Ceļvedis skolotājam. Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ceļvedis skolotājam. Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā"

Transkripts

1 Ceļvedis skolotājam Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika. Mācību grāmata un metodiskais līdzeklis mācību satura integrētai apguvei ( klasei). Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

2 Ceļvedis skolotājam ir daļa no mācību un metodisko līdzekļu komplekta, kurā ietilpst: Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika. Mācību grāmata un metodiskais līdzeklis mācību satura integrētai apguvei skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem ( klasei); Latviešu valoda un sociālās zinības. Darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem ( klasei); Matemātika un sociālās zinības. Darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem ( klasei); Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības. Darba burtnīca mācību satura integrētai apguvei skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem ( klasei). Latviešu valoda un dabaszinības. Interaktīvs mācību un metodiskais līdzeklis mācību satura integrētai apguvei skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem ( klasei); Mācību un metodiskais līdzeklis ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda projekta Kompetenču pieeja mācību saturā ietvaros. Mācību un metodisko līdzekli izstrādāja Liepājas Universitāte. Tā izstrādi un sagatavošanu publicēšanai Liepājas Universitātē vadīja Dina Bethere. Autori: Ilva Magazeina, Arita Poheviča, Janina Ponomarjova, Inese Stepko un Kaiva Žīmante. Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

3 Saturs Ievads. Mācību satura integrēta apguve klasei temats. Es cilvēks temats. Es skolā temats. Es mājās temats. Es - pilsētā temats. Es - laukos temats. Es - dabā temats. Es Latvijā temats. Es sabiedrībā... 18

4 Ievads Mācību satura integrēta apguve klasei Mācību un metodisko līdzekļu komplekts ir paredzēts pamatizglītības mācību satura integrētai apguvei skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem atbilstoši katra skolēna spējām un vispārējām vajadzībām profesionāla speciālā pedagoga vadībā. Komplektā iekļautie mācību un metodiskie līdzekļi ir piemērojami jebkura vecuma skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, ņemot vērā attiecīgās grupas skolēnu īpašo attīstības dinamiku. Temati ir saistīti ar skolēnu ikdienas dzīves notikumiem un tuvāko apkārtni. Temati paredzēti, lai rosinātu skolēna vēlmi kopā ar pieaugušo izzināt parādības dabā, sociālajā vidē, sabiedrībā un, saņemot atbilstošu atbalstu, tās piemērot savai ikdienai. Mācību un metodisko līdzekļu komplektu pedagogs var izmantot profesionāli un radoši, papildinot un paplašinot piedāvātos tematus atbilstoši katra skolēna individuālajām mācīšanās vajadzībām. Ceļvedis skolotājam ir sagatavots, lai sniegtu norādījumus par mācību un metodiskā līdzekļu komplektā ietilpstošās mācību grāmatas Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika un darba burtnīcu Latviešu valoda un sociālās zinības, Matemātika un sociālās zinības, Dizains un tehnoloģijas,dabaszinības un sociālās zinības lietošanu darbam ar skolēniem. Mācību grāmatas saturu veido astoņi temati. Katrs temats ir sadalīts apakštematos, kas saturiski viens otru iekļauj, vai arī papildina jau iepriekšējā tematā apgūto. Temata apguve sākas ar skolēnam tuvāko un vienkāršāko, pakāpeniski paplašinot temata izklāstu līdz sabiedriski nozīmīgāko. Ieteicamais temata apguves laiks nav noteikts, to nosaka katra skolēna spējas un veselības stāvoklis. Iespējams, ka skolēns varēs apgūt tikai vienkāršākos tematus vai arī vienkāršākos elementus katrā tematā. Atkārtojot vienu un to pašu tematu vairākus mācību gadus, tiks nodrošināta skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem ļoti nepieciešamā atkārtošana. Skolēnu mācību sasniegumi nav savstarpēji salīdzināmi. Vērtēt var tikai katra skolēna individuālos sasniegumus. Katra temata sākumā shematiski ir atspoguļots satura paplašinājums, kas mudina skolēnu kopā ar pieaugušo veidot sarunu par tematu un izprast individuāli nozīmīgo. Vizuāli tiek norādītas apkštematu sastāvdaļas, kas paredzēts sarunām par tematu. Mācību un metodisko līdzekļu komplekts ir veidots vienkāršā valodā ar ilustrācijām, tajā ir izmantoti alternatīvās komunikācijas līdzekļi piktogrammas un Widghit simboli. Mācību satura demonstrēšanai izmantotie dažādie vizuālās informācijas veidi, ne vienmēr tie tiek dublēti, lai neietekmētu skolēnu uztveres attīstīšanos. Pedagogs izvērtē skolēnam piemērotāko vizuālās informācijas veidu, nepieciešamības gadījumā var izmantot darba burtnīcās piedāvātos simbolus, lai veicinātu skolēna izpratni par tematu. Piktogrammu, simbolu un attēlu izmantošanai nepieciešams skolēnu sagatavošanas darbs, kas paredz priekšmetu un parādību jēdzieniskās izpratnes nodrošināšanu. Darba burtnīcās ir piedāvātas darba lapas, lai skolēni praktiski darbotos, t.i., grieztu, līmētu, konstruētu, lietotu kopā ar pieaugušo. Skolēnu individuāli sagatavotie materiāli ir izmantojami ilgākā laika periodā, tos saglabājot aploksnēs, plastikāta kabatiņās vai kastītēs. Darba burtnīcās Latviešu valoda un sociālās zinības un Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības iekļautais mācību saturs ir pakārtots mācību grāmatā norādītajiem tematiem. Darba burtnīca Matemātika un sociālās zinības ir piemērojama katram mācību grāmatā Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 4

5 iekļautajam tematam atbilstoši skolēnu vajadzībām, spējām un pedagoga profesionalitātei un radošuma izpausmēm. Pedagogs var izvēlēties mācību darbam nepieciešamās darba lapas, atlasot skolēnam piemērotāko, nav nepieciešams ievērot pēctecību, materiāla daļas var izmantot gan atkārtoti vairākus mācību gadus, gan daļu vienā mācību gadā, daļu - nākamajā. Mācību un metodisko līdzekļu komplekts ir paredzēts vispārējās komunikācijas veidošanai un attīstīšanai. Tematu apguves secība Es cilvēks Es skolā Es mājās Es pilsētā Es laukos Es dabā Es Latvijā Es sabiedrībā Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 5

6 1. temats. Es cilvēks Temata mērķis: Nodrošināt skolēna pašapzināšanos, sniegt zināšanas par cilvēka ķermeņa daļām. Veidot izpratni par sevi telpā, kustībām, uzturu un apģērbu. Veidot izpratni par cilvēka drošības un veselības avotiem, piederību ģimenei, tuviniekiem, draugiem, grupai. Svarīgākie sasniedzamie rezultāti: lieto apgūtos vārdus, atbild uz jautājumiem; orientējas grāmatā, parāda nosauktos attēlus, atpazīst attēlos atveidotās situācijas; izrāda interesi sadarboties, salīdzina ar personīgo pieredzi; Temata apguves norise: atrod apgūtos vārdus, simbolus, saliek no tiem īsus teikumus par sevi, savu ķermeni, par savām emocijām, kustībām; izrāda interesi par skolas ēdienkarti, demonstrē pašapkalpošanās prasmes; atkārto apgūtās kustības, cenšas tās izpildīt; izrāda pozitīvas jūtas, atrodoties tuvinieku, klases draugu lokā, klausās, stāsta, piedalās aktivitātēs; demonstrē apgūto, attēlo un vēro savu emociju izpausmes. Ķermenis Uzturs Apģērbs Ģimene Vēro attēlus, klausās un atbild uz jautājumiem, turpina iesākto dialogu, uzdod jautājumus, mācās nosaukt personu vietniekvārdus un tos lieto, mācās nosaukt darbības vārdus kā savas stājas, kustību izpausmes. Ēdienreizes un to nosaukumi. Ēdienu nosaukumi. Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabaszinības. Komentāri: Temata izklāsts ir veidots, lai izzinātu sevi kā personību caur sajūtām, kā personas ar individuālajām vajadzībām apzināšanos tuvinieku, draugu vidē. Skolēni, praktiski izpildot vingrinājumus, mācās apgūtās prasmes nostiprināt ar attēlu, simbolu palīdzību. Savu kustību izzināšana palīdz veidot salīdzināšanas, novērošanas prasmi. Uzdevumu kopums attīsta runas prasmi, stāstīšanas, atstāstīšanas, dialoga veidošanas prasmi. Visi uzdevumi paredzēti, lai skolēni varētu sadarboties savstarpēji, iesaistīties grupu darbā, sadarboties ar pieaugušo. Piederība ģimenei, tuviniekiem, Apģērba nosaukumi, dzimuma piederības izzināšana, kopējo pazīmju atrašana. Nosaukumu atpazīšana, atbilstošu attēlu, simbolu, zīmju, vārdu lietošana. Ģimenes locekļi, radniecības pakāpe, piederības saite, jūtu atpazīšana. Darbs ar tekstu: stāstījuma noklausīšanās, atbildes uz jautājumiem, stāsta veidošana pēc jautājumiem. Darbs ar sižeta attēlu. Stāstījuma veidošana ar jautājumu un bez tiem. grupai, draugiem, dzīves vietai attīsta drošības sajūtu, palīdz veidot jaunas domāšanas darbības: eksperimentēšanu, pētīšanu, izjūtu apzināšanos. Pedagogs izmanto un pielāgo skolēna vajadzībām nepieciešamās saziņas frāzes, teikumus, dialogus, teksta modeļus. Temata apguvei izmantojamas darba lapas no darba burtnīcām: Latviešu valoda un sociālās zinības" (4.-13.lpp.), Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības (4.-24.lpp.) un Matemātika un sociālās zinības (4.-16.lpp.). Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 6

7 2. temats. Es skolā Temata mērķis: Veidot izpratni par notikumiem izglītības iestādē, mācīt sekot dienas kārtībai un stundu sarakstam, orientēties telpās. Sniegt zināšanas par skolēnu pienākumiem un skolas noteikumiem, veicināt to ievērošanu. Veidot izpratni par sevi, savu piederību skolai un klasei, izpratni par to, kur skolēns atrodas, kādi priekšmeti ir apkārt, drošības noteikumiem, kā sadarboties ar klases biedriem. Svarīgākie sasniedzamie rezultāti: atrod apgūtos vārdus, simbolus, saliek no tiem īsus teikumus par sevi skolā, klasē, par klasesbiedriem; atbild uz jautājumiem par attēliem, veido stāstījumu par attēliem, veido atstāstījumu pēc plāna, attēliem, vārdu simboliem; nosauc nodarbību un mācību stundu nosaukumus, sakārto tos noteiktā secībā; Temata apguves norise: pēta, salīdzina, eksperimentē, projektē situācijas ar klasesbiedriem; orientējas skolas telpās, izprot priekšmetu, telpu lietderību skolā un klasē; lieto priekšmetu un objektu nosaukumus ikdienas situācijās; skaidro notikumus skolā/ klasē, runā par sadarbību ar klasesbiedriem; sakārto savu vietu klasē, izmanto skolēna piederumus un mācību līdzekļus; novērtē, prognozē konkrētu notikumu realizēšanās iespējamību/varbūtību skolā un klasē; orientējas grāmatā, atpazīst attēlos atveidotās situācijas, salīdzinat tās ar personīgo pieredzi. Dienas kārtība Telpas skolā Skolotāji Skola Skolas piederumu nosaukumu iepazīšana. Attēlu vērošana, stāstījumu klausīšanās, atbilžu veidošana uz jautājumiem. Dienas kārtības raksturošana skolā. Nedēļas dienu nosaukumu/simbolu iegaumēšana, nosaukšana. Mācību priekšmetu nosaukumu/simbolu iegaumēšana, nosaukšana. Klases telpas raksturošana. Klases mēbeļu lietošanas iepazīšana, mēbeļu salīdzināšana, virziena apgūšana telpā. Nosaukumu atpazīšana, atbilstošu attēlu, simbolu, zīmju, vārdu lietošana. Attēlu aplūkošana, saruna par attēliem, piktogrammu un Widghit simbolu apgūšana, vārdu atpazīšana, vārdu atkārtošana, vārdu pārrakstīšana. Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabaszinības. Skolotāju vārdu iegaumēšana. Skolotāja un mācību priekšmeta sasaiste. Skolas telpu salīdzināšana. Ekskursijas skolas telpās. Skolas telpu izmantošanas iepazīšana. Skolas telpu norādes, to izmantošana. Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 7

8 Komentāri: Temata izklāsts saistīts ar konkrētiem reālās dzīves procesiem skolā/izglītības iestādē. Temata apguve veido skolēna izpratni par sevis, kā individuālās personas ar individuālajām vajadzībām, apzināšanos skolas un klases vidē. Skolēni apgūst skolā un klasē esošo priekšmetu nosaukumus, mācās tos atrast un parādīt attēlos un interaktīvajos materiālos, atpazīt to nosaukumus, izlasīt nosaukumus, rakstīt to nosaukumus, atbildēt uz jautājumiem, veidot jautājumus. Skolēni mācās izmantot mācību grāmatu kā savas dzīves ceļrādi, salīdzinot tajā atspoguļoto ar reāliem notikumiem personīgajā dzīvē, skolā, klasē, attiecībās ar klasesbiedriem. Galvenā uzmanība ir vērsta uz skolēna aktīvu darbības procesu, kura gaitā skolēns piedalās darbībā vai mācās darboties patstāvīgi. Pedagogs izmanto un pielāgo skolēna vajadzībām nepieciešamās saziņas frāzes, teikumus, dialogus, teksta modeļus un situācijas sociālo prasmju pilnveidošanai. Alternatīvo komunikācijas līdzekļu izmantošana palīdz skolēnam saprast, kas atrodas klasē, skolā, kā katrs priekšmets tiek izmantots, kā ar to darboties. Paredzēta dažādu situāciju izspēlēšana skolā, priekšstatu pilnveidošana par skolu, vārdu krājuma paplašināšana ar mācību līdzekļu, skolas priekšmetu un telpu, pedagogu un mācību priekšmetu nosaukumiem. Dialogi, stāsti, teksti ietver ikdienas notikumus skolā. Temata apguvei izmantojamas darba lapas no darba burtnīcām: Latviešu valoda un sociālās zinības" ( lpp.), Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības ( lpp.) un Matemātika un sociālās zinības (4.-11.lpp.). Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 8

9 3. temats. Es mājās Temata mērķis: Sniegt zināšanas par priekšmetiem un to izmantošanu mājās. Veidot izpratni par atšķirībām starp izglītības iestādes vidi un mājas vidi. Nodrošināt izpratni par priekšmetu nosaukumiem. Veidot zināšanas par sevi, savu piederību dzīves vietai un ģimenei, izpratni par to, kur skolēns atrodas, kādi priekšmeti ir apkārt, drošības noteikumiem, kādas ir iespējas kaut ko mainīt savā dzīves telpā. Svarīgākie sasniedzamie rezultāti: lieto priekšmetu un objektu nosaukumus dzīves situācijās; skaidro notikumus savā dzīves vietā un dzīves telpā, runā par sajūtām dzīves vietā; Temata apguves norise: atrod apgūtos vārdus, simbolus, saliek no tiem īsus teikumus par savu dzīves vietu, dzīvojamās vietas iekārtām, mājokļu veidiem; atbild uz jautājumiem par attēliem, runā, stāsta par savu istabu un savām mājām, nosauc adresi; veido atstāstījumu pēc plāna, attēliem, vārdu simboliem; novērtē, prognozē konkrētu notikumu realizēšanās iespējamību / varbūtību savā dzīves telpā; izveido savas dzīvojamās telpas maketu, praktiski darbojas ar priekšmetu attēliem un modeļiem, saskata atšķirības un līdzības, prot pamatot priekšmetu, telpu lietderību un priekšmetu saderību; orientējas grāmatā, atpazīst attēlos atveidotās situācijas, salīdzina tās ar personīgo pieredzi. Mana istaba Mēbeles mājās Adrese Telpas manās mājās Mēbeļu nosaukumi, priekšmetu nosaukumi, mēbeļu un priekšmetu pazīšana. Mēbeļu atlase pēc nosaukumiem. Mēbeļu un priekšmetu funkcionalitātes norādīšana. Mēbeļu izvēle atbilstošai dzīves vietas telpai. Mēbeļu lietošanas iepazīšana, mēbeļu salīdzināšana, virziena apgūšana telpā. Nosaukumu atpazīšana, atbilstošu attēlu, simbolu, zīmju, vārdu lietošana. Attēlu aplūkošana, saruna par attēliem, piktogrammu un Widgit simbolu apgūšana, vārdu atpazīšana, vārdu lasīšana, vārdu pierakstīšana. Adreses nosaukšana. Adreses apgūšana. Savas adreses diferencēšana. Adreses pierakstīšana. Adreses parauga pārrakstīšana, adreses uzrakstīšana, vēstules nosūtīšana. Dažādu dzīves vietu salīdzināšana. Attēlu vērošana, stāstījumu klausīšanās, atbildes uz jautājumiem. Dzīves vietas telpu atšķirību salīdzināšana. Telpu nosaukumu iegaumēšana, nosaukšana, izmantošanas raksturošana. Dzīves vietas telpu modelēšana. Telpu izvietojuma maketēšana. Mēbeļu izvietošana telpu maketos. Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla. Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 9

10 Komentāri: Temata izklāsts ir saistīts ar konkrētiem reālās dzīves notikumiem skolēna dzīves vietā. Temats veido izpratni par sevis kā personas ar individuālām vajadzībām apzināšanos vietā, kurā dzīvo. Skolēni apgūst dzīves vietā esošo priekšmetu nosaukumus, mācās tos atrast un parādīt attēlos un interaktīvajos materiālos, atpazīt to nosaukumus, izlasīt nosaukumus, norakstīt nosaukumus, atbildēt uz jautājumiem, veidot jautājumus. Skolēni mācās izmantot mācību līdzekli kā savas dzīves ceļrādi, salīdzinot tajā atspoguļoto ar reāliem notikumiem personīgajā dzīvē. Galvenā uzmanība ir vērsta uz skolēna aktīvu darbību, kura gaitā skolēns piedalās darbībā vai mācās darboties patstāvīgi. Pedagogs izmanto un pielāgo skolēna vajadzībām nepieciešamās saziņas frāzes, teikumus, dialogus, teksta modeļus/situācijas sociālo prasmju pilnveidošanai. Alternatīvās komunikācijas līdzekļu izmantošana palīdz skolēnam saprast, kas atrodas viņa dzīves vietā, kā katra lieta tiek izmantota, kā ar to darboties. Paredzēta dažādu situāciju izspēlēšana dzīves vietā, priekšstatu pilnveidošana par dzīves vietu, vārdu krājuma paplašināšana ar mēbeļu, telpu, priekšmetu, adreses nosaukumiem. Dialogi, stāsti, teksti ietver ikdienas notikumus dzīves vietā. Temata apguvei izmantojamas aktivitāšu lapas no darba burtnīcām: Latviešu valoda un sociālās zinības" (4.-13.lpp.), Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības ( lpp.) un Matemātika un sociālās zinības ( lpp.). Darba burtnīcā Latviešu valoda un sociālās zinības" (4.-13.lpp.), ietver tematu Es cilvēks un ir izmantojams arī temata Es mājās apguvei, Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 10

11 4. temats. Es - pilsētā Temata apguves mērķis: Veidot izpratni par jēdzienu pilsēta. Sniegt zināšanas par objektiem pilsētā, infrastruktūru apdzīvotā vietā, transporta līdzekļiem pilsētās. Iepazīstināt ar lielākajām Latvijas pilsētām. Trenēt atmiņu un novērošanas spēju, iegaumējot ceļa virzienu uz skolu un no skolas, veicināt izpratni par ceļu satiksmes noteikumiem. Svarīgākie sasniedzamie rezultāti: atrod attēlus, aplūko tos, atrod apgūtos vārdus, parāda objektus dažādos attēlos, fotogrāfijās, parāda un atrod atbilstošus simbolus; Temata apguves norise: izrāda iniciatīvu ievērot drošības noteikumus uz ielas; prot sniegt palīdzību draugam, demonstrēt apgūtās prasmes vecākiem, skolēna pavadonim; lieto apgūtos vārdus, atbild uz jautājumiem, parāda nosauktos attēlus, izrāda interesi sadarboties, izrāda patstāvību, pētot atbilstošo tematu citos zināšanu ieguves avotos; runā, stāsta, piedalās aktivitātēs, demonstrē apgūto, pastāstot par dzīves vietu, transporta līdzekļiem, drošības noteikumiem. Pilsētas objekti Transports Iela, ceļš uz skolu Sabiedrība un drošība Pilsētas objekti, sabiedriskās apmeklējuma vietas. Vēro attēlus, klausās un atbild uz jautājumiem, izpilda uzdevumus pilsētas objektu nozīmes skaidrošanā, piederībā, diferencēšanā, salīdzināšanā. Iepazīst Latvijas karti un lielākās pilsētas. Ar vingrinājumu palīdzību stāsta par sabiedrībai nozīmīgo vietu apmeklējumu. Mācās atbildēt uz jautājumiem, klausās, salīdzina, atlasa vajadzīgo informāciju. Pilsētas transporta līdzekļi. Drošības noteikumi, kārtības un uzvedības noteikumi. Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabaszinības. Ietve. Brauktuve. Drošība uz ielas, draudi veselībai un dzīvībai. Sociālais stāsts. Kā rīkoties braukšanas laikā? Skolēni mācās demonstrēt braukšanas ritmu, mācās par to runāt, parādīt ar simboliem. Vingrinājumi tematu nostiprināšanai. Skolēni mācās atpazīt drošu un nedrošu uzvedību. Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 11

12 Komentāri: Temata izklāsts saistīts ar pilsētas objektu kā pilsētu raksturojošu sastāvdaļu iepazīšanu. Latvijas pilsētu nosaukumi, transporta līdzekļu daudzums, pilsētas objektu nosaukumi un attēli, uzvedības un drošības noteikumi un cilvēka drošība transportā, sociālais stāstījums par pilsētas transporta lietošanas noteikumiem ļauj skolēniem iepazīt sevi, uzzināt drošības noteikumus uz ielas. Tematu apguve palīdzēs skolēniem attīstīt novērošanas prasmi, atlasot, aplūkojot, diferencējot pilsētas objektus, to nosaukumus, objekta izskata atpazīšanas zīmes, simbolus, detaļas. Visi uzdevumi izpildāmi praktiskajā darbībā. Pirmais objekta iepazīšanas posms ir reālais objekts un vieta; otrais attēls, fotogrāfija; trešais nosaukums, vārds, simbols. Galvenais akcents ir skolēna patstāvības izaugsme ceļā uz skolu un atgriežoties mājās. Pilsētas objektu atpazīšana virzienā uz skolu un no tās pilnveido skolēna pašapziņu. Skolēnu drošas uzvedības veidošanai uz ielas izmantoti ceļu satiksmes noteikumi, ceļu satiksmes zīmju iepazīšana, pulksteņa laika iepazīšana vingrinājumos, nelielu četrrindu mācīšanās, nostiprinot apgūto. Temata apguvei izmantojamas aktivitāšu lapas no darba burtnīcām: Latviešu valoda un sociālās zinības" ( lpp.), Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības ( lpp.) un Matemātika un sociālās zinības ( lpp.). Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 12

13 5. temats. Es - laukos Temata apguves mērķis: Veidot izpratni par jēdzienu lauki. Sniegt zināšanas par objektiem laukos, infrastruktūru mazapdzīvotā vietā, lauku saimniecības uzturēšanas priekšmetiem. Iepazīstināt ar lauku dzīvesveidu un mājdzīvnieku aprūpēšanu. Svarīgākie sasniedzamie rezultāti: atrod apgūtos vārdus, simbolus, lieto tos savā valodā, stāsta, atstāsta, izmanto alternatīvos līdzekļus; klausās pedagoga stāstījumu, piedalās tā analizēšanā, atrod vajadzīgo attēlos; atbild un diferencē jautājumus: Kas? Kur? Kad? Kā? Kāda? Kāds? lieto priekšmetu un objektu nosaukumus dzīves situācijās; skaidro notikumus lauku dzīvē, izprot mājlopu audzēšanas nozīmi cilvēku dzīvē; ievēro un apzinās drošību dzīvei laukos pie ūdens tvertnēm, dabā, saskarē ar mājlopiem; skaidro un dalās pieredzē par dzirdēto un redzēto ar draugiem; klausās, analizē dzirdēto informāciju, izmanto atbalsta līdzekļus; meklē informāciju interneta avotos, pievērš tam uzmanību. Temata apguves norise: Lauku sēta Dārzs Mājlopi Lauku darbi Vēro attēlus, klausās lasāmo vielu, izpilda uzdevumus satura nostiprināšanai. Izmanto Widgit simbolus. Dīķis. Aprakstošs stāstījums. Atrod attēlā stāstījuma vietas, detaļas, apliecina teksta izpratni. Uzkrāj pieredzi par dzīves un veselības draudiem. Lauku sēta. Priekšstats par lauku dzīvi, darbiem laukos, mājdzīvniekiem, mājlopiem. Vingrinājumi dzīvo būtņu mājokļu diferencēšanā. Dārzeņu, augļu, ogu nosaukumi, audzēšanas vieta, nozīme veselībai. Darbs ar jautājumiem: Kas? Kur? Kad? Kā? Kāds? Kāda? Uzdevumu praktiskā risināšana, iepazīstot Widgit. Mājlopi, mājdzīvnieki, dzīvnieku mazuļi. Dažādu uzdevumu izpildīšana zināšanu un prasmju nostiprināšanai. Traktors. Galvenie darba instrumenti un mašīnas laukos. Darbi laukos. Darbības ar attēliem lauku darbu sezonu raksturošanai. Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla. Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 13

14 Komentāri: Temata izklāsts saistīts ar konkrētiem reālās dzīves procesiem skolēna laukos. Skolēni apgūst laukos esošo priekšmetu nosaukumus, mācās tos atrast un parādīt attēlos, klausīties stāstus, piedalīties diskusijā par tematu. Tematu ietvaros ir iekļauti pieci stāsti vieglajā valodā. Skolēni mācās analizēt sižetu, izmantot attēlus un Widgit simbolus kā atbalsta līdzekļus atstāstīšanā, zināšanu un prasmju prezentēšanā. Pedagogs izmanto un pielāgo skolēna vajadzībām nepieciešamās saziņas frāzes, teikumus, dialogus, teksta modeļus un situācijas sociālo prasmju pilnveidošanai. Alternatīvās komunikācijas līdzekļu izmantošana palīdz skolēnam saprast, kas atrodas laukos, kā katrs priekšmets tiek izmantots, kā ar to darboties. Skolēniem, kuri nedzīvo laukos un kuriem nav priekšstata par lauku dzīves vidi, pedagoga vadībā (pēc praktiskās lauku dzīves iepazīšanas) varētu iepazīt to tuvāk un nostiprināt zināšanas un prasmes par dzīvi laukos. Temata apguvei izmantojamas darba lapas no darba burtnīcām: Latviešu valoda un sociālās zinības" (33-40.lpp.), Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības ( lpp.) un Matemātika un sociālās zinības ( lpp.). Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 14

15 6. temats. Es - dabā Temata mērķis: Veidot priekšstatu par dabas sistēmām un procesiem. Sniegt zināšanas par ekoloģiju un dabas aizsardzību. Iepazīstināt ar Latvijas dzīvo dabu, sniegt zināšanas par ekoloģiju, veidot priekšstatu par cilvēka attieksmi pret dabu, parādīt cilvēka un dabas mijiedarbību ikdienas dzīvē. Svarīgākie sasniedzamie rezultāti: atrod un parāda, diferencē un grupē dzīvas būtnes, augus, dabas procesus; Temata apguves norise: cenšas stāstīt, parāda jēdzienam atbilstošo fotogrāfiju, attēlu, atrod vārdus, nosaukumus; demonstrē vēlmi aplūkot attēlus, pētīt, runāt, stāstīt, atstāstīt; izrāda interesi papildu informācijas meklēšanā, piemēram: enciklopēdijā, televīzijā vai tuvākā apkārtnē; ar dabas zinātnes procesu apguvi skolēni pilnveido klausīšanās, atkārtošanas, pārrakstīšanas, stāstīšanas, novērošanas, pētīšanas, eksperimentēšanas prasmes; vēro, domā, pēta Latvijas dzīvo dabu. Mežs un pļava Upes, ezeri un jūras Dzīvā daba Gadalaiki Aprakstoši stāstījumi Mežā un Pļavā. Dabas parādības, dabas objekti, atšķirība starp dažādiem dabas objektiem. Ūdens riņķojums dabā. Latvijas ezeru, upju un jūras iepazīšana. Tuvākās apkārtnes izpēte. Dzīvās dabas izpēte. Auga sastāvdaļas. Zooloģiskais, botāniskais dārzs, dabas takas. Fotogrāfiju izpēte, lai raksturotu jēdzienu atšķirības, salīdzinātu reālo situāciju ar ilustrācijām un simboliem. Sarunas par vides saudzēšanas paņēmieniem, par dabas aizsardzības noteikumu ievērošanas pieredzi. Piedalīšanās dabas aizsardzībā. Bīstamas situācijas dabā. Laikapstākļu nozīme cilvēka dzīvē. Uzdevumi, iepazīstot sevi dažādos dabas apstākļos. Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla. Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 15

16 Komentāri: Temata mācību saturs veidots tā, lai skolēniem saprotamā, vienkāršā veidā tiktu mācītas sarežģītas dabaszinātnes kategorijas un dabas norišu procesi. Skolēniem dota iespēja klausīties, atbildēt uz jautājumiem un aplūkot attēlus. Galvenais mērķis ir radīt interesi par dabas procesiem, veidot labvēlīgu attieksmi vides un veselības saglabāšanā. Pedagogs izmanto un pielāgo skolēna vajadzībām temata saturu, nepieciešamības gadījumā samazinot tā apjomu un atlasot nepieciešamo. Ievietotais materiāls, kuru veido fotogrāfijas, attēli, teksti un uzdevumi ir izvēlēti tā, lai atbilstošos jēdzienus varētu aplūkot dabā, pētīt praktiski, eksperimentēt, izmantojot tuvāko apkārtni. Temata apguvei izmantojamas darba lapas no darba burtnīcām: Latviešu valoda un sociālās zinības" ( lpp.), Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības ( lpp.) un Matemātika un sociālās zinības ( lpp.). Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 16

17 7. temats. Es Latvijā Temata apguves mērķis: Veidot pozitīvu attieksmi pret savu dzimteni un vietu, kurā dzīvo. Sniegt zināšanas par Latvijas simboliem, gadskārtu svētkiem. Mācīt svinēt svētkus, rosināt līdzdarboties izglītības iestādes pasākumos. Svarīgākie sasniedzamie rezultāti: atrod un parāda nosauktos vārdus un simbolus; Temata apguves norise: apzinās savu dzīves vietu Latvijā; lieto grāmatas tematiku vārdu un nosaukumu paskaidrošanai; izturas ar cieņu pret Latvijas simboliem un tradīcijām; aktīvi piedalās gadskārtu tradīciju svinēšanā, veido atbilstošus rotājumus savā skolā, dzīves vietā. Latvijas novadi Gadskārtu ieražu svētki Latvijas folklora Pasaule Latvijas valsts simboli. Latvijas himnas klausīšanās, atkārtošana,, himnas vārdu skaidrošana. Latvijas ievērojamo vietu attēlu aplūkošana, atpazīšana, to raksturošana. Latviešu tautas tērpa detaļas un elementi. Latvijas karte, Latvijas robežas, Latvijas novadi: Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale. Svētku un tradīciju simboli, zīmes, mīklas. Svētku svinēšana. Pasakas Suņa un kaķa ienaids klausīšanās, teikumu atkārtošana, pārstāstīšana. Mīklas. Stāsts par Rīgu. Latvijas bagātības: kokapstrāde, lauksaimniecība un zvejniecība. Jautājumi pētīšanai, vārdu un jēdzienu skaidrošanai, zināšanu paplašināšanai par savu Dzimteni. Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabas zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla. Komentāri: Temata iepazīšana sākas ar Latvijas kartes izpēti un Latvijas simbolu vērošanu. Atbilstoši skolēnu attīstības īpatnībām ir piemērots ilustratīvais materiāls reālu objektu un priekšmetu fotogrāfijas un attēli. Sarežģītu tekstu vizualizēšanai izmantoti alternatīvās atbalsta Widgit komunikatīvās sistēmas simboli. Vārdu atmiņas trenēšanai ievietoti īsi tautasdziesmu panti un vienkārši dzejoļi. Saistībā ar gadskārtu svētkiem piedāvāts iepazīties ar tautas folkloru. Mīklas, dzejoļi un pasaku sižeti rosina domāt, saprast notikumus, salīdzināt un paskaidrot vārdu nozīmi. Temata apguvei izmantojamas darba lapas no darba burtnīcām: Latviešu valoda un sociālās zinības" ( lpp.), Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības ( lpp.) un Matemātika un sociālās zinības ( lpp.). Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 17

18 8. temats. Es sabiedrībā Temata apguves mērķis: Mācīt adekvāti reaģēt dažādās situācijās ar cilvēkiem, izprast savas un citu emocijas. Veidot izpratni par pozitīvu un negatīvu rīcību attiecībās ar līdzcilvēkiem. Svarīgākie sasniedzamie rezultāti: zina un demonstrē emocijas un jūtas atbilstoši situācijām, paskaidro savas emocijas, pilnveido vārdu krājumu; lieto pieklājības vārdus, sniedz palīdzību citiem; Temata apguves norise: izrāda interesi par profesijām, saprot, kuru profesiju elementus izpilda skolā; veido pozitīvas attiecības ar draugiem un pieaugušajiem, paskaidro savu izvēli; cenšas patstāvīgi organizēt savu brīvo laiku, izmanto to mērķtiecīgi; mācās runāt par savu brīvā laika pavadīšanu, atrast vajadzīgos vārdus, nododot informāciju citiem; analizē sižetus, pilnveido vārdu krājumu. Attiecības Profesijas un darbs Brīvais laiks Uzvedības kultūra Emocijas un jūtas. Uzdevumi savu un citu emociju un jūtu iepazīšanā. Uzdevumi attiecību atpazīšanā. Teksta analīze. Uzvedības modeļi saskarsmē ar nepazīstamiem cilvēkiem. Teksta klausīšanās, atkārtošana, diskusija par tematu. Es un mani draugi. Stāstījums attiecību jēdziena nostiprināšanai. Cilvēka fiziskās un psiholoģiskās īpašības. Stāstījumi par profesijām galdniecībā un mājturībā. Profesijas un darba instrumenti. Brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tekstu Alda brīvdienas un Unas brīvdienas analīze, diskusija. Noteikumi dažādās situācijās saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Starppriekšmetu saikne: latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla. Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 18

19 Komentāri: Temats ietver radošās pašizpausmes vizualizāciju tēlos, kurus skolēns kopā ar pedagogu vēro un atdarina reālā darbībā.. Piedāvātas iespējas atpazīt emocijas un izjūtas dažādās situācijās, vērtēt citu cilvēku rīcību. Temata ietvaros aplūkotas profesijas, kuru elementus skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem var izpildīt kopā ar pieaugušo. Ja pedagogs uzskata par nepieciešamu, var sarunās iekļaut arī citas profesijas un veidot diskusiju par tām, piemēram, vecāku profesijas. Būtiski ir veidot izpratnei par vaļasprieku un brīvā laika pavadīšanu pieņemto ētisko normu ietvaros. Izvirzīto mērķu realizēšanai palīdzēs temata izklāstā iekļautie sižeta teksti un vingrinājumi. Temata apguvei izmantojamas aktivitāšu lapas no darba burtnīcām: Latviešu valoda un sociālās zinības" ( lpp.), Dizains un tehnoloģijas, dabaszinības un sociālās zinības ( lpp.) un Matemātika un sociālās zinības ( lpp.). Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 19

20 Projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā Valsts izglītības satura centrs ESF projekts Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atpazīsti bīstamību, padomā un rīkojies droši - kā zināšanām kļūt par paradumiem jauno izglītības standartu kontekstā Ineta Upeniece VISNN vadītāja 2017.gada 17.oktobrī Valsts darba inspekcijas un Valsts

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne

Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Promocijas darba Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās PIELIKUMS Autore: Inga Laizāne Satura rādītājs 1. pielikums. Pārskats par latviešu valodas kā svešvalodas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

APSTIPRINU Kuldīgas Centra vidusskolas direktore B. Freija Karjeras izglītības programma Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīga

APSTIPRINU Kuldīgas Centra vidusskolas direktore B. Freija Karjeras izglītības programma Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīga APSTIPRINU Kuldīgas Centra vidusskolas direktore B. Freija Karjeras izglītības programma Kuldīgas Centra vidusskola Kuldīga 2017 1 Saturs 1. Karjeras veidošanas aspekti. 3 Terminu skaidrojums 3 Profesionālās

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

Audzinasanas darba programma

Audzinasanas darba programma RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss:67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Rīgā Audzināšanas darba programma 1.-12. klasei (2015. - 2018. m.g.) 1 Ievads Audzināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Programmas paraugs. Šablons

Programmas paraugs. Šablons PROJEKTS Integrēta mācību programma sešgadīgiem bērniem Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem projekta izstrādes darba grupa: Tatjana Arole, Līga Āboltiņa, Vēsma Bērtule, Sarmīte Joma, Ļubova

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P

Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars P Latvijas ekonomiskās attīstības resursi: cilvēkkapitāls, sociālais kapitāls, intelektuālais kapitāls, kultūras kapitāls un radošais kapitāls. Aigars Plotkāns no Zosēniem Vai cilvēkkapitāls ir kapitāls?

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ

PILSONISKUMA UN RĪCĪBSPĒJAS VEIDOŠANĀS IZGLĪTĪBAS PROCESĀ PILSONISKĀS KOMPETENCES VEIDOŠANĀS PAMATIZGLĪTĪBĀ Rīga, 29.10.2013. Letonikas V kongress Pētījumi par nacionālo identitāti: paveiktais un darāmais Ireta Čekse Andrejs Geske Andris Grīnfelds Pedagoģijas

Sīkāk

PROFESIJAS STANDARTS

PROFESIJAS STANDARTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 642 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0134 Profesija Sociālais rehabilitētājs Kvalifikācijas līmenis 4

Sīkāk

Sapropelis Latvijā

Sapropelis Latvijā Ogre, 10.decembris 2015. gads Andrejs Maršāns biedrība LPZAB tel. 29853674; amarshans@gmail.com Pētījuma mērķis Veikt Lobes ezera priekšizpēti, lai noskaidrotu ezera potenciālos, iespējamos attīstības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma nacionālās īpatnības īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ķemeru nacionālā parka piemērs Agnese Balandiņa Carnikavas novads 27.03.2013 Velotūrisms ĪADT kāpēc par krietni zaļāka un videi draudzīgāka

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 VIĻĀNU NOVADA DOME VIĻĀNU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. 2022. GADAM IZSTRĀDE Projekta uzsākšanas sanāksme 2014. gada 27. jūnijs 2 SATURS Pasūtītājs Izpildītājs Tiesiskais ietvars Viļānu novada attīstības

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode] DARBA MEKLĒŠANAS ABC 1. Iepazīstamies 2. Informācija (un, cerams, diskusija) par: o CV izstrādes principi; o Ko rakstīt CV, ja nav darba pieredzes; o Efektīvs pieteikums (motivācijas vēstule); o Pieteikumu

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS GADA JANVĀRIM C LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU PLĀNS 2016. GADA FEBRUĀRIM IZSTĀŽU PLĀNS 2015. GADA JANVĀRIM Centrālā zinātniskā bibliotēka info@liepajasczb.lv)

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk