Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu"

Transkripts

1 Apstiprināts Mākslu katedras sēdē 2007.gada 25.jūnijā, Protokols Nr. 6 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. IzmaiĦas, ja tādas ir Studiju programmas struktūra Studiju programmas kvantitatīvās izmaiħas attiecīgajās programmas sadaĝās. IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru kabineta noteikumiem) Studiju kursu satura izmaiħas. IzmaiĦu analīze, izmaiħu nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti) Studiju programmas realizācija Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja kontaktnodarbības sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums (pielikumā fakultātes Domes vai nodaĝas Padomes lēmums) Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem (pielikumā studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu) Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbība Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam (pielikumā aizstāvēto kvalifikācijas, bakalaura un maăistra darbu saraksts) Vērtēšanas sistēma Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles pamatojums un analīze Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 1

2 5.2. Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē Studējošo aptauju par 2006./2007. studiju gadu, kura notika g. jūnijā (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un analīze (pielikumā - aptauju anketu paraugi) Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiħas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām (pielikumā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns) Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums Studiju programmas finansēšana Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Ārējie sakari Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes kontekstā Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa valstīm) Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm) Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 2

3 1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi. IzmaiĦas, ja tādas ir. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains mērėis ir sagatavot augstā starptautiskā līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām zināšanām mākslā, kuri profesionāli tālākizglītojoties, varētu kvalificēti darboties un apmierināt Latvijas nozaru (mākslas, kultūras, pētniecības un ražošanas) pašreizējo un perspektīvo pieprasījumu. Mērėu sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: - veicināt studentu pilnveidošanos par brīvu, atbildīgu un radošu personību; - veicināt studentu māksliniecisko zināšanu, prasmju un iemaħu apguvi, lai viħš spētu orientēties mūsdienu mākslā, motivētu sevi tālākai izglītībai; - iepazīstināt studentus ar mākslas un informāciju tehnoloăiju teorētiskajiem pamatiem, saistītiem ar izvēlēto kvalifikāciju; - aplūkot un izvērtēt ievērojamākos darbus pasaules un Latvijas mākslā, atklājot estētiskās vērtības; - iemācīt mākslas uzdevumu praktisko izpildījumu, kvalificēti analizējot to atsevišėos darba posmus; - attīstīt uztveri, atmiħu, krāsu izjūtu, vērojot priekšmetus un parādības dabā, iemācīt ar mākslas izteiksmes līdzekĝiem attēlot priekšmetu formu telpā; - sniegt nepieciešamās zināšanas un praktiskās darba iemaħas turpmākajam darbam datordizainā; - nodrošināt studentam iespējas sagatavoties profesionālās izglītības turpināšanai maăistrantūrā. Uzdevumi realizējami, sniedzot studentiem teorētiskās zināšanas perspektīvā, anatomijā, mākslas teorijā, semiotikā, fenomenoloăijā, mākslas vēsturē un praktiskās prasmes zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, izvēlētajā kvalifikācijā u. c., kā arī profesionālās kvalifikācijas prakses laikā (26 KP). Veicot praktiskos uzdevumus, kuros atspoguĝojas sistemātisko vingrinājumu rezultāti un gūtās tēlotājdarbības prasmes un iemaħas, attīstās psihiskie izziħas procesi un radošā darbība. Pēc programmas reakreditācijas 2006./2007.st.g. izmaiħas programmas mērėos un uzdevumos nav veiktas. 2. Studiju programmas struktūra Studiju programmas kvantitatīvās izmaiħas attiecīgajās programmas sadaĝās. IzmaiĦu analīze un pamatojums. Studiju kursu sadalījuma atbilstība valsts standartiem (Ministru kabineta noteikumiem). Veicinot topošo speciālistu sagatavošanas kvalitāti, studiju programmā pēc tās reakreditācijas veiktas nelielas izmaiħas. IzmaiĦas notikušas Ħemot vērā kredītpunktu Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 3

4 sadalījumā, atsevišėu studiju kursu apjomu samazinot, citus palielinot, kas balstīts arī uz studējošo anketu datu rezultātiem un studiju kursu autoru ieteikumiem. Studiju kursu sadalījumā veiktas izmaiħas ievērojot LR Ministru kabineta noteikumus par 2.līmeĦa profesionālo augstāko izglītību. Studiju programmas plāns 1.pielikumā Studiju kursu satura izmaiħas. IzmaiĦu analīze, izmaiħu nepieciešamība (pielikumā - jauno studiju kursu apraksti). ĥemot vērā studējošo anketu rezultātus un docēto studiju kursu autoru viedokli, veiktas izmaiħas studiju kursā Tēlotājas ăeometrijas pamati perspektīvas konstruēšanā, nemainot kontaktstundu skaitu, bet sadalot to atsevišėos studiju kursos Tēlotājas ăeometrijas pamati perspektīvas konstruēšanā un Perspektīvas un ēnu konstruēšanas teorija un vēsture. Sakarā ar kredītpunktu samazinājumu studiju kursos Multimediju projekts un Studiju darbs datordizainā, kas saistīts ar studējošo iesaistīšanu vairāk patstāvīgam, uz studijām orientētam darbam 2 KP papildināti Mākslas plenēram, ko paredzēts realizēt 3. studiju gada beigās. Plenēra saturs, kas atbilst Mākslas plenēra prakses nolikumam nemainās, tam tiek palielināts tikai apjoms, ko studenti veic 3.studiju gadā /2007.st.g. izmaiħas studiju kursu saturā nav veiktas. 3. Studiju programmas realizācija Izmantotās studiju formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, individuālais darbs, komandas (grupu) darbs u.c. Izmantoto formu apraksts, izvēles pamatojums un analīze. Studiju darbā tiek praktizētas lekcijas, semināri, praktiskie (radošie) darbi, individuālais darbs, arī komandas (grupu) darbs izstāžu iekārtošanā. Katrā profesionālajā studiju kursā 25% no kopējā stundu skaita paredzēti teorētiskajiem jautājumiem, kuri tieši tiek izklāstīti praktiskajās nodarbībās, ievērojot studiju kursu specifiku. Atsevišėi stundas lekcijām netiek paredzētas, izħemot tādus studiju kursus kā Mākslas vēsture, Matemātiskā loăika, Tēlotājas ăeometrijas pamati perspektīvas konstruēšanā. 50% no stundu skaita paredzēti lekcijām studiju kursos: Materiālmācība, Kompozīcija, Jaunu informācijas tehnoloăiju vispārējais raksturojums, Ievads krāsu teorijā, Datortīkli un komunikācijas. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 4

5 3.2. Attiecība starp kontaktnodarbībām un studentu patstāvīgo darbu. Ja kontaktnodarbības sastāda vairāk par 50% no KP, ir nepieciešams tā pamatojums (pielikumā fakultātes Domes vai nodaĝas Padomes lēmums). Sakarā ar studiju kursu specifiku Mākslu katedras profesionālajās studiju programmās, noteikt šādu KP atšifrējumu stundās sekojošos studiju kursos: Pēc nolikuma: 1 KP 40 stundas, no tām 16 kontaktstundas. 1. Jaunais sadalījums 30 kontaktstundas / 10 patstāvīgā darba stundas: Zīmēšana; Gleznošana; Veidošana, Tehniskā grafika. 2. Jaunais sadalījums 10 kontaktstundas / 30 patstāvīgā darba stundas: Kompozīcija; Bakalaura darba izpilde. Piezīme studiju plānā šīs izmaiħas tika atzīmētas ar *. IzmaiĦu nepieciešamība 1. sadalījumā saistīta ar mākslas studiju kursu specifiku, kura paredz dažādu uzdevumu izpildīšanu tikai speciālās darbnīcās un studiju laikā. 2. sadalījuma izmaiħas saistītas ar iespēju patstāvīgo darbu vairāk plānot un veikt patstāvīgi mājās. Pēdējās izmaiħas apstiprinātas MMF Domes sēdē gada 22. oktobrī, Prot.Nr /2006.studiju gadā pēc programmas pār akreditācijas nav veiktas izmaiħas /2007.st.g. izmaiħas nav veiktas Studiju plāns, tā uzbūves atbilstība programmas mērėiem un uzdevumiem (pielikumā studiju plāns par iepriekšējo studiju gadu). Profesionālās studiju programmas Datordizains studiju plāns ir neatħemama studiju programmas sastāvdaĝa, kurā izdalīts studiju saturs pa semestriem (1. pielikumā studiju plāns, ar izmaiħām). Profesionālās studiju programmas Datordizains struktūra: Šīs programmas struktūra ir saskaħota ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr 481, prot. Nr. 59, 9, Rīgā gada 20. novembrī. Noteikumi par otrā līmeħa profesionālo augstākās izglītības valsts standartu. Vispārizglītojošie kursi (20 KP vai 12% no kopējā studiju programmas KP skaita) ir obligāti visiem profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Datordizains imatrikulētajiem studentiem. Tajā ietilpst teorētiskie mākslas bakalaura standarta daĝas pamatkursi, kas dod vispusīgas zināšanas galvenajās kultūras un mākslas nozarēs. Šajā blokā ietilpst profesionālā svešvaloda. Teorētiskajos pamatkursos un informācijas tehnoloăiju kursos (36 KP vai 22% no kopējā studiju programmas KP skaita) ietilpst teorētiskie studiju kursi, kā arī citi Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 5

6 mākslas, kultūras nozares pamatkursi, kas pilnveido studentu prasmes un iemaħas. Studenti izstrādā studiju darbu mākslas vēsturē. Profesionālās specializācijas kursos (60 KP vai 38% no kopējā studiju programmas KP skaita) studentiem iespējams apgūt mākslas akadēmiskos pamatus, mākslinieciskās jaunrades un radošās darbības prasmes praktiskajās nodarbībās. Profesionālās specializācijas kursos ietilpst atbilstoši izvēlētajai kvalifikācijai attiecīgie studiju kursi. Brīvas izvēles kursos (6KP vai 4%) iekĝauti vairāki studiju programmas izvēles kursi, kur no piedāvātajiem studentiem jāizvēlas studiju kursi 6 KP apjomā no kopējā studiju programmas KP skaita. Bakalaura darbs un prakses (38 KP vai 24% no kopējā studiju programmas KP skaita) - studiju laikā notiek trīs profesionālās kvalifikācijas prakses (26 KP apjomā), tiek izstrādāts bakalaura darbs. Valsts pārbaudījumi: - kvalifikācijas eksāmens, - bakalaura darba aizstāvēšana. 4. Ar studiju programmu saistītā pētnieciskā darbība Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs. Pētnieciskā un studiju darba mijiedarbība. Studiju programmā iesaistītie mācībspēki aktīvi darbojas pētnieciskā darbā, zinātnisko pamatojumu aprobējot iesaistot studiju programmā studējošos, sasniedzot ciešu studentu un docentu mijiedarbību studiju procesa kvalitatīvākam nodrošinājumam. Docētāji, kuru zinātniskais grāds ir maăistrs, tiek virzīti studijām doktorantūrā. Docētāji aktīvi piedalās Universitātes un citu augstskolu Latvijā un ārzemēs rīkotajās konferencēs. Sakarā ar Mākslu katedras specifiku, akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs arī paredz radošo formu: piedalīšanos radošo darbu izstādēs (Latvijā un ārzemēs) kā arī personālizstāžu organizēšanu. 2.pielikumā Mākslu katedras docētāju pētnieciskās darbības apskats 2006./2007.st.g Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā. Kursa, bakalaura, maăistra darbu tēmu atbilstība studiju programmas saturam (pielikumā aizstāvēto kvalifikācijas, bakalaura un maăistra darbu saraksts). Studiju laikā paredzēti 3 studiju darbi. Pirmais studiju darbs mākslas vēsturē, otrais kompozīcijā, trešais - datordizainā. Studiju darbi tiek saskaħoti katedrā, izvērtējot izvirzītās tēmas aktualitāti mūsdienām un izvēlētajai studiju programmai. 3. pielikumā 2006./2007.st.g. aizstāvēto bakalaura darbu saraksts. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 6

7 5. Vērtēšanas sistēma Izmantotās studiju vērtēšanas un izvērtēšanas metodes, to apraksts, izvēles pamatojums un analīze. Profesionālo studiju programmas Datordizains studentu zināšanu līmeni mācībspēki novērtē gan semestra laikā, izmantojot patstāvīgā studiju darba pārbaudes formas: kontroldarbus, testus, uzstāšanos semināros, radošo darbu izpildi, gan sesiju laikā eksāmenos, ieskaitēs, skatēs, kas notiek gan mutiski, gan rakstiski, gan mākslinieciskajā izpildījumā. Izvēle, attiecībā uz kontroles formu starpskate, ir likumsakarīga ar studiju kursu specifiku praktiskajām nodarbībām; starpskates kalpo kā kursa satura izvērtējums un iespēja labot kĝūdas līdz ieskaitei Novērtēšanas biežums (nepārtrauktā novērtēšana vai novērtēšana tikai semestra beigās). Izvēles pamatojums. Katra semestra beigās studentiem ir ieskaišu un eksāmenu sesija. Katrā sesijā iekĝauti eksāmeni, ieskaites un skates, kuru vērtēšana notiek pēc 10 ballu sistēmas. Visās speciālo priekšmetu disciplīnās notiek semestra mākslas un radošo patstāvīgo darbu skates. Vērtēšana darbu skatēs notiek arī pēc 10 ballu sistēmas. Katra semestra vidū studentiem notiek arī starpskates, kurās norisinās studentu akadēmisko un radošo darbu pārbaude, pēc kuras studentiem ir iespējams pilnveidot savu darbu kvalitāti tos papildinot un pilnveidojot. 6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidē Studējošo aptauju par 2006./2007. studiju gadu, kura notika g. jūnijā (par pasniedzējiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un analīze (pielikumā - aptauju anketu paraugi). Kopējais studējošo skaits studiju programmā Datordizains /2007. st. g. bija 52 studenti, no tiem aptaujā piedalījās 46 studenti. 1. kursa studentu (21) aptaujas rezultāti liecina, ka svarīgākie studiju kursi, vērtējot pēc piecu ballu sistēmas ir: Kompozīcija (4.95); Perspektīvas un ēnu konstruēšanas teorija un vēsture (4.85); Datortīkli un komunikācijas (4.85); Rastra grafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde (4,85); Fotomāksla (4,80); Tēlotājas ăeometrijas pamati perspektīvas konstruēšanā (4,80). Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 7

8 Apkopojot svarīgāko kursu pasniegšanas kvalitāti pēc piecu ballu sistēmas, studenti docētāju darbu novērtēja: Perspektīvas un ēnu konstruēšanas teorija un vēsture (4.86); Zīmēšana (4.80); Mākslas teorija (4,80); Tēlotājas ăeometrijas pamati perspektīvas konstruēšanā (4,76); Datortīkli un komunikācijas (4,73); Rastra grafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde (4,67). 2. kursa studentu (10) aptaujas rezultāti liecina, ka svarīgākie studiju kursi, vērtējot pēc piecu ballu sistēmas ir: Profesionālā kompozīcija (5,00); Mājas lapu izveide (5,00); Vektoru grafikas jēdziens (Corel Draw) (4,90); Kompozīcija (4,80); Tēlotājas ăeometrijas pamati perspektīvas konstruēšanā (4,80); Divdimensiju animācija (Ulead Gif Animator, Animator Studio) (4,80); Trīsdimensiju grafika un animācija (MAX) (4,80). Apkopojot svarīgāko kursu pasniegšanas kvalitāti pēc piecu ballu sistēmas, studenti docētāju darbu novērtēja: Vektoru grafikas jēdziens (Corel Draw) (4,80); Profesionālā kompozīcija (4,70); Tēlotājas ăeometrijas pamati perspektīvas konstruēšanā (4,70); Rastra grafikas jēdziens, pirmsdrukas apstrāde (4,70). Trīsdimensiju grafika un animācija (MAX) (4,70); 3. kursa studentu (5) aptaujas rezultāti liecina, ka svarīgākie studiju kursi, vērtējot pēc piecu ballu sistēmas, ir: Profesionālās kompozīcija (5,00); Mūsdienu programmēšanas teorija un prakse (5,00); Mājas lapu izveide (5,00); Multimediju projekts (5,00); SkaĦa multimedijos (5,00); Mākslinieka profesionālā ētika (5,00); Mākslas vēsture (4,80). Apkopojot svarīgāko kursu pasniegšanas kvalitāti pēc piecu ballu sistēmas, studenti docētāju darbu novērtēja: Zīmēšana (5,00); Profesionālās kompozīcija (4,80); Mākslas vēsture (4,80); Tehniskā grafika (4,80); Mākslinieka profesionālā ētika (4,80). 3. kursa studentu (vakara studijas) (5) aptaujas rezultāti liecina, ka svarīgākie studiju kursi, vērtējot pēc piecu ballu sistēmas, ir: Mūsdienu programmēšanas teorija un prakse (5,00); Mājas lapu izveide (5,00); Trīsdimensiju grafika un animācija (4,80); Multimediju projekts (4,80); Studiju darbs datordizainā (4,80); Profesionālās kvalifikācijas prakse (4,70); Gleznošana (4,70). Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 8

9 Apkopojot svarīgāko kursu pasniegšanas kvalitāti pēc piecu ballu sistēmas, studenti docētāju darbu novērtēja: Zīmēšana (4,80); Filosofijas teorija un vēsture (4,80); Digitālā fotogrāfija (4,50); Mākslas vēsture (4,50); Studiju darbs mākslas vēsturē (4,50). 4. kursa studentu (5) aptaujas rezultāti liecina, ka svarīgākie studiju kursi, vērtējot pēc piecu ballu sistēmas, ir: Nelineārās videomontāžas datorprogrammas (4,60); Profesionālas kvalifikācijas prakse (4,60); Bakalaura darba izstrāde (4,60); Poligrāfijas pamati un reklāma(4,60); TV reklāma (4,60). Apkopojot svarīgāko kursu pasniegšanas kvalitāti pēc piecu ballu sistēmas, studenti docētāju darbu novērtēja: Profesionālās kvalifikācijas prakse (5,00); Mākslas fenomenoloăija (4,80); Nelineārās videomontāžas datorprogrammas (4,60); Bakalaura darba izstrāde (4,60); TV reklāma (4,60). Vairums studējošo visos četros studiju gados uzskata, ka studiju kursu apjoms ir jāatstāj nemainīgs, atsevišėie gadījumi tiek Ħemti vērā studiju kursa realizācijā. No visiem aptaujātiem (1.-4.studiju gads) ar studiju programmu kopumā pilnīgi apmierināti 44%-80% aptaujāto un pamatā apmierināti 20%-60% (2. jaut.). Ar studiju programmas realizāciju (9. jaut.) apmierināti ir 88%-100% aptaujāto studenti. Ar piedāvāto izvēles kursu klāstu salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu, kad apmierinātie bija 71% (6. jaut.) 2006./07. st.g. apmierināti ir 60%-100%, bet sadarbību ar mācībspēkiem (8. jaut.) kā apmierinošu novērtēja 75%-100% studenti. No studentu aptaujas datiem redzam, ka ir kāpis studentu uzskats par pietiekamu nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem no 63% iepriekšējā studiju gadā uz 85%-100%, tomēr neraugoties uz samērā apjomīgu speciālās literatūras iegādi, tuvākajā laika plānots to vēl papildināt, kā arī ar katru studiju gadu tiek pasūtīta arvien jauna periodika. 95%-100% no aptaujātajiem uzskata, ka studiju programmā ir pietiekams nodrošinājums ar vieslektoriem. Aptaujas anketu paraugi un pilni dati 4. pielikumā Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība. Programmas 2005./2006. st.g. beidzēji lielākoties darbojas savā specialitātē: 1. Kārlis ZiediĦš SIA Arhis, studē LMA mākslas 2006 maăistrantūrā 2. Nikolajs MirošĦičenko Pašnodarbināta persona specialitātē, 2006 studē DU mākslas maăistrantūrā 3. Andris Bižāns Uzsāk privātdarbību specialitātē, studē 2006 DU mākslas maăistrantūrā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 9

10 4. Ludmila Velika Aija Pujāte Agnese Grase Nadežda Dundere Irina Dračova 2006 Pašnodarbināta persona Latvijas Mākslinieku savienība, darbs specialitātē SIA Mapls Darbs ārzemēs Darbs ārzemēs Programmas 2006./2007. st.g. beidzēji plāno darboties savā specialitātē, līdz pašvērtējuma sagatavošanas laikam studiju programmas beidzēji nebija atraduši pastāvīgu darbu. Dati par 2006./2007. st. gada beidzējiem tiks iekĝauti nākamajā pašvērtējuma ziħojumā. 7. Studiju programmas akadēmiskais, vispārējais personāls Akadēmiskā, vispārējā personāla skaits, tā izmaiħas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Mākslu katedras docētāji: Aleksandra ŠĜahova Jānis Andris Osis - Jānis Murovskis - Mihails Kopeikins Mairita Folkmane- Ludmila Procenko Janīna Osnovina Zeltīte Barševska Jolanta Savvina- Māris Čačka - Ilze Volonte - Ilze Meldere Ivo Folkmanis Inguna Kokina- Vjačeslavs Gerbreders - Danute Janaudīte - Džeina Šapkova- GaĜina Jansone - 1 prof. slodze (no budžeta līdzekĝiem), dekāna v.i.; 0.45 viesprof. slodze (no budžeta līdzekĝiem); 0.21 viesasoc. prof. slodze (no budžeta līdzekĝiem); 0.23 viesasoc. prof. slodze (no budžeta līdzekĝiem); 1 docenta slodze (no budžeta līdzekĝiem); 1 docenta slodze (no budžeta līdzekĝiem); 0.34 docenta slodze (no budžeta līdzekĝiem); 1 lektora slodze (no budžeta līdzekĝiem); 1 lektora slodze (no budžeta līdzekĝiem); 1 lektora slodze (no budžeta līdzekĝiem), katedras vad.v.i.; 1 lektora slodze (no budžeta līdzekĝiem); Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 10

11 Alnis Stakle Tatjana Mihailova stundu apmaksa. Lietvedības sekretāri: Ilze Meldere 1 slodze; Danute Janaudīte 0.5 slodzes; Vilis Kašs 1 slodze; Ilze Volonte slodzes. Studiju programmā iesaistītie Informātikas katedras docētāji: Pāvels Drozdovs 1 asoc.prof. slodze, katedras vadītājs; Svetlana Ignatjeva 1 docenta slodze; Nellija Bogdanova 1 docenta slodze; Ieva BoĜakova 1 asistenta slodze; Vilnis Vanaăelis 1 asistenta slodze; A.Vagalis 1 asistenta slodze; E.Puzinkevičs - A. Uškāns V. Šilovs stundu apmaksa. N. p. k Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām (pielikumā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns). 1. tabula. Studiju programmas realizēšanā iesaistītie mācībspēki (2006./2007.st.gads) Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds, amats, iestāde Pamatdarbs/ blakusdarbs 1. A. ŠĜahova Dr. paed., profesore Pamatdarbs 2. J. A. Osis Mg. art., profesors, mākslinieks Blakusdarbs 3. J. Murovskis Mg. art., asoc. profesors, mākslinieks Blakusdarbs 4. P. Drozdovs Dr. paed., asoc. profesors Pamatdarbs 5. I. Kokina Dr. psych., asoc. profesore Pamatdarbs 6. A. ĥemenuščijs Dr. phil., asoc. profesors Pamatdarbs 7. V. Liepa Dr. paed., asoc.profesore Pamatdarbs 8. M. Kopeikins Mg. art., asoc.profesors Blakusdarbs 9. G. Markovs Dr. phil., docents Pamatdarbs 10. L. Procenko Mg. paed., docente, māksliniece Pamatdarbs 11. L. Gorbaceviča Dr. phyl., docente Pamatdarbs 12. V. Gerbreders Dr. phys., docents, vadošais pētnieks Pamatdarbs 13. J. Osnovina Dr. eng., Mg. paed., docente Pamatdarbs 14. N. Jundina Dr. phil., docente Pamatdarbs 15. V. Makarevičs Dr. psych., docents, vad.pētn. Pamatdarbs 16. S. Ignatjeva Dr. phys., docente Pamatdarbs Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 11

12 17. G. OzoliĦš Mg. art. hist., docents Pamatdarbs 18. N. Bogdanova Mg. comp. sc., docente Pamatdarbs 19. M. Folkmane Mg. paed., docente, māksliniece Pamatdarbs 20. T. Mihailova Mg. paed., docente, māksliniece (Vācija) Blakusdarbs 21. I. Volonte Mg. paed., lektore, māksliniece Pamatdarbs 22. M. Čačka Mg. paed., lektors Pamatdarbs 23. J. Savvina Mg. paed., lektore, māksliniece Pamatdarbs 24. Z. Barševska Mg. paed., lektore Pamatdarbs 25. A. Vagalis Mg. paed., lektors Pamatdarbs 26. Dž.Šapkova Back. art., asistente, māksliniece Blakusdarbs 27. D.Janaudīte Back. art., asistente, māksliniece Pamatdarbs 28. A. Stakle Mg. paed., asistents, fotomākslinieks Pamatdarbs 29. G.Jansone Back. art., asistente, māksliniece Blakusdarbs 30. I. BoĜakova Mg. paed., lektore Pamatdarbs 31. B. Felce Mg. paed., lektore Pamatdarbs 32. A. Uškāns SkaĦu operators, asistents Pamatdarbs 33. V. Šilovs Video mākslinieks, asistents Pamatdarbs 34. I. Meldere Mg. paed., māksliniece, asistente Pamatdarbs 35. I. Folkmanis Mākslinieks, asistents Pamatdarbs 36. I. Kokina Mg. paed., arhitekte, asistente Blakusdarbs 37. E. Puzinkevičs Mg. com. sc., asistents Pamatdarbs 38. V.Vanaăelis Mg. paed., asistents Pamatdarbs 1. zīmējumā parādīts studiju programmā strādājošo akadēmiskā personāla procentuālais rādītājs pa amatiem. 6% 29% 16% 18% 32% Profesori-2 (6%) Asoc.profesori-6 (16%) Docenti-12 (32 %) Lektori-7 (18%) Asistenti-11 (29%) 1. zīmējums. Akadēmiskā personāla procentuālais rādītājs pa amatiem 2. zīmējumā procentuāli apkopoti dati par pamatdarbā un blakusdarbā strādājošajiem programmas realizēšanā. 18% 82% Pamatdarbā strādājošie (82% jeb 31 docētājs) Blakusdarbā strādājošie (18% jeb 7 docētāji) 2. zīmējums. Pamatdarbā un blakusdarbā strādājošie studiju programmas realizācijā Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 12

13 7.4. Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti. Galvenā ar personālu saistītā problēma, kas ietekmē programmas kvalitāti ir vēl arvien jaunu, kvalificētu, pamatdarbā strādājošu datordizaineru trūkums Mākslu katedrā, bet par to arvien tiek nopietni domāts darbā aicinot programmas beidzējus, kuri turpina studijas mākslas maăistrantūrā /2007. st. gadā bija vērojama pamatdarbā strādājošo mācībspēku radošāka aktivitāte mākslā piedalīšanās izstādēs. DU ir radusi iespēju studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai uzaicināt 3 kvalificētus docētājus no LMA, BSA un 1 ārzemju vieslektori profesionālo studiju kursu nodrošinājumam. Zinātniskajās konferencēs, simpozijos un semināros Latvijā un ārzemēs tiek apspriests par citu vieslektoru pieaicināšanu esošo studiju kursu realizēšanā un jaunu izvēles studiju kursu izstrādi. 8. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums Studiju programmas finansēšana. Studijas notiek MMF Mākslu katedras un DMF Informātikas katedras sadarbībā par budžeta līdzekĝiem tikai pilna laika dienas un vakara studijās. Atvēlētas ~12-15 budžeta vietas uz vienu studiju gadu Auditorijas, laboratorijas, kabineti, darbnīcas: to skaita, lieluma un aprīkojuma atbilstība studiju programmas mērėiem un uzdevumiem. IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Studiju programmā tiek izmantotas divas auditorijas lekcijām 408. aud. (Parādes 1) un 209. aud. un 203. aud. (Saules 1/3); Lekciju nodrošinājumam, ko veic citas katedras tiek izmantotas attiecīgo struktūrvienību auditorijas. Pārējās telpas, ko izmanto studenti praktiskajās nodarbībās ir mākslas darbnīcas Saules 1/3 studiju korpusā. Telpu skaits ir atbilstošs, visās vēl nav pilnīgs remonts un aprīkojums. Trūkst plašas lekciju auditorijas plūsmu lekciju organizēšanai, kas tiks iekārtota nākamajā studiju gadā, kā arī tiks atremontēta un aprīkota jauna un plaša datorklase. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 13

14 8.3. Programmas nodrošinājums ar nepieciešamo literatūru un informāciju. IzmaiĦas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. DU bibliotēkas fonds ir , to sastāda: grāmatas , periodiskie izdevumi 29469, nošu izdevumi 15729, pārējie izdevumi 298. DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunās tehnoloăijas: Interneta pieslēgums; Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service); Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš gada ir uzsākts DU bibliotēkas kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku Daugavpils reăiona publisko bibliotēku un DU bibliotēkas integrēšana VVBIS. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies Vienotās lasītāja kartes sistēmā un no gada decembra lasītāji var izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus; Pilnu elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes: Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC, Business Wire News, MEDLINE, Health Source Consumer Edition, Agrikola) Studiju programmas nodrošinājumam Mākslu katedrā un Informātikas katedrā tiek iegādāta literatūra un periodika. Studentiem ir iespējams izmantot ap 450 specializētās literatūras vienību Mākslu katedras bibliotēkā un Informātikas katedras kabinetos. Šajā studiju gadā Mākslu katedras lasītava papildināta ar ~150 speciālās literatūras grāmatām (Vācijā, Itālijā un Latvijā) un periodiku. No 2006./2007.gada tiek abonēts vācu žurnāls ART un angĝu NSEAD žurnāls, u.c. Mākslu katedras lasītava papildināta ar speciālo mākslas literatūru uz summu ap 870 Ls. 9. Ārējie sakari Saikne ar darba devējiem studiju programmas mērėu un uzdevumu izpildes kontekstā. Pirmā lielākā saikne ar darba devējiem izveidojusies studiju programmas ražošanas prakses nodrošinājuma laikā, kad visi 3. un 4. kursa studenti spēja sevi pārbaudīt atrauti no studiju darba katrs savā prakses bāzē: HoĜda Rīgā; Sa-Ša, Difra, Daugavpils Drukerai, ArtGi, Merks poligrāfists, SIA Vektra, SIA Latgales druka, SIA Renesanse u.c. Daugavpilī, Rēzeknē /2007.studiju gada 3.un 4.kursa studenti profesionālo praksi veici šādos uzħēmumos: SIA ADD (Rīga); SIA Reăionālā prese- Diena (Rīga); SIA Mēdiju grupa - Tops (Rīga); SIA SAŠA (Daugavpils); SIA Difra (Daugavpils), SIA RBH (Daugavpils); SIA LSV klubs (Rīga); SIA Renesanse (Daugavpils); SIA Vektra (Rēzekne); SIA MSM design (Līvāni); DU studentu laikraksta Lai Top redakcija (Daugavpils); DU zinātniskais apgāds Saule (Daugavpils); Latgales Reăionālā Televīzija (Rēzekne). Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 14

15 Katedrām notiek paralēla sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem, kvalitatīvo procesu uzlabošanai studiju programmas darbā. Ir izveidojusies laba sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem, studējošie regulāri elektroniskā veidā tiek informēti par iespējamajiem darba piedāvājumiem specialitātē, ko tie veiksmīgi izmanto un realizē savā brīvajā no studiju procesa laikā. Studiju programmā noslēguma pārbaudījumu komisijā 2006./2007. st.g. piedalās arī darba devēji: SIA ADD direktors A.Vecrumba un SIA Difra valdes loceklis V.Gerbreders. Uzklausot darba devēju atsauksmes programma darbojas, studenti ir zinoši un ir gatavi uzsākt darbu datordizainera profesijā Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs. Veiksmīgi sadarbības partneri profesionālo studiju programmai ir citās Latvijas un ārvalstu augstskolās, valsts iestādēs un nevalstiskās organizācijās. Sadarbība ar radniecīgām programmām Latvijas Mākslas akadēmijā, Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, veicina pieredzes apmaiħu, līdzdalību kopīgās konferencēs u.c. projektos. Sadarbības rezultātā ir saskaħots studiju programmu saturs ar Liepājas Pedagoăijas akadēmiju, tiek organizēti kopīgi pētījumi. Nozīmīgākie sadarbības partneri Latvijā no nevalstiskā sektora ir: Mākslu pedagogu apvienība (biedrība), Daugavpils reăiona mākslinieku asociācija (biedrība). Mākslu katedras docētāji apmainās ar informāciju, zinātniskajiem materiāliem, atsevišėos gadījumos veic kopīgus pētījumus šobrīd ar 3 Eiropas valstu zinātniekiem. Daži mācībspēki ir starptautisku profesionālo organizāciju biedri. Studiju programmai veiksmīgākā sadarbība, kas ietver pieredzes apmaiħas braucienus, līdzdalību konferencēs, kopīgos pētījumos pašlaik ir plašāk izveidojusies ar: Vitebskas Valsts universitāti (Baltkrievija) - Mg. art., asoc.profesors Mihails CibuĜskis; ŠauĜu universitāti (Lietuva) - asoc. prof. R.Urniežus un as.prof. R.Garbačiauskas; Milānas Universitāti (Itālija) profesors Celestino Soddu Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju programmā (sadalījums pa valstīm). Mg.paed., māksliniece Tatjana Mihailova Vācija (studiju kursa Gleznošana nodrošinājums) 9.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs (sadalījums pa valstīm) Studiju programmā nav studentu, kas būtu studējusi ārzemēs. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 15

16 9.5. Ārvalstu studējošo skaits programmā (sadalījums pa valstīm). Studiju programmā šobrīd nav ārvalstu studējošo Studiju programmas direktors Mg.paed., lektors Māris Čačka Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Datordizains pašnovērtējums par 2006./2007. studiju gadu 16