MĀJASLAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "MĀJASLAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI"

Transkripts

1 MĀJASLAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI Mājaslapas autortiesības un īpašumtiesības pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību DTS, reģistrācijas numurs Turpmāk tekstā mājaslapa dts.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību DTS DTS, mājaslapas lietotājs Lietotājs. DTS un Lietotājs turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse. Šie noteikumi nosaka dts.lv lietošanas noteikumus un kārtību. Atverot un lietojot dts.lv, Lietotājs bez ierobežojumiem un iebildumiem piekrīt šiem noteikumiem. Lietotājam ir pienākums izmantot dts.lv saskaņā ar šiem noteikumiem, un visām attiecināmām Latvijas Republikas tiesību normām. DTS neuzņemas atbildību par dts.lv publicētās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pareizumu. dts.lv nodrošinātā informācija tiek publicēta tāda kāda tā ir, bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas. DTS ir tiesības mainīt dts.lv pieejamo informāciju jebkurā laikā, par to iepriekš nebrīdinot Lietotāju. Visa personīgā informācija, kuru Lietotājs ievada dts.lv, tiek izmantota tikai DTS piedāvāto pakalpojumu nodrošināšani, un ir konfidenciāla. DTS apliecina, ka Lietotāja sniegtā informācija netiks nodota trešajām personām. DTS apņemas apstrādāt iegūtos datus, ievērojot likumā noteiktās tiesības un pienākumus šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai. Ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti, vai to apstrāde vairs nav nepieciešama DTS sniegto pakalpojumu izpildei, Puses var savstarpēji pieprasīt, lai nodotie dati tiek papildināti vai izlaboti, vai tiktu pārtraukta nodoto datu apstrāde, vai, lai dati tiktu iznīcināti. Šādu pieprasījumu Lietotājam jānosūta rakstveidā uz DTS elektroniskā pasta adresi Ja Lietotājs ir fiziska persona, tas piekrīt, ka datu pārzinis DTS saņemtos Lietotāja datus apstrādās saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Eiropas padomes un parlamenta regulu 2016/679, mērķī nodrošināt DTS sniegtos pakalpojumus. Dts.lv nevar būt hiperteksta saites uz citām mājaslapām, kas ir pilnībā neatkarīgas no dts.lv. DTS neuzņemas atbildību un negarantē šādās hiperteksta saitēs vai citās interneta lapās esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu. Visus riskus saistībā ar jebkuras hiperteksta saites atvēršanu uzņemas Lietotājs. DTS neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties saistībā ar dts.lv atvēršanu un lietošanu, tajā skaitā zudumus vai zaudējumus, kuri radušies, datorvīrusiem vai citām ļaunprogrammatūrām ietekmējot Lietotāja datoraprīkojumu, kā arī Lietotājam paļaujoties uz dts.lv iegūto informāciju. 1. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN SAŅEMŠANA 1. DTS pārdod un Lietotājs pērk automašīnu remontam nepieciešamās nomaināmās rezerves daļas, remonta materiālu, papildu aprīkojumu un aksesuārus (turpmāk Rezerves daļas). 2. Dts.lv Lietotājs var pasūtīt šādas Rezerves daļas: - oriģinālās automašīnas markas izgatavotāja rūpnīcas vai tās pārstāvja izgatavotas Rezerves daļs, ko apliecina attiecīgs iepakojums, marķējums, vai preču zīme vai ražotāja rūpnīcas oriģinālnumurs uz Rezerves daļas. Ja oriģinālās Rezerves daļas ir bez iepakojuma, marķējuma un jebkādas citas izgatavotāja rūpnīcas identifikācijas, tās jebkurā gadījumā atbilst to paredzētajam pielietojumam un izgatavotāja noteiktajiem kvalitātes standartiem. - neoriģinālās - Rezerves daļas, kuras nav izgatavojusi automašīnas markas izgatavotāja rūpnīca vai tās pārstāvis, ko apliecina attiecīgs iepakojums, vai marķējums uz Rezerves daļas. Ja neoriģinālās rezerves daļas ir bez iepakojuma, marķējuma un jebkādas citas identifikācijas, tās jebkurā gadījumā atbilst to paredzētajam pielietojumam un izgatavotāja noteiktajiem kvalitātes standartiem. 3. Rezerves daļu daudzums, sortiments un cenas tiek saskaņotas atsevišķi, un tiek norādītas preču pavadzīmēs DTS izrakstītos rēķinos Lietotājam. (turpmāk - Rēķins). 4. Lietotājs veic Rezerves daļu pasūtījumu dts.lv vai pa e-pastu info@dts.lv, vai citādi nosūtot Rezerves daļu sarakstu DTS, iepriekš par to mutiski vai rakstiski vienojoties (turpmāk Pasūtījums). 1

2 5. Pasūtījumā ietilpst vienas vai vairāku Rezerves daļu nosaukums un attiecīgais rūpnīcas oriģinālnumurs, kas apvienots ar pasūtījuma numuru un ietver šādu informāciju par Pasūtījumu: nosaukums, daudzums, izgatavotājs, piegādes termiņš, piegādes vieta, cena un cita informācija. 6. Rezerves daļu daudzumu, sortimentu, cenas un piegādes laiku, Lietotājam veicot Pasūtījumu, Puses saskaņo pirms katras konkrētās Rezerves daļu piegādes. 7. Pasūtījuma izpildes termiņš ir ilgākais termiņš, kādā tiek piegādāta kāda no Pasūtījumā esošajām Rezerves daļām. Pasūtījuma izpildes termiņš tiek skaitīts darba dienās. Dts.lv norādītie Rezerves daļu piegādes termiņi ir spēkā, ja Rezerves daļas atrodas attiecīgā ražotāja rīcībā Pasūtījuma noformēšanas brīdī. Ja Rezerves daļu piegāde aizkavējas, jo Rezerves daļas neatrodas attiecīgā ražotāja rīcībā Pasūtījuma noformēšanas brīdī, t.i., atrodas BACKORDER statusā, vai notikuši force majeure apstākļi, DTS nav atbildīgs par Rezerves daļu un Pasūtījuma kopumā nepiegādāšanu termiņā, kas norādīts dts.lv. 8. Pasūtījuma saņemšanas vieta ir DTS birojs Vienības Gatvē 18, Rīgā, un Lietotāja pienākums ir nodrošināt atbilstošu transportu Rezerves daļu saņemšanai. Pusēm vienojoties mutiski vai rakstiski, var tikt noteikti citi Pasūtījuma saņemšanas noteikumi. 9. Pasūtījuma piegādes datums ir Rēķina sastādīšanas datums. Lietotāja vai viņa pilnvarotās personas paraksts uz Rēķina, vai elektroniska atbilde par saņemtu E-rēķinu apliecina, ka Lietotājs no DTS saņēmis Rezerves daļas. 10. DTS paziņo Lietotājam par Pasūtījumiem, kuri ir gatavi saņemšanai, nosūtot elektonisku paziņojumu uz Lietotāja elektroniskā pasta adresi. Lietotāja pienākums ir saņemt Pasūtījumu no DTS noliktavas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniskā paziņojuma saņemšanas dienas. Ja Lietotājs kavē šo termiņu, un nav mutiski vai rakstiski vienojies ar DTS par citu Pasūtījuma paņemšanas termiņu, Lietotājs maksā DTS līgumsodu 2,00 eiro (divi eiro nulle centi) par katru dienu, kurā Pasūtījums glabājas pie DTS. 11. Lietotāja pienākums, pieņemot Rezerves daļas no DTS, ir pārbaudīt Rezerves daļu daudzumu, kvalitāti un atbilstību Pasūtījumam. Pēc Rezerves daļu saņemšanas un pārbaudes Lietotājs nevar celt jebkādas pretenzijas pret DTS par jebkādiem trūkumiem Rezerves daļu kvalitātei, daudzumam vai Pasūtījuma atbilstībai. 12. Rezerves daļu saņemšanas laikā konstatētās bojātās vai nekvalitatīvās Rezerves daļas tiek atdotas DTS, kurš tās apmaina pret kvalitātīvām Rezerves daļām termiņā, par kuru Puses mutiski vienojas uz vietas. 13. Lietotājs ir atbildīgs par Rezerves daļu transportēšanu un jebkādiem Rezerves daļu bojājumiem vai trūkumiem no brīža, kad Lietotājs saņem Pasūtījumu no DTS. Ja DTS un Lietotājs vienojušies par Rezerves daļu piegādi ar kurjeru vai citu ārpakalpojuma starpniecību, DTS atbildība par Rezerves daļu bojājumiem vai trūkumiem beidzas brīdī, kad Lietotāja Pasūtījums atstāj DTS biroju. 14. Lietotāja īpašuma tiesības uz nodotajām Rezerves daļām rodas brīdī, kad DTS saņēmis samaksu pilnā apmērā, saskaņā ar Rēķinu. Ja Lietotājs kavē Rēķinā norādīto apmaksas termiņu, DTS ir tiesības atprasīt no Lietotāja Rezerves daļas tādā pašā stāvoklī un iepakojumā, kādas tās bija nodošanas brīdī. 2. ELEKTRONISKO RĒĶINU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 1. Puses vienojas, ka Rēķinus DTS, atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta piektajai daļai, var sagatavot elektroniski, un nosūtīt uz Lietotāja elektroniskā pasta adresi, kuru Lietotājs norāda, reģistrējoties dts.lv, vai pievieno Rēķinu Lietotāja izveidotajam profilam dts.lv (turpmāk E-rēķini). 2. DTS sagatavo E-rēķinu atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Rēķinā norādāmo informāciju. Uz E-rēķina DTS norāda piezīmi Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 3. Puses vienojas, ka E-rēķins tiek uzskatīts par nogādātu Lietotājam, un Lietotājs to saņēmis 1 (vienas) darba dienas laikā no dienas, kad DTS nosūta E-rēķinu uz Lietotāja elektroniskā pasta adresi, vai pievieno Rēķinu Lietotāja profilam dts.lv. 2

3 4. Lietotāja pienākums pēc E-rēķina saņemšanas uz savu elektroniskā pasta adresi, ir 1 (vienas) darba dienas laikā elektroniski paziņot DTS par E-rēķina saņemšanas faktu. 5. Elektroniskās pasta adreses maiņas gadījumā Lietotāja pienākums ir nekavējoties par to informēt DTS, nosūtot informāciju uz DTS elektroniskā pasta adresi info@dts.lv, un atjaunot informāciju Lietotāja izveidotajā profilā dts.lv. 3. APMAINĀMĀS REZERVES DAĻAS 1. Rezerves daļām, kuras iegādājoties, ražotāja rūpnīca pieprasa atgriezt tādu pašu rezerves daļu no automašīnas, kurai paredzēts uzstādīt dts.lv iegādāto Rezerves daļu (turpmāk Apmaināmā rezerves daļa), tiek piemēroti šādi noteikumi: - apmaiņai paredzēto rezerves daļu var samainīt tikai pret oriģinālo rezerves daļu oriģinālajā rūpnīcas iepakojumā, kurā atradās dts.lv iegādātā Apmaināmā rezerves daļa; - apmaiņai paredzētajai rezerves daļai nedrīkst būt ārēji mehāniski bojājumi; - apmaiņai paredzēto rezerves daļu un oriģinālo rūpnīcas iepakojumu Lietotājam jānogādā DTS birojā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Apmaināmās rezerves daļas saņemšanas brīža. 2. Pasūtot Apmaināmo rezerves daļu, DTS no Lietotāja ietur ķīlas naudu kā garantiju, ka Lietotājs atgriezīs Apmaiņai paredzēto rezerves daļu, saskaņā ar šo noteikumu 3.punkta 1.apakšpunktu. Ķīlas nauda Lietotājam tiek paziņota pirms Apmaināmās rezerves daļas pasūtīšanas. Ķīlas nauda katrai Apmaināmajai rezerves daļai atšķiras. 3. DTS atgriež Lietotājam šo noteikumu 3.punkta 2.apakšpunktā minēto ķīlas naudu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no apmaiņai paredzētās rezerves daļas saņemšanas brīža, uz Lietotāja norēķinu kontu, no kura veikta ķīlas naudas iemaksa. 4. Ja Lietotājs nav ievērojis šo noteikumu 3.punkta 1.apakšpunkta prasības, DTS ķīlas naudu Lietotājam neatgriež. 4. PASŪTĪJUMA ATGRIEŠANA UN PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 1. Lietotājiem ir tiesības atgriezt Rezerves daļas DTS, ja izpildās šādi nosacījumi: - Lietotājam ir pamatotas pretenzijas attiecībā uz Rezerves daļu kvalitāti vai atbilstību pasūtījumam, ko Lietotājs nespēja konstatēt Rezerves daļu nodošanas brīdī (slēptie trūkumi); - Lietotājs atgriež Rezerves daļas nesabojātā un nesasmērētā rūpnīcas iepakojumā, un tādā pašā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī, kādas tās bija nodošanas brīdī. - Lietotājs veicis samaksu par Rezerves daļām uz DTS izrakstītajā Rēķinā norādīto norēķinu kontu pilnā apmērā. 2. DTS ir tiesības nepieņemt Rezerves daļas no Lietotāja un neatgriezt pirkuma maksu, ja: - Lietotājs vēlas atgriezt Rezerves daļas, neizpildoties šo noteikumu 4. punkta 1.apakšpunkta nosacījumiem; - DTS konstatē, ka Lietotājam nodotās jaunās Rezerves daļas ir tikušas uzstādītas mehāniskajam transportlīdzeklim. 3. Ja Rezerves daļas, kuras satur jebkāda veida elektriskos elementus, Lietotājs automašīnai nav uzstādījis pie attiecīgās ražotāja markas oficiālā dīlera Latvjiā, DTS neuzņemas atbildību par to funkcionalitāti atbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem, un nepieņem šādu Rezerves daļu atgriešanas pieteikumus. Šādā gadījumā šo noteikumu 3.punkta 5.apakšpunkts nav spēkā. 3

4 4. DTS nepieņem Rezerves daļu atgriešanas pieteikumus, ja: - Rezerves daļu funkcionalitāte un veiktspēja ir mazinājusies, vai Rezerves daļas kļuvušas darbnespējīgas, sakarā ar dabisko nodilumu. Šādas Rezerves daļas ir: bremžu diski, bremžu kluči, bremžu loki, sajūga diski, sajūga apšuvumi, spararats, dzinēja siksnas un ķēdes, ģeneratora siksnas, stikla tīrāmās slotiņas, un jebāda veida tehniskie šķidrumi. - Rezerves daļu funkcionalitāte un veiktspēja ir mazinājusies vai Rezerves daļas kļuvušas darbnespējīgas, sakarā ar Rezerves daļu bojājumiem ceļu satiksmes negadījumos, neuzmanīgas ekspluatācijas rezultātā, nekvalitatīvas, vai sezonai vai dzinēja tipam un apjomam neatbilstošas degvielas izmantošanas rezultātā, automašīnas vadīšanas uz nelīdzena ceļa rezultātā, ja ir bojājumi lukturu stiklos un to korpusos, ja dzinēja un pārnesumkārbas eļļas, filtri, drošinātāji, lampas u.c. izejmateriāli ir uzstādīti uz automašīnas un ekspluatēti jebkādos apstākļos. - atgriešanas pieteikums saistīts ar šķidruma vai tā kondensāta veidošanos lukturu iekšpusē, ja šķidruma vai kondenstāta veidošanās laikā ārējās vides temperatūra ir zemāka par +10 grādiem pēc celsija, līst lietus vai snieg; - atgriešanas pieteikumā norādītais iemesls ir nepareizu vai neatbilstošu Rezerves daļu pasūtīšana Lietotāja vainas dēļ. 5. Ja Pusēm rodas domstarpības attiecībā uz Rezerves daļu kvalitāti, slēptiem bojājumiem vai atbilstību, Puses vienojas, ka nodos Rezerves daļas neatkarīgas ekspertīzes veikšanai attiecīgo Rezerves daļu izgatavotāja markas oficiālajā dīlerī Latvijā, par to saņemot atbilstošu apliecinātu ekspertīzes slēdzienu latviešu valodā. Ekspertīzes izdevumus sedz Lietotājs. 6. Pretenzijas par Rezerves daļu daudzumu, kvalitāti vai atbilstību Lietotājs iesniedz DTS ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Rezerves daļu nodošans brīža. Pretenzijas nosūtāmas brīvā formā uz DTS e-pastu info@dts.lv. Ja pretenzija ir saistīta ar Rezerves daļas kvalitāti vai atbilstību, pretenzijai jābūt pievienotiem šādiem dokumentiem: - auto servisa vai attiecīgās markas oficiālā dīlera Latvijā pasūtījuma norīkojuma veidlapa, kas iekļauj šādu informāciju: automašīnas valsts reģistrācijas numurs, automašīnas šasijas numurs, transportlīdzekļa marka un modelis, dzinēja tips un apjoms, nobraukums, īpašnieka vārds un uzvārds, Rezerves daļas uzstādīšanai izpildītie darbi un ar tām saistītās izmaksas, maksājuma dokumenti, kas apliecina minēto darbu apmaksu; - auto servisa vai attiecīgās markas oficiālā dīlera Latvijā, kur uzstādītas Rezerves daļas, izveidots un apliecināts slēdziens par Rezerves daļu funkcionalitātes vai veiktspējas mazināšanās, vai darbnespējas iemesliem. 7. DTS izskata Lietotāja pretenzijas 7 (septiņu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. 8. Lietotājs pēc DTS pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, nogādā DTS Rezerves daļas, attiecībā uz kurām Lietotājs izteicis pretenziju. 9. Ja Lietotājs atgriež DTS Rezerves daļas pretrunā ar šo noteikumu 4. punkta 1., 6. vai 8. apakšpunktiem, DTS var pieņemt Rezerves daļas no Lietotāja, atgriežot attiecīgo Rezerves daļu pirkuma maksu, bet ieturot 30% no Rezerves daļas pirkuma maksas kā soda naudu par neatbilstošā kārtībā atgrieztu Pasūtījumu. 1. Lietotājam, saskaņā ar šiem noteikumiem, ir tiesības: 5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI - prasīt no DTS Rezerves daļu pārdošanu, ja Puses par to iepriekš vienojušās, un nepastāv ierobežojošie faktori (BACKORDER, parārds, force majerue apstākļi); - prasīt no DTS, lai Rezerves daļas ir kvalitatīvas un atbilst noteiktajiem rūpnīcas standartiem; - atgriezt DTS nekvalitatīvās vai bojātās Rezerves daļas, izpildot DTS priekšnoteikumus Rezerves daļu atgriešanai. 4

5 2. Lietotājam, saskaņā ar šiem noteikumiem, ir pienākums: - ievērot Rēķinos norādīto apmaksas termiņu, kā arī maksāt līgumsodu, nokavējuma procentus, un kompensēt DTS citus pamatotus izdevumus vai zaudējumus, ja tādi radušies Lietotāja vainas dēļ; - savlaicīgi saņemt Pasūtījumu DTS birojā. - noformējot Pasūtījumu, sniegt vispusīgu informāciju par automašīnu, kurai paredzēts uzstādīt pasūtītās Rezerves daļas: automašīnas marku un modeli, izlaiduma gadu, šasijas numuru, valsts reģistrācijas numuru, dzinēja tipu un apjomu, pārnesumkārbas tipu, informāciju, vai automašīnai ir uzstādīts gaisa kondicionētājs, automašīnas fotogrāfijas, ja tādas ir, kā arī citu Lietotājam pieejamo informāciju. 3. DTS, saskaņā ar šiem noteikumiem, ir tiesības: - prasīt no Lietotāja savlaicīgu apmaksu par Rezerves daļām Rēķinā norādītajā termiņā; - piemērot 100% (simts procenti) priekšapmaksu un neizsniegt Rezerves daļas Lietotājam, ja Lietotājs kavē Rēķinu apmaksas termiņu; - atteikties apstiprināt Rezerves daļu atgriešanu vai maiņu, ja tā neatbilst šiem noteikumiem. 4. DTS, saskaņā ar šiem noteikumiem, ir pienākums: - informēt Lietotāju par Rezerves daļu cenas vai piegādes laika izmaiņām uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi, vai pievienojot komentāru pie Pasūtījuma dts.lv, sadaļā mani pasūtījumi ; - apstiprināt Rezerves daļu atgriešanu vai maiņu, ja iestājušies šo noteikumu 4.punkta 1.apakšpunkta apstākļi; - sniegt Lietotājam informāciju par Pasūtījuma statusu. 5. Pusēm ir tiesības izvirzīt pretenzijas vienai pret otru par no šiem noteikumiem izrietošo saistību nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas civillikuma un civilprocesa likuma kārtībā, ja domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā. 6. Pusei ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi par apstākļiem, kuru dēļ Puse nespēj izpildīt kādu no šo noteikumu nosacījumiem. 7. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā paziņot otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu, un citas būtiskas informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt šo noteikumu pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu. 6. CITI NOTEIKUMI 1. Šie noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs apmeklē dts.lv, un ir spēkā līdz abu Pušu pilnīgai saistību izpildei. 2. Ja Lietotājs kavē Rēķinu apmaksas termiņu, DTS ir tiesības vienpusēji atteikties no šo noteikumu izpildes bez iepriekšējas Lietotāja brīdināšanas. Šādā gadījumā Lietotājam jāmaksā DTS gan par saņemtajām Rezerves daļām, gan nokavējuma procenti par samaksas kavējumu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas. Visas summas, kuras samaksā Lietotājs, vispirms tiek ieskaitītas nokavējuma procentu samaksā. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Lietotāju no pārējo šo noteikumu izpildes. 3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šo noteikumu neizpildi, ja šo noteikumu izpilde ir padarīta neiespējama, kavēta vai citādi padarīta nepraktiska nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu rezultātā. Pusēm nekavējoties pēc šādu apstākļu uzzināšanas ir jāpaziņo par to otrai Pusei, lai varētu savstarpēji vienoties par šo noteikumu izmainīšanu, vai saistību izbeigšanu. 5

6 4. Ja DTS informējis Lietotāju par jebkādām izmaiņām, kas saistītas ar Rezerves daļu piegādi vai Pasūtījumu kopumā uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi, vai pievienojis komentāru pie Pasūtījuma dts.lv, sadaļā mani pasūtījumi, tiek pieņemts, ka, ja Lietotājs 36 (trīsdesmit sešu) stundu laikā nav izteicis jebkādus iebildumus, Lietotājs ir piekritis jebkādām izmaiņām, kas saistītas ar Rezerves daļu piegādi vai Pasūtījumu kopumā. 7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 1. Visus strīdus, kuri Pusēm savstarpēji radušies šo noteikumu sakarā, Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja Pusēm neizodas savstarpēji vienoties patstāvīgi, Puses vienojas, ka strīds tiks risināts Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. 2. Puses apliecina, ka tās atzīst šos noteikumus par savstarpēji izdevīgiem, un tām ir saprotams šo noteikumu saturs. Ja Lietotājam rodas jautājums par kādu no šo noteikumu punktiem, visi jautājumi adresējami rakstveidā, brīvā formā, uz DTS elektroniskā pasta adresi 3. Puses apņemas godprātīgi pildīt šos noteikumus, un vienojas, ka ne uzņemto saistību smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod tiesības kādai no Pusēm vienpusēji atkāpties šo noteikumu izpildes, izņemot šajos noteikumos tieši paredzētus gadījumus. 4. Ja kāda no Pusēm neizpilda vai pārkāpj šos noteikumus, kā arī - ja DTS vai Lietotāja apliecinājumi un garantijas izrādās nepatiesas pilnībā vai daļā, tad vainīgās Puses pienākums ir segt otrai Pusei visus šajā sakarā radītos zaudējumus, bez tam, - zaudējumu segšana neatbrīvo vainīgo Pusi no visu šo noteikumu izpildes. 5. Visi no šiem noteikumiem izrietošie Lietotāja paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.558 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība. 6. Šie noteikumi ir sastādīti latviešu valodā, uz 6 (sešām) lapām, un tiem ir Latvijas Republikas Civillikumā noteiktais juridiskais spēks. Šie noteikumi ir pieejami elektroniskā (.pdf) formā mājaslapā sadaļā dts.lv lietošanas noteikumi. Jebkuras nesakritības šajos noteikumos tiek tulkotas par labu DTS. 6

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 4010

PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM NAUDAS KREDĪTS Rīga Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VIA SMS, vienotās reģistrācijas Nr. 4010 PATĒRIŅA KREDĪTA LĪGUMS Nr. AIZDEVUMAM "NAUDAS KREDĪTS" Rīga 31.01.2019. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA SMS", vienotās reģistrācijas Nr. 40103259867, juridiskā adrese 13. janvāra iela 3, Rīga,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr , juridiskā adrese: Skanstes hela 2

Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr , juridiskā adrese: Skanstes hela 2 Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr. 40003379213, juridiskā adrese: Skanstes hela 27, Rīga, LV 1013, Latvija, turpmāk - Danone. 2. Actimel

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš

APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība treš APSTIPRINĀTS ar Izsoles komisijas 2018.gada 01.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.1/ JUR_76) Latvijas Universitātes nomas tiesību izsoles kārtība trešā stāva telpām Nr. 1 un Nr. 2 (telpu grupa Nr. 003),

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai

Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai KLIENTA ANKETA IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMU UN IEGULDĪJUMU BLAKUSPAKALPOJUMU DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM /APSTIPRINĀTA RIGENSIS BANK AS 31.05.2018. VALDES SĒDĒ / Cienījamo klient, Saskaņā ar Eopas Parlamenta

Sīkāk

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073). 2. LOTERIJAS

Sīkāk