Rīgas 123.pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rīgas 123.pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums"

Transkripts

1 Rīgas 123.pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (vieta, datums) Publiskojamā daļa SASKAŅOTS Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors (dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) Māris Krastiņš (paraksts) (vārds, uzvārds) (datums)

2 1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. Izglītības programmas nosaukums Izglītības programmas kods Īstenošanas vietas adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses) Nr. Licence Licencēšanas datums Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi vai uzsākot 2020./2021.māc.g. Izglītojamo skaits, noslēdzot programmas apguvi vai noslēdzot 2020./2021.māc.g. Pirmsskolas izglītības programma Kristapa iela 39, Rīga, LV-1046 V Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.) 1. Pedagogu skaits izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g. ( ) 15 Saskaņā ar štatu sarakstu 6 izglītojamo grupās strādāja 10 skolotāji (10.2 slodze), skolotājs logopēds slodze, mūzikas skolotāja slodze un sporta skolotāja slodze. Mācību gada laikā iestādē 1 pedagogam turpinās bērna kopšanas atvaļinājums. Mācību gads bija saspringts, jo 3 skolotāji mācās klātienē Latvijas Universitātē. Attālinātās mācības augstskolā traucēja pilnvērtīgi veikt darbu iestādē regulāro tiešsaistes nodarbību dēļ. Skolotāju darbā spriedzi radīja dažu pedagogu biežas un ilgstošas darbnespējas un 2. Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 3. Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g. Covid-19 pandēmijas ierobežojumi. 3 2.gr. (3/4g.v.) vakance slodze 3.gr. (4/6g.v.) vakance slodze 5.gr. (4/5g.v.) vakance slodze 4 Atbalsta personāls iestādē ir logopēds un medicīnas māsa. Atbalsta personāls (turpmāk komanda) sadarbojoties ar iestādes vadītāju un vadītājas vietnieku veica pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem iesaistot grupu pedagogus, citus izglītības iestādes darbiniekus un vecākus. Komanda analizēja situācijas, piedāvāja dažādus risināšanas veidus, izstrādāja rekomendācijas, vienojās par turpmāko sadarbību ar vecākiem un sekoja rekomendāciju izpildes gaitai grupā un termiņiem. Sagatavoja vecākiem ziņas par bērna mācīšanās prasmju apguves un uzvedības traucējumiem. Atbalsta komanda un vecāks varēja saņemt psihologu palīdzību Konsultatīvajā centrā Madariņa.

3 1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam) Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Prioritātes Analizēt iestādes darbības jomu stiprās puses un izvirzīt nepieciešamus uzlabojumus Vienotas izpratnes veidošana darbiniekos par pirmsskolas mērķiem un uzdevumiem Mērķtiecīga pedagogu profesionālā pilnveide un izglītības iestādes metodiskās kapacitātes stiprināšana Sasniedzamie rezultāti Vadība plāno iestādes darba pašnovērtēšanu, kontroli un tālāko rīcību visās tās darbības pamatjomās. Vienu reizi pusgadā ar konkrētu darba kvalitātes vērtēšanas sistēmu katrs darbinieks vērtē savu darba efektivitāti sasaistot to ar pirmsskolas iestādes mērķiem un uzdevumiem. Pašnovērtēšanas process un rezultāti tiek apspriesti darbinieku kopsapulcēs, atsevišķās darba grupās/komisijās, metodiskajās sanāksmēs, individuālajās konsultācijās, pedagoģiskās padomes sēdēs, noteikti aspekti arī Iestādes padomes sēdēs. Pārraugot personāla darbu, tiek nodrošināts atbalsts un izvirzītas adekvātas un pamatotas prasības, kas rosina darbiniekus uz personīgo izaugsmi. Atbalstošs un saliedēts kolektīvs, demokrātiskais vadības stils un darbinieku profesionālo pienākumu kvalitatīva izpilde uzrāda izglītojamo augstu vispusīgu sagatavošanas līmeni skolai. 98% vecāku atsauksmju, regulāra Āgenskalna sākumskolas, Bolderājas pamatskolas, Rīgas 41.vidusskolas sākumskolas skolotāju atzinība. Katra darbinieka līdzdalība iestādes darba kvalitātes uzlabošanā, nodrošinot regulāru atgriezenisko saiti par darbinieka atbildību un ieguldījumu pirmsskolas izaugsmē. Iekšējie noteikumi, veiksmīgi izstrādāts Gada darba plāns un Audzināšanas darba plāns, lietišķa sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pirmsskolas nodaļas un finanšu nodaļas speciālistiem, kā arī pārdomāta iekšējās kontroles sistēma veicināja produktīvu iestādes darbinieku komandas darbu. Lietišķi un inovatīvi tika organizētas un vadītas darbinieku informatīvās sapulces, individuālās konsultācijas ar tendenci uz pozitīvām norisēm un attīstību. Produktīvi strādāja pedagogu grupas dažādu jautājumu risināšanā, īpaši kompetencēs balstītā mācību satura izpratnes apguvei un izglītojamo vērtēšanai mācību procesā. Par iekšējās komunikācijas pilnveidi liecina ātra un atvērta informācijas apmaiņa, lēmumu pieņemšana, darba organizācijas maiņa un efektīva darbinieku sadarbība - komandas darba prasmes. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību, pateicoties tiešsaistes izmantošanas iespējām pedagogi regulāri piedalījās profesionālās kvalifikācijas celšanas kursos, kas tika balstīti uz labas prakses piemēriem, inovācijām un pētījumiem par mācīšanas/mācīšanās efektivitāti. Iestādē izveidotas nelielas grupas (darbnīcas) ar savstarpēju integrēto rotaļnodarbību vērošanu un analīzi, regulāras individuālās konsultācijas.

4 Kvalitatīvi īstenot iekļaujošas izglītības pieeju. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.501 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība notika konsultācijas un divu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 3.pakāpes novērtēšana ar ārējiem ekspertiem. Kopīgi veikta visu un atkārtotā 8 izglītojamo mācību un uzvedības problēmu diagnostika programmas Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs ietvaros ar biedrības Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācijas pārstāvjiem. Pedagogu profesionālās pilnveides kursos apgūto stundu skaits pārsniedz likumā noteikto. Dati ievadīti un uzskaitīti Valsts izglītības informatīvajā sistēmā (VIIS). Pedagogi realizē profesionālo pilnveidi bez vadības pamudinājumiem un atgādinājumiem. Divas skolotājas turpina studijas Latvijas Universitātē. Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.556 Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām tika analizēti normatīvie akti par iekļaujošās izglītības un speciālās izglītības attīstības centru pieredzi un atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs. Vadītāja ar vietnieci arī apkopo un izvērtē informāciju par izglītības procesa organizāciju un atbalstu izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība (nepietiekami mācību sasniegumi, kavējumi slimības dēļ un uzvedības traucējumi, kā arī cita informācija no skolotājiem). Vecāku un pedagogu atbalstam izstrādāti iekšējie noteikumi Nr.PI nts Kārtība, kādā Rīgas 123.pirmsskolas izglītības iestādē nosaka izglītojamo speciālās vajadzības, izstrādā un īsteno individuālo pirmsskolas izglītības programmas apguves plānu. Iestādē apmācībā ir bērns invalīds. Bērna ar speciālām vajadzībām un vienaudžu kopā mācīšanās ir efektīva gan izglītojamo izziņas, gan sociāli emocionālajos mācīšanās un personības attīstības aspektos. 2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 2.1. Izglītības iestādes misija: Nodrošināt mūsdienu prasībām un pirmsskolas izglītības attīstības tendencēm atbilstošu kvalitatīvu vidi un mācību procesu izglītojamā personības izaugsmei un sākumskolas uzsākšanai Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo: Zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās ar aizrautību, radoši izpaužas, gūstot pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību daudzveidīgās rotaļdarbībās Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: Bērns mūsu darba jēga un nākotnes zelta grauds. Darbinieks zinošs, atbildīgs izglītotājs, kuram piemīt emocionālā inteliģence. Cieņa un godaprāts mūsu attiecību pamats.

5 /2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: Mērķis: Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs, kur izglītojamais domājot un radot māk pārvarēt grūtības, sasniegt mērķus, rūpējās par sevi, ciena citus un sargā Latvijas dabas bagātības. Prioritātes Pirmsskolas bērnu līdzdalība mācību satura plānošanā. Pašvadītas mācīšanās process, kas balstīts uz bērna izziņas darbību, zinātkāres attīstību un radošumu. Pirmsskolas izglītības iestāde un vecāki (izglītojamā likumiski pārstāvji) sadarbības partneri Atbalsts bērna individuālai izaugsmei Mācību saturs Sasniedzamie rezultāti Grupas skolotājas ir atvērtas bērnu iniciatīvai un ierosinājumiem mācību satura tematu izvēlē un apguves plānošanā. Spēj pieņemt izglītojamo radošās idejas un diferencēt mācību saturā izvirzītos uzdevumus atbilstoši bērnu attīstības līmenim un spējām veicinot intelektuālo, fizisko, psihisko un sociālo attīstību. Katra grupa mācību gada beigās sniedza atgriezenisko saiti par bērnu līdzdalību mācību procesā un satura plānošanā. Identificēti tie bērni, kuru zināšanas un prasmes noteiktās jomās ir nepietiekamas, noteikti talantīgākie bērni, kuri uzrāda visaugstākos sasniegumus vienaudžu vidū. Grupas pedagogs pieņem lēmumu par turpmāko attīstības veicināšanu, īpaši, ja bērnam ir mācību grūtības. Mācīšana un mācīšanās Skolotājs virza izglītojamos uz mācīšanās prasmes apgūšanu - pašam izvirzīt mērķi un izplānot, kā to sasniegt, pašam sevi uzraudzīt plāna īstenošanas laikā un pašam novērtēt, cik labi izdevies mērķi/rezultātu sasniegt. Skolotāji nodrošina aicinošu, drošu, veselīgu, stimulējošu un iekļaujošu fizisko vidi, kas sekmē bērnu pētniecisko darbību, mācīšanās patstāvību. Grupās ir bagātīgs mācību materiālu klāsts. Mācību vide iekārtota atbilstoši bērnu vecumposmam, izzināmajam tematam un izglītības iestādes resursiem. Pirmsskolas mācību procesā pakāpeniski tiek integrētas IT tehnoloģijas izglītojamo digitālo prasmju apguvei. Sadarbība ar vecākiem Pirmsskolas izglītības iestādes administrācija un pedagogi veicina darbspējīgas attiecības ar ģimenēm. Stimulē vecākus iesaistīties bērnu vispusīgās attīstības un mācīšanās prasmju pilnveidošanā. Pedagogi iesaista ģimenes locekļus kopīgā lēmumu pieņemšanā par bērna papildus izglītošanu ģimenē. Katru mēnesi vecāku WhatsApp grupās tiek izsūtīta informācija par mēneša satura tematu, plānotām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī interesentiem nosūtīti papildmateriāli. ZOOM platformā vecākiem piedāvāti tiešsaistes kursi, semināri, arī konsultācijas un individuālās sarunas ar grupas vai atbalsta personālu. Skolotāji regulāri informē par sociālo dzīvi grupā (mācību sasniegumiem, pasākumiem, ekskursiju plānu izveidi u.c.), saskaņo izglītības iestādes un ģimenes kultūras vajadzības. Drošība un atbalsts Skolotāju mijiedarbība ar izglītojamiem ir draudzīga un cieņpilna, kas sekmē ikviena bērna pašuztveres jeb identitātes attīstību. Iesaistīšanas preventīvā programmā Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs E-vides platformā Bērna labsajūtas mērījumi stiprināja pozitīvu, emocionāli un fiziski drošu vidi pirmsskolā. Izglītības iestādē izstrādāti iekšējas kārtības noteikumi, stratēģijas un rīcības plāni (protokols) kas nosaka, ka tiek organizēta bērnu drošība iestādē, pagalmā, dažādās nodarbēs u.c. Grupās darbojās bērnu pašu izstrādātie noteikumi, Labo darbiņu kalendāri,

6 Drošas, veselīgas, stimulējošas un iekļaujošas fiziskās vides pilnveide. Pirmsskolas izglītības iestādes materiāltehniskais aprīkojums. izmantojam Pateicības un Atzinības diplomu piešķiršanu (pasākumos, sporta spēlēs, dziesmu konkursos, izstādēs) individuāli un visai grupai. Veikti izglītojošie pasākumi, kino seansi un instruktāžas bērna apmācībai par drošību, higiēnu, veselības stiprināšanu - Kā es varu pats sev radīt drošu pasauli, Balto zobiņu parāde, Vitamīnu ceļojums, Pieklājības ābece. Regulāri notiek Džimbas 9 soļu drošības programmas apguve. Profesiju dienu ietvaros izglītojamie apgūst izpratni par darba vērtību, dažādību un nozīmību. Nodrošināta iespēja ņemt dalību interešu izglītības programmās angļu valoda, tautiskās dejas, vokālā studija. Iestādes vide Izglītības iestādes telpu iekārtojums un platība atbilst normatīvo aktu prasībām 6 izglītojamo grupām (111 bērniem). Ir aktu zāle (sporta zāle) un atsevišķa ēdamzāle. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojums nodrošināts uz vietas iestādē. Ēdienkarte sezonāla, mainīta ik pa 3 mēnešiem. Medicīniskās palīdzības saņemšanai pieejams medicīnas kabinets. Teritorija ir aprīkota ar 6 labiekārtotiem pastaigu laukumiem, normatīvajos aktos atbilstošām ierīcēm izglītojamo izmantošanai fiziskām aktivitātēm. Apzaļumota un sakopta. Iestādes āra vide ir piemērota bērnu izzinošām rotaļnodarbībām dabā. Visos gadalaikos izmantojams Laika vērošanas meteoroloģiskais stends. Paredzēta vieta izglītojamo emocionālajai labsajūtas nodrošināšanai ar Sajūtu taku. Darba prasmes bērni apgūst strādājot Sakņu dārzā, kopjot puķu dobes katrs savā grupas laukumā. Pēdējā gada laikā veikts ēkas fasādes remonts un vienas kāpņu telpas kapitālais remonts. Pakāpeniski tiek mainīti bojātie grīdas segumi un veikti nelieli remontdarbi iekštelpās. Ir iepirktas kvalitatīvas bērnu mēbeles, mācību un atpūtas inventārs. Bērni nodrošināti ar higiēnas precēm un rotaļlietām. Regulāri pārbaudes veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests, VUGD. Resursi (iekārtas un materiāltehniskie resursi) Izglītības iestādē notiek pakāpeniskā datorizācija. Rotaļnodarbībās atbilstoši mācību saturam un iekšējas obligātas dokumentācijas izpildei izstrādātas metodiķim, pirmsskolas skolotājām, mūzikas un sporta skolotājam, kā arī logopēdam dienasgrāmata. Dokumentācijas aizpilde datorizēta. Skolotājiem pieejami 4 portatīvie datori, stacionārais dators ar printeri un projektors. Zāle ir aprīkota ar ekrānu. Pedagogiem grupās pieejamas mazās drukas iekārtas. Mūzikas nodarbībām ir digitālās klavieres, pastiprinātājs un 2 mikrofoni. Iestādē ir stacionārais punkts un mobilais bezvada piekļuves WIFI punkts, kuri ir pieejami visam personālam. Iekārtu tehniskais stāvoklis tiek regulāri pārbaudīts. Internets strādā bez pārtraukumiem. Šobrīd katrā grupā ir individuālais mobilais tālrunis saziņai ar vecākiem. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamiem arī izglītības programmu apguvei nepieciešamo mācību literatūru, uzskates līdzekļus, didaktiskos materiālus, attīstošās spēles un kancelejas preces. Katru gadu tiek izvērtēti esošie mācību līdzekļu resursi katrā vecuma grupā un metodiskajā kabinetā, kā arī noteiktas prioritātes, kādus tehniskos līdzekļus iegādāties vai atjaunot.

7 3. Kritēriju izvērtējums 3.1.Kritērija Administratīvā efektivitāte stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības Stiprās puses Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestrādes darba plānojumā ir noteiktas attīstības prioritātes, kas ietver konkrētus sasniedzamus mērķus, uzdevumus un rezultātus. Izglītības iestādes vadītāja prot definēt indikatorus, kas apliecina mērķa un uzdevumu izpildi, sasaistot tos ar iestādes darba prioritātēm un sasniedzamiem rezultātiem. Tas pastiprina arī izpildīto darbu kvalitāti un efektivitāti. Izglītības iestādes vadība veic personāla lietvedību, nodrošina personāla datu sistematizēšanu, analīzi, meklēšanas un atlases procesu. Uzrauga darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, konsultē darbiniekus, veido iekšējo komunikāciju. Organizē efektīvu darbinieku integrāciju iestādes kolektīvā, organizē personāla mācību un attīstības pasākumus, veic sekmīgu personāla motivēšanu, kompetenču un darba izpildes novērtēšanu. Izglītības iestādes vadītāja deleģē pienākumus un atbildību, piesaista izglītības iestādes pārvaldībā (Ētikas, Inventarizācijas, Iepirkumu, Materiālās stimulēšanas, Padomes komisiju darbā) administrāciju un citas mērķgrupas (pedagogi, saimnieciskie darbinieki, vecāki), kas sekmē pirmsskolas izglītības iestādes attīstību. Administratīvās vadības izvēlētās metodes ir spēcīga svira izglītības iestādes izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai īpaši gadījumos, kad nepieciešams pārliecināt darba komandu un novirzīt to konkrētu vadības problēmu risināšanai. Efektivitātes nosacījums ir izglītības iestādes augsts disciplīnas regulējuma līmenis, kad vadības prasības tiek īstenotas precīzi. Vadītājam ir plašas zināšanas un izpratne par iestādes finanšu līdzekļu un materiāltehnisko resursu racionālu un efektīvu pārvaldību. Kontrolē un nodrošina lietderīgu finanšu līdzekļu izlietošanu un vada citu kolēģu izaugsmi šajā jomā. Turpmākās attīstības vajadzības Izglītības iestādes pavērtēšanas ziņojumā un attīstības plāna izstrādes un/vai pilnveides procesā plašāk iesaistīt visas ieinteresētas puses t.i. saimnieciskos darbiniekus. Izglītības iestādes vadītājam piesaistīt potenciālos darbiniekus iestādes vajadzībām apmācot tos pedagoģiskās prakses laikā vai iesaistot darba vidē balstītās mācībās, līdz brīdim, kad šīs potenciālais darbinieks mācās izglītības iestādē. Turpināt pilnveidot pozitīvu sociāli psiholoģisku klimatu iestādē (administratīvo, pedagogu, Bērnu tiesību aizsardzības komandas (BTA)), lai izglītības iestādes organizatoriskie uzdevumi tiktu lielā mērā atrisināti. Pilnveidot grupas skolotāja un skolotāja palīga saskaņotu kopdarbību mācību un audzināšana darba uzdevumu izpildē. Savlaicīgi plānot iepirkumus izzinot darbinieku vajadzības pilnvērtīga darba procesa nodrošināšanai. 3.2.Kritērija Vadības profesionālā darbība stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības Stiprās puses Izglītības iestādē, saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos spēkā esošos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto, patstāvīgi izstrādā un izdod iekšējos noteikumus un iestādes darba reglamentējošo obligāto dokumentāciju. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai ir stratēģisks redzējums, viņa orientējas jautājumos par pārmaiņām izglītības politikā, saskatot konkrētu rīcības plānu un pārraugot tā realizāciju. Iestādes vadība plāno un organizē regulāru informācijas apriti Turpmākās attīstības vajadzības Sekot līdzi izmaiņām ārējos normatīvajos aktos un savlaicīgi veikt nepieciešamās korekcijas izglītības iestādes dokumentos. Paplašināt un pilnveidot Iestādes padomes iesaisti kopējā izglītības iestādes attīstības redzējumā.

8 iestādē par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi pedagoģiskās apspriedēs reizi nedēļā (pēc nepieciešamības), mazās pedagoģiskās sēdēs reizi mēnesī, pedagoģiskās padomes sēdēs trīs reizes mācību gadā, individuālās konsultācijas saskaņā ar aktualitātēm. Saimnieciskajam personālam kopsapulces divas reizes gadā vai biežāk pēc nepieciešamības. Grupu skolotāju palīgiem informatīvās sapulces vismaz vienu reizi mēnesī. Papildus, visiem darbiniekiem ārkārtas vai neplānotas sapulces pēc nepieciešamības, obligātās Ugunsdrošības praktiskās apmācības un Darba aizsardzības un drošības instrukcijas. Pirmsskolas izglītības iestādē īstenota cieņpilna ārēja un iekšēja komunikācija, kas veido iestādes tēlu. Iestādes vadība komunicē stratēģiski - plāno ziņojuma saturu, laiku un auditoriju. Izmanto piemērotus argumentācijas veidus, rēķinās ar klausītāju uzskatiem un informētības līmeni. Izvairās no formālisma komunikācijā. Saprotami, taktiski un diplomātiski izskaidro sarežģītus vai nepopulārus jautājumus. Uztver darbinieku attieksmi un atbilstoši pielāgo komunikācijas stilu. Izvairās no emociju izpausmēm, kas var negatīvi ietekmēt darba vai sarunu rezultātus. Regulāri tiek pilnveidota profesionālā kompetence audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās jautājumos. Pedagogi uzkrāj savu pieredzi un nodod kolēģiem jaunu prasmju vai pilnveides kursu apguvē. Izglītības iestādē dalās ar labas prakses piemēriem ar citu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona pirmsskolas izglītības iestāžu darba sasniegumiem, sadarbojoties ar konsultatīvo centru Madariņa. Publicē rakstus žurnālam Pirmsskola un e-vietnē e-skola.lv Izstrādāt rīcības plānu izglītības iestādes kolektīva labsajūtas līmeņa un apmierinātības vērtēšanai. Veikt kolektīva saliedētības procesus pedagogi saimnieciskais personāls. Izvēlēties un plašāk apgūt prasmi informācijas un komunikāciju tehnoloģijas iekšējo un ārējo sanāksmju organizēšanai un darba uzdevuma veikšanai. 3.3.Kritērija Atbalsts un sadarbība stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības Stiprās puses Izglītības iestādes attīstības plānošanas procesā tiek iesaistītas visas puses Rīgas pašvaldība un RD IKSD, pedagogi, saimnieciskie darbinieki, vecāki. Ikvienai no pusēm ir iespēja izteikt priekšlikumus iestādes darbības kvalitātes uzlabošanai un inovāciju ieviešanai. Izglītība iestādei ir veiksmīga sadarbība ar dažādām institūcijām preventīvā darba un bērnu drošības nodrošināšanai t.i. centrs Dardedze, Biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas domes Labklājības departaments, Rīgas pilsētas Pārdaugavas rajona sociālais dienests, Rīgas bāriņtiesa, Rīgas pašvaldības policija, Rīgas VUGD 5.iecirknis. Izglītības iestādes vadītājas un vadības komandas komunikācija ar vecākiem ir vienmēr savlaicīga, atvērta sadarbībai un rīcībai. Regulāras grupu vecāku sapulces un Jauno vecāku sapulces. Vadītāja nodrošina vecāku iesaisti izglītības iestādes darbībā Iestādes padomē. Uzklausa, atbalsta, pieņem vecāku iniciatīvu, pārskata prioritātes un pamatotus priekšlikumus. Ikviens vecāku interesējošais jautājums tiek uzklausīts un risināts. Turpmākās attīstības vajadzības Turpināt atbalstīt un veicināt ikviena līdzdalību visos procesos, lai veidotos mācīšanās kopiena izglītības iestādē un izpratne par ikviena personisko atbildību inovāciju ieviešanā. Iesaistīt vairāk pedagogus veicot apmācību programmas Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs komandas darbā. Nostiprināt efektīvāku sadarbību ar Rīgas informatīvi tehnoloģisko centru digitalizācijas procesa nodrošināšanai, kā arī atbalsta saņemšanai pedagogu un administratīvo darbinieku apmācībām. Mudinot vecākus, sekmēt līdzatbildību izglītības iestādes pārvaldībā un mērķu sasniegšanā. Šobrīd darbs ir inerts un formāls. Turpināt izkopt komunikācijas prasmi individuālajās konsultācijās ar vecākiem.

9 Izglītības iestādē ir izveidota metodiskā darba sistēma, kurā mērķtiecīgi un atbildīgi darbojas Pedagoģiskā padome, administratīvā komanda, Pedagogu kvalitātes novērtēšanas komisija un Materiālās stimulēšanas komisija. Šo komisiju darbība ir vērsta lai izvērtētu, apkopotu, uzkrātu un pilnveidotu pieredzi. Organizēta veiksmīga sadarbība ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona pirmsskolām un konsultatīvo centru Madariņa. Iesaistīties dažāda mēroga projektos, kas ir vērsti uz mācību procesa uzlabošanu - kvalitatīvu kompetences programmas īstenošanu. Nepieciešama pieredzes apmaiņa ar Latvijas pilsētu un novadu pirmsskolām. 3.4.Kritērija Pedagogu profesionālā kapacitāte stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības Skolotāji, noslogojums Slodzes pedagogiem ir sadalītas, ņemot vēra licencēto izglītības programmu, nolikumu, pedagogu izglītību un racionālas darba Turpināt sadalīt darba slodzes (1.7 slodze uz vienu izglītojamo grupu) par pamatu organizācijas nosacījumus. Saskaņā ar darba pieredzi un darba ņemot pedagogu vēlmes, izglītības stāžu grupā strādā skolotājs ar ilglaicīgu darba pieredzi un iestādes vajadzības (mūzikas, sporta jaunais skolotājs/students. skolotāju un logopēda darba slodzes) un skolotāja darba izpildes kvalitāti. Atbalsta personāla pieejamība Pirmsskolas izglītības iestāde strādā kvalificēts audiologopēds, kurš divas reizes gadā veic visu 111 bērnu valodas traucējumu diagnostiku. Korekciju un mācības veic 15 5/6 gadīgajiem izglītojamiem. Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi un sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību bērna mācību procesā. Medicīnas māsa nodrošina profilaktisko veselības aprūpi, sniedz pirmo palīdzību, veic izglītojamo antropometriskos mērījumus, kontrolē un izvērtē fiziskās slodzes, stājas traucējumus. Veic pedikulozes un ādas slimību profilaktiskās pārbaudes. Seko bērnu mēbeļu un inventāra atbilstībai. Veic norūdīšanās procesa un pastaigu režīma kontroli. Nodrošina iestādē epidemioloģisko pasākumu izpildi un nevakcinētajam personālam organizē Covid-19 testēšanas analīžu nodošanas procesā. Sadarbojoties ar konsultatīvo centru ir iespēja pieteikt psihologu, kas veic bērnam nepieciešamo diagnostiku, sniedz informāciju par rezultātiem skolotājiem un vecākiem. Psihologs izstrādā un konsultē par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu novēršanai, veicina skolotāja un vecāka savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam. Piedāvā individuālā mācību plāna izstrādi un rekomendē nosūtīšanai uz pedagoģiski medicīnisko komisiju. Skolotāji pilnveido savu profesionālo darbību Izglītība iestādēs darbinieku izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogi regulāri un sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību apgūstot dažādas tālākizglītības programmas. Iestādē regulāri tiek veikta visu apmeklēto kursu un semināru datu ievade VIIS sistēmā, personas lietās. Pedagogi plaši izmanto iespēju apgūt kursus gan Rīgas Iestādē izglītojamo skaits ar runas traucējumiem ar katru gadu palielinās, lai sniegtu kvalificētu atbalstu ir nolemts palielināt logopēda darba slodzi (no uz 0.495) 2021./2022.m.g. samazinot pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja darba slodzi. Nostiprināt logopēda un skolotāju sadarbību grupas ikdienas mācību procesā. Pastiprināt darbu ar vecākiem izskaidrojot nepieciešamību bērna sistemātiskai logopēdisko nodarbību apmeklēšanai un individuālajam darbam mājās. Rast iespēju veikt koriģējošās vingrošanas nodarbības iestādē, jo pastiprinās tendence ar nelabvēlīgu novirzi bērnu stājā. Vērst uzmanību uz pedagogu vispārējo datorprasmju apmācību un jaunu programmu apguvi. Iestādes vadībai atbalstīt un motivēt pedagogu ieinteresētību ne tikai profesionālās izaugsmes veicināšanā pirmsskolas izglītojamo apmācību jomās, bet arī

10 izglītības informatīvais mācību centrā (RIIMC) bezmaksas, gan Pašvaldību mācību centrā arī par saviem personīgiem līdzekļiem. Skolas darbinieku noslodze, izdegšanas risku mazināšana Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais personāls 2020./2021.m.g. piedalījās profesionālas izaugsmes tiešsaistes semināros Paškoučings 7 soļi darbs ar sevi profesionālo psihologu vadībā. personīgo prasmju pilnveidošanā - vaļasprieku attīstīšanā. Nostiprināt zināšanas Bērnu drošības jautājumos, Bērnu tiesību aizsardzībā un Pirmās palīdzības sniegšanā. Pozitīvas mikrovides iestādē veicināšanai nodrošināt iespēju iestādes darbiniekiem tikšanos ar dažādām pedagogu atbalsta grupām un psihologiem. Kā arī organizēt kopīgus brīvdienu saliedētības un atpūtas pasākumus. 4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g /2021.m.g. Rīgas 123. pirmsskolas izglītība iestāde sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi piedalījās Olimpiskā kustībā organizējot projektu Rīgas Olimpiskās dienas un Olimpiskais mēnesis. Pasākumi tika organizēti pagalmā, vienas grupas ietvaros, ievērojot SPKC ieteikumus Latvijas Veselības sporta nedēļa Move Week Olimpiska nedēļa /2021.m.g. Rīgas 123. pirmsskolas izglītība iestāde sadarbībā ar Latvijas Kinematogrāfistu savienību piedalījās projektā "Kino visiem un visur Latvijā" organizēja kino nedēļas bērniem, tika demonstrētas latviešu animācijas filmas. Pasākumi tika organizēti zālē, vienas grupas ietvaros, ievērojot SPKC ieteikumus: Kino dienas Kino nedēļa. 5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi gada 20. janvārī Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestāde noslēdza līgumu ar Biedrību Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju par personas datu apstrādi ar mērķi ieviest un īstenot iestādē preventīvo programmu Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs un veikt bērnu novērojumu un riska izvērtējama metodiku e-vietnes platformā Bērnu labsajūtas mērījums. 6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 6.1.Prioritātes Audzināšanas mērķis: Izglītojamais tikumiska, rīcībspējīga, atbildīga personība, ar izpratni par vispārpieņemtām sociālās kultūras vērtībām sabiedrībā, ieinteresēts kultūrvēsturiskās pieredzes izzināšanā un lojāls Latvijas valstij. Audzināšanas uzdevumi: 1. Iekļaut izglītojamā audzināšanas procesā būtiskākās vērtības ģimene, darbs, daba, dzīvība, cieņa, latviešu valoda un Latvijas valsts un tajā balstītu ieradumu, kā arī tikumu - centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerances izkopšanu integrētā mācību procesā dienas gaitā un iestādes organizētajos pasākumos un projektos; 2. Sekmēt caurviju prasmju pilsoniskā līdzdalība, sadarbība, pašvadīta mācīšanās attīstību daudzveidīgi organizētā mācību vidē telpās un āra vidē, ikdienā un svētku reizēs; 3. Nodrošināt pilsoniskās audzināšanas un līdzdalības sekmēšanu sadarbībā ar vecākiem pirmsskolā un ģimenē Secinājumi pēc 2020./2021. mācību gada izvērtēšanas

11 Rīgas 123. pirmsskola izglītība iestādē tika organizēti un īstenoti pasākumi, kas tik vērsti uz: 1. izpratni par ģimeni kā vērtību organizējot Tēvu dienu, Ģimenes dienu, radošas Ziemassvētku darbnīcas kopā ar vecākiem, ģimenes tradīciju apzināšanā un dažādu ģimenes kopdarbu izstādes; 2. sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību pirmsskolas telpu un pagalma vides sakārtošanā un saglabāšanā. Tikumiskās vērtības darba aktualizēšanā, tikuma un ieraduma, atbildības sekmēšana, iesaistot izglītojamos grupas augu un Sakņu dārza kultūru kopšanā. Pastaigu laukuma uzturēšana, Talkas ar vecākiem pavasara periodā, Labdarības akcijas No sirds uz sirdi, Drošības kaste Bērnu klīniskās slimnīcas bērniem, Veco ļaužu pansionātiem Ziemassvētku apsveikumi, zīļu lasīšana ZOO, valsts mēroga talkas Par tīru Latviju popularizēšana. Metodiskās izstrādnes ekoloģiskas kultūras veidošana Es daba, Es par ekoloģiju ; 3. patriotisma audzināšanu valsts svētku svinēšana Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena, Baltā galdauta svētki. Dalība pirmsskolas izglītības iestāžu radošās darbības pasākumu kompleksā Miķeļdienas gadatirgus, Sanāciet Mārtiņbērni, Sveču diean, Meteņdienas, dziedātāju konkurss Skaista mana tēvu zeme, Ieskandinām Līgo. Nacionālo stūrīšu papildināšana grupas telpās, attēlu un video sižetu demonstrēšana, latviešu tautasdziesmu, teiku un pasaku lasīšana, latviešu klasiķu daiļdarbu un komponistu mūzikas repertuāra izvēle, koncerti, izstādes, radošās darbnīcas u.c. 7. Citi sasniegumi 7.1.Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde Rīgas 123. pirmsskolas izglītība iestāde 2020./2021.m.g. ir slēgusi trīspusējo līgumu ar Latvijas Valsts Universitāti un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentiem (Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestrādes pirmsskolas skolotājiem) organizējot darba prakses. Sadarbība ar universitāti ir ieguvums gan iestādei ka darba devējam, gan potenciālajam darbiniekam, gan arī nozarei kopumā, kam būs nodrošināts kvalificēts darbaspēks ilgtermiņā. Izglītības iestādes prioritāte ir atbalsts jauno pedagogu profesionālo prasmju attīstīšanai. Izglītības iestāde ir ieinteresēta piesaistīt iestādes vajadzībām kvalificēti apmācītu darbinieku apmācot potenciālo pedagogu un attīstot izglītības iestādi kā mācīšanas organizāciju /2021.m.g. tika organizētas un īstenotas prakses: 1. 3.kursa studentes Aktīvās mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā norises laiks no līdz ; 2. 1.kursa studente Aktīvā mācību un audzināšanas prakse pirmsskolā norises laiks no līdz ; 3. 3.kursa studente Pētnieciska prakse pirmsskolā norises laiks no līdz ; 4. 4.kursa studente Kvalifikācijas un integrētā mācības prakse pirmsskolā norises laiks no līdz gadā 1. februārī Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestāde noslēdza līgumu ar mācību centru DIJA nodrošinot prakses vietu pavāra palīgam gadā 07. februārī Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestāde noslēdza līgumu ar mācību centru FN Drošība nodrošināšanot iestādes saimniecības vadītājai apmācību Ugunsdrošība un aizsardzība 160 stundu apjomā. Rīgas 123.pirmsskolas izglītības iestādei piešķirts sertifikāts BĒRNAM DROŠS UN DRAUDZĪGS BĒRNUDĀRZS. Izglītības iestādes vadītājs Lolita Afremenkova

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa

ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa ESF projekts «Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē» Konsultatīvā nodaļa 23.11.2016. Inga Millere Konsultatīvās nodaļas vadītāja Konsultatīvās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

RSU SKMK Stratēģija

RSU SKMK Stratēģija RSU SARKANĀ KRUSTA MEDICĪNAS KOLEDŽAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016. 2020.GADAM Rīga, 2015 SATURS Ievads... 3 1. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas stratēģijas pamatnostādnes... 4 2. Galvenie Koledžas

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?

Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk? 08.06.2016. Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

LATVIJAS BASKETBOLS CEĻĀ UZ SASNIEGUMIEM – Dace

LATVIJAS BASKETBOLS  CEĻĀ UZ   SASNIEGUMIEM – Dace LATVIJAS LATVIJAS BASKETBOLA BASKETBOLA SASNIEGUMI SASNIEGUMI LATVIJAS LATVIJAS LEPNUMS LEPNUMS Basketbola Basketbola attīstības attīstības programma programma STRATĒĢISKIE VIRZIENI KONKURĒTSPĒJĪGU KONKURĒTSPĒJĪGU

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc

Microsoft Word - PS Edinas pakalp spec.doc Ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijas standarts 1. Vispārīgie jautājumi 1. Profesijas nosaukums ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 2. Profesijas kods 5121 26. 2. Nodarbinātības apraksts 1. Profesionālās

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

FMzino_

FMzino_ Informatīvais ziņojums par Latvijas gatavību Eiropas Savienības finanšu resursu apguvei Šajā ziņojumā ir ietverta informācija par ES struktūrfondu (turpmāk - SF) un Kohēzijas fonda īstenošanas gaitu uz

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā

Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā 2014.gada 20.jūnija Rīkojums Nr. 315 Rīgā (prot. Nr.33 59. ) Grozījumi darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā 1. Izdarīt darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājumā

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Kognitīvo procesu izpēte klīniskajā psiholoģijā Jeļena Lučkina, Mg.psych., klīniskais psihologs PSIHOLOĢIJA... Zinātne, kas pēta cilvēka vai cilvēku grupas psihes un psihiskas darbības izcelsmi, attīstību

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation No profesijas standarta līdz reformai 2019. gada 16. martā. 19.03.2019 1 Reforma Sieviešu dzimtes vārds Pārkārtojums, pārveidojums, saglabājot galveno no līdzšinējā Pārmaiņa, pārkārtojums kādā sabiedrības

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

B_Briede

B_Briede LLU pirmā kursa studentu pašvirzītās studijas LLU TF IMI prof. Baiba Briede Saturs Pašvirzīto studiju būtība Aktualitāte Pasaules ekonomikas foruma 2018 un Boloņas procesa kontekstā LLU 1. kursa studentu

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija lai mācītos jebkurā laikā un vietā 2016. gada 24. augusts Lielais dzintars, Liepāja www.iespejutilts.lv IESPĒJU TILTS 2016, lai mācītos jebkurā laikā un vietā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars norisināsies

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konference Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība mūsdienu izglītības aktualitātes, 2014. gada 29. oktobris ESF projekts Atbalsts izglītības pētījumiem 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 Pētījums

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība

Uzņēmīgums un uzņēmējdarbība Atbalsta pasākumi jaunajiem uzņēmējiem Kas ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas gūt peļņu. Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs cilvēks

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

Latvijas Pilsoniska alianse

Latvijas Pilsoniska alianse Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesā Rasma Pīpiķe, direktore Latvijas Pilsoniskā alianse Inta Šimanska, politikas koordinatore Latvijas Pilsoniskā alianse Apmācību saturs Sabiedrību veido dažādas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Atpazīsti bīstamību, padomā un rīkojies droši - kā zināšanām kļūt par paradumiem jauno izglītības standartu kontekstā Ineta Upeniece VISNN vadītāja 2017.gada 17.oktobrī Valsts darba inspekcijas un Valsts

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk