Internetbankas līguma un mobilās lietotnes noteikumi fiziskām personām

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Internetbankas līguma un mobilās lietotnes noteikumi fiziskām personām"

Transkripts

1 Internetbankas līguma un mobilās lietotnes noteikumi fiziskām personām Spēkā no gada 1. septembra Satura rādītājs: 1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums 2. Vispārējie noteikumi Tehniskās un drošuma prasības Priekšnosacījumi un pamatprincipi Nepilngadīgo personu apkalpošana 3. Autorizācijas līdzeklis un tā izmantošana Drošība Autentifikācija un autorizācija 4. Darījumi Internetbankā Uzdevumi un to izpilde Kontu pievienošana cita Klienta Internetbankai Limiti Komisijas maksas Internetbankas pieejas ierobežošana 5. Konta informācijas pakalpojums un piekrišana piekļuvei konta informācijai Piekrišanas izveidošana Piekrišanas grozīšana vai atsaukšana Noklusējuma iestatījumi Konta informācijas pakalpojuma izmantošanai pēc Piekrišanas izveidošanas 6. Saistības un atbildība 7. Līgums un tā darbība Internetbankas līguma pielikums Mobilās lietotnes noteikumi 1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums Klients fiziska persona, kura ir parakstījusi Līgumu ar roku vai kvalificētu (drošu) elektronisko parakstu. Lietotnes klients fiziska persona, kas nav parakstījusi Līgumu, bet ir pieņēmusi šos Noteikumus kā līgumiski saistošus, izmantojot Mobilajā lietotnē piedāvāto klientu neklātienes piesaistīšanas risinājumu. Internetbanka SEB bankai piederoša elektroniskā sistēma tās piedāvāto tiešsaistes pakalpojumu saņemšanai interneta vietnē Mobilā lietotne Internetbankas pakalpojuma daļa, kas pieejama SEB bankas lietotnē atbilstoši SEB bankas noteikumiem, kas pievienoti šo Noteikumu pielikumā. Autorizācijas līdzeklis SEB bankas izsniegti vai akceptēti līdzekļi, attālinātai Klienta vai Lietotnes klienta autentifikācijai un Uzdevumu autorizācijai, kas ģenerē autentifikācijas un autorizācijas elementus (Pieejas kodus un Autorizācijas kodus). Pieejas kods Autorizācijas līdzekļa ģenerētais autentifikācijas elements, kuru Klients ievada, lai piekļūtu Internetbankai, Mobilajai lietotnei vai citai videi, vai Lietotnes klients ievada, lai piekļūtu Mobilajai lietotnei, un kas aizstāj Klienta parakstu Internetbankā, Mobilajā lietotnē vai citā vidē un uzskatāms par piekrišanu jebkurai tālākai Klienta vai Lietotnes klienta darbībai attiecīgajā vidē. Autorizācijas kods Autorizācijas līdzekļa ģenerētais autorizācijas elements, ar kuru Lietotnes klients Mobilajā lietotnē vai Klients Internetbankā, Mobilajā lietotnē vai citā SEB bankas piedāvātā vidē apstiprina Uzdevumu gadījumos, kad SEB banka pieprasa šādu kodu ievadi noteikta veida Uzdevumam un aizstāj Klienta parakstu Internetbankā un Mobilajā lietotnē vai nodibina Lietotnes klienta piekrišanu Mobilajā lietotnē veicamajai darbībai. Lietotāja kods Klientam piešķirtie vai Lietotnes klienta ģenerētie simboli, kas kopā ar Pieejas kodu jāievada, lai Klients piekļūtu Internetbankai, Mobilajai lietotnei vai citai videi, kurā tiek piedāvāta šāda iespēja, vai Lietotnes klients piekļūtu Mobilajai lietotnei. Kodu kalkulators SEB bankas izsniegts Autorizācijas līdzeklis, kas ģenerē Pieejas un Autorizācijas kodus. Smart-ID AS SK ID Solutions lietotne, kas ģenerē Pieejas un Autorizācijas kodus un kuras izmantošanai tiek piemēroti AS SK ID Solutions noteikumi. Uzdevums Klienta dots rīkojums Internetbankā vai Mobilajā lietotnē, tai skaitā maksājuma rīkojums jeb maksājuma uzdevums, pieteikums, vai citas darbības Internetbankā, ko piedāvā SEB banka vai SEB Sabiedrības, vai šāds Lietotnes klienta dots rīkojums Mobilajā lietotnē. Konta informācijas pakalpojums Tiešsaistes pakalpojums, kas ietver konta informācijas sniegšanu par vienu vai vairākiem maksājumu kontiem, kurus Klients tur KAMPS. KAMPS Kontu apkalpojošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs, - cita banka vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kurā Klients tur maksājumu kontus. Piekrišana Klienta atļauja, kas ļauj SEB bankai pieprasīt Konta informācijas pakalpojumu no KAMPS. Līgums starp Klientu un SEB banku noslēgts Internetbankas līgums fiziskām personām, kas nosaka pušu tiesiskās attiecības, kas rodas, Klientam lietojot Internetbanku. Līgums sastāv no Internetbankas līguma fiziskām personām (pamatnoteikumi), pielikumiem vai grozījumiem, kā arī Noteikumiem. Noteikumi šie Internetbankas līguma un mobilās lietotnes noteikumi fiziskām personām ar visiem to grozījumiem un papildinājumiem, kas ir spēkā attiecīgā Uzdevuma veikšanas dienā. SEB banka AS SEB banka, vienotās reģistrācijas Nr SEB Sabiedrības SIA SEB līzings, vienotās reģistrācijas Nr ; vai AS SEB atklātais pensiju fonds, vienotās reģistrācijas Nr ; vai SEB Life and Pension Baltic SE, vienotās reģistrācijas Nr ; vai IPAS SEB Investment Management, vienotās reģistrācijas Nr Vispārējie noteikumi Tehniskās un drošuma prasības 2.1. Lai izmantotu Internetbanku, Klienta saziņas līdzekļiem un savienojumiem jāatbilst SEB bankas interneta vietnē noteiktām tehniskajām prasībām Klientam un Lietotnes klientam, pirms darba uzsākšanas Internetbankā, tai skaitā Mobilajā lietotnē, jānodrošina izmantotā saziņas līdzekļa, sistēmu un izveidotā saziņas kanāla drošums (tai skaitā, pirms Internetbankas piekļuves datu ievadīšanas, jāpārliecinās, ka tiek izmantota SEB bankas reģistrēta un sertificēta Internetbankas interneta vietne). Priekšnosacījumi un pamatprincipi 2.3. Pušu tiesiskajām attiecībām, papildus Noteikumiem, ir piemērojami Vispārējie darījumu noteikumi, Privātuma politika, Cenrādis, Kredītpārvedumu noteikumi, kā arī citu SEB bankas, SEB Sabiedrību vai pakalpojumu sniedzēju atbilstošie pakalpojumu noteikumi, un Latvijas Republikas normatīvie akti Lietotnes klientiem kā vide ir pieejama tikai Mobilā lietotne. Internetbanka nav pieejama Lietotnes klientiem, līdz Lietotnes klients kļūst par Klientu, parakstot Līgumu ar roku vai kvalificētu (drošu) elektronisko parakstu SEB bankas piedāvātā veidā. Parakstīts Līgums aizvieto un tam ir dodama priekšroka pār jebkādām pastāvošām līgumsaistībām starp Pusēm saistībā ar Internetbanku un Mobilo lietotni Internetbanka ir un pēc tās lietošanas uzsākšanas paliek SEB bankas īpašums SEB bankai ir tiesības, nesniedzot pamatojumu, atteikties slēgt vai grozīt Līgumu ar Klienta pilnvaroto pārstāvi, vai izsniegt vai atjaunot Lietotāja kodu vai Autorizācijas līdzekli uz notariālas pilnvaras pamata. Lietotnes klients nevar nominēt pilnvarotos pārstāvjus Tās fiziskās personas, kuras ir SEB bankas klientu juridisku personu Internetbankas lietotāji un kurām SEB banka nesniedz nevienu finanšu pakalpojumu, Internetbankā ir pieejama ierobežota Internetbankas funkcionalitāte, tas ir, fiziskai personai (juridiskas personas Internetbankas lietotājam) ir iespēja autentificēties kā fiziskai personai trešās personas interneta vietnē, kurā tiek piedāvāts šāds pakalpojums, un veikt citas papildus darbības, kuras AS SEB banka 1 (5)

2 tiek nodrošinātas Internetbankā. Šiem lietotājiem ir pilnā apmērā saistoši šie Noteikumi Ja Klients ir vienu vai vairāku juridisku personu Internetbankas lietotājs, tad automātiski tiek nodrošināta iespēja izmantot vienu Autorizācijas līdzekli un Lietotāja kodu, un pārslēgties starp Klienta Internetbanku un juridiskas/-o personas/-u Internetbanku bez papildus Autorizācijas kodu ievades. Nepilngadīgo personu apkalpošana 2.9. Līgumu noslēgšanai un Autorizācijas līdzekļa izsniegšanai, ja Klients ir nepilngadīga persona, kura sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu, pārstāv viens no nepilngadīgā Klienta vecākiem vai ar Bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis. No 16 gadu vecuma nepilngadīgs Klients var pārstāvēt sevi SEB bankā patstāvīgi SEB bankas noteiktā apjomā un kārtībā. Nepilngadīgo Klientu vecākiem un aizbildņiem šie Noteikumi ir saistoši pilnā apmērā SEB banka vienpusēji nosaka (tai skaitā maina) Līguma noslēgšanas kārtību un prasības, nepilngadīgo Klientiem pieejamo pakalpojumu un uzdevumu klāstu Internetbankā, kā arī standarta maksimālais pārskaitījumu dienas limitu un mēneša maksimālo limitu nepilngadīgo Klientu kontiem Internetbankā SEB bankai ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma vienpusēji samazināt nepilngadīga Klienta konta noteiktos limitus līdz SEB bankas standarta limitiem, ko piemēro nepilngadīgo Klientu kontiem Nepilngadīgā Klienta vecākiem vai ar Bāriņtiesas lēmumu ieceltam aizbildnim ir tiesības pieslēgt savai Internetbankai nepilngadīgā Klienta kontus skatīšanās režīmā līdz brīdim, kad nepilngadīgais Klients sasniedzis 18 gadu vecumu SEB banka ir tiesīga atteikt Līguma noslēgšanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus. 3. Autorizācijas līdzeklis un tā izmantošana 3.1. SEB banka ir tiesīga vienpusēji noteikt un mainīt: 1) Autorizācijas līdzekļa un autorizācijas elementu veidu attiecīgo Uzdevumu (SEB bankas vai SEB Sabiedrību pakalpojumu ietvaros) veikšanai, 2) Klientam vai Lietotnes klientam pienākumu izmantot noteiktu Autorizācijas līdzekļu veidus, lai nodrošinātu augstāku drošības līmeni Izmantojot Autorizācijas līdzekli, Klientam vai Lietotnes klientam jāievēro SEB bankas un/vai attiecīgā Autorizācijas līdzekļa izsniedzēja vai izstrādātāja noteikumi un norādījumi (tai skaitā, noteikumi saistībā ar Autorizācijas līdzekļa konta izveidošanu, drošības prasības, Autorizācijas līdzekļa bloķēšanu un citas) Kodu kalkulators tiek piesaistīts Līgumam un to iespējams lietot tikai ar Līgumā norādīto Lietotāja kodu. Kodu kalkulators kļūst par Klienta īpašumu pēc tam, kad Līdzēji ir parakstījuši Līgumu, un ir ieturēta Cenrādī norādītā komisijas maksa par Koda kalkulatora izsniegšanu. Drošība 3.4. Klientam vai Lietotnes klientam ir pienākums veikt atbilstošus drošības pasākumus un glabāt Autorizācijas līdzekli un Lietotāja kodu tādā drošā veidā, lai neviens no minētā nekļūtu pieejams trešajām personām, tai skaitā arī attiecībā uz Smart-ID lietotnes aktivizāciju un lietošanu. Klients vai Lietotnes klients uzņemas visus riskus un atbildību saistībā ar Autorizācijas līdzekļa un Lietotāja koda nesankcionētu izmantošanu Ja Klients piecas reizes pēc kārtas ir kļūdaini ievadījis Pieejas kodu vai Autorizācijas kodu, pieeja Internetbankai tiek automātiski ierobežota. Pieejas iespēja automātiski atbloķējas pēc 12 stundām. Ja klients desmit reizes pēc kārtas ir kļūdaini ievadījis Pieejas kodu vai Autorizācijas kodu, pieejas iespēja automātiski tiek bloķēta un atjaunot to var tikai filiālē Autorizācijas līdzekļa nozaudēšanas gadījumā vai, ja Klientam vai Lietotnes klientam ir pamats uzskatīt, ka Autorizācijas līdzekļa kodi ir kļuvuši zināmi trešajām pusēm, Klientam vai Lietotnes klientam ir pienākums par to nekavējoties informēt SEB banku, zvanot pa tālruņiem vai , vai vēršoties tuvākajā filiālē. SEB banka nodrošina Klientam vai Lietotnes klientam iespēju 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā saņemt apliecinājumu par to, ka Klients vai Lietotnes klients ir veicis iepriekšējā punktā noteikto paziņošanu. Autentifikācija un autorizācija 3.7. SEB banka veic Klienta vai Lietotnes klienta autentifikāciju pamatojoties uz ievadītu Pieejas kodu un Uzdevumu autorizāciju pamatojoties uz ievadītu Autorizācijas kodu. Internetbankā ievadīts Autorizācijas līdzekļa ģenerēts Pieejas kods vai Autorizācijas kods ir uzskatāms par Klienta elektronisko parakstu, Lietotnes klientiem, izmantojot Mobilo lietotni, ievadīts Pieejas kods vai Autorizācijas kods ir uzskatāmi par piekrišanu veicamajai darbībai Visas Internetbankas vidē, Mobilās lietotnes vidē vai citā vidē, kurai Klients vai Lietotnes klients piekļūst, ievadot Pieejas kodu, veiktās darbības ir uzskatāmas par Klienta vai Lietotnes klienta piekrišanu jebkurai tālākai darbībai un ir juridiski saistošas Klientam vai Lietotnes klientam (piemēram, jebkura sarakste vai komunikācija, iesniegumu vai pieteikumu iesniegšana un apstiprināšana, piekrišanu apstiprināšana, bankas paziņojumi un jebkura cita darbība) Ja SEB banka vai SEB Sabiedrība pakalpojuma līguma noslēgšanu vai pieteikumu pakalpojuma līguma noslēgšanai, kā arī jebkura cita veida dokumenta parakstīšanu nodrošina Internetbankā, tad attiecīgā pakalpojuma līguma vai pieteikuma autorizācija ar Autorizācijas līdzekļiem vai citā SEB bankas noteiktā veidā (tajā skaitā, kvalificēta elektroniskā zīmoga izmantošana no SEB bankas puses) rada tādas pašas juridiskās sekas kā šāda dokumenta pašrocīga parakstīšana Ja vidē, kurai piekļūstot ir ievadīts Pieejas kods, noslēdz vienošanos par piekļuvi videi, vai šajā vidē noslēdz jebkāda veida vienošanos, tā Klientam vai Lietotnes klientam ir juridiski saistoša un šādā gadījumā Klientam vai Lietotnes klientam ir saistoši attiecīgā vidē noslēgto līguma noteikumi un noslēgto pakalpojumu līguma noteikumi. 4. Darījumi Internetbankā Uzdevumi un to izpilde 4.1. SEB banka ir tiesīga papildināt vai mainīt SEB bankas un SEB Sabiedrību Internetbankā piedāvāto pakalpojumu un Uzdevumu klāstu SEB banka vai SEB Sabiedrība izpilda Uzdevumu, ja ievērotas Līgumā un/vai SEB Sabiedrības pakalpojumu līgumā un noteikumos ietvertās prasības un termiņi SEB bankai ir tiesības sazināties ar Klientu vai Lietotnes klientu, lai pārliecinātos par Klienta vai Lietotnes klienta gribu dot attiecīgo Uzdevumu SEB bankai vai SEB Sabiedrībai bez atsevišķa brīdinājuma ir tiesības atturēties no Uzdevuma izpildes, ja: 1) Klienta vai Lietotnes klienta kontā nav pietiekamu līdzekļu, lai izpildītu maksājuma uzdevumu(-us) un ieturētu komisijas maksu(-as), 2) maksājuma uzdevuma izpilde pārsniedz noteiktos limitus, 3) darbības ar kontu vai kontiem ir apturētas vai konti ir apķīlāti, 4) SEB bankai neizdodas sazināties ar Klientu vai Lietotnes klientu, lai pārliecinātos par Klienta vai Lietotnes klienta gribu dot attiecīgo Uzdevumu, 5) Uzdevums neatbilst Vispārējos darījumu noteikumos, SEB bankas vai SEB Sabiedrību pakalpojumu līgumos un noteikumos, kā arī normatīvajos aktos ietvertajām prasībām. Konta pievienošana cita Klienta Internetbankai 4.5. Ja Klients (šajā sadaļā - Konta īpašnieks) ir devis tiesības citai personai, kura ir SEB bankas Klients, piekļūt un/vai rīkoties ar Konta īpašnieka kontiem, SEB bankai ir tiesības pēc Konta īpašnieka SEB bankai pēc formas un satura pieņemamu dokumentu saņemšanas pieslēgt Konta īpašnieka kontu Klienta Internetbankai. Konta īpašnieka informācija būs pieejama arī Klienta Mobilajā lietotnē Konta īpašniekam ir saistoša jebkura Klienta darbība Internetbankā vai citā vidē ar Konta īpašnieka kontu gadījumos, kad Konta īpašnieka konts SEB bankā tiek pieslēgts Klienta Internetbankai SEB banka pilnā apmērā paļaujas, ka Konta īpašnieks ir piešķīris tiesības Klientam rīkoties ar Konta īpašnieka kontiem līdz brīdim, kad Konta īpašnieks SEB bankai pēc formas un satura pieņemamā veidā ir informējis par Konta īpašnieka gribu pārtraukt šādas Klienta tiesības SEB bankai pēc tās vienpusējiem ieskatiem ir tiesības atteikt vai apturēt Klientam tiesības piekļūt un/vai izmantot Konta īpašnieka kontus vai kādu atsevišķu kontu vai veikt kādu noteiktu Uzdevumu Klientam ir pienākums ievērot Konta īpašnieka noteiktos limitus SEB banka nav atbildīga par zaudējumiem vai strīdiem, kas radušies starp Klientu un Konta īpašnieku. Limiti un maksājumi SEB bankai ir tiesības vienpusēji noteikt un mainīt, informējot par to iepriekš Klientu vai Lietotnes klientu, Internetbankā vai Mobilajā lietotnē maksājumu limitu veidus un standarta limitu maksimālās robežas. Sākotnējos pārskaitījumu limitus Klientam SEB banka nosaka automātiski, kad Līgums tiek parakstīts pirmo reizi Klients var mainīt limitus, ievērojot SEB bankas noteikto kārtību, iesniedzot iesniegumu SEB bankai. Šāds iesniegums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. SEB bankai ir tiesības atteikt iesniegumu par limitu palielināšanu virs noteiktajiem standarta limitiem, nesniedzot šāda atteikuma iemeslus. Ja SEB banka piekrīt limitu maiņai, bet nepiekrīt mainīt limitus tādā apjomā, kāds ir noteikts AS SEB banka 2 (5)

3 Klienta iesniegumā, tad SEB banka, nesaņemot jaunu vai precizētu iesniegumu, pieteiktās limita summas ietvaros, ir tiesīga apstiprināt mazāku limita summas pieaugumu, vai noteikt izmainītā limita termiņa ierobežojumus, par to paziņojot Klientam Internetbankā Lietotnes klientam tiek piemēroti standarta maksājumu limiti, kurus SEB banka ir noteikusi brīdī, kad Lietotnes klients kļūst par klientu (pieņemot šos Noteikumus kā līgumiski saistošus). Lietotnes klientam nav tiesību mainīt šos limitus SEB bankai ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma mainīt Klienta vai Lietotnes klienta esošos limitus, samazinot tos līdz SEB bankas noteiktajiem standarta limitiem Noteiktie limiti netiek piemēroti pārskaitījumiem starp Klienta vai Lietotnes klienta saviem kontiem SEB bankā. Vienas dienas limiti tiek atjaunoti katru dienu automātiski, līdz tiek sasniegts mēneša noteiktais limits SEB bankas noteiktie limiti ietver arī maksājumu uzdevumu rīkojumus, kas ierosināti ar viena vai vairāku maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēju starpniecību SEB bankai ir tiesības izpildīt maksājumus, neprasot to apstiprināšanu ar Autorizācijas līdzekļiem: 1) zemas vērtības maksājuma darījumiem, kuru vērtība ir mazāka par vai vienāda ar EUR 30 un iepriekšējo maksājumu darījumu kumulatīvā vērtība, kurus maksātājs iniciējis kopš pēdējo reizi maksājuma darījums apstiprināts ar Autorizācijas līdzekļa ģenerētu Autorizācijas kodu, nepārsniedz EUR 100; 2) maksājumi tiek veikti starp Klienta vai Lietotnes klienta paša kontiem Iepriekšminētajos zemas vērtības maksājumu limitos iekļauj maksājumus, kas veikti, izmantojot Internetbanku (ieskaitot maksājuma darījumus, kas ierosināti no jebkura maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēja) un Mobilo lietotni. Komisijas maksas Klients vai Lietotnes klients par Internetbankas un Mobilās lietotnes pakalpojumiem un Uzdevumu izpildi sedz komisijas maksas saskaņā ar Cenrādi Ja Klienta vai Lietotnes klienta norādītajā kontā komisijas maksas ieturēšanai nav pietiekošu naudas līdzekļu, SEB bankai ir tiesības no jebkura Klienta vai Lietotnes klienta vārdā atvērta konta SEB bankā ieturēt SEB bankai pienākošās komisijas maksas un komisijas maksas par Līgumā vai Noteikumos paredzēto pakalpojumu sniegšanu. Pieejas Internetbankai ierobežošana SEB bankai ir tiesības, brīdinot iepriekš Klientu vai Lietotnes klientu ar paziņojumu Internetbankā vai citā veidā, ierobežot Klientam vai Lietotnes klientam pieeju Internetbankai un/vai kontiem Internetbankā šādos gadījumos: 1) Klienta vai Lietotnes klienta kontos nav pietiekamu naudas līdzekļu, lai SEB banka varētu ieturēt tai pienākošās komisijas maksas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām pēc maksāšanas termiņa iestāšanās, 2) Klients vai Lietotnes klients nepilda un / vai ir pārkāpis Noteikumos, Vispārējos darījumu noteikumos, SEB bankas prasības, SEB bankas vai SEB Sabiedrību pakalpojumu līgumos un noteikumos, kā arī normatīvajos aktos ietvertās prasības, 3) nepieciešams izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības, 4) Klients ir lietotājs SEB bankas klienta juridiskas personas Internetbankai, un SEB banka bloķē Klientam piekļuvi SEB bankas klienta juridiskas personas Internetbankai, 5) SEB bankā ir radušās aizdomas, vai arī ir saņemta informācija par prettiesisku darbību veikšanu vai potenciāliem draudiem, 6) Lietotnes klientiem, atbilstoši Noteikumu 2.4.punktam. 5. Konta informācijas pakalpojums un piekrišana piekļuvei konta informācijai 5.1. SEB banka sniedz Konta informācijas pakalpojumus, pamatojoties uz Klienta sniegtu Piekrišanu SEB banka nesniedz Konta informācijas pakalpojumu, ja KAMPS nebūs pieejams tiešsaistē vai ja konkrētajam KAMPS nebūs izveidots pieslēgums. Piekrišanas izveidošana 5.3. Tiek uzskatīts, ka Klients ir devis Piekrišanu Konta informācijas pakalpojumam, ja Klients ir izvēlējies un apstiprinājis šādus laukus Internetbankā: 1) KAMPS, kurā tiek turēti Klienta bankas konti, par kuriem Klients vēlas iegūt informāciju; 2) Konta informācijas veids; 3) Piekrišanas spēkā esamības termiņš Piekrišana var būt gan vienreizēja, gan spēkā noteiktu termiņu. Katras Piekrišanas termiņš nevar pārsniegt 90 dienas. Jebkuras Piekrišanas spēkā esamība var mainīties atkarībā no iekšējiem lēmumiem, kurus pieņēmis KAMPS, ja vien Klients nav tās atsaucis manuāli Klientam ir pienākums izveidot Piekrišanu privātajiem kontiem, šim nolūkam autentificējoties SEB bankas internetbankā fiziskajām personām. Ja Klients izmanto juridiskās personas Internetbanku, Piekrišanu juridiskās personas vārdā izveido, piesakoties attiecīgās juridiskās personas Internetbankā. Piekrišanas grozīšana vai atsaukšana 5.6. Piekrišanu var atsaukt pirms tās termiņa beigām, izmantojot KAMPS kanālus, ja tādi ir, vai izmantojot SEB bankas atļautos / piedāvātos veidus Piekrišanas termiņam beidzoties vai tās atsaukšanas gadījumā, IBAN numura, konta atlikuma un darījumu saraksta informācija tiks izdzēsta no Internetbankas pēc Piekrišanas izbeigšanās vai atsaukšanas Klients nekavējoties informē SEB banku par nepareizi izveidotu Piekrišanu, tiklīdz viņš ir uzzinājis par šādas Piekrišanas izveidošanu. Noklusējuma iestatījumi Konta informācijas pakalpojuma izmantošanai pēc Piekrišanas izveidošanas 5.9. Pēc tam, kad Klients dod Piekrišanu, SEB banka automātiski pieprasa konta darījumu sarakstu no KAMPS, ievērojot KAMPS sniegto darījumu sarakstus Klienta aktīvās sesijas laikā (klientam autentificējoties Internetbankā) SEB banka klienta vārdā atjaunina konta atlikuma informāciju no KAMPS Ja SEB bankas sistēmās tiek atspoguļota konta atlikuma informācija par kontu, kas nav SEB bankā, SEB banka neuzņemas atbildību, ja attiecīgie dati nav atjaunināti, kā arī neuzņemas atbildību par informācijas pareizību SEB banka neizmanto, nepiekļūst un neuzglabā datus nekādiem citiem nolūkiem, izņemot, lai sniegtu Konta informācijas pakalpojumu, izņemot, ja Klients atļauj izmantot attiecīgos datus citiem mērķiem saskaņā ar SEB bankas Privātuma politiku (datu apstrādes principiem) SEB banka neatbild par konta informācijas neatjaunināšanu KAMPS tehnisku traucējumu gadījumā. 6. Saistības un atbildība 6.1. Klients vai Lietotnes klients: 1) nodrošina, lai SEB bankas rīcībā ir aktuāla Klienta vai Lietotnes klienta kontaktinformācija; 2) iesniedz SEB bankai tās pieprasīto informāciju vai dokumentus SEB bankas norādītajā termiņā (tai skaitā ierodas SEB bankā pēc tās pieprasījuma, ja SEB banka vēlas atkārtoti identificēt Klientu vai Lietotnes klientu klātienē); 3) nekavējoties ziņo SEB bankai par visām izmaiņām, kas skar Līgumā uzrādīto vai Klienta vai Lietotnes klienta sniegto informāciju; 4) sniedz citu informāciju, kas var ietekmēt Klienta vai Lietotnes klienta tiesiskās attiecības ar SEB banku un/vai SEB Sabiedrībām Klients regulāri, bet ne retāk kā reizi mēnesī iepazīstas ar Internetbankā iesūtītajiem SEB bankas paziņojumiem, kamēr Lietotnes klientiem ir jāiepazīstas ar paziņojumiem, kas saņemti Mobilajā lietotnē Klients vai Lietotnes klients uzņemas visus zaudējumus, kas tam radušies saistībā ar neautorizētiem vai kļūdainiem darījumiem Internetbankā, ja Klients vai Lietotnes klients ir rīkojies prettiesiski ar nodomu vai rupjas neuzmanības dēļ, vai arī nav ievērojis Līgumā, Noteikumos vai attiecīgo pakalpojumu noteikumos noteikto. 7. Līgums un tā darbība 7.1. Attiecībā uz Klientiem, Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā uz nenoteiktu laiku Attiecībā uz Lietotnes klientiem, līgumiskās attiecības ir spēkā no brīža, kad Lietotnes klients ir piekritis šiem Noteikumiem, izmantojot Mobilo lietotni, un ir spēkā uz nenoteiktu laiku vai līdz brīdim, kad Lietotnes klients, atbilstoši Noteikumu 2.4.punktam, paraksta Līgumu Ja Klients un SEB banka vienojas par izmaiņām Līgumā (tai skaitā, jauna Kodu kalkulatora saņemšana (nomaiņa)), abas puses noslēdz Līguma grozījumu pielikumu ar Līguma tekstu, un līdz ar šāda pielikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē iepriekšējā Līguma redakcija bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. AS SEB banka 3 (5)

4 7.4. Līguma izmaiņas ir uzskatāmas par atbilstoši parakstītām arī gadījumos, ja Klients ir iesniedzis pieteikumu par izmaiņām SEB bankai pieņemamā formā vai apstiprinājis izmaiņas (izmaiņu pieteikumu) izmantojot Autorizācijas līdzekļa ģenerētu kodu vai drošības elementu, vai citu elektroniski ievadītu vai mutiski nosauktu kodu vai drošības elementu. Ja Klients izvēlas atvērt jaunu kontu Internetbankā, SEB banka automātiski pievieno šādu kontu Līgumam, atkārtoti neparakstot (nepārslēdzot) to Klientam un Lietotnes klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu (distances līgumu par Internetbankas un Mobilās lietotnes pakalpojumiem Lietotnes klienta gadījumā) jebkurā laikā, par to brīdinot SEB banku vismaz vienu darba dienu iepriekš. No līgumsaistību izbeigšanas brīža Klienta pieeja Internetbankas un Mobilās lietotnes lietošanai tiek slēgta, Lietotnes klienta gadījumā tiek slēgta pieeja Mobilajai lietotnei, kā arī tiek slēgta Klienta kā lietotāja tiesības piekļūt juridiskas personas Internetbankai (gadījumā, ja Klients ir kādas juridiskas personas Internetbankas lietotājs) SEB bankai ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumus Vispārējo darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos SEB bankai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu (vai līgumsaistības Lietotnes klienta gadījumā) Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajos gadījumos un termiņā Līgums (vai līgumsaistības Lietotnes klienta gadījumā) automātiski tiek izbeigts, ja tiek pārtraukti attiecīgo kontu apkalpošanas līgumi SEB bankai ir tiesības vienpusēji bez brīdinājuma nekavējoties izbeigt Līgumu, ja Klients pārkāpj šos Noteikumus, vai izbeigt līgumsaistības Lietotnes klienta gadījumā, ja Lietotnes klients pārkāpj šos noteikumus SEB bankai ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Klientu vai Lietotnes klientu, vienpusēji izbeigt Līgumu (vai līgumsaistības Lietotnes klienta gadījumā), ja Klients ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc kārtas nav lietojis Internetbanku un/vai Internetbankai piesaistītie konti ir slēgti un kontu līgumi ir izbeigti (tai skaitā, ja kontu līgumi ir izbeigti pēc SEB bankas iniciatīvas), vai Lietotnes klients ilgāk kā 6 ( sešus) mēnešus pēc kārtas nav lietojis Mobilo lietotni Strīdus starp Klientu vai Lietotnes klientu un SEB banku izskata, ievērojot Vispārējos darījumu noteikumus. Internetbankas līguma pielikums Mobilās lietotnes noteikumi 1. Termini Biometrijas risinājums Klienta vai Lietotnes klienta mobilās ierīces nodrošināts drošības risinājums, kura ietvaros Klients vai Lietotnes klients, izmantojot tā unikālās īpašības, autentificējas Mobilajā lietotnē. SEB banka vienpusēji noteic, kādos gadījumos Biometrijas risinājums var tikt izmantots kā Autorizācijas līdzeklis. Digitālā kartes versija maksājuma risinājums, kas pieder SEB bankai un tiek izmantots darbību veikšanai, izmantojot Mobilo lietotni, ievērojot SEB bankas noteiktās procedūras (noteikumi, kas regulē norēķinu kartes līgumu vai kredītkaršu līgumu). Pielikums šis pielikums, ko piemēro gadījumos, kad Klients vai Lietotnes klients izmanto Mobilo lietotni un kas veido Līguma un Noteikumu neatņemamu sastāvdaļu. PIN kodi Autorizācijas līdzeklis, kuru izveidojis Klients vai Lietotnes klients Mobilajā lietotnē, un kurš pakļauts noteikumiem šajā Pielikumā. SEB banka vienpusēji noteic, kādos gadījumos PIN kods var tikt izmantots kā Autorizācijas līdzeklis. Skaidrojums jēdzieniem, kas izmantoti šajā Pielikumā, bet nav skaidroti šajā punktā, atrodams Līguma noteikumos (piemēram, jēdzienu skaidrojums Mobilā lietotne, Autorizācijas līdzeklis, Līgums un citi). 2. Vispārīgie noteikumi 2.1. Pielikuma noteikumi tiek piemēroti ikreiz, kad Klients vai Lietotnes klients izmanto Mobilo lietotni. Izmantojot Mobilo lietotni, Klients vai Lietotnes klients rīkojas saskaņā ar Pielikumu, Līgumu, Noteikumiem un Mobilajā lietotnē sniegtajiem norādījumiem SEB banka var jebkurā laikā piedāvāt Klientam vai Lietotnes klientam papildu pakalpojumus vai funkcionalitātes, kā arī daļēji vai pilnībā pārtraukt šādu pakalpojumu vai funkcionalitātes sniegšanu bez Klienta vai Lietotnes klienta piekrišanas Ja Mobilā lietotne tiek papildināta ar jaunu funkcionalitāti vai jauniem drošības līdzekļiem, Klients vai Lietotnes klients izsaka savu piekrišanu, apstiprinot attiecīgos atjauninājumus Mobilajā lietotnē vai izmantojot Mobilās lietotnes atjaunināto versiju Mobilās lietotnes vidē, kurai Lietotnes klients piekļūst, ievadot PIN kodu vai Biometrijas risinājumu, veiktās darbības ir uzskatāmas par Lietotnes klienta piekrišanu jebkurai tālākai darbībai un ir juridiski saistošas Lietotnes klientam (piemēram, piekrišanu apstiprināšana, bankas paziņojumi un jebkura cita darbība) SEB bankai ir tiesības piemērot komisijas maksas par Mobilo lietotnes izmantošanu un papildus pakalpojumiem saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi Ja rodas pretrunas starp Pielikuma un Līguma noteikumiem, noteicošie būs Pielikuma noteikumi. 3. Mobilās lietotnes izmantošana un drošība 3.1. Uzsākot Mobilās lietotnes izmantošanu, Klients vai Lietotnes klients piekļūst Mobilajai lietotnei ar SEB bankas atļautiem Autorizācijas līdzekļiem. Mobilās lietotnes uzstādīšanas laikā Klients vai Lietotnes klients izveido PIN kodus un var pieslēgt Biometrijas risinājumu Lai izmantotu Mobilo lietotni, Klienta vai Lietotnes klienta komunikācijas līdzekļiem un pieslēgumam, mobilajām ierīcēm un citiem nepieciešamajiem līdzekļiem ir jāatbilst SEB bankas noteiktajām tehniskajām un drošības prasībām (tai skaitā mobilās ierīces operētājsistēmas prasībām), kas pieejamas SEB bankas tīmekļa vietnē. Ja nepieciešams, SEB bankai ir tiesības mainīt minētās prasības jebkurā laikā. Klients vai Lietotnes klients ir atbildīgs par atbilstību tehniskajām un drošības prasībām, kas pieejamas SEB bankas mājaslapā, par savas mobilās ierīces drošību (piemēram, izmantojot mobilās ierīces ražotāja neatbalstītas lietotnes vai programmatūru) un pieslēguma drošību (piemēram, izmantojot WIFI tīklus) Ja Klients vai Lietotnes klients, pieslēdzoties Mobilajai lietotnei, ievada nepareizu PIN kodu vai pielieto neatbilstošu Biometrijas risinājumu piecas reizes pēc kārtas, Klientam vai Lietotnes klientam sevi jāautentificē, izmantojot Autorizācijas līdzekļus kā Smart ID, Kodu kalkulatoru vai citus Autorizācijas līdzekļus, kurus SEB banka atļauj Maksājumu pieprasījumu nosūtīšanai un saņemšanai Mobilajā lietotnē ir informatīvs raksturs un neuzliek pieprasījuma saņēmējam vai Klientam vai Lietotnes klientam pienākumu veikt maksājumu. AS SEB banka 4 (5)

5 3.5. Klienta vai Lietotnes klienta pienākums ir nekavējoties informēt SEB banku, ja: Klients vai Lietotnes klients izmanto funkcionalitāti Maksājumi uz tālruņa numuru un mobilo sakaru līgums ar mobilo sakaru operatoru par Klienta vai Lietotnes klienta tālruņa numuru tiek izbeigts vai Klients vai Lietotnes klients ir pārtraucis izmantot konkrēto tālruņa numuru. Pirms paziņošanas SEB bankai, Klientam, ciktāl iespējams, ir pienākums pārskatīt piekrišanas iestatījumus, atbilstoši šī Pielikuma punktam; Klients vai Lietotnes klients izbeidz mobilās ierīces lietošanu, t.sk. ja tā tiek nozaudēta, nozagta Klientam vai Lietotnes klientam ir pienākums izmantot Mobilo lietotni tikai pašam personīgi, neizpaust PIN kodu un rūpēties, lai Mobilās lietotnes citi Autorizācijas līdzekļi nenonāktu trešo personu rīcībā, ievērojot tādus pašus drošības pasākumus, kādi ir noteikti Līgumā un Noteikumos citiem drošības elementiem Klients vai Lietotnes klients nodrošina, ka tā mobilā ierīce ir tikai tā personīgā lietošanā un tiek turēta tādā veidā, lai citas personas nevar tai piekļūt. SEB bankai ir tiesības paļauties, ka Klients vai Lietotnes klients ir vienīgais mobilās ierīces lietotājs Ja mobilā ierīce tiek nozaudēta vai nozagta, vai ja pastāv kāds cits risks, ka trešā persona ir ieguvusi mobilo ierīci vai uzzinājusi Autorizācijas līdzekļa kodus: Klients vai Lietotnes klients nekavējoties paziņo SEB bankai un SEB banka bloķē pieeju Mobilajai lietotnei vai Klients ierobežo piekļuvi Mobilajai lietotnei Internetbankā, slēdzot Mobilo lietotni SEB banka ieraksta un saglabā datu plūsmas starp Klientu vai Lietotnes klientu un SEB banku, un nepieciešamības gadījumā izmanto šos datus, lai apstiprinātu maksājumus un citas darbības SEB bankai ir tiesības nosūtīt paziņojumus par Mobilās lietotnes pakalpojumiem uz Klienta vai Lietotnes klienta mobilo ierīci. 4. Maksājumi 4.1. Klientam vai Lietotnes klientam ir pienākums apstiprināt maksājumus ievērojot Internetbankas, maksājuma kartes, norēķina konta un citu piemērojamo pakalpojumu noteikumus, kurus Klients vai Lietotnes klients ir apņēmies ievērot. Piemēro tikai šādus izņēmumus: Klients vai Lietotnes klients var apstiprināt maksājumus līdz noteiktai summai, neizmantojot Autorizācijas līdzekļus (tai skaitā PIN kodus vai Biometrijas risinājumu), saskaņā ar Internetbankas Noteikumiem; Ja maksājuma uzdevums tiek iesniegts norēķinoties ar Digitālo kartes versiju un maksājums pārsniedz bezkontakta maksājuma limitu, Klientam vai Lietotnes klientam šāds maksājums ir jāapstiprina ar PIN kodu vai ar citu autorizācijas elementu, ko piedāvā Mobilajā lietotnē. Digitālās kartes versijas norēķinu limiti ir pieejami Ar Biometrijas risinājumu Klients vai Lietotnes klients var apstiprināt maksājumus, ja atsevišķa maksājuma summa ir vienāda ar vai mazāka par EUR 150 un kopējā ar iepriekšējo veikto maksājumu summa nepārsniedz EUR 500. Ja šie limiti tiek sasniegti, tad Klientam vai Lietotnes klientam nepieciešams apstiprināt maksājumu ar PIN kodu vai kādu citu Autorizācijas līdzekli. 4.3 Visi Mobilās lietotnes maksājumi tiek iekļauti Internetbankas limita aprēķinā, izņemot maksājumus, kas veikti ar Digitālo kartes versiju Klienta vai Lietotnes klienta pienākums ir nodrošināt, ka maksājuma saņēmēja, kuram tiek veikts maksājums, mobilā tālruņa numurs ir pareizs un mobilā tālruņa numurs ir maksājuma saņēmēja, kuram tiek veikts maksājums, lietošanā. SEB banka neatbild par maksājumiem, kas veikti nepareiziem saņēmējiem vai noraidītiem maksājumiem, ja Klients vai Lietotnes klients maksājuma uzdevumu ir apstiprinājis, izmantojot nepareizu mobilā tālruņa numuru vai maksājuma saņēmēja vārdu vai uzvārdu. 5. Atbildība SEB banka ir atbildīga par kļūdainu maksājumu, kas veikts bez Klienta vai Lietotnes klienta gribas, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies mobilās ierīces nozaudēšanas vai zādzības vai arī cita veida to nelikumīgas izmantošanas rezultātā (tai skaitā PIN koda un biometrisko parametru nelikumīgas izmantošanas), un maksājums veikts pirms paziņojuma iesniegšanas SEB bankai saskaņā ar Pielikuma 3.8. punktu. 6. Pielikuma grozīšana un Mobilās lietotnes pakalpojuma izbeigšana 6.1. SEB bankai ir tiesības vienpusēji grozīt Pielikuma noteikumus saskaņā ar Līguma noteikumiem Klientam vai Lietotnes klientam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Mobilās lietotnes izmantošanu SEB banka var ierobežot dažus Mobilās lietotnes pakalpojumu sniegšanu vai izbeigt Mobilās lietotnes pakalpojumu vispār, ja: Klients vai Lietotnes klients ir pārkāpis Pielikuma, Līguma, Noteikumu vai Vispārējos darījumu noteikumus; SEB bankas rīcībā ir informācija: 1) no kuras var pamatoti secināt, ka Mobilā lietotne tiek lietota pret Klienta vai Lietotnes klienta gribu vai Mobilā lietotne tiek izmantota neatbilstošā veidā (piemēram, Klientam vai Lietotnes klientam iesaistoties krāpšanā); 2) ka mobilo sakaru līgums, kas noslēgts starp Klientu vai Lietotnes klientu un mobilo sakaru tīklu operatoru, ir izbeigts vai Klients vai Lietotnes klients neizmanto attiecīgo mobilā tālruņa numuru; 3) Klienta vai Lietotnes klienta mobilā ierīce neatbilst tehniskajām un drošības prasībām, kas pieejami SEB bankas mājaslapā, tostarp pašas mobilās ierīces drošībai, ko noteicis ražotājs Klients vai Lietotnes klients nav lietojis Mobilo lietotni vismaz sešus mēnešus pēc kārtas; vai iestājas kāds cits normatīvajos aktos noteikts gadījums Ja Mobilās lietotnes lietošana tiek izbeigta vai apturēta informācija/ dati, kas norādīti Pielikuma 3.1. punktā tiek izdzēsti no Mobilās lietotnes SEB banka var atļaut Klientam vai Lietotnes klientam atsākt Mobilās lietotni lietošanu, ja SEB banka būs pārliecinājusies, ka apstākļi, kuri bija par pamatu Mobilās lietotnes pakalpojuma ierobežošanai, ir izbeigušies Mobilās lietotnes lietošanas pārtraukšana neietekmē prasījuma tiesības, kas radušās pirms šī pakalpojuma izbeigšanas Pielikums automātiski tiek izbeigts gadījumā, ja tiek izbeigts Līgums (vai līgumsaistības Lietotnes klienta gadījumā). 7. Datu izmantošana 7.1. Datu apstrādei Mobilajā lietotnē piemēro SEB bankas Privātuma politiku Klienta vai Lietotnes klienta mobilā tālruņa numura un konta numura sasaistīšana un reģistrācija Latvijas Bankas Zibsaišu (IBAN) reģistrā (turpmāk Zibsaišu reģistrs), lai veiktu un pieprasītu maksājumus SEB bankas un citu maksājumu iestāžu klientiem, kuri izmanto Zibsaišu reģistru, izmantojot mobilā tālruņa numuru, tiek veikta uz Klienta vai Lietotnes klienta piekrišanas pamata. Šādai piekrišanai ir piemērojami sekojoši noteikumi: Klients vai Lietotnes klients Mobilajā lietotnē sniedz: 1) piekrišanu tam, ka SEB banka Zibsaišu reģistrā reģistrē Klienta vai Lietotnes klienta mobilā tālruņa numuru un tam piesaistītā konta IBAN numuru, kā arī Klienta vai Lietotnes klienta vārdu un uzvārdu; 2) apliecinājumu, ka piekrišanā norādītais mobilā tālruņa numurs ir Klienta vai Lietotnes klienta lietošanā Piekrišanu Klients vai Lietotnes klients var atsaukt Mobilās lietotnes uzstādījumu sadaļā vai mobilā tālruņa numuram piesaistot cita konta IBAN numuru Maksājuma (tā ierosināšana) vai maksājuma pieprasījuma (tā ierosināšanas) posmā Klienta vai Lietotnes klienta vārds, uzvārds, konta IBAN numurs, mobilā tālruņa numurs, kā arī Zibsaišu reģistra funkcionalitātes izmantošanas fakts, ir pieejams citiem SEB bankas vai citu maksājumu iestāžu klientiem, kuri izmanto Zibsaišu reģistru Mobilā lietotne piekļūst mobilajā ierīcē tādiem datiem kā atrašanās vieta, fotoattēli / multivide, ja Klients vai Lietotnes klients ir izvēlējies izmantot attiecīgās Mobilās lietotnes funkcijas. Mobilai lietotnei neatkarīgi no mobilajā ierīcē izmantotajām funkcijām ir nepieciešama piekļuve mobilās ierīces krātuvei un kontaktiem. Reģistrējoties Mobilās lietotnes lietošanai, Mobilā lietotne piekļūst mobilās ierīces īsziņām(sms), lai nodrošinātu lietotnes izmantošanu Android platformā. Mobilā lietotnē statistikas nolūkiem apkopojošā veidā tiek apstrādāti dati saistībā ar Mobilās lietotnes (tās sadaļu, funkcionalitātes) izmantošanu, lai uzlabotu Mobilās lietotnes funkcionalitāti. AS SEB banka 5 (5)

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

PINB_NO-S-J-LV LV

PINB_NO-S-J-LV LV 1. Pakalpojuma noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Autentifikators kodi, paroles un citi identifikatori vai darbības, kuru izveidošana vai izmantošana ir iespējama, lietojot Autorizācijas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc

Microsoft Word _Internet_bank_LV_ doc 2.2. Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojuma noteikumi Speciālie termini Lietotājs Klients un/vai cita fiziska persona, kura ir pilnvarota izmantot Attālinātās konta pārvaldīšanas pakalpojumus Klienta

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķ KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI 1. IZMANTOJAMIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS 1.1. Abonements jebkurš no šajā Līgumā norādītājiem abonementa veidiem, kas piešķir tiesības uz vairākkārtēju trenažieru zāles apmeklējumu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS 1. Termini un to skaidrojumi: 1.1. Aktīvi Klientam piederošie FI, kuri tiek uzskaitīti FI kontā, un naudas līdzekļi, kuri tiek uzskaitīti Naudas kontā. 1.2. Apstiprinājums Klientam sniegts paziņojums par

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero

Cenrādis uzņēmumiem Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem PAKALPOJUMS CENA Neiero Cenrādis uzņēmumiem 2016-05-01 2016-10-31 Konti un Komplekti Pakalpojumu komplekts Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana EUR 15,00 DNB internetbankas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts Norēķinu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073). 2. LOTERIJAS

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L

LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi APSTIPRINĀTS ar Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta gada 23. maija rīkojumu Nr.83 L APSTIPRINĀTS ar "Latvijas Mobilais Telefons SIA Prezidenta 2019. gada 23. maija rīkojumu Nr.83 LMT pakalpojumu loterijas LMT Kartes vasara noteikumi 2 no 8 1. Pakalpojumu sniedzējs un Loterijas organizētājs

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTI

APSTIPRINĀTI APSTIPRINĀTI ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr.5341 Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi I. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka Rīgas Centrālās bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietotāju

Sīkāk

Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē.

Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē. 1. 2. 3. Konsultāciju par sava eparaksta iegūšanu un lietošanu vari saņemt portālā, pa telefonu, e-pastā vai klātienē. www.eparaksts.lv eparaksts@eparaksts.lv +371 6710 87 87 KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas

Version 2 March 8th, 2019 SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas SGS On-Track pakalpojumu sniegšanas noteikumi Portāla SGS On-Track izmantošanu nosaka SGS Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (sk. 1. daļu zemāk) un tos papildina SGS On-Track Noteikumi un Nosacījumi

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk