RSU Studiju reglaments I. Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu un RSU Satversmes 3.6.punktu. Saturs

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "RSU Studiju reglaments I. Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu un RSU Satversmes 3.6.punktu. Saturs"

Transkripts

1 RSU Studiju reglaments I APSTIPRINĀTS Rīgas Stradiņa universitātes Senāta gada 17.maija sēdē, Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu un RSU Satversmes 3.6.punktu Saturs 1. Vispārīgie noteikumi Studiju procesā izmantotie termini Studiju rezultātu (zināšanu, prasmju un kompetences) vērtēšanas formas... 4 A. Pārbaudījumu formas... 4 B. Pārbaudījumu vispārīgie noteikumi Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma Studiju organizācija semestrī... 8 A.Vispārīgie noteikumi... 8 B. Studiju procesa īpatnības regulāru nodarbību studiju sistēmā C. Studiju procesa īpatnības moduļu studiju sistēmā D. Prakse Eksāmenu un ieskaišu organizēšana A.Vispārīgie noteikumi B. Eksāmenu un ieskaišu organizēšana regulāru nodarbību studiju sistēmā C. Eksāmenu un ieskaišu organizēšana moduļu studiju sistēmā Eksāmenu un ieskaišu atkārtota kārtošana A.Vispārīgie noteikumi B. Eksāmenu un ieskaišu atkārtota kārtošana regulāru nodarbību studiju sistēmā C. Eksāmenu un ieskaišu atkārtota kārtošana moduļu studiju sistēmā Valsts pārbaudījumu organizēšana Apelācijas iesniegšana un izskatīšana Nobeiguma noteikumi... 15

2 2 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Rīgas Stradiņa universitātes (Universitāte, saīsināti RSU) studiju reglaments I nosaka studiju norises kārtību pirmā un otrā līmeņa profesionālajās studiju programmās, akadēmiskā un profesionālā bakalaura studiju programmās, akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programmās Studijas RSU ir docētāju vadīts studējošo patstāvīgs darbs. 2. Studiju procesā izmantotie termini 2.1. Akadēmiskais atvaļinājums studiju pārtraukums no aktīvām studijām uz semestri vai akadēmisko gadu medicīnisku indikāciju, sociālu iemeslu dēļ, ģimenes apstākļu dēļ, sakarā ar bērna piedzimšanu, saglabājot studējošā statusu. Akadēmiskais atvaļinājums tiek piešķirts tikai sekmīgiem un studiju maksu samaksājušiem studējošajiem Akadēmiskais gads uz kalendāro laiku attiecināms studiju periods augstskolā (piemēram, 2016./2017. akadēmiskais gads), kas sadalīts divos semestros rudens (no septembra līdz janvārim) un pavasara (no februāra līdz jūnijam) Akadēmiskais parāds studiju kursā paredzēto studējošā saistību neizpilde un/vai pārbaudījumu nenokārtošana. Akadēmiskais parāds var būt šķērslis studiju turpināšanai Dekanāts studiju programmas atbildīgās kontaktpersonas, kas noteikta studējošo portālā Universum, darbavieta Dekāns RSU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ievēlēta persona, kas vada fakultāti vai nodaļu Universitātē Docētājs akadēmiskā personāla pārstāvis (profesors, asociētais profesors, docents, lektors, asistents) vai viņa aizvietotājs, viesprofesors, asociētais viesprofesors, viesdocents, vieslektors vai viesasistents, kā arī vecākais pasniedzējs vai pasniedzējs, kurš piedalās studiju kursa īstenošanā E-sekmju grāmata elektronisks studējošā sekmju reģistrs, kas pieejams Studējošo portālā Universum E-studiju vide elektroniska tiešsaistes studiju vide, kurā pieejami studijām nepieciešamie materiāli Eksmatrikulācija studējošā izslēgšana no Universitātes studējošo saraksta saskaņā ar Augstskolu likumu Fakultātes dome ir Universitātes koleģiāla institūcija, kurā darbojas augstskolas attiecīgās fakultātes akadēmiskais personāls, darba devēji un studējošie Imatrikulācija personas ieskaitīšana Universitātē studējošo skaitā pēc uzņemšanas prasību nokārtošanas Kredītpunkts studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju nedēļai). Studiju gada laikā pilna laika studijās jāsakrāj 40 kredītpunkti, kas atbilst 60 ECTS2 kredītpunktiem. 1 Augstskolu likuma 49.pants. 2 ECTS no European Credit Transfer System Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma.

3 Konsultācija studiju organizācijas forma studējošajam interesējošu jautājumu noskaidrošanai, iespēja studējošajam iegūt no docētāja zinātnisku, metodisku vai praktisku padomu Lekcija studiju organizācijas forma, kurā docētājs izklāsta studiju kursa teorētisko materiālu. Lekcija ir studiju informācijas avots, studējošā izziņas darbības veicināšanas līdzeklis. Lekcija var tikt īstenota arī videolekcijas formā Nodarbība studiju organizācijas forma, kurā studējošo grupas docētāja vadībā nostiprina lekcijās un patstāvīgi apgūtās teorētiskās zināšanas, kā arī apgūst atbilstošas prasmes un kompetenci. Nodarbību veidi: Praktiskā nodarbība studiju organizācijas forma, kurā studējošie docētāja vadībā apgūst attiecīgajai tēmai atbilstošas prasmes. Tās mērķis ir kompleksi veidot profesionālās prasmes, attīstīt patstāvīgā darba un vērtēšanas spējas Laboratorijas darbs studiju organizācijas forma, kurā studējošo grupas docētāja pārraudzībā veic studiju kursam atbilstošus eksperimentus, analizē iegūtos rezultātus un izdara secinājumus Seminārs studiju organizācijas forma, kurā studējošie docētāja pārraudzībā uzklausa un apspriež patstāvīgi sagatavotus ziņojumus. Semināra mērķis ir attīstīt studējošā intelektuālās spējas patstāvīgi, radoši domāt, prasmi saskatīt un novērtēt būtisko, argumentēt un analizēt likumsakarības konkrētos apstākļos Oscilējošais studiju kurss tiek īstenots viena studiju gada ietvaros atsevišķos semestros visām studējošo grupām Plaģiāts citas personas izteikto vai uzrakstīto domu tālāka paušana savā vārdā, nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgo autoru un avotu Prakse studiju programmas sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt studējošā iegūtās teorētiskās zināšanas un iegūt prasmes un kompetenci izvēlētajā specialitātē Semestra pagarinājums ar dekāna atļauju piešķirts papildus laiks semestra pārbaudījumu kārtošanai līdz sesijas beigām Sesija pārbaudījumu laiks pēc katra semestra Sesijas pagarinājums ar dekāna atļauju piešķirts papildus laiks sesijas pārbaudījumu kārtošanai 5 darba dienas pēc sesijas beigām Studējošo grupas vecākais ievēlēts grupas pārstāvis, kurš pārstāv grupas intereses un risina grupai aktuālus jautājumus Studējošo portāls Universum portāls, kurā ikviens studējošais ar personalizētu lietotājvārdu un paroli var iegūt informāciju par saviem vērtējumiem, redzēt individualizētu lekciju sarakstu, piekļūt bibliotēkas datubāzēm, sekot līdzi savām finansiālajām saistībām, lasīt personalizētas ziņas, kā arī piekļūt e-studijām un e-pastam Studiju gada vecākie / semestra vecākie īsteno saikni starp Studējošo pašpārvaldi (SP) un studējošajiem, kā arī studējošajiem un dekānu. Studiju gada vecāko / semestra vecāko uzdevums ir informēt savus kursa biedrus par aktivitātēm, ko rīko SP, interesēties par fakultātē notiekošo, par dažādām aktualitātēm un izmaiņām lekciju un nodarbību sarakstos, pavairot materiālus, kā arī citi uzdevumi, par kuriem vienojas studiju gada studējošie Studiju gads studiju etaps augstskolā noteiktas studiju programmas daļas īstenošanai (piemēram, 1. studiju gads), parasti 10 mēneši. Studiju gads ir sadalīts divos semestros.

4 Studiju kursa apraksts3 definē prasības kursa uzsākšanai, nosaka studiju kursa mērķi un sasniedzamos rezultātus, izklāsta studiju rezultātu sasniegšanai nepieciešamo kursa saturu, raksturo studējošā patstāvīgo darbu un nosaka studiju rezultātu vērtēšanas kritērijus un formu Studiju kurss noteiktā līmenī un apjomā organizēts studiju programmai atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetences sistēmas izklāsts, kam ir definēti studiju rezultāti, par kuru sasniegšanu tiek piešķirti kredītpunkti.4 Studiju kurss ir studiju programmas sastāvdaļa (piemēram, Cilvēka anatomija, Medicīniskā bioķīmija, Histoloģija ir studiju kursi studiju programmā Medicīna) Studiju kursu reģistrs informācijas tehnoloģiju platforma, kurā ir pieejami studiju kursu apraksti Studiju programma augstākās izglītības sistēmas organizācijas pamatelements ar noteiktām prasībām, kuru sekmīga izpilde ļauj studējošajam iegūt noteiktu grādu un/vai kvalifikāciju Studiju programmas vadītājs ar rektora rīkojumu apstiprināta persona, kas vada studiju programmas izstrādi un īstenošanu Studiju sistēma veids, kādā tiek organizētas studijas. Studijas var tikt vienlaikus īstenotas atbilstīgi vienai vai vairākām studiju sistēmām. Studiju sistēmas: Regulāru nodarbību studiju sistēma vairāku nedēļu ilga studiju kursa īstenošana, paredzot vienu vai divas lekcijas un nodarbības nedēļā. Katra studiju kursa īstenošanas ilgums ir noteikts studiju programmas plānojumā Ciklu studiju sistēma studiju kursa koncentrēta īstenošana noteiktā laika periodā, secīgi (parasti katru dienu) organizējot visas studiju kursa programmā paredzētās aktivitātes Moduļu studiju sistēma studiju kursa intensīva īstenošana divu nedēļu līdz viena semestra ilgā periodā, secīgi organizējot lekcijas, nodarbības, patstāvīgos darbus un pārbaudījumus, kā arī noslēdzot moduli ar eksāmenu. 3. Studiju rezultātu (zināšanu, prasmju un kompetences) vērtēšanas formas A. Pārbaudījumu formas 3.1. Studiju rezultātus (studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa noslēgumā iegūstamais zināšanu, prasmju un kompetences kopums5) vērtē akadēmiskās struktūrvienības, organizējot šādus pārbaudījumus: studiju kursa ietvaros semestra pārbaudījumus; studiju kursa noslēgumā studiju kursa gala pārbaudījumus; studiju programmas noslēgumā valsts pārbaudījumus Semestra pārbaudījumu formas un noteikumi: Kontroldarbs rakstiska studējošo zināšanu, prasmju un kompetences pārbaude studiju kursa ietvaros. 3 Veidlapa M-3 4 Augstskolu likuma 1.panta 11-1.punkts 5 Augstskolu likuma 1.panta 15.punkts

5 Referāts studējošā rakstiski sagatavots apkopojošs materiāls par noteiktu tēmu, kas satur noteiktu faktu, jautājumu un priekšlikumu analīzi, kā arī atklāj autora secinājumus par tematu, darbam pievienojot izmantoto avotu un literatūras sarakstu Kolokvijs zināšanu, prasmju un kompetences pārbaudes forma, pabeidzot noteiktu studiju kursa daļu Semestra ieskaite norāda, vai studējošais ir izpildījis visas studiju kursa programmā paredzētās prasības. Sekmīgi nokārtota semestra ieskaite dod tiesības kārtot ieskaiti vai eksāmenu, ja šie pārbaudījumi paredzēti studiju programmas plānā. Ieskaites vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts docētājs ieraksta e-sekmju grāmatā Semestra pārbaudījumi var tikt organizēti arī citās docētāja noteiktās formās saskaņā ar studiju kursa aprakstu (kursa darbs, eseja, literatūras kopsavilkums, prezentācija, klīnisko gadījumu apraksts u.c.) Studiju kursa gala pārbaudījumu formas un noteikumi: Ieskaite zināšanu, prasmju un kompetences pārbaudes veids; tā tiek kārtota, pabeidzot studiju kursu vai arī svarīgu studiju kursa posmu. Ieskaiti organizē līdzīgi eksāmenam, vērtējums tajā var būt ieskaitīts vai neieskaitīts Eksāmens zināšanu, prasmju un kompetences pārbaudes veids par studiju kursu vai tā būtisku daļu, kurā vērtējums tiek noteikts ballēs, izmantojot 10 ballu sistēmu Eksāmenos un ieskaitēs var izmantot dažādus pārbaudes veidus (rakstveidā, mutvārdos, datorizēti, kombinētā formā (piemēram, rakstveidā un mutvārdos), objektīvi strukturēta klīniska eksāmena veidā (angļu val. Objective Structured Clinical Examination, OSCE)) Eksāmenos ieskaitēs var izmantot arī akumulējošo vērtēšanu, kurā zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta, pamatojoties uz studiju darbā uzrādītajiem rezultātiem visa studiju kursa īstenošanas laikā Valsts pārbaudījumi pārbaudījumi, kuros tiek izvērtēts kā studējošais apguvis studiju programmā noteiktās zināšanas, prasmes un kompetenci (pētniecisko projektu aizstāvēšana, kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšana, valsts eksāmeni u.c.) Studējošais var iesniegt docētājam lūgumu mainīt noteikto pārbaudījumu formu, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram, medicīniskas indikācijas). B. Pārbaudījumu vispārīgie noteikumi 3.6. [iepriekš 8.1.] Studiju kursa pārbaudījumi, to forma un veids noteikti studiju kursa aprakstā un par tiem studējošos informē docētājs, uzsākot studiju kursa apguvi. Studējošie tiek informēti par papildus mācību līdzekļiem, kurus atļauts izmantot. Pārbaudījumu laikā aizliegts patvaļīgi atstāt pārbaudījuma telpu, izmantot mobilos saziņas līdzekļus, klēpjdatorus vai citus palīglīdzekļus, ja tam nav saņemta docētāja atļauja [iepriekš 5.6., 8.4.] Ja studējošais neievēro pārbaudījuma noteikumus, izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai citu personu palīdzību, docētājam ir tiesības izraidīt studējošo no pārbaudījuma un piešķirt nesekmīgu vērtējumu ļoti, ļoti vāji (1 balle). Pirms izraidīšanas no pārbaudījuma norises vietas docētājam jāsastāda akts brīvā formā par neatļautas darbības fakta konstatāciju, aktā ietverot vismaz šādas sastāvdaļas:

6 6 datums, iesaistītā studējošā vārds un uzvārds, studiju gads, notikušā izklāsts, docētāja paraksts un paraksta atšifrējums. Bez docētāja aktu var parakstīt arī studējošais un citi RSU personāla pārstāvji, kuri ir notikušā aculiecinieki. Akadēmiskā struktūrvienība informē dekānu un studiju programmas vadītāju par radušos situāciju un nosūta aktu ievietošanai studējošā personas lietā [iepriekš 8.5.] Pārbaudījumu laikā telpā drīkst atrasties studējošie, kuri kārto pārbaudījumu, pārbaudījuma komisijas locekļi (ja tāda ir izveidota), rektors, prorektori, dekāns, prodekāns, studiju programmas vadītājs, akadēmiskās struktūrvienības vadītāja pieaicinātie speciālisti, kā arī Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja vai valdes deleģēts pārstāvis vai pārstāvji [iepriekš 8.18.] Studējošajam ir tiesības pēc pārbaudījuma rezultātu paziņošanas iepazīties ar savu darbu un saņemt paskaidrojumu par pieļautajām kļūdām [iepriekš 5.5., 8.10.] Visos mutvārdu pārbaudījumos vai pārbaudījumu mutvārdu daļā docētājs veic studējošā atbildes un docētāja vērtējuma audioierakstu, kas jāsaglabā ne mazāk, kā piecas darba dienas pēc rezultātu paziņošanas, bet apelācijas sūdzības saņemšanas gadījumā līdz tās galīgai izskatīšanai [iepriekš 5.5., 8.14.] Semestra pārbaudījumu un studiju kursa gala pārbaudījumu vērtējumus akadēmiskā struktūrvienība ieraksta e-sekmju grāmatā pēc pārbaudījuma: mutiskiem pārbaudījumiem vienas darba dienas laikā; rakstiskiem pārbaudījumiem sešu darba dienu laikā. 4. Studiju rezultātu vērtēšanas sistēma 4.1. Studējošo rezultātu apguves vērtēšanai lieto 10 ballu skalu atbilstoši augstākās izglītības valsts standartam: izcili (10) - zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus pētījumus un dziļu problēmu izpratni; teicami (9) - zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasībām, piemīt prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas; ļoti labi (8) - pilnīgi izpildītas studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības, taču atsevišķos jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sarežģītāku problēmu risināšanā; labi (7) - kopumā izpildītas studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības, taču dažkārt konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi; gandrīz labi (6) - izpildītas studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības, taču konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un neprasme izmantot iegūtās zināšanas; 6 Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumi Nr.240 Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu un Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumi Nr.512 Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu.

7 viduvēji (5) - kopumā apgūta studiju programma, studiju modulis vai studiju kurss, taču konstatējama nepietiekama dažu problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās zināšanas; gandrīz viduvēji (4) - kopumā apgūta studiju programma, studiju modulis vai studiju kurss, tomēr konstatējama nepietiekama dažu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā; vāji (3) - zināšanas virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās situācijās; ļoti vāji (2) - ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa daļa nav apgūta; ļoti, ļoti vāji (1) - nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz nekādu zināšanu studiju programmā, studiju modulī vai studiju kursā Ja studējošais nav ieradies uz pārbaudījumu, studējošais nesaņem vērtējumu un docētājs fiksē neierašanās faktu, šim mērķim paredzētajā e-sekmju grāmatas laukā ierakstot atzīmi N [iepriekš 4.13.] Studējošais ir sekmīgs, ja viņš ir saņēmis vērtējumu gandrīz viduvēji (4 balles) vai augstāku. Ar vērtējumu gandrīz viduvēji (4 balles) novērtē studiju rezultātu apguvi vismaz 60% apmērā [iepriekš 4.14.] 10 ballu sistēmu neizmanto ieskaites un semestra ieskaites vērtēšanai Eksāmenos un ieskaitēs (piemēram, datorizētajos testos un tmldz.) studiju rezultātu apguvi docētājs var novērtēt arī procentos, pielīdzinot šādiem vērtējumiem 10 ballu skalā: no 90% līdz 100% - izcili (10); no 85% līdz 89% - no teicami (9); no 80% līdz 84% - ļoti labi (8); no 75% līdz 79% - labi (7); no 70% līdz 74% - gandrīz labi (6); no 65% līdz 69% - viduvēji (5); no 60% līdz 64% - gandrīz viduvēji (4); no 40% līdz 59% - vāji (3); no 20% līdz 39% - ļoti vāji (2); no 0% līdz 19% - ļoti, ļoti vāji (1) [iepriekš 4.15.] Semestra ieskaite ir nokārtota, un studējošais saņem vērtējumu ieskaitīts, ja studējošais ir izpildījis studiju kursa prasības [iepriekš 4.16.] Ieskaite ir nokārtota, un studējošais saņem vērtējumu ieskaitīts, ja viņa zināšanas, prasmes un kompetence atbilst vērtējuma līmenim gandrīz viduvēji (4 balles) un augstāk. Ja ieskaitē studējošā zināšanas, prasmes un kompetence šim līmenim neatbilst, viņš saņem vērtējumu neieskaitīts Jebkuru studējošā rakstveida darbu Universitāte ir tiesīga pārbaudīt ar plaģiātisma noteikšanas metodēm, t.sk. izmantojot RSU lietošanās esošās un sadarbībā ar citām

8 8 institūcijām izveidotās automatizētās sistēmas. Studējošā darbā konstatējot plaģiātu, situācija tiek izvērtēta saskaņā ar RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem. 5. Studiju organizācija semestrī A.Vispārīgie noteikumi 5.1. [iepriekš 5.1.] Studijas RSU notiek valsts valodā vai svešvalodā, kas noteikta atbilstīgi ārējiem normatīvajiem aktiem [iepriekš 5.4.] Studiju programmas jāapgūst un tajā noteiktie pārbaudījumi ir jānokārto atbilstīgi studiju programmas plānojumam [iepriekš 5.2.] Studējošo līdzdalības un atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai starp studējošajiem un docētājiem un administrāciju, starp studējošajiem un studējošo pašpārvaldi, katra studējošo grupa piecu darba dienu laikā no akadēmiskā gada sākuma ievēl (vai pārvēl) grupas vecāko, par to vienas darba dienas laikā rakstveidā vai elektroniski informējot dekanātu. Ja studējošie savu izvēli neizdara vai to savlaicīgi nepaziņo, attiecīgo grupu vecākos nozīmē dekāns Lekciju un nodarbību saraksts ir publicēts RSU mājas lapā un Studējošo portālā Universum 10 kalendārās dienas pirms semestra sākuma, studiju programmās, kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā 7 kalendārās dienas pirms katra moduļa sākuma [iepriekš 5.3.] Uzsākot katra studiju kursa īstenošanu, akadēmiskās struktūrvienības docētājs iepazīstina studējošos ar studiju kursa aprakstu, t.sk. studiju kursa prasībām un tajā noteiktajiem pārbaudījumiem. Studiju kursa aprakstu docētājs ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms studiju kursa sākuma aktualizē e-studiju vidē Universitāte, iepriekš nebrīdinot studējošos, var veikt lekcijas un nodarbības videoierakstu publicēšanai videoformātā, videoierakstā iekļaujot visu lekcijas saturu, t.sk. studējošo prezenta cijas u.c. materia lus, ja tie tiek izmantoti lekcijā Studējošajam ir tiesības izmantot lekciju un nodarbību video un audioierakstus tikai personiskām studiju vajadzībām. Studējošajam nav tiesību publiskot lekciju video vai audioierakstus [iepriekš 5.6.] Nodarbību apmeklēšana un semestra pārbaudījumu kārtošana gan obligātajos, gan izvēles studiju kursos ir obligāta. Kavētas nodarbības uzdevumu izpildes formu nosaka studiju kursa vadītājs sadarbībā ar akadēmiskās struktūrvienības vadītāju Ar fakultātes domes lēmumu studiju kursos, kuros ir ieviesta akumulētā vērtēšanas sistēma, var tikt noteikts obligāts lekciju apmeklējums [iepriekš 5.7.] Docētājs reģistrē nodarbību apmeklējumu. Studējošajiem ir tiesības iepazīties ar informāciju par studējošā nodarbību apmeklējumu [iepriekš 5.8.] Katra semestra pārbaudījuma kārtošana studiju programmas apguves ietvaros paredzēta ne vairāk kā trīs reizes šādā kārtībā: pārbaudījuma kārtošana pirmo reizi notiek vispārējā kārtībā saskaņā ar šo reglamentu un studiju kursa prasībām; ja pirmajā reizē pārbaudījumā iegūts nesekmīgs vērtējums, studējošais pārbaudījumu var kārtot otro reizi - akadēmiskās struktūrvienības noteiktajā laikā pie akadēmiskās

9 9 struktūrvienības vadītāja nozīmēta cita docētāja (ja studiju programmās, kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā, akadēmiskās struktūrvienības vadītājam nav iespēju nozīmēt citu docētāju, studējošais pārbaudījumu otro reizi kārto pie tā paša docētāja, pie kura pārbaudījums kārtots pirmajā reizē); ja otrajā reizē pārbaudījumā iegūts nesekmīgs vērtējums, studējošais pārbaudījumu var kārtot trešo, pēdējo reizi akadēmiskās struktūrvienības noteiktajā laikā pie akadēmiskās struktūrvienības vadītāja izveidotas komisijas, kurā iekļauti ne mazāk kā divi docētāji Ja studējošais nav ievērojis pārbaudījuma noteikumus, izmantojis neatļautus līdzekļus vai citu personu palīdzību, kas fiksēts 3.7.punktā noteiktajā kārtībā, pārbaudījuma kārtošanas pirmajā vai otrajā reizē, studējošajam ir tiesības pārbaudījumu kārtot atkārtoti vēl vienu reizi [iepriekš 5.9.] Nodarbību neapmeklēšana, kurās notiek zināšanu, prasmju un kompetences pārbaude (kontroldarbs, kolokvijs u.c.), tiek pielīdzināta attiecīgajai pārbaudījuma kārtošanas reizei (5.11.punkts), izņemot punktā minētos gadījumus [iepriekš 5.10.] Ja studējošais attaisnojošu iemeslu dēļ, (piemēram, augstskolas vai valsts goda aizstāvēšanas pasākumi, zinātniskās konferences, pieredzes apmaiņas braucieni, mākslinieciskā pašdarbība, sports u.c.) nav kārtojis pārbaudījumu vai arī nodarbības nav apmeklējis slimības dēļ, studējošais saglabā 5.11.punktā noteiktās tiesības, ja ne vēlāk kā divas nedēļas pirms plānotās prombūtnes iesniedzis Studentu servisā iesniegumu, pievienojot prombūtni apliecinošus dokumentus. Studējošā iesniegumu Studentu serviss nodod izskatīšanai dekānam, kurš izvērtē iesniegumu un iespējas apgūt studiju rezultātus pēc individuāla plāna, saskaņojot ar docētāju [iepriekš 5.11.] Par iepriekš neplānotu prombūtni studējošais informē attiecīgās nodarbības docētāju un dekānu piecu darba dienu laikā pēc atgriešanās studiju darbā, iesniedzot dekanātā darba nespēju apliecinošu dokumentu studējošā vai viņa aprūpē esošas personas slimības gadījumā vai arī rakstveida paskaidrojumu cita attaisnojoša iemesla gadījumā [iepriekš 5.12.] Punktos un norādītos dokumentus dekāns vai studiju programmas vadītājs izvērtē piecu darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Dekāns vai studiju programmas vadītājs ir tiesīgs pagarināt piecu darba dienu termiņu, ja nepieciešams pieprasīt studējošajam sniegt papildus rakstveida informāciju, ko studējošajam ir pienākums iesniegt dekanātā. Ja dekāns vai studiju programmas vadītājs nolemj neattaisnot kavējumu, viņš nodrošina studējošā un akadēmisko struktūrvienību, kuras skar studējošā prombūtne, informēšanu par kavējumu neattaisnošanu [iepriekš 5.16.] Studiju kursa aprakstā var noteikt studiju rezultātu apjomu, bez kura apguves nav iespējama turpmāka dalība studiju kursā. Ja studējošais neapgūst minēto apjomu, akadēmiskajai struktūrvienībai par to jāinformē dekāns pēc iespējas nekavējoties jebkurā semestra periodā. Dekāns izvērtē situāciju (nodarbību neapmeklēšanas iemeslus, apjomu, nesekmību pārbaudījumos) un ierosina: pārtraukt studijas konkrētajā studiju kursā (ar pienākumu atkārtot to nākošajā akadēmiskajā gadā), turpinot studēt pārējos studiju kursus līdz attiecīgā semestra beigām, pēc kura studējošais netiek pārcelts nākošajā studiju gadā, vai studējošo eksmatrikulēt Katra studiju kursa noslēgumā studējošais aizpilda studiju kursa novērtējuma anketu, ko organizē dekanāts un studiju programmas vadītājs.

10 Studiju programmas vadītājs katra semestra beigās veic studējošo sekmju analīzi. B. Studiju procesa īpatnības regulāru nodarbību studiju sistēmā [iepriekš 5.17.] Studiju semestris ir pabeigts sekmīgi, ja ir nokārtoti visi attiecīgajā semestrī paredzētie studiju kursa semestra pārbaudījumi. Attiecīgus ierakstus e-sekmju grāmatā docētājs ieraksta 10 darba dienu laikā pēc pēdējā pārbaudījuma. Ja periods līdz sesijai ir īsāks, tad attiecīgus ierakstus jāizdara līdz sesijas sākumam [iepriekš 5.19.] Semestra pārbaudījumus ir atļauts kārtot semestra laikā un dekāna piešķirta semestra pagarinājuma laikā [iepriekš 5.19.] Studējošajām grūtniecēm un studējošajām 5 mēnešu laikā pēc dzemdībām semestra pagarinājumu var piešķirt līdz četrām nedēļām nākamā semestra laikā [iepriekš 5.20.] Pēc semestra vai semestra pagarinājuma termiņa beigām, ja studējošais nav nokārtojis visus studiju kursā noteiktos semestra pārbaudījumus, otrā vai turpmāko studiju gadu studējošajam dekāns var piešķirt tiesības kārtot studiju kursa gala pārbaudījumus tajos studiju kursos, kuros ir nokārtoti semestra pārbaudījumi Akadēmisko atvaļinājumu piešķir RSU Studiju iekšējās kārtības noteikumos paredzētajos gadījumos un kārtībā. C. Studiju procesa īpatnības moduļu studiju sistēmā [iepriekš 5.21.] Sekmīgi pabeigts studiju semestris programmās, kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā, ir tad, ja nokārtotas visas studiju kursu programmās paredzētās prasības studiju laika sadalījumā un lekciju un nodarbību sarakstā paredzētajos termiņos [iepriekš 5.21.] Studiju gadu beidzot, pieļaujami ne vairāk kā divi akadēmiskie parādi. Pēdējā studiju gadā nav pieļaujams vairāk kā viens akadēmiskais parāds obligātajos studiju kursos [iepriekš 5.21.] Studiju gadu beidzot pieļaujams arī viens neaizstāvēts kursa darbs, kuru atkārtoti var aizstāvēt līdz nākošā semestra beigām. Pirmajā studiju gadā divreiz neaizstāvētu kursa darbu pielīdzina atkārtotai moduļa apguves kārtībai, kursa darbu aizstāvot līdz otrā studiju gada beigām. Otrā studiju gada neaizstāvētu kursa darbu jāaizstāv līdz nākošā semestra beigām [iepriekš 5.22.] Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu, ja studējošais atbilstošajā lekciju un nodarbību sarakstā paredzētajos termiņos ir iesniedzis mazāk nekā 50% no kopsavilkumiem/esejām, studiju kurss ir jāapgūst atkārtoti nākošajā akadēmiskajā gadā par papildsamaksu [iepriekš 5.23.] Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu visi neapmeklētie vai nesekmīgi kārtotie semināri jānokārto kā rakstiski pārbaudījumi līdz attiecīgā moduļa beigām [iepriekš 5.24.] Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu akadēmisko parādu kārtošanai paredzētais laiks ir janvāris rudens semestrī un jūnijs pavasara semestrī. D. Prakse [iepriekš 5.25.] Prakse studiju programmās tiek organizēta atbilstīgi prakses nolikumam, ko izstrādā attiecīgās studiju programmas vadītājs un apstiprina fakultātes dome. Studiju programmas vadītājs organizē studējošo informēšanu par prakses

11 11 nolikumu un prakses norises kārtību. Prakses nolikumi ir pieejami studējošo portālā Universum. 6. Eksāmenu un ieskaišu organizēšana A.Vispārīgie noteikumi 6.1. [iepriekš 6.2.] Eksāmenu un ieskaiti studējošie kārto valsts valodā vai svešvalodā, kas noteikta atbilstīgi Augstskolu likumam [iepriekš 6.3.] Eksāmenam un ieskaitei jāizriet no studiju kursa aprakstā paredzētā satura un jāatbilst studiju kursa mācīšanas metodikai [iepriekš ] Eksāmenu un ieskaišu ilgumu nosaka akadēmiskā struktūrvienība. Eksāmenu un ieskaišu mutvārdu daļā studējošā atbildes sagatavošanas laiks nav mazāks par 30 minūtēm. Viena studējošā mutvārdu eksaminēšanas laiks jebkurā pārbaudījumā nepārsniedz 30 minūtes. Ja pārbaudījumā ir vairāki atsevišķi jautājumi, studējošajam ir tiesības noteikt atbildēšanas secību,. Dekāns ir tiesīgs noteikt individuālu eksaminācijas laiku studējošajiem ar veselības un mācību vielas apguves traucējumiem (piemēram, disleksija) [iepriekš 8.12.] Pārbaudījumu rezultātus eksaminētājs ieraksta e-sekmju grāmatā un eksaminācijas lapās, kuras ir pieejamas e-studiju vidē [iepriekš 7.3.] Studiju kursos ar ciklu studiju sistēmu semestra ieskaiti var kārtot arī semestra laikā pēc cikla pabeigšanas, bet eksāmenu vai ieskaiti pirms sesijas var kārtot izņēmuma gadījumā ar akadēmiskās struktūrvienības vadītāja atļauju ārpus citu studiju kursu apguves laika, kā arī pirms eksāmena vai ieskaites nokārtojot notiekošā studiju kursa prasības. B. Eksāmenu un ieskaišu organizēšana regulāru nodarbību studiju sistēmā 6.6. [iepriekš 7.1.] Eksāmeni un ieskaites jākārto pēc studiju kursa aprakstā noteikto semestra pārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas saskaņā ar studiju programmas plānu sesijā, kas seko studiju semestrim, kurā attiecīgais studiju kurss apgūts [iepriekš 7.4.] Eksāmenu vai ieskaiti pirms sesijas var kārtot izņēmuma gadījumā ar akadēmiskās struktūrvienības vadītāja atļauju ārpus citu studiju kursu apguves laika, kā arī pirms eksāmena vai ieskaites nokārtojot notiekošā studiju kursa prasības [iepriekš 6.4.] Akadēmiskās struktūrvienības ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pirmā pārbaudījuma kārtošanas dienas informē studējošos (t.sk. elektroniski atbilstoši akadēmiskās struktūrvienības tehniskajām iespējām) par eksāmenu un ieskaišu grafiku, t.sk. nesekmīgi nokārtotu eksāmenu un ieskaišu pārlikšanas datumiem un laiku starp vienas studējošo grupas eksāmeniem un ieskaitēm dažādos studiju kursos paredzot ne mazāk kā divu dienu intervālu [iepriekš 6.5.] Eksāmenu un ieskaišu kārtošanas grafiku pirms sesijas sākuma studējošo grupu vecākie saskaņo ar docētājiem, izņemot studiju kursa vadītāja noteiktos centralizēti organizētos pārbaudījumus (OSCE tipa pārbaudījums, centralizēts datorizēts pārbaudījums u.c.). Studējošie uz eksāmenu un ieskaiti var pierakstīties arī individuāli, saskaņojot ar attiecīgo docētāju [iepriekš 6.6.] Studējošajiem pirms sesijas sākuma ir tiesības saskaņot ar akadēmisko struktūrvienību eksāmena vai ieskaites datuma pārcelšanu vienu reizi sesijas ietvaros katra studiju kursa ietvaros.

12 [iepriekš 6.7.] Studējošie, kuri uz eksāmenu vai ieskaiti noteiktajā laikā nav ieradušies slimības vai 5.14.punktā minēto gadījumu dēļ, vai vēl nav saņēmuši tiesības kārtot pārbaudījumu, saglabā iespēju to kārtot divas reizes, pirms tam dekanātā saņemot individuālo eksaminācijas lapu Eksāmenus un ieskaites kārto sesijas laikā vai objektīva iemesla dēļ (slimība, komandējums, dalība ERASMUS apmaiņas programmā vai tmldz.) dekāna piešķirta sesijas pagarinājuma laikā. Sesijas pagarinājums nevar pārsniegt vienu nedēļu pēc sesijas beigām [iepriekš 8.15.] Studējošajiem, kuri nav apmierināti ar paredzamo akumulējošo vērtējumu, ir tiesības sesijas laikā kārtot eksāmenu. Par to studējošajam studiju kursa noslēgumā jāinformē docētājs [iepriekš 8.13.] Aizpildītās Eksaminācijas lapas akadēmiskās struktūrvienības nogādā dekanātā līdz pirmajai darba dienai pēc sesijas beigām. Arī nesekmības gadījumā vērtējumu ieraksta gan e-sekmju grāmatā, gan Eksaminācijas lapā. C. Eksāmenu un ieskaišu organizēšana moduļu studiju sistēmā [iepriekš 7.5.] Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu tiesības kārtot eksāmenu ir tad, ja nokārtotas visas studiju kursu aprakstos paredzētās prasības [iepriekš 6.8.] Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu eksāmenu un ieskaišu kārtošanas grafiks tiek noteikts saskaņā ar studiju kursu īstenošanas termiņiem moduļu studiju sistēmas ietvaros, t.i. studiju kursu beigās [iepriekš 6.8.] Studējošie, kuri uz eksāmenu vai ieskaiti noteiktajā termiņā nav ieradušies neatkarīgi no iemesla, to var kārtot citā ar docētāju iepriekš saskaņotā laikā. Studējošie, kuri uz eksāmenu noteiktajā laikā nav ieradušies slimības vai 5.14.punktā minēto gadījumu dēļ, vai vēl nav saņēmuši tiesības kārtot pārbaudījumu, saglabā iespēju eksāmenu vai ieskaiti kārtot divas reizes [iepriekš 8.16.] Studiju programmās ar moduļu studiju sistēmu eksaminācijas lapas nodod akadēmiskajās struktūrvienībās 10 dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas attiecīgajā studiju kursā. Rakstveida pārbaudījumu rezultātus jāpaziņo 11 dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas attiecīgajā studiju kursā [iepriekš 8.17.] Programmās, kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā, studiju kursa vērtējums veidojas kā akumulējošs vērtējums, ņemot vērā studējošā darba vērtējumu par kopsavilkumiem/esejām, praktiskajiem darbiem, semināriem, referātiem un eksāmeniem, atbilstoši studiju kursa aprakstam. 7. Eksāmenu un ieskaišu atkārtota kārtošana A.Vispārīgie noteikumi 7.1. [iepriekš 9.1.] Nesekmīgi nokārtotu eksāmenu vai ieskaiti studējošais var kārtot vēl vienu reizi pie akadēmiskās struktūrvienības vadītāja izveidotas komisijas, kurā iekļauti ne mazāk kā divi docētāji. Komisija nav jāveido, eksāmenu vai ieskaiti kārtojot datorizēti vai objektīvi strukturēta klīniska eksāmena veidā [iepriekš 9.2.] Pirms eksāmena vai ieskaites atkārtotas kārtošanas studējošajam no dekāna jāsaņem individuālās eksaminācijas lapa [iepriekš 9.3.] Par konkrētu pārbaudījumu kārtošanas laiku studējošais iepriekš vienojas ar atbilstošo akadēmisko struktūrvienību.

13 13 B. Eksāmenu un ieskaišu atkārtota kārtošana regulāru nodarbību studiju sistēmā 7.4. [iepriekš 9.4., 9.5.] Eksāmenu un ieskaišu atkārtota kārtošana iespējama sesijas un sesijas pagarinājuma laikā [iepriekš 9.6.] Vienreizēju sesijas pagarinājumu var piešķirt dekāns. Termiņus nosaka individuāli, ņemot vērā akadēmisko parādu rašanās iemeslus (slimība, komandējums u.c.). Ziemas sesijas pagarinājuma maksimālais termiņš ir līdz pavasara semestra pirmās nedēļas beigām. Vasaras sesijas pagarinājuma maksimālais termiņš ir 5 darba dienas pēc sesijas termiņa beigām. Studējošās grūtnieces un studējošās 5 mēnešu laikā pēc dzemdībām attiecīgās sesijas pārbaudījumus pēc ieskaišu saņemšanas var kārtot pēc individuāla grafika sesijas laikā, pēc sesijas un nākošā semestra pirmo divu mēnešu laikā [iepriekš 9.7.] Ja studējošais pēc sesijas pagarinājuma termiņa beigām nav nokārtojis studiju programmas plānā paredzētos pārbaudījumus, dekāns ierosina studējošo eksmatrikulēt. C. Eksāmenu un ieskaišu atkārtota kārtošana moduļu studiju sistēmā 7.7. [iepriekš 9.9.] Studiju programmās, kurās studijas organizētas moduļu studiju sistēmā, akadēmisko parādu kārtošanai paredzētais laiks ir janvāris rudens semestrī un jūnijs pavasara semestrī [iepriekš 9.9.] Ja akadēmiskie parādi netiek nokārtoti līdz studiju programmas pēdējā semestra sākumam, studējošajam nav tiesību aizstāvēt bakalaura darbu, un Studiju programmas vadītājs ierosina studējošo eksmatrikulēt. 8. Valsts pārbaudījumu organizēšana 8.1. [iepriekš 8.2.] Valsts pārbaudījumu norises kārtību katrā studiju programmā pēc studiju programmas vadītāja ieteikuma apstiprina Dekānu padome, un studiju programmas vadītājs nodrošina studējošo informēšanu par šo kārtību 8.2. [iepriekš 8.3.] Kvalifikācijas darbu, pētniecisko projektu, bakalaura un maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana notiek atbilstoši attiecīgajiem nolikumiem Valsts pārbaudījuma rezultējošo vērtējumu studējošajam paziņo ne vēlāk kā nākošajā dienā pēc pārbaudījuma Studējošais, kura bakalaura vai maģistra darba vadītājs ir atteicies parakstīt darbu un darbam ir saņemtas 2 negatīvas recenzijas, netiek pielaists pie bakalaura vai maģistra darba aizstāvēšanas un tiek eksmatrikulēts [iepriekš 9.10., 9.11.] Nesekmīgi nokārtojot valsts pārbaudījumu, studējošais tiek eksmatrikulēts. Studējošais var atjaunoties studijām un kārtot valsts pārbaudījumu atkārtoti nākošajā valsts pārbaudījuma kārtošanas reizē Pirms kursa darba, kvalifikācijas darba, pētnieciskā projekta, bakalaura vai maģistra darba atkārtotas aizstāvēšanas tas ir jāpārstrādā. 9. Apelācijas iesniegšana un izskatīšana 9.1. [iepriekš 10.1.] Studējošajam ir tiesības apstrīdēt jebkura pārbaudījuma vērtējumu.

14 [iepriekš 10.2.] Apelācijas sūdzību par valsts pārbaudījuma vērtējumu var iesniegt līdz nākamās darba dienas beigām no brīža, kad paziņots vērtējums. Apelācijas sūdzību par vērtējumu jebkurā citā pārbaudījumā var iesniegt trīs darba dienu laikā no vērtējuma paziņošanas dienas [iepriekš 10.3.] Apelācijas sūdzība jāadresē akadēmiskās struktūrvienības, kuras docētājs vērtējis pārbaudījumu, vadītājam. Ja pārbaudījumu vērtējis akadēmiskās struktūrvienības vadītājs, apelācijas sūdzība jāadresē studējošā dekānam. Ja pārbaudījumu vērtējis studējošā dekāns, apelācijas sūdzība jāadresē mācību prorektoram [iepriekš ] Ja apelācijas sūdzība ir par semestra pārbaudījuma vai studiju kursa gala pārbaudījuma kārtošanas vai aizstāvēšanas pēdējo iespējamo reizi, tā jāadresē dekānam [iepriekš 10.4.] Apelācijas sūdzība par valsts pārbaudījumā saņemtu vērtējumu jāadresē attiecīgā valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājam [iepriekš 10.5.] 9.6. Apelācijas sūdzības jāiesniedz Studentu servisā, kas veic šādas darbības: nosūta apelācijas sūdzību izskatīšanai adresātam; ja sūdzība adresēta dekānam vai mācību prorektoram (9.3.punkts) informē par saņemto apelācijas sūdzību akadēmisko struktūrvienību, kura: a) nosūta sūdzības adresātam nepieciešamo informāciju (audioieraksts, paskaidrojumi, studējošā darbs u.c.); b) informē docētāju, kurš vērtējis pārbaudījumu, par saņemto apelācijas sūdzību un iespēju iesniegt skaidrojumu par vērtējumu [iepriekš 10.6.] Apelācijas sūdzību izskata apelācijas komisija, ko izveido un sasauc apelācijas sūdzības saņēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ietilpst apelācijas sūdzības saņēmējs un viņa atbilstīgi apelācijas sūdzības saturam pieaicināti speciālisti (izņemot personas, kuras vērtējušas pārbaudījumu). Apelācijas komisijas priekšsēdētājs ir apelācijas sūdzības saņēmējs. Apelācijas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs personas Ja saņemtās sūdzības saturs liecina par procesuālas dabas pārkāpumiem pārbaudījuma gaitā, apelācijas sūdzības saņēmējs var atcelt vērtējumu un uzdot atkārtot pārbaudījumu, neveidojot apelācijas komisiju [iepriekš 10.7.] Apelācijas komisijas priekšsēdētājs informē apelācijas sūdzības iesniedzēju un docētāju, kurš vērtējis pārbaudījumu, par Apelācijas komisijas sēdes laiku un vietu, kā arī tiesībām piedalīties sēdē un sniegt paskaidrojumus. Apelācijas sūdzības iesniedzējam un docētājam, kurš vērtējis pārbaudījumu, nav pienākuma piedalīties Apelācijas komisijas sēdē [iepriekš 10.8.] Apelācijas komisija vai tās priekšsēdētājs var pieprasīt apelācijas sūdzības iesniedzējam un docētājam, kurš vērtējis pārbaudījumu, detalizēt komisijas rīcībā esošo informāciju, sniegt rakstveida vai mutvārdu skaidrojumus un citu papildus informāciju [iepriekš 10.9.] Izskatot apelācijas sūdzību, apelācijas komisija apmierina vai noraida apelācijas sūdzībā ietverto prasību [iepriekš ] Apelācijas sūdzību izskata un apelācijas komisijas lēmumu pieņem piecu darba dienu laikā no tās saņemšanas. Apelācijas sūdzības izskatīšanas termiņu var

15 15 pagarināt, ja apelācijas komisijai bija nepieciešams pieprasīt un saņemt papildus informāciju [iepriekš ] Apelācijas komisijas priekšsēdētājs izskatīšanas rezultātus paziņo docētājam, kurš vērtējis pārbaudījumu, un iesniedzējam, pievienojot izrakstu no apelācijas komisijas sēdes protokola. 10. Nobeiguma noteikumi Šis reglaments ir piemērojams, ciktāl ārējie normatīvie akti nenosaka citādi Jautājumus, kas nav atrunāti šajā reglamentā, vai strīdus jautājumus risina atbilstīgi Dekānu padomes vai struktūrvienības vadītāja lēmumiem.

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

PROJEKTS

PROJEKTS SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 V 62 APSTIPRINĀTS ar SIA Biznesa augstskola Turība Valdes 09.06.2017. lēmumu Nr.18 s atlaižu piemērošanas

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža nolikums APSTIPRINĀTS ar LU Senāta 27.02.2012. lēmumu Nr. 198 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx

Microsoft Word - Vēlēšanu nolikums projekts.docx Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS LU Studentu padomes 2006.gada

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017

Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 Latvijas Tenisa savienības SACENSĪBU NOTEIKUMI SENIORIEM 2017 SATURS: Ievads... 2.lpp. I- Sacensību nosacījumi... 2 lpp. II- Sacensību dalībnieki... 2.lpp. A. Sastāvs... 2.lpp. B. Nosacījumi... 2.lpp.

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc

Microsoft Word - VacuValodaBFa003.doc Studiju kursa nosaukums Vācu 1 1. kurss 2 KP ECTS kredītpunktu 3 ECTS Semestris, kad kurss tiek 2 Kursa īstenošanas mērėis Attīstīt saruns prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt saruns

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

Rektora rīkojums

Rektora rīkojums RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE Reģistrācijas Nr. 90000013771 Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. 67409230, fakss 67471815 E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv REKTORA RĪKOJUMS 21.01.2019 Rīgā Nr. 5-1/32/2019

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Šeit top veiksmīgas karjeras Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2019./2020. studiju gadam Uzņemšanas komisija Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu katedra MUITAS UN NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, b

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu katedra MUITAS UN NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, b Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu katedra MUITAS UN NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai RTU izdevniecība

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas pieredze LKI 2-4.līmenī 2018 Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR

2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai Aktualizēta gada 26. jūnija Senāta sēdē, protokols Nr. 2-1/ RĪGAS STR 2. pielikums Rīgas Stradiņa universitātes Kvalitātes rokasgrāmatai RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTES PAKĻAUTĪBU STRUKTŪRSHĒMA Satversmes sapulce Akadēmiskā šķirējtiesa Senāts Rektors* Studējošo pašpārvalde

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES LIETU NOMENKLATŪRA 2017 Rektors APSTIPRINU Daugavpils Universitātes A.Barševskis 2016.gada 19.decembrī Daugavpilī shēma Indeksi Struktūrvienība 1 Satversmes sapulce 2 Senāts 3

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk