Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 20V Mācību priekšmeta Klavierspēle programma

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 20V Mācību priekšmeta Klavierspēle programma"

Transkripts

1 Profesionālās ievirzes izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle 20V Mācību priekšmeta Klavierspēle programma Izglītības programmas Īstenošanas ilgums: 8 gadi Apjoms: 2030 stundas APSTIPRINĀTS Vaiņodes Mūzikas skolas direktore: (M. Ulberte)

2 Profesionālās ievirzes izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle KLAVIERSPĒLE Apjoms 560 stundas 1. MĒRĶIS Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi instrumenta spēles pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē. UZDEVUMI 8 (9) gadu laikā veicināt audzēkņa muzikālo, intelektuālo, emocionālo un radošo spēju attīstību. Atraisīt izglītojamā muzikalitāti, attīstīt muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu. Iemācīt izprast dažādu stilu un žanru skaņdarbus. Attīstīt bērna individuālās un kolektīvās muzicēšanas iemaņas. Veikt muzikālo apmācību savienojot to ar citiem mūzikas priekšmetiem. Nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi klavierspēlē. Prast uzkrātās zināšanas un prasmes izmantot savā radošajā darbībā. Sagatavot un motivēt izglītojamos tālākai profesionālās izglītības ieguvei. 2. PROGRAMMAS ILGUMS, MĀCĪBU DARBA UN PĀRBAUDES FORMAS Programmas Klavierspēle apguves ilgums - 8 ( 9) gadi / 2030 stundas. Mācību forma kontaktstundas 8 mācību gadu laikā. Vienas kontaktstundas ilgums - 40 minūtes. Kontaktstundā izmantojamās mācību metodes: Verbālās - stāstījums, pārrunas Uzskatāmās skaņdarba ilustrācija spēlējot Praktiskās dažādi vingrinājumi Audzēkņiem ieteikts apmeklēt skolas koncertus un profesionālās akadēmiskās mūzikas koncertus. Mācību formās ietverts audzēkņu patstāvīgais darbs mājās. Ieteicamais stundu skaits dienā: 1.klasē- 40 minūtes 2.klasē- 45 minūtes 3.un 4.klasē 60 minūtes 5. un 6.klasē 1 st.45 minūtes 7., 8. un 9. klasē 2 līdz 3 stundas Pārbaude formas: ieskaites (tiek vērtētas ar atzīmi) skaņdarbu noklausīšanās mācību koncerts (tiek vērtēts ar atzīmi) eksāmens (tiek vērtēti ar atzīmi) festivāli, konkursi

3 3. APGŪSTAMĀS PROGRAMMAS APJOMS 1.klase Apjoms - 2 kontaktstundas nedēļā (katra 40 minūtes). Uzdevumi: Iepazīstināt audzēkni ar instrumentu, klaviatūru, notīm, aplikatūru, strādāt pie roku nostādīšanas Strādāt pie iekšējās dzirdes, muzikālās atmiņas un ritma izjūtas attīstīšanas Non legato, legato, staccato spēles paņēmienu apgūšana Apmācību apjoms atkarīgas no audzēkņa individuālajām spējām. Gada laikā jāspēlē 8-15 dažāda rakstura un formas skaņdarbi: tautas dziesmas, etīdes, klavieru ansambļi klase Apjoms- 2 kontaktstundas nedēļā (katra 40 minūtes). Uzdevumi: Papildināt zināšanas klavierspēlē Attīstīt izglītojamā profesionālās dotības, pilnveidot tehniskās iemaņas, apgūstot vingrinājumus, gammas un etīdes dažādu tehnikas veidu attīstīšanai Attīstīt audzēkņa muzikālo gaumi un mūzikas izpratni Attīstīt audzēkņa muzikālo iztēli, pārrunājot izpildāmā skaņdarba noskaņu Apgūt mūzikas pamatterminus Repertuārā izvēlēties dažādu laikmetu, stilu, žanru,tautību komponistu skaņdarbus Nodrošināt talantīgāko audzēkņa piedalīšanos atklātajos koncertos, festivālos, konkursos Ieteicams gada laikā apgūt 8-10 dažāda rakstura un formas skaņdarbus: 3-4 etīdes, 2-3 polifonus skaņdarbus, 1-2 izvērstas formas skaņdarbus, 2-3 dažāda rakstura skaņdarbus, tostarp latviešu komponistu darbus (9.) klase Apjoms - 2 kontakststundas nedēļā (katra 40 minūtes). Uzdevumi: Paplašināt audzēkņa redzesloku, ietverot repertuārā dažādu laikmetu un stilu komponistu darbus, kā arī klausoties koncertus un ierakstus Turpināt darbu pie tehnikas un spēles mākslinieciskās kvalitātes pilnveidošanas Veicināt audzēkņa patstāvību iestudējot jaunu repertuāru Gatavoties skolas sekmīgai absolvēšanai un perspektīvāko audzēkņu mācību turpināšanai mūzikas vidusskolā Gada laikā ieteicami 6-10 dažāda rakstura un formas skaņdarbu apguve: 2-3 etīdes, 1-2 polifoni skaņdarbi, 1-2 izvērstas formas skaņdarbi, 2-3 dažāda rakstura skaņdarbi. Obligāti arī latviešu komponistu darbs.

4 4. PĀRBAUDĪJUMI UN TO PRASĪBAS Mācību koncerti, pārcelšanas eksāmeni skolas beigšanas eksāmens. 1.klase 1.semestris mācību koncerts nav paredzēts. 2.semestris pārcelšanas eksāmens: 2 dažāda rakstura skaņdarbi. 2.klase 1.semestris - tehniskā ieskaite - etīde, mūzikas termini. Mācību koncerts - polifonas ievirzes skaņdarbs un pretēja rakstura skaņdarbs. 2.semestris - tehniskā ieskaite - gammas (1 mažors, 1minors), etīde, mūzikas termini. Atklātais mācību koncerts: 1 skaņdarbs. Pārcelšanas eksāmens: izvērstas formas skaņdarbs un polifons skaņdarbs klase 1.semestris - tehniskā ieskaite - gammas (1 mažors, 1 minors ), etīde, mūzikas termini. Mācību koncerts - polifons skaņdarbs, pretēja rakstura skaņdarbs (ieteicams latviešu komponista darbs). 2.semestris - tehniskā ieskaite - etīde, mūzikas termini. Atklātais mācību koncerts - 1 skaņdarbs. Pārcelšanas eksāmens:- Izvērstas formas skaņdarbs, polifonija. 8. klase ( 9.) 1.semestris - noslēguma eksāmena tehniskā daļa - gammas (1 mažors, 1minors), Instruktīva (smalkā tehnika) etīde. 2.semestris - noslēguma eksāmena mākslinieciskā daļa. Izvērstas formas skaņdarbs, polifonija, latviešu komponista liriska miniatūra. Ja audzēknis gatavojas turpināt mācības mūzikas vidusskolā, programmai jābūt atbilstošai iestājeksāmenu prasībām Liepājas Mūzikas mākslas un dizaina vidusskolā: Prelūdija un Fūga no LTK 1. vai 2. daļas, vai trīsbalsīga Invencija Klasiskās sonātes 1. daļa Instruktīva etīde (smalkā tehnika) Latviešu komponistu liriska miniatūra. Noklausīšanās - sākot ar 2.pusgadu, skolas beidzējiem katru mēnesi programmas noklausīšanās. Skaņdarbu noklausīšanās audzēkņiem, kuri piedalās festivālos, konkursos un ārpusskolas koncertos.

5 5.TEHNISKĀS IESKAITES PRASĪBAS Tehniskās ieskaites notiek 2 reizes gadā. Tajās ietvertas 3 sadaļas: Etīde 1 mažora gamma un 1 minora gamma (no 2.klases 2.semestra), Muzikālo terminu pārbaude. Gada laikā audzēknim kā minimums jāapgūst 4 mažora un 4 minora gammas (2.klasē minimums 1 mažors, 1 minors.). Ar spējīgākajiem audzēkņiem gammu skaits un veidi jāpalielina. Tehniskās ieskaites prasības gammās 2.klase Do, la (2.pusgadā). Mažora gamma 2 oktāvās kopā, akordi un garais trīsskanis 2 oktāvās kopā. Minora gamma abi veidi 2 oktāvās kopā, akordi, garais trīsskanis 2 oktāvās kopā. 3.klase Mažora gamma 4 oktāvās kopā, akordi, garais trīsskanis - 4 oktāvās kopā. Minora gamma abi veidi 2 oktāvās kopā (ja spējīgs audzēknis 4 oktāvās), akordi, garais trīsskanis 4 oktāvās kopā, hromatiskā gamma 2 oktāvās atsevišķi. 4.klase Mažora gamma 4 oktāvās kopā (ja spējīgs audzēknis izšķiroši). Akordi, un garais trīsskanis 4 oktāvās kopā, taisni, mazās arpēdžijas. Minora gammas abi veidi 4 oktāvās kopā, taisni, akordi, garais trīsskanis 4 oktāvās kopā, taisni, mazās arpēdžijas. Hromatiskā gamma 2 oktāvās kopā. Pm7-4 oktāvās kopā, taisni. 5.klase Mažora gamma 4 oktāvās kopā pretkustībā, akordi 4 oktāvās, garais trīsskanis 4 oktāvās kopā, spējīgākajiem audzēkņiem pretkustībā. D7-4 oktāvās kopā, taisni. Otrā semestra ieskaitē tercas taisni 4 oktāvās. Minora gammas abi veidi 4 oktāvās kopā, taisni, akordi, garais trīsskanis 4 oktāvās kopā, taisni. Hromatiskā gamma 4 oktāvās kopā. Pm7-4 oktāvās kopa, taisni. 6.klase Mažora gamma 4 oktāvās kopa, pretkustībā, tercas, decimas 4 oktāvās, taisni, garie trīsskaņi 4 oktāvās izšķiroši, akordi 4 oktāvās. D7-4 oktāvās kopā, taisni.

6 Minora gammas abi veidi 4 oktāvās kopā, taisni, garie trīsskaņi 4 oktāvās, izšķiroši, akordi 4 oktāvās. Pm7 4 oktāvās kopā, taisni. Hromatiskā gamma 4 oktāvās kopā, taisni. 7.klase Mažora gamma 4 oktāvās pretkustībāt, tercas, decīmas izšķiroši, sekstas taisni, garais trīsskanis izšķiroši, akordi 4 oktāvās. D7 4 oktāvās, taisni. Minora gammas abi veidi 4 oktāvās taisni, tercas, decīmas 4 oktāvās taisni, garais trīsskanis izšķiroši, akordi 4 oktāvās. Pm7 taisni 4 oktāvās. Hromatiskā gamma 4 oktāvās kopā, taisni. 8.klase ( 9.) Prasības tādas pašas kā 7. klasei, vienīgi minorā nāk klāt sekstas (taisni) un hromatiskā minora gamma pretkustībā. 6. IETEICAMAIS SKAŅDARBU SARAKSTS. * Kultūras ministrijas Skolu centrs, Klavieru skolotāju asociācija Latviešu komponistu skaņdarbi ( 1995.g.) * Kultūras ministrijas Skolu departamenta programma ( 1990.g.) * Kultūras ministrijas mācību iestāžu metodiskais kabinets- BMS Speciālo klavieru nodaļas programmas papildinājums.( Sastādījusi I.Štrause 1988.g.) Piemēri repertuāra izvēlē : 1.klase Latviešu tautas dziesmas dažādu komponistu apdarēs J.S.Bahs- Dūdas, Ārija V.A.Mocarts- Menuets Do D.Tjurks- Mazs Rondo D.Šteibelts- Sonatīne D0,op.33 1.d. A.Žilinskis- Jautrie zēni G.Sviridovs- Šūpļa dziesma A.Šitte- Etīde op.108 la K.Černi Etīdes op. 108 no 25 mazajām etīdēm. J.Gņesina- Etīdes iesācējiem.

7 2.klase Latviešu tautas dziesmas L.Kļavas apdarē. J.S.Bahs- Menuets sol J.S.Bahs- Maza prelūdija Do T.Haslingers- Sonatīne A.Andrē- Sonatīne Sol A.Gedike- Sonatīne Do I.Arne- latviešu tautas dziesmu apdares- Zvirbulis un pūcīte, Jautrais lietutiņš, Skumjais lietutiņš S.Maikapars- spēle ar bumbu A.Bertini - Etīdes. K.Černi Germers- Etīdes ( 1.daļa) F.Lekupē Etīde op. 17 Nr.3 3.klase I.Arne- Jūriņ prasa smalku tīklu, Miedziņš bērnu kaitināja P.Čaikovskis- Itāļu dziesmiņa Dm. Kabaļevskis- Klauni Latv.t.dz. Jēk.Graubiņa apdarē- Stādīju ieviņu A.GHačaturjans- Andantino A.Žilinskis- Sonatīne Sol F.Kulauss- Variācijas Sol G.F.Hendelis- Fūga Sol J.S.Bahs Menuets sol Ž.Armāns- Fugetta R.Šūmans- Jautrais zemnieks K.Černi- Germers Etīdes ( 1.daļa) A.Gedike -30 vieglas Etīdes 4.klase G.F.Hendelis- Kuranta Fa I.Krīgers- Sarabanda re F.E.Bahs- Menuets J.S.Bahs- Mazas prelūdijas Nr.1.,2. No 2.krājuma T.Haslingers Sonatīne Do J.Duseks- Sonatīne Sol M.Klementi- Sonatīne op.36 Nr.4 P.Līcīte Variācijas par latv. t.dz. tēmu Es pazinu to putniņu A.Žilinskis- Pelītes P.Čaikovskis- Jaunā lelle, Rīta lūgšana P.Plakidis- Āzītis A.Lešhorns Etīde La op.66 Nr.7 A.Lemuāns Etīdes op. 37 Nr 32,33 H.Bērenss Etīdes op.88 Nr.5,7 5.klase J.S.Bahs- Divbalsīga invencija la J.S.Bahs- Sarabanda no Franču svītas

8 R.Šūmans- Bērnu sonāte op.118.nr.1 M.Klementi Sonatīne Re 1.d. D.Šteibelts- Rondo Do E.Grīgs- Albūma lapa ( Liriski skaņdarbi op.12) Jāz. Mediņš Noktirne K.Černi Etīde op Nr.27 Do S.Hellers 25 melodiskas Etīdes Nr.6.7. A.Lešhorns Etīdesop.66 Nr. 6,7,9 6.klase J.S.Bahs- Alemanda un Sarabanda no 3.franču svītas J.S.Bahs- Trīsbalsīgas invencijas sol un si. F.Kūlaus Sonatīne Solo p.20 Nr.2. J.Haidns Sonāte- Nr.5 Do 1.d. V.A.Mocarts- Rondo Re J.Vītols Prelūdija op.17.nr.2 P.Čaikovskis- Cīruļa dziesma no cikla Gadalaiki J.Krāmers Etīdes op.60 K.Černi- Etīdes op.299 Nr., 29,30,28. 7.klase J.S.Bahs- Prelūdijas un fūgas re un sol J.S.Bahs Trīsbalsīga invencija Fa un Mi L.van Bēthovens- Sonāte op.2.nr.1 fa V.A.Mocarts Sonāte Nr.7.Do Alfr.Kalniņš Rudens M.Bašs Prelūdijas Nr.5,6. K.Černi- Etīdes Nr 1,2,3 op klase ( 9.) J.S.Bahs Prelūdijas un Fūgas no LTK 1. un 2. daļas Dm.Šostakovičs Prelūdija un Fūga Do op.87 J.Haidns- Sonāte Mi 1.d. D.Skarlatti -Sonāte re L.van Bēthovens- Sonāte op.2.nr.1. 1.d. A.Lešhorns Etīde Re G.Berenss Etīde op.88 sol LŠitte Etīde op.68 Dm.Šostakovičs- Neliels skaņdarbs M.Šmits- Prelūdija Re P.Čikovskis- Barkarolla Jūnijs ( no cikla Gadalaiki). O.Grāvītis- 50 latviešu tautas dziesmas Aiz upītes jēri brēca, Es meitiņa kā smildziņa Ganiņš biju, ganos gāju. Pedagogs, skatoties pēc audzēkņa spējām un ieguldītā mācību darba mājās, sastāda atbilstošu mācību programmu. Galvenais uzdevums: veidot audzēkņa muzikālo gaumi un mūzikas izpratni.

9 Pedagoģiskajā darbā ieteicamā literatūra: S.Rozenberga- Klavieru spēles mācīšanas metodika. V.Krastiņš, M.Švinka- Profesoru N.Dauges un V.Zosta pedagoģiskie principi. N.Terentjeva- Karls Černi un viņa etīdes. Francs Mors Lielie pianisti manā dzīvē. 7.VĒRTĒŠANAS SISTĒMA Mācību priekšmeta apguve tiek vērtēta ar atzīmi - 10 ballu sistēmā. Augsts apguves līmenis 10 izcili 9 teicami Optimāls apguves līmenis 8 ļoti labi 7 labi 6 gandrīz labi Vidējs apguves līmenis 5 viduvēji 4 gandrīz viduvēji Zems apguves līmenis 3 vāji 2 ļoti vāji 1 ļoti, ļoti vāji. 8.VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI Nošu teksta precizitāte. Štrihi, dinamikas zīmes, autora norādījumu izpilde. Skaņdarba formas un satura izpratne. Tehnikas pārvaldīšana.tempa atbilstība komponista norādījumiem. Skanējuma kvalitāte. Frāzes, dinamikas zīmes. Pedalizācijas prasmes. Skaņdarba grūtības pakāpe. Tās atbilstība audzēknim. Atskaņojuma atbilstība komponista stilam un laikmetam. Mākslinieciskais sniegums. Skaņdarba interpretācija pārliecinoša. Skatuves kultūra. Atbilstošs ārējais izskats un uzvedība. Vērtēšanai jābūt atbilstošai programmā paredzētajiem mācību sasniegumiem. Jāietver iespēju novērtēt zināšanas, prasmes, attieksmes objektivitāti. Audzēkņu sasniegumi tiek vērtēti visā mācību periodā. Mācību sasniegumi jāvērtē regulāri. Vērtējot audzēkni, jādod viņam iespēju apliecināt savas zināšanas, prasmes, iemaņas, spējas, attieksmi pret mācībām,uzdodot skolēna vecumam un spējām atbilstošus uzdevumus.

10 9.MĀCĪBU STUNDAI NEPIECIEŠAMAIS TELPAS APRĪKOJUMS: Klavieres Klavieru krēsls Kāju paliktnis.

11 KLAVIERU (apjoms 280 stundas) UN VISPĀRĒJO KLAVIERU (apjoms 87,5 stundas) SPĒLES PROGRAMMA I Programmas mērķis Veicināt audzēkņu klavierspēles profesionālās pamatprasmes apguvi. Radīt priekšnoteikumus, lai veicinātu skolēna mūzikas uztveri, intelektuālo, emocionālo un radošo spēju attīstību. II Programmas īstenošanas uzdevumi Nodrošināt audzēkņa sistemātisku pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi klavierspēlē. Veicināt muzikālo spēju attīstību. Attīstīt skolēna muzikālo dzirdi, muzikālo domāšanu, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu. Attīstīt muzikālo domāšanu. Apgūt pamatterminoloģiju mūzikā. Sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību. Sniegt priekšstatus par mūzikas žanriem un stiliem. III Programmas īstenošanas sasniedzamais rezultāts Apmācību sākumā audzēknis tiek iepazīstināts ar mūzikas instrumentu, tā uzbūvi, skaņas veidošanu. Pareizu sēdēšanu pie klavierēm. Darbs pie roku nostādīšanas turpinās arī vēlākajās klasēs. Mācību programmas apguves noslēgumā audzēknis spēj atskaņot skaņdarbus un tautas dziesmas vienmērīgā pulsācijā, izmantojot norādītās dinamikas zīmes un tempa apzīmējumus. Audzēknis ir apguvis klavieru un klaviatūras uzbūvi,pareizu sēdēšanu pie instrumenta, pareizu roku stāvokli spēlējot. Skolnieks apguvis spēles štrihus- non legato, legato, staccato. Ir apguvis notis vijoles un basa atslēgā. Iepazinies ar dažādu žanru un stilu mūziku. Mācību procesā tiek ievērotas katra audzēkņa uztveres un muzikalitātes spējas. IV Izglītības programmas īstenošanas specifika Kora klases audzēkņiem paredzēta 1 klavieru kontaktstunda nedēļā (40 minūtes). Pārējo nodaļu audzēkņiem, vispārējo klavieru stundas, puskontaktstunda nedēļā (20 minūtes). I SEMESTRIS Kora klases audzēkņi ( klavieres) spēlē 2 dažāda rakstura skaņdarbus. Pārējo nodaļu audzēkņi ( vispārējās klavieres) spēlē 1 skaņdarbu. Audzēkņiem, kuri pirmo gadu apgūst klavieru apmācību jāspēlē tikai II pusgadā. II SEMESTRIS Audzēkņiem, kuri pirmo gadu apgūst klavieru spēles iemaņas, jāspēlē 2 tautas dziesmas, jeb 2 dažāda rakstura skaņdarbus.

12 Pārējiem klavieru un vispārējo klavieru audzēkņiem jāspēlē polifons skaņdarbs un etīde, jeb tehniska rakstura skaņdarbs. Programmas sarežģītība atbilstoša kontaktstundu garumam. Jāņem vērā arī tas, ka daudziem bērniem instruments mājās nav un pamatā mācības norit tikai stundas laikā. Absolventi eksāmenā spēlē Izvērstas formas darbu, polifonu skaņdarbu un miniatūru. MĀCĪBU LAIKĀ APGŪSTAMĀS PROGRAMMAS APJOMS (atkarībā no kontaktstundu skaita). Ieteicams Pirmais apmācības gads - latviešu tautas dziesmas, 1 - polifona rakstura skaņdarbs, 1-2 skaņdarbi, etīdes, ansambļi. 2-7.klase 1 polifons skaņdarbs, 1 izvērstas formas darbs,2 dažāda rakstura skaņdarbi, 2 etīdes, 2-3 gammas.

13 Vaiņodes Mūzikas skolas KOLEKTĪVĀ MUZICĒŠANA - KLAVIERU ANSAMBLIS PROGRAMMA Mācību priekšmeta KLAVIERU ANSAMBLIS mērķi un uzdevumi 1. Iepazīstināt audzēkni ar klavieru ansambļa specifiku 2. Izkopt saskarsmes un sadarbības prasmes ansambļa spēlē 3. Iepazīstināt ar dažādu laikmetu komponistu sacerējumiem klavieru ansamblim 4. Apgūt dažādu mūzikas stilu, žanru un formas klavieru ansambļu repertuārā 5. Piedalīties novada kultūrvides veidošanā un koncertdzīves dažādošanā. Mācību priekšmeta satura apguves ilgums un apjoms Mācību priekšmetu Kolektīvā muzicēšana apgūst profesionālās ievirzes pamatizglītības klasēs. Apguves ilgums - 6 gadi, Kontaktstundu skaits katram skolniekam - 0,5 stundas nedēļā. Mācību darba formas un metodes Mācību formas: mācību stunda mācību koncerts mājas darbs koncertu apmeklējums piedalīšanās koncertos, festivālos, konkursos Mācību pārbaudījumi notiek 2 reizes gadā (decembrī un maijā) Mācību metodes: Sākot darbu, pedagogs izskaidro audzēkņiem priekšmeta nozīmi, katra izpildītāja lomu ansambļa spēlē. Gatavojot jaunu skaņdarbu tiek pārrunāts skaņdarba saturs, muzikālā doma. Pedagogs strādā, lai katrs audzēknis savu partiju izpildītu tehniski precīzi, ar pareizu dinamiku, ritmu. Repertuāra izvēlē pedagogs ievēro dažādības principu, atbilstošu audzēkņu spējām un attīstības līmenim. Mācību gada laikā audzēknis apgūst 4-5 dažāda rakstura un stila skaņdarbus atbilstoši savām spējām.

14 Mācību darbam nepieciešamais aprīkojums: divas klavieres klavieru krēsli paliktņi Ieteicamais repertuārs 3.klase J. Lipšāns 15 latviešu tautas dziesmu apdares O.Grāvīša apdarē Es meitiņa, kā puķīte Alfr. Kalniņš 10 latviešu tautas dziesmas L.Bēthovens Divas vācu dejas L.Bokkerini Menuets I.Berkovičs Klavieru ansambļi op.30 J.S.Bahs Ārija L.Redners Tu mazā, klusā Betlēme Fr. Grūbers Klusa nakts, svēta nakts. M.Ārons Klauns E.Makarovs Maršs G.Damme Dzirnavas E.Dārziņš Melanholiskais valsis I.Arne Regtaims F.fon Suppe Polka- Jautrie zēni Holandiešu tautas dziesma L.Trūba apdarē Mazie putniņi 4.klase J.Karlsons Lauku sētā - Kaķu valsis; Gaiļu maršs. V.A. Mocarts Figaro ārija M.Ravēls Pavanna H. Mančinī Rozā pantera P.Čikovskis Mazo gulbīšu deja no baleta Gulbju ezers J.Brāmss Šūpļa dziesma E.Grīgs Mežā A.Hačaturjans Ziedu valsis no baleta Čipolīno A.Diabelli Sonatīnes op. 36 Dm. Šostakovičs Pavasara valsis H.Klassens Labais, vecais karuselis A.Tansmans Dienvidamerikāņu deja M.Šmits Pricese dejo valsi D.Uotts Siventiņu dziesma no multiplikācijas filmas Trīs sivēntiņi

15 5.klase J.S.Bahs Skerco no svītas si min. J.Haidns Ungāru rondo E.Grīgs Rīts no svītas Pērs Gints Martins Sapnis par Santa Klausu R.Jermaks Cikls Lietus pilīte, Sidrabiņa lietiņš lija, Humoreska A.Petrovs Jautrais maršs Alfr. Kalniņš 10 latviešu tautas dziesmas J.Mediņš Romance S.Rahmaņinpovs Itāļu polka V.Poors Čardašs Meksikāņu tautas dziesma Kukarača 6.klase A.Kalniņš 12 latviešu tautas dziesmas P.Čaikovskis Valsis no baleta Apburtā princese E.Grīgs Svīta Pērs Gints : Rīts, Kalna karaļa alā A.Loids Vēbers Atmiņas no operas Kaķi A.Loids Vēbers Pie Jesu - no Rekviēma A.Loids Vēbers Jēzus Kristus - Zvaigzne J.S.Bahs Allegro no Sonātes si M.Parchaladze Cirkū J.Haidns Ungāru rondo S.Prokofjevs Skati un dejas no baleta Romeo un Džūljeta (op.75) A.Rubinšteins Melodija L.Liepiņa Kaņepe Skaņdarbi no Pepijas Garzeķes somas : Pepijas deja, Gājiens pēc bitēm J.Kļava Barbijas valsis, Mazās Lindas svings D.Mijo Noktirne no Lauku svītas M.de Falja Spāņu deja J.S.Bahs Allegro no sonātes mi G.F. Hendelis Sonāte sol minorā J.Brāmss Ungāru dejas I. III burtnīcas M.Ravēls Habanēra no Spāņu rapsodijas P.Dambis Spēles R.Kalsons Mozaīka, Bērnu ainas P.Plakidis Pastorāle B.Kempferts Ceļinieki naktī 7.klase

16 8.klase L.van Bēthovens Sešas variācijas L.van Bēthovens Elīzai S.Prokofjevs Fragmenti no baleta Pelnrušķīte : Valsis, Prinča gal0ps S.Rahmaņinovs Krievu dziesma (op.11) F.Šūberts Forele A.Arenskis Valsis (op.33), Noktirne (op.33) A.Dvoržāks Slāvu dejas (op.46) L.van Bēthovens Appasionāta Ž.Metalligi Jautrās brīvdienas. L.Žuļjeva Variācijas par F.Šopēna tēmu A.Pjacolla Libertango (P.Petrova apdarē) Mācību priekšmeta programmu izstrādāja: Ingūna Venena gadā Mācību priekšmeta programma apspriesta metodiskajā komisijā. Mācību priekšmeta programma aktualizēta :

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc

Microsoft Word - PLAANS_I_sem.doc SEPTEMBRIS Datums Laiks Pasākums Dalībnieki Vieta Atbildīgais pedagogs 01.09.2017. 13.00 Svinīgais mācību gada sākums Skolas audzēkņi, pedagogi Ulbrokas kultūras nams Vita Pinne 02.09.2017. 03.09.2017.

Sīkāk

Microsoft Word - sitaminstrumenti.doc

Microsoft Word - sitaminstrumenti.doc Apstiprināta: direktore Vita Pinne 2016. gada 29. augustā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola (izglītības iestādes nosaukums) Sitaminstrumentu spēle (mācību priekšmeta nosaukums) sēdē. Mācību priekšmeta

Sīkāk

Microsoft Word - Obojas speles programma.docx

Microsoft Word - Obojas speles programma.docx Gulbenes Mūzikas skolas mācību priekšmeta programma Obojas spēle 1. Mācību priekšmeta programmas mērķi : 1.1. apgūt IP Pūšaminstrumentu spēle Obojas spēle 20V apmācības programmu,nodrošināt izglītojamā

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Latviešu tautas melodiju izmantošana vijoļspēles sākumapmācībā METODISKS DARBS METODISKĀ MATERIĀLA AUTORE SILVIJA PĒDIŅA VENTSPILS, 2016

Latviešu tautas melodiju izmantošana vijoļspēles sākumapmācībā METODISKS DARBS METODISKĀ MATERIĀLA AUTORE SILVIJA PĒDIŅA VENTSPILS, 2016 Latviešu tautas melodiju izmantošana vijoļspēles sākumapmācībā METODISKS DARBS METODISKĀ MATERIĀLA AUTORE SILVIJA PĒDIŅA VENTSPILS, 2016 2 Saturs Ievads 3 1. Tautas mūzika kā ierosmes avots latviešu komponistu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Latvijas Republika Mārupes novada Dome Reģ.nr , Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV 2167 tālrunis / fakss: , e-pasts:

Latvijas Republika Mārupes novada Dome Reģ.nr , Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV 2167 tālrunis / fakss: , e-pasts: Latvijas Republika Mārupes novada Dome Reģ.nr. 2070902151, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV 2167 tālrunis / fakss: 67933460, e-pasts: muzika.marupe@marupe.lv, www.muzikamakslamarupe.edu.lv

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Koncerti valdes locekļa Guntara Ķirša 2016. gada 18. jūlija Rīkojumu Nr.1.1-4/35 Guntars Ķirsis IDEJU KONKURSA par 2017. gadā realizējamajām koncertprogrammām NOLIKUMS 1.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi

Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vi Rīgas 34. vidusskolas vasaras attīstošās atpūtas dienas nometnes Arcus APSTIPRINU: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 34.vidusskola direktore Nataļja Rogaļeva (paraksts) Rīgā,

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība Projekta Nr. 2009/0208/1DP/ /09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Sav

Projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība Projekta Nr. 2009/0208/1DP/ /09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Sav Projekts Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Ieguldījums tavā nākotnē! Mācību metodiskais

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

МОДУЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

МОДУЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ» MĀCĪBU MODULI MŪZIKAS PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅIEM Macību programmas moduļi ir izveidoti Erasmus+ projekta VET alternative opportunities for young musicians better integration into labour

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību 1. 2018./2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību gadā Analīze un secinājumi Turpmākā rīcība 1 2 3 4

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis ,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr , Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis , LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība.

Racionāls finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā.  Izglītības iestāžu sadarbība. Racionālas finanšu plūsmas plānošana izglītības finansēšanā novadā un reģionā. Izglītības iestāžu sadarbība. Valdis Bārda Alojas novada domes priekšsēdētājs 22.04.2016, Zaļenieki Budžets 1762635 EUR jeb

Sīkāk

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern

Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , e-pasts intern Liepājas Līvupes pamatskola attīstības centrs Reģ.nr. 3024903267, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, e-pasts livupe@liepaja.edu.lv, interneta vietne www.livupe.edu.lv, lapa sociālajā tīklā

Sīkāk

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums

Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Mūsu programmas Programmu ilgums 1 semestris 15 nodarbības 1,5 h nodarbības ilgums Algoritmika un datorzinības (Vecums: 8 gadi) Kursa mērķis ir sniegt bērniem kopīgo izpratni par datoru un datorprogrammām.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019

Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 Mācību centrs Liepa PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2019 SATURA RĀDĪTĀJS 1. Mācību centrs Liepa vispārīgs raksturojums 3 2. Mācību centrs Liepa darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un

Sīkāk

Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kul

Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kul Kuldīgas 2.vidusskola Celtnieks Pētnieciskais darbs Darba autors: Artis Vidiņš 6aklases skolnieks Darba vadītāja: Daiga Žentiņa klases audzinātāja Kuldīga 2014 Saturs Ievads...3 1.Ēku celtnieks...4 1.2.Celtnieku

Sīkāk

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts

Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr , Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis , fakss e-pasts Liepājas speciālā internātpamatskola Reģ.nr. 3020900938, Uliha 56, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63422874, fakss 63428092 e-pasts specinternatpsk@liepaja.edu.lv, mājaslapa www.liepsip.edu.lv, lapa sociālajā

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI

RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZI RĪGAS DOME RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARAMENTA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES HOKEJA SKOLAS RĪGA PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga 2017. gads 1. Mācību saturs. Vērtējums

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

Microsoft Word - kompozicija.doc

Microsoft Word - kompozicija.doc Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola profesionālās ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla Mācību priekšmeta Kompozīcija programma 1. Mērķi: 1.1 veicināt izglītojamā māksliniecisko, intelektuālo

Sīkāk

Gaļina Bukeja, Tatjana Dvorecka Daugavpils Universitāte, Latvija METODISKIE PAŅĒMIENI, INTERPRETĒJOT F. ŠOPĒNA KLAVIERSKAŅDARBUS Abstract Frederic Cho

Gaļina Bukeja, Tatjana Dvorecka Daugavpils Universitāte, Latvija METODISKIE PAŅĒMIENI, INTERPRETĒJOT F. ŠOPĒNA KLAVIERSKAŅDARBUS Abstract Frederic Cho Gaļina Bukeja, Tatjana Dvorecka Daugavpils Universitāte, Latvija METODISKIE PAŅĒMIENI, INTERPRETĒJOT F. ŠOPĒNA KLAVIERSKAŅDARBUS Abstract Frederic Chopins music and the image in history of musical culture

Sīkāk

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs

Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Informācijas tehnoloģiju integrēšana mācību priekšmetos J.Joksts J.Brakšs Mūsdienu tendence! Dažādas dzīves sfēras = mācību priekšmeti Arvien nozīmīgāka ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas

Sīkāk

Meza skola metodes pirmsskola

Meza skola metodes pirmsskola FIGŪRU APGŪŠANA Veidot konkrēto figūru sadarbojoties ar citu bērnu Ar maziem solīšiem viens pāris sniegā veido vienu figūru Ar sniegu pārklāts laukums, laminētas kartiņas ar figūrām Bērni sadalās pa pāriem.

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

Datums

Datums DAUGAVPILS KRIEVU VIDUSSKOLAS-LICEJA PASĀKUMU PLĀNS 2016. gada decembrim APSTIPRINĀTS Ar Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja direktora 2016. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 352 01.12.2016.- Labdarības

Sīkāk

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil

1 Pielikums Rīgas domes lēmumam Nr.5376 Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pil 1 Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. lēmumam Nr.5376 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 1. 1.1.

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk