÿ8Y9ÿqrstuvÿwxÿyÿryzzs{ ÿf7ÿy] ]5kÿ5\7ÿ8Y9ÿ_8968ÿ85ÿi9ÿ79]V969Xÿ^5Vÿ[968ÿ8V8ÿV[856ÿa5X6[ÿ966[ÿ8Y9ÿ\9[Y8ÿ5^ÿ8Y9ÿi5Xhÿ56ÿ8Y9ÿg89Vg7ÿ f7ÿx9a9ÿ7ÿ5]_579xÿ5^ÿ8yv9ÿ99]9687ÿÿ]5i9ÿikÿ5^ÿ\55xÿ5vÿ]98ÿ6xÿ5a9v9xÿ\8yÿ]597k6}ÿÿ6k9_89xÿ]98ÿ 7855ÿV9]5ai9ÿ6Xÿ789V7i9ÿ6XÿÿX97kÿ5^ÿ\55Xÿ5Vÿ]98ÿ69Xÿ6ÿ]597k6ÿ85ÿk9_ÿ8Y9ÿ9[7ÿ99a89Xÿ8ÿ75ÿY7ÿÿ7_9gg]ÿ 8Y8ÿ5\7ÿX~g786[ÿ8Y9ÿ^5V9ÿ5^ÿ8Y9ÿ6~985Vÿf9ÿg78V856ÿ5^ÿ8Y7ÿX9a9ÿdj[ÿceÿX7_h7ÿ7_9ÿV9ÿ85\VX7ÿ5]^5V8ÿ6Xÿ X5]978ÿ]89V7ÿ5]i66[ÿ]9Xÿ79678a8hÿ6Xÿ996hÿ6ÿÿ76[9ÿ678Vg]968ÿ8Y9ÿYhXV58Y9V_9g8ÿ7Y5\9V f9ÿv9iv8yÿ5^ÿ8y9ÿ]9y679xÿ7y5\9vÿd eÿ 9V7ÿ7ÿÿX5[g9ÿi98\996ÿ]9XÿX75gV79ÿ6Xÿ8Y9ÿ5_6567ÿ5^ÿ_ 89687ÿf7ÿX5[g9ÿi98\996ÿV9756ÿ6Xÿ796797ÿ9687ÿÿ_V597ÿ5^ÿ]g8gÿ\V9697ÿf9ÿ68ÿX7V9_6hÿ5gV7ÿ 6ÿ6ÿg6X9V[V5g6Xÿ_9ÿ_9V9a9Xÿ7ÿY9ÿ VXghÿ8Y9V9ÿ7ÿÿV95[6856ÿ5^ÿ8Y9ÿ ÿ5^ÿ8Y9ÿ69Va5g7ÿ7h789]ÿ6ÿ 6ÿ6V976[hÿ]97gV9Xÿ7_9ÿj6hÿ8Y9ÿ7Y5\9Vÿ7ÿ68V5Xg9Xÿ6ÿ8Y9ÿi5gV[957ÿY5]9ÿ\Y9ÿ]9Xÿ_V9756ÿ9797ÿ 87ÿ7_97856ÿfg7ÿ8Y9ÿ7Y5\9Vÿ7ÿXa9V7Z9Xÿ6ÿi58Yÿ]9Xÿ6XÿX5]978ÿ75_97ÿ7ÿ6ÿ678Vg]968ÿ^5Vÿ568V5ÿ5^ÿ Yh[969ÿ6Xÿ7_989 01ÿ3ÿ ÿ60ÿ1ÿÿ11 ƒ ÿ ÿš Œ ÿž ÿ ÿ š ÿ ÿ ÿ œš ÿ ÿž Ÿ ÿ ÿ ÿ ž ÿ ž ÿ ÿž ÿ ÿž œ ÿž ÿ ÿª«ÿ

14 +(%&'-(/.ÿ0.)ÿ'-ÿ(,&.)ÿ1'-ÿe2%e.gÿh(%ÿ)'j')'/+2(%ÿl2l-2.c)mn+(%ÿfÿ-(%ÿ +2&(%ÿ&'D&,(-'%ÿ%'ÿ'/+,'/&)(/ÿ'/ÿ+(%&'-(/.ÿ'/ÿ'-ÿ+,')0.ÿ1'-ÿ&'D&.BÿFÿ'/ÿ'-ÿ 12)2C21(ÿ0.)ÿ! 212.E(ÿ1'ÿ-(ÿJ,'/&'ÿ+./%,-&(1(ÿ'/ÿ-(%ÿ/.&(%G "H(%ÿ+2&(%ÿ&'D&,(-'%ÿ1'ÿ'%&'ÿ()&*+,-.ÿI(/ÿ%21.ÿ&)(1,+21(%ÿ1'-ÿJ)(/+K%ÿ(-ÿ &D,ÿ E(//ÿFÿ -+.+')G OGÿPQR ngÿxopqqbÿr'(/gÿsuÿl6e=?ÿ6=ÿ?:u56ÿv6:ÿta7=u476:ÿv6ÿua?5?6:ÿ67ÿt9l6ej ^Gÿz${SQpo$ BÿH.)'/}.Gÿ~eU=UVAÿv4:=e4<Aÿ9ÿ;U765 e4<agÿv4l4v4vaÿ67ÿ =e6:ÿ;ue=6: ÿ 4VUÿ;Ae=67=A:UÿV6ÿƒU7ÿ 674<4AGÿw()+'-./(YÿP)(/+2%+.ÿ,(%+IBÿOyO^Gÿ00GÿOn\[O^_G GÿXopQqBÿr'(/Gÿˆ;?:ÿ<4= ÿ0gÿ iu74 xgÿp'n/2+2œ/ÿ1'-ÿ&k)e2/.ÿ 1,+I(Žÿ'/YÿH 7U4e6ÿ 6ÿƒ4 '/ Z'[X()*%Yÿ!-(& 2/'BÿO\ ngÿ0gÿooxg ]Gÿ.E'ÿ^GÿX()*%Yÿp(-2L./BÿO y^gÿ0gÿ]ygÿ` h6:=ÿ?76ÿu:6 ÿ A776ÿef;f=4=4A7ÿV?ÿ ;?e5u=a4e6 ÿ 6=ÿ QH[p$[! o[ $zs obÿx2')'gÿs6=e6:ÿv6ÿ UVUi6ÿV6ÿƒ6l457fGÿ zq!!$bÿx2')'gÿ eu7vÿš4<=4a7j 6:=ÿ?76ÿ<vA:6ÿU:6 ÿ e6gÿ ÿš6e4 e6ÿ?7ÿe4v6u?ÿ:6ÿi6=ÿ ygÿwq Q$BÿP)(/ž.2%Gÿ fia4e6:ÿv6ÿu46e6ÿÿaiu:ÿƒ46?eÿš?ÿ A:fGÿz.,'/Yÿ!.+2K&Kÿ1'ÿ-Ž 6ÿ76ÿi6ÿ t?:6ÿ UiU4:ÿš5?efÿW?hA7ÿ6?:=ÿ=U7=ÿ:A? 6e=gÿ67ÿ;e67U7=ÿ<6=6ÿVA?56mG GÿPQ$BÿR-(,1'GÿTA?l6U?ÿ:9:= i6ÿv6:ÿ 4<v9gÿ ]Gÿ0GÿOyyG 2%&.2)'ÿ1'ÿ.)E(/12'BÿO y\gÿ0gÿn _Gÿ` O_Gÿw \Gÿ!$p O\^ Bÿ0Gÿ^nxG 1'ÿP)(/+'BÿO\_]Gÿ0GÿO] G Qp$H HGÿ Ae6:;A7VU7<6ÿ ÿ ÿ ªGÿ.E'ÿ GÿX()*%YÿH'ÿp2Z(/Bÿ oz$bÿri()-'%gÿs6=e6: ÿ «GÿX()*%Yÿ!.+2K&Kÿ1,ÿS')+,)'ÿ OOGÿ 4V6iGÿ0GÿxO G.E'ÿ GÿX()*%Yÿ OnGÿ ta7<=4a776eÿia7ÿ<6el6u?ÿ6=ÿi6:ÿ76et:mg lu7=ÿ@uÿ<a7:4576ÿv6ÿ76ÿ;u:ÿ;67:6egÿ;ue@6egÿ:67=4egÿu54egÿ e6tÿv6ÿ76ÿ;u:ÿtu4e6ÿ X()*%ÿYÿp,Z')C')BÿO \Gÿ0GÿO]yGÿ`ÿbcdÿ@Uÿ;6U?gÿ6œ<4=f6ÿ;Ueÿ@Uÿ<vU@6?eÿV6ÿ O^Gÿw o$bÿ z $ BÿP)(/ž.2%Gÿ?4V6ÿ;eU=4W?6ÿV6:ÿiU@UV6:ÿU?œÿ6U?œÿV6ÿ 4<v9Gÿ 200.-F&'[ (+I'&'BÿO\_yGÿ0GÿnO Gÿ` Aii6ÿ?7ÿef:6el4:=6ÿ ÿbcdÿa :6ej 1.-0I'Gÿ3 U47:ÿA?ÿ@6:ÿVA?<v6:gÿV6l467=ÿ=e O GÿpQz 47?67<6:ÿU=iA:;vfe4W?6:mG O]GÿPH X()*%Yÿ ')E')ÿw(2- )'BÿO yyg OxGÿX$zo$zBÿ '.)C'%Gÿ3 ;4=U@ÿŸ6eiU@ÿ 4l4@ÿV6ÿ A?e A7j@hae<vUi U?@= ÿ i67=gÿx()*%yÿ a7f6:ÿ ÿ6=ÿ ± ÿƒ=u=4:=4w?6:ÿ6=ÿef 6œ4A7:ÿ:?eÿ@6:ÿef:?@=U=:ÿV?ÿ=eU4=6j 6e= ÿ Ae6:;A7VU7<6²ÿŠ6?œ4 i6ÿ p[p 1)2'/ÿp'-(I(F'BÿO y G zp$hbÿs(d2e'gÿs6=e6:ÿifv4<u@6:ÿ:?eÿ 4<v9Gÿ KE'ÿK1Gÿ O Gÿr :fe46³ÿ j µgÿx()*%yÿri()0'/&2')bÿo \^Gÿ0Gÿ^x^G OyGÿPH :fe46³ÿ µj «GÿX()*%YÿRI()0'/&2')BÿO \Gÿ0GÿO _G 6e= ÿ Ae6:;A7VU7<6²ÿ?U=e4 i6ÿ nogÿsuÿva?<v6ÿv?ÿ<a@a76@ÿb+.)&.e'&)(º'dgÿp2)2c21(ÿ0.)ÿ '.)C'%ÿSK-2 %Gÿ X()*%Yÿ!&()[P2-EBÿO\_nGÿS,1.BÿwFÿ»OÿE2/Gÿ(0).DG¼ÿ'/ÿS½Ho¾!Bÿ '.)C'%Yÿ w()12/bÿbo\[dgÿ0gÿo_\xg O\GÿwQz Qo$z$!Bÿw'FGÿ i6ÿv6ÿƒ6l457fÿ ÿ 4<v9 ÿ 2+IFYÿ¹(-.BÿO yygÿ0gÿx\g n_gÿta=4<6ÿifv4<u@6ÿv6:ÿ567:ÿv?ÿia7v6ÿ ÿ 4<v9GÿH2E.C'%Yÿp,+.,)&2',DBÿO yyg pbÿs(,)2+'gÿsuÿ Ue5A=²ÿeAiU7ÿf=eU756GÿÿnGÿ!(2/&[ ')E(2/Yÿ s6ÿ;e6i46eÿiu54<467ÿv?ÿ<47fiuÿbp pdgÿx()*%yÿh.l%&')ÿp2-e%bÿn \G nngÿxo R.%E'ÿz.1)*C,'}BÿO G n^gÿzq!!$ BÿS()2(/.GÿsUÿŠ?<vU ÿ?5?6=6ÿ<i4<aÿ67ÿ=e6:ÿu<=a:gÿs(1)21yÿ U47:ÿi47feU?œÿV6ÿ 4<v9ªGÿ 2+IFYÿw.,)C()'-BÿO \_G n U:47GÿX()*%Yÿz2C/.,DBÿ O x Gÿ0Gÿxy[x G H Qo$zBÿbp)GdGÿ 6ii6ÿ ÿ 4<v9 ÿsh4vfu@ÿv6ÿ@uÿ=vfeu;6?=4w?6ÿlu547u@6ÿ zp$bÿx(,-gÿš?ÿ=eu4=6i67=ÿ=v6eiu@gÿf=?v6ÿ:?eÿ@6:ÿ U47:ÿ U<=4A7ÿV6:ÿ Q[XSS$z$Bÿ,%&(Z'GÿŠ6:ÿV4l6e:6:ÿA;feU=4A7:ÿA :=f=e4<uj i6<u74 U<47ÿ=AiUÿ6@ÿiU7VABÿ+'/&)M/1.%'ÿ'/ÿ(%0'+&.%ÿ&K+/2+.%ÿFÿ'/ÿ%,ÿ n]gÿ$-ÿ0)'%'/&'ÿ()&*+,-.ÿ0).0./'ÿ1'%+,l)2)ÿ-.ÿ%'/&21.ÿ'/ÿ-(ÿ1,+i(bÿ1'%1'ÿ 0).+'%.ÿ1'ÿ0.0,-()2}(+2Œ/G U@<U@476ÿefU@4:fÿ;Ueÿ@Uÿ 7A?l6@6ÿVA?<v6ÿ67ÿvUiU<h ÿx()*%yÿp(zfbÿo\o^g %,ÿ)'/(+')ÿ+.e.ÿ&)(&(e2'/&.ÿe'12+2/(-ÿi(%&(ÿ%,ÿ2/&).1,+2œ/ÿ'/ÿ-(ÿ Z2Z2'/1(Gÿ!2'CJ)2'1ÿ 2'12./ÿ&)(&(ÿ-(ÿE'+(/2}(+2Œ/ÿ1'ÿ-(ÿ1,+I(ÿ'/ÿsUÿ 01ÿ3ÿ ÿ60ÿÿÿ ÀÁÂÃÄÿÃÆÿÇÄÈÉÆÂÊÿËÆÂÌÍÌÃÆÎÏÿÐÑÿÓÔÕÖ ÔÓÿØÔÿÑÖÿØÙ ÚÖÿÖÿÛÓÖÜÝÞÿØÔÿÑßÿÞÔÕÛàØßÿáÔâàÓÛÚÿßãÿÛÚÔÿäÚßåÔÓÿÛÚÓßÙæÚÿÛÚÔÿäÔÕÞÔÞÿçèéêëÿìí

15 )/ÿ)-,ÿ ),D)E'+ÿIE/),&ÿ'(,ÿ%Gÿ "ÿ,d)e'+ÿie/)')%/g&ÿ%gÿ)-%&ÿ'()%*+,ÿ-'j,ÿa,,gÿ)('g&+'),1ÿ0(/fÿk(,g*-ÿ 1%(,*),1ÿABÿC)DEÿCF'GGÿ'G1ÿC+*/*,(H! &/E(*,ÿ/0ÿ)-,ÿ+'GLE'L,ÿ%Gÿ)-,ÿG/),&H GL+%&-ÿABÿ)-,ÿ'E)-/(ÿ/0ÿ)-,ÿ&'F,HÿM%A+%/L('.-%*ÿ(,0,(,G*,&ÿ'G1ÿ f9?9:56ÿ6?6gfhf6dÿ:97;ÿ?6ÿ=ib<;ÿtu5ÿ?u5ÿ6;>ÿ<bi<b6ÿ6>ÿtu5ÿ7e6;>ÿ<9;ÿ=6?u5ÿ:uÿ f9?9:6dÿf95;ÿ=6?u5ÿ:6ÿ;9ÿjcb5>ckh [Hÿw >b6;ÿ<9b>6;~ÿ5:9ÿ<ib>67>i;9ÿ:6ÿ 97ÿ 6?5<6ÿ 675=5iHÿM'(*,+/G'WÿK('G*%&*/ÿ <U;ÿ=5>~ÿ.Hÿ Hÿ] iu=t6ÿ=e6;>ÿu76ÿ:6=iu?97>6ÿ?5tu6ubÿ67ÿ f975ˆb6ÿ:6ÿri7>9576ÿ;ubÿ?6ÿ=ib<;ÿtuf957kh uhÿn, G%)%/Gÿ/0ÿ)-,ÿ),(FÿŠ&-/,(Œÿ%GWÿQCwO!! xronm b5=iÿ3ÿ<9764}b5=idÿ:5j5:5:iÿ67ÿ 795b6ÿ 75j6b;6?ÿ:UÿŽ Ž6ÿ 5ˆ=?6Hÿƒ,G J,XV'(%&Wÿ!+') lhÿ.hÿnnuh ZHÿƒCOQXn v[hÿ.hÿzvhÿ] e6;>ÿu76ÿ9;6 ÿ i776ÿbc<c>5>5i7ÿ:uÿ <Ub49>i5b6~ÿ 7ÿ6;>ÿ>iU>6ÿ7U6ÿ:97;ÿU7ÿ<6>5>ÿ?56Uÿ;iU>6b957dÿi ÿ?ei7ÿ>biuj6ÿ U7ÿ>U39Uÿ:6ÿ=6>6ÿ69Uÿ=t9U:6ÿTUeU76ÿr6ff6ÿjiU;ÿr95>ÿ9?6bÿi ÿjiu;ÿjiu?6 ~ÿ X!CmXƒ 9:9f6ÿ:6ÿ 5=>5i7g 6>ÿc>9>dÿi ÿ?ei7ÿ=i7;6bj6ÿ ÿ<6576ÿu76ÿr6u5?6ÿ:6ÿ 4U56bÿ<iUbÿ>iU>ÿt9 5?6g f67>dÿ6;>ÿu76ÿ=ti;6ÿ9;6 ÿtuf5?597>6~ÿ e9ji5;ÿjiu?uÿf6;ÿ:6ušÿr6ff6;ÿ:6ÿ =t9f b6dÿ<iubÿji5bÿ67=ib6ÿtu6?tueu7ÿ:6ÿ=i7795;97=6~ÿ 6b5ˆb6ÿU7ÿb5:69Uÿ ;6ÿf6>ÿTU6?TUeU7ÿTU5ÿjiU;ÿ;iU>567>ÿ?6ÿ=iUb946ÿ_`akH vhÿmo vyhÿ.hÿl \Hÿ] 6>6ÿ;ib>6ÿ:6ÿ;U<<?5=6ÿ 57U67>cÿ<iUbÿ?9ÿ4U6b5;i7ÿ6>ÿ67ÿfhf6ÿ>6f<;ÿ<iUbÿ?9ÿ<U75>5i7ÿ_`aÿ ru;6ÿ HÿKO ri7:cÿ;ubÿ<?u;56ub;ÿ 6?6;ÿ š<6b567=6;dÿ6>ÿ;ubÿ?9ÿ i=>b576ÿ6ÿ?e^=5:6ÿ6>ÿ:6ÿ 9f95;ÿ 4UbcÿTUei7ÿ6U;>ÿ>97>ÿ;iU cfi5b6;ÿ:6ÿs56b6ÿ if9;ÿ 56Ubÿ Uÿ ZHÿ.HÿNvvH YHÿ! nÿcqhÿ ib6;<i7:97=6ÿ ÿ ÿ Hÿ/F,ÿ 6ÿ76ÿf6ÿ N\HÿMCOn H ª ḦÿV'(%&Wÿ!/*%ž)žÿ1EÿR,(*E(,ÿ /F,ÿ Hÿ] iff6ÿu7ÿbc;6bj5;>6ÿ«ÿ_`aÿi ;6bg NNHÿ 5:6fHÿ.HÿuN H NlHÿCm ri7=>5i776bÿfi7ÿ=6bj69uÿ6>ÿf6;ÿ76br;kh j97>ÿ?9ÿ=i7;5476ÿ:6ÿ76ÿ<9;ÿ<67;6bdÿ<9b?6bdÿ;67>5bdÿ945bdÿ b6rÿ:6ÿ76ÿ<9;ÿr95b6ÿ N HÿnOwCnXKCwn?e95bdÿ?6;ÿ 957;ÿiUÿ?6;ÿ:iU=t6;dÿ:6j567>ÿ>bˆ;ÿ5f<b6;5i779?6ÿ67;U5>6ÿ9Ušÿ 57 U67=6;ÿ9>fi;<tcb5TU6;kH V'(%&ÿWÿnEJ,(L,(@ÿN YHÿ.HÿNZvHÿ]ÿ_`aÿ+9ÿ<69Udÿ6š=5>c6ÿ<9bÿ?9ÿ=t9?6Ubÿ:6ÿ y@ÿk('gœ/%&hÿ U5:6ÿ<b9>5TU6ÿ:6;ÿf9?9:6;ÿ9Ušÿ69Ušÿ:6ÿ5=t3Hÿ NZHÿKQCOM V'(%&Wÿƒ,(F,(ÿM'%+ (,@ÿn vvh NuHÿV f67>hÿv'(%&wÿc1(%,gÿn,+'-'b,@ÿn v H ^7c6;ÿ ÿ6>ÿ ~ÿ >9>5;>5TU6;ÿ6>ÿbc 6š5i7;ÿ;Ubÿ?6;ÿbc;U?>9>;ÿ:Uÿ>b95>6g wm w@ÿƒ,/(l,&hÿ2 <5>9?ÿ 6bf9?ÿ 5j5?ÿ:6ÿ iub i7g?e^b=t9f 9U?>~ÿ w@ÿƒe&)'j,hÿ U;>9j6ÿ?9U 6b>~ÿ ib6;<i7:97=6±ÿ 6Uš5ˆf6ÿ Q@ÿR'D%F,Hÿq6>b6;ÿfc:5=9?6;ÿ;Ubÿ5=t3Hÿ žf,ÿž1hÿ N HÿpƒCn@ÿR'E(%*,Hÿq9ÿ 9b4i>±ÿbif97ÿc>b9746HÿÿlHÿ!'%G)Xƒ,(F'%GWÿ ;cb56²ÿ ³ǵ ³ªHÿV'(%&WÿP-'(.,G)%,(@ÿN YHÿ.HÿN \H ;cb56²ÿ g HÿV'(%&WÿP-'(.,G)%,(@ÿN Y[Hÿ.Hÿ[u[H NvHÿKQCOM M'(1%G@ÿ_NYXaHÿ.HÿN\YuH NYHÿMOwƒOm w@ÿƒe&)'j,hÿ U;>9j6ÿ?9U 6b>~ÿ ib6;<i7:97=6±ÿµu9>b5ˆf6ÿ lnhÿq9ÿ:iu=t6ÿ:uÿ=i?i76?ÿ_&-/()ÿ +FaHÿn%(,*),1ÿABÿƒ,/(L,&ÿRž+% &HÿV'(%&Wÿ!)'(XK%+F@ÿNY\lHÿ!%+,G)ÿF/J%,@ÿM¹ ÿºnÿf%ghÿ'.(/dh»ÿ%gÿr¼qm½!@ÿƒ,/(l,&wÿ q6ÿ<b6f56bÿf945=567ÿ:uÿ=57cf9ÿ_n nahÿv'(%&wÿq/a&),(ÿk%+f&@ÿl\\yh llhÿvmc@ÿr'(%'g/hÿq9ÿ U=t9~ÿ U4U6>6ÿ= f5=iÿ67ÿ>b6;ÿ9=>i;hÿr'1(%1wÿ l\hÿsi>5=6ÿfc:5=9?6ÿ:6;ÿ467;ÿ:uÿfi7:6ÿ ÿ5=t3hÿq%f/l,&wÿne*/e()%,ed@ÿn vvh w!@ÿm,bhÿ f6ÿ:6ÿ 6j547cÿ ÿ5=t3~ÿ %*-BWÿ '+/@ÿn vvhÿ.hÿuyh 957;ÿf57cb9Ušÿ:6ÿ5=t3 Hÿ %*-BWÿM/E(L'(,+@ÿN Y\H l HÿpCwn P/&F,ÿw/1(¾LE,z@ÿN H l[hÿwo!! luhÿcq Om?6;ÿ:97;ÿ?6;ÿ=9;ÿ:6ÿbc>bc=5;6f67>;ÿ=i7;5:cb9?6;ÿ:Uÿ 9;57HÿV'(%&Wÿw%LG/ED@ÿ N u Hÿ.HÿuvXu Uÿ>b95>6f67>ÿ>t6bf9?dÿc>U:6ÿ;Ubÿ?6;ÿ 957;ÿ 9=>5i7ÿ:6;ÿ w@ÿ_n(hahÿ 6ff6ÿ ÿ5=t3~ÿqe5:c9?ÿ:6ÿ?9ÿ>tcb9<6u>5tu6ÿj94579?6ÿ COXVRR 6;ÿ:5j6b;6;ÿi<cb9>5i7;ÿi ;>c>b5=9g lzhÿ$%&ÿ'()%*+,ÿ'%f&ÿ)/ÿ1%&*/j,(ÿ)-,ÿ,à,*)ÿ/0ÿ)-,ÿ&-/,(ÿ/gÿ)-,ÿ&,g&,&@ÿ 9?=9?576ÿbc9?5;cÿ<9bÿ?9ÿ 7iUj6?6ÿ:iU=t6ÿ67ÿt9f9=e~ÿV'(%&Wÿn'JB@ÿNYN[H./.E+'(%&')%/Gÿ.(/*,&H &%G*,ÿ%)&ÿ(,A%()-ÿ'&ÿ'ÿ.+'*,ÿ/0ÿF,1%*%G'+ÿ)(,')F,G)ÿE.ÿ)/ÿ%)&ÿ%G)(/1E*)%/Gÿ %G)/ÿ1,+%GL&Hÿ!%,L0(%,1ÿƒ%,1%/Gÿ)(,')&ÿ)-,ÿF,*-'G%&')%/Gÿ/0ÿ)-,ÿ&-/,(ÿ %Gÿ 6=t975;9>5i7ÿ>9Á6;ÿ=iff97:@ÿ0/*E&%GLÿ/Gÿ),*-G%*'+ÿ'&.,*)&ÿ'G1ÿ)-,ÿ 01ÿ3ÿ ÿ60ÿÿÿ ÂÃÄÅÆÿÅÈÿÉÆÊËÈÄÌÿÍÈÄÎÏÎÅÈÐÑÿÒÓÿÕÖ ØÙÖÕÿÚÖÿÓØÿÚÛÙÜØÿØÿÝÕØÞßàÿÚÖÿÓáÿàÖ ÝâÚáÿãÖäâÕÝÜÿáåÿÝÜÖÿæÜáçÖÕÿÝÜÕáÛèÜÿÝÜÖÿæÖ àöàÿéêëìíÿîï

16 Uq&%&V(ÿ,LYZ[MN-ÿr=1J5A0Hÿ<0ÿs50A0ÿtJ1>Hÿu50CAÿvCÿ/JH=-ÿ[^_YOÿ"[jMklkÿm_ÿdwWMNl[M,_ÿm_ÿ U&z&'"(ÿU_Q-ÿr10ÿ<0ÿu0E5FG=ÿ3ÿ45678-ÿ{MjcQOÿ Ld[(ÿRayy- +&#!'#" JA0HBJG<>G60 ÿv0c]5ƒ10ÿh=a50 ÿef ef g-ÿkl,žnoÿ!cl,ˆ_ylm_,(ÿraas- JA0HBJG<>G60 ÿ ÿefiš eff -ÿkl,žnoÿ!cl,ˆ_ylm_,(ÿrast- q&v(ÿ!dl^m_-ÿ JG<=ÿHCAÿB?CH50CAHÿ 0?0H q&!#&$v(ÿnmjc_d-ÿ >5H>G60ÿ<0ÿ?>ÿ6?5G5DC0-ÿKL,ŽNOÿK,_N_Nÿ&YMP_,NMlLM,_Nÿm_ÿ,LYj_(ÿRSpTz#&$V}+}"#' _,lÿk_ˆm_(ÿrpap- [,xlymm_(ÿrays- >5GHÿ >5GHÿ15G=A>C]ÿ<0ÿ ÿ{mjcqoÿu[^,`l,_d(ÿraso- qz# :>ÿ<jc670ÿ<cÿ6j?jg0?ÿ*j[,l[x_l,l _.-ÿ+m,m`mmlÿˆ[,ÿz_[,`_nÿnkdmn-ÿkl,žnoÿ"ll,}mdx(ÿrso -ÿn^m[(ÿuq 1>F5650Gÿ<Cÿ65G=1>ÿ*+{+.-ÿKL,ŽNOÿ$[ Nl_,ÿMdxN(ÿ oos- ž 0ÿu5ƒ6?0-ÿz_YP_}KL,ŽNOÿ"dLlŸMY_(ÿRSa - V}zn#' (ÿkm_,_-ÿ:0@a0hÿ<0ÿr><>10ÿ<0ÿu0e5fg=-ÿv[x_ÿt-ÿkl,žnoÿ+ldm [Y(ÿRayT- J@560ÿ1=<56>?0ÿ<0HÿF0GHÿ<Cÿ1JG<0ÿ3ÿ456789ÿ$Mx[`_NOÿ+^j[^,lM_^~(ÿRayy- K'(ÿz_[,`_N-ÿ +_dlclq_(ÿrayb- +(ÿnl^,mj_-ÿ:>ÿr>afj@ ÿaj1>gÿ=@a>gf09ÿvÿ -ÿ"lmyl}z_,xlmyoÿul,mmy(ÿ*rs}.- K'+q& (ÿ _LY-ÿ:>ÿE0A@Cÿ0@ÿCH>F0ÿ<0Hÿ JG@>5G0Hÿ<0ÿsJCFC0Hÿ0Gÿ 8E0AGJ5HŒÿ0@ÿ><15G5H@A>@5JGÿ<0ÿ?>ÿ<JC670-ÿK[MjlM_,NOÿ _LYÿUdLYjc_l(ÿR Sy- ÿ RÿxMY-ÿLˆ,[~- ÿ_yÿnš$' "(ÿz_[,`_noÿ:0ÿba0150aÿ n& U#VWX(ÿ,LYZ[MN-ÿ\C5<0ÿBA>@5DC0ÿ<0Hÿ1>?><0Hÿ>C]ÿ0>C]ÿ<0ÿ45678-ÿKL,MNÿOÿ+^P_,`_,(ÿRabS- q&""#&}kqnnv(ÿz^nllp_-ÿv0hÿv5e0ah0hÿjb=a>@5jghÿj H@=@A56>?0Hÿ<>GHÿ?0Hÿ6>Hÿ<0ÿA=@A=65H010G@Hÿ6JGH5<=A>?0Hÿ<Cÿ >H5G-ÿKL,ŽNOÿMỲ[^~(ÿRäa- U#&+$#'(ÿ!cL,d_N-ÿ:0@A0H9ÿefgehefii9ÿKL,MNOÿ"[jMklkÿm^ÿn_,j^,_ÿm_ÿ,LYj_(ÿRSop- "V B5@>?ÿt0A1>?ÿ 5E5?ÿ<0ÿ JCA JG?; A67>1 >C?@9ÿ G=0Hÿef ÿ0@ÿef 9ÿu@>@5H@5DC0Hÿ0@ÿA= 0]5JGHÿHCAÿ?0HÿA=HC?@>@Hÿ<Cÿ@A>5@010G@9ÿKL,ŽNOÿ#m,M_Yÿ Uq&%&V(ÿ,LYZ[MN-ÿr=1J5A0Hÿ<0ÿs50A0ÿtJ1>Hÿu50CAÿvCÿ/JH=-ÿ[^_YOÿ"[jMklkÿm_ÿdwWMNl[M,_ÿm_ÿ V#' U&z&'"(ÿU_Q-ÿr10ÿ<0ÿu0E5FG=ÿ3ÿ45678-ÿ{MjcQOÿ Ld[(ÿRayy- +&# #$%&'(ÿ*+,-.-ÿ/0110ÿ3ÿ456789ÿ:;5<=>?ÿ<0ÿ?>ÿ@7=a>b0c@5dc0ÿe>f5g>?0ÿ>?6>?5g0ÿa=>?5h=ÿb>aÿ?>ÿigjce0?0ÿ<jc670ÿ0gÿ7>1>6;-ÿkl,mnoÿ+lpq(ÿrsrt- #(ÿnl,mly[-ÿ:>ÿvc67>9ÿ CFC0@0ÿ6ª156Jÿ0Gÿ@A0Hÿ>6@JH-ÿnLm,MmOÿ![Nx_ÿ[m,Ž`^_«(ÿRaab- (ÿwmˆˆ[dql_}#m[dˆc_-ÿ +W#$-ÿ JA0HBJG<>G60ÿ efe ÿhÿefei -ÿ{[d^x_yÿb-ÿkl,žnoÿ$_ÿ+mply(ÿrstb- +' +}#+$(ÿnl~mx_-ÿ:0@a0hÿ1=<56>?0hÿhcaÿ45678-ÿbkx_ÿkm-ÿkl,mnoÿz_,x_,ÿulmd,_(ÿrayy-!" X(ÿ$[,_Y«[-ÿ A>@><Jÿ75H@ªA56Jÿ8ÿB>G0F A56JŒÿ<5E5<5<Jÿ0Gÿ@A0HÿB>A@0H9ÿ45<>ÿBJA@0G@JH>ÿ<0ÿu>Gÿ/0?5B0ÿ 0G565J-ÿUL,j_d[YLOÿ,LYjMNj[ÿz^LNjc(ÿRyRT- 9ÿ >5G0ŒÿH>ÿE50ÿ0@ÿH>ÿ6JA0HBJG<>G60-ÿ{[d^x_Yÿb-ÿKL,ŽNOÿWLjc_l_(ÿRSoy- $#&UV(ÿz^NlLP_-ÿ\CH@>E0ÿ/?>C 0A@9ÿ JA0HBJG<>G60 ÿv0c]5ƒ10ÿh=a50 ÿef ef g-ÿkl,mnoÿ!cl,ˆ_ylm_,(ÿraas- $#&UV(ÿz^NlLP_-ÿ\CH@>E0ÿ/?>C 0A@9ÿ JA0HBJG<>G60 ÿ C>@A5ƒ10ÿH=A50 ÿefiš eff -ÿkl,mnoÿ!cl,ˆ_ylm_,(ÿrast- q&v(ÿ!dl^m_-ÿ JCE0>CÿH8H@ƒ10ÿ<0Hÿ >5GHÿ0@ÿ0>C]ÿ15G=A>?0Hÿ<0ÿ45678Œÿ JG<=ÿHCAÿB?CH50CAHÿ 0?0H q&!#&$v(ÿnmjc_d-ÿ >5H>G60ÿ<0ÿ?>ÿ6?5G5DC0-ÿKL,ŽNOÿK,_N_Nÿ&YMP_,NMlLM,_Nÿm_ÿ,LYj_(ÿRSpTz#&$V}+}"#' ]B0A50G60HŒÿ0@ÿHCAÿ?>ÿvJ6@A5G0ÿ0ÿ?; 65<0ÿ0@ÿ<0ÿ?;?6>8-ÿKL,ŽNOÿ[ _,lÿk_ˆm_(ÿrpap- #+V(ÿKL^d-ÿvCÿ@A>5@010G@ÿ@70A1>?Œÿ=@C<0ÿHCAÿ?0Hÿ >5GHÿ >6@5JGÿ<0Hÿ >5GHÿ15G=A>C]ÿ<0ÿ ÿ{mjcqoÿu[^,`l,_d(ÿraso- qz# :>ÿ<jc670ÿ<cÿ6j?jg0?ÿ*nc[,lÿ dx.-ÿ+m,_jl_mÿ Qÿz_[,`_NÿnkdMN-ÿKL,MNOÿ"lL,}Mdx(ÿRSo -ÿ"md_ylÿx[pm_(ÿu ÿ RÿxMY-ÿLˆ,[~- ÿmyÿnš$' "(ÿz_[,`_noÿ:0ÿba0150aÿ 1>F5650Gÿ<Cÿ65G=1>ÿ*+{+.-ÿKL,MNOÿ$[ Nl_,ÿMdxN(ÿ oos- $#q&""(ÿkm_,_-ÿ\a>g<ÿv56@5jgg>5a0ÿœg5e0ah0?ÿ<cÿ ž 0ÿu5ƒ6?0-ÿz_YP_}KL,ŽNOÿ"dLlŸMY_(ÿRSa - +(ÿnl^,mj_-ÿ:>ÿr>afj@ ÿaj1>gÿ=@a>gf09ÿvÿ -ÿ"lmyl}z_,xlmyoÿul,mmy(ÿ*rs}.- V}zn#' (ÿkm_,_-ÿ:0@a0hÿ<0ÿr><>10ÿ<0ÿu0e5fg=-ÿv[x_ÿt-ÿkl,mnoÿ+ldm [Y(ÿRayT- [,xlymm_(ÿrays- J@560ÿ1=<56>?0ÿ<0HÿF0GHÿ<Cÿ1JG<0ÿ3ÿ456789ÿ$Mx[`_NOÿ+^j[^,lM_^~(ÿRayy- K'(ÿz_[,`_N-ÿ +_dlclq_(ÿrayb- K'+q& (ÿ _LY-ÿ:>ÿE0A@Cÿ0@ÿCH>F0ÿ<0Hÿ JG@>5G0Hÿ<0ÿsJCFC0Hÿ0Gÿ 8E0AGJ5HŒÿ0@ÿ><15G5H@A>@5JGÿ<0ÿ?>ÿ<JC670-ÿK[MjlM_,NOÿ _LYÿUdLYjc_l(ÿR Sy- n& q&""#&}kqnnv(ÿz^nllp_-ÿv0hÿv5e0ah0hÿjb=a>@5jghÿj H@=@A56>?0Hÿ<>GHÿ?0Hÿ6>Hÿ<0ÿA=@A=65H010G@Hÿ6JGH5<=A>?0Hÿ<Cÿ >H5G-ÿKL,MNOÿMỲ[^~(ÿRäa- "V#(ÿnL,MLY[-ÿ:>ÿvC67>9ÿ CFC0@0ÿ6ª156Jÿ0Gÿ@A0Hÿ>6@JH-ÿnLm,MmOÿ![Nx_ÿ[m,Ž`^_«(ÿRaab- +W#$-ÿ JA0HBJG<>G60ÿ efe ÿhÿefei -ÿ{[d^x_ÿb-ÿkl,mnoÿ$_ÿ+mply(ÿrstb- +' X(ÿ$[,_Y«[-ÿ A>@><Jÿ75H@ªA56Jÿ8ÿB>G0F A56JŒÿ<5E5<5<Jÿ0Gÿ@A0HÿB>A@0H9ÿ45<>ÿBJA@0G@JH>ÿ<0ÿu>Gÿ/0?5B0ÿ 0G565J-ÿUL,j_d[YLOÿ,LYjMNj[ÿz^LNjc(ÿRyRT- B5@>?ÿt0A1>?ÿ 5E5?ÿ<0ÿ JCA JG?; A67>1 >C?@9ÿ G=0Hÿef ÿ0@ÿef 9ÿu@>@5H@5DC0Hÿ0@ÿA= 0]5JGHÿHCAÿ?0HÿA=HC?@>@Hÿ<Cÿ@A>5@010G@9ÿKL,MNOÿ#m,M_Yÿ V#' (ÿwmˆˆ[dql_}#m[dˆc_-ÿ 9ÿ >5G0ŒÿH>ÿE50ÿ0@ÿH>ÿ6JA0HBJG<>G60-ÿ{[d^x_ÿb-ÿKL,MNOÿWLjc_l_(ÿRSoy- 01ÿ3ÿ ÿ6ÿ1ÿÿ1 ±²³ ÿ³ ÿ ¹ ²ºÿ» ²¼½¼³ ¾ ÿàáÿãäåæçäãÿèäÿáæÿèéçêæÿæÿëãæìíîÿèäÿáïÿîäåëðèïÿñäòðãëêÿïóÿëêäÿôêïõäãÿëêãïéöêÿëêäÿôäåîäîÿ ØÙÚÛÿÜÝ

17 01ÿ3ÿ ÿ6ÿ1ÿÿ1

Peaceful Silhouette

Peaceful Silhouette Page 1 35108 Peaceful Silhouette (2) (4) (5) 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 70 80 ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ

Sīkāk

Ò w Æ Æ Æ Ç Æ!#"! - α $ -%& &')( -Mod *+,+ -. / : ;=< 93>? B> CD93E? 4 F + G+ GH I J3K /. 25:. 4 *+ F > < LM4 ND+ 8/. 4,+

Ò w Æ Æ Æ Ç Æ!#! - α $ -%& &')( -Mod *+,+ -. / : ;=< 93>? B> CD93E? 4 F + G+ GH I J3K /. 25:. 4 *+ F > < LM4 ND+ 8/. 4,+ Ò w Ç!#"! α $ %& &')( Mod *+,+. / 0 13254 67+ 89367: ;=< 93>? 4 @A+ B> 1313. CD93E? 4 F + G+ GH I J3K /. 25:. 4 *+ F > < LM4 ND+ 8/. 4,+ @O93P3H > 13. Q : 4 @O+ R: > Q : E 93< SUT VDWMX Y[Z \ Y]^[_ `[ab^

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ultraplatjoslas (UWB) radaru sensoru signālu apstrāde objektu izsekošanai VPP SOPHIS GUDPILS UWB sensoru (radaru) grupa Rolands Šāvelis Pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūts 1 UWB sensoru signālu

Sīkāk

ro40_atr

ro40_atr Mateiāls ņemts no gāmatas:andžāns Agnis, Bēziņa Anna, Bēziņš Aivas "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kātas (ajonu) uzdevumi un atisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 4 I jāapēķina -ais

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 2.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2012./2013.studiju

Sīkāk

Environment. Technology. Resorces 1999 LITERATŪRA 1. Bankovskis P. Ekoloģijas makdonalds vai bruņinieku ordenis //Diena - SestDiena. i aug. 2.

Environment. Technology. Resorces 1999 LITERATŪRA 1. Bankovskis P. Ekoloģijas makdonalds vai bruņinieku ordenis //Diena - SestDiena. i aug. 2. LITERATŪRA 1. Bankovskis P. Ekoloģijas makdonalds vai bruņinieku ordenis //Diena - SestDiena. i 995. 12.aug. 2. Bērziņa I. Ceļā uz ekoloģisko kultūru //Vide. Nr.2. - 1991. 3. Bojārs J. Starptautiskās tiesības.

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/ /09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jāni

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/ /09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jāni IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jānis Cīrulis Latvijas Universitāte email: jc@lanet.lv

Sīkāk

Packet Core Network 2018

Packet Core Network 2018 Packet Core Network 2018 Training Program Core Learning Levels & Areas Packet Core Fundamentals Operation, Configuration and Troubleshooting Delta Training Solution Training 5G EPC 5G Core 494/22109-FAP130506

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Polinomu algebra 11.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2008./2009.studiju

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM

PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM PALĪGS SKOLĒNIEM UM STUDENTIEM JĀ Ņ A FO M IN A sakārtojums Krājumā «Matem ātikas formulas» sakopotas daudzas elementārās matemātikas un augstākās matemātikas formulas. Krājums galvenokārt paredzēts tiem,

Sīkāk

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude

Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude J. Valeinis 1 1 Latvijas Universitāte, Rīga 12.marts, 2010 Valeinis Pamatelementi statistikā un Hipotēžu pārbaude p. 1 of 22 Ievads I. Pamatelementi matemātiskajā

Sīkāk

Fiat_Ducato_Goods_LT

Fiat_Ducato_Goods_LT FIAT DBL CENRĀDI FIAT DBL CENRĀDI Doblo Models Jauda, kw (AG) Degvelas tps Kravnesība, kg* Cena, Eur su PVM 263.11T.2 CARG B.1.4 BZ 70 (95) B 750 15816 263.11U.2 CARG B.1.4 CNG 88 (120) B/CNG 750 19454

Sīkāk

FORD TRANSIT/TOURNEO COURIER Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR

FORD TRANSIT/TOURNEO COURIER Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR VAN 1,0l EcoBoost 100 ZS Ambiente Benzīns 154 15 810 1 500 14 310 1,5l TDCi 75 ZS Ambiente Dīzeļdegviela 144 16

Sīkāk

PCK34_atr_kopaa

PCK34_atr_kopaa 007./008. mācību gads.nodarbības uzdevumu atrisinājumi. Skat., piem.,.zīm. - - - - -.zīm. Komentārs. Ievērosim, ka arī visu ierakstīto skaitļu summa ir. Interesanti būtu noskaidrot jautājumu: kādiem veseliem

Sīkāk

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n 7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.): Prove that if n is a positive integer such that the equation x xy 2 + y = n has a solution in integers x, y, then it has at least three

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

katPRINT

katPRINT LED gaismeklis downlight 5W/830 380lm IP40 hromēts NECTRA Ārējais diametrs: 108 mm Gaismas plūsma, efektīvā: 380 lm 13,29 /gab. 8,80 /gab. 059520 LED gaismeklis downlight 5W/840 390lm IP40 hromēts NECTRA

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

COMBO LIFE

COMBO LIFE COMBO LIFE Opel COMBO LIFE Combo Life Pārnesumkārba kw ZS CO 2 izmeši (g/km) WLTP L1H1 L1H1 L2H1 1.2 Turbo ECOTEC Start/Stop 0DL26 EH61 / XIAA M6 81 110 157 1.5 DT ECOTEC Start/Stop 0DL26 HE51 / XIAA M5

Sīkāk

APSTIPRINU VAS Starptautiskā lidosta Rīga Valdes priekšsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personiskais paraksts] ) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu a

APSTIPRINU VAS Starptautiskā lidosta Rīga Valdes priekšsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personiskais paraksts] ) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu a APSTIPRINU Starptautisā lidosta Rīga Valdes priešsēdētāja Ilona Līce (vārds, uzvārds) [personisais parasts] 16.11.2018.) GROZĪJUMI Nr.1 Cenu aptaujas Lidostas transportlīdzeļu KASKO apdrošināšana (Identifiācs

Sīkāk

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc

Microsoft Word - Task_3_2_Report_on_barriers_Latvia_Final_LV.doc Projekts: (EIE/07/214) Barjeras biogāzes sektora attīstībai Latvijā Projekta atskaite 3.2 M.Sc.ing Ilze Dzene SIA EKODOMA Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010, Latvija 2008.gada septembris Projektu atbalsta:

Sīkāk

Nr. p.k.* Transporta līdzekļa marka / modelis Transporta līdzekļa veids Valsts Reģ. Nr. saraksts un sākuma cenas izsolei Stopiņu novada Lī

Nr. p.k.* Transporta līdzekļa marka / modelis Transporta līdzekļa veids Valsts Reģ. Nr. saraksts un sākuma cenas izsolei Stopiņu novada Lī 1 FIAT DOBLO Kravas transporta HA8036 2008 1368 Benzīns 95 159 724 2 (slikts) 1 000.00 826.45 TEC-2, Acone, 2 FIAT DOBLO Kravas transporta HA8085 2008 1368 Benzīns 95 167 599 3 (viduvējs) 1 700.00 1404.96

Sīkāk

55repol_atr

55repol_atr 9 Pieskitot pierādāmās vienādīs L()+L()+L(3)=L(4) ām pusēm L(5)+L(6)+L(), iegūstm ekvivlentu vienādīu L()+L()=L(NM), ks cīmredzmi izriet no trijstūr un prlelogrm lukumu formulām L = h un L=h 9 ) =7, =7

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

FORD ECOSPORT Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN 1,0l EcoBoos

FORD ECOSPORT Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN 1,0l EcoBoos Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela CO 2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR 1,0l EcoBoost 125 ZS M6 Trend Benzīns 119 17.880 2.040 15.840 1,0l EcoBoost 125 ZS A6 Trend Benzīns 134 19.270 2.120

Sīkāk

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV

Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA LV Pamatnostādnes Par pozīciju aprēķināšanu, ko saskaņā ar EMIR veic darījumu reģistri 28/03/2019 ESMA70-151-1350 LV Satura rādītājs I. Piemērošanas joma... 3 II. Atsauces uz tiesību aktiem, saīsinājumi un

Sīkāk

Latvijas 67. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi 5. klase Katru uzdevumu vērtē ar 0 10 punktiem 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs br

Latvijas 67. matemātikas olimpiādes 2. posma uzdevumi 5. klase Katru uzdevumu vērtē ar 0 10 punktiem 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs br 5. klase 1. Uz autoceļa Brauc un piesprādzējies ir trīs braukšanas joslas. Pa pirmo joslu jābrauc ar ātrumu no 50 līdz 70 kilometriem stundā, pa otro joslu ar ātrumu no 90 līdz 110 kilometriem stundā,

Sīkāk

O.Lauce ARITMĒTIKAS un ALGEBRAS darbību likumi formulas piemēri

O.Lauce ARITMĒTIKAS un ALGEBRAS darbību likumi formulas piemēri O.Lauce ARITMĒTIKAS un ALGEBRAS darbību likumi formulas piemēri O.Lauce ARITMĒTIKAS UN ALGEBRAS DARBĪBU LIKUMI FORMULAS PIEMĒRI O lg a L a u c e ARITM ĒTIKAS UN ALGEBRAS DARBĪBU LIKUMI, FORMULAS, PIEMĒRI

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

OPEL Astra 4-durvju

OPEL Astra 4-durvju OPEL Astra Opel Astra 1 Benzīns Dzinējs 1.6 ECOTEC 85 kw/115 Z 1.6 ECOTEC 85 kw/115 Z tart/top LPG Pārnesumkārba 5-pakāpju mehāniskā 15 42 12 975 16 411 13 824 16 18 13 569 16 73 14 71 17 117 14 419 17

Sīkāk

Hyundai i20 Modelis i20 i20 i20 Komplektācija 1.2 MPI ISG COMFORT 5MT 75 ZS 1.2 MPI ISG COMFORT 5MT 75 ZS 1.0 T-GDI COMFORT 7DCT 100 ZS Papildu Aprīko

Hyundai i20 Modelis i20 i20 i20 Komplektācija 1.2 MPI ISG COMFORT 5MT 75 ZS 1.2 MPI ISG COMFORT 5MT 75 ZS 1.0 T-GDI COMFORT 7DCT 100 ZS Papildu Aprīko Hyundai 1.2 MPI ISG COMFORT 5MT 75 ZS 1.2 MPI ISG COMFORT 5MT 75 ZS,, Aqua Sparkling Mehāniskā Benzīns 13200 1470 7 Mehāniskā Benzīns 13470 1500 7 Automātiskā Benzīns 14075 1565 7 STYLE 7DCT 120 ZS Passion

Sīkāk

Q8 Audi Vorsprung durch Technik

Q8 Audi Vorsprung durch Technik Q8 Audi Vorsprung durch Technik Satura rādītājs Cenas Tehniskie dati Standarta aprīkojums 5 Riteņi / diski 5 Gaismas 5 Spoguļi 6 Slēgšanas sistēmas 6 Stiklojums 6 Ārējās apdares aprīkojums 6 Sēdekļi /

Sīkāk

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I pielikums Zāļu nosaukumi, zāļu formas, stiprumi, lietošanas veidi, reģistrācijas apliecības īpašnieki dalībvalstīs 1 Beļģija Beļģija Bulgārija Čehija Čehija Dānija GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße

Sīkāk

OPEL Astra 4-durvju

OPEL Astra 4-durvju OPEL Astra Opel Astra 1 Benzīns Dzinējs 1.6 85 kw/115 Z 1.6 85 kw/115 Z 1.4 Turbo 1.4 Turbo tart/top 1.4 Turbo 1.4 LPG ECOTEC Pārnesumkārba 5-pakāpju mehāniskā 15 573 13 119 16 582 13 969 16 279 13 714

Sīkāk

48repol_uzd

48repol_uzd Materiāls ņemts o grāmatas: Adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6.-5. matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS 48. OLIMPIĀDE UZDEVUMI 9. klase 48.. Ziāms, ka 48..zīm. attēlots

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro EIROPAS KOMISIJA Briselē, 28.6.2013 C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2011. gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu

Sīkāk

VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA

VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA 1. VISUMA UZBŪVE UN PĒTNIECĪBA Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_12_UP_01_P1 HERCŠPRUNGA RASELA diagramma Skolēna darba lapa D_12_UP_01_P2 Galaktikas

Sīkāk

Enkuru tehnika Hilti. Strādā vislabāk. Kalpo visilgāk. 171

Enkuru tehnika Hilti. Strādā vislabāk. Kalpo visilgāk. 171 Enkuru tehnika Hilti. Strādā vislabāk. Kalpo visilgāk. 171 Diametru diapazons Betons Betons ar plaisām Putu betons Bāzes materiāls Ciets dabīgais akmens Mīksts dabīgais akmens Pilnais ķieģelis Dobķieģelis

Sīkāk

Recent economic developments in Latvia

Recent economic developments in Latvia Eiro ieviešana Latvijā Ilmārs Rimšēvičs Latvijas Bankas prezidents 2012. gada 15. decembris Iedzīvotāji no eiro ieviešanas necietīs Eiro ieviešana NAV naudas reforma Latus Latvijas Bankā varēs apmainīt

Sīkāk

Cenas i10 i10 MY19 Komplektācija Transmisija Jauda kw/zs Cena EUR iesk. PVN 1.0 MPI Fresh 5MT 47/ MPI Comfort 5MT 47/

Cenas i10 i10 MY19 Komplektācija Transmisija Jauda kw/zs Cena EUR iesk. PVN 1.0 MPI Fresh 5MT 47/ MPI Comfort 5MT 47/ i10 i10 MY19 1.0 MPI Fresh 5MT 47/65 9 990 1.0 MPI Comfort 5MT 47/65 11 990 1.2 MPI Comfort AT 63/87 12 990 Metāliska krāsa Salona dizaina pakotnes 295 145 1.2 MPI Fresh 5MT 55/75 11 890 1.2 MPI Comfort

Sīkāk

Transporter Modelis Dzinējs Jauda Transmisija Pilnā masa Kravnesība Cena Akcijas Cena Ieguvums Kods Tips kw / Zs Tips kg EUR ar PVN

Transporter Modelis Dzinējs Jauda Transmisija Pilnā masa Kravnesība Cena Akcijas Cena Ieguvums Kods Tips kw / Zs Tips kg EUR ar PVN Transporter Modelis Dzinējs Jauda Transmisija Pilnā masa Kravnesība Akcijas Ieguvums Tips kw / Zs Tips kg īsā garenbāze SGA1D2 2.0 TDI 62 / 84 5G 2600-3200 1203 486 26 689 SGA1E2 2.0 TDI 75 / 102 5G 2800-3200

Sīkāk

Transporter Modelis Dzinējs Jauda Transmisija Pilnā masa Kravnesība Cena Akcijas Cena Ieguvums Kods Tips kw / Zs Tips kg EUR ar PVN

Transporter Modelis Dzinējs Jauda Transmisija Pilnā masa Kravnesība Cena Akcijas Cena Ieguvums Kods Tips kw / Zs Tips kg EUR ar PVN Transporter Modelis Dzinējs Jauda Transmisija Pilnā masa Kravnesība Akcijas Ieguvums Tips kw / Zs Tips kg īsā garenbāze SGA1D2 2.0 TDI 62 / 84 5G 2600-3200 1203 486 26 436 SGA1E2 2.0 TDI 75 / 102 5G 2800-3200

Sīkāk

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij

Saturs Sākums Beigas Atpakaļ Aizvērt Pilns ekrāns 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studij 1 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Matemātikas katedra Bakalaura studiju programma Matemātika Studiju kurss Algebriskās struktūras 1.lekcija Docētājs: Dr. P. Daugulis 2010./2011.studiju

Sīkāk

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Lauku zemes tirgus Latvijā galvenās tendences VZD 2013/4

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Lauku zemes tirgus Latvijā galvenās tendences VZD 2013/4 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGUS PĀRSKATS Lauku zemes tirgus Latvijā galvenās tendences VZD 213/4 2 Satura rādītājs 1. Problēmas aktualitāte... 3 2. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības Latvijā... 3 3.

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

KOMĒTAS IELA 3 ISTABU DZĪVOKLIS SANTEHNIKA PODS IEBŪVĒTAIS RĀMIS PODAM Pods Nexo, stiprināms pie sienas, 360x535 mm, balts 2 ROCA Komplekts - rāmis po

KOMĒTAS IELA 3 ISTABU DZĪVOKLIS SANTEHNIKA PODS IEBŪVĒTAIS RĀMIS PODAM Pods Nexo, stiprināms pie sienas, 360x535 mm, balts 2 ROCA Komplekts - rāmis po KOĒTAS IELA 3 ISTABU DZĪVOKLIS SANTEHNIKA PODS IEBŪVĒTAIS RĀIS PODA Pods Nexo, stiprināms pie sienas, 360x535 mm, balts 2 ROCA Komplekts - rāmis podam 4-, taustiņš Nova Cosmo hroms 38765000, stiprinājumi,

Sīkāk

suzuki vitara izpardošana-2

suzuki vitara izpardošana-2 Suzuki Vitara GL 127135 127137 127138 127139 127149 Riepas 215 / 60R16 + tērauda diski (pilna lieluma vāciņi) Melns priekšējais režģis Priekšējā bufera rotājums pelēks (vidus) / melns (sāni) Melns spārna

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum

Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 SEB aktivais plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikum Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Wealth Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.09.2018. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 306 504 7 956 619 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

NISSAN MICRA Nissan papildu pakalpojumi LV-01C-1201 NISSAN MICRA

NISSAN MICRA Nissan papildu pakalpojumi LV-01C-1201 NISSAN MICRA NISSAN MICRA Nissan papildu pakalpojumi. CENU LAPA CO 2 Transmisija l/100 km (iesk. PVN 21%) 1) IG-T 100 S/S 5 M/T VISIA 126 5,7 15 499 IG-T 100 S/S 5 M/T ACENTA 127-128 5,7 16 444 IG-T 100 S/S 5 M/T N-CONNECTA

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 31.03.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 144 604 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200

ABLV aktīvais ieguldījumu plāns Stāvoklis uz Pozīcijas nosaukums AKTĪVI Finanšu ieguldījumi Debitoru parādi 0200 Stāvoklis uz 30.06.2019. AKTĪVI Finanšu ieguldījumi 0100 7 492 217 8 486 410 Debitoru parādi 0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi 0300 Pārējie aktīvi 0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Sīkāk

Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods:

Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods: Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods: 01.08.2016. 31.10.2016. WWW.LICGOTUS.LV 18V XR XPS Leņķzāģis Akumulatoru kapacitāte 4Ah Apgriezieni min.

Sīkāk

3

3 37. teksta pielikums Pārskats Hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti objektā Dolomīta atradne Arēni Kalnagrāvīši Ropažu novadā Pārskatu sagatavoja: Oļģerts Aleksāns Hidroģeologs Rīga, 2014. SATURS Ievads...

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

IANSEO - Integrated Result System - Version ( ( )) - Release STABLE

IANSEO - Integrated Result System - Version ( ( )) - Release STABLE čempionāts 2015 Summary SUMMARY Medal Standings... 2 Medallists by Event... 3 Number of Entries by Country... 4 Number of Entries by Event... 5 Entries by Country... 6 Final Ranking Individual... 8 Recurve

Sīkāk

FORD MONDEO Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN

FORD MONDEO Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR ar PVN Dzinējs, transmisija Aprīkojums Degviela Virsbūves tips CO 2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR 1,5l EcoBoost 165 ZS B6 Trend Benzīns 5 durvis 175 24 248 5 758 18 490 1,5l EcoBoost 165 ZS A6 Trend

Sīkāk

Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods:

Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods: Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods:..6. 3..6. WWW.LICGOTUS.LV Li-Ion Kompakta akumulatoru XPS Leņķzāģis Apgriezieni min. 35rpm Ripas diametrs

Sīkāk

COM(2017)167/F1 - LV

COM(2017)167/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 1.4.217. COM(217) 167 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS CENTRĀLAI BANKAI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI 217.

Sīkāk

EU Justice Scoreboard 2017

EU Justice Scoreboard 2017 Eiropas Savienības Padome Briselē, 217. gada 12. aprīlī (OR. en) 8217/17 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: JAI 34 FREMP 44 POLGEN 47 JUSTCIV 78 EJUSTICE 35 CONSOM 14 DROIPEN 44 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs,

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

Pilīs un parkos Latvijas valsts meži un mammadaba gaida tevi ciemos!

Pilīs un parkos Latvijas valsts meži un mammadaba gaida tevi ciemos! Pilīs un parkos Latvijas valsts meži un mammadaba gaida tevi ciemos! Īsta atpūta dabā nāc! Pavasara vējā Ir aprīlis, krīt sēklas eglēm, jo ir tāds pavasara vējš rakstīja Imants Ziedonis. Dabas māte šajā

Sīkāk