Privātuma politika (iepriekš Datu apstrādes principi)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Privātuma politika (iepriekš Datu apstrādes principi)"

Transkripts

1 Privātuma politika (iepriekš Datu apstrādes principi) Privatuma_politika Spēkā no gada 3. janvāra Satura rādītājs Vispārīgie jautājumi 1. Ievads 2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija Dati 3. Kādus Jūsu datus mēs apstrādājam 4. Kādi ir Jūsu datu apstrādes pamati 5. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus Datu apstrāde 6. Kur mēs iegūstam Jūsu datus 7. Kādās valstīs mēs apstrādājam Jūsu datus 8. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus 9. Kādus datu apstrādes principus mēs ievērojam 10. Kam mēs nododam Jūsu datus Jūsu tiesības 11. Kādas ir Jūsu tiesības 12. Kā Jūs varat izmantot savas tiesības 13. Kā nepilngadīgas personas var izmantot savas tiesības Citi jautājumi 14. Privātuma politikas termiņš un grozījumi 15. SIA SEB līzings konfidencialitātes noteikumi Vispārīgie jautājumi 1. Ievads Ar šo privātuma politiku (turpmāk Politika ) mūsu mērķis ir sniegt Jums informāciju par fizisko personu datu apstrādi, ko veic SEB uzņēmumi Latvijā. Veltiet brīdi laika, lai izskatītu Jums interesējošās tēmas. Jebkādu jautājumu gadījumā aicinām Jūs sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, kura kontaktinformācija norādīta Politikas 2. nodaļā. Ņemot vērā, ka mēs nepārtraukti attīstītām savu darbību un pilnveidojam Jums sniegtos pakalpojumus, mēs varam vienpusēji mainīt un papildināt šo Politiku. Aktuālā Politikas redakcija ir pieejama seb.lv mājaslapā. Jūsu Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk VDAR ), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Šajā Politikā tiek izmantoti VDAR un citos normatīvajos aktos lietotie jēdzieni. Jūs (kā datu subjekts) fiziska persona (esošs vai potenciāls klients, viņa pārstāvis, ģimenes loceklis, galvinieks, nodrošinājuma sniedzējs, apdrošinājuma ņēmējs, apdrošināšanas labuma guvējs, mantinieks u.c.), kuras Personas datus mēs apstrādājam. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu. SEB Latvija jeb mēs esam SEB uzņēmumi Latvijā jebkura SEB Grupai piederoša juridiska persona ar juridisko adresi Latvijā. SEB Latvija uzņēmumu saraksts un kontaktinformācija ir pieejama seb.lv mājaslapā. Šīs Politikas ietvaros ar SEB Latvija var tikt apzīmēta AS SEB banka, SIA SEB līzings, AS SEB atklātais pensiju fonds, SEB Investment Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, SEB Life and Pension Baltic SE vai visi minētie uzņēmumi kopā. SEB Grupa ir Skandinaviska Enskilda Banken, AB (publ.), uzņēmums, kas dibināts Zviedrijā, kā arī juridiskās personas ar visām to filiālēm, kas tam pieder tieši vai pastarpināti. Mūsu mājas lapā seb.lv ir pieejama informācija par sīkdatņu izmantošanu mūsu tīmekļa vietnēs. 2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija Par jebkādiem ar Personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem aicinām Jūs sazināties ar SEB Latvija datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pastu uz adresi personasdati@seb.lv vai arī pasta adresi Meistaru 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-1076, Latvija. Aicinām iepazīties ar Politikas 12. nodaļu, kurā ir izvērstāk skaidrotas Jūsu tiesības iesniegt pieprasījumus saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi. Dati 3. Kādus Jūsu datus mēs apstrādājam 3.1. Mēs apstrādājam šādas Personas datu kategorijas: 1) vispārīgos personas un identifikācijas datus tādus kā vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošu dokumentu datus (ieskaitot dokumenta kopiju) un citus datus; 2) kontaktinformāciju telefona numuru, elektroniskā pasta adresi, kontaktadresi un citus datus; 3) datus par Jūsu uzvedības paradumiem mūsu tīmekļa vietnēs, ieskaitot datus par to, kad un kur notika piekļuve mūsu internetbankai, tīmekļa vietnei un citām elektroniskajām platformām, IP adrese un citus datus; 4) datus par Jūsu zināšanām finanšu jomā, piemēram, izglītība, zināšanas un pieredze ieguldījumu jomā; 5) datus par Jūsu veiktajiem darījumiem SEB Latvija ietvaros, tie ir dati saistībā ar Jūsu saņemtajiem pakalpojumiem, tai skaitā, bankas konta numurs, maksājumu rīkojumi, maksājumu instrumenti, kā arī ar tiem veiktās darbības, skaidras naudas iemaksas un izņemšana (tostarp darījumi bankomātos), pieprasījumi, sūdzības, informācija par līguma izpildi un tamlīdzīgus datus; 6) finanšu datus, piemēram, līdzekļu un aktīvu izcelsme, reģistrētā nodokļu rezidences valsts, konti, maksājumu dokumenti, finanšu saistības, maksājumu disciplīna, aktīvu veidi un vērtība (ieskaitot finanšu instrumentus un darījumus ar tiem), nodrošinājums un attiecīgie tā dati, kredītvēsture un kredītspēja, Jūsu izdevumi un ienākumi, finanšu un investīciju mērķi, riska tolerance, darījumi kontā, informācija par apgādājamiem un tamlīdzīgus datus; 7) datus saistībā ar Jūsu ekonomisko darbību informāciju par Jūsu darba vietu, nodarbinātību, Jūsu saimniecisko vai komerciālo darbību (lauksaimniecība, pašnodarbinātība u.c.), darījumu partneri, ienākumu stabilitāte, kā arī informāciju par citiem Jūsu peļņas avotiem; 8) audio un video datus, piemēram, vizuālā novērošana, video un audio ieraksti, reizēs, kad Jūs apmeklējat mūsu klientu apkalpošanas vietas vai sazināties ar bankas darbiniekiem. NB: Saistībā ar SEB Life and Pension Baltic SE sniegtajiem pakalpojumiem apdrošināšanas jomā, SEB Life and Pension Baltic SE apstrādā Personas datus par apdrošinātās personas veselības stāvokli, invaliditāti vai iedzimtību (īpašas kategorijas Personas datus) Mēs saņemam noteiktas Personas datu kategorijas par personām, kas ir saistītas ar Jums, piemēram: 1) juridiskajiem pārstāvjiem (kas darbojas uz attiecīgā pilnvarojuma vai cita pamata); 2) apdrošināšanas sabiedrībām; 3) maksātājiem un maksājuma saņēmējiem; 4) līgumpartneriem un līgumu dalībniekiem; 5) patiesā labuma guvējiem; 6) Jūsu aizdevējiem, kreditoriem; 7) Jūsu ģimenes locekļiem Turklāt mēs varam saņemt Jūsu Personas datus, ja esat saistīti ar mūsu klientiem juridiskajām personām, piemēram, ja Jūs esat: 1) uzņēmuma vadītājs; 2) akcionārs (dalībnieks); 3) valdes vai citas pārvaldes institūcijas loceklis; 4) uzņēmuma pārstāvis, kas rīkojas saskaņā ar attiecīgu pilnvarojumu vai esat norādīts kā kontaktpersona. 4. Kādi ir Jūsu datu apstrādes pamati Mēs saņemam un apstrādājam Jūsu Personas datus turpmāk minētajos gadījumos: 1) Jūs plānojat noslēgt vai esat noslēdzis līgumu ar SEB Latvija; 2) Jūs esat devis savu piekrišanu Personas datu apstrādei; 3) Jūsu Personas datu apstrāde ir iespējama uz normatīvo aktu pamata; AS SEB banka 1 (5)

2 4) mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, piemēram: lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti, nodrošinātu darbības konsekvenci un ilgtspēju, mūsu pakalpojumu saprotamību, kā arī to pielāgošanu Jūsu vēlmēm; lai aizstāvētu tiesiskās intereses (piemēram, aizstāvētu tiesiskos prasījumus, celtu prasības tiesā) un veiktu citas tiesiskās darbības ar mērķi izvairīties no zaudējumiem vai mazinātu tos; lai sistemātiski uzraudzītu prettiesiskas darbības un izvairītos no tām, mēs pastāvīgi izvērtējam saistītos riskus (piemēram, neautorizētu maksājumu karšu vai citu maksājumu līdzekļu, kurus Jums izsniegusi mūsu banka, lietošanu utml.). Ja esat izteicis interesi saņemt mūsu piedāvāto pakalpojumu vai nodomu noslēgt līgumu ar SEB Latvija, mums ir tiesības apstrādāt Jūsu Personas datus ar nolūku, kas norādīts iepriekšminētajā 1) apakšpunktā. Pamatojoties uz to, mēs turpinām apstrādāt Jūsu Personas datus tik ilgi, kamēr Jūs saņemat mūsu pakalpojumus vai līgums ir spēkā. Atkarībā no sniegtajiem pakalpojumiem šo pamatu var apvienot ar citiem Personas datu apstrādes pamatiem. Dažos gadījumos Jūsu Personas datu apstrāde tiek pieprasīta vai pieļauta atsevišķos normatīvajos aktos, tāpēc mēs apstrādājam Personas datus, ja tas ir mūsu pienākums vai tiesības, kas izriet no normatīvajiem aktiem, piemēram izpildīt prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Mēs apstrādājam Personas datus, balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, kas pamato mūsu vēlmi nodrošināt Jums piemērotus un modernus pakalpojumus, uzturēt un izmantot vienotas iekšējās informācijas tehnoloģiju sistēmas un klientu datu bāzes, kā arī nodrošināt efektīvus un konkurētspējīgus pakalpojumus. Aicinām Jūs iepazīties ar šīs Politikas 11. nodaļu, kurā minēti svarīgi aspekti saistībā ar Personas datu apstrādes piekrišanas atsaukšanu, ja pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pakalpojuma izpildi, vai lai ievērotu mūsu leģitīmās intereses. NB: Ja Jūs neiesniedzat mums savus Personas datus, kas nepieciešami līguma noslēgšanai un/vai izpildei, vai kuru apstrādi paredz normatīvo aktu vai līguma prasības, mēs nevarēsim sniegt Jums savus pakalpojumus. 5. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus Mēs apstrādājam Jūsu Personas datus šādiem galvenajiem mērķiem: 1) mūsu pakalpojumu sniegšanai (tai skaitā, mūsu tiesību aizstāvēšanai); 2) tirgvedības vajadzībām; 3) risku identificēšanai, novērtēšanai, dokumentēšanai un nodrošināšanai darījumos ar klientiem; 4) mūsu un mūsu klientu īpašuma aizsardzībai; 5) mūsu saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšanai. Pakārtoti galvenajiem mērķiem, mēs apstrādājam Jūsu Personas datus šādiem apakšmērķiem, piemēram: Lai varētu Jūs identificēt, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, personas identifikācijas dokumenta datus (tajā skaitā izgatavojam un glabājam Jūsu personas identifikācijas dokumenta kopiju). Lai sniegtu Jums pakalpojumus (tostarp, lai novērtētu Jūsu pieteikumus pakalpojumiem) un pienācīgi izpildītu mūsu līgumsaistības, kā arī izpildītu attiecīgajos tiesību aktos noteiktos pienākumus, mēs apstrādājam Jūsu vispārīgos personas un identifikācijas datus, kā arī datus saistībā ar Jūsu kontiem, līgumiem un citiem darījumiem un citu informāciju, ko mēs saņemam, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, tai skaitā attālinātos pakalpojumus (piemēram, pakalpojumus mūsu internetbankā, mobilajā lietotnē vai citās platformās). Lai novērtētu mūsu produktu (tostarp ieguldījumu produktu un produktu, kas saistīti ar finanšu instrumentiem) piemērotību un atbilstību Jūsu interesēm, kā arī lai sniegtu jums ieguldījumu konsultācijas, mēs apkopojam Personas datus par Jūsu zināšanām un pieredzi finanšu ieguldījumu jomā, ienākumiem, esošajām finanšu saistībām, finanšu mērķiem un plāniem, kā arī citu informācija, ko Jūs sniedzat mums tikšanās vai attālināto konsultāciju ietvaros. Lai izvērtētu Jūsu kredītspēju un spētu Jums piedāvāt finansējumu saskaņā ar atbildīgas aizdošanas principiem, lai atbilstu mūsu darbības riska pārvaldīšanas prasībām, kā arī lai kontrolētu Jūsu parādsaistības pret banku, mēs apstrādājam Jūsu un galvotāja kredītspējas datus, kā arī Personas datus, kas saistīti ar sniegto nodrošinājumu bankai. Lai novērtētu līguma izpildi un spēju atmaksāt aizņēmumu, tas var ietvert tādu Personas datu apstrādi, kā informāciju par Jūsu ienākumiem, aktīviem, jūsu finanšu saistībām, kredītvēsturi u.c. Vēršam uzmanību, ka, pieņemot lēmumu par pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas tai skaitā ietver lēmuma pieņemšanu par aizdevuma izsniegšanu, mēs varam balstīties uz automatizētu Personas datu analīzi, kuru veicam izmantojot informāciju, kas saistīta ar Jūsu ienākumiem, finanšu saistībām, kā arī citus apstākļus, kuri, saskaņā ar mūsu vērtējumu, ir nozīmīgi. Šādi automatizēti lēmumi dod Jums iespēju saņemt ātru atbildi saistībā ar mūsu piedāvājumu. Tomēr, ja uzskatāt, ka, pieņemot automatizētu lēmumu, nav ņemti vērā svarīgi apstākļi, mēs aicinām Jūs iesniegt mums papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina šos apstākļus. Lai nodrošinātu organizatorisko un administratīvo pārvaldību un pēctecību, kas tostarp var ietvert Personas datu apmaiņu starp SEB Grupas uzņēmumiem. Lai nodrošinātu attālinātu pakalpojumu sniegšanu, mēs ierakstām telefona sarunas vai fiksējam jebkuru citu saziņu ar Jums. Šim nolūkam mēs arī glabājam telefona numuru, elektronisko adresi, IP adresi, kā arī saziņas saturu un citus tehniskos datus. Lai nodrošinātu mūsu darbinieku un apmeklētāju, tai skaitā Jūsu un mūsu īpašuma drošību, kā arī lai novērstu un atklātu tiesību aktu pārkāpumus, mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu attēla datus, ja apmeklējat mūsu klientu apkalpošanas vietas vai izmantojat mūsu bankomātus. Mēs arī apkopojam un sistematizējam informāciju par iespējamām krāpšanām un SEB Latvija pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu. Lai spētu kontrolēt mūsu ikdienas darījumus un aizsargātu mūsu likumīgās intereses, mēs, cita starpā, varam apstrādāt informāciju par tiesu un administratīvajām procedūrām, kurās piedalāties, parādiem vai cita veida maksājamām summām trešajām personām un citu informāciju. Lai uzlabotu mūsu pakalpojuma kvalitāti, kā arī lai pārvaldītu klientu attiecības, mēs apkopojam un izmantojam ar mūsu pakalpojumiem saistītos Personas datus, tai skaitā pieprasījumus, sūdzības un citu tamlīdzīgu informāciju. Lai varētu sūtīt tiešā mārketinga piedāvājumus (pa telefonu, elektronisko pastu, mūsu mobilajā lietotnē), veikt tirgvedības aktivitātes (akcijas, loterijas vai izlozes), lai informētu un piedāvātu mūsu pakalpojumus, tai skaitā pielāgotus pakalpojumus, mēs veicam klientu izvērtēšanu (profilēšanu), pamatojoties uz mūsu rīcībā esošajiem Personas datiem, piemēram, par mūsu produktu un pakalpojumu izmantošanu, veiktajiem darījumiem utml. Šī mērķa ietvaros mēs varam nodot Jūsu Personas datus citiem SEB Grupas uzņēmumiem. Tāpat mēs apkopojam un analizējam Personas datus, lai pārraudzītu un novērtētu mūsu produktu un pakalpojumu tendences, lai saprastu, kuras mūsu produktu un pakalpojumu daļas visvairāk interesē patērētājus, kā arī lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, elektroniskās platformas un to saturu. Lielākajai daļai ar tirgvedību saistītajām darbībām, tādām kā informācijas sniegšanu par mūsu pakalpojumiem, mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, ja to nosaka normatīvo aktu prasības. Piemēram, nav nepieciešama Jūsu piekrišana mūsu pakalpojumu piedāvāšanai un reklamēšanai mūsu internetbankā vai mobilajā lietotnē. Citos gadījumos Jums ir tiesības brīvi atsaukt savu piekrišanu Lai saņemtu Jūs viedokli par mūsu pakalpojumiem un to kvalitāti, izmantojot klientu aptaujas vai tirgus izpētes ietvaros, mēs apkopojam un izmantojam Jūsu Personas datus, tai skaitā elektronisko pasta adresi, telefona numuru, kā arī mēs varam apstrādāt tādus Jūsu Personas datus kā vecums, dzimums, saziņas valoda un citu informāciju. AS SEB banka 2 (5)

3 Lai izpildītu normatīvo aktu prasības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā un lai izvērtētu Jūs kā mūsu iespējamo klientu, mēs apstrādājam Personas datus par Jūsu darba devēju, Jūsu amatu, pilsonību, komercdarbību, darījumu un sadarbības partneriem, finanšu līdzekļu izcelsmi, tāpat arī informāciju, vai esat politiski nozīmīga persona, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama klientu izpētei un sistēmas uzturēšanai neparastu un aizdomīgu darījumu konstatēšanai. Lai ievērotu tiesību aktos noteiktos pienākumus, mēs apstrādājam Jūsu Personas datus atskaišu iesniegšanai Latvijas Bankas Kredītu reģistram, kā arī sniedzam informāciju valsts iestādēm, izmeklēšanas iestādēm un citām tiesībaizsardzības iestādēm apjomā un situācijās, kā noteikts piemērojamos normatīvajos aktos. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu Personas datus dažādu maksātspējas, grāmatvedības un revīzijas prasību ievērošanai. NB: Lai novērtētu apdrošinātos riskus, noslēdzot apdrošināšanas līgumu un pieņemtu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, kad iestājies apdrošināšanas gadījums, SEB Life and Pension Baltic SE apstrādā Personas datus par apdrošinātās personas veselības stāvokli, invaliditāti vai iedzimtību (īpašas kategorijas Personas datus), tostarp apstrādājot medicīnas darbinieku un institūciju, kas veikušas apdrošinātās personas medicīnisko pārbaudi vai ārstējušas apdrošināto personu, sniegto informāciju saistībā ar pārbaužu rezultātiem, diagnozēm, izraudzīto ārstēšanu utml. Atsevišķos gadījumos, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu, īpašas kategorijas Personas dati var tikt nodoti pārapdrošināšanas sabiedrībām apdrošinātā riska novērtēšanai. Norādītos īpašās kategorijas Personas datus savā pamatdarbībā apstrādā vienīgi SEB Life and Pension Baltic SE. SEB Latvija savas pamatdarbības ietvaros nevāc un neapstrādā Personas datus par veselības stāvokli. Tomēr, mēs varam apstrādāt Jūsu Personas datus par veselības stāvokli vai citus tamlīdzīgus datus situācijā, ja Jūs vai Jūsu kontaktpersonas atklāj šos datus mūsu pakalpojumu ietvaros. Piemēram, labvēlības periodu piešķiršanai kredīta pamatsummas atmaksai, - šādā situācijā attiecīgos Personas datus apstrādāsim, jo mūsu pieņemtais lēmums būs balstīts uz Jūsu vai Jūsu pārstāvja iesniegto informāciju. DATU APSTRĀDE 6. Kur mēs iegūstam Jūsu datus Mēs izmantojam tos Personas datus, kurus Jūs mums sniedzat, piesakoties mūsu pakalpojumu saņemšanai un to izmantošanai, aizpildot klientu informācijas anketas, iesniedzot pieprasījumus vai pretenzijas, kā arī tos datus, ko mēs dokumentējam SEB Latvija tīmekļa vietnē, mūsu internetbankā, kā arī datus, kā arī datus, ko iegūstam veicot videonovērošanu vai ierakstot telefonsarunas, kā norādīts šajā Politikā. Mēs varam saņemt Jūsu Personas datus no citiem avotiem, piemēram, apdrošināšanas sabiedrībām, partneriem vai citām juridiskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus ar mūsu palīdzību, mūsu piegādātājiem, citām finanšu iestādēm, maksājumu iestādēm, valsts, pašvaldību un citām publiskām datu bāzēm vai reģistriem. Tāpat, mēs varam apstrādāt Jūsu Personas datus, ja mums tiek sniegti dati par laulātajiem, bērniem, citiem radiniekiem, galvotājiem, līdzaizņēmējiem, nodrošinājuma sniedzējiem, apdrošinātajām personām, apdrošināšanas labuma guvējiem u.c. Visbeidzot, mēs apstrādājam publiski pieejamu informāciju par Jums, kā arī Personas datus, kas iegūti, izmantojot meklētājprogrammas - lai novērtētu apdrošinātos riskus vai kredītrisku, kā arī izpildītu normatīvo aktu prasības (piemēram, starptautisko un nacionālo sankciju jomā). 7. Kādās valstīs mēs apstrādājam Jūsu datus Parasti mēs apstrādājam Jūsu Personas datus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) dalībvalsts teritorijā. Mēs varam apstrādāt Personas datus ārpus ES/EEZ, ja ir izpildīti pienācīgi drošības pasākumi un piemērojama vismaz viena no turpmāk minētajām prasībām: 1) Eiropas Komisija ir atzinusi, ka attiecīgā valsts nodrošina pietiekamu Personas datu aizsardzības līmeni; 2) saņēmējs Amerikas Savienotajās valstīs ir sertificēts saskaņā ar ES-ASV līgumu tā saukto Privātuma vairogu ; 3) pastāv vienošanās, kas atbilst Eiropas Komisijas apstiprinātajiem standarta noteikumiem un nosacījumiem; 4) tiek piemēroti kārtības noteikumi vai citi drošības pasākumi, kuri atbilst VDAR prasībām. NB: Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas iesaistīti finanšu instrumenta vai maksājuma izpildē (tai skaitā SWIFT maksājumos), var būt dibināti vai veikt darbību valstī, kas nenodrošina piemērotu Personas datu aizsardzības līmeni (t.i., valstī, kas nav pievienojusies Eiropas Ekonomiskās zonas līgumam un kuru Eiropas Komisija nav iekļāvusi to valstu sarakstā, kuras nodrošina pietiekamu Personas datu aizsardzības līmeni). Mēs darām visu nepieciešamo, lai Jūsu Personas dati tiktu izmantoti drošā veidā, taču, pastāv risks, ka mēs nespēsim nodrošināt, ka datu saņēmējs visos gadījumos ievērotu Eiropas Savienībā noteiktās prasības. Tāpēc, pirms iesaistāties šādos darījumos, mēs Jūs aicinām rūpīgi izvērtēt iespējamos Personas datu apstrādes riskus. 8. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus Mēs glabājam Jūsu Personas datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams to mērķu sasniegšanai, kuru dēļ Personas dati tika iegūti, vai ievērojot normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram: 1) mēs apstrādājam Personas datus, kas ievākti pakalpojuma sniegšanai, kamēr Jūs turpināt lietot attiecīgo pakalpojumu, noteiktos gadījumos mēs glabājam šos Personas datus noteiktu laika periodu pēc tam, kad Jūs būsit saņēmis vai pārtraucis izmantot attiecīgo pakalpojumu; 2) tik ilgi, cik nepieciešams dokumentu arhivēšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. 9. Kādus datu apstrādes principus mēs ievērojam Apstrādājot Jūsu Personas datus, kurus esat mums uzticējis, tostarp Personas datus, kurus mēs esam ieguvuši no citiem avotiem, mēs ievērojam šādus principus: 1) Jūsu Personas dati tiek apstrādāti tiesiskā, taisnīgā un pārredzamā veidā tā, lai būtu nodrošināta apstrādāto Personas datu precizitāte, pareizība un drošība (tiesiskuma, taisnīguma un pārredzamības princips); 2) Jūsu Personas dati tiek ievākti konkrētam, skaidri noteiktam un tiesiskam mērķim un netiek tālāk apstrādāti veidā, kas neatbilst šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips); 3) apstrādāt Jūsu Personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešamas mērķiem, kuru dēļ notiek datu apstrāde; 4) Jūsu Personas dati ir atbilstoši, aktuāli un tikai tādi, kas nepieciešami mērķu, kuru dēļ tie tiek apstrādāti, sasniegšanai (datu minimizēšanas princips); 5) apstrādātie Personas dati ir precīzi un, ja nepieciešams, tiek atjaunināti (precizitātes princips); 6) Jūsu Personas dati tiek glabāti formā, kas ļauj Jūs identificēt tikai noteiktu laiku, kamēr tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķu sasniegšanai (glabāšanas ierobežojuma princips); 7) Jūsu Personas dati tiek apstrādāti veidā, kurā atbilstošo tehnisko vai organizatorisko pasākumu veikšana nodrošina atbilstošu Personas datu drošību, ieskaitot aizsardzību no neautorizētas vai prettiesiskas Personas datu apstrādes un no nejaušas pazušanas, iznīcināšanas vai bojāšanas (integritātes un konfidencialitātes princips). Papildus šajā Politikā norādītajam, vairāk informācijas par Jūsu Personas datu apstrādi var tikt iekļauta pakalpojumu līgumos vai citos dokumentos, kas saistīti ar SEB Latvija sniegtajiem pakalpojumiem. Mēs varam nodot ārpakalpojumā tādas darbības vai funkcijas, kas var ietvert Personas datu apstrādi. Pirms to darām, mēs nodrošinām, ka mūsu ārpakalpojuma partneri ievēro mūsu norādījumus, kas attiecas uz datu apstrādi, tostarp mūsu drošības un konfidencialitātes prasības, kā arī piemērojamo normatīvo aktu prasības. 10. Kam mēs nododam Jūsu datus Mēs nododam apstrādei Jūsu Personas datus ievērojot Politikas 4. sadaļā atbilstošu datu apstrādes pamatu. Ja Personas datu apstrādes pamats ir mūsu pakalpojumu nodrošināšana vai arī leģitīma interese, Personas dati tiek nodoti apstrādei, piemēram, 1) SEB Grupas uzņēmumiem, tostarp Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), reģistrācijas Nr , kas reģistrēta Zviedrijas Karalistē; 2) citām bankām un finanšu iestādēm; AS SEB banka 3 (5)

4 3) maksājumu un citu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir iesaistīti darījuma izpildē, ko esat izvēlējies (piemēram, lai veiktu maksājumu vai personalizētu maksājuma karti), starptautiskām maksājumu karšu organizācijām, maksājumu karšu un POS pakalpojumu sniegšanā iesaistītiem pakalpojumu sniedzējiem; 4) norēķinu sistēmu operatoriem; 5) maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējiem, konta informācijas pakalpojuma sniedzējiem vai citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas izmanto atvērto sadarbības platformu (Open Banking); 6) uzņēmumiem, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, gadījumos, kad mēs sniedzam šādus pakalpojumus kā starpnieki, vai uzņēmumiem, kuru pakalpojumus mēs izmantojam saistībā ar nodrošinājuma līguma noteikumu izpildi; 7) biržām, fondiem, brokeriem vai citiem finanšu instrumentu tirdzniecībā iesaistītiem dalībniekiem, kas sniedz mums pakalpojumus saistībā ar finanšu instrumentu glabāšanu, kā arī tieši vai netieši sniedz pakalpojumus saistībā ar ieguldījumiem finanšu instrumentos un veic citas darbības; 8) galvotājiem, nodrošinājuma sniedzējiem; 9) mūsu profesionālās darbības konsultantiem, revidentiem, tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem, pasta un kurjera pakalpojumu sniedzējiem; 10) citām trešajām personām tiktāl, ciktāl tas saistīts ar uzņēmuma atsavināšanu, apvienošanu, uzņēmumu iegādi vai reorganizāciju pilnībā vai daļēji, vai līdzīgu uzņēmējdarbības izmaiņu ieviešanas procesā (ieskaitot, cita starpā, potenciālus vai eksistējošus uzņēmuma pircējus un viņu konsultantus). NB: Vienlaikus, saistībā ar aizdevumiem, kas nodrošināti ar ķīlu vai nodrošinājumu, ņemiet vērā, ka ķīlas vai nodrošinājuma sniedzējam savu likumīgo interešu aizsardzībai ir tiesības pieprasīt mums informāciju par aizņēmēja saistībām. Šādos gadījumos mēs sniedzam ķīlas vai nodrošinājuma devējam Jūsu Personas datus par saistībām, kas nodrošinātas ar attiecīgo ķīlu vai nodrošinājumu Jūsu Personas datus mēs varam nodot personām, kurām mums ir tiesības vai pienākums atklāt attiecīgos datus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, piemēram, 1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Latvijas Bankai, Eiropas Centrālai Bankai, kā arī operatīvās darbības subjektiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, Valsts ieņēmumu dienestam un citām Kredītiestāžu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām personām, lai tās varētu veikt tām normatīvajos aktos noteiktos pienākumus; 2) Latvijas Bankas Kredītu reģistram un Kredītinformācijas birojam vai jebkuram citam saistību reģistram par klienta finansiālajām saistībām, lai sniegtu informāciju par klienta maksājumu vēsturi attiecīgā reģistra lietotājiem (piemēram, kredītiestādēm un citiem kreditoriem) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 3) lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar centrālo vērtspapīru depozitāriju, mēs nododam Personas datus par Jums piederošajiem finanšu instrumentiem un darījumiem ar tiem; 4) tiesām, šķīrējtiesām vai citām strīdu izšķiršanas institūcijām. NB: Personas datu apstrādes nolūkiem, kas minēti šajā Politikā, mēs varam piesaistīt citus pakalpojumu sniedzējus, pirms tam pārliecinoties, ka to darbība atbilst VDAR un normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu, ka Personas dati tiek aizsargāti un apstrādāti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. JŪSU TIESĪBAS 11. Kādas ir Jūsu tiesības? Jums ir tiesības: 1) pieprasīt informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi; 2) pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus Personas datus; 3) pieprasīt ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi kamēr tiek pārbaudīts Jūsu Personas datu apstrādes tiesiskums; 4) pieprasīt Jūsu Personas datu dzēšanu; 5) nepiekrist vai atsaukt piekrišanu Personas datu apstrādei tiešā tirgvedības mērķiem, tostarp profilēšanai; 6) pieprasīt saņemt Personas datus Jums ērtā formātā, ja esat šos Personas datus mums sniedzis un tie tiek apstrādāti automatizētā veidā uz piekrišanas pamata vai uz līgumu izpildes pamata, kā arī šos Personas datus nepieciešams nodot citam Personas datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams, ievērojot attiecīgo normatīvo regulējumu; 7) atsaukt Jūsu piekrišanu, neietekmējot Jūsu Personas datu izmantošanu pirms piekrišanas atsaukšanas; 8) iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (plašāka informācija NB: Gadījumā, ja Jūs atsaucat piekrišanu, kas dota SEB Life and Pension Baltic SE Jūsu Personas datu apstrādei saistībā ar apdrošinātās personas veselības stāvokli, invaliditāti vai iedzimtību, un šo Personas datu apstrāde ir būtiska pakalpojuma nodrošināšanai, SEB Life and Pension Baltic SE pakalpojuma sniegšana netiks nodrošināta Vēršam uzmanību, ka pieprasījumu dzēst Personas datus pilnībā nevarēsim izpildīti, ja Personas dati tiek apstrādāti uz vairākiem personas datu apstrādes pamatiem, piemēram, Personas dati vienlaikus var tikt apstrādāti, lai izpildītu noslēgto pakalpojuma līgumu, kā arī lai izpildītu no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošus pienākumus. Šādā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt pilnīgu Jūsu Personas datu dzēšanu, par ko mēs Jūs informēsim atsevišķi. Jebkurā gadījumā mēs rūpīgi izvērtēsim Jūsu pieprasījumu, lai nodrošinātu vispiemērotāko risinājumu Jūsu tiesību ievērošanai, situācijās, kad nav iespējams pilnībā dzēst Jūsu Personas datus Situācijās, kad nav iespējams pilnībā dzēst Personas datus, balstoties uz VDAR principiem, mēs nodrošinām Personas datu anonimizāciju vai pseidonimizāciju: 1) Personas datu anonimizācijas ietvaros dati tiek neatgriezeniski mainīti un vairs nevar tikt sasaistīti ar konkrētu personu. Mums ir tiesības saglabāt šādus datus pēc tam, kad ir beidzies šādu datu apstrādes tiesiskais pamats. Šādus anonīmus Personas datus var turpināt arī apstrādāt, piemēram, statistikas nolūkiem, kā arī, lai uzlabotu un attīstītu SEB Latvija pakalpojumus; 2) Personas datu pseidonimizācijas ietvaros datiem tiek piešķirts identifikators ievērojot noteiktu algoritmu, lai dati tūlītēji nav atpazīstami. Izmantojot noteikto alogoritmu, ir iespējams iegūt konkrēto Personas datu saturu. Šādi dati ir uzskatāmi par Personas datiem, kuriem piemērots paaugstināts datu apstrādes drošības līmenis. NB: Lēmumu par to, kuru no iepriekš minētajiem risinājumiem piemērot attiecībā uz Personas datu apstrādi, SEB Latvija, ievērojot VDAR principus, nosaka patstāvīgi. 12. Kā Jūs varat izmantot savas tiesības? Mēs pieliekam visas pūles, lai ievērotu Jūsu tiesības un atbildētu uz visiem jautājumiem, kuri Jums rodas par Politiku un tajā ietvertajām tēmām. Jūs varat iesniegt sūdzību, iesniegumu vai pieprasījumu (kopā turpmāk Pieprasījums ), adresējot to SEB Latvija Datu aizsardzības speciālistam. Pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu lūdzam sūtīt uz epasta adresi Pieprasījumu Jūs varat iesniegt arī, izmantojot mūsu internetbanku, vai tuvākajā mūsu klientu apkalpošanas vietā. Mēs atbildēsim uz Jūsu Pieprasījumu viena mēneša laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas. Ārkārtējos apstākļos, kad nepieciešams papildu termiņš, mēs to pagarināsim Jūs par to savlaicīgi brīdinot. Mēs izvērtēsim Jūsu ierosinājumus vai pretenzijas saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi, tomēr ne vienmēr mēs varēsim pilnībā izpildīt Jūsu prasības, ja SEB Latvija rīcība būs atbilstoša VDAR vai citu normatīvo aktu prasībām. 13. Kā nepilngadīgās personas var izmantot savas tiesības? Attiecībā uz pakalpojumiem, ko piedāvājam nepilngadīgām personām, mēs izvērtējam iespēju ļaut bērnam patstāvīgi izmantot noteiktas tiesības. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī ņemot vērā bērna informētības pakāpi un spēju izlemt par savu tiesību izmantošanu noteiktos jautājumos, mēs lūdzam sniegt Personas datu apstrādes piekrišanu vai apstiprinājumu bērna vārdā tā likumiskajam aizbildnim vai aizgādnim. NB: Vecākiem vai likumiskajiem aizbildņiem ir tiesības izmantot visas tiesības attiecībā uz savu nepilngadīgo bērnu, kuri vēl nav sasnieguši 13 gadu vecumu, Personas datu apstrādes jautājumos, kā arī uzraudzīt savu nepilngadīgo bērnu datu apstrādi neatkarīgi no bērna vecuma. AS SEB banka 4 (5)

5 CITI JAUTĀJUMI 14. Privātuma politikas termiņš un grozījumi Š ī Politika stāsies spēkā gada 3. janvārī un tā aizstāj iepriekšējo versiju, kas ar nosaukumu Datu apstrādes principi ir spēkā no 2019.gada 8.janvāra. Šī Politika var tikt vienpusēji mainīta vai papildināta saistībā ar normatīvo aktu grozījumiem vai mūsu darbības izmaiņu ietvaros. Par Politikas izmaiņām, kas nav saistītas ar normatīvo aktu prasībām, paziņosim Jums 60 dienas iepriekš. Informācija par izmaiņām Politikā ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē seb.lv. 15. SIA SEB līzings konfidencialitātes noteikumi SIA SEB līzings saistībā ar konfidenciālas informācijas izmantošanu, neatkarīgi no tā, vai esat fiziska vai juridiska persona piemēro zemāk norādīto. Lai nodrošinātu savu darbību un sniegtu savus pakalpojumus, kā arī izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības un aizsargātu savas likumiskās intereses, SIA SEB līzings ir tiesīgs nodot konfidenciālu informāciju citiem SEB grupas uzņēmumiem, saviem sadarbības partneriem (tai skaitā, bet ne tikai ārpakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem, uzņēmumiem, kas uztur publiskas datu bāzes vai reģistrus), kā arī, ciktāl to nosaka normatīvie akti, valsts iestādēm. SIA SEB līzings ir tiesīgs apstrādāt šādu konfidenciālu informāciju arī pēc tiesisko attiecību izbeigšanas ar klientu, ciktāl to pieļauj normatīvie akti, vai arī saistībā ar SIA SEB līzings likumisko interešu aizstāvību. AS SEB banka 5 (5)

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Privacy Notice

Privacy Notice Online Ad-hoc Privacy Notice Pēdējo reizi atjaunināta: 2018. gada 24. maijā Saturs 1 Par mums un mūsu aptaujām... 2 2 Kas ir personas dati?... 2 3 Personas datu izmantošana... 2 3.1 Personas datu kategorijas,

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr.3131301340 Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 22480, e-pasts: jirmv@jirmv.lv www.jirmv.lv IEKŠĒJIE

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti

ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Finanšu instrumenti ESIF finanšu instrumenti attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie finanšu instrumenti ir ilgtspējīgs un efektīvs veids,

Sīkāk

Versija 1.0 Spēkā no: gada maija Allianz Privātuma standarts Šī dokumenta mērķis Šis dokuments apraksta Allianz Privātuma standartu (APS) un sni

Versija 1.0 Spēkā no: gada maija Allianz Privātuma standarts Šī dokumenta mērķis Šis dokuments apraksta Allianz Privātuma standartu (APS) un sni Versija 1.0 Spēkā no: 2018. gada maija Allianz Privātuma standarts Šī dokumenta mērķis Šis dokuments apraksta Allianz Privātuma standartu (APS) un sniedz jums informāciju par noteikumiem, kas reglamentē

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšs

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšs Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas satiksme Reģ. Nr.40003619950 APSTIPRINU Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme valdes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ L.Bemhens, pamatojoties

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r

Atalgojuma politika un prakse gadā Atalgojuma politika un prakse gadā Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes r Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Page 1 Izdrukas identifikators: XXXXXXXXXLappuse 1 no 9 VALSTS TIESAS REĢISTRA CENTRĀLĀ INFORMĀCIJAS NODAĻA VALSTS TIESAS REĢISTRS Statuss uz XXXXX. gada XXXX. XXXX plkst. XXXXXXX Valsts Tiesas Reģistra

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO

Apstiprināti ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMO Apstiprināti 22.05.2014. ar SIA Transact Pro Valdes sēdes lēmumu, protokols Nr. VSP06/2014 SIA TRANSACT PRO VISPĀRĒJIE DARĪJUMU NOTEIKUMI 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no

Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta no Atvieglojumi personām ar II invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar II invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl

Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brookl Noteikumi un nosacījumi 1. Sony naudas atmaksas akcijas (turpmāk akcija) rīkotājs ir Sony Europe B.V. (turpmāk Sony ), kas atrodas The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW. Lūdzam nesūtīt nekādus

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

PINB_NO-S-J-LV LV

PINB_NO-S-J-LV LV 1. Pakalpojuma noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi: 1.1. Autentifikators kodi, paroles un citi identifikatori vai darbības, kuru izveidošana vai izmantošana ir iespējama, lietojot Autorizācijas

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3

MX Klienta anketa ieguld pakalp saņemš_LV 1.3 KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN BLAKUSPAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI Rīgā, Klients (vai tā pārstāvis) sniedz šajā Klienta anketā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai (turpmāk tekstā

Sīkāk

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss

AS Rietumu Banka / Vesetas iela 7 / Rīga / LV-1013 / Latvija VR Nr / RTMBLV2X / REUTERS: RIET Tālrunis / Fakss IESNIEGUMS PAR KLIENTA STATUSA PIEŠĶIRŠANU/MAIŅU Datums / / 20 Apstiprināti AS Rietumu Banka Valdes 13.12.2013. sēdē, protokols Nr.58 Klients (juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5 BĒDU PĀRDZĪVOJUMU STADIJAS GDPR 2017. gada 5. oktobrī, Rīgā Anna Vladimirova-Krjukova, juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste BIROJS PAR COBALT Vadoši advokātu biroji Igaunijā, Latvijā, Lietuvā,

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S  v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partn

Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partn Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds_ Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partnera vārds uzvārds_ Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta:

Sīkāk

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________

ДОГОВОР О БРОКЕРСКИХ УСЛУГАХ № _______________ BROKERPAKALPOJUMU NOTEIKUMI I SADAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Noteikumos lietotie termini un to skaidrojumi Banka AS Baltic International Bank ; Brokeru pakalpojumi Klienta Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana;

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi

Kredītmaksājumu un regulāro izdevumu apdrošināšanas noteikumi AAS BALTA KREDĪTMAKSĀJUMU UN REGULĀRO IZDEVUMU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI NR. 1501.204 1. Apdrošināšanas līgumā lietotie termini 1.1. Apdrošinātais Apdrošināšanas polisē norādītā fiziskā persona, kas noslēgusi

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk