Cenu aptaujas nolikums. Koksnes šķeldas piegāde AS SIMONE vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai. Identifikācijas Nr. 1-5/1/2018/2-10/2020-2

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Cenu aptaujas nolikums. Koksnes šķeldas piegāde AS SIMONE vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai. Identifikācijas Nr. 1-5/1/2018/2-10/2020-2"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS: AS SIMONE 2020.gada 24.aprīlī protokols Nr. 1-5/1/2018/2-10/ Cenu aptaujas nolikums Koksnes šķeldas piegāde AS SIMONE vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai Identifikācijas Nr. 1-5/1/2018/2-10/ Alūksnē,

2 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Cenu aptauju organizē un veic AS SIMONE (turpmāk Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs).sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir līgumslēdzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rekvizīti: AS SIMONE, reģ.nr , Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads, LV Cenu aptauju veic un piedāvājumus izvērtē Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izveidota komisija Cenu aptaujā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs garantē vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, nodrošinot visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkuma priekšmetu. 2. Iepirkuma priekšmets 2.1. Iepirkuma priekšmets ir kurināmās šķeldas piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) Līgumu noslēgšanas vieta: Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads Koksnes šķeldas piegādes adrese: Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu par katru attiecīgo piegādes periodu: no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam (ziemas periods); no 2021.gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim (vasaras periods); par visu 2020./2021.gada apkures sezonu Piedāvājumu var iesniegt gan par vienu periodu, gan visiem, finanšu piedāvājums jāgatavo par katru periodu atsevišķi. 3. Piedāvājumu iesniegšanas noteikumi 3.1. Piedāvājums iesniedzams papīra formātā, nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā uz AS SIMONE, Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, līdz gada 12.maija plkst Piedāvājums, kas iesniegts pēc nolikuma 3.1. punktā noteiktā termiņa, netiks pieņemts. 4. Piedāvājuma saturs 4.1. Piedāvājumā jāietver šādi dokumenti un ziņas: vispārēja informācija par piegādātāju, kā arī rekvizīti un kontaktinformācija; piedāvājuma derīguma termiņš, kas nav īsāks par 60 kalendāra dienām; tehniskais piedāvājums koksnes šķeļas piegādei saskaņā ar šī nolikuma 1.pielikumu; finanšu piedāvājums koksnes šķeldas piegādei saskaņā ar šī nolikuma 2., 3. un 4.pielikumu. 5. Piedāvājumu atvēršana, izskatīšana un vērtēšana 5.1. Piedāvājumu vērtēšanas gaita ir konfidenciāla Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma komisija piedāvājumu atvēršanu un vērtēšanu veiks slēgtā sēdē, kuras norise tiks protokolēta. 2

3 5.3. Pēc sākotnējo piedāvājumu atvēršanas komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas, satura un pieprasīto ziņu prasībām Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju pretendentam, lai pārliecinātos par tā spēju nodrošināt kurināmā piegādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar izvirzītajām prasībām Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai Komisija ir tiesīga pārtraukt vai izbeigt cenu aptaujas procedūru, vai noraidīt konkrēta pretendenta piedāvājumu, ja tiks konstatēti apstākļi, atsevišķi fakti vai to kopums, kas dos pamatu uzskatīt, ka - piedāvātās cenas pārsniedz pasūtītāja iepirkumam plānoto līdzekļu apjomu, vai konkrēts piedāvājums ir nepamatoti lēts. 6. Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana 6.1. Par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu, par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaicīgi (vienā dienā) informēs visus cenu aptaujas dalībniekus, nosūtot informāciju uz pretendenta norādīto e-pasta adresi Līgums par šķeldas piegādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam 2020./2021.gada apkures sezonai var tikt noslēgts: ar vienu pretendentu uz visu apkures sezonu; ar diviem pretendentiem attiecīgi uz vasaras un ziemas periodu Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu saskaņā ar piedāvājumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs slēgt līgumu ar nākamo cenu aptaujas dalībnieku, kura piedāvājums atzīts par izdevīgāko, vai pārtrauc cenu aptauju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt cenu aptaujas procedūru, par to informējot pretendentus. 7. Nolikuma pielikumi Nr. Nosaukums 1. Tehniskā specifikācija koksnes šķeldas piegādei, Pielikums Nr.1 2. Finanšu piedāvājuma veidne ziemas periodam, Pielikums Nr.2 3. Finanšu piedāvājuma veidne vasaras periodam, Pielikums Nr.3 4. Finanšu piedāvājuma veidne visam apkures periodam, Pielikums Nr.4 5. Līguma projekts, Pielikums Nr.5 3

4 PIELIKUMS Nr.1 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA cenu aptaujai Koksnes šķeldas piegāde AS SIMONE vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai ident.nr.1-5/1/2018/2-10/ Prognozētais šķeldas apjoms* Oktobris, MWh Novembris, MWh Decembris, MWh Janvāris, MWh Februāris, MWh Marts, MWh Aprīlis, MWh Maijs, MWh Jūnijs, MWh Jūlijs, MWh Augusts, MWh Septembris, MWh KOPĀ MWh Uzstādīto katlu efektivitāte, Ƴ, % % Koksnes šķeldas prasības Biezums (mm) 5-20 Platums (mm) 4-50 Garums (mm) Mitruma pakāpe Līdz 35-45% Pieļaujamais sastāvs Miza Līdz 10% Trupe Līdz 1% Skaidas Līdz 5% Aizliegts saturēt Akmens, smilts, ledus, metāla u.c. izstrādājumi Apmaksas nosacījumi 60 dienas Piegādes adrese Parka iela 2C, Alūksne Papildus prasības 1. Piegādātājam jāveic šķeldas uzkrājums AS SIMONE laukumā (Parka iela 2C, Alūksne) vismaz 2500 ber.m3 apjomā līdz 2020.gada 1.septembrim 2. Piegādātājam apkures sezonā, līdz , jāuztur šķeldas uzkrājums AS SIMONE laukumā (Parka iela 2C, Alūksnē) vismaz 70% ber.m3 apjomā no tekošā mēneša vidējā patēriņa (Apjoms= MWh mēn x n x 70%) *Tabulā norādīts prognozētais maksimālais daudzums Apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu AS SIMONE izvirzītajiem nosacījumiem kurināmā piegādei 2020./2021.g apkures sezonai: datums vārds, uzvārds, paraksts 4

5 PIELIKUMS Nr.2 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (ziemas periodam) cenu aptaujai Koksnes šķeldas piegāde AS SIMONE vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai ident.nr.1-5/1/2018/2-10/ Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Kontaktpersonas vārds, uzvārds, Kontaktpersonas Telefons, e-pasts Prognozētais maksimālais šķeldas apjoms MWh Oktobris, 2020 Novembris, 2020 Decembris, 2020 Janvāris, 2021 Februāris, 2021 Marts, Cena par 1 MWh (EUR/MWh) (bez PVN): Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šķeldas piegādi, izkraušanu pasūtītāja norādītajā adresē. Apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu AS SIMONE izvirzītajiem nosacījumiem kurināmā piegādei 2020./2021.g apkures sezonai: datums vārds, uzvārds, paraksts 5

6 PIELIKUMS Nr.3 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (vasaras periodam) cenu aptaujai Koksnes šķeldas piegāde AS SIMONE vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai ident.nr.1-5/1/2018/2-10/ Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Kontaktpersonas vārds, uzvārds, Kontaktpersonas Telefons, e-pasts Prognozētais maksimālais šķeldas apjoms MWh Aprīlis, 2021 Maijs, 2021 Jūnijs, 2021 Jūlijs, 2021 Augusts, 2021 Septembris, Cena par 1 MWh (EUR/MWh) (bez PVN): Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šķeldas piegādi, izkraušanu pasūtītāja norādītajā adresē. Apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu AS SIMONE izvirzītajiem nosacījumiem kurināmā piegādei 2020./2021.g apkures sezonai: datums vārds, uzvārds, paraksts 6

7 PIELIKUMS Nr.4 Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (visai apkures sezonai) cenu aptaujai Koksnes šķeldas piegāde AS SIMONE vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai ident.nr.1-5/1/2018/2-10/ Juridiskā adrese Kontaktpersonas vārds, uzvārds, Kontaktpersonas Telefons, e-pasts Prognozētais maksimālais šķeldas apjoms MWh Oktobris, 2020 Novembris, 2020 Decembris, 2020 Janvāris, 2021 Februāris, 2021 Marts, 2021 Aprīlis, 2021 Maijs, 2021 Jūnijs, 2021 Jūlijs, 2021 Augusts, 2021 Septembris, Cena par 1 MWh (EUR/MWh) (bez PVN): Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šķeldas piegādi, izkraušanu pasūtītāja norādītajā adresē. Apliecinu, ka esmu iepazinies un piekrītu AS SIMONE izvirzītajiem nosacījumiem kurināmā piegādei 2020./2021.g apkures sezonai: datums vārds, uzvārds, paraksts 7

8 PIELIKUMS Nr.5 PROJEKTS LĪGUMS Par koksnes šķeldas piegādi Alūksne, 2020.gada. Nr. Akciju sabiedrība SIMONE (Pircējs), vienotais reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, kuru pārstāv tās valdes loceklis Mārtiņš KAĻVA, turpmāk tekstā - Pircējs, no vienas puses, un (Piegādātājs), reģistrācijas Nr., juridiskā adrese:, kuru pārstāv tās, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Piegādātājs piegādā Pircējam koksnes šķeldu (turpmāk tekstā - kurināmais), katlu mājai Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā, Latvijā atbilstoši iepirkuma Koksnes šķeldas piegāde AS SIMONE vajadzībām 2020./2021.g. apkures sezonai (turpmāk tekstā - Iepirkums) prasībām Kurināmā kvalitāte jāatbilst Iepirkuma tehniskās specifikācijas aprakstam (pielikums Nr.1) Piegādātājs piegādā kurināmo Pircēja noteiktajā apjomā un termiņā, lai nodrošinātu Līgumā norādītās katlu mājas nepārtrauktu darbību nepieciešamās slodzes režīmā 2020./2021.gada apkures sezonā, kopējā siltumenerģijas daudzuma ap MWh saražošanai Piegādātājs piegādā Pircējam kurināmo saskaņā ar šī Līguma noteikumiem no (ieskaitot). Ja pēc Pircēja ieskata nepieciešams izveidot kurināmā rezervi, tad Pircējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt šajā punktā noteiktos piegādes periodu Ievērojot faktu, ka Pircēja saražotā siltumenerģijas izlietošana (piegāde) ir atkarīga tai skaitā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un lietotāju pieprasījuma, Pircējam nav pienākuma iegādāties visu šī līguma ietvaros paredzēto un noteikto kurināmās šķeldas apjomu. 2. APMAKSAS KĀRTĪBA 2.1. Pircējs maksā Piegādātājam par šī Līguma noteikumiem atbilstoša piegādātā kurināmā sadedzināšanas rezultātā iegūtās siltumenerģijas MWh Pircējs maksā Piegādātājam par no Līguma 1.1. punktā noteiktā kurināmā un tur pat noteiktajā piegādes vietā Pircēja saražoto siltumenerģiju EUR /1 MWh, cena bez PVN Šī līguma 2.2. punktā noteiktajā cenā ietilpst: kurināmais, tā piegādes un izkraušanas izmaksas Līguma 1.1 punktā noteiktajā kurināmā piegādes vietā Līguma 2.2. punktā norādītā cena nevar tikt palielināta visā Līguma izpildes laikā Saražotās siltumenerģijas daudzumu MWh aprēķina pēc skaitītāja rādījumu nolasījumu starpības, katra mēneša pēdējā datumā, ko fiksē aktā. Par rādījumu nolasīšanas precīzu laiku šajā punktā noteiktajā dienā Puses vienojas atsevišķi. Ja puses nevar vienoties par akta sastādīšanas laiku vai Piegādātā pārstāvis jebkādu iemeslu dēļ nepiedalās šajā punktā noteiktā akta 8

9 sastādīšanā, tad šo aktu vienpusēji ir tiesīgs sastādīt Pircējs un Piegādātājs zaudē tiesības celt pretenzijas par šādi sastādīta akta sastādīšanu un tajā fiksētajiem rādījumiem Pēc akta abpusējas parakstīšanas, tās pašās dienas laikā, Piegādātājs sagatavo rēķinu un iesniedz to Pircējam Pircējs norēķinās ar Piegādātāju 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Puses vienojas, ka Piegādātājs izrakstītos rēķinus ir tiesīgs iesniegt Pircējam elektroniski, bez paraksta un droša elektroniskā paraksta, nosūtot tos uz sekojošu Pircēja e-pasta adresi: 2.9. Gadījumā, ja nav iespējams noteikt saražotā siltumenerģijas daudzumu atbilstoši šī līguma 2.5. punktā noteiktajai kārtībai, tad Preces cena tiek noteikta un samaksa tiek veikta par faktiski piegādāto kurināmā daudzumu m3. M³ cena tiek noteikta kā iepriekšējā atskaites periodā noteiktā vidējā m³ cena. 3. KURINĀMĀ PIEGĀDE UN PIEŅEMŠANA 3.1. Piegādātājs apņemas piegādāt kurināmo atbilstoši Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām (pielikums Nr.1) un Līguma noteikumiem, tai skaitā brīvdienās un svētku dienās Kurināmais tiek piegādāts Parka ielā 2C, Alūksnē, Pircēja norādītā vietā. Piegādes vietā esošā kurināmā apjomu nosaka Pircējs Piegādātājs katru kurināmā piegādes laiku saskaņo ar Pircēju Kvalitātes kontroles ietvaros, Pircēja pārstāvis paša brīvi izvēlētā laikā veic kravas pārbaudi, veicot atzīmi kravu reģistrācijas žurnālā. Ja pieņemot kravu tiek konstatēta tās neatbilstība Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, tajā skaitā, kravā konstatēti neatbilstoša izmēra koksnes gabali vai citi priekšmeti, kas var ietekmēt Pircēja iekārtu darbību vai kurināmais jebkādi citādi neatbilst šī līguma noteikumiem, Pircējs sastāda attiecīgu aktu, ko iesniedz Piegādātājam. Ja Piegādātājs 3 (trīs) dienu laikā nav sniedzis pamatotus iebildumus pret aktā norādīto, uzskatāms, ka tas bez iebildumiem piekritis aktā minētajam un piemērojami šī līguma 3.6. punkta noteikumi Ja piegādātais kurināmais neatbilst Iepirkuma tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām, Pircējs ir tiesīgs nepieņemt neatbilstošas kvalitātes kravas, par to veicot atbilstošu ierakstu kravu reģistrācijas žurnālā Piegādātājs, saņemto rakstisku informāciju par neatbilstošas kvalitātes kurināmo, uz sava rēķina nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā novērš konstatētos kurināmā trūkumus, piegādājot jaunu kravu. Iepirkuma specifikācijā noteiktajām kvalitātes prasībām neatbilstošas kravas iekraušanu un aizvešanu Piegādātājs veic saviem spēkiem un uz sava rēķina Piegādātā kurināmā daudzumu, kādam jāatrodas šī līguma 1.1. punktā noteiktajā kurināmā piegādes vietā, nosaka Pircējs un šāda Pircēja prasība ir saistoša Piegādātājam. Piegādātājs nodrošina Pircēja noteiktā kurināmā daudzuma nemainīgu apjomu (maksimālā pieļaujamā kurināmā apjoma atkāpe +/- 10% no kopējā Pircēja noteiktā kurināmā apjoma) šī līguma 3.2. punktā noteiktajā kurināmā atrašanās vietā. Ja Piegādātājs piegādājis nepietiekamu vai lielāku kurināmā daudzumu tā piegādes vietā, kā to noteicis Pircējs, tad Pircējs ir tiesīgs prasīt Piegādātājam maksāt EUR 1,50 par katru kurināmā ber m3, par ko pārsniegta/nav sasniegts Pircēja noteiktais kurināmā apjoms tā piegādes vietā Paziņojumus par piegādājamā kurināmā daudzumu un termiņu Pircējs nosūta uz šī līguma 7.4. punktā noteikto Piegādātāja pārstāvja e-pasta adresi. Šāds paziņojums uzskatāms par saņemtu šāda paziņojuma nosūtīšanas dienā. 9

10 4. NEPĀRVARAMA VARA 4.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnu esošā Līguma saistību neizpildīšanu, ja tās ir nepārvaramas varas sekas, tieši: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, kara darbība, blokādes un ja attiecīgais notikums un/vai tā sekas ietekmēja šī Līguma izpildīšanu un Puses to nav spējušas ne paredzēt, ne ietekmēt. Tādā gadījumā Līguma saistību izpildīšanas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kurā darbojas nepārvaramas varas apstākļi Puses, kas atsaucas uz iepriekš minētiem apstākļiem, par to iestāšanos rakstiski paziņo otrai pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, kas apstiprina šo faktu Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienojoties izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par faktiski piegādāto kurināmo. 5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 5.1. Ja Piegādātājs mēneša laikā piegādājis Pircējam Iepirkuma specifikācijā noteiktajām kvalitātes prasībām neatbilstošas 3 (trīs) kravas, tad Pircējs ir tiesīgs ar 4. (ceturto) un katru nākošo šādu kravu prasīt Piegādātājam līgumsodu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci eiro) par katru šādu kravu Ja Iepirkuma specifikācijā noteiktajām kvalitātes prasībām neatbilstošu kravu piegāde Pircējam ietekmējusi siltumenerģijas ražošanu, tad Piegādātājam ir pienākums segt visus Pircējam radītos zaudējumus, tajā skaitā atrauto peļņu un kompensēt Pircējam visas tam trešo personu piemērotās sankcijas par siltumenerģijas nepiegādāšanu vai nepienācīgu piegādi Ja Piegādātājs pārkāpj šī līguma 3.2. punkta noteikumus, tad Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit eiro) par katru pārkāpuma gadījumu Šajā līgumā noteiktais līgumsods uzskatāms par pieprasītu un iestājas samaksas pienākums, kad puse, kura ir tiesīga prasīt līgumsodu iesniegusi otrai pusei attiecīgu līgumsoda rēķinu Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses atbild Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) normatīvajos aktos un šī Līguma noteiktajā kārtībā Piegādātājs ir atbildīgs par Pircējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Piegādātāja vainas dēļ, t.sk., ziņu nesniegšana vai nepatiesu ziņu sniegšana Ja Piegādātājs neveic Līgumā noteiktos pienākumus, Pircējam ir tiesības neveikt Līgumā noteikto apmaksu Par katru gadījumu, ka piegādātajā kurināmajā esošo svešķermeņu (metāla izstrādājumu, akmeņu u.tml.) dēļ tiek bojātas katlu mājas iekārtas, tiek sastādīts akts, pieaicinot Piegādātāja pārstāvi, un Piegādātājs atlīdzina Pircējam visus izdevumus, kas saistīti ar bojājumu novēršanu. Ja Piegādātājs jebkādu iemeslu dēļ nepiedalās šajā punktā minētā akta sastādīšanā, tad Piegādātājs zaudē tiesības celt pret Pircēju jebkādas pretenzijas par aktā fiksēto un Pircējam kompensējamo izdevumu apmēru par šajā punktā minēto Pircēja iekārtu bojājuma novēršanu Līguma 2.7.punktā noteiktā samaksas termiņa nokavējuma gadījumā Pircējs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,01% (viena simtdaļa procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no rēķina neapmaksātās summas Ja Piegādātājs piegādājis Pircējam kurināmo, ar kura līdz ber.m3 nav bijis iespējams saražot 1 MWh siltumenerģijas, tad Pircējs ir tiesīgs prasīt Piegādātājam maksāt kompensāciju par šādu kurināmo, kuras apmērs tiek noteikts EUR 4,25 par katru kurināmā ber m3, kas izlietots lai saražotu 1 MWh siltumenerģijas Piegādātājs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pircēju nav tiesīgs nodot savas ar šo līgumu nodibinātās saistības trešajām personām. 10

11 5.12. Ja Piegādātājs jebkādi pārkāpj šī līguma noteikumus dēļ kā Pircējs izmantojis savu šī līguma 6.2. punktā pielīgto atkāpšanās tiesību, tad Piegādātājs maksā Pircējam kompensāciju, kuras apmērs aprēķināms kā 20% (divdesmit) procenti no kurināmā daudzuma vērtības, kas Piegādātājam būtu jāpiegādā Pircējam periodā no Pircēja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no šī līguma nosūtīšanas dienas līdz šī līguma 1.4. punktā noteiktajam kurināmā piegādes beigu termiņam Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 6.1. Visas šī Līguma izmaiņas un papildinājumi noformējami rakstveidā un stājas spēkā tikai tad, ja tās parakstījušas abas Puses, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tas konstatē, ka Piegādātājs pārkāpj šī Līguma noteikumus vai ja Pircējs tirgus izpētes rezultātā iegūst pierādījumus, ka kurināmās šķeldas cena ir samazinājusies vairāk kā par 10% (desmit procentiem). Pircējs neatlīdzina Piegādātājam tādējādi radušos zaudējumus Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pircējs nepamatoti kavē apmaksu vairāk kā 20 (divdesmit) dienas un par to rakstiski paziņots Pircējam un Pircējs nav apmaksājis parādu 10 (desmit) dienu laikā no šāda Piegādātāja paziņojuma saņemšanas dienas Jebkurai no pusēm vienpusēji atkāpjoties no Līguma, rakstisks paziņojums par vienpusēju atkāpšanos no līguma jānosūta ne mazāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš, saskaņā ar šī līguma 7.5. punkta noteikumiem Pircējam ir tiesības prasīt samazināt samaksu par piegādājamo kurināmo, ja kurināmā cena reģionā, kurā Pircējs ražo siltumenerģiju, samazinājusies vairāk kā par 3% (trīs procentiem). Šajā gadījumā Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstveida pieprasījumu un pamato savu prasību. 7. CITI NOTEIUMI 7.1. Par jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem Ja mainās Puses tiesiskais statuss, nosaukums, adrese, pilnvarotā persona vai cita Pusi identificējoša informācija, tad Puse nekavējoties informē otru Pusi par tādām izmaiņām. Puses ir atbildīgas par tādu līguma neizpildes gadījumu un/vai otrai pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tiem par iemeslu ir nepaziņošana otrai pusei par šajā punktā minēto izmaiņu iestāšanos Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā esamību, vispirms tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pirmās pretenzijas nosūtīšanas dienas, strīds tiek izšķirts tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Puses vienojas iecelt sekojošus pušu pārstāvjus un savstarpējai saziņai, norēķiniem un korespondences nosūtīšanai lietojami sekojoši pušu rekvizīti un kontakti: Pircējs: Akciju sabiedrība SIMONE, vienotais reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Parka iela 2C, Alūksne, Alūksnes novads, Latvija, LV-4301, norēķinu konts SEB Banka, konts Nr.LV48UNLA , kontaktpersona: ; Piegādātājs: Jebkurš sūtījums, kas nosūtīts uz puses juridisko adresi ar ierakstītu pasta sūtījumu uzskatāms par saņemtu 5. (piektajā) darba dienā no tā nodošanas pasta komersantam. Sūtījums, kas nodos otras puses pārstāvim pret parakstu vai ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtīts sūtījums uzskatāmi par saņemtu nodošanas vai nosūtīšanas dienā. 11

12 7.6. Puses savstarpēji apstrādā otras puses un pārstāvju fizisko personu datus (FPD) tikai tādā apjomā, kas nepieciešams šī līguma noslēgšanai un pilnīgai izpildei. Pēc šī līguma izpildes puses apņemas pārtraukt FPD apstrādi, tos iznīcināt. Pēc šī līguma izpildes pieļaujama tikai to un tāda FPD apstrāde, kuru nosaka normatīvie akti. Puses apņemas FPD apstrādē nodrošināt normatīvajos aktos noteikto datu aizsardzības pakāpi un veikt visus normatīvajos noteiktos pasākumus, lai izslēgtu FPD prettiesisku apstrādi un nodošanu. Katra no pusēm ir atbildīga par FPD prettiesisku apstrādi, tajā skaitā nodošanu un pilnībā sedz visus attiecīgajai fiziskajai personai nodarītos zaudējumus, kas radušies attiecīgās puses FPD apstrādes pārkāpuma rezultātā. Piegādātājs apliecina, ka ir informēts, ka Pircējs kurināmā piegādes vietā veic videonovērošanu, kuras mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršanas vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība un šādai FPD apstrādei nav nepieciešama fizisko personu piekrišana Visi Līguma pielikumi kļūs par tā neatņemamu sastāvdaļu Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei Šis līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, t.sk. 1 (viena) pielikuma, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. 8. PUŠU PARAKSTI Pircēja vārdā: Piegādāja vārdā: 12

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta LĪGUMS Nr. par šķeldu pārkraušanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums Akciju sabiedrība Latvijas

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr

SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr SASKAŅOJU: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītājas p.i. (paraksts) R.Vavilova Daugavpilī, 2019.gada 30.maijā ZIŅOJUMS Nr. 2.-7.1./20 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At

IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību At IZRAKSTS LĪGUMS Par fiziskās apsardzes pakalpojumiem (ID Nr. SIA AADSO 2016/02) Daugavpilī 2016.gada 24.novembrī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg

PROJEKTS tiešajiem norēķiniem Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Pieg Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr. Ventspilī 2015.gada. Pašvaldības SIA Ventspils siltums, turpmāk Piegādātājs, valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara un valdes locekļa Ata Mertena personā,

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk