Izmeklēšanas noslēpums procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Izmeklēšanas noslēpums procesā par noziedzīgi iegūtu mantu"

Transkripts

1 Izmeklēšanas noslēpums procesā Dr. iur. Sandra Kaija Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Latvija Kopsavilkums Rakstā tiek analizēta izmeklēšanas noslēpuma pamatotība procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Kriminālprocesa likumā nav paredzēts kategorisks aizliegums iepazīstināt personu ar procesa materiāliem. Tomēr pro cesā par noziedzīgi iegūtu mantu izmeklēšanas noslēpuma saglabāšana un ievērošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu pamata kriminālprocesa norisi, kas ļautu sasniegt Krimi nālprocesa likuma mērķi, t. i., noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas nodrošina efek tīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregu lējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē. Skatot šo jautājumu, jāvērtē, vai labums, ko iegūst sabiedrība, ir lielāks par nodarīto zaudējumu personas tiesībām un likumiskajām interesēm. Kritēriju noteikšanā, lemjot jautājumu par iepazīšanos ar lietas materiāliem, jābūt vienveidībai. Atslēgvārdi: izmeklēšanas noslēpums, noziedzīgi iegūta manta, process. Ievads Raksts sagatavots, pamatojoties uz Satversmes tiesai sniegto viedokli lietā Nr par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam (autore lietas izskatīšanā bija uzaici nāta kā pieaicinātā persona). Satversmes tiesas spriedums tika pieņemts gada 23. maijā [14]. Jautājuma aktualitāti pamato arī tas, ka Satversmes tiesā ir saņemts vēl viens pieteikums par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, par kuru gada 10. aprīlī pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu [13]. 14

2 Raksta mērķis ir izpētīt izmeklēšanas noslēpuma pamatotību procesā par noziedzīgi iegūtu mantu, konstatēt problēmjautājumus un sniegt iespējamos risinājumus. Rakstā izmantotas šādas tiesību normu interpretācijas metodes: sistēmiskā interpretācijas metode, lai noskaidrotu tiesību normas jēgu saistībā ar citām tiesību normām, un teleoloģiskā interpretācijas metode, lai noskaidrotu tiesību normas jēgu, pamatojoties uz lietderīgu un taisnīgu mērķi, kas ar attiecīgo tiesību normu jāsasniedz. Svarīgākās atziņas teorijā un praksē Satversmes tiesā tika apstrīdētas normas par Kriminālprocesa likuma (turpmāk KPL) [5] 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk Satversme) 92. panta pirmajam teikumam [6]. Apstrīdētajā normā noteikts, ka procesa lietas materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors un tiesa, kas izskata šo lietu. Kriminālprocesa likuma 628. pantā minētās personas ar lietas materiāliem var iepazīties ar procesa virzītāja atļauju un viņa noteiktajā apjomā. Konstitucionālās sūdzības iesniedzēja uzskatīja, ka apstrīdētā norma neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un tādējādi nenodrošina procesuālās vienlīdzības (līdzvērtības) principu, un pārkāpj tiesības uz taisnīgu tiesu. Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajā teikumā noteikts: Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā [6]. Šāda garantija atbilst svarīgākajos starptautiskajos tiesību aktos, piemēram, ANO Vispārējo Cilvēktiesību deklarācijas 10. pantā [2], Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantā [3], ANO Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 14. pantā [1] deklarētajām tiesībām. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta pirmajā daļā noteikts, ka, nosakot civilo tiesību un pienākumu vai izvirzītās apsūdzības krimināllietā pamatotību, ikvienam ir tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, ar likumu noteiktā tiesā. Tiesas spriedumu jādara publiski zināmu, taču preses un publikas klātbūtne procesā var tikt pilnībā vai daļēji aizliegta tikumisku apsvērumu, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības interesēs tādā demokrātiskā sabiedrībā, kurā to prasa nepilngadīgo intereses vai procesa dalībnieku privātās dzīves aizsardzība, vai arī tajā apmērā, kuru tiesa uzskata par absolūti nepieciešamu īpašos apstākļos, kad atklātība apdraudētu taisnīguma intereses. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā paredzētas divas galvenās taisnīgas lietas izskatīšanas garantiju grupas: 1) organiskās garantijas vērstas uz to, lai šāda lietas izskatīšana būtu iespējama, tādējādi valsts iestādēm tiek uzlikta virkne pienākumu (izveidot likumīgu tiesu, saglabāt neitralitāti, ievērot lietas izskatīšanas publiskumu u. tml.); 2) funkcionālās garantijas vērstas uz vienlīdzīguma nodrošināšanu visās procesa stadijās [16]. Secināms, ka konvencijas 6. panta prasība par procesuālās līdzvērtības nodrošināšanu ir pieskaitāma funkcionālajām garantijām. 15

3 Kriminālprocesa kvalitāte mūsdienu apstākļos diezgan bieži ir atkarīga no tiesī bas uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgas izskatīšanas nodrošināšanu neatkarīgā un objektīvā, ar likumu noteiktā tiesā. Starp Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļā noteiktajām cilvēka pamattiesībām ir valsts atzītas un aizsargātas cilvēka pamattiesības saskaņā ar Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. Satversme arī garantē, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Kriminālprocesa likuma 17. pantā noteikts, ka kriminālprocesā iesaistītajām personām ir pilnvaras (tiesības un pienākumi), kas viņām nodrošina normatīvajos aktos noteikto uzdevumu un garantēto tiesību līdzvērtīgu īstenošanu. Procesuālo pilnvaru līdzvērtības princips darbojas visa kriminālprocesa laikā. Tomēr procesuālo pilnvaru līdzvērtība nenozīmē, ka visu kriminālprocesā iesaistīto personu tiesībām un pienākumiem jābūt absolūti vienādiem. Jāuzsver, ka šis princips ir reglamentēts diezgan vispārīgi un līdzvērtīga īstenošana, protams, ir vērtējuma jēdziens, kas piepildāms katrā konkrētā gadījumā. Tāpat jāatzīmē, ka šis princips nav identisks vienlīdzīguma principam. Vienlīdzīguma princips paredz vienādu attieksmi pret vienādā statusā un vienādos apstākļos esošām personām, savukārt procesuālo pilnvaru līdzvērtīguma princips var būt attiecināms uz dažādiem procesa dalībniekiem, kuriem kādā konkrētā brīdī procesā ir uzlikti vienādi pienākumi, piešķirtas vienādas tiesības u. tml. Šis princips nozīmē, ka procesa dalībniekiem jānodrošina līdzvērtīgas (bet ne obligāti vienādas) iespējas tās īstenot u. tml. Piemērojot praksē dažādas kriminālprocesa normas, tieši prakses darbiniekiem jābūt tiem, kas rūpīgi ievēro šo vienlīdzīguma idejas īstenošanu [19, 64]. Taisnīgas tiesas jēdziens ietver arī pušu līdzvērtīgu iespēju principu. Tas paredz, pirmkārt, visām procesā iesaistītajām pusēm iespēju izklāstīt lietas apstākļus un, otrkārt, liedz kādai no pusēm piešķirt būtiskas priekšrocības salīdzinājumā ar oponentu [18, 6]. Tomēr jāņem vērā, ka tas nenozīmē, ka atsevišķos gadījumos (vai atsevišķu kategoriju lietās) šādas priekšrocības nevarētu būt pamatotas [17, 135]. Procesuālās līdztiesības princips (equality of arms) ir būtisks tiesību uz taisnīgu tiesu elements un vienlaikus arī tiesiskās vienlīdzības principa īpašā izpausme, kas attiecināma uz visu kategoriju tiesai pakļautajām lietām. Tas noteic, ka lietas izskatīšanas procesā procesa dalībnieku tiesībām jābūt taisnīgi līdzsvarotām (fair balance), proti, katram ir jābūt nodrošinātam ar adekvātām iespējām izmantot procesuālos līdzekļus, neesot nepamatoti nostādītam nelabvēlīgākā stāvoklī kā citi procesa dalībnieki. No proce suālās līdztiesības principa tādējādi izriet valsts pienākums izveidot tādu lietu izska tīšanas procesuāltiesisko regulējumu, kas to nodrošina [17, ]. Risinot jautājumu par tiesībām iepazīties ar procesa lietas materiāliem, svarīgi ir novērtēt, vai ierobežojums atbilst visiem pamattiesību ierobežojuma konstitucionalitātes testā ietvertajiem kritērijiem: 1) pamattiesību ierobežojumam ar likumu; 2) leģitīmajam mērķim; 3) samērīgumam [15, 10]. 16

4 Pamattiesību ierobežojums ar likumu. Izvērtējot pamattiesību ierobežojuma atbilstību Satversmei, vispirms jāpārbauda: 1) vai ierobežojums noteikts ar pienācīgā kārtā pieņemtu likumu, t. i., vai likums ir pieņemts, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību; 2) vai likums ir izsludināts un publiski pieejams atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 3) vai likums ir pietiekami skaidri formulēts, lai persona varētu izprast no tā izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt tā piemērošanas sekas; 4) vai likums nodrošina aizsardzību pret tā patvaļīgu piemērošanu (pie mēram, sk. Satversmes tiesas gada 4. februāra spriedumu lietā Nr Par Komerclikuma 142. panta otrās daļas un 284. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam punktu [15]). Domājams, pirmie divi punkti šaubas nerada. Kriminālprocesa likuma 629. panta piektajā daļā paredzētais ierobežojums noteikts ar pienācīgā kārtā pieņemtu likumu, un likums ir pieņemts, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību, kā arī likums ir izsludināts un publiski pieejams atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lietā Medvedyev un citi pret Franciju Eiropas Cilvēktiesību tiesa norāda, ja runa ir par to, vai ir ievērota prasība likumā noteiktā kārtībā, tad Konvencija būtībā atsaucas uz nacionālo likumu un nosaka pienākumu ievērot nacionālā likuma materiālās un procesuālās normas [11]. Trešā punkta prasība, lai likums nodrošina aizsardzību pret tā patvaļīgu piemērošanu, var tikt īstenota, ņemot vērā pieņemtā lēmuma pārsūdzību. Satversmes tiesa akcentēja, ka procesa virzītājs, kas vienlaikus ir viena no procesa par noziedzīgi iegūtu mantu pusēm, kas turklāt joprojām turpina izmeklēt noziedzīgo nodarījumu, pieņemot lēmumu par iepazīšanos ar noziedzīgi iegūtas mantas lietas materiāliem, rada pamatotas šaubas par šā lēmuma objektivitāti un neatkarību, ja saskaņā ar taisnīgas tiesas principu šāds lēmums netiek pārvērtēts tiesā. Tikai procesā, kurā tiek nodrošināts pušu līdzvērtīgu iespēju princips, var nonākt līdz taisnīgam tiesas nolēmumam pēc būtības. Likumdevējam būtu jāparedz kārtība, kas nodrošinātu pušu līdzvērtīgu iespēju principu šajās lietās, paredzot tiesai iespēju pārbaudīt procesa virzītāja lēmuma par personas tiesībām iepazīties ar procesa lietas materiāliem tiesiskumu un pamatotību, tādējādi nodrošinot personai efektīvu īpašuma tiesību aizsardzību. Tieši tiesa ir tas subjekts, kam, izskatot jautājumu pēc būtības, vienlaikus būtu jāveic ar mantu saistīto personu pamattiesību ievērošanas kontroles funkcija. Turklāt tiesa, izskatot lietu pēc būtības, jebkurā gadījumā iepazīstas ar visiem procesa lietas materiāliem [14]. Tādēļ KPL jāveic grozījumi, īstenojot Satversmes tiesas spriedumā noteikto. Jāņem vērā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā norādīto, ka attiecīgajai personai ir efektīva iespēja pārsūdzēt lietas apstākļus, tostarp konkrētus faktus un pieejamos pierādījumus, kuri ir pamatā tam, lai īpašumu uzskatītu par iegūtu no noziedzīgas darbības [4]. 17

5 Tomēr var piekrist konstitucionālās sūdzības iesniedzējai, ka normā nav paredzēti kritēriji, pēc kuriem procesa virzītājam jāvadās, lemjot par atļaujas iepazīties ar lietas materiāliem izsniegšanu. Saeima savā atbildē norāda, ka šādā situācijā likumdevējam nav nepieciešams un pat nav iespējams noteikt precīzus un detalizētus kritērijus procesa virzī tāja lēmuma pieņemšanai. Arī Satversmes tiesa savā spriedumā norāda, ka kritēriji, kas procesa virzītājam jāņem vērā, lemjot par personas tiesībām iepazīties ar procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietas materiāliem, jau šobrīd pastāv tiesību sistēmā un, sistēmiski interpretējot tiesību normas, ir tieši piemērojami, tāpēc tos atkārtoti ietvert normatīvajā regulējumā nav nepieciešams [14]. Neapšaubāmi, var piekrist Satversmes tiesai. Tomēr jāatzīst, ka KPL nav ievērota vienveidība, jo dažos gadījumos šādi kritēriji likumā ir noteikti, piemēram, KPL panta trešās daļas 1. punktā noteikts, ka viena no personas, kurai ir tiesības uz aiz stāvību, pamattiesībām kriminālprocesā ir iepazīties ar tiem lietas materiāliem, ar kuriem pamatots ierosinājums piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, ciktāl šāda piekļuve neapdraud citu personu pamattiesības, sabiedrības intereses un netraucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanu [5]; KPL 231. pants, kurā reglamentēta iepazīšanās kārtība ar materiāliem (pārskatiem par speciālajām izmeklēšanas darbībām, kā arī ar tehniskajiem līdzekļiem fiksētiem materiāliem, par kuriem procesa virzītājs atzinis, ka tiem nav pierādījumu nozīmes kriminālprocesā), kas nav pievienoti krimināllietai. Šī panta trešajā daļā noteikts, ka izmeklēšanas tiesnesis izvērtē pieteikumu, ņemot vērā materiālu iespējamo nozīmi kriminālprocesā un pieļautos cilvēka tiesību ierobežojumus, un var liegt iespēju iepazīties ar nepievienotajiem materiāliem, ja tas var būtiski apdraudēt kādas kriminālprocesā iesaistītās personas dzīvību, veselību vai ar likumu aizsargātās intereses vai ja tas aizskar tikai trešās personas privātās dzīves noslēpumu [5] (autores izcēlumi). Skaidra un precīza tiesiskā regulējuma, konkrētu kritē riju neesamība procesā var izraisīt personu tiesību nepama totus pārkāpumus normas piemērošanas praksē, liedzot personām iespēju uz pilnvērtīgu tiesisko aizsardzību. Turklāt process visbiežāk (faktiski vienmēr) tiks pabeigts ātrāk nekā pamata kriminālprocess, tādējādi persona, kuras intereses attiecīgais process skar, var vispār netikt iepazīstināta ar materiāliem, kas ir pamatā mantas atzīšanai par noziedzīgi iegūtu. Tātad izmeklēšanas noslēpuma sargāšana šajā gadījumā ir izvērtējama ar vislielāko rūpību. Leģitīmais mērķis. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka ikviena personas pamattiesību ierobežojuma pamatā jābūt apstākļiem un argumentiem, kādēļ tas vajadzīgs. Tātad ierobežojumam jābūt noteiktam svarīgu interešu leģitīmo mērķu labad. Pamattiesību ierobežojumus iespējams attaisnot ar dažādiem apstākļiem. Likumdevējam parasti ir konkrēti mērķi, kurus tas vēlas sasniegt ar tiesību normā noteikto pamattiesību ierobežojumu. Lai kādi būtu likumdevēja nolūki, pamattiesību ierobežojumu tas var noteikt tikai gadījumā, ja ar to tiek sasniegts kāds no Satversmes 116. pantā minētajiem 18

6 leģitīmajiem mērķiem. Proti, pamattiesības var ierobežot, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Šīs piecas konsti tucionāla ranga vērtības ir tie leģitīmie mērķi, kuru labad var notikt pamattiesību iero be žošana (sk., piemēram, Satversmes tiesas gada 15. aprīļa spriedumu lietā Nr [15]). Kriminālprocesam raksturīga un būtiska pazīme ir ziņu iegūšana par faktiem, kas nepieciešamas taisnīgam krimināltiesisko attiecību noregulējumam, un to fiksēšana krimināllietas materiālos. Process plašā izpratnē ir kriminālprocesuāla darbība, proti, tāda darbība, kas reglamentēta KPL. Arī Augstākā tiesa norāda, ka to, kāda darbība uzskatāma par kriminālprocesuālu darbību, nosaka pats Kriminālprocesa likums, proti, kriminālprocesuāla darbība ir tāda darbība, kas tiek regulēta Kriminālprocesa likumā [12]. Jebkuras procesuālās darbības veikšanai jābūt pama totai, vērstai uz konkrētā mērķa sasniegšanu. Citiem vārdiem sakot, procesuā lās darbības pamats ir apstākļu kopums, kas liecina par to, ka konkrētās procesuālās darbī bas izdarīšana ir nepieciešama KPL mērķa sasniegšanai. Kriminālprocesā ir vērojama tendence paplašināt kriminālprocesā iesaistīto personu iespējas iepazīties ar krimināllietas materiāliem, lai īstenotu savas tiesības un brīvības. Tā ir ne tikai tradicionālā iepazīšanās ar krimināllietas materiāliem, pabeidzot pirmstiesas procesu, bet arī saņemot dažādu dokumentu kopijas, piemēram, kratīšanas lēmuma un protokola kopijas (KPL 181. un 185. pants); pirms pieņemt lēmumu piemērot par drošības līdzekli, kurš saistīts ar brīvības atņemšanu, procesa virzītājs izsniedz personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, ierosinājuma kopiju, kurā norādīts konkrētā drošības līdzekļa izvēles pamatojums ar konkrētiem, uz lietas materiāliem balstītiem apsvērumiem (KPL 246. pants); aizstāvim ir tiesības KPL 83. panta pirmajā daļā minētajos obligātās aizstāvības gadījumos iepazīties ar visiem lietas materiāliem no apsūdzības izsniegšanas brīža un saņemt šo materiālu kopijas (KPL 86. pants); protokola kopiju par aresta uzlikšanu mantai izsniedz pret parakstu personai, pie kuras izdarīta mantas aprakste, vai vienam no šīs personas pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, bet, ja to nav klāt, tās vietējās pašvaldības pārstāvim, kuras administratīvajā teritorijā mantai uzlikts arests (KPL 363. pants). Taču iepazīšanās ar krimināllietas materiāliem konkurē ar izmeklēšanas noslēpumu pirmstiesas kriminālprocesā. Visi krimināllietas materiāli nav atzīstami par izmek - lēšanas noslēpumu, tomēr kriminālprocesa intereses prasa saglabāt noteiktu pirms tiesas procesā iegūtu ziņu par faktiem konfidencialitāti. Kriminālprocesa likumā tiek izmantots jēdziens izmeklēšanas noslēpums, tas atspoguļots vairākos KPL pantos: 1) 219. panta (Automatizētās datu apstrādes sistēmā esošo datu kontrole) trešajā daļā procesa virzītājs var aizliegt šai personai citu darbību veikšanu ar kontrolei pakļautajiem datiem, kā arī brīdina šo personu par izmeklēšanas noslēpuma neizpaušanu; 19

7 2) 234. panta (Krimināllietai nepievienotajos materiālos ietvertās informācijas aizsardzības pasākumi) pirmajā daļā speciālās izmeklēšanas darbības veikšanas metodes, paņēmieni un līdzekļi, kā arī tās rezultātā iegūtās ziņas, kurām nav pierādījumu nozīmes kriminālprocesā, kurā šī darbība veikta, vai kuru izman tošana citā kriminālprocesā nav atļauta, vai kuras nav nepieciešamas sabied rības drošības tūlītēja būtiska apdraudējuma novēršanai, ir valsts vai izmek lē šanas noslēpums, un personas par to izpaušanu atbild Krimināllikumā noteiktajā kārtībā; 3) 375. panta (Iepazīšanās ar krimināllietas materiāliem) pirmajā daļā kriminālprocesa laikā krimināllietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums un ar tiem drīkst iepazīties amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu, kā arī personas, kurām minētās amatpersonas attiecīgos materiālus uzrāda šajā likumā paredzētajā kārtībā; 4) 629. panta (Tiesas process ) piektajā daļā procesa lietas materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors un tiesa, kas izskata šo lietu. Šā likuma 628. pantā minētās personas ar lietā esošie materiāliem var iepazīties ar procesa virzītāja atļauju un viņa noteiktajā apjomā. Process skatāms kontekstā ar Kriminālprocesa likuma 1. pantā noteikto mērķi efektīvu krimināllikuma normu piemērošanu un taisnīgu kri mi nāltiesisko attiecību noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē. Tādēļ rūpīgi jāizvērtē, vai konkrēts personu ierobežojošs procesuāls pasākums tiešām ir nepieciešams un vai tā piemērošana vispār vai noteiktā pakāpē ir uzskatāma par tiesiski attaisnojamu iejaukšanos personas darbībā. Jāatzīst, ka personu tiesības iepa zī ties ar procesa lietas materiāliem nav absolūtas, un tās var tikt ierobežotas ar leģitīmu mērķi neapdraudēt citu personu pamattiesības, sabiedrības intereses un netraucēt kriminālprocesa mērķa sasniegšanu. Šāds secinājums balstīts uz to, ka ziņas par faktiem, kuras ir procesa virzītāju rīcībā, objektīvi izraisa to personu interesi, kuras var pretdarboties kriminālprocesa interesēm. (Ar pretdarbošanos jāsaprot ne tikai dažādi noziedzīgā nodarījuma slēpšanas veidi un formas, bet tā jātulko plašāk, ar pretdarbošanos saprotot jebkuru personu apzinātu darbību ar mērķi kavēt kriminālprocesu un tā mērķa sasniegšanu.) Krimināllietas materiāli var saturēt informāciju, kas tieši vai netieši saistīta ar dažādu noslēpumu aizsardzību (personas privātās dzīves noslēpumu, valsts noslēpumu, komercnoslēpumu, izmeklēšanas noslēpumu u. c.), un tās neatļauta izplatīšana var pārkāpt kriminālprocesā iesaistīto un citu personu tiesības. Nepamatota pirmstiesas procesa datu izpaušana var nopietni sarežģīt arī kriminālprocesa, no kura izdalīti materiāli, izmeklēšanu, tās dēļ var zaudēt kriminālprocesā iegūtos pierādījumus, radīt apstākļus pierādījumu iespējamai iznīcināšanai, prettiesiski ietekmēt liecinošās personas, ļaut personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, izvairīties no pirmstiesas procesa un tiesas, vai citādi pretdarboties kriminālprocesam. 20

8 Lietā Svipsta pret Latviju, lietā Miķelsons pret Latviju, kā arī Garcia Alva vs. Germany, Lietzow vs. Germany [9, 10, 7, 8] u. c. lietās Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzinusi krimināllietu efektīvas izmeklēšanas nepieciešamību, kas attaisnotu to, ka daļa no izmeklēšanas gaitā savāktās informācijas ir konfidenciāla un netiek izpausta, lai apsūdzētie nevarētu mainīt pierādījumus un traucēt likuma piemērošanu. Eiropas Cilvēktiesību tiesa norāda, ka šo leģitīmo mērķi tomēr nedrīkst īstenot uz būtiska personas tiesību ierobežojuma rēķina. Vērtējot šo aspektu, jāmin KPL 628. pants, kurā expressis verbis noteikts procesa virzītāja pienākums izsniegt attiecīgajai personai aizdomās turētajam vai apsūdzētajam un personai, pie kuras manta tika izņemta vai tai tika uzlikts arests, ja šādas personas attiecīgajā kriminālprocesā ir, vai arī citai personai, kurai ir tiesības uz konkrēto mantu lēmuma kopiju par to, ka nolemts uzsākt procesu. Lēmumā procesa virzītājam jānorāda: 1) ziņas par faktiem, kas pamato mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu vai mantas noziedzīgo izcelsmi, kā arī to, kādi materiāli no izmeklēšanā esošās krimināllietas par noziedzīgu nodarījumu tiek izdalīti lietā par noziedzīgi iegūtu mantu; 2) kuras personas ir saistītas ar konkrēto mantu; 3) kādu rīcību ar noziedzīgi iegūtu mantu viņš ierosina (KPL 627. panta otrā daļa). Tādējādi likumā paredzētas noteiktu personas tiesības saņemt informāciju par procesu noteiktā formā, proti, saņemt attiecīgā lēmuma kopiju bez īpaša pieprasījuma, turklāt tas notiek nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas. Līdz ar to apstrīdētā norma ļauj leģitīmo mērķi īstenot vienlaikus ar kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesībām, jo paredz personai tiesības saņemt procesa virzītāja lēmuma kopiju, tādējādi saņemot informāciju arī par to, kādi materiāli no izmeklēšanā esošās krimināllietas par noziedzīgu nodarījumu tiek izdalīti lietā par noziedzīgi iegūtu mantu. Samērīgums. Vērtējot samērīgumu, jānorāda, ka process par noziedzīgi iegūtu mantu tiek uzsākts savlaicīgas atrisināšanas un procesa ekonomijas interesēs, ja tam piekrīt uzraugošais prokurors. Procesa virzītājam ir tiesības pirmstiesas kriminālprocesā izdalīt no krimināllietas materiālus un uzsākt procesu tikai tajā gadījumā, ja pastāv šādi nosacījumi: 1) pierādījumu kopums dod pamatu uzskatīt, ka mantai, kura izņemta vai kurai uzlikts arests, ir noziedzīga izcelsme vai saistība ar noziedzīgu nodarījumu; 2) objektīvu iemeslu dēļ krimināllietas nodošana tiesai tuvākajā laikā (saprātīgā laika periodā) nav iespējama vai var radīt būtiskus neattaisnotus izdevumus. Tas nozīmē, ka pamata process ir tikai pirmstiesas procesa stadijā (pirmstiesas izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā), līdz ar to apstrīdētajā normā paredzētais ierobežojums tiek vērsts uz noziedzīgo nodarījumu efektīvu izmeklēšanu un citu personu tiesību aizsardzību, ar apstrīdēto normu var sasniegt ierobežojuma leģitīmo mērķi. 21

9 Turklāt katram no procesiem ir atšķirīgi mērķi. Vienā gadījumā kriminālprocesā jānoskaidro: 1) vai ir noticis noziedzīgs nodarījums; 2) persona, kura saucama pie kriminālatbildības; 3) vai ir pamats kriminālprocesa izbeigšanai, pabeigšanai vai virzīšanai uz tiesu (KPL 384. pants). Tātad kriminālprocesā jāizlemj jautājums par personas vainas konstatāciju noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Savukārt procesā par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu tiesas uzdevums nav lemt jautājumu par personas vainu, bet par to, vai manta ir saistīta ar noziedzīgu nodarījumu, vai mantas izcelsme ir noziedzīga u. tml. atbilstoši KPL 630. pantā noteiktajam. Procesā par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu netiek risināts apsūdzības pamatotības jautājums. Turklāt procesa virzītājs (ja tas ir izmeklētājs ar prokurora piekrišanu), kurš pieņem lēmumu uzsākt procesu, pats neizlemj jautājumu pēc būtības, bet lēmumu un tam pievienotos materiālus nosūta rajona (pilsētas) tiesai. Tiesas sēdē tiek uzklausīts procesa virzītājs, prokurors, pārējās uzaicinātās un ieradušās personas, viņu pārstāvji vai aizstāvji. Tiesas sēdē, nodrošinot procesuālo pilnvaru līdzvērtības principu, tiesas procesā iesaistītajām personām ir vienādas tiesības pieteikt norai dījumus vai lūgumus, iesniegt pierādījumus, iesniegt tiesai rakstveida paskaidrojumus, kā arī piedalīties tiesas procesa gaitā radušos citu jautājumu izskatīšanā. Secinājumi un priekšlikumi 1. Kriminālprocesa likuma 629. panta piektā daļa neparedz kategorisku aizliegumu iepazīstināt personu ar procesa materiāliem. 2. Izmeklēšanas noslēpuma saglabāšana un ievērošana procesā par noziedzīgi iegūtu mantu ir nepieciešama, lai nodrošinātu pamata kriminālprocesa norisi, kas ļautu sasniegt KPL mērķi, t. i., noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas nodrošina efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē. Skatot šo jautājumu, jāvērtē, vai labums, ko iegūst sabiedrība, ir lielāks par personas tiesībām un likumiskajām interesēm nodarīto zaudējumu. 3. Kritēriju noteikšanā, lemjot jautājumu par iepazīšanos ar lietas materiāliem, jābūt vienveidībai. Tās nodrošināšanai saskatāmi divi risinājumi: 1) KPL 629. panta piektā daļa jāpapildina ar konkrētiem kritērijiem, kas jāņem vērā, izlemjot jautājumu, ļaut vai neļaut iepazīties ar procesa materiāliem; 2) šādus kritērijus neparedzēt arī citās KPL normās, bet atstāt to tiesību normu interpretācijai, balstoties uz kriminālprocesa pamatprincipiem. 4. Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, jāveic grozījumi KPL, ciktāl tiesa nevar pārvērtēt procesa virzītāja lēmuma par personas tiesībām iepazīties ar procesa lietas materiāliem tiesiskumu un pamatotību. 22

10 Secret of Investigation in Proceedings Regarding Criminally Acquired Property (Abstract) Abstract The article analyses the issue of investigative secrecy merits in the process of criminally acquired property. The author concludes that the Criminal Procedure Law does not introduce a categorical ban for people to get acquainted with the materials of the process of criminally acquired property. However, investigative secrecy and respect for the process of criminally acquired property is required to ensure the basic criminal conduct that would result in the Criminal Procedure Law objective, namely to determine the order of criminal procedure that ensures the effective application of the norms of the Criminal Law and the fair regulation of criminal legal relations without unjustified intervention in the life of a person. When viewing this issue, it is needed to assess whether the benefit gained by the society is greater than the damage caused to the rights of an individual and legal interests. The author believes that the setting of the criteria in deciding the question of access to the file must be done in uniformity. Keywords: secret of investigation, criminally acquired property, proceedings. Izmantotie avoti un literatūra Tiesību akti 1. ANO Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām. Parakstīts gada 16. decembrī. Latvijas Vēstnesis. 61(2826), ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts. Iegūts no: [sk ]. 3. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Latvijas Vēstnesis. 143/144, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā. ES Oficiālais Vēstnesis. L 127, Kriminālprocesa likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 74(3232), Latvijas Republikas Satversme: LV likums: pieņemta Latvijas Vēstnesis. 43, Tiesu prakse 7. Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada 13. februāra spriedums lietā Garcia Alva vs. Germany, iesniegums Nr / Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada 13. februāra sprieduma lietā Lietzow vs. Germany, iesniegums Nr / Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada 9. marta sprieduma lietā Svipsta vs. Latvia, iesniegums Nr /01. 23

11 10. Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada 3. novembra spriedums lietā Miķelsons vs. Latvia, iesniegums Nr / Eiropas Cilvēktiesību tiesas gada 29. marta Lielās palātas spriedums lietā Medvedyev un citi pret Franciju, iesniegums Nr. 3394/ Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta gada 21. maija lēmums, lieta Nr. SKA-528/ Satversmes tiesas lēmums par lietas ierosināšanu lietā Nr , gada 10. aprīlis. Iegūts no: ierosinasana.pdf [sk ]. 14. Satversmes tiesas spriedums lietā Nr , gada 23. maijs. Pieņemts Latvijas Vēstnesis. 102(5929), Literatūra 15. Balodis, K. Pamattiesību ierobežojuma konstitucionalitātes izvērtēšana Satversmes tiesā. Jurista Vārds. 21(924), Kommentarii k Konvencii o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod i praktike ee primeneniia. (Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике ее применения.) Iegūts no: [sk ]. 17. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, Law and Practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter. Council of Europe, Meikališa, Ā., Strada-Rozenberga, K. Kriminālprocesa veidi, uzbūves raksturojums un pamatprincipi. No: Meikališa, Ā., Strada-Rozenberga, K. Kriminālprocess. Raksti Rīga: Latvijas Vēstnesis,

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142283312 (1-1088-13/17) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 13.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināša 6.11.2013. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 294/1 I (Leģislatīvi akti) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4

OHA_Eveidlapa_rekviziti_A4 Rīgā, 2018.gada 11.janvārī LĒMUMS Nr. 1 Par administratīvā soda uzlikšanu administratīvā pārkāpuma lietā Nr.AP/2017/6-7/14 Izskatot 2017.gada 14.novembrī uzsākto administratīvā pārkāpuma lietu Nr. AP/2017/6-7/14

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ekspeditora un pārvadātāja atbildības problēmjautājumi 02.06.2016 Līga Fjodorova, COBALT zvērināta advokāte Biežākie strīdus iemesli 1. Vai atbild kā ekspeditors vai kā pārvadātājs 2. Vai pārvadātājs rīkojies

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420539111 (A42-00400-13/2) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 11.martā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVI EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME Briselē, 2016. gada 16. martā (OR. en) 2013/0408 (COD) PE-CONS 2/16 DROIPEN 4 COPEN 3 CODEC 20 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS PARLAMENTA

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums Lieta Nr. A420470912 (A01726-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 2. augustā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis Romāns

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

Microsoft Word - Apcietinajums_01_04.doc

Microsoft Word - Apcietinajums_01_04.doc Pētījums veikts ar Sorosa fonda Latvija finansiālu atbalstu. Pētījums prezentēts Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS sadarbojoties ar Rīgas Juridisko augstskolu 2011.gada 4.aprīlī. Pētījums publicēts

Sīkāk

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal

ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A /AA /15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabal ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420704610 143/AA43-0607-13/15 Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents M.Birzgalis,

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42461405 SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.A420415111 (A-01701-13/41) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĒZEKNES TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rēzeknē 2013.gada 6.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu,

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu, EIROPAS KOMISIJA Briselē, 11.7.2012. COM(2012) 363 final 2012/0193 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2018. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 1037 lpp. (VII, A 401, C 351, K 275) Krājumu sagatavoja: Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts:

Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: , fakss: , e-pasts: Latvijas Republikas tiesībsargs Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010, tālr.: 67686768, fakss: 67244074, e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv, www.tiesibsargs.lv 2017. gada 24. aprīlī Nr.6-6/12 ATZINUMS pārbaudes

Sīkāk

ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla

ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla ATSEVIŠĶAS TIESU PRAKSES ATZIŅAS CIVILPROCESUĀLOS JAUTĀJUMOS; JAUNAIS BEZMANTINIEKU MANTAS REGULĒJUMS Kristīne Zīle, Zvērinātu advokātu biroja Raidla Lejiņš & Norcous zvērināta advokāte Lai arī ikdienā

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

Apcietinājuma piemērošanas tiesiskums: nacionālā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas jaunākā prakse

Apcietinājuma piemērošanas tiesiskums: nacionālā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas jaunākā prakse Sorosa fonds - Latvija Projekts TIESAS NOLĒMUMU ANALĪZE UN APSPRIEŠANA Pētījums Apcietinājuma piemērošanas tiesiskums: nacionālā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas jaunākā prakse Pētījuma autores: Andra Tallija

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2013.gada 23.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnesis referents V.Poķis, tiesneses I.Amona un S.Liniņa Lieta

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646

LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 LATVIJAS REPUBLIKA KULTŪRAS MINISTRIJA JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr.3131301340 Atbrīvošanas alejā 56, Rēzeknē, LV-4601 Tālrunis 646 22480, e-pasts: jirmv@jirmv.lv www.jirmv.lv IEKŠĒJIE

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Noraksts

Noraksts Lieta Nr.A420558711 A00452-13/5 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 4.jūnijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142288812 1-1123-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 24.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi

NORAKSTS Lieta Nr.A (A /23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Admi NORAKSTS Lieta Nr.A420360912 (A00958-13/23) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS SPRIEDUMS LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.oktobrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese Rudīte

Sīkāk

SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs V

SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs V SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs Ventspils (turpmāk Sabiedrība) profesionālās ētikas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D.

Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps) Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis) Kristāla pūce (I.Ziemele) Atmiņu mirkļi (D. Saturs Krājuma sastādītāja priekšvārds (J.Pleps)... 10 Profesors Edgars Meļķisis (E.Danovskis)... 12 Kristāla pūce (I.Ziemele)... 15 Atmiņu mirkļi (D.Rezevska)... 17 I nodaļa. Tiesību filozofija No tiesību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Microsoft Word - ok-VISPAREJIE_TIESIBU_PRINCIPI_makets_ docx

Microsoft Word - ok-VISPAREJIE_TIESIBU_PRINCIPI_makets_ docx VISPĀRĒJIE TIESĪBU PRINCIPI: TIESISKĀ DROŠĪBA UN TIESISKĀ PAĻĀVĪBA. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence. Rakstu krājums. Autoru kolektīvs Ringolda Baloža vadībā Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 415

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420592211 A-00570-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 8.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , ,

Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr , , Rūjienā LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts: rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

COM(2016)819/F1 - LV

COM(2016)819/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 21.12.2016. COM(2016) 819 final 2016/0412 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu {SWD(2016)

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.142175911 1-0132-13/15 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 10.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc

Microsoft Word - Latvian - EC translation.doc KONVENCIJA PAR TIESAS IZVĒLES LĪGUMIEM Konvencijas puses vēlmē veicināt starptautisko tirdzniecību un ieguldījumus, paaugstinot tiesisko sadarbību, ticot, ka šādu sadarbību iespējams veicināt, ieviešot

Sīkāk

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot

SIA Forum Cinemas amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā ( Forum Cinemas ), izmantojot SIA amata kandidātu un darbinieku privātuma politika DATU APSTRĀDE Personas dati tiek apstrādāti Uzņēmumā (), izmantojot tikai sertificētas un visām drošības prasībām atbilstošas iekārtas, kā arī ierobežojot

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

NORAKSTS Lieta Nr Lietvedības Nr /17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpi

NORAKSTS Lieta Nr Lietvedības Nr /17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpi NORAKSTS Lieta Nr. 130058618 Lietvedības Nr. 1-0586-18/17 SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2018.gada 6.jūlijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese I.Millere, ar tiesas sēžu sekretāri

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142196211 1-0200-13/22 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 1.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

AK_PD_Rezekne_0206

AK_PD_Rezekne_0206 Piespiedu darba kā kriminālsoda ieviešanas vēsture Latvijā 1999-2003 1. posms Anhelita Kamenska Latvijas Cilvēktiesību centrs Rēzekne, 2016.gada 9.jūnijs Vēsture 1999. gada 1.aprīlis stājas spēkā KL nav

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Sabiedriskā transporta padomes Lēmums Nr gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par Sabiedriskā trans SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME Rīgā, Vaļņu ielā 30 Lēmums Nr.1 2019.gada 10.maijā (prot.nr.5 1) 1. Par lēmumu izpildi. Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 nolikums

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

Publicēts «Kriminālprocesa likumam 10 Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi» Prof. Dr. iur. Ārijas Meikališas zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas

Publicēts «Kriminālprocesa likumam 10 Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi» Prof. Dr. iur. Ārijas Meikališas zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Publicēts «Kriminālprocesa likumam 10 Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi» Prof. Dr. iur. Ārijas Meikališas zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015, 170. 187. Autori: Jānis Baumanis;

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk