Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS SIA JK Namu pārvalde iepirkuma komisijas 2018.gada 18.jūnija sēdē protokols Nr.2-C CENU APTAUJAS (piemērojot sarunu procedūru) Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai NOLIKUMS Iepirkuma identifikācijas Nr. JKNP 2018/2-C Jēkabpils, 2018 Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 1

2 SATURA RĀDĪTĀJS 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS IESNIEDZAMIE DOKUMENTI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 8 NOLIKUMA PIELIKUMI: 9 PIETEIKUMS (pielikums Nr.1) 10 KVALIFIKĀIJA (pielikums Nr.2) FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (pielikums Nr.3) 13 PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS (pielikums Nr.4) LĪGUMA PROJEKTS (pielikums Nr.5) LĪGUMA PROJEKTS (pielikums Nr.6) Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 2

3 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Cenu aptauja (piemērojot sarunu procedūru), turpmāk Cenu aptauja, tiek organizēta, uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata Cenu aptaujas priekšmets: ēkas apliecinājuma kartes (kas ietver ēkas fasādes apliecinājuma kartes, apliecinājuma kartes inženierbūvēm un darba organizācijas projekta iztrādi), izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai Cenu aptaujas priekšmets tiek izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 Ēku būvnoteikumi, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" un saskaņā ar Ēkas energosrtifikātu un tā pielikumiem, Tehniskās apsekošanas atzinumu un 2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karti, apliecinājuma karti inženierbūvēm un darba organizācijas projektu paredzēts iesniegt AS Attīstības finanšu institūcijā ALTUM dalībai programmā "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķis "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" specifiskā atbalsta mērķa pasākums "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" Cenu aptaujas identifikācijas numurs: JKNP 2018/2-C Iepirkuma priekšmeta CPV pamatkods un papildkodi: (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), (projekta un dokumentācijas uzraudzība) Pasūtītājs: SIA JK Namu pārvalde (turpmāk Pasūtītājs) Vienotais reģistrācijas numurs: Adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV Banka: AS SEB Bank Kods: UNLALV2X Konts Nr.: LV17UNLA Tālrunis/Fakss Nr.: E-pasta adrese: 1.6. Kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas sniegt informāciju par cenu aptaujas procedūru: Organizatoriska rakstura jautājumos (piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana, piedāvājumu atvēršana, lēmuma pieņemšana) Komisijas priekšsēdētājs Ingus Geistarts, Tālr. Nr , mob. tālr. Nr , e-pasta adrese: Tehniska rakstura jautājumos (cenu aptaujas priekšmets, projektēšanas uzdevums, prasības pretendentiem) galvenais inženieris Jānis Antonovs, Tālr. Nr , mob. tālr. Nr , e-pasta adrese: 1.7. Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana Piedāvājumus var iesniegt SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, LV-5201, 2.stāvā, sekretārei lietvedei darba dienās no plkst un , iesniedzot tos līdz 2018.gada 2.jūlijam plkst.9.00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, LV-5201, 2.stāvā, pie sekretāres lietvedes. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības cenu aptaujā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis Cenu aptaujas Nolikumu un tā pielikumus ieinteresētie pretendenti var apskatīt un lejupielādēt elektroniskā formā SIA JK Namu pārvalde interneta mājas lapā sadaļā Iepirkumi, Cenu aptauja. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 3

4 Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda: Pasūtītāja nosaukums un adrese: SIA JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV Pretendenta nosaukums un adrese Atzīme: Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai, ar Identifikācijas Nr. JKNP 2018/2-C, neatvērt līdz 2018.gada 2.jūljam plkst Pretendents cenu aptaujai iesniedz divus piedāvājuma eksemplārus - 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei Oriģināls vai Kopija Piedāvājumam ir trīs sastāvdaļas: Pretendentu atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai cenu aptaujā Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums Visas sastāvdaļas kopā vienotā dokumentā veido piedāvājumu. Uz tā titullapas tiek norādīta: Atzīme: Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai Atzīme "Oriģināls" vai Kopija Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs Datums Abus piedāvājuma eksemplārus ievieto punktā minētajā aploksnē Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas Republikas MK 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība prasībām Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt sakārtotiem Nolikuma 3.punktā norādītajā secībā, jābūt cauršūtiem (caurauklotiem), piedāvājuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst satura rādītājam, kas jāiekļauj piedāvājuma sākumā Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās personas parakstu apstiprinātiem Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu katram cauršūtam (caurauklotam) piedāvājuma eksemplāram Tehniskais un finanšu piedāvājumi jāsagatavo latviešu valodā datora izdrukas veidā. Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā (piemēram, USB zibatmiņā vai CD, vai DVD) Excel vai Word formātā, kuru pretendents ievieto aploksnē vai pievieno piedāvājuma oriģinālam Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem Piedāvājuma derīguma termiņš Paredzamais garākais cenu aptaujas līguma noslēgšanas termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Piedāvājuma izvēles kritēriji Piedāvājuma izvēlei no šā Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem tiek noteikts kritērijs zemākā cena (bez PVN) Līguma izpildes laiks: ēkas apliecinājuma kartes izstrādei un saskaņošanai Jēkabpils pilsētas Būvvaldē ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. Autoruzraudzībai visā būvdarbu izpildes laikā Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu Piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav pieļaujama Pasūtītājs nodrošina tās informācijas neizpaušanu, ko Pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju. 2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 2.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības cenu aptaujā jebkurā no šādiem gadījumiem: Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, ka maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 4

5 un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Pasūtītāja mājaslapā, kā arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai cenu aptaujas dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šā Nolikuma punktā minētie nosacījumi Atbilstība profesionālās darbības veikšanai Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā. Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu) Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā. Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt Cenu aptaujā noteiktos darbus. 2.3 Tehniskās un profesionālās spējas Pretendents iepriekšējos piecos gados ir izstrādājis darba uzdevumam atbilstošus Ēku būvprojektus vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes, apliecinājuma kartes inženierbūvēm un darba organizācijas projektu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Būvspeciālistam ir pieredze vismaz divu šim piedāvājumam līdzvērtīgu Ēku būvprojektu vai ēkas fasādes apliecinājuma karšu un darba organizācijas projektu izstrādē atbilstoši cenu aptaujas priekšmetam Projektētājam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā ir pieredze vismaz divu šim piedāvājumam līdzvērtīgu projektu izstrādē Projektētājam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā ir pieredze vismaz divu šim piedāvājumam līdzvērtīgu projektu izstrādē. 3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 3.1 Pieteikums dalībai cenu aptaujā Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā apliecina pretendenta apņemšanos izsrādāt Ēku fasādes apliecinājuma karti, apliecinājuma karti inženierbūvēm un darbu organizācijas projektu saskaņā ar II un III grupas ēku vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 Ēku būvnoteikumi, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" un saskaņā ar Ēkas energosrtifikātu un tā pielikumiem, Tehniskās apsekošanas atzinumu un 2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi Pieteikumu paraksta persona, kas ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un amats). Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 5

6 3.1.3 Pretendents pieteikumu dalībai cenu aptaujā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Nolikuma Pielikums Nr.1) Ja pretendents ir paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās cenu aptaujas līguma vērtības, katrs no šiem apakšuzņēmējiem paraksta un pievieno pretendenta pieteikumam apliecinājumu dalībai konkursā 3.2 Pretendentu atlases dokumenti Piedāvājumā ietvertie dokumenti Informācija par būvspeciālista pieredzi vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu projektu pēc apjoma un satura cenu aptaujas priekšmetam izstrādē laika periodā no 2013.gada līdz 2017.gadam (tiek ņemta vērā arī pieredze, kas iegūta 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), pievienojot vismaz divas pozitīvas pakalpojumu saņēmēja atsauksmes un speciālista CV (Nolikuma Pielikums Nr.2) Projektētāja būvprakses sertifikāta kopija ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā un informācija par projektētāja pieredzi vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu projektu pēc apjoma un satura cenu aptaujas priekšmetam izstrādē laika periodā no 2013.gada līdz 2017.gadam (tiek ņemta vērā arī pieredze, kas iegūta 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), pievienojot vismaz divas pozitīvas pakalpojumu saņēmēja atsauksmes un speciālista CV (Nolikuma Pielikums Nr.2) Projektētāja būvprakses sertifikāta kopija siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā un informācija par projektētāja pieredzi vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu projektu pēc apjoma un satura cenu aptaujas priekšmetam izstrādē laika periodā no 2013.gada līdz 2017.gadam (tiek ņemta vērā arī pieredze, kas iegūta 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), pievienojot vismaz divas pozitīvas pakalpojumu saņēmēja atsauksmes un speciālista CV (Nolikuma Pielikums Nr.2) Pretendenta reģistrācijas apliecības, licences, sertifikāta vai cita ekvivalenta dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti šāda dokumenta izsniegšanu paredz (jāiesniedz ārvalstīs reģistrētam pretendentam). Informāciju par to vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants atbilst Cenu aptaujas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija veiks, pārbaudot informāciju par pretendentu publiskos reģistros Pretendenta darba organizācijas apraksts Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības cenu aptaujā šā Nolikuma punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs: Attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā Nolikuma punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: a) par šā Nolikuma punktā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistra; b) par šā Nolikuma punktā minēto faktu no Valsts ieņēmumu dienesta Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā Nolikuma punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā Nolikuma punktā minēto personu neattiecas šā punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības cenu aptaujā Atkarībā no šā Nolikuma punkta b apakšpunktā norādītās pārbaudes veikšanas rezultātiem un no Valsts ieņēmumu dienesta iegūtās informācijas, pasūtītājs: Neizslēdz pretendentu no dalības cenu aptaujā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā Nolikuma punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz euro. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 6

7 Informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju, ir konstatēts, ka tam vai šā Nolikuma punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Pasūtītāja mājaslapā, kā arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz euro, un nosaka termiņu 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un šā Nolikuma punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz euro. Ja noteiktajā termiņā minētā izziņa nav iesniegta, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības cenu aptaujā. 3.3 Tehniskais piedāvājums Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst visiem Projektēšanas uzdevuma nosacījumiem un tas jāsagatavo atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām Ēku apseko un ēkas fasādes apliecinājuma karti, apliecinājuma karti inženierbūvēm un darba organizācijas projektu izstrādā sertificēts būvspeciālists vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kura nodarbina attiecīgu būvspeciālistu Ēkas fasādes apliecinājuma karti, apliecinājuma karti inženierbūvēm un darbu organizācijas projektu izstrādā saskaņā ar II un III grupas ēku vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 Ēku būvnoteikumi, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", pamatojoties uz Ēkas energosertifikātu un tā pielikumiem, Tehniskās apsekošanas atzinumu un MK noteikumiem Nr.160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi un citiem Latvijas Republikas būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (renovācijas un siltināšanas materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Būvniecības likumam, būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un visiem pārējiem normatīviem aktiem, kas attiecas uz konkrētā tipa ēku. 3.4 Finanšu piedāvājums Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma Pielikums Nr.3) Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro (EUR). Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jāaptver visi cenām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kas tiek norādīts atsevišķi. Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks pieļautas Pretendents finanšu piedāvājumā ietver pilnu darbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus Piedāvājuma cenā jāiekļauj: Darba izmaksas; Nepieciešamo palīgdarbu, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas; Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai Ēkas fasādes apliecinājuma kartes, apliecinājuma kartes inženierbūvēm un darbu organizācijas projekta izstrādei un autoruzraudzībai; Visi normatīvos aktos paredzētie nodokļi; Visi riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi. 4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 4.1 Vispārīgie noteikumi Piedāvājumus izskata iepirkumu komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī nosaka cenu aptaujas uzvarētāju. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 7

8 4.1.2 Nepieciešamības gadījumā, sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai, komisija var pieprasīt pretendentam papildu paskaidrojumus. 4.2 Piedāvājuma noformējuma pārbaude Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši šā Nolikuma prasībām Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 4.3 Pretendentu atlase Pretendentu atlases laikā komisija veic pretendenta iesniegto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no Nolikumā minētajiem dokumentiem vai iesniegtie dokumenti neatbilst šī nolikuma prasībām), komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata. 4.4 Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību darba uzdevuma nosacījumiem Ja pretendenta tehniskais piedāvājums nav sastādīts atbilstoši noteiktajām prasībām, neatbilst darba uzdevuma nosacījumiem, vai nav sniegta visa pieprasītā informācija, komisija šo piedāvājumu var neizskatīt vai pieprasīt papildus informāciju Ja finanšu piedāvājums nav sastādīts atbilstoši finanšu piedāvājuma formai, komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 4.5 Piedāvājumu vērtēšana Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisijas paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus Komisija no piedāvājumiem, kas atbilst Cenu aptaujas prasībām, izvēlas piedāvājumu, kā kritēriju nosakot zemāko cenu. 5. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA 5.1 Iepirkuma komisija, saņemot šā Nolikuma punktā norādīto informāciju, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz euro, pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, kā arī visu pretendentu piedāvātās līgumcenas. 5.2 Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu. 5.3 Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi. 5.4 Pasūtītājs slēdz līgumu saskaņā ar šā Nolikuma noteikumiem un līguma projektu (Nolikuma pielikumā). Izraudzītajam Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu. 5.5 Līgums par autoruzraudzību starp Pasītītāju un Izpildītāju tiek noslēgts līdz būvdarbu uzsākšanai saskaņā ar finanšu piedāvājumu un Nolikuma noteikumiem pēc tam, kad saņemts atzinums no AS Attīstības finanšu institūcijā Altum par tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" specifiskā atbalsta mērķa pasākums "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās. Pielikumi: Nr. 1 Pieteikums. Nr. 2 Kvalifikācija. Nr. 3 Finanšu piedāvājums. Nr. 4 Projektēšanas uzdevums. Nr. 5 Līguma projekts. Nr. 6 Līguma projekts. Nr. 7 Ēkas energosertifikāts un tā pielikums. Nr. 8 Tehniskās apsekošanas atzinums. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 8

9 NOLIKUMA PIELIKUMI Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 9

10 Pielikums Nr.1 PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai Identifikācijas Nr. JKNP 2018/2-C sastādīšanas vieta datums SIA JK Namu pārvalde Iepirkumu komisijai Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201 Parakstot šo pieteikumu, apliecinām savu dalību un iesniedzam savu piedāvājumu (turpmāk- Piedāvājums) cenu aptaujā Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai (turpmāk Cenu aptauja) (identifikācijas Nr. JKNP 2018/2-C) un piedāvājam veikt ēkas apliecinājuma kartes (kas ietver ēkas fasādes apliecinājuma kartes, apliecinājuma kartes inženierbūvēm un darba organizācijas projekta iztrādi), izstrādi un autoruzraudzību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai atbilstoši Nolikuma un Tehniskās specifikācijas noteiktajām prasībām. Parakstot šo pieteikumu, mēs apliecinām, ka: 1. esam iepazinušies ar cenu aptaujas Nolikumu, Projektēšanas uzdevumu, Līguma projektu un piekrītam visiem cenu aptaujas Nolikuma, Projektēšanas uzdevuma, Līguma projekta noteikumiem; 2. esam piedāvātajā līgumcenā ievērtējuši visas izmaksas, kādas ir nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai līguma projektā noteiktajā termiņā un kvalitātē; 3. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei; 4. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīsim visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāsim pie līguma izpildes; 5. šis Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; 6. pretendents ir mazais/vidējais (atbilstošo atzīmēt) uzņēmums 1 ; 7. visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa; 8. gadījumā, ja tiksim atzīti par cnu aptaujas uzvarētāju, līgumsaistību izpildei tiks nozīmēta pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds), tālrunis, e-pasta adrese:. Pretendenta nosaukums: Reģistrēts Juridiskā/deklarētā adrese: Bankas nosaukums un filiāle: Konta Nr.: Kontaktpersona: (vārds, uzvārds) (tālruņa numurs) (faksa numurs) (e-pasta adrese) (pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 1 Atbilstoši Komisijas gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, ): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 10

11 Nr.p.k. Pielikums Nr.2 KVALIFIKĀCIJA CENU APTAUJAI Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai Identifikācijas Nr. JKNP 2018/2-C 1. INFORMĀCIJA PAR PIEREDZI 1.1. Informācija par atbildīgā Būvspeciālista (vārds, uzvārds) pakalpojumu sniegšanu laika posmā no gadam (tiek ņemta vērā arī ieredze, kas iegūta 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) Adrese Stāvu skaits Dzīvokļu skaits Kopējā ēkas platība m² Prognozētais kopējais siltumenerģijas ietaupījums % Projekta (ēkas apliecinājuma kartes) izstrādes gads Par vismaz diviem no sarakstā norādītajiem darbiem, ar kuru izpildi pretendents apliecina savu atbilstību cenu aptaujas nolikumā noteiktajām prasībām, pievieno pozitīvas pakalpojumu saņēmēja atsauksmes. (vadītāja vai pilnvarotās personas amats) (paraksts) (paraksta atšifrējums) 2018.gada. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 11

12 Nr.p.k Līguma izpildē piesaistīto speciālistu CV (par katru aizpilda) Vārds, uzvards Personas kods Sertifikāta numurs Līguma izpildē piesaistītā speciālista CURRICULUM VITAE Izglītība: Izglītības iestāde Mācību laiks (no -līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija Darba pieredze: Uzņēmuma nosaukums Adrese Datums (no līdz) Amats Profesionālā pieredze: Līguma nosaukums,. (adrese) Īss līguma priekšmeta apraksts. Līguma izpildes gads Pasūtītājs, tālrunis Līguma cena (euro, bez PVN) Amats Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un uzvaras gadījumā piedalīšos (pretendenta nosaukums) Cenu aptaujas līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā speciālista vārds, uzvārds datums parakts Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas (paraksts) (vārds, uzvārds) (amats, pilnvarojums) 2018.gada. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 12

13 Nr.p.k Pielikums Nr.3 PRETENDENTS AIZPILDA UN NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS CENU APTAUJAI Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai Identifikācijas Nr. JKNP 2018/2-C Kam SIA JK Namu pārvalde Pretendents Adrese Datums Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balst Pretendents, atbilstoši šī nolikuma prasībām) Cenu aptaujas priekšmeta Ēkas fasādes apliecinājuma kartes, apliecinājuma kartes inženierbūvēm, darbu organizācijas projekta izstrāde saskaņā ar ēku vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem un autoruzraudzība atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 Ēku būvnoteikumi, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", pamatojoties uz Ēkas energosertifikātu un tā pielikumiem, Tehniskās apsekošanas atzinumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi. Saskaņā ar cenu aptaujas nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam cenu aptaujas noteikumiem un piedāvājam veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: ēkas apliecinājuma kartes (kas ietver ēkas fasādes apliecinājuma kartes, apliecinājuma kartes inženierbūvēm un darba organizācijas projekta iztrādi) izstrādi un autoruzraudzību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai par šādu cenu: Darbu nosaukums 1. Ēkas apliecinājuma kartes (kas ietver ēkas fasādes apliecinājuma kartes, apliecinājuma kartes inženierbūvēm un darba organizācijas projekta iztrādi) izstrāde 2. Autoruzraudzība KOPĀ: Līgumcena (bez PVN) euro PVN Līgumcena (ar PVN) euro ( ) kopā līgumcena par ēkas apliecinājuma kartes izstrādi un autoruzraudzību euro bez PVN vārdiem Mēs nosakām piedāvājuma derīguma termiņu dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Termiņš ēkas apliecinājuma kartes (kas ietver ēkas fasādes apliecinājuma kartes, apliecinājuma kartes inženierbūvēm un darba organizācijas projekta iztrādi) izstrādei kalendārās dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šīs cenu aptaujas nolikumā un līguma projektā. Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. (paraksts) (vārds, uzvārds) (amats, pilnvarojums) Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018.gada. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 13

14 PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Ēkas apliecinājuma kartes izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai Pielikums Nr.4 Projektēšanas uzdevuma mērķis: zema enerģijas patēriņa māja, ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana, ēkas arhitektoniskā izskata uzlabošana.. Projektēšanas uzdevums izstrādāts saskaņā ar Energosertifikātu un tā pielikumiem, Tehniskās apsekošanas atzinumu un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bebru ielā 33, Jēkabpilī, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu. Ēkas fasapliecinājuma karti (fasādes un inženierbūvju) paredzēts iesniegt AS Attīstības finanšu institūcijā Altum dalībai programmā "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskais atbalsta mērķis "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" specifiskais atbalsta mērķis "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās". Pēc projekta saskaņošanas ar pasūtītāju projektētājs ēkas apliecinājuma karti iesniedz akceptēšanai Jēkabpils pilsētas būvvaldē. Tehniskajā projektā jāparedz sekojošus būvdarbus: I Pārsegumi Pagraba pārseguma siltināšana saskaņā ar EAP Jumta siltināšana saskaņā ar EAP Jumta seguma hidroizolācija Jumta seguma nomaiņa II Ārsienas Gala siltināšana saskaņā ar EAP Fasādes sienu siltināšana saskaņā ar EAP Logu un durvju ailu siltināšana pa perimetru saskaņā ar EAP Cokola siltināšana saskaņā ar EAP Pamatu zem grunts siltināšana saskaņā ar EAP Pamatu vai pamatu daļas stiprināšana (pēc nepieciešamības) III Logi, durvis, ailes Logu nomaiņa dzīvokļos (pēc nepieciešamības) saskaņā ar EAP Logu nomaiņa pagrabā Regulējamas ventilācijas sistēmas iebūve pagrabstāva logos Vējtvera durvju nomaiņa Jumta lūku nomaiņa (nosiltinātas) IV Kāpņutelpas Sliekšņu remonts. Izstrādāt alternatīvu variantu ar materiāliem, kas nodrošina maksimāli ilgu kalpošanas laiku un labu pretslīdēšanas aizsardzību ziemas apstākļos Priekšnamu grīdas virskārtas atjaunošana Vājstrāvu kabeļu sakārtošana, ievietošana penāļos V Ventilācijas sistēmas Ventilācijas šahtu tīrīšana Ventilācijas skursteņu virsjumta daļu remonts Pašdarbīgu jumta reflektoru uzstādīšana (uz ventilācijas izvadiem) Kanalizācijas ventilācijas izvadu atjaunošana vai pagarināšana (pēc vajadzības) 2 (divu) decentralizētu, manuāli regulējamu ventilācijas rekuperatoru ierīkošana katram dzīvokļa īpašumam (montāžu paredzēt dzīvojamā nama ārsienās) VI Apkures sistēma Sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos Sildķermeņu nomaiņa koplietošanas telpās Apvedcauruļu ierīkošana pie sildķermeņiem Individuālās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvokļos Sistēmas skalošana, balansēšana Apkures atgaitas stāvvadiem automātisko plūsmas ierobežotāju ar temperatūras kontroli - AB- QTE (kas sastāv no AB-QM+ESMC+TWA-Z+CCR3) uzstādīšana Guļvadu siltināšana Siltummezgla modernizācija VII Aukstā ūdens un kanalizācijas sistēma Pretkondensāta izolācijas ierīkošana Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 14

15 VIII Lietusūdens kanalizācija Lietusūdens kanalizācijas iekšējās sistēmas atjaunošana IX Karstā ūdens apgādes sistēma Karstā ūdens sistēmas guļvadu siltināšana X Elektroinstalācijas Elektroinstalācijas sakārtošana pagrabstāvā instalāciju pārcelšana virs siltumizolācijas slāņa un nolietoto posmu nomaiņa Zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana XI Citi darbi Apmales atjaunošana pa mājas perimetru Restu ierīkošana pagraba logiem Ieejas mezglu jumtiņu remonts Ieejas mezglu jumtiņu seguma nomaiņa Balkonu remonts (t.sk. priekšējo paneļu nomaiņa un margu atjaunošana tīrīšana, krāsošana) Parapeta paaugstināšana Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 15

16 Būvprojekta sastāvs (detalizēti) Energoaudits un pārskats Saskaņā ar Ministru kabineta gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 1. pielikumu "Ēkas energosertifikāts" ar pielikumiem. Tehniskās apsekošanas atzinums Saskaņā ar Ministru kabineta gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Būvju tehniskā apsekošana" minimālās prasības. Pievērst lielāku uzmanību ēkas pamatiem, nesošajām sienām, jumta konstrukcijai, apkures sistēmai. Fotogrāfijas numurēt un konstatētos defektus atzīmēt ēkas plānā. Apsekojumā iekļaujamas un apsekojamas visas sadaļas. Inženiertīklu izvietojuma plāns vai topogrāfija Sniedz pārskatu par visiem ēkā esošiem inženiertīkliem, zibensaizsardzības rakšanas gadījumā 3m ap ēku Būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte Tajā skaitā darba organizācijas projekts saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi I Vispārīgā daļa 1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumemnti un materiāli Būves vai telpu grupas aktuālās tehniskās inventarizācijas lietas kopija (kadastrālā uzmērīšanas lieta); Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija. Inženiertīklu piesaistes shēma vai topogrāfija 2. Skaidrojošais apraksts Paskaidrojuma rakstā iekļautas visas būvprojekta daļas un sadaļas. II Arhitektūras daļa (AR) 1. Stāvu plāni Izstrādāt stāvu plānus visiem ēkas stāviem. Stāvu plānus izstrādāt līdz horizontālā griezuma detalizācijas pakāpei. 2. Jumta plāns Atspoguļot komunikāciju stiprinājumu vietas, antenu izvietošanas platformas, deflektoru izvietojumu. 3. Fasādes Fasādes ēkai izstrādāt visām 4 ārējām sienām 4. Ēkas fasādes krāsu pase 2 varianti 5. Griezumi Griezumus ēkai izstrādāt vertikālā virzienā. Griezumam jābūt ēkas platumā un garumā. Izstrādāt griezuma fragmentus vējtvera sienu siltināšanai (dz.nr. 2;8;14). 6. Mezgli Mezglus izstrādāt ēkas konstruktīviem elementiem no griezuma ēkas platumā (un ne tikai): jumta dzegas un plaknes daļai ieejas jumtiņa pieslēgumam pie sienas jumta lūka ventilācijas šahtas (jumta savienojums, cepures montāža) ārējās sienas daļai ārsienas ārējais stūris parapets dzīvokļa logu pieslēgumiem sienā (paredzēt 3 variantus esošs koka logs, esošs PVC logs, jauns PVC logs) deflektors balkons siltumizolācijas izbūve ap gāzes vadu siltumizolācijas izbūve ap elektrības sadales skapi kāpņu telpas logu pieslēgumiem sienā kāpņu telpas ieejas, vējtvera, pagraba telpas ieejas durvju pieslēgumiem (mezglus izstrādāt visiem durvju tipu variantiem) cokola un pamatu daļai pagraba telpu logu pieslēgumiem sienā pagraba pārseguma daļa kāpņu telpas sienas daļa (vējtvera sienas daļai) karoga kāta turētājs telekomunikāciju kabeļu iestrādāšana Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 16

17 7. Logu un durvju specifikācija Norādot maināmo un nemaināmo logu skaitu un fasāžu plānos atzīmē maināmos logus un to tipus atbilstoši specifikācijai (logu vēršanās virzieni un siltuma noturības vērtības). Esošajās pagraba ārdurvīs paredzēt ventilācijas restes. 8. Būvizstrādājumu un Detalizēts darbu apraksts pa darbu veidiem, sadalīts lokālās būvmateriālu specifikācijas tāmēs III Būvkonstrukciju sadaļa Ieejas jumtiņu atjaunošana vai pārbūve. Balkonu priekšējā paneļa demontāža, jauna risinājuma izstrāde. Balkonu dzelzsbetona plātņu remonts. IV Būvdarbu organizācijas daļa - Darbu organizēšanas projekts (DOP) 1. Būvdarbu ģenerālplāns Minimālais saturs noteikts MK noteikumu Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi. 2. Darba aizsardzības plāns Minimālais saturs noteikts MK noteikumu Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi. 3. Paskaidrojuma raksts Minimālais saturs noteikts MK noteikumu Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi. Paskaidrojuma rakstā vēlams pievērst uzmanību pasākumiem, darbiem un to izpildes secībai, lai nepārtrauktu būves pamatfunkciju. Paskaidrojuma rakstā aprakstīt detalizētu darba veikšanas tehnoloģiju. Paskaidrojuma rakstā noteikt darba veikšanas projekta sastāvu. Apkures sistēmas atjaunošana Projekts izstrādāts saskaņā ar gada MK noteikumiem Nr.253 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi vai iekļauts Būvprojektā. 1. Stāvu plāni ar inženiertīklu izvietojumu 2. Inženiertīklu aksonometriskās shēmas Stāvu plānus izstrādāt pagraba telpai, 1.stāvam, 2.stāvam, pēdējam dzīvojamam stāvam, bēniņu telpai. Stāvu plānos paredzēt esošo (paliekošo) un projektējamo inženiertīklu (apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana) un to iekārtu izvietojumu. Aksonometriskajās shēmās paredzēt projektējamos inženiertīklus (apkure, vēdināšana) un to iekārtas. 3. Aprēķini Pievienot būvprojektam pēc nepieciešamības 4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas Lietusūdens (iekšējās) sistēmas atjaunošanas projekts Projekts izstrādāts saskaņā ar gada MK noteikumiem Nr.253 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi vai iekļauts Būvprojektā. Zibensaizsardzība Zibensaizsardzība LBN Inženiertīklu izvietojums, MK noteikumi Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi, LBN Būvju ugunsdrošība 1. Vispārīgie rādītāji 2. Zibens aizsardzības zemējumu kontūra plāns Citu tīklu šķērsojumu vietas atzīmēt tīklu turētāju un vajadzības gadījumā paredzēt aizsargcaurules 3. Zibens aizsardzība fasādē visās asīs 4. Zibens aizsardzības jumta plāns 5. Darbu un apjomu specifikācija Ekonomikas daļa 1. Būvdarbu apjomi (BA) Izstrādāt detalizēti. Ņemt vērā visus nepieciešamos papilddarbus. 2. Izmaksu aprēķins (T) Izmaksu aprēķins tiek izstrādāts atbilstoši LBN Ņemt vērā visus nepieciešamos papilddarbus. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 17

18 Norādījumi par būvprojekta izstrādi un noformēšanu: 1. Projektēšanas uzdevumā norādītais būvprojekta sastāvs (detalizēti) ir noteiktais minimums. Projektētājam ir pienākums izstrādāt nepieciešamos rasējumus, paskaidrojošo daļu u.c. dokumentus papildus noteiktajam, ja tas nepieciešams būvprojektā attiecīgā būvdarba detalizētam risinājumam pēc saviem ieskatiem vai pasūtītāja pieprasījuma, vai ALTUM pieprasījuma. 2. Būvprojekta risinājumiem jāatbilst projekta saskaņošanas brīdī LR spēkā esošām ugunsdrošības prasībām 3.kategorijas ēkām un būvēm. 3. Būvprojektā jāparedz visi nepieciešamie papildus darbi. 4. Būvprojekts izstrādājams 1 sējumā, bet pēc pasūtītāja saskaņojuma to var dalīt vairākos sējumos. 5. Pieprasīt un saņemt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus ir projektētāja pienākums. 6. Inženierrisinājumu daļas var pievienot fasādes atjaunošanas projektam vai sagatavot kā atsevišķas apliecinājuma kartes. Papildus norādījumi: 7. Norādīt projekta izstrādes un saskaņošanas termiņu nedēļās. 8. Nododot Būvprojektu pasūtītājam, Būvprojekta izstrādātājs nodod pasūtītājam arī autortiesības. Veiksmīgas sadarbības rezultātā pasūtītājs izskatīs iespēju slēgt autoruzraudzības līgumu ar projekta izstrādātāju. 9. Būvdarbu organizācijas projektā paredzēt: - Būvdarbu ģenerālplāns, paskaidrojuma raksts, darba aizsardzības plāns; - Būvlaukuma nožogojums, mājas ieejas mezglu norobežošana; - Gājēju kustības shēma; - Transporta iebraukšanas - izbraukšanas vieta; - Būvizstrādājumu iespējamās novietnes; - Būvgružu konteineru vietas; - Būvdarbu tehnoloģijas secība u.c. 10. Projekta dokumenti iesniedzami 3 (trīs) eksemplāros papīra izdrukā ar oriģināliem parakstiem un 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formātā. 11. Apliecinājuma kartes ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. Būvniecības izmaksu aprēķinu izstrādāt atbilstoši 2017.gada 3.maija MK noteikumiem Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" un ņemt vērā visus nepieciešamos papilddarbus. Projektā ekonomiskās daļas tāmes un darba apjomu sadalīt saskaņā ar darba veidiem. 12. Apliecinājuma kartes izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar gada 20. marta MK noteikumiem Nr.169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi, kā arī saskaņā ar 2014.gada 19.augusta MK noteikumiem Nr.502 Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. Projektētājam obligāti ir jābūt apdrošinātai projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildībai par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par euro gadā. 13. Objekts obligāti jāapseko dabā, pirms projekta izstrādes. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 18

19 Jēkabpilī LĪGUMS Nr. par apliecinājuma kartes izstrādi daudzdzīvpkļu dzīvojamās mājas, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai Pielikums Nr gada. SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekļa Ainara Vasiļa personā, kurš rīkojas uz Statūtu un daudzdīvokļu dzīvojamās mājas, Jēkabpilī, dzīvokļu īpašnieku kopības..20. lēmuma pamata, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tās personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti arī Puses, bet katrs atsevišķi arī Puse, pamatojoties uz cenu aptauju Ēkas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, Jēkabpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai (identifikācijas Nr.JKNP 2018/2-C) reuzultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā Piedāvājums, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk Līgums, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem Izpildītājs apņemas izstrādāt Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, apliecinājuma karti inženierbūvēm un darba organizācijas projektu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, Jēkabpilī, turpmāk tekstā Projekts, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pienācīgā kārtā izstrādāto Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, apliecinājuma karti inženierbūvēm un darba organizācijas projektu, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem veikt Projekta tehniskās dokumentācijas saskaņošanu ar normatīvos aktos noteiktajām institūcijām un personām, Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, tajā skaitā veikt saskaņošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvvaldē Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Projekta nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītajam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Projektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei Saskaņā ar (uzvarētāja nosaukums) Cenu aptaujā iesniegto dokumentāciju objektā tiek nozīmēti sekojoši speciālisti: - (vārds uzvārds), Būvspeciālists projektēšanā; - (vārds uzvārds), Būvspeciālists projektēšanā; - (vārds uzvārds), Būvspeciālists projektēšanā. 2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 2.1. Projekta izstrādes cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā PVN) ir euro ( euro, centi), PVN euro ( euro, centi). Kopējā līguma cena (turpmāk tekstā Līguma cena) ir euro ( euro, centi). Līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar šā Līguma izpildi Līguma darbības laikā Projekta cenu nedrīkst paaugstināt Līguma cenu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Projekta nodošanas pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja Par Līguma summas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 3. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZPILDES TERMIŅI 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei Līgumā paredzēto darbu uzsākšanas laiks - indikatīvi 2018.gada mēnesis. Izpildītājs apņemas nodrošināt Projekta izstrādi līdz 2018.gada.. Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 19

20 4. PROJEKTA IZSTRĀDE UN PIEŅEMŠANA 4.1. Projektu izstrādā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo Būvniecības likumu, būvnormatīviem un visiem būvniecības noteikumiem Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (renovācijas un siltināšanas materiāli, tehnoloģijas u.c.) pilnībā jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Būvniecības likumam, būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un visiem pārējiem normatīviem aktiem, kas attiecas uz konkrētā tipa ēku Izpildītājs veic Projekta bezmaksas kvalitātes nodrošināšanu, t.sk., Projekta aktualizāciju nodrošinot tā atbilstību normatīvo aktu prasību pārmaiņām ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no Nodošanas pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas Projekta nodošana tiek apstiprināta ar abpusēji parakstītu darbu pieņemšanas nodošanas aktu, turpmāk Akts Izpildītājs iesniedz dokumentus 3 (trīs) eksemplāros papīra izdrukā ar oriģināliem parakstiem un 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formātā Ja Projekta pieņemšanas gaitā tiek konstatēts, ka Projekts izstrādāts nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem vai Aktā norādītā informācija neatbilst Līguma noteikumiem, Akts netiek parakstīts līdz trūkumu pilnīgai novēršanai Izpildītājs novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus savstarpēji norunātā termiņā, bet, ja Puses nevar vienoties ar trūkumu novēršanas termiņu 10 (desmit) darba dienu laikā no defekta konstatēšanas un defekta novēršanas pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja Izpildītājs ir tiesīgs konstatētos defektus novērst pirms Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas Pakalpojums uzskatāms par pieņemtu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir parakstījis darbu pieņemšanas aktu Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un bez maksas labo kļūdas un trūkumus iesniegtajā dokumentācijā arī 2 (divus) gadus pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs veic Projekta bezmaksas korekciju, papildināšanu, lai izstrādātais Projekts atbilstu nosacījumiem, kas nepieciešami, lai projektu iesniegtu AS "Attīstības finanšu institūcijā Altum" dalībai programmā "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un saņemtu atzinumu no AS "Attīstības finanšu institūcijā Altum" par tehniskās dokumentācijas atbilstību Atbalsta programmas noteiktajiem kritērijiem un prasībām. 5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 5.1. PASŪTĪTĀJS: samaksā par kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem izstrādāto un Pasūtītāja pieņemto Projektu Līgumā noteiktajā kārtībā; nodrošina savlaicīgu Projekta pieņemšanu; pieprasa Projekta izstrādē iesaistītā personāla nomaiņu, ja rodas sūdzības par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti vai citi objektīvi apstākļi, kas tam liedz piedalīties pakalpojuma sniegšanā IZPILDĪTĀJS: ar saviem resursiem veic kvalitatīvu Projekta izstrādi, t.i. nodrošina nepieciešamos sertificētus un kvalificētus darbiniekus, mehānismus, instrumentus u.c.; nodrošina drošības tehnikas, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu; novērš Līgumā noteiktajā kārtībā noformētajā aktā fiksētos trūkumus; nomaina pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personālu pēc Pasūtītāja argumentēta pieprasījuma; ievēro Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Projekta izstrādes kārtību un kvalitāti; nodrošina Projekta izstrādi noteiktajā termiņā; nenodod Līguma noteikto pienākumu izpildi trešajām personām bez saskaņošanas ar Pasūtītāju; 5.3 Puses ievēro Līguma izpildes un Pakalpojuma sniegšanas gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti, neizpaužot šādu informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Konfidencialitātes nosacījums attiecas gan uz rakstisku, gan uz mutisku, gan uz elektroniski saņemto informāciju, kā arī uz Iepirkums Id.Nr. JKNP 2018/2-C 20

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr.40003011203 IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 rekonstrukcijas zonas Rēzeknes novadā Iepirkuma ID Nr.

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs

KONSOLIDETAIS_skolenu_darbs ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr. 90000013682 Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv Skolēnu nodarbinātības organizēšanas vasaras brīvlaikā Ķeguma novadā NOLIKUMS

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u

Rīgā gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/ gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas u Rīgā 2017. gada. jūnijā 1. PAPILDU VIENOŠANĀS Nr. LB-07/2017/269 2017. gada 2. maija līgumam Nr. LB-07/2017/177 Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 29. marta sēdē Iepirkuma procedūra Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr. 5.3.1.0/17/I/020 Ūdenssaimniecības

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-

PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr R Reăistrācijas Nr Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV- PROJEKTĒTĀJS: SIA CK Būvkomersanta reăistrācijas Nr. 8563-R Reăistrācijas Nr. 44103064025 Jur.adrese: Jaunliepas, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228 Biroja adrese: Beātes 23-700, Valmiera, LV-4201

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk